ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ Η ΝΕΑ ΡΕΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΣΕΣ Γενικι Γραμματεία Τθλεπικοινωνιϊν & Ταχυδρομείων Υπουργείο Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ Η ΝΕΑ ΡΕΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΣΕΣ Γενικι Γραμματεία Τθλεπικοινωνιϊν & Ταχυδρομείων Υπουργείο Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων"

Transcript

1 ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ Η ΝΕΑ ΡΕΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΣΕΣ Γενικι Γραμματεία Τθλεπικοινωνιϊν & Ταχυδρομείων Υπουργείο Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων Καλθςπζρα ςασ αγαπθτοί, Υπάρχουν κάποιεσ διαχρονικά επιτυχθμζνεσ κζςεισ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ: Υπουργόσ Εκνικισ Άμυνασ, διαχειριςτζσ Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων ζχουν το ταμείο και το go ahead. Πλοι νομίηουν ότι τα ΕΡ είναι κουβάσ με ευρϊ, που τα δίνεισ όπου κζλεισ Είμαςτε απλά καλφτεροι διαχειριςτζσ? Δθλαδι, εγϊ ζρχομαι να αποδείξω κάτι, ςε ςχζςθ με Μενζλαο και Σωκράτθ? Ρρζπει να εφαρμόςουμε τισ πολιτικζσ μασ και για τοφτο χρειάηονται πολιτικζσ πλάτεσ ςτο ρόλο. Για να γίνει αυτό, πρζπει να αντιλθφκοφν όλοι τθ ςθμαςία των ΤΡΕ, ωσ ΚΕΤ [Key Enabling Technologies - βαςικι τεχνολογία που επιτρζπει ςε διάφορουσ τομείσ να αναπτυχκοφν+ αλλά και ωσ πρωτογενι αναπτυξιακό παράγοντα. Για αυτό και πρζπει να αναβακμιςτεί ο ρόλοσ των πόλων τθσ ςτρατθγικισ ΤΡΕ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. Τείνω ςτο να μθν μου αρζςει το ΕΣΠΑ: % Ευρωπαϊκι χρθματοδότθςθ, ρίξε χριμα ςτθν αγορά... εργαλείο κοντόφκαλμθσ πολιτικισ να πάει που το χριμα? ςτο NASDAQ? Ππωσ είπε και ο πρωκυπουργόσ, 7 δις χάκθκαν! Καλϊσ ι κακϊσ όμωσ, αυτή τθ ςτιγμι το ΕΣΡΑ είναι ο βαςικόσ, ίςωσ ο μόνοσ φορζασ χρθματοδότθςθσ δθμοςίων ζργων. Υπάρχουν όμωσ και οι φωτεινζσ εξαιρζςεισ παράδειγμα: Jeremie! Με τα 25 εκ (31/8/2015) του Jeremie Venture Capital ςτικθκαν 37 νζεσ δυναμικζσ εταιρίεσ, που μερικζσ κατάφεραν να ςθκϊςουν πάνω από 40 εκ ςε επόμενουσ γφρουσ χρθματοδότθςθσ. Τι μασ λζνε αυτοί οι εκπλθκτικοί πιτςιρικάδεσ? Τι περιβάλλον κζλουν να δουν για να αναπτυχκοφν?

2 Ράντωσ όχι αυτό που κατατάςςει τθν Ακινα λίγο πριν το τζλοσ ςτθν κατάταξθ των ευρωπαικϊν πολζων ωσ προσ το πόςο ευνοϊκό περιβάλλον προςφζρουν ςε startups - πάλι καλά που υπάρχει ςτο χάρτθ! Τι υλοποιεί και ποια θ ευκφνθ τθσ ΓΓΤΤ ςιμερα Το ζργο Rural ςε 5000 πολφ λευκοφσ οικιςμοφσ (κανζνασ πάροχοσ δεν πάει), κάτοικοι! Το ζργο ΜΑΝ, ανάβουν 68+1 δίκτυα ςε πόλεισ. Και αρκετά άλλα. Ψθφιακι Σφγκλιςθ Ακοφγονται διάφορα για χαμθλι απορροφθτικότθτα, αποτυχία. Ρρζπει να δοφμε τουσ λόγους πίςω από τα λόγια. Οι ΤΡΕ ωσ ΚΕΤ, μπαίνουν οριηόντια ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ΔΔ και αντιμετωπίηουν τισ κλαςςικζσ πακογζνειεσ τθσ ΔΔ. πέξα από ηελ αζηνρία ηωλ πξνεγνύκελωλ πνιηηηθώλ επηινγώλ (-2014): - Η ΨΣ είλαη κόλν ζηηο 8 υτωσέρ πεξηθέξεηεο ζηηο νπνίεο όια ηα ΕΠ έρνπλ ζέκα απνξξόθεζεο - Από ηα μεγάλα έπγα κόλν ην Rural Bband ηεο ΓΓΤΤ πάεη θαιά. ΣΥΖΕΥΞΘΣ ΘΘ ~170 εθ, Ψεθηαθό Σρνιείν ~170 εθ, έξγν ΔΕΣΜΗΕ ~40 εθ, Κηεκαηνιόγην ~120 εθ, πνπ απνηεινύζαλ ην 35% ηνπ ΕΠ, θόιιεζαλ. - Από ηε κία: Οη δηθαηνύρνη ηωλ πξάμεωλ είλαη άπειποι και άπειποι ζε ΤΠΕ (ζε ιακνγηά όκωο...) θαη δελ κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ εύθνια, από ηελ άιιε: - Η ΚτΠ δηαρεηξίδεηαη ην 50% ηεο ΨΣ, κε 25% δαπάλεο θαη κ.ν. ρξόλνπο έληαμε-λνκηθήδέζκεπζε 3 ρξόληα! Δελ θηαίεη ν θίινο κνπ ν Θδνκελέαο, έηζη ηα βξήθε, ιηώλεη θαη απηόο θαη όινη καδί.. - Αζηνρία ζηελ πινπνίεζε ηωλ ενισσύσεων, όπνπ απνξξνθήζεθε πεξίπνπ ην 20% ηνπ δεζκεπκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη πηζαλόο θίλδπλνο εμαίξεζεο αθόκε θαη απηώλ ηωλ δαπαλώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ - μέξνπκε όινη γηαηί θαη ιηώλνπκε λα βνεζήζνπκε λα ην απνθύγνπκε. - Η ΨΣ αγαπεηνί έρεη ςπαπξιακά πξνβιήκαηα, ράλεη ζηειέρε, ιόγω αβεβαηόηεηαο θαη ζηνρνπνίεζεο. Είλαη όκωο η πιο έμπειπη ΕΥΔ ζε ζέκαηα ΤΠΕ, ην δέρεηαη θαη ε αγνξά. Τρζξαμε μία άςκθςθ ςε 403 ζργα, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ βάςει ζνταξθσ 125 εκ ευρϊ. Τα ευριματα είναι ότι κα μποροφςαν να είχαν γίνει με 40 εκ ευρϊ, ιτοι ςτο 32% του κόςτουσ (και να διοχετευτοφν αλλιϊσ ςτθν υγιι αγορά τα λεφτά).

3 Count of Ομάδα Ζργου Παραμετροποίθςθ - Εγκατάςταςθ - Υπθρεςίεσ Row Labels Average of ΔΔ Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ Νζο Σφνολο Προθγοφμενο Σφνολο GIS - GeoData 71, , ,544 1,562,150 MIS 547, ,707 1,095,414 2,190,828 Portal 126, , ,581 1,522,743 Portal Επιχειρθματικότθτασ 94, , ,368 1,233,830 Αγροτικι παραγωγι - τουριςμόσ 61, , ,750 2,337,000 ΑΕΙ/ΤΕΙ Υθπρεςίεσ 249, , ,356 1,995,615 Διαχείριςθ αιτθμάτων πολιτϊν - Διμοι 61, , ,375 2,767,500 Διαχείριςθ ςτόλου 65, , ,098 1,503,000 ΕΛΤΑ 2,767, ,995,825 11,763,771 35,983,300 Ευπακείσ ομάδεσ - Διμοι 73, , ,861 3,157,705 ΚΤΕΛ 499, ,745,083 5,244,565 18,980,330 Οδθγόσ πόλθσ 61, , ,625 2,152,500 Ρλθροφόρθςθ Οδθγϊν 213, , ,044 1,704,118 Τθλεφροντίδα 332, , ,595 1,329,189 Υπθρεςίεσ Μθροπόλεων 340, ,126,167 2,466,354 8,504,668 Υπθρεςίεσ Ρεριφζρειασ 575, ,096 1,150,191 2,300,383 Φάκελοι Αςκενϊν 786, ,312,002 6,098,966 21,248,009 Ψθφιακό τθλεοπτικό ςιμα 599, , ,650 1,198,200 Ψθφιοποίθςθ αδειϊν 1,294, ,613 1,618,064 1,294,451 Ψθφιοποίθςθ και ανάδειξθ πολιτιςτικοφ - τουριςτικοφ περιεχομζνου 305, ,902,681 3,208,226 11,610,722 Grand Total 309, ,144,060 40,271, ,576,241 Και τι κάνουμε τϊρα ωσ ΨΣ? Ρυροβολοφμε τα πόδια μασ, εφαρμόηοντασ 100% δθμοςιονομικι διόρκωςθ, ςε EU funds! Ροςοςτό Ρ/Υ ζργου που κα απαιτθκεί για παραμετροποίθςθ, εγκατάςταςθ και επιπλζον υπθρεςίεσ (πλεόν ζτοιμων blocks) - παραδοχι 25% Σηελ ηξέρνπζα πεξίνδν πινπνηνχληαη πάλσ απφ 700 έξγα ΤΠΔ κε πξνυπνινγηζκφ (ζπλνιηθή δηαρείξηζε) άλσ ηνπ 1 δηο επξψ Πνιιά απφ απηά αθήλνπλ ζεκαληηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο αλαγλσξίδεηε θάηη? Ψεθηαθή Αιιειεγγχε, eticket, gcloud(s), Σπληαγνγξάθεζε, δηθαζηεξηα, ζπληάμεηο, Ψεθηνπνηήζεηο, Γαζηθνί ράξηεο, Υπεξεζίεο γηα αγξφηεο, Αθαδεκατθή & Δξεπλεηηθή θνηλφηεηα, Υγεία αηκνδνζία ςεθηνπνίεζε, πξφιεςε θαηαζηξνθψλ... Για τθν επόμενθ περίοδο, ΣΕΣ Ρρζπει τα όποια λίγα χριματα του ΣΕΣ να ςτραφοφν ςε αναπτυξιακζσ δραςτθριότθτεσ: new jobs, grand coalition for digital ict jobs ( κζςεισ εργαςίασ ςε ΤΡΕ ζωσ το 2020 ςτθν ΕΕ, εξειδικευμζνεσ, όπωσ cloud eng. etc). Και οι γυναίκεσ ζχουν κζςθ ςτθν αγορά ΤΡΕ (και όχι με τθ ςθμερινι 1/10 αναλογία). Αποτελεί πλζον κοινοτυπία: όχι ςτο brain drain και ςτουσ κεφαλοκυνθγοφσ από το εξωτερικό, ναι ςτισ επενδφςεισ ςτθ χϊρα. Τελικά, λεφτά υπάρχουν για ΤΡΕ? γιατί Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα δεν (ςτο ΣΕΣ, φρόντιςαν οι προθγοφμενοι). Υπάρχουν πολφ λιγότερα, ~1 δισ (μιςά από πριν), αλλά υπάρχουν και ορεξάτεσ χρθματοδοτιςεισ με μόχλευςθ κεφαλαίων (να κάτι που μου αρζςει, βάηω το risky part, βάλε και εςφ άλλα τόςα τουλάχιςτον): ζχουμε προςζγγιςθ και προχωρθμζνεσ ςυνομιλίεσ με EIB, WB, EIF βλζπουν πολφ κετικά τα πλάνα μασ ςτθν Ελλάδα, αλλά το βλζπουν και ωσ διεκνείσ επενδυτικζσ ευκαιρίεσ

4 (πλζον υπάρχει ενδιαφζρον για τθ χϊρα μασ) αλλά να μθν ξεχνάμε, δεν είναι εκνικά εργαλεία, first good proposal in (EU level), first good project out! πρζπει να βγοφμε μπροςτά με ελκυςτικζσ προςτάςεισ, με εξωςτρζφεια! και να βιαςτοφμε! Αιρεςιμότθτα Στρατθγικι ΤΡΕ Τη είλαη νη αηξεζηκφηεηεο? Πξνυπνζέζεηο γηα απνδέζκεπζε ησλ θνλδπιίσλ απφ ΣΔΣ. Η βειηίσζε ηεο απφδνζεο ζηνλ θχθιν πινπνίεζεο έξγσλ ΤΠΔ, απνηειεί έλα δήηεκα πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί κε δηάθνξεο πξνζπάζεηεο (απφ ην 2011 Δπηηξνπέο Πιεξνθνξηθήο θιπ), ην 2013 ηέζεθε απφ ΔΔ σο πξναπαηηνχκελν ζηε ζρεδίαζε ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ ηεο πεξηφδνπ Τα πξνβιεκαηα γλσζηά: Η εκπεηξία θαη νη κειέηεο ησλ ειιεληθψλ αξρψλ θαζψο θαη ε κειέηε ηνπ αμηνινγεηή ηεο ΔΔ ζπκπίπηνπλ ζε επηζεκάλζεηο θαη δηαπηζηψζεηο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πζηεξήζεσλ:

5 και ζχουν αναδειχκεί κατ επανάλθψθ από ΕΕ ςε πλθκϊρα επιςτολϊν προσ τθ χϊρα μασ ςε πολφ αυςτθροφσ τόνουσ ςτθ μελζτθ του Claeys Institutional capacity and efficient public administration: Digital Convergence in Greece ςτθν υποχρζωςθ για αυτό-δζςμευςθ (self-suspension) ότι «Δεν θα ενεργοποιηθοφν δράςεισ ΤΠΕ και ηλεκτρονικήσ διακυβζρνηςησ και δεν θα υλοποιηθεί καμία δημοςίευςη προςκλήςεων υποβολήσ προτάςεων, οφτε επιλογή εμπροςθοβαρών ζργων ζωσ ότου το ςχζδιο δράςησ ςυμφωνηθεί με τισ υπηρεςίεσ τησ Ε.Επιτροπήσ για κάθε μία από τισ εκ των προτζρων αιρεςιμότητεσ κριθεί ότι εκπληρώνεται.» ςε μια εκτενι λίςτα εκκρεμοτιτων για τθν αιρεςιμότθτα 2.1 Οη Πξνηάζεηο: 1. Γηαζθάιηζε ελφο θέληξνπ ζπληνληζκνύ ηεο πνιηηηθήο γηα ηηο ΤΠΔ 2. Τξνπνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ σξίκαλζε, δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, παξαθνινχζεζε, πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ ΤΠΔ 3. «Ιδηνθηεζία»- Επζύλε ησλ έξγσλ ΤΠΔ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο 4. Δλίζρπζε ησλ δηθαηνύρσλ, αιιαγή πξνυπνζέζεσλ επάξθεηαο απηψλ, ινγνδνζία ζε θάζε θάζε ηνπ έξγνπ Μνινλφηη ην δήηεκα γηα "εληαία δνκή ζπληνληζκνχ" είλαη ην πιένλ αθαλζψδεο, δελ παχεη λα είλαη έλα εθ ησλ έμη ζηε ιίζηα ησλ εθθξεκνηήησλ. Σπλνπηηθά αθνξνχλ ζε: Πξνηεξαηνπνίεζε δξάζεσλ βάζεη αλάιπζεο SWOT θαη ζε ζπλέπεηα κε ηνπο δείθηεο DAE: 1. Οη παξεκβάζεηο πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζα εμεηδηθεπηνύλ κε βάζε ηελ ελφηεηα Β12 ηεο Σηξαηεγηθήο γηα ηελ Ψεθηαθή Αλάπηπμε θαη ηα ππνβιεζέληα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ιακβάλνληαο ππόςε ηηο εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο ζηξαηεγηθέο RIS 2. Η αληηζηνίρηζε ησλ ψξηκσλ έξγσλ θαη ησλ πξνο σξίκαλζε έξγσλ κε ηηο θαηεγνξίεο παξέκβαζεο ηεο Σηξαηεγηθήο ζα απνηππσζεί ζε ζρεηηθφ δηππνπξγηθό Μλεκόλην Σπλεξγαζίαο δέζκεπζεο ησλ εκπιεθνκέλσλ Υπνπξγείσλ ζηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο Δείθηεο γηα ηε κέηξεζε ηεο πξνόδνπ ησλ παξεκβάζεσλ ζε ηνκείο φπσο ε ςεθηαθή κφξθσζε, ε ειεθηξνληθή έληαμε, ε ειεθηξνληθή πξνζβαζηκφηεηα θαη ε πξφνδνο ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο. 3. Οη δείθηεο απηνί ζα επηθαηξνπνηεζνύλ παξάιιεια κε ηελ εμεηδίθεπζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην θξηηήξην 2 αλσηέξσ. Αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ ζηηο ΤΠΔ 4. Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ ζα ζεζκνζεηεζεί θεληξηθή δνκή εληαίνπ ζπληνληζκνχ πνιηηηθήο θαη πινπνίεζεο δξάζεσλ ΤΠΔ ζύκθσλα κε ηελ ελόηεηα C ηεο Σηξαηεγηθήο γηα ηελ Ψεθηαθή Αλάπηπμε, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο

6 πξνβιέςεηο πεξί ζπληνληζκνχ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζηξαηεγηθή ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 5. Παξάιιεια, ζα ελζσκαησζνύλ ηα πξνηεηλφκελα κέηξα ηεο Σηξαηεγηθήο (Κεθ. Β.7.1, Παξάξηεκα IV) ζην Σύζηεκα Δηαρείξηζεο ησλ Ε.Π. ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ , ζα θαηαγξαθνχλ νη αξκνδηόηεηεο ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ θαη ππεξεζηώλ, νη κεραληζκνί πινπνίεζεο θαη νη δπλεηηθνί δηθαηνύρνη. 6.Τέινο ζα ζεζκνζεηεζεί ζεηξά λνκνζεηεκάησλ (Σηξαηεγηθή γηα ηελ Ψεθηαθή Αλάπηπμε, Παξάξηεκα IV) κε ζηόρν ηελ απινπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ πινπνίεζεο έξγσλ ΤΠΕ γηα νιφθιεξν ηνλ θχθιν ηνπο Η ΓΓΤΤ έρεη εθπνλήζεη νινθιεξσκέλν ζρέδην παξέκβαζεο γηα αιιαγή ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ΤΠΔ. Η επίδραςθ όλων των προτεινόμενων δράςεων κα ποςοτικοποιείται ςε όρουσ του Digital Economy and Society Index *πρόκειται για το κφριο set δεικτϊν βάςει του οποίου αξιολογοφνται οι ψθφιακζσ επιδόςεισ κάκε κράτουσμζλουσ+. Αν κάποια δράςθ δεν ςυνειςφζρει ςε κανζναν από τουσ δείκτεσ, ζχει μθδενικι επίδραςθ ςτο επιδιωκόμενο αποτζλεςμα και ςυνεπωσ δεν ζχει νόθμα να χρθματοδοτθκεί, όςο ϊριμθ και να είναι. Τρία ακόμα κρτιρια κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ: 1. θ πικανότθτα επιτυχίασ του εργου (λαμβάνοντασ υπόψθ τθν Ωριμότθτα, τθ Βιωςιμότθτα μετά τθν ολoκλιρωςθ και τθν εφαρμοςιμότθτα του, με όςο πιο αντικειμενικά γίνεται). 2. τθν πολιτικι του προτεραιότθτα 3. το κόςτοσ του Μία ςυνάρτθςθ όλων αυτϊν δίνει τθ βακμολογία κάκε προτεινόμενθσ δράςθσ και βάςει αυτισ κα προτεραιοποιείται.

7 Η διαδικαςία αυτι κα εφαρμοςτεί ςε όλα τα ζργα που ζχουν προτακεί, είτε ςε επίπεδο ςτρατθγικϊν είτε ςε επίπεδο επιτροπισ παρακολοφκθςθσ, κακϊσ είναι ςαφζσ ότι οι διακζςιμοι πόροι δεν φτάνουν για να χρθματοδοτθκοφν όλεσ οι προτάςεισ. "εληαία δνκή ζπληνληζκνύ" Είναι το πλζον ακανκϊδεσ ηιτθμα. Πλοι οι εμπλεκόμενοι ζχουν κατακζςει τισ προτάςεισ τουσ και πραγματοποιοφνται διαβουλεφςεισ προκειμζνου να βρεκεί θ χρυςι τομι. Αποτελεί πεποίκθςι μασ ότι θ ςυναινετικι διαδικαςία είναι θ μόνθ που ζχει πικανότθτεσ επιτυχίασ, κακϊσ όςεσ φορζσ επιχειρικθκε να επιβλθκεί μιά προςζγγιςθ, ςυνάντθςε ιςχυρζσ αντιςτάςεισ και μεςοπρόκεςμα εγκαταλείφκθκε. Εμείσ προτείνουμε 2-επίπεδθ δομι με το επιτελικό ςκζλοσ ςαφϊσ διαχωριςμζνο από το επιχειρθςιακό. Σε ςχζςθ με το πλαίςιο υλοποίθςθσ και διαχείριςθσ, προτείνουμε βακιζσ τομζσ ςτον τρόπο που ςχεδιάηονται, ωριμάηουν και υλοποιοφνται τα ζργα ΤΡΕ με άμεςουσ και εφικτοφσ ςτόχουσ τον περιοριςμό τθσ ςπατάλθσ και τθσ αποτυχίασ με ζμπρακτθ ϊκθςθ τθσ εξωςτρεφοφσ ανάπτυξθσ του οικοςυςτιματοσ ΤΡΕ. Ρροτείνουμε επίςθσ ςυγκεκραμζνεσ διαδικαςίεσ και τρόπο εφαρμογισ τουσ ϊςτε να επιτευχκοφν οι παραπάνω ςτόχοι.

8 Ουςιαςτικι ςυναίνεςθ χρειάηεται επίςθσ και ςτο DSM - Ψθφιακι Ενιαία Αγορά (εμβλθματικι πρωτοβουλία ΕΕ) Τι αποτελεί για εμάσ το DSM? Καπζλωμα από τουσ ιςχυροφσ τθσ EΕ (λφκοσ με προβιά), ι ευκαιρία για εμάσ τουσ περιφερειακοφσ (και όχι περικωριακοφσ)? Κλαςςικά, ωσ χϊρα ζχουμε Τεχνογνωςία, ποιοτικό Ανκρϊπινο Δυναμικό και μία γεωπολιτικι κζςθ τθσ Ελλάδασ, ςτουσ «δρόμουσ του μεταξιοφ» (και του ταντοφρι τςίκεν)... και λοιπόν, δουλεφουμε με τα ΕΛΤΑ ςε αυτό (ςε διεκνείσ ευκαιρίεσ και ςυμφωνίεσ, ανάπτυξθ ςε micro-logistics κοκ), δουλεφουμε με όλουσ τουσ φορείσ (Εμπορίου, Βιομθχανίασ, Ζρευνασ, Απαςχόλθςθσ, αλλά και εταιρίεσ που αφινουν προςτικζμενθ αξία ςτθ χϊρα), για μια ςυντονιςμζνθ πολιτικι, για να καταςτεί θ Ελλάδα περιφερειακόσ πόλοσ καινοτομίασ ςε ΤΠΕ. Σχετικά με τθν αυτοδζςμευςθ πόρων από το ΣΕΣ: Να ςθμειϊςουμε εδϊ ότι οι πόροι που είναι δεςμευμζνοι λόγω τθσ αιρεςιμότθτασ 2.1 είναι τθσ τάξθσ των ~618 εκ ςυνολικισ χρθματοδότθςθσ (δθλαδι Στιριξθ τθσ Ζνωςθσ και Εκνικι Συμμετοχι) που αφοροφν ςτισ επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ 2b και 2c. Για τουσ πόρουσ ~388 εκ που αφοροφν ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 2a ζχει εκπλθρωκεί θ αιρεςιμότθτα 2.2 και ζχει αρκεί θ αυτοδζςμευςθ (self suspension), μετά τθν επίςθμθ υποβολι από ΓΓΤΤ ςτισ 30/6/2015 και αποδοχι του ςχεδίου NGA από τον κ. W. Deffaa, ΓΔ τθσ DG Regio, ςτισ 28/9/2015.

9 Αιρεςιμότθτα NGA Plan Εμείσ ωσ ΓΓΤΤ ξεκινιςαμε ανοιχτι διαβοφλευςθ με τουσ κφριουσ παρόχουσ. Συνεχίηουμε ότι ιταν καλό (NGA plan), ςε μια πορεία με ςυνζπεια τθσ χϊρασ, αλλά ξεριηϊνουμε τα όποια ηιηάνια. Στόχοσ μασ δεν είναι τα ζργα. Οι επενδφςεισ ςε γριγορεσ και εκτενείσ ευρυηωνικζσ υποδομζσ είναι οι καλφτερεσ που μπορεί να κάνει ζνα κράτοσ που ψάχνει απεγνωςμζνα δρόμουσ για οικονομικι ανάπτυξθ. Συνοχι, επιχειρθματικότθτα και δουλειζσ ςε νζεσ τεχνολογίεσ είναι ο ςτόχοσ μασ. Από τθν τελικι υποβολι 30/6/2015, θ ζγκριςθ ΕΕ DG Regio ιρκε 28/9/2015, αλλά ςυνολικά υπάρχει 1,5 ρξφλνο δνπιεηάο. Τψξα πνπ ηελ έρνπκε, μεθηλήζακε full speed. Ππωσ είπα, λεφτά ζρχονται, αλλά δεν είναι μόνο τα φρζςκα ζργα: υπάρχει και θ εξοικονόμθςθ, μζςα από ςυνζργειεσ και αποφάςεισ ζχουμε προτάςεισ για αυτό:

10 - Ζξυπνουσ Μετρθτζσ [με εκτενζςτατεσ ςυνζργειεσ με τα ςχεδιαηόμενα δίκτυα, κακϊσ πθγαίνουν ςε κάκε ςπίτι+ - Σφηευξισ ΙΙ *που δίνει τισ διαςφαλίςεισ ηιτθςθσ ϊςτε οι πάροχοι να προβοφν ςε επενδφςεισ για τθν εξυπθρζτθςι του, ενϊ για κάκε μζρα που περνάει θ οικονομικι αιμορραγία του δθμοςίου αυξάνεται+, - ΜΑΝ *που χαραμίηονται να χρθςιμοποιοφνται μόνο για λίγα δθμόςια κτιρια ενϊ ζχουν τζτοια χωρθτικότθτα που μποροφν να εξυπθρετιςουν χιλιάδεσ χριςτεσ+ ενϊ τα καταςκευαηόμενα δίκτυα του Rural Broadband κα δίνουν ςφντομα νζεσ προοπτικζσ ςτα πιο απομακρυςμζνα χωριά τθσ χϊρασ μασ. Πλα μαηί, ωσ κομμάτια ςτο ίδιο puzzle - κακϊσ απαιτοφν όλα εκτενζςτατεσ τθλεπικοινωνιακζσ υποδομζσ και τα κομμάτια κολλάνε μεταξφ τουσ με τα εμβλθματικά μασ Extension & SuperFast, που ζχουν άμεςθ επιςτροφι (κακϊσ ςε παγκόςμιο επίπεδο διαπιςτϊνεται ότι 10% αφξθςθ ςτθν κάλυψθ ΒΒ οδθγεί ςε αφξθςθ του ΑΕΡ κατά 1.5% --- ςε ευρϊ, HR), κάτι που αναγνωρίηει το ζξυπνο χριμα. Αξρέο ηνπ 2016 μεθηλάκε ηε δηαβνχιεπζε γηα ηηο πεξηνρέο ηνπ Rural Extension. Τν έξγν ζα κνηάδεη αξθεηά κε ην ησξηλφ rural BB, κε ζηφρν ηελ θαζνιηθή θάιπςε ηεο ρψξαο κε 30Mbps έσο ην 2020 DAE, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο ζρεδηαδφκελεο ηδησηθέο επελδχζεηο. Aθνξά 3 εθαηνκχξηα ζπκπνιίηεο καο πνπ έρνπλ ηελ ηχρε θαη ηελ αηπρία λα δνχλ ζε πεξίπνπ 6000 νηθηζκνχο πνπ δελ θηάλνπλ νη ηδησηηθέο επελδχζεηο ζε δίθηπα επφκελεο γεληάο θαη έρεη εθηηκψκελν ζλνιηθφ θφζηνο αλάπηπμεο πεξί ηα 220 εθ.

11 Δλζσκαηψλεη δε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηα ΜΑΝ πνπ φπσο πξναλαθέξζεθε έρνπλ πνιχ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο απφ απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα. 3 εθ άλζξσπνη 6000 νηθηζκνί ~220 εθ επξψ Τν δεχηεξν έξγν SuperFast BroadBand παξεκβαίλεη κέζσ θνππνληψλ (ηφζν ζηε πξνζθνξά φζν θαη ζηε δήηεζε), ελζαξξχλνληαο ηηο επελδχζεηο ηδησηψλ παξφρσλ. Διοχζτευςθ ζωσ 195 εκ, που κατανζμονται με δυναμικό τρόπο ςε προςφορά και ηιτθςθ, ανάλογα πωσ κα ανταποκρίνεται θ αγορά ςτισ Μου ζχει κολλιςει θ ςτάμπα τεχνοκράτθσ (χρειάηονται όμωσ και πλάτεσ ), τελειϊνω λοιπόν, με πολιτικι χροιά, λζγοντασ αυτά τα χζρια, αν και ςυχνά πλθκτρολογοφν ςε βρϊμικα πλθκτρολόγια, είναι κακαρά!. Πποιοι αγνοί λοιπόν, ανεβείτε ςτο όχθμα μιασ Ελλάδασ προθγμζνθσ, με κοινωνικό όμωσ πρόςωπο, μαηί. Καλι ςυνζχεια!

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM ΤΕΛΙΚΉ ΖΚΘΕΣΗ

Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM ΤΕΛΙΚΉ ΖΚΘΕΣΗ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM ΤΕΛΙΚΉ ΖΚΘΕΣΗ ΕΚΡΑΚΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΣΤΟ ΑΝΑΔΥΠΜΕΝΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΠ ΡΟΦΚΛ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ 2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

BusinessNews. Υθινοπωρινό αιςιοδοξύα. 25 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα και τα Προγρϊμματα επιδοτόςεων

BusinessNews. Υθινοπωρινό αιςιοδοξύα. 25 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα και τα Προγρϊμματα επιδοτόςεων Τ Ε Υ Φ Ο Σ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΜΘΝΛΑΛΟ NEWSLETTER ΓΛΑ ΤΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΡΛΔΟΤΘΣΕΩΝ & ΤΘΝ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ BusinessNews enewsletter / EPIXEIREIN.GR Υθινοπωρινό αιςιοδοξύα 25 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

COURSE FOR BUSINESS SUPPORT ORGANIZATIONS GREEK LANGUAGE AGRO-START PROJECT

COURSE FOR BUSINESS SUPPORT ORGANIZATIONS GREEK LANGUAGE AGRO-START PROJECT COURSE FOR BUSINESS SUPPORT ORGANIZATIONS GREEK LANGUAGE AGRO-START PROJECT Ππόλογορ και Εισαγωγή Στο Μάθημα Ε-Learning Και το Ππωτόκολλο Υπηπεσιών Υποστήπιξηρ τηρ ΝΑΕ Δθπνλήζεθε απφ BSC SME Ρνχζε, Βνπιγαξία

Διαβάστε περισσότερα

BusinessNews. 24 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα και τα Προγρϊμματα επιδοτόςεων

BusinessNews. 24 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα και τα Προγρϊμματα επιδοτόςεων Τ Ε Υ Φ Ο Σ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΡΙΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ BusinessNews enewsletter / EPIXEIREIN.GR 24 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα και τα Προγρϊμματα

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 19/05/2010. Αθήνα, 06-05-2011 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5054/399

Αζήλα 19/05/2010. Αθήνα, 06-05-2011 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5054/399 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ Ωο πξνο ηε δηαηύπσζε ή ην πεξηερόκελν ησλ εξσηήζεσλ απαληήζεσλ (1) θαη (23) ηεο ζπλεκκέλεο ζην παξόλ Καηάζηαζεο Δξσηήζεσλ Απαληήζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα Αληαγσληζηηθόηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ».

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες της επαναστατικής στρατιωτικής πολιτικής

Κατηγορίες της επαναστατικής στρατιωτικής πολιτικής T. Derbent Κατηγορίες της επαναστατικής στρατιωτικής πολιτικής Διάλεξη που παρουςιάςτηκε ςτο πλαίςιο των μαθημάτων του Bloc Marxiste-Léniniste ςτισ 3 και 10 Απρίλη 2006 «Αληθεύει ότι ενίοτε στρατιωτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 Ιούλιοσ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ ΕΛΧΑΓΩΓΘ...5 1 ΦΩΚΠΛΧΕΛΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΚΩΓΦΑΠΠΛΧΘ ΨΘΧ ΞΩΥΦΣΩ ΠΕ ΨΘ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ ΨΘΧ ΕΡΩΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΥΡΘ, ΒΛΩΧΛΠΘ ΞΑΛ ΧΩΦΛΧ

Διαβάστε περισσότερα

POWER BREAKFAST. Surviving the Storm. Στρατθγικζσ Αναδιοργάνωςθσ ςε Περιβάλλον Κρίςθσ. Πέμπτη, 15 Απριλίου 2012. Achieving Excellence Together

POWER BREAKFAST. Surviving the Storm. Στρατθγικζσ Αναδιοργάνωςθσ ςε Περιβάλλον Κρίςθσ. Πέμπτη, 15 Απριλίου 2012. Achieving Excellence Together POWER BREAKFAST Surviving the Storm Στρατθγικζσ Αναδιοργάνωςθσ ςε Περιβάλλον Κρίςθσ Πέμπτη, 15 Απριλίου 2012 Achieving Η εκδιλωςθ Achieving Το επίκαιρο κζμα τθσ μείωςθσ του λειτουργικοφ κόςτουσ και τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 Λουκι Ακρίτα 10 15237, Φιλοκζθ 210 6857130 www.ionios.gr e-mail: info@ionios.gr E d i t o r i a l Αγαπητού αναγνώςτεσ, Μϋςα από

Διαβάστε περισσότερα

Σπφροσ Τάςςθσ, Δικθγόροσ

Σπφροσ Τάςςθσ, Δικθγόροσ Το Σχζδιο Νόμου για τθν "Εγκατάςταςθ Εκνικισ Υποδομισ Δικτφου Οπτικϊν Ινϊν Ανοικτισ Πρόςβαςθσ" και θ ςθμαςία του για τθν αγορά θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. Σπφροσ Τάςςθσ, Δικθγόροσ Τον Αφγουςτο του 2009

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΣΟΝΗΣΟΥ EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΟΝΗΟΥ 2011-2014 Ενότθτα 1: Στρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ ΓΟΥΡΝΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΔΘΜΟΣ ΩΕΣΟΝΘΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣΩ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΣΧ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 2011 2014 Ενότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα 20. Εμπειρογνωμοςφνθ για τθ διαμόρφωςθ και διατφπωςθ προτάςεων ςτρατθγικισ και 20.1 Εταιρικότθτα Για τθν προετοιμαςία τθσ παρόντοσ κειμζνου προτάςεων ελιφκθςαν υπόψθ οι κζςεισ των Ξοινωνικϊν Εταίρων και

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΑΪΟ 2011 «Οικονομική ανάπτυξισ δεν είναι δυνατή χωρίσ τεχνικήν

Διαβάστε περισσότερα

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα : Ψθφιακι φγκλιςθ e-security «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επικαιροποίθςθ των χρονικϊν παραμζτρων ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015

Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Πεξηερόκελα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Θ Ρρόεδροσ Δ.Σ. τθσ Ε.Τ.Ε., κ. Λοφκα Κατςζλθ, ςτο Λςτορικό Αρχείο τθσ Εκνικισ Τράπεηασ 5 Εκλογι τθσ Ρρόεδρου

Διαβάστε περισσότερα

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 τόχοσ εμιναρίου 2012 1) Η διερεφνθςθ του ρόλου που μποροφν να ζχουν οι Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ 1 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1.1 Ειςαγωγι... 3 1.2 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ ΜΑΙ ΥΜΡΣΙΞΡΦΘΦΑ ΦΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ... 5 1.2.1 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΥΙΡ... 5 1.2.2 Υκοπόσ των Επιχειρθςιακϊν Σρογραμμάτων... 6 1.3 Σεριεχόμενο και

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα