Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 40 του Κανονισµού Ασθενείας του Ι.Κ.Α. (ΦΕΚ 132/Β/ ) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 40 του Κανονισµού Ασθενείας του Ι.Κ.Α. (ΦΕΚ 132/Β/12-2-79) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 40 του Κανονισµού Ασθενείας του Ι.Κ.Α. (ΦΕΚ 132/Β/ ) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έχοντες υπ όψει: 1. Τας διατάξεις των άρθρων 16, 31 και 34 του Α.Ν. 1846/51 ως τούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη µεταγενεστέρως, ως και τας τοιαύτας των άρθρων 1 και 5 του Ν / Την υπ αριθ. 3/2087/1977 Κοινήν Απόφασιν Πρωθυπουργού και Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, «περί αναθέσεως αρµοδιοτήτων εις τους Υφυπουργούς Κοιν. Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 1278/77 τ. Β ). 3. Την από πρότασιν του ιοικητού του Ι.Κ.Α. και την υπ αριθ. 1172/29/ απόφασιν του ιοικητικού Συµβουλίου του Ι.Κ.Α. υποβληθείσαν ηµίν δια της υπ αριθ / αναφοράς του Ι.Κ.Α., αποφασίζοµεν: όπως Το άρθρον 40 του Κανονισµού Ασθενείας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αντικαθίσταται ως κάτωθι: Άρθρον 40 Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως. 1. ια την εφαρµογήν των περί επαγγελµατικών ασθενειών διατάξεων του άρθρου 34 του Α.Ν. 1846/51 απαιτείται η εξ οξείας ή χρονίας δηλητηριάσεως ή νόσου, περιλαµβανοµένης εις τον κατωτέρω πίνακα, προσβολή του ησφαλισµένου, εφ όσον: α) Ούτος απησχολήθη ή απασχολείται εις τας εν τω πίνακι επιχειρήσεις, εργασίας ή επαγγέλµατα επί χρονικόν διάστηµα τουλάχιστον ίσον του, κατ ασθένειαν οριζοµένου αντιστοίχως, εν τω αυτώ πίνακι ελαχίστου χρόνου β) Η προσβολή του ησφαλισµένου διεπιστώθη ιατρικώς είτε διαρκούσης της τοιαύτης απασχολήσεώς του, µετά την παρέλευσιν πάντως του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, είτε, επί διακοπής, ταύτης, εντός του κατ ασθένειαν οριζοµένου αντιστοίχως εν τω πίνακι µεγίστου χρόνου 2. Εις ας περιπτώσεις δεν ορίζεται εν τω πίνακι ελάχιστος ή µέγιστος χρόνος, ο προσδιορισµός τούτων, υπό την ανωτέρω έννοιαν ως και η διαπίστωσις ιατρικώς της προσβολής ησφαλισµένου εξ επαγγελµατικής ασθενείας, γενικώς, γίνεται υπό των οικείων Υγειονοµικών Επιτροπών, κρινουσών κατά περίπτωσιν βάσει των διεθνώς κρατούντων εν τη ιατρική της εργασίας. ΟΜΑΣ Ι. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΑΙ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ Ι. ΜΟΛΥΒ ΙΑΣΙΣ Παρυφή µολύβδου, κωλικοί εκ µολύβδου. Συµβάσµατα εκ του νευρικού συστήµατος κεντρικού ή περιφερειακού, κυρίως παράλυσις των εκτεινόντων νευρίτις εκ µολυβδιάσεως Νεφρίτις Συµβάσµατα καρδιαγγειακά εκ µολυβδιάσεως. Εγκεφαλική αιµορραγία, Εξαγωγή, κατεργασία, παρασκευή, χρήσις, µεταχείρησις του µολύβδου των µεταλλευµάτων του, των κραµάτων και ενώσεων αυτού, ως και παντός προϊόντος περιέχοντος µόλυβδον και της µολυβδούχου τέφρας των εργοστασίων ψευδαργύρου. Ειδικώτερον, εξαγωγή και κατεργασία των µεταλλευµάτων µολύβδου και των µολυβδούχων 1 έτος. 1 έτος. (πλην της περιπτώσεως κωλικών ένθα µειούται εις 30 ηµέρας)

2 εγκεφαλοπάθειαι. Αναιµία διαπιστουµένη εκ της αιµατολογικής εξετάσεως. Εργαστηριακά Ευρήµατα 1. Αύξησις µολύβδου αίµατος. 2. Αύξησις µολύβδου ούρων. 3. Ελαφρού βαθµού υπόχρωµος νορµοκυτταρική αναιµία. 4. Πτώσις της αιµοσφαιρίνης. 5. Ερυθρά µετά βασεοφίλου στίξεως. 6. Αύξησις κοπροπορφυρίνης ούρων. 7. Αύξησις του -ALA των ούρων. 8. Αύξησις πρωτοπορφυρίνης αίµατος. 9. Αύξησις Πορφοχολινογόνων ούρων. υπολειµµάτων. Μεταλλουργία, κάθαρσις, τήξις, έλασις του µολύβδου των κραµάτων αυτού και των µολυβδούχων µετάλλων. Συγκόλλησις και επιµετάλλωσις τη βοηθεία κραµάτων µολύβδου. Χύσις τυπογραφικών στοιχείων εκ κραµάτων µολύβδου και χειρισµός των µηχανών των συνδεουσών ταύτα. Κατασκευή, συγκόλλησις, στίλβωσις και λείανσις παντός αντικειµένου εκ µολύβδου ή κράµατος αυτού. Τήξις παλαιού ψευδαργύρου και µολύβδου εις ακατεργάστους όγκους. Παρασκευή και χρήσις των οξειδίων και αλάτων του µολύβδου. Κατασκευή, συντήρησις και επισκευή συσσωρευτών εκ µολύβδου. Κατασκευή και χρησιµοποίησις χρωµάτων βερνικίων, λάκας και µελάνης µε βάσιν τα σύνθετα του µολύβδου. Απόξεσις, πύρωσις κλπ. δια καµινευτικού αυλού, ηλεκτρικού τόξου κλπ. σωµάτων κεκαλυµµένων δια µολυβδούχων χρωµάτων, και της µολυβδούχου τέφρας των εργοστασίων Ψευδαργύρου. Κατασκευή και χρησιµοποίησις των µολυβδούχων σµάλτων. Κατασκευή του τετρααιθυλιούχου µολύβδου (παρασκευή και χρήσις των περιεχουσών αυτήν ενώσεων άνθρακος). Πεπτικαί διαταραχαί και κυρίως στοµαχικαί εκδηλώσεις. Χρονία στοµατίτις, πυόρροια, κυψελιδόλυσις οστών κάτω γνάθου. Νευρικαί διαταραχαί και κυρίως τρόµος. Νεφρικαί διαταραχαί. 2. Υ ΡΑΡΓΥΡΙΑΣΙΣ Εξαγωγή, κατεργασία, παρασκευή, χρήσις και µεταχείρησις του υδραργύρου, των αµαλγαµάτων του, ως και των ενώσεων αυτού και παντός προϊόντος περιέχοντος υδράργυρον. Ειδικώτερον: ιάλυσις υδραργύρου, εξαγωγή υδραργύρου εκ διαλύσεως βιοµηχανικών 1 έτος. 1 έτος.

3 υπολειµµάτων, κατασκευή και επισκευή θερµοµέτρων, µανοµέτρων και αντλιών εξ υδραργύρου. Χρησιµοποίησις του υδραργύρου ή των συνθέτων αυτού εις τας ηλεκτρικάς συσκευάς, ειδικώτερον: Χρησιµοποίησις αντλιών υδραργύρου εις την κατασκευήν ραδιοφωνικών λυχνιών, ακτινογραφικών λυχνιών κλπ. Κατασκευή και επισκευή και επισκευή λυχνιών δι ατµών υδραργύρου και ανορθωτών ηλεκτρικού ρεύµατος. Χρησιµοποίησις του υδραργύρου ως αγωγού εις το ηλεκτρικόν κύκλωµα. Παραγωγή αµαλγάµατος ψευδαργύρου δι ηλεκτρικάς στήλας. Κατασκευή και επισκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών µε υδράργυρον. Χρήσις υδραργύρου και των συνθέτων αυτού εις την χηµικήν βιοµηχανίαν, ειδικώτερον: Χρήσις υδραργύρου ή των αλάτων αυτού ως καταλυτών. Ηλεκτρόλυσις µε κάθοδον εξ υδραργύρου χλωρονατριούχου ή ετέρων αλάτων. Παρασκευή οξειδίων και αλάτων του υδραργύρου. Κατασκευή και χρησιµοποίησις των χρωστικών υλών και βαφών µε βάσιν τον θειούχον υδράργυρον. Παρασκευή φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων µε βάσιν τον υδράργυρον ή τα σύνθετα του υδραργύρου. Κατεργασία δερµάτων δι αλάτων υδραργύρου, ειδικώτερον: Κατεργασία δερµάτων δια του νιτρώδους οξέος του υδραργύρου. Κατεργασία τριχών δια κατασκευήν κετσέ (FEUTRE). Επιχρύσωσις, επαργύρωσις κασσιτέρωσις ορειχάλκωσις κλπ. τη βοηθεία υδραργύρου ή των αλάτων αυτού. Παρασκευή και χρησιµοποίησις καψυλίων βροντώδους υδραργύρου µε χρήσιν κροτοκυανούχων αλάτων υδραργύρου. Κεραµεικά τεχνητά άνθη, και γεωργία οσάκις χρησιµοποιούνται προϊόντα έχοντα ως βάσιν τον υδράργυρον ως είναι τα

4 Βρογχοπνευµονοπάθεια οξεία. Γαστρεντερικαί διαταραχαί οξείαι µετά ναυτίας, εµέτων και διαρροίας. Νεφροπάθεια µετά πρωτεϊνουρίας. Οστεοµαλακία µετά ή άνευ αυτοµάτων καταγµάτων συνοδευοµένη ή όχι υπό επωδύνων εκδηλώσεων, ακτινολογικώς διαπιστουµένη. οργαοϋδραργυνρικά σκευάσµατα τα οποία έχουν εφαρµογάς ως ζιζανιοκτόνα και εντοµοκτόνα. 3. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΚΑ ΜΙΟΥ Εξαγωγή, παρασκευή, χρησιµοποίησις καδµίου, κραµάτων και ενώσεων αυτού, ειδικώτερον. - παρασκευή καδµίου δια της ξηράς µεθόδου ή της ηλεκτροµεταλλουργικής του ψευδαργύρου. - απόξεσις δια καµινευτικού αυλού ή συγκόλλησις επικαδµιωµένων σωµάτων. - συγκόλλησις δια κράµατος καδµίου. - παραγωγή νικελιοκαδµιούχων συσσωρευτών. - παραγωγή καδµιούχων κόνεων, δια χρώµατα, πορσελάνες και πλαστικάς ύλας. 10 ηµέραι δια τας δύο πρώτας, 3 έτη δια την νεφροπάθειαν και 15 έτη δια την οστεοµαλακίαν. 4. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΒΗΡΥΛΛΙΟΥ (Βλάβαι εξ ερεθισµού των οφθαλµών και του δέρµατος προκαλούµεναι υπό διπλών αλάτων βηρυλλίου και νατρίου) Επιπεφυκίτιδες οξείαι ή υποτροπιάζουσαι. Παρασκευή, χρήσις, µεταχείρισις φθοριονατριούχου βηρυλλίου και ιδιαιτέρως κατά την: - κατεργασίαν ορυκτού βηρυλλίου, - µεταλλουργίαν βηρυλλίου ενώσεων και µειγµάτων. 3 ηµέραι. 5. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΦΘΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Βλάβαι οδόντων Πνευµονοπάθειαι, Ηπατονεφρικαί βλάβαι. Οστεοσκλήρυνσις και οστεοπέτρωσις. Παραγωγή φθορίου και των ενώσεων αυτού. Ηλεκτρόλυσις βωξίτου. Ηλεκτρόλυσις βηρυλλίου. Παραγωγή φθοριούχων λιπασµάτων και εντοµοκτόνων. Εργασία εις υαλουργεία, σµαλτοποιεία, βαφεία, α) Ελάχιστος 2 έτη.

5 κονσερβοποΐας. 6. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΞ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (Βενζόλιον, τουλουόλιον, ξυλόνιον) Βαρεία προϊούσα αναιµία υποπλαστικού ή απλαστικού τύπου. Λευχαιµία ή λευχαιµία και καταστάσεις Λευκοπενία µετά ουδετεροπενίας και ηωσινοφιλίας. Προϊούσα ελαφρά αναιµία υποπλαστικού ή απλαστικού τύπου Αιµορραγικόν σύνδροµον. Πορφύρα τύπου εκφυλιστικού. Γαστρεντερικαί διαταραχαί συνοδευόµεναι υπό επαναλαµβανοµένων εµέτων. Πάντα ταύτα αποδεικνυόµενα ενδεχοµένως και δι ανιχνεύσεως των αρωµατικών υδρογονανθράκων ή των µεταβολιτών αυτών εν τω αίµατι ή τω µυελώ των οστών ή ετέρων διαταραχών ως π.χ. διαταραχής σχέσεως θείου θεοπαραγώγων προς ολικόν θείον, γλυκουρονιδίων κλπ. Παρασκευή, έκλυσις, χρήσις, µεταχείρισις του βενζενίου ή των οµολόγων αυτού, των βενζολών και ετέρων προϊόντων περιεχόντων βενζένιον ή τα οµόλογα αυτού, ή των νιτροαµινοπαραγώγων αυτών. Ειδικώτερον παρασκευή, εξαγωγή διάλυσις των βενζολών. Χρησιµοποίησις του βενζενίου και των οµολόγων του δια την παρασκευήν των παραγώγων αυτών, εξαγωγή λιπαρών ουσιών, απολίπανσις οστών δερµάτων δορωνφυτικών ινών και ιστών. Στεγνόν καθάρισµα. Απολίπανσις µεταλλικών ειδών και παντός ετέρου αντικειµένου ρυπανθέντος υπό λιπαρών ουσιών. Παρασκευή διαλυµάτων ελαστικού, χρήσις, µεταχείρισις αυτών, ως και πάσα άλλη χρήσις βενζολών ως διαλυτικών του ελαστικού των παραγώγων ή των υποπροϊόντων αυτού. Κατασκευή και επίθεσις βερνικίων βαφών, σµάλτων µελάνης, µαστίχης και προϊόντων συντηρήσεως περιεχόντων βενζόλας. Κατασκευή τεχνητών δερµάτων, κατεργασία δια κόλλας της τεχνητής µετάξης και ετέρων φυτικών ινών µε χρησιµοποίησιν ενώσεων περιεχουσών βενζόλας. ιάφοροι χρήσεις βενζολών ως διαλυτικών φυσικών ή συνθετικών ρητινών. Λοιπαί χρήσεις βενζολών ή προϊόντων περιεχόντων ταύτας ως µέσον αφαιρέσεως, εµποτίσεως καθαρισµού και συσσωµατώσεως χρησιµοποίησις διαφόρων διαλύσεων περιεχουσών βενζόλας. Χρήσις των βεζολών προς αφυδάτωσιν αλκοολών ή ετέρων υγρών ή στερεών ουσιών. Χρήσις των βενζολών ως DENATURANT (µετουσιώνουσα : 2 έτη. απασχολήσεως κυµαινόµενος από 3 µηνών έως 3 ετών και ειδικώτερον 3 µήνες δια τας γαστρεντερικάς διαταραχάς, 1 έτος δια τας διαταραχάς εκ του αίµατος πλην βαρείας προϊούσης αναιµίας και των λευχαιµικών καταστάσεων εις τας οποίας ο χρόνος ούτος επεκτείνεται µέχρι και τριών ετών.

6 ουσία). Παρασκευή υγρών καυσίµων περιεχόντων βενζολικούς υδρογονάνθρακας. Μετάγγισις και χρησιµοποίησις των τοιούτων υγρών. 7. ΕΞΕΛΚΩΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙ ΡΑΣΙΝ ΧΡΩΜΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ, ΧΡΩΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΧΡΩΜΙΚΩΝ ΑΛΚΑΛΙΩΝ Ρινικαί εξελκώσεις, διάτρησις ρινικού διαφράγµατος. ερµατικαί εξελκώσεις ή υποζεµατοειδείς δερµατίτιδες, χρόνιαι ή υποτροπιάζουσαι. Κατεργασία, χρησιµοποίησις, µεταχείρισις του χρωµικού οξέος και των χρωµικών και διχρωµιούχων αλκαλίων, ειδικώτερον: Παρασκευή του χρωµικού οξέος και των χρωµικών και διχρωµικών αλκαλίων. Παρασκευή χρωστικών (κίτρινον του χρωµίου) δια των χρωµικών και διχρωµικών αλκαλίων. Χρησιµοποίησις των διχρωµικών αλκαλίων δια την στίλβωσιν εις την επιπλοποιΐαν. Χρησιµοποίησις των χρωµικών ή διχρωµικών αλκαλίων ως ουσιών στερεοποιουσών δια προστύψεως τα χρώµατα επί των υφασµάτων. Βυρσοδεψία δια χρωµίου. Παρασκευή δια φωτοµηχανικών µεθόδων φωτογραφικών δοκιµίων προς τύπωσιν. Ηλεκτρολυτική επιχρωµίωσις των µετάλλων. 1 έτος. από της διακοµής της 60 ηµέραι. 8. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΙΘΕΙΑΝΘΡΑΚΟΣ Οξύ νευροπεπτικόν σύνδροµον εκδηλούµενον δι εµέτου, εντόνου γαστραλγίας, διαρροίας µετά παραληρήµατος και εντόνου κεφαλαλγίας. Οξείαι ψυχικαί διαταραχαί µετά διανοητικής συγχύσεως, ονειρικού παραληρήµατος. ιαταραχαί ψυχικαί χρόνιαι µετά καταθλίψεως και νοσηρών παρορµήσεων. Νευρίτιδες και Παρασκευή, µεταχείρησις και χρήσις του διθειάνθρακος και των προϊόντων των περιεχόντων τούτων ειδικώτερον: Παρασκευή του διθειάνθρακος και των παραγώγων αυτού. Παρασκευή VISCOSE και πάσα κατεργασία εν τη οποία χρησιµοποιείται η αναγέννησις της κυτταρίνης δι αποσυνθέσεως της VISCOSE, ως και κατασκευαί των τεχνητών υφαντικών νηµάτων και ταινιών εκ κυτταρίνης. Αφαίρεσις, εξαγωγή του θείου, θείωσις εν ψυχρώ του ελαστικού κόµµεος δια διαλύσεως θείου ή χλωριούχου θείου α) Ελάχιστος 1 έτους. απασχολήσεως κυµαινόµενος µέχρι 50 ηµέρας δια τα οξέα σύνδροµα και µέχρι πλήρους έτους δια τας λοιπάς εκδηλώσεις.

7 πολυνευρίτιδες οιουδήποτε βαθµού µετά διαταραχών της ηλεκτρικής αντιδράσεως, ιδίως της χροναξιµετρικής τοιαύτης. Οπτική νευρίτις. εντός διθειάνθρακος. Παρασκευή και χρήσις διαλύσεως Ελαστικού εντός διθειάνθρακος. Χρήσις του διθειάνθρακος ως διαλυτικού της γουταπέρκας, των ρητινών, των κηρών και λιπαρών ουσιών, των αιθερίων ελαίων κλπ. Χρήσις του διθειάνθρακος εις την ελαϊκήν βιοµηχανίαν, εις την γεωργίαν δια την παρασκευήν παρασιτοκτόνων εχόντων ως βάσιν τον διθειάνθρακα. 9. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΞ ΕΝΥ ΡΙΤΩΝ ΘΕΙΩ ΟΥΣ ΟΞΕΟΣ, ΘΕΙΪΚΟΥ ΟΞΕΟΣ - Οξεία Βρογχίτις. - Οξύ πνευµονικόν οίδηµα. - Στοµατο-οδοντο-γναθικαί αλλοιώσεις. - ερµατοπάθειαι. - Υαλουργία (εµφύσησις υάλου). - Καθαρισµός µεταλλικών επιφανειών. - Παρασκευή θειϊκού οξέος. - Θερµική κατεργασία µετάλλων. - Παρασκευή χρωµάτων. - Παρασκευή ανοργάνων λιπασµάτων. - Βιοµηχανία πλαστικών. 10. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΟΞΕΙ ΙΩΝ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΑΜΜΩΝΙΑΣ - Εγκαύµατα. - Αναπνευστικαί διαταραχαί. - Έµµετοι, διάρρια, βρογχοπνευµονία, βρογχίτις, επεφυκίτις, κερατίτις, ατροφία, ίριδος, θόλωσις φακού. - Καταστροφή οδόντων. Παρασκευή νιτρικού οξέος, οξειδίων αζώτου και αµµωνίας. - Παραγωγή οργανικών λιπασµάτων, εκρηκτικών υλών, νιτροκυτταρίνης, τεχνητής µετάξης και συνθετικού δέρµατος, βερνικίων λάκκων, χρωµάτων και καλλωδίου. - Αποξείδωσις, προσήλωσις, προσθήκη προστύµµατος, ωραιοποίησις. - Ηλεκτρολυτική επένδυσις µετάλλων. - Χάραξις επιφανειών. - Παρασκευή τσόχας και υαλοµαργαριτών. - Εργασίαι νιτρώσεως. - Χρησιµοποίησις λαµπτήρων ηλεκτρικού τόξου, λαµπτήρων ηλεκτρικής ενεργείας υπό υψηλήν τάσιν. - Στίλβωσις χαλκού, αλουµινίου,

8 χάραξις, φωτοχάραξις, καθαρισµός δερµάτων, αυτογενής συγκόλλησις γαλβανοπλαστική ενσίλωσις. - Παραγωγή ουρίας, συνθετικών ρυτινών του τύπου ουρεοφορµόλης. - Παρασκευή τεχνητού πάγου δια της χρησιµοποιήσεως ως ψυκτικού της αµµωνίας. - Παρασκευή διετανθρακικού Νατρίου κατά την µέθοδον SOLVEY. - Κλίβανοι, εργοστάσια φωταερίων. 11. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΜΟΝΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ - Απώλεια αισθήσεων, δύσπνοια, σπασµοί. - Μέθη εκ µονοξειδίου του άνθρακος, κεφαλαλγία, ναυτία, ίλιγγοι, εµβοαί των ώτων, µείωσις µυϊκής ισχύος. - Υπολειµµατικαί νευρικαί ψυχικαί και καρδιαγγειακαί διαταραχαί. - ιαταραχαί οράσεως, µνήµης, συγγενικαί καταστάσεις. - ιαταραχαί ύπνου και συµπεριφοράς. - Εργασίαι επισκευής ή συντηρήσεως εις ελαττωµατικάς εγκαταστάσεις θερµάνσεως. - Χρησιµοποίησις µέσων θερµάνσεων ελευθέρας καύσεως. - Παρασκευή, διανοµή και βιοµηχανική χρήσις µιγµάτων αερίων περιεχόντων µονοξείδιον του άνθρακος. - Εργασίαι εντός αυτοκινητοστασίων και χώρων επισκευής αυτοκινήτων. - Οδήγησις αυτοκινήτων, οχηµατιδίων διαθετόντων κλειστόν θαλαµίσκον ή κακώς προστατευόµενον. - Πυρκαϊαί και εκρήξεις εντός κλειστών χώρων ως π.χ. συράγγων και ορυχείων. - Παρασκευή και χρησιµοποίησις καρβοµυλοµετάλλων. - Χρησιµοποίησις µονοξειδίου του άνθρακος εις την χηµικήν βιοµηχανίαν δια την παρασκευήν ετέρων προϊόντων. 12. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΧΛΩΡΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Επιπεφυκίτις. ερµατίτις Εγκεφαλίτις. Νευρίτις της δευτέρας - Εργασίαι εκθέτουσαι εις την επίδρασιν των εν λόγω ουσιών π.χ. απολύπανσις δερµάτων, µετάλλων κλπ. 30 ηµέραι.

9 και πέµπτης εγκεφαλικής συζυγίας. 30 ηµέραι. 13. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ηλητηριάσεις εκ του φωσφόρου ή των ενώσεων αυτού µε τας αµέσους συνεπείας των δηλητηριάσεων τούτων. Εντετοπισµέναι οστικαί νευρώσεις, κυρίως της κάτω γνάθου, αραιοποιός οστεΐτις. Πάσα µέθοδος συνεπαγοµένη την παραγωγήν ή την έκλυσιν ή την χρησιµοποίησιν των φωσφόρου ή των συνθέτων αυτού. Χρησιµοποίησις του φωσφόρου δια την παρασκευήν χρωµάτων, καπνογόνων, µυοκτόνων, αντιπαρασιτικών απορριπαντικών και αποσκληρυντικών του ύδατος. 2 έτη. β) Μέγιστος από της διακοπής της 1 έτος. 14. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΞ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ηλητηριάσεις εκ των αλογονοπαραγώγων προϊόντων των υδρογονανθράκων της σειράς των λιπαρών ενώσεων. Επιχειρήσεις και εργασίαι παραγωγής, εκλύσεως, αποχωρισµού και χρησιµοποιήσεως των αλογονοπαραγώγων προϊόντων των υδρογονανθράκων της σειράς των λιπαρών ενώσεων. 3 µήνες. 3 µήνες. 15. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΞ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥΧΟΥ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Αιµοσφαιρινουρία, αζωθαιµία, νεφρίτις, Ίκτερος άνευ αποχρωµατισµού των κοπράνων. Εργασίαι εκθέτουσαι εις αναθυµιάσεις, αρσενικούχου υδρογόνου, συγκεκριµένως κατεργασία µεταλλευµάτων αρσενικού, παρασκευή και χρήσις κραµάτων µετ αρσενικού. Αντιδιαβρωτική επεξεργασία µετάλλων. 30 ηµέραι. Β) Μέγιστος χρόνος 60 ηµέραι. 16. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΞ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΥΤΟΥ Οξείαι γαστροεντερικαί διαταραχαί (έµετοι, χολεροειδής διάρροια, µετά συνήθους προσβολής της καρδίας, του ήπατος Παρασκευή, χρησιµοποίησις και επανειληµµέναι µεταχειρίσεις του αρσενικού και των συνθέτων αυτού, ειδικώτερον: Κατεργασία αρσενικού και των συνθέτων του 30 ηµέραι.

10 και των νεφρών). Υποξείαι ή χρόνιαι δηλητηριάσεις εξ αρσενικού (πεπτικαί διαταραχαί κατ επανάληψιν, έµµετοι, διάρροια). ερµατικαί εκδηλώσεις, µελανοδερµία, υπερκεράτωσις παλαµών και πελµάτων, πτώσις και λεύκανσις τριχών, αλλοιώσεις ονύχων. Πολυνευριτιδικαί και αισθητικο-κινητικαί εκδηλώσεις. (αρσενικώδους οξέος, αρσενικού οξέος κλπ.). Παρασκευή και χρησιµοποίησις εντοµοκτόνων προϊόντων ή αντικρυπτογαµικών τοιούτων περιεχόντων σύνθετα αρσενικού. Παρασκευή και χρήσις χρωµάτων και βαφών περιεχουσών σύνθετα αρσενικού. Χρησιµοποίησις προϊόντων αρσενικού (θειούχον αρσενικόν εν τη βυρσοδεψία και τη επεξεργασία λευκάνσεως δερµάτων επεξεργασία λευκάνσεως δερµάτων δια χειρόκτια ή προς διατήρησιν του τριχώµατος). Μεταχείρισις δορών εµπεποτισµένων εις αρσενικούχα σύνθετα. Χρησιµοποίησις αρσενικού και συνθέτων αυτού εις την υαλουργίαν και χαρτοποιΐαν. 180 ηµέραι. 17. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΒΡΩΜΙΟΥΧΟΥ ΜΕΘΥΛΙΟΥ ιαταραχαί εγκεφαλονωτιαίαι, αυτόµατος τρόµος, µυοκλονίαι, επιληπτοειδείς κρίσεις, ατοξικά φαινόµενα, δυσαρθρία, συγχυτική κατάστασις, µελαγχολία, οπτικαί διαταραχαί, αµαύρωσις, αµβλυωπία, διπλωπία, ακουστικαί διαταραχαί, υπερακούσια, ίλιγγοι και λαβυρινθικαί διαταραχαί. Παρασκευή, χρήσις ή χειρισµός βρωµιούχου µεθυλίου ή προϊόντων περιεχόντων βρωµιούχον µεθύλιον και ιδιαιτέρως παρασκευή φαρµακευτικών και χηµικών προϊόντων, πλήρωσις πυροσβεστικών εκτοκευτήρων. 90 ηµέραι. 30 ηµέραι. 18. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΜΕΘΥΛΙΟΥ Ίλιγγοι, αµβλυωπία, Αµνησία. Αταξικά φαινόµενα. Παρασκευή, χρήσις και χειρισµός χλωριούχου µεθυλίου, ιδιαιτέρως δε κατά την κατασκευήν ή επισκευήν ψυκτικών µηχανηµάτων. 7 ηµέραι. 10 ηµέραι. 19. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΤΕΤΡΑΑΙΘΥΛΙΟΥΧΟΥ ΜΟΛΥΒ ΟΥ

11 Ψυχική συνδροµή, εξικνουµένη µέχρι µανιακής τοιαύτης (διέγερσις, λογόρροια, αϋπνία, ψευδαισθήσεις, µυϊκαί συσπάσεις κλπ.). Οιαδήποτε εργασία, εκθέτουσα τον εργαζόµενον εις τετρααιθυλιούχον µόλυβδον, ιδία παρασκευή τετρααιθυλιούχου µολύβδου, καθαρισµός δεξαµενών περιεχουσών τετρααιθυλιούχον µόλυβδον. 30 ηµέραι. 30 ηµέραι. 20. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΞ ΟΞΕΙ ΙΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΕΛΙΟΥ Κεφαλαλγίαι, ζάλη, ναυτία, απώλεια αισθήσεων, δύσπνοια βηξ άνευ αποχρέµψεως, κυάνωσις, ταχυκαρδία. Πρωτοπαθής καρκίνος του βλεννογόνου της ρινός και των παραρρινικών κόλπων. Πρωτοπαθής καρκίνος των βρόγχων. Εργασίαι κατά τας οποίας ο εργαζόµενος εκτίθεται εις την εισπνοήν καρβονιλίου του νικελίου, κατά τον αποχωρισµόν του νικελίου εκ του ορυκτού δια µονοξειδίου του άνθρακος και κατά την παραλαβήν του νικελίου δι αποσυνθέσεως του καρβονιλίου. Εργασίαι εις οιονδήποτε εργοστάσιον εις το οποίον παραλαµβάνει νικέλιον δι αποσυνθέσεως αερίου ενώσεως του νικελίου. απασχολήσεως 2 έτη πλην της περιπτώσεως του καρκίνου ένθα ανέρχεται εις 10 έτη. απασχολήσεως 1 έτος πλην της περιπτώσεως του καρκίνου ένθα ανέρχεται εις 5 έτη. 21. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ Νευρολογικόν σύνδροµον παρκινσονικού, σπαστικόν βάδισµα, τρόµος κυρίως της γλώσσης µαγγανικός ψελλισµός, ανέκφραστον προσωπείον. Πνευµονίτις. Εξαγωγή, θραύσις, ενσάκκισις µεταφορά και ανάµιξις εν ξηρώ του διοξειδίου του µαγγανίου. Χρησιµοποίησις του διοξειδίου του µαγγανίου εις την κατασκευήν ηλεκτρικών στοιχείων, εις την υαλουργίαν ως και εις την κεραµεικήν. 1 έτος. 1 έτος. 22. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΝΙΤΡΟ, ΑΜΙΝΟ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΥΤΟΥ Μεθαιµοσφαιριναιµία Εξέρυθρον ή κυανωπικόν προσωπείον, κεφαλαλγίαι, ζάλη, καταβολή, δύσπνοια, αιµολυτικός ίκτερος, µεταβολαί εµµόρφων Οιαδήποτε εργασία κατά την οποίαν ο εργαζόµενος έρχεται εις επαφήν µε τας ουσίας ταύτας (παρασκευή εκρηκτικών υλών, ανιλίνης, χρωµάτων ανιλίνης, κλπ.). 60 ηµέραι.

12 στοιχείων του αίµατος. ερµατίτις. Ιδιαιτέρως το δινιτροβενζόλιον δυνατόν να προκαλέση καχεξίαν και διανοητικήν κατάπτωσιν και το τρινιτροπολουένιον γαστρίτιδα τοξικήν ηπατίτιδα και απλαστικήν αναιµίαν 60 ηµέραι. 23. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΤΕΤΡΑΚΛΩΡΑΝΘΡΑΚΟΣ Νεφρίτις οξεία ή υποξεία. Ηπατονεφρίτις πυρετογόνος ή ου ίκτερος εξ ηπατίτιδος απυρέτου κατά το αρχικόν, αυτής στάδιον, Χρόνιαι ή υποτροπιάζουσαι δερµατοπάθειαι. Παρασκευή, χρήσις ή χειρισµός τετραχλωράνθρακος και δη χρησιµοποίησις αυτού ως οργανικού διαλύτου εις την ελαϊκήν βιοµηχανίαν, την βαφικήν τέχνην κλπ., ως υγρού δια πλήρωσιν πυροσβεστικών εκτοξευτήρων. 30 ηµέραι. 60 ηµέραι. 24. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΞΙΣΟΚΥΑΝΙΟΥΧΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ Βλεφαροεπιπεφυκίτις υποτροπιάζουσα. Ρινοφαρυγγίτις υποτροπιάζουσα. Βρογχικόν σύνδροµον υποτροπιάζον. Ασθµατοειδές σύνδροµον. Εργασίαι εκθέτουσαι εις την εισπνοήν οργανικών ισοκυανιούχων και ιδιαιτέρως: - παραγωγή και χρήσις βερνικίων και πολυουρεθανικών λακκών, - παραγωγή συνθετικών ινών, - παρασκευή πολυουρεθανικών αφρών και χρησιµοποίησις αυτών εν υγρά καταστάσει, - παραγωγή και χρήσις κολλών εχουσών ως βάσιν πολυουρεθάνη. 3 ηµέραι δια τας δύο πρώτας και 7 ηµέρας δια τας υπολοίπους δύο. ΟΜΑΣ ΙΙ. ΛΟΙΜΩ ΕΙΣ Ή ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑΙ ΝΟΣΟΙ 25. ΑΝΘΡΑΞ Κακοήθης φλύκταινα. Κακόηθες οίδηµα. Άνθραξ γαστρεντερικού σωλήνος. Άνθραξ πνευµονικός (πλην των Εργασίαι δυνάµεναι να φέρουν εις επαφήν εργάτας µε ζώα προσβεβληµένα από ανθρακικά ή µολυσµένα πτώµατα ζώων, µεταχείρισς, φόρτωσις, εκφόρτωσις, µεταφορά εµπορευµάτων, άτινα 6 ηµέραι.

13 µετατραυµατικών). περιέχουν ή περιείχον υπολείµµατα µολυσµένων ζώων. Εργασίαι παρασκευής κόλλας, εκ ζωικών προϊόντων, βυρσοδεψεία, ψηκτροποιεία, εφαπλωµατοποιεία χρησιµοποιούντα ζωικά προϊόντα. 30 ηµέραι. 26. ΙΚΤΕΡΟ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΣΠΕΙΡΩΧΑΙΤΩΣΙΣ Ικτεροαιµορραγική σπειρωχαίτωσις περιλαµβανοµένης και της άνευ ικτέρου µορφής διαπιστουµένης δια της παρουσίας της σπειροχαίτης INADA και IDO εις το αίµα και τα ούρα των ασθενών κατά την έναρξιν της νόσου ή οροδιαγνωστικώς από της 15 ης ηµέρας. Τέτανος συνήθους συµπτωµατολογίας. Ηπατίτις εξ ιού συνήθους συµπτωµατολογίας και εξ αυτής επιπλοκαί. Εργασίαι εκτελούµεναι εις υπονόµους, ορυχεία, σφαγεία, ορυζώνας. Εργαστήρια ένθα χρησιµοποιούνται πειραµατόζωα. Εργασίαι κονσερβοποιήσεως κρέατος, ιχθύων. - Εργασίαι εις γαλακτοκοµεία, τυροκοµεία. 27. ΤΕΤΑΝΟΣ Εργασίαι εκτελούµεναι εντός των υπονόµων, σταύλων, βουστασίων, εκτροφείων, σφαγείων εκδοροκαθαριστηρίων, οικοδοµικών επιχειρήσεων βυρσοδεψείων µεταλλείων, λατοµείων. 28. ΗΠΑΤΙΤΙΣ ΕΞ ΙΟΥ Επαγγελµατική δραστηριότης εκθέτουσα το άτοµον εις επαφήν προς τον ιόν της ηπατίτιδος (ιατροί, νοσοκόµοι, παρασκευασταί, τραυµατιοφορείς, καθαρίστριαι και πλύντριαι ιατρικών εργαστηρίων ή θερ/ρίων). 29. ΑΓΚΥΛΟΣΤΟΜΙΑΣΙΣ 6 ηµέραι. 30 ηµέραι. 2 ηµέραι. 60 ηµέραι. 15 ηµέραι. 180 ηµέραι.

14 Αναιµία επιβεβαιουµένη δια της παρουσίας περισσότερων των 200 ωών αγκυλοστόµου κατά κ.ε. κοπράνων, αριθµού ερυθρών αιµοσφαιρίων ίσου ή µικροτέρου των 3,5 εκ. κατά κ.ε. και ποσοστού αιµοσφαιρίνης µικροτέρου του 70%. Υπόγειαι εργασίαι εκτελούµεναι εις θερµοκρασίαν ίσην ή ανωτέραν των 20 Κ ως επίσης και εργασίαι εις ελώδεις περιοχάς, ορυζώνας και καλλιεργείας µυκήτων. 3 µήνες. 30. ΦΥΜΑΤΙΩΣΙΣ ΒΟΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Φυµατίωσις δέρµατος. Φυµατίωσις γαγγλική µασχαλών. Φυµατίωσις υποδορίου. Θυλακίτις αρθρώσεων. Οστεοαρθρίτις. (Η θυλακίτις και η οστεοαρθρίτις πρέπει να επιβεβαιωθούν δια των καταλλήλων βιολογικών ή βακτηριολογικών εξετάσεων. Φυµατίωσις υπεζωκώτος. Φυµατίωσις πνευµόνων. Κυµατοειδής πυρετός µεθ ιδρώτων, άλγους, σπληνοµεγαλίας, µονοπυρηνώσεως και λευκοπενίας, συνοδευόµενος ή µη υπό µιας των κατωτέρω εκδηλώσεων: αρθρίτιδες ορώδεις, ή πυώδεις, οστεΐτιδες, οστεοαρθρίτιδες, σπονδυλίτις. Ορχίτις, επιδιδυµίτις Βρογχίτις, πνευµονοπάθεια, πλευρίτις ορο-ινώδης ή πυώδης. Αναιµία, πορφύρα, Εργασίαι δυνάµεναι να φέρουν εις επαφήν µε ζώα φορείς βακίλλων φυµατιώσεως. Εργασίαι εκτελούµεναι εις σφαγεία, κρεοπωλεία, αλλαντοποιεία, ακροκαθαριστήρια, βυρσοδεψεία. Επεξεργασία αίµατος, αδένων, οστών κεράτων και δέρµατος. Κτηνιατρικαί φροντίδες. Εργαστήρια βιολογίας και βακτηριολογίας. 31. ΜΕΛΙΤΑΙΟΣ Εργασίαι εκτελούµεναι εις σφαγεία, κρεοπωλεία, αλλαντοποιεία. Εργασίαι εκτελούµεναι εντός υπονόµων. Εργασίαι εκτελούµεναι εντός γαλακτοκοµείων και τυροκοµείων. Εργασίαι εκτελούµεναι εντός εργαστηρίων. Εργασίαι εκθέτουσαι εις επαφήν µετά προσβεβληµένων ζώων απεκριµµάτων πασχόντων κάπρων, αιγοειδών ή βοοειδών ή επαναγκάζουσαι εις εκµαιεύσεις πασχόντων ζώων, αι οποίαι λαµβάνουν χώραν εντός βιοµηχανικών επιχειρήσεων ή απασχολήσεως 6 µήνες πλην της θυλακίτιδος και της οστεοαρθρίτιδος, ένθα ανέρχεται εις 1 έτος. απασχολήσεως 1 µήνα δι οξείας περιπτώσεως, 6 µήνες δια χρονίας.

15 αιµορραγίαι, αδενοπάθειαι. Νεφρίτις. Ενδοκαρδίτις, φλεβίτις. Μηνιγγική αντίδρασις, µηνιγγίτις, αραχνοειδίτις, µηνιγγοεγγεφαλίτις, µυελίτις, νευρίτις, ριζίτις. Η εκ βρουκελλώσεως προέλευσις των ανωτέρω εκδηλώσεων αποδεικνύεται δια της βακτηριολογικής αποµονώσεως (BROUCELLA MELITENSIS BROUCELLA ABORTUS BOVIS BROUCELLA ABORTUS SUIS ή δια οροδιαγνωστικών µεθόδων). κτηνιατρείων. ΟΜΑΣ ΙΙΙ. ΝΟΣΟΙ ΕΚ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΙΤΙΩΝ 32. ΝΟΣΟΙ ΕΚ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ Αρθρίτις οστεοαρθρίτις διαπιστούµεναι ακτινολογικώς, παραλύσεις. Οιαδήποτε εργασία εκτελουµένη εις περιβάλλον ηυξηµένης ατµοσφαιρικής πιέσεως, ιδιαιτέρως κατά το στάδιον της αποσυµπιέσεως (π.χ. δύται, σκαφανδρείς, σπογγαλιείς). άνευ προσδιορισµού ως νόσοι έχουσαι συνήθως την έννοιαν του ατυχήµατος. 33. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΚ ΠΙΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΒΗΣ Υποδόριος κυτταρίτις ή θυλακίτις της άκρας χειρός του γόνατος ή του αγκώνος και τενοντοθηκίτις της άκρας χειρός. Χειρονακτικαί εργασίαι υπό το έδαφος εις µεταλλεία, ανθρακωρυχεία και ορυχεία επιφέρουσαι παρατεταµένη πίεσιν και τριβήν της άκρας χειρός του γόνατος και του αγκώνος. 34. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΑΣ ΟΝΗΣΕΙΣ Υπεροστικαί αρθροπάθειαι της κατ Εργασίαι κατά την διάρκειαν των οποίων χρησιµοποιούνται

16 αγκώνας αρθρώσεως διαπιστούµεναι και ακτινολογικώς. Άσηπτος νέκρωσις του µηνοειδούς διαπιστουµένη και ακτινολογικώς. Αγγειοκινητικαί διαταραχαί. αερόσφυραι επί χρονικόν διάστηµα υπερβαίνον σταθερώς και µονίµως το ήµισυ του χρόνου 6 µήνες 2 έτη. 35. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΗΧΟΥ - ΘΟΡΥΒΟΥ Αµφοτερόπλευρος µείωσις της ακουστικής οξύτητος κοχλιακής προελεύσεως, µη ανατάξιµος και µη επιδεινούµενη µετά την διακοπήν της εκθέσεως εις το θορυβογόνον περιβάλλον. Η διάγνωσις επιβεβαιούται δια νεωτέρας ακουοµετρικής εξετάσεως διενεργουµένης µετά παρέλευσιν εξ έως δώδεκα µηνών από της διακοπής της εργασίας εις το θορυβογόνον περιβάλλον. Αι ακουοµετρικαί εξετάσεις φωνητική και ηχητική, πρέπει να αποδεικνύουν εις το ολιγώτερον προσβεβληµένον ους µείωσιν της ακουστικής οξύτητος κατά µέσον όρον 35 DB µετρούµενην εις τας συχνότητας 500, 1000 και 2000 ΗΖ. Κατά τον εν λόγω υπολογισµόν ή µείωσις της ακουστικής οξύτητος εις την συχνότητα 1000 πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστήν 2. οκιµαστήρια κινητήρων αεροπλάνων. Μεταλλοβιοµηχανίαι, Ηλιοποιΐα, λεβητοποιΐα, Υφαντήρια. Εργαζόµεναι εις τσιµεντοµύλους, Χαλικουργεία. Χειρισταί µηχανών και εργαλείων λειτουργούντων δια πεπιεσµένου αέρος. Καθηλωταί, σιδηρουργοί. 5 έτη πλην της περιπτώσεως εργασιών εις δοκιµαστήρια µηχανών αεροπλάνων ένθα ο χρόνος ούτος µειούται εις δύο έτη. 3 έτη. 36. ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΕΚ ΠΥΡΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

17 Καταρράκτης συνήθους συµπτωµατολογίας. Εργασίαι κατά την διάρκειαν των οποίων το άτοµον εκτίθεται εις την επίδρασιν µεταλλικών προϊόντων εν τήξει ή εν υπερπυρακτώσει ως π.χ. εις χυτήρια. 3 έτη. 37. ΝΟΣΟΙ ΕΞ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ. ΙΟΝΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΡΑ ΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Ακτινοδερµατίτις και ακτινοδερµατίτις οξεία και χρονία Καρκίνος των ραδιολόγων. Απλή αναιµία µετά λευκοπενίας εκ των ακτινοβολιών. Κακοήθης αναιµία εξ ακτινοβολίας. Λευχαιµία εξ ακτινοβολιών. Ακτινονεκρώσεις οστικαί. Τονικός σπασµός συνήθως των καµπτήρων σπανιώτερον των εκτεινόντων, των δακτύλων των χειρών ενίοτε όµως και των µυών ετέρων περιοχών του σώµατος (στόµατος, γλώσσης κάτω άκρων κλπ.). Πάσα µέθοδος εκθέτουσα εις την επίδρασιν των ραδιενεργών ουσιών ή των ακτίνων Χ, ως π.χ. εξαγωγή ραδιενεργών σωµάτων από µεταλλεύµατα. Κατασκευή ραδιενεργών παραγώγων. Κατασκευή ιατρικών µηχανηµάτων ακτίνων Χ και ραδιοθεραπείας. Έρευναι ή µετρήσεις επί ραδιενεργών ουσιών και επί ακτίνων Χ, εις τα επιστηµονικά εργαστήρια. Παρασκευή χηµικών και φαρµακευτικών ακτινοενεργών προϊόντων. Εργασίαι εις Θεραπευτήρια, Νοσοκοµεία και Ιατρεία, όπου εκτίθενται οι εργαζόµενοι εις ακτινοβολίας. Πώλησις ραδίου και ραδιενεργών ουσιών και εν γένει εργασίαι εις πάσαν βιοµηχανίαν ή εµπορικόν κλάδον, όπου χρησιµοποιούνται ακτίνες Χ ή ακτινενεργοί ουσίαι. 38. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΠΑΣΜΟΣ Πάσα επαγγελµατική δραστηριότης αναγκάζουσα εις συνεχή επανάληψιν ωρισµένων κινήσεων ως παρατηρείται εις γραφεία δακτυλογράφους, τηλεγραφητάς, πιανίστας, βιολιστάς κιθαριστάς, τυµπανιστάς, ράπτας, ωρολογοποιούς, υποδηµατοποιούς, χορευτρίας. 1 έτος. απασχολήσεως 1 έτος πλην της περιπτώσεως του καρκίνου των ραδιολόγων ένθα ανέρχεται εις πέντε έτη. απασχολήσεως 3 έτη. απασχολήσεως 3 έτη. 39. ΒΛΑΒΑΙ ΜΗΝΙΣΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ

18 Μηνισκοπάθεια Χρόνιαι αρθρικαί παραµορφώσεις γόνατος. Ανωµαλίαι των αρθρικών επιφανειών των κονδύλων του µηριαίου οστού. Σχηµατισµός κύστεων. Ορυχεργάται Λιθοδόµοι Τοποθετηταί µοριοσανίδων δια παρκέ διατρηταί σηράγγων φρεατορύχοι. 2 έτη. 40. ΝΥΣΤΑΓΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ Νυσταγµός µετά ή άνευ µειώσεως της οπτικής οξύτητος ή ιλίγγων. Ορυχεργάται Μεταλλωρύχοι υπογείων έργων ασχολούµενοι κυρίως εις το µέτωπον εξορύξεως. 41. ΑΠΟΣΠΑΣΙΣ ΕΞ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΚΑΝΘΩ ΩΝ ΑΠΟΦΥΣΕΩΝ - Άλγος αυχένος ή µεσοωµοπλατιαίας χώρας µετά βαρείας λειτουργικής ανικανότητος διαπιστουµένης ταύτης δι ακτινογραφικού ελέγχου. - Φορτοεκφορτώσεις εις λιµένας. - Μεταφοραί εµπορευµάτων. - ιανοµαί Βαρέων εµπορευµάτων κατ οίκον. - Συσκευασίαι, µετακοµίσεις. - Τοποθετηταί πλακών κυρίως εις Στέγας. ΟΜΑΣ IV. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΝΟΣΟΙ ΕΡΜΑΤΟΣ 42. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑΙ ΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΑΙ ερµατίτιδες πρωτοπαθείς και πυοδερµατίτιδες. ερµατίτιδες δευτεροπαθείς εκζεµατοειδείς ως π.χ. (ψώρα εκ τσιµέντου). ερµατίτιδες και χρόνιαι εξελκώσεις ή υποτροπαί (ως π.χ. εκ του αρσενικού και των συνθέτων αυτού (AS). Παρασκευή ή µεταχείρισις και χρησιµοποίησις των τσιµέντων. Παρασκευή, χρησιµοποίησις, µεταχείρισις του αρσενικού και των συνθέτων του, ειδικώτερον: κατεργασία των αρσενικούχων µεταλλευµάτων. Παραγωγή του αρσενικού και των συνθέτων του (ανυδρίτης, αρσενικόν οξύ, αρσενικούχα και αρσενικώδη άλατα). Κατασκευή και χρήσις εντοµοκτόνων ή αντικρυπτογαµικών προϊόντων περιεχόντων σύνθετα αρσενικού. Κατασκευή και χρήσις

19 χρωµάτων και βαφών περιεχουσών σύνθετα αρσενικού. Χρησιµοποίησις αρσενικούχων συνθέτων (Θειούχον αρσενικόν εις την λεύκανσιν των δερµάτων και εις την βυρσοδεψίαν). Μεταχείρισις δερµάτων, δορών κατεργασθέντων δι αρσενικούχων συνθέτων. Εργασίαι φέρουσαι εις επαφήν τον εργαζόµενον προς το νικέλιον ή τον υδράργυρον και τας ενώσεις αυτων, αρωµατικούς υδρογονάνθρακας ως και τα νιτροάµινο και χλωροπαράγωγα αυτών, πίσσαν, ορυκτέλα, διθειάνθρακα. 43. ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΕΠΙΘΗΛΙΩΜΑΤΑ ΕΡΜΑΤΟΣ Πρωτοπαθή επιθηλιώµατα δέρµατος συνήθους συµπτωµατολογίας. Επιχειρήσεις και εργασίαι χρησιµοποιήσεως, µεταχειρίσεως κλπ. της πίσσης, της ελατοπίσσης, της ασφάλτου του τσιµέντου των ορυκτών ελαίων, της παραφίνης ή των συνθέτων προϊόντων ή υπολειµµάτων των ουσιών τούτων. ΟΜΑΣ V. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ 44. ΠΝΕΥΜΟΝΟΚΟΝΙΑΣΕΙΣ α) Πυριτίασις συνυπάρχουσα ή µη µετά πνευµονικής φυµατιώσεως Πυριτίασις: πνευµονική ίνωσις απότοκος εισπνοής κόνεων περιεχουσών ελεύθερον διοξείδιον του πυριτίου µετ ακτινολογικών ευρηµάτων συνοδευοµένων υπό διαταραχών (δύσπνοια, συχνάκις βρογχόρροια και βηξ) επιβεβαιωουµένων δια των λειτουργικών δοκιµασιών του αναπνευστικού συστήµατος. Καρδιακαί επιπλοκαί: υποσυσταλία Εργασίαι εκθέτουσαι εις εισπνοήν κόνεων ελευθέρου διοξειδίου του πυριτίου και δη: - εργασίαι εξορύξεως ορυκτών ή πεπρωµάτων περιεχόντων ελεύθερον διοξείδιον του πυριτίου, - θραύσις, άλεσις, ενσάκκισις, διακίνησις, εκτελούµεναι εν ξηρώ ορυκτών ή πετρωµάτων περιεχόντων ελεύθερον διοξείδιον του πυριτίου, - κοπή και στίλβωσις πετρωµάτων περιεχόντων ελεύθερον διοξείδιον του πυριτίου, - παραγωγή και διακίνησις προϊόντων και κόνεων λειαντικών ή καθορισµού ή άλλων προϊόντων περιεχόντων ελεύθερον διοξείδιον 5 έτη. 5 έτη.

20 ή ασυστολία εξ ανεπαρκείας της δεξιάς κοιλίας. Επιπλοκαί φυµ ατιώδεις: πυριτίασις εκδηλουµένη κατά την τηλεακτινογραφίαν κατ ελάχιστον δι ινώδους δεικτίου µετ αδρών στοιχείων και επιπλεκοµένη δια φυµατιώσεως πνευµονικής επιβεβαιουµένης βακτηριολογικώς. του πυριτίου, - παραγωγή καρβουρονδίου, υάλου, προσελάνης, φαγεντιανών και ετέρων κεραµεικών προϊόντων ως και πυριµάχων προϊόντων, - εργασίαι χυτηρίου εκθέτουσαι εις κόνεις διοξειδίου του πυριτίου, - εργασίαι λειάνσεως, στιλβώσεως, ακονήσεως, εκτελούµεναι εν ξηρώ δια τροχών περιεχόντων ελεύθερον διοξείδιον του πυριτίου, - εργασίαι, αποκαθάρσεως και στιλβώσεως εκτελούµεναι δι αµµοβολής. 45. ΠΝΕΥΜΟΝΟΚΟΝΙΑΣΕΙΣ β) Αµιάντωσις συνυπάρχουσα ή µη µετά πνευµονικής φυµατιώσεως ή καρκίνου των πνευµόνων Αµιάντωσις, ίνωσις - Εργασίαι εκθέτουσαι εις βρογχοπνευµονική εισπνοήν κόνεως αµιάντου και δη: απότοκος εισπνοής κόνεως - Εργασίαι εξορύξεως αµιάντου µετ αµιαντοφόρων ορυκτών ή ακτινολογικών ευρηµάτων πετρωµάτων. συνοδευοµένων υπό - Θραύσις, άλεσις, ενσάκκισις διαταραχών (δύσπνοια, διακίνησις, εκτελούµεναι εν ξηρώ βήξ) επιβεβαιουµένων δια αµιαντοφόρων ορυκτών ή λειτουργικών δοκιµασιών πετρωµάτων. του αναπνευστικού - ιάνοιξις, νηµατοποίησις και συστήµατος και της ύφανσις αµιάντου. παρουσίας αµιαντωσικών - Χρησιµοποίησις αµιάντου δι σωµατιδίων εις τα αεροεκτοξευτήρος. προϊόντα της - Χρησιµοποίησις αµιάντου εν αποχρέµψεως: ξηρώ εις τας κάτωθι βιοµηχανίας. - Καρδιακαί α) παραγωγή αµιαντοτσιµέντων. επιπλοκαί: υποσυστολία β) παραγωγή ενώσεων ή ασυστολία εξ συνδέσεων εξ αµιάντου και ανεπαρκείας της δεξιάς ελαστικού κόµµεος (καουτσούκ). κοιλίας. γ) παραγωγή στοιχείων τριβικών - Μεσοθηλίωµα και λωρίδων τροχοπεδήσεως εξ περιτοναίου. αµιάντου. - δ) παραγωγή χαρτονίου και χάρτου εξ αµιάντου. 46. ΠΝΕΥΜΟΝΟΚΟΝΙΑΣΕΙΣ γ) Κόνεις εκ συµπλόκων αλάτων του πυριτίου, πλην αµιάντου Ίνωσις πνευµονική µετ - Εξόρυξις ορυκτών, ανάµιξις, ακτινολογικών ειρηµάτων κονιοποίησις - ενσάκκισις µεταφορά. συνοδευοµένων υπό - Βιοµηχανία καουτσούκ.

21 διαταραχών (δύσπνοια τη κοπώσει, βρογχίτις, εµφύσηµα καρδιακή ανεπάρκεια) επιβεβαιουµένων δια λειτουργικών δοκιµασιών του αναπνευστικού συστήµατος και της δυνητικής παρουσίας ειδικών σωµατιδίων εις τα προϊόντα της αποχρέµψεως. - Βιοµηχανία χάρτου, λινελαίου. - Βιοµηχανία δερµάτων και γουναρικών. - Βιοµηχανία πορσελάνης και κεραµεικής. - Ηλεκτροχηµικαί βιοµηχανίαι. - Βιοµηχανία χρωµάτων και προϊόντων καλλονής, σαπωνοποιΐα, κοσµηµατοποιΐα. - Χηµική και Φαρµακευτική βιοµηχανία κατά την χρησιµοποίησιν περµουτίτου δια την αποσκλήρυνσιν του ύδατος και µπετονίτου ως απορροφητικού. - Μεταλλουργική βιοµηχανία κατά την χρησιµοποίησιν µπετονίτου, κόνεως εξ ολιβίνου και ζιρκονίου κατά την κατασκευήν τύπων και εργασιών καθαρισµού εις τα χυτήρια. - Βιοµηχανία χρωµάτων, κυρίως κατά την Παρασκευή χρωµάτων ULTRA MARINES. 47. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΒΡΟΓΧΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΚΟΝΕΙΣ Ή ΑΤΜΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ή ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΥΤΟΥ Κοινή βρογχίτις µετά ακτινολογικών ευρηµάτων. - Εξαγωγή αλουµινίου εκ διαφόρων ορυκτών και κυρίως κατά την ηλεκτρόλυσιν οξειδίων του αλουµινίου. - Παρασκευή µιγµάτων αλουµινίου. - Παρασκευή ειδικών µελανών τυπογραφείου. - Χρησιµοποίησις ενύδρου αλουµίνας εις την χαρτοβιοµηχανίαν την αναγέννησιν υδάτων, υφασµατοβιοµηχανίαν, διϋλιστήρια πετρελαίου, υαλουργίαν. 48. ΒΗΡΥΛΛΙΩΣΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Βρογχοπνευµονοπάθεια οξεία και υποξεία διάχυτος µετ εµφανίσεως βραδείας των ακτινολογικών ευρηµάτων. Εργασίαι εκθέτουσαι εις την εισπνοήν κόνεως βηρυλίου ή αλάτων αυτού και ιδιαιτέρως: - Θραύσις και κατεργασία βηρυλλίου. εργασίας 5 έτη δι όλας

22 Πνευµονοπάθεια χρονία επιβραδυνοµένη ή όχι επί υπάρξεως ακτινολογικών ευρηµάτων (εικών κεγχροειδής) µετά λειτουργικών (βηξ και δύσπνοια) και γενικών διαταραχών (απίσχνασις, κόπωσις). Επιπλοκαί καρδιακαί της χρονίας πνευµονοπαθείας: υποσυστολία ή ασυστολία εξ ανεπαρκείας της δεξιάς κοιλίας. Επιπλοκαί πνευµονικαί της χρονίας πνευµονοπαθείας: αυτόµατος πνευµοθώραξ. - Παραγωγή βηρυλλίου, µιγµάτων και ενώσεων αυτών. - Παραγωγή και χρησιµοποίησις κόνεως, εχουσών ως βάσιν άλατα βηρυλλίου προοριζόµενα δια την εσωτερικήν επένδυσιν σωλήνων φθορισµού. τας περιπτώσεις πλην της οξείας και υποξείας βρογχοπνευµονοπαθείας ένθα µειούται εις 20 ηµέρας. 49. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΒΡΟΓΧΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΚΟΝΕΙΣ ΣΚΛΗΡΟΜΕΤΑΛΛΩΝ - Πνευµονική ίνωσις. - Εξόρυξις παραγωγή - Ηπατονεφρικαί χρησιµοποίησις Κοβαλτίου αλλοιώσεις. Βολφραµίου Βαναδίου κλπ. - Εξόρυσις παραγωγή χρησιµοποίησις, Μολύβδου Υδραργύρου. - Παρασκευή χρωµάτων. 50. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΒΡΟΓΧΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΚΟΝΕΙΣ: ΣΚΩΡΙΑΣ ΤΟΥ THOMAS - Οξεία ή υποξεία βρογχίτις. - Οξεία πνευµονία ή βρογχοπνευµονία. Χρον. βρογχίτις µετά ιδιορρύθµων χαρακτηριστικών υποκειµενικών ενοχληµάτων προκαλουµένη εκ της χρον. - Θρυµατισµός, άλεσις, ενσάκκισις σκωριών THOMAS. - Παρασκευή λιπασµάτων. - Χρησιµοποίησις σκωριών THOMAS ως θερµοµονωτικού υλικού. 51. ΒΥΣΣΙΝΩΣΙΣ - Οιαδήποτε εργασία, εργοστάσιον κλωστοποιήσεως ακατεργάστου βάµβακος, εκτελουµένη κατά τα αρχικά στάδια της Βιοµ. επεξεργασίας µέχρι και του τµήµατος κτενίσµατος συµπεριλαµβανοµένου. 10 έτη.

23 εισπνοής κόνως βάµβακος. 52. ΑΣΘΜΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΝ ΥΠΟ ΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΕΤΕΡΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Άσθµα υπερεργικής, αλλεργικής ή τοξικής µορφής, επιβεβαιουµένης της όλης καταστάσεως δια µεθόδων πληθυσµογραφικών, εργοσπειροµετρικών και εκ δερµοαντιδράσεων. Άτοµα εκτιθέµενα επαγγελµατικώς εις αλλεργιογόνους ουσίας προελεύσεως φυτικής ή ζωικής ή χηµικής ως π.χ. - παρασκευή «κετσέ», - επεξεργασία δέρµατος, - επεξεργασία πτίλων πτερών, - µελισσοκοµία, - χρησιµοποίησις βάµβακος, κανάβεως λίνου, - παρασκευή, ζύµωσις αλεύρου κλπ., - χρησιµοποίησις ή διακίνησις εξωτικής ξυλείας, - φαρµακοποιοί, µυρωπώλαι, αισθητικοί, - ιατροί, βιολόγοι, κτηνίατροι και παραϊατρικόν προσωπικόν, - βιοµηχανία µετάλλων και εργαλειοµηχανών, - χηµική βιοµηχανία παρασκευής ακρολείνης, φορµόλης, κικινελαίου, αραβικού κόµµεος και υπεκακουάνας». Η παρούσα, της οποίας η ισχύς άρχεται από της πρώτης του µεθεποµένου της δηµοσιεύσεως της, µηνός, δηµοσιευθήτω δια της εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. Εν Αθήναις τη 16 Ιανουαρίου 1979 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ OCCUPATIONAL HAZARD ουσία, παράγοντας ή φυσική κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε συνθήκες τραυματισμού ή ασθένειας,

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.E.K. 138/Α/ )

(Φ.E.K. 138/Α/ ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 23/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 8, 9, 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

91/383/EOK") Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

91/383/EOK) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988 "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή Υγείας Πρόληψη Νόσου Ιατρική κοινότητας

Προαγωγή Υγείας Πρόληψη Νόσου Ιατρική κοινότητας Προαγωγή Υγείας Πρόληψη Νόσου Ιατρική κοινότητας Ιατρική Εργασίας Δήμητρα Τριανταφύλλου Ειδ. Ιατρός Εργασίας MSc στην Προαγωγή Υγείας Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Ο Ιπποκράτης:

Διαβάστε περισσότερα

To Σύνδροµο του Άρρωστου Κτιρίου (Sick building Syndrome)

To Σύνδροµο του Άρρωστου Κτιρίου (Sick building Syndrome) To Σύνδροµο του Άρρωστου Κτιρίου (Sick building Syndrome) Επιµέλεια κειµένων : Σπύρος ρίβας,ειδικός Ιατρός Εργασίας Υπεύθυνος Κέντρου Υγείας Υγιεινής της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Τι είναι το άρρωστο κτίριο; Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 3 Δασοπονία και εκμετάλλευση δασών 31 Δασοπονία 32 Εκμετάλλευση δασών 4 Θήρα 41 Θήρα 5 Αλιεία 51 Αλιεία 16 Αλυκές 160 Αλυκές 20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ Έλεγχος Ποιότητας Υλικών ΛΕΙΒΑΔΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ O σύγχρονος τρόπος ζωής επιβάλλει σε πολλούς ανθρώπους να περνούν τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΩ.ΑΡ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΚΩ.ΑΡ 1. Ορυχεία άνθρακα 11 1. Γεωργία 01 2. Μεταλλεία Λατοµεία 12,14,15 2. Κτηνοτροφία 02 3. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιµα αέρια 13 3. Εµπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών Υγείας Ιατρικό Τμήμα Eργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών Υγείας Ιατρικό Τμήμα Eργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών Υγείας Ιατρικό Τμήμα Eργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας ιευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Χ. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ Μάθημα: Ιατρική της Εργασίας Υπεύθυνος Μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Νοσολογία_Νοσ. 1201 Παθήσεις των Αρθρώσεων και Οστών. C.D.A. Εβδ.9

Νοσολογία_Νοσ. 1201 Παθήσεις των Αρθρώσεων και Οστών. C.D.A. Εβδ.9 1.Γενικά περί Ρευµατικών Νοσηµάτων 2.Συστηµατικός Ερυθηµατώδης Λύκος ( Σ. Ε. Λ.) 3. Ρευµατοειδής Αρθρίτιδα 4. Οστεοαρθρίτιδα 5. Σκληρόδερµα, Προοδευτική Συστηµατική Σκλήρυνση 01/15 1.Γενικά περί Ρευµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn

ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ CO 2, CO, CH 4, NMHC Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn Διοξείδιο του άνθρακα CO 2 : Άχρωμο και άοσμο αέριο Πηγές: Καύσεις Παραγωγή τσιμέντου Βιολογικές διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα Πρόλογος 11 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 1. Χηµικές ουσίες 14 1.1 Γενικά 14 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 14 2. Μορφή και τύπος των χηµικών ουσιών στο εργασιακό περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/02/08-07-2010 1 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης: 08-07-2010

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

Υδράργυρος, Μόλυβδος, Αµίαντος: Τρεις Περιβαλλοντικοί Εφιάλτες. Τµήµα Χηµείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη

Υδράργυρος, Μόλυβδος, Αµίαντος: Τρεις Περιβαλλοντικοί Εφιάλτες. Τµήµα Χηµείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη Υδράργυρος, Μόλυβδος, Αµίαντος: Τρεις Περιβαλλοντικοί Εφιάλτες Κ. Σέρπη 1, Ε. Τολίκα 1, Κ. Χατζηαντωνίου 2, Α. Μαρούλης 2 Τµήµα Χηµείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αθήνα 16/5/2012 Εισηγήτρια: Αλίνα Μουρελάτου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1979 1 o ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001 ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ISO 14001,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος Στοιβάδες δέρματος Επιδερμίδα (τέσσερις στοιβάδες κυττάρων) Χόριο (άφθονα αγγεία και νεύρα) Υποδερμάτιο πέταλο (περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΙΘ ΦΕΚ 1 Περί απαγορεύσεως χρήσεως του λευκού (κίτρινου) Ν 2273/1920 145Α/20 φωσφόρου εις την βιομηχανία των πυρείων 2 Περί κωδικοποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Μεταβολή Μεταβολή Μερίδιο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 04/12 11/12 2012 Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Χ. Μ. ΜουτσόπουΛος Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών α ρευματικά νοσήματα είναι ασθένειες που προσβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ. Ρύποι. Αντίδραση βιολογικών συστημάτων σε παράγοντες αύξησης

ΡΥΠΑΝΣΗ. Ρύποι. Αντίδραση βιολογικών συστημάτων σε παράγοντες αύξησης ΡΥΠΑΝΣΗ 91 είναι η άμεση ή έμμεση διοχέτευση από τον άνθρωπο στο υδάτινο περιβάλλον ύλης ή ενέργειας με επιβλαβή αποτελέσματα για τους οργανισμούς ( ο ορισμός της ρύπανσης από τον ΟΗΕ ) Ρύποι Φυσικοί (εκρήξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ.

ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ. ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ. 2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.σ.3 Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

DESMOS LAC W. Σ. ΚΥΒΡΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) Φιλιππουπόλεως 30-561 23 Αµπελόκηποι Θεσσαλονίκη-Τηλ. 2310 730759.

DESMOS LAC W. Σ. ΚΥΒΡΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) Φιλιππουπόλεως 30-561 23 Αµπελόκηποι Θεσσαλονίκη-Τηλ. 2310 730759. Σελίδα 1 από 5 Πολυουρεθανική Λάκα Λευκή δύο (2)Συστατικών βάσης ρητινών ( πολυολών ) σε συνδυασµό µε κατάλληλα πιγκµέντα ( ιοξείδιο του τιτανίου ) απλωτικά µέσα,οργανσικούς διαλύτες ( αρωµατικοί υδρογονάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

AMIANTOΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

AMIANTOΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ AMIANTOΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Πυριτικό ορυκτό σε ινώδη μορφή ΕΙΔΗ ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΤΙΛΟΣ (λευκός αμίαντος) ΑΜΦΙΒΟΛΟΙ ΑΜΟΣΙΤΗΣ (καφέ αμίαντος) ΚΡΟΚΙΔΟΛΙΘΟΣ (κυανός

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Βασικά συμπτώματα καρδιαγγειακού Προκάρδιο άλγος Δύσπνοια Αίσθημα παλμών Συγκοπή Οίδημα Καταβολή,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τροποποίηση π.δ.399/94 Άρθρο 2 Ορισµοί

Άρθρο 2 Τροποποίηση π.δ.399/94 Άρθρο 2 Ορισµοί ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 127/00 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.. 399/94 «Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και κατάρτιση φακέλου, Μέρος III

Βασικές έννοιες και κατάρτιση φακέλου, Μέρος III Βασικές έννοιες και κατάρτιση φακέλου, Μέρος III Ουσίες UVCB Gabriele CHRIST http://echa.europa.eu 1 Ουσίες UVCB Άγνωστης (U) ή Ασταθούς σύνθεσης (V) Προϊόντα πολύπλοκων αντιδράσεων (C) ή Βιολογικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (με Αρ. Πρωτ. 150022/Δ2/15-9-2016) Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. 1.1 Γνωριμία με το εργαστήριο του Χημικού Από τον εργαστηριακό οδηγό να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

2016 Μάσκες. Εργαλεία Καθαρισμού. Μέσα Ατομικής Προστασίας Μέσα Διαχείρισης Προϊόντων ELCAWEAR ΑΕ.

2016 Μάσκες. Εργαλεία Καθαρισμού. Μέσα Ατομικής Προστασίας Μέσα Διαχείρισης Προϊόντων ELCAWEAR ΑΕ. Μέσα Ατομικής Προστασίας Μέσα Διαχείρισης Προϊόντων Εργαλεία Καθαρισμού. 2016 Μάσκες ELCAWEAR ΑΕ 2016 Μάσκα Κώνου FFP1 Αναδιπλούμενη ISSA DS7510 FFP1-NR EN 149:2001+A1.2009 Για ελαφριά προστασία από τοξική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 30.6.2011

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 30.6.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.6.2011 E(2011) 4598 τελικό EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30.6.2011 σχετικά µε το ερωτηµατολόγιο 2012-2014 που συνδέεται µε την οδηγία 96/82/EΚ του Συµβουλίου για

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες Ατµοσφαιρική ρύπανση Μαρή Νεαμονίτης Παλαιολόγου Παπαβασιλείου Ορισµός Ανεπιθύµητη αλλαγή στα φυσικά, χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του αέρα ζηµιογόνος για όλους τους οργανισµούς Πώς προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΩΝ E.H.E

ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΩΝ E.H.E ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΩΝ E.H.E Παρασκευή, 16 Δεκέμβριος 2011 15:08 ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ Ε.Η.Ε Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε 1 χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή

Διαβάστε περισσότερα

Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975)

Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975) Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975) Κω- Αιτίες θανάτων Σύνολο Ηλικία του θανόντος ε δικός δηλώθηκε Κάτω του 1 1-4 5-9

Διαβάστε περισσότερα

1 ος έλεγχος Περιοδικός Περ/τητα. Νευρολογικός έλεγχος. Σπιροµετρία. ερµατολογικός. έλεγχος. Επιπλέον Οδοντιατρικός. έλεγχος.

1 ος έλεγχος Περιοδικός Περ/τητα. Νευρολογικός έλεγχος. Σπιροµετρία. ερµατολογικός. έλεγχος. Επιπλέον Οδοντιατρικός. έλεγχος. Παράγοντας Κινδύνου 1. Ακετόνη αλογονωµένα παράγωγα και οξικό οξύ, οξικός ανυδρίτης, χλωροακετυλένιο, ακετυλακετόνη. Επαγγελµατική Έκθεση στον παράγοντα (ενδεικτική) Στην παραγωγή της ακετόνης και των

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής

Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Ορισµοί 1. Βιοµάζα : το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση εισροών. Περίληψη. Η ανάλυση εισροών σαν ένα παράδειγµα

Ανάλυση εισροών. Περίληψη. Η ανάλυση εισροών σαν ένα παράδειγµα Ανάλυση εισροών Περίληψη Η ανάλυση εισροών είναι µια µέθοδος εντοπισµού των πρώτων ασθενών σηµείων σε προϊόντα και διαδικασίες. Βασίζεται στον κανονισµό ISO 14040 για την διεξαγωγή των περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια 2. Βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα 3. Εμπορία πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ρ Ελενα Κουλλαπή 2014

ρ Ελενα Κουλλαπή 2014 ρ Ελενα Κουλλαπή 2014 Κυρτέ κερατίνε πλάκε. Καλύπτουν τη ραχιαία επιφάνεια του τελευταίου τµήµατο των δακτύλων. Το χρώµα του είναι υπόλευκο ή ελαφρώ ρόδινο (οφείλεται στι αγκύλε των αγγείων του χορίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒ ΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΟΛΥΒ ΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΛΥΒ ΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπύρος ρίβας, Ειδικός Ιατρός Εργασίας Υπεύθυνος Κέντρου Υγείας-Υγιεινής της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Σπύρος οντάς, ρ. Χηµικός Κέντρο Υγείας-Υγιεινής της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ 1. Ο ΜΟΛΥΒ ΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Εισαγωγή Η αξιολόγηση των αποβλήτων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κατάλληλη ανακύκλωση ή διάθεσή τους. Αρμόδιος για τον ακριβή προσδιορισμό και την ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)»

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» «Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ Σ. ΜΠΕΝΑΚΗ Επ. Καθηγητή Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση Έκδοση αναθεωρημένη ISBN 960-90471-0-6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: SITC-2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΣΥΝΟΛΟ 0 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 2.047.756.020 2.319.161.799 2.332.490.471 2.532.492.102 2.710.031.868 2.716.132.982 14.658.065.242

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΗΤΡΗΣΕ. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ

ΗΜΗΤΡΗΣΕ. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΗΜΗΤΡΗΣΕ. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 1 ΘΕΜΑ 1ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι και Αναδυόμενοι Χημικοί Κίνδυνοι στον Κατασκευαστικό Τομέα

Νέοι και Αναδυόμενοι Χημικοί Κίνδυνοι στον Κατασκευαστικό Τομέα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας Νέοι και Αναδυόμενοι Χημικοί Κίνδυνοι στον Κατασκευαστικό Τομέα ΑΘΗΝΑ 2010 Κέντρο Υγιεινής και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Κίνδυνοι για την : ανθρώπινη υγεία Πολύ επικίνδυνη ουσία σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, µε τα µάτια, κατά την εισπνοή

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Μελέτη. Ατμοσφαιρικής. Ρύπανσης στον Δήμο της Ελευσίνας. Εργαστήριο Μελέτης. Ατμοσφαιρικής. Ρύπανσης

Πιλοτική Μελέτη. Ατμοσφαιρικής. Ρύπανσης στον Δήμο της Ελευσίνας. Εργαστήριο Μελέτης. Ατμοσφαιρικής. Ρύπανσης Πιλοτική Μελέτη Εργαστήριο Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στον Δήμο της Ελευσίνας Πανδής Σπύρος Καλτσονούδης Χρήστος Φλώρου Καλλιόπη Σταθμοί Μετρήσεων Δημοτικό parking 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήματα Bosch 11/12 Εργασιακή ασφάλεια Επισκόπηση 789. Ασφάλεια εργασίας. Μην ξεχνάτε ο επαγγελματίας φροντίζει επίσης για την ασφάλειά του!

Εξαρτήματα Bosch 11/12 Εργασιακή ασφάλεια Επισκόπηση 789. Ασφάλεια εργασίας. Μην ξεχνάτε ο επαγγελματίας φροντίζει επίσης για την ασφάλειά του! Εξαρτήματα Bosch 11/12 Εργασιακή ασφάλεια Επισκόπηση 789 Ασφάλεια εργασίας Μην ξεχνάτε ο επαγγελματίας φροντίζει επίσης για την ασφάλειά του! Η ποιότητα Bosch εκφράζεται επίσης σε ένα πλήρες πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

Ασθένειες από ΑΜΙΑΝΤΟ. Aµίαντος είναι η συλλογική

Ασθένειες από ΑΜΙΑΝΤΟ. Aµίαντος είναι η συλλογική Ασθένειες από ΑΜΙΑΝΤΟ Σπύρος ρίβας - Ειδικός Ιατρός Εργασίας Υπεύθυνος Κέντρου Υγείας Υγιεινής της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Τι είναι ο αµίαντος; Aµίαντος είναι η συλλογική ονοµασία ορισµένων ορυκτών ινώδους µορφής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ/ΠΡΟΙΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΥΡΩΠΗ 2010 2009 2010-2009 Ευρώπη 5.975.360.854 5.681.122.065 5,18% 05 ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ/ΠΡΟΙΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΥΡΩΠΗ 2010 2009 2010-2009 Ευρώπη 5.975.360.854 5.681.122.065 5,18% 05 ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ Ευρώπη 5.975.360.854 5.681.122.065 5,18% 05 ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 614.655.866 525.271.909 17,02% Ευρωπαϊκή Ένωση 502.092.556 434.280.798 15,61% Ν.Α. Ευρώπη 55.940.419 45.956.249 21,73% Κ.Α.Κ. 50.364.903

Διαβάστε περισσότερα

www.chemicalscampaign.eu

www.chemicalscampaign.eu www.chemicalscampaign.eu Εισαγωγή Οι εργαζόμενοι στα συνεργεία φανοποιεία αυτοκινήτων είναι εκτεθειμένοι σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες, όπως π.χ. βαφές, κόλλες, διαλύτες, λάδια μηχανών, αέρια εξατμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα

Γνωριμία με τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα Γνωριμία με τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα Αντώνης Φανουριάκης Μονάδα Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας Δ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» Αθήνα, 01/02/2016

Διαβάστε περισσότερα

\ΑΠΑΡΤΙΩΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ

\ΑΠΑΡΤΙΩΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ \ΑΠΑΡΤΙΩΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΑΝΑΙΜΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΡΑΚΛΗ-ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΙΜΙΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Αναγνώριση των κύριων συμπτωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΘΕΣΗ 44) Αρ. Όνοµα πιστοποιητικού Εκδίδουσα αρχή Σχόλια

ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΘΕΣΗ 44) Αρ. Όνοµα πιστοποιητικού Εκδίδουσα αρχή Σχόλια ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΘΕΣΗ 44) Ζωντανά ζώα και ζωικά προϊόντα 30 Έγκριση για την εισαγωγή ζωντανών ζώων (όλα τα θηλαστικά ζώα, πτηνά, ερπετά, ωφέλιµα έντοµα, ψάρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2

ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς, 29 εκεµβρίου 2005 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 Η

Διαβάστε περισσότερα

Τα 100 σηµαντικότερα ελληνικά εξαγόµενα προϊόντα στον κόσµο κατά το έτος 2011* (Αξία σε χιλ. ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ

Τα 100 σηµαντικότερα ελληνικά εξαγόµενα προϊόντα στον κόσµο κατά το έτος 2011* (Αξία σε χιλ. ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ Τα 100 σηµαντικότερα ελληνικά εξαγόµενα προϊόντα στον κόσµο κατά το έτος 2011* (Αξία σε χιλ. ) Κατάταξη ΤΤ Ε Περιγραφή Προϊόντος ΑΞΙΑ (ευρώ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (κιλάυποσυνολα ΚΛΑ ΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ) 62 02231

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 11 Φεβρουαρίου 2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Η Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Περιβάλλοντος

Φυσική Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Φυσική Περιβάλλοντος Το γενικό πρόβλημα της αέριας ρύπανσης Διδάσκοντες: Καθηγητής Π. Κασσωμένος, Λέκτορας Ν. Μπάκας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Columbia Water Purification System (διπλό σύστηµα) Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών αποµάκρυνσης ρύπων: Columbia Water

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Κωστούλας Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος

Αθανάσιος Κωστούλας Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος Αθανάσιος Κωστούλας Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος Η παρουσία στην ατμόσφαιρα αερίων ή σωματιδίων σε συγκεντρώσεις οι οποίες προξενούν βλάβες τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στους ζωντανούς οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης FiWaRec Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2013/PRSP/FWR/Rev. 2.0 Η «καρδιά» της γκάμας προϊόντων FiWaGuard είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείρηση στερεών αποβλήτων

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείρηση στερεών αποβλήτων ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείρηση στερεών αποβλήτων ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Καθηγητής Σεραφείμ Σαββίδης ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων Ποιότητα Ορισµός Η έννοια της ποιότητας όπως αυτή ορίζεται από τον ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) αναφέρεται στο σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος τα οποία του προσδίδουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα

Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα Εισαγωγή Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και των εδαφών από βιομηχανικά απόβλητα είναι ένα από τα καίρια περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας. Ειδικά η απόρριψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούλιος 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούλιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Αυγούστου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούλιος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Κίνα (Λ.Δ. Κίνας, Χόνγκ Κόνγκ. Μακάο,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ. Π. Παππάς

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ. Π. Παππάς ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ Π. Παππάς ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ Κατηγορίες ιστικών ορµονών Αποκαρβοξυλιωµένα αµινοξέα (ισταµίνη, σεροτονίνη) Πολυπεπτίδια (κινίνες, ουσία Ρ) Εικοσανοειδή

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Ρύπανση του νερού

2.4 Ρύπανση του νερού 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις 2.4 Ρύπανση του νερού 4-1. Ποια ονομάζονται λύματα; Έτσι ονομάζονται τα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες, τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τους αγρούς. 4-2. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

DESMOS FLOOR COAT 1F

DESMOS FLOOR COAT 1F Σελίδα 1 από 5 Μίγµα πολυολών σε συνδυασµό µε οργανικούς διαλύτες ( εστέρες, αρωµατικοί) κατάλληλο βερνίκωµα ξύλινων πατωµάτων [απλά και λευκασµένα] για Τοµείς εφαρµογής Χρησιµοποιείται σε ανάµιξη µε το

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί πίνακας με τις 43 παθήσεις : Α/Α ΠΑΘΗΣΕΙΣ. Σελ. Αναφοράς Ε.Π.Π.Π.Α. Υπουργική απόφαση για 43 παθήσεις με επ' αόριστον διάρκεια αναπηρίας

Ακολουθεί πίνακας με τις 43 παθήσεις : Α/Α ΠΑΘΗΣΕΙΣ. Σελ. Αναφοράς Ε.Π.Π.Π.Α. Υπουργική απόφαση για 43 παθήσεις με επ' αόριστον διάρκεια αναπηρίας Υπογράφηκε Υπουργική απόφαση από τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννη Βρούτση σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η

Διαβάστε περισσότερα

Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2014 Αργύρης Σ. Συμεωνίδης

Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2014 Αργύρης Σ. Συμεωνίδης Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2014 Αργύρης Σ. Συμεωνίδης Λεμφοϋπερπλασία με παραγωγή IgM ανοσοσφαιρίνης Ταξινόμηση στα λεμφώματα οριακής ζώνης Υβριδικά χαρακτηριστικά μεταξύ λεμφώματος μυελώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. Σοφία Σπαθοπούλου, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές διεργασίες. Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια

Τεχνικές διεργασίες. Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια Τεχνικές διεργασίες Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια ΓΕΩΡΓΙΑ Γενετική βελτίωση ποικιλιών φυτών για αντοχή στις ασθένειες, ξηρασία, αφιλόξενα εδάφη Μαζική παραγωγή κλώνων Ανάπτυξη βιο-εντομοκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 11 : Βιομηχανικά Στερεά και Υγρά Απόβλητα Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !Unexpected End of Formula l ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Παραδεισανός Αδάμ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή εκπονήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2003 2004 στο μάθημα «Το πείραμα στη

Διαβάστε περισσότερα

Tοξικότητα. Αρτεμις Ντονά Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας. 6/3/2008 Αρτεμις Αγησ. Ντονά

Tοξικότητα. Αρτεμις Ντονά Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας. 6/3/2008 Αρτεμις Αγησ. Ντονά Tοξικότητα Αρτεμις Ντονά Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Αντικείμενα του μαθήματος Να εξοικειωθεί με την έννοια της τοξικότητας, όργανο στόχος Να μπορεί να ξεχωρίσει την οξεία

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο της συνείδησης

Επίπεδο της συνείδησης Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 20-25 Επίπεδο της συνείδησης Η µερική ή ολική απώλεια της συνείδησης του πάσχοντος είναι µια σοβαρή κατάσταση, κατά την οποία διαταράσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδρομή. Έκταση του φαινομένου. Κάπνισμα και ιατροί. Ουσίες του τσιγάρου. Βλαπτική δράση της πίσσας 14/3/2013 ΚΑΠΝΙΣΜΑ & ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ

Ιστορική αναδρομή. Έκταση του φαινομένου. Κάπνισμα και ιατροί. Ουσίες του τσιγάρου. Βλαπτική δράση της πίσσας 14/3/2013 ΚΑΠΝΙΣΜΑ & ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ Ιστορική αναδρομή ΚΑΠΝΙΣΜΑ & ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ Πνευμονολογική Κλινική ΠΓΝΠατρών 600 π.χ. Εμφάνιση του φυτού στην Αμερική 1492 μ.χ. Rodrigo de Jerez- 7 έτη φυλάκιση 1600 Καθολική Εκκλησία 1633 Τουρκία Σουλτάνος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέχρι σήµερα δεν εκδοθεί Π.. (όπως προβλέπεται στο Ν. 1404/83) για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι. και ισχύουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων

Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων για κάθε μάθημα, τα οποία θα βασίζονται στο ίδιο Αναλυτικό Πρόγραμμα και θα παρουσιάζουν τα ίδια θέματα από μια άλλη ίσως σκοπιά.

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία μυελογενής λευχαιμία

Οξεία μυελογενής λευχαιμία Οξεία μυελογενής λευχαιμία Γενικά στοιχεία Ταξινόμηση και τύποι Ενδείξεις και συμπτώματα Αίτια πρόκλησης Διάγνωση Παρουσίαση και επαναστόχευση από Βικιπαίδεια Οξεία μυελογενής λευχαιμία : Ζήσου Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβολα Επικινδυνότητας

Σύµβολα Επικινδυνότητας Σύµβολα Επικινδυνότητας Με την Οδηγία για τις Επικίνδυνες Ουσίες θεσµοθετήθηκε η χρήση των Συµβόλων επικινδυνότητας για την επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών. Η Οδηγία των Επικίνδυνων Ουσιών είναι ένας

Διαβάστε περισσότερα

Οι 43 παθήσεις που παίρνουν οριστικά αναπηρική σύνταξη - Ολόκληρος ο πίνακας

Οι 43 παθήσεις που παίρνουν οριστικά αναπηρική σύνταξη - Ολόκληρος ο πίνακας Οριστικές αναπηρικές συντάξεις αποκτούν... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Οι 43 παθήσεις που παίρνουν οριστικά αναπηρική σύνταξη - Ολόκληρος ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία. Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο

Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία. Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο Τι είναι η χρόνια βρογχίτιδα? Βρογχίτιδα είναι μια φλεγμονή των βρογχικών σωλήνων, που μεταφέρουν τον αέρα στους πνεύμονες. Χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Τα υγρά απόβλητα μπορεί να προέλθουν από : Ανθρώπινα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 11 Νοεµβρίου 2008 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Η Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ Ή ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟΠΤΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ Ή ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟΠΤΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ Ή ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟΠΤΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Α. Κουκουλιάτα Παθολογοανατόµος, MSc, Τµηµατάρχης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία Τµήµα Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση των νοσημάτων του Τ. Ράλλης Καθηγητής Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ

κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση των νοσημάτων του Τ. Ράλλης Καθηγητής Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ Τι είναι κοινό και τι όχι κατά την κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση των νοσημάτων του ήπατος στο σκύλο και στη γάτα Τ. Ράλλης Καθηγητής Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ Η γάτα δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

2.6. Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία

2.6. Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία 1 2.6. Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία Ερωτήσεις Θεωρίας 6-1-1. Τι είναι η Η ηλεκτρόλυση είναι μία χημική μέθοδος διασπάσεως του νερού στα συστατικά του. 6-1-2. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Κεφάλαια του καταλόγου

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Κεφάλαια του καταλόγου Κατάλογος αποβλήτων σύµφωνα µε το Παράρτηµα της απόφασης 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119//ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ. [Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα