Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 40 του Κανονισµού Ασθενείας του Ι.Κ.Α. (ΦΕΚ 132/Β/ ) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 40 του Κανονισµού Ασθενείας του Ι.Κ.Α. (ΦΕΚ 132/Β/12-2-79) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 40 του Κανονισµού Ασθενείας του Ι.Κ.Α. (ΦΕΚ 132/Β/ ) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έχοντες υπ όψει: 1. Τας διατάξεις των άρθρων 16, 31 και 34 του Α.Ν. 1846/51 ως τούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη µεταγενεστέρως, ως και τας τοιαύτας των άρθρων 1 και 5 του Ν / Την υπ αριθ. 3/2087/1977 Κοινήν Απόφασιν Πρωθυπουργού και Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, «περί αναθέσεως αρµοδιοτήτων εις τους Υφυπουργούς Κοιν. Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 1278/77 τ. Β ). 3. Την από πρότασιν του ιοικητού του Ι.Κ.Α. και την υπ αριθ. 1172/29/ απόφασιν του ιοικητικού Συµβουλίου του Ι.Κ.Α. υποβληθείσαν ηµίν δια της υπ αριθ / αναφοράς του Ι.Κ.Α., αποφασίζοµεν: όπως Το άρθρον 40 του Κανονισµού Ασθενείας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αντικαθίσταται ως κάτωθι: Άρθρον 40 Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως. 1. ια την εφαρµογήν των περί επαγγελµατικών ασθενειών διατάξεων του άρθρου 34 του Α.Ν. 1846/51 απαιτείται η εξ οξείας ή χρονίας δηλητηριάσεως ή νόσου, περιλαµβανοµένης εις τον κατωτέρω πίνακα, προσβολή του ησφαλισµένου, εφ όσον: α) Ούτος απησχολήθη ή απασχολείται εις τας εν τω πίνακι επιχειρήσεις, εργασίας ή επαγγέλµατα επί χρονικόν διάστηµα τουλάχιστον ίσον του, κατ ασθένειαν οριζοµένου αντιστοίχως, εν τω αυτώ πίνακι ελαχίστου χρόνου β) Η προσβολή του ησφαλισµένου διεπιστώθη ιατρικώς είτε διαρκούσης της τοιαύτης απασχολήσεώς του, µετά την παρέλευσιν πάντως του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, είτε, επί διακοπής, ταύτης, εντός του κατ ασθένειαν οριζοµένου αντιστοίχως εν τω πίνακι µεγίστου χρόνου 2. Εις ας περιπτώσεις δεν ορίζεται εν τω πίνακι ελάχιστος ή µέγιστος χρόνος, ο προσδιορισµός τούτων, υπό την ανωτέρω έννοιαν ως και η διαπίστωσις ιατρικώς της προσβολής ησφαλισµένου εξ επαγγελµατικής ασθενείας, γενικώς, γίνεται υπό των οικείων Υγειονοµικών Επιτροπών, κρινουσών κατά περίπτωσιν βάσει των διεθνώς κρατούντων εν τη ιατρική της εργασίας. ΟΜΑΣ Ι. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΑΙ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ Ι. ΜΟΛΥΒ ΙΑΣΙΣ Παρυφή µολύβδου, κωλικοί εκ µολύβδου. Συµβάσµατα εκ του νευρικού συστήµατος κεντρικού ή περιφερειακού, κυρίως παράλυσις των εκτεινόντων νευρίτις εκ µολυβδιάσεως Νεφρίτις Συµβάσµατα καρδιαγγειακά εκ µολυβδιάσεως. Εγκεφαλική αιµορραγία, Εξαγωγή, κατεργασία, παρασκευή, χρήσις, µεταχείρησις του µολύβδου των µεταλλευµάτων του, των κραµάτων και ενώσεων αυτού, ως και παντός προϊόντος περιέχοντος µόλυβδον και της µολυβδούχου τέφρας των εργοστασίων ψευδαργύρου. Ειδικώτερον, εξαγωγή και κατεργασία των µεταλλευµάτων µολύβδου και των µολυβδούχων 1 έτος. 1 έτος. (πλην της περιπτώσεως κωλικών ένθα µειούται εις 30 ηµέρας)

2 εγκεφαλοπάθειαι. Αναιµία διαπιστουµένη εκ της αιµατολογικής εξετάσεως. Εργαστηριακά Ευρήµατα 1. Αύξησις µολύβδου αίµατος. 2. Αύξησις µολύβδου ούρων. 3. Ελαφρού βαθµού υπόχρωµος νορµοκυτταρική αναιµία. 4. Πτώσις της αιµοσφαιρίνης. 5. Ερυθρά µετά βασεοφίλου στίξεως. 6. Αύξησις κοπροπορφυρίνης ούρων. 7. Αύξησις του -ALA των ούρων. 8. Αύξησις πρωτοπορφυρίνης αίµατος. 9. Αύξησις Πορφοχολινογόνων ούρων. υπολειµµάτων. Μεταλλουργία, κάθαρσις, τήξις, έλασις του µολύβδου των κραµάτων αυτού και των µολυβδούχων µετάλλων. Συγκόλλησις και επιµετάλλωσις τη βοηθεία κραµάτων µολύβδου. Χύσις τυπογραφικών στοιχείων εκ κραµάτων µολύβδου και χειρισµός των µηχανών των συνδεουσών ταύτα. Κατασκευή, συγκόλλησις, στίλβωσις και λείανσις παντός αντικειµένου εκ µολύβδου ή κράµατος αυτού. Τήξις παλαιού ψευδαργύρου και µολύβδου εις ακατεργάστους όγκους. Παρασκευή και χρήσις των οξειδίων και αλάτων του µολύβδου. Κατασκευή, συντήρησις και επισκευή συσσωρευτών εκ µολύβδου. Κατασκευή και χρησιµοποίησις χρωµάτων βερνικίων, λάκας και µελάνης µε βάσιν τα σύνθετα του µολύβδου. Απόξεσις, πύρωσις κλπ. δια καµινευτικού αυλού, ηλεκτρικού τόξου κλπ. σωµάτων κεκαλυµµένων δια µολυβδούχων χρωµάτων, και της µολυβδούχου τέφρας των εργοστασίων Ψευδαργύρου. Κατασκευή και χρησιµοποίησις των µολυβδούχων σµάλτων. Κατασκευή του τετρααιθυλιούχου µολύβδου (παρασκευή και χρήσις των περιεχουσών αυτήν ενώσεων άνθρακος). Πεπτικαί διαταραχαί και κυρίως στοµαχικαί εκδηλώσεις. Χρονία στοµατίτις, πυόρροια, κυψελιδόλυσις οστών κάτω γνάθου. Νευρικαί διαταραχαί και κυρίως τρόµος. Νεφρικαί διαταραχαί. 2. Υ ΡΑΡΓΥΡΙΑΣΙΣ Εξαγωγή, κατεργασία, παρασκευή, χρήσις και µεταχείρησις του υδραργύρου, των αµαλγαµάτων του, ως και των ενώσεων αυτού και παντός προϊόντος περιέχοντος υδράργυρον. Ειδικώτερον: ιάλυσις υδραργύρου, εξαγωγή υδραργύρου εκ διαλύσεως βιοµηχανικών 1 έτος. 1 έτος.

3 υπολειµµάτων, κατασκευή και επισκευή θερµοµέτρων, µανοµέτρων και αντλιών εξ υδραργύρου. Χρησιµοποίησις του υδραργύρου ή των συνθέτων αυτού εις τας ηλεκτρικάς συσκευάς, ειδικώτερον: Χρησιµοποίησις αντλιών υδραργύρου εις την κατασκευήν ραδιοφωνικών λυχνιών, ακτινογραφικών λυχνιών κλπ. Κατασκευή και επισκευή και επισκευή λυχνιών δι ατµών υδραργύρου και ανορθωτών ηλεκτρικού ρεύµατος. Χρησιµοποίησις του υδραργύρου ως αγωγού εις το ηλεκτρικόν κύκλωµα. Παραγωγή αµαλγάµατος ψευδαργύρου δι ηλεκτρικάς στήλας. Κατασκευή και επισκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών µε υδράργυρον. Χρήσις υδραργύρου και των συνθέτων αυτού εις την χηµικήν βιοµηχανίαν, ειδικώτερον: Χρήσις υδραργύρου ή των αλάτων αυτού ως καταλυτών. Ηλεκτρόλυσις µε κάθοδον εξ υδραργύρου χλωρονατριούχου ή ετέρων αλάτων. Παρασκευή οξειδίων και αλάτων του υδραργύρου. Κατασκευή και χρησιµοποίησις των χρωστικών υλών και βαφών µε βάσιν τον θειούχον υδράργυρον. Παρασκευή φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων µε βάσιν τον υδράργυρον ή τα σύνθετα του υδραργύρου. Κατεργασία δερµάτων δι αλάτων υδραργύρου, ειδικώτερον: Κατεργασία δερµάτων δια του νιτρώδους οξέος του υδραργύρου. Κατεργασία τριχών δια κατασκευήν κετσέ (FEUTRE). Επιχρύσωσις, επαργύρωσις κασσιτέρωσις ορειχάλκωσις κλπ. τη βοηθεία υδραργύρου ή των αλάτων αυτού. Παρασκευή και χρησιµοποίησις καψυλίων βροντώδους υδραργύρου µε χρήσιν κροτοκυανούχων αλάτων υδραργύρου. Κεραµεικά τεχνητά άνθη, και γεωργία οσάκις χρησιµοποιούνται προϊόντα έχοντα ως βάσιν τον υδράργυρον ως είναι τα

4 Βρογχοπνευµονοπάθεια οξεία. Γαστρεντερικαί διαταραχαί οξείαι µετά ναυτίας, εµέτων και διαρροίας. Νεφροπάθεια µετά πρωτεϊνουρίας. Οστεοµαλακία µετά ή άνευ αυτοµάτων καταγµάτων συνοδευοµένη ή όχι υπό επωδύνων εκδηλώσεων, ακτινολογικώς διαπιστουµένη. οργαοϋδραργυνρικά σκευάσµατα τα οποία έχουν εφαρµογάς ως ζιζανιοκτόνα και εντοµοκτόνα. 3. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΚΑ ΜΙΟΥ Εξαγωγή, παρασκευή, χρησιµοποίησις καδµίου, κραµάτων και ενώσεων αυτού, ειδικώτερον. - παρασκευή καδµίου δια της ξηράς µεθόδου ή της ηλεκτροµεταλλουργικής του ψευδαργύρου. - απόξεσις δια καµινευτικού αυλού ή συγκόλλησις επικαδµιωµένων σωµάτων. - συγκόλλησις δια κράµατος καδµίου. - παραγωγή νικελιοκαδµιούχων συσσωρευτών. - παραγωγή καδµιούχων κόνεων, δια χρώµατα, πορσελάνες και πλαστικάς ύλας. 10 ηµέραι δια τας δύο πρώτας, 3 έτη δια την νεφροπάθειαν και 15 έτη δια την οστεοµαλακίαν. 4. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΒΗΡΥΛΛΙΟΥ (Βλάβαι εξ ερεθισµού των οφθαλµών και του δέρµατος προκαλούµεναι υπό διπλών αλάτων βηρυλλίου και νατρίου) Επιπεφυκίτιδες οξείαι ή υποτροπιάζουσαι. Παρασκευή, χρήσις, µεταχείρισις φθοριονατριούχου βηρυλλίου και ιδιαιτέρως κατά την: - κατεργασίαν ορυκτού βηρυλλίου, - µεταλλουργίαν βηρυλλίου ενώσεων και µειγµάτων. 3 ηµέραι. 5. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΦΘΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Βλάβαι οδόντων Πνευµονοπάθειαι, Ηπατονεφρικαί βλάβαι. Οστεοσκλήρυνσις και οστεοπέτρωσις. Παραγωγή φθορίου και των ενώσεων αυτού. Ηλεκτρόλυσις βωξίτου. Ηλεκτρόλυσις βηρυλλίου. Παραγωγή φθοριούχων λιπασµάτων και εντοµοκτόνων. Εργασία εις υαλουργεία, σµαλτοποιεία, βαφεία, α) Ελάχιστος 2 έτη.

5 κονσερβοποΐας. 6. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΞ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (Βενζόλιον, τουλουόλιον, ξυλόνιον) Βαρεία προϊούσα αναιµία υποπλαστικού ή απλαστικού τύπου. Λευχαιµία ή λευχαιµία και καταστάσεις Λευκοπενία µετά ουδετεροπενίας και ηωσινοφιλίας. Προϊούσα ελαφρά αναιµία υποπλαστικού ή απλαστικού τύπου Αιµορραγικόν σύνδροµον. Πορφύρα τύπου εκφυλιστικού. Γαστρεντερικαί διαταραχαί συνοδευόµεναι υπό επαναλαµβανοµένων εµέτων. Πάντα ταύτα αποδεικνυόµενα ενδεχοµένως και δι ανιχνεύσεως των αρωµατικών υδρογονανθράκων ή των µεταβολιτών αυτών εν τω αίµατι ή τω µυελώ των οστών ή ετέρων διαταραχών ως π.χ. διαταραχής σχέσεως θείου θεοπαραγώγων προς ολικόν θείον, γλυκουρονιδίων κλπ. Παρασκευή, έκλυσις, χρήσις, µεταχείρισις του βενζενίου ή των οµολόγων αυτού, των βενζολών και ετέρων προϊόντων περιεχόντων βενζένιον ή τα οµόλογα αυτού, ή των νιτροαµινοπαραγώγων αυτών. Ειδικώτερον παρασκευή, εξαγωγή διάλυσις των βενζολών. Χρησιµοποίησις του βενζενίου και των οµολόγων του δια την παρασκευήν των παραγώγων αυτών, εξαγωγή λιπαρών ουσιών, απολίπανσις οστών δερµάτων δορωνφυτικών ινών και ιστών. Στεγνόν καθάρισµα. Απολίπανσις µεταλλικών ειδών και παντός ετέρου αντικειµένου ρυπανθέντος υπό λιπαρών ουσιών. Παρασκευή διαλυµάτων ελαστικού, χρήσις, µεταχείρισις αυτών, ως και πάσα άλλη χρήσις βενζολών ως διαλυτικών του ελαστικού των παραγώγων ή των υποπροϊόντων αυτού. Κατασκευή και επίθεσις βερνικίων βαφών, σµάλτων µελάνης, µαστίχης και προϊόντων συντηρήσεως περιεχόντων βενζόλας. Κατασκευή τεχνητών δερµάτων, κατεργασία δια κόλλας της τεχνητής µετάξης και ετέρων φυτικών ινών µε χρησιµοποίησιν ενώσεων περιεχουσών βενζόλας. ιάφοροι χρήσεις βενζολών ως διαλυτικών φυσικών ή συνθετικών ρητινών. Λοιπαί χρήσεις βενζολών ή προϊόντων περιεχόντων ταύτας ως µέσον αφαιρέσεως, εµποτίσεως καθαρισµού και συσσωµατώσεως χρησιµοποίησις διαφόρων διαλύσεων περιεχουσών βενζόλας. Χρήσις των βεζολών προς αφυδάτωσιν αλκοολών ή ετέρων υγρών ή στερεών ουσιών. Χρήσις των βενζολών ως DENATURANT (µετουσιώνουσα : 2 έτη. απασχολήσεως κυµαινόµενος από 3 µηνών έως 3 ετών και ειδικώτερον 3 µήνες δια τας γαστρεντερικάς διαταραχάς, 1 έτος δια τας διαταραχάς εκ του αίµατος πλην βαρείας προϊούσης αναιµίας και των λευχαιµικών καταστάσεων εις τας οποίας ο χρόνος ούτος επεκτείνεται µέχρι και τριών ετών.

6 ουσία). Παρασκευή υγρών καυσίµων περιεχόντων βενζολικούς υδρογονάνθρακας. Μετάγγισις και χρησιµοποίησις των τοιούτων υγρών. 7. ΕΞΕΛΚΩΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙ ΡΑΣΙΝ ΧΡΩΜΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ, ΧΡΩΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΧΡΩΜΙΚΩΝ ΑΛΚΑΛΙΩΝ Ρινικαί εξελκώσεις, διάτρησις ρινικού διαφράγµατος. ερµατικαί εξελκώσεις ή υποζεµατοειδείς δερµατίτιδες, χρόνιαι ή υποτροπιάζουσαι. Κατεργασία, χρησιµοποίησις, µεταχείρισις του χρωµικού οξέος και των χρωµικών και διχρωµιούχων αλκαλίων, ειδικώτερον: Παρασκευή του χρωµικού οξέος και των χρωµικών και διχρωµικών αλκαλίων. Παρασκευή χρωστικών (κίτρινον του χρωµίου) δια των χρωµικών και διχρωµικών αλκαλίων. Χρησιµοποίησις των διχρωµικών αλκαλίων δια την στίλβωσιν εις την επιπλοποιΐαν. Χρησιµοποίησις των χρωµικών ή διχρωµικών αλκαλίων ως ουσιών στερεοποιουσών δια προστύψεως τα χρώµατα επί των υφασµάτων. Βυρσοδεψία δια χρωµίου. Παρασκευή δια φωτοµηχανικών µεθόδων φωτογραφικών δοκιµίων προς τύπωσιν. Ηλεκτρολυτική επιχρωµίωσις των µετάλλων. 1 έτος. από της διακοµής της 60 ηµέραι. 8. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΙΘΕΙΑΝΘΡΑΚΟΣ Οξύ νευροπεπτικόν σύνδροµον εκδηλούµενον δι εµέτου, εντόνου γαστραλγίας, διαρροίας µετά παραληρήµατος και εντόνου κεφαλαλγίας. Οξείαι ψυχικαί διαταραχαί µετά διανοητικής συγχύσεως, ονειρικού παραληρήµατος. ιαταραχαί ψυχικαί χρόνιαι µετά καταθλίψεως και νοσηρών παρορµήσεων. Νευρίτιδες και Παρασκευή, µεταχείρησις και χρήσις του διθειάνθρακος και των προϊόντων των περιεχόντων τούτων ειδικώτερον: Παρασκευή του διθειάνθρακος και των παραγώγων αυτού. Παρασκευή VISCOSE και πάσα κατεργασία εν τη οποία χρησιµοποιείται η αναγέννησις της κυτταρίνης δι αποσυνθέσεως της VISCOSE, ως και κατασκευαί των τεχνητών υφαντικών νηµάτων και ταινιών εκ κυτταρίνης. Αφαίρεσις, εξαγωγή του θείου, θείωσις εν ψυχρώ του ελαστικού κόµµεος δια διαλύσεως θείου ή χλωριούχου θείου α) Ελάχιστος 1 έτους. απασχολήσεως κυµαινόµενος µέχρι 50 ηµέρας δια τα οξέα σύνδροµα και µέχρι πλήρους έτους δια τας λοιπάς εκδηλώσεις.

7 πολυνευρίτιδες οιουδήποτε βαθµού µετά διαταραχών της ηλεκτρικής αντιδράσεως, ιδίως της χροναξιµετρικής τοιαύτης. Οπτική νευρίτις. εντός διθειάνθρακος. Παρασκευή και χρήσις διαλύσεως Ελαστικού εντός διθειάνθρακος. Χρήσις του διθειάνθρακος ως διαλυτικού της γουταπέρκας, των ρητινών, των κηρών και λιπαρών ουσιών, των αιθερίων ελαίων κλπ. Χρήσις του διθειάνθρακος εις την ελαϊκήν βιοµηχανίαν, εις την γεωργίαν δια την παρασκευήν παρασιτοκτόνων εχόντων ως βάσιν τον διθειάνθρακα. 9. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΞ ΕΝΥ ΡΙΤΩΝ ΘΕΙΩ ΟΥΣ ΟΞΕΟΣ, ΘΕΙΪΚΟΥ ΟΞΕΟΣ - Οξεία Βρογχίτις. - Οξύ πνευµονικόν οίδηµα. - Στοµατο-οδοντο-γναθικαί αλλοιώσεις. - ερµατοπάθειαι. - Υαλουργία (εµφύσησις υάλου). - Καθαρισµός µεταλλικών επιφανειών. - Παρασκευή θειϊκού οξέος. - Θερµική κατεργασία µετάλλων. - Παρασκευή χρωµάτων. - Παρασκευή ανοργάνων λιπασµάτων. - Βιοµηχανία πλαστικών. 10. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΟΞΕΙ ΙΩΝ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΑΜΜΩΝΙΑΣ - Εγκαύµατα. - Αναπνευστικαί διαταραχαί. - Έµµετοι, διάρρια, βρογχοπνευµονία, βρογχίτις, επεφυκίτις, κερατίτις, ατροφία, ίριδος, θόλωσις φακού. - Καταστροφή οδόντων. Παρασκευή νιτρικού οξέος, οξειδίων αζώτου και αµµωνίας. - Παραγωγή οργανικών λιπασµάτων, εκρηκτικών υλών, νιτροκυτταρίνης, τεχνητής µετάξης και συνθετικού δέρµατος, βερνικίων λάκκων, χρωµάτων και καλλωδίου. - Αποξείδωσις, προσήλωσις, προσθήκη προστύµµατος, ωραιοποίησις. - Ηλεκτρολυτική επένδυσις µετάλλων. - Χάραξις επιφανειών. - Παρασκευή τσόχας και υαλοµαργαριτών. - Εργασίαι νιτρώσεως. - Χρησιµοποίησις λαµπτήρων ηλεκτρικού τόξου, λαµπτήρων ηλεκτρικής ενεργείας υπό υψηλήν τάσιν. - Στίλβωσις χαλκού, αλουµινίου,

8 χάραξις, φωτοχάραξις, καθαρισµός δερµάτων, αυτογενής συγκόλλησις γαλβανοπλαστική ενσίλωσις. - Παραγωγή ουρίας, συνθετικών ρυτινών του τύπου ουρεοφορµόλης. - Παρασκευή τεχνητού πάγου δια της χρησιµοποιήσεως ως ψυκτικού της αµµωνίας. - Παρασκευή διετανθρακικού Νατρίου κατά την µέθοδον SOLVEY. - Κλίβανοι, εργοστάσια φωταερίων. 11. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΜΟΝΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ - Απώλεια αισθήσεων, δύσπνοια, σπασµοί. - Μέθη εκ µονοξειδίου του άνθρακος, κεφαλαλγία, ναυτία, ίλιγγοι, εµβοαί των ώτων, µείωσις µυϊκής ισχύος. - Υπολειµµατικαί νευρικαί ψυχικαί και καρδιαγγειακαί διαταραχαί. - ιαταραχαί οράσεως, µνήµης, συγγενικαί καταστάσεις. - ιαταραχαί ύπνου και συµπεριφοράς. - Εργασίαι επισκευής ή συντηρήσεως εις ελαττωµατικάς εγκαταστάσεις θερµάνσεως. - Χρησιµοποίησις µέσων θερµάνσεων ελευθέρας καύσεως. - Παρασκευή, διανοµή και βιοµηχανική χρήσις µιγµάτων αερίων περιεχόντων µονοξείδιον του άνθρακος. - Εργασίαι εντός αυτοκινητοστασίων και χώρων επισκευής αυτοκινήτων. - Οδήγησις αυτοκινήτων, οχηµατιδίων διαθετόντων κλειστόν θαλαµίσκον ή κακώς προστατευόµενον. - Πυρκαϊαί και εκρήξεις εντός κλειστών χώρων ως π.χ. συράγγων και ορυχείων. - Παρασκευή και χρησιµοποίησις καρβοµυλοµετάλλων. - Χρησιµοποίησις µονοξειδίου του άνθρακος εις την χηµικήν βιοµηχανίαν δια την παρασκευήν ετέρων προϊόντων. 12. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΧΛΩΡΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Επιπεφυκίτις. ερµατίτις Εγκεφαλίτις. Νευρίτις της δευτέρας - Εργασίαι εκθέτουσαι εις την επίδρασιν των εν λόγω ουσιών π.χ. απολύπανσις δερµάτων, µετάλλων κλπ. 30 ηµέραι.

9 και πέµπτης εγκεφαλικής συζυγίας. 30 ηµέραι. 13. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ηλητηριάσεις εκ του φωσφόρου ή των ενώσεων αυτού µε τας αµέσους συνεπείας των δηλητηριάσεων τούτων. Εντετοπισµέναι οστικαί νευρώσεις, κυρίως της κάτω γνάθου, αραιοποιός οστεΐτις. Πάσα µέθοδος συνεπαγοµένη την παραγωγήν ή την έκλυσιν ή την χρησιµοποίησιν των φωσφόρου ή των συνθέτων αυτού. Χρησιµοποίησις του φωσφόρου δια την παρασκευήν χρωµάτων, καπνογόνων, µυοκτόνων, αντιπαρασιτικών απορριπαντικών και αποσκληρυντικών του ύδατος. 2 έτη. β) Μέγιστος από της διακοπής της 1 έτος. 14. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΞ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ηλητηριάσεις εκ των αλογονοπαραγώγων προϊόντων των υδρογονανθράκων της σειράς των λιπαρών ενώσεων. Επιχειρήσεις και εργασίαι παραγωγής, εκλύσεως, αποχωρισµού και χρησιµοποιήσεως των αλογονοπαραγώγων προϊόντων των υδρογονανθράκων της σειράς των λιπαρών ενώσεων. 3 µήνες. 3 µήνες. 15. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΞ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥΧΟΥ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Αιµοσφαιρινουρία, αζωθαιµία, νεφρίτις, Ίκτερος άνευ αποχρωµατισµού των κοπράνων. Εργασίαι εκθέτουσαι εις αναθυµιάσεις, αρσενικούχου υδρογόνου, συγκεκριµένως κατεργασία µεταλλευµάτων αρσενικού, παρασκευή και χρήσις κραµάτων µετ αρσενικού. Αντιδιαβρωτική επεξεργασία µετάλλων. 30 ηµέραι. Β) Μέγιστος χρόνος 60 ηµέραι. 16. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΞ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΥΤΟΥ Οξείαι γαστροεντερικαί διαταραχαί (έµετοι, χολεροειδής διάρροια, µετά συνήθους προσβολής της καρδίας, του ήπατος Παρασκευή, χρησιµοποίησις και επανειληµµέναι µεταχειρίσεις του αρσενικού και των συνθέτων αυτού, ειδικώτερον: Κατεργασία αρσενικού και των συνθέτων του 30 ηµέραι.

10 και των νεφρών). Υποξείαι ή χρόνιαι δηλητηριάσεις εξ αρσενικού (πεπτικαί διαταραχαί κατ επανάληψιν, έµµετοι, διάρροια). ερµατικαί εκδηλώσεις, µελανοδερµία, υπερκεράτωσις παλαµών και πελµάτων, πτώσις και λεύκανσις τριχών, αλλοιώσεις ονύχων. Πολυνευριτιδικαί και αισθητικο-κινητικαί εκδηλώσεις. (αρσενικώδους οξέος, αρσενικού οξέος κλπ.). Παρασκευή και χρησιµοποίησις εντοµοκτόνων προϊόντων ή αντικρυπτογαµικών τοιούτων περιεχόντων σύνθετα αρσενικού. Παρασκευή και χρήσις χρωµάτων και βαφών περιεχουσών σύνθετα αρσενικού. Χρησιµοποίησις προϊόντων αρσενικού (θειούχον αρσενικόν εν τη βυρσοδεψία και τη επεξεργασία λευκάνσεως δερµάτων επεξεργασία λευκάνσεως δερµάτων δια χειρόκτια ή προς διατήρησιν του τριχώµατος). Μεταχείρισις δορών εµπεποτισµένων εις αρσενικούχα σύνθετα. Χρησιµοποίησις αρσενικού και συνθέτων αυτού εις την υαλουργίαν και χαρτοποιΐαν. 180 ηµέραι. 17. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΒΡΩΜΙΟΥΧΟΥ ΜΕΘΥΛΙΟΥ ιαταραχαί εγκεφαλονωτιαίαι, αυτόµατος τρόµος, µυοκλονίαι, επιληπτοειδείς κρίσεις, ατοξικά φαινόµενα, δυσαρθρία, συγχυτική κατάστασις, µελαγχολία, οπτικαί διαταραχαί, αµαύρωσις, αµβλυωπία, διπλωπία, ακουστικαί διαταραχαί, υπερακούσια, ίλιγγοι και λαβυρινθικαί διαταραχαί. Παρασκευή, χρήσις ή χειρισµός βρωµιούχου µεθυλίου ή προϊόντων περιεχόντων βρωµιούχον µεθύλιον και ιδιαιτέρως παρασκευή φαρµακευτικών και χηµικών προϊόντων, πλήρωσις πυροσβεστικών εκτοκευτήρων. 90 ηµέραι. 30 ηµέραι. 18. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΜΕΘΥΛΙΟΥ Ίλιγγοι, αµβλυωπία, Αµνησία. Αταξικά φαινόµενα. Παρασκευή, χρήσις και χειρισµός χλωριούχου µεθυλίου, ιδιαιτέρως δε κατά την κατασκευήν ή επισκευήν ψυκτικών µηχανηµάτων. 7 ηµέραι. 10 ηµέραι. 19. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΤΕΤΡΑΑΙΘΥΛΙΟΥΧΟΥ ΜΟΛΥΒ ΟΥ

11 Ψυχική συνδροµή, εξικνουµένη µέχρι µανιακής τοιαύτης (διέγερσις, λογόρροια, αϋπνία, ψευδαισθήσεις, µυϊκαί συσπάσεις κλπ.). Οιαδήποτε εργασία, εκθέτουσα τον εργαζόµενον εις τετρααιθυλιούχον µόλυβδον, ιδία παρασκευή τετρααιθυλιούχου µολύβδου, καθαρισµός δεξαµενών περιεχουσών τετρααιθυλιούχον µόλυβδον. 30 ηµέραι. 30 ηµέραι. 20. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΞ ΟΞΕΙ ΙΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΕΛΙΟΥ Κεφαλαλγίαι, ζάλη, ναυτία, απώλεια αισθήσεων, δύσπνοια βηξ άνευ αποχρέµψεως, κυάνωσις, ταχυκαρδία. Πρωτοπαθής καρκίνος του βλεννογόνου της ρινός και των παραρρινικών κόλπων. Πρωτοπαθής καρκίνος των βρόγχων. Εργασίαι κατά τας οποίας ο εργαζόµενος εκτίθεται εις την εισπνοήν καρβονιλίου του νικελίου, κατά τον αποχωρισµόν του νικελίου εκ του ορυκτού δια µονοξειδίου του άνθρακος και κατά την παραλαβήν του νικελίου δι αποσυνθέσεως του καρβονιλίου. Εργασίαι εις οιονδήποτε εργοστάσιον εις το οποίον παραλαµβάνει νικέλιον δι αποσυνθέσεως αερίου ενώσεως του νικελίου. απασχολήσεως 2 έτη πλην της περιπτώσεως του καρκίνου ένθα ανέρχεται εις 10 έτη. απασχολήσεως 1 έτος πλην της περιπτώσεως του καρκίνου ένθα ανέρχεται εις 5 έτη. 21. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ Νευρολογικόν σύνδροµον παρκινσονικού, σπαστικόν βάδισµα, τρόµος κυρίως της γλώσσης µαγγανικός ψελλισµός, ανέκφραστον προσωπείον. Πνευµονίτις. Εξαγωγή, θραύσις, ενσάκκισις µεταφορά και ανάµιξις εν ξηρώ του διοξειδίου του µαγγανίου. Χρησιµοποίησις του διοξειδίου του µαγγανίου εις την κατασκευήν ηλεκτρικών στοιχείων, εις την υαλουργίαν ως και εις την κεραµεικήν. 1 έτος. 1 έτος. 22. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΝΙΤΡΟ, ΑΜΙΝΟ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΥΤΟΥ Μεθαιµοσφαιριναιµία Εξέρυθρον ή κυανωπικόν προσωπείον, κεφαλαλγίαι, ζάλη, καταβολή, δύσπνοια, αιµολυτικός ίκτερος, µεταβολαί εµµόρφων Οιαδήποτε εργασία κατά την οποίαν ο εργαζόµενος έρχεται εις επαφήν µε τας ουσίας ταύτας (παρασκευή εκρηκτικών υλών, ανιλίνης, χρωµάτων ανιλίνης, κλπ.). 60 ηµέραι.

12 στοιχείων του αίµατος. ερµατίτις. Ιδιαιτέρως το δινιτροβενζόλιον δυνατόν να προκαλέση καχεξίαν και διανοητικήν κατάπτωσιν και το τρινιτροπολουένιον γαστρίτιδα τοξικήν ηπατίτιδα και απλαστικήν αναιµίαν 60 ηµέραι. 23. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΤΕΤΡΑΚΛΩΡΑΝΘΡΑΚΟΣ Νεφρίτις οξεία ή υποξεία. Ηπατονεφρίτις πυρετογόνος ή ου ίκτερος εξ ηπατίτιδος απυρέτου κατά το αρχικόν, αυτής στάδιον, Χρόνιαι ή υποτροπιάζουσαι δερµατοπάθειαι. Παρασκευή, χρήσις ή χειρισµός τετραχλωράνθρακος και δη χρησιµοποίησις αυτού ως οργανικού διαλύτου εις την ελαϊκήν βιοµηχανίαν, την βαφικήν τέχνην κλπ., ως υγρού δια πλήρωσιν πυροσβεστικών εκτοξευτήρων. 30 ηµέραι. 60 ηµέραι. 24. ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΞΙΣΟΚΥΑΝΙΟΥΧΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ Βλεφαροεπιπεφυκίτις υποτροπιάζουσα. Ρινοφαρυγγίτις υποτροπιάζουσα. Βρογχικόν σύνδροµον υποτροπιάζον. Ασθµατοειδές σύνδροµον. Εργασίαι εκθέτουσαι εις την εισπνοήν οργανικών ισοκυανιούχων και ιδιαιτέρως: - παραγωγή και χρήσις βερνικίων και πολυουρεθανικών λακκών, - παραγωγή συνθετικών ινών, - παρασκευή πολυουρεθανικών αφρών και χρησιµοποίησις αυτών εν υγρά καταστάσει, - παραγωγή και χρήσις κολλών εχουσών ως βάσιν πολυουρεθάνη. 3 ηµέραι δια τας δύο πρώτας και 7 ηµέρας δια τας υπολοίπους δύο. ΟΜΑΣ ΙΙ. ΛΟΙΜΩ ΕΙΣ Ή ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑΙ ΝΟΣΟΙ 25. ΑΝΘΡΑΞ Κακοήθης φλύκταινα. Κακόηθες οίδηµα. Άνθραξ γαστρεντερικού σωλήνος. Άνθραξ πνευµονικός (πλην των Εργασίαι δυνάµεναι να φέρουν εις επαφήν εργάτας µε ζώα προσβεβληµένα από ανθρακικά ή µολυσµένα πτώµατα ζώων, µεταχείρισς, φόρτωσις, εκφόρτωσις, µεταφορά εµπορευµάτων, άτινα 6 ηµέραι.

13 µετατραυµατικών). περιέχουν ή περιείχον υπολείµµατα µολυσµένων ζώων. Εργασίαι παρασκευής κόλλας, εκ ζωικών προϊόντων, βυρσοδεψεία, ψηκτροποιεία, εφαπλωµατοποιεία χρησιµοποιούντα ζωικά προϊόντα. 30 ηµέραι. 26. ΙΚΤΕΡΟ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΣΠΕΙΡΩΧΑΙΤΩΣΙΣ Ικτεροαιµορραγική σπειρωχαίτωσις περιλαµβανοµένης και της άνευ ικτέρου µορφής διαπιστουµένης δια της παρουσίας της σπειροχαίτης INADA και IDO εις το αίµα και τα ούρα των ασθενών κατά την έναρξιν της νόσου ή οροδιαγνωστικώς από της 15 ης ηµέρας. Τέτανος συνήθους συµπτωµατολογίας. Ηπατίτις εξ ιού συνήθους συµπτωµατολογίας και εξ αυτής επιπλοκαί. Εργασίαι εκτελούµεναι εις υπονόµους, ορυχεία, σφαγεία, ορυζώνας. Εργαστήρια ένθα χρησιµοποιούνται πειραµατόζωα. Εργασίαι κονσερβοποιήσεως κρέατος, ιχθύων. - Εργασίαι εις γαλακτοκοµεία, τυροκοµεία. 27. ΤΕΤΑΝΟΣ Εργασίαι εκτελούµεναι εντός των υπονόµων, σταύλων, βουστασίων, εκτροφείων, σφαγείων εκδοροκαθαριστηρίων, οικοδοµικών επιχειρήσεων βυρσοδεψείων µεταλλείων, λατοµείων. 28. ΗΠΑΤΙΤΙΣ ΕΞ ΙΟΥ Επαγγελµατική δραστηριότης εκθέτουσα το άτοµον εις επαφήν προς τον ιόν της ηπατίτιδος (ιατροί, νοσοκόµοι, παρασκευασταί, τραυµατιοφορείς, καθαρίστριαι και πλύντριαι ιατρικών εργαστηρίων ή θερ/ρίων). 29. ΑΓΚΥΛΟΣΤΟΜΙΑΣΙΣ 6 ηµέραι. 30 ηµέραι. 2 ηµέραι. 60 ηµέραι. 15 ηµέραι. 180 ηµέραι.

14 Αναιµία επιβεβαιουµένη δια της παρουσίας περισσότερων των 200 ωών αγκυλοστόµου κατά κ.ε. κοπράνων, αριθµού ερυθρών αιµοσφαιρίων ίσου ή µικροτέρου των 3,5 εκ. κατά κ.ε. και ποσοστού αιµοσφαιρίνης µικροτέρου του 70%. Υπόγειαι εργασίαι εκτελούµεναι εις θερµοκρασίαν ίσην ή ανωτέραν των 20 Κ ως επίσης και εργασίαι εις ελώδεις περιοχάς, ορυζώνας και καλλιεργείας µυκήτων. 3 µήνες. 30. ΦΥΜΑΤΙΩΣΙΣ ΒΟΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Φυµατίωσις δέρµατος. Φυµατίωσις γαγγλική µασχαλών. Φυµατίωσις υποδορίου. Θυλακίτις αρθρώσεων. Οστεοαρθρίτις. (Η θυλακίτις και η οστεοαρθρίτις πρέπει να επιβεβαιωθούν δια των καταλλήλων βιολογικών ή βακτηριολογικών εξετάσεων. Φυµατίωσις υπεζωκώτος. Φυµατίωσις πνευµόνων. Κυµατοειδής πυρετός µεθ ιδρώτων, άλγους, σπληνοµεγαλίας, µονοπυρηνώσεως και λευκοπενίας, συνοδευόµενος ή µη υπό µιας των κατωτέρω εκδηλώσεων: αρθρίτιδες ορώδεις, ή πυώδεις, οστεΐτιδες, οστεοαρθρίτιδες, σπονδυλίτις. Ορχίτις, επιδιδυµίτις Βρογχίτις, πνευµονοπάθεια, πλευρίτις ορο-ινώδης ή πυώδης. Αναιµία, πορφύρα, Εργασίαι δυνάµεναι να φέρουν εις επαφήν µε ζώα φορείς βακίλλων φυµατιώσεως. Εργασίαι εκτελούµεναι εις σφαγεία, κρεοπωλεία, αλλαντοποιεία, ακροκαθαριστήρια, βυρσοδεψεία. Επεξεργασία αίµατος, αδένων, οστών κεράτων και δέρµατος. Κτηνιατρικαί φροντίδες. Εργαστήρια βιολογίας και βακτηριολογίας. 31. ΜΕΛΙΤΑΙΟΣ Εργασίαι εκτελούµεναι εις σφαγεία, κρεοπωλεία, αλλαντοποιεία. Εργασίαι εκτελούµεναι εντός υπονόµων. Εργασίαι εκτελούµεναι εντός γαλακτοκοµείων και τυροκοµείων. Εργασίαι εκτελούµεναι εντός εργαστηρίων. Εργασίαι εκθέτουσαι εις επαφήν µετά προσβεβληµένων ζώων απεκριµµάτων πασχόντων κάπρων, αιγοειδών ή βοοειδών ή επαναγκάζουσαι εις εκµαιεύσεις πασχόντων ζώων, αι οποίαι λαµβάνουν χώραν εντός βιοµηχανικών επιχειρήσεων ή απασχολήσεως 6 µήνες πλην της θυλακίτιδος και της οστεοαρθρίτιδος, ένθα ανέρχεται εις 1 έτος. απασχολήσεως 1 µήνα δι οξείας περιπτώσεως, 6 µήνες δια χρονίας.

15 αιµορραγίαι, αδενοπάθειαι. Νεφρίτις. Ενδοκαρδίτις, φλεβίτις. Μηνιγγική αντίδρασις, µηνιγγίτις, αραχνοειδίτις, µηνιγγοεγγεφαλίτις, µυελίτις, νευρίτις, ριζίτις. Η εκ βρουκελλώσεως προέλευσις των ανωτέρω εκδηλώσεων αποδεικνύεται δια της βακτηριολογικής αποµονώσεως (BROUCELLA MELITENSIS BROUCELLA ABORTUS BOVIS BROUCELLA ABORTUS SUIS ή δια οροδιαγνωστικών µεθόδων). κτηνιατρείων. ΟΜΑΣ ΙΙΙ. ΝΟΣΟΙ ΕΚ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΙΤΙΩΝ 32. ΝΟΣΟΙ ΕΚ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ Αρθρίτις οστεοαρθρίτις διαπιστούµεναι ακτινολογικώς, παραλύσεις. Οιαδήποτε εργασία εκτελουµένη εις περιβάλλον ηυξηµένης ατµοσφαιρικής πιέσεως, ιδιαιτέρως κατά το στάδιον της αποσυµπιέσεως (π.χ. δύται, σκαφανδρείς, σπογγαλιείς). άνευ προσδιορισµού ως νόσοι έχουσαι συνήθως την έννοιαν του ατυχήµατος. 33. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΚ ΠΙΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΒΗΣ Υποδόριος κυτταρίτις ή θυλακίτις της άκρας χειρός του γόνατος ή του αγκώνος και τενοντοθηκίτις της άκρας χειρός. Χειρονακτικαί εργασίαι υπό το έδαφος εις µεταλλεία, ανθρακωρυχεία και ορυχεία επιφέρουσαι παρατεταµένη πίεσιν και τριβήν της άκρας χειρός του γόνατος και του αγκώνος. 34. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΑΣ ΟΝΗΣΕΙΣ Υπεροστικαί αρθροπάθειαι της κατ Εργασίαι κατά την διάρκειαν των οποίων χρησιµοποιούνται

16 αγκώνας αρθρώσεως διαπιστούµεναι και ακτινολογικώς. Άσηπτος νέκρωσις του µηνοειδούς διαπιστουµένη και ακτινολογικώς. Αγγειοκινητικαί διαταραχαί. αερόσφυραι επί χρονικόν διάστηµα υπερβαίνον σταθερώς και µονίµως το ήµισυ του χρόνου 6 µήνες 2 έτη. 35. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΗΧΟΥ - ΘΟΡΥΒΟΥ Αµφοτερόπλευρος µείωσις της ακουστικής οξύτητος κοχλιακής προελεύσεως, µη ανατάξιµος και µη επιδεινούµενη µετά την διακοπήν της εκθέσεως εις το θορυβογόνον περιβάλλον. Η διάγνωσις επιβεβαιούται δια νεωτέρας ακουοµετρικής εξετάσεως διενεργουµένης µετά παρέλευσιν εξ έως δώδεκα µηνών από της διακοπής της εργασίας εις το θορυβογόνον περιβάλλον. Αι ακουοµετρικαί εξετάσεις φωνητική και ηχητική, πρέπει να αποδεικνύουν εις το ολιγώτερον προσβεβληµένον ους µείωσιν της ακουστικής οξύτητος κατά µέσον όρον 35 DB µετρούµενην εις τας συχνότητας 500, 1000 και 2000 ΗΖ. Κατά τον εν λόγω υπολογισµόν ή µείωσις της ακουστικής οξύτητος εις την συχνότητα 1000 πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστήν 2. οκιµαστήρια κινητήρων αεροπλάνων. Μεταλλοβιοµηχανίαι, Ηλιοποιΐα, λεβητοποιΐα, Υφαντήρια. Εργαζόµεναι εις τσιµεντοµύλους, Χαλικουργεία. Χειρισταί µηχανών και εργαλείων λειτουργούντων δια πεπιεσµένου αέρος. Καθηλωταί, σιδηρουργοί. 5 έτη πλην της περιπτώσεως εργασιών εις δοκιµαστήρια µηχανών αεροπλάνων ένθα ο χρόνος ούτος µειούται εις δύο έτη. 3 έτη. 36. ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΕΚ ΠΥΡΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

17 Καταρράκτης συνήθους συµπτωµατολογίας. Εργασίαι κατά την διάρκειαν των οποίων το άτοµον εκτίθεται εις την επίδρασιν µεταλλικών προϊόντων εν τήξει ή εν υπερπυρακτώσει ως π.χ. εις χυτήρια. 3 έτη. 37. ΝΟΣΟΙ ΕΞ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ. ΙΟΝΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΡΑ ΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Ακτινοδερµατίτις και ακτινοδερµατίτις οξεία και χρονία Καρκίνος των ραδιολόγων. Απλή αναιµία µετά λευκοπενίας εκ των ακτινοβολιών. Κακοήθης αναιµία εξ ακτινοβολίας. Λευχαιµία εξ ακτινοβολιών. Ακτινονεκρώσεις οστικαί. Τονικός σπασµός συνήθως των καµπτήρων σπανιώτερον των εκτεινόντων, των δακτύλων των χειρών ενίοτε όµως και των µυών ετέρων περιοχών του σώµατος (στόµατος, γλώσσης κάτω άκρων κλπ.). Πάσα µέθοδος εκθέτουσα εις την επίδρασιν των ραδιενεργών ουσιών ή των ακτίνων Χ, ως π.χ. εξαγωγή ραδιενεργών σωµάτων από µεταλλεύµατα. Κατασκευή ραδιενεργών παραγώγων. Κατασκευή ιατρικών µηχανηµάτων ακτίνων Χ και ραδιοθεραπείας. Έρευναι ή µετρήσεις επί ραδιενεργών ουσιών και επί ακτίνων Χ, εις τα επιστηµονικά εργαστήρια. Παρασκευή χηµικών και φαρµακευτικών ακτινοενεργών προϊόντων. Εργασίαι εις Θεραπευτήρια, Νοσοκοµεία και Ιατρεία, όπου εκτίθενται οι εργαζόµενοι εις ακτινοβολίας. Πώλησις ραδίου και ραδιενεργών ουσιών και εν γένει εργασίαι εις πάσαν βιοµηχανίαν ή εµπορικόν κλάδον, όπου χρησιµοποιούνται ακτίνες Χ ή ακτινενεργοί ουσίαι. 38. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΠΑΣΜΟΣ Πάσα επαγγελµατική δραστηριότης αναγκάζουσα εις συνεχή επανάληψιν ωρισµένων κινήσεων ως παρατηρείται εις γραφεία δακτυλογράφους, τηλεγραφητάς, πιανίστας, βιολιστάς κιθαριστάς, τυµπανιστάς, ράπτας, ωρολογοποιούς, υποδηµατοποιούς, χορευτρίας. 1 έτος. απασχολήσεως 1 έτος πλην της περιπτώσεως του καρκίνου των ραδιολόγων ένθα ανέρχεται εις πέντε έτη. απασχολήσεως 3 έτη. απασχολήσεως 3 έτη. 39. ΒΛΑΒΑΙ ΜΗΝΙΣΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ

18 Μηνισκοπάθεια Χρόνιαι αρθρικαί παραµορφώσεις γόνατος. Ανωµαλίαι των αρθρικών επιφανειών των κονδύλων του µηριαίου οστού. Σχηµατισµός κύστεων. Ορυχεργάται Λιθοδόµοι Τοποθετηταί µοριοσανίδων δια παρκέ διατρηταί σηράγγων φρεατορύχοι. 2 έτη. 40. ΝΥΣΤΑΓΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ Νυσταγµός µετά ή άνευ µειώσεως της οπτικής οξύτητος ή ιλίγγων. Ορυχεργάται Μεταλλωρύχοι υπογείων έργων ασχολούµενοι κυρίως εις το µέτωπον εξορύξεως. 41. ΑΠΟΣΠΑΣΙΣ ΕΞ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΚΑΝΘΩ ΩΝ ΑΠΟΦΥΣΕΩΝ - Άλγος αυχένος ή µεσοωµοπλατιαίας χώρας µετά βαρείας λειτουργικής ανικανότητος διαπιστουµένης ταύτης δι ακτινογραφικού ελέγχου. - Φορτοεκφορτώσεις εις λιµένας. - Μεταφοραί εµπορευµάτων. - ιανοµαί Βαρέων εµπορευµάτων κατ οίκον. - Συσκευασίαι, µετακοµίσεις. - Τοποθετηταί πλακών κυρίως εις Στέγας. ΟΜΑΣ IV. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΝΟΣΟΙ ΕΡΜΑΤΟΣ 42. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑΙ ΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΑΙ ερµατίτιδες πρωτοπαθείς και πυοδερµατίτιδες. ερµατίτιδες δευτεροπαθείς εκζεµατοειδείς ως π.χ. (ψώρα εκ τσιµέντου). ερµατίτιδες και χρόνιαι εξελκώσεις ή υποτροπαί (ως π.χ. εκ του αρσενικού και των συνθέτων αυτού (AS). Παρασκευή ή µεταχείρισις και χρησιµοποίησις των τσιµέντων. Παρασκευή, χρησιµοποίησις, µεταχείρισις του αρσενικού και των συνθέτων του, ειδικώτερον: κατεργασία των αρσενικούχων µεταλλευµάτων. Παραγωγή του αρσενικού και των συνθέτων του (ανυδρίτης, αρσενικόν οξύ, αρσενικούχα και αρσενικώδη άλατα). Κατασκευή και χρήσις εντοµοκτόνων ή αντικρυπτογαµικών προϊόντων περιεχόντων σύνθετα αρσενικού. Κατασκευή και χρήσις

19 χρωµάτων και βαφών περιεχουσών σύνθετα αρσενικού. Χρησιµοποίησις αρσενικούχων συνθέτων (Θειούχον αρσενικόν εις την λεύκανσιν των δερµάτων και εις την βυρσοδεψίαν). Μεταχείρισις δερµάτων, δορών κατεργασθέντων δι αρσενικούχων συνθέτων. Εργασίαι φέρουσαι εις επαφήν τον εργαζόµενον προς το νικέλιον ή τον υδράργυρον και τας ενώσεις αυτων, αρωµατικούς υδρογονάνθρακας ως και τα νιτροάµινο και χλωροπαράγωγα αυτών, πίσσαν, ορυκτέλα, διθειάνθρακα. 43. ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΕΠΙΘΗΛΙΩΜΑΤΑ ΕΡΜΑΤΟΣ Πρωτοπαθή επιθηλιώµατα δέρµατος συνήθους συµπτωµατολογίας. Επιχειρήσεις και εργασίαι χρησιµοποιήσεως, µεταχειρίσεως κλπ. της πίσσης, της ελατοπίσσης, της ασφάλτου του τσιµέντου των ορυκτών ελαίων, της παραφίνης ή των συνθέτων προϊόντων ή υπολειµµάτων των ουσιών τούτων. ΟΜΑΣ V. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ 44. ΠΝΕΥΜΟΝΟΚΟΝΙΑΣΕΙΣ α) Πυριτίασις συνυπάρχουσα ή µη µετά πνευµονικής φυµατιώσεως Πυριτίασις: πνευµονική ίνωσις απότοκος εισπνοής κόνεων περιεχουσών ελεύθερον διοξείδιον του πυριτίου µετ ακτινολογικών ευρηµάτων συνοδευοµένων υπό διαταραχών (δύσπνοια, συχνάκις βρογχόρροια και βηξ) επιβεβαιωουµένων δια των λειτουργικών δοκιµασιών του αναπνευστικού συστήµατος. Καρδιακαί επιπλοκαί: υποσυσταλία Εργασίαι εκθέτουσαι εις εισπνοήν κόνεων ελευθέρου διοξειδίου του πυριτίου και δη: - εργασίαι εξορύξεως ορυκτών ή πεπρωµάτων περιεχόντων ελεύθερον διοξείδιον του πυριτίου, - θραύσις, άλεσις, ενσάκκισις, διακίνησις, εκτελούµεναι εν ξηρώ ορυκτών ή πετρωµάτων περιεχόντων ελεύθερον διοξείδιον του πυριτίου, - κοπή και στίλβωσις πετρωµάτων περιεχόντων ελεύθερον διοξείδιον του πυριτίου, - παραγωγή και διακίνησις προϊόντων και κόνεων λειαντικών ή καθορισµού ή άλλων προϊόντων περιεχόντων ελεύθερον διοξείδιον 5 έτη. 5 έτη.

20 ή ασυστολία εξ ανεπαρκείας της δεξιάς κοιλίας. Επιπλοκαί φυµ ατιώδεις: πυριτίασις εκδηλουµένη κατά την τηλεακτινογραφίαν κατ ελάχιστον δι ινώδους δεικτίου µετ αδρών στοιχείων και επιπλεκοµένη δια φυµατιώσεως πνευµονικής επιβεβαιουµένης βακτηριολογικώς. του πυριτίου, - παραγωγή καρβουρονδίου, υάλου, προσελάνης, φαγεντιανών και ετέρων κεραµεικών προϊόντων ως και πυριµάχων προϊόντων, - εργασίαι χυτηρίου εκθέτουσαι εις κόνεις διοξειδίου του πυριτίου, - εργασίαι λειάνσεως, στιλβώσεως, ακονήσεως, εκτελούµεναι εν ξηρώ δια τροχών περιεχόντων ελεύθερον διοξείδιον του πυριτίου, - εργασίαι, αποκαθάρσεως και στιλβώσεως εκτελούµεναι δι αµµοβολής. 45. ΠΝΕΥΜΟΝΟΚΟΝΙΑΣΕΙΣ β) Αµιάντωσις συνυπάρχουσα ή µη µετά πνευµονικής φυµατιώσεως ή καρκίνου των πνευµόνων Αµιάντωσις, ίνωσις - Εργασίαι εκθέτουσαι εις βρογχοπνευµονική εισπνοήν κόνεως αµιάντου και δη: απότοκος εισπνοής κόνεως - Εργασίαι εξορύξεως αµιάντου µετ αµιαντοφόρων ορυκτών ή ακτινολογικών ευρηµάτων πετρωµάτων. συνοδευοµένων υπό - Θραύσις, άλεσις, ενσάκκισις διαταραχών (δύσπνοια, διακίνησις, εκτελούµεναι εν ξηρώ βήξ) επιβεβαιουµένων δια αµιαντοφόρων ορυκτών ή λειτουργικών δοκιµασιών πετρωµάτων. του αναπνευστικού - ιάνοιξις, νηµατοποίησις και συστήµατος και της ύφανσις αµιάντου. παρουσίας αµιαντωσικών - Χρησιµοποίησις αµιάντου δι σωµατιδίων εις τα αεροεκτοξευτήρος. προϊόντα της - Χρησιµοποίησις αµιάντου εν αποχρέµψεως: ξηρώ εις τας κάτωθι βιοµηχανίας. - Καρδιακαί α) παραγωγή αµιαντοτσιµέντων. επιπλοκαί: υποσυστολία β) παραγωγή ενώσεων ή ασυστολία εξ συνδέσεων εξ αµιάντου και ανεπαρκείας της δεξιάς ελαστικού κόµµεος (καουτσούκ). κοιλίας. γ) παραγωγή στοιχείων τριβικών - Μεσοθηλίωµα και λωρίδων τροχοπεδήσεως εξ περιτοναίου. αµιάντου. - δ) παραγωγή χαρτονίου και χάρτου εξ αµιάντου. 46. ΠΝΕΥΜΟΝΟΚΟΝΙΑΣΕΙΣ γ) Κόνεις εκ συµπλόκων αλάτων του πυριτίου, πλην αµιάντου Ίνωσις πνευµονική µετ - Εξόρυξις ορυκτών, ανάµιξις, ακτινολογικών ειρηµάτων κονιοποίησις - ενσάκκισις µεταφορά. συνοδευοµένων υπό - Βιοµηχανία καουτσούκ.

21 διαταραχών (δύσπνοια τη κοπώσει, βρογχίτις, εµφύσηµα καρδιακή ανεπάρκεια) επιβεβαιουµένων δια λειτουργικών δοκιµασιών του αναπνευστικού συστήµατος και της δυνητικής παρουσίας ειδικών σωµατιδίων εις τα προϊόντα της αποχρέµψεως. - Βιοµηχανία χάρτου, λινελαίου. - Βιοµηχανία δερµάτων και γουναρικών. - Βιοµηχανία πορσελάνης και κεραµεικής. - Ηλεκτροχηµικαί βιοµηχανίαι. - Βιοµηχανία χρωµάτων και προϊόντων καλλονής, σαπωνοποιΐα, κοσµηµατοποιΐα. - Χηµική και Φαρµακευτική βιοµηχανία κατά την χρησιµοποίησιν περµουτίτου δια την αποσκλήρυνσιν του ύδατος και µπετονίτου ως απορροφητικού. - Μεταλλουργική βιοµηχανία κατά την χρησιµοποίησιν µπετονίτου, κόνεως εξ ολιβίνου και ζιρκονίου κατά την κατασκευήν τύπων και εργασιών καθαρισµού εις τα χυτήρια. - Βιοµηχανία χρωµάτων, κυρίως κατά την Παρασκευή χρωµάτων ULTRA MARINES. 47. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΒΡΟΓΧΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΚΟΝΕΙΣ Ή ΑΤΜΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ή ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΥΤΟΥ Κοινή βρογχίτις µετά ακτινολογικών ευρηµάτων. - Εξαγωγή αλουµινίου εκ διαφόρων ορυκτών και κυρίως κατά την ηλεκτρόλυσιν οξειδίων του αλουµινίου. - Παρασκευή µιγµάτων αλουµινίου. - Παρασκευή ειδικών µελανών τυπογραφείου. - Χρησιµοποίησις ενύδρου αλουµίνας εις την χαρτοβιοµηχανίαν την αναγέννησιν υδάτων, υφασµατοβιοµηχανίαν, διϋλιστήρια πετρελαίου, υαλουργίαν. 48. ΒΗΡΥΛΛΙΩΣΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Βρογχοπνευµονοπάθεια οξεία και υποξεία διάχυτος µετ εµφανίσεως βραδείας των ακτινολογικών ευρηµάτων. Εργασίαι εκθέτουσαι εις την εισπνοήν κόνεως βηρυλίου ή αλάτων αυτού και ιδιαιτέρως: - Θραύσις και κατεργασία βηρυλλίου. εργασίας 5 έτη δι όλας

22 Πνευµονοπάθεια χρονία επιβραδυνοµένη ή όχι επί υπάρξεως ακτινολογικών ευρηµάτων (εικών κεγχροειδής) µετά λειτουργικών (βηξ και δύσπνοια) και γενικών διαταραχών (απίσχνασις, κόπωσις). Επιπλοκαί καρδιακαί της χρονίας πνευµονοπαθείας: υποσυστολία ή ασυστολία εξ ανεπαρκείας της δεξιάς κοιλίας. Επιπλοκαί πνευµονικαί της χρονίας πνευµονοπαθείας: αυτόµατος πνευµοθώραξ. - Παραγωγή βηρυλλίου, µιγµάτων και ενώσεων αυτών. - Παραγωγή και χρησιµοποίησις κόνεως, εχουσών ως βάσιν άλατα βηρυλλίου προοριζόµενα δια την εσωτερικήν επένδυσιν σωλήνων φθορισµού. τας περιπτώσεις πλην της οξείας και υποξείας βρογχοπνευµονοπαθείας ένθα µειούται εις 20 ηµέρας. 49. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΒΡΟΓΧΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΚΟΝΕΙΣ ΣΚΛΗΡΟΜΕΤΑΛΛΩΝ - Πνευµονική ίνωσις. - Εξόρυξις παραγωγή - Ηπατονεφρικαί χρησιµοποίησις Κοβαλτίου αλλοιώσεις. Βολφραµίου Βαναδίου κλπ. - Εξόρυσις παραγωγή χρησιµοποίησις, Μολύβδου Υδραργύρου. - Παρασκευή χρωµάτων. 50. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΒΡΟΓΧΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΚΟΝΕΙΣ: ΣΚΩΡΙΑΣ ΤΟΥ THOMAS - Οξεία ή υποξεία βρογχίτις. - Οξεία πνευµονία ή βρογχοπνευµονία. Χρον. βρογχίτις µετά ιδιορρύθµων χαρακτηριστικών υποκειµενικών ενοχληµάτων προκαλουµένη εκ της χρον. - Θρυµατισµός, άλεσις, ενσάκκισις σκωριών THOMAS. - Παρασκευή λιπασµάτων. - Χρησιµοποίησις σκωριών THOMAS ως θερµοµονωτικού υλικού. 51. ΒΥΣΣΙΝΩΣΙΣ - Οιαδήποτε εργασία, εργοστάσιον κλωστοποιήσεως ακατεργάστου βάµβακος, εκτελουµένη κατά τα αρχικά στάδια της Βιοµ. επεξεργασίας µέχρι και του τµήµατος κτενίσµατος συµπεριλαµβανοµένου. 10 έτη.

23 εισπνοής κόνως βάµβακος. 52. ΑΣΘΜΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΝ ΥΠΟ ΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΕΤΕΡΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Άσθµα υπερεργικής, αλλεργικής ή τοξικής µορφής, επιβεβαιουµένης της όλης καταστάσεως δια µεθόδων πληθυσµογραφικών, εργοσπειροµετρικών και εκ δερµοαντιδράσεων. Άτοµα εκτιθέµενα επαγγελµατικώς εις αλλεργιογόνους ουσίας προελεύσεως φυτικής ή ζωικής ή χηµικής ως π.χ. - παρασκευή «κετσέ», - επεξεργασία δέρµατος, - επεξεργασία πτίλων πτερών, - µελισσοκοµία, - χρησιµοποίησις βάµβακος, κανάβεως λίνου, - παρασκευή, ζύµωσις αλεύρου κλπ., - χρησιµοποίησις ή διακίνησις εξωτικής ξυλείας, - φαρµακοποιοί, µυρωπώλαι, αισθητικοί, - ιατροί, βιολόγοι, κτηνίατροι και παραϊατρικόν προσωπικόν, - βιοµηχανία µετάλλων και εργαλειοµηχανών, - χηµική βιοµηχανία παρασκευής ακρολείνης, φορµόλης, κικινελαίου, αραβικού κόµµεος και υπεκακουάνας». Η παρούσα, της οποίας η ισχύς άρχεται από της πρώτης του µεθεποµένου της δηµοσιεύσεως της, µηνός, δηµοσιευθήτω δια της εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. Εν Αθήναις τη 16 Ιανουαρίου 1979 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 23/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 8, 9, 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

91/383/EOK") Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

91/383/EOK) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988 "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή Υγείας Πρόληψη Νόσου Ιατρική κοινότητας

Προαγωγή Υγείας Πρόληψη Νόσου Ιατρική κοινότητας Προαγωγή Υγείας Πρόληψη Νόσου Ιατρική κοινότητας Ιατρική Εργασίας Δήμητρα Τριανταφύλλου Ειδ. Ιατρός Εργασίας MSc στην Προαγωγή Υγείας Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Ο Ιπποκράτης:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

To Σύνδροµο του Άρρωστου Κτιρίου (Sick building Syndrome)

To Σύνδροµο του Άρρωστου Κτιρίου (Sick building Syndrome) To Σύνδροµο του Άρρωστου Κτιρίου (Sick building Syndrome) Επιµέλεια κειµένων : Σπύρος ρίβας,ειδικός Ιατρός Εργασίας Υπεύθυνος Κέντρου Υγείας Υγιεινής της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Τι είναι το άρρωστο κτίριο; Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 3 Δασοπονία και εκμετάλλευση δασών 31 Δασοπονία 32 Εκμετάλλευση δασών 4 Θήρα 41 Θήρα 5 Αλιεία 51 Αλιεία 16 Αλυκές 160 Αλυκές 20

Διαβάστε περισσότερα

Νοσολογία_Νοσ. 1201 Παθήσεις των Αρθρώσεων και Οστών. C.D.A. Εβδ.9

Νοσολογία_Νοσ. 1201 Παθήσεις των Αρθρώσεων και Οστών. C.D.A. Εβδ.9 1.Γενικά περί Ρευµατικών Νοσηµάτων 2.Συστηµατικός Ερυθηµατώδης Λύκος ( Σ. Ε. Λ.) 3. Ρευµατοειδής Αρθρίτιδα 4. Οστεοαρθρίτιδα 5. Σκληρόδερµα, Προοδευτική Συστηµατική Σκλήρυνση 01/15 1.Γενικά περί Ρευµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Υδράργυρος, Μόλυβδος, Αµίαντος: Τρεις Περιβαλλοντικοί Εφιάλτες. Τµήµα Χηµείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη

Υδράργυρος, Μόλυβδος, Αµίαντος: Τρεις Περιβαλλοντικοί Εφιάλτες. Τµήµα Χηµείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη Υδράργυρος, Μόλυβδος, Αµίαντος: Τρεις Περιβαλλοντικοί Εφιάλτες Κ. Σέρπη 1, Ε. Τολίκα 1, Κ. Χατζηαντωνίου 2, Α. Μαρούλης 2 Τµήµα Χηµείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΩ.ΑΡ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΚΩ.ΑΡ 1. Ορυχεία άνθρακα 11 1. Γεωργία 01 2. Μεταλλεία Λατοµεία 12,14,15 2. Κτηνοτροφία 02 3. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιµα αέρια 13 3. Εµπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα Πρόλογος 11 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 1. Χηµικές ουσίες 14 1.1 Γενικά 14 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 14 2. Μορφή και τύπος των χηµικών ουσιών στο εργασιακό περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών Υγείας Ιατρικό Τμήμα Eργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών Υγείας Ιατρικό Τμήμα Eργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών Υγείας Ιατρικό Τμήμα Eργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας ιευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Χ. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ Μάθημα: Ιατρική της Εργασίας Υπεύθυνος Μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Μεταβολή Μεταβολή Μερίδιο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 04/12 11/12 2012 Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος Στοιβάδες δέρματος Επιδερμίδα (τέσσερις στοιβάδες κυττάρων) Χόριο (άφθονα αγγεία και νεύρα) Υποδερμάτιο πέταλο (περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αθήνα 16/5/2012 Εισηγήτρια: Αλίνα Μουρελάτου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1979 1 o ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001 ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ISO 14001,

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 30.6.2011

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 30.6.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.6.2011 E(2011) 4598 τελικό EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30.6.2011 σχετικά µε το ερωτηµατολόγιο 2012-2014 που συνδέεται µε την οδηγία 96/82/EΚ του Συµβουλίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒ ΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΟΛΥΒ ΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΛΥΒ ΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπύρος ρίβας, Ειδικός Ιατρός Εργασίας Υπεύθυνος Κέντρου Υγείας-Υγιεινής της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Σπύρος οντάς, ρ. Χηµικός Κέντρο Υγείας-Υγιεινής της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ 1. Ο ΜΟΛΥΒ ΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Χ. Μ. ΜουτσόπουΛος Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών α ρευματικά νοσήματα είναι ασθένειες που προσβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

AMIANTOΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

AMIANTOΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ AMIANTOΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Πυριτικό ορυκτό σε ινώδη μορφή ΕΙΔΗ ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΤΙΛΟΣ (λευκός αμίαντος) ΑΜΦΙΒΟΛΟΙ ΑΜΟΣΙΤΗΣ (καφέ αμίαντος) ΚΡΟΚΙΔΟΛΙΘΟΣ (κυανός

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήματα Bosch 11/12 Εργασιακή ασφάλεια Επισκόπηση 789. Ασφάλεια εργασίας. Μην ξεχνάτε ο επαγγελματίας φροντίζει επίσης για την ασφάλειά του!

Εξαρτήματα Bosch 11/12 Εργασιακή ασφάλεια Επισκόπηση 789. Ασφάλεια εργασίας. Μην ξεχνάτε ο επαγγελματίας φροντίζει επίσης για την ασφάλειά του! Εξαρτήματα Bosch 11/12 Εργασιακή ασφάλεια Επισκόπηση 789 Ασφάλεια εργασίας Μην ξεχνάτε ο επαγγελματίας φροντίζει επίσης για την ασφάλειά του! Η ποιότητα Bosch εκφράζεται επίσης σε ένα πλήρες πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/02/08-07-2010 1 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης: 08-07-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Κίνδυνοι για την : ανθρώπινη υγεία Πολύ επικίνδυνη ουσία σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, µε τα µάτια, κατά την εισπνοή

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια 2. Βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα 3. Εμπορία πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)»

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» «Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες Ατµοσφαιρική ρύπανση Μαρή Νεαμονίτης Παλαιολόγου Παπαβασιλείου Ορισµός Ανεπιθύµητη αλλαγή στα φυσικά, χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του αέρα ζηµιογόνος για όλους τους οργανισµούς Πώς προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Εισαγωγή Η αξιολόγηση των αποβλήτων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κατάλληλη ανακύκλωση ή διάθεσή τους. Αρμόδιος για τον ακριβή προσδιορισμό και την ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ Ή ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟΠΤΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ Ή ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟΠΤΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ Ή ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟΠΤΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Α. Κουκουλιάτα Παθολογοανατόµος, MSc, Τµηµατάρχης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία Τµήµα Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβολα Επικινδυνότητας

Σύµβολα Επικινδυνότητας Σύµβολα Επικινδυνότητας Με την Οδηγία για τις Επικίνδυνες Ουσίες θεσµοθετήθηκε η χρήση των Συµβόλων επικινδυνότητας για την επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών. Η Οδηγία των Επικίνδυνων Ουσιών είναι ένας

Διαβάστε περισσότερα

Ασθένειες από ΑΜΙΑΝΤΟ. Aµίαντος είναι η συλλογική

Ασθένειες από ΑΜΙΑΝΤΟ. Aµίαντος είναι η συλλογική Ασθένειες από ΑΜΙΑΝΤΟ Σπύρος ρίβας - Ειδικός Ιατρός Εργασίας Υπεύθυνος Κέντρου Υγείας Υγιεινής της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Τι είναι ο αµίαντος; Aµίαντος είναι η συλλογική ονοµασία ορισµένων ορυκτών ινώδους µορφής.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΘΕΣΗ 44) Αρ. Όνοµα πιστοποιητικού Εκδίδουσα αρχή Σχόλια

ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΘΕΣΗ 44) Αρ. Όνοµα πιστοποιητικού Εκδίδουσα αρχή Σχόλια ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΘΕΣΗ 44) Ζωντανά ζώα και ζωικά προϊόντα 30 Έγκριση για την εισαγωγή ζωντανών ζώων (όλα τα θηλαστικά ζώα, πτηνά, ερπετά, ωφέλιµα έντοµα, ψάρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. Σοφία Σπαθοπούλου, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Κεφάλαια του καταλόγου

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Κεφάλαια του καταλόγου Κατάλογος αποβλήτων σύµφωνα µε το Παράρτηµα της απόφασης 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119//ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ. [Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ρ Ελενα Κουλλαπή 2014

ρ Ελενα Κουλλαπή 2014 ρ Ελενα Κουλλαπή 2014 Κυρτέ κερατίνε πλάκε. Καλύπτουν τη ραχιαία επιφάνεια του τελευταίου τµήµατο των δακτύλων. Το χρώµα του είναι υπόλευκο ή ελαφρώ ρόδινο (οφείλεται στι αγκύλε των αγγείων του χορίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΗΤΡΗΣΕ. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ

ΗΜΗΤΡΗΣΕ. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΗΜΗΤΡΗΣΕ. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ. Π. Παππάς

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ. Π. Παππάς ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ Π. Παππάς ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ Κατηγορίες ιστικών ορµονών Αποκαρβοξυλιωµένα αµινοξέα (ισταµίνη, σεροτονίνη) Πολυπεπτίδια (κινίνες, ουσία Ρ) Εικοσανοειδή

Διαβάστε περισσότερα

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης FiWaRec Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2013/PRSP/FWR/Rev. 2.0 Η «καρδιά» της γκάμας προϊόντων FiWaGuard είναι

Διαβάστε περισσότερα

2.6. Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία

2.6. Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία 1 2.6. Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία Ερωτήσεις Θεωρίας 6-1-1. Τι είναι η Η ηλεκτρόλυση είναι μία χημική μέθοδος διασπάσεως του νερού στα συστατικά του. 6-1-2. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ( Η.Π.Α ) Νόσοι πεπτικού και ήπατος : 50 εκατοµµύρια επισκέψεις σε : Ιατρούς Νοσοκοµεία Τµήµατα επειγόντων Πιο συχνές διαγνώσεις : Τροφικές γαστρεντερίτιδες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Columbia Water Purification System (διπλό σύστηµα) Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών αποµάκρυνσης ρύπων: Columbia Water

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές)

Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές) KINΔΥΝΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές) Μικροβιολογικός Χηµικός Φυσικός Η φυσική καταστροφή των τροφίµων κάνει τα τρόφιµα

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις

Κατηγορίες αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις Κατηγορίες αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις Τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις ανήκουν στην κατηγορία των ειδικών βιομηχανικών αποβλήτων. Ο όρος «απόβλητα κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση των νοσημάτων του Τ. Ράλλης Καθηγητής Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ

κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση των νοσημάτων του Τ. Ράλλης Καθηγητής Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ Τι είναι κοινό και τι όχι κατά την κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση των νοσημάτων του ήπατος στο σκύλο και στη γάτα Τ. Ράλλης Καθηγητής Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ Η γάτα δεν

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο της συνείδησης

Επίπεδο της συνείδησης Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 20-25 Επίπεδο της συνείδησης Η µερική ή ολική απώλεια της συνείδησης του πάσχοντος είναι µια σοβαρή κατάσταση, κατά την οποία διαταράσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Κίνα (Λ.Δ. Κίνας, Χόνγκ Κόνγκ. Μακάο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ Παυλίδου Κυριακή Υποψ.Διδάκτορας Αναισθησιολογίας & Εντατικής Θεραπείας, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Α.Π.Θ «Το δηλητήριο βρίσκεται σε καθετί και τίποτα

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Κωστούλας Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος

Αθανάσιος Κωστούλας Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος Αθανάσιος Κωστούλας Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος Η παρουσία στην ατμόσφαιρα αερίων ή σωματιδίων σε συγκεντρώσεις οι οποίες προξενούν βλάβες τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στους ζωντανούς οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι και σήµερα ακόµη υπάρχει η τάση να δηµιουργούνται βιοµηχανικές ζώνες παραθαλάσσια, σε κλειστά πολλές λιµάνια ή στις όχθες ποταµών και λιµνών.

Μέχρι και σήµερα ακόµη υπάρχει η τάση να δηµιουργούνται βιοµηχανικές ζώνες παραθαλάσσια, σε κλειστά πολλές λιµάνια ή στις όχθες ποταµών και λιµνών. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Γενικά Τα βιοµηχανικά απόβλητα αποτελούν µία από τις κυριότερες πηγές ρύπανσης του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες χώρες. Η βιοµηχανική δραστηριότητα παράγει υγρά απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 Γιατί µας απασχολεί; Ο σύγχρονος άνθρωπος στο υτικό κόσµο ζει περίπου το 90% του χρόνου µέσα σε κτίρια Οι συγκεντρώσεις ορισµένων ρύπων είναι µεγαλύτερες στο εσωτερικό των κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία του αίµατος

Κυκλοφορία του αίµατος Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 46-54 Κυκλοφορία του αίµατος Η µεταφορά του οξυγόνου από τους πνεύµονες σε όλα τα µέρη του ανθρώπινου οργανισµού εξασφαλίζεται µε τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 887.192.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 887.192. -2009 α/α 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το παρόν έντυπο δεδοµένων ασφάλειας συντάσσεται σύµφωνα µε την οδηγία της Ε.Ε. 91/155/EC, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/58/EC Ευρώπη 1. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές διεργασίες. Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια

Τεχνικές διεργασίες. Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια Τεχνικές διεργασίες Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια ΓΕΩΡΓΙΑ Γενετική βελτίωση ποικιλιών φυτών για αντοχή στις ασθένειες, ξηρασία, αφιλόξενα εδάφη Μαζική παραγωγή κλώνων Ανάπτυξη βιο-εντομοκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν:

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν: 1 Τι είναι η Κίρρωση του Ήπατος: Η κίρρωση του ήπατος είναι μία χρόνια πάθηση του ήπατος κατά την οποία παρατηρείται καταστροφή του ιστού του ήπατος και αλλαγή της αρχιτεκτονικής του, γεγονός που οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6.9.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 226/3 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαΐου 2000 για αντικατάσταση της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να γνωρίζουμε τα κυριότερα συστατικά του πετρελαίου Να περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%)

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Φυσικό αέριο Βιοαέριο Αλκάνια ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Χρησιµοποιείται ως: Καύσιµο Πρώτη ύλη στην πετροχηµική βιοµηχανία Πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέχρι σήµερα δεν εκδοθεί Π.. (όπως προβλέπεται στο Ν. 1404/83) για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι. και ισχύουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων

Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος, Πανεπιστήμιο Αθηνών Πόνος Μία δυσάρεστη αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο αμίαντος; Γιατί είναι τόσο επικίνδυνος;

Τι είναι ο αμίαντος; Γιατί είναι τόσο επικίνδυνος; Αμίαντος: ο μεγάλος εχθρός Θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα υλικά που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος. Υπάρχει ακόμη και σήμερα στις οικοδομές, στις παλαιότερες σωληνώσεις ύδρευσης και θέρμανσης, στις πλάκες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. Δεκέμβριος 2012

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. Δεκέμβριος 2012 Σελίδα1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Δεκέμβριος 2012 Τα τελευταία δύο χρόνια οι επιστήμονες παρατηρούν στα μεγάλα αστικά κέντρα ότι η στροφή στη φθηνότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟI ΚΙΝΔΥΝΟI ΦΥΣΙΚΟΙ θόρυβος δονήσεις ιονίζουσα ακτινοβολία μη ιονίζουσα ακτινοβολία θερμότητα κρύο

Διαβάστε περισσότερα

DESMOS FLOOR COAT 1F

DESMOS FLOOR COAT 1F Σελίδα 1 από 5 Μίγµα πολυολών σε συνδυασµό µε οργανικούς διαλύτες ( εστέρες, αρωµατικοί) κατάλληλο βερνίκωµα ξύλινων πατωµάτων [απλά και λευκασµένα] για Τοµείς εφαρµογής Χρησιµοποιείται σε ανάµιξη µε το

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία. Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο

Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία. Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο Τι είναι η χρόνια βρογχίτιδα? Βρογχίτιδα είναι μια φλεγμονή των βρογχικών σωλήνων, που μεταφέρουν τον αέρα στους πνεύμονες. Χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Κυκλοφορικό σύστημα Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Η καρδία Χτύπα 2 δισεκατομμύρια φορές σε όλη μας τη ζωή. Βρίσκεται στο θώρακα, κέντρο προς αριστερά. Έχει το μέγεθος μιας γροθιάς. Αλεξάνδρα, Αναστασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ASPHALT COAT 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας Προμηθευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο

4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο 4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο Στον άνθρωπο οι θρεπτικές ουσίες της τροφής απορροφώνται από το λεπτό έντερο. Με την κυκλοφορία του αίματος φτάνουν σε όλα τα κύτταρα του σώματος. Εκεί, ορισμένες από αυτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ Σε ποιούς ασθενείς µε τι µακροχρόνια αποτελέσµατα. Νικ. Λάγιος Χειρ. Ορθοπαιδικός Διευθυντής Α Ορθοπαιδικής Κλινικής Ι ΙΑΣΩ GENERAL ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Ευρωκλινική Αθηνών

Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Ευρωκλινική Αθηνών Κωνσταντίνος Χαλκιάς Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Ευρωκλινική Αθηνών «Συνήθη Συµβάµατα του Χειµώνα από το αναπνευστικό και Βασικές γνώσεις αντιµετώπισής τους µε σκευάσµατα OTC- ΒΗΧΑΣ» Ο βήχας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ)

ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ) ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ) Σύνταξη του Α 7/07/2009 Ενηµέρωση 1η έκδοση 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ονοµασία προϊόντος ΣΚΥΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική εξέταση. Πλήρης κλινική εξέταση Πολλά περιστατικά δεν είναι νευρολογικά

Κλινική εξέταση. Πλήρης κλινική εξέταση Πολλά περιστατικά δεν είναι νευρολογικά ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΕΥΡΙΚΟΥ Έκταση και σημασία Στα μικρά μηρυκαστικά πολύ συχνές Για 2005 το 50 % στην κλινική Ιάσιμες και μη ιάσιμες Χρόνιες εγκεφαλoπάθειες - εγκεφαλίτιδες Ζωοανθρωπονόσοι Ιστορικό α) Είδος, ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής.

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ! Εισαγωγή : Τα οστά είναι το σπίτι για να μείνουμε, είναι η στέγη που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεφαλικές συζυγίες. Μαρία Σουλή Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος

Εγκεφαλικές συζυγίες. Μαρία Σουλή Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος Εγκεφαλικές συζυγίες Μαρία Σουλή Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος ΙΙ. Οπτικό νεύρο οπτική οξύτητα (φώς, αντικείμενα, ειδικοί πίνακες) ΔΔ Διαθλαστικές ανωμαλίες Ελάττωση της διαφάνειας των διαθλαστικών μέσων Βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε:

1.1 Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε: 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις. 1.1 Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε: 1. Τι ονομάζεται περιβάλλον; Οτιδήποτε μας περιβάλλει ονομάζεται περιβάλλον. Για παράδειγμα στο περιβάλλον ανήκουν τα

Διαβάστε περισσότερα

Λιποδιαλυτές: Βιταμίνη Α (ρετινόλη, καροτινοειδή) Επιδρά στην όραση & το δέρμα. Αποθηκεύεται στο συκώτι μας.

Λιποδιαλυτές: Βιταμίνη Α (ρετινόλη, καροτινοειδή) Επιδρά στην όραση & το δέρμα. Αποθηκεύεται στο συκώτι μας. Είναι οργανικές ενώσεις απαραίτητες για την λειτουργία του οργανισμού μας, που είτε δεν μπορεί να τις συνθέσει μόνος του, είτε τις συνθέτει αλλα σε μικρότερες από τις αναγκαίες ποσότητες. Ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2 Εργαστηριακή άσκηση 3: Επεξήγηση πειραμάτων: αντίδραση/παρατήρηση: Μέταλλο + νερό Υδροξείδιο του μετάλλου + υδρογόνο Νa + H 2 0 NaOH + ½ H 2 To Na (Νάτριο) είναι αργυρόχρωμο μέταλλο, μαλακό, κόβεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΜΕΘΑΝΟΛΗ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Φυσικοί/χηµικοί : κίνδυνοι Κίνδυνοι για την : ανθρώπινη υγεία ηλητήριο. Είναι εύφλεκτο υγρό όπως και οι ατµοί του. Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) Προστασία κεφαλής 1. Κράνος 2. Κράνος αμμοβολής 3. Μάλλινο κάλυμμα κεφαλής (κουκούλα) για προστασία από το κρύο 4. Κάλυμμα κεφαλής κουκούλα για βαφή με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Αίμα Πλάσμα Ιόντα-πρωτεΐνες Έμμορφα Συστατικά Ερυθρά Αιμοσφαίρια Λευκά Αιμοσφαίρια Αιμοπετάλια Κοκκιοκύτταρα Λεμφοκύτταρα Μονοκύτταρα Πλασματοκύτταρα 1 ΑΝΑΙΜΙΑ Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ

Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Pb - Οξέως, Ni-Cd «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

3.Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 3.Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΟΣΙΜΟ ΤΟ ΝΕΡΟ. Το πόσιμο νερό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αγαθά για τον άνθρωπο. Δεν αποτελεί μόνο απαραίτητο στοιχειό επιβίωσης, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2002 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2002 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2002 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα για την απασχόληση ατόµων µε ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Το θειικό οξύ είναι διαβρωτική ουσία και µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό (ερυθρότητα,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Υγρά φακών & Τεχνητά δάκρυα

Υγρά φακών & Τεχνητά δάκρυα Υγρά φακών & Τεχνητά δάκρυα Τι είναι η ξηροφθαλμία Η ξηροφθαλμία είναι η πάθηση του οφθαλμού όπου παράγονται λιγότερα δάκρυα από αυτά που χρειάζεται το μάτι για να διατηρηθεί σε μια υγρή κατάσταση.τα δάκρυα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/12/2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6916 / 4588/ ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον ΝΟΜΟΣ: 2994/1922 Περί κυρώσεως της ιεθνούς Συµβάσεως της Γ' ιεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Γενεύης, της κανονιζούσης την χρήσιν του ανθρακικού µολύβδου (στουπετσίου) εν τοις χρωµατισµοίς. (ΦΕΚ 162/Α/31-8-22)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (Ι) Γυναίκα 34 ετών με διαβήτη προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με πυρετό, αίσθημα ρίγους, πόνο στην πλάτη, ίλιγγο και δυσκολία

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 2000D0532 EL 01.01.2002 001.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαΐου 2000 για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός επικίνδυνων, βαριών ή ανθυγιεινών εργασιών για την απασχόληση ανηλίκων (ΦΕΚ 620/Β/27-9-90) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Καθορισµός επικίνδυνων, βαριών ή ανθυγιεινών εργασιών για την απασχόληση ανηλίκων (ΦΕΚ 620/Β/27-9-90) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 130627/90 Καθορισµός επικίνδυνων, βαριών ή ανθυγιεινών εργασιών για την απασχόληση ανηλίκων (ΦΕΚ 620/Β/27-9-90) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις Θυρεοειδούς. Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς

Παθήσεις Θυρεοειδούς. Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς Παθήσεις Θυρεοειδούς Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς Η καρδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στη δράση της θυρεοειδικής ορµόνης. Έτσι, η δυσλειτουργία του θυρεοειδούς µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ESCAPE: Μιαεκπαιδευτική αθλητική πρόκλησηγιατηνενίσχυση τηςαυτογνωσίαςτωνµαθητών

ESCAPE: Μιαεκπαιδευτική αθλητική πρόκλησηγιατηνενίσχυση τηςαυτογνωσίαςτωνµαθητών ESCAPE: Μιαεκπαιδευτική αθλητική πρόκλησηγιατηνενίσχυση τηςαυτογνωσίαςτωνµαθητών 21 ο Γυµνάσιο Πάτρας Σχ. Έτος 2012-13 13 ΑΘΛΟΥΜΑΣΤΕ CITIUS ALTIUS FORTIUS πιο γρήγορα πιο ψηλά πιο δυνατά Ντόπινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση η οποία συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Νόσοι θυρεοειδούς Υποθυρεοειδισμός Υπερθυρεοειδισμός Υπερπλασία θυρεοειδούς : βρογχοκήλη (διάχυτη) οζώδης Νεοπλάσματα θυρεοειδούς Υπερπλασία

Διαβάστε περισσότερα