ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΘΕΣΙΝ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΘΕΣΙΝ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΘΕΣΙΝ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Γενομένην ἐν ἔτει σωτηρίῳ 2006, ἐκ τῆς ΒΙΕΝΝΗΣ εἰς τὴν ἐν Ἀθήναις Ἱερὰν Μονὴν Ἀσωμάτων Πετράκη, ἐν ᾗ τὸ πάλαι ἔκτισται Ἱερὸν Θυσιαστήριον πρὸς τιμὴν τοῦ μεγάλου τούτου Ἱεράρχου. Ψαλλομένη τὴν 12ην Νοεμβρίου. Ποίημα Καθηγουμένης Ἰσίδωρας Μοναχῆς Ἁγιεροθεϊτίσσης. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Μετὰ πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ συγκινήσεως ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Μονὴ πρὸ διετίας περίπου, ἤτοι τὴν 12ην Νοεμβρίου τοῦ σωτηρίου ἔτους 2006, ἔλαβεν ἐκ Βιέννης παρὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας κ.μιχαήλ, συναινέσει καὶ εὐλογίᾳ τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ.βαρθολομαίου καὶ τῇ συγκαταθέσει τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χριστοδούλου, τεμάχιον τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, ὅπερ καὶ ἐθησαυρίσθη ἐν τῷ Ἱερῷ Βήματι τῆς Μονῆς, ἔνθα φυλάσσονται τὰ Ἱερὰ Λείψανα. Ὡς γνωστόν, ὁ ἐν ἁγίοις Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Ἰωάννης ὁ Ε, ὁ ἐπικληθεὶς Ἐλεήμων, ἐγεννήθη εἰς Ἀμαθοῦντα τῆς ἁγιοτόκου νήσου Κύπρου καὶ ἐν ἀρχῇ ἠκολούθησε τὸν ἔγγαμον βίον, πλὴν ὅμως, κατὰ τὰς ἀνεξερευνήτους τοῦ Κυρίου βουλάς, τὰ τέκνα του ἀπέθανον εἰς νηπιακὴν ἡλικίαν, ταῦτα δὲ ἠκολούθησε καὶ ἡ σύζυγος αὐτοῦ. Ἄφροντις πλέον περὶ τὴν κοσμικὴν εὐδοκίμησιν ὁ Ἰωάννης, ἠκολούθησε τὸν μοναχικὸν βίον, ἀφιερωθεὶς σώματι καὶ πνεύματι τῷ Κυρίῳ, εἰς Αἴγυπτον δὲ μεταβὰς ἐγένετο ἀργότερον, ἐν ἔτει 609, Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας. Ἐκεῖ ἔλαμψεν ὡς νέος Ἀλεξανδρείας φάρος καὶ ὡς ἀστείρευτος Νεῖλος διεκρίθη διὰ τὴν φιλανθρωπικὴν αὐτοῦ δρᾶσιν. Ὡς διηγεῖται ὁ βιογράφος αὐτοῦ, ἦτο ἐμπεποτισμένος ἀπὸ τὰ παραδείγματα παλαιοτέρων φιλανθρώπων ἀσκητῶν καὶ δὲν ἔπαυε νὰ ἀσκῇ μὲ πολλὴν ἐπιμέλειαν νυχθημερὸν τὸ ἔργον τῆς φιλανθρωπίας, ἔλεγε δὲ χαρακτηριστικῶς πρὸς τοὺς οἰκονόμους τῆς Ἐκκλησίας «Αὐτοὺς ποὺ ὑμεῖς ὀνομάζετε πτωχοὺς καὶ πένητας, ἐγὼ θεωρῶ τούτους κυρίους μου καὶ πνευματικούς μου οἰκοδόμους». Οὕτω, θεωρῶν τὴν πρᾶξιν θεωρίας ἐπίβασιν, συνέταξεν ὀνομαστικὸν κατάλογον πτωχῶν καὶ ἀνέλαβε τὴν καθημερινήν των συντήρησιν. Ὅτε τὸ 614 οἱ Πέρσαι κατέλαβον τὴν Παλαιστίνην καὶ πολλοὶ χριστιανοί, καταλιπόντες τὰς ἑστίας των, κατέφυγον εἰς Αἴγυπτον, ὁ Ἰωάννης δὲν παρέμεινεν ἀσυγκίνητος. Περιέθαλψε τοὺς πρόσφυγας, ἐνισχύων τούτους παντοιοτρόπως, ὁ ἴδιος δὲ δὶς ἢ τρὶς τῆς ἑβδομάδος ἐπεσκέπτετο αὐτοὺς καὶ ἐτόνωνε διὰ λόγων ἀγάπης καὶ πίστεως. Ἀλλὰ καὶ διὰ τοὺς αἰχμαλώτους ἐμερίμνησεν: Ἀπέστειλεν εἰς τὴν Παλαιστίνην ἐπιτροπὰς ἐξ ἐπισκόπων, ἄλλων κληρικῶν καὶ λαϊκῶν μὲ ἄφθονα χρήματα, σῖτον, ἐνδύματα καὶ μεταφορικὰ μέσα, προκειμένου νὰ ἐξαγοράσουν ὅσους ἦτο δυνατόν. Ἐκεῖνο, ὅπερ ὅμως ὄντως καταπλήσσει, εἶναι ὅτι ὁ Ἰωάννης ἵδρυσεν ἑπτὰ μαιευτήρια εἰς διαφόρους συνοικίας τῆς Ἀλεξανδρείας, μὲ τεσσαράκοντα κλίνας ἕκαστον. Ἑκάστη λεχὼ ἠδύνατο νὰ παραμείνῃ ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας καὶ ἐξερχομένη ἐλάμβανε καὶ ἕν νόμισμα δι ἐνίσχυσιν. Ἐπίσης ἵδρυσε πτωχοκομεῖα καὶ νοσοκομεῖα. Χαρακτηριστικὸν εἶναι καὶ τοῦτο: Κάποτε τοῦ προσέφερον ἓν πολύτιμον σκέπασμα. Ὁ Ἅγιος τὸ ἐπώλησεν, ἠγόρασε 140 σκεπάσματα καὶ τὰ διένειμεν εἰς τοὺς πτωχούς. Ἀλλὰ καὶ ὅταν ὁ Ἰωάννης προσέφερε τὰ πάντα εἰς τοὺς ἐνδεεῖς, δέν ἐδίσταζε νὰ γράφῃ εἰς τοὺς πτωχούς, οἱ ὁποῖοι τὸν εὐγνωμονοῦσαν: «Ἀκόμη δὲν ἔχυσα τὸ αἷμά μου διὰ σέ, ἀδελφέ, ὅπως μὲ διέταξεν ὁ Δεσπότης Χριστὸς ὁ Θεός». Μνήμων καὶ ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Μονὴ τῆς διδαχῆς καὶ τοῦ παραδείγματος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, τῶν Ἱερῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ποικιλοτρόπως ἔχει ἔλθει κατὰ τὸ παρελθὸν καὶ ἔρχεται καὶ σήμερον ἀρωγὸς εἰς τοὺς ἔχοντας ἀνάγκην. Ἡ ἀποθησαύρισις ὅμως εἰς τὸ Ἱερὸν Θυσιαστήριόν της καὶ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος ἀποτελεῖ ἓν εἰσέτι ἔντονον καὶ ὁρατὸν ἔναυσμα διὰ τὴν περαιτέρω ἀνάπτυξιν τοῦ ἔργου της. Ἄρχιμ. ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΠΙΖΑΟΥΡΤΗΣ Καθηγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη 1

2 ΕΝ Τῼ ΜΙΚΡῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ Ἱστῶμεν στίχους δ καὶ ψάλλομεν τὰ ἀκόλουθα Ἦχος α. Τῶν οὐρανίων ταγμάτων. Τῶν Ἀσωμάτων Πετράκη, Μονὴ ἀγάλλεται, τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου, τῇ σεπτῇ ἀνακτήσει, μάκαρ Ἰωάννη, Ἱεραρχῶν, ἡ κρηπὶς ἡ κοσμήσασα, Ἀλεξανδρείας τὸν Θρόνον πανευπρεπῶς, τῷ ἐλέει τῶν σῶν πράξεων. Τῶν ἐντολῶν τὴν πρωτίστην, καλῶς ἐτήρησας, ἐκ καθαρᾶς καρδίας, τὸν Θεὸν ἀγαπήσας, ἅμα τὸν πλησίον ὡς σεαυτόν, Ἰωάννη μακάριε, ἐν οἰκτιρμοῖς δὲ πενήτων καὶ ἐνδεῶν, ταύτην ὅλως ἐπηλήθευσας. Χριστομιμήτου ζωῆς σου, τὰ κατορθώματα, ἐν ἐγκωμίων ὕμνοις, Ἰωάννη τιμῶμεν, χαίροις ἐκβοῶντες πλούτου στολή, Ἐκκλησίας θησαύρισμα, ὁ ἁγιάζων καρδίας καὶ τὰς ψυχάς, τῶν ἀεὶ μακαριζόντων σε. Τοῦ Παρακλήτου ἡ χάρις, ἡ πανυπέρτιμος, σοῦ τοῖς σεπτοῖς Λειψάνοις, Ἰωάννη ἐδόθη, ταῦτα εὐλαβείᾳ, ὅθεν πολλῇ, καὶ ἡμεῖς ἀσπαζόμενοι, τῷ σὲ δοξάσαντι δόξαν τε καὶ τιμήν, ἀδιστάκτως ἀπονέμομεν. Δόξα. Ἦχος α. Τοῦ παντίμου σου Λειψάνου, ἡ ἱερωτάτη καὶ σεβάσμιος θήκη, ὡς θεοδώρητον κτῆμα καὶ προσφορὰ τελειωτάτη, ἐκ τῆς Αὐστρίας ἄρτι ἔφθασεν, ἐν τῇ τῶν Ἀσωμάτων Ἀρχαγγέλων παλαιφάτῳ Μονῇ. Φύλαξ οὖν πανασφαλής, πάντων χρηματίζεις τῶν τιμώντων, ἐν περισσῇ εὐλαβείᾳ, τῆς σῆς πολιτείας τὰ ἐξαίρετα χαρίσματα, Ἰωάννη Ἐλεῆμον, τῆς μεγαλοπρεποῦς Ἀλεξανδρείας θεῖε Ἀρχιερεῦ μεγαλόφωνε, κόσμου δὲ παντός, πρεσβευτὰ πρὸς Θεὸν εὐπροσήγορε. Καὶ νῦν. Ἁμαρτωλῶν τὰς δεήσεις προσδεχομένη, καὶ θλιβομένων, στεναγμὸν μὴ παρορῶσα, πρέσβευε τῷ ἐξ ἁγνῶν λαγόνων σου, σωθῆναι ἡμᾶς, Παναγία Παρθένε. ΕΙΣ ΤΑ ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος β. Οἶκος τοῦ Εὐφραθᾶ. Χαίροις Ἱεραρχῶν, τιμία κοσμιότης, Ἀλεξανδρείας στῦλε, θεόφρον Ἰωάννη, ἐλέους ὁ ἐπώνυμος. Στίχος. Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύνεσιν. Πλήσας τῆς σῆς ψυχῆς, τὸν λύχνον Ἰωάννη, ἐλαίῳ εὐποιΐας, εἰσῆλθες εἰς νυμφῶνα, φωτὸς ἀγαλλιώμενος. Στίχος. Οἱ ἱερεῖς σου Κύριε ἐνδύσονται δικαιοσύνην καὶ οἱ Ὅσιοί σου ἀγαλλιάσονται. Σέβας εἶχε σεπτόν, Μονὴ τῶν Ἀσωμάτων, θυσιαστήριόν σου, σεμνύνεται δὲ ἄρτι, τῷ πλούτῳ τῶν Λειψάνων σου. Δόξα. 2

3 Τριαδικόν Ἅμα σὺν τῷ Πατρί, τὸν Λόγον καὶ τὸ Πνεῦμα, Θεαρχικῆς Τριάδος, τὴν μίαν Βασιλείαν, πιστοὶ συμπροσκυνήσωμεν. Καὶ νῦν. Στάμνος ἡ νοητή, τὸ μάννα κεκτημένη, σὺ Μαριὰμ ὑπάρχεις, ζωῆς ὡς τετοκυῖα, τὸν Ἄρτον τὸν Ἀθάνατον. Ἀπολυτίκιον Ἦχος α. Τῆς ἐρήμου πολίτης. Τοῦ σεπτοῦ σου Λειψάνου Ἰωάννη τὴν ἔλευσιν, ὕμνοις ὑπαντᾷ ὑπερθέοις, καὶ συγχαίρει τῷ πνεύματι Ἀγγέλων Ἀσωμάτων ἡ Μονή, Πετράκη ἐν ᾗ ἔκτισται τὸ πρίν, θεία Τράπεζα Λατρείας τῆς μυστικῆς, ἧς μετασχόντες ᾄδομεν χαίροις τῆς οἰκουμένης θησαυρέ, χαίροις, κανὼν χρηστότητος χαίροις Ἀλεξανδρείας ὁ ποιμήν, ἐλέους ὁ ἐπώνυμος. Δόξα καὶ νῦν. Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου σοι Παρθένε τὸ Χαῖρε, σὺν τῇ φωνῇ ἐσαρκοῦτο ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης, ἐν σοὶ τῇ ἁγίᾳ κιβωτῷ, ὡς ἔφη ὁ δίκαιος Δαυΐδ, ἐδείχθης πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν, βαστάσασα τὸν Κτίστην σου. Δόξα τῷ ἐνοικήσαντι ἐν σοί, δόξα τῷ προελθόντι ἐκ σοῦ, δόξα τῷ ἐλευθερώσαντι ἡμᾶς διὰ τοῦ τόκου σου. ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ Ἱστῶμεν στίχους ς καὶ ψάλλομεν τὰ ἑξῆς στιχηρά. Ἦχος α. Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος. Πόλις Ἀλεξάνδρου τέρπεται! τῇ τερπνῇ σου τιμῇ, Ἰωάννη πάνσεπτε, τὸν θρόνον γὰρ ἀγλαῶς, αὐτῆς ἐκόσμησας. Ἐν ἔργοις ὑψοποιοῖς, τὴν Ἐκκλησίαν εὐσήμως ἐδόξασας. Καὶ πράξεσι θαυμαστοῖς, τὸν ἱερὸν σου ἀγῶνα ἐσφράγισας ἐλεημοσύναις πάσαις, ἱλαρῶς ἐνέπλησας, τῆς ψυχῆς σου τὸν λύχνον, διὸ φῶς τὸ μέγα ἔβλεψας. Χαρὰν καινὴν ὑφηγοῦμαι ἐν γῇ! τοῦ Δεσπότου νύμφη, Ἐκκλησία φθέγγεται, τιμῶσα χαρμονικῶς, τὸν ταύτης ἔξαρχον. Τὸν ἔχοντα ἀληθῶς, τοῦ θειοτάτου ἐλέους τὰς χάριτας. Καὶ Νεῖλον ὡς νοητόν, τῆς εὐλογίας, τὸ ὕδωρ προχέοντα. Καὶ τῇ τῶν λειψάνων θήκῃ, τοὺς πιστοὺς πλουτίζοντα, Ἰωάννην τὸν πάνυ, τὸν σοφὸν Χριστοῦ θεράποντα. Γραφῶν φυλάττων προστάγματα, τὴν ἀγάπην πρῶτον, Θεῷ σου ἀπέδωκας, καὶ ἔστερξας τοὺς πτωχούς, ὡς ἀδελφοὺς ἐκ ψυχῆς. Ἐσκόρπισας δὲ αὐτοῖς, ὦ Ἰωάννη τὸν πλοῦτον τὸν ῥέοντα. Ἀντέλαβες δὲ καλῶς, εἰς τοὺς αἰῶνας μισθὸν ἀναφαίρετον τὰς ἐπαγγελίας πάσας, τοῦ Θεοῦ δεχόμενος, τοῦ παρέχοντος πᾶσι, τοῦ ἐλέους χάριν ἄμετρον. Ἕτερα. Ἦχος δ. Ὡς γενναῖον ἐν μάρτυσι. Ἡ τιμία μετάθεσις, τοῦ Λειψάνου σου σήμερον, εἰς χαρὰν συνήγαγε, καὶ εἰς αἴνεσιν τῆς Ἐκκλησίας τὸ πλήρωμα, Ἀγγέλων τὰ τάγματα, Ἱερέων τοὺς χορούς, Μοναζόντων συστήματα καὶ γὰρ δέδοσαι, ἐξ Αὐστρίας παμμάκαρ Ἰωάννη, εἰς τὸ Ἄστυ Ἀθηναίων, ὥσπερ εὐῶδες ἁγίασμα. 3

4 Ὡς ἐλαία κατάκαρπος, ἐν αὐλαῖς τοῦ Κυρίου σου, ἀρετῶν ἐξήνθησας, τελειότητα ἀγαθωσύνην, πρᾳότητα, ἀγάπης πληρότητα, τοῦ ἐλέους θησαυρόν, εὐσπλαγχνίαν χρηστότητα δι ὧν γέγονας, Ἰωάννη λαμπὰς φαεινοτάτη, τοῖς ἐν σκότει καθημένοις, φῶς ἱλαρὸν διαχέουσα. Τοῦ ἡλίου λαμπρότερον, τῶν λειψάνων σου ἔλαμψεν, Ἰωάννη σήμερον ἡ μετάθεσις τῶν Μοναζόντων εὐφραίνουσα, καρδίας ἐν χάριτι, τῶν τιμώντων εὐλαβῶς, καὶ ἀεὶ εὐφημούντων σου θείοις ᾄσμασιν, τὴν σεπτὴν πολιτείαν καὶ τοὺς τρόπους, δι ὧν ὕψη εἰς τὰ ἄνω, ἐν οἰκτιρμοῖς σου κατέπαυσας. Δόξα. Ἦχος πλ. δ. Ὡς θησαυρὸς ὑπερτελής, καὶ πλοῦτος σωτηρίας, καὶ χαρμονῆς πνευματικῆς πρόξενος, καὶ εὐλογίας δώρημα, εἰς ζωῆς αἰωνιζούσης ἀντέκτισιν, ἡμῖν ἐφέστηκεν ἡ τοῦ Λειψάνου σου δόξα καὶ τιμή, Ἰωάννη τιμιώτατε καὶ ὑπερένδοξε Πάτερ. Τὰς καρδίας μὲν ἐν εἰρήνῃ στέργουσα, τῶν μακαριζόντων τὰς πολλάς, καὶ θεαρέστους σου ἀριστείας ἡμᾶς δὲ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτήν, καὶ ἐν δέει σεβομένους, τὴν τοῦ Παρακλήτου ἐνοικοῦσαν ἐν αὐτῇ χάριν τὴν ἄῤῥητον, δίδου τὰ ἐλέη σου. Καὶ γὰρ ἐλεημοσύνης τὴν ἐπωνυμίαν κέκτησαι, ὡς ἐλεήσας τοὺς πτωχούς, ἡμῶν δὲ τὰς πενομένας καρδίας, ἐν ἐλέει νῦν πληροῖς, τῆς τερπνῆς ἀγαλλιάσεως. Καὶ νῦν. Ὁμόηχον,. Ὁ Βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν, διὰ φιλανθρωπίαν, ἐπὶ τῆς γῆς ὤφθη, καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη. Ἐκ Παρθένου γὰρ ἁγνῆς, σάρκα προσλαβόμενος καὶ ἐκ ταύτης προελθὼν μετὰ τῆς προσλήψεως, εἷς ἐστιν Υἱός, διπλοῦς τὴν φύσιν, ἀλλ οὐ τὴν ὑπόστασιν διὸ τέλειον αὐτὸν Θεόν, καὶ τέλειον ἄνθρωπον, ἀληθῶς κηρύττοντες, ὁμολογοῦμεν Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν, ὃν ἱκέτευε Μήτηρ ἀνύμφευτε, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Εἴσοδος. Φῶς Ἱλαρόν. Παροιμιῶν τὸ Ἀνάγνωσμα. (κεφ. ι 7, γ 13) Μνήμη δίκαιου μετ ἐγκωμίων, καὶ εὐλογία Κυρίου ἐπὶ κεφαλήν αὐτοῦ. Μακάριος ἄνθρωπος, ὃς εὗρε σοφίαν, καὶ θνητός, ὃς εἶδε φρόνησιν. Κρεῖττον γὰρ αὐτήν ἐμπορεύεσθαι, ἢ χρυσίου καὶ ἀργυρίου θησαυρούς. Τιμιωτέρα δέ ἐστι λίθων πολυτελῶν (οὐκ ἀντιτάσσεται αὐτῇ οὐδὲν πονηρόν εὔγνωστός ἐστι πᾶσι τοῖς ἐγγίζουσιν αὐτήν πᾶν δὲ τίμιον οὐκ ἄξιον αὐτῆς ἐστιν. Ἐκ γὰρ τοῦ στόματος αὐτῆς ἐκπορεύεται δικαιοσύνη νόμον δὲ καὶ ἔλεον ἐπὶ γλώσσης φορεῖ. Τοιγαροῦν ἀκούσατέ μου, ὦ τέκνα σεμνὰ γὰρ ἐρῶ, καὶ μακάριος ἄνθρωπος, ὃς τὰς ἐμὰς ὁδοὺς φυλάξει. Αἱ γὰρ ἔξοδοί μου ἔξοδοι ζωῆς, καὶ ἑτοιμάζεται θέλησις παρὰ Κυρίου. Διὰ τοῦτο παρακαλῶ ὑμᾶς, καὶ προΐεμαι ἐμὴν φωνὴν υἱοῖς ἀνθρώπων. Ὅτι ἐγὼ ἡ σοφία κατεσκεύασα βουλήν καὶ γνῶσιν καὶ ἔννοιαν, ἐγὼ ἐπεκαλεσάμην. Ἐμὴ βουλὴ καὶ ἀσφάλεια, ἐμὴ φρόνησις, ἐμὴ δὲ ἰσχύς. Ἐγὼ τοὺς ἐμὲ φιλοῦντας ἀγαπῶ, οἱ δὲ ἐμὲ ζητοῦντες εὑρήσουσι χάριν. Νοήσατε τοίνυν, ἄκακοι, πανουργίαν, οἱ δὲ ἀπαίδευτοι ἔνθεσθε καρδίαν. Εἰσακούσατέ μου καὶ πάλιν σεμνὰ γὰρ ἐρῶ, καὶ ἀνοίγω ἀπὸ χειλέων ὀρθά. Ὅτι ἀλήθειαν μελετήσει ὁ λάρυγξ μου ἐβδελυγμένα δὲ ἐναντίον ἐμοῦ χείλη ψευδῆ. Μετὰ δικαιοσύνης πάντα τὰ ρήματα τοῦ στόματός μου οὐδὲν ἐν αὐτοῖς σκολιόν, οὐδὲ στραγγαλιῶδες. Πάντα εὐθέα ἐστὶ τοῖς νοοῦσι, καὶ ὀρθὰ τοῖς εὑρίσκουσι γνῶσιν. Διδάσκω γὰρ ὑμῖν ἀληθῆ, ἵνα γένηται ἐν Κυρίῳ ἡ ἐλπὶς ὑμῶν, καὶ πλησθήσεσθε πνεύματος. Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα. (κεφ. δ ι) Ἐγκωμιαζομένου δικαίου, εὐφρανθήσονται λαοί ἀθανασία γάρ ἐστιν ἡ μνήμη αὐτοῦ ὅτι καὶ παρὰ Θεῷ γινώσκεται, καὶ παρὰ ἀνθρώποις καὶ ἀρεστὴ Κυρίῳ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ. Ἐπιθυμήσατε τοιγαροῦν, ὦ ἄνδρες, σοφίαν, καὶ ποθήσατε, καὶ παιδευθήσεσθε. Ἀρχὴ γὰρ αὐτῆς ἀγάπη, καὶ 4

5 τήρησις νόμων. Τιμήσατε σοφίαν, ἵνα εἰς τὸν αἰῶνα βασιλεύσητε. Ἀπαγγελῶ ὑμῖν, καὶ οὐ κρύψω ἀφ ὑμῶν μυστήρια Θεοῦ. Ὅτι αὐτός, καὶ τῆς σοφίας ὁδηγός ἐστι, καὶ τῶν σοφῶν διορθωτής. Καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ πᾶσα φρόνησις καὶ ἐργασιῶν ἐπιστήμη. Ἡ πάντων τεχνῖτις ἐδίδαξέ με σοφία ἔστη γὰρ ἐν αὐτῇ πνεῦμα νοερόν, ἅγιον, ἀπαύγασμα φωτὸς ἀϊδίου, καὶ εἰκὼν τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ. Αὕτη φίλους Θεοῦ καὶ προφήτας κατασκευάζει. Εὐπρεπεστέρα δὲ ἐστιν ἡλίου, καὶ ὑπὲρ πᾶσαν ἀστέρων θέσιν φωτὶ συγκρινομένη εὑρίσκεται προτιμοτέρα. Αὕτη τοὺς θεραπεύσαντας αὐτὴν ἐκ πόνων ἐῤῥύσατο, καὶ ὡδήγησεν ἐν τρίβοις εὐθείαις. Ἔδωκεν αὐτοῖς γνῶσιν ἁγίαν καὶ διεφύλαξεν αὐτοὺς ἀπὸ ἐνεδρευόντων, καὶ ἀγῶνα ἰσχυρὸν ἐβράβευσεν αὐτοῖς, ἵνα γνῶσι πάντες, ὅτι δυνατωτέρα παντός ἐστιν ἡ εὐσέβεια. Καὶ οὐ μὴ κατισχύσῃ ποτὲ κακία σοφίας, οὐδ οὐ μὴ παρελεύσεται πονηροὺς ἐλέγχουσα ἡ δίκη. Εἶπον γὰρ ἐν ἑαυτοῖς, λογισάμενοι οὐκ ὀρθῶς Καταδυναστεύσωμεν τὸν δίκαιον μὴ φεισώμεθα τῆς ὁσιότητος αὐτοῦ, μηδὲ ἐντραπῶμεν πολιὰς πρεσβύτου πολυχρονίους. Ἔστω δὲ ἡμῶν ἡ ἰσχὺς νόμος. Καὶ ἐνεδρεύσωμεν τὸν δίκαιον, ὅτι δύσχρηστος ἡμῖν ἐστι, καὶ ἐναντιοῦται τοῖς ἔργοις ἡμῶν, καὶ ἐπιφημίζει ἡμῖν ἁμαρτήματα παιδείας ἡμῶν. Ἐπαγγέλλεται γνῶσιν ἔχειν Θεοῦ, καὶ παῖδα Κυρίου ἑαυτὸν ὀνομάζει. Ἐγένετο ἡμῖν εἰς ἔλεγχον ἐννοιῶν ἡμῶν. Βαρύς ἐστιν ἡμῖν καὶ βλεπόμενος ὅτι ἀνόμοιος τοῖς ἄλλοις ὁ βίος αὐτοῦ, καὶ ἐξηλλαγμέναι αἱ τρίβοι αὐτοῦ. Εἰς κίβδηλον ἐλογίσθημεν αὐτῷ, καὶ ἀπέχεται τῶν ὁδῶν ἡμῶν, ὡς ἀπὸ ἀκαθαρσιῶν, καὶ μακαρίζει ἔσχατα δικαίων. Ἴδωμεν οὖν, εἰ οἱ λόγοι αὐτοῦ ἀληθεῖς, καὶ πειράσωμεν τὰ ἐν ἐκβάσει αὐτοῦ. Ὕβρει καὶ βασάνῳ ἐτάσωμεν αὐτόν, ἵνα γνῶμεν τὴν ἐπιείκειαν αὐτοῦ, καὶ δοκιμάσωμεν τὴν ἀνεξικακίαν αὐτοῦ θανάτῳ ἀσχήμονι καταδικάσωμεν αὐτόν ἔσται γὰρ αὐτοῦ ἐπισκοπὴ ἐκ λόγων αὐτοῦ. Ταῦτα ἐλογίσαντο, καὶ ἐπλανήθησαν ἀπετύφλωσε γὰρ αὐτοὺς ἡ κακία αὐτῶν. Καὶ οὐκ ἔγνωσαν μυστήρια Θεοῦ οὐδὲ ἔκριναν, ὅτι σὺ εἶ Θεὸς μόνος, ὁ ζωῆς ἔχων καὶ θανάτου τὴν ἐξουσίαν, καὶ σῴζων ἐν καιρῷ θλίψεως, καὶ διδοὺς τοῖς ὁσίοις σου χάριν, καὶ τῷ σῷ βραχίονι τοῖς ὑπερηφάνοις ἀντιτασσόμενος. Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ανάγνωσμα. (Σοφία Σολ. η 8) Στόμα δικαίου ἀποστάζει σοφίαν, χείλη δὲ ἀνδρῶν ἐπίστανται χάριτας στόμα σοφῶν μελετᾶ σοφίαν δικαιοσύνη δὲ ρύσεται αὐτοὺς ἐκ θανάτου. Τελευτήσαντος ἀνδρὸς δικαίου, οὐκ ὄλλυται ἐλπίς υἱὸς γὰρ δίκαιος γεννᾶται εἰς ζωὴν καὶ ἐν ἀγαθοῖς αὐτοῦ καρπὸν δικαιοσύνης τρυγήσει. Φῶς δικαίοις διὰ παντός, καὶ παρὰ Κυρίου εὑρήσουσι χάριν καὶ δόξαν. Γλῶσσα σοφῶν καλὰ ἐπίσταται, καὶ ἐν καρδίᾳ αὐτῶν ἀναπαύσεται σοφία. Ἀγαπᾷ Κύριος ὁσίας καρδίας, δεκτοὶ δὲ αὐτῷ πάντες ἄμωμοι ἐν ὁδῷ. Σοφία Κυρίου φωτιεῖ πρόσωπον συνετοῦ φθάνει γὰρ τοὺς ἐπιθυμοῦντας αὐτήν, πρὸ τοῦ γνωσθῆναι, καὶ εὐχερῶς θεωρεῖται ὑπὸ τῶν ἀγαπώντων αὐτήν. Ὁ ὀρθρίσας πρὸς αὐτὴν οὐ κοπιάσει καὶ ὁ ἀγρυπνήσας δι αὐτὴν ταχέως ἀμέριμνος ἔσται. Ὅτι τοὺς ἀξίους αὐτῆς αὐτὴ περιέρχεται ζητοῦσα, καὶ ἐν ταῖς τρίβοις φαντάζεται αὐτοῖς εὐμενῶς. Σοφίας οὐ κατισχύσει ποτὲ κακία. Διὰ ταῦτα, καὶ ἐραστὴς ἐγενόμην τοῦ κάλλους αὐτῆς, καὶ ἐφίλησα ταύτην, καὶ ἐξεζήτησα ἐκ νεότητός μου, καὶ ἐζήτησα νύμφην ἀγαγέσθαι ἐμαυτῷ. Ὅτι ὁ πάντων δεσπότης ἠγάπησεν αὐτὴν μύστις γάρ ἐστι τῆς τοῦ Θεοῦ ἐπιστήμης, καὶ αἱρέτις τῶν ἔργων αὐτοῦ. Οἱ πόνοι αὐτῆς εἰσιν ἀρεταί σωφροσύνην δὲ καὶ φρόνησιν αὕτη διδάσκει, δικαιοσύνην καὶ ἀνδρείαν, ὧν χρησιμώτερον οὐδέν ἐστιν ἐν βίῳ ἀνθρώποις. Εἰ δὲ καὶ πολυπειρίαν ποθεῖ τις, οἶδε τὰ ἀρχαῖα, καὶ τὰ μέλλοντα εἰκάζειν ἐπίσταται στροφὰς λόγων, καὶ λύσεις αἰνιγμάτων σημεῖα καὶ τέρατα προγινώσκει καὶ ἐκβάσεις καιρῶν καὶ χρόνων καὶ πᾶσι σύμβουλός ἐστιν ἀγαθή καὶ ἀθανασία ἐστὶν ἐν αὐτῇ, καὶ εὔκλεια ἐν κοινωνίᾳ λόγων αὐτῆς. Διὰ τοῦτο ἐνέτυχον τῷ Κυρίῳ, καὶ ἐδεήθην αὐτοῦ, καὶ εἶπον ἐξ ὅλης μου τῆς καρδίας Θεὲ πατέρων, καὶ Κύριε τοῦ ἐλέους, ὁ ποιήσας τὰ πάντα ἐν λόγῳ σου, καὶ τῇ σοφίᾳ σου κατασκευάσας τὸν ἄνθρωπον, ἵνα δεσπόζῃ 5

6 τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων κτισμάτων, καὶ διέπῃ τὸν κόσμον ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ δός μοι τὴν τῶν σῶν θρόνων πάρεδρον σοφίαν, καὶ μή με ἀποδοκιμάσῃς ἐκ παίδων σου ὅτι ἐγὼ δοῦλος σός, καὶ υἱὸς τῆς παιδίσκης σου. Ἐξαπόστειλον αὐτὴν ἐξ ἁγίου κατοικητηρίου σου, καὶ ἀπὸ θρόνου δόξης σου, ἵνα συμπαροῦσά μοι διδάξῃ με, τί εὐάρεστόν ἐστι παρὰ σοί καὶ ὁδηγήσῃ με ἐν γνώσει, καὶ φυλάξῃ με ἐν τῇ δόξῃ αὐτῆς. Λογισμοὶ γὰρ θνητῶν πάντες δειλοί, καὶ ἐπισφαλεῖς αἱ ἐπίνοιαι αὐτῶν. ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΙΤΗΝ Ἦχος α. Καυχᾶσθε ἐν Κυρίῳ γηθόμενοι, καὶ τὰς χεῖρας ἐν εὐφροσύνῃ κροτήσατε, τῶν φιλεόρτων τὰ πλήθη, τὴν καινὴν πανήγυριν ἑορτάζοντες, τοῦ μεγάλου Ἱεράρχου τῆς Ἀλεξανδρείας Ἰωάννου τοῦ ἐν ἐλεημοσύναις πρωτεύσαντος, ἐν δὲ καινότητι τῆς ἀγάπης, καλῶς διακριθέντος. Αὐτοῦ γὰρ τὰ πάνσεπτα Λείψανα, ὡς χαριτόβρυτος πηγή, τοῦ ἁγιασμοῦ τὰ ῥεῖθρα, ἀενάως πᾶσι πηγάζουσι. Καὶ τὰς τηκομένας καρδίας, τῷ φλογμῷ τῶν παραπτώσεων, ἐν τῇ πίστει στηρίζουσι. Τῆς δὲ εὐλογίας τὴν δωρεὰν βραβεύουσι, τοῖς προσκυνοῦσιν αὐτά, καὶ Θεὸν ἀνυμνοῦσι, τὸν ἐν θαύμασι δοξάζοντα, τοὺς Αὐτῷ εἰλικρινῶς δουλεύοντας. Ἦχος β. Τῆς Ἀλεξανδρείας ὁ παλαίφατος Θρόνος, ἀξιοπρεπῶς ἀγάλλεται, τῇ θειοτάτῃ σου παρουσίᾳ, Ἱεράρχα Ἰωάννη θεσπέσιε! Χριστοῦ γὰρ εἰς τύπον κατασταθείς, τοῦ καλοῦ ποιμένος, τοῖς ἔργοις σου Αὐτῷ ὡμοιώθης, ὑπὲρ τῶν λογικῶν σου προβάτων, τὴν σὴν ψυχὴν εὐαρέστως θύσας, ἐν ἀγάπης τελειότητι, ἐπισφραγίζων λατρείαν τὴν λογικήν. Διὸ καὶ πάντας συγκαλεῖς, τῆς ἀγαθῆς σου πολιτείας ἀκολουθεῖν τοῖς τρόποις, ἵνα ἀλλήλους ἀγαπῶντες, τὸ ἔλεος εὕρωμεν τὸ ἀμέτρητον. Τούτου τυχεῖν πρέσβευε, τῆς οἰκουμένης πρεσβευτά, καὶ τῶν πενήτων τροφεῦ, ἱλαρώτατε Πάτερ Ἐλεῆμον Θεοδόξαστε. Ἦχος γ. Σκίρτα ἐν Θεῷ τῷ Σωτῆρι καὶ χόρευε, ἡ μεγαλόνησος Κύπρος, τὸν περιώνυμον Υἱὸν σου, Ἰωάννην τὸν Ἐλεήμονα μεγαλύνουσα. Πολλῇ γὰρ ἐν ἀγάπῃ πολιτευθείς, Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς, φίλος καὶ συγγενὴς ἐγένετο, καὶ οἰκεῖος τῶν ἁγίων. Τῇ ἐπιφανείᾳ δὲ τοῦ γένους αὐτοῦ, τὴν εὐγένειαν τῆς ψυχῆς προσέθετο, ἐν κοσμιότητι διαλάμπων, καὶ ἐν ἀρεταῖς περισσοτέρως, ὡς ἄρχων πολυτελῶς ἐπενδυσάμενος, πάντας παραινεῖ εἰς Θεοῦ ἀναβάσεις τὰς ἐν πνεύματι. Μητροπρεπῶς οὖν βόησον αὐτῷ, χαίροις Πατέρων κορωνίς, χαίροις Ὁσίων ἡ σεμνότης, χαίροις δόξα Ἀρχιερέων, χαίροις τῶν ἐλεημόνων στολὴ ἡ πορφυρότευκτος, χαίροις πάντων ὁδηγός, εἰς ἀγάπης τὴν ἀκρότητα. Ἦχος δ. Τοῦ σοῦ ἐλέους τὴν πλημμυρίζουσαν χάριν, καὶ τῆς σῆς εὐσπλαγχνίας τὸ ἀπροσμέτρητον πέλαγος ἐν πληθύϊ ὕμνων ἱερῶν, ἐγκωμιάζομεν καὶ νῦν, Ἰωάννη Ἐλεῆμον ἀξιέπαινε, Ἀλεξανδρείας στῦλε ἀδιάσειστε, καὶ τῆς Οἰκουμένης Πάντιμε Διδάσκαλε. Ὅτι ἐν ἐλέει τὸν Θεὸν ἐθεράπευσας, καὶ χάριν εὗρες παρ Αὐτῷ ἀγαθότητος, τοῦ παρέχειν δωρεὰς καὶ ἰάματα, τοῖς σε καρδίᾳ ἀδιστάκτῳ ὑμνολογοῦσιν. Καὶ ἡμῶν τὰς ἱκεσίας δεχόμενος, καὶ ἐπακούων τὰς φωνὰς τῶν σὲ προσκαλουμένων, δὸς ἄρτον τῆς σῆς συμπαθείας τοῖς ἐπιδεομένοις. Ἀντιλήπτωρ δὲ γενοῦ ἐν χρηστότητι καὶ ἀκέστωρ ἐν τοῖς πάθεσιν, ἵνα τοῦ ἐλέους τὴν φωνὴν πληρώσῃς, πρεσβεύων Θεῷ τῷ Ἐλεήμονι. Ἦχος πλ. α. Τοῦ Παρακλήτου ἡ ἁγιάζουσα δωρεά, σοῦ τοῖς Λειψάνοις ἐνοικοῦσα, πάντων εὐφραίνει τὰς ψυχάς, καὶ τὰς αἰσθήσεις καθαίρει, τῇ ἐπιπνοίᾳ τῆς χάριτος, Θεοφόρε Πάτερ, τῆς Ἐκκλησίας φωστὴρ ἱλαρώτατε. Ταῦτα οὖν κατέχοντες, ὡς πλοῦτον πολύτιμον, καὶ ὡς θησαύρισμα 6

7 ἔνθεον, προσπίπτομέν σοι λέγοντες. Ἐν τῷ ἐλέει τῆς σῆς ἀντιλήψεως, ἐπίσκεψαι ἡμᾶς, τοὺς καμπτομένους τῷ βάρει τῶν παραπτώσεων καὶ ἐν τῇ χρηστότητι τῆς σῆς συμπαθείας, θεράπευσον τοὺς ἐν ἀνάγκῃ θλιβομένους δούλους σου. Τῷ Θρόνῳ δὲ ὡς παρεστὼς τοῦ ἀγαθοῦ καὶ ἐλεήμονος Θεοῦ, δίδου ἐλέους δαψιλῶς τὰ νάματα, τοῖς εὐλαβῶς ἀσπαζομένοις, τὰ οὐρανόστεπτά σου Λείψανα. Ἦχος πλ. β. Ἐν ταῖς σκηναῖς τοῦ ἀπροσίτου φωτός, ἐν ταῖς μοναῖς τῆς ἀθανάτου δόξης, ἔνθα τῶν ἐλεημόνων ἐστὶν ἡ κατοικία, ἡ ἁγιωτάτη καθαρά, καὶ θεοειδής σου ψυχὴ ἀνεπέπαυται, ὦ Ἰωάννη συμπαθέστατε. Καὶ γὰρ ὡς δίκαιος τὸ πνεῦμά σου Θεοῦ ἐν ταῖς χερσὶ παρέθου. Ὃν ἠγάπας ἀληθῶς καὶ τῇ ὁδῷ τῶν ἐντολῶν Αὐτοῦ ἐβάδισας. Ἡμῖν δὲ κατέλιπες, ὡς θείαν διαθήκην καὶ κλῆρον ἱερόν, τῆς πολιτείας σου τὰ ἐξαίρετα διδάγματα, ἐπισφραγίζοντα τοῦ Θεοῦ τὰ προστάγματα. Εὐαγγελίου γὰρ γνήσιος μαθητὴς ὑπάρξας, καὶ τοῦ Κυρίου περιούσιος υἱὸς καὶ φίλος γέγονας, τοῦ ἐν ἐλέους δωρεαῖς στέφοντος, τοὺς πληροῦντας τῆς ἀγάπης τὰ προστάγματα. Ἦχος πλ. δ. Τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, περιστερὰν τὴν χρυσοπτέρυγα, τὴν τοῦ νοητοῦ κατακλυσμοῦ τῆς τῶν παθῶν συγχύσεως, τὴν κατάπαυσιν ἐπισφραγίσασαν, καὶ τὸ ἔαρ τῆς χάριτος, ἐν εἰρήνης καταλλαγῇ μεταδώσασαν, Ἰωάννην μέλψωμεν τὸν ἐλεήμονα. Ἐν κιβωτῷ τῆς σωτηρίας γὰρ διέμεινε, φέρων ἐλαίας κλάδου ἐν ἐλεήμονι γνώμῃ καὶ ἱλαρᾷ καρδίᾳ, θείως ἐργαζόμενος. Τῆς δὲ εἰρήνης καταγγέλλει τὴν νομήν, καὶ οὐρανίου δόξης τὴν εὐκληρίαν, ἥν παρέχει ὁ Θεός, τοῖς ἐργαζομένοις ἐν πιστότητι, ἀγαθῶν τῶν μεγάλων τὰ κεφάλαια. Δόξα. Ἦχος πλ. α. Τοῦ Οὐρανίου στερεώματος, τὸν φωτοειδῆ ἀστέρα, δεῦτε ἐκλαμπρύνωμεν ἐν ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς, Ἰωάννην τὸν θειότατον, καὶ φιλόστοργον ποιμένα. Καὶ γὰρ ὡς λύχνος εὐπρεπής, ἐπὶ ὄρους ἐτέθη ὑψηλοῦ, καὶ τῆς Ἀλεξανδρείας ἐκόσμησε, τὴν θεοσκεύαστον Λυχνίαν. Ἐν ἔργοις δὲ ἀγάπης καὶ φωτός, τὸν Φωτοδότην Χριστὸν ἐδόξασε, καὶ πολιτείᾳ καθαρᾷ, τὸν μεγαλόδωρον Θεὸν κατηύφρανε. Ἀγγέλων τοὺς χοροὺς ὅθεν ἐπέφθασε, τοὺς ψάλλοντας ἐν Θρόνῳ τῷ Ὑψίστῳ, τῆς Τρισαγίου Θεαρχίας τὴν ἀκατάληπτον Ἑνότητα. Πρέσβευε διὸ αἰτούμεθα, Πάτερ Ἀγγελότροπε, ὑπὲρ Μονῆς ἡμῶν τῆς σεβασμίας, τῆς ἐν Ἀγγέλων Ἀσωμάτων τῷ Ναῷ καὶ τῇ φρουρᾷ σεμνυνομένης. Καὶ πάλιν καυχωμένης ἄμετρα, τῷ τοῦ σοῦ θυσιαστηρίου ἁγιαστικῷ τόπῳ, τῷ πάλαι δομηθέντι. Καὶ ἄρτι Λειψάνων σου τῇ ἱερᾷ θήκῃ, ἣν προσκυνοῦντες εὐλαβῶς, Θεὸν δοξάζομεν, τὸν ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ, εἰς τοὺς αἰῶνας δοξαζόμενον. ΑΠΟΣΤΙΧΑ Ἦχος πλ. α. Χαίροις ἀσκητικῶν. Χαίροις φιλευσπλαγχνίας κανών, ἀγαθωσύνης ἀκριβὴς ὑποτύπωσις, τὸ λύτρον τῶν ἐν ἀνάγκαις, ὁ ἀρωγὸς ἐν δεινοῖς, τῶν πενητευόντων ἡ περίθαλψις γυμνῶν περιβόλαιον, ἀσθενούντων ἐπίκουρος, τῶν αἰχμαλώτων, ἡ βεβαία ἀνάῤῥυσις, τῶν ἐν θλίψεσι, ἡ γλυκεῖα παράκλησις Πάτερ εὐσυμπαθέστατε ἐλέους ἐπώνυμε, Ἀλεξανδρείας ὁ λύχνος, τῆς εὐλογίας τὸ νόμισμα, σεπτὲ Ἰωάννη, ὁ φαιδρύνας τῷ φωτί σου, τῆς γῆς τὰ πέρατα. Στίχος. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν, χείλη δὲ ἀνδρῶν ἐπίστανται χάριτας. Πάλιν ἐν πανηγύρει καινῇ, ὁ ἐλεήμων Ἰωάννης ἐκάλεσε, τὰ πλήθη τῶν φιλεόρτων, ἐν εὐφροσύνῃ ψυχῆς, τούτου μεγαλύναι τὰ θαυμάσια Θεὸς γὰρ Ὃν ἔστερξε, ἐν καρδίας πιστότητι, πλοῦτον ἀγάπης, πατρικῆς τούτῳ ἔνειμε, καὶ ἐδόξασε θεϊκαῖς ἀντιδόσεσιν Χάριν δὲ 7

8 ἀφιλάργυρον, τὰ πάντιμα λείψανα, ποταμηδὸν πλημμυροῦσι, τοῖς κατανύξει προστρέχουσι, αὐτὰ προσκυνῆσαι, καὶ τοῦ θείου Ἱεράρχου, λαβεῖν τὸ ἔλεος. Στίχος. Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύνεσιν. Δεῦρο ἡ Ἐκκλησία Χριστοῦ, οἷά περ νύμφη ψαλμικῶς ὡραΐσθητι, τιμῶσα μεγαλοθύμως, ἐν εὐαρέστῳ φωνῇ, τὸν νυμφαγωγόν σου τὸν σεβάσμιον λαὸν χριστεπώνυμον, ἐν συνέσει γὰρ ἴθυνε, Εὐαγγελίου, εἰς ἀείζῳα νάματα, καὶ ἐκέρασε, θεῖον νέκταρ τῆς χάριτος χαίροις αὐτῷ μελῴδησον, μεγάλε διδάσκαλε, Θεολογίας ἡ πρᾶξις, τῆς ἀληθείας τὸ ἔσοπτρον, ἀγάπης ἡ στάθμη, Ἰωάννη Ἐλεῆμον, θεομακάριστε. Δόξα. Ἦχος πλ. α. Τῶν σῶν μεγαλείων τὴν χάριν, τίς διηγήσεται ἀξίως, Ἰωάννη Ἐλεῆμον μακάριε, Πατέρων Πάτερ φιλεύσπλαγχνε; ἢ τίς ἀρκούντως ἀνυμνήσει, τῶν πολλῶν σου θαυμάτων, τὸ ἱλαρὸν καὶ ἀμέτρητον ἔλεος; τὸ δὲ χαρίεν καὶ χριστομίμητον δώρημα, τῆς πρᾳοτάτης σου καρδίας, ποίοις χείλεσιν πρεπόντων ἐπαινέσωμεν; Ὅτι ἐν ἀκριβείᾳ τὴν ἀγάπην φυλάξας, πᾶσι εὐαρέστως γέγονας τὰ πάντα, ἵνα Χριστῷ εὐαρεστήσῃς τῷ τὴν ἀγάπην στέργοντι, καὶ ἐν ταῖς καρδίαις τῶν ἀγαπώντων, μυστικῶς κατοικοῦντι. Χριστὸν οὖν ἱκέτευε ὑπὲρ ἡμῶν, τῶν μακαριζόντων τὴν σὴν πολιτείαν, τὴν ἀληθῶς Θεομακάριστον, τοῦ διδόναι ἱλασμὸν καὶ τὸ μέγα ἔλεος. Καὶ νῦν. Ὁμόηχον,. Ναὸς καὶ πύλη ὑπάρχεις, παλάτιον καὶ θρόνος τοῦ Βασιλέως, Παρθένε πάνσεμνε δι ἧς ὁ λυτρωτής μου Χριστὸς ὁ Κύριος, τοῖς ἐν σκότει καθεύδουσιν ἐπέφανεν, Ἥλιος ὑπάρχων δικαιοσύνης, φωτίσαι θέλων οὓς ἔπλασε, κατ εἰκόνα ἰδίαν χειρὶ τῇ ἑαυτοῦ. Διὸ Πανύμνητε, ὡς μητρικὴν παῤῥησίαν πρὸς αὐτὸν κεκτημένη, ἀδιαλείπτως πρέσβευε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α. Τῆς ἐρήμου πολίτης Τοῦ σεπτοῦ σου Λειψάνου Ἰωάννη τὴν ἔλευσιν, ὕμνοις ὑπαντᾷ ὑπερθέοις, καὶ συγχαίρει τῷ Πνεύματι Ἀγγέλων Ἀσωμάτων ἡ μονή, Πετράκη ἐν ᾗ ἔκτισται τὸ πρίν, θεία Τράπεζα Λατρείας τῆς μυστικῆς, ἧς μετασχόντες ᾄδομεν χαίροις τῆς οἰκουμένης θησαυρέ, χαίροις κανὼν χρηστότητος χαίροις Ἀλεξανδρείας ὁ ποιμήν, ἐλέους ὁ ἐπώνυμος. Δόξα. Καὶ νῦν. Ὁμόηχον. Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου σοι Παρθένε τὸ Χαῖρε, σὺν τῇ φωνῇ ἐσαρκοῦτο ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης, ἐν σοὶ τῇ ἁγίᾳ κιβωτῷ, ὡς ἔφη ὁ δίκαιος Δαυΐδ, ἐδείχθης πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν, βαστάσασα τὸν Κτίστην σου. Δόξα τῷ ἐνοικήσαντι ἐν σοί, δόξα τῷ προελθόντι ἐκ σοῦ, δόξα τῷ ἐλευθερώσαντι ἡμᾶς διὰ τοῦ τόκου σου. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὴν α στιχολογίαν. Κάθισμα. Ἦχος α. Τὸν τάφον σου Σωτήρ. Ἐλέους τὴν πηγήν, τὸν Χριστὸν ἀγαπήσας, καὶ Τούτου ἀκριβῶς, τὰς προστάξεις φυλάξας, ἠλέησας τοὺς πένητας, ἱλαρῷ σου φρονήματι καὶ μετέδωκας, χερσὶ πεινώντων τὸν ἄρτον ὅθεν εὕρηκας, ἐν οὐρανοῖς Ἰωάννη, τρυφὴν ἀδαπάνητον. Δόξα. Ὅμοιον. Λειψάνων σου τιμῶ, τὴν πανέντιμον θήκην, τὴν βλύζουσαν ζωῆς, τὰ γλυκύῤῥοα ῥεῖθρα, καὶ ἄνεσιν παρέχουσα, Ἰωάννη τοῖς χρήζουσιν καὶ ἀνάπαυσιν, τοῖς ἐν δεινοῖς κεκμηκόσιν παραμύθιον, καὶ εὐλογίας γὰρ πέλει, ταμεῖον πληρέστατον. 8

9 Καὶ νῦν.. Θεότητος Ναός, καὶ χωρίον ἐδείχθης, ἀνύμφευτε Ἁγνή, Παναγία Παρθένε, Θεὸν γὰρ ἐσωμάτωσας, ἀπειράνδρως ἐν μήτρᾳ σου τὸν ἀνοίξαντα, τοῦ παραδείσου τὰς πύλας καὶ ἑνώσαντα, τὰ διεστῶτα τὸ πρῴην, τῇ ἄκρᾳ χρηστότητι. Μετὰ τὴν β στιχολογίαν. Κάθισμα. Ἦχος γ. Τὴν ὡραιότητα. Κύπρος ἀγάλλεται, τῇ πανηγύρει σου, υἱὸς γὰρ ἔνδοξος, ταύτης τετύχηκας, καὶ Ἀλεξάνδρεια ὁμοῦ, εὐφραίνεται Ἰωάννη, θεῖος γὰρ ἐπίσκοπος, καὶ ποιμὴν Θεοπρόβλητος ταύτης ἐχρημάτισας, εἰς νομὴν τὴν σωτήριον τὰ πρόβατα Χριστοῦ ὡδηγήσας χαίροις πιστῶς σοι ἐκβοῶντα. Δόξα. Ὅμοιον. Ἡ τῶν Λειψάνων σου, θεία μετάθεσις, ἄρτι εἰς αἴνεσιν, πιστοὺς συνήγαγε, ἐν Ἀρχαγγέλων τῇ Μονῇ, ἰσάγγελε Ἰωάννη. ᾌδειν ἐλεήμονος, βιοτῆς σου τὰ ἔπαθλα Νέμειν τε προσκύνησιν, καὶ τιμήν σου προσήκουσαν. Ἐλέους γὰρ τὴν χάριν βραβεύεις πᾶσι τοῖς πόθῳ προσιοῦσιν. Καὶ νῦν.. Βάτος ἡ ἄφλεκτος, σὲ προετύπωσε, Παρθένε ἄχραντε, καὶ Παναμώμητε, ὅτι ἐν μήτρᾳ σου τὸ πῦρ, Θεότητος ὑπεδέξω. Ὅθεν οἱ τηκόμενοι, τῷ φλογμῷ παραπτώσεων χαίροις ἀνακράζομεν, ἐκ βαθέων σοι Δέσποινα τὴν δρόσον μητρικῆς σου εὐνοίας δίδου πλουσίως τῷ λαῷ σου. Μετὰ τὸν Πολυέλεον. Κάθισμα. Ἦχος δ. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. Τὸ δοθέν σοι ἐκ Θεοῦ τάλαντον γνώμῃ ἱλαρᾷ, ἐπαυξήσας ἐπαρκῶς, ἐναπεκόμισας καρπόν, πολυπλασίως φιλεύσπλαγχνε Ἰωάννη. Σπείρας γὰρ Χριστοῦ, τὰ προστάγματα, γῇ ἐν ἀγαθῇ τῆς καρδίας σου καὶ γεωργήσας θείοις σου κόποις, ἐν τῇ ἀγάπῃ προέκοψας. Αὐτὴν τηρῆσαι, ἐν ἐπιγνώσει, ἡμῖν δίδου ἑκάστοτε. Δόξα. Καὶ νῦν.. Ὅμοιον. Διασῶσαι βουληθείς, ὁ ὑπεράγαθος Θεός, τοὺς πεσόντας τῷ κρημνῷ, τῆς παραβάσεως βροτούς, ἐν τῇ γαστρί σου σεσάρκωται ἀποῤῥήτως. Ὅθεν οἱ χοροὶ οἱ ἀσώματοι, θαῦμα τὸ ἐν σοὶ ἐκπληττόμενοι περιδεῶς ἱστάμενοι Παρθένε, ἀκαταπαύστως ὑμνοῦσί σε αὐτοῖς συνάμα, καὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅπαν γένος δοξάζει σε. Τὸ α Ἀντίφωνον τοῦ δ ἤχου καὶ τὸ Προκείμενον. Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύνεσιν. Στίχος Ἀκούσατε ταῦτα πάντα τὰ ἔθνη. Εὐαγγέλιον. Κατὰ Ἰωάννην. (Εἶπεν ὁ Κύριος ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας...) Ό Ν Ψαλμός. Δόξα. Ταῖς τοῦ Ἱεράρχου πρεσβείαις Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. Καὶ νῦν. Ταῖς τῆς Θεοτόκου πρεσβείαις Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. Στίχος Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου... Ἰδιόμελον. Ἦχος β. Ἐν ἐλαίῳ εὐποιΐας, καὶ ἐν ἱλαρότητι τῆς πολλῆς σου συμπαθείας, τὸν ἐλεήμονα καὶ εὐσυμπάθητον Θεὸν ἐθεράπευσας, Ἰωάννη Ἐλεῆμον μακάριε. Καὶ ἐν εὐμεταδότῳ σου ἀγάπῃ, πάντας εὐεργετήσας ὡς ἀδελφούς, τῆς ἀγαθότητος εἰκὼν ἐχρημάτισας, καὶ τῆς ἐπιεικείας 9

10 μέγας διδάσκαλος. Τῷ Εὐεργέτῃ τῶν ὅλων, καὶ Διδασκάλῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, Ὃν ἐφίλεις ἐξ ὅλης σου καρδίας, πρέσβευε δεόμεθα ὑπὲρ τῶν πόθῳ τιμώντων σε. Καὶ πάντας δίδαξον ποιεῖν, τῆς ἀγάπης ἔργα τὰ σωτήρια. Εἶτα ὁ Κανών. Οὗ ἡ ἀκροστιχίς «Χάριν ᾄδω Λειψάνοις σου Ἰωάννη Ἐλεῆμον. Ἰσιδώρας». ᾨδὴ α. Ἦχος πλ. δ. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Χαριτοπλόκοις ἐν ᾠδαῖς αἰνέσωμεν, τὸν Ἱεράρχην Χριστοῦ, τὸν ἀγαθοῖς τρόποις, καὶ ἀμέμπτοις ἤθεσι, καὶ εὐπρεπείᾳ λάμψαντα Ἰωάννην τὸν πάνυ, πηγὴν ἐλέους καὶ χάριτος, τῆς Ἀλεξανδρείας τὸν ἔφορον. Ἀγγελικαὶ χοροστασίαι ᾄδουσιν, ἱερωτάταις φωναῖς, τὴν σὴν λαμπρὰν μνήμην, Ἰωάννη ἔνδοξε, καὶ τῶν πιστῶν τὰ τάγματα θεοφρόνως τιμῶσι, τῆς θαυμαστῆς πολιτείας σου, τὰ ὑπερφυῆ κατορθώματα. Ῥύπον κακίας ἐμπαθοῦς ἐξέφυγες, καὶ τῇ ἀγάπη Χριστοῦ, τῇ καθαρᾷ ὅλως, σεαυτὸν προσήρμοσας, καὶ τὸν πλησίον ἔστερξας, Ἰωάννη γνησίως, τὴν σὴν ψυχὴν δὲ ἠνάλωσας, φίλτρον σου πρὸς πάντα δεικνύμενος. Ἱερωσύνης νομικῆς τῷ χρίσματι παρὰ Θεοῦ τιμηθείς, καὶ θεουργὸν χάριν, πιστωθεὶς ἐν πνεύματι τῇ ἐκκλησίᾳ ἔλαμψας, τηλαυγῶς Ἰωάννη, καὶ μυστηρίων μετέδωκας, πλοῦτον ἀγαθὸν ἐν χρηστότητι. Νικητικῶς τὸν δυσμενῆ κατέβαλες, καὶ τοῦ θανάτου Ἁγνή, τὸ ἰσχυρὸν κράτος, παντελῶς συνέτριψας, ὡς τετοκυῖα Κύριον καὶ Θεὸν τῶν ἁπάντων, τὸν Βασιλείαν αἰώνιον, πᾶσι τοῖς βροτοῖς χαριζόμενον. ᾨδὴ γ. Ἦχος πλ. δ. Ὃ στερεώσας κατ ἀρχάς. Ἀγγελικῶς ἐπὶ τῆς γῆς, πολιτευθεὶς Ἰωάννη, καὶ τοῦ κόσμου παριδὼν τὰ ἡδέα, εὗρες χάριν ἐν Θεῷ, καὶ ἀληθῆ ἀπόλαυσιν, ἐν τοῖς ὑψίστοις ᾄδων, ᾆσμα καινὸν ἀγαλλόμενος. Δικαιοσύνης ἐνδυθείς, πανευπρεπῶς τὸν χιτῶνα, τὴν ὀσφύν σου ἐγκρατείᾳ τε ζώσας, Ἰωάννη τὴν ὁδόν, Εὐαγγελίου ὥδευσας, εὐαρεστήσας ἔργοις, θείοις τοῦ νόμου τὸν πάροχον. Ὡσεὶ ἐλαία τοῦ Θεοῦ, ἐν ταῖς αὐλαῖς Ἰωάννη, ἀγαθῶν τὴν παγκαρπίαν ἐδρέψω, τὴν ἀγάπην τὴν χρηστήν, ἐλπιδηφόρον πίστιν τε, δι ὧν ἐλέους εὗρες, πλουτοποιὸν ἀνταπόδοσιν. Λύρα φωνοῦσα οὐρανοῦ, ὑψιπρεπῆ μεγαλεῖα, καὶ καλῶν διηγουμένη τὴν δόξαν, ἀφυπνοῦσά τε ψυχάς, ἐν ἐγρηγόρσει γέγονας, ὦ Ἰωάννη θεῖε, Ἀλεξανδρείας διδάσκαλε. Ἐλευθερίαν διὰ σοῦ, οἱ γηγενεῖς εὑρηκότες, παραβάσει ἣν ἀπώλεσαν πάλαι, τῇ κυήσει σου Ἁγνή, εὐλογημένη Δέσποινα, σὺν τῷ Ἀγγέλῳ χαῖρε, χρεωστικῶς σοι προσάδουσιν. Κάθισμα. Ἦχος πλ. δ. Τὴν σοφίαν καὶ Λόγον. 10

11 Ἐντολῶν τὴν πρωτίστην ἐπεγνωκώς, καὶ αὐτὴν θεαρέστως ἐπιτελῶν, τοῖς πένησιν ἐσκόρπισας, Ἰωάννη τὸν πλοῦτόν σου καὶ ἐνδεῶν ταῖς χρείαις, πλουσίως ἐπήρκεσας, τὴν δὲ ψυχήν σου ἔθυσας, ὑπὲρ τοῦ πλησίον σου ὅθεν καὶ ὡς φίλος, ἀγαθὸς τοῦ Κυρίου, τὸν ἔπαινον, ἔλαβες, παρ Αὐτοῦ καὶ ἐσκήνωσας, εἰς νυμφῶνα ὁλόφωτον. Πρέσβευε Χριστῷ ἐκτενῶς, τὸ θεῖον ἔλεος δοῦναι ἑκάστοτε τοῖς δοξάζουσι πόθῳ, Ἐλεῆμον τὴν μνήμην σου. Δόξα. Ὅμοιον. Τῶν Λειψάνων σου θήκην τὴν ἱεράν, Ἰωάννη ἀσπάζομαι εὐλαβῶς, καὶ ταύτην περιβάλλομαι, ὡς πορφύραν πολύτιμον καὶ ὡς βύσσον θεῖον, καὶ δόξης διάδημα καὶ ὡς λυχνίαν πλήρη, τῆς ἄνω λαμπρότητος. Κράζει γηθοσύνως, ἡ σεπτὴ Ἐκκλησία, καλοῦσα εἰς αἴνεσιν, τῶν πιστῶν τὰ πληρώματα, ἐκβοῶντα συμφώνως σοι Χαίροις νυμφοστόλε σεπτέ, ὁ ἐλεήμονι γνώμῃ δωρούμενος τὸν εὐσυμπάθητον πλοῦτον, ἐλέους τοῖς κάμνουσιν. Καὶ νῦν.. Τὸ μεσότοιχον ἔχθρας τῆς παλαιᾶς, διὰ σοῦ καταβέβληται Μαριάμ, καὶ πάντες ἐκλυτρούμεθα, τῆς κατάρας τῷ τόκῳ σου καὶ εὐλογίας θείας, τὸν πλοῦτον λαμβάνομεν καὶ ἀγαθῶν τῆς χάριτος, ἀφθόνως μετέχομεν. Χαίροις χαρμοσύνως, διὰ τοῦτο βοῶμεν, Παρθένε Θεόνυμφε, τοῦ ἐλέους ἡ ἄβυσσος, ἀγαθότητος πέλαγος. Δίδου συμπαθείας ἡμῖν, τὸ ἀνεξάντλητον Κόρη κεφάλαιον καὶ ἐπάκουσον τάχος, τῶν πιστῶς δεομένων σου. ᾨδὴ δ. Ἦχος πλ. δ. Σύ μου ἰσχὺς Κύριε. Ἰδοὺ φαιδρά, ἔλαμψε, πάλιν παράκλησις θείαν χάριν δόξης ἀνατέλλουσα, τὸ σκυθρωπὸν νέφος τῶν παθῶν, μάκαρ Ἰωάννη, ταχέως ἀποδιώκουσα χαρᾷ ἣν ὑπαντῶντες, εὐχαρίστως βοῶμεν τῷ ἐλέει σου δόξα Φιλάνθρωπε. Ψάλλων Δαυΐδ, ᾄσμασιν, θείως ἀνέμελπε ὡς μεγάλη, ὡς πανυπερένδοξος, ὡς θαυμαστὴ πέλει ἀληθῶς, ἡ ἐν τοῖς Ἁγίοις, σκηνοῦσα θεία ἐνέργεια αὐτὴ καὶ Ἰωάννου, τοῖς Λειψάνοις οἰκοῦσα δωρεὰς πολλαπλῶς μεταδίδωσιν. Αἶνον κοινόν, Ἄγγελοι, ἅμα καὶ ἄνθρωποι μελωδοῦσι ᾄδοντες τὰ τρόπαια, σῆς ἀγαστῆς Πάτερ βιοτῆς, καὶ τῆς θειοτάτης, ψυχῆς σου τὴν ἀγαθότητα παμμάκαρ Ἰωάννη, τοῦ ἐλέους τὴν χάριν ὁ χαράξας πλαξὶ τῆς καρδίας σου. Νέκταρ ζωῆς, στάζουσι, οἱ θεῖοι λόγοι σου διανοίας πάντων κατευφραίνοντες, καὶ γὰρ σεαυτὸν δέδωκας ἡμῖν, τύπον Ἰωάννη, ἀμέτρου συγκαταβάσεως ποιήσας καὶ διδάξας, τὴν πρὸς πάντας ἀγάπην ἥτις νόμου ἐστὶ τὸ κεφάλαιον. Οἶκος Θεοῦ, γέγονας, σοὶ γὰρ ἐσκήνωσε Παναγία Λόγος ὁ προάναρχος, ἄνευ σπορᾶς σῶσαι βουληθείς, τοὺς τῇ ἀπογεύσει, τοῦ ξύλου ἐξολισθήσαντας καὶ πάλιν εἰς τὸ ὕψος, τῆς τιμῆς τῆς προτέρας ἐπανάγειν καθάπερ ηὐδόκησεν. ᾨδὴ ε. Ἦχος πλ. δ. Ἵνα τί με ἀπώσω. Ἱκανόν σε ποιμένα, ψυχῶν ἃς διέπλασε Χριστὸς κατέστησε, ἑρμηνεύειν λόγους, Ἰωάννη σοφίας τῆς ἄνωθεν. Καὶ ἐπὶ ὑδάτων, τῶν ζωτικῶν Εὐαγγελίου, τὰς πηγὰς ὁδηγεῖν τὸ σὸν ποίμνιον. 11

12 Σάλπιγξ θεία ἐγένου, ἠχοῦσα μυστήρια Χριστοῦ τὰ ἄῤῥητα, καὶ τοὺς πλανωμένους, ἐπιστρέφων ὁδοῦ εἰς εὐθύτητα. Καὶ τῆς ἀληθείας, μεγαλοφώνως διαγγέλλεις, Ἰωάννη λαοῖς τὰ θαυμάσια. Σκεῦος Πνεύματος ὤφθης, χωροῦν τῆς λαμπρότητος τὰ προτερήματα, καὶ Ἀλεξανδρείας, τὴν καθέδραν μεγάλως ἐκόσμησας. Ταύτην ὥσπερ λύχνος, θεοπρεπῶς κατηγλάϊσας, Ἰωάννη ἐλέους ἐπώνυμε. Ὁλοτρόπῳ σου νεύσει, Θεοῦ σου ἠτένιζες τὸ φῶς τὸ ἄδυτον, καὶ τὰς ἀντιδόσεις, τῆς Ἐκείνου ἐδέξω λαμπρότητος. Θεωρίας ὕψος, ἐπεγνωκὼς τελειοτάτης, ὡς Μωσῆς Ἰωάννη τὸ πρότερον. Ὑψηλῇ διανοίᾳ, πιστοὶ μακαρίσωμεν τὴν μόνην Πάναγνον, τὴν ἀδιαφθόρως, τὸν Θεάνθρωπον Λόγον κυήσασαν. Τὸν τῆς ἀλογίας τοὺς γηγενεῖς ἐλευθεροῦντα, καὶ ἐξ ᾍδου εἰς ὕψος ἀνάγοντα. ᾨδὴ ς. Ἦχος πλ. δ. Ἱλάσθητί μοι Σωτήρ. Ἰάσεών σε πηγήν, ἐπέγνωμεν εὐμετάδοτον ὠκεανὸν ἀγαθῶν, καὶ κρήνην ἀθόλωτον ταχὺ γὰρ παρίστασαι, τοῖς ἐν θλίψει, οὖσι, Ἰωάννη ἐλεώνυμε. Ὡς μέγαν κόσμον ἡμεῖς, καὶ τόπον ἐπαναπαύσεως καὶ θησαυρὸν ἀληθῆ, πλουτοῦμεν λειψάνων σου τὴν θήκην ἣν σέβοντες, πίστει προσκυνοῦμεν, Ἰωάννη Θεοπάροχε. Ἀκρόπολις ἀρετῶν, παράδεισος ἀγαθότητος καὶ θημωνία καλῶν, ὑπάρχει ὁ βίος σου Χριστοῦ γὰρ ἐτήρησας, Ἰωάννη, πάσας τὰς προστάξεις ἐν πιστότητι. Νηστείαις καὶ προσευχαῖς, καλῶν τε ταῖς ἐπιδόσεσι τῆς σῆς ψυχῆς τὴν στολήν, ἐστόλισας Ὅσιε διὸ καὶ ἐσκήνωσας, εἰς φωτὸς τὰ κάλλη, Ἰωάννη ἐν λαμπρότητι. Νεκρώσεως καὶ φθορᾶς, χιτῶνας ἀπεξεδύθημεν καὶ τῆς ἀφθάρτου ζωῆς, τὸ ἔνδυμα εὕρομεν Θεὸν γὰρ ἐκύησας, μὴ φθαρεῖσα ὅλως, Παναγία ὑπεράμωμε. Κοντάκιον. Ἐντολῶν ἐτήρησας, ὦ Ἰωάννη, τὴν πρωτίστην Κύριον, καὶ τὸν πλησίον ἀγαπῶν, τῶν δὲ πενήτων ἐπήρκεσας ἐν συμπαθείᾳ, ταῖς χρείαις ἑκάστοτε. Ἕτερον. Ὅμοιον. Εὐλογίας νάματα, Χριστοδωρήτου, καὶ ἐλέους βλύζουσιν, τὰ Λείψανα σου ποταμόν, ὦ Ἰωάννη πανθαύμαστε Ἀλεξανδρείας, φωστὴρ ἱλαρώτατε. Ἕτερον. Ὅμοιον. Ἱεροῦ λειψάνου σου, τῇ ἐπιδόσει, Ἰωάννη γάννυται, τῶν Ἀσωμάτων ἡ Μονή, Πετράκη χαῖρε σοὶ κράζουσα Ἀλεξανδρείας φωστὴρ ἱλαρώτατε. Ὁ Οἶκος. Τῆς ἰσαγγέλου σου ζωῆς τὰς ὑψηλὰς ἀναβάσεις καὶ τῶν ἔργων σου χρηστὰς ἐπιδόσεις, ἐν εὐσήμῳ ἑορτῇ τῆς μνήμης σου γεραίρομεν, καὶ ἐν αἰνέσεως φωνῇ, σὲ Ἐλεῆμον Ἰωάννη, πιστῶς δοξάζομεν. Ἡ δὲ πανίερος Μονὴ τῶν Ἀσωμάτων Πετράκη, ἐν Ἄστει τῷ τῶν Ἀθηνῶν, ἡ 12

13 πάλαι καυχωμένη Παρεκκλησίῳ σου σεπτῷ, νῦν τῶν Λειψάνων σου σκιρτᾷ τῇ θείᾳ ἀνακτήσει, καὶ ἐκβοᾷ χαρμονικῶς, χεῖρας κροτοῦσα μυστικῶς καὶ ᾄδουσα λαμπρῶς τοιάδε Χαίροις ὁ λύχνος τῆς εὐσπλαγχνίας χαίροις τὸ φάος τῆς εὐστοργίας. Χαίροις τῆς Ἀλεξανδρείας ὁ ποιμὴν ὁ συνετός χαίροις Κύπρου τῆς μεγάλης περιώνυμος υἱός. Χαίροις τῆς διπλῆς ἀγάπης ὁ πληρέστατος κρατήρ χαίροις τῆς ἐλπίδος μέτρον, πίστεως ὁ χαρακτήρ. Χαίροις ὀρφανῶν προστάτα, τῶν πενήτων κηδεμών χαίροις τῶν ἐν περιστάσει ὁ τερπνότατος λειμών. Χαίροις νουνεχῶς ὁ πτύξας τὸν γεώδη θησαυρόν χαίροις μαργαρίτην μέγαν ὁ κτησάμενος Χριστόν. Χαίροις τῶν πιστῶν ἡ δόξα, Ἐκκλησίας στολισμός χαίροις τῆς Μονῆς Πετράκη Ἀσωμάτων ὁ φρουρός. Χαίροις Πάτερ, Ἀλεξανδρείας φωστὴρ ἱλαρώτατε. Τῇ ΙΒ τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας, τοῦ Ἐλεήμονος. Στίχοι Ἰωάννης πένησι δοὺς καὶ σκορπίσας, Ὢ ποῖα Χριστῷ νῦν παρεστὼς λαμβάνει! Ὤχετο ἀκτεάνων δυοκαιδεκάτῃ Ἐλεητής. Στίχοι Πτωχοὺς ἐλεῶν ἐν ἱλαρᾷ καρδίᾳ ἐδάνεισας Θεὸν παμμάκαρ Ἰωάννη. Σπουδήν σου χρηστὴν θαυμάσας Ἰωάννη, καὶ αὖθις τιμῶ Λειψάνων σου τὸ θάμβος. Νοεμβρίου δωδεκάτη βίου τὸ πέρας ἔσχες, εὑρὼν τῆς ζωῆς τὸ φέγγος Ἰωάννη, ἐλέους ὁμοῦ τὴν χάριν, Ἐλεῆμον. Τῶν σῶν προσκυνῶ Λειψάνων Εὐλογίαν ὦ Ἰωάννη Μονὴ τῶν Ἀσωμάτων ᾄδει. Συναξάριον Ἰωάννης ὁ θειότατος καὶ μεγαλοπρεπὴς οὗτος ἀνήρ, ὁ τῆς Ἐκκλησίας ἀξιέραστος υἱὸς καὶ τῆς οἰκουμένης λύχνος οὐρανόφωτος, ἐγεννήθη ἐν τῇ νήσῳ Κύπρῳ, ἐκ πατρὸς ἐνάρετου καὶ εὐγενοῦς, τῇ κλήσει Ἐπιφανίου. Τῇ αὐτοῦ προτροπῇ καὶ γνώμῃ τὰ ἱερὰ καλῶς ἐξέμαθε γράμματα, τῆς δὲ ἀρετῆς τὰ στάδια ἐπιτηδείως μετῆλθε. Εἶτα εἰς γάμου κοινωνίαν ἀναγκασθεὶς ἐλθεῖν, πατὴρ τέκνων σαρκικῶν ἐγένετο. Πλήν, ἀπολιπόντων τὸν βίον μετ οὐ πολύ, τῶν τε τέκνων καὶ τῆς γυνῆς αὐτοῦ, ἀπερισπάστως ὁ Ἰωάννης ἐπεδόθη εἰς τὴν ἄσκησιν τῶν ἀρετῶν, ἰδίᾳ δὲ τῆς πρὸς πάντας ἀγάπης, τῆς συμπαθείας πρὸς τοὺς πάσχοντας, τῆς εὐσπλαγχνίας πρὸς τοὺς ἐνδεεῖς, τῆς φιλαδελφίας καὶ ἐλεημοσύνης πρὸς τοὺς πένητας, τῆς ἱλαρότητος καὶ ἀγαθότητος πρὸς τοὺς πάσχοντας, τῆς ἐπιεικείας καὶ συγχωρητικότητος πρὸς τοὺς θλίβοντας αὐτόν, τῆς ἀμνησικακίας καὶ χρηστότητος, τῆς ἀνυποκρίτου προσφορᾶς ἐν πληρότητι τῆς καθαρᾶς καὶ ἀδόλου ψυχῆς αὐτοῦ. Διὸ καὶ Ἐλεήμων δικαίως καὶ εὐλόγως ἐπωνομάσθη, τὴν κλῆσιν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ καλῶς ἐπαλήθευσας. Τὸ μέγα δὲ τῆς ἱερωσύνης ἀξίωμα ἐδέξατο, ἐν πολλῇ ἐπιμελείᾳ καὶ συνέσει τοῦτο τιμήσας πρεπόντως, τῷ Θεῷ ἀρέσκειν βουλόμενος καὶ τούτου τὸ θέλημα τηρεῖν ἐσπούδαζεν. Εἶτα καὶ Ἀρχιερεὺς τοῦ τῆς Ἀλεξανδρείας Πανιέρου Θρόνου κατεστάθη, φαίνων τοῦ Εὐαγγελίου τὸ φῶς, ὡς πόλις ἐπάνω ὄρους κειμένη καὶ τύπος γενόμενος τῶν πιστῶν ἐν πᾶσιν. Τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ, κατὰ τὴν τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ παραγγελίαν, ὑπὲρ τῶν λογικῶν ἐθυσίαζε προβάτων, ὅλον ἑαυτὸν ἀναλίσκων ὑπὲρ τῆς ποίμνης αὐτοῦ. 13

14 Τὴν τῆς πίστεως ὀρθότητα ἀγρύπνως ἐπέβλεπε, κωλύσας τὴν προσθήκην εἰς τὸν Τρισάγιον ὕμνον τοῦ «Ἅγιος Ἀθάνατος, ὁ σταυρωθεὶς δι ἡμᾶς», καὶ οὕτως διαφυλάξας τὰ ἐκ τῶν Ἁγίων καὶ Θεοφορήτων Πατέρων παραδοθέντα τῇ Ἐκκλησίᾳ δόγματα, τῆς ἀληθείας κῆρυξ ἐγένετο. Καὶ ἕτερα πλεῖστα θαυμαστὰ εἰργάζετο, ὡς δοῦλος πιστὸς καὶ οἰκονόμος φρόνιμος, ὁ Ἐλεήμων οὗτος Ἰωάννης. Τὸ δοθὲν οὖν τούτῳ τάλαντον, φιλοπόνως τῇ φιλαδελφίᾳ καὶ ἐλεημοσύνῃ εἰς ἑκατὸν πολυπλασιάσας, πρὸς τὸν Ἐλεήμονα καὶ Φιλεύσπλαγχνον Θεὸν ἐξεδήμησεν ἐν ἔτει 619 μετὰ Χριστόν, ἑξήκοντα τέσσερα ἔτη ἀνύσας ἐπὶ τῆς γῆς, εἰς δὲ αἰώνιον μεταβὰς ζωὴν καὶ ἀκήρατον λαμπρότητα, Θεὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἐκτενῶς δυσωπεῖ καὶ τοῦτον ἀσιγήτως σὺν Ἀγγέλοις δοξάζει. Καὶ τὴν μὲν ἁγιωτάτην ψυχὴν αὐτοῦ εἰς χεῖρας τοῦ πλαστουργήσαντος Θεοῦ παρέθετο, τὸ δὲ σῶμα αὐτοῦ εἰς γῆν ἐτάφη, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Τύχωνος, ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι αὐτοῦ, ἐν τῇ πόλει Ἀμαθοῦντος, ἐν μέσῳ δύο προκοιμηθέντων ἐπισκόπων, τῶν ὁποίων τὰ Λείψανα θαυμαστῷ τῷ τρόπῳ μετετοπίσθησαν ἀφ ἑαυτῶν, πρὸς ὑποδοχὴν τοῦ μεγάλου καὶ οὐρανοφάντορος τούτου Ἁγίου. Ἐκ τοῦ ἱεροῦ τάφου τοῦ ἐλεήμονος τούτου Ἰωάννου, ἄῤῥητος ἡ εὐωδία ἀναδοθεῖσα ἐνέπλησεν ἀγαλλιάσεως τὰ πλήθη τῶν πιστῶν. Τὸ δὲ μῦρον, τὸ ἀναβλύσαν ὡσαύτως ἐκ τῶν σεπτῶν λειψάνων, πᾶσι μετέδωκε τῆς χάριτος τὰς δωρεὰς καὶ τοῦ θείου ἐλέους τὰς δαψιλεῖς χορηγίας, εὐεργετῶν ψυχὰς καὶ σώματα τῶν ἐν ἀνάγκαις παντοίαις θλιβομένων. Πολλαχοῦ δὲ τῆς γῆς, μετὰ τὴν ἀνακομιδὴν τοῦ Ἁγίου τούτου Πατρός, διεμοιράσθησαν τὰ χαριτόβλυτα καὶ πάνσεπτα λείψανα αὐτοῦ, μαρτυροῦντα τῆς πρὸς τὸν Θεὸν παῤῥησίας Αὐτοῦ τὸ οὐράνιον ὕψος. Καὶ ταῦτα προσκυνοῦντες οἱ πιστοί, ἁγιασμοῦ τὰς δωρεὰς λαμβάνομεν καὶ χαρισμάτων τὴν χορηγίαν. Ἓν ἐκ τῶν σημαντικωτέρων τεμαχίων τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγιωτάτου τούτου Πατριάρχου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, φυλάσσεται εἰς τὴν Βιέννην τῆς Αὐστρίας, πλεῖστα θαύματα καὶ ἰάσεις ἀναβλύζον τοῖς προστρέχουσιν. Ἐπ ἐσχάτων δὲ τῶν ἡμερῶν, ἐν ἔτει δισχιλιοστῷ ἕκτῳ (2ΟΟ6), μηνὶ Νοεμβρίῳ, ἡμέρᾳ δωδεκάτῃ, καθ ἥν ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία τιμᾷ τὴν μνήμην τοῦ Θεοπρεπεστάτου τούτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, οἱ δὲ ἀπανταχοῦ τῆς γῆς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἐν λατρείαις καὶ δεήσεσιν αἰνοῦσι τὸν Παγκόσμιον τοῦτον Ἅγιον Πατέρα, ἡ ἐν Ἀθήναις ἱερὰ καὶ σεβασμία Μονὴ τῶν Ἀσωμάτων Πετράκη, διπλῆν ἑορτὴν ἀπὸ τοῦ νῦν ἄγει καὶ καινὴν πανήγυριν συγκροτεῖ. Καθόσον ἐν ταύτῃ τῇ πανσέπτῳ καὶ ἱερᾷ ἡμέρᾳ, Ἀρχιερατεύοντος ἐν τῇ Αὐστρίᾳ Μιχαήλ, ἀνδρὸς θεοφιλοῦς καὶ αἰδεσιμωτάτου, τῇ εὐλογίᾳ καὶ συναινέσει τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου, μετεφέρθη ἐκ τῆς Βιέννης τεμάχιον ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος εἰς τὴν σεβασμίαν Μονὴν ταύτην, ἧς ἐν συνόψει τὸ ἱστορικὸν οὕτως ἔχει: Τὸ καθολικὸν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη, ἐκτίσθη εἰς δύο περιόδους ἡ κόγχη τοῦ ἱεροῦ Βήματος τὸν 9ον αἰῶνα, ὁ κυρίως Ναὸς τὸν 10ον αἰῶνα, ὁ Νάρθηξ καὶ ἐξωνάρθηξ τὸν 15ον αἰῶνα. Ἐν ἔτει δὲ ὕστερον 1673, ἱδρύθη καὶ ἀνεκαινίσθη αὕτη ὑπὸ τοῦ ἱερομονάχου Παρθενίου Πετράκη, ἰατροῦ ἐκ Δημητσάνης. Πανηγυρίζει δὲ δὶς τοῦ ἔτους τὴν 8ην Νοεμβρίου, μνήμην τῆς Συνάξεως τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ πασῶν τῶν ἐπουρανίων Δυνάμεων, οἷς ἡ Μονὴ ἀφιέρωται καὶ τούτων τὴν ἐπωνυμίαν κέκτηται. Καὶ πάλιν τὴν 7ην Φεβρουαρίου, ἑορτὴν τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Παρθενίου, ἐπισκόπου Λαμψάκου, καθ ἥν ἡμέραν τελεῖται τὸ ἐτήσιον κτιτορικὸν μνημόσυνον, εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τοῦ πρώτου καθηγουμένου καὶ κτίτορος αὐτῆς, Ἀρχιμανδρίτου Παρθενίου Πετράκη. Ἐντὸς τῆς ἱερᾶς Μονῆς ταύτης, λειτουργεῖ καὶ ἕτερον παρεκκλήσιον, ἀφιερωθὲν εἰς τὸν Ἅγιον τοῦτον Πατριάρχην Ἀλεξανδρείας, Ἰωάννην τὸν Ἐλεήμονα, ὃν εὐλαβῶς τιμῶσιν οἱ ἑκάστοτε Μονάζοντες ἐν τούτῳ τῷ σκηνώματι τῆς δόξης τοῦ Κυρίου. Τῆς δὲ ἐλεημοσύνης καὶ εὐποιΐας, ἧς προΐστατο ὁ Ἁγιώτατος Πατὴρ ἡμῶν Ἰωάννης μετὰ ζήλου ἐπεμελοῦντο οἱ Πατέρες τῆς Μονῆς ταύτης, ἀπὸ τοῦ κτίτορος αὐτῆς Ἀρχιμανδρίτου καὶ Ἰατροφιλοσόφου Παρθενίου Πετράκη ἄχρι τῆς σήμερον. Ἡ Ἱερὰ γὰρ αὕτη Μονὴ ἀείποτε ἐνίσχυε τὸ φιλανθρωπικὸν ἔργον τῆς Ἐκκλησίας, ἐστήριζε τὴν λειτουργίαν Πτωχοκομείων, Νοσοκομείων καὶ ἑτέρων εὐαγῶν Ἱδρυμάτων, ἐφρόντιζε διὰ τὰς ἀνάγκας τῶν ἐνδεῶν καὶ ἐν τῇ θυσίᾳ καὶ προσφορᾷ πρὸς τὸν πλησίον, πολλοὺς τοὺς κόπους καὶ ἀμετρήτους θυσίας κατέβαλλεν, τῆς ἀγάπης μὴ ἐπιλανθανομένη, ἥτις ἐστὶ τῶν ἀρετῶν τὸ κεφάλαιον. Σήμερον δέ, τὸ καθολικὸν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ταύτης, προσφέρεται ὡς Συνοδικὸν Παρεκκλήσιον τῆς Ἑλλαδικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ὅπως ἐν αὐτῷ τελῶνται πᾶσαι αἱ Συνοδικαὶ Ἱερουργίαι καὶ αἱ λοιπαὶ τίμιαι Μυσταγωγίαι κατὰ τὰ διωρισμένα, δυνάμει τῆς ἀπὸ Ἀποφάσεως τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου. Ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν καθηκόντων αὐτοῦ, ὁ νῦν Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ταύτης, Ἀρχιμανδρίτης Ἰάκωβος Μπιζαούρτης, ὡς καὶ οἱ Ἡγουμενοσύμβουλοι Ἀρχ/της Ἀντώνιος Ἀβραμιώτης καὶ Ἀρχ/της Θεόφιλος Μανωλᾶτος, ἐνήργησαν ὅπως περιέλθῃ εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν ταύτην, τίμιον Λείψανον τοῦ Ἁγιωτάτου τούτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος. 14

15 Εἰρήσθω δέ, ὅτι ὁ εὐλαβὴς καὶ φιλάγιος οὗτος Γέρων Ἰάκωβος, γεννηθεὶς καὶ αὐξηθεὶς ἐν τῇ πόλει τῶν Ἀθηνῶν, καὶ δὴ πλησίον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἀσωμάτων Πετράκη, πολλῇ τῇ εὐλάβειᾳ συνείχετο, τὸν Ἅγιον τοῦτον Ἐλεήμονα τιμῶν ὑπερβαλλόντως καὶ ἐν τῷ παρεκκλησίῳ τῷ εἰς αὐτὸν ἀφιερωθέντι συχνάζων καὶ τῷ Θεῷ λατρεύων ἐκ νεότητος αὐτοῦ, ἅτε παρὰ τῶν εὐλαβῶν αὐτοῦ γονέων ἐξ αὐτῶν τῶν σπαργάνων ὁδηγηθεὶς καὶ ἀνατεθεὶς τῇ σεβασμίᾳ ταύτῃ Μονῇ. Ἐκ ζήλου ὅθεν ἐπαινετοῦ κινούμενος, τῷ Μακαριωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυρίῳ κυρίῳ Χριστοδούλῳ ἀπευθυνθείς, τὴν τοῦ Λειψάνου ἔλευσιν ἐξῃτήσατο. Καὶ οὗτος πάλιν, μετὰ πατρικῆς στοργῆς περισσῆς καὶ μερίμνης ποιμαντικῆς ἀμερίστου, τὴν ἐπιθυμίαν ταύτην ἐξεπλήρωσε. Καὶ ὁλοθύμως ἔστερξεν, ὅπως τὸ τίμιον Λείψανον ἐκ τῆς Βιέννης τῆς Αὐστρίας ἔλθῃ ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τῶν Ἀσωμάτων Πετράκη, ἐν τῷ ὁμωνύμῳ θυσιαστηρίῳ τοῦ Ἐλεήμονος Ἁγίου Ἰωάννου, τῇ 12ῃ Νοεμβρίου 2006, ἡμέρα τῆς μνήμης αὐτοῦ. Ὑπεραρκούντως καὶ κατὰ χρέος ὅθεν εὐχαριστοῦντες τόν τε Παναγιώτατον Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, τόν τε Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Αὐστρίας κ.κ. Μιχαὴλ καὶ τὸν Μακαριώτατον ὡσαύτως Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ.κ. Χριστόδουλον, διὰ τὴν πατρικὴν μέριμναν καὶ τὴν φιλόστοργον φροντίδα, ὁ ὁσιολογιώτατος Καθηγούμενος Ἀρχιμ. Ἰάκωβος Μπιζαούρτης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἐνασκούμενοι Πατέρες, ἑορτὴν συστήσαντες, τὸ τίμιον Λείψανον ἐδέξαντο. Τὸν δὲ Θεὸν ἡμῶν, τὸν ἐν Ἁγίοις ἀναπαυόμενον καὶ ἐν Αὐτοῖς μεγάλως ἐνδοξαζόμενον καὶ θαυμαζόμενον, εὐλογοῦντες δοξάζουσιν ἀεί, τὸν μέγαν καὶ ὑπερένδοξον, ᾧ πρέπει δόξα, τιμὴ καὶ μεγαλωσύνη, εἰς τοὺς αἰῶνας. ΑΜΗΝ. Ταῖς αὐτοῦ ἁγίαις πρεσβείαις ὁ Θεός, καὶ ἡμᾶς τῇ πρὸς Σὲ καὶ τὸν πλησίον ἀγάπῃ στήριξον, ἵνα τῆς προσδοκίας εὕρωμεν μισθόν, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. ᾨδὴ ζ. Ἦχος πλ. δ. Παῖδες Ἑβραίων ἐν καμίνῳ. Ἥκει Λειψάνων σου ἡ θήκη, ὡς θεόδμητον ταμεῖον Ἰωάννη, καὶ παρέχει πολλήν, εἰρήνην τοῖς βοῶσιν ὡς θαυμαστὸς εἶ Κύριε, ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις. Ἔσχες βεβαίαν παῤῥησίαν, πρὸς τὸν Ὕψιστον Θεόφρον Ἰωάννη, τῆς ἀγάπης καὶ γάρ, ἐτήρησας τὸν νόμον ὡς ἀδελφοὺς τοὺς πένητας, φιλοστόργως ἐλεήσας. Λάμπεις πρεπόντως Ἰωάννη, ὡς πολύφωτος ἀστὴρ τῇ οἰκουμένη, καὶ τὸ σκότος δεινῆς, διώκεις ἀσπλαγχνίας τοὺς δὲ νυκτὶ καθεύδοντας, ἱλαρύνεις ἐν ἐλέει. Ἔργα ἀρίστης εὐποιΐας, ἐπετέλεσας ἐν βίῳ Ἰωάννη, διὸ δόξης Θεοῦ, ἐδέξω τοὺς στεφάνους καὶ τοῦ φωτὸς τὴν εὔκλειαν, καθορᾷς εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἥνπερ ἀπώλεσαν ἀφρόνως, οἱ πρωτόπλαστοι τιμὴν τοῦ παραδείσου, ἐπανεῦρον ἐν σοί, Παρθένε Παναγία ὡς τετοκυῖα Κύριον, καὶ Θεὸν ἀνερμηνεύτως. ᾨδὴ η. Ἦχος πλ. δ. Ἑπταπλασίως κάμινον. Μετὰ σαρκὸς ὡς Ἄγγελος, Ἰωάννη ἐβίωσας, καὶ τῶν χαμαιζήλων, τὴν σπουδὴν ἐμίσησας Θεοῦ δὲ τῷ ἔρωτι, εἰς τῆς ἀπαθείας ὕψος ἀρθείς, τὸν Δημιουργόν, καὶ Λυτρωτὴν ἀνεβόας, οἱ παῖδες εὐλογεῖτε, Ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. Ὁλοσχερῶς ἠγάπησας, Ἰωάννη τοὺς πάσχοντας, καὶ τοῖς δεομένοις, ἀφειδῶς ἐσκόρπισας σὸν πλοῦτον καὶ ἔλαβες, αἰωνιζούσης δόξης τιμήν, τὸ πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Λυτρωτὴν δείξας φίλτρον, Ὃν παῖδες εὐλογοῦσιν, ἱερεῖς ἀνυμνοῦσι, λαοὶ ὑπερυψοῦσιν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 15

16 Νέκταρ γλυκὺ καὶ ἄῤῥητον, ἐκ χειλέων σου ἔσταξε, καὶ τὴν Ἐκκλησίαν, Ἰωάννη ηὔφρανεν ἐξ ἔργων δὲ θείων σου, ἀναβλυστάνει ὕδωρ τὸ ζῶν, καὶ τοὺς εὐσεβεῖς, εἰς τὸ βοᾷν καταπείθει, οἱ παῖδες εὐλογεῖτε, ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἱεροφάντωρ ἄριστος, Ἰωάννη γεγένησαι, ὡς ἀδιαλείπτως, τῷ Θεῷ εὐχόμενος τὴν πρᾶξιν ἐπίβασιν, τῆς θεωρίας ὅλως ποιῶν, καὶ ὡς Μωϋσῆς, τῷ Νομοθέτῃ ὡμίλεις, Ὃν παῖδες εὐλογοῦσιν, ἱερεῖς ἀνυμνοῦσι, λαοὶ ὑπερυψοῦσιν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. Στάμνος χρυσῆ γεγένησαι, ὡς ζωῆς Ἄρτον Δέσποινα, καὶ τῆς σωτηρίας, γλυκασμὸν παρέχουσα Θεὸν γὰρ ἐχώρησας, ἐν τῇ γαστρί σου ἄνευ σπορᾶς, τῇ τοῦ Γαβριήλ, θεουργικῇ προσφωνήσει, ἐκ Πνεύματος Ἁγίου, τὸν Ἀδὰμ ἵνα δείξῃς, Θεοῦ συγκληρονόμον, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. ᾨδὴ θ. Ἦχος πλ. δ. Ἐξέστη ἐπὶ τούτῳ. Στίχος Μεγάλυνον ψυχή μου, τῆς Ἀλεξανδρείας τὸν πρωθιεράρχην, τὸν μέγαν Ἰωάννην. Ἱέρευσας ἀμέμπτως ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ λατρείας Κυρίῳ προσέφερες, εἰρηνικάς, θύων Ἰωάννη ἐν τῷ Ναῷ, Ἀρχιερεὺς ὡς ἔννομος, τῆς Ἀλεξανδρείας κατακοσμῶν καθέδραν τὴν τιμίαν, καὶ θρόνῳ τῆς Τριάδος, νῦν ἐν ὑψίστοις παριστάμενος. Στίχος Μεγάλυνον ψυχή μου, θεῖον Ἰωάννην, λύχνον τῆς ἀγάπης, ἐλέους τὴν λαμπάδα. Δυσώπει τὸν Σωτῆρα ἀνελλιπῶς, Ἰωάννη ἐλέους ἐπώνυμε, δοῦναι ἡμῖν, λύσιν τῶν πταισμάτων καὶ ἱλασμόν, καὶ τῆς ἀκτίστου χάριτος, τὰς θεοπαρόχους μαρμαρυγάς δοχεῖον γὰρ ὑπάρχεις, φωτὸς τοῦ ἀνεσπέρου, τούτου ἀστράπτων τὴν λαμπρότητα. Στίχος Μεγάλυνον ψυχή μου, πίστεως φωστῆρα, τὸν λελαμπρυσμένον ἀξίως Ἰωάννην. Ὡς ὄρθρον χαρμοσύνου ἀνατολῆς, ὡς αὐγὴν ζωηφόρου ἐγέρσεως, ὡς ὑετόν, δρόσον ἀποστάζοντα μυστικήν, καὶ διαυγῆ ὡς κρήνην σε, ὕδατος δεικνύοντα προχοάς πλουτοῦμεν Ἰωάννη, διὸ καὶ ὁλοθύμως, σοῦ τὰ ἐλέη μεγαλύνομεν. Στίχος Μεγάλυνον ψυχή μου, εὔστοργον πατέρα, τὸν ἀναλωθέντα τοῖς τέκνοις Ἰωάννην. Ῥημάτων μου ἐπάκουσον τῶν πτωχῶν, καὶ Θεῷ Ἰωάννη με σύναψον, πλουτοποιῷ, ἔχεις γὰρ ὡς φίλος Αὐτοῦ πολλὴν καὶ συμπαθῆ χρηστότητα, ἣν καὶ διανέμεις ἐν πλησμονῇ τοῖς πίστει σε τιμῶσι, καὶ σοῦ τῇ ἀντιλήψει, ἐν οἰκειότητι προστρέχουσι. Στίχος Μεγάλυνον ψυχήν μου, Ἄγγελον ἐλέους, τὸν συναναβάντα ἐν ὕψει Ἰωάννην. Ἀγάπης ὁ κτησάμενος θησαυρόν, τῆς ἐλπίδος πονήσας Γεώργιον, καὶ τὸν καρπόν, πίστεως δρεψάμενος δαψιλῶς, ὡσεὶ ἐλαία ἤνθησας, πάντας δὲ στηρίζεις ἐν τοῦ Θεοῦ, τῷ φίλτρῳ Ἰωάννη, παρέχων τοῦ ἐλέους, τὰς ἀντιδόσεις ἀγαθότητι. Στίχος Μεγάλυνον ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν, καὶ ἐνδοξοτέραν τῶν ἄνω στρατευμάτων. Σκηνώσας ἐν τῇ μήτρᾳ σου ὁ Θεός, ὁ τῇ κτίσει Παρθένε ἀχώρητος, τοῦ Οὐρανοῦ, ὤφθης πλατυτέρα καὶ πάσης γῆς, ὑψηλοτέρα Πάναγνε, πλέον ὑπερτέρα τῶν χερουβίμ χορῶν τε ἀσωμάτων, πασῶν ἁγιωτέρα, διὸ ἐνδόξως σὲ δοξάζομεν. Καταβασία. Ἅπας γηγενής. 16

17 ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΟΝ Ἦχος γ. Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις. Σῶν ἀγαθῶν τὸν πλοῦτον, διασκορπίσας ταῖς χερσί, τῶν ἐνδεῶν Ἰωάννη, παρὰ Θεοῦ τὴν ἀμοιβήν, ἐν οὐρανοῖς ἀντελάβου, καὶ πλησμονὴν τοῦ ἐλέους. Ἕτερον Ἐν ἱλασμοῖς ἀγάπης, καὶ συμπαθείας οἰκτιρμοῖς, εἰς ἑκατὸν ἐπαυξήσας, τὰς τῶν ταλάντων δωρεάς, εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου, ὦ Ἰωάννη εἰσῆλθες. Ἕτερον Ὡς θησαυρὸς εὐώδης, καὶ εὐλογίας προχοή, ἡ τῶν Λειψάνων σου θήκη, ὦ Ἰωάννη θαυμαστέ, ἄρτι Μονῇ ἐπεδόθη, τῶν Ἀσωμάτων Πετράκη. Τὸν ἀγαθὸν Δεσπότην, ἄνευ θελήματος σαρκός, ἀποτεκοῦσα Παρθένε, ἐπὶ τῆς γῆς σωματικῶς, ἐν δωρεαῖς παραδείσου, τοὺς ἐξ Ἀδὰμ ἀγαθύνεις. ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ Ἱστῶμεν στίχους δ καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ προσόμοια. Ἦχος πλ. δ. Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος. Χαίροις Ἰωάννη πάντιμε! τῆς συμπαθείας λιμήν, ἡ εἰκὼν ἀγαθότητος, ἐλέους τὸ δώρημα, τῆς ἀγάπης διδάσκαλε τῶν δεομένων χρείαις ἐπήρκεσας καὶ τοῖς πεινῶσιν ἄρτον μετέδωκας νόμου κεφάλαιον, ἀκριβῶς ἐπλήρωσας! ὁλοσχερῶς, στέρξας τὸν πλησίον σου, Χριστῷ πειθόμενος. Στῦλος Ἰωάννη γέγονας! Ἀλεξανδρείας λαόν, ὁδηγῶν ἐν εὐθύτητι, εἰς δόξης σκηνώματα, τῷ φωτὶ τῶν σῶν πράξεων, δικαιοσύνης ἔχων τὴν ἔλλαμψιν ὡς ὁ θεόπτης Μωϋσῆς τὸ πρότερον. Κάλλος τὸ ἄφραστον, τοῦ Χριστοῦ ἑώρακας! Χαρμονικῶς, τῆς ἐπαγγελίας δέ, εἰς γῆν κατέπαυσας. Σκεῦος ἐκλογῆς ὑπέρτιμον! ὥσπερ ὁ Παῦλος τὸ πρίν, Παρακλήτου ταῖς χάρισι, ἀξίως ἐγνώρισαι, Ἰωάννη πανάγιε ἐπὶ τοῦ ὄρους ὅθεν τιθέμενος φωτὸς ἐκφαίνεις τὴν ὡραιότητα. Τούτου ἐλλάμψεσι, μετασχεῖν ἀξίωσον! σοὺς ὑμνητάς, ᾄδοντας τὰ τρόπαια, τῆς πολιτείας σου. Θήκην τῶν σεπτῶν Λειψάνων σου! πανευλαβῶς προσκυνῶ, ἐξ αὐτῆς ἀρυόμενος, ζωήῤῥυτα νάματα, Ἰωάννη πανάγαθε τὸ τοῦ ἐλέους ἔχων γὰρ πλήρωμα. Χριστομιμήτως τοῦτο μετέδωκας. Πᾶσι τοῖς κάμνουσι, ἐν δεινοῖς καὶ πάθεσι! ὡς ἀρεστός, δοῦλος τοῦ Κυρίου σου, τοῦ Ἐλεήμονος. Δόξα. Ἦχος πλ. δ. Μακαρισμῶν τῶν θεϊκῶν, τὰς ἀμοιβὰς ἀξίως ἀπεκόμισας, Ἰωάννη Παμμακάριστε! Τοὺς γὰρ πτωχοὺς ἐλεήσας, ἐν γνώμῃ ἀγαθῇ, καὶ καρδίᾳ ἱλαρᾷ καὶ τρόπῳ θεαρέστῳ, τὸ μέγα τοῦ Θεοῦ ἔλαβες ἔλεος! Αὐτὸς γὰρ ἐπηγγείλατο εἰπών Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται. Νῦν δὲ χάρισαι ἡμῖν, τῶν σῶν δωρεῶν τὸ ἔλεος, τοῖς προσκυνοῦσι τὰ χαριτόβρυτά σου Λείψανα, τὰ σεμνύνοντα ἀπ ἄρτι, τὴν παλαίφατον Μονήν, τῶν Ἀσωμάτων Πετράκη. Ἐν ᾗ ἔκτισται τὸ πρίν, τῷ σῷ σεπτῷ ὀνόματι, τῆς λογικῆς λατρείας Βῆμα ἱερόν, καὶ Τράπεζα ἁγία, τῆς ἀναίμακτου προσφορᾶς. Ταῖς σαῖς πρεσβείαις οὖν φύλαττε ὁμοῦ, τὸν τῆς Ἀλεξανδρείας Χριστεπώνυμον λαόν, ἧς γέγονας ποιμήν, καὶ θεῖος Ἀρχιθύτης. Ἀεὶ δὲ πάντας τοὺς μεγαλύνοντας πιστῶς, τὰς ἀριστείας τῆς ἐλεήμονός σου βιοτῆς, ἐν ἐλαίῳ μυστικῷ στεφάνωσον καλῶς. Ἵνα ἐν εὐποιΐας ἀρεσταῖς, Θεῷ οἰκειωθῶμεν τῷ Ἐλεήμονι, καὶ Τούτου ὡς 17

18 δοῦλοι ἀγαθοί, καὶ φίλοι πιστοὶ καὶ φρόνιμοι οἰκονόμοι, εἰς νυμφῶνα τῆς χαρᾶς, εἰσέλθωμεν ἀγαλλόμενοι, ἔνθα τοῦ φωτός ἐστίν, ἡ κατοικία ἡ αἰώνιος. Καὶ νῦν. Ἐκ παντοίων κινδύνων τοὺς δούλους σου φύλαττε, εὐλογημένη Θεοτόκε, ἵνα σε δοξάζωμεν, τὴν ἐλπίδα τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Δοξολογία Μεγάλη. Εἰς τὴν Λειτουργίαν. Τυπικά. Μακαρισμοί. (γ καὶ ς ᾠδὴ) Ἀπόστολος. Εὐαγγέλιον. ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ Χαίροις τῆς ἀγάπης ἡ κορωνίς, χαίροις τῆς ἐλπίδος καὶ τῆς πίστεως ἡ σφραγίς, χαίροις τοῦ ἐλέους τὸ σκεῦος Ἰωάννη ποιμὴν Ἀλεξανδρείας εὐσυμπαθέστατε. Θήκην τῶν Λειψάνων σου προσκυνῶ, ῥεῖθρα ἀπαντλοῦσα Ἰωάννη ζωοποιά, λέγει καυχωμένη Μονὴ τῶν Ἀσωμάτων Πετράκη ἡ Ναόν σου ἔχουσα ἅγιον. Δίστιχα Ἀκροτελεύτια Ἐλέους σου τὰς δωρεὰς παράσχου Ἰωάννη, τῇ σὲ τιμώσῃ ἐν γραφαῖς τῶν ὕμνων Ἰσιδώρᾳ, Καθηγουμένῃ τῆς σεπτῆς Μονῆς τοῦ Κυπαρίσσου, Ἱεροθέου Ἀθηνῶν πρώτου τε Ἐπισκόπου. Τῶν Ἀσωμάτων δὲ Μονὴν Πετράκη ἀεὶ σκέπε, τὴν καυχωμένην σῷ Ναῷ καὶ σῶν Λειψάνων θήκη, ἐλθούσῃ ἄρτι ἐν Αὐτῇ μακρόθεν ἐξ Αὐστρίας, Βαρθολομαίου προσταγῇ ἐν Πόλει Πατριάρχου Ἀρχιερέως Μιχαὴλ τῇ εὐγενεῖ προθέσει, συστάσει τε τῇ πατρικῇ εὐστόργου Χριστοδούλου, Ἀρχιερέως εὐλαβοῦς Καθηγουμένου πόθῳ, ὃς παιδιόθεν ἔστεργεν σὴν Ἐλεῆμον μνήμην, καὶ σῷ Ναῷ προσέτρεχε, ταύτης Μονῆς τῷ κλέει, σέβας σοι νέμειν καὶ τιμὴν πρεπόντως Ἰωάννη. Πάντας δὲ διαφύλαττε ἀτρώτους ἐκ κακίας καὶ τῇ ἀγάπῃ στήριξον τῇ καινοπρεπεστάτῃ, ἵνα Θεοῦ τοῦ ἀγαθοῦ ὀφθῶμεν κληρονόμοι, καὶ τούτῳ δόξαν νέμωμεν ἐν τῷ καινῷ αἰῶνι. ΤΕΛΟΣ, ΚΥΡΙῼ ΔΕ, Τῼ ΜΟΝῼ ΑΓΑΘῼ ΚΑΙ ΕΛΕΗΜΟΝΙ ΘΕῼ, ΔΟΞΑ ΑΡΜΟΖΕΙ, ΑΙΝΕΣΙΣ ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΩΣΥΝΗ, ΠΑΤΡΙ, ΥΙῼ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙ, ΕΙΣ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ. ΑΜΗΝ 18

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ. Σοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ. Σοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Σοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ ΑΡΣΑ 2011 [1] ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗ Θ' ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝ ΣΨ ΜΙΚΡΨ ΕΠΕΡΙΝΨ Ἱστῶμεν στίχους δ' κάι ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια. Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου ἐν τῇ

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου ἐν τῇ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ Εἰς τήν Ὁσίαν Θωμαΐδα τήν ἐκ Λέσβου, Προστάτιδα τῆς συζυγίας Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως, ἀρχόμεθα τοῦ ψαλμοῦ ρμβ (142) Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου ἐν τῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΙΟΥ. Ἰουνίου Κ. Μνήµην ἐπιτελοῦµεν, τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν. καὶ ιδασκάλου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΙΟΥ. Ἰουνίου Κ. Μνήµην ἐπιτελοῦµεν, τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν. καὶ ιδασκάλου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΙΟΥ Ἰουνίου Κ Μνήµην ἐπιτελοῦµεν, τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν καὶ ιδασκάλου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Μετὰ τὸν Προοιµιακόν, τὸ «Μακάριος ἀνήρ». Εἰς δὲ τὸ «Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

Πῶς σὺ Ιουδαῖος ὢν παρ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρίτιδος οὔσης;

Πῶς σὺ Ιουδαῖος ὢν παρ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρίτιδος οὔσης; Johannesevangelium 4,1-42 4,1 Ως οὖν ἔγνω ὁ Ιησοῦς ὅτι ἤκουσαν οἱ φαρισαῖοι ὅτι Ιησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ Ιωάννης 4,2 καίτοιγε Ιησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 4,3 ἀφῆκεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15)

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15) ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Β Κορ. δ 6 15) Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ὁ εἰπών ἐκ σκότους φῶς λάμψαι ὃ ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Θεωρητικά στοιχεία 1. Παρατακτική σύνδεση α. Ασύνδετη παράταξη ή ασύνδετο σχήμα Είναι ο αρχικός και απλοϊκός τρόπος σύνδεσης όμοιων προτάσεων ή όρων. Κατ αυτόν τα συνδεόμενα μέρη διαδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

1st and 2nd Person Personal Pronouns

1st and 2nd Person Personal Pronouns 1st and 2nd Person Personal Pronouns Case First Person Second Person I You () Nominative ἐγώ σύ Accusative ἐμέ or με σέ Genitive ἐμοῦ or μου σοῦ Dative ἐμοί or μοι σοί We You () Nominative ἡμεῖς ὑμεῖς

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν δοκεῖ δέ μοι ὦ βουλή ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΧΩΝ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΙΑΝ Τῌ Α ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ μεγάλου ( 379).

Διαβάστε περισσότερα

Liturgia praesanctificatorum. Λειτουργία κατηχουμένων

Liturgia praesanctificatorum. Λειτουργία κατηχουμένων Liturgia praesanctificatorum Λειτουργία κατηχουμένων Ἐν δὲ τῷ λυχνικῷ μετὰ τὰ ἀναγνώσματα καὶ τὸ Κατευθυνθήτω καὶ τὸ Κύριε ἐλέησον γίνεται εὐχὴ κατηχουμένων ἐπὶ τῶν προηγιασμένων. ὁ Θεός, ὁ Θεὸς ἡμῶν,

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Τρίτη 29 Μαΐου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr) 2 Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ω Ν Π Α Ρ Α Κ Λ Η Τ Ι Κ Ο Σ Ε Ι Σ Τ Ο Ν Α Γ Ι Ο Ν Ι Ε Ρ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Α Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ

Κ Α Ν Ω Ν Π Α Ρ Α Κ Λ Η Τ Ι Κ Ο Σ Ε Ι Σ Τ Ο Ν Α Γ Ι Ο Ν Ι Ε Ρ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Α Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ Κ Α Ν Ω Ν Π Α Ρ Α Κ Λ Η Τ Ι Κ Ο Σ Ε Ι Σ Τ Ο Ν Α Γ Ι Ο Ν Ι Ε Ρ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Α Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Ν Φ Α Ν Α Ρ Ι Ο Υ Κ Α Ι Ν Ε Ο Χ Ω Ρ Ι Ο Υ Τ Ο Ν Θ Α Υ Μ Α Τ Ο Υ Ρ Γ Ο Ν (Ποίημα Διονυσίου

Διαβάστε περισσότερα

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου Ὁσίου ( 1994). Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου τῶν μαρτύρων. Ἦχος πλ. α. Ἑωθινὸν Ϛ.

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου Ὁσίου ( 1994). Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου τῶν μαρτύρων. Ἦχος πλ. α. Ἑωθινὸν Ϛ. 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου Ὁσίου ( 1994). Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου τῶν μαρτύρων. Ἦχος πλ. α. Ἑωθινὸν Ϛ. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀνάμνησις τοῦ ἐν Κυθήροις θαύματος τῆς Θεοτόκου τῆς «Μυρτιδιωτίσσης», τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καὶ Ἰσαποστόλου Θέκλης, τοῦ Ὁσίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,

Διαβάστε περισσότερα

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ Θαυματουργοῦ.

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ Θαυματουργοῦ. 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ Θαυματουργοῦ. Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος α. Ἀμήν.

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Κανὼν τοῦ Γερασίμου εἰδικὸς ἐπὶ ἐμπρησμοῖς δασῶν. βλ. Θεοτοκάριον Γερασίμου σελ.334

Κανὼν τοῦ Γερασίμου εἰδικὸς ἐπὶ ἐμπρησμοῖς δασῶν. βλ. Θεοτοκάριον Γερασίμου σελ.334 Κανὼν τοῦ Γερασίμου εἰδικὸς ἐπὶ ἐμπρησμοῖς δασῶν. βλ. Θεοτοκάριον Γερασίμου σελ.334 Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως, ὁ Ἀναγνώστης τὸν Ψαλμὸν ρμβ (142) Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου Εἶτα Θεὸς Κύριος... Καὶ

Διαβάστε περισσότερα

σου δόξα τῇ ἀνεκφράστῳ Λόγε συγκαταβάσει σου. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

σου δόξα τῇ ἀνεκφράστῳ Λόγε συγκαταβάσει σου. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ μεγάλου ( 379). * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ Δημοσθένης ἐστὶ ἀνήρ. ὁ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς. ὁ Φίλιππός ἐστι παῖς. ἡ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος δ' Ἀμήν. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου.

Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου. Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ». Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων. Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν α.

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ». Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων. Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν α. 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ». Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων. Τῇ Κυριακῇ τῶν ἁγίων Πάντων τελεῖται προσκύνημα εἰς τὰς κατακόμβας τῆς Μήλου (τὸ ἀρχαιότερον ἐν Ἑλλάδι παλαιοχριστιανικὸν

Διαβάστε περισσότερα

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Η- ΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. + Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ μεγάλου ( 379).

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Η- ΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. + Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ μεγάλου ( 379). 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Η- ΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. + Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ μεγάλου ( 379). 1 ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ

Διαβάστε περισσότερα

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ ΛΟΥΚΑ) Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου ( 390). Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν ια.

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ ΛΟΥΚΑ) Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου ( 390). Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν ια. 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ ΛΟΥΚΑ) Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου ( 390). Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν ια. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι

Διαβάστε περισσότερα

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (Η ΛΟΥΚΑ) Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. (τυπικὸν 16ης Νοεμβρίου 2 3).

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (Η ΛΟΥΚΑ) Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. (τυπικὸν 16ης Νοεμβρίου 2 3). 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (Η ΛΟΥΚΑ) Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. (τυπικὸν 16ης Νοεμβρίου 2 3). * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις

Διαβάστε περισσότερα

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ἀθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν ι.

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ἀθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν ι. 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ἀθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν ι. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ ΚΔ Σεπτεμβρίου ἀνάμνησης ποιούμεθα τῆς θαυμαστῆς ἐν Μυρτιδίοις τῶν Κυθήρων εὑρέσεως τῆς ἱερᾶς καὶ σεβασμίας Εἰκόνος τῆς Παναγίας.

Τῇ ΚΔ Σεπτεμβρίου ἀνάμνησης ποιούμεθα τῆς θαυμαστῆς ἐν Μυρτιδίοις τῶν Κυθήρων εὑρέσεως τῆς ἱερᾶς καὶ σεβασμίας Εἰκόνος τῆς Παναγίας. 1 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Τῇ ΚΔ Σεπτεμβρίου ἀνάμνησης ποιούμεθα τῆς θαυμαστῆς ἐν Μυρτιδίοις τῶν Κυθήρων εὑρέσεως τῆς ἱερᾶς καὶ σεβασμίας Εἰκόνος τῆς Παναγίας. Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 2 Συναπτὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου Τῌ Θ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου Μητροπολίτου Πενταπόλεως τῆς ἐν Αἰγύπτῳ, τοῦ θαυματουργοῦ, τοῦ καὶ Κτίτορος τῆς ἐν Αἰγίνῃ Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν μοναζουσῶν,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας. καὶ. Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας. καὶ. Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας καὶ Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΡΟΖΙΔΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 2013 Ἐμπροσθόφυλλον Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Κυπριανὸς καὶ Ἰουστῖνα. Ἐκ τοῦ Ἁγιογραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης ιερα μητροπολισ ωρωπου και φυλησ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης TΗΝ Τρίτη, 2/15.10.2013, ἐπανηγύρισε λαμπρῶς,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων ἡ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. 06-09-2016 Ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος θαύματος ἐν Κολασσαῖς, ἤτοι ἐν Χώναις, παρὰ τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. ΕΣΠΕΡΑΣ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 13: ΤΟ ΝΕΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 13: ΤΟ ΝΕΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 13: ΤΟ ΝΕΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ὁ ἱερεύς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ὁ ἀναγνώστης Ἀµήν. Ψαλµὸς ρµβ (142). Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚΕ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Τῌ ΚΕ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Τῌ ΚΕ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ Ἐθνικὴ ἑορτὴ ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς ἑλληνικῆς ἐ παναστάσεως τοῦ αωκα (1821). ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Ἀρχόμεθα τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Δόξα τῇ ἁγίᾳ, καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ, καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ἦχος πλ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Δόξα τῇ ἁγίᾳ, καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ, καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ἦχος πλ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Δόξα τῇ ἁγίᾳ, καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ, καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ἦχος πλ. α' Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Δόξα τῇ ἁγίᾳ, καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ, καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ἦχος πλ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Δόξα τῇ ἁγίᾳ, καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ, καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ἦχος πλ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Δόξα τῇ ἁγίᾳ, καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ, καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ἦχος πλ. α' Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς

Διαβάστε περισσότερα

Δεκεμβρίου ζ Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἀμβροσίου ἐπισκόπου Μεδιολάνων. Συμπλήρωσις ἀκολουθίας ὑπὸ Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου

Δεκεμβρίου ζ Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἀμβροσίου ἐπισκόπου Μεδιολάνων. Συμπλήρωσις ἀκολουθίας ὑπὸ Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου Δεκεμβρίου ζ Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἀμβροσίου ἐπισκόπου Μεδιολάνων. Συμπλήρωσις ἀκολουθίας ὑπὸ Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου ΕΝ Τῼ ΜΙΚΡῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ Ιστῶμεν στίχους δ' καὶ ψάλλομεν στιχηρὰ Προσόμοια

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚϚ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις

Τῌ ΚϚ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Τῌ ΚϚ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει ιι σσοοι ιι ππᾶᾶσσαα δδόόξξαα.......

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ Ποίημα Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ Ποίημα Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ Ποίημα Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου Ευλογήσαντος του Ιερέως το Κύριε, εισάκουσον, μεθ ὃ το Θεός Κύριος, ως συνήθως, και το εξής

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΘ (Δ ΛΟΥΚΑ) «Τῶν θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Ζ Οἰκουμενικῆς συνόδου (787)». Φιλίππου ἀποστόλου ἐκ τῶν ἑπτὰ διακόνων Θεοφάνους ὁ μολογητοῦ τοῦ Γραπτοῦ, ἐπισκόπου Νικαίας (

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η ΕΝ Τῼ ΝΑῼ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Τῌ ΚΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η ΕΝ Τῼ ΝΑῼ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Τῌ ΚΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η ΕΝ Τῼ ΝΑῼ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ * * ΤΥΠΙΚΟΝ 1. Ἐν τῷ Μ. Ἑσπερινῷ, μετὰ τὸν Προοιμιακὸν καὶ τὴν α Στάσιν τοῦ Ψαλτηρίου, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα..., ψάλλομεν εἰς στ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

ἡμῶν. Δόξα. Κανόνα πίστεως...

ἡμῶν. Δόξα. Κανόνα πίστεως... 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (ΕΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ) Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων ἡ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΚΩΦΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΚΩΦΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΚΩΦΟΥ ΟΥ Η ΜΝΗΜΗ Τῌ 2ᾳ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ἐποιήθη ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τοῦ Ἄθωνος ὑπὸ Ἀθανασίου Ἱερομονάχου Σιμωνοπετρίτου, Ὑμνογράφου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 * * * * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ * * *

15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 * * * * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ * * * 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Κυριακὴ Γ Νηστειῶν. (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ). Ἀγαπίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ( 303). Ἀριστοβούλου ἀποστόλου Βρετανίας, Μανουὴλ νεομάρτυρος τοῦ Κρητός ( 1792). Ἦχος βαρύς, ἑωθινὸν ζ. (τυπικὸν

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Κυριακὴ Β Νηστειῶν. «Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ». Θεοφυλάκτου ἐπισκόπου Νικομηδείας ( 842 5). Ἑρμοῦ ἀποστόλου (α αἰ.). Ἦχος πλ. β, ἑωθινὸν Ϛ. (τυπικὸν Τριῳδίου 35 37).

Διαβάστε περισσότερα

20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ «Μνήμη πάντων τῶν ἀπ αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστησάντων

20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ «Μνήμη πάντων τῶν ἀπ αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστησάντων 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ «Μνήμη πάντων τῶν ἀπ αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστησάντων ἀπὸ Ἀδὰμ ἄχρις Ἰωσὴφ τοῦ μνήστορος τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου ὁμοίως καὶ τῶν προφητῶν καὶ προφητίδων, ἐξαιρέτως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Refutatio confessionis Eunomii ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ ΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΝΟΜΙΟΥ ΕΚΘΕΣΙΝ

Refutatio confessionis Eunomii ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ ΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΝΟΜΙΟΥ ΕΚΘΕΣΙΝ Refutatio confessionis Eunomii ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ ΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΝΟΜΙΟΥ ΕΚΘΕΣΙΝ 1 Ἡ τῶν Χριστιανῶν πίστις ἡ εἰς πάντα τὰ ἔθνη κατὰ τὸ πρόσταγμα τοῦ κυρίου παρὰ τῶν μαθητῶν κηρυχθεῖσα

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ Ϛ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ

Τῌ Ϛ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ Τῌ Ϛ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει ιι

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Κυριακὴ Β Νηστειῶν. «Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ». Ὑπατίου ἐπισκόπου Γαγγρῶν ἱερομ. ( 326), Ἀκακίου ὁμολογητοῦ ἐπισκόπου Μελιτινῆς. Ἦχος β. Ἑωθινὸν ι. (Τυπικὸν Τριῳδίου

Διαβάστε περισσότερα

τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Θ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Κυριακὴ μετὰ τὴν ἑορτὴν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Λαυρεντίου ἀρχιδιακόνου καὶ μάρτυρος. Ξύστου ἐπισκόπου Ῥώμης τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν ( 258). Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν Θ. (τυπικὸν

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚΕ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Θεολόγου.

Τῌ ΚΕ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Θεολόγου. Τῌ ΚΕ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Θεολόγου. * * ΕΝ Τῼ ΜΙΚΡῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ Εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους Ϛ καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ἑβδομάδες α' - δ' Ἱερεὺς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Ὁ προεστὼς: Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε,

Διαβάστε περισσότερα

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Αντωνίου ὁσίου τοῦ μεγάλου ( 356). Αντωνίου ὁσίου τοῦ ἐν τῇ σκήτῃ τῆς Βεροίας, Γεωργίου νεομάρτυρος τοῦ ἐν Ιωαννίνοις ( 1838).

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Αντωνίου ὁσίου τοῦ μεγάλου ( 356). Αντωνίου ὁσίου τοῦ ἐν τῇ σκήτῃ τῆς Βεροίας, Γεωργίου νεομάρτυρος τοῦ ἐν Ιωαννίνοις ( 1838). 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 + Αντωνίου ὁσίου τοῦ μεγάλου ( 356). Αντωνίου ὁσίου τοῦ ἐν τῇ σκήτῃ τῆς Βεροίας, Γεωργίου νεομάρτυρος τοῦ ἐν Ιωαννίνοις ( 1838). ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη καὶ

Διαβάστε περισσότερα

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 * * * * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ * * *

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 * * * * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ * * * 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΔ (Θ ΛΟΥΚΑ) Γουρία, Σαμωνᾶ ( 299 306) καὶ Ἀβίβου ( 222) μαρτύρων καὶ ὁμολογητῶν. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Ἀρχεται ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ

ΕΚ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ ΕΚ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ Εὐχὴ Ι. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Πιστεύω, Κύριε, καὶ ὁμολογῶ, ὅτι σὺ εἶ ἀληθῶς ὁ Χριστός, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ὁ ἐλθὼν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ερβενάκια Κορινθίας ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ερβενάκια Κορινθίας ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ερβενάκια Κορινθίας ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἱεροµάρτυρος Κυπριανοῦ, Ἐπισκόπου Ἀντιοχείας τῆς ἐν Πισιδίᾳ, καὶ τῆς Ἁγίας Παρθενοµάρτυρος Ἰουστίνης ποιηθεῖσα ὑπὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΙΕ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

Τῌ ΙΕ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ Τῌ ΙΕ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους δ καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ προσόμοια

Διαβάστε περισσότερα

27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 * * * * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ * * *

27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 * * * * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ * * * 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ «Ἰωσὴφ τοῦ μνήστορος, Δαυὶδ τοῦ προφητάνακτος καὶ Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου». Στεφάνου πρωτομάρτυρος καὶ ἀποστόλου ( 34). Θεοδώρου ὁσίου τοῦ Γραπτοῦ (

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος α. Ἑωθινὸν δ. * * * * * * * *

Ἦχος α. Ἑωθινὸν δ. * * * * * * * * 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚϚ (ΙΓ ΛΟΥΚΑ) Παραμόνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 370 μαρτύρων ( 250) Διονυσίου ἐπισκόπου Κορίνθου ἱερομάρτυρος ( 171) Φιλουμένου ἁγιοταφίτου ἱερομάρτυρος ( 1979). Ἦχος α. Ἑωθινὸν δ. *

Διαβάστε περισσότερα

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως.

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 205 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ηχος β ἑωθινὸν γ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ Λ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις

Τῌ Λ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Τῌ Λ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει ιι σσοοι ιι ππᾶᾶσσαα δδόόξξαα.......

Διαβάστε περισσότερα

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ & ΥΜΗΤΤΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ & ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ YMHTTOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΙΕΡου ΛΕΙΨΑΝου τησ αγιασ φωτεινησ τησ σαμαρειτιδος ἐκ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΒΒΑΣΟΝ ΕΙ ΣΟΝ ΕΠΕΡΙΝΟΝ ΕΙ ΣΟ ΚΤΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. Στίχ. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. Νίκην ἔχων Χριστέ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ µικρά, µεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ µικρά, µεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΛΟΥΚΑ Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου τῶν νοταρίων ( 355) µαρτύρων Ταβιθᾶς, ἣν θανοῦσαν ἀνέστησεν ὁ ἀπόστολος Πέτρος. Ἦχος δ. Ἑωθινὸν ι. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον, Συναπτὴ

Διαβάστε περισσότερα

27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ (Α ΛΟΥΚΑ) Καλλιστράτου µάρτυρος ( 304) Ἀριστάρχου ἀποστόλου, Ἀκυλίνης νεοµάρτυρος ( 1764). Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν Ϛ.

27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ (Α ΛΟΥΚΑ) Καλλιστράτου µάρτυρος ( 304) Ἀριστάρχου ἀποστόλου, Ἀκυλίνης νεοµάρτυρος ( 1764). Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν Ϛ. 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ (Α ΛΟΥΚΑ) Καλλιστράτου µάρτυρος ( 304) Ἀριστάρχου ἀποστόλου, Ἀκυλίνης νεοµάρτυρος ( 1764). Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν Ϛ. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον, Συναπτὴ µεγάλη, µεθ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Commentarii in Lucam ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Αʹ. 72.476

Commentarii in Lucam ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Αʹ. 72.476 Commentarii in Lucam ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Αʹ. 72.476 Οἱ ἀπ' ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ Λόγου. (Cod. A f. 2 b, Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ Σ Ω Φ Ρ Ο Ν Ι Ο Υ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΧΤΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΙΒΗΡΙᾼ (τοῦ ἐκ Βαζελῶνος) Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Α Σ Μ Α Τ Ι Κ Η

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ Σ Ω Φ Ρ Ο Ν Ι Ο Υ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΧΤΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΙΒΗΡΙᾼ (τοῦ ἐκ Βαζελῶνος) Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Α Σ Μ Α Τ Ι Κ Η ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ Σ Ω Φ Ρ Ο Ν Ι Ο Υ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΧΤΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΙΒΗΡΙᾼ (τοῦ ἐκ Βαζελῶνος) Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Α Σ Μ Α Τ Ι Κ Η πονηθεῖσα ὑπό Μιχαήλ τοῦ κρητός εὐγνωµοσύνης καί ἀγάπης ἕνεκεν. Ἐν ἔτει

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό μας, κάνοντας χρήση

Διαβάστε περισσότερα

10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ μετὰ τὰ Φῶτα. Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νύσσης ( 395) καὶ Δομετιανοῦ

10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ μετὰ τὰ Φῶτα. Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νύσσης ( 395) καὶ Δομετιανοῦ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ μετὰ τὰ Φῶτα. Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νύσσης ( 395) καὶ Δομετιανοῦ Ἐπισκόπου Μελιτινῆς ( 602). Μαρκιανοῦ πρεσβυτέρου, οἰκονόμου τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας. ( 471) Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 1. Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε το αντικείμενο. α. Ἡ τοῦ Θεοῦ φρόνησις πάντων ἐπιμελεῖται. β. Ἀνθρώπου ψυχὴ τοῦ θείου μετέχει. γ. Τὸ τῆς πόλεως ἦθος ὁμοιοῦται τοῖς ἄρχουσι. δ. Στέργε μὲν

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος θαύματος ἐν Κολοσσαῖς, ἤτοι ἐν Χώναις, παρὰ τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Καλοδότης μάρτυρος. Ἦχος πλ. α. Ἑωθινὸν γ. (τυπικὸν 6ης Σεπτ. 1 3). *

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος καὶ ἰαματικοῦ Παντελεήμονος. ( 304)

Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος καὶ ἰαματικοῦ Παντελεήμονος. ( 304) Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος καὶ ἰαματικοῦ Παντελεήμονος. ( 304) Ἀκολουθία ἰσχύουσα αἰωνίως, πλὴν Κυριακῆς. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Πληρωθέντος τοῦ προοιμιακοῦ ψαλμοῦ, Συναπτὴ μεγάλη,

Διαβάστε περισσότερα

7.Pin.t Ζ ΤΑ Ε ΤΟ ΕΒ ΟΜΟΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

7.Pin.t Ζ ΤΑ Ε ΤΟ ΕΒ ΟΜΟΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 7.Pin.t Ζ ΤΑ Ε ΤΟ ΕΒ ΟΜΟΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 7.Pin.1 αʹ. Τὰ περὶ τοῦ τῶν ἀνέκαθεν ἑβραίων βίου καὶ ὡς εὐλόγως τὰς ἐνθέους αὐτῶν γραφὰς τῶν πατρίων λόγων προετιμήσαμεν βʹ. Ἀνακεφαλαίωσις

Διαβάστε περισσότερα

3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ηχος α, ἑωθινὸν β.

3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ηχος α, ἑωθινὸν β. 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ηχος α, ἑωθινὸν β. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος α' ὁ α χορὸς Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν,

Διαβάστε περισσότερα

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ. Μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου.

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ. Μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου. 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ. Μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου. Ἦχος πλ. α, ἑωθινὸν ϛ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Με Ολη Την Τυπικη Διαταξη Του. Εσπερινου - Ορθρου - Θειασ Λειτουργιασ. Σε Ολουσ Τουσ Ηχουσ ΤΟΜΟΣ 1. Δευτερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Με Ολη Την Τυπικη Διαταξη Του. Εσπερινου - Ορθρου - Θειασ Λειτουργιασ. Σε Ολουσ Τουσ Ηχουσ ΤΟΜΟΣ 1. Δευτερα ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ Με Ολη Την Τυπικη Διαταξη Του Εσπερινου - Ορθρου - Θειασ Λειτουργιασ Σε Ολουσ Τουσ Ηχουσ ΤΟΜΟΣ 1 Δευτερα (Κυριακη Απογευμα & Δευτερα Πρωϊ) Γεωργιος Καραγιαννακησ Πρωτοψαλτης Καθηγητησ Βυζαντινησ

Διαβάστε περισσότερα

23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Νίκωνος καὶ τῶν αὐτοῦ Μαθητῶν ἑκατὸν ἐνενήκοντα ἐννέα. Ηχος β' Εωθινόν

Διαβάστε περισσότερα

Ηχος πλ. δ ἑωθινὸν ϛ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος πλ.δ' ὁ α χορὸς Ἀμήν.

Ηχος πλ. δ ἑωθινὸν ϛ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος πλ.δ' ὁ α χορὸς Ἀμήν. 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΛΟΥΚΑ. Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Καλλιστράτου καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ. Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀριστάρχου καί τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ἀκυλίνης. Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Ηχος πλ. δ ἑωθινὸν

Διαβάστε περισσότερα

Ad Graecos ex communibus notionibus

Ad Graecos ex communibus notionibus Ad Graecos ex communibus notionibus ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ Πῶς τρία πρόσωπα λέγοντες ἐν τῇ θεότητι οὔ φαμεν τρεῖς θεούς πρὸς τοὺς Ἕλληνας ἀπὸ τῶν κοινῶν ἐννοιῶν Εἰ τὸ θεὸς ὄνομα προσώπου δηλωτικὸν

Διαβάστε περισσότερα

+ Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεί τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.

+ Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεί τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. + Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεί τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα