Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ Τποβληθείζα ζηην Καθηγήηρια ΔΤΑΓΓΔΛΗΓΟΤ ΑΡΣΔΜΖ από ηην ζπουδάζηρια ΠΟΤΛΗΟΤ ΜΑΡΗΑ (Α.Μ. 7875, ΒΗΕΤΖΝΟΤ 6, Σ.Κ ΞΑΝΘΖ) Καβάλα 2008

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ.5 ΔΗΑΓΧΓΖ...6 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ «Ζ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ» 1. Ο ΟΡΗΜΟ ΚΑΗ Ζ ΓΗΑΗΡΔΖ ΣΖ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΣΟ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ Ζ ΓΗΑΚΡΗΖ ΣΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ Ο ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΗ ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΤ ΑΚΟΤΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΟΗ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΟΤ ΑΚΟΤΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ ΣΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΟΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ.18 ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ «Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΑ ΒΗΒΛΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟΝ Κ. Β..» 1. ΔΝΝΟΗΑ-ΣΟΥΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ Ο ΣΟΠΟ ΠΟΤ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΣΑΗ Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗΚΔ ΔΠΑΛΖΘΔΤΔΗ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΑ ΒΗΒΛΗΑ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΥΧΡΗ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΣΖΡΖΖ ΒΗΒΛΗΧΝ ΣΟΤ ΚΒ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΒΗΒΛΗΧΝ ΠΡΧΣΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΟΤ Κ.Β ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΒΗΒΛΗΧΝ ΓΔΤΣΔΡΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΟΤ Κ.Β ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΒΗΒΛΗΧΝ ΣΡΗΣΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΟΤ Κ.Β ΓΔΝΗΚΔ ΔΛΔΓΚΣΗΚΔ ΔΠΑΛΖΘΔΤΔΗ ΣΑ ΠΡΟΘΔΣΑ ΒΗΒΛΗΑ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑΜΔΗΟΤ

3 ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ «Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟ Φ.Π.Α.» 1. ΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΗ ΑΡΥΔ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΟΤΝ ΣΑ ΔΛΔΓΚΣΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΦΠΑ ΣΡΟΠΟ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΔΛΔΓΥΟ ΔΗΡΟΧΝ ΔΛΔΓΥΟ ΔΗΡΟΧΝ ΜΔ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΔΚΠΣΧΖ ΣΟΤ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ Κ.Β ΔΛΔΓΥΟ ΔΗΡΟΧΝ ΥΧΡΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΔΚΠΣΧΖ ΣΟΤ Φ.Π.Α ΒΑΔΗ ΣΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟΤ Κ.Β ΔΛΔΓΥΟ ΔΗΡΟΧΝ ΜΖ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΧΝ ΣΟ Φ.Π.Α. ΒΑΔΗ ΣΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟΤ Κ.Β ΔΛΔΓΥΟ ΔΚΡΟΧΝ ΔΛΔΓΥΟ ΔΚΡΟΧΝ ΒΑΔΗ ΣΧΝ ΔΚΓΟΘΔΝΣΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟΤ Κ.Β ΔΛΔΓΥΟ ΔΚΡΟΧΝ Φ.Π.Α. Δ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΟΤ ΣΖΡΟΤΝ ΠΡΟΘΔΣΑ ΒΗΒΛΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟΝ Κ.Β. 43 ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ «Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΑΝΑΦΤΥΖ» 1. ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ ΑΝΑΦΤΥΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΡΑΖ ΣΧΝ ΤΠ. Δ. Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΡΑΖ ΣΧΝ ΤΠ.Δ.Δ. ΣΟ ΠΑΥΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΡΧΣΟΜΑΓΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΡΑΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΘΔΡΗΝΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΓΔΝΗΚΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΡΟΠΟΗ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΚΑΗ ΖΜΔΗΑ ΔΠΗΚΔΝΣΡΧΖ ΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΗΚΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ ΔΛΔΓΥΟΗ ΑΛΚΟΟΛΖ ΚΑΗ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΈΛΔΓΥΟΗ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΔΟΡΣΧΝ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΧΝ ΚΑΗ ΠΡΧΣΟΥΡΟΝΗΑ ΔΛΔΓΥΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ-ΔΛΔΓΚΣΗΚΔ ΔΠΑΛΖΘΔΤΔΗ

4 ΜΔΡΟ ΠΔΜΠΣΟ «ΈΡΔΤΝΑ» 1. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΒΑΔΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟΤ.Γ.Ο.Δ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΒΑΔΗ ΣΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΖ ΤΠ.Δ.Δ 63 ΜΔΡΟ ΔΚΣΟ «ΠΡΟΣΗΜΑ ΣΟΤ Κ.Β..» 1. ΓΔΝΗΚΑ ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΒΑΔΗ ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΒΑΔΗ ΜΖ ΔΠΗΒΟΛΖ ΠΡΟΣΗΜΟΤ ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΠΑΡΑΒΑΔΗ ΜΔ ΒΑΖ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ Νν1 ΚΑΗ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΠΑΡΑΒΑΔΗ ΜΔ ΒΑΖ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ Νν ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ..70 ΔΠΗΛΟΓΟ.72 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 73 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

5 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΣΜΖΔΧΝ Α.Δ. Α.Λ.Π. Α.Π.Τ. Γ.Υ.Κ. Γ.Δ.Κ. Γ.Ο.Τ. Δ.Γ.Λ.. Δ.Ο.Κ. Δ.Π.Δ. Κ.α. Κ.Β.. Κ.ι.π. Κ.ν.θ. ΚΔ.ΠΤ.Ο. Μ..Κ.Κ. Ν.Π.Γ.Γ. Π.Δ.Κ. Π.ρ..Γ.Ο.Δ. ΤΠ.Δ.Δ. Φ.Μ.Τ. Φ.Π.Α. Φ.η.κ. Αλψλπκε Δηαηξεέα Απφδεημε Ληαληθάο Πψιεζεο Απφδεημε Παξνράο Τπεξεζηψλ Γεληθφ Υεκεέν ηνπ ΚξΪηνπο ΓηαπεξηθεξεηαθΪ ΔιεγθηηθΪ ΚΫληξα Γεκφζηα Οηθνλνκηθά Τπεξεζέα Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρϋδην Δηαηξεέα ΠεξηνξηζκΫλεο Δπζχλεο θαη Ϊιια Κψδηθαο Βηβιέσλ θαη ηνηρεέσλ θαη ινηπϊ θαη νχησ θαζεμάο ΚΫληξν Πιεξνθνξηθάο Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ Μνλαδηθφο πληειεζηάο Καζαξνχ ΚΫξδνπο ΝνκηθΪ Πξφζσπα Γεκνζένπ Γηθαένπ ΠεξηθεξεηαθΪ ΔιεγθηηθΪ ΚΫληξα παξαδεέγκαηνο ρϊξηλ ψκα Γέσμεο Οηθνλνκηθψλ ΔιΫγρσλ Τπεξεζέα Δηδηθψλ ΔιΫγρσλ Φφξνο Μηζζσηψλ Τπεξεζηψλ Φφξνο ΠξνζηηζΫκελεο Αμέαο Φνξνινγηθά Σακεηαθά Μεραλά - 4 -

6 ΠΡΟΛΟΓΟ Ο «Πξνιεπηηθφο Έιεγρνο ζηα θϋληξα δηαζθϋδαζεο θαη αλαςπράο», πνπ αθνινπζεέ παξαθϊησ, εέλαη ην ζϋκα πνπ απνηειεέ ην αληηθεέκελν ηεο πηπρηαθάο κνπ εξγαζέαο, πνπ αλϋιαβα λα θϊλσ ζην πιαέζην ηεο ζπνπδαζηηθάο κνπ καζεηεέαο ζην Σ.Δ.Η. ηεο ΚαβΪιαο, ηκάκαηνο Λνγηζηηθάο. Σν πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο εξγαζέαο εέλαη πνιχ ζπνπδαέν, δηφηη ζηφρνο ηνπ εέλαη λα παηϊμεη ην νηθνλνκηθφ Ϋγθιεκα. ΔπηπιΫνλ ζα καο βνεζάζεη λα θαηαλνάζνπκε φηη ν πξνιεπηηθφο Ϋιεγρνο απνβιϋπεη ζην λα πξνιϊβνπκε πηζαλϊ ιϊζε πνπ ζπκβαέλνπλ ζηηο επηρεηξάζεηο εζθεκκϋλα ά κε. Ζ ζπνπδαηφηεηϊ ηνπ απνδεηθλχεηαη απφ Ϋγθπξα ζηνηρεέα πνπ αληιάζεθαλ απφ ειεγθηηθϊ φξγαλα ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκέαο θαη ηα απνηειϋζκαηα εκθαλέδνπλ φηη δηαρξνληθϊ ην πνζνζηφ παξαβαηηθφηεηαο απμϊλεηαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο. ΣΫινο ζα άζεια λα εθθξϊζσ ηηο επραξηζηέεο κνπ ζηελ επηβιϋπνπζα θαζεγάηξηα Δπαγγειέδνπ Άξηεκε, γηα ηελ ζεκαληηθά ηεο θαζνδάγεζε θαζψο θαη ηνπο γνλεέο κνπ πνπ κε ζηεξέδνπλ ζε θϊζε πξνζπϊζεηϊ κνπ. ην παξφλ ζχγγξακκα παξαιάθζεθε ε αλαθνξϊ ζε δηαηϊμεηο, Ϊξζξα θαη λφκνπο, γηα λα γέλεη απινχζηεξε θαη επθνιφηεξε ε αλϊγλσζε θαη ε θαηαλφεζά ηνπ

7 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ Διεγθηηθά εέλαη Ϋλαο απφ ηνπο δπλακηθνχο θιϊδνπο ηεο Λνγηζηηθάο, αθνχ νη εμειέμεηο θαη νη κεηαβνιϋο ηεο θηλνχληαη ζε γξάγνξνπο ξπζκνχο. Ζ εμϋιημε ηεο Διεγθηηθάο νθεέιεηαη ζηηο πξνφδνπο ηεο ινγηζηηθάο, θαζψο δελ εέλαη δπλαηφ λα ηεξνχληαη πιάξεηο θαη εηιηθξηλεέο ινγαξηαζκνέ ρσξέο Ϋιεγρν ηεο αθξέβεηϊο ηνπο. ΜΫζα ζηελ πνιχπινθε θαη εμειηζζφκελε νηθνλνκηθά πξαγκαηηθφηεηα, ν ξφινο ηνπ Διεγθηά απνθηϊ κηα ζπλερψο απμαλφκελε ζεκαζέα. ΜΫζα ζηηο επηρεηξάζεηο ν πεηξαζκφο γηα αηαζζαιέεο, θαηαρξάζεηο, απφθξπςε ζηνηρεέσλ θαη Ϊιιεο δηαρεηξηζηηθϋο αλσκαιέεο, εέλαη κεγϊινο. ΠαξΪιιεια, ε αλϊγθε γηα λα δηαζθαιηζηνχλ πιάξσο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρεέξεζεο, επηβϊιιεη ηνλ Ϋιεγρν κϋζσ ησλ ειεγθηηθψλ νξγϊλσλ θαη Ϋηζη επηβιϋπεηαη ε εμαθξέβσζε ηεο θαλνληθφηεηαο θαη ηεο εηιηθξέλεηαο ησλ εγγξαθψλ, απφ ηηο νπνέεο απνδεηθλχεηαη φηη δελ πξαγκαηνπνηάζεθαλ ιϊζε θαη απϊηεο θαη δεχηεξνλ δηαζθαιέδεηαη ε πξφιεςά ηνπο. Σν πεξηερφκελν θαη ε δνκά ηεο πηπρηαθάο εξγαζέαο αληαλαθινχλ ηελ πξνζπϊζεηα πνπ Ϋγηλε γηα ηελ παξνπζέαζε ησλ παξαπϊλσ δεηεκϊησλ ζρεηηθϊ κε ηνλ πξνιεπηηθφ Ϋιεγρν ζε επηρεηξάζεηο ιεγφκελεο, σο θϋληξα δηαζθϋδαζεο θαη αλαςπράο. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηνπ παξαπϊλσ ζϋκαηνο εέλαη ηδηαέηεξα ζεκαληηθά θαη αμέδεη λα κειεηεζεέ θαζψο ηα πνζνζηϊ παξαβαηηθφηεηαο ζε απηνχο ηνπο θιϊδνπο επηρεηξάζεσλ εέλαη ηδηαέηεξα απμεκϋλα. Σν ζχλνιν ησλ ζεκϊησλ αλαπηχζζεηαη ζε Ϋμη θεθϊιαηα. ην πξψην θεθϊιαην παξνπζηϊδεηαη ην ελλνηνινγηθφ πιαέζην ηεο Διεγθηηθάο, ηα εέδε ειϋγρσλ, ν θνξνινγηθφο Ϋιεγρνο, ηα ειεγθηηθϊ φξγαλα, νη αξκνδηφηεηεο ηνπο θαζψο θαη Ϊιια βαζηθϊ ζεκεέα ηεο Διεγθηηθάο. Σν δεχηεξν θεθϊιαην απνηειεέηαη απφ ηνλ πξνιεπηηθφ Ϋιεγρν ησλ επηρεηξάζεσλ ζηα βηβιέα ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Β.. φπνπ θαη πεξηγξϊθεηαη ε δηελϋξγεηα ηνπ ειϋγρνπ ζε θϊζε θαηεγνξέα βηβιένπ. Σν ηξέην θεθϊιαην πξαγκαηεχεηαη ειϋγρνπο ζε εηζξνϋο θαη εθξνϋο ηεο επηρεέξεζεο φπνπ γέλνληαη επαιεζεχζεηο ζην Φ.Π.Α. Ο πξνιεπηηθφο Ϋιεγρνο ζηνπο ρψξνπο δηαζθϋδαζεο θαη αλαςπράο παξνπζηϊδεηαη ζην ηϋηαξην θεθϊιαην φπνπ θαη δέλνληαη ζηνηρεέα ζρεηηθϊ κε ην πνηεο ελϋξγεηεο πξϋπεη λα αθνινπζεζνχλ φηαλ νη ειεγθηϋο πξνβαέλνπλ ζε αηθληδηαζηηθνχο ειϋγρνπο ζε ηϋηνηνπ εέδνπο επηρεηξάζεηο. Αθφκε δέλνληαη ζηνηρεέα γηα ην πξφγξακκα δξϊζεο θαηϊ ηε δηελϋξγεηα επνρηαθψλ ειϋγρσλ. ην πϋκπην θεθϊιαην παξνπζηϊδεηαη ε Ϋξεπλα πνπ Ϋγηλε ηα εθηϊ ηειεπηαέα ρξφληα απφ ηηο ππεξεζέεο ειϋγρνπ, ψζηε λα δηαπηζηψζνπκε ην κϋγεζνο ηεο παξαβαηηθφηεηαο. ην ηειεπηαέν θεθϊιαην παξνπζηϊδνληαη ζπλνπηηθϊ ηα εέδε πξνζηέκσλ πνπ ππϊξρνπλ θαη εθαξκφδνληαη ζε πεξηπηψζεηο παξαβϊζεσλ ζρεηηθϋο κε ηα δεηάκαηα πνπ ζέρηεθαλ. ΣΫινο, ε εξγαζέα θαηαιάγεη ζε νξηζκϋλα ζπκπεξϊζκαηα. Σν νπζηαζηηθφηεξν απφ απηϊ αθνξϊ - 6 -

8 ηνλ ζηφρν ηνπ πξνιεπηηθνχ ειϋγρνπ, πνπ εέλαη ε δεκηνπξγέα ηνπ θιέκαηνο ηεο νηθεηνζεινχο ζπκκφξθσζεο ησλ θνξνινγνπκϋλσλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ψζηε λα απνδέδνληαη Ϋγθαηξα θαη κε αθξέβεηα νη νθεηιφκελνη θαη παξαθξαηνχκελνη θφξνη ζην δεκφζην

9 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ «Ζ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ» 1. Ο ΟΡΗΜΟ ΚΑΗ Ζ ΓΗΑΗΡΔΖ ΣΖ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Ζ Διεγθηηθά εέλαη Ϋλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο θιϊδνπο ηεο Λνγηζηηθάο. Αζρνιεέηαη κε ηε δηαηχπσζε αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ηε δηεμαγσγά νηθνλνκηθψλ ειϋγρσλ. Οη Ϋιεγρνη απηνέ απνζθνπνχλ ζηελ επαιάζεπζε ηεο εηιηθξέλεηαο ησλ ηζρπξηζκψλ θαη ησλ δηαβεβαηψζεσλ ηξέησλ. Οη ηζρπξηζκνέ απηνέ αθνξνχλ θαηϊ θαλφλα νηθνλνκηθϊ δεηάκαηα. Ζ Διεγθηηθά, σο επηζηεκνληθφο θιϊδνο παξϊγεη θαηλνχξγηα γλψζε κϋζα απφ ηε δηεμαγσγά νξζνινγηθάο θαη κεζνδηθάο Ϋξεπλαο θαη εμαζθαιέδεη ηελ Ϋγθπξε παξνπζέαζε ησλ λϋσλ γλψζεσλ. Ζ ζχγρξνλε Διεγθηηθά εέλαη Ϊξξεθηα ζπλδεδεκϋλε κε ηηο πην βαζηθϋο επηζηάκεο ηεο δηνέθεζεο νηθνλνκηθψλ κνλϊδσλ, φπσο ηελ Οηθνλνκηθά, ηαηηζηηθά, Ννκηθά θαη Πιεξνθνξηθά. Απφ ηηο επηζηάκεο απηϋο, ε Διεγθηηθά αληιεέ ηε ζχγρξνλε κεζνδνινγέα γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθά επέιπζε ζεκϊησλ πνπ αλαθϋξνληαη ζην ππνθεέκελν θαη ην αληηθεέκελν ησλ ειϋγρσλ θαη ζηελ ειεγθηηθά εξγαζέα. Ζ Διεγθηηθά εέλαη επέζεο, ηερληθά. Αμηνπνηεέ ηελ θαηλνχξγηα γλψζε πνπ παξϊγεη ν επηζηεκνληθφο θιϊδνο ηεο, γηα λα ηθαλνπνηάζεη πξαθηηθϋο αλϊγθεο ειϋγρνπ θαη ζπγθεθξηκϋλα, γηα λα θαζνξέζεη πξφηππα θαη ειεγθηηθϋο δηαδηθαζέεο πνπ εμαζθαιέδνπλ ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηϋιεζκα. Ζ ηερληθά αλαδεηϊ ηελ ζρϋζε πνπ ππϊξρεη αλϊκεζα ζην ζπγθεθξηκϋλν ζθνπφ (π.ρ. εμαθξέβσζε ηεο αμηνπηζηέαο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηϊζεσλ) θαη ζην κϋζν (π.ρ. ειεγθηηθά δηαδηθαζέα) πνπ νδεγεέ ζηελ επέηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ. Ζ Διεγθηηθά δηαθξέλεηαη ζε Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά. Ζ πξψηε απνηειεέ θιϊδν ηεο Γεκφζηαο Λνγηζηηθάο θαη αζρνιεέηαη κε ηνλ Ϋιεγρν ησλ νξγαληζκψλ ηνπ Γεκνζένπ, ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζένπ Γηθαένπ θαη ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ γεληθϊ. ηε ρψξα καο, ν Ϋιεγρνο απηφο δηελεξγεέηαη απφ ηα κϋιε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ. Ζ Ηδησηηθά Διεγθηηθά απνηειεέ θιϊδν ηεο Ηδησηηθάο Λνγηζηηθάο θαη Ϋρεη σο αληηθεέκελν ηνλ Ϋιεγρν, θπξέσο, ησλ θεξδνζθνπηθψλ νηθνλνκηθψλ κνλϊδσλ. Ζ δηεμαγσγά ηνπ εέλαη Ϋξγν ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. (ΠΑΠΑ, 1999, ζει.25-26). Έλαο ζπλνπηηθφο θαη πεξηεθηηθφο νξηζκφο ηεο Διεγθηηθάο, ζα κπνξνχζε λα εέλαη ν εμάο: «Διεγθηηθά εέλαη ην ζχλνιν ησλ απαξαέηεησλ ελεξγεηψλ βϊζεη ησλ νπνέσλ εμεηϊδνληαη ηα νηθνλνκηθϊ δεδνκϋλα ησλ επηρεηξάζεσλ. Με ηνλ ινγηζηηθφ Ϋιεγρν γέλεηαη πξνζπϊζεηα εμαθξέβσζεο ηεο αθξέβεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πξϊμεσλ, ησλ θαλφλσλ θαη αξρψλ πνπ δηϋπνπλ ηα νηθνλνκηθϊ δεδνκϋλα. Γηα ηνπ ειϋγρνπ θαη κϋζα απφ δηαρξνληθϋο - 8 -

10 πξνζπϊζεηεο αλϊπηπμεο νκνηφκνξθσλ θαλφλσλ, γέλεηαη πξνζπϊζεηα εμαθξέβσζεο ηεο αθξέβεηαο : Σσλ εγγξαθψλ ζηα ινγηζηηθϊ βηβιέα Σσλ ινγηζηηθψλ πξϊμεσλ Σσλ πξαγκαηηθψλ δεδνκϋλσλ θ.ι.π. Βαζηθά πξνζπϊζεηα ηνπ ειϋγρνπ εέλαη ε Ϋξεπλα δηαπέζησζεο ιαζψλ εθ δφινπ ά εμ ακειεέαο θαη ά ηπρφλ χπαξμε εζθεκκϋλσλ ελεξγεηψλ αιινέσζεο ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκϋλσλ. ( ssionid=edf79f66b4f7710c326a79ab1b960b1c). 2. ΣΟ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ Χο ππνθεέκελν ηνπ ειϋγρνπ κπνξνχκε λα ζεσξάζνπκε ηνλ Διεγθηά, δειαδά ην πξφζσπν πνπ θαηαζηξψλεη, πξνγξακκαηέδεη θαη ηειηθϊ δηελεξγεέ ηελ φιε Διεγθηηθά δηαδηθαζέα. (ΣΑΚΛΑΓΚΑΝΟ, 1994, ζει.15). ε επφκελεο ελφηεηεο ζα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεηαθϊ ηα ραξαθηεξέζηεθα ησλ ειεγθηψλ, ηα φξγαλα ηνπ ειϋγρνπ, νη αξκνδηφηεηϋο ηνπο, νη ελϋξγεηϋο ηνπο θ.α. 3. ΣΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ Αληηθεέκελν ηνπ ειϋγρνπ εέλαη ε δηαρεέξηζε μϋλεο πεξηνπζέαο, φπσο π.ρ. κηαο αλψλπκεο βηνκεραληθάο επηρεέξεζεο ά επξχηεξα ν Ϋιεγρνο κηαο εχξπζκεο ιεηηνπξγέαο ηνπ ζπζηάκαηνο επηρεέξεζεο θαη ησλ ππνζπζηεκϊησλ ηεο (ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηάησλ). (Γηνλχζηνο ΦΪθνο, 2007, ζει.2713). Οη ζρϋζεηο θπξηφηεηαο ησλ δηαθφξσλ ζηνηρεέσλ κηαο νηθνλνκηθάο κνλϊδαο δελ εέλαη κνλνκεξεέο, αιιϊ Ϋρνπλ δηπιφ ζεκεέν αλαθνξϊο. Έηζη ε πεξηνπζέα κέαο αηνκηθάο επηρεέξεζεο εέλαη ζε πξψην ζηϊδην θηάκα ηνπ ηδηνθηάηεεπηρεηξεκαηέα, αιιϊ ζπγρξφλσο απνηειεέ θαη ζηνηρεέν ελδηαθϋξνληνο γη απηνχο πνπ Ϋρνπλ απαηηάζεηο απϋλαληη ζηελ επηρεέξεζε. ΠαξΪιιεια, ε πεξηνπζέα κηαο Αλψλπκεο Δηαηξεέαο απνηειεέ θνηλφ θηάκα ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηφρσλ θαη ζπγρξφλσο μϋλν αληηθεέκελν γη απηνχο πνπ ηελ δηαρεηξέδνληαη. (ΣΑΚΛΑΓΚΑΝΟ, 1994, ζει.14)

11 4. Ζ ΓΗΑΚΡΗΖ ΣΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ ΚαηΪ ηνλ νξθσηφ ινγηζηά Αι. Αζηξέηε, ππϊξρνπλ ηα παξαθϊησ εέδε ειϋγρνπ: 1. ΑλΪινγα ηελ Ϋθηαζά ηνπο, νη Ϋιεγρνη δηαθξέλνληαη ζε: Γενικούρ, πνπ επεθηεέλνληαη ζε νιφθιεξε ηε δηαρεέξηζε κηαο δνζκϋλεο ρξνληθάο πεξηφδνπ (π.ρ. εηάζηνο Ϋιεγρνο Ηζνινγηζκνχ θαη ΑπνηειεζκΪησλ Υξάζεο). Ειδικούρ, πνπ Ϋρνπλ σο αληηθεέκελν Ϋλα ζπγθεθξηκϋλν ηνκϋα ά ζϋκα (π.ρ. Ϋιεγρνο απνζεκϊησλ, επηζθϊιεηαο πειαηψλ θ.ι.π.) 2. ΑλΪινγα κε ηνλ εηδηθφηεξν ζθνπφ ηνπο, νη Ϋιεγρνη δηαθξέλνληαη ζε: Πποληπηικούρ, πνπ δηελεξγνχληαη θαηϊ ηε εθηϋιεζε ηεο νηθνλνκηθάο ζπλαιιαγάο θαη Ϋρνπλ ζθνπφ λα πξνιϊβνπλ ηα πηζαλϊ ιϊζε. Καηαζηαληικούρ, πνπ δηελεξγνχληαη εθ ησλ πζηϋξσλ θαη απνβιϋπνπλ ηελ απνθϊιπςε ιαζψλ ά παξαιάςεσλ θαη αλσκαιηψλ. 3. ΑλΪινγα κε ηε δηϊξθεηϊ ηνπο, νη Ϋιεγρνη δηαθξέλνληαη ζε: Μόνιμοςρ ή διαπκείρ, πνπ δηελεξγνχληαη ζπλϋρεηα θαη θαηϊ νιφθιεξε ηε δηϊξθεηα ηεο νηθνλνκηθάο ρξάζεο. Σακηικούρ ή πεπιοδικούρ, πνπ δελ εέλαη κελ ζπλερεέο, αιιϊ δηελεξγνχληαη θαηϊ ηαθηηθϋο ρξνληθϋο πεξηφδνπο (εηάζηνη, ηξηκεληαένη θ.ι.π.). Έκηακηοςρ ή πεπιπηωζιακούρ, πνπ δηελεξγνχληαη ζε Ϋθηαθηεο πεξηπηψζεηο γηα εηδηθνχο ιφγνπο (π.ρ. ππφλνηεο γηα θαηϊρξεζε θ.ι.π.). 4. ΑλΪινγα κε ην πξφζσπν ηνπ ειεγθηά, δηαθξέλνληαη ζε: Εζωηεπικούρ, πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηελ έδηα ηελ νηθνλνκηθά κνλϊδα θαη δηελεξγνχληαη απφ πξφζσπα εμαξηεκϋλα απφ απηάλ. Εξωηεπικούρ, πνπ δηελεξγνχληαη απφ εηδηθνχο επαγγεικαηέεο ειεγθηϋο, νη νπνένη δελ πξϋπεη λα Ϋρνπλ θακηϊ ζρϋζε ά εμϊξηεζε απφ ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθά κνλϊδα

12 ηελ θαζεκεξηλά πξαγκαηηθφηεηα δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ κνλϊδσλ ηα παξαπϊλσ εέδε ειϋγρσλ δελ εέλαη μεθνκκϋλα κεηαμχ ηνπο. πλάζσο ζπλδπϊδνληαη θαη αιιεινζπκπιεξψλνληαη, κε απψηεξν ζθνπφ ν ζπλνιηθφο Ϋιεγρνο λα εέλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφο θαη ηα ζπκπεξϊζκαηα πνπ ζα εμαρζνχλ λα εέλαη αηηηνινγεκϋλα θαη ηεθκεξησκϋλα. (ΣΑΚΛΑΓΚΑΝΟ, 1994, ζει ). 5. Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ Ο ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ Φνξνινγηθφο Ϋιεγρνο εέλαη ην ζχλνιν ησλ ειεγθηηθψλ ελεξγεηψλ θαη επαιεζεχζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα, (ηνπο ειεγθηϋο) κε ζθνπφ: Σε δηαπέζησζε ηεο νξζάο εθαξκνγάο ησλ δηαηϊμεσλ ηεο θνξνινγηθάο λνκνζεζέαο. Σε δηαπέζησζε ηεο ππνβνιάο ησλ πξνβιεπφκελσλ δειψζεσλ θαη επαιάζεπζεο ηνπ πεξηερνκϋλνπ απηψλ, ζε ζρϋζε πϊληα κε ηε ζπλαιιαθηηθά δξαζηεξηφηεηα θαη ηα νηθνλνκηθϊ απνηειϋζκαηα, φπσο απηϊ πξνθχπηνπλ απφ ηα πξνβιεπφκελα θαη ηεξνχκελα ινγηζηηθϊ βηβιέα θαη ζηνηρεέα ζχκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ Κ.Β.. θαη ηηο αξρϋο ηεο Λνγηζηηθάο Δπηζηάκεο (Δ.Γ.Λ..). Σνλ θαζνξηζκφ ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ζε πεξέπησζε: Πνπ ππνβιάζεθαλ δειψζεηο κε αλαθξηβϋο πεξηερφκελν ζε ζρϋζε κε ηα δεδνκϋλα ησλ βηβιέσλ θαη ζηνηρεέσλ. Πνπ δελ ππνβιάζεθαλ νη πξνβιεπφκελεο δειψζεηο θαη δελ ηεξάζεθαλ ηα νξηδφκελα βηβιέα. ΣΫινο, ζε πεξέπησζε κε νξζάο εθαξκνγάο ησλ δηαηϊμεσλ ηνπ Κ.Β.. (ΟΓΖΓΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ, 1999, ζει.110). 6. ΟΗ ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ Χο πξνο ην Δέδνο-Μνξθά ν Φνξνινγηθφο Έιεγρνο δηαθξέλεηαη ζε: Πξνιεπηηθφ Πξνζσξηλφ Σαθηηθφ Δηδηθνχο ΔιΫγρνπο Χο πξνο ην Φνξνινγηθφ Αληηθεέκελν ε δηϊθξηζε εέλαη ε παξαθϊησ: Έιεγρνο Κ.Β

13 Έιεγρνο Φνξνινγέαο Δηζνδάκαηνο Έιεγρνο Φ.Π.Α. Έιεγρνο Φ.Μ.Τ., ινηπψλ παξαθξαηνπκϋλσλ θφξσλ (Ε πεγάο, εξγνιϊβσλ, Ν2112/20 πεξέ απνδεκηψζεσο απνιπνκϋλσλ θ.ι.π.). Έιεγρνο Δπελδχζεσλ θαη αλαπηπμηαθψλ Κηλάηξσλ. (ΟΓΖΓΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ, 1999, ζει.110). 7. ΣΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ε κηα θξέζηκε γηα ηελ νηθνλνκέαο καο πεξένδν θαη πξνθεηκϋλνπ λα πεξηνξηζζεέ ε θνξνδηαθπγά, ε νπνέα θαηϊ ζηαηηζηηθνχο ππνινγηζκνχο Ϋρεη αλϋβεη ζεκαληηθϊ κε απνηϋιεζκα λα θαηϋβνπλ ηα Ϋζνδα ηνπ θξϊηνπο, ιακβϊλνληαη δηϊθνξα κϋηξα κεηαμχ ησλ νπνέσλ θαη ε εμνηθνλφκεζε ειεγθηψλ γηα Ϋιεγρν πεξηζζφηεξσλ επηρεηξάζεσλ. ην πιαέζην ινηπφλ απηφ, πξνζδνθνχληαη «πεξηζζφηεξνη Ϋιεγρνη θαη ιηγφηεξε θνξνδηαθπγά». ( 7.1 ΟΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΤ ΑΚΟΤΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ Οη ππεξεζέεο πνπ αζθνχλ θνξνινγηθφ Ϋιεγρν θαηϊ θχξην ιφγν εέλαη: Αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ΓηαπεξηθεξεηαθΪ ΔιεγθηηθΪ ΚΫληξα (Γ.Δ.Κ.). Πνπ δηαθξέλνληαη ζε: Γ.Δ.Κ. Θεζζαινλέθεο θαη Γ.Δ.Κ. Αζελψλ. ΠεξηθεξεηαθΪ ΔιεγθηηθΪ ΚΫληξα (Π.Δ.Κ.) Σνπο Οηθνλνκηθνχο ΔπηζεσξεηΫο Σελ Τπεξεζέα Δηδηθψλ ΔιΫγρσλ (Τπ.Δ.Δ. πξψελ.γ.ο.δ.) Σνπο ΔιεγθηΫο Α.Δ. Πνπ δηαθξέλνληαη ζε: Οξθσηνχο ΛνγηζηΫο θαη ΔιεγθηΫο πηπρηνχρνπο αλσηϊησλ ζρνιψλ κϋιε ησλ νηθνλνκηθψλ επηκειεηεξέσλ. Σνπο Οξθσηνχο εθηηκεηϋο Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο πηζησηηθψλ ηδξπκϊησλ Καη ν Λνγηζηάο Φνξνηερληθφο. (

14 7.2 ΟΗ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΟΤ ΑΚΟΤΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ Ο Πξνιεπηηθφο Φνξνινγηθφο Έιεγρνο δηελεξγεέηαη απφ ηηο Τπνδηεπζχλζεηο ΔιΫγρνπ ησλ Γεκνζέσλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (Γ.Ο.Τ.) θαη ηελ Τπ.Δ.Δ. Δπέζεο κπνξεέ λα δηελεξγεζεέ θαη απφ ηα ειεγθηηθϊ θϋληξα Γ.Δ.Κ. θαη Π.Δ.Κ. ζε νπνηαδάπνηε ππφζεζε ηεο αξκνδηφηεηϊο ηνπο, παξϊιιεια θαη αλεμϊξηεηα απφ ηηο Γ.Ο.Τ., αθφκα θαη ζε ρξάζεηο γηα ηηο νπνέεο δελ Ϋρνπλ αξκνδηφηεηα δηελϋξγεηαο νξηζηηθνχ (ηαθηηθνχ) ειϋγρνπ, ζχκθσλα κε Τπνπξγηθά Απφθαζε. Γηα λα θαηαλνεζνχλ θαιχηεξα νη Ϋλλνηεο ησλ ειεγθηηθψλ νξγϊλσλ παξαηέζεληαη παξαθϊησ νη αξκνδηφηεηϋο ηνπο. Έηζη, ζα αζρνιεζνχκε θπξέσο κε ην Ϋξγν ηεο Τπ.Δ.Δ. πνπ αλαθϋξεηαη πην θϊησ θαη παξϊιιεια ζα επηζεκαλζνχλ νη αξκνδηφηεηεο ησλ Γ.Ο.Τ., Γ.Δ.Κ., θαη Π.Δ.Κ. κε βϊζε ηα αθαζϊξηζηα Ϋζνδα ησλ επηρεηξάζεσλ κϋρξη ηελ ρξάζε ηνπ 2005 εέρε σο εμάο: Απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ελεξγεέηαη: Σαθηηθφο Ϋιεγρνο ζε επηρεηξάζεηο ά επαγγϋικαηα κε αθαζϊξηζηα Ϋζνδα ά ακνηβϋο κϋρξη Δπξψ πιελ θνηλνπξαμηψλ ηερληθψλ Ϋξγσλ. Πξνιεπηηθφο θαη πξνζσξηλφο Ϋιεγρνο. Δκπνξηθφο Ϋιεγρνο ζε δειψζεηο. Έιεγρνο κεηαβέβαζεο εηαηξηθψλ κεξηδέσλ ά κεηνρψλ. Βεβαέσζε θαη εέζπξαμε θφξσλ γεληθϊ, κε βϊζε ηνπο ρξεκαηηθνχο θαηαιφγνπο πνπ ζηϋιλνληαη απφ ηα ΔιεγθηηθΪ ΚΫληξα. ( ηα ΓηαπεξηθεξεηαθΪ ΔιεγθηηθΪ ΚΫληξα (Γ.Δ.Κ.) ΤπΪξρνπλ δπν Γ.Δ.Κ. 1) Γ.Δ.Κ. Θεζζαινλέθεο κε αξκνδηφηεηα ζηε Μαθεδνλέα, ΘξΪθε, Θεζζαιέα θαη Λάκλν. 2) Γ.Δ.Κ. Αζελψλ κε αξκνδηφηεηα ζηηο ππφινηπεο πεξηνρϋο ηεο ρψξαο. Σα Γ.Δ.Κ. ΔιΫγρνπλ επηρεηξάζεηο ά επαγγϋικαηα κε αθαζϊξηζηα Ϋζνδα ά ακνηβϋο Ϊλσ ησλ Δπξψ. ΔιΫγρνπλ ζπλδεδεκϋλεο επηρεηξάζεηο αλεμαξηάησο χςνπο αθαζϊξηζησλ εζφδσλ. ηελ Ϋλλνηα ησλ ζπλδεδεκϋλσλ επηρεηξάζεσλ πεξηιακβϊλνληαη θαη νη κεηξηθϋο- ζπγαηξηθϋο

15 Καη ελεξγνχλ πξνιεπηηθφ θαη πξνζσξηλφ θνξνινγηθφ Ϋιεγρν ζε νπνηαδάπνηε ππφζεζε ηεο θαηϊ ηφπν αξκνδηφηεηϊο ηνπο, παξϊιιεια θαη αλεμϊξηεηα απφ ηηο Γ.Ο.Τ. θαη ηελ Τπ.Δ.Δ. (πξψελ.γ.ο.δ.). ( ηηο αξκνδηφηεηεο ειϋγρνπ ησλ Π.Δ.Κ. Σα Π.Δ.Κ. ελεξγνχλ ηαθηηθφ θνξνινγηθφ Ϋιεγρν ζε επηηεδεπκαηέεο θαη θνξνινγνχκελνπο γεληθϊ, κε εηάζηα αθαζϊξηζηα Ϋζνδα ά ακνηβϋο απφ Δπξψ Ϋσο Δπξψ. Σα Π.Δ.Κ. Ϋρνπλ δηθαέσκα λα δηελεξγνχλ πξνιεπηηθφ θαζψο θαη πξνζσξηλφ Ϋιεγρν ζε νπνηαδάπνηε ππφζεζε ηεο θαηϊ ηφπν αξκνδηφηεηαο ηνπο παξϊιιεια θαη αλεμϊξηεηα απφ ηηο Γ.Ο.Τ. θαη Τπ.Δ.Δ. θαη επαλϋιεγρν ππνζϋζεσλ αξκνδηφηεηαο Γ.Ο.Τ. ( Αξκνδηφηεηεο ηεο Τπ.Δ.Δ. ην Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ ζπληζηϊηαη λϋα ππεξεζέα κε ηνλ ηέηιν «Τπεξεζέα Δηδηθψλ ειϋγρσλ» (ΤΠ.Δ.Δ.) ππαγφκελε απεπζεέαο ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ, κε ηελ Ϋλαξμε ιεηηνπξγέαο ηεο νπνέαο παχεη ε ιεηηνπξγέα ηνπ ψκαηνο Γέσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιάκαηνο (.Γ.Ο.Δ) ζχκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο. Σν θχξην Ϋξγν ηεο Τπ.Δ.Δ. πεξηιακβϊλεη ηελ απνθϊιπςε θαη θαηαπνιϋκεζε εζηηψλ νηθνλνκηθνχ εγθιάκαηνο, κεγϊιεο θνξνδηαθπγάο θαη ιαζξεκπνξέαο, ηνλ Ϋιεγρν ηεο θέλεζεο θεθαιαέσλ, ηνλ Ϋιεγρν ηεο δηαθέλεζεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηε θαηνρά θαη δηαθέλεζε απαγνξεπκϋλσλ ά ππφ εηδηθφ θαζεζηψο εηδψλ θαη νπζηψλ. Αθφκε Ϋξγν ηεο Τπεξεζέαο εέλαη ν Ϋιεγρνο ηεο νξζάο εθαξκνγάο ησλ δηαηϊμεσλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ηηο εζληθϋο θαη θνηλνηηθϋο επηδνηάζεηο θαη επηρνξεγάζεηο, θαζψο επέζεο θαη ησλ δηαηϊμεσλ πνπ αλαθϋξνληαη ζηελ πξνζηαζέα ηεο δεκφζηαο πεξηνπζέαο. Ζ Τπεξεζέα Δηδηθψλ ΔιΫγρσλ κπνξεέ λα πξνβεέ ζε: ΔιΫγρνπο ησλ κεηαθνξηθψλ κϋζσλ, θαηαζηεκϊησλ, απνζεθψλ θαη Ϊιισλ ρψξσλ, φπνπ βξέζθνληαη αγαζϊ, αλεμϊξηεηα απφ ηνλ θνξϋα

16 εθκεηϊιιεπζάο ηνπο θαη ηνπ ηεισλεηαθνχ θαζεζηψηνο ππφ ην νπνέν ηεινχλ. Έξεπλεο εγγξϊθσλ θαη ινηπψλ ζηνηρεέσλ, σο θαη Ϋξεπλεο ζε Ϊιινπο ρψξνπο πνπ δελ αθνξνχλ ηελ επαγγεικαηηθά απαζρφιεζε ηνπ ειεγρφκελνπ, φηαλ ππϊξρνπλ ζηνηρεέα ά βϊζηκεο ππφλνηεο γηα ηελ ηϋιεζε νηθνλνκηθψλ παξαβϊζεσλ, κεηϊ απφ ζπλαέλεζε ηνπ ειεγρφκελνπ ά ηνπ αξκφδηνπ εηζαγγειϋα θαη, ζε πεξέπησζε Ϋιιεηςεο απηνχ, ηνπ επηηφπηνπ δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ. Όηαλ πξφθεηηαη γηα Ϋξεπλα ζε θαηνηθέα, εέλαη πϊληνηε απαξαέηεηε ε παξνπζέα εθπξνζψπνπ ηεο δηθαζηηθάο αξράο. πιιάςεηο θαη αλαθξέζεηο πξνζψπσλ θαη Ϋξεπλεο κεηαθνξηθψλ κϋζσλ, αγαζψλ, πξνζψπσλ, θαηαζηεκϊησλ, απνζεθψλ, νηθηψλ θαη ινηπψλ ρψξσλ, σο θαη ζηε δηελϋξγεηα εηδηθψλ αλαθξηηηθψλ πξϊμεσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ηζρχνπζεο θϊζε θνξϊ εηδηθϋο δηαηϊμεηο θαη ηηο δηαηϊμεηο ηνπ Κψδηθα Πνηληθάο Γηθνλνκέαο, γηα ηα αδηθάκαηα πνπ πξνβιϋπνληαη απφ ηε ζρεηηθά λνκνζεζέα θαη αλϊγνληαη ζηελ θαζ χιελ αξκνδηφηεηα ηεο Τπεξεζέαο Δηδηθψλ ΔιΫγρσλ. ΚαηαζρΫζεηο βηβιέσλ, εγγξϊθσλ, αγαζψλ, κϋζσλ κεηαθνξϊο θαη Ϊιισλ ζηνηρεέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκϋλσλ θαη ειεθηξνληθψλ κϋζσλ απνζάθεπζεο θαη κεηαθνξϊο δεδνκϋλσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θϊζε θνξϊ θνξνινγηθϋο θαη ηεισλεηαθϋο δηαηϊμεηο. Γεζκεχζεηο, ζε εηδηθϋο πεξηπηψζεηο δηαζθϊιηζεο ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζένπ ά πεξηπηψζεηο νηθνλνκηθνχ εγθιάκαηνο θαη κεγϊιεο Ϋθηαζεο θνξνδηαθπγάο θαη ιαζξεκπνξένπ, ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ, κε Ϋγγξαθν ηνπ πξντζηακϋλνπ ηεο αξκφδηαο Πεξηθεξεηαθάο Γηεχζπλζεο ηεο Τπεξεζέαο Δηδηθψλ ειϋγρσλ, ελεκεξψλνληαο γηα ηελ ελϋξγεηα απηά, εληφο εηθνζηηεζζϋξσλ (24) σξψλ, ηνλ αξκφδην εηζαγγειϋα. (

17 8. ΣΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ Ο ειεγθηάο εέλαη ην πξφζσπν, ην νπνέν δηελεξγεέ ην θνξνινγηθφ Ϋιεγρν. Ο ξφινο ηνπ Ϋρεη απμεκϋλα επαγγεικαηηθϊ πξνζφληα θαη αλεμαξηεζέα. Οη ειεγθηϋο ζα πξϋπεη λα αζθνχλ ην Ϋξγν ηνπο κε δηαθϊλεηα θαη ππεπζπλφηεηα, ψζηε λα εμαζθαιέδεηαη ε εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηέα ησλ πνξηζκϊησλ ηνπ ειϋγρνπ. Αθνχ, ινηπφλ, αλαθϋξζεθαλ νη αξκφδηνη πνπ δηελεξγνχλ ην πξνιεπηηθφ θνξνινγηθφ Ϋιεγρν θαη ηα θαζάθνληϊ ηνπο, σθϋιηκν εέλαη λα γλσξέζνπκε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθϊ πνπ απαηηεέηαη λα Ϋρεη Ϋλαο ειεγθηάο θαζψο θαη ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Ο αξκφδηνο ειεγθηάο πνπ αζρνιεέηαη κε ηνλ πξνιεπηηθφ Ϋιεγρν πξϋπεη λα Ϋρεη ηα παξαθϊησ ραξαθηεξηζηηθϊ: Ζ επγϋλεηα, ην άζνο θαη ε εππξϋπεηα εέλαη ηα απηνλφεηα ειϊρηζηα ραξαθηεξηζηηθϊ πνπ απαηηεέηαη λα ηνλ δηϋπνπλ. Να γλσξέδεη ηηο κεζφδνπο θνξνδηαθπγάο, ιαζξεκπνξέαο θαη ηνλ ηξφπν Ϋξεπλαο γηα ηελ απνθϊιπςά ηνπο. Να δηαζϋηεη απηνπεπνέζεζε, θαληαζέα, επξεκαηηθφηεηα, γξάγνξε ζθϋςε θαη κεζνδηθφηεηα. Οη ελϋξγεηϋο ηνπ, νη εξσηάζεηο ηνπ θαη ε φιε ζπκπεξηθνξϊ λα δέλνπλ ηελ εληχπσζε θνξνινγηθνχ νξγϊλνπ πνπ γλσξέδεη ηελ απνζηνιά ηνπ. Να εέλαη επγελάο, δηαθξηηηθφο θαη ζπγθεθξηκϋλνο. ηηο εξσηάζεηο ά αηηηϊζεηο ηνπ ειεγρνκϋλνπ λα δέδνληαη απαληάζεηο κε βϊζε ηηο θεέκελεο δηαηϊμεηο θαη λα απνθεχγνληαη αμηνινγηθϋο θξέζεηο νπνηαδάπνηε δηαπηζηνχκελεο παξϊβαζεο ά παξαηππέαο. ε θακηϊ πεξέπησζε δελ πξϋπεη λα δεκηνπξγεέηαη ζην θνξνινγνχκελν ε αέζζεζε φηη αληηκεησπέδεηαη κε πξνθαηϊιεςε ά κε ππνθεηκεληθϊ θξηηάξηα. Γηα ην ιφγν απηφ πξϋπεη λα απνθεχγνληαη ππαηληγκνέ, ραξαθηεξηζκνέ θαη εθθξϊζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ πξνζσπηθά αληηπαξϊζεζε θαη λα αγλννχληαη ηπρφλ πξνθιάζεηο εθ κϋξνπο ηνπ θνξνινγνπκϋλνπ, Ϋηζη ψζηε λα εκπλϋεηαη ζεβαζκφο θαη αμηνπηζηέα, βαζηθϋο πξνυπνζϋζεηο επηηπρέαο ηνπ ειϋγρνπ. (

18 9. ΣΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ Ο ειεγθηάο ζην πιαέζην ηνπ ειϋγρνπ δηθαηνχηαη: Να ελεξγεέ Ϋιεγρν νπνηαδάπνηε εξγϊζηκε ψξα γηα ηελ επηρεέξεζε. Να ελεξγεέ νπνηαδάπνηε επηηφπηα εμϋηαζε θξέλεηαη αλαγθαέα θαη λα ιακβϊλεη γλψζε, λα ειϋγρεη θαη λα ζεσξεέ φια ηα βηβιέα θαη ζηνηρεέα πνπ νξέδνληαη απφ ηνλ Κ.Β.. ά απφ Ϊιινπο λφκνπο, θαζψο θαη απηϊ πνπ ηεξνχληαη πξναηξεηηθϊ απφ ην θνξνινγνχκελν. Να ιακβϊλεη γλψζε νπνηνπδάπνηε Ϊιινπ βηβιένπ, ζηνηρεένπ ά εγγξϊθνπ θαη θϊζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρεένπ πνπ βξέζθεηαη ζηελ επαγγεικαηηθά εγθαηϊζηαζε ηνπ επηηεδεπκαηέα ά ζην θαηϊζηεκα θϊζε Ϊιινπ ππφρξενπ. Να θαηϊζρεη αλεπέζεκα βηβιέα, ζηνηρεέα θαη ινηπϊ Ϋγγξαθα ά λα παξαιακβϊλεη επέζεκα βηβιέα θαη ζηνηρεέα. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαηϊζρνληαη αλεπέζεκα βηβιέα, ζηνηρεέα θαη ινηπϊ Ϋγγξαθα, επηηξϋπεηαη ε θαηϊζρεζε θαη ησλ επέζεκσλ βηβιέσλ θαη ζηνηρεέσλ. Να δεηϊ απφ ηνλ ειεγρφκελν θνξνινγνχκελν λα δέδεη θϊζε αλαγθαέα δηεπθξέληζε θαη θϊζε ρξάζηκν ζηνηρεέν γηα ηε δηεμαγσγά ηνπ ειϋγρνπ. Να δεηϊ απφ ηηο δεκφζηεο ά δεκνηηθϋο θαη θνηλνηηθϋο αξρϋο, ηα λνκηθϊ πξφζσπα δεκνζένπ δηθαένπ, ηηο ηξϊπεδεο, ηηο ηδησηηθϋο επηρεηξάζεηο θαη γεληθϊ απφ θϊζε νξγϊλσζε επαγγεικαηηθά, εκπνξηθά, βηνκεραληθά, γεσξγηθά θιπ. νπνηεζδάπνηε πιεξνθνξέεο ζεσξεέ αλαγθαέεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ Ϋξγνπ ηνπ. Να ιακβϊλεη γλψζε ζηνηρεέσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην ηξαπεδηθφ απφξξεην, κε Ϊξζε απηνχ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ειϋγρνπ, ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα νξέδνληαη ζην λφκν. Να θαιεέ νπνηνδάπνηε πξφζσπν θαη λα δεηϊ απφ απηφ λα παξϊζρεη εγγξϊθσο πιεξνθνξέεο πνπ εέλαη αλαγθαέεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ Ϋξγνπ ηνπ. Να ελεξγεέ δηαζηαπξσκϋλεο ειεγθηηθϋο επαιεζεχζεηο ζηα βηβιέα θαη ζηνηρεέα επηηεδεπκαηηψλ αξκνδηφηεηαο Ϊιιεο ειεγθηηθάο αξράο πνπ Ϋρνπλ ηελ Ϋδξα ηνπο ζηελ έδηα πφιε ά ζηνλ έδην λνκφ, γηα λα

19 δηαπηζηψλεη ηελ αθξέβεηα ησλ δεδνκϋλσλ ησλ βηβιέσλ θαη ζηνηρεέσλ ηνπ επηηεδεπκαηέα πνπ ειϋγρεη. (ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ, 2008, ζει.5). 10. ΟΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ Ο ειεγθηάο ζην πιαέζην ηνπ ειϋγρνπ ππνρξενχηαη: Να δεέρλεη ζην θνξνινγνχκελν θαηϊ ηελ πξψηε εκϋξα ηνπ ειϋγρνπ θαη πξηλ ηελ Ϋλαξμε απηνχ, ηελ ππεξεζηαθά ά αζηπλνκηθά ηνπ ηαπηφηεηα θαη λα ηνπ επηδέδεη αληέγξαθν ηεο εληνιάο ειϋγρνπ. Να ζπληϊζζεη θαη λα επηδέδεη Ϋθζεζε θαηϊζρεζεο ζε πεξέπησζε θαηϊζρεζεο αλεπέζεκσλ βηβιέσλ, ζηνηρεέσλ θαη ινηπψλ εγγξϊθσλ ά ηαπηφρξνλεο θαηϊζρεζεο αλεπέζεκσλ βηβιέσλ, ζηνηρεέσλ θαη ινηπψλ εγγξϊθσλ θαη επέζεκσλ βηβιέσλ θαη ζηνηρεέσλ. Δπέζεο, λα ζπληϊζζεη θαη λα παξαδέδεη απφδεημε παξαιαβάο ζηηο πεξηπηψζεηο παξαιαβάο κφλν επέζεκσλ βηβιέσλ θαη ζηνηρεέσλ. Να παξαδέδεη ηα θαηαζρεζϋληα αλεπέζεκα βηβιέα, ζηνηρεέα θαη ινηπϊ Ϋγγξαθα ζηνλ αξκφδην ΠξντζηΪκελν, ν νπνένο, εθφζνλ κε απηϊ ελεξγεέ θνξνινγηθά εγγξαθά, ηα δηαθπιϊζζεη κϋρξη ηελ ηειεζηδηθέα απηάο. Να επηδέδεη ζεκεέσκα κε ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ ειϋγρνπ επέ απφξξηςεο ησλ βηβιέσλ θαη ζηνηρεέσλ επηηεδεπκαηηψλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Γ.Δ.Κ. Αζελψλ ά Θεζζαινλέθεο, πξνθεηκϋλνπ ν ειεγρφκελνο λα κπνξεέ λα απεπζπλζεέ ζε εηδηθά πξνο ηνχην επηηξνπά, εθφζνλ ην επηζπκεέ. Να ζπληϊζζεη κεηϊ ην πϋξαο ηνπ ειϋγρνπ ζρεηηθά Ϋθζεζε ειϋγρνπ κε ηηο ηπρφλ δηαπηζησζεέζεο παξαιεέςεηο, ε νπνέα αθνχ ζεσξεζεέ απφ ηνλ ΠξντζηΪκελν ηεο αξκφδηαο ειεγθηηθάο αξράο ά Ϊιιν αξκφδην πξνο ηνχην φξγαλν, θνηλνπνηεέηαη καδέ κε ηηο νηθεέεο θαηαινγηζηϋεο πξϊμεηο ζην θνξνινγνχκελν θαηϊ ηηο ηζρχνπζεο δηαηϊμεηο. Να δηαθπιϊζζεη ην θνξνινγηθφ απφξξεην. (ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ, 2008, ζει.6)

20 ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ «Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΑ ΒΗΒΛΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟΝ Κ. Β..» 1. ΔΝΝΟΗΑ-ΣΟΥΟ Πξνιεπηηθφο Ϋιεγρνο, εέλαη ν Ϋιεγρνο πνπ γέλεηαη κε ζθνπφ ηελ δηαπέζησζε ηεο εθαξκνγάο ησλ δηαηϊμεσλ ηνπ Κ.Β.., θαζψο θαη ηελ εθπιάξσζε ησλ ιεμηπξνζϋζκσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρεέξεζεο. Ο πξνιεπηηθφο θνξνινγηθφο Ϋιεγρνο Ϋρεη σο θχξην ζηφρν, κε ηελ αηθλέδηα παξνπζέα ησλ ππαιιάισλ ζηηο εγθαηαζηϊζεηο ηεο επηρεέξεζεο ά εθηφο απηάο θαηϊ ηε δηαθέλεζε, λα απνηξϋςεη ηνπο θνξνινγνχκελνπο απφ ηε δηϊπξαμε θνξνινγηθψλ παξαβϊζεσλ. ΟπζηαζηηθΪ κε ηνλ πξνιεπηηθφ θνξνινγηθφ Ϋιεγρν ζθνπφο εέλαη ν Ϊκεζνο εληνπηζκφο παξαβϊζεσλ θαζψο θαη ε δεκηνπξγέα αέζζεζεο ζηνπο θνξνινγνχκελνπο φηη πθέζηαηαη δηαξθάο θαη απνηειεζκαηηθφο Ϋιεγρνο, ψζηε λα ιεηηνπξγεέ απνηξεπηηθϊ ζηε δηϊπξαμε θνξνινγηθψλ παξαβϊζεσλ (πξφιεςε). Με ηνλ πξνιεπηηθφ Ϋιεγρν, ζπλάζσο, ειϋγρνληαη πξϊμεηο ά παξαιεέςεηο ηεο επηρεέξεζεο πνπ αθνξνχλ ηελ ηξϋρνπζα ρξάζε, ρσξέο βεβαέσο, εθφζνλ απηφ απαηηεέηαη (π.ρ. δηαζηαπξψζεηο, Ϋιεγρνο θαηαγγειηψλ θ.ι.π.) λα απνθιεέεηαη ν Ϋιεγρνο πξϊμεσλ ά παξαιεέςεσλ πνπ Ϋιαβαλ ρψξα ζε πξνγελϋζηεξεο ρξάζεηο. Δθηφο απφ ηα βηβιέα θαη ζηνηρεέα πνπ ηεξνχληαη ππνρξεσηηθϊ ά πξναηξεηηθϊ, κπνξνχλ λα ειϋγρνληαη νπνηαδάπνηε Ϊιια βηβιέα ά ζηνηρεέα ά Ϋγγξαθα, θαζψο θαη πεξηνπζηαθϊ ζηνηρεέα πνπ βξέζθνληαη ζηελ επαγγεικαηηθά εγθαηϊζηαζε ηνπ επηηεδεπκαηέα ά ζην θαηϊζηεκα θϊζε Ϊιινπ ππφρξενπ. Ο πξνιεπηηθφο Ϋιεγρνο κπνξεέ λα δηελεξγεέηαη εθηφο ά εληφο ηεο επηρεέξεζεο θαη δηεμϊγεηαη θπξέσο απφ ηελ ΤΠ.Δ.Δ. θαη αθνξϊ ηνλ Ϋιεγρν εθαξκνγάο ηεο θνξνινγηθάο θαη ηεισλεηαθάο λνκνζεζέαο. Ο Ϋιεγρνο απηφο επηβϊιιεηαη λα εέλαη νπζηαζηηθφο θαη ζχληνκνο. ( θαη ΟΓΖΓΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ, 1999, ζει.115)

21 2. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ Απηφ ην εέδνο ειϋγρνπ γέλεηαη πξνιεπηηθϊ θαηϊ ηε δηϊξθεηα ηεο δηαρεηξηζηηθάο πεξηφδνπ θαη αλαθϋξεηαη ζηνλ Ϋιεγρν ηεο ελεκϋξσζεο ησλ βηβιέσλ, ηεο δηαθέλεζεο αγαζψλ, ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ, ηνπ ηακεένπ θαη ησλ απνζεκϊησλ, ζηνλ Ϋιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ησλ θνξνινγηθψλ ηακεηαθψλ κεραλψλ θ.ι.π. χκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ Κ.Β.. ν ΠξντζηΪκελνο ηεο Γ.Ο.Τ., ά ν νξηδφκελνο απφ απηφλ ππϊιιεινο, δηθαηνχληαη ζε νπνηαδάπνηε εξγϊζηκε εκϋξα θαη ψξα, λα ιακβϊλεη γλψζε, λα ειϋγρεη θαη λα ζεσξεέ φια ηα βηβιέα θαη ζηνηρεέα, πνπ Ϋρνπλ νξηζζεέ απφ ηνλ θψδηθα ά απφ Ϊιινπο λφκνπο, θαζψο θαη απφ εθεέλα πνπ ηεξνχληαη πξναηξεηηθϊ απφ ηνλ ππφρξεν, θαη λα ιακβϊλεη γλψζε νπνηνπδάπνηε Ϊιινπ βηβιένπ, εγγξϊθνπ ά ζηνηρεένπ, πνπ βξέζθεηαη ζηελ επαγγεικαηηθά εγθαηϊζηαζε ηνπ επηηεδεπκαηέα ά ζην θαηϊζηεκα Ϊιινπ ππφρξενπ. (ΟΓΖΓΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ, 1999, ζει.115). 3. Ο ΣΟΠΟ ΠΟΤ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΣΑΗ Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ Ο Ϋιεγρνο απηφο γέλεηαη: -Εκηόρ ηεο επηρεέξεζεο θαηϊ ηελ δηαθέλεζε αγαζψλ κε ζθνπφ ηε δηαπέζησζε δηαθέλεζεο απηψλ κε ηα πξνβιεπφκελα ζπλνδεπηηθϊ θνξνινγηθϊ ζηνηρεέα. -Ενηόρ ηεο επηρεέξεζεο κε ζθνπφ ηε δηαπέζησζε ηεο νξζάο εθαξκνγάο ησλ δηαηϊμεσλ ηνπ Κ.Β.. θαη ησλ ινηπψλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκϋλσλ. (ΟΓΖΓΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ, 1999, ζει.115). 4. ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ Γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ πξνιεπηηθνχ ειϋγρνπ, απαηηεέηαη ε κεζνδηθά πξνεηνηκαζέα ηνπ ειεγθηά, ε νπνέα πεξηιακβϊλεη: ρεκαηηζκφ ηνπ θαθϋινπ κε ηελ εχξεζε ησλ δειψζεσλ, πνπ Ϋρνπλ ππνβιεζεέ θαη αθνξνχλ φια ηα θνξνινγηθϊ αληηθεέκελα. ΔλεκΫξσζε γηα ηελ θαηεγνξέα ησλ βηβιέσλ πνπ ηεξεέ ε επηρεέξεζε. ΔλεκΫξσζε γηα ηα ζηνηρεέα πνπ Ϋρεη ζεσξάζεη, πφζεο ζεηξϋο απφ θϊζε ζηνηρεέν θ.ι.π

22 ΔλεκΫξσζε απφ ηα ζηνηρεέα πνπ ππϊξρνπλ ζηε Γ.Ο.Τ. γηα ηελ νξγϊλσζε, ηε δνκά, ηε ιεηηνπξγέα θαη ηε δηνέθεζε ηεο επηρεέξεζεο. ΔλεκΫξσζε γηα ηηο επαγγεικαηηθϋο εγθαηαζηϊζεηο ηεο επηρεέξεζεο (Ϋδξα, ππνθαηαζηάκαηα, απνζάθεο, εξγνηϊμηα θ.ι.π.). (ΟΓΖΓΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ, 1999, ζει.115). 5. ΔΛΔΓΚΣΗΚΔ ΔΠΑΛΖΘΔΤΔΗ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΑ ΒΗΒΛΗΑ ηα βηβιέα θαηαγξϊθνληαη νη ζπλαιιαγϋο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα εθδνζϋληα ά ιεθζϋληα θνξνινγηθϊ ζηνηρεέα θαη ινηπϊ δηθαηνινγεηηθϊ ησλ εγγξαθψλ. 5.1 ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΥΧΡΗ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΣΖΡΖΖ ΒΗΒΛΗΧΝ ΣΟΤ ΚΒ Α).Βαζηθά ειεγθηηθά ελϋξγεηα, ζηε πεξέπησζε απηά εέλαη ε δηαπέζησζε κάπσο ε επηρεέξεζε εέρε ηελ ππνρξϋσζε λα ηεξάζεη βηβιέα ηνπ Κ.Β.., γη απηφ ζα πξϋπεη πξψηα λα ειεγρζεέ αλ πξϊγκαηη ε επηρεέξεζε αλάθεη ζηελ θαηεγνξέα ησλ απαιιαζζφκελσλ απφ ηελ ππνρξϋσζε ηάξεζεο βηβιέσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ Κ.Β.. Ο Ϋιεγρνο απηφο αθνξϊ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αθαζϊξηζησλ εζφδσλ. Βξέζθνπκε ηνλ επηηαρπλφκελν ζπληειεζηά κηθηνχ θϋξδνπο θαη ηα κηθηϊ θϋξδε πνπ πξνθχπηνπλ πξνζηέζεληαη ζην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ αγνξψλ, ρσξέο ην Φ.Π.Α., γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αθαζαξέζησλ εζφδσλ. Β).ηε ζπλϋρεηα, γέλεηαη επαιάζεπζε αλ γηα νξηζκϋλα εέδε αγαζψλ, ππϊξρνπλ ηα αληέζηνηρα ηηκνιφγηα αγνξψλ. Γ).Γέλεηαη δηαζηαχξσζε ησλ ππαξρφλησλ ηηκνινγέσλ αγνξψλ κε θαηαζηϊζεηο αγνξψλ απφ ην ΚΔΠΤΟ πνπ αθνξνχλ ηνπο αγνξαζηϋο. Γ).Έπεηηα ειϋγρεηαη αλ ηα δεδνκϋλα ησλ εμφδσλ θαη αγνξψλ Ϋρνπλ κεηαθεξζεέ νξζϊ ζηηο δειψζεηο θνξνινγέαο εηζνδάκαηνο. Δ).ΣΫινο ειϋγρεηαη αλ ππϊξρνπλ ελ γϋλεη ιεμηπξφζεζκεο θνξνινγηθϋο ππνρξεψζεηο. (ΟΓΖΓΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ, 1999, ζει119.)

23 5.2 ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΒΗΒΛΗΧΝ ΠΡΧΣΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΟΤ Κ.Β.. 1. Γέλεηαη ζεψξεζε ηνπ ηεξνχκελνπ βηβιένπ Αγνξψλ θαζψο θαη ησλ ηπρφλ πξφζζεησλ βηβιέσλ πνπ εέλαη ππνρξεσκϋλε λα ηεξεέ ε ειεγρφκελε επηρεέξεζε. Ο ρξφλνο ελεκϋξσζάο ηνπ εέλαη δεθαπϋληε (15) εκϋξεο απφ ηελ Ϋθδνζε ά ιάςε ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ θαη επέ ηακεηαθψλ πξϊμεσλ απφ ηελ Ϋθδνζε ηακηαθψλ παξαζηαηηθψλ. Π.ρ. Ϋθδνζε ά ιάςε ζηνηρεένπ ηελ Ζ κϋηξεζε πξνζεζκέαο θαηαρψξεζεο ηνπ ζηνηρεένπ ζην εκεξνιφγην αξρέδεη ζηηο θαη ιάγεη δειαδά ζηηο , ην ζηνηρεέν απηφ πξϋπεη λα εέλαη θαηαρσξεκϋλν ζην ηεξνχκελν εκεξνιφγην. Αλ ε εέλαη θαηϊ ην λφκν ενξηϊζηκε (αξγέα), ηφηε ε πξνζεζκέα θαηαρψξεζεο ιάγεη ζηηο Έπεηηα αθνχ ζπγθεληξψζεη φια ηα αθαηαρψξηζηα ζηνηρεέα, ειϋγρεηαη αλ γηα θϊπνηα απφ απηϊ Ϋρεη παξϋιζεη ε πξνζεζκέα θαηαρψξεζάο ηνπο. ε πεξέπησζε πνπ δηαπηζησζεέ παξϊβαζε, θαηαγξϊθεη ηα ζηνηρεέα πνπ δελ Ϋρνπλ θαηαρσξεζεέ γηα λα κλεκνλεπζνχλ ζηελ Ϋθζεζε ειϋγρνπ πνπ ζα ζπληαρζεέ. ηελ Ϋθζεζε ειϋγρνπ πξϋπεη απαξαέηεηα λα αλαθϋξεηαη ην εέδνο, ε ζεηξϊ, ν αξηζκφο, ε εκεξνκελέα, ε επσλπκέα ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ θαη ε αμέα ηνπ ζηνηρεένπ. 3. ΔιΫγρεηαη αλ νη εγγξαθϋο ζην βηβιέν Ϋρνπλ γέλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ Κ.Β.. π.ρ. θαηαρψξεζε ζε ηδηαέηεξν ρψξν ησλ παγέσλ, ρνξάγεζε θαη ιάςε δαλεέσλ θ.ι.π. 4. Ζ βϊζε γηα ηελ επηηπρέα ηνπ πξνιεπηηθνχ ειϋγρνπ ζηεξέδεηαη ζηνλ αηθληδηαζκφ θαη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα πνπ ζα επηδεέμεη ν ειεγθηάο. Αλ αληηιεθζεέ φηη ζηελ επηρεέξεζε ππϊξρνπλ αλεπέζεκα βηβιέα θαη ζηνηρεέα ηα παξαιακβϊλεη γηα λα αμηνπνηεζνχλ πεξαηηϋξσ, ζπληϊζζνληαο Ϋθζεζε θαηϊζρεζεο, πξνθεηκϋλσ λα εέλαη λφκηκε ε παξαιαβά. Ο ειεγθηάο αθνχ θπιινκεηξάζεη θαη κνλνγξϊςεη ηα πξνο θαηϊζρεζε αλεπέζεκα βηβιέα θαη ζηνηρεέα, ζπληϊζζεη κηα Ϋθζεζε ζε ηξέα (3) αληέγξαθα. Ζ Ϋθζεζε ππνγξϊθεηαη απφ ηνλ ειεγθηά ά ηνπο ειεγθηϋο θαη ηνλ εθπξφζσπν ηεο επηρεέξεζεο. Έλα αληέγξαθν απηνχ ηνπ πξσηνθφιινπ παξαδέδεηαη ζηνλ ππεχζπλν ηεο επηρεέξεζεο, ν νπνένο ππνγξϊθεη γηα ηελ παξαιαβά ηνπ ζην πξσηφηππν. ε πεξέπησζε πνπ ε επηρεέξεζε αξλεζεέ λα παξαδψζεη ηα αλεπέζεκα ελεκεξψλεηαη ν πξντζηϊκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. γηα ηα πεξαηηϋξσ. Σα

24 αλεπέζεκα πνπ Ϋρνπλ θαηαζρεζεέ, παξαδέδνληαη ακϋζσο ζηνλ επφπηε ειϋγρνπ ά ηνλ πξντζηϊκελν ηεο Γ.Ο.Τ. 5. ΔιΫγρεηαη ε εκπξφζεζκε θαη νξζά ππνβνιά ησλ δειψζεσλ (Φνξνινγέαο εηζνδάκαηνο, Φ.Π.Α., Φ.Μ.Τ. θ.ι.π.) φισλ ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ φπσο απηϋο πξνθχπηνπλ απφ ηα βηβιέα θαη ζηνηρεέα ηεο επηρεέξεζεο. (ΟΓΖΓΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ, 1999, ζει.119). 5.3 ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΒΗΒΛΗΧΝ ΓΔΤΣΔΡΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΟΤ Κ.Β.. Γέλεηαη ζεψξεζε ηνπ ηεξνχκελνπ βηβιένπ Δζφδσλ - Δμφδσλ θαζψο θαη ησλ ηπρφλ πξφζζεησλ βηβιέσλ πνπ εέλαη ππνρξεσκϋλε λα ηεξεέ ε επηρεέξεζε, κε ηε δηαδηθαζέα πνπ αλαθϋξζεθε πην πϊλσ. Σν βηβιέν Δζφδσλ - Δμφδσλ εέλαη δπλαηφλ λα ηεξεέηαη ρεηξφγξαθα, κεραλνγξαθεκϋλα ζηελ επηρεέξεζε, κεραλνγξαθεκϋλα ζε ινγηζηηθφ γξαθεέν. Αθνινχζσο γέλεηαη Ϋιεγρνο ελεκεξφηεηαο: Υεηξφγξαθα Όηαλ ν επηηεδεπκαηέαο πξνζθνκέζεη ζηνλ Ϋιεγρν ην βηβιέν Δζφδσλ - Δμφδσλ, ηφηε ν ειεγθηάο πξνβαέλεη ζε Ϋιεγρν ελεκεξφηεηαο θαη ζσζηάο ηάξεζεο ηνπ. ΜεραλνγξαθηθΪ χκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ Κ.Β.. δηαρσξέδεηαη ε Ϋλλνηα ηεο εθηχπσζεο απφ ηελ Ϋλλνηα ηεο θαηαρψξεζεο. Χο θαηαρψξεζε ελλνεέηαη ε πιεθηξνιφγεζε ησλ εγγξαθψλ ζηνλ ππνινγηζηά θαη σο εθηχπσζε ε εμαγσγά ησλ δεδνκϋλσλ θαη ε αλαγξαθά απηψλ ζηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηϊμεηο Ϋληππα. Ο ρξφλνο ελεκϋξσζεο εέλαη ν έδηνο κε ηα ρεηξφγξαθα βηβιέα. Ζ εθηχπσζε φκσο γέλεηαη κϋζα ζηνλ επφκελν κάλα, εθεέλνπ πνπ αθνξνχλ νη νηθνλνκηθϋο πξϊμεηο. π.ρ. ν Ϋιεγρνο δηελεξγεέηαη ζηηο 20 Ννεκβξένπ, ε επηρεέξεζε ζα πξϋπεη λα Ϋρεη εθηππψζεη ην Βηβιέν Δζφδσλ - Δμφδσλ γηα ην κάλα επηϋκβξην. Ο ειεγθηάο πνπ πξαγκαηνπνηεέ Ϋιεγρν ζε επηρεέξεζε πνπ ηεξεέ κεραλνγξαθηθϊ ηα βηβιέα ηεο, πξϋπεη λα δεηάζεη ην εγρεηξέδην ρξάζεο. Ζ επηρεέξεζε πξϋπεη λα δηαζϋζεη ζηνλ Ϋιεγρν ην θαηϊιιειν πξνζσπηθφ πξνθεηκϋλνπ λα εθηππσζνχλ ά λα εκθαληζζνχλ ζηελ νζφλε ηα ζηνηρεέα πνπ ζα δεηεζνχλ

25 Ο Ϋιεγρνο, κε βϊζε ην εγρεηξέδην νδεγηψλ ρξάζεο, κπνξεέ λα δεηάζεη απφ ηνλ ρξάζηε λα ηνπ εκθαλέζεη ζηελ νζφλε, ηηο ηειεπηαέεο εγγξαθϋο θαη ζηε ζπλϋρεηα λα ηνπ δεηάζεη λα ηηο εθηππψζεη. Θεσξεέηαη ζθφπηκν ζηελ εθηχπσζε λα ππνγξϊςεη ν ειεγθηάο θαη ν ππεχζπλνο ηεο επηρεέξεζεο. ηε ζπλϋρεηα ν ειεγθηάο δεηϊεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ ηειεπηαέσλ εθηππψζεσλ ηνπ Βηβιένπ Δζφδσλ - Δμφδσλ, ηηο νπνέεο ζεσξεέ ζηελ ηειεπηαέα ζειέδα. ΔιΫγρεη αλ αλαπηχζζνληαη ζε ζηάιεο ηα πιεξνθνξηαθϊ ζηνηρεέα, πνπ πξνβιϋπνληαη απφ ηνλ Κ.Β.., εθφζνλ δελ ζπληϊζζνληαη ηδηαέηεξεο θαηαζηϊζεηο. ΔιΫγρεη ηα ζηνηρεέα πνπ δελ Ϋρνπλ θαηαρσξεζεέ, γηα λα δηαπηζηψζεη αλ Ϋρνπλ θαηαρσξεζεέ εκπξφζεζκα νη εγγξαθϋο ζην ηεξνχκελν κεραλνγξαθηθϊ βηβιέν, αληηπαξαβϊιινληαο απηϊ κε ην βηβιέν πνπ Ϋρεη εθηππσζεέ αξρηθϊ ζε πξφρεηξν ραξηέ. Αλ εθδέδνληαη απνδεέμεηο ιηαληθάο πψιεζεο κε ρξάζε Ζ/Τ, ειϋγρεη αλ απηϋο θϋξνπλ φιεο ηηο ελδεέμεηο πνπ ππνρξενχληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηϊμεηο. Αλ ρξεζηκνπνηεέηαη εληαέν κεραλνγξαθηθφ Ϋληππν, γηα ηελ Ϋθδνζε πνιιψλ ζηνηρεέσλ, ειϋγρεηαη δεηγκαηνιεπηηθϊ ε εληαέα αξέζκεζε. ΣΫινο ειϋγρεη αλ πιεξνχληαη νη ηερληθϋο πξνδηαγξαθϋο π.ρ. πξνζπαζεέ λα θαηαρσξάζεη εγγξαθά κε εκεξνκελέα πξνγελϋζηεξε ησλ 15 εκεξψλ θ.ι.π ΔιΫγρεηαη ε εκπξφζεζκε θαη νξζά ππνβνιά δειψζεσλ (θνξνινγέαο εηζνδάκαηνο, Φ.Π.Α., Φ.Μ.Τ. θ.ι.π.) φισλ ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ φπσο απηϋο πξνθχπηνπλ απφ ηα βηβιέα θαη ζηνηρεέα ηεο επηρεέξεζεο. γ Μησανογπαθικά ζε λογιζηικό γπαθείο. Ο ειεγθηάο αθνχ κεηαβεέ πξψηα ζηελ επηρεέξεζε, πξνθεηκϋλνπ λα θαηαγξϊςεη ηα αθαηαρψξηζηα ζηνηρεέα ζηε ζπλϋρεηα κεηαβαέλεη ζην ινγηζηηθφ γξαθεέν θαη θϊλεη ηηο έδηεο ελϋξγεηεο πνπ πεξηγξϊθνληαη παξαπϊλσ. (ΟΓΖΓΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ, 1999, ζει.120)

26 5.4 ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΒΗΒΛΗΧΝ ΣΡΗΣΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΟΤ Κ.Β.. Καη ζηε πεξέπησζε ηνπ επηηεδεπκαηέα πνπ ηεξεέ βηβιέα ηξέηεο θαηεγνξέαο ηνπ Κ.Β.., ηζρχεη φηη αλαθϋξζεθε γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηάξεζεο ησλ βηβιέσλ ησλ Ϊιισλ θαηεγνξηψλ. Ο ρξφλνο ελεκϋξσζεο ησλ βηβιέσλ εέλαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ηηο δηαηϊμεηο ηνπ Κ.Β.. Βηβιέα πνπ ζεσξνχληαη ππνρξεσηηθϊ απφ ηνλ θνξνινγηθφ Ϋιεγρν. Ο ειεγθηάο πνπ δηελεξγεέ Ϋιεγρν ελεκεξφηεηαο, ζεσξεέ ππνρξεσηηθϊ ηα εμάο βηβιέα: 1. Σα Ζκεξνιφγηα Γεληθφ Ζκεξνιφγην ΑλαιπηηθΪ Ζκεξνιφγηα Ζκεξνιφγην Δγγξαθψλ Ηζνινγηζκνχ 2. Σν Γεληθφ Καζνιηθφ, ά ην Ηζνδχγην Γεληθνχ Καζνιηθνχ (φπνην απφ ηα δπν εέλαη ζεσξεκϋλν). 3. Σν βηβιέν Απνγξαθψλ θαη Ηζνινγηζκψλ. 4. Σα εηδηθϊ βηβιέα. Σν κεηξψν παγέσλ, εθφζνλ πξϋπεη λα ηεξεέηαη Σν βηβιέν απνζάθεο ά νη κεληαέεο θαηαζηϊζεηο απνζάθεο (φπνην απφ ηα δπν εέλαη ζεσξεκϋλν). Σν βηβιέν παξαγσγάο θνζηνινγένπ Σα πξφζζεηα βηβιέα ηνπ Κ.Β.. Σα δηνηθεηηθϊ βηβιέα ηνπ Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.(φηαλ θξέλεηαη αλαγθαέν απφ ηνλ Ϋιεγρν). Έιεγρνο βηβιέσλ πνπ ηεξνχληαη ρεηξφγξαθα Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξάζεηο, πνπ ηεξνχλ ηα βηβιέα ηνπο ρεηξφγξαθα, ζπλάζσο εέλαη κηθξνχ κεγϋζνπο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ην ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα. Σα βηβιέα πνπ ζπλάζσο ρξεζηκνπνηνχληαη εέλαη: Αλαιπηηθφ εκεξνιφγην δηαθφξσλ πξϊμεσλ Αλαιπηηθφ εκεξνιφγην ηακεένπ

27 πγθεληξσηηθφ εκεξνιφγην Γεληθφ θαζνιηθφ ΑλΪινγα κε ηηο αλϊγθεο ηνπο πνιιϋο επηρεηξάζεηο ρξεζηκνπνηνχλ θαη Ϊιια ΑλαιπηηθΪ Ζκεξνιφγηα φπσο ην Ζκεξνιφγην Αγνξψλ θαη ην Ζκεξνιφγην Πσιάζεσλ. Σα ΑλαιπηηθΪ Ζκεξνιφγηα, πνπ ελεκεξψλνληαη θαζεκεξηλϊ κε ηηο εκεξάζηεο θηλάζεηο. ην ηϋινο ηνπ κάλα νη εγγξαθϋο θϊζε εκεξνινγένπ, ζπγθεληξψλνληαη θαηϊ ινγαξηαζκφ θαη γέλεηαη κέα εγγξαθά ζην πγθεληξσηηθφ Ζκεξνιφγην γηα θϊζε Αλαιπηηθφ Ζκεξνιφγην. Απφ ην πγθεληξσηηθφ Ζκεξνιφγην ελεκεξψλεηαη θαη ην Γεληθφ Καζνιηθφ γηα ηε κεληαέα θέλεζε θϊζε ινγαξηαζκνχ. Οη εγγξαθϋο ζην πγθεληξσηηθφ Ζκεξνιφγην θαη ην Γεληθφ Καζνιηθφ γέλνληαη κϋρξη ην ηϋινο ηνπ επφκελνπ κάλα, εθεέλνπ πνπ αθνξνχλ νη πξϊμεηο. Ο ειεγθηάο ζεσξεέ ηα ΑλαιπηηθΪ Ζκεξνιφγηα θαη ην πγθεληξσηηθφ Ζκεξνιφγην κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξϊθεηαη παξαπϊλσ. Δπεηδά ζην Γεληθφ Καζνιηθφ θϊζε ινγαξηαζκφο εέλαη ζε Ϋλα θχιιν, επηιϋγνπκε γηα ζεψξεζε ηξεηο ά ηϋζζεξηο ινγαξηαζκνχο πνπ παξνπζηϊδνπλ ελδηαθϋξνλ. Οη ινγαξηαζκνέ απηνέ ζπλάζσο εέλαη π.ρ. ην ηακεέν, νη πσιάζεηο, νη αγνξϋο, ν ΦΠΑ θαη νη ινγαξηαζκνέ δαπϊλεο ρξάζεσο. Ζ ζεψξεζε γέλεηαη ζην ζθϋινο ηεο ρξϋσζεο θαη ζην ζθϋινο ηεο πέζησζεο. Δπέζεο ζεσξνχληαη φια ηα ζηνηρεέα. ΔπαλαιακβΪλεηαη ε δηαδηθαζέα κε ηα αθαηαρψξηζηα παξαζηαηηθϊ, γηα λα δηαπηζησζεέ αλ ε ειεγρφκελε επηρεέξεζε ηεξεέ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ Κ.Β. πξνζεζκέεο. Δπέζεο ειϋγρεηαη πϊληα ε εκεξνκελέα ζεψξεζάο ηνπο κε ηηο πξψηεο εγγξαθϋο πνπ Ϋρνπλ θαηαρσξεζεέ ζε απηϊ. ε πεξέπησζε πνπ ε επηρεέξεζε ππνρξενχηαη ζε ηάξεζε Βηβιένπ Απνζάθεο, επηιϋγνληαη γηα Ϋιεγρν ηα εέδε κε ην κεγαιχηεξν θνξνινγηθφ ελδηαθϋξνλ (π.ρ. αλϊινγα κε ηελ αμέα ά ηελ θέλεζε πνπ παξνπζηϊδνπλ) θαη ζεσξνχληαη νη αληέζηνηρεο κεξέδεο. Δπέζεο, ειϋγρεηαη θαη ε εκπξφζεζκε ελεκϋξσζε ηνπ Βηβιένπ Απνζάθεο ηαπηφρξνλα κε ηνλ Ϋιεγρν ησλ αθαηαρψξηζησλ παξαζηαηηθψλ. Έιεγρνο βηβιέσλ πνπ ηεξνχληαη κεραλνγξαθηθϊ. ρεηηθϊ κε ηελ εθηχπσζε ησλ βηβιέσλ πνπ ηεξνχληαη κεραλνγξαθηθϊ, ηζρχνπλ φζα αλαθϋξζεθαλ θαη γηα ηα βηβιέα ηεο δεχηεξεο θαηεγνξέαο. Ζ εθηχπσζε ηνπ Γεληθνχ Ζκεξνινγένπ θαη ησλ Αλαιπηηθψλ Ζκεξνινγέσλ γέλεηαη κϋρξη ην ηϋινο ηνπ επφκελνπ κάλα, απφ εθεέλνλ πνπ αθνξνχλ νη

28 νηθνλνκηθϋο πξϊμεηο. Ζ εθηχπσζε ηνπ Ηζνινγηζκνχ γέλεηαη κϋρξη ην θιεέζηκν Ηζνινγηζκνχ. ην ηϋινο θϊζε κάλα εθηππψλεη ζεσξεκϋλν Γεληθφ Καζνιηθφ ά ζεσξεκϋλν Ηζνδχγην Γεληθνχ Καζνιηθνχ. Όηαλ εθηππψλεη Ηζνδχγην Γεληθνχ Καζνιηθνχ ηφηε ην Γεληθφ Καζνιηθφ (αζεψξεην) θαη ην πγθεληξσηηθφ Ζκεξνιφγην εθηππψλνληαη ζην ηϋινο ηεο ρξάζεο. Αλ ηεξεέ βηβιέν απνζάθεο θαη εθηππψλεη ζεσξεκϋλεο θαηαζηϊζεηο (ηζνδχγηα), ηφηε ην βηβιέν απνζάθεο εθηππψλεηαη ζην ηϋινο ηεο ρξάζεο (αζεψξεην). Πξφζζεηεο ειεγθηηθϋο επαιεζεχζεηο Να ειϋγμεη αλ ηεξεέηαη ην Δ.Γ.Λ.., φηαλ ππϊξρεη ππνρξϋσζε Να ειϋγμεη αλ εμαζθαιέδεηαη ε απηφκαηε εηάζηα πξννδεπηηθά αξέζκεζε θϊζε εκεξνινγηαθάο εγγξαθάο γηα θϊζε εκεξνιφγην ρσξηζηϊ θαη παξϊιιεια λα απνθιεέεη ηε δπλαηφηεηα κεηαβνιάο ηνπ αξηζκνχ ηεο εληαέαο πξννδεπηηθάο αξέζκεζεο απφ ην ρξάζηε. Να ειϋγμεη αλ ην πξφγξακκα απνθιεέεη ηε δπλαηφηεηα αλαδξνκάο παξϋκβαζεο, ζε νπνηαδάπνηε εκεξνκελέα πξνγελϋζηεξε ησλ δϋθα πϋληε (15) εκεξψλ. Να ειϋγμεη αλ εμαζθαιέδεη ππνρξεσηηθϊ ηελ ελεκϋξσζε ησλ βηβιέσλ ηνπ επηηεδεπκαηέα κε ην πεξηερφκελν ησλ ζηνηρεέσλ πνπ εθδέδνληαη κεραλνγξαθηθϊ απφ ην έδην ζχζηεκα. Να ειϋγμεη αλ ζηα ΑλαιπηηθΪ Ζκεξνιφγηα γέλεηαη ζε θϊζε ζειέδα ε Ϊζξνηζε απηφκαηα θαη αλ ην πνζφ κεηαθϋξεηαη ζηελ επφκελε ζειέδα. (ΟΓΖΓΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ, 1999, ζει ). 5.5 ΓΔΝΗΚΔ ΔΛΔΓΚΣΗΚΔ ΔΠΑΛΖΘΔΤΔΗ ΣΑ ΠΡΟΘΔΣΑ ΒΗΒΛΗΑ Ο Ϋιεγρνο ζε θϊζε πεξέπησζε πξϋπεη: Να δηαπηζηψζεη αλ ππϊξρεη ππνρξϋσζε ηάξεζεο πξφζζεησλ βηβιέσλ. Να ειϋγμεη αλ ην βηβιέν ηεξεέηαη ζηελ επαγγεικαηηθά εγθαηϊζηαζε πνπ αζθεέηαη ε ζρεηηθά δξαζηεξηφηεηα. Να ειϋγμεη ηελ νξζφηεηα ηάξεζεο

29 Να θϊλεη Ϋιεγρν εϊλ εθδφζεθαλ ηα ζηνηρεέα πνπ θϊζε θνξϊ πξνβιϋπνληαη. Να θϊλεη αληηπαξαβνιά ησλ δεδνκϋλσλ ησλ βηβιέσλ απηψλ ζε ζρϋζε κε ηα αληέζηνηρα ησλ ζηνηρεέσλ πνπ εθδφζεθαλ. Να ειϋγμεη πεξηπηψζεηο δσξεϊλ παξνράο ππεξεζηψλ θαη ηδηαέηεξα φπνπ απηϋο εκθαλέδνληαη κε κεγϊιε ζπρλφηεηα Να θϊλεη φπνπ εέλαη εθηθηφ δηαζηαπξψζεηο κε πειϊηεο ζρεηηθϊ κε ηελ πεξηγξαθά ηεο αηηηνινγέαο ην ηέκεκα θ.ι.π. Ζ δηαζηαχξσζε απηά απνθηϊ ηδηαέηεξν ελδηαθϋξνλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη αληηζπκβαιιφκελνη εέλαη επηηεδεπκαηέεο θαη ηνχην γηαηέ ην θέλεηξν θνξνδηαθπγάο εέλαη ακνηβαέν κε ηελ εκθϊληζε κεησκϋλσλ εζφδσλ απφ ηε κέα πιεπξϊ θαη απμεκϋλσλ δαπαλψλ απφ ηελ Ϊιιε. (ΟΓΖΓΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ, 1999, ζει. 94). 6. ΔΛΔΓΥΟ ΣΑΜΔΗΟΤ Ο Ϋιεγρνο ηνπ ηακεένπ απνζθνπεέ ζηελ απνθϊιπςε ηπρφλ εηζπξϊμεσλ θαη πιεξσκψλ θαη θαη επϋθηαζε ζηε δηελϋξγεηα πσιάζεσλ θαη αγνξψλ, ρσξέο λα εθδνζνχλ ά λα ιεθζνχλ θνξνινγηθϊ ζηνηρεέα. Πξηλ ηελ θαηακϋηξεζε ησλ κεηξεηψλ πξϋπεη: Να ζεσξνχληαη ην Γεληθφ Ζκεξνιφγην ά ην Αλαιπηηθφ Ζκεξνιφγην Σακεένπ. Να ζεσξνχληαη ηα ινγηζηηθϊ ζηνηρεέα φπσο ηα γξακκϊηηα εέζπξαμεο, ηα εληϊικαηα πιεξσκάο. Να εληνπέδνληαη νη αθαηαρψξηζηεο ηακεηαθϋο ζπλαιιαγϋο. Να ειϋγρεηαη αλ ππϊξρνπλ πξφρεηξεο ηακεηαθϋο δνζνιεςέεο. Αλ ππϊξρεη εκεξάζηα ηακεηαθά δνζνιεςέα ζε εμϋιημε

30 ΚαηακΫηξεζε κεηξεηψλ: Ζ θαηακϋηξεζε ησλ κεηξεηψλ γέλεηαη κφλν απφ ηνλ ππεχζπλν πνπ Ϋρεη νξέζεη ε επηρεέξεζε θαη ν ειεγθηάο παξαθνινπζεέ. πληϊζζεηαη πξσηφθνιιν θαηακϋηξεζεο, ην νπνέν ππνγξϊθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο επηρεέξεζεο θαη ηνλ ειεγθηά. Οη κεηαρξνλνινγεκϋλεο επηηαγϋο δελ ζεσξνχληαη κεηξεηϊ. Σν ππφινηπν ηακεένπ εμϊγεηαη απφ ηα βηβιέα, σο εμάο: ηα κεραλνγξαθηθφο ηεξνχκελα βηβιέα, δεηεέηαη εθηχπσζε ηνπ ππνινέπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ (Σακεέν), πξνζηέζεληαη νη εηζπξϊμεηο θαη νη πιεξσκϋο κϋρξη ηελ εκϋξα ηνπ ειϋγρνπ, εθηππψλεηαη ην Αλαιπηηθφ Ζκεξνιφγην ηακεένπ ά ην ππφινηπν απηνχ κϋρξη ηελ εκϋξα ελεκϋξσζεο θαη ζπγθξέλεηαη ην εμαγφκελν ππφινηπν κε ην απνηϋιεζκα ηεο θαηακϋηξεζεο κεηξεηψλ. Απφ ηε ρεηξφγξαθε ηάξεζε, δεηεέηαη ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ Σακεέν κϋρξη ηελ εκϋξα πνπ εέλαη ελεκεξσκϋλν θαη πξαγκαηνπνηνχληαη νη δηαδηθαζέεο ηεο πην πϊλσ πεξέπησζεο. Δέλαη ζθφπηκν λα γέλνληαη αζξνέζεηο ησλ ηακεηαθψλ πξϊμεσλ ζε ζεκεέα πξηλ ηελ ηειηθά εγγξαθά, επεηδά Ϋρεη παξαηεξεζεέ ηαθηνπνέεζε ηνπ ηακεένπ εθ ησλ πζηϋξσλ, θαηϊ ηϋηνην ηξφπν πνπ ην ππφινηπν ηεο ζειέδαο λα εέλαη ρξεσζηηθφ αιιϊ π.ρ. ζηε κϋζε ηεο ζειέδαο λα εέλαη πηζησηηθφ, ρσξέο λα νθεέιεηαη ζε ινγηζηηθφ ιϊζνο. Απφ ηνλ Ϋιεγρν ηνπ ηακεένπ κπνξεέ λα πξνθχςνπλ ελδερφκελα πνπ λα ρξεηϊδνληαη Ϋξεπλα φπσο: ΠιενλΪζκαηα, πνπ κπνξεέ λα νθεέινληαη ζε απφθξπςε πσιάζεσλ, ρσξέο ηελ Ϋθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ ά λα νθεέινληαη ζε πξνθαηαβνιϋο πειαηψλ γηα κειινληηθϋο αγνξϋο ρσξέο ηελ Ϋθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ. Διιεέκκαηα, πνπ κπνξεέ λα πξνθχπηνπλ απφ απφθξπςε δαλεηζκνχ, νπφηε δελ Ϋρνπλ ηελ ππνρξϋσζε θαηαβνιάο ραξηνζάκνπ θαη θφξνπ ησλ ηφθσλ ά λα νθεέινληαη ζηελ αγνξϊ αγαζψλ ρσξέο θνξνινγηθφ ζηνηρεέν, κε ζθνπφ λα δηαηεζνχλ ρσξέο ηελ Ϋθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ ά ζηελ χπαξμε επηηαγψλ αληέ κεηξεηψλ νη νπνέεο δελ Ϋρνπλ θαηαρσξεζεέ ζην ινγαξηαζκφ ΔπηηαγΫο ΔηζπξαθηΫεο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ δηαπηζηψζεσλ, πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηνλ Ϋιεγρν ηνπ ηακεένπ πξϋπεη λα γέλεηαη κε κεγϊιε πξνζνρά θαη ζε ζπλδπαζκφ πϊληα κε ηα νηθνλνκηθϊ κεγϋζε (χςνο ειιεηκκϊησλ, πιενλαζκϊησλ ζε ζρϋζε κε ην ππφινηπν ηακεένπ)

31 Σν φπνην πφξηζκα γηα θαηαινγηζκφ παξϊβαζεο εηο βϊξνο ηεο επηρεέξεζεο πξϋπεη λα αηηηνινγεέηαη πιάξσο θαη λα ζηεξέδεηαη ζε απνδεηθηηθϊ ζηνηρεέα. (ΟΓΖΓΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ, 1999, ζει.125)

32 1. ΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ «Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟ Φ.Π.Α.» Ο Ϋιεγρνο φισλ ησλ ππφρξεσλ ζε θαηαβνιά Φ.Π.Α. δελ εέλαη δπλαηφο θαη πξνθεηκϋλνπ λα ππϊξμνπλ απνηειϋζκαηα απαηηεέηαη δηαδηθαζέα επηινγάο ησλ επηρεηξάζεσλ πνπ πξννξέδνληαη γηα Ϋιεγρν. Ο πξναλαθεξφκελνο Ϋιεγρνο δηελεξγεέηαη, κεηαμχ Ϊιισλ επηρεηξάζεσλ, ζηηο παξαθϊησ επηρεηξάζεηο: Δπηρεηξάζεηο εηζαγσγάο θαη ρνλδξηθάο δηϊζεζεο νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ. Δπηρεηξάζεηο παξαγσγάο ηππνπνέεζεο ηξνθέκσλ θαη ρνλδξηθάο δηϊζεζεο απηψλ. Δπηρεηξάζεηο εηδψλ δαραξνπιαζηηθάο (ρνλδξηθά πψιεζε). ΚΫληξα δηαζθϋδαζεο θαη ηδέσο απηϊ κε επψλπκνπο θαιιηηϋρλεο. ΣαβΫξλεο, εζηηαηφξηα θαη ινηπνχο ρψξνπο δηαζθϋδαζεο θαη ςπραγσγέαο. ΟΘ ΠΗΓΕ ΠΟΤ ΘΑ ΑΝΑΖΗΣΗΘΟΤΝ ΣΑ ΚΡΘΣΗΡΘΑ ΕΘΝΑΘ: ΚΕ.ΠΤ.Ο. Δ.Ο.Τ. Σο γπαθείο VIES ηος Τποςπγείος Οικονομικών για έλεγσο ζηιρ ενδοκοινοηικέρ ζςναλλαγέρ. Υπηζιμοποίηζη ηος πληποθοπιακού ζςζηήμαηορ Σελωνείων (SCIENT-CIS). To απσείο ηος απμόδιος ημήμαηορ ηος Τποςπγείος Οικονομικών. Οι καηαγγελίερ ηων πολιηών. Οη επηρεηξάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξννξέδνληαη γηα Ϋιεγρν εληνπέδνληαη κϋζσ ηνπ πξνγξϊκκαηνο regdata 5 θαη κε θχξηα θξηηάξηα αλαδάηεζεο: Σν κϋγεζνο ηεο επηρεέξεζεο (πξνηεξαηφηεηα ζε επηρεηξάζεηο κε ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ κϋγεζνο). Δηθφλα ηεο επηρεέξεζεο (κε ππνβνιά δειψζεσλ θνξνινγέαο εηζνδάκαηνο θαη Φ.Π.Α., κεγϊια πνζϊ πηζησηηθνχ Φ.Π.Α. θ.ι.π.). ΜΫγηζηε δπλαηά δηαζπνξϊ ειϋγρσλ ψζηε λα απνθεπρζεέ ε επαλϊιεςε ειϋγρσλ, ρσξέο ιφγν, ζηηο έδηεο επηρεηξάζεηο. πγθεθξηκϋλεο θαηαγγειέεο ζε βϊξνο επηρεηξάζεσλ. Σνλ θσδηθφ πξνγξακκαηηζκνχ. Σνλ θσδηθφ αξηζκφ δξαζηεξηφηεηαο

33 Δπηπξφζζεηα θξηηάξηα εέλαη θαη: Ο κεγϊινο φγθνο αγνξψλ απφ ρψξεο ηεο Δ.Ο.Κ. ζε ζπζρεηηζκφ κε ην πηζησηηθφ ππφινηπν. Ζ κε ππνβνιά ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηϊζεσλ πξνκεζεπηψλ θαη πειαηψλ. Ζ κε εκθϊληζε δξαζηεξηφηεηαο ζηα ηειεπηαέα ηξέα (3) Ϋηε ζε ζπζρεηηζκφ κε ην αληηθεέκελν δξαζηεξηφηεηαο θαη ηε ζεψξεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ. Ζ χπαξμε παξαβϊζεσλ ηα ηειεπηαέα ηξέα (3) ρξφληα θαη εηδηθϊ απηϋο πνπ αλαθϋξνληαη ζηελ Ϋθδνζε ά ιάςε θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ εηθνληθψλ ά πιαζηψλ. Ο ζπληειεζηάο Φ.Π.Α. πνπ επηβαξχλεη ηηο εθξνϋο. Πξνηεξαηφηεηα ειϋγρνπ Ϋρνπλ νη επηρεηξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξνπο απφ Ϋλα θνξνινγηθνχο ζπληειεζηϋο, επεηδά απνδέδνπλ Φ.Π.Α. βϊζεη ηνπ ρακεινχ ζπληειεζηά γηα θνξνινγεηϋα βϊζε πνπ ππϊγεηαη ζχκθσλα κε ην λφκν ζε κεγαιχηεξν ζπληειεζηά π.ρ. α) πνιιϋο πσιάζεηο ζε λεζηϊ κε ζπληειεζηά 13%, β) νηλνπλεπκαηψδε πνηϊ φπνπ απνδέδεηαη Φ.Π.Α. 9% αληέ ηνπ θαλνληθνχ 19%. Ζ γεληθά ζπκπεξηθνξϊ ηνπ ειεγρφκελνπ πνπ αθνξϊ ηελ ηθαλνπνέεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζηε θνξνινγέα ηνπ Φ.Π.Α. ( θαη ΔΗΓΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ «ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΚΑΗ ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΔΛΔΓΥΟ ΦΠΑ ΑΠΟ ΣΟ ΓΟΔ», 1997, ζει.1-2). 2. ΟΗ ΑΡΥΔ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΟΤΝ ΣΑ ΔΛΔΓΚΣΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΦΠΑ Α). ηε θνξνινγέα εηζνδάκαηνο απαξαέηεηα ζπγθξέλνληαη ηα δεδνκϋλα, επεηδά ππϊξρεη αληηζηνηρέα ζηα νηθνλνκηθϊ κεγϋζε, σο εμάο: ΔΗΟΓΖΜΑ ΠΧΛΖΔΗ-ΠΔΛΑΣΔ ΑΓΟΡΔ-ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΓΑΠΑΝΔ-ΔΞΟΓΑ Φ.Π.Α. ΔΚΡΟΔ ΔΗΡΟΔ ΔΗΡΟΔ Δπεηδά ν Φ.Π.Α. θαηαβϊιιεηαη ζρεδφλ ακϋζσο θαη δεκηνπξγεέ ηακηαθά δπζθνιέα θαηαβνιάο, ζε ζχγθξηζε κε ην εηζφδεκα πνπ δεκηνπξγεέ ηελ ππνρξϋσζε θαηαβνιάο κεηϊ απφ Ϋλα Ϋηνο, παξνπζηϊδνληαη ηα θνξνινγεηϋα αθαζϊξηζηα Ϋζνδα ζηε δάισζε εηζνδάκαηνο θαη απνθξχπηνληαη ζηηο δειψζεηο Φ.Π.Α. ζε αλακνλά θϊπνηαο επλντθάο απφθαζεο γηα θαηαβνιά ρσξέο πξφζηηκα θαη πξνζαπμάζεηο. Ζ θνξνινγηθά ππνρξϋσζε Φ.Π.Α

34 εμαξηϊηαη απφ ηελ εηιηθξηλά ηάξεζε ησλ θνξνινγηθψλ βηβιέσλ θαη ζηνηρεέσλ γηα ηε θνξνινγέα εηζνδάκαηνο. Β). ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε επηρεέξεζε ρξεζηκνπνηεέ πνιινχο ζπληειεζηϋο Φ.Π.Α. απαξαέηεηα ρξεηϊδεηαη λα γέλεη Ϋιεγρνο ζηε ζρϋζε θαηϊ ζπληειεζηά θφξνπ πξαγκαηνπνέεζεο αθαζαξέζησλ εζφδσλ. Σα αθαζϊξηζηα Ϋζνδα πνπ ππϊγνληαη ζην κεγϊιν ζπληειεζηά Φ.Π.Α. παξνπζηϊδνληαη αθαζϊξηζηα Ϋζνδα πνπ ππϊγνληαη ζην ρακειφ ζπληειεζηά Φ.Π.Α. Γ). ε πεξέπησζε πνπ αζθεέηαη κε θνξνινγεηϋα δξαζηεξηφηεηα, εμεηϊδεηαη, αλ ε αμέα ησλ εηζξνψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, θαηαρσξεέηαη καδέ κε ηνλ θφξν ζε μερσξηζηφ ινγαξηαζκφ, ρσξέο δηθαέσκα Ϋθπησζεο. Γ).ΠξΫπεη λα γέλεη εμϋηαζε ηνπ αληηθεηκϋλνπ εξγαζηψλ, εέδνο εκπνξεπκϊησλ ά παξαγνκϋλσλ εηδψλ θαη παξνράο ππεξεζηψλ γηα ηελ εμαθξέβσζε ηνπ αλϊινγνπ ζπληειεζηά Φ.Π.Α. θαη ζε πεξέπησζε θνξνινγεηϋσλ θαη κε πξϊμεσλ εμεηϊδεηαη ην πνζνζηφ ηνπ δηθαηψκαηνο Ϋθπησζεο ηνπ Φ.Π.Α. ησλ εηζξνψλ (PRORATA). Δ). Ο Ϋιεγρνο ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ ζηα βηβιέα θαη εηδηθϊ ηνπ ινγαξηαζκνχ Φ.Π.Α δελ αξθεέ γηα ηελ εμαθξέβσζε ηνπ πνζνχ θαηαβνιάο Φ.Π.Α, επεηδά ην πνζφ εμαξηϊηαη θαη απφ ηελ λνκφηππε εηιηθξέλεηα ησλ βηβιέσλ θαη ζηνηρεέσλ κε βϊζε ηα εθδηδφκελα θαη παξαιεθζϋληα ζηνηρεέα Κ.Β.. Ζ ινγηζηηθά εηιηθξέλεηα ησλ εγγξαθψλ δελ εμαζθαιέδεη θαη ηελ εηιηθξέλεηα ζηε θνξνινγηθά ππνρξϋσζε θαηαβνιάο Φ.Π.Α. Σα εηθνληθϊ θαη πιαζηϊ ζηνηρεέα παξνπζηϊδνληαη λνκφηππα θαηαρσξεκϋλα ζηα βηβιέα ησλ επηρεηξάζεσλ. Σ). Οη θαηεγνξέεο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ ζα γέλνπλ νη ειεγθηηθϋο δηαδηθαζέεο γηα ηελ εμαθξέβσζε ηνπ θαηαβιεηϋνπ Φ.Π.Α εέλαη: ησλ εθξνψλ, ησλ εηζξνψλ, ηνπ δηθαηψκαηνο Ϋθπησζεο θφξνπ ησλ ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ Ε). Ζ ειεγρφκελε επηρεέξεζε πνπ ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιά θφξνπ ζε εθπιάξσζε δηθάο ηεο θνξνινγηθάο ππνρξϋσζεο, επηηξϋπεηαη λα επηξξέςεη ην θφξν ζε βϊξνο ηνπ θαηαλαισηά θαη δελ απαιιϊζζεηαη ηεο ππνρξϋσζεο αλ γηα νπνηνδάπνηε ιφγν δελ κπφξεζε ά δελ ζϋιεζε λα επηξξέςεη ην θφξν ζε βϊξνο ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ. Ζ αξρά απηά δέλεη ηελ απϊληεζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηζρπξέδνληαη νη επηρεηξάζεηο φηη δελ Ϋρνπλ ππνρξϋσζε λα πιεξψζνπλ Φ.Π.Α., επεηδά ν αληηζπκβαιιφκελνο ηνπο Ϋγηλε επηζθαιάο θαη

35 δελ κπνξεέ λα ηνπο πιεξψζεη ά γηα θϊπνηα ζπλαιιαγά δελ Ϋρνπλ αθφκε εηζπξϊμεη ην ηέκεκα. Ζ). Ο Φ.Π.Α επηβϊιιεηαη ζε φια ηα ζηϊδηα ηεο παξαγσγάο, θνξνινγεέηαη φκσο ε πξνζηηζϋκελε αμέα πνπ δεκηνπξγεέηαη ζε θϊζε ζηϊδην. Ζ ειεγρφκελε επηρεέξεζε θαηαβϊιιεη Ϋλα κϋξνο ηνπ Φ.Π.Α ζηηο επηρεηξάζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηαδένπ καδέ κε ηελ ηηκά αγνξϊο. Σν ππφινηπν ην θαηαβϊιιεη ζην Γεκφζην. Θ).ΚαηΪ ηνλ Ϋιεγρν Φ.Π.Α, αλ δηαπηζησζνχλ παξαιάςεηο πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ παξαβϊζεηο Κ.Β., ζα ζπληϊζζεηαη μερσξηζηά Ϋθζεζε ειϋγρνπ θαη απνθϊζεσλ θαηαινγηζκνχ πξνζηέκνπ. Η). ΚΪζε παξϊλνκε πξϊμε πνπ γέλεηαη αληηιεπηά απφ ηνλ Ϋιεγρν πξϋπεη λα αλαθϋξεηαη ζηηο αξκφδηεο αξρϋο. (ΔΗΓΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ «ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΚΑΗ ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΔΛΔΓΥΟ ΦΠΑ ΑΠΟ ΣΟ ΓΟΔ»,1997, ζει.5-7). 3. ΣΡΟΠΟ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ 3.1 ΔΛΔΓΥΟ ΔΗΡΟΧΝ ΔΛΔΓΥΟ ΔΗΡΟΧΝ ΜΔ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΔΚΠΣΧΖ ΣΟΤ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ Κ.Β.. ηα θνξνινγηθϊ ζηνηρεέα, πνπ Ϋιαβε ε επηρεέξεζε απφ ηνπο πξνκεζεπηϋο (θαη ηδηαέηεξα γηα εθεέλα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ κεγϊιεο αμέεο), γέλνληαη νη αθφινπζεο ειεγθηηθϋο επαιεζεχζεηο: Α) ΑληηπαξαβΪιιεηαη ε θαηαρψξεζε ηεο εγγξαθάο ζηα βηβιέα ηνπ πνζνχ ηνπ ηηκνινγένπ αγνξψλ αγαζψλ θαη ιάςεο ππεξεζηψλ ηεο επηρεέξεζεο ζηνπο ινγαξηαζκνχο κε δηθαέσκα Ϋθπησζεο ηνπ θφξνπ θαη ζπγθεθξηκϋλα αλ θαηαρσξεέηαη μερσξηζηϊ ε αμέα Φ.Π.Α θαη αλ ην πνζφ ηνπ Φ.Π.Α αλαγξϊθεηαη ζην ινγαξηαζκφ Φ.Π.Α. Παξαηεξεέηαη ζπλάζσο λα αλαγξϊθεηαη κεγαιχηεξν πνζφ ζηε ζηάιε Φ.Π.Α ηνπ βηβιένπ Δζφδσλ-Δμφδσλ γηα λα εμαζθαιέδεηαη δηθαέσκα Ϋθπησζεο κεγαιχηεξνπ πνζνχ ψζηε λα κεηψλεηαη ν απνδνηϋνο θφξνο. ηελ πεξέπησζε απηά δηαπηζηψλεηαη κε λφκηκε αχμεζε ηνπ δηθαηψκαηνο Ϋθπησζεο Φ.Π.Α

36 Καηαρσξεέηαη ζην ινγαξηαζκφ (ζηάιε ηνπ βηβιένπ εζφδσλ-εμφδσλ) ε αμέα θαηϊ ζπληειεζηά Φ.Π.Α θαη ζην ινγαξηαζκφ Φ.Π.Α πνζφ θφξνπ πνπ αλαινγεέ ζε κεγαιχηεξν ζπληειεζηά π.ρ γηα ηηκνιφγην αμέαο ζην νπνέν αληηζηνηρεέ Φ.Π.Α θαηαρσξεέηαη σο αμέα ά θαηαρσξεέηαη σο αμέα θαη Φ.Π.Α Β) Ζ έδηα ειεγθηηθά επαιάζεπζε πξϋπεη λα γέλεη θαη ζηα ηηκνιφγηα ησλ πξνκεζεπηψλ αγνξϊο πϊγηνπ εμνπιηζκνχ θαη ζηα ηηκνιφγηα γεληθψλ εμφδσλ. Γ) Αληηπαξαβνιά ζηηο θαηαρσξάζεηο ζηα βηβιέα ησλ πηζησηηθψλ ηηκνινγέσλ πνπ Ϋρνπλ εθδψζεη νη πξνκεζεπηϋο. Δπεηδά ε θαηαρψξεζε ηνπ πηζησηηθνχ ηηκνινγένπ ηνπ πξνκεζεπηά επεξεϊδεη ην ρξεσζηηθφ ππφινηπν γηα θαηαβνιά ηνπ πνζνχ Φ.Π.Α, νη επηρεηξάζεηο δελ ηα θαηαρσξνχλ. Ο εληνπηζκφο απηάο ηεο πεξέπησζεο γέλεηαη απφ ηνλ Ϋιεγρν ηεο θαηϊζηαζεο πειαηψλ ηνπ πξνκεζεπηά θαη αληηπαξαβνιά απηάο κε ηελ θαηϊζηαζε πξνκεζεπηψλ ηεο ειεγρφκελεο επηρεέξεζεο. ε πεξέπησζε πνπ ππϊξρεη δηαθνξϊ ζην πνζφ θαη ζπγθεθξηκϋλα ε ειεγρφκελε επηρεέξεζε Ϋρεη κεγαιχηεξν πνζφ, ηφηε δηαπηζηψλεηαη ε κεέσζε ηνπ απνδνηϋνπ θφξνπ. Δ) Αμηνπνέεζε κε δηαζηαπξσκϋλεο ειεγθηηθϋο δηαδηθαζέεο ησλ θαηαζηϊζεσλ πειαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ κε ηηο εγγξαθϋο ησλ βηβιέσλ. ΤπΪξρνπλ θαηαρσξεκϋλα ηηκνιφγηα ηα νπνέα εέλαη εηθνληθϊ ά πιαζηϊ, αθφκε θαη εγγξαθϋο γηα ηηο νπνέεο δελ πθέζηαληαη παξαζηαηηθϊ. Ο εληνπηζκφο ησλ εηθνληθψλ ζπλαιιαγψλ εμαξηϊηαη θπξέσο απφ ηα εμάο: Αλ ην εέδνο ηνπ αγαζνχ θαη ηεο ππεξεζέαο δηθαηνινγεέηαη απφ ην αληηθεέκελν εξγαζηψλ ηνπ πξνκεζεπηά π.ρ. Ο Ϋκπνξνο ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ εθδέδεη πξνο ηελ ειεγρφκελε επηρεέξεζε πνπ Ϋρεη αληηθεέκελν εξγαζηψλ εκπφξην ελδπκϊησλ, ηηκνιφγην κε πεξηερφκελν φηη πνχιεζε ζε απηάλ 600 κϋηξα χθαζκα. Αλ ην εέδνο πνπ αγνξϊζζεθε Ϋρεη ζρϋζε κε ην αληηθεέκελν εξγαζηψλ ηεο ειεγρφκελεο επηρεέξεζεο π.ρ. ΑγνξΪ 1000 θηιψλ κνξθνπνηεκϋλνπ ζηδάξνπ απφ επηρεέξεζε εκπνξέαο εηδψλ νηθηαθάο ρξάζεσο. ΔμΫηαζε ησλ ηηκνινγέσλ ζε ζρϋζε κε ην κϋγεζνο ηεο επαγγεικαηηθάο εγθαηϊζηαζεο θαη ηνπ φγθνπ ά ηνπ βϊξνπο ησλ αγνξαζζϋλησλ,

37 αθφκε θαη κε ηηο ηδηαέηεξεο ηδηφηεηεο ησλ αγνξαζζϋλησλ εηδψλ π.ρ. ΑγνξΪ θηιψλ ηπξηνχ θϋηαο απφ κέα ηαβϋξλα ά Ϋλα εμνρηθφ θϋληξν πνπ Ϋρεη δχν ςπγεέα ρσξεηηθφηεηαο 50 θηιψλ. Σα ραξαθηεξηζηηθϊ ηεο δηϊηξεζεο πνπ θϋξεη ην θνξνινγηθφ ζηνηρεέν δέλνπλ κελχκαηα γηα εηθνληθφηεηα πεξηερνκϋλνπ θαη γηα ην πξφζσπν ηεο ζπλαιιαγάο, θαζψο επέζεο θαη γηα ηελ πιαζηφηεηα απηνχ. Ηδηαέηεξε βαξχηεηα πξϋπεη λα δέλεηαη: ηελ επσλπκέα ηνπ εθδφηε π.ρ. Αλψλπκε εηαηξεέα θϋξεη ζην ηηκνιφγην θσδηθφ Γ.Ο.Τ. Αξκφδηαο γηα αηνκηθϋο επηρεηξάζεηο. ηελ Ϋδξα ηεο επηρεέξεζεο π.ρ. ΦΫξεη θσδηθφ Γ.Ο.Τ ηνλ θσδηθφ Γ.Ο.Τ Αζελψλ ελψ ε Ϋδξα ηεο επηρεέξεζεο εέλαη ζηελ επαξρέα. Σν Ϋηνο ζεψξεζεο λα εέλαη πνιιϊ ρξφληα πξηλ. Πξφθεηηαη ζε απηάλ ηελ πεξέπησζε γηα θνξνινγηθϊ ζηνηρεέα αηφκσλ πνπ Ϋρνπλ απνβηψζεη ά γηα θνξνινγηθϊ ζηνηρεέα εηαηξεηψλ πνπ Ϋρνπλ ηεζεέ ζε αδξϊλεηα, ρσξέο λα Ϋρνπλ πξνζθνκέζεη γηα αθχξσζε ηα θνξνινγηθϊ ζηνηρεέα. Με ην λφκν 1160/81 ζεσξάζεθαλ σο Ϊθπξα φια ηα θνξνινγηθϊ ζηνηρεέα πνπ εέραλ ζεσξεζεέ κϋρξη ηελ θαη ε ηζρχο ηνπο πξνυπνζϋηεη ηελ εθ λϋνπ αλαζεψξεζε ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. Ο ρξφλνο Ϋθδνζεο θαη ε εκεξνκελέα θαηαρψξεζεο ζην βηβιέν ζε ζρϋζε κε ηελ κεγϊιε αμέα. ην ηϋινο ηεο ρξάζεο νη επηηεδεπκαηέεο πξνζπαζνχλ λα δεέμνπλ θνξνινγηθά αιεζνθϊλεηα ζηα πξνζδηνξηζζϋληα θαζαξϊ θϋξδε, θαζψο θαη ζηα απνζϋκαηϊ ηνπο. Πξφθεηηαη γηα ηηο επηρεηξάζεηο πνπ πνπινχλ ιηαληθψο, ρσξέο λα εθδέδνπλ απνδεέμεηο θαη λα θιεέζνπλ ην πηζησηηθφ Φ.Π.Α, πνπ Ϋρεη πξνθχςεη, εθδέδνπλ ηηκνιφγηα κε εηθνληθφ πεξηερφκελν πξνο Ϊιιεο γηα λα κεηψζνπλ ην ρξεσζηηθφ ππφινηπν θαηαβνιάο ηνπ Φ.Π.Α. π.ρ. Κξενπσιεέν, πνπ πσιεέ ρσξέο λα εθδέδεη απνδεέμεηο ιηαληθάο πψιεζεο, εθδέδεη ζην ηϋινο ηεο ρξάζεο πξνο εζηηαηφξην Ϋλα ηηκνιφγην κεγϊιεο αμέαο. ηα ηηκνιφγηα κεγϊιεο αμέαο δελ αλαγξϊθεηαη θαηϊ απφιπηε πνηνηηθά δηϊθξηζε ην εέδνο ά ζηα ηηκνιφγηα παξνράο ππεξεζηψλ αλαθϋξεηαη αφξηζηα ζηελ πξνζθεξφκελε ππεξεζέα. Ζ αληαιιαγά ηηκνινγέσλ εέλαη ζπλεζηζκϋλε κνξθά. Έθδνζε ηηκνινγέσλ απφ επηρεηξάζεηο πνπ Ϋρνπλ πηζησηηθφ Φ.Π.Α πξνο Ϊιιεο πνπ Ϋρνπλ ρξεσζηηθφ γηα λα πεηχρνπλ ηε κεέσζε ηεο θαηαβνιάο ηνπ

38 Φ.Π.Α. Απηφ γέλεηαη θαηϊ πιεηνςεθέα απφ επηρεηξάζεηο ζπλδεφκελεο κεηαμχ ηνπο θαη κε θνηλϊ ζπκθϋξνληα. Πξφθεηηαη γηα επηρεηξάζεηο ηνπ ηδένπ πξνζψπνπ κε Ϊιιεο κνξθϋο ά επηρεηξάζεηο πνπ ηελ επζχλε θαηαβνιάο ηνπ Φ.Π.Α θϋξνπλ Ϊηνκα αλχπαξθηα ά θνηλσληθϊ θαηαηξεγκϋλα ππφ ηελ επάξεηα Ϊιισλ. Οη αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο δελ εέλαη κφλν απηϋο. Ζ ηθαλφηεηα, ε ζθαηξηθά ειεγθηηθά αληηκεηψπηζε ησλ ειεγθηηθψλ νξγϊλσλ ζα θϋξνπλ ζηελ επηθϊλεηα Ϊπεηξεο κεζφδνπο θαη δηαδηθαζέεο εηθνληθψλ θαη πιαζηψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ πνπ Ϋρνπλ θαηαρσξεζεέ ζηα βηβιέα ησλ επηρεηξάζεσλ γηα λα κεηψζνπλ ηελ θαηαβνιά ηνπ Φ.Π.Α. (ΔΗΓΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ «ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΚΑΗ ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΔΛΔΓΥΟ ΦΠΑ ΑΠΟ ΣΟ ΓΟΔ»,1997, ζει.7-11) ΔΛΔΓΥΟ ΔΗΡΟΧΝ ΥΧΡΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΔΚΠΣΧΖ ΣΟΤ Φ.Π.Α ΒΑΔΗ ΣΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟΤ Κ.Β.. ην πεξηερφκελν ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ-ηηκνινγέσλ θαη δηαζαθάζεσλ, θαη ελψ Ϋρεη ρξεσζεέ ν Φ.Π.Α., δελ αλαγλσξέδεηαη ην δηθαέσκα Ϋθπησζάο ηνπ απφ ηνλ Νφκν 1642/86 ζηηο εμάο πεξηπηψζεηο: ε αγνξϋο θαη δαπϊλεο πνπ πξννξέδνληαη γηα κε θνξνινγεηϋεο δξαζηεξηφηεηεο. ε αγνξϋο θαη δαπϊλεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Καη ζηηο δχν απηϋο πεξηπηψζεηο ηα θνξνινγηθϊ παξαζηαηηθϊ (ηηκνιφγηαδηαζαθάζεηο) θαηαρσξνχληαη ζηα πνζϊ ηεο αμέαο ηνπο κε ην Φ.Π.Α. ζηνπο αληέζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο (ζηάιεο) ρσξέο δηθαέσκα Ϋθπησζεο ηνπ θφξνπ. Σα θνξνινγηθϊ ζηνηρεέα απηάο ηεο πεξέπησζεο δελ εέλαη εηθνληθϊ ά πιαζηϊ, αιιϊ ζηεξνχληαη απφ ην λφκν ηνπ δηθαηψκαηνο Ϋθπησζεο. πλππϊξρνπλ φκσο θαη κε ηα εηθνληθϊ ά πιαζηϊ θαη θαιχπηνπλ δαπϊλεο πνπ δελ αθνξνχλ ηελ επηρεέξεζε, αιιϊ ηνλ επηρεηξεκαηέα. Καηαρσξνχληαη ζηα βηβιέα αηνκηθϋο δαπϊλεο. Σν φθεινο ζε απηά ηελ πεξέπησζε εέλαη δηπιφ, ηφζν ζηε θνξνινγέα εηζνδάκαηνο κεηψλνληαο ηα θϋξδε, φζν θαη ζην Φ.Π.Α. απμϊλνληαο ην δηθαέσκα Ϋθπησζεο ηνπ θφξνπ εηζξνψλ π.ρ. δαπϊλε αγνξϊο θαη επηζθεπάο ΗΥ απηνθηλάηνπ, δαπϊλε αλϋγεξζεο θαηνηθέαο ηνπ επηηεδεπκαηέα, δαπϊλεο αγνξϊο εηδψλ νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ θιπ. παξνπζηϊδνληαη σο δαπϊλεο πνπ βαξχλνπλ ηελ επηρεέξεζε θαη θαηαρσξνχληαη σο Ϋμνδα απηάο

39 (ΔΗΓΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ «ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΚΑΗ ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΔΛΔΓΥΟ ΦΠΑ ΑΠΟ ΣΟ ΓΟΔ», 1997, ζει.13) ΔΛΔΓΥΟ ΔΗΡΟΧΝ ΜΖ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΧΝ ΣΟ Φ.Π.Α. ΒΑΔΗ ΣΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟΤ Κ.Β.. Πξφθεηηαη γηα εηζξνϋο ρσξέο θφξν. Ο Ϋιεγρνο πξϋπεη λα γέλεη γηα λα εμαθξηβσζεέ φηη ηα πνζϊ ησλ παξαζηαηηθψλ θαηαρσξάζεθαλ ζην ινγαξηαζκφ ά ζηε ζηάιε ηνπ βηβιένπ ρσξέο δηθαέσκα Ϋθπησζεο ηνπ θφξνπ ά ζηηο εηζξνϋο ησλ απαιιαζζνκϋλσλ ηνπ θφξνπ. Οη πεξηπηψζεηο απηϋο εέλαη νη παξαθϊησ: ΑγνξΫο απφ Ϊηνκα πνπ δελ εέλαη ππνθεέκελα ζην θφξν ά ν πσιεηάο ππνρξενχηαη ζηελ Ϋθδνζε ζηνηρεένπ, αιιϊ αξλεέηαη ηελ Ϋθδνζε θαη ηφηε ν αγνξαζηάο ππνρξενχηαη λα εθδψζεη ν έδηνο ηηκνιφγην αγνξϊο. Σηκνιφγηα αγνξϊο αγξνηηθψλ πξντφλησλ απ επζεέαο απφ ηνλ αγξφηε. Σα ηηκνιφγηα απφ απαιιαζζφκελνπο ηνπ θφξνπ φπνπ θαηϊ ην λφκν θϋξνπλ ηελ Ϋλδεημε «ρσξέο Φ.Π.Α.». (ΔΗΓΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ «ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΚΑΗ ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΔΛΔΓΥΟ ΦΠΑ ΑΠΟ ΣΟ ΓΟΔ», 1997, ζει.13-15). 3.2 ΔΛΔΓΥΟ ΔΚΡΟΧΝ ΔΛΔΓΥΟ ΔΚΡΟΧΝ ΒΑΔΗ ΣΧΝ ΔΚΓΟΘΔΝΣΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟΤ Κ.Β.. Οη ειεγθηηθϋο ελϋξγεηεο ζην ηκάκα απηφ ηνπ ειϋγρνπ Ϋρνπλ ζρϋζε κε ηελ επαιάζεπζε ησλ αθαζαξέζησλ εζφδσλ πνπ ππϊγνληαη ζην Φ.Π.Α. θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγεηϋαο βϊζεο επέ ηεο νπνέαο κε ηνλ αλϊινγν ζπληειεζηά ζα ππνινγηζηεέ ην πνζφ πνπ ππνρξενχηαη λα θαηαβϊιιεη ν ππνθεέκελνο ζην Φ.Π.Α. ζην Γεκφζην. Ο Ϋιεγρνο γέλεηαη ζηα ζηνηρεέα ηνπ Κ.Β.. πνπ εθδέδεη ν ππνθεέκελνο ζην Φ.Π.Α. θαη θαη επηινγά ζ απηϊ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ κεγϊιεο πνζφηεηεο θαη αμέεο. Απαξαέηεηα γέλνληαη νη εμάο δηαδηθαζέεο ελδεηθηηθϊ : Α).ΑληηπαξαβΪιινληαη ηα κεγϊια πνζϊ ησλ ηηκνινγέσλ θαη ησλ απνδεέμεσλ ιηαληθάο πψιεζεο κε ηα πνζϊ πνπ Ϋρνπλ θαηαρσξεζεέ ζην βηβιέν Δζφδσλ- Δμφδσλ θαη ζηελ πέζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ Φ.Π.Α., φηαλ ηεξνχληαη βηβιέα Γ θαηεγνξέαο. Πην ζπγθεθξηκϋλα παξαηεξνχληαη πεξηπηψζεηο φπσο:

40 Σηκνιφγηα κεγϊιεο αμέαο λα θαηαρσξνχληαη ππνπνιαπιαζηαδφκελα ά αλαξηζκεζκϋλα π.ρ. ηηκνιφγην θαη Φ.Π.Α λα θαηαρσξεέηαη σο θαη Φ.Π.Α ηηο εγγξαθϋο πνπ παξνπζηϊδνληαη ζπγθεληξσηηθϊ θαηϊ ζηνηρεέν αλϊ εκϋξα ζηα Ϋζνδα λα θαηαρσξεέηαη κηθξφηεξν πνζφ π.ρ. ην ζπλνιηθφ πνζφ δεθαπϋληε (15) ηηκνινγέσλ εθδνζϋλησλ ηελ θαηαρσξεέηαη σο πνζφ ά ά αλαξηζκεζκϋλν σο Έζνδα πνπ ππϊγνληαη ζε θαλνληθφ ζπληειεζηά Φ.Π.Α. θαηαρσξνχληαη ζην ρακειφ ά ζε εηδηθφ κεησκϋλν ζπληειεζηά. ηελ πεξέπησζε πνπ ε επηρεέξεζε ρξεζηκνπνηεέ πεξηζζφηεξνπο ζπληειεζηϋο απαηηεέηαη ν ζπζρεηηζκφο ησλ εηζξνψλ απηάο κε ηα αθαζϊξηζηα Ϋζνδα θαηϊ ζπληειεζηά Φ.Π.Α. Απφ ηελ εθθαζαξηζηηθά Φ.Π.Α. ηεο πξνεγνχκελεο ρξάζεο θαέλνληαη ηα δεδνκϋλα θαη νη ζπληειεζηϋο Φ.Π.Α. ησλ εηζξνψλ. Παξαηεξεέηαη θαη ε αθξαέα πεξέπησζε λα Ϋρεη ηξεηο ζπληειεζηϋο εηζξνψλ θαη ζηηο εθξνϋο λα απνδέδεη ζ Ϋλαλ. πλεπψο ζα πξϋπεη λα ειϋγρεηαη ζε πνην ζπληειεζηά ππϊγνληαη ηα αθαζϊξηζηα Ϋζνδα ηεο ειεγρφκελεο επηρεέξεζεο. Ζ επαιάζεπζε πνζνηηθϊ ησλ απνζεκϊησλ ησλ αγνξψλ θαηϊ ζπληειεζηά πξϋπεη λα γέλεη γηα ηελ εμαθξέβσζε ηνπ ηξφπνπ θαη ηνπ κεγϋζνπο ηεο θνξνδηαθπγάο. Απφ ην βηβιέν απνγξαθάο γηα εέδε κεγϊιεο αμέαο θαη ζπγθεθξηκϋλα απφ ηελ θαηακϋηξεζε ησλ απνζεκϊησλ ζε ζπζρεηηζκφ κε ηα αθαζϊξηζηα Ϋζνδα θαηϊ ζπληειεζηά Φ.Π.Α., δηαπηζηψλεηαη ε απφθξπςε εζφδσλ πνπ ζα απϋδηδαλ κε κεγαιχηεξν ζπληειεζηά Φ.Π.Α. Παπάδειγμα: Δπηρεέξεζε εζηηαηνξένπ Ϋρεη αγνξϊ νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ θαη Φ.Π.Α ΚαηΪ ηελ απνγξαθά Ϋρεη ππφινηπν θαη θαηϊ ηελ θαηακϋηξεζε Ϋρεη απνζϋκαηα 5.000, επεηδά θϊλεη εθνδηαζκφ θϊζε εκϋξα. Αλ ζηελ εθθαζαξηζηηθά δάισζε δελ παξνπζηϊδεη αθαζϊξηζηα Ϋζνδα ζηνλ ζπληειεζηά 19% πεξηζζφηεξα ησλ αγνξψλ ζπλ ην κηθηφ θϋξδνο ηφηε εμαθξηβψλεηαη ε απνθπγά θαηαβνιάο πνζνχ Φ.Π.Α. ηνπιϊρηζηνλ έζν κε ηελ δηαθνξϊ ηνπ πνζνζηνχ ησλ δχν ζπληειεζηψλ, ηνπ ρακεινχ 9% θαη ηνπ θαλνληθνχ 19%. Παπάδειγμα: Δπηρεηξάζεηο παξνπζηϊδνπλ πσιάζεηο πξνο ηα λεζηϊ κε κεησκϋλν ζπληειεζηά 13%, ελψ νη παξαδφζεηο, φπσο θαέλεηαη απφ ηα Γειηέα Απνζηνιάο ά απφ Ϊιια παξαζηαηηθϊ κεηαθνξϊο, γέλνληαη ζε Ϊιιν ηφπν. Πξφθεηηαη γηα ηηο επηρεηξάζεηο, πειϊηεο ηεο ειεγρνκϋλεο, πνπ Ϋρνπλ ηελ Ϋδξα ηνπο ζε θϊπνην λεζέ θαη ππνθαηαζηάκαηα ζηελ Αζάλα. Σα εμσηεξηθϊ γλσξέζκαηα απφ ηα νπνέα εληνπέδνληαη απηϋο νη ζπλαιιαγϋο εέλαη θπξέσο :

41 Ζ ππνγξαθά ηνπ παξαιάπηε Ζ εγγξαθά ηεο ψξαο κε ιηγφηεξα απφ ηϋζζεξα (4) ςεθέα. Ζ αιιαγά ηεο εκεξνκελέαο πξνζζϋηνληαο λνχκεξα ζηηο κνλϊδεο ησλ εκεξψλ ά ησλ κελψλ π.ρ. ε εκεξνκελέα γέλεηαη ά θαη Σν δέπισκα (ηζϊθηζκα) ηνπ Γειηένπ- Απνζηνιάο εέλαη Ϋλδεημε, φρη απφδεημε, φηη ε δηαθέλεζε Ϋγηλε θαη κεηϊ απφ θϊπνην ρξφλν απηφ επεζηξϊθε θαη ηϋζεθε πϊλσ ζην ζηϋιερνο. Αθφκε θαη ν ηφπνο δηαθχιαμεο ηνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρεένπ απφ ηνλ παξαιάπηε πξνδέδεη ην εηθνληθφ ηεο Ϊθπξεο ζπλαιιαγάο π.ρ. Γειηέν Απνζηνιάο Ϋληνλν μεζσξηαζκϋλν απφ ηνλ άιην ζε ζχγθξηζε κε ηα Ϊιια Γειηέα Απνζηνιάο. Ζ κε αλαγξαθά ησλ ζηνηρεέσλ ηεο απφδεημεο ιηαληθάο πψιεζεο πϊλσ ζην Γειηέν Απνζηνιάο απνηειεέ Ϋλδεημε φηη ην ζπγθεθξηκϋλν Γειηέν Απνζηνιάο θαιχπηεη πεξηζζφηεξεο δηαθηλάζεηο. Σν θαηλφκελν απηφ παξαηεξεέηαη ζε επηρεηξάζεηο πνπ ιφγσ ηνπ εκπνξεπνκϋλνπ εέδνπο δεκηνπξγεέηαη πξνζσπηθά ζρϋζε κε ηνλ πειϊηε φπσο π.ρ. ζπζθεπϋο πνπ ρξεηϊδεηαη λα γέλεη επέδεημε ιεηηνπξγέαο ζην ζπέηη, πσιάζεηο εηδψλ κε ηε δηαδηθαζέα ησλ DILERS ά κεηϊ απφ παξαγγειέα, πσιάζεηο κε δφζεηο κεηϊ απφ ππνγξαθά ζπκθσλεηηθψλ γηα ηνπο φξνπο εμφθιεζεο. Ζ ππνηηκνιφγεζε εέλαη κέα δηαδηθαζέα κεέσζεο ησλ αθαζαξέζησλ εζφδσλ ησλ ππαγνκϋλσλ ζε Φ.Π.Α. Β). Έιεγρνο ζηηο ιηαληθϋο πσιάζεηο γηα ηηο νπνέεο ρξεζηκνπνηεέηαη ΦΖ Μεραλά λ.1809/89 γηα ηελ Ϋθδνζε. Γηα λα ππαρζεέ θϊπνηνο ζηελ ππνρξϋσζε ρξάζεο Φ.Σ.Μ., γηα ηελ Ϋθδνζε Α.Λ.Π. θαη Α.Π.Τ., πξϋπεη λα ζπληξϋρνπλ νη εμάο πξνυπνζϋζεηο: Να ηεξεέ βηβιέα δεχηεξεο θαηεγνξέαο (γηα ηνηο κεηξεηνέο θαη επέ πηζηψζεη πσιάζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ). Να ηεξεέ βηβιέα ηξέηεο θαηεγνξέαο (κφλν γηα ηνηο κεηξεηνέο πσιάζεηο αγαζψλ). Να εέλαη ιηαλνπσιεηάο ά θπξέσο ιηαλνπσιεηάο (γηα ιηαληθϋο πσιάζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απφ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηάησλ φισλ ησλ εγθαηαζηϊζεσλ απφ 40% θαη πϊλσ ηνπ ζπλνιηθνχ ηδέξνπ). Από φινη φζνη δηελεξγνχλ ιηαληθϋο πσιάζεηο αλεμϊξηεηα ην πνζνζηφ απηψλ ζην ζχλνιν ησλ εζφδσλ. απφ

42 Να κελ ππνρξενχληαη, απφ θνξνινγηθϋο δηαηϊμεηο, ζε αλαγξαθά πξφζζεησλ ζηνηρεέσλ επέ ησλ απνδεέμεσλ (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε θ.ι.π.). Να κελ εκπέπηεη ζηηο εμαηξϋζεηο πνπ πξνβιϋπεη ν λφκνο ά νη ππνπξγηθϋο απνθϊζεηο. χκθσλα κε ην Ν.1809/1988 (ΦΔΚ 222 Α ) ν Ϋιεγρνο ηεο λφκηκεο θαη ζσζηάο ιεηηνπξγέαο ησλ Φ.Σ.Μ. μεθηλϊ απφ ηεο εγθπξφηεηα θϊζε κεραλάο πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη γηα λα απνθιεηζηεέ ην ελδερφκελν ηεο αλεπέζεκεο ρξεζηκνπνέεζεο ηεο κεραλάο. Πψο ειϋγρνληαη νη Φ.Σ.Μ. ΑξρηθΪ ιακβϊλεηαη κέα απφδεημε κηθξάο αμέαο (π.ρ. 10 ιεπηϊ απφ θϊζε Φ.Σ.Μ.). Έπεηηα ειϋγρεηαη αλ αλαγξϊθεηαη ε Ϋλδεημε ΝΟΜΗΜΖ ΑΠΟΓΔΗΞΖ. ηε ζπλϋρεηα ζπγθξέλεηαη ν αξηζκφο κεηξψνπ κε απηφλ πνπ Ϋρνπλ ηα εκεξάζηα δειηέα Ε ηα νπνέα Ϋρνπλ θαηαρσξεζεέ ζηα βηβιέα. Αθφκε ειϋγρεηαη ν αξηζκφο ηεο απφθαζεο Ϋγθξηζεο ηεο Φ.Σ.Μ. απφ ηε κεηαιιηθά ηακπϋια πνπ θϋξεη θϊζε ηακεηαθά κεραλά. ΠξΫπεη λα ππϊξρεη ζπκθσλέα απηψλ ησλ αξηζκψλ. Αλ δελ ππϊξρεη ζπκθσλέα, ζεκαέλεη φηη ε επηρεέξεζε ρξεζηκνπνηεέ Φ.Σ.Μ. γηα ζπλαιιαγϋο πνπ δελ εκθαλέδεη ζηα βηβιέα. Πξφθεηηαη δειαδά γηα αλεπέζεκα ζηνηρεέα ηα νπνέα πξϋπεη λα θαηαζρεζνχλ. ΔιΫγρεηαη ην βηβιέν ζπληάξεζεο ηεο Φ.Σ.Μ. γηα ηπρφλ παξαηεξάζεηο ηνπ ππεπζχλνπ ηερληθνχ ζπληάξεζεο. ΔιΫγρεηαη ε θαλνληθφηεηα ηεο ζθξϊγηζεο ηεο βέδαο πνπ αζθαιέδεη ηελ Φ.Σ.Μ. (Πξφθεηηαη γηα κνιπβδνζθξαγέδα, ε νπνέα πξϋπεη λα θϋξεη ά ηα δχν γξϊκκαηα (π.ρ. ΟΛ), πνπ αλαγξϊθνληαη ζηνλ αξηζκφ κεηξψνπ ά Ϋλα δηςάθην αξηζκφ, πνπ εέλαη ν Κσδηθφο αξηζκφο ηνπ ηερληθνχ, ν νπνένο Ϋρεη δεισζεέ ζην Τπνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ. ηελ ηειεπηαέα πεξέπησζε ζεκαέλεη φηη ε Φ.Σ.Μ Ϋρεη αλνηρζεέ απφ ηνλ ηερληθφ, νπφηε πξϋπεη λα ππϊξρεη θαη αληέζηνηρε παξαηάξεζε ζην βηβιέν ζπληάξεζεο). ΔιΫγρεηαη ε ηπρφλ εκθϊληζε ζηα εκεξάζηα δειηέα Ε ά ζηηο αλαθνξϋο ηεο δεκνζηνλνκηθάο κλάκεο ηεο Ϋλδεημεο "ΒΛΑΒΖ CMOS..." Αλ δέπια απφ ηελ Ϋλδεημε απηά αλαγξϊθεηαη ν αξηζκφο κεδϋλ(0) δελ απαηηεέηαη πεξαηηϋξσ Ϋιεγρνο

43 Αλ φκσο δέπια απφ ηελ Ϋλδεημε απηά αλαγξϊθεηαη νπνηνζδάπνηε Ϊιινο αξηζκφο (π.ρ. 1,2,3...), ζεκαέλεη φηη Ϋρνπλ ηζϊξηζκεο θνξϋο κε ην πιάζνο πνπ δειψλεη ν αξηζκφο, κεδεληζζεέ ηα εκεξάζηα αζξνέζκαηα. Ο κεδεληζκφο απηφο κπνξεέ λα νθεέιεηαη ζε ηπραέν γεγνλφο ά ζε επηζθεπά, νπφηε ν Ϋιεγρνο νθεέιεη λα ειϋγμεη, αλ νη εγγξαθϋο Ϋρνπλ γέλεη ζηα βηβιέα γηα ηε ζπγθεθξηκϋλε κϋξα πνπ ζπλϋβε ην γεγνλφο (π.ρ. απφ ηελ ραξηνηαηλέα πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη σο ζηϋιερνο). ηελ πεξέπησζε απηά, εθφζνλ Ϋρεη επϋκβεη ηερληθφο γηα απνθαηϊζηαζε ηεο ιεηηνπξγέαο ηεο Φ.Σ.Μ., ζα ππϊξρεη θαη αληέζηνηρε εγγξαθά ζην βηβιηϊξην ζπληάξεζεο. Μπνξεέ φκσο ν κεδεληζκφο λα νθεέιεηαη ζε εζθεκκϋλε ελϋξγεηα πξνθεηκϋλνπ λα κελ εκθαληζζνχλ ηα Ϋζνδα ζπγθεθξηκϋλσλ εκεξψλ (π.ρ. ζην ηϋινο ηνπ Ϋηνπο), απηφ ζα απνδεηρζεέ απφ ην γεγνλφο ηεο παξϊιεηςεο ελεκϋξσζεο ηνπ βηβιένπ κε ηηο ζπλαιιαγϋο πνπ Ϋγηλαλ θαη απνηππψζεθαλ ζηελ ραξηνηαηλέα ηεο Φ.Σ.Μ., πνπ απνηειεέ ην ζηϋιερνο. ΔιΫγρεηαη δεηγκαηνιεπηηθϊ αλ φια ηα Ε Ϋρνπλ θαηαρσξεζεέ ζηα βηβιέα. Δέλαη ελδερφκελν θϊπνηα Ε επηιεθηηθϊ, λα κελ θαηαρσξάζεθαλ γηα ηελ απφθξπςε ζπλαιιαγψλ (Παξαηεξνχκε ηνλ α/α ησλ Ε πνπ πξϋπεη λα εέλαη ζπλεράο π.ρ. Ε 485, 486, 487 θ.ν.θ) ΣΫινο ειϋγρεηαη δεηγκαηνιεπηηθϊ αλ ηα Ε Ϋρνπλ θαηαρσξεζεέ κε ηε ζσζηά αμέα ζηηο αληέζηνηρεο ζηάιεο (θαηϊ Μ..Κ.Κ. θαη Φ.Π.Α.) ησλ βηβιέσλ. Γ). Δπαιεζεχνληαη ηα εθδνζϋληα πηζησηηθϊ ηηκνιφγηα γηα ηηο επηζηξνθϋο ά ηηο εθπηψζεηο πνπ δηελεξγεέ ν ειεγρφκελνο. Γέλεηαη ζπζρεηηζκφο ησλ εθδνζϋλησλ δειηέσλ απνζηνιάο κε ηα πηζησηηθϊ ηηκνιφγηα γηα εμαθξέβσζε ηεο εηθνληθφηεηαο ά θαη πιαζηφηεηαο απηψλ. ΔπηιΫγνληαη ηα κεγϊιεο αμέαο πηζησηηθϊ ηηκνιφγηα. Γ). ΔμεηΪδεηαη αλ Ϋρεη θαηαβιεζεέ Φ.Π.Α. γηα πεξηπηψζεηο πνπ Ϋρνπλ δηαηεζεέ πξντφληα ά εκπνξεχκαηα γηα εμππεξϋηεζε ζθνπψλ φπσο: Γηα ηηο δηθϋο ηνπο πξνζσπηθϋο αλϊγθεο Γηα ηηο αλϊγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρεέξεζεο Γηα ηηο αλϊγθεο ηεο έδηαο ηεο επηρεέξεζεο Γηα ζθνπφ Ϊζρεην κε ηελ επηρεηξεκαηηθά δξαζηεξηφηεηα Γηα δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρεέξεζεο πνπ δελ ππϊγεηαη ζην Φ.Π.Α

44 Ο Ϋιεγρνο απηφο γέλεηαη ζηα ζηνηρεέα απηνπαξϊδνζεο. Όπνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ Κ.Β.., ππνρξεψλεηαη ν ππνθεέκελνο ζην Φ.Π.Α λα εθδψζεη απηφ ην εηδηθφ ζηνηρεέν. Δ). πγθξέλνληαη ηα δεδνκϋλα ησλ ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηϊζεσλ πειαηψλ κε ηα δεδνκϋλα ησλ ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηϊζεσλ πξνκεζεπηψλ. ΔπηιΫγνληαη κεγϊιεο αμέαο ηηκνιφγηα θαη επαιεζεχνληαη κε δηαζηαπξσκϋλεο ελϋξγεηεο. ηελ πξϊμε απηφ κπνξεέ λα γέλεη κε ηε ιάςε θσηνηππηψλ θαη ηελ απνζηνιά ηνπο ζηηο Γ.Ο.Τ. ά αλ ππϊξρεη δπλαηφηεηα ε επαιάζεπζε γέλεηαη απ επζεέαο κε ην ΚΔ.ΠΤ.Ο. Σ).ΔμεηΪδεηαη θϊζε Ϊιιε πεξέπησζε απφθηεζεο εζφδσλ απφ ηελ επηρεέξεζε, ε νπνέα ππϊγεηαη ζην Φ.Π.Α. θαη ππφθεηηαη ζε θαηαβνιά θφξνπ. (ΔΗΓΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ «ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΚΑΗ ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΔΛΔΓΥΟ ΦΠΑ ΑΠΟ ΣΟ ΓΟΔ», 1997, ζει θαη ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ, 1999, ζει ) ΔΛΔΓΥΟ ΔΚΡΟΧΝ Φ.Π.Α. Δ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΟΤ ΣΖΡΟΤΝ ΠΡΟΘΔΣΑ ΒΗΒΛΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟΝ Κ.Β.. ηα πξφζζεηα βηβιέα θαηαρσξνχληαη νη ζπλαιιαθηηθϋο πξϊμεηο κε ζθνπφ ηελ δηαζθϊιηζε ηεο Ϋθδνζεο ηνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρεένπ. Ζ θαηαρψξεζε εέλαη Ϊκεζε θαη δελ παξϋρεηαη δπλαηφηεηα, φζνλ αθνξϊ ηε κεραλνγξαθηθά ηάξεζά ηνπο, ε εθηχπσζε λα γέλεηαη κεηαγελϋζηεξα. Οη ειεγθηηθϋο δηαδηθαζέεο ελδεηθηηθϊ εέλαη: Έιεγρνο αλ Ϋρεη γέλεη ηηκνιφγεζε ζην λφκηκν ρξφλν. Έιεγρνο αλ ην αλαγξαθφκελν ηέκεκα (ακνηβά) ζηα πξφζζεηα βηβιέα ά ζηνηρεέα βξέζθεηαη ά φρη ζε ζπλϊθεηα κε ηελ πξαγκαηηθά αμέα ησλ πξνζθεξνκϋλσλ ππεξεζηψλ. ΛακβΪλνληαη ππφςε ηα δεδνκϋλα ηεο πξαθηηθάο ησλ ζπλαιιαγψλ κε βϊζε ηελ θνηλά πεέξα θαη ινγηθά ηνπ κϋζνπ θνηλσληθνχ αηφκνπ θαη γέλεηαη ζχγθξηζε ηεο ηηκάο ηεο αγνξϊο κε ηελ αλαγξαθφκελε ηηκά ζηα ζηνηρεέα. Γέλεηαη δηαζηαχξσζε πιεξνθνξηψλ απφ πειϊηεο θαη ζχγθξηζε απηψλ κε ηηο εγγξαθϋο ζηα πξφζζεηα βηβιέα. Δπέζεο γέλεηαη αμηνιφγεζε γεληθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρεέξεζεο κε δηαζηαπξσκϋλεο επαιεζεχζεηο απφ Ϊιινπο θνξεέο, φπσο: ηνηρεέα απφ ηνλ Δ.Ο.Σ. ά ηελ ηνπξηζηηθά Αζηπλνκέα ζρεηηθϊ κε ηελ πιεξφηεηα ησλ Ξελνδνρεέσλ θαη ζπγθξέλνληαη κε ηηο εγγξαθϋο ζην ηεξνχκελν «βηβιέν πφξηαο»

45 Γηαζηαχξσζε ησλ δεδνκϋλσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ γηα απνδεκηψζεηο κε ηηο εγγξαθϋο ηνπ κεηξψνπ εηζεξρνκϋλσλ απηνθηλάησλ θαη ησλ εθδνζϋλησλ απνδεέμεσλ παξνράο ππεξεζηψλ. Έιεγρνο ηνπ βηβιένπ απνγξαθάο απνζεκϊησλ ζε επηρεηξάζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιέα Β θαηεγνξέαο. Γέλνληαη νη εμάο ειεγθηηθϋο δηαδηθαζέεο: Θεψξεζε απηνχ γηα λα κελ ππϊξμεη δπλαηφηεηα απμνκεέσζεο ησλ αμηψλ θαη πξφζζεζεο λϋσλ κεηϋπεηηα εγγξαθψλ. ε ζπγθεθξηκϋλα εέδε. ε επηρεηξάζεηο θπξέσο ρνλδξηθψλ πσιάζεσλ, γέλεηαη πνζνηηθφο Ϋιεγρνο κε ηελ δηαδηθαζέα ηεο «θιεηζηάο απνζάθεο ζε ρξνληθφ δηϊζηεκα». Δμαθξέβσζε χπαξμεο ζπλϊθεηαο Αγνξψλ-Πσιάζεσλ-ΑπνζεκΪησλ. Θεψξεζε ησλ ζηνηρεέσλ γηα λα κελ εθδνζνχλ αιιϊ εθ ησλ πζηϋξσλ. ΔμΫηαζε αλ ηα απνζϋκαηα θαιχπηνληαη κε θνξνινγηθϊ ζηνηρεέα. Γηαζηαπξψλνληαη ηα δεδνκϋλα ηνπ βηβιένπ Απνγξαθάο κε ηα ζηνηρεέα θαη ηηο εγγξαθϋο ζην βηβιέν Δζφδσλ-Δμφδσλ. Γέλεηαη εμϋηαζε αλ γηα ηα πσιεζϋληα εέδε Ϋρνπλ εθδνζεέ θνξνινγηθϊ ζηνηρεέα. ΔμΫηαζε αλ Ϋρεη γέλεη απνγξαθά ζε φινπο ηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο. Καιφ εέλαη πξηλ ηελ Ϋλαξμε ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ λα ιακβϊλεηαη δάισζε ηνπ ππεπζχλνπ γηα ηελ ηπρφλ ρξάζε Ϊιισλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ. ΣΫινο γέλεηαη Ϋιεγρνο ζην αλ νη θαηαρσξάζεηο Ϋρνπλ γέλεη θαηϊ απφιπηε πνηνηηθά δηϊθξηζε ησλ εηδψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνηέκεζε. Όιεο νη ειεγθηηθϋο επαιεζεχζεηο Ϋρνπλ σο ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ, ηφζν ζηνλ Φ.Π.Α., φζν θαη ζηε θνξνινγέα εηζνδάκαηνο. Ζ επηινγά ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ κεζφδσλ ειϋγρνπ εμαξηϊηαη απφ ηελ ηδηνκνξθέα ηεο ειεγρφκελεο επηρεέξεζεο. (ΔΗΓΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ «ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΚΑΗ ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΔΛΔΓΥΟ ΦΠΑ ΑΠΟ ΣΟ ΓΟΔ», 1997, ζει.34-35)

46 ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ «Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΑΝΑΦΤΥΖ» 1. ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ ΑΝΑΦΤΥΖ Έρεη παξαηεξεζεέ φηη ζε αξθεηϋο απφ αλσηϋξσ επηρεηξάζεηο, παξνπζηϊδεηαη αδηθαηνιφγεηα ην θαηλφκελν χπαξμεο πηζησηηθνχ Φ.Π.Α. ά ε δεισζεέζα δηαθνξϊ εηζξνψλ-εθξνψλ (πξνζηηζϋκελε αμέα) λα εέλαη πνιχ κηθξά, ιακβαλνκϋλνπ ππφςε ηνπ αληηθεηκϋλνπ εξγαζηψλ θαη ηεο Ϋιιεηςεο ζεκαληηθψλ απνζεκϊησλ θ.ι.π., γεγνλφο πνπ ζεκαέλεη θπξέσο ηελ κε Ϋθδνζε ζηνηρεέσλ πψιεζεο θαη θαη επϋθηαζε αγνξϋο ρσξέο θνξνινγηθϊ ζηνηρεέα. ηηο πεξηπηψζεηο απηϋο, κεηαμχ Ϊιισλ, κπνξεέ λα εθαξκφδνληαη θαη νη εμάο ειεγθηηθϋο δηαδηθαζέεο: Έιεγρνο Ϋθδνζεο ζηνηρεέσλ θαηϊ ην ζεξβέξηζκα. Σα θαηαζηάκαηα ζηα νπνέα πξνζθϋξεηαη θαγεηφ ά πνηφ γηα επηηφπηα θαηαλϊισζε, εθδέδνπλ θνξνινγηθϊ ζηνηρεέα (απνδεέμεηο κε θ.η.κ. ά ζεσξεκϋλα δειηέα παξαγγειέαο), ακϋζσο κε θϊζε ζεξβέξηζκα αξρηθφ ά ζπκπιεξσκαηηθφ. Σελ ππνρξϋσζε απηά Ϋρνπλ: Σα θϋληξα δηαζθϋδαζεο Οη δηζθνζάθεο (DISCO) Σα εζηηαηφξηα* Σα δπζεζηηαηφξηα* Σα ςεηνπσιεέα* Οη ηαβϋξλεο θαη ηα εμνρηθϊ θϋληξα* Οη θαθεηϋξηεο Σα κπαξ Οη πηηζαξέεο

47 Κ.ι.π. Όιεο νη παξαπϊλσ θαηεγνξέεο θαηαζηεκϊησλ Ϋρνπλ ηελ ππνρξϋσζε λα εθδέδνπλ απνδεέμεηο κε ην ζεξβέξηζκα. ΔλαιιαθηηθΪ ζα πξϋπεη λα αλαθεξζεέ, φηη φζεο θαηεγνξέεο Ϋρνπλ αζηεξέζθν, δειψλεη φηη παξϋρεηαη ε δπλαηφηεηα, λα θαηαρσξνχληαη ηα ζεξβηξηζκϋλα εέδε ζε ζεσξεκϋλα δειηέα παξαγγειηψλ θαη ην αξγφηεξν, κε ηελ αλαρψξεζε ηνπ πειϊηε λα εθδέδνπλ ηελ απφδεημε απφ ηε θ.η.κ. ηνλ πειϊηε παξαδέδεηαη ε απφδεημε θαη ην δειηέν παξαγγειηψλ. Σα δειηέα παξαγγειηψλ, κπνξεέ λα ηεξνχληαη ζε ζεηξϋο, ζπλάζσο ηφζεο, φζνη νη ζεξβηηφξνη ά ηα ηξαπϋδηα. Γηα ην ιφγν απηφ, θαηϊ ηνλ Ϋιεγρν πξϋπεη, λα αλαδεηνχληαη θαη λα ζεσξνχληαη φιεο νη ζεηξϋο. Δπέζεο πξϋπεη λα ζεκεησζεέ, φηη εθφζνλ ζπληξϋρνπλ νξηζκϋλεο πξνυπνζϋζεηο, ηα αλσηϋξσ θαηαζηάκαηα εέλαη ππνρξεσκϋλα, λα εθδέδνπλ ζε θϊζε εηζεξρφκελν πειϊηε θαη ζεσξεκϋλν εηζηηάξην εηζφδνπ. ΚαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ζε ηϋηνηα θαηαζηάκαηα, κηα βαζηθά ειεγθηηθά ελϋξγεηα εέλαη, λα δηαπηζησζεέ ε θαλνληθά ά κε Ϋθδνζε ζηνηρεέσλ, γηα θϊζε ζεξβηξηζκϋλν ηξαπϋδη. Οη ελϋξγεηεο πνπ πξϋπεη λα αθνινπζεζνχλ εέλαη νη εμάο: Δληνπέδεηαη απφ ην αληηθεέκελν εξγαζηψλ, αλ ε επηρεέξεζε Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα Ϋθδνζεο ζεσξεκϋλσλ δειηέσλ παξαγγειηψλ, θαζψο θαη ηελ ππνρξϋσζε Ϋθδνζεο εηζηηεξέσλ εηζφδνπ, ψζηε λα γλσξέδεη ν Ϋιεγρνο θαηϊ ηελ εέζνδν, ηη ζα αλαδεηάζεη Ϊκεζα γηα ζεψξεζε. ΛακβΪλνληαη απνδεέμεηο κε κηθξά αμέα απφ ηηο θ.η.κ. θαη ζεσξνχληαη Ϊκεζα ηα ζηειϋρε φισλ ησλ ζεηξψλ ησλ δειηέσλ παξαγγειηψλ ά ησλ εηζηηεξέσλ. ΔιΫγρνληαη δεηγκαηνιεπηηθϊ (κε δηαθξηηηθφηεηα θαη επγϋλεηα) νξηζκϋλα ηξαπϋδηα, πξνθεηκϋλνπ λα δηαπηζησζεέ αλ Ϋρνπλ εθδνζεέ ζηνηρεέα ά θαηαρσξεζεέ ηα ζεξβηξηζκϋλα εέδε ζε δειηέα παξαγγειηψλ. εκεησηϋνλ, φηη νη απνδεέμεηο ηεο θ.η.κ. πξϋπεη λα βξέζθνληαη ζε θϊζε ηξαπϋδη

48 ηνλ παξαθϊησ πέλαθα αθνινπζνχλ νη βαζηθϋο ελϋξγεηεο, κϋζα ζηηο νπνέεο ζα πξϋπεη λα θηλεζεέ ν ειεγθηάο, ζε ελδερφκελεο πεξηπηψζεηο πνπ ζα ζπλαληάζεη. ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΑ 1) Να κελ Ϋρνπλ εθδνζεέ απνδεέμεηο, νχηε λα Ϋρνπλ θαηαρσξεζεέ ηα εέδε ζε δειηέα παξαγγειηψλ (ζεσξεκϋλα) ΒΑΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ -εκεηψλνληαη νη πεξηπηψζεηο (πιάζνο) -εκεηψλνληαη αλϊ πεξέπησζε (παξϋα), ηα εέδε θαη νη πνζφηεηεο ησλ ζεξβηξηζκϋλσλ εηδψλ, θαζψο θαη ε αμέα αλ εέλαη εθηθηφ. -Καηαινγέδνληαη παξαβϊζεηο, αλϊ πεξέπησζε. 2) Να Ϋρνπλ εθδνζεέ απνδεέμεηο -ΔιΫγρεηαη αλ θαιχπηνληαη φια ηα εέδε θαη νη πνζφηεηεο απηψλ. -ΔιΫγρεηαη ε θαλνληθφηεηα ησλ αμηψλ (αλ αληαπνθξέλνληαη ζην εέδνο θαη αλ εκθαλέδνληαη ζηνλ πξνζάθνληα ζπληειεζηά Φ.Π.Α.). -ΔιΫγρεηαη ε ψξα Ϋθδνζεο ησλ Α.Λ.Π. πξνθεηκϋλνπ λα δηαπηζησζεέ φηη εέλαη επέθαηξεο. 3) Να Ϋρνπλ θαηαρσξεζεέ ηα εέδε ζε ζεσξεκϋλα δειηέα. -Γέλνληαη ελϋξγεηεο φπσο ζηελ δεχηεξε πεξέπησζε. -ΓεηγκαηνιεπηηθΪ ειϋγρεηαη αλ ηα δειηέα παξαγγειηψλ κεηϊ ηελ αλαρψξεζε ησλ πειαηψλ Ϋρνπλ ηηκνινγεζεέ (Ϋρνπλ εθδνζεέ αληέζηνηρεο Α.Λ.Π). Απηφ κπνξεέ επρεξϋζηεξα λα γέλεη ζηα δειηέα πξνεγνχκελεο εκϋξαο. Έιεγρνο απφδνζεο πξψησλ πιψλ (παξαγσγάο) Ο ηξφπνο απηφο νδεγεέ ζε αζθαιά ειεγθηηθϊ ζπκπεξϊζκαηα, ιφγσ ηεο Ϊκεζεο αλϊισζεο ησλ παξαγνκϋλσλ αγαζψλ θαη Ϋιιεηςεο απνζεκϊησλ. Δηδηθφηεξα, ειϋγρνληαη νη πνζφηεηεο πξψησλ πιψλ ζπγθεθξηκϋλεο πεξηφδνπ, απφ ηηο νπνέεο παξϊγνληαη ζπγθεθξηκϋλα εέδε. ηε ζπλϋρεηα ππνινγέδνληαη νη παξαγφκελεο πνζφηεηεο ησλ ζπγθεθξηκϋλσλ εηδψλ (εηνέκσλ), κε βϊζε ηε ρξεζηκνπνηνχκελε πνζφηεηα πξψηεο χιεο, γηα ηελ παξαγσγά κηαο κνλϊδαο πξντφληνο

49 ΣΫινο, ζπζρεηέδεηαη ε αμέα πψιεζεο ησλ αγαζψλ απηψλ κε ηελ αμέα πψιεζεο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηα βηβιέα θαη ζηνηρεέα ηεο επηρεέξεζεο. εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο Α.Λ.Π. νη πσιάζεηο ησλ εηδψλ ησλ αλσηϋξσ επηρεηξάζεσλ, εκθαλέδνληαη θαηϊ γεληθά θαηεγνξέα εέδνπο (π.ρ. ζνπβιϊθηα, αλαςπθηηθϊ θ.ι.π.). Παπάδειγμα: Γηελεξγεέηαη Ϋιεγρνο ζε ςεηνπσιεέν ζηηο Γηαπηζηψλεηαη φηη απφ Ϋσο , αγνξϊζηεθαλ 200 θηιϊ θνηφπνπια θαη 50 θηιϊ θξϋαο γηα ζνπβιϊθηα. Ο ηδέξνο πνπ εκθαλέζηεθε κε βϊζε ηηο Α.Λ.Π., εέλαη απφ θνηφπνπια 700 θαη απφ ζνπβιϊθηα 500. ΑπνζΫκαηα ζε θνηφπνπια θαη θξϋαηα δελ ππάξραλ. Ζ ππνινγηδφκελε θχξα ζηα θνηφπνπια εέλαη 30%-35%. Ζ κϋζε απαηηνχκελε πνζφηεηα θξϋαηνο γηα θϊζε ζνπβιϊθη ππνινγέδεηαη ζηα 50 gr. Ζ ηηκά πψιεζεο ηνπ ςεκϋλνπ θνηφπνπινπ εέλαη 6 /θηιφ θαη 2 /αλϊ ζνπβιϊθη. Απφ ηα παξαπϊλσ πξνθχπηεη φηη ν ηδέξνο Ϋπξεπε λα εέλαη ηνπιϊρηζηνλ: -Απφ θνηφπνπια 200 θηιϊ λσπϊ - 35% θχξα = 130 θηιϊ ςεηϊ Υ 6 = 780 -Απφ ζνπβιϊθηα 50 θηιϊ θξϋαο:50gr =1.000 Υ 2 = ΤΝΟΛΟ Πσιάζεηο πνπ εκθαλέζηεθαλ = 670 -Πσιάζεηο πνπ απνθξχθηεθαλ ηελ παξαπϊλσ πεξέπησζε δελ πξνθχπηεη ην πιάζνο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ απνθξχθηεθε νχηε ε αμέα ηεο θϊζε ζπλαιιαγάο θαη θαηαινγέδεηαη κηα παξϊβαζε κε Ϋθδνζεο ζηνηρεέσλ πψιεζεο, αμέαο Διεγθηηθά επαιάζεπζε πσιάζεσλ κε βϊζε ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο πνζφηεηεο πιηθψλ ζπζθεπαζέαο ε ζεκαληηθφ αξηζκφ επηρεηξάζεσλ, νη αγνξϋο θαη νη αλαιψζεηο ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζέαο, απνηεινχλ αζθαιά Ϋλδεημε, γηα ηηο πνζφηεηεο πνπ παξϊρζεθαλ θαη ζπλεπψο γηα ηηο πσιάζεηο πνπ δηελεξγάζεθαλ

50 Έηζη, ζηηο επηρεηξάζεηο πνπ πξναλαθϋξζεθαλ θαη θπξέσο απηϋο πνπ πνπινχλ ηα εέδε ηνπο ζε παθϋην (π.ρ. πέηζεο) ζθφπηκν εέλαη λα γέλεηαη Ϋιεγρνο ζπλϊθεηαο ησλ πσιάζεσλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ αλαισζϋλησλ θνπηηψλ. Έιεγρνο αγνξψλ πξψησλ πιψλ (θξϋαο, θνηφπνπια, πέηεο, ιαραληθϊ θ.ι.π.). Παξαηεξεέηαη ζπρλϊ ην θαηλφκελν λα γέλνληαη Ϋιεγρνη ζηηο αγνξϋο πξψησλ πιψλ γηα λα κε κπνξνχλ λα γέλνπλ νη πξναλαθεξφκελεο ειεγθηηθϋο επαιεζεχζεηο επεηδά νη επηρεηξάζεηο απηϋο εέηε αγνξϊδνπλ ρσξέο ηηκνιφγην, εέηε αγνξϊδνπλ απφ πνιπθαηαζηάκαηα κε Α.Λ.Π., κε ζθνπφ ηελ απφθξπςε ησλ αγνξψλ θαη ζηε ζπλϋρεηα ησλ πσιάζεσλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηϋο πξϋπεη λα γέλεηαη ακϋζσο θαηακϋηξεζε ησλ απνζεκϊησλ θαη Ϋιεγρνο ησλ ηηκνινγέσλ αγνξϊο. Δθφζνλ πξνθχςνπλ δηαθνξϋο ζπληϊζζεηαη πξσηφθνιιν θαηακϋηξεζεο θαη θαηαινγέδνληαη παξαβϊζεηο. Παπάδειγμα: ε ηαβϋξλα θαηακεηξνχληαη 20 θηιϊ ςϊξηα πξψηεο θαηεγνξέαο, ζηηο Ζ πην πξφζθαηε αγνξϊ ςαξηψλ, εκθαλέδεηαη ζην ηηκνιφγην κε εκεξνκελέα κε πνζφηεηα 10 θηιϊ. ε απηά ηελ πεξέπησζε εέλαη εκθαλϋο φηη, ε πνζφηεηα πνπ βξϋζεθε ζην θαηϊζηεκα αγνξϊζηεθε ρσξέο ηηκνιφγην. Σν έδην ηζρχεη θαη ζηε πεξέπησζε πνπ επηδεηθλχεηαη ηηκνιφγην επέθαηξν, αιιϊ ρσξέο λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο πνπ θαηακεηξάζεθε. (ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ Κ.Β.., 1995, ζει.29-34). 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΡΑΖ ΣΧΝ ΤΠ. Δ. Δ. ΚΪπνηα δξαζηηθϊ εέδε ειϋγρσλ εέλαη θαη νη Ϋθηαθηνη επνρηαθνέ Ϋιεγρνη φπσο, ην ΠΪζρα θαη ε ΠξσηνκαγηΪ, ε ζεξηλά ηνπξηζηηθά πεξένδνο, ΥξηζηνπγΫλλσλ. 2.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΡΑΖ ΣΧΝ ΤΠ.Δ.Δ. ΣΟ ΠΑΥΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΡΧΣΟΜΑΓΗΑ ηα πιαέζηα πινπνέεζεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ δξϊζεο ηεο ππεξεζέαο θαη ελφςεη ησλ ενξηψλ ηνπ ΠΪζρα θαη ηεο ΠξσηνκαγηΪο, νπφηε αλακϋλεηαη απμεκϋλε νηθνλνκηθά δξαζηεξηφηεηα ζηελ παξαγσγά, ζηε δηαθέλεζε θαη ζηε δηϊζεζε πξντφλησλ θαη εκπνξεπκϊησλ, θαζψο θαη ζηελ παξνρά ππεξεζηψλ, πξνγξακκαηέδεηαη ε νξγϊλσζε θαη ε πξαγκαηνπνέεζε ειϋγρσλ

51 απφ ηελ ΤΠ.Δ.Δ, κε ηδηαέηεξε Ϋκθαζε ζην ρξνληθφ δηϊζηεκα απφ ην Ϊββαην ηνπ ΛαδΪξνπ Ϋσο ηελ Κπξηαθά ηνπ ΘσκΪ. ηαζεξά θαη ακεηαθέλεηε επηδέσμε ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΤΠ.Δ.Δ., θαηϊ ηελ επέκαρε πεξένδν, απνηειεέ ν ζπλεράο Ϋιεγρνο ηεο αγνξϊο, αμηνπνηψληαο ην δηαζϋζηκν πξνζσπηθφ. Πξνο απηά ηελ θαηεχζπλζε επηβϊιιεηαη ε εληαηηθνπνέεζε ησλ ειϋγρσλ, νη νπνένη ζα πξϋπεη λα εέλαη ζηνρεπφκελνη Ϋιεγρνη, Ϋιεγρνη δηαθέλεζεο θαη εκθαλεέο Ϋιεγρνη, ψζηε λα επηηεπρζεέ ε δεκηνπξγέα θιέκαηνο πξφιεςεο θαη ζπκκφξθσζεο ησλ επηρεηξάζεσλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ απνξξϋνπλ απφ ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθά θαη ηεισλεηαθά λνκνζεζέα, ζε ζρϋζε κε ηελ Ϋθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ δηαθέλεζεο θαη αμέαο θαη ηελ αθξηβά απφδνζε ηνπ νθεηιφκελνπ Φ.Π.Α. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δξϊζε ησλ ππεξεζηψλ θαη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε απφδνζε ησλ ειϋγρσλ απηψλ, επηζεκαέλνληαη φηη πξϋπεη λα εθαξκνζζνχλ ζηνρεπφκελνη Ϋιεγρνη ζε : Δπηρεηξάζεηο εηζαγσγάο θαη ρνλδξηθνχ εκπνξένπ, ηξνθέκσλ θαη πνηψλ, ιαραληθψλ, θξνχησλ, λσπψλ θαη θαηεςπγκϋλσλ θξεϊησλ, πηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ, παζραιηλψλ εηδψλ. Δπηρεηξάζεηο επεμεξγαζέαο, ζπγθϋληξσζεο, θχιαμεο, απνζάθεπζεο θαη ζπληάξεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ (θξϋαηα, πνπιεξηθϊ, απγϊ, θεπεπηηθϊ, θξνχηα θ.ι.π.), επηρεηξάζεηο εθκεηϊιιεπζεο ςπθηηθψλ ρψξσλ θαη ρψξσλ απνζάθεπζεο πξντφλησλ ηξέησλ, ζθαγεέα θαη επηρεηξάζεηο ηππνπνέεζεο γεσξγνθηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ. Δπηρεηξάζεηο παξαγσγάο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, πηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ, εθηξνθάο ακλνεξηθέσλ, Ϊιισλ θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ, θεπεπηηθψλ πξντφλησλ (ζεξκνθάπηα θ.ι.π.) θαη νζηξαθνεηδψλ. Καηαζηάκαηα ιηαληθνχ εκπνξένπ θξεϊησλ, ιαραληθψλ, θξνχησλ, ηξνθέκσλ, πνηψλ, εηδψλ δαραξνπιαζηεένπ, Ϋλδπζεο, ππφδεζεο, θνζκεκϊησλ, δψξσλ θαη παζραιηλψλ εηδψλ. Δπηρεηξάζεηο θηινμελέαο ζε αζηηθϊ θϋληξα θαη ηνπξηζηηθϊ ζϋξεηξα θαη ηδηαέηεξα μελνδνρεηαθϋο επηρεηξάζεηο, επηρεηξάζεηο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκϊησλ θ.ι.π., πνπ βξέζθνληαη ζε λεζηϊ θαη πεξηνρϋο ηεο ππαέζξνπ πνπ θεκέδνληαη γηα ηνλ παξαδνζηαθφ ενξηαζκφ ηνπ ΠΪζρα. Δπηρεηξάζεηο παξνράο ππεξεζηψλ θνκκσηεξένπ, θαιισπηζκνχ θ.ι.π

52 Δπηρεηξάζεηο παξνράο δηαζθϋδαζεο θαη ςπραγσγέαο, παξνράο θαγεηνχ θαη πνηνχ γηα επηηφπηα θαηαλϊισζε θαη ηδηαέηεξα ζηα θϋληξα δηαζθϋδαζεο κε επψλπκνπο θαιιηηϋρλεο, εζηηαηφξηα θαη ηαβϋξλεο πνπ ζπγθεληξψλνπλ κεγϊιν αξηζκφ πειαηψλ θαζψο επέζεο θαη ζε επηρεηξάζεηο ηξνθάο θαη πνηνχ γηα επηηφπηα θαηαλϊισζε, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξέσο ζε εκπνξηθϊ θϋληξα ά ζε εκπνξηθνχο δξφκνπο θαη πεξηνρϋο κε απμεκϋλε εκπνξηθά θαη ηνπξηζηηθά θέλεζε. Δπηζεκαέλεηαη φηη γηα ηα δηαηηζϋκελα αιθννινχρα πξντφληα ζα δηελεξγνχληαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνη Ϋιεγρνη θαη δεηγκαηνιεςέεο, βϊζεη ησλ εγθπθιέσλ πνπ νξέζζεθαλ, ψζηε λα απνηξαπεέ θαηϊ ηελ πεξένδν ηνπ ΠΪζρα, ε δηϊζεζε ζηελ θαηαλϊισζε λνζεπκϋλσλ αιθννινχρσλ πνηψλ «κπφκπεο», κε φηη απηφ ζπλεπϊγεηαη ηφζν γηα ηελ πγεέα ησλ θαηαλαισηψλ φζν θαη γηα ηα δεκφζηα Ϋζνδα. Γηα ηελ πξφιεςε θαη ζπκκφξθσζε ησλ επηρεηξάζεσλ αιιϊ θαη ηελ πξνζηαζέα ησλ θαηαλαισηψλ ηα ζπλεξγεέα ειϋγρνπ πξαγκαηνπνηνχλ εκθαλεέο ειϋγρνπο ζε επέθαηξα ζεκεέα ησλ εκπνξηθψλ δξφκσλ θαη ζηα εκπνξηθϊ θϋληξα ησλ αζηηθψλ θϋληξσλ, γηα ηε δηαπέζησζε Ϋθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ, ηα νπνέα ζα αλαδεηνχληαη, κε ηε δϋνπζα επγϋλεηα θαη ζνβαξφηεηα, απφ ηνπο δηεξρφκελνπο ά εμεξρφκελνπο απφ ηα θαηαζηάκαηα πειϊηεο. Δθ φζνλ δελ επηδεηρζνχλ θνξνινγηθϊ ζηνηρεέα αγνξϊο ζα αθνινπζεέ ν Ϋιεγρνο κϋζα ζηελ επηρεέξεζε, ν νπνένο ζα εέλαη ζχληνκνο, ζα αθνξϊ ηελ ζπγθεθξηκϋλε ειεγθηηθά επαιάζεπζε γηα ηε δηαπέζησζε Ϋθδνζεο ά κε θνξνινγηθνχ ζηνηρεένπ, ελψ ζα ζεσξνχληαη ηα ηεξνχκελα βηβιέα θαη ζηνηρεέα, ζα ειϋγρεηαη ε λνκηκφηεηα ησλ θνξνινγηθψλ ηακεηαθψλ κεραλψλ θαη ζα αλαδεηνχληαη νη ππνβιεζεέζεο δειψζεηο Φ.Π.Α. ( ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΡΑΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΘΔΡΗΝΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΓΔΝΗΚΑ ΚαηΪ ηε ζεξηλά ηνπξηζηηθά πεξένδν, αλακϋλεηαη κηα απμεκϋλε νηθνλνκηθά δξαζηεξηφηεηα ζε επηρεηξάζεηο θϊζε κνξθάο θαη νηθνλνκηθνχ κεγϋζνπο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξέσο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκϋα. Έηζη, εέλαη αλαγθαέν λα πξαγκαηνπνηνχληαη Ϋιεγρνη. ηφρνο ηνπο πξϋπεη λα εέλαη ε δηαπέζησζε ηεο νξζάο εθαξκνγάο ησλ δηαηϊμεσλ ηεο θνξνινγηθάο θαη ηεισλεηαθάο λνκνζεζέαο σο πξνο ηελ ηάξεζε βηβιέσλ θαη ζηνηρεέσλ θαζψο θαη ε

53 απφδνζε επηξξηπηφκελσλ θαη παξαθξαηνχκελσλ εκκϋζσλ θφξσλ θαη θπξέσο ηνπ Φ.Π.Α., θαη ε δεκηνπξγέα θιέκαηνο πξφιεςεο θαη απνθπγάο παξαιεέςεσλ εθ κϋξνπο ησλ επηρεηξάζεσλ, αιιϊ θαη ηεο πξνζηαζέαο ησλ θαηαλαισηψλ. Πξψηε πξνηεξαηφηεηα Ϋρνπλ νη πεξηνρϋο πνπ παξνπζηϊδνπλ κεγϊιε ηνπξηζηηθά θέλεζε, φπσο λεζηϊ θαη παξαιέεο ηεο επεηξσηηθάο ρψξαο, φπνπ αλαπηχζζνληαη κεγϊιεο ηνπξηζηηθϋο κνλϊδεο θαη Ϊιιεο επηρεηξάζεηο ηνπ ηνκϋα πνπ καο ελδηαθϋξεη θαη αλακϋλεηαη ν κεγαιχηεξνο φγθνο ηνπξηζηψλ θαη παξαζεξηζηψλ. ( ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ Ζ επηινγά ησλ επηρεηξάζεσλ γηα Ϋιεγρν ζα πξϋπεη λα γέλεηαη κε βϊζε: Σα ζηνηρεέα πνπ πξνζδηνξέδνπλ ηελ επηθηλδπλφηεηα, θπξέσο σο πξνο ηελ εηθφλα ηνπ ΦΠΑ (κε απφδνζε, κεγϊια πνζϊ πηζησηηθνχ ΦΠΑ), θαηαγγειέεο, πιεξνθνξηαθϊ δειηέα θαη πξνεγνχκελν ηζηνξηθφ. Σν νηθνλνκηθφ κϋγεζνο ηεο επηρεέξεζεο. Σα ΥσξνηαμηθΪ θαη ρξνληθϊ δεδνκϋλα. Κχξηνο ζηφρνο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ απηνχ πξϋπεη λα απνηειεέ, κε βϊζε ηελ ραξηνγξϊθεζε θαη θαηαγξαθά ηεο νηθνλνκηθάο δξαζηεξηφηεηαο ηεο πεξηνράο αξκνδηφηεηϊο ζαο, ν Ϋιεγρνο φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ επηρεηξάζεσλ. Χζηφζν, θξέλεηαη ζθφπηκν λα κελ επαλαιακβϊλνληαη Ϋιεγρνη ζηηο έδηεο επηρεηξάζεηο ρσξέο νπζηαζηηθφ ιφγν, ζε αληέζεζε φκσο κε επηρεηξάζεηο ζηηο νπνέεο δηαπηζηψζεθαλ παξαβϊζεηο θαη παξαιεέςεηο ηεο θνξνινγηθάο λνκνζεζέαο. ΣΫινο νη ελ ιφγσ Ϋιεγρνη πξϋπεη λα ζηνρεχνπλ ζηε δηαπέζησζε νπζηαζηηθψλ παξαβϊζεσλ, φπσο ρξάζε πιαζηψλ ά εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ, κε θαλνληθά απφδνζε ηνπ νθεηιφκελνπ Φ.Π.Α., ηπρφλ ρξάζε κε δεισκϋλσλ θνξνινγηθψλ κεραληζκψλ θαη ηακεηαθψλ κεραλψλ θαζψο θαη ζηε δηαπέζησζε πεξηπηψζεσλ κε εκθϊληζεο εζφδσλ θαη φρη ζηε δηαπέζησζε ηππηθψλ θαη κφλν παξαβϊζεσλ ηνπ Κ.Β.. (

54 2.2.3 ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΛΔΓΥΟΤ Σν πξφγξακκα, πξϋπεη λα πεξηιακβϊλεη ειϋγρνπο ζε φιν ην θϊζκα ησλ δξαζηεξηνηάησλ θαη εηδηθφηεξα λα δνζεέ πξνηεξαηφηεηα ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ επξχηεξνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκϋα φπσο: ΞελνδνρεηαθΫο επηρεηξάζεηο Δπηρεηξάζεηο παξνράο δηαζθϋδαζεο θαη ςπραγσγέαο (θϋληξα δηαζθϋδαζεο, ληέζθν κπαξ θ.ι.π.). ΓηνξγΪλσζε ζπλαπιηψλ κε επψλπκνπο θαιιηηϋρλεο. Δπηρεηξάζεηο παξνράο θαγεηνχ θαη πνηνχ, γηα επηηφπηα θαηαλϊισζε (ηαβϋξλεο, εζηηαηφξηα, θαθεηϋξηεο θ.ι.π.). Δπηρεηξάζεηο ελνηθέαζεο απηνθηλάησλ θαη κνηνπνδειϊησλ, θαλφ, jet ski θ.ι.π. Δπηρεηξάζεηο κεηαθνξϊο πξνζσπηθνχ (ηνπξηζηηθϊ ιεσθνξεέα, πινέα θ.ι.π). Δπηρεηξάζεηο δηνξγϊλσζεο ά δηακεζνιϊβεζεο ζε εθδξνκϋο, πεξηεγάζεηο θ.ι.π. Δπηρεηξάζεηο πψιεζεο εηδψλ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθϋξνληνο (θαηαζηάκαηα εηδψλ ιατθάο θαη παξαδνζηαθάο ηϋρλεο, θνζκεκϊησλ, δεξκαηέλσλ εηδψλ θ.ι.π.). Δπηρεηξάζεηο Σνπξηζηηθψλ θαηαιπκϊησλ, ΚΪκπηλγθ, Δλνηθηαδφκελα επηπισκϋλα δηακεξέζκαηα δσκϊηηα Δπηρεηξάζεηο δηνξγϊλσζεο θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ ( ΣΡΟΠΟΗ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΚΑΗ ΖΜΔΗΑ ΔΠΗΚΔΝΣΡΧΖ ΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΗΚΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ χκθσλα κε ηελ εκπεηξέα ησλ ειεγθηψλ, σο θπξηφηεξεο κϋζνδνη θνξνδηαθπγάο εέλαη νη παξαθϊησ: Τπνηηκνιφγεζε ησλ εζφδσλ ησλ ππεξεζηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ νξγαλσκϋλνπ ηνπξηζκνχ θαη θπξέσο ηνπ εηζεξρφκελνπ, κε ηελ κϋζνδν ησλ «δηπιψλ ζπκβνιαέσλ» πνπ ζπληϊζζνληαη κεηαμχ ησλ μελνδνρεηαθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ επηρεηξάζεσλ, ηνπξηζηηθψλ γξαθεέσλ ηφζν ηνπ εμσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ εζσηεξηθνχ. Με Ϋθδνζε ά αλαθξηβάο Ϋθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ απφ παξεπφκελεο μελνδνρεηαθϋο ππεξεζέεο, φπσο: Υξάζε κϋζσλ ςπραγσγέαο (ζαιϊζζην ζθη, πνδάιαηα θ.ι.π.) Υξάζε νκπξειψλ, γεπϋδσλ αζινπαηδηψλ θ.ι.π

55 Υξάζε ηειεθσληθψλ ζπλδϋζεσλ Υξάζε ρξεκαηνζπξέδσλ Τπεξεζέεο θαζαξηζηεξέσλ, ζϊνπλαο, θνκκσηεξέσλ θ.ι.π. ΠνιιΫο απφ ηηο παξαπϊλσ ππεξεζέεο, επηζάκσο εκθαλέδνληαη σο ππεξεζέεο «παθϋηνπ», ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εηζπξϊηηεηαη ηδηαέηεξε ακνηβά ε νπνέα θαη δελ εκθαλέδεηαη. Με Ϋθδνζε ά αλαθξηβάο Ϋθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ απφ ηελ παξνρά ππεξεζηψλ ά ηελ πψιεζε εκπνξεπκϊησλ απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο επηρεηξάζεηο. Σν θαηλφκελν απηφ παξαηεξεέηαη ζε κεγϊιε Ϋθηαζε ζηηο επηρεηξάζεηο εθεέλεο πνπ ν θνξϋαο ηνπο αζθεέ Ϊκεζε επνπηεέα (αηνκηθϋο επηρεηξάζεηο, πξνζσπηθϋο εηαηξεέεο), φπσο: Δπηρεηξάζεηο ελνηθηαδφκελσλ δσκαηέσλ ά δηακεξηζκϊησλ Δπηρεηξάζεηο ελνηθέαζεο απηνθηλάησλ, κνηνζηθιεηψλ, κνηνπνδειϊησλ θαη ινηπψλ κϋζσλ. Δπηρεηξάζεηο ηνπηθψλ πεξηεγάζεσλ θαη εθδξνκψλ (εθκεηϊιιεπζε ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξεέσλ, πινέσλ). Υξάζε εηθνληθψλ πιαζηψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ θπξέσο απφ κεγϊιεο μελνδνρεηαθϋο επηρεηξάζεηο, κε ζηφρν ηελ δηφγθσζε ησλ δαπαλψλ ζπληάξεζεο επηζθεπψλ, εμφδσλ πξνβνιάο θαη δηαθάκηζεο, θαζψο θαη ηνπ θφζηνπο ησλ επελδχζεσλ, κε απνηϋιεζκα ηε κεέσζε ησλ απνηειεζκϊησλ θαη ηνπ θαηαβιεηϋνπ πνζνχ Φ.Π.Α. ά ηε δηεχξπλζε ηνπ πηζησηηθνχ ππνινέπνπ Φ.Π.Α. γηα ζπκςεθηζκφ ζηελ επφκελε θνξνινγηθά πεξένδν. Σα παξαπϊλσ ηζρχνπλ θαη γηα ηηο επηρεηξάζεηο ελνηθέαζεο απηνθηλάησλ, ζθαθψλ αλαςπράο θαη κϋζσλ κεηαθνξϊο πξνζψπσλ, κε ηε ιάςε θαη ρξάζε εηθνληθψλ πιαζηψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ απφ επηρεηξάζεηο ζπλεξγεέσλ θαη πψιεζεο αληαιιαθηηθψλ, θαπζέκσλ, ιηπαληηθψλ θαη ινηπψλ εθνδέσλ. Με ηάξεζε, αλαθξηβάο ά ειιηπάο ηάξεζε ηνπ εηδηθνχ βηβιένπ θέλεζεο πειαηψλ απφ ηηο μελνδνρεηαθϋο επηρεηξάζεηο θαη θπξέσο απφ ηηο επηρεηξάζεηο ελνηθηαδνκϋλσλ δηακεξηζκϊησλ θαη δσκαηέσλ. εκεηψλεηαη φηη πνιιϋο απφ ηηο αλσηϋξσ επηρεηξάζεηο ελψ ιεηηνπξγνχλ θαη παξϋρνπλ μελνδνρεηαθϋο ππεξεζέεο εκθαλέδνπλ ηε δηακνλά ησλ πειαηψλ ηνπο, σο αζηηθά κέζζσζεο αθηλάηνπ, ρσξέο λα ηεξνχλ ηα πξνβιεπφκελα βηβιέα θαη ζηνηρεέα ηνπ Κ.Β.. θαζψο θαη ην εηδηθφ (πξφζζεην) βηβιέν θέλεζεο πειαηψλ (πφξηαο)

56 εκεηψλεηαη φηη ην βηβιέν θέλεζεο πειαηψλ (πφξηαο) ελεκεξψλεηαη κε ηελ εέζνδν ηνπ πειϊηε θαη εθηφο ησλ Ϊιισλ δεδνκϋλσλ πξϋπεη λα αλαγξϊθεηαη ε πηζαλά εκεξνκελέα αλαρψξεζεο (θαηϊ δάισζε ηνπ πειϊηε). ε πεξέπησζε αιιαγάο ηεο εκεξνκελέαο αλαρψξεζεο, δηελεξγεέηαη ζρεηηθά θαηαρψξεζε κε ηε λϋα εκεξνκελέα αλαρψξεζεο. Δπηζεκαέλεηαη φηη, θαηϊ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε δηελϋξγεηα ησλ ειϋγρσλ ηεο θαηεγνξέαο απηάο, εμεηϊδεηαη θϊζε θνξϊ θαη θαηϊ πεξέπησζε, αλ ε ζπγθεθξηκϋλε επηρεέξεζε αλάθεη ζηηο απαιιαζζφκελεο επηρεηξάζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ. Ζ πεξέπησζε απηά σο γλσζηφλ αθνξϊ επηρεηξάζεηο πνπ εθκεηαιιεχνληαη κϋρξη θαη επηϊ (7) δσκϊηηα, νη νπνέεο δχλαηαη λα κε ηεξνχλ βηβιέα θαη ζηνηρεέα ιφγσ απαιιαγάο. ηελ πεξέπησζε απηά αλαδεηνχληαη, ε ζρεηηθά δάισζε κεηαβνιψλ κεηϊηαμεο θαζψο θαη ην νηθεέν ηξηπιφηππν θαηαβνιάο ηνπ εηάζηνπ θφξνπ εηζνδάκαηνο ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. ε αληέζεηε πεξέπησζε, νη επηρεηξάζεηο απηϋο, αληηκεησπέδνληαη φπσο θαη νη ινηπϋο επηρεηξάζεηο ελνηθηαδνκϋλσλ επηπισκϋλσλ δσκαηέσλ θαη δηακεξηζκϊησλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηϊμεηο ηνπ Κ.Β.. θαη ηνπ λ. 2859/2000 (πεξέ Φ.Π.Α.). Με Ϋθδνζε ά αλαθξηβάο ά ειιηπάο Ϋθδνζε, απφ ηηο επηρεηξάζεηο εθκεηϊιιεπζεο ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξεέσλ, ηνπ ηξηπιφηππνπ δειηένπ θέλεζεο. Με Ϋθδνζε Α.Λ.Π. ά ρξάζε ηϋηνησλ πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ ζε πξνγελϋζηεξν ρξφλν, απφ επηρεηξάζεηο επηηφπηαο θαηαλϊισζεο πνηψλ θ.ι.π. (θαθεηϋξηεο θ.ι.π.) Με χπαξμε θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ αγνξϊο ά χπαξμεο ηϋηνησλ κε πξνγελϋζηεξε εκεξνκελέα γηα εππαζά πξντφληα (ςϊξηα, θξϋαηα θ.ι.π.) απφ επηρεηξάζεηο παξνράο θαγεηνχ (ηαβϋξλεο, εζηηαηφξηα θ.ι.π.) ( ΔΛΔΓΥΟΗ ΑΛΚΟΟΛΖ ΚΑΗ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ Λφγσ ηεο απμεκϋλεο θαηαλϊισζεο αιθννινχρσλ πνηψλ θαηϊ ηε ζεξηλά πεξένδν, νη Ϋιεγρνη ησλ επηρεηξάζεσλ παξαγσγάο (πνηνπνηνέ) θαη δηϊζεζεο ηνπο (Μπαξ, disco, θϋληξα δηαζθϋδαζεο, θαθεηϋξηεο, ηαβϋξλεο θιπ), εληαηηθνπνηνχληαη θαη ζε θϊζε πεξέπησζε πξϋπεη λα ειϋγρεηαη ε πνηφηεηα ησλ αιθννινχρσλ πνηψλ κε ηε ιάςε δεηγκϊησλ. Ηδηαέηεξε πξνζνρά, δέλεηαη φηαλ θαηϊ ηνλ Ϋιεγρν ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ (ηηκνιφγηα αγνξψλ) ά ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ ησλ παξαπϊλσ

57 επηρεηξάζεσλ, εληνπέδνληαη θζελϊ θαη ακθηβφινπ πξνϋιεπζεο πνηϊ (νπέζθη, βφηθα θ.ι.π.), ηα νπνέα, ζπλάζσο δηαηέζεληαη απηνχζηα ά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αλϊκεημε κε Ϊιια επψλπκα πνηϊ. Θα πξϋπεη λα γέλνληαη δεηγκαηνιεςέεο, δεδνκϋλνπ φηη ε αιθνφιε δελ εέλαη κφλν Ϋλα πξντφλ πςειάο θνξνινγηθάο επηβϊξπλζεο, αιιϊ πξννξέδεηαη θαη γηα αλζξψπηλε θαηαλϊισζε θαη γηα ην ιφγν απηφ Ϋρεη ηδηαέηεξν πγεηνλνκηθφ ελδηαθϋξνλ. ηηο θαηϊ ηφπνπο ππεξεζέεο ηνπ Γεληθνχ Υεκεένπ ηνπ ΚξΪηνπο εέλαη δηαζϋζηκνη νη Υεκηθνέ ΤπΪιιεινη, φπνπ πξϋπεη λα απεπζχλνληαη νη ειεγθηϋο. Οη ελ ιφγσ ππϊιιεινη ζα ζπλδξϊκνπλ ζηνλ Ϋιεγρν ησλ ζπγθεθξηκϋλσλ επηρεηξάζεσλ κε ηε ιάςε δεηγκϊησλ θαη γεληθφηεξα ζηνλ παξαπϋξα πνηνηηθφ Ϋιεγρν ησλ αιθννινχρσλ πνηψλ. ε πεξέπησζε πνπ δελ εέλαη εθηθηά γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν θαη ε ζπκκεηνρά ρεκηθνχ ππαιιάινπ, ζηνπο ελ ιφγσ ειϋγρνπο, ηα ζπλεξγεέα ηεο ΤΠ.Δ.Δ. ζα πξνβαέλνπλ ζηε ιάςε δεηγκϊησλ θαη απνζηνιά απηψλ ζην Γ.Υ.Κ. πνπ εέλαη αξκφδην γηα ηνλ πνηνηηθφ Ϋιεγρν ησλ αιθννινχρσλ πνηψλ. Ζ πξαγκαηνπνέεζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ ειϋγρσλ θαη δεηγκαηνιεςηψλ απφ ηελ Τπεξεζέα Δηδηθψλ ΔιΫγρσλ, ζα ζπκβϊιιεη ψζηε λα απνηξαπεέ, θαηϊ ηελ επέκαρε ζεξηλά πεξένδν, ε δηϊζεζε ζηελ θαηαλϊισζε ιαζξαέαο αιθνφιεο θαη λνζεπκϋλσλ αιθννινχρσλ πνηψλ «κπφκπεο». ( ΈΛΔΓΥΟΗ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΔΟΡΣΧΝ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΧΝ ΚΑΗ ΠΡΧΣΟΥΡΟΝΗΑ ΔΛΔΓΥΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Απφ ηηο αξρϋο Γεθεκβξένπ αλακϋλεηαη ζηελ νηθνλνκέα αχμεζε ηεο νηθνλνκηθάο δξαζηεξηφηεηαο ιφγσ ησλ ενξηψλ ησλ ΥξηζηνπγΫλλσλ θαη ηεο ΠξσηνρξνληΪο, νπφηε θαη πξϋπεη λα νξγαλσζεέ απμεκϋλνο αξηζκφο ειϋγρσλ, ηδηαέηεξα ζε: Δπηρεηξάζεηο δηαζθϋδαζεο θαη ςπραγσγέαο Δηδηθφηεξα νη Ϋιεγρνη απηνέ ζα εζηηαζηνχλ ζε: ΚΫληξα δηαζθϋδαζεο κε επψλπκνπο θαιιηηϋρλεο. Μπαξ-ΝηηζθνηΫθ

58 Δπηρεηξάζεηο παξαγσγάο, επεμεξγαζέαο θαη δηϊζεζεο θξεϊησλ, νπσξνιαραληθψλ θαη ηρζχσλ. Οη Ϋιεγρνη απηνέ πξϋπεη λα θαιχπηνπλ φια ηα επέπεδα ηφζν ρνλδξηθάο πψιεζεο (ζε θεληξηθϋο αγνξϋο) φζν θαη ιηαληθάο πψιεζεο (ηνπηθϋο θαη ιατθϋο αγνξϋο, ζρεηηθϊ θαηαζηάκαηα ιηαληθάο), θαζψο επέζεο θαη ζηνπο ηφπνπο παξαγσγάο, επεμεξγαζέαο, θχιαμεο θαη δηαθέλεζεο (ζθαγεέα, απνζάθεο, ςπγεέα θαη ιηκϊληα). Δπηρεηξάζεηο ιηαληθάο πψιεζεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε εκπνξηθνχο δξφκνπο θαη εκπνξηθϊ θϋληξα πφιεσλ θαη Ϋρνπλ ζαλ αληηθεέκελν εξγαζηψλ, θπξέσο: Κνζκάκαηα Δέδε δψξσλ Δέδε Ϋλδπζεο-ππφδεζεο ΖιεθηξηθΪ θαη ειεθηξνληθϊ εέδε ΔπνρηθΪ εέδε (ρξηζηνπγελληϊηηθα δϋλδξα -ζηνιέδηα-παηγλέδηα) Δέδε δαραξνπιαζηηθάο Οη Ϋιεγρνη απηνέ ζθφπηκν εέλαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πιαέζηα δηελϋξγεηαο εκθαλψλ ειϋγρσλ. Δπηρεηξάζεηο παξνράο ππεξεζηψλ, φπσο: Καιισπηζκνχ (θνκκσηάξηα, spa θ.ι.π.) ηϊζκεπζεο απηνθηλάησλ Φηινμελέαο ζε ρεηκεξηλϊ ηνπξηζηηθϊ ζϋξεηξα Δπηρεηξάζεηο δηϊζεζεο θαγεηνχ θαη πνηνχ γηα επηηφπηα θαηαλϊισζε: ΑλακΫλεηαη λα επηδησρζεέ ε αχμεζε ησλ ειϋγρσλ θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο: Πνιπηειά εζηηαηφξηα ΣαβΫξλεο ΚαθεηΫξηεο εκεηψλεηαη φηη πξϋπεη λα ππϊξμεη θαηαθφξπθε αχμεζε ησλ ειϋγρσλ ζηα πνιπηειά εζηηαηφξηα, ηδηαέηεξα ζηα ξεβεγηφλ ησλ ΥξηζηνπγΫλλσλ θαη ΠξσηνρξνληΪο. ΠεξαηηΫξσ πξϋπεη λα ππϊξρεη ε κεγαιχηεξε δπλαηά δηαζπνξϊ ησλ ειϋγρσλ σο πξνο ηηο ηαβϋξλεο, ζηηο δε θαθεηϋξηεο νη Ϋιεγρνη λα δηελεξγνχληαη, θπξέσο, ηα αββαηνθχξηαθα θαη ηηο εκϋξεο αξγηψλ, ηδηαέηεξα ηηο ψξεο ( &Itemid=2)

59 2.3.2 ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ Γηα ηελ θαιχηεξε απφδνζε ησλ ειϋγρσλ θαη ηε δεκηνπξγέα θιέκαηνο πξφιεςεο ζηελ αγνξϊ, πξϋπεη ε δηϊηαμε ησλ ζπλεξγεέσλ λα θαηαλϋκεηαη αλϊινγα κε ην πθηζηϊκελν σξϊξην ιεηηνπξγέαο ησλ θαηαζηεκϊησλ. Δπέζεο εέλαη ζθφπηκν λα δνζεέ ηδηαέηεξν βϊξνο θαηϊ ηηο ψξεο εθνδηαζκνχ ησλ θαηαζηεκϊησλ, νη νπνέεο κπνξεέ λα πνηθέινπλ απφ πεξηνρά ζε πεξηνρά, αιιϊ ζεσξνχληαη ζπλάζσο θξέζηκεο νη πξψηεο πξσηλϋο κεηαμχ , νη πξψηεο κεηακεζεκβξηλϋο κεηαμχ θαη νη ψξεο κεηαμχ ( =2467&Itemid=2) ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ-ΔΛΔΓΚΣΗΚΔ ΔΠΑΛΖΘΔΤΔΗ Γηα ηελ επέηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ πινπνέεζε ηνπ απμεκϋλνπ αξηζκνχ ειϋγρσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηϊ ηελ πεξένδν ησλ ενξηψλ, ζα πξϋπεη λα αμηνπνηεζεέ ην ζχλνιν ησλ δηαζεζέκσλ ππαιιάισλ, νχησο ψζηε λα θαηαζηεέ αηζζεηά ε παξνπζέα ηεο ππεξεζέαο ζηελ αγνξϊ. Σα ζπλεξγεέα ειϋγρνπ πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχλ εκθαλεέο ειϋγρνπο ζα επηδηψθνπλ ηελ θϊιπςε ησλ θπξηφηεξσλ εκπνξηθψλ δξφκσλ θαη ησλ εκπνξηθψλ θϋληξσλ ηεο πεξηνράο ειϋγρνπ, εζηηϊδνληαο ζηε δηαπέζησζε ηεο Ϋθδνζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ, ηα νπνέα ζα δεηνχληαη, κε ηε δϋνπζα επγϋλεηα θαη ζνβαξφηεηα, απφ ηνπο δηεξρφκελνπο ά εμεξρφκελνπο απφ ηα θαηαζηάκαηα πειϊηεο. Δθφζνλ δελ επηδεηρζνχλ θνξνινγηθϊ ζηνηρεέα ζα αθνινπζεέ Ϋιεγρνο εληφο ηεο επηρεέξεζεο, ν νπνένο ζα αθνξϊ ηε ζπγθεθξηκϋλε ειεγθηηθά επαιάζεπζε (δηαπέζησζε Ϋθδνζεο ά κε θνξνινγηθνχ ζηνηρεένπ), ζα ζεσξνχληαη ηα ηεξνχκελα βηβιέα θαη ζηνηρεέα θαη ζα δεηνχληαη νη ππνβιεζεέζεο δειψζεηο Φ.Π.Α. Σνλέδεηαη επέζεο φηη ζηα πιαέζηα ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ ζε θαθεηϋξηεο θ.ι.π. ν Ϋιεγρνο δελ ζα αξθεέηαη ζηελ χπαξμε απνδεέμεσλ ιηαληθάο πψιεζεο (Α.Λ.Π.) ζηα ηξαπϋδηα, αιιϊ ζα αλαηξϋρεη ζηελ ψξα Ϋθδνζάο ηνπο θαη ζηα εέδε πνπ απηά πεξηιακβϊλεη, επεηδά πνιιϋο επηρεηξάζεηο, ζχκθσλα θαη κε θαηαγγειέεο πειαηψλ, αλαθπθιψλνπλ ηηο έδηεο Α.Λ.Π. ζηα δηϊθνξα ηξαπϋδηα. ΠεξαηηΫξσ ζεκεηψλεηαη φηη νη επηρεηξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθφ ηξφπν ιάςεο ηεο παξαγγειέαο, γηα ηα ζεξβηξηζκϋλα εέδε, πξϋπεη λα Ϋρνπλ εθδψζεη Α.Λ.Π. Αλ φκσο εέλαη επηρεηξάζεηο (εζηηαηφξηα, δπζεζηηαηφξηα, ςεηνπσιεέα, ηαβϋξλεο θαη εμνρηθϊ θϋληξα) πνπ Ϋρνπλ ππαρζεέ απφ ηηο δηαηϊμεηο πνπ νξέζζεθαλ. ΣΫινο, γηα ηα ζεξβηξηζκϋλα εέδε, νη επηρεηξάζεηο πξϋπεη λα Ϋρνπλ εθδψζεη δειηέν παξαγγειέαο ζεσξεκϋλν ρεηξφγξαθν ά κε ζάκαλζε απφ κεραληζκφ. ε νπνηαδάπνηε Ϊιιε πεξέπησζε ν Ϋιεγρνο πξνρσξεέ ζηνλ θαηαινγηζκφ ζρεηηθψλ παξαβϊζεσλ. ( &Itemid=2)

60 ΜΔΡΟ ΠΔΜΠΣΟ «ΈΡΔΤΝΑ» Ζ Ϋξεπλα δηαρσξέδεηαη ζε δπν ηκάκαηα : -Απφ ην Ϋηνο 2001 Ϋσο ην 2005 παξνπζηϊδνληαη απνηειϋζκαηα εξεπλψλ πνπ Ϋγηλαλ απφ ην.γ.ο.δ. -Απφ ην Ϋηνο 2006 Ϋσο θαη ην 2007 αθνξνχλ απνηειϋζκαηα πνπ δηεμϊρζεθαλ απφ ηελ Τπ.Δ.Δ. 1. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΒΑΔΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟΤ.Γ.Ο.Δ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 2001 Σν.Γ.Ο.Δ. ζηα πιαέζηα ησλ αξκνδηνηάησλ σο δησθηηθά ππεξεζέα θαηϊ ηε δηϊξθεηα ηνπ 2001 πξαγκαηνπνέεζε κηα ζεηξϊ ειϋγρσλ πνπ εέραλ ζηφρνπο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγάο, ηε δαζκνδηαθπγά θαη ηνπ ιαζξεκπνξένπ, ηηο λνζεέεο, απϊηεο θαη δηαθζνξϊ, ηε δηαθέλεζε θαη εκπνξέα λαξθσηηθψλ, ηε δεκηνπξγέα θιέκαηνο ζπκκφξθσζεο ζηνπο αζθνχληεο θϊζε νηθνλνκηθά δξαζηεξηφηεηα. ΚαηΪ ην Ϋηνο 2001, ην πνζνζηφ παξαβαηηθφηεηαο δηακνξθψζεθε ζε πνζνζηφ 23,60%, πξαγκαηνπνηάζεθαλ πεξηζζφηεξνη Ϋιεγρνη ζε ζρϋζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληϊ, ζπγθεθξηκϋλα ζπλνιηθϊ άηαλ Χζηφζν νη ειεγθηηθνέ ζηφρνη ηνπ.γ.ο.δ. πξαγκαηνπνηάζεθαλ κε ζεηηθά απφθιηζε 31,2%. Οη παξαβϊηεο πνπ εληνπέζηεθαλ Ϊγγηδαλ ζε αξηζκφ ζπλνιηθϊ ηνπο θαη δηαπηζηψζεθε φηη απφ ηηο παξαβϊζεηο πνπ βξϋζεθαλ νη πεξηζζφηεξεο θαηϊ βϊζε εληνπέζηεθαλ ζε πιαζηϊ ά εηθνληθϊ θνξνινγηθϊ ζηνηρεέα. ΜεηΪ απφ ειϋγρνπο πνπ Ϋγηλαλ ζε πεξηθεξεηαθϋο δηεπζχλζεηο ζηελ Κξάηε ππάξρε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ παξαβαηηθφηεηαο κε πνζνζηφ 28,6% θαη ακϋζσο κεηϊ ζηε Γπηηθά Μαθεδνλέα κε 27,1%

61 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 2002 Σν πξφγξακκα δξϊζεο γηα ην Ϋηνο 2002 θαηαξηέζηεθε απφ ηε.γ.ο.δ. κε βϊζε : Σηο ζπλζάθεο ιεηηνπξγέαο ηεο Διιεληθάο αγνξϊο. Σηο θξαηνχζεο ζπλζάθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ζε θϊζε πεξηνρά. Σελ γλψζε θαη ηελ εκπεηξέα πνπ απνθηάζεθαλ απφ ηελ κϋρξη ζάκεξα δξϊζε θαζψο θαη ηελ επηζηεκνληθά αλϊιπζε ησλ δεδνκϋλσλ ηεο νηθνλνκέαο. Σελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηελεξγεζϋλησλ ειϋγρσλ θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κϋζα δέσμεο. Σελ αξηζκεηηθά ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θϊζε Πεξηθεξεηαθάο Γηεχζπλζεο. Σνπο αξηζκεηηθνχο ζηφρνπο ηνπ Ϋηνπο 2001 θαη ην βαζκφ πινπνέεζάο ηνπο. Σελ αλϊγθε πινπνέεζεο ηεο δεκνζηνλνκηθάο πνιηηηθάο γηα ηελ δηαζθϊιηζε ησλ δεκνζέσλ εζφδσλ θαη παξϊιιεια ηελ πεξηζηνιά ηνπ παξαεκπνξένπ θαη ηεο παξανηθνλνκέαο. Σελ αλϊγθε πνηνηηθάο αλαβϊζκηζεο ησλ ειϋγρσλ θαη απνηειεζκαηηθάο παξϋκβαζεο ζε φινπο ηνπο ηνκεέο αξκνδηφηεηαο ηνπ.γ.ο.δ. Ζ επηηπρέα ηνπ πξνγξϊκκαηνο απηνχ ζα εμαξηεζεέ ζε πνιχ κεγϊιν βαζκφ απφ ηελ πνηφηεηα ησλ ειϋγρσλ. ΚαηΪ ην 2002, δηεμϊρζεθαλ ηα παξαθϊησ ζπκπεξϊζκαηα. Σν κϋζν πνζνζηφ παξαβαηηθφηεηαο ησλ θνξνινγηθψλ ειϋγρσλ δηακνξθψζεθε ζην 34,7%. Πξαγκαηνπνηάζεθαλ Ϋιεγρνη, πινπνηάζεθε ην 92% ησλ ειϋγρσλ πνπ εέραλ πξνγξακκαηηζηεέ. Γηαπηζηψζεθαλ πεξηπηψζεηο παξαβαηψλ, κε παξαβϊζεηο. Ηδηαέηεξα φκσο πξϋπεη λα επηζεκαλζεέ θαη ην πιϋνλ ζεκαληηθφ Ϋξγν πνπ επηηειϋζζεθε απφ ηηο ππεξεζέεο ηνπ.γ.ο.δ. θαη αθνξνχζε ηνλ Ϋιεγρν επηρεηξάζεσλ, κε αλεπέζεκα ζηνηρεέα (δεχηεξα βηβιέα) θαζψο θαη επέζεκα βηβιέα θαη ζηνηρεέα πνπ εέραλ θαηαζρεζεέ θαη παξαιεθζεέ αληέζηνηρα απφ απηϋο. Απφ ηελ επεμεξγαζέα ησλ αλσηϋξσ βηβιέσλ θαη ζηνηρεέσλ πξνϋθπςε κεγϊιεο Ϋθηαζεο θνξνδηαθπγά κε ηελ ρξάζε εηθνληθψλ πιαζηψλ θαη λνζεπκϋλσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ, ηε κε Ϋθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ αμέαο, ηε κε απφδνζε νθεηινκϋλσλ επηξξηπηφκελσλ θαη παξαθξαηνχκελσλ, εκκϋζσλ θαη ακϋζσλ θφξσλ (Φ.Π.Α., Φ.Μ.Τ. θ.ι.π.). Σν Ϋξγν απηφ πξνϋθπςε απφ ηελ νινθιάξσζε ειϋγρσλ πνπ εέραλ αξρέζεη ηα παξειζφληα Ϋηε. Απφ ηνπο ειϋγρνπο απηνχο βξϋζεθαλ παξαβϊηεο κε παξαβϊζεηο. Ζ παξαβαηηθφηεηα ζηελ θαηεγνξέα απηά ησλ ειεγρνκϋλσλ επηρεηξάζεσλ

62 θπκϊλζεθε θαηϊ κϋζν φξν ζην πνζνζηφ 80.00%. ΣΫινο πξϋπεη λα ζεκεησζεέ φηη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηϊ παξαβαηηθφηεηαο βξϋζεθαλ ζηελ Πεινπφλλεζν κε πνζνζηφ 46,43% θαη ακϋζσο κεηϊ ε Κξάηε κε 42,66%. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 2003 ηνλ πξνγξακκαηηζκφ δξϊζεο γηα ην 2003 Ϋγηλαλ δνκηθϋο αιιαγϋο, χζηεξα απφ ηελ αμηνπνέεζε ησλ δηαζϋζηκσλ δεδνκϋλσλ ηνπ ζπζηάκαηνο TAXIS. Οη αιιαγϋο απηϋο αθνξνχζαλ ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ θαηεγνξηψλ ειϋγρνπ κε βϊζε: ηνλ Κσδηθφ Αξηζκφ Γξαζηεξηφηεηαο (Κ.Α.Γ.). φζνλ αθνξϊ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλϊδσλ. Σα πξντφληα, αγαζϊ θαη θαζεζηψηα (π.ρ. επηδνηάζεηο) ηα νπνέα απφ ηε θχζε ηνπο εέηε δελ εκπέπηνπλ ζε θϊπνηα δξαζηεξηφηεηα (π.ρ. λαξθσηηθϊ) εέηε εέλαη αλαγθαέν απφ ηε κνξθά ηνπο λα ειϋγρνληαη δηαθεθξηκϋλα θαη φρη ζηα πιαέζηα θϊπνηαο δξαζηεξηφηεηαο. Σν ρψξν, ην ρξφλν, ηνλ ηφπν πξαγκαηνπνέεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ θαζψο θαη ηα απαξαέηεηα ειεγθηηθϊ κϋζα. Οη Ϋιεγρνη απηνέ απνηεινχλ ηε γεληθά θαηεγνξέα δηαθέλεζε. Σν πξφγξακκα δξϊζεο ηνπ 2003 θηλάζεθε ζε ζηξαηεγηθνχο Ϊμνλεο πνπ αθνξνχζαλ ηνλ Ϋιεγρν απφδνζεο Φ.Π.Α., Ϋιεγρνη γηα ηελ απνθϊιπςε ρξάζεο πιαζηψλ, εηθνληθψλ θαη λνζεπκϋλσλ ζηνηρεέσλ, Ϋιεγρνη εηδηθψλ Φφξσλ ΚαηαλΪισζεο, παξνράο ππεξεζηψλ, Γηαθέλεζεο, Ναξθσηηθψλ θαη νξηζκϋλα Ϊιια εέδε. ΑξρηθΪ ην πνζνζηφ παξαβαηηθφηεηαο ησλ ζηνρεπφκελσλ ειϋγρσλ δηακνξθψζεθε ζηα 35,81%, ζε γεληθϋο θαηεγνξέεο ηνπ θιϊδνπ δξαζηεξηφηεηαο ζηφρνο άηαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ Ϋιεγρνη θαη ζχκθσλα κε ηα απνηειϋζκαηα ηνπ.γ.ο.δ. βξϋζεθαλ παξαβϊηεο κε παξαβϊζεηο. Οη πεξηνρϋο κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηϊ παξαβαηηθφηεηαο άηαλ ε Πεινπφλλεζνο κε 49% θαη ακϋζσο κεηϊ ε Αηηηθά κε πνζνζηφ 45%. Σν.Γ.Ο.Δ., ζχκθσλα κε ηα απνηειϋζκαηα, εζηέαζε ηελ πξνζνρά ηνπ πεξηζζφηεξν ζε ειϋγρνπο φπσο κε Ϋθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ, Ϋθδνζεο Α.Λ.Π. (κε θαηαρσξεκϋλσλ ζηα βηβιέα) απφ κε εγθεθξηκϋλε ά κε δεισκϋλε Φ.Σ.Μ., κε θαηαρψξεζε ά αλαθξηβάο ησλ ζηνηρεέσλ αγνξϊο, πψιεζεο, απνγξαθάο, εηζφδνπ θαη εμφδνπ, ζεκαληηθφ άηαλ θαη ην πνζνζηφ ζε ινηπϋο θνξνινγηθϋο παξαβϊζεηο

63 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 2004 Ο πξνγξακκαηηζκφο δξϊζεο ηνπ 2004 θαη νη ζηνρεπφκελνη Ϋιεγρνη πνπ δηελεξγάζεθαλ άηαλ φκνηνη κε ηνπ Σα απνηειϋζκαηα κεηϊ ηνπο ειϋγρνπο ζε γεληθϋο θαηεγνξέεο δξαζηεξηνηάησλ Ϋδεημαλ φηη ην πνζνζηφ παξαβαηηθφηεηαο δηακνξθψζεθε ζην 33% κεηϊ απφ πξαγκαηνπνέεζε ζπλνιηθϊ ειϋγρσλ ππάξμαλ παξαβϊηεο πνπ δηϋπξαμαλ παξαβϊζεηο. Οη πεξηζζφηεξνη Ϋιεγρνη πνπ δηελεξγάζεθαλ Ϋγηλαλ ζε εέδε παξαβϊζεσλ φπσο αλαθξηβάο ηάξεζε βηβιέσλ σο πξνο ηα Ϋζνδα ά αλαθξηβάο ά κε θαηαρψξεζε δεδνκϋλσλ ζηα πξφζζεηα βηβιέα πνπ επεξεϊδνπλ ηα Ϋζνδα, ζε κε Ϋθδνζε ζηνηρεέσλ, ζε Ϋθδνζε αζεψξεηνπ ζηνηρεένπ κε θαηαρσξεκϋλνπ ζηα βηβιέα, ζε Ϋθδνζε εηθνληθνχ - Ϋθδνζε πιαζηνχ, λφζεπζε θνξνινγηθνχ ζηνηρεένπ. ΣΫινο ηα κεγαιχηεξα πνζνζηϊ παξαβαηηθφηεηαο εκθαλέζηεθαλ ζηελ Αηηηθά ζπγθεθξηκϋλα 47% θαη αθνινπζνχλ ηα Ηφληα λεζηϊ κε 37%. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 2005 ΚαηΪ ην 2005, ηα ζηνηρεέα πνπ βξϋζεθαλ αθνξνχλ ην ζπλνιηθφ Ϋξγν ηνπ.γ.ο.δ. θαηϊ ην έδην Ϋηνο. Γηελεξγάζεθαλ ινηπφλ εέδε ειϋγρσλ ζε δηϊθνξα εέδε δξαζηεξηφηεηαο θαη βξϋζεθε φηη ζην γεληθφ ζχλνιν ησλ ζηνρεπφκελσλ ειϋγρσλ ππάξμαλ παξαβϊηεο πνπ δηϋπξαμαλ παξαβϊζεηο. Σν πνζνζηφ ησλ παξαβαηψλ βξϋζεθε φηη άηαλ 37%

64 2. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΒΑΔΗ ΣΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΖ ΤΠ.Δ.Δ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 2006 Ο πξνγξακκαηηζκφο δξϊζεο ηνπ 2006 θαη νη ζηνρεπφκελνη Ϋιεγρνη πνπ δηελεξγάζεθαλ απφ ηελ ΤΠ.Δ.Δ. άηαλ φκνηνη κε ησλ 5 ηειεπηαέσλ εηψλ. Οη ζπλνιηθνέ Ϋιεγρνη πνπ δηελεξγάζεθαλ άηαλ απφ απηνχο κε βϊζε ηνλ θιϊδν δξαζηεξηφηεηαο Ϋδεημαλ φηη ζηνπο ειϋγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηάζεθαλ ππάξμαλ παξαβϊηεο πνπ δηϋπξαμαλ παξαβϊζεηο. Έηζη ην πνζνζηφ παξαβαηηθφηεηαο δηακνξθψζεθε ζηα 47%. Οη θπξηφηεξεο παξαβϊζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ αθνξνχζαλ ηε Με Ϋθδνζε ά αλαθξηβά Ϋθδνζε ζηνηρεέσλ ζε πεξηπηψζεηο, ηελ Έθδνζε ά ιάςε εηθνληθψλ & πιαζηψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ ά λφζεπζε απηψλ ζε πεξηπηψζεηο θαη ηε Με ππνβνιά ά αλαθξηβάο ππνβνιά δειψζεσλ επηξξηπηφκελσλ θαη παξαθξαηνχκελσλ εκκϋζσλ θαη ακϋζσλ θφξσλ (Φ.Π.Α., Φ.Μ.Τ. θ.ι.π.) ζε πεξηπηψζεηο, φπνπ ηα πξνο βεβαέσζε πνζϊ μεπεξλνχλ ηα επξψ. ΣΫινο γηα ην 2006 εέρακε πςειϊ πνζνζηϊ παξαβαηηθφηεηαο ζηελ Πεινπφλλεζν κε 59% θαη Ϋπεηηα ζηε Γπηηθά Μαθεδνλέα κε πνζνζηφ 56%. Γηα ην Ϋηνο 2006 πξαγκαηνπνέεζα κηα δεηγκαηνιεπηηθά Ϋξεπλα ζηελ πφιε ηεο ΞΪλζεο, ζε 50 ςπραγσγηθϋο επηρεηξάζεηο, φπσο εκθαλέδνληαη ζηνλ Πέλαθα 12 θαη ην ΓηΪγξακκα 3, δεηψληαο ζηνηρεέα γηα ην αλ Ϋθαλαλ παξαβϊζεηο ά φρη. Σα απνηειϋζκαηα Ϋδεημαλ φηη νη 29 δελ Ϋθαλαλ παξαβϊζεηο. ηηο ππφινηπεο, πνπ δηαπηζηψζεθε παξαβαηηθφηεηα, νη ζπλεζϋζηεξεο παξαβϊζεηο άηαλ πξψηα ε κε Ϋθδνζε Α.Λ.Π./Σηκνιφγην, φπσο βξϋζεθε ζε 17 επηρεηξάζεηο, δεχηεξνλ Ϊιιεο παξαβϊζεηο, ζε 3 επηρεηξάζεηο, θαη ηξέηνλ βξϋζεθε ζε κέα κφλν επηρεέξεζε παξϊβαζε ζην Φ.Π.Α

ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ

ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ ΣΜΖΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΑΡΜΟΓΗΟ : ΣΡΑΣΗΧΣΟΤ Π. ΣΖΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 2018/691394

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ 464/689840 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ 464/689840 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α «ΓΡΟΜΟΚΑΙΣΔΙΟ» ΝΠΓΓ ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012 ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡΜΟΓΙΟ: ΚΧΝ/ΝΟ ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΣΗΛ. 213 2046170-213 2046171 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε. Σα επαγγεικαηηθϊ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηεο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο άηαλ αλϋθαζελ ην θξέζηκν φζν θαη αδχλαην ζεκεέν ηεο. Ατσό ποτ είναι ατσονόησο όσι δηλαδή ο απόυοισορ ενώ κασέφει επαγγελμασικό σίσλο (πστφίο)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011 ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ ΑΕΏΤΝΑΒΟΜΒΝΏ ΝΟΟΚΟΜΒΕΏ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψην ο αλνηθηφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο αλνηθηφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκάκα Πξνκεζεηψλ & Γαπαλψλ Φξαγθνχδε 11 θαη Αι.ΠΪληνπ TK 101

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη 108/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβϊινπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ.

Διακήπςξη 108/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβϊινπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ. Διακήπςξη 108/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη, ζε εθηϋιεζε ηεο Φ.814/27/181131/.172/11 Φεβ 2015/ΑΔΤ/ΔΤΓ/2 ο, ηε δηελϋξγεηα πξνκάζεηαο πιηθψλ Διάφοπα Υημικά Πποϊόντα, CPV: 24327000-2 φπσο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002767314 2015-05-12

15PROC002767314 2015-05-12 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ΚαζηνξηΪ 5 Μαΐνπ 2015 Σαρ. Γ/λζε:Μαπξησηέζζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ:ΚΑΛΑΜΠΟΤΚΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΚΟΛΗΓΛΗΑΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟΤ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΜΑΡΙΝΟΤ ΥΑΡΙΛΑΟΤ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΤΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 2014-2015 ΑΚΑΓΗΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Α Ν Α Λ Τ Η Κ Α Ι Π Ο Λ Τ Κ Ρ Ι Σ Η Ρ Ι Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η Σ Χ Ν Δ Σ Α Ι Ρ Δ Ι Χ Ν ΣΟΤ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ι Σ Η Ρ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2005 ΚΑΗ 2009

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2005 ΚΑΗ 2009 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) Γιπλυμαηική επγαζία ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθά νδφο Θεζζαινλέθεο ΝΫα Δπθαξπέα Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξέεο : E.ηαπξνπνχινπ ΣειΫθσλν : 2313

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003056466 2015-09-17

15PROC003056466 2015-09-17 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 3 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ (ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ) Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξέεο:.Μαληαηδά Εθνικήρ Αμύνηρ 41, 546 35 Θεζζαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αλεξανδπούπολη: 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Απ. Ππυη. 51038 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΤΛΗΚΧΝ/ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ/ΤΠΖΡΔΗΧΝ & ΑΠΟΘΖΚΖ ΑΡΗΘ.ΜΔΛ. 61/2012 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ» ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΓΔΧΡΓΗΑ ΠΑΠΑΣΕΑΝΑΚΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΟΤΡΖ Β ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΑΘΖΝΑ 2008 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ...

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΣΑΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΡΟΥΑΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΟ : 2106980943, 2106926037 Σ.Κ. : 10177 ΑΘΖΝΑ Κ.Α.Φ.: 0080 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΊΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 20 ηος ν. 4339/2015 και 29 ηος ν. 4351/2015 και οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ.

Α. Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 20 ηος ν. 4339/2015 και 29 ηος ν. 4351/2015 και οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ. ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 2. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ` ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ.ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343,124 61 ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΥΑΨΓΑΡΗ 08/12/11 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ: 2 5404170-171 ΑΡΜΟΓΗΟ: Α.ΣΡΗΚΑΛΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα, ΔιιΪδα, Παλεπηζηεκένπ 39, Σ.Κ.10564 Αλαζέηνπζα Αξρή

Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα, ΔιιΪδα, Παλεπηζηεκένπ 39, Σ.Κ.10564 Αλαζέηνπζα Αξρή ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηέηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΜΟΝΗ Γ' ΚΤΚΛΟ ΠΑΡΑΣΑΔΩΝ» Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ.ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343,124 61 ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΥΑΨΓΑΡΗ 17/02/2012 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ: 210 5404170-171 ΑΡΜΟΓΗΟ: Α.ΣΡΗΚΑΛΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο ηεο Αλαπηπμηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 1 Πεξηερφκελα ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ... 4 ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 8 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 2. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης «ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ» ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΖΜΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ECO LABEL «ηαηηζηηθά θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ Γ ΚΠ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ.

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2010 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΣΟΤ Ν. 3556/2007 Αξ.Μ.Α.Δ. 15353/06/Β/87/07 Ζ παξνχζα, ζπληϊζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Ν. ΜΠΑΡΚΑ ΠΡΟΛΟΓΗΜΑ. Σν βηβιέν «ΛανγξαθηθΪ», απνηειεέ κηα πξνζπϊζεηα. Μηα πξνζπϊζεηα πνπ ε επηζηάκε άξζε λα πεηζαξράζεη ηελ επηζπκέα. Έλα πεηξαδϊθη γηα λα νξζνπνδάζεη ην ηκάκα ειιεληθψλ ζην παλεπηζηάκην

Διαβάστε περισσότερα

15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν. Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5

15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν. Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5 15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5 1 επηεκβξένπ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ [1] ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΞΔΛΗΞΔΧΝ ΚΑΗ ΣΑΔΧΝ 4 Α. ΟΚ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΒΟΤΛΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES 1 Π.Μ.. ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑ ΣΕΛΕΧΗ OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES Επιβλέπων: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Επιτροπή: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Καθηγητήσ Ν. Πιττήσ Λζκτορασ Α. Μπότςαρη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ

ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φηιίππνπ 51, 546 31 Θεζζαινλίθε ηει. 2310 222503, 2310 409770, fax 2310 421196, e-mail:ecology-trem@nath.gr www.ecology-salonika.org ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΟΤ ΚΡΑΣΗΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ - ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ. Δπηβιέπσλ: ΑΚΚΑ ΘΧΜΑ.

Θέκα: ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΟΤ ΚΡΑΣΗΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ - ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ. Δπηβιέπσλ: ΑΚΚΑ ΘΧΜΑ. ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Θέκα: ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΟΤ ΚΡΑΣΗΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ - ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ Δπηβιέπσλ: ΑΚΚΑ ΘΧΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019)

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019) Πνιπηερλεέν Κξάηεο Σκάκα Μεραληθψλ Παξαγσγάο θαη Γηνέθεζεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ζπνπδψλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα Γηαηξηβά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ

Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ - ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Γηπισκαηηθά Δξγαζέα Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΣζαπΪθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ TEΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΣΜΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΖ ΜΑΡΗΑΛΔΝΑ ΣΑΜΟΤΛΑΚΖ ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΕΑΜΠΑΚΟΛΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ, 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν.μακεδονίασ και Θράκησ Σμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σ.Ε. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Φνηηεηέο: ΓΔΛΙΟ ΚΤΡΙΑΚΟ ΑΔΜ: 5199 ΚΟΤΣΡΟΤΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΕΛΕΓΦΟ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗΝ ΤΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΣΑ ΦΩΡΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΖΔΧ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ: 72.000 ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ: 71,949,65 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 3. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 4. ΤΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΔΙ ΔΡΡΩΝ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο Αθαδεκατθό Έηνο 2010-2011 έξξεο, Μάηνο - Αύγνπζηνο 2011 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 1. Η διαδικαζία ηηρ εζωηεπικήρ αξιολόγηζηρ...

Διαβάστε περισσότερα

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15 Ηνπλίνπ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ ΜΔ ΑΦΟΡΜΖ ΣΟ «ΓΔΛΣΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ» 4 [1] ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΔΛΗΞΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ύνηαξη οδηγού: Νηθνιέλθα-Ενξλέηζα ηνιϊθε Δπηθ.Καζεγάηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ ΜΗΜΑ Μ ΗΥ ΑΝΙ ΚΧ Ν Π ΑΡ ΑΓΧ Γ Η & ΓΙ Ο Ι ΚΗ Η ΔΡΓΑ Σ ΖΡΗ Ο Υ ΔΓΗ Α ΜΟ Τ Κ ΑΗ ΑΝ ΑΠΣ ΤΞ Ζ Τ ΣΖ ΜΑ ΣΧ Ν Τ ΠΟ ΣΖ ΡΗ Ξ Ζ ΑΠΟ Φ Α ΔΧ Ν

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ ΜΗΜΑ Μ ΗΥ ΑΝΙ ΚΧ Ν Π ΑΡ ΑΓΧ Γ Η & ΓΙ Ο Ι ΚΗ Η ΔΡΓΑ Σ ΖΡΗ Ο Υ ΔΓΗ Α ΜΟ Τ Κ ΑΗ ΑΝ ΑΠΣ ΤΞ Ζ Τ ΣΖ ΜΑ ΣΧ Ν Τ ΠΟ ΣΖ ΡΗ Ξ Ζ ΑΠΟ Φ Α ΔΧ Ν ΣξηεηΫο Δξγαζέαο Οξγαλψζεσλ Πξφγξακκα ησλ Διαηνπξγηθψλ ΦνξΫσλ (Ο.Δ.Φ.) ηνπ Καλ.(ΔΚ) 2080/2005 ηεο Δπηηξνπάο. ΓΡΑΖ 1: «ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΖ ΔΚΘΛΗΦΖ ΣΟΤ ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ, ΣΗ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΣΑ ΠΡΟΓΟΚΧΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ... 8

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ... 8 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 1. ΟΜΑΓΑ ΤΝΣΑΞΗ... 4 2. ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΔΧΡΗΔΧΝ... 6 2.1 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ... 6 2.2 ΦΤΛΛΟ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ... 6 3. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΒΑΘΜΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ... 6 4. ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 24 / 22-12-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα Βιεπζεξέαο 1, ζηελ αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ ηεο Οηθνλνκηθάο Βπηηξνπάο (αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ

ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΝΗΚΟΛΑΪΓΖ ΜΗΥΑΖΛ ΠΟΤΓΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΛΔΗΣΖ ΦΤΛΑΚΖ ΠΑΣΡΑ Δπηβιέπνπζα: ΠαλΪγνπ Αηκηιέα Δηδηθά Δπηζηάκνλαο

Διαβάστε περισσότερα

Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο

Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο Πνιπηερληθά ρνιά Σκάκα Μεραληθψλ Υσξνηαμέαο & ΑλΪπηπμεο Αλησλίνπ ηέθαλε Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΔΣΑΛΛΔΙΩΝ-ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΗ Γιπλωματική εργασία Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού Γημαράς Άγγελος Μαστρογιάννης Φίλιππος Δπιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΜΟΝΑΓΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ (ΜΟΓΗΠ) ΔΚΠΑ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΚΠΑ Καζεγεηήο Αζηέξηνο Γνπθνπδάθεο Πξόεδξνο ΜΟ.ΓΗ.Π Αληηπξύηαλεο ΔΚΠΑ Απξίιηνο 2011, Αζήλα Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΔ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ Παξνπζίαζε ζηε ρνιή Ναππεγώλ Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ Μάηνο 2010 ΤΝΣΑΚΣΖ: ΝΗΚΟΛΑΟ Γ. ΜΑΝΟ 1!@ # ΤΣΖΜΑ ΣΟΤ BRETTON WOODS Ζ δηακφξθσζε ηνπ θαλφλα ρξπζνχ δνιαξένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ : ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ ΔΣΟΤ 2015

ΔΡΓΟ : ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ ΔΣΟΤ 2015 ΓΗΜΟ ΒΟΛΟΤ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΡΓΟ : ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ ΔΣΟΤ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 60.000,00 ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜEΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 21

ΠIΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜEΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 21 ΠIΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜEΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 21 ΚΕΦΑΛΑΘΟ 1 Ζ ΔΝΝΟΗΑ, Ζ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 28 ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ; 29 Μάξθεηηλγθ ή Πσιήζεηο; 31 H εμέιημε ηνπ Μάξθεηηλγθ 35 Πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ Παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Οη φθέιεηες ηοσ SPA. Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία. Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA;

Οη φθέιεηες ηοσ SPA. Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία. Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA; Οη φθέιεηες ηοσ SPA Vita Action Δπειπέδσλ 21 Αζάλα 11362 Σει 2108815994 Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία ΣΑ ΧΦΔΛΖ ΣΖ ΤΓΡΟΘΔΡΑΠΔΗΑ Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA; ΑκΫζσο, ρϊλεηε ην 90%

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΫκα: «Δθπόλεζε Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδένπ γηα ην εζληθό Convention Bureau (CB) ηεο ΔιιΪδαο» ΔπηβιΫπωλ:

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Σει. Βπηθ/λέαο. : 22410-46339 (22413-61339) 46301, 46359, Fax : 22410-46361 (22413-61361) ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 21/11-11-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑξρεγεΫν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο ΔπηηειεΫν Γηεχζπλζε ΝξγΨλσζεο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ]

ΑξρεγεΫν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο ΔπηηειεΫν Γηεχζπλζε ΝξγΨλσζεο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ] ΑξρεγεΫν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο ΔπηηειεΫν Γηεχζπλζε ΝξγΨλσζεο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ] ΑζΪλα, 2014 Ξξφινγνο Ρν παξφλ απνηειεϋ αλαλεσκωλε Ωθδνζε ηνπ εγρεηξηδϋνπ «ΓηνηθεηηθΩο ΓηαδηθαζΫεο».

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ ΣΑ ΤΝΗΘΔΣΔΡΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ, ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ ΣΑ ΤΝΗΘΔΣΔΡΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ, ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΜΗΜΑ Γ -ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 543 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν Α Προς όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΣΟ ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΚΑΗ ΣΖΝ» ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΗΩΑΚΔΗΜΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

III. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

III. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ III. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΟΣΑ ε εθπαέδεπζε ησλ ζηειερψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηακεηαθψλ ππεξεζηψλ ησλ ΟΣΑ ζηελ νηθνλνκηθά ιεηηνπξγέα ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012.

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012. ΕΔΡΑ : ΑΜΑΡΟΤΙΟ (ΣΑΘΜΟ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΑΠ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΣΣΙΚΗ Σ.Κ.141.21 Μαπούζι 16-11-2011 Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 17 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 17 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 17 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Υπνρξέσζε κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ ησλ βηβιίσλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζηα βηβιία ηεο έδξαο.... 2 ΘΔΜΑ: Δπίδξαζε ηεο εθπξφζεζκεο πνζνηηθήο θαηαρψξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

IV. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

IV. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ IV. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΓΑΝΔΗΑ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ λα παξνπζηϊζεη κε πξαθηηθφ & εκπεξηζηαησκϋλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014 1 ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΖ ΝΑΟΤΑ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014 Φίιεο θαη Φίινη, Αγαπεηνί κνπ ζπκπνιίηεο Νηψζσ ηελ αλζξψπηλε αλϊγθε θιεέλνληαο 12 ρξφληα ζην Γάκν, λα επηθνηλσλάζσ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα