Α. ~r-~\o" θέμα: Διαβίβ.ασ1) αίτησης ιια διοικητlκjι~πίί.υσ_n τη~.διαφ.oράζ σ\'jιφω"αjη; το.ύ."ο,)() 7ΙΙΑ του Ν.2238/94.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. ~r-~\o" θέμα: Διαβίβ.ασ1) αίτησης ιια διοικητlκjι~πίί.υσ_n τη~.διαφ.oράζ σ\'jιφω"αjη; το.ύ."ο,)() 7ΙΙΑ του Ν.2238/94."

Transcript

1 ' ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗ.ΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 01ΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΌΔΩΝ' ΔΟΥ Δ' ΑθΒΝΩΝ (Δ-Η) ΚΩΛΕΤΤΗ. 14Α ΤΜΙ:ΙΜΑ Κ.Φ.Α.Σ Πλιιροφο Ρ ίt."'ς: ΤΗΛ :Ι ,. -- :~no.~rh~~u ια OI.o6.V\" "~"~Ι') Α. ~r-~\o" ΑθΗΝΑ: 01/081Ζ0Ι2 ΑΡ ΠΡΩΤ :rz~ e\'-e ΠΙ>ΟΣ: νnουι>ιέιο OIKONeMlKQN ΓΕΝΙ ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩ:Ν ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΗΡΑΞΗ.Σ ΔΗΜΟΣΙQΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΠΊΤΙ>ΟΠΗ ΊΌΥ ΑΡΘΙ>ΟΥ 70Α ΊΌγ Ν. 2238/94 ΠΑΝΕΠΙΣτΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ~. :~: θέμα: Διαβίβ.ασ1) αίτησης ιια διοικητlκjι~πίί.υσ_n τη~.διαφ.oράζ σ\'jιφω"αjη; το.ύ."ο,)() 7ΙΙΑ του Ν.2238/94. Σας διαβιβάζουμε τ/" μ α:ρί~μόπpωτ / νδικοφανlίπροσφυγlί τηςεπ~x ίpησης «ΜΗΤΙ>ΟΗΟΥ ΛΟΣ ΛΛΕΞΙΟΣ 'του.παναγιωτη» ΔικηΥόΡός, Σίνα 1'8. ΑΟιΊvα μc ΑΦΜ.: που κ:ατατέθηκεστη υπι1ρι.-σίαμας. για διαβίβαση 'CV(OKtOV {ης r.πιτροπής διoιkηtιι(lίς πίλυσι1ς φορολου'ίκ(ί)νδιαφορών του άρθρου 70 Α του Ν. 223>8/94 που αφοράτ/ν με αριθμό 459/15.; ! Απ6φαση ΕπιβΌλιΊς Προοτίμου Κ.Β.Στης Δ' Δ.Ο.Υ AθlινιlN σίψφωνα με την οποία της κα.ταλίη1ζεται πρόστιμο ποσού για μη έκδοση μίας {Ι), ι Α.Π. γ ή -άλλου φορολογικού στοιχείου οοόδου τη.χριίση 1999 αξίας '6.86 προς την ιδηοτη πελάτισσα, ΚαΖΑΧΑιηΟΥ ΕΥΑΙΤΕΛΙΑ 'ίου ΚΩΝΙΝΟΥ li οποία κατέβαλε σης 26!04/i999 μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμ6 {Ου Κου Μηφόπουλου στοεξωτερικό. το π()ο() του '$ ως αμοιβιί του για παρασχεθείσες δικ:ηυοριiqές υπl1ρεσίες. Οι ως άνω παραβάσεις καταλογίστηκαν σίψφωνα με την απο 09/07/2013 ( ιφ. υπδθεσ'l'; : 5517/130673/135353/129476/13)έκΟεση r.λi::yχου του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλι)μυ:ίυ-; ΑΤΤΙΚ"1;ς.

2 2 /' j /' // ι Ι) ΤΟ με αρ.πρωτ:"19886/ ι 3 έγγραφο του Σ.Δ.Ο.Ε ΑττrΚ11ςμε tα.επισυναπτόμενα ~παυ:rιl.. ~~~~. ~. 2) Η από 09/07/~<1i3 'έκθεση /. γχου του Σ.Δ.Ο.ΕΑΤΤΙΚΙ1ς. ~ 3) Ηυπαριθμ. 4SjlH J3 Α.Ε.Π Δ' Δ.ο.γ Αθηνών. ~ \ 4) Το από 25/07/2013 αποδεικτtκό-cπίδοσης της αρ. 459/2OJ 3 Α.Ε.Π Δ' Δ.Ο. γ ΑΟην(ο\'. 5) Η 'με αρ / παραπελία προς δικαστικό επιμεληηι. 6) Τα,αρ / & 28322/ υπομυ11ματαηις ως άνω π~χείρησης. 7) Τις αρ g98/11-0'f-2013 & 27529/ αίτησης η)ς ως άνω Jrtχείρησης. Δ' Αθηνών. J ; Ι i Ι.1 Ιi _ i

3 ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ Τ/Α" ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜοaΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔιΝΣΗ ΦOΡOΛOΓlKΩN ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛIΤιΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΤιΚΗΣ ΕΠJΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟFlΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του ΑΡΘΡ. 70Α του Κ.Φ.Ε.(ν.2238/1994).ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ'-ΑΡ. 482-'" Ταχ. Δινση :ΠανεΠJστημίου 20, Αθήνα Ταχ. Κώδικας :10672 Τηλέφωνο : ,392 ΦΑΞ : Η ΕΠΠΡΟΠΗ του ΑΡΘΡΟΥ70 Α του Κ.Φ.Ε (Ν. 2238/94) Συνεδpίασεσrις Πανεπιστημίου20, 1} στην αίθουσα συνεδριάρc..;;ώντης'στoκτίριο της οδού με την εξής σύνθεση: Ασημακόπουλο Βλό.σιο, επίτιμο αντιπρόεδρο του Ν.Σ.Κ, Πρόεδρο, 'και μέλη: 'Κόντου Δέσποινα, Υπάλληλο του Α' Τμήματοςτης.Ελέγχωντης ΓενlκήςΔ/νσης Δ/νσης ΦΟΡΟλογlκών.Ελέγχων'και :ΕίσπροξηςΔημοσίων Εσόδων, Βαλτά'Σταύρο, Υπάλληλο στη Δ/νση Παρακολούθηση<;Νομικών Υποθέσεων, ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξηςτης Γενικής Διεύθυνσης Φορολογlκών ελέγχων 'και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, αναπληρωματικό μέλος, λόγω'κωλύμαtdςτου τ(]'ι<τικού μέλους Παπαργυρίου.Μαρίας, Διώτη Κωνσταντίνο, Προϊστάμενο της Δ'γΠΟδ/νσης ελέγχων της Περιφερειακής Δ/νσης του ΣΔ.Ο.Ε. Απικής, αναπληρωματικόμέλος, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους MπεζαVΤάKOυΑναστασίου και JJ γραμμοτέα το Βρανίκο Δημήτριο υπάλληλο της Δ/νσης Πολιτικής Εισπράξεων.Απουσίαζανλόγω κωλύματος οι εκπρόσωποι του Σ.Ε.Β. Κυριαζής Χαρίτωνας και Σφακάκης Kωνσταvτίνoς λόγω κώλύμοτος. Η Επιτροπή σιινήλθε για να συζητήσει την με αρlθμ~ Πρωτ / ' αίτηση διοικητικής επίλυσης διαφοράς, η οποία κατατέθηκε στη Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών 'και ι περιήλθε στην επιτροπή με το υπ' αριθμ. πρωτ: / έγγραφο αυτής απότον, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΜΕΞΤΟ ΠAN~,με ΑΦΜ ο οποίος παραστάθηκε αυτοπροσώπως. i μαζί με τον ορισμένο από τον ίδιο δικηγόρο Καροβοκυρη Γεώργιο με ΑΜ ΔΣΑ _ Ι Η,'αίτηση, η οπόία φέρεται προς συζήτηση στρέφεται κατά της υπ' αρlθ~ ι, 1459/ απόφασης επιβολής προστίμου 'Κ.Β.Σ. του Προϊσταμένου της Δ.O.Y~ Δ' 1

4 Αθηνών, με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του αιτούντα πρόστιμο, λόγο μη έκδοσης μίας (1) απόδειξης παροχής υπηρεσιών κατά την διαχειριστική περίοδο 1999 ποσού ,86 ευρώ.::.; "".. Η συζήτηση άρχισε και τον λόυρ πήρε ο εισηγητής της υπόθεσης Φλώρος Νικό~gος υπάλληλος ΠΕΙΓ' Δ.ο.γ. Δ' Aθηνών~ οποίος εξέθεσε με την υπ'αριθμ 2464/17.12.~i3 γραπτή εισήγησή του το ιστορικό αυτής, τους ισχυρισμούς του αιτούντος, όπως αυτοί εκτίθενται στην αίτησή τou, το κατατεθέν με αρ.πρωτ / υπόμνημα και τις απόψεις του επ' αυτών, στη συνέχεια απάντησε στις σχετικές με αυτούς ερωτήσεις του Προέδρου και των μελών και αποχώρησε. Στη συνέχεια η Επιτροπή άκουσε τον αιτούντα και τον δικηγόρο του που παραστάθηκαν κατά τα ως άνω, ΟΙ οποίοι ζήτησαν όσα αναφέρονται στην αίτηση και απάντησαν σε σχετικές ερωτήσεις των μελών της επιτροπής. ί Μετά από την ακρόαση των ανωτέρω και την αποχώρησή τους,. η Επιτροπή προχωρησε στη συζήτηση της υπόθεσης με την.εξέταση και τη μελέτη όλων των υφιστάμενων στον σχετικό φάκελο εγγράφων και την aξιoλόγηση των.προβαλλόμενων λόγων στην αίτηση α/οικητικής επίλυσης της διαφοράς. Ι.Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 ~1 & 3 Π.Δ. 186/199,2 (Κ.Β.Σ.) : «ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας..για κάθε πώληση αγαθών, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου,.ή παροχή υπηρεσιών προς το κοινό ή προς τα μέλη προμηθευτικού συνεταιρισμού με βάση διατακτικές του, εκδίδει απόδειξη λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, κατά περίπτωση...» και «Η απόδειξη εκδίδεται κατά την παρόδοση ή την έναρξη της αποστολής του αγαθού. Κατ εξαίρεση, όταν για τη δtαkίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, η απόδειξη μπορεί να εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελ~υταία ημέρα του μήνα αποστολής και πάντως όχι πέραν της διαχειριστικής περιόδου. Όταν η αποστολή των αγαθών γίνεται σε τρίτο, με εντολή του αγοραστή, σε χρόνο ".,. '" 'ΣI:.1' '.1. δ..:\-' -\-ο' μεro'{ενεστερo QΠΟτην ειωοση της αποuειςης Λιaνικης Πα/ϊ\ησιις, στοεϊ\ ι ιο αιiοοτοί\ης αναγράφεται ο αριθμός της απόδειξης αυτής. Σε' περίπτωση παροχής υπηρεσιών η απόδειξη εκδίδεται στο χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 12 για τo~ιμoλόγιo, με εξαίρεση την περίπτωση παροχής υ~-ηρεσlώναπό τouς.ασκούντες ελευθέριο :πάγγελμα η οποία εκδίδεται με κάθε επαγγελμα:ρκή τους είσπραξη,.καθώς και την περίπτωση παροχήςυπηρεσιών θεάματος ή μεταφοράς προσώπωνόπου τα εισιτήρια εκδίδονται το αργότερο κατά το χρόνο έναρξης του θεάματοςλτης μεταφοράς».

5 ./~ Ι /f' ~ Ι,~. ι 2.Επειδή, από τις διατάξεις του άρθρου 5 ~10 περ.α του Ν.2523/1997, προβλέπεταιότι: «Όταν η παράβαση αναφέρεται σε μη έκδοση ήσε ανακριβή έκδοση των στοιχείων, που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ. και έxει.ω_ςαπoτ~μα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους.ξαυτής ή δε αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ, επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβασηιο με την αξία της συναλλαγής ή του μέρους -6 αυτής που αποκρύφτηκε. Θεωρείται απόκρυψη της συναλλαγής και επιβάλλεται πρόστιμο 1σο με τη συνολική της αξία και η περίπτωση διακίνησης αγαθών χωρίς το συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο, που προβλέπεταιαπό τον Κ.Β.Σ...». 3.Επειδή, στην συγκεκριμένη διαχειριστική περίοδο, σύμφωνα με την από 09/07/2013 έκθεση ελέγχου εφαρμογής διατάξεων του Π.Δ. 186/1992 των ελεγκτών υπαλλήλων του Σ.Δ.Ο.Ε. Απικής, Καρυστινού Κωνσταντίνου και Βαρλάμης Αλεξάνδρας διαπιστώθηκε ότι ο ελεγχόμενος υπέπεσε σε μία (1) παράβαση του Κ.Β.Σ. διότι δεν εξέδωσε μία (1) απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή άλλου φορολογικού στοιχείου εσόδου τη χρήση 1999 αξίας 942:136,86 ευρώ προς την ιδιώτη πελάτισσα, κα. Ζαχαρίου Ευαγγελία του Κωνσταντίνου, το γένος Μανιού, η οποία κατέβαλε στις 26/04/1999 μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του κου Μητρόπουλου στο εξωτερικό, το ποσό του 1.00Q.000$,ως αμοιβή του για παρασχεθείσες δικηγορικές υπηρεσίες σε διεκπεραίωση κληρονομικής υπόθεσης όπως προκύπτει και από τα διαλαμβανόμενα στις υπ' αρ & δικαστικές αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών & του Αρείου Πάγου αντιστοίχως. Η προαναφερθείσα φορολογική παράβαση απoδεικvύεται πλήρως με βάση τα ευρήματα του ελέγχου, όπως αυτά εκτίθενται αναλυτικά στην ανωτέρω σχετική έκθεση ελέυχου και τα οποία θεμελιώνουν την εν λόγω παράβάση με την παρατιθέμενη στην έκθεση αυτή πλήρη και σαφή αιτιολογία. 4.Επειδή, ο αιτών ισχυρίζεται ότι εξαντλήθηκε η φορολογική του υποχρέωσηγια το ποσό των ,00$ λόγω υnoγωγής του στις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.3259/2004 επαναπατρισμού κεφαλαίων από την αλλοδαπή, σύμφωνα με τις οποίες για τα κεφάλαιο, 'Ζ β, Χ' ξ,.l-ι- ', OUΤOεΠOνOΠOΤΡΙςθVTθΙOσει των olαro~y αυτων, απαμοοσεταl ο οιισχρεος σπο Ι γεγενημένες φορολογικές υποχρεώσεις και από τυχόν φορολογικά αδικήματα, αναφορικά με τα κεφάλαια αυτά. Επιπρόσθετα ο αιτών θεωρεί ότι δεν πρέπει να του καταλογιστεί.~,,ι _:~.:., ουτε το εναnομειναν ποσο των ,00 $, διοτι οπως αναφερει στο υπομνημα του το ανωτέρω ποσό.δεν συνιστά φορολογητέο εισόδημα αλλά αποτελεί τμήμα της συνολικής δικαστικής αποζημίωσης που υποχρεώθηκε να καταβάλλει στους διαδίκους του, βάσει των Ι δικαστικών απαφάαεων 9721/2005 και 2910/2006 ταυ Εφετείαυ Αθηνών. Η Εππρόπή όσον 3 περί

6 - -.,..; ~., αφορά τα ανωτέρω κατέληξε στα εξής συμπεράσματα: πράγματι έγινε επαναπατρισμός κεφαλαίων ύψους ,00 $ από τον αιτούντα την 14/1/2005 και κατεβλήθη φόρος Ι,~OΙo,,κάνοντας xρ~σ: των ~ιατάξεων, IOU Qpe~Q~ 3~ τo~ Ν.3259/200:, xω~ίς όμως ~a ιυvχανει των ευνοικων διαταξεων περι απαλλαγης,ρπο τυχον φορολογικα αδικηματα, διοτι "'πως απεδείχθη από τον διενεργηθέντα έλεγχο δwπληρούνταν όλες οι προϋποθέσεις των." προαναφερόμενων διατάξεων. Συγκεκριμένα δεν προκύπτει από τα έγγραφα που προσκομίστηκαν ότι τα επαναπατρισθέντα κεφάλαιο υπήρχαν κατατιθέμενα σε πιστωτικό ίδρυμα στην αλλοδαπή κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.3259/2004 δηλαδή την 4j8/2004. Επίσης σε κανένα έγγραφο δεν αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού συνεπώς δεν μπορεί να διαπιστωθεί αν ο τραπεζικός λογαριασμός της αλλοδαπής ανήκει στον αιτούντα ως φυσικό πρόσωπο πουεισόγει τα κεφαλαιο, όπως ορίζουν οι διατάξεις της ΠΟΑ 11.1Q/2004.Ενώ δεν βρέθηκε, ον και αναζητήθηκε από την τράπεζα, ούτε προσκομίστηκε από τον αιτούντα το έντυπο της «δήλωσης εξουσιοδότησης.» που όπως ορίζεται από την ΠΟΑ 1124/2004 απαιτείται υποχρεωτικά η υποβολή του από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς το ημεδαπό πιστωτικό ίδρυμα. Επίσης από την ανάλυση της, συναλλακτικής κίνησης των λογαριασμών του αιτούντα στην ΜΙΚΗ ΤΡΆΠΕΖΑ, όπως δι~oδιkά' περιγράφεται στην από 9/7/2013 έκθεση ελέγχου ΚΒΣ του Σ.Δ.Ο.Ε "προκύπτει το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον κεφάλαια για την αποπληρωμή των αποζημιώσεων που επιδικάστηκαν στους διαδίκους του, αλλά αντιθέτως χρησιμοποιήθηκε το παραπάνω ποσό τών ,00 $ το οποίο μετά από συνεχείς ανακυκλώσεις σε προθεσμιακές καταθέσεις κατέληξε σε τραπεζικό λογαριασμό ταμιευτηρίου της ίδιας τράπεζας από τον οποίο έγινε η αποπληρωμή των εν λόγων αποζημιώσεων, χωρίς να χρησιμοποιήσει, όπως ο ίδιος ισχυριζόταν στο υπόμνημά του, κανένα ποσό από το υπόλοιπο των ,00 $ που είχαν απομείνει σε τράπεζα του εξωτερικού. 5.Επειδή, η Επιτροπή αξιολογώντας την επίμαχη έκθεση ελέγχου σε συνδυασμό με την καταλογιστική πράξη, τα λοιπά υπάρχοντα στο φόκελο έγγραφα, την εισήγηση του, '1,. l' ν' Α' Β..l. 's;:,, Eισηγητ/,KOτa ΠΥ ιοψηφιq των μελων ιxovτoυ αeσπoινoζϊoι<ro Ζτουροu και ΔΙα/ΙΙΙ Κωνσταντίνου δέχεται ότι αποδεικνύονται πλήρως οι διαπιστώσεις του ελέγχου, δηλαδή ότι, ο απών πράγματι υπέπεσε στην ανωτέρω παράβαση και ότι η βασιμότητα αυτών στηρίζετα~στις ανωτέρω διατάξεις. Κατά συνέπεια oρθiliς επιβλήθηκε σε βάρος του.ι π~μoπ~σoύ :86 ~ γιο το οποίο ΠΡOΤ~θηκεoπότ,ην ΕΠΙΤΡΟΠ,ήη περαιτέρω. μειωση κατα συμβιβασμοσυμφωνα με τις ισχυουσες διάταξεις του αρθρου 9 του i /1997, πρόγμσ το οποίο δεν OnoδέχθηKOV οοlτών κοι ο δικηγόρος του κο! ως εκ, 4 ι d.. ',....,

7 Ι "...e..~...' ~. - Ι τούτου δεν επήλθε διοικητική επίλυση της διαφοράς. Μειοψήφησε ο Πρόεδρος της Επιτροπήςκος Ασημακόπουλος Βλάσιος. ~.-.Έπεlτ~πό τα παραπάνω,η υπό κρίση αίτηση~ι:ιρέπεl ν~"oπoρρlφθεί. Δια ταύτα -Απορρίπτει την αίτηση. -Κατά της αηόφασης αυτής επιτρέπεται η.άσκηση προσφυγής εντός των οριζομένων προθεσμιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων. -ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για την επιχείρηση Δ.Ο.Υ.. ΔΙ Αθηνών στην οποία διαβιβάζεται η παρούσα απόφαση, υποχρεούται.για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες και ι την κοινοποίηση της απόφασης αυτής στονμητροπουλο ΜΕΞΙΟ ΠΑΝ. με ΑΦΜ και δtεύθυνση Σίνα 18 Αθήνα. Η απόφαση αυτή λήφθηκε και εκδόθηκε στην Αθήνα την 17/12/2013 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ εηιτροπησ ΒΛΑΣΙΟΣΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ.;; 5

8 " ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΛΕΤΗ 14Α, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: FAX: Αθήνα 17/12/2013 Αρ. πρωτοκ.: ~<L2>\A Προς: ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙ,ΟIΚΗΤιΚΗΣ ΕΠΙΛ ΥΣΗΣ ΦOPOΛOΓlKΩN '. ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 70 Α ΤΟΥ Ν.2238/94, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔιΝΣΗ ΦOPOΛOΓlKΩN ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ το με αριθμό πρωτοκ.: 29094/ αίτημα διοικητικής επίλυσης της διαφοράς του Μητρόπουλου Αλέξιου του Παναγιώτη, δικηγόρου, Σίνα 18 - Αθήνα, ΑΦΜ: , ΚΑΤΑ 1. Του Υπουργού Οικονομικών, 2. Του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών,. 3. Της υπ' αριθ. 459/ Απόφασης Επιβολής Προστίμου Κ.Β.Σ. του προϊστάμενου της ΔΟΥ Δ' Αθηνών με την οποία καταλογίστηκε εις βάρος του πρόστιμο ύψους ,80 ε, για την χρήση 1999,. Με την εν λόγω ασκηθείσα προσφυγή του ο προσφεύγων ζητά να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή και να ακυρωθεί η υπ' αριθμ.: 459/ Απόφασιτ- Επιβολής Προστίμου κ'β.σ του προϊσταμένου της ΔΟΥ Δ' Αθηνών.

9 ν., \ Σύντομο ιστορικό Από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος - Περιφερειακή Δ!νση Αττικής διενεργήθηκε έλεγχος για τη διακρίβωση τέλεσης φορολογικών και άλλων συναφών αδικημάτων, βάσει της υπ' αριθμ.: ΑΒ.Μ. OIK. ΜΑΠΕ. 333/ εισαγγελικής παραγγελίας, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που αποτυπώνονται στην με αριθμό 925/2009 Απόφαση του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Όπω~ προκύπτει από την προαναφερόμενη απόφαση, ποσό 1,000,000,00 $ ΗΠΑ αναγνωρίστηκε ως αμοιβή του Κου Μητρόπουλου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες του στην Κα Ζαχαρίου. Ευαγγελία, σχετικά με τη διευθέτηση της υπόθεσης κληρονομιάς Μανιού Δημητρίου. Από τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο Κος Μητρόπουλος δεν εξέδωσε Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή άλλο φορολογικό στοιχείο προς την πελάτισσα του Κα Ζαχαρίου, αξίας ,00 $ ΗΠΑ, όπως προβλεπόταν από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 186/1992. Για τις ανωτέρω διαπιστώσεις, εκδόθηκε το υπ' αριθμ.: L ΥΣΕ- 1/ Υπηρεσιακό Σημείωμα Ελέγχου το οποίο επιδόθηκε στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του ελεγχόμενου την 21/5/2013, μαζί με την υπ' αριθμ.: L ΠΚΛΣ-1Ι κλήση προς ακρόαση του άρθρου 6 του Ν. 2690/1999. Ο Κος Μητρόπουλος ανταποκρίθηκε στην προαναφερθείσα κλήση προς ακρόαση υποβάλλοντας αρχικά την με αριθμό πρωτ.': 15604/ αίτηση τού για παράταση της προθεσμίας, η οποία έγινε δεκτή, ενώ στη συνέχεια υπέβαλλε το με αριθμό πρωτοκ. : 16917/ έγγραφο υπόμνημα με τις απόψεις του; το οποίοακολουθήθηκε από το υπ' αριθμ. πρωτοκ. : 17954/ δεύτερο υπόμνημα παραθέτοντας συμπληρωματικά στoιx~ία. Ακολούθως ο έλεγχος αφού έλαβε υπόψη τις απόψεις του ελεγχόμενου, απέρριψε τους ισχυρισμούς του και καταλόγισε την παράβαση του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ), για μη έκδοση φορολογικού στοιχείου, όπως αυτή αναλυτικά αναφέρεται στην από έκθεση ελέγχου ΚΒΣ του Σ.Δ.Ο.Ε.. Συνεπεία των ανωτέρω εκδόθηκε από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών η προαναφερόμενη ΑΕ.Π. και καί'αλογίστηκε το αντίστοιχο πρόστιμο, όπως αναφέρεται παραπάνω. Στη συνέχεια ο ελεγχόμενος ελεύθερος επαγγελματίας άσκησε εμπρόθεσμα την παρούσα προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70Α του Ν. 2238/1994. Λόγοι για τους οποίους η ανωτέρω προσφυγή είναι αβάσιμη: ΟΙ ισχυρισμός του προσφεύγοντος ότι "υπάρχει πλημμέλεια της αιτιολογίας της διοικητικής πράξης" είναι_αβάσιμος, λαμβάνοντας υπόψη σε όσα αναφέρονται στην από έkθεσιfελέγxoυ ΚΒΣ του Σ.Δ.Ο.Ε, βάσει της οποίας εκδ5θηκε η υπ' αριθμ.: 459/ Α.Ε.Π. Συγκεκριμένα, αναφέρoυμ~μεριkά σημεία της συγκεκριμένης έκθεσης:

10 v' Το Ιστορικό της υπόθεσης στο οποίο εξιστορούνται όλα τα πραγματικά γεγονότα και τα στοιχεία από τα οποία προκύπτουν αυτά, -ι v' Τις ελεγκτικές ενέργειες στις οποίες προέβη ο έλεγχος, v' Τις διαπιστώσεις του έλεγχου, μετά από ενδελεχή έρευνα, τόσο στα βιβλία και στοιχεία του ελεγχόμενου, όσο και στα στοιχεία των διαλαμβανομένων στις υπ' αριθμ.: 925/2009 Απόφαση του Αρείου Πάγου και υπ' αριθμ: 9721/2005 και 2910/2006 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών, v' Τις αιτιάσεις του ελεγχόμενου, όπως αυτές αναφέρονται στα υπομνήματα που υπέβαλλε, καθώς και τις αντικρούσεις αυτών, βάσει των ισχυουσών διατάξεων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην έκθεση ελέγχου,,/ Τον καταλογισμό των παραβάσεων, σύμφωνα με τις διαπιστιί>σεις το!! έλεγχο!! και βάσει των ισχυουσών διατάξεων. Από την ανάγνωση των προαναφερθέντων δεδομένων προκύπτει σαφώς ότι υπάρχει πλήρη αιτιολόγηση των αμφισβητούμενων παραβάσεων, αφού εκθέτονται τα πραγματικά γεγονότα και τα συμπεράσματα που προκύmουν. ' Ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος ότι η αναφορά του έλεγχου <c τα συμπληρωματικά στοιχεία πρέπει να έλθουν σε γνώση του προϊσταμένο"u της φορολογικής αρχής με επίσημο τρόπο και. να αφορούν το σύνολο τους και όχι τμηματικά» και ότι «ο Προϊστάμενος της Δ.Ο. Υ. δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτεπάγγελτα όπως μπορεί να δράση ο εισαγγελέας και να ζητήσει κατ' αντιστοιχία τον επανέλεγχο μιας συγκεκριμένης υπόθεσης ακόμα και αν είναι σε γνώση του η υπόθεση αυτή επειδή έχει λάβει στοιχεία δημοσιοποίησης», έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ΠΔ 186/199-2 (ΚΒΣ) δεν ευσταθεί, δεδομένου ότι στο άρθρο 36 του ΠΔ 186 ορίζονται τα δικαιώματα του προϊστάμενου της Δ.ο.γ. και του υπάλληλου που ορίζεται από αυτόν και αφορούν τον έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων ή άλλων παραστατικών στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις του επιτηδευματία ή άλλων επιτηδευματιών που σχετίζονται με αυτόν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα νέα στοιχεία περιήλθαν επίσημα σε γνώση του προϊσταμένου του Σ.Δ.Ο.Ε. - Π.Δ. Αττικής στις 5/4/2011 με τα υπ' αριθμ.: 754 και 755/2011 πληροφοριακά δελτία τα οποία είχαν ως συνημμένα την υπ' αριθμ: 925/2009 απόφαση. του Αρείου Πάγου και ο έλεγχος ενέργησε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Ν. 2238/1994, για τον εντοπισμό της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης και τη διαπίστωση φορολογικών παραβάσεων, μέρος των οποίων αποτελεί και η εν λόγω παράβαση για μη έκδοση φορολογικού στοιχείου. Περαιτέρω στην επίκληση του προσφεύγοντος στο από 10/6/2013 υπόμνημα και στους ισχυρισμούς του που περιλαμβάνονται σε αυτό, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: Α) Όσον αφορά το ζήτημα της παραγραφής της παράβασης, που διαπιστώθηκε ότι διαπράχθηκε τη διαχειριστική περίοδο 1999, επισημαίνουμε τις διατάξεις που ισχύουν και αναφέρ~oνταlστην εν λόγω έκθεση ελέγχου : =. Για τα πρόστιμα τοσ:πδ 186/1992 ισχύει ότι βάσει του άρθρου 4 παραυρ.4, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παραγρ. 5 του Ν. 2523/1997 οι διατάξεις περί παραγραφής του-δικαιώματος του Δημοσίου για ενέργεια --'cαρχικής. ή συμπληρωματικής φορολογικής εγγραφής στην κύρια φορολογία, εφαρμόζονται

11 Ι., " και στην επιβολή προστίμων. Τόσο για τα πρόστιμα του ΠΔ 186/1992, όσο και για άλλα πρόστιμα, ως κύρια φορολογία νοείται η φορολογία εισοδήματος. Στη φορολογία εισοδήματος ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιήσει φύλλο ελεγχου ορίζεται στο άρθρο 84 του Ν. 2238/1994 και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην παράγραφο 4 που αναφέρει ότι «Το δικαίωμα του Δημοσίου για την ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής ευυραφής και την επιβολή φόρων, πρόσθετων φόρων, για φορολογικές παραβάσεις, παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαετίας, εφόσον η μη ενάσκησή του, έστω και κατά ένα μέρος οφείλεται: α) Στην από πρόθεση πράξη ή παράλειψη του φορολογουμένου με τη σύμπραξη του αρμόδιου φορολογικού οργάνου. β) Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 68, ανεξάρτητα από το εάν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί ή όχι, αρχικό φύλλο ελέγχου. Όταν τα συμπληρωματικά στοιχεία περιέρχονται στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας το τελευταίο έτος της παραγραφής, ο χρόνος αυτής παρατείνεται για ένα ακόμη ημερολογιακό έτος.» Επίσης στην παράγραφο 2 του άρθρου 68 αναφέρει ότι «Φύλλο ελέγχου και αν ακόμη έγινε οριστικό δεν αποκλείει την έκδοση και κοινοποίηση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου, αν: α) από συμπληρωματικά στοιχεία, που περιήλθαν σε γνώση του προϊσταμένου. της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. εξακριβώνεται ότι το εισόδημα του φορολογουμένου υπερβαίνει αυτό που έχει περιληφθεί στο προηγούμενο φύλλο ελέγχου».. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Κος Μητρόπουλος αποδέχτηκε ως ειλικρινές το υπ' αριθμ: /1 Εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης του Ν. 3259/2004 για τις διαχειριστικές περιόδους , αναφέρουμε τις. διατάξεις του άρθρου 9, παράγραφος 5 του Ν. 3259/2004 που αφορούν την συγκεκριμένη περίmωση : «Η αποδοχή από τον επιτηδέυματία του Εκκαθαριστικού Σημειώματος συνεπάγεται την αυτόματη περαίωση όλων των δηλώσεων εισοδήματος και λοιπών φόρων που αφορούν τις χρήσεις αυτές και επιφέρει όλα τα αποτέλέσματα της Διοικητικής Επίλυσης της Διαφοράς, τα δε καταβληθέντα στο Δημόσιο χρηματικll ποσά κατ' εφαρμογή της ρύθμισης αυτής δεν αναζητούνται. Κατ' εξαίρεση των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο, σε περίπτωση που μετά την υπογραφή από τον επιτηδευματία της πράξης αποδοχής του Εκκαθαριστικού Σημειώματος περιέλθουν σε γνώση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. νέα στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Ν. 2238/1994, εκδίδεται σύμφωνα με αυτά συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου και συμψηφίζεται ο καταβληθείς φόρος. εισοδήματος και Φ.Π.Α..» Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω η επίμαχη χρήση 1999 παραγράφεται για την συγκεκριμένη περίπτωση την 31/12/2010. Ωστόσο η προθεσμία παραγραφής των υποθέσεων που έληγε την 31/12/201 Ο παρατάθηκε διαδοχικά μέχρι 31/12/2011 με το άρθρο 12, παραγρ. 7 του Ν. 3888/2010, στη συνέχεια μέχρι 31/12/2012 με το άρθρο 18, παραγρ. 2 του Ν. 4002/2011 και τέλος μέχρι 31/12/2013 με το άρθρο 2, παραγρ 1 του Ν. 4098/2012. Επισημαίνουμε ότι ο Κος Μητρόπουλος, τόσο στους ισχυρισμούς του,' που περιλαμβάνονται στο από 10/6/2013 υπόμ~ημα του, όσο και στην επίκληση του στο από 4Π/2013 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με την παραγραφή, παραλείπει να αναφερθεί στην παραγρ. 4 του άρθρου 84 του Ν. 2238/1994, στην περίπτωση δηλαδή που η παραγραφή γίνεται δεκαετής,.πράγμα που ρητά αναγράφεται σο προαναφερθέν έγγραφο. Β) Το δεύ.τερο σκέλος των αιτιάσεων του Κου ΜJ1!ρόπουλc?u που περιλαμβάνονται στο από 10/6/2013 υπόμνημα, αφορούν τον ισχυρισμό του περί εξάντλησης της φορολογικής του υποχρέωσης για το ποσό των ,00 $

12 λόγω υπαγωγής του στις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3259/2004 περί επαναπατρισμού κεφαλαίων από την αλλοδαπή, σύμφωνα με τις οποίες για τα κεφάλαια που επαναπατρίζονται βάσει των διατάξεων αυτών, απαλλάσσεται ο υπόχρεος από γεγενημένες φορολογικές υποχρεώσεις και από τυχόν φορολογικά αδικήματα, αναφορικά με τα κεφάλαια αυτά. Επιπρόσθετα ο Κος Μητρόπουλος θεωρεί ότι δεν πρέπει να του καταλογιστεί ούτε το εναπομείναν ποσό των ,00 $, διότι όπως αναφέρει στο υπόμνημα του το ανωτέρω ποσό δεν συνιστά φορολογητέο εισόδημα αλλά αποτελεί τμήμα της συνολικής δικαστικής αποζημίωσης που υποχρεώθηκε να καταβάλλει στους διαδίκους του, βάσει των δικαστικών αποφάσεων 9721/2005 και 2910/2006 του Εφετείου Αθηνών. Στο σημείο αυτό αναφέρουμε όσα αναγράφονται στην από έκθεση ελέγχου ΚΒΣ του Σ.Δ.Ο.Ε και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο αυτής «Άρθρο 38 του ν. 3259/ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ». Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται αναλυτικά τα γεγονότα και τα στοιχεία που βρίσκονταν στη διάθεση του έλεγχου, βάσει των οποίων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι : Πράγματι έγινε επαναπατρισμός κεφαλαίων ύψους ,00 $ από τον Κο Μητρόπουλο την 14/1/2005 και κατεβλήθη φόρος 3%, κάνοντας χρήση των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 3259/2004, χωρίς όμως να τυγχάνει των ευνοϊκών διατάξεων περί απαλλαγής από τυχόν φορολογικά αδικήματα, διότι, όπως απεδείχθη από τον διενεργηθέντα έλεγχό' δεν πληρούνταν όλες οι προϋποθέσεις των προαναφερόμενων διατάξεων. Συγκεκριμένα δεν προκύπτει από τα έγγραφα που προσκομίστηκαν στον έλεγχο ότι τα επαναπατρισθέντα κεφάλαιαίιπήρχαν κατατιθέμενα σε πιστωτικό ίδρυμα στην αλλοδαπή κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 3259/2004, δηλαδή την 4/8/2004. Επίσης σε κανένα έγγραφο- δεν αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού, με αποτέλεσμα ο έλεγχος να μην είναι σε θέση να διαπιστώσει αν ο τραπεζικός λογαριασμός της αλλοδαπής ανήκει στον Κο Μητρόπουλο ως φυσικό πρόσωπο που εισάγει τα κεφάλαια, όπως ορίζουν οι διατάξεις της ΠΟΛ 1110/2004. Ενώ δεν βρέθηκε, αν και αναζητήθηκε από την τράπεζα, ούτε προσκομίστηκε από τον ελεγχόμενο, το έντυπο της «δήλωσης εξουσιοδότησης» που όπως ορίζεται από την ΠΟΛ 1124/2004 απαιτείται. υποχρεωτικά η υποβολή του από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς το ημεδαπό πιστωτικό ίδρυμα.. Επίσης από την ανάλυση της συναλλακτικής κίνησης των λογαριασμών του Κου Μητρόπουλου στη ΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, όπως διεξοδικά περιγράφεται στην από έκθεση ελέγχου ΚΒΣ του Σ.Δ.Ο.Ε., προκύπτει το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον κεφάλαια για την αποπληρωμή των αποζημιώσεων που επιδικάστηκαν στους διαδίκους του, αλλά αντιθέτως χρησιμοποιήθηκε το παραπάνω ποσό των ,00 $, το οποίο μετά από συνεχείς ανακυκλώσεις σε προθεσμιακές καταθέσεις κατέληξε σε τραπεζικό λογαριασμό ταμιευτηρίου της ίδιας τράπεζας από Τ.9~νοποίο έγινε η αποπληρωμή των εν λόγω α~ii~ημlώσεων, χωρίς να χρησιμοποιήσει, όπως ο ίδιος ισχυριζόταν στο υπόμνημα του, κανένα ποσό από το υπόλοιπο των ,00 $ που είχαν απομείνει σε τράπεζα του εξωτερικού

13 .,. 'Ι.,-. " Με βάση τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι οι λόγοι που προβάλλονται με την ασκηθείσα προσφυγή είναι αόριστοι και αβάσιμοι, μη δυνάμενοι να αντικρούσουν τις διαπιστώσεις του έλεγχου και την καταλογισθείσα παράβαση. Επειδή ορθά και νόμιμα συντάχθηκε η παραπάνω Απόφαση Επιβολής Προστίμου Κ.Β.Σ., εισηγούμαστε την απόρριψη της ανωτέρω ενδικοφανούς προσφυγής και την επικύρωση της προσβαλλόμενης Α.Ε.Π. με αριθμό 459/ που εκδόθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ.σ.Υ. Δ' Αθηνών και αφορά την χρήση ι Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

@ ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΠΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣιηΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΠΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ. Αθηνών (Δ.,Η.

@ ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΠΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣιηΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΠΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ. Αθηνών (Δ.,Η. @ ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΠΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣιηΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΠΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ. Αθηνών (Δ.,Η.) ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Φ Ο Ρ Ο Υ Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν. 2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης: 18/2013

Αριθμός απόφασης: 18/2013 7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 499 7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Αριθμός απόφασης: 18/2013 Πρόεδρος: Γεώργιος Κουσουλός - Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. Δικαστές: Δημήτριος Καπαρός, Χρήστος Χόρτης (Εισηγητής), Εφέτες Δ.Δ. Δικηγόροι: Δημήτριος Κανελλής

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 20-10-2008 Αριθμ.πρωτ.951 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.1098594/4811/δε-β/πολ.1130/2-10-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ν.3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α /30.9.2010 Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΚΟΥΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Άρθρο 1 Eισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Άρθρο 1 Eισαγωγή ΑΤΥΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1-11 ΤΟΥ Ν. 3259/2004 (Φ.Ε.Κ. 149 /Α ) «ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις 1.1. Ν. 2238/1994 1 1.1.1. Άρθρο 66 - Φορολογικός έλεγχος 1. Ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας ελέγχει την ακρίβεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ. ΤΣΑΚΙΡΗ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ» - ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ. ΤΣΑΚΙΡΗ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ» - ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ. ΤΣΑΚΙΡΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ» - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.2523/1997

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.2523/1997 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.2523/1997 ΘΕΜΑ: Πρόστιμο Κ.Β.Σ. για έκδοση αθεώρητων δελτίων αποστολής... 5 ΘΕΜΑ: Επιβολή προστίμων Κ.Β.Σ. σε βάρος των κληρονόμων αποβιώσαντος φυσικού προσώπου

Διαβάστε περισσότερα

χρόνια ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 16-28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Τεύχος 1508 Η πληγή της αναδρομικής εφαρμογής ποινικών φορολογικών διατάξεων

χρόνια ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 16-28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Τεύχος 1508 Η πληγή της αναδρομικής εφαρμογής ποινικών φορολογικών διατάξεων ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔEKAΠENΘHMEPH EΠIΘEΩPHΣH ΦOPOΛOΓIKOY ΔIKAIOY www.dfn.gr Η πληγή της αναδρομικής εφαρμογής ποινικών φορολογικών διατάξεων Ασπασίας Μάλλιου 241 Η χορήγηση «διατακτικών» από επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Σεπτέμβριος 2013 Στις 26.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4174/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 170/2013) με τον οποίο θεσπίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170/Α /26.7.2013)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170/Α /26.7.2013) ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170/Α /26.7.2013) Όπως ισχύει µετά την ψήφιση του Ν. 4223/2013 1 Τόκοι και πρόστιµα (Κεφάλαιο έκατο Ν. 4174/2013) 1.1. Τόκοι εκπρόθεσµης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:ΒΙΚΥΗ-527. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ:ΒΙΚΥΗ-527. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ:ΒΙΚΥΗ-527 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ. 1069 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 Τηλέφωνα: 210-9586151, 9578710, 9576883,

Διαβάστε περισσότερα

Ο.. Ά_rlJΟVΡΓf;lό-,οίκόΝΟΜΙΚΩΝ ', : '''QΜ"Α'ΔIΩΞΗr οίκον. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Ο.. Ά_rlJΟVΡΓf;lό-,οίκόΝΟΜΙΚΩΝ ', : '''QΜΑ'ΔIΩΞΗr οίκον. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ .. Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -ΈΜΗΝΙΚΗ.. Ά_rlJΟVΡΓf;lό-,οίκόΝΟΜΙΚΩΝ ', : '''QΜ"Α'ΔIΩΞΗr οίκον. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ""(Σ.Δ.O~E) "π.'δ.'απικησ " ", Β' ΥποΔΙΕΥΘΎΝΣΗ EAErxriN ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ:80 ΜΚΙΦΡΟΝΟΣ 92 & ΠΕΙΡΑΙΩΣ 207 11853 ΑΘΗΝΑ....-~~

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174/13 (ΦΕΚ 170 Α/26-7-2013) : Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Άρθρο 75 Πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Κυρώσεις Ποινές

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Άρθρο 75 Πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Κυρώσεις Ποινές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση Λάμπρου Σ.Τσόγκα Εισαγγελέα Πρωτοδικών στην επιστημονική εκδήλωση του επιστημονικού ομίλου Έρεισμα Δράσης του Δ.Σ.

Εισήγηση Λάμπρου Σ.Τσόγκα Εισαγγελέα Πρωτοδικών στην επιστημονική εκδήλωση του επιστημονικού ομίλου Έρεισμα Δράσης του Δ.Σ. Εισήγηση Λάμπρου Σ.Τσόγκα Εισαγγελέα Πρωτοδικών στην επιστημονική εκδήλωση του επιστημονικού ομίλου Έρεισμα Δράσης του Δ.Σ.Θ στις 26-6-2013 Ένα από τα καθημερινά ζητήματα στη δικαστηριακή πρακτική όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο πρώτο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο πρώτο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο πρώτο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν.2238/1994, Ν.2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 1. Πολ. 1098/4.5.2011 Τύπος και περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ», καθώς και τρόπος και χρόνος υποβολής της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας»)

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν δελτίο επιµελήθηκε ο Πρόεδρος Πρωτοδικών κ. Γεώργιος

Το παρόν δελτίο επιµελήθηκε ο Πρόεδρος Πρωτοδικών κ. Γεώργιος ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Τεύχος 12ο Νοέµβριος 2004 Αποφάσεις έτους 2002 σε φορολογικές υποθέσεις ΕΚ ΟΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 Το παρόν δελτίο επιµελήθηκε ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ» ΜΕΡΟΣ Α «ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ» ΜΕΡΟΣ Α «ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ» ΜΕΡΟΣ Α «ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» Άρθρο 1 1. Από της ισχύος του ν. 4336/2015 (Α 94), αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 134/1996 (ΦΕΚ Α'

ΘΕΜΑ: 134/1996 (ΦΕΚ Α' * ΚΒΣ * Νο. 21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/7/1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1082121/591 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1206 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α' - Β' ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΑ. Χρήστο Μελά ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ - ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΑΣ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΑ. Χρήστο Μελά ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ - ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΑΣ ΘΕΜΑ/// ΟΔΗΓΟΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ενα χρήσιμο εγχειρίδιο για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες από τον συγγραφέα - φοροτεχνικό Χρήστο Μελά ΠΕΡΑΙΩΣΗ 150 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 18/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2047

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 18/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2047 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 18/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2047 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-33 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-33 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-33 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ιάφορα φορολογικά θέµατα - Γενικά Αριθµός απόφασης: 3456 Έτος: 2009 Σύντοµη Περίληψη: - Επενδύσεις. Επιχορήγηση επενδύσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2523/1997 Διοικητικές ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία. Επιμέλεια: Δημήτρης Χρ. Αναστασόπουλος

Ν. 2523/1997 Διοικητικές ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία. Επιμέλεια: Δημήτρης Χρ. Αναστασόπουλος Ν. 2523/1997 Διοικητικές ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία Επιμέλεια: Δημήτρης Χρ. Αναστασόπουλος ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ Ν. 2523/1997 Διοικητικές ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 11/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-20 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 11/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-20 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 11/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-20 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ιάφορα φορολογικά θέµατα - Γενικά Αριθµός απόφασης: 1484 - Τέλος χαρτοσήµου για εγγραφή υποθήκης δυνάµει του νόµου ή δικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-23 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-23 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-23 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Ντέκα Λευκοθέα: Η συνταγµατικότητα του τεκµαρτού τρόπου προσδιορισµού της φορολογητέας αξίας εταιρικών συµµετοχών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4069 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 175 30 Σεπτεμβρίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3888 Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμι ση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

-ΣΤΗΛΗ 3- Μεταβίβαση αρμοδιότητας ή Εξουσιοδότηση υπογραφής. Μεταβίβαση αρμοδιότητας

-ΣΤΗΛΗ 3- Μεταβίβαση αρμοδιότητας ή Εξουσιοδότηση υπογραφής. Μεταβίβαση αρμοδιότητας ΣΤΗΛΗ 1 α/α -ΣΤΗΛΗ 2- Αρμοδιότητες και πράξεις ή έγγραφα προς υπογραφή 1. - Την κοινοποίηση: (α) σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, των πράξεων προσδιορισμού φόρου, τελών και εισφορών, των πράξεων

Διαβάστε περισσότερα