ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΩΝ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΟΜΩΝ ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

2 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ επηθαηξνπνίεζε ηνπ Μεηξψνπ Τπεξεζηψλ θαη Φνξέσλ ηεο Διιεληθήο Γηνίθεζεο είλαη επηβεβιεκέλε, ηδηαίηεξα ιφγσ ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ ππνπξγείσλ θαη ηεο αλαθαηαλνκήο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Σν επηθαηξνπνηεκέλν Μεηξψν Τπεξεζηψλ θαη Φνξέσλ ηεο Διιεληθήο Γηνίθεζεο πεξηιακβάλεη κηα ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή φισλ ησλ δνκψλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα αιιά θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ δελ ππάγνληαη ζ απηφλ επεηδή εμαηξέζεθαλ κε εηδηθέο δηαηάμεηο, είηε εμ ππαξρήο, είηε εθ ησλ πζηέξσλ. Πξφθεηηαη γηα έλα εχρξεζην εγρεηξίδην, ην νπνίν επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε θαη επρεξέζηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ αιιά θαη ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, δηφηη ηνπο παξέρεη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ην πνηνπο αθξηβψο θνξείο ελλννχκε, φηαλ κηιάκε ζήκεξα γηα δεκφζην ηνκέα κε ηελ επξεία ηνπ φξνπ έλλνηα. Δπηζεκαίλεηαη ε ηδηαίηεξε πξαθηηθή ζεκαζία ηνπ Μεηξψνπ, δηφηη ζπρλά ν λνκνζέηεο, γηα ηελ επέιεπζε δηαθφξσλ έλλνκσλ ζπλεπεηψλ, παξαπέκπεη ζηελ έλλνηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα φπσο ηζρχεη, νπφηε ε παξνχζα θαηαγξαθή δίλεη άκεζα ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηελ αμηφπηζηε απάληεζε πνπ αλαδεηνχλ ζην εξψηεκα αλ ν θνξέαο πνπ ηνπο ελδηαθέξεη εκπίπηεη ή φρη, θάζε θνξά, ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Μεηξψνπ Τπεξεζηψλ θαη Φνξέσλ ηεο Διιεληθήο Γηνίθεζεο ππήξμε ζπλεξγαζία κε φια ηα Τπνπξγεία πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί, ζηνλ κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ, ε αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδεη. Γηφηη, φπσο φινη γλσξίδνπκε ε δηνηθεηηθή πξαγκαηηθφηεηα έρεη έληνλα δπλακηθφ ραξαθηήξα θαη δελ παξακέλεη ζηαηηθή αιιά δηαξθψο εμειίζζεηαη. Πηζηεχνπκε φηη ην παξφλ εγρεηξίδην ζ απνηειέζεη ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ πνιίηε, δηεπθνιχλνληαο ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ, αιιά θαη γηα ηα ίδηα ζηειέρε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ζπκβάιινληαο ζηε ζαθή απνηχπσζε ηεο ζχγρξνλεο δηνηθεηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 2

3 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 ΔΗΑΓΧΓΖ... 4 Α. ΓΔΝΗΚΑ... 9 ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ (ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ) ΓΖΜΟΗΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑΚΖ ΖΓΔΗΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ... 9 ΓΖΜΟΗΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ... 9 ΓΖΜΟΗΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ... 9 ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΑΡΥΔ (Α.Α.) ΤΠΟΤΡΓΔΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΓΗΟΗΚΖΔΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ (Ο.Σ.Α.) Β. ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΔΠΟΠΣΔΤΟΜΔΝΟΗ ΦΟΡΔΗ ΚΑΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΓΗΑΦΘΟΡΑ Γ. ΔΠΟΠΣΔΤΟΜΔΝΟΗ ΦΟΡΔΗ ΑΠΟ ΣΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΓΗΟΗΚΖΔΗ 79 Γ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΧΝ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΔΧΝ, ΑΡΜΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ «ΜΖΣΡΧΟΤ» ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΧΝ ΓΗΟΗΚΖΔΧΝ

4 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ θαηάξηηζε ηνπ «Μεηξώνπ Τπεξεζηώλ θαη Φνξέωλ ηεο Διιεληθήο Γηνίθεζεο» βαζίδεηαη πξσηίζησο ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ λ. 1892/ (άξζξν 51 παξ.1 ΦΔΚ Α 101) θαη ηνπ λ. 1943/1991 (άξζξν 4 παξ.6 ΦΔΚ Α 50), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 18 παξ.9 ηνπ λ. 2198/1994 (ΦΔΚ Α 43) θαη ην άξζξν 3 παξ. 6 ηνπ λ. 3229/2004 (ΦΔΚ Α 38), νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ, ζχκθσλα κε ην νξγαληθφ θξηηήξην, ηηο θαηεγνξίεο δεκνζίσλ θνξέσλ ηεο Διιεληθήο Γηνίθεζεο, πνπ ζπγθξνηνχλ ην δεκόζην ηνκέα Οη ξπζκίζεηο ηνπ λ. 1892/1990, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ζε θσδηθνπνηεκέλε κνξθή, έρνπλ σο εμήο: «Ο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 6 ηνπ λ. 1256/1982 δεκφζηνο ηνκέαο πεξηιακβάλεη κφλν: α. Σηο θάζε είδνπο δεκφζηεο ππεξεζίεο, πνπ ππάγνληαη ζην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθπξνζσπνχληαη απφ απηφ. β. Σα θάζε είδνπο λ.π.δ.δ., εμαηξνπκέλσλ ησλ Υξεκαηηζηεξίσλ Αμηψλ, είηε απηά απνηεινχλ νξγαληζκνχο θαηά ηφπν είηε θαζ` χιελ απηνδηνίθεζεο. (εκ.: Ζ πεξίπησζε β ηίζεηαη φπσο έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3229/2004, ΦΔΚ Α 38). γ. Σηο θάζε είδνπο θξαηηθέο ή δεκφζηεο θαη παξαρσξεζείζεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο, "θαζψο θαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα πνπ επηδηψθνπλ θνηλσθειείο ή άιινπο δεκφζηνπο ζθνπνχο." (εκ.: Ζ θξάζε εληφο εηζαγσγηθψλ ε νπνία είλαη γξακκέλε κε πιάγηα γξάκκαηα πξνζεηέζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 6 ηνπ Ν. 1943/1991, ΦΔΚ Α 50). δ. Σηο ηξάπεδεο πνπ αλήθνπλ ζην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ Γεκνζίνπ, είηε ζην ζχλνιφ ηνπο είηε θαηά πιεηνςεθία θαη ε. Σηο θάζε είδνπο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο β` θαη γ` απηνχ ηνπ άξζξνπ, εθηφο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ησλ Ο.Σ.Α.». 2 εκεηψλεηαη φηη ν δεκφζηνο ηνκέαο νξηνζεηήζεθε αξρηθά κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1256/1982 (ΦΔΚ Α 65) θαη κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λ. 1892/1990, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, επαλανξηνζεηήζεθε, κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ. Οη ξπζκίζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 1256/1982, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ είλαη νη αθφινπζεο: «Ζ αιεζηλή έλλνηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λφκνπ 1232/1982 γηα ηελ επαλαθνξά ζε ηζρχ, ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.Γ. 4352/1964 θαη άιιεο δηαηάμεηο είλαη φηη ζην δεκφζην ηνκέα πεξηιακβάλνληαη φινη νη θξαηηθνί θνξείο αλεμάξηεηα απφ ην θαζεζηψο δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ή κηθηνχ δηθαίνπ πνπ ηνπο δηέπεη, ήηνη: α) νη Κξαηηθέο ή Γεκφζηεο Τπεξεζίεο, φπσο εθπξνζσπνχληαη απφ ην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ Γεκνζίνπ, β) νη Κξαηηθνί ή Γεκφζηνη Οξγαληζκνί, ζαλ θξαηηθά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, γ) νη Κξαηηθέο ή Γεκφζηεο θαη παξαρσξεζείζεο επηρεηξήζεηο φπσο ε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ, ν Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο, ε Διιεληθή Ραδηνθσλία Σειεφξαζε θ.ιπ., δ) ηα Κνηλσθειή Ηδξχκαηα ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα πνπ πεξηήιζαλ ζην Γεκφζην θαη ρξεκαηνδνηνχληαη ή επηρνξεγνχληαη απ απηφ, ε) νη Σξαπεδηηηθέο θαη άιιεο αλψλπκεο εηαηξείεο ζηηο νπνίεο είηε ηα θαηά ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο λνκηθά πξφζσπα έρνπλ ην ζχλνιν ή ηελ πιεηνςεθία ησλ κεηνρψλ ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ είηε έρνπλ θξαηηθφ πξνλφκην ή θξαηηθή επηρνξήγεζε, φπσο ε Σξάπεδα Διιάδνο, ε Αγξνηηθή Σξάπεδα, ε Δζληθή Σξάπεδα, ε Κηεκαηηθή Σξάπεδα, ε Δκπνξηθή Σξάπεδα, ε Διιεληθή Σξάπεδα Βηνκεραληθήο Αλαπηχμεσο θ.ά., ζη) ηα θξαηηθά λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί απφ ην λφκν ή ηα δηθαζηήξηα σο λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, φπσο ν Οξγαληζκφο πγθνηλσληψλ Διιάδνο, ν Απηφλνκνο ηαθηδηθφο Οξγαληζκφο θ.α. πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ νπνηνλδήπνηε ησλ πξναλαθεξφκελσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, δ) νη ζπγαηξηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο ησλ πην πάλσ λνκηθψλ πξνζψπσλ ησλ εδαθίσλ α - ζη απηήο ηεο παξαγξάθνπ πνπ ειέγρνληαη άκεζα ή έκκεζα απ απηά». 3 Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κε εηδηθφηεξνπο λφκνπο θαη αλάινγα κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ θαζελφο νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ε έλλνηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Γηα παξάδεηγκα: 4

5 Οη ζπγθεθξηκέλνη θνξείο ζπληζηνχλ δεκφζηεο νξγαλψζεηο παξνρήο δσηηθψλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ ζηα κέιε ηνπ θνηλσληθνχ ζψκαηνο, πνηθίιεο λνκηθήο κνξθήο, ππφ ηνλ έιεγρν, ηελ επνπηεία θαη ηελ εγγύεζε ηνπ Κξάηνπο, αλαιφγσο ηεο θχζεσο ηεο αζθνχκελεο δεκφζηαο ιεηηνπξγίαο. Σν «Μεηξψν», ην εχξνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ θνηλσληθνπνιηηηθή δπλακηθή θαη ηηο αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνχλ θάζε θνξά γηα ην ξφιν ηνπ Κξάηνπο, θαζψο θαη απφ ηελ εμέιημε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο απηά απνηππψλνληαη ζην θνηλνηηθφ δίθαην θαη ηελ εζληθή λνκνζεζία, πεξηιακβάλεη επίζεο θαη ηνπο δεκφζηνπο θνξείο πνπ δελ ππάγνληαη ζην δεκόζην ηνκέα, είηε γηαηί ξεηά εμαηξέζεθαλ απφ απηφλ κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε, είηε γηαηί εθάπαμ ή ζηαδηαθά έπαπζαλ λα ππάγνληαη ζηνλ έιεγρν ηνπ Γεκνζίνπ. Απνθαζηζηηθφ δειαδή θξηηήξην, παξάιιεια κε ην νξγαληθφ, γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ παξφληνο «Μεηξψνπ» απνηειεί ην ζηνηρείν ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζθνπνχ θάζε θνξέα, εθφζνλ απηφο ζπλίζηαηαη ζηελ επηδίσμε ζθνπνχ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ζηελ πξνζηαζία ζπγθεθξηκέλνπ θάζε θνξά θνηλσληθνχ (δεκφζηνπ) αγαζνχ. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ζην «Μεηξψν» πεξηέρνληαη θαη «κε δεκόζηνη θνξείο», νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ θαηά ηνπο θαλφλεο ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, σο επηρεηξήζεηο επηθνξηηζκέλεο κε ηε δηαρείξηζε θαη παξνρή ππεξεζηψλ γεληθφηεξνπ νηθνλνκηθνχ ή άιινπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. α) Με ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3812/2009 «Αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α 234) νξίδνληαη νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ ππάγνληαη ζην ζχζηεκα πξνζιήςεσλ ηνπ λ. 2190/1994 «χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ.» (Α 28). Δηδηθφηεξα ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3812/2009 νξίδεη: «Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2190/1994 (ΦΔΚ 28 Α ), φπσο ηζρχνπλ αληηθαζίζηαληαη σο αθνινχζσο: ηηο δηαηάμεηο ησλ θεθαιαίσλ Α, Β θαη Γ (ελλνείηαη ηνπ λ. 2190/1994), φπσο ηζρχνπλ ππάγνληαη φινη νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο νξηνζεηείηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 6 ηνπ λ. 1256/1982 (ΦΔΚ 65 Α ) θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο ζπκπιεξψζεηο ηνπ, πξηλ απφ ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 1892/1990 (ΦΔΚ 101 Α ). ηνλ θαηά ηα πην πάλσ δεκφζην ηνκέα θαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαη κφλν ππάγνληαη επίζεο: α) Ζ Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο. β)..γ).. β) Δπίζεο κε ην λφκν 3871/2010 (ΦΔΚ Α 141) νξίδεηαη φηη: «Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη θαησηέξσ φξνη έρνπλ ηελ αθφινπζε έλλνηα: 1. Γεκφζηνο ηνκέαο: πεξηιακβάλεη ηελ Γεληθή Κπβέξλεζε θαη ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3, θαζψο θαη ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3429/2005 (ΦΔΚ 314 Α). 2. Γεληθή Κπβέξλεζε: πεξηιακβάλεη ηελ Κεληξηθή Κπβέξλεζε, ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ (ΟΣΑ) θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΟΚΑ), ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ (ΔΟΛ). 3. Κεληξηθή Κπβέξλεζε: πεξηιακβάλεη ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε θαη ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ ειέγρνληαη θαη ρξεκαηνδνηνχληαη θπξίσο απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε, εθηφο ΟΣΑ θαη ΟΚΑ. 4. Κεληξηθή Γηνίθεζε ή Γεκφζην ή Κξάηνο: πεξηιακβάλεη ηελ Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο, ηα Τπνπξγεία θαη ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, θαζψο θαη ηηο Αλεμάξηεηεο Αξρέο. 5. Οξγαληζκνί Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο: πεξηιακβάλνπλ ηνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηα λνζνθνκεία πνπ είλαη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ. 6. Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο: πεξηιακβάλνπλ ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Πεξηθέξεηεο.» 7. Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: είλαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο.» 5

6 Οη ελ ιφγσ θνξείο ζπγθξνηνχλ ζχγρξνλεο κνξθέο νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη άζθεζεο νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Κξάηνπο, νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ην χληαγκα, ην εζληθφ θαη ην θνηλνηηθφ δίθαην, κπνξνχλ λα αλαηίζεληαη ζε νξγαληζκνχο πνπ δελ απνηεινχλ δεκφζηεο αξρέο ή δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, απνιακβάλνπλ φκσο εηδηθψλ ή απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ, ηα νπνία ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ηελ θξαηηθή αξρή, ε νπνία θαη εγγπάηαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θνηλσλία, θαη εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο ηζφηεηαο, ηεο θαζνιηθφηεηαο, ηεο ζπλέρεηαο, ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο, ηεο νπδεηεξφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ην «Μεηξψν» πεξηιακβάλεη 4 : Α. Όινπο ηνπο θνξείο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα: 1. Σηο θάζε είδνπο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη Αξρέο, πνπ ππάγνληαη ζην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθπξνζσπνχληαη απφ απηφ, φπσο: α) Αλεμάξηεηεο (απηνηειείο) Τπεξεζίεο ηεο πνιηηεηαθήο εγεζίαο ηνπ Κξάηνπο. β) Γεκφζηεο Αξρέο ηεο λνκνζεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κξάηνπο. γ) Γεκφζηεο Αξρέο ηεο δηθαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κξάηνπο. δ) Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο. ε) Τπνπξγεία, κε ηηο Γεληθέο Γξακκαηείεο, ηηο Δηδηθέο Γξακκαηείεο θαη ηνπο Γηνηθεηηθνχο Σνκείο, ηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο, ηηο Δηδηθέο Απνθεληξσκέλεο Τπεξεζίεο, ηηο Τπεξεζίεο Δμσηεξηθνχ θαη ηηο Απηνηειείο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο ηνπο. ζη) Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο (εληαίεο απνθεληξσκέλεο κνλάδεο δηνίθεζεο ηνπ Κξάηνπο) 2. Σα θάζε είδνπο λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.): α) Ν.Π.Γ.Γ. ηεο θαζ χιελ απηνδηνίθεζεο (θαηά επνπηεχνλ ππνπξγείν) β) Ν.Π.Γ.Γ. ηεο θαηά ηφπνλ απηνδηνίθεζεο Γήκνη (Ο.Σ.Α. α βαζκνχ) θαη Πεξηθέξεηεο (Ο.Σ.Α. β βαζκνχ) (γεληθή, θαηά θαηεγνξίεο θαη ηχπνπο λνκηθψλ πξνζψπσλ, πεξηγξαθή ) 3. Σα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ (Ν.Π.Η.Γ.) δεκόζηνπ ραξαθηήξα πνπ επηδηψθνπλ θνηλσθειείο ή άιινπο δεκφζηνπο ζθνπνχο. 4. Σηο αλψλπκεο εηαηξείεο ηνπ Γεκνζίνπ, ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (Γ.Δ.Κ.Ο.), θαζψο θαη ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο φισλ ησλ αλσηέξσ θνξέσλ, εθηφο ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ Ο.Σ.Α., φπσο, επίζεο, ηηο αλψλπκεο ηξαπεδηθέο εηαηξείεο πνπ αλήθνπλ ζην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ δεκνζίνπ. 4 Ζ χιε ηνπ Μεηξψνπ θαηαλέκεηαη ζε ηξεηο ελφηεηεο. Ζ εθηελέζηεξε ελφηεηα είλαη ε δεχηεξε ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο, θαηά ππνπξγείν, δηαθξίλνληάο ηνπο ζε θνξείο εληφο δεκφζηνπ ηνκέα θαη ζε θνξείο εθηφο δεκφζηνπ ηνκέα. 6

7 Β. Σνπο δεκόζηνπο θνξείο πνπ δελ ππάγνληαη ζην δεκόζην ηνκέα 5 : 1. Σα λνκηθά πξόζωπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, πνπ εμαηξέζεθαλ απφ ην δεκφζην ηνκέα, κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε, ή φζα, απφ ηε ζχζηαζή ηνπο, δελ ππήρζεζαλ ζε απηφλ. 2. Σα λνκηθά πξόζωπα ηδηωηηθνύ δηθαίνπ δεκόζηνπ ραξαθηήξα θαη ζθνπνύ, πνπ «εμήιζαλ» απφ ην δεκφζην ηνκέα, κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε, ή φζα ξεηά εμαηξέζεθαλ, θαηά ηε ζχζηαζή ηνπο, απφ απηφλ. 3. Σηο αλώλπκεο εηαηξείεο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ εμππαξρήο δελ ππήρζεζαλ ζην δεκφζην ηνκέα, θαζψο θαη ηηο δεκόζηεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνύο (Γ.Δ.Κ.Ο.), πνπ «εμήιζαλ» απφ ην δεκφζην ηνκέα, αλ θαη νη δεκφζηεο αξρέο αζθνχλ ζε απηέο, άκεζα ή έκκεζα, θαζνξηζηηθή επηξξνή. 4. Σηο αλώλπκεο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ ή παξαγσγήο αγαζψλ γεληθόηεξνπ νηθνλνκηθνύ ζπκθέξνληνο, νη νπνίεο εμήιζαλ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ Γεκνζίνπ ή νπδέπνηε ππήρζεζαλ ζε απηφλ θαη δελ απνηεινχλ δεκφζηεο επηρεηξήζεηο. 5. Σα λνκηθά πξόζωπα ηδηωηηθνύ δηθαίνπ κε δεκόζηνπ ραξαθηήξα αιιά θνηλωθεινύο ζθνπνύ, θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ δηεζλνύο ραξαθηήξα (ειιεληθνί θνξείο δηεζλνχο ραξαθηήξα), ηα νπνία αζθνχλ έξγν γεληθφηεξεο ζεκαζίαο θαη γηα ηα νπνία εθδειψλεηαη ε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο επνπηείαο ηνπ θξάηνπο. 5 εκεηψλεηαη φηη απφ ηελ , εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ (εηδηθά άξζξν 1 παξ. 5 θαη άξζξν 15) ηνπ Ν. 3429/2005 (ΦΔΚ 314 Α ), επξίζθνληαη εθηφο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα νη αθφινπζεο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί: α) Οη εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην αλψλπκεο εηαηξείεο, εθφζνλ ην Γεκφζην ή άιια λνκηθά πξφζσπα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζπκκεηέρνπλ ζην κεηνρηθφ ηνπο θεθάιαην, κε νπνηνδήπνηε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο. β) Οη ζπλδεδεκέλεο, κε ηηο εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην επηρεηξήζεηο, αλψλπκεο εηαηξείεο. γ) Οη αλψλπκεο εηαηξείεο, γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί απφθαζε έλαξμεο δηαδηθαζηψλ απνθξαηηθνπνίεζεο. Πιεξνθνξίεο: α)γηα δεηήκαηα εξκελείαο θαη εθαξκνγήο ηνπ Ν. 3429/2005 παξέρνληαη απφ ηελ Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο / Σκήκα Γεκφζησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ (ΓΔΚΟ) θαη ινηπψλ θνξέσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (Οδφο Νίθεο 5-7 Σ.Κ.: Αζήλα Σει: ) β) γηα ηηο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην δεκφζηεο εηαηξείεο θαζψο θαη γηα ηηο ππφ εθθαζάξηζε παξέρνληαη απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο /Γηεχζπλζε 25 ε./κίλεζεο Κεθαιαίσλ, Δγγπήζεσλ Γαλείσλ (Οδφο Παλεπηζηεκίνπ 37 Σ.Κ.: Αζήλα Σει.: ) θαη γ) γηα ηηο ππφ απνθξαηηθνπνίεζε δεκφζηεο επηρεηξήζεηο αξκφδηα είλαη ε Γ25Κίλεζεο Κεθαιαίσλ Δγγπήζεσλ Γαλείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (Οδφο Παλεπηζηεκίνπ 37 Σ.Κ.: Αζήλα Σει: ). 7

8 ε θάζε πεξίπησζε ζεκεηψλεηαη φηη ην Μεηξψν, ελψ βαζίδεηαη ζηελ νξηνζέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζχκθσλα κε ην άξζ. 51 παξ. 1 ηνπ λ. 1892/1990, εκπεξηέρεη ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ θνξέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έλλνηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα αλεμάξηεηα απφ ην πνηνο λφκνο ηνλ νξίδεη. Έηζη ην Μεηξψν απνηειεί έλαλ «αζθαιή» θαηάινγν γηα ηνλ αλαγλψζηε (ρξήζηε) ψζηε λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ εξγαζία ηνπ, αξθεί λα ην πξνζαξκφζεη ζηηο δηαηάμεηο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ λφκνπ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. 8

9 ΜΖΣΡΧΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΦΟΡΔΧΝ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Α. ΓΔΝΙΚΑ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ (ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ) ΓΖΜΟΗΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑΚΖ ΖΓΔΗΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 1. Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο 2. Γεληθή Γξακκαηεία Πξσζππνπξγνχ ( Π.Γ. 2/2011) 3. Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Κπβέξλεζεο 4. Γεληθή Γξακκαηεία πληνληζκνχ (άξζ. 14 ηνπ Ν. 4109/2013) (Τπφ ηελ επνπηεία Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο) 5. Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο (άξζ. 6 ηνπ Ν. 4320/2015) (Τπφ ηελ επνπηεία Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο) 6. Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο (άξζ. 28 ηνπ Ν. 4320/2015) (Τπφ ηελ επνπηεία Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο) (Ζ Δηδηθή Τπεξεζία Αξρείωλ Πξωζππνπξγνύ, Τπνπξγώλ, Τθππνπξγώλ θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηεο Κπβέξλεζεο ππάγεηαη ζηα Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο). ΓΖΜΟΗΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 1. Τπεξεζίεο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ ΦΟΡΔΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΩΝ 1. Ίδξπκα ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ γηα ηνλ Κνηλνβνπιεπηηζκφ θαη ηε Γεκνθξαηία (Ν.Π.Ι.Γ.) (Σν Σακείν Αξσγήο Τπαιιήισλ Βνπιήο (Ν.Π.Γ.Γ.) δηαιχζεθε κεηά ηελ απφ 22 Γεθεκβξίνπ 2014 απφθαζε ηεο έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηνπ θαη ηέζεθε ζε εθθαζάξηζε - ΦΔΚ Β 3628/2014) ΓΖΜΟΗΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 1. Αλψηαην Δηδηθφ Γηθαζηήξην 9

10 2. πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο 3. Διεγθηηθφ πλέδξην 4. Πνιηηηθά θαη Πνηληθά Γηθαζηήξηα Άξεηνο Πάγνο Δθεηεία (15) Πξσηνδηθεία (63) Δηξελνδηθεία (301) Πηαηζκαηνδηθεία (41) 5. Δηζαγγειίεο Δηζαγγειία Αξείνπ Πάγνπ Δηζαγγειίεο Δθεηψλ (15) Δηζαγγειίεο Πξσηνδηθψλ (63) 6. Γεληθή Δπηηξνπεία ηεο Δπηθξαηείαο ησλ Σαθηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ 7. Σαθηηθά Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα Γηνηθεηηθά Δθεηεία (9) Γηνηθεηηθά Πξσηνδηθεία (30) ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΑΡΥΔ (Α.Α.) Α. πληαγκαηηθά Καηνρπξσκέλεο 1. Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα 2. Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ (Α.Γ.Α.Δ.) 3. Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (Α..Δ.Π.) 4. Δζληθφ πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο 5. πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε (Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε αζθεί θαη ηα θαζήθνληα ηνπ πλεγόξνπ ηνπ Παηδηνύ θαη ηνπ πλεγόξνπ Τγείαο θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο θαη έρεη νξηζζεί θνξέαο παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο Αξρήο ηεο Ίζεο Μεηαρείξηζεο) Β. Με ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο 1. Δπηηξνπή (Πξνζηαζίαο) Αληαγσληζκνχ 2. Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (Ν. 2867/2000, 3371/2005 & 4070/2012) 3. Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (Ρ.Α.Δ.) 4. Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή 5. Δπηηξνπή Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ (Δ.Δ.Δ.Π.) 6. πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή (Ο πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή (α) έρεη νξηζζεί θνξέαο παξαθνινχζεζεο θαη πξνψζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ πξφζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη (β) επνπηεχεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δπξσπατθνχ Κέληξνπ Καηαλαισηή Διιάδαο, πνπ απνηειεί κέινο ηνπ επίζεκνπ Γηθηχνπ Δπξσπατθψλ Κέληξσλ Καηαλαισηή ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηε θηιηθή επίιπζε ησλ δηαζπλνξηαθψλ θαηαλαισηηθψλ δηαθνξψλ.) 7. Δζληθή Αξρή Ηαηξηθψο Τπνβνεζνχκελεο Αλαπαξαγσγήο 10

11 8. Δζληθφ πκβνχιην Γεκφζηαο Τγείαο (Δ.Τ.Γ.Τ.) 9. Αξρή Γηαζθάιηζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε (ΑΓΗΠ) (άξζ.10 ηνπ Ν. 3374/2005 & άξζ. 64 ηνπ Ν. 4009/2011) 10. Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο (Ν. 3691/2008) 11. Δπηηξνπή Γηεξεχλεζεο Αηπρεκάησλ θαη Αζθάιεηαο Πηήζεσλ (Ν. 2912/2001) 12. Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Ν. 3832/2010) 13. ψκα Φνξνινγηθψλ Γηαηηεηψλ (.Φ.Γ.) (άξζ. 31 ηνπ Ν.3943/2011) 14. Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Ν. 4013/2011) 15. Ρπζκηζηηθή Αξρή ηδεξνδξφκσλ (Ρ.Α..) (άξζ. 22 Ν. 3891/2010) 16. Αξρή Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Α.ΓΗ.Π.Π.Γ.Δ.) (N. 4142/2013) 17. Δζληθή Αξρή πληνληζκνχ Πηήζεσλ (Α..Π.) (Ν. 4233/2014) 18. Δπηηξνπή Γηεξεχλεζεο ηδεξνδξνκηθψλ Αηπρεκάησλ θαη πκβάλησλ (Ν.3710/2008 & 3891/2010 & 4313/2014) 19. Δζληθφο Οξγαληζκφο Δμεηάζεσλ (Δ.Ο.Δ.) (άξζ. 16 Ν. 4186/2013) 20. Ρπζκηζηηθή Αξρή Δπηβαηηθψλ Μεηαθνξψλ (Ρ.Α.Δ.Μ.) (άξζ. 55 Ν. 4199/2013) 21. Διιεληθφ Γεκνζηνλνκηθφ πκβνχιην (άξζ. 2 ηνπ Ν. 4270/2014) (Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Ζιεθηξνληθψλ Μέζσλ Δπηθνηλσλίαο θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 23 ηνπ Ν. 2644/1998) ΤΠΟΤΡΓΔΗΑ 1. Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο (Π.Γ. 24/2015) 2. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ (Π.Γ. 24/2015) 3. Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο 4. Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (Π.Γ. 24/2015) 5. Τπνπξγείν Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (Π.Γ. 24/2015) 6. Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 7. Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ 8. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 9. Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Π.Γ. 24/2015 & αξ. 27 ηνπ Ν.4320/2015) 10. Τπνπξγείν Τγείαο (Π.Γ. 24/2015 & αξ. 27 ηνπ Ν.4320/2015) (Ζ ζεηξά ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ θαζνξίζηεθε κε ηελ αξ. Τ6/ απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ, ΦΔΚ Β 204.) ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΓΗΟΗΚΖΔΗ (7 εληαίεο απνθεληξσκέλεο κνλάδεο δηνίθεζεο ηνπ θξάηνπο) 11

12 1. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο 2. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Θεζζαιίαο - ηεξεάο Διιάδαο 3. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ζπείξνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 4. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο - Ηνλίνπ 5. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ 6. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Κξήηεο 7. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο - Θξάθεο ηελ έδξα θάζε Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 215 ηνπ Ν. 3852/2010 κηα «Απηνηειήο Τπεξεζία Δπνπηείαο ΟΣΑ», ε νπνία απνηειεί απνθεληξσκέλε ππεξεζία ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ νηθείν Τπνπξγφ) ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ (Ο.Σ.Α.) Ι. Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α. Α Βαζκνχ) (325 Γήκνη - Απηνδηνηθνύκελα θαηά ηόπν Ν.Π.Γ.Γ.) ΙΙ. Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α. Β Βαζκνχ) (13 Πεξηθέξεηεο Απηνδηνηθνύκελα θαηά ηόπν Ν.Π.Γ.Γ.) 1. Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2. Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 3. Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 4. Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ 5. Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο 6. Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ 7. Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο 8. Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο 9. Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 10. Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 11. Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ 12. Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ 13. Πεξηθέξεηα Κξήηεο ΙΙΙ. ΤΝΓΔΜΟΙ ΓΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ (Ν.Π.Γ.Γ., ζύλδεζκνη ελόο ή πεξηζζνηέξωλ δήκωλ κε ηε πεξηθέξεηα ζηελ νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο νη δήκνη απηνί, γηα εθηέιεζε έξγωλ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ρώξνπ ηνπο, θαηά ην άξζξν 105 ηνπ Ν. 3852/2010) IV. ΓΙΚΣΤΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Αζηηθέο Δηαηξείεο κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα κε ζθνπό ηε ζπκκεηνρή ζε επξωπαϊθά πξνγξάκκαηα ( άξζξν 202 Ν. 3852/2010)(εθηόο Γεκόζηνπ Σνκέα) V. ΤΜΠΟΛΙΣΔΙΔ ΓΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ 12

13 (Ν.Π.Γ.Γ., ζύλδεζκνη ηωλ Ο.Σ.Α., θαηά ην άξζξν 102 παξ. 3 ηνπ πληάγκαηνο) (Γελ έρνπλ ζπζηαζεί.) VI. ΤΝΓΔΜΟΙ ΓΗΜΩΝ (Ν.Π.Γ.Γ., ηωλ άξζξωλ ηνπ Κώδηθα Γήκωλ θαη Κνηλνηήηωλ -ΚΓΚ, ππό ηελ επνπηεία ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξωκέλεο Γηνίθεζεο ) VII. ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ 6 ηελ επνπηεία ηωλ Γήκωλ ππάγνληαη ηα Γεκνηηθά Ιδξύκαηα ηωλ άξζξωλ ηνπ ΚΓΚ θαη ηα Γεκνηηθά Ννκηθά Πξόζωπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ηωλ άξζξωλ ηνπ ΚΓΚ, όπωο: α) Βξεθνλεπηαθνί θαη Παηδηθνί ηαζκνί β) Βξεθνλεπηνθνκεία θαη Νεπηαγωγεία ηνπ Π.Ι.Κ.Π.Α. θαη ηνπ Κ. Β. «Η ΜΗΣΔΡΑ» γ) Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί ηωλ Ιδξπκάηωλ Βξεθνλεπηαθώλ ηαζκώλ Αζελώλ (Ι.Β..Α.), Θεζζαινλίθεο (Ι.Β..Θ.) θαη Λάξηζαο (Ι.Β..Λ.) δ) Πξνγξάκκαηα Παηδηθώλ ηαζκώλ ηνπ Δ.Ο.Π. ) ε) Κέληξα Φξνληίδαο Οηθνγέλεηαο ζη) Γεκνηηθά Ιαηξεία δ) Γεξνθνκεία ε) Κέληξα Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο Ηιηθηωκέλωλ (Κ.Α.Π.Η.) ζ) Πνιηηηζηηθά Πλεπκαηηθά Κέληξα η) Γεκνηηθά Μνπζεία Πηλαθνζήθεο ηα) Γεκνηηθέο Βηβιηνζήθεο ηβ) Γεκνηηθά Θέαηξα Κηλεκαηνγξάθνη ηγ) Φηιαξκνληθέο ηδ) Γεκνηηθέο ρνιέο ηε) Αζιεηηθνί Οξγαληζκνί (Γεκνηηθά ηάδηα, Γπκλαζηήξηα θ.ιπ.) ηζη) Φνξείο Καηαπνιέκεζεο ηνπ Κνηλωληθνύ Απνθιεηζκνύ ηδ) ρνιηθέο Δπηηξνπέο ηε) Γεκνηηθά θαη Γηαδεκνηηθά Ληκεληθά Σακεία ηζ) Γεκνηηθνί Οξγαληζκνί Σνπξηζκνύ θ.ά. θ) Γεκνηηθά Ωδεία θα) Ληκεληθά Γξαθεία 6 χκθσλα κε ην άξζξν 103 ηνπ Ν. 3852/2010 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θάζε δήκνο κπνξεί λα ζπζηήζεη ή λα έρεη: α) έσο δχν (2) λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, έλα γηα ηνπο ηνκείο αξκνδηνηήησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο θαη παηδείαο θαη έλα γηα ηνπο ηνκείο πνιηηηζκνχ, αζιεηηζκνχ θαη πεξηβάιινληνο, φπσο απηνί πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 75 ηνπ λ. 3463/2006, φπσο ηζρχεη. Δάλ ν δήκνο δηαζέηεη θνηλσθειή επηρείξεζε ηφηε κπνξεί λα έρεη έσο έλα (1) λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ηνπο δήκνπο κε πιεζπζκφ άλσ ησλ ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ ( ) θαηνίθσλ, κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ έσο δχν (2) λνκηθά πξφζσπα γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ηνκείο αξκνδηνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην. β) Έλα λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ γηα ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε δψλεο ιηκέλα. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ επηηξέπεηαη λα δηαηεξεζνχλ σο απηνηειή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ δήκσλ εθείλα ησλ νπνίσλ ε δξαζηεξηφηεηα απφ πιεπξάο επξχηεξεο αλαγλψξηζεο, εμεηδηθεπκέλνπ αληηθεηκέλνπ θ.ιπ. δηθαηνινγεί ηελ αλσηέξσ δηαηήξεζε. 13

14 (εκείσζε: Γεκνηηθφ Ννκηθφ Πξφζσπν είλαη θαη ην Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «Γήκνο Αζελαίωλ Δζληθόο Κήπνο», ην νπνίν ππάγεηαη ζηελ επνπηεία ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ). VIII. ΤΜΒΟΤΛΙΑ ΠΔΡΙΟΥΗ (Ν.Π.Γ.Γ., ηνπ άξζξνπ 214 ΓΚΚ) (Γελ έρνπλ ζπζηαζεί) IX. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ Α. Πξώελ Ννκαξρηαθά: ηελ επνπηεία ησλ ήδε θαηαξγεκέλσλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ππάγνληαλ ηα Ννκαξρηαθά Ηδξχκαηα θαη ινηπά Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Κψδηθα Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο-ΚΝΑ, φπσο: Ννζνθνκεία, Βξεθνθνκεία, Γεξνθνκεία, Αζιεηηθνί Οξγαληζκνί, Ννκαξρηαθά Ληκεληθά Σακεία θ.ι.π. Ννκαξρηαθά ηδξχκαηα ησλ θαηαξγνχκελσλ λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ θαη λνκαξρηαθψλ δηακεξηζκάησλ πεξηήιζαλ απηνδηθαίσο ζηελ νηθεία Πεξηθέξεηα απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο (άξζξν 200 Ν. 3852/2010) Σα λνκαξρηαθά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ είραλ ζπζηαζεί απφ ηηο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο θαη λνκαξρηαθά δηακεξίζκαηα θαηαξγήζεθαλ απηνδηθαίσο απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 201 ηνπ Ν. 3852/2010. Αζηηθέο εηαηξείεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ησλ λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ πεξηήιζαλ ζηηο πεξηθέξεηεο ( άξζξν 196 ηνπ Ν. 3852/2010) Β. Κάζε Πεξηθέξεηα κπνξεί λα ζπζηήζεη κία (1) Αλαπηπμηαθή Α.Δ. (άξζξν 194 Ν. 3852/2010) εθόζνλ δελ ζπκκεηέρεη ζε άιιε αλαπηπμηαθή Α.Δ. εκείσζε: Γελ ππάγνληαη ζην δεκφζην ηνκέα (άξζ. 51 παξ. 1 ηνπ Ν. 1892/1990) νη θάζε είδνπο Δπηρεηξήζεηο ηωλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο*, φπσο: α) Γεκνηηθέο Κνηλσθειείο Δπηρεηξήζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Γεκνηηθψλ Δηαηξεηψλ Όδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο) β) Αλψλπκεο Δηαηξείεο Ο.Σ.Α α βαζκνχ (θαη νη επηρεηξήζεηο ησλ λεζησηηθψλ δήκσλ κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ ) γ) Αζηηθέο Δηαηξείεο Ο.Σ.Α. α βαζκνχ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα δ) νη Δπηρεηξήζεηο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ε) νη Αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο ησλ πεξηθεξεηψλ ηνπ άξζ. 202 ηνπ Ν. 3852/2010 (* Οη Δπηρεηξήζεηο ησλ Ο.Σ.Α. α βαζκνχ, απφ δηέπνληαη απφ ηνλ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Ν. 3463/2006 ΦΔΚ 114 Α. Γηα ηα ινηπά Ννκηθά Πξφζσπα ησλ Ο.Σ.Α. νη ξπζκίζεηο ηνπ λένπ Γ.Κ.Κ. ηζρχνπλ απφ ) 14

15 Β. ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΙ ΔΠΟΠΣΔΤΟΜΔΝΟΙ ΦΟΡΔΙ ΚΑΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ 1. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ α. ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΙ ΦΟΡΔΙ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΙI. ΓΔΝΙΚΔ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΔ 1. Γεληθή Γξακκαηεία Πιεζπζκνχ θαη Κνηλσληθήο πλνρήο (Π.Γ. 96/2010) 2. Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ 3. Γεληθή Γξακκαηεία πληνληζκνχ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ 4. Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Σάμεο 5. Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ΙΙI. ΔΙΓΙΚΔ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΔ / ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΙ ΣΟΜΔΙ 1. Δζληθφ Σππνγξαθείν (Δληαίνο Γηνηθεηηθφο Σνκέαο) (Ζ Δηδηθή Γξακκαηεία Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαηαξγήζεθε κε ην αξ. 12 ηνπ Ν. 4081/2012) (ΣΟΜΔΑ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ) I. ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΔ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ (εκείσζε: εηδηθή θαηεγνξία ππεξεζηψλ ηνπ θξάηνπο απνηεινχλ νη πλνξηαθνί ηαζκνί ησλ ρεξζαίσλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο, νη νπνίνη ππάγνληαη ζηε ζπληξέρνπζα επνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο (άξζ. 9 παξ. 2 ηνπ Ν. 2647/1998) θαη ηνπ νηθείνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, θαηά ιφγν αξκνδηφηεηαο εθάζηνπ.) IΙ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ 1. Πεξηθεξεηαθά Σακεία Αλάπηπμεο (13) (αξ. 53 ηνπ Ν.2218/1994) 2. Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδνο (Κ.Δ.Γ.Δ.) (αξ. 282 ηνπ Ν. 3852/2010)(Π.Γ. 75/2011) 3. Πεξηθεξεηαθέο Δλψζεηο Γήκσλ (Π.Δ.Γ.) (κηα αλά πεξηθέξεηα) 4. Έλσζε Πεξηθεξεηψλ Διιάδαο (Π.Γ. 74/2011) 5. Κέληξν Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο (Κ.Δ.Θ.Η.) (Π.Γ. 65/2011) (εκείσζε: ην Ηλζηηηνχην Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο (Η.ΜΔ.ΠΟ πνπ ηδξχζεθε κε ην π.δ. 188/2002, θαηαξγήζεθε κε ην Ν. 3895/2010)) 15

16 ΙΙΙ. ΑΝΩΝΤΜΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ (Οη αλψλπκεο εηαηξείεο ΓΖΜΟ Α.Δ. θαη ΝΟΜΟ Α.Δ. πνπ ζπζηήζεθαλ κε ην αξζ. 34 ηνπ Ν. 3614/2007 θαη ην αξζ. 2 ηνπ Ν. 3752/2009 αληίζηνηρα, θαηαξγήζεθαλ κε ην αξ. 10 ηνπ Ν. 3840/2010) (ΣΟΜΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ) Ι. ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΙ ΩΜΑΣΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ 1. Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Ν. 3074/2002) IΙ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ 1. Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.) (Φνξέαο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο) Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ..Γ.Γ.Α.) (εθπαηδεπηηθή κνλάδα ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α.) Ηλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο (ΗΝ.ΔΠ.) (εθπαηδεπηηθή κνλάδα ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α.) Πεξηθεξεηαθφ Ηλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο Θεζζαινλίθεο (Π.ΗΝ.ΔΠ- Θεζζαινλίθεο.) (εθπαηδεπηηθή κνλάδα ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α.) (εκ.: Απφ ηα (12) Πεξηθεξεηαθά Ηλζηηηνχηα Δπηκφξθσζεο θαηαξγήζεθαλ ηα (11) κε ην άξζξν 280 ηνπ Ν. 3852/2010.) ΙΙΙ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (Σν Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Φεθηαθή Διιάδα (Ν. 3059/2002 & αξ. 53 Ν. 3959/2011) ζπγρσλεχζεθε κε ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ. παξ. 9 ηνπ αξ. 1 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ κε ΦΔΚ 268 Α /2011 θαη ΦΔΚ Β 1318/2012) (Σν Μνπζείν θαη Βηβιηνζήθε Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ θαηαξγήζεθε κε ην Ν. 3895/2010) ΙV. ΑΝΩΝΤΜΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ 1. Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ. (αξ. 24 ηνπ Ν. 2860/2000). (Ζ εηαηξεία Φεθηαθέο Δληζρχζεηο Α.Δ. (αξ. 32 ηνπ Ν. 3614/2007) ζπγρσλεχζεθε κε ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ. κε ην αξ. 62 ηνπ Ν. 4002/2011 θαη ηελ ΚΤΑ ΓΗΓΚ/ΚηΠ/νηθ.21816/ ΦΔΚ 2660/Β ) (ΣΟΜΔΑ ΓΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ) Ι. ΓΗΜΟΙΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΩΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 1. Διιεληθή Αζηπλνκία 1.1. Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 1.2. Λνηπέο Κεληξηθέο Τπεξεζίεο (8) 2. Ππξνζβεζηηθφ ψκα 2.1. Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο (Ζ Διιεληθή Αγξνθπιαθή θαηαξγήζεθε κε ην αξ. 21 ηνπ Ν. 3938/2011) 16

17 II. ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΗΜΟΙΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 1. Δζληθή Τπεξεζία Πιεξνθνξηψλ (Δ.Τ.Π.) (Ν. 3817/2010) 1.1. Δζληθή Αξρή επί Σερληθήο Φχζεσλ Θεκάησλ Αζθαιείαο Πιεξνθνξηψλ (INFOSEC) 1.2. Δζληθή Αξρή Αληηκεηψπηζεο Ζιεθηξνληθψλ Δπηζέζεσλ (CERT) 1.3. Δζληθή Αξρή επί Θεκάησλ Πξνζηαζίαο απφ Ζιεθηξνκαγλεηηθέο Αθηηλνβνιίεο (TEMPEST) 2. Τπεξεζία Αζχινπ (Ν. 3907/2011) 3. Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο (Ν. 3907/2011) 4. Δζληθφ πληνληζηηθφ Κέληξν Διέγρνπ πλφξσλ, Αζχινπ θαη Μεηαλάζηεπζεο (Δ..Κ.Δ..Μ.Α.) (αξ. 101 Ν. 4249/2014) III. ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΔ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 1. Γεληθέο Αζηπλνκηθέο Γηεπζχλζεηο (2), Πεξηθεξεηαθέο Αζηπλνκηθέο Γηεπζχλζεηο (12), Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο (2), Πεξηθεξεηαθέο Αζηπλνκηθέο Γηεπζχλζεηο (12) 2. Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο, Αζθαιείαο, Σξνραίαο θαη ηζφηηκεο Τπεξεζίεο (19) 3. Τπνδηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο, Αζθάιεηαο, Σξνραίαο θαη Ηζφηηκεο Τπεξεζίεο (35) 4. Αζηπλνκηθά Σκήκαηα, Σκήκαηα Αζθαιείαο, Σκήκαηα Σξνραίαο θαη ηζφηηκεο Τπεξεζίεο (847) 5. Σκήκαηα πλνξηαθήο Φχιαμεο θαη Γίσμεο Παξάλνκεο Μεηαλάζηεπζεο (63) 6. Αζηπλνκηθνί ηαζκνί, ηαζκνί Σξνραίαο, ηαζκνί Σνπξηζηηθήο Αζηπλνκίαο θαη ηζφηηκεο Τπεξεζίεο (195) 7. Πεξηθεξεηαθέο Ππξνζβεζηηθέο Γηνηθήζεηο (ΠΔ.ΠΤ.Γ.) (13) 8. Γηνηθήζεηο Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ Ννκψλ (ΓΗ.ΠΤ.Ν.) (54) 9. Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο ή ηαζκνί Πφιεσλ, Αεξνδξνκίσλ, Ληκέλσλ θαη Βηνκεραληθψλ Πεξηνρψλ (Π.Τ.: 99 (Λεηηνπξγνχλ νη 94), Π..: 29 (Λεηηνπξγνχλ νη 26), Αεξνδξνκίσλ 16 (Λεηηνπξγνχλ νη 14), Ληκέλσλ 8 (Λεηηνπξγνχλ νη 6), Βηνκεραληθψλ Πεξηνρψλ ΒΗ.ΠΔ.: 10 (Λεηηνπξγνχλ νη 10)) 10. Ππξνζβεζηηθά Κιηκάθηα 134 (Λεηηνπξγνχλ ηα 118) 11. Ππξνζβεζηηθά πλεξγεία (2) 12. Δζεινληηθνί Ππξνζβεζηηθνί ηαζκνί (5), (Λεηηνπξγνχλ 2) θαη 13. Δζεινληηθά Ππξνζβεζηηθά Κιηκάθηα (32) (Λεηηνπξγνχλ 11) 14. Κέληξα Πξψηεο Τπνδνρήο (1) IV. ΔΙΓΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 1. Τπεξεζία Δλαέξησλ Μέζσλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο (Τ.Δ.Μ.Π..) 2. Δληαίν πληνληζηηθφ Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ (Δ..Κ.Δ.) 3. Γηαρείξηζε Ππξνζβεζηηθνχ Τιηθνχ (ΓΗ.Π.ΤΛ.) 4. Γηαρείξηζε Υξεκαηηθνχ 5. Γηεχζπλζε Αληηκεηψπηζεο Δγθιεκάησλ Δκπξεζκνχ (Γ.Α.Δ.Δ.) 6. Γηεχζπλζε Δηδηθψλ Αζηπλνκηθψλ Γπλάκεσλ (Γ.Δ.Α.Γ.) 7. Γηεχζπλζε Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ (Γ.Δ.Δ.) 8. Γηεχζπλζε Αληηκεηψπηζεο Δηδηθψλ Δγθιεκάησλ Βίαο (Γ.Α.Δ.Δ.Β.) 9. Γηεχζπλζε Γίσμεο Οξγαλσκέλνπ Δγθιήκαηνο (ΓΗ.Γ.Ο.Δ.) 17

18 10. Δηδηθέο Μνλάδεο Αληηκεηψπηζεο Καηαζηξνθψλ (Δ.Μ.Α.Κ.) (8) 11. Ππξνζβεζηηθή Αθαδεκία 12. Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο (ΤΓ.Τ.Π..) 13. Τπεξεζία Πισηψλ Μέζσλ (Τ.ΠΛΧ.Μ.) 14. Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ (Γ.Δ.Δ.Π..) V. ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΙ ΦΟΡΔΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 1. Αζηπλνκηθή Αθαδεκία 2. ρνιή Δζληθήο Αζθάιεηαο 3. ρνιή Μεηεθπαίδεπζεο Δπηκφξθσζεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 4. ρνιή Αζηπθπιάθσλ 5. ρνιή Αμησκαηηθψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο VI. ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΙ ΩΜΑΣΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ 1. Γηεχζπλζε Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 2. Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο VII. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ 1. Ίδξπκα «Παηδηθέο εμνρέο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο» (Ν.2018/1992) 2. Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο Απαζρνινχκελσλ ζηα ψκαηα Αζθαιείαο (Σ.Δ.Α.Π.Α..Α.) VIIΙ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ 1. Κέληξν Μειεηψλ Αζθάιεηαο (ΚΔ.ΜΔ.Α.) 2. Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (ΠΟ.Κ.Δ.Α.) (Ν.3688/ Γελ Λεηηνπξγεί) (Σν Δπηζηεκνληθφ θαη Δξεπλεηηθφ Κέληξν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Δ.Δ.ΚΔ.Π.Π.) (Π.Γ. 338/2003) θαηαξγήζεθε κε ην Ν.3895/2010) (ΣΟΜΔΑ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ) I. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ 1. Κέληξν Γηαθχιαμεο ηεο Αγηνξείηηθεο Κιεξνλνκηάο (ΚΔ.Γ.Α.Κ.) (Ν.1198/1981) 2. Δηαηξεία Όδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Θεζζαινλίθεο Παγίσλ (Δ.Τ.Α.Θ. Παγίσλ) (Ν.2651/1998 Ν.2744/1999) ΙΙ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (Σν Δπξσπατθφ Κέληξν Δπηθνηλσλίαο, Πιεξνθφξεζεο θαη Πνιηηηζκνχ Δζληθφ Κέληξν Υαξηψλ θαη Υαξηνγξαθηθήο Κιεξνλνκηάο Δζληθή Υαξηνζήθε (Δ.Κ.Δ.Π.Π. Δ.ΚΔ.Υ.ΥΑ.Κ. - Δ.Υ.) (Ν.3489/2006) θαηαξγήζεθε κε ην άξζ. 5 ηνπ Ν.4109/2013) ΙΙΙ. ΑΝΩΝΤΜΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ 1. Κεληξηθή Αγνξά Θεζζαινλίθεο Α.Δ. (Κ.Α.Θ. Α.Δ.) (Π.Γ. 411/1998) 18

19 2. Αιεμάλδξεηα Εψλε Καηλνηνκίαο Α.Δ. (Ν. 3489/2006) 3. Γηεζλήο Έθζεζε Θεζζαινλίθεο (Γ.Δ.Θ.)Α.Δ. (Ν.735/1977 & Ν.2687/1999) (Ζ εηαηξεία Διιεληθέο Δθζέζεηο HELEXPO A.E. (Ν.2687/1999) απνξξνθήζεθε απφ ηελ ΓΔΘ ΑΔ κε ην άξ. 12 ηνπ Ν. 4109/2013) 4. Δηαηξεία Όδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Θεζζαινλίθεο Α.Δ. (Δ.Τ.Α.Θ. Α.Δ.) (Ν.2651/1998) (ζπληξέρνπζα επνπηεία κε Τπ. Οηθνλνκηθψλ) β. ΦΟΡΔΙ ΔΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ (ΣΟΜΔΑ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ) I. ΑΝΩΝΤΜΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ 1. Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ.) (Ν. 1518/1985 άξζξν 16) 19

20 2. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ α. ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΙ ΦΟΡΔΙ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΙΙ. ΓΔΝΙΚΔ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΔ 1. Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) (αξ. 45 ηνπ Π.Γ. 178/2000 & αξ. 1 ηνπ Π.Γ. 117/2012) 2. Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή (Π.Γ.116/2014)) 3. Γεληθή Γξακκαηεία ηξαηεγηθψλ θαη Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ (Π.Γ.108/2010 & αξ. 2 ηνπ Π.Γ. 117/2012) 4. Γεληθή Γξακκαηεία Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (αξ /2012) 5. Γεληθή Γξακκαηεία Τπνδνκψλ (Π.Γ.109/2014) 6. Γεληθή Γξακκαηεία Ληκέλσλ, Ληκεληθήο Πνιηηηθήο θαη Ναπηηιηαθψλ Δπελδχζεσλ (αξ. 1 Ν. 4150/2013) 7. Γεληθή Γξακκαηεία Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο 8. Γεληθή Γξακκαηεία Σνπξηζηηθήο Πνιηηηθήο θαη Αλάπηπμεο (Π.Γ.112/2014) (Ζ Γεληθή Γξακκαηεία πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ θαηαξγήζεθε κε ην αξ. 3 ηνπ Π.Γ. 117/2012) ΙΙΙ. ΔΙΓΙΚΔ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΔ / ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΙ ΣΟΜΔΙ 1. Δηδηθή Γξακκαηεία πκπξάμεσλ Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα (αξ. 4 ηνπ Ν.3389/2005) 2. Δηδηθή Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Σνκεαθψλ ΔΠ ηνπ ΔΚΣ (αξ. 6 Ν.4314/2014) 3. Δηδηθή Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Σνκεαθψλ ΔΠ ηνπ ΔΣΠΑ θαη Σ (αξ. 6 Ν.4314/2014) (Ζ Δηδηθή Γξακκαηεία Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ θαηαξγήζεθε κε ην Π.Γ.116/2014) (Ζ Δηδηθή Γξακκαηεία Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) (ΦΔΚ Β 134/2011) θαηαξγήζεθε κε ηελ ΚΤΑ 37142/ΓΗΟΔ 883/ (ΦΔΚ Β 2379)) (Ζ Δηδηθή Γξακκαηεία γηα ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα θαηαξγήζεθε κε ηελ ΚΤΑ 37142/ΓΗΟΔ 883/ (ΦΔΚ Β 2379)) (Ζ Τπεξεζία Δπνπηείαο Αγνξάο θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 10 ηνπ Ν.4081/2012) Α. Σ Ο Μ Δ Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α (ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ) Ι. ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ 20

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΩΝ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΟΜΩΝ ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 101 92, Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Αγγειίδνπ Σειέθσλν : 210-6969236

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Μνλάδα Α2 Πιεξνθνξίεο: Γ. Παπαδφπνπινο, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξηζ. Πξση. ΓΤ5α/νηθ.82451 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ.Γ/λζε : Αξηζηνηέινπο 17 Σαρ. Κψδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΜΖΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ- ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Γ. Γεκνπνχινπ Σει:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓPΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓPΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΗΜΟΙΔΤΘΗΚΔ ΣΟ ΦΔΚ 2095/B/25-9-2015 ΑΓΑ: ΩΒΤΗ-157 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ Αζήλα, 23-12-2011 Α.Π.: Οηθ. 19120/4195 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ, ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Ι. Κσηηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΚ-0Β. - Πηλαθίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ρξώκαηνο

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΚ-0Β. - Πηλαθίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ρξώκαηνο ` Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ/ΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Γ/ΝΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Σατ. Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΘΗΚΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΘΗΚΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΘΗΚΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «Ρςθμίζειρ για ηην ανάπηςξη και ηη δημοζιονομική εξςγίανζη - Θέμαηα απμοδιόηηηαρ Τποςπγείων Οικονομικών, Πολιηιζμού και Σοςπιζμού και Δπγαζίαρ και Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ»

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΒΗΩΗΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΕΩΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΜΖΜΑ Γ3: Μειηζζνθνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ & ΙΟΝΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΓΑ Β44ΔΟΡ1Φ-ΟΑΓ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Πάηξα, 29-2- 2012

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ»

ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ» ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ Άζηξνο 2/01/2014 Αξ. Πξση. : 01 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-1ΡΟ Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΑΝΣΑΓΧΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-1ΡΟ Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΑΝΣΑΓΧΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΑΝΣΑΓΧΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ Αζήλα, 5 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. :

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΔ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΤΚΛΗΩΝ ΣΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΠΗΝΑΚΔ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΤΚΛΗΩΝ ΣΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ & ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ Γ -ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΠΗΝΑΚΔ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΤΚΛΗΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: Β4ΜΦΥ-ΚΑΓ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΠΔΙΓΟΝ ΠΡΟΘΔΜΙΑ

ΑΓΑ: Β4ΜΦΥ-ΚΑΓ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΠΔΙΓΟΝ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΑΓΑ: Β4ΜΦΥ-ΚΑΓ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΠΔΙΓΟΝ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΜΗΜΑ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓ Α: 4ΑΜΦ1-800 ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ, Έρνληαο ππφςε :

ΑΓ Α: 4ΑΜΦ1-800 ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ, Έρνληαο ππφςε : A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΠΡΟΓΡ/ΣΟ& ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ (Δ17) & Δ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Σποσδαστής: Φαρδέλας Ανδρέας Αρ. Μητρώοσ: 5015 Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Χριζηοδούλοσ Δημήηριος

Σποσδαστής: Φαρδέλας Ανδρέας Αρ. Μητρώοσ: 5015 Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Χριζηοδούλοσ Δημήηριος ΣΕΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ.Δ.Ο. ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Πηστιακή εργαζία: Οι Δημοηικές επιχειρήζεις ζηην Ελλάδα και η περίπηωζη ηης ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α. Πέλλας Σποσδαστής: Φαρδέλας Ανδρέας Αρ. Μητρώοσ:

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Αξ. Πξση.: Γ2Γ 1140263 ΔΞ 2014 &

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ανακοίνωζη - Ππόζκληζη για απόζπαζη και μεηάηαξη ςπαλλήλων ζηο Πεπιθεπειακό Σμήμα Ηπείπος ηος Σεσνικού Δπιμεληηηπίος Δλλάδαρ»

Θέμα: «Ανακοίνωζη - Ππόζκληζη για απόζπαζη και μεηάηαξη ςπαλλήλων ζηο Πεπιθεπειακό Σμήμα Ηπείπος ηος Σεσνικού Δπιμεληηηπίος Δλλάδαρ» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ Ν Ι Κ Η Σ 4, 1 0 2 4 8 Α Θ Η Ν Α Τ Η Λ. 2 1 0 3 2 9 1 2 0 0, F A X : 2 1 0 3 2 2 1 7 7 2 ------------ ----------- ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 17 Ηοςνίος 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜ.ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ. Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.)

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ. Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.) Διιεληθόο Δπηκειεηεξηαθόο Σύλδεζκνο Μεηαθνξώλ (Δ.Δ.ΣΥ.Μ.) Απηνθηλεηηζηώλ Διιάδνο (Γ.Σ.Δ.Α.Δ.) Απηνθηλεηηζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΤΠ. Δ. Α. Ζ. Γ. 1. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ (ει. 2 79)

ΦΑΚΔΛΟ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΤΠ. Δ. Α. Ζ. Γ. 1. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ (ει. 2 79) ΦΑΚΔΛΟ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΤΠ. Δ. Α. Ζ. Γ. 1. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ (ει. 2 79) 2. ΔΗΖΓΖΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΝΔΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟ 4 Ο ΣΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ (11 & 12 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2011) (ει. 80 82) 1 3. ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ»

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ» ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ» ηνλ Γήκν Ακαξνπζίνπ, ζήκεξα άββαην 15 Οθησβξίνπ 2011, νη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ - ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ Β 1816/25-07-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19 Ηνπιίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 1.ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ Αθήνα, 05.12.2014 ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102 Α / ) Θέμα : «Ρσθμίζεις για ηην οργάνωζη και λειηοσργία ηης Κσβέρνηζης, ηη διοικηηική διαδικαζία και ηοσς Ο.Τ.Α.

Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102 Α / ) Θέμα : «Ρσθμίζεις για ηην οργάνωζη και λειηοσργία ηης Κσβέρνηζης, ηη διοικηηική διαδικαζία και ηοσς Ο.Τ.Α. Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102 Α /24-5-04) Θέμα : «Ρσθμίζεις για ηην οργάνωζη και λειηοσργία ηης Κσβέρνηζης, ηη διοικηηική διαδικαζία και ηοσς Ο.Τ.Α.» Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΗ ΥΟΛΗ ΝΟΜΙΚΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α. ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β440Η-ΗΟ2 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ B 541/1.03.2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Ζκεξνκελία : 23/09/2014 Αξ.Πξση. : 79279 ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Π.Γ.28/15 (ΦΔΚ 34 Α/23-03-2015) : Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Γ19Α 5015607 ΔΞ 2012 Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Λεπηέξεο Απγελάθεο. Ηλεκηρονική Προέκδοζη. e-book. Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ. θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο

Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Λεπηέξεο Απγελάθεο. Ηλεκηρονική Προέκδοζη. e-book. Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ. θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Ηλεκηρονική Προέκδοζη e-book Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο Ζξάθιεην 2010 Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 3 - Βηνγξαθηθό εκείσκα Ο γελλήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα