ΟΡΤΚΣΑ ΚΑΙ ΠΕΣΡΩΜΑΣΑ. Γηάλλεο Βαβάζεο Γξ Γεσινγίαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΤΚΣΑ ΚΑΙ ΠΕΣΡΩΜΑΣΑ. Γηάλλεο Βαβάζεο Γξ Γεσινγίαο"

Transcript

1 ΟΡΤΚΣΑ ΚΑΙ ΠΕΣΡΩΜΑΣΑ Γηάλλεο Βαβάζεο Γξ Γεσινγίαο

2 ΟΡΤΚΣΑ Οξπθηά νλνκάδνληαη ηα νκνγελή θπζηθά ζπζηαηηθά απφ ηα νπνία απνηειείηαη ν ζηεξεφο θινηφο ηεο γεο. Σα Οξπθηά απνηεινχλ ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ησλ πεηξσκάησλ. Έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο ζε φιε ηνπο ηε κάδα. ρεδφλ νξπθηά είλαη θαηαγεγξακκέλα παγθνζκίσο. Πεξίπνπ ην 75% ηνπ θινηνχ ηεο γεο απνηειείηαη απφ νμπγφλν θαη ππξίηην Απηά ηα ζηνηρεία ζε ζπλδπαζκφ κε νξηζκέλα άιια (αξγίιην, ζίδεξν, αζβέζηην, λάηξην, θάιην θαη καγλήζην) είλαη ππεχζπλα γηα ηε ρεκηθή ζχζηαζε ησλ νξπθηψλ πνπ θαιχπηνπλ ην 95% ηνπ θινηνχ ηεο γεο.

3 ΟΡΤΚΣΑ Μηα ρεκηθή έλσζε ραξαθηεξίδεηαη σο Οξπθηό (mineral) πξέπεη λα έρεη ζρεκαηηζηεί κε θπζηθφ ηξφπν, λα είλαη ζηεξεή θαη γεληθά νξγαληθήο πξνέιεπζεο λα έρεη ζπγθεθξηκέλε ρεκηθή ζχζηαζε ή κεηαβαιιφκελε ζε θαζνξηζκέλα πιαίζηα θαη ηέινο λα έρεη απφιπηα ηαθηνπνηεκέλε εζσηεξηθή νξγάλσζε (θξπζηαιιηθή δνκή) Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο νξπθηά ζηεξεέο ρεκηθέο ελψζεηο πνπ παξαζθεπάδνληαη ζε ζπλζήθεο εξγαζηεξίνπ. Δπίζεο δελ λννχληαη αέξηα ή πγξά νξπθηά, εθηφο ηνπ πδξαξγχξνπ πνπ κπνξεί λα απαληά ζηελ θχζε ζε πγξή θαηάζηαζε.

4 ΟΡΤΚΣΑ Χαλαζίας Γύψος

5 ΓΗΔΡΓΑΗΔ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ δειαδή κεηαζρεκαηηζκνχ πξνυπάξρνλησλ νξπθηψλ ζε λέα φηαλ νη ζπλζήθεο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο ζηα βαζχηεξα ηκήκαηα ηνπ θινηνχ ην επηβάιινπλ (ζπλζήθεο βάζνπο). ΣΡΟΠΟΙ ΧΘΜΑΣΙΜΟΤ ΟΡΤΚΣΩΝ Σα νξπθηά ζρεκαηίδνληαη ζπλήζσο κε 4 ηξφπνπο ΜΑΓΜΑΣΗΚΔ ΓΗΔΡΓΑΗΔ δειαδή ςχμε θαη θξπζηάιισζε κάγκαηνο ζε δηάθνξα βάζε ηνπ θινηνχ. ΓΗΔΡΓΑΗΔ ΗΕΖΜΑΣΟΓΔΝΔΖ δειαδή θαζίδεζε ρεκηθψλ ζπζηαηηθψλ πνπ είλαη δηαιπκέλα ζην λεξφ (ζαιάζζην ή γιπθφ) ζηνπο ππζκέλεο ιεθαλψλ ηδεκαηνγέλεζεο. ΓΗΔΡΓΑΗΔ ΥΖΜΗΚΧΝ ΔΞΑΛΛΟΗΧΔΧΝ πξνυπάξρνλησλ νξπθηψλ επηθαλεηαθψλ πεηξσκάησλ, ππφ ηελ επίδξαζε ησλ αηκνζθαηξηθψλ παξαγφλησλ (επηθαλεηαθέο ζπλζήθεο).

6 ΚΑΣΘΓΟΡΙΕ ΟΡΤΚΣΩΝ Σα νξπθηά πνπ ζηελ ρεκηθή ηνπο ζχζηαζε πεξηιακβάλνπλ ππξίηην θαη νμπγφλν θαη ιέγνληαη ππξηηηθά (αζηξηνη, ραιαδίαο, ζηδεξνκαγλεζηνχρα) Άιιεο νκάδεο ηα νμείδηα (π.ρ ν αηκαηίηεο θαη ν βσμίηεο) ηα αλζξαθηθά (Σν ζεκαληηθφηεξν αλζξαθηθφ νξπθηφ είλαη ν αζβεζηίηεο). ηα ζεηνύρα ( π.ρ ππξίηεο θαη ν ζηδεξνππξίηεο) ηα επγελε ζηνηρεία (π.ρ ν άξγπξνο, ν ραιθφο)

7 ΔΙΑΚΡΙΘ ΟΡΤΚΣΩΝ Σα νξπθηά αλάινγα κε ηελ πεγή ελέξγεηαο πνπ νθείινπλ ηε γέλεζή ηνπο δηαθξίλνληαη ζε: Δλδνγελή: φηαλ ζρεκαηίδνληαη βαζηά ζην θινηφ θαη Δμσγελή: φηαλ ζρεκαηίδνληαη εμνινθιήξνπ ζηελ επηθάλεηα

8 ΙΔΙΟΣΘΣΕ ΟΡΤΚΣΩΝ Σα νξπθηά έρνπλ πνιιέο ηδηφηεηεο Σα πην ζπλεζηζκέλα νξπθηά πξνζδηνξίδνληαη κηαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο ηδηφηεηέο ηνπο. Θα αλαθεξζνχκε ζε νξηζκέλεο απφ απηέο πνπ είλαη εχθνια αλαγλσξίζηκεο θαη παξνπζηάδνληαη πην ζπρλά.

9 ΙΔΙΟΣΘΣΕ ΟΡΤΚΣΩΝ ΥΡΧΜΑ Αλάινγα κε ην ρξψκα ηνπο δηαθξίλνληαη ζε Λεπθά θαη Έγρξσκα. Σν ρξψκα δελ απνηειεί βαζηθή ηδηφηεηα γηαηί κπνξεί θάπνηα πξφζκεημε ζε κηθξή πνζφηεηα λα αιιάμεη ην ρξψκα ηνπ νξπθηνχ. Βαζηθφ θξηηήξην είλαη ε γξακκή ζθφλεο πνπ αθήλεη έλα νξπθηφ φηαλ απηφ ζπξζεί πάλσ ζε κία επηθάλεηα πιαθηδίνπ πνξζειάλεο (θνκκάηη αθαηέξγαζηνπ πιαθηδίνπ πνξζειάλεο). Δάλ ε ζθφλε απηή έρεη θάπνην ρξψκα ηφηε ην νξπθηφ εληάζζεηαη ζηα Απηόρξνα ελψ, φηαλ δελ έρεη ρξψκα ή ε γξακκή είλαη ιεπθή εληάζζνληαη ζηα Δηεξόρξνα.

10 Βιοτίτθσ (ζγχρωμο) και Πλαγιόκλαςτο (άχρωμο)

11 ΙΔΙΟΣΘΣΕ ΟΡΤΚΣΩΝ ΛΑΜΦΖ Η Λάκςε εκθαλίδεηαη ιφγσ αλάθιαζεο ηνπ θσηφο απφ θάπνηα επηθάλεηα ηνπ νξπθηνχ. Η Λάκςε, αλάινγα κε ηελ κνξθή απηήο ηεο επηθάλεηαο δηαθξίλεηαη ζε Μεηαιιηθή θαη Κνηλή ή φρη κεηαιιηθή.

12 ΙΔΙΟΣΘΣΕ ΟΡΤΚΣΩΝ ΚΛΖΡΟΣΖΣΑ Δίλαη ε ηθαλφηεηα ελφο νξπθηνχ λα ραξάζζεη έλα άιιν. Γηα λα εληνπίζνπκε ηελ ζθιεξφηεηα ελφο νξπθηνχ ρξεζηκνπνηνχκε ηελ θιίκαθα Mohs (πίλ. 1), ε νπνία είλαη εκπεηξηθή. Η θιίκαθα βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα νξπθηά πνπ ην θαζέλα ραξάζζεη ην πξνεγνχκελν ηνπ θαη ραξάζζεηαη απφ ην επφκελν. Τπάξρνπλ θαη πξαθηηθνί θαλφλεο γηα λα ππνινγίζεη θαλείο ηε ζθιεξφηεηα ελφο νξπθηνχ, π.ρ. ηα νξπθηά ζθιεξφηεηαο 1 θαη 2 ραξάζζνληαη κε ην λχρη, 3 έσο θαη 5.5 κε ζνπγηά, φζα νξπθηά έρνπλ ζθιεξφηεηα 6 δελ ραξάζζνληαη κε ζνπγηά νχηε ραξάδνπλ ην γπαιί θαη >7 ραξάδνπλ ην γπαιί.

13 Πίνακασ 1 Κλίμακα ςκλθρότθτασ ορυκτϊν κατά Mohs

14 ΠΕΣΡΩΜΑΣΑ Πέηξσκα νλνκάδεηαη κία αλνκνηνγελήο κνλάδα ηνπ θινηνχ ηεο γεο κε θαζνξηζκέλε νξπθηνινγηθή ζχζηαζε. Αλάινγα κε ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπο, ηεο νξπθηνινγηθήο θαη ρεκηθήο ηνπο ζύζηαζεο θαη ησλ ζπλζεθώλ γέλεζεο δηαθξίλνληαη ζε: Α) Ππξηγελή Β) Ιδεκαηνγελή Γ) Μεηακνξθσκέλα

15 Πίνακασ 2 Πίνακασ 2 Ο ΠΕΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΤΚΛΟ είναι θ ακολουκία των διεργαςιϊν που παράγουν τα τρία είδθ των πετρωμάτων

16 Πίνακασ 2 Ο ΠΕΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΤΚΛΟ είναι θ ακολουκία των διεργαςιϊν που παράγουν τα τρία είδθ των πετρωμάτων

17 Πίνακασ 2 Ο ΠΕΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΤΚΛΟ είναι θ ακολουκία των διεργαςιϊν που παράγουν τα τρία είδθ των πετρωμάτων

18 ΠΤΡΙΓΕΝΘ πλδένληαη γελεηηθά κε ην κάγκα θαη ζρεκαηίδνληαη απφ ηελ ςχμε θαη ηελ ιηζνπνίεζε απηνχ κέζα ζην θινηφ ή ζηελ επηθάλεηα. ηελ πξψηε πεξίπησζε ηα ππξηγελή πεηξψκαηα νλνκάδνληαη Βαθσγενή ή Πλουτώνια (Πινπησλίηεο) και στη δεχηεξε Έκτστα ή Ηυαιστειακά (Ηθαηζηίηεο). Τπάξρεη θαη κία θαηεγνξία πεηξσκάησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ πήμε ηνπ κάγκαηνο κέζα ζε ξσγκέο ηεο ιηζφζθαηξαο, θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο αιιά ζε κηθξφ βάζνο, θαη νλνκάδνληαη Φλεβίτες.

19 ΠΤΡΙΓΕΝΘ

20 Πίνακασ 3 Σα ςυνθκζςτερα πυριγενι πετρϊματα με ονοματολογία τεχνικισ γεωλογίασ

21 ΠΤΡΙΓΕΝΘ Σα Πλουτώνια (Πινπησλίηεο) σο πεηξψκαηα βάζνπο ζηεξνχληαη θαηά θαλφλα γεσκεηξηθνηεηα θαη αλαπηχζζνληαη σο άκνξθεο κάδεο πνπ δηαπεξλνχλ ηα θηινμελνχληα πεηξψκαηα. Αληίζεηα ηα Ηυαιστειακά (Ηθαηζηίηεο) σο επηθαλεηαθά πεηξψκαηα ραξαθηεξίδνληαη απφ γεσκεηξηθφηεηα θη εκθαλίδνπλ ζσκαηψδε αλάπηπμε. Η ειηθία ησλ πξψησλ είλαη κεηαγελέζηεξε εθείλεο ησλ ζηξσκάησλ κέζα ζηα νπνία ηνπνζεηεζήθαλ, ελψ γηα ηα δεχηεξα ηζρχεη φηη έρνπλ ειηθία αξραηφηεξε ησλ γεσινγηθψλ ζηξσκάησλ πνπ ηα θαιχπηνπλ. Απφ πιεπξάο ηζηνχ ηα πινπηψληα είλαη νινθξπζηαιιηθά ιφγσ ηεο βξαδείαο ςχμεο ηνπ κάγκαηνο ζην βάζνο. Αληίζεηα ηα εθαηζηεηαθά είλαη θπξίσο εκηθξπζηαιιηθά πεηξψκαηα πνπ ζεκαίλεη φηη ιφγσ ηεο ηαρχηεηαο ςχμεο ησλ ιαβψλ ζηηο επηθαλεηαθέο ζπλζήθεο

22 ΠΤΡΙΓΕΝΘ - ΠΛΟΤΣΩΝΙΑ 1) Γξαλίηεο: Αλήθεη ζηα ιεπθνθξαηηθά (ιεπθά) ππξηγελή πεηξψκαηα, είλαη πνιχ ζθιεξφο θαη αλζεθηηθφο ζηηο θαηξηθέο επηδξάζεηο. Υξεζηκνπνηείηαη ζηελ νδνπνηία αιιά θαη σο δηαθνζκεηηθφ πιηθφ. Δίλαη απφ ηα πην δηαδεδνκέλα πεηξψκαηα ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο. ηελ Διιάδα ππάξρεη ζηελ Υαιθηδηθή, Γξάκα, Καβάια, Ξάλζε θ.α. 2) Γάββξνο: Αλήθεη ζηα κειαλνθξαηηθά (ζθνπξφρξσκα) ππξηγελή πεηξψκαηα. Δίλαη ζθιεξφ πέηξσκα θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ νδνπνηία. ηελ Διιάδα βξίζθνπκε γάββξν ζηελ Αηηηθή, Βνησηία, Πίλδν, Θεζζαινλίθε,

23 ΓΑΒΡΟ

24 ΓΡΑΝΙΣΘ

25 ΠΤΡΙΓΕΝΘ - ΘΦΑΙΣΕΙΑΚΑ 1) Βαζάιηεο: Δίλαη ν πην δηαδεδνκέλνο εθαηζηίηεο ζηελ γε. Δίλαη πνιχ ζθιεξφ νινκειαλνθξαηηθφ (καχξν) πέηξσκα θαη ζε ζπκπαγή κνξθή ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ νδνπνηία θαη ζηελ θαηαζθεπή θπκαηνζξαπζηψλ. Σεξάζηηεο βαζαιηηθέο εθρχζεηο ππάξρνπλ ζηελ Ιλδία θαη Ιζιαλδία ελψ ζηελ Διιάδα είλαη πνιχ κηθξέο ζηε Μπηηιήλε θαη ηε Θήβα 2) Κίζζεξε (ειαθξόπεηξα): Δίλαη πέηξσκα κε κεγάιν πνξψδεο πνπ νθείιεηαη ζηελ χπαξμε κεγάισλ θνηινηήησλ. Οη θνηιφηεηεο απηέο ζρεκαηίζηεθαλ απφ ηελ αζξφα απνβνιή αεξίσλ θαηά ηελ πήμε ηεο ιάβαο. Λφγσ ησλ άξηζησλ κνλσηηθψλ ηδηνηήησλ ηεο ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ κνλσηηθφ θαηά ηνπ ςχρνπο, ηεο ζεξκφηεηαο θαη ηνπ ήρνπ. ηελ Διιάδα βξίζθεηαη ζηε Θήξα θαη ηε Μήιν

26 ΕΛΑΦΡΟΠΕΣΡΑ

27 ΒΑΑΛΣΘ

28 ΟΨΙΔΙΑΝΟ

29 ΚΙΘΡΩΔΘ ΣΟΦΟ (Μιλοσ)

30 ΙΗΘΜΑΣΟΓΕΝΘ Γεκηνπξγνχληαη απφ ηελ απφζεζε πιηθψλ πνπ βξίζθνληαη ζε δηάιπζε ή αηψξεζε ζε θάπνην κέζνλ (ζπλήζσο λεξφ ή αέξα). Αξρηθά ηα πιηθά είλαη κε ζπλεθηηθά (ςαζπξά) θαη φζν απνηίζεληαη ηφζν απμάλεηαη ην πάρνο ηνπο κε ηελ πάξνδν ηνπ γεσινγηθνχ ρξφλνπ. Με ηε ζπλδξνκή πίεζεο, ζεξκνθξαζίαο θαη ζπλδεηηθήο χιεο κεηαηξέπνληαη ζε ζπκπαγή πεηξψκαηα. Η φιε δηεξγαζία ηεο κεηαηξνπήο ελφο ςαζπξνχο ηδεκαηνγελνχο πεηξψκαηνο ζε ζπκπαγέο νλνκάδεηαη δηαγέλεζε. Λφγσ ηνπ ηξφπνπ ζρεκαηηζκνχ ηνπο εκθαλίδνληαη ππφ

31 ΙΗΘΜΑΣΟΓΕΝΘ Ο ζρεκαηηζκφο ηνπο πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ζηάδηα: Σε δηάβξσζε-απνζάζξσζε είηε θπζηθή είηε ρεκηθή πνπ είλαη νη θπζηθνρεκηθέο θαη βηνινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ πθίζηαληαη ηα πξνυπάξρνληα πεηξψκαηα κε απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή ηνπο. Αλάινγα κε ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ηελ απνζάζξσζε απηή δηαθξίλεηαη ζε, α) θπζηθή ή κεραληθή απνζάζξσζε β) ρεκηθή απνζάζξσζε γ) βηνινγηθή ή νξγαληθή απνζάζξσζε Σε κεηαθνξά ζε δηάιπζε ή αηψξεζε κέζσ ηνπ λεξνχ ησλ πνηακψλ θαη ησλ ζαιαζζψλ ή ηνπ αλέκνπ απνκάθξπλζε ηνπ πιηθνχ απνζάζξσζεο απφ ηνλ ηφπν ζρεκαηηζκνχ ηνπο) θαη ε απφζεζε ηνπ ππφ κνξθή ηδήκαηνο.

32 ΙΗΘΜΑΣΟΓΕΝΘ Σελ απφζεζε ησλ πιηθψλ πνπ βξίζθνληαη ζε αηψξεζε ή δηάιπζε. Η απφζεζε γίλεηαη ζε δηαδνρηθά ζηξψκαηα. Αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ απφζεζεο ηνπ πιηθνχ απνζάζξσζεο ηα ηδήκαηα δηαθξίλνληαη ζε, α) ρεξζαία ηδήκαηα (απφζεζε ζηελ επηθάλεηα ηεο μεξάο) β) ιηκλαία ηδήκαηα (απφζεζε ζε ιίκλεο) γ) ζαιάζζηα ηδήκαηα (απφζεζε ζε ζάιαζζεο) Σε δηαγέλεζε φπνπ κεηά ηελ απφζεζε ησλ αζχλδεησλ ραιαξψλ πιηθψλ ηδεκάησλ αξρίδεη ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ηνπο ζε ζπκπαγή πεηξψκαηα (ιηζνπνίεζε) κε ηε βνήζεηα ηεο πίεζεο ησλ ππεξθείκελσλ ζηξσκάησλ θαη ηεο θπζηθήο ζπλδεηηθήο χιεο. Οη δηεξγαζίεο είλαη είηε θπζηθέο, ρεκηθέο είηε βηνινγηθέο. Η έλλνηα ηεο δηαγέλεζεο πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηελ ιηζνπνίεζε αιιά θαη δηάθνξεο δηεξγαζίεο ζε ήδε ιηζνπνηεκέλα ηδήκαηα

33 ΔΙΑΒΡΩΘ ΑΠΟΑΘΡΩΘ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΘ ΔΙΑΓΕΝΕΘ Διαδικαςίεσ ςχθματιςμοφ ιηθματογενϊν πετρωμάτων

34 ΙΗΘΜΑΣΟΓΕΝΘ Δίλαη ε θαηεγνξία πεηξσκάησλ κε ηελ κεγαιχηεξε επηθαλεηαθή εμάπισζε ζην θινηφ ηεο Γεο. ρεδφλ ην 75% ησλ πεηξσκάησλ πνπ εθηίζεληαη ζηε ρέξζν είλαη ηδεκαηνγελή. ην ζπλνιηθφ φγθν ηνπ θινηνχ αληηζηνηρνχλ ζε έλα ζρεηηθά αζήκαλην πνζνζηφ ίζν κε 5% Δίλαη θαηεμνρήλ πετρώματα της επιυάνειας, αθνχ φιεο νη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, κεηαθνξάο, απφζεζεο θαη ιηζνπνίεζεο ησλ ηδεκάησλ ζπληεινχληαη ζε επηθαλεηαθέο ζπλζήθεο. Δίλαη θαηεμνρήλ γεωμετρικά πετρώματα, αθνχ αλαπηχζζνληαη πξσηνγελψο κε ηελ κνξθή επάιιεισλ ζηξσκάησλ, αξρηθά νξηδφληησλ. Δίλαη ηα θαηεμνρήλ απνιηζσκαηνθφξα πεηξψκαηα, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ειηθίαο θαη ησλ ζπλζεθψλ ζρεκαηηζκνχ ηνπο απφ ηα απνιηζψκαηα πνπ εγθιείνπλ

35 ΙΗΘΜΑΣΟΓΕΝΘ Σα ηδεκαηνγελή πεηξψκαηα ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν γέλεζήο ηνπο: α) ηα Κιαζηηθά ή κεραληθά, β) ηα Υεκηθά θαη γ) ηα Βηνγελή

36 ΙΗΘΜΑΣΟΓΕΝΘ Σα Κιαζηηθά ή κεραληθά πεηξψκαηα ζρεκαηίδνληαη απφ ηα πιηθά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεραληθή απνζάζξσζε δειαδή ηα θιάζκαηα (θνκκάηηα) ηνπ κεηξηθνχ πεηξψκαηνο. Αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ θιαζκάησλ ηαμηλνκνχληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο. ηα Υεκηθά ηα πιηθά ηνπο πξνθχπηνπλ απφ ηε ρεκηθή απνζάζξσζε θαη είλαη ρεκηθά δηαιχκαηα απφ ην κεηξηθφ πέηξσκα. Απηά ηα δηαιχκαηα φηαλ απμεζεί ε ζπγθέληξσζε κέζα ζε ζάιαζζεο θαη ιίκλεο θαηαθάζνληαη θαη ζρεκαηίδνπλ ηα ρεκηθά ηδεκαηνγελή πεηξψκαηα. Σα Βηνγελή ηα πεηξψκαηα ζρεκαηίδνληαη απφ ηα ππνιείκκαηα ησλ δηαθφξσλ νξγαληζκψλ θαη θπξίσο απφ θειχθε, ζθειεηνχο θαη εθθξίζεηο δσηθψλ κηθξννξγαληζκψλ.

37 Σα ςυνθκζςτερα πυριγενι πετρϊματα με ονοματολογία τεχνικισ γεωλογίασ

38 ΙΗΘΜΑΣΟΓΕΝΘ - Κλαςτικά Ιηιματα ρεκαηίζηεθαλ θαηά ηελ κεραληθή ζπγθέληξσζε θνκκαηηψλ πεηξσκάησλ θαη νξπθηψλ πνπ απνθνιιήζεθαλ απφ ηελ αξρηθή ηνπο ζέζε κε θπζηθέο δηαδηθαζίεο. Καηφπηλ ηα πιηθά απηά βξέζεθαλ ζε αηψξεζε κέζα ζε πδάηηλν πεξηβάιινλ ή ζηνλ αέξα θαη ζηαδηαθά απνηέζεθαλ. Σα πιηθά απηά ζπλήζσο είλαη ηα πιένλ αλζεθηηθά ζηελ απνζάζξσζε πιηθά ησλ κεηξηθψλ πεηξσκάησλ θαη αλάινγα κε ην κέγεζφο ηνπο δηαθξίλνληαη ζε: - θξνθάιεο ιαηύπεο. Γηάκεηξνο θφθθσλ κεγαιχηεξνο ησλ 2 εθ. - Φεθίδεο. Γηάκεηξνο θφθθσλ απφ 2 εθ. έσο 2 ρηι. - Άκκνο. Γηάκεηξνο θφθθσλ απφ 2 ρηι. έσο 0.2 ρηι. θαη - Ηιύο. Γηάκεηξνο θφθθσλ κηθξφηεξε ησλ 0.2 ρηι.

39 ΙΗΘΜΑΣΟΓΕΝΘ - Κλαςτικά Ιηιματα Απφ ηηο θξνθάιεο (ηεκάρηα κε ζηξνγγπισκέλα άθξα) θαη ηηο ιαηχπεο (ηεκάρηα κε γσληψδε άθξα) πξνθχπηνπλ κέζσ δηαγέλεζεο ηα Κξνθαινπαγή θαη ηα Λαηππνπαγή, απφ ηηο ςεθίδεο ηα Φεθηδνπαγή, απφ ηελ άκκν νη Φακκίηεο θαη απφ ηελ ηιχ νη Πειίηεο. Ιδηαίηεξε θαηεγνξία απνηεινχλ νη Ζθαηζηεηνγελείο Σόθθνη. Δλψ ηα πιηθά ηνπο είλαη ππξηγελή ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπο ηα θαηαηάζζεη ζηα θιαζηηθά ηδήκαηα. Πξνθχπηνπλ απφ ηελ απφζεζε ησλ πιηθψλ πνπ εθηηλάζζνληαη θαηά ηελ έθξεμε ελφο εθαηζηείνπ

40 ΚΡΟΚΑΛΟΠΑΓΕ

41 ΨΑΜΙΣΕ

42 ΨΑΜΙΣΕ

43 ΛΑΣΤΠΟΠΑΓΕ

44 ΛΑΣΤΠΟΠΑΓΕ

45 ΜΑΡΓΑ

46 Οη Αζβεζηόιηζνη απνηεινχλ ην 25% ηνπ ζπλφινπ ησλ ηδεκαηνγελψλ πεηξσκάησλ θαη ηελ πνιππιεζέζηεξε νκάδα κεηαμχ ησλ ρεκηθψλ ηδεκαηνγελψλ πεηξσκάησλ. Ο αζβεζηφιηζνο απνηειείηαη θπξίσο απφ ην νξπθηφ αζβεζηίηε ΙΗΘΜΑΣΟΓΕΝΘ - Χθμικά Ιηιματα ρεκαηίδνληαη απφ ηελ απφζεζε νξπθηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε δηάιπζε κέζα ζε πδάηηλν πεξηβάιινλ. Καινχληαη θαη Δβαπνξίηεο γηαηί απνηίζεληαη θαηά ηελ εμάηκηζε ηνπ λεξνχ. Καηά ηελ εμάηκηζε ηνπ λεξνχ θιεηζηψλ ζαιάζζησλ ιεθαλψλ ζε πεξηφδνπο μεξαζίαο παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο απφζεζεο αιάησλ. Έηζη, αξρηθά απνηίζεηαη αλζξαθηθφ αζβέζηην θαη καγλήζην (CaCO3 -Αζβεζηόιηζνο, MgCO3 - δνινκίηεο). Αθνινπζνχλ ην ζεηηθφ αζβέζηην θαη ε γύςνο

47 ΔΟΛΟΜΙΣΘ

48 "The Dolomites" είλαη κηα νξνζεηξά ζηε βνξεηναλαηνιηθή Ιηαιία θαη κέξνο ησλ ηηαιηθψλ Άιπεσλ. Δίλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο εθζέζεηο ηνπ δνινκίηε ζηε Γε - απφ ηελ νπνία ιακβάλεηαη ην φλνκα. Οη Γνινκίηεο είλαη κηα παγθφζκηα θιεξνλνκηά ηεο UNESCO.

49 ΑΒΕΣΟΛΙΘΟΙ ΜΕΟ-ΠΑΧΤ ΠΛΑΚΩΔΕΙ (Εν. Παξϊν)

50 ΔΟΛΟΜΚΣΘ ΓΤΨΟ

51 ΙΗΘΜΑΣΟΓΕΝΘ - Βιοχθμικά Ιηιματα Πξνέξρνληαη απφ ηελ απφζεζε ησλ ζθιεξψλ κεξψλ ησλ ζαιάζζησλ ή ιηκλαίσλ νξγαληζκψλ (ζθειεηφο, φζηξαθα). Αζβεζηφιηζνη ησλ νπνίσλ ην αλζξαθηθφ αζβέζηην πξνέξρεηαη θπξίσο απφ νξγαληζκνχο νλνκάδνληαη νξγαλνγελείο αζβεζηφιηζνη. ηα βηνγελή ηδήκαηα αλήθνπλ θαη νη Οξπθηνί Άλζξαθεο θαη Τδξνγνλάλζξαθεο.

52 ΑΝΘΡΑΚΑ

53 ΙΗΘΜΑΣΟΓΕΝΘ - Βιοχθμικά Ιηιματα Οξπθηνί Άλζξαθεο Οη νξπθηνί άλζξαθεο είλαη πξντφληα αιινίσζεο θπηηθψλ ιεηςάλσλ ηα νπνία βξίζθνληαη ελδηαζηξσκέλα κέζα ζε άιια ηδήκαηα. Σα "ζακκέλα" θπηά κεηαηξέπνληαη ζε νξπθηνχο άλζξαθεο κε ηε δηαδηθαζία ηεο εμαλζξάθσζεο (απνκάθξπλζε Ο, Η, Ν κε ηε βνήζεηα ηεο πίεζεο, ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ γεσινγηθνχ ρξφλνπ). Αλάινγα κε ην βαζκφ εμαλζξάθσζεο δηαθξίλνληαη νη εμήο ηχπν Tύξθε: Γηαηεξεί αθφκε ην μπιψδε ηζηφ ησλ θπηψλ. Πεξηέρεη 30-60% άλζξαθα. Ληγλίηεο: Δίλαη πην ζπκπαγήο απφ ηελ ηχξθε θαη πεξηέρεη 60-75% άλζξαθα. Ληζάλζξαθαο: Πεξηζζφηεξν ζπκπαγήο, παιαηφηεξνο θαη κε πνζνζηφ άλζξαθα απφ 75-85%. Αλζξαθίηεο: Έρεη ππνζηεί εμαλζξάθσζε πνιχ πςεινχ βαζκνχ θαη πεξηέρεη 85-95% άλζξαθα. ηελ Διιάδα κεγάια θνηηάζκαηα ιηγλίηε ππάξρνπλ ζηηο ιεθάλεο ηεο Πηνιεκαΐδαο, Ακπληαίνπ, Αιηβεξίνπ θαη Μεγαινχπνιεο, θαη ηχξθεο ζηε ιεθάλε ησλ Φηιίππσλ.

54 ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ Πξνήιζαλ απφ ρεκηθέο, ηζηνινγηθέο θαη νξπθηνινγηθέο αιιαγέο πξνυπαξρφλησλ πεηξσκάησλ ιφγσ χπαξμεο πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ θαη πηέζεσλ ζε βάζνο ζην εζσηεξηθφ ηεο γεο. Παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε πνηθηιία απφ φιεο ηηο θαηεγνξίεο πεηξσκάησλ θαη κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ απφ νπνηαδήπνηε άιια πεηξψκαηα. Ολνκάδνληαη κεηακνξθσκέλα επεηδή ην πξνυπάξρνλ πέηξσκα (ππξηγελέο, ηδεκαηνγελέο ή αθφκε θαη κεηακνξθσκέλν) αιιάδεη (κεηακνξθψλεηαη) ζε άιιν πέηξσκα θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο λέεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο. Σν λέν πέηξσκα απνηειείηαη απφ λέα νξπθηά.

55 ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ Παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε κεηακφξθσζε Πίεζε (P) Θεξκνθξαζία (T) Θεξκά δηαιύκαηα θαη αέξηα

56 ΒΑΘΜΟ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΘ Ο βαζκφο κεηακφξθσζεο είλαη ν φξνο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη ηελ έληαζε ηε δξάζεο ησλ παξαγφλησλ κεηακφξθσζεο. Σξεηο γεληθά ραξαθηεξηζκνχο ρξεζηκνπνηνχκαη γηα ην βαζκφ κεηακφξθσζεο. Υακεινύ βαζκνύ κεηακόξθσζεο φηαλ νη κεηακνξθηθνί παξάγνληεο έρνπλ ρακειέο ηηκέο. Μέζνπ βαζκνύ κεηακόξθσζε φηαλ έρνπκε ελδηάκεζεο ηηκέο. Τςεινύ βαζκνύ κεηακόξθσζε φηαλ νη ηηκέο ησλ παξαγφλησλ είλαη ζε πςειά επίπεδα.

57 ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ Αλάινγα κε ηηο αιιαγέο ε κεηακφξθσζε είλαη: Ηζνθαζηθή: Μεηαβνιή κφλν ηνπ ηζηνχ Αιινθαζηθή: Μεηαβνιή ηνπ ηζηνχ θαη ησλ νξπθηψλ Ηζνρεκηθή: Υεκηθή ζχζηαζε παξακέλεη ίδηα Αιινρεκηθή: Μεηαβνιή ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο

58 ΕΙΔΘ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΘ Γεληθή κεηακόξθσζε ή Καζνιηθή Γπλακηθή κεηακόξθσζε Θεξκηθή κεηακόξθσζε ή επαθήο

59 ΕΙΔΘ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΘ Γεληθή κεηακόξθσζε ή Καζνιηθή Καηά ηελ γεληθή κεηακφξθσζε ην βαζηθφ ξφιν παίδνπλ ε πίεζε (Ρ) θαη ε ζεξκνθξαζία (Σ). Δίλαη ε πην ζπρλή κεηακφξθσζε θαη ηα πξντφληα ηεο είλαη κεγάινπ φγθνπ. ρεηίδεηαη κε ηελ νξνγελεηηθή δξάζε. Η θαζνιηθή κεηακφξθσζε επηηπγράλεηαη ζε Θ= oc Ρ=3-10kbars. θαη

60 ΕΙΔΘ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΘ Γπλακηθή κεηακόξθσζε Καηά ηελ δπλακηθή κεηακφξθσζε ν βαζηθφο παξάγνληαο κεηακφξθσζεο είλαη ε πίεζε (Ρ) θαη επηθξαηνχλ ζρεηηθά ρακειέο ηηκέο ζεξκνθξαζίαο (Σ) θαη ιηζνζηαηηθψλ πηέζεσλ. πρλφ θαηλφκελν ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία είλαη ν ζξπκκαηηζκφο ηνπ πεηξψκαηνο. πλαληάηαη θπξίσο θνληά ζε ξήγκαηα, επσζήζεηο θαη δψλεο νιίζζεζεο. ε κηθξά βάζε εμαηηίαο ησλ ξεγκάησλ δεκηνπξγνχληαη ηεθηνληθά ιαηππνπαγή ελψ ζε κεγάια βάζε (εθεί επηθξαηνχλ κεγαιχηεξεο ζεξκνθξαζίεο) κπνξεί λα ζπκβεί αλαθξπζηαιισζε ή αθφκε θαη αλάηεμε.

61 ΕΙΔΘ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΘ Θεξκηθή κεηακόξθσζε ή επαθήο Καηά ηελ ζεξκηθή κεηακφξθσζε ν βαζηθφο παξάγνληαο κεηακφξθσζεο είλαη ε ζεξκνθξαζία (Σ) θαη ηα ξεπζηά δηαιχκαηα. πλήζσο ζπκβαίλεη κε ηελ επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ησλ ξεπζηψλ ζπζηαηηθψλ ελφο ππξηγελνχο πεηξψκαηνο, θπξίσο πινπησλίηε ζηα πεξηβάιινληα πεηξψκαηα. Σν πάρνο ηνπ πεηξψκαηνο πνπ παζαίλεη ζεξκνκεηακφξθσζε θπκαίλεηαη απφ ιίγα εθαηνζηά έσο θαη εθαηνληάδεο κέηξα. Η δψλε κεηακφξθσζεο νλνκάδεηαη άισο κεηακφξθσζεο θαη ην πιάηνο ηεο ζπλδέηαη κε ην κέγεζνο θαη ην είδνο ηεο δηείζδπζεο.

62 Άλωσ ι Ηϊνθ Μεταμόρφωςθσ Άλωσ Μεταμόρφωςθσ

63 ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΠΕΣΡΩΜΑΣΑ Σα αξρηθά πεηξψκαηα απφ ηα νπνία έρνπλ πξνέιζεη ηα κεηακνξθσκέλα ιέγνληαη πξσηόιηζνη. Όηαλ νη πξσηφιηζνη είλαη ππξηγελή πεηξώκαηα ην κεηακνξθσκέλν πέηξσκα παίξλεη ην πξφζεκα νξζν-, Όηαλ νη πξσηφιηζνη είλαη ηδεκαηνγελή πεηξώκαηα ην κεηακνξθσκέλν πέηξσκα παίξλεη ην πξφζεκα παξα- Πρ. νξζνγλεύζηνο, φηαλ πξνέξρεηαη απφ ηε κεηακφξθσζε ελφο γξαλίηε θαη παξαγλεύζηνο φηαλ πξνέξρεηαη απφ αξγηιηθφ ζρηζηφιηζν.

64 Γνωςτά μεταμορφωμζνα πετρϊματα α) Μάξκαξν: ρεκαηίδεηαη απφ ηελ αλαθξπζηάιισζε αζβεζηφιηζσλ ή δνινκηηψλ. Αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ θφθθσλ ηνπο, ηε ζπλεθηηθφηεηα θαη ην ρξψκα δηαθξίλνληαη ζε δηάθνξεο πνηθηιίεο. Σα ιεπηφθνθθα κάξκαξα είλαη ζπλήζσο γαιαθηφρξνα θαη πνηνηηθψο ηα θαιχηεξα. Υξήζε: ζηελ γιππηηθή, ζηε δηαθνζκεηηθή αιιά θαη ζηελ νηθνδνκηθή ιφγσ ηεο κεγάιεο αληνρήο ηνπο ζηε ζεξκφηεηα. ην εκπφξην ζαλ κάξκαξν ραξαθηεξίδεηαη θάζε πέηξσκα θνθθψδεο πνπ επηδέρεηαη ιείαλζε θαη κπνξεί λα απνηειέζεη πιηθφ γηα επίζηξσζε θαη δηαθφζκεζε

65 ΜΑΡΜΑΡΑ

66 Μάρμαρα χιςτόλικοι ΧΙΣΟΛΙΘΟΙ και ΜΑΡΜΑΡΑ

67 Γνωςτά μεταμορφωμζνα πετρϊματα β) Γλεύζηνο: Πξνέξρνληαη απφ κεηακφξθσζε γξαληηψλ αιιά ηδεκαηνγελψλ πεηξσκάησλ. Υξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή θπβφιηζσλ γηα ηελ επίζηξσζε δξφκσλ. Παξνπζηάδνπλ ην πξφβιεκα φηη απνζαξζξψλνληαη εχθνια. γ) ρηζηόιηζνη: Πξνέξρνληαη απφ κεηακφξθσζε αξγηιηθψλ ζρηζηφιηζσλ (είλαη νη κφλνη ζρηζηφιηζνη πνπ αλήθνπλ ζηα ηδεκαηνγελή πεηξψκαηα). Υξεζηκνπνηνχληαη σο πιάθεο ζηέγαζεο θαη επίζηξσζεο. δ) κύξηδα: Πνιχ ζθιεξφ πέηξσκα πνπ απνηειείηαη θπξίσο απφ θνξνχλδην. Πξνέξρεηαη απφ ηε κεηακφξθσζε ηνπ βσμίηε. Υξεζηκνπνηείηαη ζηελ νδνπνηία. Η ζκχξηδα ηεο Νάμνπ είλαη απφ ηηο θαιχηεξεο πνηνηηθά ζηνλ θφζκν

68 ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΜΕΑ ΠΕΣΡΩΜΑΣΑ Ο ςερπεντινίτθσ αποτελείται κυρίωσ από ςερπεντίνθ. Μπορεί να περιζχει επίςθσ λίγο τάλκθ, αμφίβολο και χλωρίτθ. Είναι προϊόν τθσ διαδικαςίασ τθσ ςερπεντινίωςθσ των περιδοτιτϊν Η ςμφριδα αποτελείται από κοροφνδιο, αιματίτθ, μαγνθτίτθ, λίγουσ αςτρίουσ. Προζρχεται από μεταμόρφωςθ υψθλοφ βακμοφ βωξιτϊν και λατεριτϊν

69 ΧΙΣΟΛΙΘΟΙ

70 ΓΝΩΣΆ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΜΖΝΑ ΠΕΣΡΪΜΑΣΑ Τα ςυνηθέςτερα μεταμορφωμένα πετρώματα με ονοματολογία τεχνικήσ γεωλογίασ

71 ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΠΕΣΡΩΜΑΣΑ Ο χαλαηίτθσ αποτελείται από χαλαηία ςε ποςοςτό >85% και από ςερικίτθ, διςκενι, άςτριο και άλλα. Προζρχεται από ψαμμίτεσ ι από χαλαηιακζσ φλζβεσ. Ο κερατίτθσ είναι πζτρωμα χωρίσ ςχιςτότθτα, ςυνικωσ λεπτόκοκκο και ςτιφρό που ςυνίςταται από ζνα μωςαϊκό ιςομεγζκων κόκκων χωρίσ προτιμθτζο προςανατολιςμό (γρανοβλαςτικόσ ιςτόσ). Είναι προϊόν κερμομεταμόρφωςθσ επαφισ

72 ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΠΕΣΡΩΜΑΣΑ Ο γνεφςιοσ ζχει ωσ κεμελιϊδθ ςυςτατικά αςτρίουσ και χαλαηία. Είναι κατά το πλείςτον μεςόκοκκο και χαρακτθρίηεται από τθ ςχιςτότθτα και τθ γνευςιοειδι υφι. Κφριο ςυςτατικό του είναι κάποιο είδοσ μαρμαρυγία, βιοτίτθσ ι μοςχοβίτθσ, αλλά μποροφν να βρεκοφν πάρα πολλά άλλα ορυκτά, όπωσ κεροςτίλβθ, επίδοτο, γρανάτθσ, κορδιερίτθσ, ςταυρόλικοσ, ςιλλιμανίτθσ, ανδαλουςίτθσ, κυανίτθσ και άλλα. Μπορεί να ζχει ορκο- ι παρα- προζλευςθ.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΤΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΩΣ ΔΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΤΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΩΣ ΔΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΩΣ ΔΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΔΛΔΚΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Εξγαζηήξην 9 ν. Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε. αζβεζηόιηζωλ

Εξγαζηήξην 9 ν. Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε. αζβεζηόιηζωλ Εξγαζηήξην 9 ν Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε αζβεζηόιηζωλ Γεληθά ζηνηρεία Τα ηδεκαηνγελή πεηξώκαηα απνηεινύλ ην 7,9% ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ ησλ πεηξσκάησλ ηνπ θινηνύ ηεο γεο (64,7% ππξηγελή θαη 27,4% κεηακνξθσκέλα),

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΤΠΟΓΟΜΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΔΓΑΦΩΝ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΤΠΟΓΟΜΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΔΓΑΦΩΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΤΠΟΓΟΜΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΔΓΑΦΩΝ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΑΡΙΓΗ ΝΙΚΟ (ΝΟΝΣΑΡ) ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ :ΚΟΝΙΣΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2010 2011

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2010 2011 ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2010 2011 ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΟΗΟΣΗΚΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΑΒΔΣΟΛΗΘΗΚΧΝ ΠΔΣΡΧΜΑΣΧΝ ΚΤΠΡΟΤ Χ ΠΡΟ ΣΖΝ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ ΑΒΔΣΟΤ» ΝΗΚΟΛΑΨΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ. Δρώτηση 1

ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ. Δρώτηση 1 ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ ηελ παξαθάηω θωηνγξαθία, βιέπεηε ηα αγάικαηα πνπ νλνκάδνληαη Καξπάηηδεο θαη βξίζθνληαη ζηελ Αθξόπνιε ηεο Αζήλαο γηα πεξηζζόηεξν από 2500 ρξόληα. Σα αγάικαηα είλαη θηηαγκέλα από έλα είδνο πεηξώκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο (1) ράξα (2) Γεμακελή θαζίδεζεο (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ (5) Έιεγρνο πνηόηεηαο λεξνύ Σν παξαπάλω ζρήκα δείρλεη κε πνηνλ ηξόπν ην λεξό πνπ ηξνθνδνηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2;

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Υπεφθυνη χρήςη των ορυκτών καυςίμων Απομάκρυνςη τησ κφριασ πηγήσ των αερίων του θερμοκηπίου Επαναφορά του άνθρακα ςτο υπζδαφοσ Παροχή του αναγκαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ 1 ΘΔΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ ημιηελείρ πποηάζειρ Α1 υρ Α5 και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη λέξη ή ηη θπάζη, πος ζςμπληπώνει

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα