Α. ~r-~\o" θέμα: Διαβίβ.ασ1) αίτησης ιια διοικητlκjι~πίί.υσ_n τη~.διαφ.oράζ σ\'jιφω"αjη; το.ύ."ο,)() 7ΙΙΑ του Ν.2238/94.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. ~r-~\o" θέμα: Διαβίβ.ασ1) αίτησης ιια διοικητlκjι~πίί.υσ_n τη~.διαφ.oράζ σ\'jιφω"αjη; το.ύ."ο,)() 7ΙΙΑ του Ν.2238/94."

Transcript

1 ' ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗ.ΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 01ΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΌΔΩΝ' ΔΟΥ Δ' ΑθΒΝΩΝ (Δ-Η) ΚΩΛΕΤΤΗ. 14Α ΤΜΙ:ΙΜΑ Κ.Φ.Α.Σ Πλιιροφο Ρ ίt."'ς: ΤΗΛ :Ι ,. -- :~no.~rh~~u ια OI.o6.V\" "~"~Ι') Α. ~r-~\o" ΑθΗΝΑ: 01/081Ζ0Ι2 ΑΡ ΠΡΩΤ :rz~ e\'-e ΠΙ>ΟΣ: νnουι>ιέιο OIKONeMlKQN ΓΕΝΙ ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩ:Ν ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΗΡΑΞΗ.Σ ΔΗΜΟΣΙQΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΠΊΤΙ>ΟΠΗ ΊΌΥ ΑΡΘΙ>ΟΥ 70Α ΊΌγ Ν. 2238/94 ΠΑΝΕΠΙΣτΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ~. :~: θέμα: Διαβίβ.ασ1) αίτησης ιια διοικητlκjι~πίί.υσ_n τη~.διαφ.oράζ σ\'jιφω"αjη; το.ύ."ο,)() 7ΙΙΑ του Ν.2238/94. Σας διαβιβάζουμε τ/" μ α:ρί~μόπpωτ / νδικοφανlίπροσφυγlί τηςεπ~x ίpησης «ΜΗΤΙ>ΟΗΟΥ ΛΟΣ ΛΛΕΞΙΟΣ 'του.παναγιωτη» ΔικηΥόΡός, Σίνα 1'8. ΑΟιΊvα μc ΑΦΜ.: που κ:ατατέθηκεστη υπι1ρι.-σίαμας. για διαβίβαση 'CV(OKtOV {ης r.πιτροπής διoιkηtιι(lίς πίλυσι1ς φορολου'ίκ(ί)νδιαφορών του άρθρου 70 Α του Ν. 223>8/94 που αφοράτ/ν με αριθμό 459/15.; ! Απ6φαση ΕπιβΌλιΊς Προοτίμου Κ.Β.Στης Δ' Δ.Ο.Υ AθlινιlN σίψφωνα με την οποία της κα.ταλίη1ζεται πρόστιμο ποσού για μη έκδοση μίας {Ι), ι Α.Π. γ ή -άλλου φορολογικού στοιχείου οοόδου τη.χριίση 1999 αξίας '6.86 προς την ιδηοτη πελάτισσα, ΚαΖΑΧΑιηΟΥ ΕΥΑΙΤΕΛΙΑ 'ίου ΚΩΝΙΝΟΥ li οποία κατέβαλε σης 26!04/i999 μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμ6 {Ου Κου Μηφόπουλου στοεξωτερικό. το π()ο() του '$ ως αμοιβιί του για παρασχεθείσες δικ:ηυοριiqές υπl1ρεσίες. Οι ως άνω παραβάσεις καταλογίστηκαν σίψφωνα με την απο 09/07/2013 ( ιφ. υπδθεσ'l'; : 5517/130673/135353/129476/13)έκΟεση r.λi::yχου του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλι)μυ:ίυ-; ΑΤΤΙΚ"1;ς.

2 2 /' j /' // ι Ι) ΤΟ με αρ.πρωτ:"19886/ ι 3 έγγραφο του Σ.Δ.Ο.Ε ΑττrΚ11ςμε tα.επισυναπτόμενα ~παυ:rιl.. ~~~~. ~. 2) Η από 09/07/~<1i3 'έκθεση /. γχου του Σ.Δ.Ο.ΕΑΤΤΙΚΙ1ς. ~ 3) Ηυπαριθμ. 4SjlH J3 Α.Ε.Π Δ' Δ.ο.γ Αθηνών. ~ \ 4) Το από 25/07/2013 αποδεικτtκό-cπίδοσης της αρ. 459/2OJ 3 Α.Ε.Π Δ' Δ.Ο. γ ΑΟην(ο\'. 5) Η 'με αρ / παραπελία προς δικαστικό επιμεληηι. 6) Τα,αρ / & 28322/ υπομυ11ματαηις ως άνω π~χείρησης. 7) Τις αρ g98/11-0'f-2013 & 27529/ αίτησης η)ς ως άνω Jrtχείρησης. Δ' Αθηνών. J ; Ι i Ι.1 Ιi _ i

3 ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ Τ/Α" ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜοaΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔιΝΣΗ ΦOΡOΛOΓlKΩN ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛIΤιΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΤιΚΗΣ ΕΠJΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟFlΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του ΑΡΘΡ. 70Α του Κ.Φ.Ε.(ν.2238/1994).ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ'-ΑΡ. 482-'" Ταχ. Δινση :ΠανεΠJστημίου 20, Αθήνα Ταχ. Κώδικας :10672 Τηλέφωνο : ,392 ΦΑΞ : Η ΕΠΠΡΟΠΗ του ΑΡΘΡΟΥ70 Α του Κ.Φ.Ε (Ν. 2238/94) Συνεδpίασεσrις Πανεπιστημίου20, 1} στην αίθουσα συνεδριάρc..;;ώντης'στoκτίριο της οδού με την εξής σύνθεση: Ασημακόπουλο Βλό.σιο, επίτιμο αντιπρόεδρο του Ν.Σ.Κ, Πρόεδρο, 'και μέλη: 'Κόντου Δέσποινα, Υπάλληλο του Α' Τμήματοςτης.Ελέγχωντης ΓενlκήςΔ/νσης Δ/νσης ΦΟΡΟλογlκών.Ελέγχων'και :ΕίσπροξηςΔημοσίων Εσόδων, Βαλτά'Σταύρο, Υπάλληλο στη Δ/νση Παρακολούθηση<;Νομικών Υποθέσεων, ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξηςτης Γενικής Διεύθυνσης Φορολογlκών ελέγχων 'και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, αναπληρωματικό μέλος, λόγω'κωλύμαtdςτου τ(]'ι<τικού μέλους Παπαργυρίου.Μαρίας, Διώτη Κωνσταντίνο, Προϊστάμενο της Δ'γΠΟδ/νσης ελέγχων της Περιφερειακής Δ/νσης του ΣΔ.Ο.Ε. Απικής, αναπληρωματικόμέλος, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους MπεζαVΤάKOυΑναστασίου και JJ γραμμοτέα το Βρανίκο Δημήτριο υπάλληλο της Δ/νσης Πολιτικής Εισπράξεων.Απουσίαζανλόγω κωλύματος οι εκπρόσωποι του Σ.Ε.Β. Κυριαζής Χαρίτωνας και Σφακάκης Kωνσταvτίνoς λόγω κώλύμοτος. Η Επιτροπή σιινήλθε για να συζητήσει την με αρlθμ~ Πρωτ / ' αίτηση διοικητικής επίλυσης διαφοράς, η οποία κατατέθηκε στη Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών 'και ι περιήλθε στην επιτροπή με το υπ' αριθμ. πρωτ: / έγγραφο αυτής απότον, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΜΕΞΤΟ ΠAN~,με ΑΦΜ ο οποίος παραστάθηκε αυτοπροσώπως. i μαζί με τον ορισμένο από τον ίδιο δικηγόρο Καροβοκυρη Γεώργιο με ΑΜ ΔΣΑ _ Ι Η,'αίτηση, η οπόία φέρεται προς συζήτηση στρέφεται κατά της υπ' αρlθ~ ι, 1459/ απόφασης επιβολής προστίμου 'Κ.Β.Σ. του Προϊσταμένου της Δ.O.Y~ Δ' 1

4 Αθηνών, με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του αιτούντα πρόστιμο, λόγο μη έκδοσης μίας (1) απόδειξης παροχής υπηρεσιών κατά την διαχειριστική περίοδο 1999 ποσού ,86 ευρώ.::.; "".. Η συζήτηση άρχισε και τον λόυρ πήρε ο εισηγητής της υπόθεσης Φλώρος Νικό~gος υπάλληλος ΠΕΙΓ' Δ.ο.γ. Δ' Aθηνών~ οποίος εξέθεσε με την υπ'αριθμ 2464/17.12.~i3 γραπτή εισήγησή του το ιστορικό αυτής, τους ισχυρισμούς του αιτούντος, όπως αυτοί εκτίθενται στην αίτησή τou, το κατατεθέν με αρ.πρωτ / υπόμνημα και τις απόψεις του επ' αυτών, στη συνέχεια απάντησε στις σχετικές με αυτούς ερωτήσεις του Προέδρου και των μελών και αποχώρησε. Στη συνέχεια η Επιτροπή άκουσε τον αιτούντα και τον δικηγόρο του που παραστάθηκαν κατά τα ως άνω, ΟΙ οποίοι ζήτησαν όσα αναφέρονται στην αίτηση και απάντησαν σε σχετικές ερωτήσεις των μελών της επιτροπής. ί Μετά από την ακρόαση των ανωτέρω και την αποχώρησή τους,. η Επιτροπή προχωρησε στη συζήτηση της υπόθεσης με την.εξέταση και τη μελέτη όλων των υφιστάμενων στον σχετικό φάκελο εγγράφων και την aξιoλόγηση των.προβαλλόμενων λόγων στην αίτηση α/οικητικής επίλυσης της διαφοράς. Ι.Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 ~1 & 3 Π.Δ. 186/199,2 (Κ.Β.Σ.) : «ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας..για κάθε πώληση αγαθών, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου,.ή παροχή υπηρεσιών προς το κοινό ή προς τα μέλη προμηθευτικού συνεταιρισμού με βάση διατακτικές του, εκδίδει απόδειξη λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, κατά περίπτωση...» και «Η απόδειξη εκδίδεται κατά την παρόδοση ή την έναρξη της αποστολής του αγαθού. Κατ εξαίρεση, όταν για τη δtαkίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, η απόδειξη μπορεί να εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελ~υταία ημέρα του μήνα αποστολής και πάντως όχι πέραν της διαχειριστικής περιόδου. Όταν η αποστολή των αγαθών γίνεται σε τρίτο, με εντολή του αγοραστή, σε χρόνο ".,. '" 'ΣI:.1' '.1. δ..:\-' -\-ο' μεro'{ενεστερo QΠΟτην ειωοση της αποuειςης Λιaνικης Πα/ϊ\ησιις, στοεϊ\ ι ιο αιiοοτοί\ης αναγράφεται ο αριθμός της απόδειξης αυτής. Σε' περίπτωση παροχής υπηρεσιών η απόδειξη εκδίδεται στο χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 12 για τo~ιμoλόγιo, με εξαίρεση την περίπτωση παροχής υ~-ηρεσlώναπό τouς.ασκούντες ελευθέριο :πάγγελμα η οποία εκδίδεται με κάθε επαγγελμα:ρκή τους είσπραξη,.καθώς και την περίπτωση παροχήςυπηρεσιών θεάματος ή μεταφοράς προσώπωνόπου τα εισιτήρια εκδίδονται το αργότερο κατά το χρόνο έναρξης του θεάματοςλτης μεταφοράς».

5 ./~ Ι /f' ~ Ι,~. ι 2.Επειδή, από τις διατάξεις του άρθρου 5 ~10 περ.α του Ν.2523/1997, προβλέπεταιότι: «Όταν η παράβαση αναφέρεται σε μη έκδοση ήσε ανακριβή έκδοση των στοιχείων, που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ. και έxει.ω_ςαπoτ~μα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους.ξαυτής ή δε αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ, επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβασηιο με την αξία της συναλλαγής ή του μέρους -6 αυτής που αποκρύφτηκε. Θεωρείται απόκρυψη της συναλλαγής και επιβάλλεται πρόστιμο 1σο με τη συνολική της αξία και η περίπτωση διακίνησης αγαθών χωρίς το συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο, που προβλέπεταιαπό τον Κ.Β.Σ...». 3.Επειδή, στην συγκεκριμένη διαχειριστική περίοδο, σύμφωνα με την από 09/07/2013 έκθεση ελέγχου εφαρμογής διατάξεων του Π.Δ. 186/1992 των ελεγκτών υπαλλήλων του Σ.Δ.Ο.Ε. Απικής, Καρυστινού Κωνσταντίνου και Βαρλάμης Αλεξάνδρας διαπιστώθηκε ότι ο ελεγχόμενος υπέπεσε σε μία (1) παράβαση του Κ.Β.Σ. διότι δεν εξέδωσε μία (1) απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή άλλου φορολογικού στοιχείου εσόδου τη χρήση 1999 αξίας 942:136,86 ευρώ προς την ιδιώτη πελάτισσα, κα. Ζαχαρίου Ευαγγελία του Κωνσταντίνου, το γένος Μανιού, η οποία κατέβαλε στις 26/04/1999 μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του κου Μητρόπουλου στο εξωτερικό, το ποσό του 1.00Q.000$,ως αμοιβή του για παρασχεθείσες δικηγορικές υπηρεσίες σε διεκπεραίωση κληρονομικής υπόθεσης όπως προκύπτει και από τα διαλαμβανόμενα στις υπ' αρ & δικαστικές αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών & του Αρείου Πάγου αντιστοίχως. Η προαναφερθείσα φορολογική παράβαση απoδεικvύεται πλήρως με βάση τα ευρήματα του ελέγχου, όπως αυτά εκτίθενται αναλυτικά στην ανωτέρω σχετική έκθεση ελέυχου και τα οποία θεμελιώνουν την εν λόγω παράβάση με την παρατιθέμενη στην έκθεση αυτή πλήρη και σαφή αιτιολογία. 4.Επειδή, ο αιτών ισχυρίζεται ότι εξαντλήθηκε η φορολογική του υποχρέωσηγια το ποσό των ,00$ λόγω υnoγωγής του στις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.3259/2004 επαναπατρισμού κεφαλαίων από την αλλοδαπή, σύμφωνα με τις οποίες για τα κεφάλαιο, 'Ζ β, Χ' ξ,.l-ι- ', OUΤOεΠOνOΠOΤΡΙςθVTθΙOσει των olαro~y αυτων, απαμοοσεταl ο οιισχρεος σπο Ι γεγενημένες φορολογικές υποχρεώσεις και από τυχόν φορολογικά αδικήματα, αναφορικά με τα κεφάλαια αυτά. Επιπρόσθετα ο αιτών θεωρεί ότι δεν πρέπει να του καταλογιστεί.~,,ι _:~.:., ουτε το εναnομειναν ποσο των ,00 $, διοτι οπως αναφερει στο υπομνημα του το ανωτέρω ποσό.δεν συνιστά φορολογητέο εισόδημα αλλά αποτελεί τμήμα της συνολικής δικαστικής αποζημίωσης που υποχρεώθηκε να καταβάλλει στους διαδίκους του, βάσει των Ι δικαστικών απαφάαεων 9721/2005 και 2910/2006 ταυ Εφετείαυ Αθηνών. Η Εππρόπή όσον 3 περί

6 - -.,..; ~., αφορά τα ανωτέρω κατέληξε στα εξής συμπεράσματα: πράγματι έγινε επαναπατρισμός κεφαλαίων ύψους ,00 $ από τον αιτούντα την 14/1/2005 και κατεβλήθη φόρος Ι,~OΙo,,κάνοντας xρ~σ: των ~ιατάξεων, IOU Qpe~Q~ 3~ τo~ Ν.3259/200:, xω~ίς όμως ~a ιυvχανει των ευνοικων διαταξεων περι απαλλαγης,ρπο τυχον φορολογικα αδικηματα, διοτι "'πως απεδείχθη από τον διενεργηθέντα έλεγχο δwπληρούνταν όλες οι προϋποθέσεις των." προαναφερόμενων διατάξεων. Συγκεκριμένα δεν προκύπτει από τα έγγραφα που προσκομίστηκαν ότι τα επαναπατρισθέντα κεφάλαιο υπήρχαν κατατιθέμενα σε πιστωτικό ίδρυμα στην αλλοδαπή κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.3259/2004 δηλαδή την 4j8/2004. Επίσης σε κανένα έγγραφο δεν αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού συνεπώς δεν μπορεί να διαπιστωθεί αν ο τραπεζικός λογαριασμός της αλλοδαπής ανήκει στον αιτούντα ως φυσικό πρόσωπο πουεισόγει τα κεφαλαιο, όπως ορίζουν οι διατάξεις της ΠΟΑ 11.1Q/2004.Ενώ δεν βρέθηκε, ον και αναζητήθηκε από την τράπεζα, ούτε προσκομίστηκε από τον αιτούντα το έντυπο της «δήλωσης εξουσιοδότησης.» που όπως ορίζεται από την ΠΟΑ 1124/2004 απαιτείται υποχρεωτικά η υποβολή του από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς το ημεδαπό πιστωτικό ίδρυμα. Επίσης από την ανάλυση της, συναλλακτικής κίνησης των λογαριασμών του αιτούντα στην ΜΙΚΗ ΤΡΆΠΕΖΑ, όπως δι~oδιkά' περιγράφεται στην από 9/7/2013 έκθεση ελέγχου ΚΒΣ του Σ.Δ.Ο.Ε "προκύπτει το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον κεφάλαια για την αποπληρωμή των αποζημιώσεων που επιδικάστηκαν στους διαδίκους του, αλλά αντιθέτως χρησιμοποιήθηκε το παραπάνω ποσό τών ,00 $ το οποίο μετά από συνεχείς ανακυκλώσεις σε προθεσμιακές καταθέσεις κατέληξε σε τραπεζικό λογαριασμό ταμιευτηρίου της ίδιας τράπεζας από τον οποίο έγινε η αποπληρωμή των εν λόγων αποζημιώσεων, χωρίς να χρησιμοποιήσει, όπως ο ίδιος ισχυριζόταν στο υπόμνημά του, κανένα ποσό από το υπόλοιπο των ,00 $ που είχαν απομείνει σε τράπεζα του εξωτερικού. 5.Επειδή, η Επιτροπή αξιολογώντας την επίμαχη έκθεση ελέγχου σε συνδυασμό με την καταλογιστική πράξη, τα λοιπά υπάρχοντα στο φόκελο έγγραφα, την εισήγηση του, '1,. l' ν' Α' Β..l. 's;:,, Eισηγητ/,KOτa ΠΥ ιοψηφιq των μελων ιxovτoυ αeσπoινoζϊoι<ro Ζτουροu και ΔΙα/ΙΙΙ Κωνσταντίνου δέχεται ότι αποδεικνύονται πλήρως οι διαπιστώσεις του ελέγχου, δηλαδή ότι, ο απών πράγματι υπέπεσε στην ανωτέρω παράβαση και ότι η βασιμότητα αυτών στηρίζετα~στις ανωτέρω διατάξεις. Κατά συνέπεια oρθiliς επιβλήθηκε σε βάρος του.ι π~μoπ~σoύ :86 ~ γιο το οποίο ΠΡOΤ~θηκεoπότ,ην ΕΠΙΤΡΟΠ,ήη περαιτέρω. μειωση κατα συμβιβασμοσυμφωνα με τις ισχυουσες διάταξεις του αρθρου 9 του i /1997, πρόγμσ το οποίο δεν OnoδέχθηKOV οοlτών κοι ο δικηγόρος του κο! ως εκ, 4 ι d.. ',....,

7 Ι "...e..~...' ~. - Ι τούτου δεν επήλθε διοικητική επίλυση της διαφοράς. Μειοψήφησε ο Πρόεδρος της Επιτροπήςκος Ασημακόπουλος Βλάσιος. ~.-.Έπεlτ~πό τα παραπάνω,η υπό κρίση αίτηση~ι:ιρέπεl ν~"oπoρρlφθεί. Δια ταύτα -Απορρίπτει την αίτηση. -Κατά της αηόφασης αυτής επιτρέπεται η.άσκηση προσφυγής εντός των οριζομένων προθεσμιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων. -ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για την επιχείρηση Δ.Ο.Υ.. ΔΙ Αθηνών στην οποία διαβιβάζεται η παρούσα απόφαση, υποχρεούται.για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες και ι την κοινοποίηση της απόφασης αυτής στονμητροπουλο ΜΕΞΙΟ ΠΑΝ. με ΑΦΜ και δtεύθυνση Σίνα 18 Αθήνα. Η απόφαση αυτή λήφθηκε και εκδόθηκε στην Αθήνα την 17/12/2013 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ εηιτροπησ ΒΛΑΣΙΟΣΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ.;; 5

8 " ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΛΕΤΗ 14Α, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: FAX: Αθήνα 17/12/2013 Αρ. πρωτοκ.: ~<L2>\A Προς: ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙ,ΟIΚΗΤιΚΗΣ ΕΠΙΛ ΥΣΗΣ ΦOPOΛOΓlKΩN '. ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 70 Α ΤΟΥ Ν.2238/94, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔιΝΣΗ ΦOPOΛOΓlKΩN ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ το με αριθμό πρωτοκ.: 29094/ αίτημα διοικητικής επίλυσης της διαφοράς του Μητρόπουλου Αλέξιου του Παναγιώτη, δικηγόρου, Σίνα 18 - Αθήνα, ΑΦΜ: , ΚΑΤΑ 1. Του Υπουργού Οικονομικών, 2. Του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών,. 3. Της υπ' αριθ. 459/ Απόφασης Επιβολής Προστίμου Κ.Β.Σ. του προϊστάμενου της ΔΟΥ Δ' Αθηνών με την οποία καταλογίστηκε εις βάρος του πρόστιμο ύψους ,80 ε, για την χρήση 1999,. Με την εν λόγω ασκηθείσα προσφυγή του ο προσφεύγων ζητά να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή και να ακυρωθεί η υπ' αριθμ.: 459/ Απόφασιτ- Επιβολής Προστίμου κ'β.σ του προϊσταμένου της ΔΟΥ Δ' Αθηνών.

9 ν., \ Σύντομο ιστορικό Από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος - Περιφερειακή Δ!νση Αττικής διενεργήθηκε έλεγχος για τη διακρίβωση τέλεσης φορολογικών και άλλων συναφών αδικημάτων, βάσει της υπ' αριθμ.: ΑΒ.Μ. OIK. ΜΑΠΕ. 333/ εισαγγελικής παραγγελίας, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που αποτυπώνονται στην με αριθμό 925/2009 Απόφαση του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Όπω~ προκύπτει από την προαναφερόμενη απόφαση, ποσό 1,000,000,00 $ ΗΠΑ αναγνωρίστηκε ως αμοιβή του Κου Μητρόπουλου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες του στην Κα Ζαχαρίου. Ευαγγελία, σχετικά με τη διευθέτηση της υπόθεσης κληρονομιάς Μανιού Δημητρίου. Από τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο Κος Μητρόπουλος δεν εξέδωσε Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή άλλο φορολογικό στοιχείο προς την πελάτισσα του Κα Ζαχαρίου, αξίας ,00 $ ΗΠΑ, όπως προβλεπόταν από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 186/1992. Για τις ανωτέρω διαπιστώσεις, εκδόθηκε το υπ' αριθμ.: L ΥΣΕ- 1/ Υπηρεσιακό Σημείωμα Ελέγχου το οποίο επιδόθηκε στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του ελεγχόμενου την 21/5/2013, μαζί με την υπ' αριθμ.: L ΠΚΛΣ-1Ι κλήση προς ακρόαση του άρθρου 6 του Ν. 2690/1999. Ο Κος Μητρόπουλος ανταποκρίθηκε στην προαναφερθείσα κλήση προς ακρόαση υποβάλλοντας αρχικά την με αριθμό πρωτ.': 15604/ αίτηση τού για παράταση της προθεσμίας, η οποία έγινε δεκτή, ενώ στη συνέχεια υπέβαλλε το με αριθμό πρωτοκ. : 16917/ έγγραφο υπόμνημα με τις απόψεις του; το οποίοακολουθήθηκε από το υπ' αριθμ. πρωτοκ. : 17954/ δεύτερο υπόμνημα παραθέτοντας συμπληρωματικά στoιx~ία. Ακολούθως ο έλεγχος αφού έλαβε υπόψη τις απόψεις του ελεγχόμενου, απέρριψε τους ισχυρισμούς του και καταλόγισε την παράβαση του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ), για μη έκδοση φορολογικού στοιχείου, όπως αυτή αναλυτικά αναφέρεται στην από έκθεση ελέγχου ΚΒΣ του Σ.Δ.Ο.Ε.. Συνεπεία των ανωτέρω εκδόθηκε από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών η προαναφερόμενη ΑΕ.Π. και καί'αλογίστηκε το αντίστοιχο πρόστιμο, όπως αναφέρεται παραπάνω. Στη συνέχεια ο ελεγχόμενος ελεύθερος επαγγελματίας άσκησε εμπρόθεσμα την παρούσα προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70Α του Ν. 2238/1994. Λόγοι για τους οποίους η ανωτέρω προσφυγή είναι αβάσιμη: ΟΙ ισχυρισμός του προσφεύγοντος ότι "υπάρχει πλημμέλεια της αιτιολογίας της διοικητικής πράξης" είναι_αβάσιμος, λαμβάνοντας υπόψη σε όσα αναφέρονται στην από έkθεσιfελέγxoυ ΚΒΣ του Σ.Δ.Ο.Ε, βάσει της οποίας εκδ5θηκε η υπ' αριθμ.: 459/ Α.Ε.Π. Συγκεκριμένα, αναφέρoυμ~μεριkά σημεία της συγκεκριμένης έκθεσης:

10 v' Το Ιστορικό της υπόθεσης στο οποίο εξιστορούνται όλα τα πραγματικά γεγονότα και τα στοιχεία από τα οποία προκύπτουν αυτά, -ι v' Τις ελεγκτικές ενέργειες στις οποίες προέβη ο έλεγχος, v' Τις διαπιστώσεις του έλεγχου, μετά από ενδελεχή έρευνα, τόσο στα βιβλία και στοιχεία του ελεγχόμενου, όσο και στα στοιχεία των διαλαμβανομένων στις υπ' αριθμ.: 925/2009 Απόφαση του Αρείου Πάγου και υπ' αριθμ: 9721/2005 και 2910/2006 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών, v' Τις αιτιάσεις του ελεγχόμενου, όπως αυτές αναφέρονται στα υπομνήματα που υπέβαλλε, καθώς και τις αντικρούσεις αυτών, βάσει των ισχυουσών διατάξεων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην έκθεση ελέγχου,,/ Τον καταλογισμό των παραβάσεων, σύμφωνα με τις διαπιστιί>σεις το!! έλεγχο!! και βάσει των ισχυουσών διατάξεων. Από την ανάγνωση των προαναφερθέντων δεδομένων προκύπτει σαφώς ότι υπάρχει πλήρη αιτιολόγηση των αμφισβητούμενων παραβάσεων, αφού εκθέτονται τα πραγματικά γεγονότα και τα συμπεράσματα που προκύmουν. ' Ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος ότι η αναφορά του έλεγχου <c τα συμπληρωματικά στοιχεία πρέπει να έλθουν σε γνώση του προϊσταμένο"u της φορολογικής αρχής με επίσημο τρόπο και. να αφορούν το σύνολο τους και όχι τμηματικά» και ότι «ο Προϊστάμενος της Δ.Ο. Υ. δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτεπάγγελτα όπως μπορεί να δράση ο εισαγγελέας και να ζητήσει κατ' αντιστοιχία τον επανέλεγχο μιας συγκεκριμένης υπόθεσης ακόμα και αν είναι σε γνώση του η υπόθεση αυτή επειδή έχει λάβει στοιχεία δημοσιοποίησης», έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ΠΔ 186/199-2 (ΚΒΣ) δεν ευσταθεί, δεδομένου ότι στο άρθρο 36 του ΠΔ 186 ορίζονται τα δικαιώματα του προϊστάμενου της Δ.ο.γ. και του υπάλληλου που ορίζεται από αυτόν και αφορούν τον έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων ή άλλων παραστατικών στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις του επιτηδευματία ή άλλων επιτηδευματιών που σχετίζονται με αυτόν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα νέα στοιχεία περιήλθαν επίσημα σε γνώση του προϊσταμένου του Σ.Δ.Ο.Ε. - Π.Δ. Αττικής στις 5/4/2011 με τα υπ' αριθμ.: 754 και 755/2011 πληροφοριακά δελτία τα οποία είχαν ως συνημμένα την υπ' αριθμ: 925/2009 απόφαση. του Αρείου Πάγου και ο έλεγχος ενέργησε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Ν. 2238/1994, για τον εντοπισμό της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης και τη διαπίστωση φορολογικών παραβάσεων, μέρος των οποίων αποτελεί και η εν λόγω παράβαση για μη έκδοση φορολογικού στοιχείου. Περαιτέρω στην επίκληση του προσφεύγοντος στο από 10/6/2013 υπόμνημα και στους ισχυρισμούς του που περιλαμβάνονται σε αυτό, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: Α) Όσον αφορά το ζήτημα της παραγραφής της παράβασης, που διαπιστώθηκε ότι διαπράχθηκε τη διαχειριστική περίοδο 1999, επισημαίνουμε τις διατάξεις που ισχύουν και αναφέρ~oνταlστην εν λόγω έκθεση ελέγχου : =. Για τα πρόστιμα τοσ:πδ 186/1992 ισχύει ότι βάσει του άρθρου 4 παραυρ.4, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παραγρ. 5 του Ν. 2523/1997 οι διατάξεις περί παραγραφής του-δικαιώματος του Δημοσίου για ενέργεια --'cαρχικής. ή συμπληρωματικής φορολογικής εγγραφής στην κύρια φορολογία, εφαρμόζονται

11 Ι., " και στην επιβολή προστίμων. Τόσο για τα πρόστιμα του ΠΔ 186/1992, όσο και για άλλα πρόστιμα, ως κύρια φορολογία νοείται η φορολογία εισοδήματος. Στη φορολογία εισοδήματος ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιήσει φύλλο ελεγχου ορίζεται στο άρθρο 84 του Ν. 2238/1994 και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην παράγραφο 4 που αναφέρει ότι «Το δικαίωμα του Δημοσίου για την ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής ευυραφής και την επιβολή φόρων, πρόσθετων φόρων, για φορολογικές παραβάσεις, παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαετίας, εφόσον η μη ενάσκησή του, έστω και κατά ένα μέρος οφείλεται: α) Στην από πρόθεση πράξη ή παράλειψη του φορολογουμένου με τη σύμπραξη του αρμόδιου φορολογικού οργάνου. β) Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 68, ανεξάρτητα από το εάν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί ή όχι, αρχικό φύλλο ελέγχου. Όταν τα συμπληρωματικά στοιχεία περιέρχονται στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας το τελευταίο έτος της παραγραφής, ο χρόνος αυτής παρατείνεται για ένα ακόμη ημερολογιακό έτος.» Επίσης στην παράγραφο 2 του άρθρου 68 αναφέρει ότι «Φύλλο ελέγχου και αν ακόμη έγινε οριστικό δεν αποκλείει την έκδοση και κοινοποίηση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου, αν: α) από συμπληρωματικά στοιχεία, που περιήλθαν σε γνώση του προϊσταμένου. της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. εξακριβώνεται ότι το εισόδημα του φορολογουμένου υπερβαίνει αυτό που έχει περιληφθεί στο προηγούμενο φύλλο ελέγχου».. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Κος Μητρόπουλος αποδέχτηκε ως ειλικρινές το υπ' αριθμ: /1 Εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης του Ν. 3259/2004 για τις διαχειριστικές περιόδους , αναφέρουμε τις. διατάξεις του άρθρου 9, παράγραφος 5 του Ν. 3259/2004 που αφορούν την συγκεκριμένη περίmωση : «Η αποδοχή από τον επιτηδέυματία του Εκκαθαριστικού Σημειώματος συνεπάγεται την αυτόματη περαίωση όλων των δηλώσεων εισοδήματος και λοιπών φόρων που αφορούν τις χρήσεις αυτές και επιφέρει όλα τα αποτέλέσματα της Διοικητικής Επίλυσης της Διαφοράς, τα δε καταβληθέντα στο Δημόσιο χρηματικll ποσά κατ' εφαρμογή της ρύθμισης αυτής δεν αναζητούνται. Κατ' εξαίρεση των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο, σε περίπτωση που μετά την υπογραφή από τον επιτηδευματία της πράξης αποδοχής του Εκκαθαριστικού Σημειώματος περιέλθουν σε γνώση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. νέα στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Ν. 2238/1994, εκδίδεται σύμφωνα με αυτά συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου και συμψηφίζεται ο καταβληθείς φόρος. εισοδήματος και Φ.Π.Α..» Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω η επίμαχη χρήση 1999 παραγράφεται για την συγκεκριμένη περίπτωση την 31/12/2010. Ωστόσο η προθεσμία παραγραφής των υποθέσεων που έληγε την 31/12/201 Ο παρατάθηκε διαδοχικά μέχρι 31/12/2011 με το άρθρο 12, παραγρ. 7 του Ν. 3888/2010, στη συνέχεια μέχρι 31/12/2012 με το άρθρο 18, παραγρ. 2 του Ν. 4002/2011 και τέλος μέχρι 31/12/2013 με το άρθρο 2, παραγρ 1 του Ν. 4098/2012. Επισημαίνουμε ότι ο Κος Μητρόπουλος, τόσο στους ισχυρισμούς του,' που περιλαμβάνονται στο από 10/6/2013 υπόμ~ημα του, όσο και στην επίκληση του στο από 4Π/2013 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με την παραγραφή, παραλείπει να αναφερθεί στην παραγρ. 4 του άρθρου 84 του Ν. 2238/1994, στην περίπτωση δηλαδή που η παραγραφή γίνεται δεκαετής,.πράγμα που ρητά αναγράφεται σο προαναφερθέν έγγραφο. Β) Το δεύ.τερο σκέλος των αιτιάσεων του Κου ΜJ1!ρόπουλc?u που περιλαμβάνονται στο από 10/6/2013 υπόμνημα, αφορούν τον ισχυρισμό του περί εξάντλησης της φορολογικής του υποχρέωσης για το ποσό των ,00 $

12 λόγω υπαγωγής του στις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3259/2004 περί επαναπατρισμού κεφαλαίων από την αλλοδαπή, σύμφωνα με τις οποίες για τα κεφάλαια που επαναπατρίζονται βάσει των διατάξεων αυτών, απαλλάσσεται ο υπόχρεος από γεγενημένες φορολογικές υποχρεώσεις και από τυχόν φορολογικά αδικήματα, αναφορικά με τα κεφάλαια αυτά. Επιπρόσθετα ο Κος Μητρόπουλος θεωρεί ότι δεν πρέπει να του καταλογιστεί ούτε το εναπομείναν ποσό των ,00 $, διότι όπως αναφέρει στο υπόμνημα του το ανωτέρω ποσό δεν συνιστά φορολογητέο εισόδημα αλλά αποτελεί τμήμα της συνολικής δικαστικής αποζημίωσης που υποχρεώθηκε να καταβάλλει στους διαδίκους του, βάσει των δικαστικών αποφάσεων 9721/2005 και 2910/2006 του Εφετείου Αθηνών. Στο σημείο αυτό αναφέρουμε όσα αναγράφονται στην από έκθεση ελέγχου ΚΒΣ του Σ.Δ.Ο.Ε και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο αυτής «Άρθρο 38 του ν. 3259/ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ». Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται αναλυτικά τα γεγονότα και τα στοιχεία που βρίσκονταν στη διάθεση του έλεγχου, βάσει των οποίων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι : Πράγματι έγινε επαναπατρισμός κεφαλαίων ύψους ,00 $ από τον Κο Μητρόπουλο την 14/1/2005 και κατεβλήθη φόρος 3%, κάνοντας χρήση των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 3259/2004, χωρίς όμως να τυγχάνει των ευνοϊκών διατάξεων περί απαλλαγής από τυχόν φορολογικά αδικήματα, διότι, όπως απεδείχθη από τον διενεργηθέντα έλεγχό' δεν πληρούνταν όλες οι προϋποθέσεις των προαναφερόμενων διατάξεων. Συγκεκριμένα δεν προκύπτει από τα έγγραφα που προσκομίστηκαν στον έλεγχο ότι τα επαναπατρισθέντα κεφάλαιαίιπήρχαν κατατιθέμενα σε πιστωτικό ίδρυμα στην αλλοδαπή κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 3259/2004, δηλαδή την 4/8/2004. Επίσης σε κανένα έγγραφο- δεν αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού, με αποτέλεσμα ο έλεγχος να μην είναι σε θέση να διαπιστώσει αν ο τραπεζικός λογαριασμός της αλλοδαπής ανήκει στον Κο Μητρόπουλο ως φυσικό πρόσωπο που εισάγει τα κεφάλαια, όπως ορίζουν οι διατάξεις της ΠΟΛ 1110/2004. Ενώ δεν βρέθηκε, αν και αναζητήθηκε από την τράπεζα, ούτε προσκομίστηκε από τον ελεγχόμενο, το έντυπο της «δήλωσης εξουσιοδότησης» που όπως ορίζεται από την ΠΟΛ 1124/2004 απαιτείται. υποχρεωτικά η υποβολή του από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς το ημεδαπό πιστωτικό ίδρυμα.. Επίσης από την ανάλυση της συναλλακτικής κίνησης των λογαριασμών του Κου Μητρόπουλου στη ΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, όπως διεξοδικά περιγράφεται στην από έκθεση ελέγχου ΚΒΣ του Σ.Δ.Ο.Ε., προκύπτει το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον κεφάλαια για την αποπληρωμή των αποζημιώσεων που επιδικάστηκαν στους διαδίκους του, αλλά αντιθέτως χρησιμοποιήθηκε το παραπάνω ποσό των ,00 $, το οποίο μετά από συνεχείς ανακυκλώσεις σε προθεσμιακές καταθέσεις κατέληξε σε τραπεζικό λογαριασμό ταμιευτηρίου της ίδιας τράπεζας από Τ.9~νοποίο έγινε η αποπληρωμή των εν λόγω α~ii~ημlώσεων, χωρίς να χρησιμοποιήσει, όπως ο ίδιος ισχυριζόταν στο υπόμνημα του, κανένα ποσό από το υπόλοιπο των ,00 $ που είχαν απομείνει σε τράπεζα του εξωτερικού

13 .,. 'Ι.,-. " Με βάση τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι οι λόγοι που προβάλλονται με την ασκηθείσα προσφυγή είναι αόριστοι και αβάσιμοι, μη δυνάμενοι να αντικρούσουν τις διαπιστώσεις του έλεγχου και την καταλογισθείσα παράβαση. Επειδή ορθά και νόμιμα συντάχθηκε η παραπάνω Απόφαση Επιβολής Προστίμου Κ.Β.Σ., εισηγούμαστε την απόρριψη της ανωτέρω ενδικοφανούς προσφυγής και την επικύρωση της προσβαλλόμενης Α.Ε.Π. με αριθμό 459/ που εκδόθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ.σ.Υ. Δ' Αθηνών και αφορά την χρήση ι Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Α. Παραγραφή υποθέσεων Φόρου Εισοδήματος Β. Παραγραφή στο Φ.Π.Α. Γ. Παραγραφή σε μη υποβολή δήλωσης Δ. Παραγραφή βεβαιωθέντων χρεών στις Δημόσιες Υπηρεσίες Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 2523/1997

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 2523/1997 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 2523/1997 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Αρθρο 17 -Αδίκημα φοροδιαφυγής για την παράλειψη υποβολής ή την υποβολή ανακριβούς

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. /ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Άρθρο 1 Eισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Άρθρο 1 Eισαγωγή ΑΤΥΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1-11 ΤΟΥ Ν. 3259/2004 (Φ.Ε.Κ. 149 /Α ) «ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα, σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 499 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ -----------

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011 Ο φοροτεχνικός του Επιμελητηρίου σας ενημερώνει σχετικά με τον Κ.Β.Σ. Ο Κ.Β.Σ. δεν καταργείται από 1.1.2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου από 16.12.2011 (άρ. 5 παρ. 3) ΠΟΛ.1256/23.12.2011. Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ INFORMATICS DEVELOPMEN ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ T AGENCY ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EEST Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.13 13:14:42 Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΞ6Η-Ψ. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010

ΑΔΑ : 4ΙΞ6Η-Ψ. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τι διατάξει τη παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010, σα γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του :

Σχετικά με τι διατάξει τη παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010, σα γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝ. ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β. Γ.Γ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ...

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ... www.pwc.gr Tax Bulletin August 2011.... Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β 1657/26.07.2011) η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό. Παρατίθενται στη συνέχεια τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΑ. Χρήστο Μελά ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ - ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΑΣ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΑ. Χρήστο Μελά ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ - ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΑΣ ΘΕΜΑ/// ΟΔΗΓΟΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ενα χρήσιμο εγχειρίδιο για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες από τον συγγραφέα - φοροτεχνικό Χρήστο Μελά ΠΕΡΑΙΩΣΗ 150 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013)

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) LEGAL INSIGHTS Η ΕΝ ΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών»

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14/3/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX. Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΟΛ. 1130. ΠΡΟΣ: Ω Πίνακα Διανομή

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX. Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΟΛ. 1130. ΠΡΟΣ: Ω Πίνακα Διανομή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Δ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Δ Ο Ν Τ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ή Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ί Α (ΝΠΔΔΙ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-38.13.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

A.Y.O.O. 1051083/550/0015/ΠOΛ. 1083/2.6.2003

A.Y.O.O. 1051083/550/0015/ΠOΛ. 1083/2.6.2003 A.Y.O.O. 1051083/550/0015/ΠOΛ. 1083/2.6.2003 Aπαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων - Συμπλήρωση και κωδικοποίηση της A.Y.O.O. 1045879/327/0015/ΠOΛ. 1166/29.5.2002 (ΦEK 728/B /13.6.2002) AΠOΦAΣH

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια : Ελένη Σβολοπούλου, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους.

Εισηγήτρια : Ελένη Σβολοπούλου, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους. Γν.ΝΣΚ 525/2012 Τμήμα Β' Συνεδρίαση της 22ας Οκτωβρίου 2012 Σύνθεση Προεδρεύων : Αλέξανδρος Καραγιάννης, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους αρχαιότερος των Νομικών Συμβούλων του Τμήματος, λόγω κωλύματος του

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση του Ελληνικού φορολογικού τοπίου

Επισκόπηση του Ελληνικού φορολογικού τοπίου Επισκόπηση του Ελληνικού φορολογικού τοπίου Αθήνα, Μάιος 2015 www.zeya.com Φορολογική Μεταχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Φορολογική Μεταχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου 1. Μερίσματα και άλλες διανομές

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1141. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβία 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίε : Γ. Εμμανουήλ Τηλέφωνο : 210 3610065 FΑΧ : 210 3615052

Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1141. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβία 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίε : Γ. Εμμανουήλ Τηλέφωνο : 210 3610065 FΑΧ : 210 3615052 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβία 10 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ»

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17.06.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Πώληση αγαθών - Παροχή υπηρεσιών ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας Αριθµός απόφασης: 837 Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογική Σύµβουλος ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Κ. ΠΕΡΡΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της από 19-11-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)»

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β -Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/2/2013 ΠΟΛ.: 1036

Διαβάστε περισσότερα

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ο πρόσφατος φορολογικός Νόμο 3522/22-12-2006 φέρνει μια πληθώρα αλλαγών όσον αφορά την τήρηση των βιβλίων των επιτηδευματιών, οι οποίες συνοψίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού, Άρθρο 1 Πληροφορίες από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία και Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: Β4ΛΑΗ-ΤΙΠ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012 ΠΟΛ. 1151

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: Β4ΛΑΗ-ΤΙΠ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012 ΠΟΛ. 1151 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για λιανικές πωλήσεις αγαθών, με το σύστημα της κατ οίκον επίδειξης.

ΘEMA: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για λιανικές πωλήσεις αγαθών, με το σύστημα της κατ οίκον επίδειξης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνα: 210-9525111, 9576882,3 Πληρ: Α. Τσούτσουρα Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19, Καλλιθέα Ταχ. Κωδ. : 17671 - Αθήνα e-mail: vee.nv@mofadm.

Τηλέφωνα: 210-9525111, 9576882,3 Πληρ: Α. Τσούτσουρα Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19, Καλλιθέα Ταχ. Κωδ. : 17671 - Αθήνα e-mail: vee.nv@mofadm. Αθήνα, 05.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

-- 823 -- * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 65

-- 823 -- * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 65 -- 823 -- * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 65 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6 Αυγούστου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1092692/1265/ΔΣΣΦΕ/Α - ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΛ.: 1219 Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ. & ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ελεγκτική αρμοδιότητα για την ορθή απόδοση του επίναυλου και είσπραξη αυτού.

ΘΕΜΑ: Ελεγκτική αρμοδιότητα για την ορθή απόδοση του επίναυλου και είσπραξη αυτού. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ : 1134 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο πρώτο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο πρώτο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο πρώτο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν.2238/1994, Ν.2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014) LEGAL INSIGHT ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014) Βασιλική Ζαροκανέλλου Οι τόκοι και τα πρόστιμα που συναρτώνται με φορολογικές παραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή.

ΘΕΜΑ: Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Αθήνα, 13.5.2015 ΠΟΛ : 1104 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜATA: A -Β

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. «Επενδυτικά. εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και. άλλες διατάξεις» Α. Φυσικά Πρόσωπα. Β. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Tax Flash. «Επενδυτικά. εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και. άλλες διατάξεις» Α. Φυσικά Πρόσωπα. Β. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Tax Flash «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» Απρίλιος 2013 Στις 26.3.2013 ψηφίστηκε ο νέος νόμος «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών

ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.2408/96 (ΦΕΚ 104Α/4-6-96), της παρ. 2 του άρθρου 17 και της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1039/13.2.2012 Ανακαθορισµός της καθ ύλην αρµοδιότητας µεταξύ των.ο.υ. και.ε.κ., σε θέµατα φορολογικού ελέγχου, αναστολή λειτουργίας των Π.Ε.Κ. και µεταφορά των εκκρεµών υποθέσεών τους στις.ο.υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: 7Ξ4ΖΗ 7ΧΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1041951 ΕΞ 2015 &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 1/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Η καταγγελία 1)Κύριο *** *** *** *** 2) Διεύθυνση Oικονομικών d.oikonomikwn@cityofathens.gr 3) Τμήμα Eσόδων esoda@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧ7Η-4Μ7. Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012

ΑΔΑ: ΒΟΧ7Η-4Μ7. Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ TMHMAΤA: Α Γ Δ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1016853/103/0015 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β - Γ 2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών.

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓIΚΩΝ Αθήνα, 7 Ιουλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1022864/139/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1096 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 76 του ν.2238/1994.

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 76 του ν.2238/1994. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ.1169 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Είδος παράβασης Πρόστιμο Τόκος 1, 2 ιαδικαστικές παραβάσεις (άρθ. 54) Μη υπόχρεος τήρησης βιβλίων. Απλογραφικά βιβλία

Είδος παράβασης Πρόστιμο Τόκος 1, 2 ιαδικαστικές παραβάσεις (άρθ. 54) Μη υπόχρεος τήρησης βιβλίων. Απλογραφικά βιβλία LEGAL INSIGHTS ΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Βασιλική Ζαροκανέλλου Οι τόκοι και τα πρόστιμα που συναρτώνται με φορολογικές παραβάσεις προβλέπονται στα άρθρα 53-62 του ν. 4174/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Aριθµ. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας (Κ.Φ..) Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) Σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρει ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Αποσυσχετίζεται η υποβολή της δήλωσης από την πληρωµή του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)».

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11755/print/printer

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11755/print/printer Σελίδα 1 από 5 ΠΟΛ.1003/3.1.2011 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 4 & 19 του ν.3899 (ΦΕΚ 212 Α/17.12.2010) Αθήνα, 03.01.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.».

Θ Ε Μ Α : «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.». Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/61 Βαθμός Προτ/τας Ε Γ Κ Υ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε το με αριθμ.πολ.1128/2-6-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

Σας κοινοποιούμε το με αριθμ.πολ.1128/2-6-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση. Θεσσαλονίκη 1-7-2011 Αριθμ.πρωτ.483 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Διευκρινήσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13-17 του ν.3296/2004,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) ΕΡΓΟ TAXIS

2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) ΕΡΓΟ TAXIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:1105670/789/0015 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΠΟΛ.:1157 2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥT/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2011 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2652/29.2.2012

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2652/29.2.2012 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2652/29.2.2012 Θέμα: Τροποποίηση των Αποφάσεων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 281/5/17.3.2009 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Σεπτέμβριος 2013 Στις 26.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4174/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 170/2013) με τον οποίο θεσπίζεται

Διαβάστε περισσότερα