Για ηην Πποζηαζία και ηην Οικονομία ηηρ Φύζηρ Ζνύκε θαη Παίδνπκε κε ην Μπαιό, ηηο Αηζζήζεηο θαη ην Σώκα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για ηην Πποζηαζία και ηην Οικονομία ηηρ Φύζηρ Ζνύκε θαη Παίδνπκε κε ην Μπαιό, ηηο Αηζζήζεηο θαη ην Σώκα"

Transcript

1 -Green Days, NΑTURA 2000 (13 th to 21 th April 2002) - Για ηην Πποζηαζία και ηην Οικονομία ηηρ Φύζηρ Ζνύκε θαη Παίδνπκε κε ην Μπαιό, ηηο Αηζζήζεηο θαη ην Σώκα Κωνζηανηίνα Παπαδογιαννάκη*, Θεόδωπορ Κοςζοςπήρ**, Ιεπόθεορ Εασαπίαρ** & Κώζηαρ Μαςπέληρ*** * 18o Δεκνηηθό Σρνιείν, Ακπειόθεπνη 11525, Αζήλα ** Εζληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Εξεπλώλ, Θλζηηηνύην Εζσηεξηθώλ Υδάησλ,

2 Αγ. Κνζκάο Ειιεληθό, 16604, Αζήλα *** Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο, Θέξκν 30008, Αηησιναλαξλαλίαο 1. Παιδαγωγικόρ Σηόσορ - Τα παηδηά αληηιακβάλνληαη βησκαηηθά ηελ αλάγθε ηεο ζσζηήο θαη ζπλεηήο ρξήζεο ησλ θπζηθώλ πόξσλ θαη ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ αλζξσπνγελώλ επηπηώζεσλ πξνο ην θπζηθό πεξηβάιινλ. - Αλαγλώξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, δηεξεύλεζε πξνζθνξώηεξσλ ιύζεσλ. - Δλίζρπζε ηεο ζπιινγηθόηεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο. 2. Πποςποθέζειρ Παισνιδιού -Καηάιιειν γηα καζεηέο από 9 εηώλ θαη πάλσ (Γ,Δ, ΣΤ ηάμε Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ θαη κεγαιύηεξα παηδηά). -Τξείο (3) ηζάξηζκεο νκάδεο παηδηώλ (έσο 7 παηδηά ε θάζε νκάδα). -Δζσηεξηθόο ή εμσηεξηθόο ρώξνο (πξνηηκάηαη ην παηρλίδη λα δηεμάγεηαη ζηελ ύπαηζξν γηα κεγαιύηεξε επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηώλ ιόγσ ησλ εξεζηζκάησλ πνπ πξνζθέξεη ε θύζε). -Τξείο (3) δάζθαινη νδεγνί εκςπρσηέο (έλαο γηα θάζε νκάδα). 3. Απαπαίηηηα Υλικά Μέζα - Μαγλεηόθσλν. - Καζέηα κε κνπζηθά ζέκαηα, δηάξθεηαο ην θαζέλα 1 ή 1 1/2 ιεπηό (αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ ζπκκεηερόλησλ παηθηώλ). - Παλέξηα ή θαιάζηα ή θνθίληα, ζπλνιηθά ηξία (3), έλα γηα θάζε νκάδα. - Καξύδηα ή θνπληνύθηα ή ακύγδαια (μεξνί θαξπνί κε θέιπθνο) ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα (40) γηα θάζε νκάδα, ήηνη ζπλνιηθά 3 νκάδεο Φ 40= 120 ηεκάρηα (αλαιπηηθά ν αξηζκόο ησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ μεξώλ θαξπώλ εμαξηάηαη από ηνλ αξηζκό ησλ παηθηώλ). - Πιαζηηθά κπνπθάιηα λεξνύ ½ ιίηξν (άδεηα) ή βόηζαια, ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα (40) γηα θάζε νκάδα, ήηνη ζπλνιηθά 3 νκάδεο Φ 40=120 ηεκάρηα (αλαιπηηθά ν αξηζκόο ησλ πιαζηηθώλ κπνπθαιηώλ ή ηα βόηζαια εμαξηάηαη από ηνλ αξηζκό ησλ παηθηώλ).. - Σπξέη κε ηνμηθώλ ρξσκάησλ (γηα βαθή ησλ πιαζηηθώλ κπνπθαιηώλ κε μερσξηζηό ρξώκα γηα θάζε νκάδα. Η βαθή γίλεηαη πξηλ ηελ ελαξμε ηνπ παηρληδηνύ από ην δάζθαιν/α-νδεγό θάζε νκάδαο ζην πξνεπηιεγκέλν ρξώκα). - Κηκσιία ή μύιηλν ξαβδί γηα ην ράξαγκα, ηελ νξηνζέηεζε ηνπ θύθινπ όπνπ πξέπεη λα θάζνληαη νη παίθηεο θάζε νκάδαο. 5. Γιαπιζηώζειρ από ηο Παισνίδι

3 4. Γιεξαγωγή ηος Παισνιδιού α. Γενικές οδηγίες -Τα παηδηά ρσξίδνληαη ζε ηξείο (3) ηζάξηζκεο νκάδεο, από πέληε (5) έσο επηά (7) παίθηεο θάζε νκάδα. -Φαξάζζνπκε ηξείο (3) θύθινπο ζην πάησκα ή ζην έδαθνο θαη θάζε νκάδα θάζεηαη ζην δηθό ηεο θύθιν πεξηκεηξηθά. -Σην θέληξν θάζε θύθινπ ηνπνζεηείηαη έλα παλέξη ή θαιάζη κε μεξνύο θαξπνύο 4πιάζηνπο ζε αξηζκό ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκό ησλ παηδηώλ ηεο νκάδαο (π.ρ. 7 παηδηάφ4 = 28 θαξύδηα ή 5παηδηάΦ4=20 θαξύδηα). -Μνηξάδεη, ν δάζθαινο-νδεγόο, πιαζηηθά κπνπθάιηα (κε δηαθνξεηηθό ρξώκα γηα θάζε νκάδα) ή βόηζαια, έσο 4 ζην θαζέλα παηδί θη εμεγεί όηη θάζε ρξεζηκνπνηνύκελνοκεηαθεξόκελνο θαξπόο παξάγεη αληίζηνηρα κπνπθάιηα ή βόηζαια δειαδή επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ. -Δμεγεί, ν δάζθαινο-νδεγόο θάζε νκάδαο, όηη ζύκθσλα κε ην παηρλίδη θάζε παηδί κπνξεί λα πάξεη 1 έσο 4 θαξύδηα (ή άιινπο μεξνύο θαξπνύο) από ην παλέξη ή ην θαιάζη δεμακελή, ελώ ππνρξεώλεηαη λα αθίλεη θάζε θνξά ζε ζσξό κέζα ζηνλ θύθιν, ηζάξηζκν αξηζκό κπνπθαιηώλ ή βνηζάισλ. -Μεηά από θάζε γύξν νη μεξνί θαξπνί κπνξεί λ αλαπαξάγνληαη-αλαλεώλνληαη ζην δηπιάζην (εθόζνλ ππάξρνπλ δηαζέζηκνη θαξπνί ζην παλέξη κεηά από θάζε γύξν) θάησ από πξνππνζέζεηο, όπσο θαη ηα κπνπθάιηα. -Οη μεξνί θαξπνί αληηπξνζσπεύνπλ ηνπο θπζηθνύο πόξνπο, ηα αγαζά πνπ πξνζθέξεη ην θπζηθό πεξηβάιινλ. -Τα πιαζηηθά κπνπθάιηα ή ηα βόηζαια αληηπξνζσπεύνπλ ην βαζκό ησλ επηπηώζεσλ -Γηαπηζηώλνπκε όηη ζηελ νκάδα Α είρακε θαηάξξεπζε (δειαδή ην παλέξη ηνπο άδεηαζε εληειώο από θαξπνύο), ιόγσ ππεξβνιηθήο ζπιινγήο θαξπώλ, ππεξεθκεηάιιεπζεο ζηνλ πξώην γύξν, ελώ κεγάινο ήηαλ θαη ν αξηζκόο ησλ πιαζηηθώλ κπνπθαιηώλ ζην ζσξό. -Παξαηεξνύκε ηνπο ζσξνύο ησλ κπνπθαιηώλ πνπ ζπγθεληξώζεθαλ, ζαλ βαζκνί επηπηώζεσλ ησλ αλζξσπνγελώλ δξαζηεξηνηήησλ ζην πεξηβάιινλ αλά άηνκν, αλά παηρλίδη, αλά νκάδα θαη γηα όιεο ηηο νκάδεο καδί. -Σπδεηάκε κε ηα παηδηά ηελ πηό πάλσ πξνβιεκαηηθή ησλ επηπηώζεσλ ζην πεξηβάιινλ θαη κε πνηά κέζα κπνξεί απηή λα ειαρηζηνπνηεζεί. -Σπδεηάκε κε ηα παηδηά ην θαηά πόζν ε επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπο, βνήζεζε λα παίμνπλ θαιύηεξα ην παηρλίδη θαη λα κελ πέζνπλ ζηελ παγίδα λα ζπιιέγνπλ δειαδή όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξνπο θαξπνύο. -Μεηξάκε καδί κε ηα παηδηά, πόζνη θαξπνί, ζε θάζε παηρλίδη, αλαγελλήζεθαλ αλαπιεξώζεθαλαλαλεώζεθαλ. -Μεηξάκε καδί κε ηα παηδηά, πόζα πνιιά πιαζηηθά κπνπθάιηα ζπζζσξεύηεθαλ ζην ζσξό -Παξαηεξνύκε επίζεο όηη ζηελ, Οκάδα Α : Οη θαξπνί ηειεηώλνπλ

4 πξνο ην θπζηθό πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγνύλ νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ αλζξώπνπ. -Κάζε παηδί επηηξέπεηαη λα πάξεη από ην παλέξη θάζε νκάδαο 1-4 θαξπνύο (Α νκάδα), 1-3 θαξπνύο (Β νκάδα) θαη 1-2 θαξπνύο (Γ νκάδα) ζε θάζε γύξν, ελώ ππνρξεώλεηαη λα αθίλεη κέζα ζηνλ θύθιν ζε ζσξό, ηζάξηζκα πιαζηηθά κπνπθάιηα ή βόηζαια. -Τα παξαπάλσ πξέπεη λα γίλνληαη επηδεηθηηθά, ώζηε όια ηα παηδηά πνπ ζπκκεηέρνπλ, λα γλσξίδνπλ ηελ πνζόηεηα ησλ θαξπώλ πνπ έρεη πάξεη ν θάζε παίθηεο. -Οη θαξπνί δελ πξέπεη λα ηξώγνληαη, αιιά λα απνζεθεύνληαη κπξνζηά ζε θάζε παηδί, θαλεξά, ελώ εληαίνο είλαη ν ζσξόο ησλ κπνπθαιηώλ. - Μεηά από θάζε γύξν, δηπιαζηάδνπκε ηνπο ελαπνκείλαληεο θαξπνύο, απηνύο δειαδή πνπ έκεηλαλ κεηά ηε ζπιινγή (ην πάξζηκό ηνπο) από ηα παηδηά (π.ρ. αλ κείλνπλ ζην παλέξη 3, ηόηε βάδνπκε άιινπο 3 γηα λα έρνπκε ηειηθά 6), ελώ κνηξάδνπκε ζε κεξηθνύο ή ζε όινπο ηνπο παίθηεο ηζάξηζκα πιαζηηθά κπνπθάιηα ή βόηζαια. -Τα κνπζηθά ζέκαηα πνπ αθνύγνληαη, θαζνξίδνπλ ηελ αξρή θαη ην ηέινο θάζε γύξνπ θαη έρνπλ δηάξθεηα αλάινγε ηνπ αξηζκνύ ησλ παηθηώλ, ώζηε λα επαξθνύλ γηα ηελ νινθιήξσζε ελόο γύξνπ παηρληδηνύ. -Τα παηδηά παίξλνπλ από ην παλέξη ή ην θαιάζη ηεο νκάδαο ηνπο ηνπο θαξπνύο, κε ζεηξά πνπ θαζνξίδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ από ηνλ νδεγόδάζθαιν (δεμηόζηξνθε ή αξηζηεξόζηξνθε). -Ο αξρηθόο αξηζκόο ησλ θαξπώλ πνπ βξίζθεηαη ζε θάζε παλέξη ή θαιάζη, θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ ζπκκεηερόλησλ αηόκσλ επί ηέζζεξα (Φ4), ελώ ηζάξηζκνο είλαη θαη ν αξηζκόο ησλ πιαζηηθώλ κπνπθαιηώλ ή βνηζάισλ. -Σηηο ηξείο (3) νκάδεο δίλνληαη δηαθνξεηηθέο νδεγίεο θάζε θνξά (βιέπε εηδηθέο νδεγίεο ). β. Ειδικές οδηγίες Ομάδα Α -Γελ επηηξέπεηαη ε επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ παηθηώλ. -Οη παίθηεο κπνξνύλ λα πάξνπλ από 1-4 θαξπνύο ζε θάζε γύξν. Οη πεξηζζόηεξνη όκσο παίθηεο, επεηδή έρνπλ ηε δπλαηόηεηα (γηαηί γξήγνξα, γηαηί ν θαζέλαο πξνζπαζεί λα πάξεη όζν πεξηζζόηεξνπο θαξπνύο κπνξεί, ρσξίο λα ζθέθηεηαη ηνπο άιινπο ζπκπαίθηεο ηνπ, θαζώο θαη ηελ αλαλέσζε- αλαπιήξσζεαλαπαξαγσγή ηνπ ππνινίπνπ ησλ θαξπώλ ηεο νκάδαο. Δηζη, ην παηρλίδη ηνπο ηειεηώλεη ζρεηηθά γξήγνξα. Οκάδα Β : Τν παηρλίδη δηαξθεί πεξηζζόηεξν, γηαηί νη παίθηεο κπνξνύλ λα πάξνπλ έσο 3 θαξπνύο, νπόηε παξακέλνπλ θαξπνί γηα αλαλέσζεαλαγέλλεζε-αλαπαξαγσγή, ελώ θαη ν αξηζκόο ησλ πιαζηηθώλ κπνπθαιηώλ είλαη ινγηθόο. Οκάδα Γ : Τα παηδηά επηθνηλσλνύλ θαη ζπλελλννύληαη κεηαμύ ηνπο θη έηζη θάλνπλ ινγηθή ζπιινγή (ρξήζε) ησλ θαξπώλ, ώζηε απηνί λα αλαλεώλνληαηαλαγελλώληαη-αλαπαξάγνληαη κεηά από θάζε γύξν, κε απνηέιεζκα δηαξθώο λα ππάξρνπλ πεξηζζόηεξνη θαξπνί ζην παλέξη ηνπο. Δμάιινπ, θαη ν αξηζκόο ησλ πιαζηηθώλ κπνπθαιηώλ πνπ έρνπλ ζπζζσξεπηεί είλαη κηθξόο, δειαδή νη επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ από ηηο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηόηεηεο είλαη ειαρηζηνπνηεκέλεο.

5 έρνπλ δηαζέζηκνπο ζην παλέξη ηνπο), παίξλνπλ από 4 θαξπνύο ζε θάζε γύξν, κε απνηέιεζκα λα κελ πεξηζζεύνπλ θαξπνί ζην παλέξη γηα δηπιαζηαζκό κεηά ην ηέινο ηνπ γύξνπ. -Ο ζσξόο από κπνπθάιηα-βαζκνί επηδείλσζεο ησλ επηπηώζεσλ ζην πεξηβάιινλ (αθίλνπκε, γηα θάζε θαξπό πνπ παίξλνπκε αλά 1 κπνπθάιη), έρεη αξρίζεη λα γίλεηαη νξαηόο... -Τέινο Α γύξνπ κε ηε ιήμε ηεο κνπζηθήο. -Μεηά ηε ιήμε ηνπ Α γύξνπ δίλεηαη ζε όιεο ηηο νκάδεο ε εμήο πιεξνθνξία: Τώξα θαηαιαβαίλεηαη ην λόεκα ηνπ παηρληδηνύ. Αλ νη άλζξσπνη παίξλνπλ από ηε δεμακελή θαξπνύο ζε πεξηνξηζκέλεο πνζόηεηεο, ε δεμακελή πξνιαβαίλεη λα ηνπο αλαπιεξώζεη-αλαπαξάγεη-αλαλεώζεη θαη έηζη καθξνπξόζεζκα ζα ππάξρνπλ πεξηζζόηεξνη θαξπνί δηαζέζηκνη. Αλ όκσο νη άλζξσπνη παίξλνπλ (δξέπνπλ) θαξπνύο ζε κεγάιεο πνζόηεηεο θαη ηόζν γξήγνξα, ώζηε ε δεμακελή λα κελ πξνιαβαίλεη λα ηνπο αλαπιεξώλεη-αλαπαξάγεη-αλαλεώλεη, ηόηε ζύληνκα ε πνζνηεηά ηνπο ζα κεδεληζηεί. Δμάιινπ, όζνπο πεξηζζόηεξνπο θαξπνύο δξέπνπκε από ην πεξηβάιινλ, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα αθίζνπκε ζην πεξηβάιινλ ην ίδην αξηζκό πιαζηηθώλ κπνπθαιηώλ-βαζκνύο επηδείλσζεο ησλ επηπηώζεσλ ζην πεξηβάιινλ. -Ξαλαπαίδνπκε ην παηρλίδη θαη ζε άιινπο γύξνπο. Η επηθνηλσλία απαγνξεύεηαη θαη πάιη. Ομάδα Β -Απαγνξεύεηαη ε επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ παηθηώλ. -Κάζε παίθηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα παίξλεη ζε θάζε γύξν 1-3 θαξπνύο από ην παλέξη ηεο νκάδαο. Τνπο αλαθνηλώλεηαη κάιηζηα εθ ησλ πξνηέξσλ κηά ζηξαηεγηθή: Θα ζαο βνεζήζεη ζην παηρλίδη ζαο λα παίξλεηε 1-2 κόλν θαξπνύο θάζε θνξά, ώζηε ε δεμακελή ζαο λα κπνξεί λα αλαπιεξώλεη-αλαπαξάγεη-αλαλεώλεη θαξπνύο γηα πεξηζζόηεξν ρξόλν, ελώ θαη νη επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ ζα είλαη ζηνλ ίδην κηθξό βαζκό (1-2 πιαζηηθά κπνπθάιηα ζα αθίλεη θάζε παίθηεο). Βέβαηα εζείο ζ απνθαζίζεηε αλ ζα πάξεηε αθόκα πεξηζζόηεξνπο θαξπνύο (πάληνηε όκσο 1-3 θαξπνύο). Ο δάζθαινο-νδεγόο απιά αλαθνηλώλεη ηελ πηό πάλσ ζηξαηεγηθή ε νπνία κπνξεί θαη λα κελ πηνζεηεζεί από ηα παηδηά.

6 -Τα κπνπθάιηα-βαζκνί επίπησζεο ζην πεξηβάιινλ, αθίλνληαη ζε εληαίν ζσξό κέζα ζηνλ θύθιν αλάινγα κε ηνπο θαξπνύο πνπ πήξε ν θάζε παίθηεο ηεο νκάδαο (ζαθώο ιηγόηεξα ηεο νκάδαο Α...). -Ξαλαπαίδνπκε ην παηρλίδη. Η επηθνηλσλία απαγνξεύεηαη θαη πάιη. Ομάδα Γ -Σηελ ηξίηε νκάδα ιέκε πσο πξηλ αξρίζεη ην παηρλίδη, επηηξέπεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζπδεηήζνπλ κεηαμύ ηνπο γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα παίμνπλ θαη όηη ζα κπνξνύλ λα ζπδεηνύλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ, δειαδή λα επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο. -Υηνζεηείηαη ε ηαθηηθή όηη θάζε παίθηεο πξέπεη λα παίξλεη από 1-2 θαξπνύο από ην παλέξη θαη λα αθίλεη ηζάξηζκα κπνπθάιηα ή βόηζαια. - Ο ζσξόο ησλ κπνπθαιηώλ ζα είλαη ζαθώο κηθξόηεξνο θαη έηζη επηζεκαίλνπκε όηη θαη ν βαζκόο ησλ επηπηώζεσλ ησλ αλζξσπνγελώλ δξαζηεξηνηήησλ ζην πεξηβάιινλ ζα είλαη ειάρηζηνο έσο κεδεληθόο, εθόζνλ ην πεξηβάιινλ κε ηνπο κεραληζκνύο ηνπ, θαηνξζώλεη λα αληηπαξέξρεηαη ηηο κηθξέο νριήζεηο.

7 6....Και Πάμε Ακόμη Πιο Πέπα... -Αξρίδνπκε κηα νξγαλσκέλε ζπδήηεζε, θαζνδεγνύκελε, έηζη ώζηε λα δείμνπκε πσο καθξνπξόζεζκα ππάξρεη πεξηζζόηεξν όθεινο, αλ ην θάζε άηνκν απηνπεξηνξίδεη ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ζπγρξόλσο πνηά ζηάζε ρξεηάδεηαη λα θξαηνύλ ηα άηνκα, ώζηε λα επηηπγράλεηαη ν ζθνπόο ηνπ κεγαιύηεξνπ νθέινπο γηα όινπο καο θαη ην πεξηβάιινλ εηδηθόηεξα. -Δηεξσηόκαζηε αλ ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηελ θνληνπξόζεζκε θαη θνληόζσξε ηθαλνπνίεζε δηαθόξσλ αλαγθώλ ηνπ αλζξώπνπ θαη ησλ ειιείςεσλ πνπ ζα παξαηεξεζνύλ ζε βάζνο ρξόλνπ, όηαλ δελ ππάξρεη ζσζηή δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ, ησλ αγαζώλ πνπ καο πξνζθέξεη ην θπζηθό πεξηβάιινλ. -Επηζεκαίλνπκε όηη εθείλν ην νπνίν είλαη θαιό γηα έλα άηνκν, ίζσο δελ ζπκθέξεη ηελ νκάδα θαη ηελ θνηλσλία νιόθιεξε. -Κάλνπκε παξαιιειηζκό κεηαμύ θαξπώλ θαη ππεξεθκεηάιιεπζεο ησλ δαζώλ, ηεο ππεξαιίεπζεο, ηεο ππεξβόζθεζεο, ηεο εληαηηθήο θαιιηέξγεηαο ησλ αγξώλ, ηεο ππεξζήξεπζεο, ηεο θαηαζπαηάιεζεο ηνπ λεξνύ θιπ. -Κάλνπκε παξαιιειηζκό κεηαμύ πιαζηηθώλ κπνπθαιηώλ ή βνηζάισλ θαη απνξξηκάησλ, απνβιήησλ, ιπκάησλ, ηνμηθώλ ζπζηαηηθώλ θαη ζπδεηάκε πξνζθνξώηεξνπο ηξόπνπο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ επηπηώζεσλ ηνπο πξνο ην πεξηβάιινλ, ηόζν ζε αηνκηθό, όζν θαη ζε ζπιινγηθό επίπεδν. -Σε κεγαιύηεξεο ηάμεηο, ζπδεηάκε αθόκα γηα ηηο απνθάζεηο πνπ πήξαλ ηα παηδηά ζηηο δηάθνξεο νκάδεο ηνπο, πνηέο ήηαλ άζηνρεο, ινγηθέο, θεξδνθόξεο γηα πνηόλ θαη γηαηη; -Εμεγνύκε ηε δηαθνξά κεηαμύ αλαλεώζηκσλ, αλαλενύκελσλ θαη κε θπζηθώλ πόξσλ. -Σπδεηάκε, πνηά είλαη ηα θνηλά αγαζά ηα νπνία πξέπεη λα δηαρεηξηδόκαζηε ζπλεηά ; (ζηελ νηθνγέλεηα, ζηελ πόιε, ζηνλ θόζκν...). -Σπδεηάκε, αθόκα, ην πξόβιεκα ηεο παγθόζκηαο δηαλνκήο-θαηαλνκήο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ θπζηθώλ πόξσλ (π.ρ. ρώξεο όπσο νη ΗΠΑ θαηαλαιώλνπλ ην 40% ηεο παγθόζκηαο ελέξγεηαο, ελώ έρνπλ κόλν ην 6% ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ θιπ).

8 Βιβλιογπαθία -Γεσξγόπνπινο Α., Δ. Τζαιίθε, Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. Δθδόζεηο Gutenberg, Αζήλα.. -Cornell J., Sharing nature with children. Δθδόζεηο Παξαηεξεηήο, Αζήλα.. -Ι.Γ..ΔΚ.Δ., Υιηθό γηα Παηδαγσγνύο Δκςπρσηέο. 1. Μνπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο., 2. Γεκηνπξγίεο & θαηαζθεπέο, 3. Φύζε & πεξηβάιινλ, 4. Οκαδηθά παηρλίδηα.ιλζηηηνύην Γηαξθνύο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, Υπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Αζήλα. -Palmer J., Environmental education. Theory, practice, progress and promise. Ed., Routledge, London. -Παπαδνγηαλλάθε Κ., Πξνηάζεηο κνπζηθνύ πιηθνύ γηα ηε δεκηνπξγία εξεζηζκάησλ θη αηκόζθαηξαο: 1. Μνληέξλα κνπζηθή (ηδαδ, ξνθ, πνπ). 2.Ηρεηηθά εθθέ, θπθινθνξνύλ ζε CD, Sound effects (ζεηξά κε δηαθόξνπο ήρνπο από ηε δνύγθια,ην δάζνο θηι), Nature recordings (δάζνο, ιίκλε, πνπιηά, ίζσο θη από ηα ίδηα ηα παηδηά...), The sound of nature. 3. Μνπζηθέο ζπλζέζεηο ειιήλσλ δεκηνπξγνύλ. 4. Οπεξα Μόηζαξη Ο καγεκέλνο απιόο. 5. Μνπζηθά εξεζίζκαηα γηα ζεαηξηθό παηρλίδη, Θέαηξν εκέξαο. 6. Παξαδνζηαθέο ηνπηθέο κνπζηθέο θαη κνπζηθή απ όιν ηνλ θόζκν (UNESCO, Music & musicians of the world and Anthology of traditional music).

9 Σσημαηική παπάζηαζη για ηη διεξαγωγή ηος παισνιδιού Α A' Ομάδα 3... Απαγνξεύεηαη ε επηθνηλσλία-ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ παηθηώλ. 5-7 παίθηεο. Κ= Ξεξνί θαξπνί ζε παλέξη. Κάζε παίθηεο κε ηε ζεηξά ηνπ, παίξλεη 1-4 θαξπνύο από ην παλέξη. Γηπιαζηάδνληαη νη θαξπνί πνπ κέλνπλ ζην παλέξη κεηά από θάζε γύξν δειαδή Αλαλεώλνληαη. Μ= Πιαζηηθά κπνπθάιηα ή βόηζαια ζε ζσξό. Κάζε παίθηεο ηνπνζεηεί ζην ζσξό ηζάξηζκα κπνπθάιηα ζε ζρέζε κε ηνπο θαξπνύο πνπ πήξε. (Σε ζύνηομο τρόνο δεν σπάρτοσν καρποί προς ανανέωζη). Γιαπίζηωζη: Πάπα πολλά μποςκάλια = Δπιπηώζειρ Β Β' Ομάδα......

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Έρνπκε ηελ ηάζε λα θάλνπκε κηα αληηπαξάζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παηδεία θαη είλαη ινγηθό, ην εμήγεζαλ πνιύ ζσζηά θαη πξνεγνπκέλσο. Έγώ ζα ιεηηνπξγήζσ κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνινγώληαο 13. πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο. Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε. Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά

Αμηνινγώληαο 13. πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο. Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε. Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά ΠΔΡΙ ΑΤΣΙΜΟΤ Τεύτος 35 Ιανοσάριος 2011 Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά καο; 5 Μαζαίλσ παίδνληαο!!!...11 Αμηνινγώληαο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αξιοποίηζη ηηρ μεθόδος ηος ηθικού διλήμμαηορ ζηο νηπιαγωγείο ζηο πλαίζιο ηηρ Δκπαίδεςζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία

Ζ αξιοποίηζη ηηρ μεθόδος ηος ηθικού διλήμμαηορ ζηο νηπιαγωγείο ζηο πλαίζιο ηηρ Δκπαίδεςζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία Ζ αξιοποίηζη ηηρ μεθόδος ηος ηθικού διλήμμαηορ ζηο νηπιαγωγείο ζηο πλαίζιο ηηρ Δκπαίδεςζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία Αλαζηαζία Κνληνύ 1, Βαζίιεο Παπαβαζηιείνπ 2 1.Νεπηαγσγόο, απόθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Οη ρξήζηεο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ έρνπλ ηελ αλάγθε λα δηαηεξνύλ ηα ζεκαληηθά ηνπο δεδνκέλα απνζεθεπκέλα αθόκα θαη όηαλ ν ππνινγηζηήο δε βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Γη απηό

Διαβάστε περισσότερα

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΨΗ Σν πξόγξακκα ηνπ ΚΠΕ Λαπξίνπ «πνξάθη πεγή δωήο» πξνζπαζεί λα εηζαγάγεη ηνπο καζεηέο ζε έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν εθπαίδεπζεο. Αλαπηύζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ. ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη απηνεθηίκεζε

ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ. ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη απηνεθηίκεζε ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκωζε Δαπηνύ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη απηνεθηίκεζε ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: 2-3 δηδαθηηθέο πεξίνδνη ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ: Οη καζεηέο Να

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Ηιηνπνύινπ Ιθηγέλεηα Νεπηαγσγόο - MPhill, PhD ζηελ Π.Δ - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ifigeniailiopoulou@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδπάζειρ μαθηηών πποζσολικήρ ηλικίαρ ζηα πλαίζια δπαζηηπιοηήηυν με τηθιακά παισνίδια

Αλληλεπιδπάζειρ μαθηηών πποζσολικήρ ηλικίαρ ζηα πλαίζια δπαζηηπιοηήηυν με τηθιακά παισνίδια 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 331 Αλληλεπιδπάζειρ μαθηηών πποζσολικήρ ηλικίαρ ζηα πλαίζια δπαζηηπιοηήηυν με τηθιακά παισνίδια Σ. Κίπγιναρ 1, Ε. Μαζηαύπαλη 2 1 Γάζθαινο, M. Ed. ICT, kirginas@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε ησλ θπκαηνκνξθώλ ηνπ θιαξίλνπ θαη ηεο ηξνκπέηαο κε ηελ κέζνδν EMD (Empirical Mode Decomposition)». Εθπόλεζε: θηαδάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ;

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 239 Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; Ι. Δημοςλή 1, Κ. Χυπιανόποςλορ

Διαβάστε περισσότερα

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο, αηώλεο κεηά ηελ «πξώηε ηνπ εκθάληζε» Ζ «αλαθάιπςε»

Διαβάστε περισσότερα

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2 Αξιοποιώνηαρ ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη για ηην ανάπηςξη ηηρ ικανόηηηαρ ηων παιδιών να αναλύοςν κπιηικά ηην πεπιβαλλονηική και κοινωνική ηοςρ καηάζηαζη: η πεπίπηωζη ηος 3 ος Γιαπολιηιζμικού Γημοηικού

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

i ηξόπνπο, κπνξεί λα ην επηιέμεη κε 1 2

i ηξόπνπο, κπνξεί λα ην επηιέμεη κε 1 2 ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΠΑΡΙΘΜΗΗ πλδπαζηηθή είλαη ν θιάδνο ησλ καζεκαηηθώλ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηακέηξεζε (απαξίζκεζε) ησλ ζηνηρείσλ δηαθόξσλ ζπλόισλ Σα ηειεπηαία ρξόληα ε ζπλδπαζηηθή απνηειεί ηκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ

ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 2011-2012 ΑΛΔΞΗΑΓΟΤ ΑΡΓΤΡΖ ΠΔ11 Α ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τν εύινγν εξώηεκα όκσο πνπ πξνθύπηεη είλαη γηαηί ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγήζνπκε εκείο έλα ηέηνην πάξθν.

Τν εύινγν εξώηεκα όκσο πνπ πξνθύπηεη είλαη γηαηί ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγήζνπκε εκείο έλα ηέηνην πάξθν. Μηα ηδέα πνπ κπνξεί λα εμειηρζεί ζε έλα ζεκείν αλαθνξάο θαη πόιν έιμεο όρη κόλν γηα ην γεγελή πιεζπζκό αιιά θαη γηα ηνπο ρηιηάδεο ηνπξίζηεο πνπ επηζθέπηνληαη ηελ πεξηνρή καο θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν αξθεί

Διαβάστε περισσότερα