Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ηαγοράτωνγηπέδωντο 2011 στηνμακεδονία ήαλλιώς η ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ σε συνδυασµό µε την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ και οι επιπτώσεις τους στην ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΑΠΩΤΗΣ ΑΡΗΣ Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός (Τ.Ε.Ε.) Αναγνωρισµένος Εκτιµητής (R.E.V.)

2 η παρούσα εισήγηση αναφέρεται στην αγορά των αγροτεµαχίων στην Μακεδονίαγιατοέτος 2011 θέµαεισήγησης

3 γενικά Τέσσερα χρόνια µετά την τελευταία κρίση του παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και δύο χρόνια µετά την δραµατική ύφεση της Ελληνικής οικονοµίας, ας αποπειραθούµε να κάνουµε : - µίααποτίµησητηςαγοράςτωναγροτεµαχίων, - των παραµέτρων που την επηρεάζουν και - των προοπτικών αυτής.

4 αγροτεµάχιο ορισµός Πουθενά στην πολεοδοµική νοµοθεσία δεν παρατίθεται ορισµός για το αγροτεµάχιο, στον δε Αστικό Κώδικα τα ακίνητα διακρίνονται σε αστικά και αγροτικά µε το προϊσχύσαν δίκαιο να δέχεται τον προορισµό του ακινήτου ως το µόνο στοιχείο της διάκρισής του. Αποτέλεσµα, κάποια αγροτικά ακίνητα να βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης και κάποια αστικά ακίνητα να βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης!

5 αγροτεµάχιο ορισµός Σήµερα ο ορισµός του αγροτεµαχίου εξάγεται έµµεσα από τα άρθρα 2 του Ν.1577/85 ΦΕΚ-210Α/85 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και 1 του Ν.674/1977 ΦΕΚ- 242Α/77«περί αναδασµού γης». Έτσι, ως αγροτεµάχιο εννοούµε κάθε ενιαίο και αυτοτελές γήπεδο, που ανήκει σε έναν ή διαφορετικούς ιδιοκτήτες εξ αδιαιρέτου και βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού χωρίς σχέδιο πόλης και είναι δεκτικό γεωργικής ή κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης.

6 πολεοδοµικήπαράµετρος Ο κανονιστικός νοµοθέτης επεξηγεί τους όρους άρτιο & οικοδοµήσιµο µόνο για τα οικόπεδα στην παρ. 2, του άρθρου 6, του Ν. 1577/85 ενώ για τα αγροτεµάχια αποδέχεταιµόνοτηνέννοιατηςαρτιότηταςστηνπαρ. 1α, τουάρθρου 1 τουπ.. της ΦΕΚ-270 / «τροποποίηση των όρων και περιορισµών δόµησης των γηπέδων των κειµένων εκτός των ρυµοτοµικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νοµίµως υφισταµένωνπροτουέτους 1923 οικισµών».

7 πολεοδοµικήπαράµετρος Η εκτός σχεδίου δόµηση δεν είναι δικαίωµα και µπορεί να περιορίζεται µε κανονιστικές διατάξεις χωρίς την ύπαρξη δικαιώµατος αποζηµίωσης, θεωρείται δε πάντα παρέκκλιση,γίνεταιµόνοµετάαπόέγκρισηειδικώνόρωνδόµησης, που εξαρτώνται από την χρήση των προς ανέγερση κτιρίων και απαιτείται µία πληθώρα εγκρίσεων από αρµόδιες υπηρεσίες, σύµφωνα µε το άρθρο 3, παρ. 1.ι.α του Π ΦΕΚ-795 /92 «περί τρόπου έκδοσης των οικοδοµικών αδειών».

8 Ποια είναι η «σωστή» τιµή για τα αγροτεµάχια; Η βασική αξία ενός αγροτεµαχίου είναι απόρροια της θέσηςτουκαιδενείναιάλληαπότηναξίατηςγηςσαν στοιχείο του πρωτογενούς τοµέα παραγωγής, µε την άσκησησεαυτόκάποιαςγεωργικήςκαλλιέργειας (π.χ. σιτάρι, βαµβάκι, καλαµπόκι, ελαιόδεντρακλπ) καιείναι συνάρτηση της εδαφικής σύστασης, της δυνατότητας άρδευσης, των εγγειοβελτιωτικών έργων, της κλίσης και του προσανατολισµού του εδάφους, της πρόσβασης, της απόστασης από τα σηµεία πώλησης, του καθεστώτος των επιδοτήσεων αλλά και της αξίας των αγροτικών προϊόντων.

9 Ποια είναι η «σωστή» τιµή για τα αγροτεµάχια; Μία δεύτερη και µεγαλύτερη αξία διαµορφώνεται για το αγροτεµάχιο από την δυνατότητα της οικοδοµησιµότητάς τουπουδενείναιάλληαπότηναξίατηςγηςόπωςαυτή προκύπτει µετά από την εφαρµογή ενός σεναρίου αξιοποίησής της, δηλαδή την κατασκευή ενός κτιρίου και την πώλησή του ή την απόκτησή εισοδήµατος από την χρήση του.

10 Ποια είναι η «σωστή» τιµή για τα αγροτεµάχια; Βασικό στοιχείο της παραπάνω οικοδοµησιµότητας είναι η επιτρεπόµενη ειδική χρήσης γης (θεσµοθετηµένης ή εγκρινόµενης µετά από έλεγχο), αφού η χρήση γης είναι ο πλέον βασικός όρος της εκτός σχεδίου δόµησης, µε όλους τουςυπόλοιπους (κάλυψη, συντελεστήςδόµησης, ύψη, αποστάσεις από τα πλάγια όρια κλπ) να καθορίζονται από αυτήν, προσδιορίζοντας έτσι το σενάριο αξιοποίησης.

11 Η δυνατότητα δόµησης γενικά παρέχεται / περιορίζεται / επηρεάζεται από : 1. Τα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και τις ειδικότερεςρυθµίσειςπουεπιβάλλουνγιατιςεπίµέρους : ΠεριοχέςΕλέγχουκαιΠεριορισµού όµησης (ΠΕΡΠΟ, τουρισµού αναψυχής, αγροτουρισµού, υπερτοπικών εξυπηρέτησης αστικού πληθυσµού, οχλουσών εγκαταστάσεων, οικιστικής καταλληλότητας, ειδικού καθεστώτος, γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας κ.α.) Περιοχές Ειδικής Προστασίας (δασικές περιοχές, υγροβιότοποι, αρχαιολογικοί χώροι και διακρίνονται σε απολύτου ΠΕΠ 1, µερικής εξειδικευµένης ΠΕΠ 2 ή λοιπές ΠΕΠ 3)

12 Η δυνατότητα δόµησης γενικά παρέχεται / περιορίζεται / επηρεάζεται από : 2. Τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου που αποβλέπουν στον οικιστικό έλεγχο των εκτός σχεδίου περιοχών, οι δε ρυθµίσεις τους έχουν µακροπρόθεσµη προοπτική (διηνεκές) και δεν υπόκεινται σε αναθεωρήσεις, µπορούν δε σε περιοχές στις οποίες η ιδιαίτερη φύση τους επιβάλλει την προστασία τους, να φτάσουν µέχρι και της ολοσχερή απαγόρευση της δόµησης και της απαγόρευσης κάθε δραστηριότητας, εκτός της διεξαγωγής επιστηµονικής έρευνας.

13 Η δυνατότητα δόµησης γενικά παρέχεται / περιορίζεται / επηρεάζεται από : 3. Την ύπαρξη τυχόν υγροτόπων διεθνούς ενδιαφέροντος για την προστασία των υδρόβιων πουλιών (γνωστές σαν Περιοχές Ramsar). Ο διεθνής κατάλογος υγρότοπων Ramsar περιλαµβάνει τώρα περιοχές και η Ελλάδα έχει υποδείξει έντεκα 11 περιοχές για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί οι απαραίτητες Κ.Υ.Α.

14 Η δυνατότητα δόµησης γενικά παρέχεται / περιορίζεται / επηρεάζεται από : 4. Την ύπαρξη Ζωνών Ειδικής Προστασίας των οικοτόπων της άγριας χλωρίδας και πανίδας του δικτύου Natura 2000, στις οποίες ναι µεν επιτρέπονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες αλλά µε περιορισµούς, οι οποίοι δεν έχουν ακόµα θεσµοθετηθεί.

15 Η δυνατότητα δόµησης γενικά παρέχεται / περιορίζεται / επηρεάζεται από : 5. Τηνύπαρξηάλλωνπροστατευόµενωνπεριοχώνπ.χ. - ΕθνικάΠάρκα, - ΕθνικάΘαλάσσιαΠάρκα, - ΠεριοχέςΠροστασίαςτηςΦύσης, - Εθνικοί ρυµοί, - Αισθητικά άση, - ιατηρητέα Μνηµεία της Φύσης κλπ.

16 Η δυνατότητα δόµησης γενικά παρέχεται / περιορίζεται / επηρεάζεται από : 6. Τιςειδικέςρυθµίσειςπουαφορούν : - τα παρόδια αγροτεµάχια - ταπαραθαλάσσιααγροτεµάχια, - τααγροτεµάχιαστουςυδατοκρίτες, - τααγροτεµάχιαστιςγραµµέςµεταφοράς.ε.η., - τα αγροτεµάχια στις γραµµές καθόδου Α/Φ κλπ.

17 αναµενόµενες ρυθµίσεις Στο υπό διαβούλευση ιάταγµα «κατηγορίες και περιεχό- µενο χρήσεων γης» και συγκεκριµένα στο άρθρο 14, οι Π.Ε.Π..διακρίνονταισετρειςκατηγορίες : - Ζώνες γεωργικών εκµεταλλεύσεων - Ζώνες διασφάλισης αστικών υποδοµών - Ζώνες εκτόνωσης αστικών επιβαρύνσεων οι οποίες περιλαµβάνουν ολόκληρο τον περιαστικό χώρο και στις οποίες απαγορεύεται πλήρως η χρήση κατοικίας!!

18 βάσεις και µεθοδολογίες εκτίµησης αγροτεµάχια µε ενδιαφέρον δόµησης αγροτεµάχια σε γενικά ακριβές περιοχές, χωρίς όµως άµεσοενδιαφέρονανοικοδόµησης : - 1,50/m 2-2,00/m 2 (ΝέαΜεσήµβρια) - 3,00/m 2-5,00/m 2 (Τρίλοφος -Επανωµή) αγροτεµάχια εµβαδού 4στρ, σε γενικά ακριβές περιοχές, µε ενδιαφέρον ανοικοδόµησης και αξία κατοικίας από 1.500/m /m 2 : ,00/αρτιότητα ,00/αρτιότητα

19 βάσεις και µεθοδολογίες εκτίµησης αγροτεµάχια χωρίς ενδιαφέρον δόµησης Ως αξία ενός αγροτικού ακινήτου θεωρείται ένα πολλαπλάσιο του ετήσιου εισοδήµατός της (Άνταµ Σµιθ). Ως ετήσιο εισόδηµα ενός αγροτικού ακινήτου εννοούµε την έγγειο πρόσοδό του, η οποία ισούται µε την ακαθάριστη πρόσοδο µείον τις δαπάνες παραγωγής. Η Ακαθάριστη Πρόσοδος είναι το γινόµενο της παραγόµενης ποσότητας ανά γεωργικό προϊόν και της αντίστοιχης τιµής πώλησης από τον παραγωγό κατά το χρόνο της συγκοµιδής.

20 βάσεις και µεθοδολογίες εκτίµησης αγροτεµάχια χωρίς ενδιαφέρον δόµησης Οι δαπάνες παραγωγής ή συστατικά στοιχεία του κόστουςπαραγωγήςείναι : - το ενοίκιο του εδάφους - η δαπάνη εργασίας, οικογενειακή ή ξένη - το κόστος του κεφαλαίου που επενδύεται στην εκµετάλ-λευση, - δαπάνεςυλικών, συντήρησης, επισκευήςκλπ - φόροι, ασφάλιστρακλπ

21 βάσεις και µεθοδολογίες εκτίµησης αγροτεµάχια χωρίς ενδιαφέρον δόµησης Όλαταπαραπάνωσυµφωνούνκαιµετηνανάλυσητου Καρλ Μαρξ σχετικά µε τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής στα αγροτικά ακίνητα, ο οποίος θεώρησε ως δεδοµένο ότι ο κεφαλαιοκράτης ενοικιαστής της γης, θα αποδώσει ως ενοίκιο στον γαιοκτήµονα, ένα µόνο µέρος απότακέρδητου, έτσιπουσεκάθεπερίπτωσηνα καρπώνεται το µέσο κέρδος.

22 βάσεις και µεθοδολογίες εκτίµησης αγροτεµάχια χωρίς ενδιαφέρον δόµησης Έτσι, τα αγροτεµάχια δεν έχουν δεδοµένη «οικοπεδική» αξία (αν συνέβαινε αυτό ολόκληρη η επικράτεια θα είχε οικοπεδική αξία) και η αξία τους είναι πρωτίστως αγροτική, εξάγεται δε κεφαλαιοποιώντας είτε την έγγειο πρόσοδο αυτών είτε το ενοίκιο της γης (αφού στην επόµενη συνάρτηση της προεξόφλησης των ταµειακών ροών, το δεύτερο µέρος γίνεται µονάδα για χρήση αιωνίου διάρκειας) : ΑΞΙΑ = Π Ε * ν 1 [ 1 ] 1 (1+ Ε ) n

23 ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ -δασικέςκαιχορτολιβαδικέςεκτάσεις : 0,00/m 2-0,50/m 2 -ξερικάκαισταροχώραφα : 0,50/m 2-1,00/m 2 -αρδεύσιµακαιποτιστικά : 1,00/m 2-3,00/m 2 - πολυετούς καλλιέργειας : στην προηγούµενη αξία προσθέτουµετηναξίατωνφυτών -φωτοβολταϊκάσυστήµατα : 1,20/m 2-2,20/m 2

24 ΤΙΜΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ξερικά και σταροχώραφα : 20,00/έτος - 40,00/έτος αρδεύσιµα και ποτιστικά : 40,00/έτος - 80,00/έτος φωτοβολταϊκά συστήµατα : 150,00/έτος - 200,00/έτος

25 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ξερικά και σταροχώραφα : 4,00% αρδεύσιµα και ποτιστικά : 3,00% φωτοβολταϊκά συστήµατα : 10,00%

26 παρατηρήσεις -συµπεράσµατα Οι σταθερές τιµές διαχρονικά της αγροτικής γης σε συνδυασµό µε : - την οικονοµική κρίση που οδηγεί τµήµατα του αστικού πληθυσµού στην επιστροφή τους στην γεωργία - την αναζήτηση από επενδυτές του σταθερού καταφυγίου πουπροσφέρειηγη - την βελτίωση των τιµών των αγροτικών προϊόντων διεθνώς διαµορφώνουν τάσεις ανόδου των αξιών. Αρνητική όµως παράµετρος παραµένει η κατάργηση των αγροτικών επιδοτήσεων το 2013.

27 ευχαριστώγιατηνπροσοχήσας ΠΑΠΩΤΗΣ ΑΡΗΣ Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Αναγνωρισµένος Εκτιµητής (R.E.V.)

.2.1. / (Ha) 81-01 (%) (1) (2) (3) (4) (5) 74,3 72,4 52,1 91,8 58,6 71,3 106,5 42,5 11,2

.2.1. / (Ha) 81-01 (%) (1) (2) (3) (4) (5) 74,3 72,4 52,1 91,8 58,6 71,3 106,5 42,5 11,2 Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ Σχέδιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ κλ. 1:25.000 Π.2.1 Γενικές Αρχές Βασικοί Στόχοι Στο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Παντολέων. Σκάγιαννης και Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ΤΜΧΠΠΑ * *** ***** Βιβλιογραφική αναφορά Σκάγιαννης, Π. και Σαράτσης, Γ. (2000) Πολιτική Γης και Τοπική Ανάπτυξη. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE

ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Α ΖΩΝΗ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Επιµέλεια: Χαλβατζή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΜΠΕ <ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ>

ΜΕΛΕΤΗ ΣΜΠΕ <ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ> ΜΕΛΕΤΗ ΣΜΠΕ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Ακίνητο στην παραλία Αγίου Ιωάννη Νικήτης στο Δήμο Σιθωνίας Χαλκιδικής Φορέας Ακινήτου: ΤΑΙΠΕΔ Τεχνικός Σύμβουλος: Δέκαθλον ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση Ειδική Έκθεση Τεκμηρίωσης προτεινόμενου σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος

Εισήγηση Ειδική Έκθεση Τεκμηρίωσης προτεινόμενου σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος Εισήγηση Ειδική Έκθεση Τεκμηρίωσης προτεινόμενου σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος Α. Ιστορικό Νομικού Πλαισίου Εκπονηθείσα ΕΠΜ 1. Εκπονηθείσα ΕΠΜ 1.1 Αναγνώριση Οριοθέτηση της περιοχής μελέτης και της ευρύτερης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Υγειονοµάκη Ειρήνη

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Υγειονοµάκη Ειρήνη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Υγειονοµάκη Ειρήνη ΤΟ REAL ESTATE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Τσουκάτος Βαγγέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α....5 Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 Π.1.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ...9

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 8 2.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 8 2.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 9 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 10 3.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑ (ΠΡΟΣΘΕΤΗ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ από ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Από την όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΕΩΝ. Natura 2000 GR1430001. Natura 2000 GR1430001 GR1430008

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΕΩΝ. Natura 2000 GR1430001. Natura 2000 GR1430001 GR1430008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΕΣΠΑ 2007-13 / Ε. Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ- ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΤΠΑ & ΣΑΝΑ 034/8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από μια ιδέα ο καιρός της οποίας έχει φτάσει Απρίλιος 2011 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (ΣΕΦ) Λ. Βουλιαγμένης 224 &

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β 1 ΠΡΟΤΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, Αρχιτέκτων Μηχ., ρ. Χωροτάκτης Πολεοδόμος ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2007-2008 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Αυθαίρετη

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33)

Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33) Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33) ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 9 παρ. 7 εδ. δεύτερο του Ν. 1512/1985 (Α 4): "Σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. B1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2. Σελ. 1/59 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Β1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2. Σελ. 1/59 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Π.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Π.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ...1 Π.2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ...2 Π.2.2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5 Νόµος 3212/2003 «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων». (ΦΕΚ Α 308/31.12.2003) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Α ΕΙΑ ΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Β1 Στάδιο Μελέτης : «Αναθεώρηση ΓΠΣ Ιτέας και Κίρρας Δήμου Ιτέας»

Β1 Στάδιο Μελέτης : «Αναθεώρηση ΓΠΣ Ιτέας και Κίρρας Δήμου Ιτέας» Β1 Στάδιο Μελέτης : «Αναθεώρηση ΓΠΣ Ιτέας και Κίρρας Δήμου Ιτέας» (2 η Ανάρτηση 9/2015) Τριταία Ιτέα Κίρρα Σύμπραξη : Σαράφης Κωνσταντίνος (χωροτάκτης) -Καρακώτιας Δημήτρης (πολεοδόμος)- Σκοβολάς Σεραφείμ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας

Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας Λαμβάνοντας υπόψη, 1 Άρθρο 1 Σκοπός 2 Άρθρο 2 Ορισμοί 3 Άρθρο 3 Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών 4 Άρθρο 4 ιαχείριση προστατευόμενων περιοχών 11

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Χαρακτηρισµός της υδάτινης, χερσαίας, και ευρύτερης περιοχής της λίµνης Παµβώτιδας (Ιωαννίνων), ν. Ιωαννίνων, ως Περιφερειακό Πάρκο, και καθορισµός χρήσεων γης όρων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α... 5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α... 5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α... 5 Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 Π.1.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2.1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2.1.1. Στρατηγικές Επενδύσεις Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) 2.1.1.1. Ο νόμος 3894/2010 Ο νόμος 3894/2010 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Σ.Μ.Π.Ε.) -ΕΣΧΑΔΑ <ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Σ.Μ.Π.Ε.) -ΕΣΧΑΔΑ <ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Σ.Μ.Π.Ε.) -ΕΣΧΑΔΑ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Φορέας Ακινήτου: Τεχνικός Σύμβουλος: Ακίνητο που καλύπτει το Νότιο τμήμα της

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από μια ιδέα ο καιρός της οποίας έχει φτάσει Δεκέμβριος 2010 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (ΣΕΦ) Λ. Βουλιαγμένης 224

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣ ΒΟΛΟΥ

Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣ ΒΟΛΟΥ Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣ ΒΟΛΟΥ Σχέδιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣΒ, κλ. 1:25.000 Π.2.1 Γενικές Αρχές Βασικοί Στόχοι Στο κεφάλαιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για την έγκριση με παρατηρήσεις του Β1 σταδίου της μελέτης «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας»

Εισήγηση για την έγκριση με παρατηρήσεις του Β1 σταδίου της μελέτης «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Πληροφ: Π. Ράγκου-Β. Ανυφαντής Τηλ.: 2441354810, 2441350775 ΠΡΟΣ: Καρδίτσα, 15-12-2014 Την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα