ΑΔΑ: 4ΑΛ14691ΩΓ-ΔΗ. Αριθμ. Πρωη. Δ41/42. ΠΡΟ: Όια ηα Υπνθ/ηα & Παξ/ηα Η.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ. Υπεξεζίεο Δζόδσλ. ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ : Ωο ν ζπλεκκέλνο πίλαθαο δηαλνκήο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 4ΑΛ14691ΩΓ-ΔΗ. Αριθμ. Πρωη. Δ41/42. ΠΡΟ: Όια ηα Υπνθ/ηα & Παξ/ηα Η.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ. Υπεξεζίεο Δζόδσλ. ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ : Ωο ν ζπλεκκέλνο πίλαθαο δηαλνκήο"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΩΣΩΝ Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΦΑΛΗΖ - ΔΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ : ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΗΚΟΓ/ΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Ταρ. Γηεύζπλζε : Αγ. Κσλ/λνπ ΑΘΖΝΑ Αριθ. ηηλεθώνοσ : , FAX : E mail ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ : aassffi Αθήννα 77/ /22/ / Αριθμ. Πρωη. Δ41/42 ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΓΔΝΗΚΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟ: Όια ηα Υπνθ/ηα & Παξ/ηα Η.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ. Υπεξεζίεο Δζόδσλ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ : Ωο ν ζπλεκκέλνο πίλαθαο δηαλνκήο ΘΔΜΑ : «Γιατείριζη περιπηώζεων για ηις οποίες διαπιζηώνεηαι όηι έτοσν σποβληθεί Αναλσηικές Περιοδικές Γηλώζεις (Α.Π.Γ.) μέζω διαδικηύοσ ηο περιετόμενο ηων οποίων δεν ανηαποκρίνεηαι ζε πραγμαηική απαζτόληζη (εικονική αζθάλιζη)» ΥΔΣ. : α) Δγκ. 19/2010. β) Γ.Δ. : Γ99/98/ , Δ40/196/ & Δ41/281/ Με ηελ εγθ. 19/2010 θνηλνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15α θαη 16 ηνπ «Καλνληζκνύ Γηαδηθαζηώλ Αζθάιηζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Αλαιπηηθήο Πεξηνδηθήο Γήισζεο» όπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Φ11321/12352/1071/ κε ηηο νπνίεο νξίδνληαη νη εξγνδόηεο πνπ πξέπεη λα ππνβάιινπλ Α.Π.Γ. ππνρξεσηηθά κέζσ δηαδηθηύνπ θαη νη εξγνδόηεο πνπ κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ Α.Π.Γ. κε όια ηα κέζα (δηαδίθηπν, ςεθηαθά καγλεηηθά κέζα, ρεηξόγξαθα). Σηε ζπλέρεηα κε ην Γ.Δ. : Δ40/196/ θαη ην Γ.Δ. : Δ41/281/ δόζεθαλ νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη γηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο (ζπγθεθξηκέλα Α.Μ.Ο.Δ.) ώζηε λα αλαζηέιιεηαη ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο Α.Π.Γ. κέζσ δηαδηθηύνπ. Δπηπξνζζέησο κε ην Γ.Δ. : Γ99/1/98/ δόζεθαλ νδεγίεο νη νπνίεο πξέπεη λα αθνινπζνύληαη όηαλ δηαπηζηώλνληαη από ηα αζθαιηζηηθά όξγαλα κε ζύλλνκεο ελέξγεηεο θαη νξίδνπκε όηη, πξέπεη λα ελεκεξώλνπλ κε αλαιπηηθή έθζεζε ηηο αξκόδηεο εηζαγγειηθέο αξρέο (Υπνβνιή κπλεηεξίσλ αλαθνξώλ θ.ι.π.). Γηα ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ παξέρνληαη νδεγίεο για ηην διατείριζη ηων πεξηπηώζεσλ πνπ από ηα αξκόδηα αζθαιηζηηθά όξγαλα, διαπιζηώνεηαι όηι, θαηά παξάβαζε ησλ γεληθώλ δηαηάμεσλ πεξί ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε ηνπ Η.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ. πξνζώπσλ (άξζ. 2 παξ. 1 ηνπ Α.Ν. 1846/51 όπσο ηζρύεη ζήκεξα), από εξγνδόηεο νηθνδνκνηερληθώλ έξγσλ ή ηξίηα πξόζσπα, επιτειρείηαι αζθάιηζε κε ππνβνιή Α.Π.Γ.

2 κέζσ δηαδηθηύνπ πξνζώπσλ ποσ δεν παρείταν εργαζία ζηα νηθνδνκνηερληθά έξγα και ζαθέζηαηα πρόκειηαι για «εικονική αζθάλιζη» ποσ καηά ηεκμήριο έτει τωρήζει με δόλο και με ζκοπό ηην απόδοζη παροτών από ηο Η.Κ.Α. Δ.Σ.Α.Μ. και άλλοσς θορείς ποσ δεν δικαιούνηαι. Γηα ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία. 1. Να δηελεξγείηαη άμεζα επηηόπηνο έιεγρνο ζηα ζπγθεθξηκέλα νηθνδνκνηερληθά έξγα θαη λα θαηαγξάθνληαη κε θάζε δπλαηή ιεπηνκέξεηα νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ εθηειεζζεί ζηα έξγα. 2. Να ππνβάιιεηαη έγγραθο αίηημα πξνο ηε Γηεύζπλζε Αζθάιηζεο Δζόδσλ ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Η.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ., πξνθεηκέλνπ λα ελεξγήζεη ώζηε, λα αλαζηαιεί ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο Α.Π.Γ. κέζσ δηαδηθηύνπ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα Α.Μ.Ο.Δ. Σην ελ ιόγσ έγγξαθν ζα γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δεηείηαη ε «αλαζηνιή» θαη επηπξνζζέησο ζα δεηείηαη λα ζαο απνζηαιεί ε «πιζηοποίηζη ζηις ηλεκηρονικές σπηρεζίες» ηοσ Η.Κ.Α. Δ.Σ.Α.Μ. και «οι i.p. διεσθύνζεις ηων Α.Π.Γ.» ποσ έτοσν αποζηαλεί ώζηε απηά λα απνηειέζνπλ ζηνηρεία γηα ηελ κελπηήξηα αλαθνξά πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα ππνβάιιεηαη ζηελ αξκόδηα Δηζαγγειηθή Αξρή. 3. Θα δηελεξγείηαη ζρεηηθόο έιεγρνο θαη ζα αμηνινγνύληαη ηα ζπγθεληξσζέληα ζηνηρεία, δηαπηζηώζεηο επηηνπίσλ ειέγρσλ, καξηπξηθέο θαηαζέζεηο θ.ι.π.. Ακολούθως, όηαλ πξόθεηηαη λα πξνβείηε ζε αθύξσζε πεξηερνκέλνπ Α.Π.Γ., ζα εθδίδεηαη ρεηξόγξαθε απόθαζε Γ/ληή (γηα ηελ αθύξσζε), ζηελ νπνία κεηαμύ άιισλ ζα θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ππνβνιήο Α.Π.Γ., κηζζνινγηθή πεξίνδνο θαη πνζά θαζώο θαη όια ηα νλνκαηεπώλπκα αζθαιηζκέλσλ κε αλαθνξά ζηηο εκέξεο αζθάιηζεο θαη ρξόλν αζθάιηζεο. Σε πεξίπησζε πνπ ηα Υπνθαηαζηήκαηα Β θάζεο έρνπλ εθδόζεη Π.Δ.Δ. βάζεη Δ.Γ.Κ. ηόηε ε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζείηαη ζα είλαη ε εμήο : Θα εθδίδεηαη ΑΚΜ γηα ηελ Α Π.Δ.Δ. θαη ζηε ζπλέρεηα ζα απνζηέιιεηαη έγγξαθν ζηε Γηεύζπλζε Αζθάιηζεο Δζόδσλ ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Η.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ., πξνθεηκέλνπ λα αθπξσζεί ν Δ.Γ.Κ. θαη ζηε ζπλέρεηα ε Α.Π.Γ.. Ζ ελ ιόγσ απόθαζε ζα θνηλνπνηείηαη θαηά ηα γλσζηά ζηνλ εξγνδόηε και ζηοσς αζθαλιζμένοσς και άμεζα (πριν ηην κοινοποίηζη) θα αποζηέλλεηαι ανηίγραθο ασηής ζηην Γιεύθσνζη Αζθάλιζης Δζόδων ηης Γιοίκηζης ηοσ Η.Κ.Α. Δ.Σ.Α.Μ., προκειμένοσ να ενεργήζοσν για ηην ακύρωζη ηης Α.Π.Γ.. ηην περίπηωζη ποσ ο αζθαλιζμένος δικαιωθεί ζε ένδικα μέζα θα τωρεί αζθάλιζη με Έκθεζη Δλέγτοσ Οικοδομοηετνικού Έργοσ (Δ.Δ.Ο.Δ.) 4. Θα ζρεκαηίδεηαη ζρεηηθόο θάθεινο ν νπνίνο ζα εκπεξηέρεη εθηόο ησλ άιισλ δηθαηνινγεηηθώλ (εθζέζεηο επηηνπίσλ ειέγρσλ, καξηπξηθέο θαηαζέζεηο, Υ.Γ., θ.ι.π.) θαη ηα ζηνηρεία ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ έρνπλ δεισζεί (εθηύπσζε πεξηερνκέλσλ Α.Π.Γ.) θαη ζα ππνβάιιεηαη 2

3 κελπηήξηα αλαθνξά από ηνλ Γ/ληή ηνπ Υπνθ/ηνο ζηελ αξκόδηα θαηά ηόπν Δηζαγγειηθή Αξρή. Γηα δηεπθόιπλζή ζαο κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ηνπ ζπλ/λνπ ππνδείγκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζην «ηζηνξηθό ηνπ έξγνπ» θαη ην νπνίν ζα απνζηέιιεηαη ζηελ αξκόδηα Δηζαγγειηθή Αξρή κε ηελ κελπηήξηα αλαθνξά. 5. Γηα ηηο πξναλαθεξόκελεο ελέξγεηεο ζα ελεκεξώλεηαη με ζτεηικό έγγραθο ε Γηεύζπλζε Αζθάιηζεο Δζόδσλ ηνπ Η.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ., ζην νπνίν πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά ζε όιε ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία ηεο ππόζεζεο. Παξαθαινύκε όπσο, κε επζύλε ησλ Γ/ληώλ ησλ Υπνθ/ησλ, ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ λα ιάβνπλ ελππόγξαθα γλώζε όινη νη ππάιιεινη πνπ αζρνινύληαη κε ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ νηθνδ/θώλ έξγσλ (Υπάιιεινη Τκεκάησλ ή Γξαθείσλ νηθνδνκνηερληθώλ έξγσλ θαζώο θαη νη Πξντζηάκελνη απηώλ). Υπεύζπλνη γηα ηελ απζηεξή ηήξεζε ησλ νδεγηώλ ηνπ παξόληνο θαζίζηαληαη, σο εθ ηεο ζνβαξόηεηαο ηνπ ζέκαηνο, νη Γηεπζπληέο ησλ Υπνθαηαζηεκάησλ, νη νπνίνη θαη ζα παξέρνπλ ζηε Γηνίθεζε ηηο απαξαίηεηεο εμεγήζεηο ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ζα δηαπηζησζεί απόθιηζε από ηα παξαγγειιόκελα. Σπλ/λα : 1 ππόδεηγκα Ο ΓΔΝΗΚΟ Γ/ΝΣΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΑΒΔΛΛΑ 3

4 ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ 1. Γξ. θ. θ. Γελ. Γ/ληώλ 2. Γξ. θ.θ. Σπληνληζηώλ Γηνίθεζεο 3. Δπηρ/θή Οκάδα Αζθαιηζηηθώλ Δηζθνξώλ Παηεζίσλ 12, Αζήλα 4. Οκάδα Δθπαηδεπηώλ Αζήλαο Σαησβξηάλδνπ 19, Αζήλα 5. Οκάδα Δθπαηδεπηώλ Θεζ/λίθεο 6. Κέληξν Δπεμεξγαζίαο (ΚΔπ) Παπαδηακαληνπνύινπ Εσγξάθνπ 7. Γηεύζπλζε Δπηζεώξεζεο Υπεξεζηώλ Αζθάιηζεο Μελάλδξνπ Αζήλα 4

5 ΑΜΟΔ:... ΑΦΜ:... ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΟΗΚΟΓΟΜΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Ηδιοκηηζίας η η..... ποσ βρίζκεηαι ζη ΣΟ ΔΡΓΟ ΔΥΔΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΘΔΗ ΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ Α.Π.Γ. ΜΔ MAIL :... (σν...) (i.p. διεσθύνζεις) (σν....) Τν έξγν απνγξάθεθε ηελ... σο «...» θαη νη θαη ειάρηζηα απαηηνύκελεο εκέξεο εξγαζίαο ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα 1 ηνπ άξζξ. 38 Κ.Α. Η.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ., γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ αλέξρνληαη ζε.... Από ηνλ επηηόπην έιεγρν πνπ δηελέξγεζε ην Υπνθαηάζηεκα Η.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ.... ηελ..., δηαπηζηώζεθε... (Σπλ....) ΤΠΟΒΛΖΘΔΗΔ Α.Π.Γ. ΜΔΩ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ ΜΔ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΩΝ ΑΦΑΛΗΜΔΝΩΝ ΠΟΤ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ Δ ΑΤΣΔ : (σν....) Α.Π.Γ. ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΖΜΔΡΔ ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΠΟΟ (Δδώ μπορούν να καηατωρηθούν επιπλέον πληροθορίες για ηην σπόθεζη). Γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, ε δεκία ηνπ Ιδξύκαηνο αλέξρεηαη ζην πνζό ηωλ...,... από ηηο εηζθνξέο ηωλ Α.Π.Δ. θαη... από ην θαζαξό πνζό ηνπ δωξνζήκνπ. 5

6 Θα εμεηαζηεί, ζε δεύηεξν ρξόλν, αλ νη νηθνδόκνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο παξαπάλω Α.Π.Δ. θαη κε ηα εκεξνκίζζηα πνπ εηθνληθά αζθαιίζηεθαλ, έρνπλ ηύρεη παξνρώλ από ην Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., από ηνλ Ο.Α.Ε.Δ. ή έρνπλ ζεωξήζεη πξάζηλε θάξηα. ΔΠΔΞΖΓΖΔΗ : 1. ΑΜΟΔ : Αριθμός Μηηρώοσ Οικοδομοηετνικού Έργοσ 2. Α.Π.Γ. : Αναλσηική Περιοδική Γήλωζη 3. Κ.Α. : Κανονιζμός Αζθάλιζης 6

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ 5008261 ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361 Αζήλα 12-12-2014 ΓΔΝ.Γ/ΝΗ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξ.πξση. ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ Ι.Δ. Π51/44 ΓΔΝΙΚΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΣΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Σαρ.Γ/λζε : Αγ.Κσλ/λνπ 8 Ππορ: (102 41) Αζήλα Όια ηα Τπνθαηαζηήκαηα ΙΚΑ-ΔΣΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Δνηαηικοποίηζη διενέργειας μερικών επιηόπιων ελέγτων για ηη διαπίζηωζη ηης εκπλήρωζης ηων θορολογικών σποτρεώζεων (προληπηικών ελέγτων).

ΘΔΜΑ: Δνηαηικοποίηζη διενέργειας μερικών επιηόπιων ελέγτων για ηη διαπίζηωζη ηης εκπλήρωζης ηων θορολογικών σποτρεώζεων (προληπηικών ελέγτων). ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ - FAX ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 8 Ιοσλίοσ 2014 1. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Αρ. Πρωη.:ΓΔΛΑ 1100944 ΔΞ2014 -Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Α -Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

α) ην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ησλ λενπξνζιακβαλνκέλσλ ζην Γεκφζην απφ 1/1/2011 θαη

α) ην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ησλ λενπξνζιακβαλνκέλσλ ζην Γεκφζην απφ 1/1/2011 θαη ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΝΙΑΙΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΧΣΧΝ Γ Ι Ο Ι Κ Η Η ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΑΦ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΦΑΛΙΗ - ΔΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ Ταρ. Γηεχζπλζε : Αγ. Κσλ/λνπ 8 Πιεξνθνξίεο ΙΓΡΤΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΑΦΑΛΙΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: ΑΔΑ 4Α5Ζ1-17Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘ ΔΘΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΠΡΟΓΡ/ΣΟ& ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΤΓΚΟΘΝΩΝΘΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΘΚΟΤ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΑΓΙΟ Ι: Φάζη 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Ανάθεζη εκπόνηζηρ ηος Πεπιθεπειακού σεδίος Γιασείπιζηρ ηεπεών Αποβλήηυν (ΠΔΓΑ) ζε Μελεηηηέρ / Γπαθεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.:Δ12Α/2282/2010 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη:

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη: A Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 9/2015 πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκοσ Θήρας. ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΔΧ : 110/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΘΟΣ-ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΘΕΜΑ : Αλαθνίλσζε πξόζθιεζε γηα απόζπαζε ππαιιήισλ ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο

ΠΡΟ: ΘΕΜΑ : Αλαθνίλσζε πξόζθιεζε γηα απόζπαζε ππαιιήισλ ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ ΑΦΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Ι Σαχ Γ/νση : Σταδίου 29 ΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ

-ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ -ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ ΚΟΙΝ: ΑΓΤ/ΓΜΥ 731 ΓΔ/Σκ. Μει., ΣΟΓ, Πίλ. Αλαθνηλώζ. 731 ΔΝΗ ΣΡΚΧΝ ΕΡΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σει.: 210-7487652

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο.

Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. Η Δπηινγή 2 αθνξά επηκειεηεξηαθνύο ππαιιήινπο πνπ απνγξάθνπλ εηαηξείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ.Α. 201 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 28 Ννεκβξίνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Αξ. Πξση.:Γ19Α 5041356 ΔΞ 2013 Γ/ΝΗ 19 η ΣΔΛ. ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα