Ενίσχυση της Δημιουργικότητας σε Δραστηριότητες Συνεργατικής Μάθησης Υποστηριζόμενες από τις ΤΠΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενίσχυση της Δημιουργικότητας σε Δραστηριότητες Συνεργατικής Μάθησης Υποστηριζόμενες από τις ΤΠΕ"

Transcript

1 Ενίσχυση της Δημιουργικότητας σε Δραστηριότητες Συνεργατικής Μάθησης Υποστηριζόμενες από τις ΤΠΕ Φεσάκης Γεώργιος 1, Λάππας Δημήτριος 2 1 Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΠΑΕΣ/Πανεπιστημίου Αιγαίου 2 Πτυχιούχος ΤΕΠΑΕΣ/ Master in Education Περίληψη Αρκετές μελέτες της δημιουργικής σκέψης τις τελευταίες δεκαετίες εστιάζουν στην ανάπτυξή της μέσα από ομαδοσυνεργατικές δράσεις που αξιοποιούν τεχνικές δημιουργικότητας. Η συνεργατική μάθηση ως εκπαιδευτική μεθοδολογία παρέχει κατάλληλες συνθήκες για την εφαρμογή τέτοιων δράσεων στην εκπαίδευση. Επιπλέον τόσο η δημιουργική σκέψη όσο και η ομαδοσυνεργατική μάθηση διευκολύνονται και ενισχύονται από την αξιοποίηση κατάλληλων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Προκύπτει έτσι η ανάγκη για μελέτη της δυνατότητας εφαρμογής τεχνικών δημιουργικότητας σε περιπτώσεις συνεργατικής μάθησης υποστηριζόμενης από ΗΥ (Computer Supported Collaborative Learning CSCL). Η έρευνα μπορεί να αφορά σε υπάρχουσες και νέες τεχνικές, ειδικά σχεδιασμένες για την περίπτωση της CSCL, και να εξετάζει κατά πόσο επιδρούν στην διαδικασία και το αποτέλεσμα της CSCL. Για τον σκοπό αυτό, στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μελέτη δύο ομάδων φοιτητριών που σχεδιάζουν ιστορίες με διακλαδώσεις υλοποιώντας ένα σενάριο CSCL. Η ομάδα Α είναι εφοδιασμένη με τεχνικές δημιουργικότητας σε αντίθεση με την ομάδα Β. Οι ομάδες συνεργάζονται αποκλειστικά μέσα από ηλεκτρονικό περιβάλλον. Οι δύο ομάδες συγκρίνονται τόσο ως προς τον τρόπο συνεργασίας όσο και ως προς το τελικό προϊόν. Από την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων προκύπτει πως η χρήση ομαδικών τεχνικών δημιουργικότητας επιδρά θετικά στην παραγωγή και επεξεργασία πολλαπλών εναλλακτικών λύσεων ενισχύοντας τη δημιουργικότητα των ομάδων. Επίσης, με κατάλληλη επιλογή των μελών οι τεχνικές επιδρούν θετικά και στην συνεργασία των ομάδων. Λέξεις Κλειδιά: Δημιουργικότητα, Συνεργατική Μάθηση, CSCL Εισαγωγή Η ανάπτυξη του δημιουργικού δυναμικού σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο αποτελεί βασικό στόχο στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα. Η καλλιέργεια της δημιουργικότητας βασίζεται πρακτικά στην εφαρμογή δοκιμασμένων τεχνικών και μπορεί να διευκολυνθεί με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) (Φεσάκης & Λάππας, 2011). Επιπλέον, η κοινωνική φύση της δημιουργικότητας συνάδει με την στρατηγική της συνεργατικής μάθησης η οποία παράλληλα καλλιεργεί επικοινωνιακές και συνεργατικές ικανότητες των ατόμων. Η συνεργατική μάθηση αξιοποιώντας ΤΠΕ μετασχηματίστηκε σε Υποστηριζόμενη από Υπολογιστή Συνεργατική Μάθηση (Computer Supported Collaborative Learning CSCL) (Crook, 1994). Στο πλαίσιο της CSCL συχνά οι μαθητές καλούνται να εμπλακούν σε εργασίες (tasks) που απαιτούν δημιουργικότητα. Τα σενάρια συνεργατικής μάθησης θα μπορούσαν στις περιπτώσεις αυτές να λαμβάνουν υπόψη τεχνικές δημιουργικότητας, ώστε να διευκολύνουν ταυτόχρονα τη μάθηση και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας. Τις τεχνικές δημιουργικότητας θα μπορούσαν να υποστηρίζουν επίσης καλύτερα τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα συνεργατικής μάθησης. Για να γίνει η αξιοποίηση των τεχνικών δημιουργικότητας στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό Π. Αναστασιάδης, Ν. Ζαράνης, Β. Οικονομίδης & Μ. Καλογιαννάκης, (Επιμ.), Πρακτικά 9 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση». Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 3-5 Οκτωβρίου 2014.

2 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 561 μαθησιακών σεναρίων CSCL και στην ανάπτυξη CSCL λογισμικού είναι απαραίτητη η τεκμηρίωση και παιδαγωγική επικύρωση τους. Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθεί αν είναι εφικτή και αποτελεσματική η διαδικτυακή υλοποίηση τεχνικών δημιουργικότητας που έχουν τεκμηριωθεί σε καταστάσεις δια ζώσης επικοινωνίας. Η εργασία περιλαμβάνει αρχικά το θεωρητικό μέρος, στο οποίο οριοθετείται η έννοια της δημιουργικότητας καθώς και η CSCL ως μαθησιακή στρατηγική, ώστε να τεκμηριωθεί το ερευνητικό ερώτημα της επίδρασης των τεχνικών δημιουργικότητας στο αποτέλεσμα και τη διαδικασία μάθησης σε περιβάλλον CSCL. Ακολουθεί το πειραματικό μέρος, όπου παρουσιάζονται ο σχεδιασμός και βασικά ευρήματα από την έρευνα. Ειδικότερα, αναλύονται συγκριτικά δυο ομάδες φοιτητριών που σχεδιάζουν ιστορίες σε περιβάλλον CSCL. Η μια ομάδα χρησιμοποιεί συνειδητά τεχνικές δημιουργικότητας, ενώ η άλλη όχι. Στο τέλος της εργασίας παρατίθεται σύνοψη και συζήτηση. Θεωρητικό πλαίσιο Δημιουργικότητα και τεχνικές ανάπτυξης αυτής Η δημιουργικότητα είναι σύνθετη έννοια για την οποία έχουν προταθεί διάφοροι ορισμοί. Η επικρατούσα αντίληψη περιγράφει τη δημιουργικότητα ως διαδικασία παραγωγής ενός έργου, οποιουδήποτε είδους, το οποίο είναι αξιόλογο και πρωτότυπο (Runco, 2000; Sternberg & Lubart, 1996). Οι πιο σύγχρονες προσεγγίσεις (Csikszentmihalyi, 1999; Ada, 2008) θεωρούν τη δημιουργικότητα ως κοινωνική διαδικασία, αποτέλεσμα της διάδρασης ενός «παραγωγού» προϊόντων και ενός «ακροατηρίου», το οποίο αποδίδει αξία στο προϊόν. Η δημιουργικότητα δεν είναι ιδιότητα ορισμένων «προικισμένων» ατόμων, αλλά αφορά όλους, εφόσον γίνει διαβάθμιση της εμβέλειας της πρωτοτυπίας σε ατομική, ομαδική και καθολική. Η προσέγγιση αυτή ονομάζεται «δημοκρατική» δημιουργικότητα (NACCCE, 1999). Συνήθως η δημιουργικότητα εκτιμάται με μεθόδους που βασίζονται στην εργασία του Torrance (1974) και τη παραδοχή ότι η δημιουργική ικανότητα προσδιορίζεται από τους επόμενους δείκτες: ευχέρεια (fluency): η δυνατότητα να παράγεται ένας μεγάλος αριθμός ιδεών ευελιξία (flexibility): η δυνατότητα παραγωγής διαφορετικών κατηγοριών ιδεών πρωτοτυπία (originality): η δυνατότητα να παράγονται ασυνήθιστες ιδέες επεξεργασία-(elaboration): η δυνατότητα να παράγονται ιδέες με πολλές λεπτομέρειες Η δημιουργικότητα ενδιαφέρει την εκπαίδευση, επειδή η ανάπτυξή της αποτελεί σύγχρονο εκπαιδευτικό σκοπό και μπορεί να επιτευχθεί με την βοήθεια μαθησιακών παρεμβάσεων που αξιοποιούν δοκιμασμένες τεχνικές (Rose & Lin, 1984). Οι τεχνικές ανάπτυξης δημιουργικότητας βοηθάνε τους ανθρώπους να εξετάζουν ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών λύσεων σε κάθε πρόβλημα, βελτιώνοντας έτσι τη παραγωγικότητα και τη ποιότητα της εργασίας τους. Στη βιβλιογραφία περιγράφεται πλήθος τεχνικών δημιουργικότητας (Higgins, 1994), οι οποίες είναι γενικές ή διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο του προβλήματος και τον χώρο εφαρμογής (π.χ. επιχείρηση, επιστήμη, διοίκηση) (Forster & Brocco, 2008). Μερικές από τις πιο σημαντικές τεχνικές δημιουργικότητας, οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν και σε υπολογιστικό περιβάλλον, είναι οι ακόλουθες (Sefertzi, 2000; VanGundy, 2005): Ιδεοθύελλα (Brainstorming), Τσίγκλισμα με εικόνα (Picture Tickler), Καταγραφή Ιδεών (IdeaDiary), Καταληκτική Ημερομηνία (Deadline), Τι θα γινόταν αν.. (What if), Χαρτογράφηση Ιδεών (Mapping Process), Συνεκτική (Synectics), Παρέα με τη μουσική (Music Mania), Πίνακας Ελέγχου (Check List).

3 562 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας είναι ένα από τα κεντρικά ζητήματα που απασχολεί διαχρονικά την έρευνα. Οι αρχικές σχετικές μελέτες εστίαζαν περισσότερο στο ατομικό επίπεδο, ενώ οι πιο πρόσφατες στρέφουν το ενδιαφέρον τους στις επιρροές του κοινωνικού περιβάλλοντος στη ανάπτυξη της ατομικής και της ομαδικής δημιουργικότητας (Jeffrey & Craft, 2001). Είναι φανερό ότι η έρευνα της σχέσης της εκπαίδευσης με την ανάπτυξη της δημιουργικότητας δεν θα μπορούσε να αδιαφορήσει για τη συνεργατική μαθησιακή προσέγγιση και το ρόλο των ΤΠΕ. Προς την κατεύθυνση αυτή επιλέχθηκε στην εργασία να μελετηθεί η επίδραση των τεχνικών δημιουργικότητας σε ομάδες που υλοποιούν συνεργατική μάθηση υποστηριζόμενη από υπολογιστή. Συνεργατική Μάθηση Υποστηριζόμενη από ΗΥ & δημιουργικότητα Η συνεργατική μάθηση αποτελεί μαθησιακή/διδακτική στρατηγική που εδράζει στη κοινωνικογνωστική θεωρία του Vygotsky, σύμφωνα με την οποία η κοινωνική αλληλεπίδραση αποτελεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσονται δραστηριότητες που προάγουν τη μάθηση. Κατά την εφαρμογή της συνεργατική μάθησης οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται σε ομάδες για την επίτευξη ενός κοινού μαθησιακού στόχου υπό την καθοδήγηση ενός ή περισσότερων εκπαιδευτικών (Johnson, Johnson & Holubec, 1990). Η συνεργατική μάθηση ως εκπαιδευτική μεθοδολογία παρέχει ευκαιρίες στους μαθητές να αναπτύξουν επικοινωνιακές και συνεργατικές ικανότητες (Kerka, 1990). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνεργατική μάθηση είναι η ύπαρξη επικοινωνίας, δηλαδή η ανάπτυξη διαλόγων για ανταλλαγή μηνυμάτων και πληροφοριών μεταξύ των συνεργαζομένων (Petrou & Dimitracopoulou, 2005). Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία χωρίς χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς κατά τη συνεργασία των εκπαιδευομένων μπορούν να αξιοποιηθούν διάφορα διαδικτυακά εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας (Bratitsis & Dimitrakopoulou, 2006). Είναι φανερό ότι η κοινωνική αλληλεπίδραση και η επικοινωνία αποτελούν το κοινό έδαφος της συνεργατικής μάθησης και της ανάπτυξης της δημιουργικότητας (Loveless, 2002). Η σχέση της κοινωνικής διάστασης της δημιουργικότητας με τη συνεργατική μάθηση είναι το πεδίο που απασχολεί και την παρούσα εργασία. Η κοινωνική φύση της CSCL, είναι δυνατό να λειτουργήσει και ως καταλύτης στην ανάπτυξη της κοινωνικής δημιουργικότητας (Csikszentmihalyi, 1999; Fischer, 1999). Στις πρώτες σχετικές έρευνες που διεξήγαγε ο Fischer (1999) αναλύεται η δυναμική των δημιουργικών διεργασιών που μπορεί να προωθηθεί σε ένα περιβάλλον CSCL. Ο Fischer επισημαίνει επίσης ότι για να γίνει η κοινωνική δημιουργικότητα πραγματικότητα απαιτείται ο έλεγχος παραγόντων όπως η κατάλληλη σύνθεση των ομάδων, η επιλογή έργου που να ευνοεί την ανάπτυξη δημιουργικού προϊόντος και η δημοσιοποίηση του προϊόντος σε κοινό. Ερευνητικό Μέρος Ερευνητικές συνθήκες Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθεί αν είναι εφικτή και αποτελεσματική η διαδικτυακή υλοποίηση τεχνικών δημιουργικότητας που έχουν τεκμηριωθεί σε καταστάσεις δια ζώσης επικοινωνίας. Για τον σκοπό αυτό μελετήθηκε το ερευνητικό ερώτημα της επίδρασης των τεχνικών δημιουργικότητας στην διαδικασία και το αποτέλεσμα μαθησιακών δραστηριοτήτων CSCL. Υλοποιήθηκε λοιπόν πιλοτική έρευνα, στην οποία δύο τετραμελείς ομάδες τριτοετών φοιτητριών του ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου κλήθηκαν να σχεδιάσουν συνεργατικά ιστορίες με διακλαδώσεις (branching stories) επικοινωνώντας

4 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 563 αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η ομάδα Α εφοδιάστηκε με τεχνικές δημιουργικότητας, ενώ η ομάδα Β δεν είχε καμιά σχετική επιμόρφωση. Για να περιοριστούν οι διαφορές των ομάδων ως προς την αποτελεσματικότητα έγινε συστηματική επιλογή των μελών τους σύμφωνα με την μεθοδολογία του Parker (2008). Ειδικότερα, ο Parker (2008) θεωρεί ότι σε μια ομάδα είναι δυνατό να υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί ρόλοι - τύποι μελών: συνεισφέρων (contributor), συνεργατικός (collaborator), επικοινωνιακός (communicator), προκαλών (challenger). Ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει κάποιος σε μια ομάδα μπορεί να ανιχνευθεί με την δοκιμασία «Parker Team Player Survey» (Parker, 2008) η οποία χρησιμοποιήθηκε και στην παρούσα έρευνα. Η σύνθεση των ομάδων έγινε ώστε να υπάρχει ένα άτομο για κάθε ρόλο. Επιπλέον, οι επιδόσεις των μελών στο τεστ επιλογής ήταν παραπλήσιες και υψηλές, έτσι ώστε οι προοπτικές αποτελεσματικότητας και συνεργασίας των ομάδων να είναι κατά το δυνατό παρόμοιες. Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε είναι η διερευνητική μελέτη περίπτωσης (Yin, 1994), επειδή ενδείκνυται για την κατανόηση σύνθετων κοινωνικών φαινομένων. Ως μαθησιακό έργο (task) επιλέχθηκε η συνεργατική γραφή ιστοριών με διακλαδώσεις, κυρίως επειδή επιδέχεται την παραγωγή πολλών «ορθών» λύσεων ευνοώντας την έκφραση δημιουργικότητας. Επιπλέον, η παραγωγή ιστοριών είναι αυθεντική δραστηριότητα για τους συμμετέχοντες στο πείραμα, οι οποίοι είναι εκκολαπτόμενοι εκπαιδευτικοί και ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη ιστοριών ως μαθησιακούς πόρους. Το παραδοτέο θα είχε τη μορφή ιστοριοπίνακα. Το θέμα της ιστορίας της κάθε ομάδας ήταν ελεύθερο. Η μεθοδολογία ανάπτυξης των ιστοριών που δόθηκε στους φοιτητές αποτελεί προσαρμογή της story-jumper (2012), η οποία επιλέχθηκε για την απλότητα της και χωρίζει τη συγγραφή στα εξής βήματα: Β1: Χαρακτήρας (Character) - Β2: Πρόκληση (Challenge) - Β3: Κίνητρο (Motivation) - Β4: Πλοκή (Storyline) - Β5: Σκηνικό (Setting) - Β6: Δυσκολίες - Εμπόδια (Obstacles) - Β7: Κορύφωση (Climax) - Β8: Επίλογος (Closing) - Β9: Διακλαδώσεις στην ιστορία (Branching Stories). Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας και τα εργαλεία συλλογής δεδομένων εμφανίζονται στο πίνακα 1. Πίνακας 1: Τα στάδια της έρευνας και τα εργαλεία συλλογής δεδομένων Στάδιο Περιγραφή Εργ. Συλλογής Δεδομένων 1 ο. Επιλογή φοιτητών Συμπλήρωση του Parker Team Player Survey, σύνθεση ομάδων Parker Team Player Survey 2 ο. Γνωριμία Ανάθεση εργασίας Ομάδα Α :5/11/12 Ομάδα Β : 6/11/12 Συνάντηση του ερευνητή με κάθε ομάδα για γνωριμία, ανάθεση του έργου και εξοικείωση με πλατφόρμα Σημειώσεις ερευνητή 3 ο. Συνεργασία ομάδας 7/11 8/12/12 4 ο. Κριτική Αξιολόγηση Ομάδα Α : 10/12/12 Ομάδα Β : 11/12/12 Συνεργασία των μελών της ομάδας μέσω της πλατφόρμας Συνάντηση του ερευνητή και των μελών της ομάδας για αξιολόγηση της όλης διαδικασίας Moodle logfiles Ερωτηματολόγιο Σημειώσεις συζήτησης Ο ερευνητής στο 2 ο στάδιο επέδειξε τον τρόπο χειρισμού της πλατφόρμας συνεργασίας. Στη συνέχεια ανέλυσε τον τρόπο ανάπτυξης μιας ιστορίας με την χρήση παραδειγμάτων. Επιπλέον, στην ομάδα Α παρουσιάστηκαν από τον ερευνητή και ομαδικές τεχνικές ανάπτυξης δημιουργικότητας. Κατά τη διάρκεια συνεργασίας των ομάδων ο ερευνητής είχε το ρόλο του «παρόντος» παρατηρητή/εκπαιδευτικού που παρενέβαινε για επίλυση

5 564 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή διαδικαστικών αποριών και για να διατηρήσει το ενδιαφέρον και την εστίαση των συμμετεχόντων στο έργο. Ως ηλεκτρονικό περιβάλλον για τη συνεργασία χρησιμοποιήθηκε κατάλληλα διαμορφωμένο μάθημα στο σύστημα "Moodle" μέσω του οποίου αποκλειστικά γινόταν: Επικοινωνία και συνεργασία των φοιτητών μεταξύ τους και με τον ερευνητή. Αποθήκευση των πληροφοριακών πηγών: μεθοδολογία ανάπτυξης ιστοριών, παραδείγματα παρόμοιων ιστοριών, τεχνικές δημιουργικότητας (Ομάδα Α ) κ.ά. Υποβολή προς τον ερευνητή του τελικού παραδοτέου συνεργασίας των ομάδων Η διαδικασία παραγωγής των ιστοριών είχε αντιστοιχιστεί σε ενότητες στο moodle και κάθε ενότητα διέθετε forum για την συνεργασία των φοιτητών καθώς και ειδική λειτουργία την παράδοση ενδιάμεσου παραδοτέου. Ερευνητικά ευρήματα Η διαφοροποίηση της δημιουργικότητας θα εκτιμηθεί στη βάση των δεικτών του Torrance (1974) (ευχέρεια, ευελιξία, επεξεργασία), παραλείπεται δηλαδή η μελέτη της πρωτοτυπίας των ιδεών επειδή λόγω του μικρού αριθμού ομάδων δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Διάγραμμα 1. Η ευχέρεια ιδεών των δύο ομάδων ανά στάδιο ανάπτυξης της ιστορίας Επίδραση στην Ευχέρεια: Ειδικότερα, στο διάγραμμα 1 φαίνεται η ευχέρεια των δύο ομάδων ανά στάδιο ανάπτυξης της ιστορίας. Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν την ανάπτυξη της ιστορίας τους καταγράφοντας και σχολιάζοντας στο forum κάθε τους ιδέα (brainwriting). Στο πρώτο στάδιο της ιστορίας, εύρεση χαρακτήρα, είχαν τις περισσότερες ιδέες από όλα τα στάδια και μάλιστα σχεδόν ισάριθμες (ΟΑ: 19 ΟΒ: 20). Στο στάδιο αυτό παρατηρούνται οι περισσότερες ιδέες, διότι δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στο χαρακτήρα που θα επιλέξουν ενώ στα επόμενα στάδια οι ιδέες τους έπρεπε να είναι συνεπείς με τις προηγούμενες επιλογές τους, οπότε και μειώθηκαν. Οι δύο ομάδες, μέχρι και το τρίτο στάδιο κατά την ανάπτυξη της ιστορίας (κίνητρο) είχαν μη μονότονη διαφοροποίηση στην ευχέρεια ιδεών, άλλες φορές υπερείχε η ομάδα Α ενώ άλλες φορές η ομάδα Β. Από το τέταρτο όμως στάδιο (σκηνικό) και έπειτα παρατηρείται ότι η ομάδα Α υπερέχει σταθερά έναντι της ευχέρειας της ομάδας Β, χωρίς όμως η διαφορά αυτή να είναι στατιστικά σημαντική (t=1.92, df=8, p=0.09). Όσο αφορά στις τεχνικές δημιουργικότητας, η ομάδα Α χρησιμοποίησε επτά διαφορετικές στο πρώτο στάδιο (τι θα γινόταν αν, συνεκτική, καταγραφή ιδεών, παρέα με τη μουσική, τσίγκλισμα με εικόνα, πίνακας ελέγχου και καταληκτική ημερομηνία), τέσσερις στο δεύτερο (παρέα με τη μουσική, τσίγκλισμα με εικόνα, καταληκτική ημερομηνία και χαρτογράφηση ιδεών), από μία στα τέσσερα επόμενα στάδια (χαρτογράφηση ιδεών, χαρτογράφηση ιδεών,

6 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 565 τσίγκλισμα με εικόνα και συνεκτική αντίστοιχα) και καμία στα δύο τελευταία. Το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκαν από την ομάδα Α αρκετές τεχνικές στα πρώτα στάδια και καθόλου στα τελευταία οφείλεται στο γεγονός ότι ήδη οι ιδέες για τα τελευταία στάδια προέκυψαν κατά την επεξεργασία των ιδεών στα αρχικά στάδια. Το μόνο που εκκρεμούσε ήταν η αξιολόγηση και η ολοκλήρωση αυτών των ιδεών στο αντίστοιχο στάδιο που ανήκαν. Συνοψίζοντας, υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι οι τεχνικές δημιουργικότητας βοήθησαν την ομάδα Α στην παραγωγή ιδεών, ιδιαίτερα στο δεύτερο μισό της διαδικασίας ανάπτυξης της ιστορίας όπου έπρεπε να λάβουν υπόψη περισσότερους περιορισμούς και η διατύπωση ιδεών ήταν δυσκολότερη. Επίδραση στην Ευελιξία: Η σύγκριση της ευελιξίας των ιδεών των δύο ομάδων μπορεί να γίνει ασφαλέστερα στο πρώτο στάδιο (επιλογή χαρακτήρα), καθώς ακόμη δεν είχε επιλεγεί το θέμα της ιστορίας και δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στη πρόταση ιδεών. Οι διαφορετικοί τύποι/κατηγορίες ιδεών για την επιλογή χαρακτήρα φαίνονται στο πίνακα 2. Παρατηρείται ότι η ομάδα Α η οποία χρησιμοποίησε τεχνικές δημιουργικότητας είχε μεγαλύτερη ευελιξία ιδεών στο πρώτο στάδιο, χωρίς όμως η διαφορά αυτή να είναι στατιστικά σημαντική. Πίνακας 2. Η ευελιξία ιδεών κατά το πρώτο στάδιο Π ρό σ ω π α Ζώ α Φ υτ ά Α ντ ικ εί με να Παρ αμυ θένι α Όντ α Τεχν ολο γικά Επιτ εύγμ ατα Στοι χεία της Φύσ ης Σύνο λο Κατη γορι ών ΟΑ Χαρακτήρας Σύντροφος χαρακτήρα ΟΒ Χαρακτήρας Σύντροφος χαρακτήρα Πίνακας 3: Πίνακας εκτίμησης της επεξεργασίας των ιδεών Χα ρα κτ ήρ ας Σύ ντ ρο φο ς Ατέ λειες Χαρ ακτ ήρα ΟΑ Διαφορετικές ιδέες Μηνύματα με αυτές ΟΒ Διαφορετικές ιδέες Μηνύματα με αυτές Πρ όκ λη ση Κί νη τρ ο Σκ ηνι κό Δυ σκ ολί ες Κ ορ ύφ ω ση Επ ίλο γος Δι ακ λα δώ σει ς Επίδραση στην Επεξεργασία: Για την εκτίμηση της επεξεργασίας μιας ιδέας χρησιμοποιήθηκε η συχνότητα εμφάνισης της ιδέας αυτής στα μηνύματα που ανταλλάχθηκαν από τα μέλη της ομάδας. Η πρακτική αυτή στηρίζεται στην υπόθεση ότι όσο περισσότερο συζητιέται μια ιδέα από τα μέλη μιας ομάδας τόσο περισσότερο αυτή επεξεργάζεται. Στον πίνακα 3 διακρίνεται ανά στάδιο ο αριθμός διαφορετικών ιδεών που εκφράστηκαν ανά ομάδα και ο αριθμός μηνυμάτων τα οποία περιείχαν τις ιδέες αυτές. Προκύπτει ότι στην ομάδα Α έγινε εκτενέστερη επεξεργασία των παραγόμενων ιδεών

7 566 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή έναντι της ομάδας Β και η διαφοροποίηση μεταξύ των ομάδων είναι στατιστικά σημαντική (t=1.91, df=18, p=0.036). Από την παρατήρηση των συζητήσεων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον επιβεβαιώνεται ότι στην ομάδα Α τη διατύπωση των ιδεών, τις περισσότερες φορές, ακολουθούσε διάλογος κατά τον οποίο αναλυόταν, σχολιαζόταν, και συμπληρωνόταν οι εκφραζόμενες απόψεις. Μέσα από αυτό το διάλογο συχνά προέκυπταν νέες ιδέες είτε για το τρέχον στάδιο ανάπτυξης της ιστορίας, είτε για κάποιο επόμενο. Αντίθετα στην ομάδα Β, τις περισσότερες φορές, απλά εκφραζόταν ιδέες δίχως επεξεργασία, αξιολόγηση ή μελλοντική πρόβλεψη. Σύνοψη Η δημιουργικότητα θεωρείται κοινωνική διεργασία, όπου το δημιουργικό άτομο δεν βρίσκεται απομονωμένο αλλά σε αλληλεπίδραση με ένα περιβάλλον φυσικών και κοινωνικών διαστάσεων παράγοντας κάτι πρωτότυπο και αξιόλογο στο πλαίσιο μιας κοινότητας. Η δημιουργικότητα σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο είναι δυνατό να καλλιεργηθεί με την χρήση κατάλληλων τεχνικών και μαθησιακών παρεμβάσεων. Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας σταδιακά εισάγεται στους βασικούς σκοπούς των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων. Η κοινωνική πλαισίωση και αλληλεπίδραση αποτελεί την κοινή βάση της δημιουργικότητας και της συνεργατικής μάθησης. Με την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των ΤΠΕ, η εκπαιδευτική μεθοδολογία της συνεργατικής μάθησης ενισχύθηκε και βελτιώθηκε κυρίως στον τομέα της επικοινωνίας των συνεργαζόμενων ομάδων διαμορφώνοντας την μαθησιακή στρατηγική της CSCL. Συνδυάζοντας τα παραπάνω αναδύεται εύλογη η ανάγκη για μελέτη της δυνατότητας καλλιέργειας της δημιουργικότητας κατά την εφαρμογή της CSCL στρατηγικής. Στην κατεύθυνση αυτή, η παρούσα έρευνα αφορά στην επίδραση των τεχνικών ανάπτυξης δημιουργικότητας στην διαδικασία και το αποτέλεσμα εφαρμογής CSCL σεναρίου για την παραγωγή ιστοριών με διακλαδώσεις. Ειδικότερα, στην έρευνα συγκρίθηκαν δύο παρόμοιας αποτελεσματικότητας τετραμελείς ομάδες που διέφεραν κυρίως επειδή η Ομάδα Α είχε εφοδιαστεί με τεχνικές δημιουργικότητας σε αντίθεση με την Ομάδα ΟΒ. Συγκρίνοντας τη δημιουργικότητα των δύο ομάδων, παρατηρείται σημαντική διαφορά στην ευχέρεια, την ευελιξία και την επεξεργασία των ιδεών. Ειδικότερα, η Ομάδα Α με τη χρήση τεχνικών δημιουργικότητας παρήγαγε περισσότερες ιδέες στα στάδια της μεθοδολογίας όπου έπρεπε να λάβουν υπόψη αρκετούς περιορισμούς. Επιπλέον, η Ομάδα Α εμφάνισε εκτενέστερη και βαθύτερη επεξεργασία των ιδεών της, ενώ είχε μεγαλύτερη ευελιξία ιδεών στο πρώτο στάδιο της ιστορίας. Συνεκτιμώντας τα παραπάνω οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι είναι δυνατό και σκόπιμο να εφαρμοστούν τεχνικές δημιουργικότητας παράλληλα με την CSCL, κυρίως, όταν το έργο που ανατίθεται στους μαθητές το ευνοεί, όντας ανοικτού τύπου και εφόσον οι ομάδες συντεθούν αποτελεσματικά. Η έρευνα αφορά στο πεδίο της σχέσης της δημιουργικότητας και της CSCL και μπορεί να συνεισφέρει στον σχεδιασμό δημιουργικών μαθησιακών δραστηριοτήτων και σεναρίων, καθώς και στον σχεδιασμό των υπολογιστικών περιβαλλόντων συνεργατικής μάθησης ώστε να υποστηρίζουν αποτελεσματικά τις τεχνικές δημιουργικότητας. Μελλοντικά μπορεί να συνεχιστεί με ενσωμάτωση των τεχνικών στα υπολογιστικά περιβάλλοντα CSCL ή/και την μελέτη της επίδρασης των τεχνικών δημιουργικότητας σε Διαδικτυακές Κοινότητες Πρακτικής ή Μάθησης.

8 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 567 Αναφορές Ada, W., (2008). Computer Supported Collaborative Learning and Social Creativity: A Case Study of Fashion Design. Journal of Information, Information Technology, and Organizations, 3, Bratitsis, T., Dimitracopoulou, A. (2006). Indicators for Measuring Quality in Asynchronous Discussion Forae. In Kinshuk, D. Sampson, M. Spector and P. Isaías (Eds), International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age - CELDA 2006 (pp ), Barcelona, Spain, 8-10 Dec 2006, IADIS. Crook, C.K., (1994). Computers and the collaborative experience of learning. London: Routledge Csikszentmihalyi, M., (1999). Implications of a systems perspective. In R. J. Sternberg (Eds), Handbook of creativity (pp ). Cambridge: Cambridge University Press. Fischer, G., (1999). Social creativity: Bringing different points of view together. KBS Special Issues C&C 99. Retrieved 30 July 2003 from Forster, F., Brocco, M., (2008). Understanding creativity-technique based problem solving processes. In Lovrek, I., Howlett, R.J., Jain, L.C., eds.: 12th International Conference on Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems. Volume 5178 of LNAI., Heidelberg, Springer. Higgins, J.M., (1994). 101 Creative Problem Solving Techniques: the Handbook of New Ideas for Business. Florida : The New Management Publishing Company. Jeffrey, B., & Craft, A., (2001). The universalization of creativity. In A. Craft, B. Jeffrey, & M. Leibling (Eds.). Creativity in education (pp. 1-13). London: Continuum International Publishing Group. Johnson, D. W., Johnson, R., & Holubec, E., (1990). Circles of Learning, Cooperation in the Classroom, Edina, Minn: Interaction Book Company. Kerka, S., (1990). Job related basic skills. (Eric Digest No. 94). Columbus, Ohio: ERIC Clearinghouse on Adult, Career, and Vocational Education. (ERIC Document Production Service No. ED Loveless, A., (2002). A literature review in creativity, new technologies and learning: A report for NESTA Futurelab. Bristol: NESTA Futurelab. Retrieved 27 July 2009 from National Advisory Committee on Creative and Cultural Education (NACCCE) (1999). All our futures: creativity, culture and education, Department for Education and Employment, London. Parker, G., (2008). Team players and teamwork: new strategies for developing successful collaboration /2nd ed., San Francisco, Wiley Petrou, A., & Dimitracopoulou, A., (2005). Advanced Collaborative Distance Learning Systems for young students: Design issues and current trends on new cognitive and meta-cognitive tools. International Journal Themes on Education, Special issue. Rose, L.H., Lin, H.T., (1984). A meta-analysis of long-term creativity training programs, Journal of Creative Behaviour, Vol. 18, No 1, pp Runco, M. A., (2000). Creativity: research on the process of creativity. In A. E. Kazdin (Ed.), Encyclopedia of psychology (Vol. 2, pp ). Washington, DC: American Psychological Association. Sefertzi, E., (2000). Creativity. A report for the EC funded Innoregio project. Sternberg, R. J., Lubart, T. I., (1996). Investing in creativity. American Psychologist, 51, Storyjumper (2012). StoryStarter Telling your story in 7 steps. Ανακτήθηκε την 26 Σεπτεμβρίου 2012 από το Torrance, E. P., (1974). Norms-technical manual: Torrance Tests of Creative Thinking. Lexington, MA: Ginn and Company VanGundy, A., (2005). 101 activities for teaching creativity and problem solving.pfeiffer. San Francisco. Yin, R. K., (1994). Case study techniques: Design and methods (2nd ed.) NewburyPark, CA: Sage. Φεσάκης, Γ., Λάππας, Δ., (2011). Λογισμικά Υποστήριξης της Δημιουργικότητας. Στο Κ. Γλέζου & Ν. Τζιμόπουλος (Επιμ.), Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Διδακτική Πράξη» (σ ), Σύρος.

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης effectiveassessmentmw1.wordpress.com Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης

Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης Ε. Καμπακάκη 2 ου ΓΕΛ Αγίου Αθανασίου/Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ekampakaki@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων)

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Αναστασία Οικονόμου Προϊστάμενη Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Άντρη

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μαθησιακών Δραστηριοτήτων με την Ενσωμάτωση των ΤΠΕ

Σχεδιασμός Μαθησιακών Δραστηριοτήτων με την Ενσωμάτωση των ΤΠΕ Σχεδιασμός Μαθησιακών Δραστηριοτήτων με την Ενσωμάτωση των ΤΠΕ Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Ενημερωτική Συνάντηση Ομάδων Εργασίας Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σταμάτης Νικόλαος. Δρ. Χημικός (Ph.D., M.Sc.), Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου nstamat@teimes.

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σταμάτης Νικόλαος. Δρ. Χημικός (Ph.D., M.Sc.), Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου nstamat@teimes. Αξιοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS (Learning Activity Management System) κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Β' τάξης Γενικού Λυκείου Σταμάτης

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET 1 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας στη διδασκαλία Έχει εισβάλει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας Είναι μέσο για οικονομική ανάπτυξη: αναπτύσσει δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών Περιφερειακή Ενότητα Νομού Τρικάλων Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Θεσμοί της Αυτοδιοίκησης και της κεντρικής Κυβέρνησης φιλικοί στο παιδί Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Εξάμηνο σπουδών: Γ και Δ (3Ω/Υ) Ώρες και αίθουσα διδασκαλίας: Αμφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Ερωτηματολόγια & Συνεντεύξεις Ποσοτική Έρευνα Βασικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1283 Αξιοποίηση Διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων Σ. Παπαδημητρίου Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΥΠΔΒΜΘ, sofipapadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Ετικέτα Ποιότητας. Διαδικασία υποβολής. Διαδικασία αξιολόγησης. Κριτήρια αξιολόγησης

Ετικέτα Ποιότητας. Διαδικασία υποβολής. Διαδικασία αξιολόγησης. Κριτήρια αξιολόγησης Ετικέτα Ποιότητας Διαδικασία υποβολής Ο συντονιστής του προγράμματος εκτιμά τη χρονική στιγμή που θεωρεί ότι το έργο έχει φτάσει σε ικανοποιητικό στάδιο υλοποίησης, ώστε να μπορεί να παρουσιάσει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ευρήματα στην Κατανόηση της Οριζοντιότητας των Υγρών σε Νήπια, με την Αξιοποίηση Προσομοιώσεων

Νέα Ευρήματα στην Κατανόηση της Οριζοντιότητας των Υγρών σε Νήπια, με την Αξιοποίηση Προσομοιώσεων Νέα Ευρήματα στην Κατανόηση της Οριζοντιότητας των Υγρών σε Νήπια, με την Αξιοποίηση Προσομοιώσεων Φαρσάρη Ελένη 1, Πολυζώης Γεώργιος 2 farsariel@gmail.com, gpolizois@edc.uoc.gr 1 Νηπιαγωγός στο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59.

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. Εισαγωγή Περί Μελέτης της Συγκίνησης Τα πάθη Μόνον αυτά δίνουν τη νοημοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών Έκδοση 4.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)...1 Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών...1 Συγγραφείς...3 Διορθωτές...3 1. Το Διαδικτυακό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο»

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο» Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο στη Διοίκηση της εκπαίδευσης Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγωγική αξιοποίηση του μαθήματος της Πληροφορικής στην Ειδική Αγωγή - Ευαισθητοποίηση των μαθητών χάριν του περιβάλλοντος. Μία διδακτική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία Νέο Πρόγραμμα iuσπcdcddccscsdcscsουδών Νηπιαγωγείου Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Αγαπητοί συνάδελφοι των ΚΠΕ της χώρας, Στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας Η ερευνητική διαδικασία έχει ως αφορμή ένα προβληματισμό και προσπαθεί να απαντήσει σε ένα ερευνητικό ερώτημα.

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$

()#µ*&+,-./ (0)1#2345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ !"µ#$%&#' ()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ 8"4&%2#' (&91-#5$!.µ"#5-"#/ (0)1#2":4: (;7$.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης

Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης Παρουσίαση του Έργου και των Στόχων της Μ.Ε.Α.Ε. Καθ. Μιχάλης Ξένος (Διευθυντής Μ.Ε.Α.Ε.) Επ. Υπεύθυνος Υποέργου 4 της πράξης «Ε.Α.Π.» http://meae.eap.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΕΚΤ 5 η Συνεδρίαση 25 / 07 /2013. Πρόσβαση στη Γνώση

ΕΣΕΚΤ 5 η Συνεδρίαση 25 / 07 /2013. Πρόσβαση στη Γνώση ΕΣΕΚΤ 5 η Συνεδρίαση 25 / 07 /2013 Πρόσβαση στη Γνώση Τρόποι αξιοποίησης της ψηφιακής συνεργατικής πλατφόρμας εκπαιδευτικού περιεχομένου ΜΗΤΙΔΑ: Παρουσίαση του Εργαλείου εκπαιδευτικών σεναρίων Μπέκος Κωνσταντίνος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και αξιολόγηση δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα

Ανάπτυξη και αξιολόγηση δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα Ανάπτυξη και αξιολόγηση δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Από τον εκπαιδευτικό στο μαθητή Από τη γνώση αποκλειστικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Wiki. Ο όρος «Wiki» προέρχεται από τον Χαβανέζικο «Wiki-Wiki», τα γρήγορα λεωφορεία που κινούνται στο αεροδρόμιο της Χονολουλού.

Τι είναι το Wiki. Ο όρος «Wiki» προέρχεται από τον Χαβανέζικο «Wiki-Wiki», τα γρήγορα λεωφορεία που κινούνται στο αεροδρόμιο της Χονολουλού. Τι είναι το Wiki Ο όρος «Wiki» προέρχεται από τον Χαβανέζικο «Wiki-Wiki», τα γρήγορα λεωφορεία που κινούνται στο αεροδρόμιο της Χονολουλού. Τι είναι το Wiki Συνεργατική ανάπτυξη (παραγωγή) περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Στο περιβάλλον Συγγραφής του LAMS υπάρχει μια πληθώρα εργαλείων δραστηριοτήτων τα οποία εμφανίζονται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας τη μάθηση για την κοινωνική προσφορά με την υποστήριξη των ΤΠΕ

Αναπτύσσοντας τη μάθηση για την κοινωνική προσφορά με την υποστήριξη των ΤΠΕ Αναπτύσσοντας τη μάθηση για την κοινωνική προσφορά με την υποστήριξη των ΤΠΕ Κατερίνα Βίγκου 1, Βασίλης Μακράκης 2, vigkou@gmail.com, makrakis@edc.uoc.gr 1 Δασκάλα, Υπ. Διδάκτωρ ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας. Όραμα και στόχοι του τμήματος 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ Το mentoring στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ένα χρόνο μετά: Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

«Η διδασκαλία των μονοδιάστατων πινάκων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»

«Η διδασκαλία των μονοδιάστατων πινάκων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» «Η διδασκαλία των μονοδιάστατων πινάκων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» Σαρημπαλίδης Ιωάννης 1, Μιχαηλίδης Νίκος 2, Μισαηλίδης Άνθιμος 3 1 Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ «ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι τρεις διαστάσεις της μάθησης Αλέξης Κόκκος Ο Knud Illeris, ο σημαντικότερος ίσως θεωρητικός της μάθησης σήμερα, στο κείμενό του «Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα