ΟΡΤΚΣΑ ΚΑΙ ΠΕΣΡΩΜΑΣΑ. Γηάλλεο Βαβάζεο Γξ Γεσινγίαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΤΚΣΑ ΚΑΙ ΠΕΣΡΩΜΑΣΑ. Γηάλλεο Βαβάζεο Γξ Γεσινγίαο"

Transcript

1 ΟΡΤΚΣΑ ΚΑΙ ΠΕΣΡΩΜΑΣΑ Γηάλλεο Βαβάζεο Γξ Γεσινγίαο

2 ΟΡΤΚΣΑ Οξπθηά νλνκάδνληαη ηα νκνγελή θπζηθά ζπζηαηηθά απφ ηα νπνία απνηειείηαη ν ζηεξεφο θινηφο ηεο γεο. Σα Οξπθηά απνηεινχλ ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ησλ πεηξσκάησλ. Έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο ζε φιε ηνπο ηε κάδα. ρεδφλ νξπθηά είλαη θαηαγεγξακκέλα παγθνζκίσο. Πεξίπνπ ην 75% ηνπ θινηνχ ηεο γεο απνηειείηαη απφ νμπγφλν θαη ππξίηην Απηά ηα ζηνηρεία ζε ζπλδπαζκφ κε νξηζκέλα άιια (αξγίιην, ζίδεξν, αζβέζηην, λάηξην, θάιην θαη καγλήζην) είλαη ππεχζπλα γηα ηε ρεκηθή ζχζηαζε ησλ νξπθηψλ πνπ θαιχπηνπλ ην 95% ηνπ θινηνχ ηεο γεο.

3 ΟΡΤΚΣΑ Μηα ρεκηθή έλσζε ραξαθηεξίδεηαη σο Οξπθηό (mineral) πξέπεη λα έρεη ζρεκαηηζηεί κε θπζηθφ ηξφπν, λα είλαη ζηεξεή θαη γεληθά νξγαληθήο πξνέιεπζεο λα έρεη ζπγθεθξηκέλε ρεκηθή ζχζηαζε ή κεηαβαιιφκελε ζε θαζνξηζκέλα πιαίζηα θαη ηέινο λα έρεη απφιπηα ηαθηνπνηεκέλε εζσηεξηθή νξγάλσζε (θξπζηαιιηθή δνκή) Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο νξπθηά ζηεξεέο ρεκηθέο ελψζεηο πνπ παξαζθεπάδνληαη ζε ζπλζήθεο εξγαζηεξίνπ. Δπίζεο δελ λννχληαη αέξηα ή πγξά νξπθηά, εθηφο ηνπ πδξαξγχξνπ πνπ κπνξεί λα απαληά ζηελ θχζε ζε πγξή θαηάζηαζε.

4 ΟΡΤΚΣΑ Χαλαζίας Γύψος

5 ΓΗΔΡΓΑΗΔ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ δειαδή κεηαζρεκαηηζκνχ πξνυπάξρνλησλ νξπθηψλ ζε λέα φηαλ νη ζπλζήθεο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο ζηα βαζχηεξα ηκήκαηα ηνπ θινηνχ ην επηβάιινπλ (ζπλζήθεο βάζνπο). ΣΡΟΠΟΙ ΧΘΜΑΣΙΜΟΤ ΟΡΤΚΣΩΝ Σα νξπθηά ζρεκαηίδνληαη ζπλήζσο κε 4 ηξφπνπο ΜΑΓΜΑΣΗΚΔ ΓΗΔΡΓΑΗΔ δειαδή ςχμε θαη θξπζηάιισζε κάγκαηνο ζε δηάθνξα βάζε ηνπ θινηνχ. ΓΗΔΡΓΑΗΔ ΗΕΖΜΑΣΟΓΔΝΔΖ δειαδή θαζίδεζε ρεκηθψλ ζπζηαηηθψλ πνπ είλαη δηαιπκέλα ζην λεξφ (ζαιάζζην ή γιπθφ) ζηνπο ππζκέλεο ιεθαλψλ ηδεκαηνγέλεζεο. ΓΗΔΡΓΑΗΔ ΥΖΜΗΚΧΝ ΔΞΑΛΛΟΗΧΔΧΝ πξνυπάξρνλησλ νξπθηψλ επηθαλεηαθψλ πεηξσκάησλ, ππφ ηελ επίδξαζε ησλ αηκνζθαηξηθψλ παξαγφλησλ (επηθαλεηαθέο ζπλζήθεο).

6 ΚΑΣΘΓΟΡΙΕ ΟΡΤΚΣΩΝ Σα νξπθηά πνπ ζηελ ρεκηθή ηνπο ζχζηαζε πεξηιακβάλνπλ ππξίηην θαη νμπγφλν θαη ιέγνληαη ππξηηηθά (αζηξηνη, ραιαδίαο, ζηδεξνκαγλεζηνχρα) Άιιεο νκάδεο ηα νμείδηα (π.ρ ν αηκαηίηεο θαη ν βσμίηεο) ηα αλζξαθηθά (Σν ζεκαληηθφηεξν αλζξαθηθφ νξπθηφ είλαη ν αζβεζηίηεο). ηα ζεηνύρα ( π.ρ ππξίηεο θαη ν ζηδεξνππξίηεο) ηα επγελε ζηνηρεία (π.ρ ν άξγπξνο, ν ραιθφο)

7 ΔΙΑΚΡΙΘ ΟΡΤΚΣΩΝ Σα νξπθηά αλάινγα κε ηελ πεγή ελέξγεηαο πνπ νθείινπλ ηε γέλεζή ηνπο δηαθξίλνληαη ζε: Δλδνγελή: φηαλ ζρεκαηίδνληαη βαζηά ζην θινηφ θαη Δμσγελή: φηαλ ζρεκαηίδνληαη εμνινθιήξνπ ζηελ επηθάλεηα

8 ΙΔΙΟΣΘΣΕ ΟΡΤΚΣΩΝ Σα νξπθηά έρνπλ πνιιέο ηδηφηεηεο Σα πην ζπλεζηζκέλα νξπθηά πξνζδηνξίδνληαη κηαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο ηδηφηεηέο ηνπο. Θα αλαθεξζνχκε ζε νξηζκέλεο απφ απηέο πνπ είλαη εχθνια αλαγλσξίζηκεο θαη παξνπζηάδνληαη πην ζπρλά.

9 ΙΔΙΟΣΘΣΕ ΟΡΤΚΣΩΝ ΥΡΧΜΑ Αλάινγα κε ην ρξψκα ηνπο δηαθξίλνληαη ζε Λεπθά θαη Έγρξσκα. Σν ρξψκα δελ απνηειεί βαζηθή ηδηφηεηα γηαηί κπνξεί θάπνηα πξφζκεημε ζε κηθξή πνζφηεηα λα αιιάμεη ην ρξψκα ηνπ νξπθηνχ. Βαζηθφ θξηηήξην είλαη ε γξακκή ζθφλεο πνπ αθήλεη έλα νξπθηφ φηαλ απηφ ζπξζεί πάλσ ζε κία επηθάλεηα πιαθηδίνπ πνξζειάλεο (θνκκάηη αθαηέξγαζηνπ πιαθηδίνπ πνξζειάλεο). Δάλ ε ζθφλε απηή έρεη θάπνην ρξψκα ηφηε ην νξπθηφ εληάζζεηαη ζηα Απηόρξνα ελψ, φηαλ δελ έρεη ρξψκα ή ε γξακκή είλαη ιεπθή εληάζζνληαη ζηα Δηεξόρξνα.

10 Βιοτίτθσ (ζγχρωμο) και Πλαγιόκλαςτο (άχρωμο)

11 ΙΔΙΟΣΘΣΕ ΟΡΤΚΣΩΝ ΛΑΜΦΖ Η Λάκςε εκθαλίδεηαη ιφγσ αλάθιαζεο ηνπ θσηφο απφ θάπνηα επηθάλεηα ηνπ νξπθηνχ. Η Λάκςε, αλάινγα κε ηελ κνξθή απηήο ηεο επηθάλεηαο δηαθξίλεηαη ζε Μεηαιιηθή θαη Κνηλή ή φρη κεηαιιηθή.

12 ΙΔΙΟΣΘΣΕ ΟΡΤΚΣΩΝ ΚΛΖΡΟΣΖΣΑ Δίλαη ε ηθαλφηεηα ελφο νξπθηνχ λα ραξάζζεη έλα άιιν. Γηα λα εληνπίζνπκε ηελ ζθιεξφηεηα ελφο νξπθηνχ ρξεζηκνπνηνχκε ηελ θιίκαθα Mohs (πίλ. 1), ε νπνία είλαη εκπεηξηθή. Η θιίκαθα βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα νξπθηά πνπ ην θαζέλα ραξάζζεη ην πξνεγνχκελν ηνπ θαη ραξάζζεηαη απφ ην επφκελν. Τπάξρνπλ θαη πξαθηηθνί θαλφλεο γηα λα ππνινγίζεη θαλείο ηε ζθιεξφηεηα ελφο νξπθηνχ, π.ρ. ηα νξπθηά ζθιεξφηεηαο 1 θαη 2 ραξάζζνληαη κε ην λχρη, 3 έσο θαη 5.5 κε ζνπγηά, φζα νξπθηά έρνπλ ζθιεξφηεηα 6 δελ ραξάζζνληαη κε ζνπγηά νχηε ραξάδνπλ ην γπαιί θαη >7 ραξάδνπλ ην γπαιί.

13 Πίνακασ 1 Κλίμακα ςκλθρότθτασ ορυκτϊν κατά Mohs

14 ΠΕΣΡΩΜΑΣΑ Πέηξσκα νλνκάδεηαη κία αλνκνηνγελήο κνλάδα ηνπ θινηνχ ηεο γεο κε θαζνξηζκέλε νξπθηνινγηθή ζχζηαζε. Αλάινγα κε ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπο, ηεο νξπθηνινγηθήο θαη ρεκηθήο ηνπο ζύζηαζεο θαη ησλ ζπλζεθώλ γέλεζεο δηαθξίλνληαη ζε: Α) Ππξηγελή Β) Ιδεκαηνγελή Γ) Μεηακνξθσκέλα

15 Πίνακασ 2 Πίνακασ 2 Ο ΠΕΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΤΚΛΟ είναι θ ακολουκία των διεργαςιϊν που παράγουν τα τρία είδθ των πετρωμάτων

16 Πίνακασ 2 Ο ΠΕΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΤΚΛΟ είναι θ ακολουκία των διεργαςιϊν που παράγουν τα τρία είδθ των πετρωμάτων

17 Πίνακασ 2 Ο ΠΕΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΤΚΛΟ είναι θ ακολουκία των διεργαςιϊν που παράγουν τα τρία είδθ των πετρωμάτων

18 ΠΤΡΙΓΕΝΘ πλδένληαη γελεηηθά κε ην κάγκα θαη ζρεκαηίδνληαη απφ ηελ ςχμε θαη ηελ ιηζνπνίεζε απηνχ κέζα ζην θινηφ ή ζηελ επηθάλεηα. ηελ πξψηε πεξίπησζε ηα ππξηγελή πεηξψκαηα νλνκάδνληαη Βαθσγενή ή Πλουτώνια (Πινπησλίηεο) και στη δεχηεξε Έκτστα ή Ηυαιστειακά (Ηθαηζηίηεο). Τπάξρεη θαη κία θαηεγνξία πεηξσκάησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ πήμε ηνπ κάγκαηνο κέζα ζε ξσγκέο ηεο ιηζφζθαηξαο, θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο αιιά ζε κηθξφ βάζνο, θαη νλνκάδνληαη Φλεβίτες.

19 ΠΤΡΙΓΕΝΘ

20 Πίνακασ 3 Σα ςυνθκζςτερα πυριγενι πετρϊματα με ονοματολογία τεχνικισ γεωλογίασ

21 ΠΤΡΙΓΕΝΘ Σα Πλουτώνια (Πινπησλίηεο) σο πεηξψκαηα βάζνπο ζηεξνχληαη θαηά θαλφλα γεσκεηξηθνηεηα θαη αλαπηχζζνληαη σο άκνξθεο κάδεο πνπ δηαπεξλνχλ ηα θηινμελνχληα πεηξψκαηα. Αληίζεηα ηα Ηυαιστειακά (Ηθαηζηίηεο) σο επηθαλεηαθά πεηξψκαηα ραξαθηεξίδνληαη απφ γεσκεηξηθφηεηα θη εκθαλίδνπλ ζσκαηψδε αλάπηπμε. Η ειηθία ησλ πξψησλ είλαη κεηαγελέζηεξε εθείλεο ησλ ζηξσκάησλ κέζα ζηα νπνία ηνπνζεηεζήθαλ, ελψ γηα ηα δεχηεξα ηζρχεη φηη έρνπλ ειηθία αξραηφηεξε ησλ γεσινγηθψλ ζηξσκάησλ πνπ ηα θαιχπηνπλ. Απφ πιεπξάο ηζηνχ ηα πινπηψληα είλαη νινθξπζηαιιηθά ιφγσ ηεο βξαδείαο ςχμεο ηνπ κάγκαηνο ζην βάζνο. Αληίζεηα ηα εθαηζηεηαθά είλαη θπξίσο εκηθξπζηαιιηθά πεηξψκαηα πνπ ζεκαίλεη φηη ιφγσ ηεο ηαρχηεηαο ςχμεο ησλ ιαβψλ ζηηο επηθαλεηαθέο ζπλζήθεο

22 ΠΤΡΙΓΕΝΘ - ΠΛΟΤΣΩΝΙΑ 1) Γξαλίηεο: Αλήθεη ζηα ιεπθνθξαηηθά (ιεπθά) ππξηγελή πεηξψκαηα, είλαη πνιχ ζθιεξφο θαη αλζεθηηθφο ζηηο θαηξηθέο επηδξάζεηο. Υξεζηκνπνηείηαη ζηελ νδνπνηία αιιά θαη σο δηαθνζκεηηθφ πιηθφ. Δίλαη απφ ηα πην δηαδεδνκέλα πεηξψκαηα ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο. ηελ Διιάδα ππάξρεη ζηελ Υαιθηδηθή, Γξάκα, Καβάια, Ξάλζε θ.α. 2) Γάββξνο: Αλήθεη ζηα κειαλνθξαηηθά (ζθνπξφρξσκα) ππξηγελή πεηξψκαηα. Δίλαη ζθιεξφ πέηξσκα θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ νδνπνηία. ηελ Διιάδα βξίζθνπκε γάββξν ζηελ Αηηηθή, Βνησηία, Πίλδν, Θεζζαινλίθε,

23 ΓΑΒΡΟ

24 ΓΡΑΝΙΣΘ

25 ΠΤΡΙΓΕΝΘ - ΘΦΑΙΣΕΙΑΚΑ 1) Βαζάιηεο: Δίλαη ν πην δηαδεδνκέλνο εθαηζηίηεο ζηελ γε. Δίλαη πνιχ ζθιεξφ νινκειαλνθξαηηθφ (καχξν) πέηξσκα θαη ζε ζπκπαγή κνξθή ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ νδνπνηία θαη ζηελ θαηαζθεπή θπκαηνζξαπζηψλ. Σεξάζηηεο βαζαιηηθέο εθρχζεηο ππάξρνπλ ζηελ Ιλδία θαη Ιζιαλδία ελψ ζηελ Διιάδα είλαη πνιχ κηθξέο ζηε Μπηηιήλε θαη ηε Θήβα 2) Κίζζεξε (ειαθξόπεηξα): Δίλαη πέηξσκα κε κεγάιν πνξψδεο πνπ νθείιεηαη ζηελ χπαξμε κεγάισλ θνηινηήησλ. Οη θνηιφηεηεο απηέο ζρεκαηίζηεθαλ απφ ηελ αζξφα απνβνιή αεξίσλ θαηά ηελ πήμε ηεο ιάβαο. Λφγσ ησλ άξηζησλ κνλσηηθψλ ηδηνηήησλ ηεο ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ κνλσηηθφ θαηά ηνπ ςχρνπο, ηεο ζεξκφηεηαο θαη ηνπ ήρνπ. ηελ Διιάδα βξίζθεηαη ζηε Θήξα θαη ηε Μήιν

26 ΕΛΑΦΡΟΠΕΣΡΑ

27 ΒΑΑΛΣΘ

28 ΟΨΙΔΙΑΝΟ

29 ΚΙΘΡΩΔΘ ΣΟΦΟ (Μιλοσ)

30 ΙΗΘΜΑΣΟΓΕΝΘ Γεκηνπξγνχληαη απφ ηελ απφζεζε πιηθψλ πνπ βξίζθνληαη ζε δηάιπζε ή αηψξεζε ζε θάπνην κέζνλ (ζπλήζσο λεξφ ή αέξα). Αξρηθά ηα πιηθά είλαη κε ζπλεθηηθά (ςαζπξά) θαη φζν απνηίζεληαη ηφζν απμάλεηαη ην πάρνο ηνπο κε ηελ πάξνδν ηνπ γεσινγηθνχ ρξφλνπ. Με ηε ζπλδξνκή πίεζεο, ζεξκνθξαζίαο θαη ζπλδεηηθήο χιεο κεηαηξέπνληαη ζε ζπκπαγή πεηξψκαηα. Η φιε δηεξγαζία ηεο κεηαηξνπήο ελφο ςαζπξνχο ηδεκαηνγελνχο πεηξψκαηνο ζε ζπκπαγέο νλνκάδεηαη δηαγέλεζε. Λφγσ ηνπ ηξφπνπ ζρεκαηηζκνχ ηνπο εκθαλίδνληαη ππφ

31 ΙΗΘΜΑΣΟΓΕΝΘ Ο ζρεκαηηζκφο ηνπο πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ζηάδηα: Σε δηάβξσζε-απνζάζξσζε είηε θπζηθή είηε ρεκηθή πνπ είλαη νη θπζηθνρεκηθέο θαη βηνινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ πθίζηαληαη ηα πξνυπάξρνληα πεηξψκαηα κε απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή ηνπο. Αλάινγα κε ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ηελ απνζάζξσζε απηή δηαθξίλεηαη ζε, α) θπζηθή ή κεραληθή απνζάζξσζε β) ρεκηθή απνζάζξσζε γ) βηνινγηθή ή νξγαληθή απνζάζξσζε Σε κεηαθνξά ζε δηάιπζε ή αηψξεζε κέζσ ηνπ λεξνχ ησλ πνηακψλ θαη ησλ ζαιαζζψλ ή ηνπ αλέκνπ απνκάθξπλζε ηνπ πιηθνχ απνζάζξσζεο απφ ηνλ ηφπν ζρεκαηηζκνχ ηνπο) θαη ε απφζεζε ηνπ ππφ κνξθή ηδήκαηνο.

32 ΙΗΘΜΑΣΟΓΕΝΘ Σελ απφζεζε ησλ πιηθψλ πνπ βξίζθνληαη ζε αηψξεζε ή δηάιπζε. Η απφζεζε γίλεηαη ζε δηαδνρηθά ζηξψκαηα. Αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ απφζεζεο ηνπ πιηθνχ απνζάζξσζεο ηα ηδήκαηα δηαθξίλνληαη ζε, α) ρεξζαία ηδήκαηα (απφζεζε ζηελ επηθάλεηα ηεο μεξάο) β) ιηκλαία ηδήκαηα (απφζεζε ζε ιίκλεο) γ) ζαιάζζηα ηδήκαηα (απφζεζε ζε ζάιαζζεο) Σε δηαγέλεζε φπνπ κεηά ηελ απφζεζε ησλ αζχλδεησλ ραιαξψλ πιηθψλ ηδεκάησλ αξρίδεη ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ηνπο ζε ζπκπαγή πεηξψκαηα (ιηζνπνίεζε) κε ηε βνήζεηα ηεο πίεζεο ησλ ππεξθείκελσλ ζηξσκάησλ θαη ηεο θπζηθήο ζπλδεηηθήο χιεο. Οη δηεξγαζίεο είλαη είηε θπζηθέο, ρεκηθέο είηε βηνινγηθέο. Η έλλνηα ηεο δηαγέλεζεο πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηελ ιηζνπνίεζε αιιά θαη δηάθνξεο δηεξγαζίεο ζε ήδε ιηζνπνηεκέλα ηδήκαηα

33 ΔΙΑΒΡΩΘ ΑΠΟΑΘΡΩΘ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΘ ΔΙΑΓΕΝΕΘ Διαδικαςίεσ ςχθματιςμοφ ιηθματογενϊν πετρωμάτων

34 ΙΗΘΜΑΣΟΓΕΝΘ Δίλαη ε θαηεγνξία πεηξσκάησλ κε ηελ κεγαιχηεξε επηθαλεηαθή εμάπισζε ζην θινηφ ηεο Γεο. ρεδφλ ην 75% ησλ πεηξσκάησλ πνπ εθηίζεληαη ζηε ρέξζν είλαη ηδεκαηνγελή. ην ζπλνιηθφ φγθν ηνπ θινηνχ αληηζηνηρνχλ ζε έλα ζρεηηθά αζήκαλην πνζνζηφ ίζν κε 5% Δίλαη θαηεμνρήλ πετρώματα της επιυάνειας, αθνχ φιεο νη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, κεηαθνξάο, απφζεζεο θαη ιηζνπνίεζεο ησλ ηδεκάησλ ζπληεινχληαη ζε επηθαλεηαθέο ζπλζήθεο. Δίλαη θαηεμνρήλ γεωμετρικά πετρώματα, αθνχ αλαπηχζζνληαη πξσηνγελψο κε ηελ κνξθή επάιιεισλ ζηξσκάησλ, αξρηθά νξηδφληησλ. Δίλαη ηα θαηεμνρήλ απνιηζσκαηνθφξα πεηξψκαηα, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ειηθίαο θαη ησλ ζπλζεθψλ ζρεκαηηζκνχ ηνπο απφ ηα απνιηζψκαηα πνπ εγθιείνπλ

35 ΙΗΘΜΑΣΟΓΕΝΘ Σα ηδεκαηνγελή πεηξψκαηα ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν γέλεζήο ηνπο: α) ηα Κιαζηηθά ή κεραληθά, β) ηα Υεκηθά θαη γ) ηα Βηνγελή

36 ΙΗΘΜΑΣΟΓΕΝΘ Σα Κιαζηηθά ή κεραληθά πεηξψκαηα ζρεκαηίδνληαη απφ ηα πιηθά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεραληθή απνζάζξσζε δειαδή ηα θιάζκαηα (θνκκάηηα) ηνπ κεηξηθνχ πεηξψκαηνο. Αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ θιαζκάησλ ηαμηλνκνχληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο. ηα Υεκηθά ηα πιηθά ηνπο πξνθχπηνπλ απφ ηε ρεκηθή απνζάζξσζε θαη είλαη ρεκηθά δηαιχκαηα απφ ην κεηξηθφ πέηξσκα. Απηά ηα δηαιχκαηα φηαλ απμεζεί ε ζπγθέληξσζε κέζα ζε ζάιαζζεο θαη ιίκλεο θαηαθάζνληαη θαη ζρεκαηίδνπλ ηα ρεκηθά ηδεκαηνγελή πεηξψκαηα. Σα Βηνγελή ηα πεηξψκαηα ζρεκαηίδνληαη απφ ηα ππνιείκκαηα ησλ δηαθφξσλ νξγαληζκψλ θαη θπξίσο απφ θειχθε, ζθειεηνχο θαη εθθξίζεηο δσηθψλ κηθξννξγαληζκψλ.

37 Σα ςυνθκζςτερα πυριγενι πετρϊματα με ονοματολογία τεχνικισ γεωλογίασ

38 ΙΗΘΜΑΣΟΓΕΝΘ - Κλαςτικά Ιηιματα ρεκαηίζηεθαλ θαηά ηελ κεραληθή ζπγθέληξσζε θνκκαηηψλ πεηξσκάησλ θαη νξπθηψλ πνπ απνθνιιήζεθαλ απφ ηελ αξρηθή ηνπο ζέζε κε θπζηθέο δηαδηθαζίεο. Καηφπηλ ηα πιηθά απηά βξέζεθαλ ζε αηψξεζε κέζα ζε πδάηηλν πεξηβάιινλ ή ζηνλ αέξα θαη ζηαδηαθά απνηέζεθαλ. Σα πιηθά απηά ζπλήζσο είλαη ηα πιένλ αλζεθηηθά ζηελ απνζάζξσζε πιηθά ησλ κεηξηθψλ πεηξσκάησλ θαη αλάινγα κε ην κέγεζφο ηνπο δηαθξίλνληαη ζε: - θξνθάιεο ιαηύπεο. Γηάκεηξνο θφθθσλ κεγαιχηεξνο ησλ 2 εθ. - Φεθίδεο. Γηάκεηξνο θφθθσλ απφ 2 εθ. έσο 2 ρηι. - Άκκνο. Γηάκεηξνο θφθθσλ απφ 2 ρηι. έσο 0.2 ρηι. θαη - Ηιύο. Γηάκεηξνο θφθθσλ κηθξφηεξε ησλ 0.2 ρηι.

39 ΙΗΘΜΑΣΟΓΕΝΘ - Κλαςτικά Ιηιματα Απφ ηηο θξνθάιεο (ηεκάρηα κε ζηξνγγπισκέλα άθξα) θαη ηηο ιαηχπεο (ηεκάρηα κε γσληψδε άθξα) πξνθχπηνπλ κέζσ δηαγέλεζεο ηα Κξνθαινπαγή θαη ηα Λαηππνπαγή, απφ ηηο ςεθίδεο ηα Φεθηδνπαγή, απφ ηελ άκκν νη Φακκίηεο θαη απφ ηελ ηιχ νη Πειίηεο. Ιδηαίηεξε θαηεγνξία απνηεινχλ νη Ζθαηζηεηνγελείο Σόθθνη. Δλψ ηα πιηθά ηνπο είλαη ππξηγελή ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπο ηα θαηαηάζζεη ζηα θιαζηηθά ηδήκαηα. Πξνθχπηνπλ απφ ηελ απφζεζε ησλ πιηθψλ πνπ εθηηλάζζνληαη θαηά ηελ έθξεμε ελφο εθαηζηείνπ

40 ΚΡΟΚΑΛΟΠΑΓΕ

41 ΨΑΜΙΣΕ

42 ΨΑΜΙΣΕ

43 ΛΑΣΤΠΟΠΑΓΕ

44 ΛΑΣΤΠΟΠΑΓΕ

45 ΜΑΡΓΑ

46 Οη Αζβεζηόιηζνη απνηεινχλ ην 25% ηνπ ζπλφινπ ησλ ηδεκαηνγελψλ πεηξσκάησλ θαη ηελ πνιππιεζέζηεξε νκάδα κεηαμχ ησλ ρεκηθψλ ηδεκαηνγελψλ πεηξσκάησλ. Ο αζβεζηφιηζνο απνηειείηαη θπξίσο απφ ην νξπθηφ αζβεζηίηε ΙΗΘΜΑΣΟΓΕΝΘ - Χθμικά Ιηιματα ρεκαηίδνληαη απφ ηελ απφζεζε νξπθηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε δηάιπζε κέζα ζε πδάηηλν πεξηβάιινλ. Καινχληαη θαη Δβαπνξίηεο γηαηί απνηίζεληαη θαηά ηελ εμάηκηζε ηνπ λεξνχ. Καηά ηελ εμάηκηζε ηνπ λεξνχ θιεηζηψλ ζαιάζζησλ ιεθαλψλ ζε πεξηφδνπο μεξαζίαο παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο απφζεζεο αιάησλ. Έηζη, αξρηθά απνηίζεηαη αλζξαθηθφ αζβέζηην θαη καγλήζην (CaCO3 -Αζβεζηόιηζνο, MgCO3 - δνινκίηεο). Αθνινπζνχλ ην ζεηηθφ αζβέζηην θαη ε γύςνο

47 ΔΟΛΟΜΙΣΘ

48 "The Dolomites" είλαη κηα νξνζεηξά ζηε βνξεηναλαηνιηθή Ιηαιία θαη κέξνο ησλ ηηαιηθψλ Άιπεσλ. Δίλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο εθζέζεηο ηνπ δνινκίηε ζηε Γε - απφ ηελ νπνία ιακβάλεηαη ην φλνκα. Οη Γνινκίηεο είλαη κηα παγθφζκηα θιεξνλνκηά ηεο UNESCO.

49 ΑΒΕΣΟΛΙΘΟΙ ΜΕΟ-ΠΑΧΤ ΠΛΑΚΩΔΕΙ (Εν. Παξϊν)

50 ΔΟΛΟΜΚΣΘ ΓΤΨΟ

51 ΙΗΘΜΑΣΟΓΕΝΘ - Βιοχθμικά Ιηιματα Πξνέξρνληαη απφ ηελ απφζεζε ησλ ζθιεξψλ κεξψλ ησλ ζαιάζζησλ ή ιηκλαίσλ νξγαληζκψλ (ζθειεηφο, φζηξαθα). Αζβεζηφιηζνη ησλ νπνίσλ ην αλζξαθηθφ αζβέζηην πξνέξρεηαη θπξίσο απφ νξγαληζκνχο νλνκάδνληαη νξγαλνγελείο αζβεζηφιηζνη. ηα βηνγελή ηδήκαηα αλήθνπλ θαη νη Οξπθηνί Άλζξαθεο θαη Τδξνγνλάλζξαθεο.

52 ΑΝΘΡΑΚΑ

53 ΙΗΘΜΑΣΟΓΕΝΘ - Βιοχθμικά Ιηιματα Οξπθηνί Άλζξαθεο Οη νξπθηνί άλζξαθεο είλαη πξντφληα αιινίσζεο θπηηθψλ ιεηςάλσλ ηα νπνία βξίζθνληαη ελδηαζηξσκέλα κέζα ζε άιια ηδήκαηα. Σα "ζακκέλα" θπηά κεηαηξέπνληαη ζε νξπθηνχο άλζξαθεο κε ηε δηαδηθαζία ηεο εμαλζξάθσζεο (απνκάθξπλζε Ο, Η, Ν κε ηε βνήζεηα ηεο πίεζεο, ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ γεσινγηθνχ ρξφλνπ). Αλάινγα κε ην βαζκφ εμαλζξάθσζεο δηαθξίλνληαη νη εμήο ηχπν Tύξθε: Γηαηεξεί αθφκε ην μπιψδε ηζηφ ησλ θπηψλ. Πεξηέρεη 30-60% άλζξαθα. Ληγλίηεο: Δίλαη πην ζπκπαγήο απφ ηελ ηχξθε θαη πεξηέρεη 60-75% άλζξαθα. Ληζάλζξαθαο: Πεξηζζφηεξν ζπκπαγήο, παιαηφηεξνο θαη κε πνζνζηφ άλζξαθα απφ 75-85%. Αλζξαθίηεο: Έρεη ππνζηεί εμαλζξάθσζε πνιχ πςεινχ βαζκνχ θαη πεξηέρεη 85-95% άλζξαθα. ηελ Διιάδα κεγάια θνηηάζκαηα ιηγλίηε ππάξρνπλ ζηηο ιεθάλεο ηεο Πηνιεκαΐδαο, Ακπληαίνπ, Αιηβεξίνπ θαη Μεγαινχπνιεο, θαη ηχξθεο ζηε ιεθάλε ησλ Φηιίππσλ.

54 ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ Πξνήιζαλ απφ ρεκηθέο, ηζηνινγηθέο θαη νξπθηνινγηθέο αιιαγέο πξνυπαξρφλησλ πεηξσκάησλ ιφγσ χπαξμεο πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ θαη πηέζεσλ ζε βάζνο ζην εζσηεξηθφ ηεο γεο. Παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε πνηθηιία απφ φιεο ηηο θαηεγνξίεο πεηξσκάησλ θαη κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ απφ νπνηαδήπνηε άιια πεηξψκαηα. Ολνκάδνληαη κεηακνξθσκέλα επεηδή ην πξνυπάξρνλ πέηξσκα (ππξηγελέο, ηδεκαηνγελέο ή αθφκε θαη κεηακνξθσκέλν) αιιάδεη (κεηακνξθψλεηαη) ζε άιιν πέηξσκα θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο λέεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο. Σν λέν πέηξσκα απνηειείηαη απφ λέα νξπθηά.

55 ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ Παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε κεηακφξθσζε Πίεζε (P) Θεξκνθξαζία (T) Θεξκά δηαιύκαηα θαη αέξηα

56 ΒΑΘΜΟ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΘ Ο βαζκφο κεηακφξθσζεο είλαη ν φξνο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη ηελ έληαζε ηε δξάζεο ησλ παξαγφλησλ κεηακφξθσζεο. Σξεηο γεληθά ραξαθηεξηζκνχο ρξεζηκνπνηνχκαη γηα ην βαζκφ κεηακφξθσζεο. Υακεινύ βαζκνύ κεηακόξθσζεο φηαλ νη κεηακνξθηθνί παξάγνληεο έρνπλ ρακειέο ηηκέο. Μέζνπ βαζκνύ κεηακόξθσζε φηαλ έρνπκε ελδηάκεζεο ηηκέο. Τςεινύ βαζκνύ κεηακόξθσζε φηαλ νη ηηκέο ησλ παξαγφλησλ είλαη ζε πςειά επίπεδα.

57 ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ Αλάινγα κε ηηο αιιαγέο ε κεηακφξθσζε είλαη: Ηζνθαζηθή: Μεηαβνιή κφλν ηνπ ηζηνχ Αιινθαζηθή: Μεηαβνιή ηνπ ηζηνχ θαη ησλ νξπθηψλ Ηζνρεκηθή: Υεκηθή ζχζηαζε παξακέλεη ίδηα Αιινρεκηθή: Μεηαβνιή ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο

58 ΕΙΔΘ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΘ Γεληθή κεηακόξθσζε ή Καζνιηθή Γπλακηθή κεηακόξθσζε Θεξκηθή κεηακόξθσζε ή επαθήο

59 ΕΙΔΘ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΘ Γεληθή κεηακόξθσζε ή Καζνιηθή Καηά ηελ γεληθή κεηακφξθσζε ην βαζηθφ ξφιν παίδνπλ ε πίεζε (Ρ) θαη ε ζεξκνθξαζία (Σ). Δίλαη ε πην ζπρλή κεηακφξθσζε θαη ηα πξντφληα ηεο είλαη κεγάινπ φγθνπ. ρεηίδεηαη κε ηελ νξνγελεηηθή δξάζε. Η θαζνιηθή κεηακφξθσζε επηηπγράλεηαη ζε Θ= oc Ρ=3-10kbars. θαη

60 ΕΙΔΘ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΘ Γπλακηθή κεηακόξθσζε Καηά ηελ δπλακηθή κεηακφξθσζε ν βαζηθφο παξάγνληαο κεηακφξθσζεο είλαη ε πίεζε (Ρ) θαη επηθξαηνχλ ζρεηηθά ρακειέο ηηκέο ζεξκνθξαζίαο (Σ) θαη ιηζνζηαηηθψλ πηέζεσλ. πρλφ θαηλφκελν ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία είλαη ν ζξπκκαηηζκφο ηνπ πεηξψκαηνο. πλαληάηαη θπξίσο θνληά ζε ξήγκαηα, επσζήζεηο θαη δψλεο νιίζζεζεο. ε κηθξά βάζε εμαηηίαο ησλ ξεγκάησλ δεκηνπξγνχληαη ηεθηνληθά ιαηππνπαγή ελψ ζε κεγάια βάζε (εθεί επηθξαηνχλ κεγαιχηεξεο ζεξκνθξαζίεο) κπνξεί λα ζπκβεί αλαθξπζηαιισζε ή αθφκε θαη αλάηεμε.

61 ΕΙΔΘ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΘ Θεξκηθή κεηακόξθσζε ή επαθήο Καηά ηελ ζεξκηθή κεηακφξθσζε ν βαζηθφο παξάγνληαο κεηακφξθσζεο είλαη ε ζεξκνθξαζία (Σ) θαη ηα ξεπζηά δηαιχκαηα. πλήζσο ζπκβαίλεη κε ηελ επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ησλ ξεπζηψλ ζπζηαηηθψλ ελφο ππξηγελνχο πεηξψκαηνο, θπξίσο πινπησλίηε ζηα πεξηβάιινληα πεηξψκαηα. Σν πάρνο ηνπ πεηξψκαηνο πνπ παζαίλεη ζεξκνκεηακφξθσζε θπκαίλεηαη απφ ιίγα εθαηνζηά έσο θαη εθαηνληάδεο κέηξα. Η δψλε κεηακφξθσζεο νλνκάδεηαη άισο κεηακφξθσζεο θαη ην πιάηνο ηεο ζπλδέηαη κε ην κέγεζνο θαη ην είδνο ηεο δηείζδπζεο.

62 Άλωσ ι Ηϊνθ Μεταμόρφωςθσ Άλωσ Μεταμόρφωςθσ

63 ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΠΕΣΡΩΜΑΣΑ Σα αξρηθά πεηξψκαηα απφ ηα νπνία έρνπλ πξνέιζεη ηα κεηακνξθσκέλα ιέγνληαη πξσηόιηζνη. Όηαλ νη πξσηφιηζνη είλαη ππξηγελή πεηξώκαηα ην κεηακνξθσκέλν πέηξσκα παίξλεη ην πξφζεκα νξζν-, Όηαλ νη πξσηφιηζνη είλαη ηδεκαηνγελή πεηξώκαηα ην κεηακνξθσκέλν πέηξσκα παίξλεη ην πξφζεκα παξα- Πρ. νξζνγλεύζηνο, φηαλ πξνέξρεηαη απφ ηε κεηακφξθσζε ελφο γξαλίηε θαη παξαγλεύζηνο φηαλ πξνέξρεηαη απφ αξγηιηθφ ζρηζηφιηζν.

64 Γνωςτά μεταμορφωμζνα πετρϊματα α) Μάξκαξν: ρεκαηίδεηαη απφ ηελ αλαθξπζηάιισζε αζβεζηφιηζσλ ή δνινκηηψλ. Αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ θφθθσλ ηνπο, ηε ζπλεθηηθφηεηα θαη ην ρξψκα δηαθξίλνληαη ζε δηάθνξεο πνηθηιίεο. Σα ιεπηφθνθθα κάξκαξα είλαη ζπλήζσο γαιαθηφρξνα θαη πνηνηηθψο ηα θαιχηεξα. Υξήζε: ζηελ γιππηηθή, ζηε δηαθνζκεηηθή αιιά θαη ζηελ νηθνδνκηθή ιφγσ ηεο κεγάιεο αληνρήο ηνπο ζηε ζεξκφηεηα. ην εκπφξην ζαλ κάξκαξν ραξαθηεξίδεηαη θάζε πέηξσκα θνθθψδεο πνπ επηδέρεηαη ιείαλζε θαη κπνξεί λα απνηειέζεη πιηθφ γηα επίζηξσζε θαη δηαθφζκεζε

65 ΜΑΡΜΑΡΑ

66 Μάρμαρα χιςτόλικοι ΧΙΣΟΛΙΘΟΙ και ΜΑΡΜΑΡΑ

67 Γνωςτά μεταμορφωμζνα πετρϊματα β) Γλεύζηνο: Πξνέξρνληαη απφ κεηακφξθσζε γξαληηψλ αιιά ηδεκαηνγελψλ πεηξσκάησλ. Υξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή θπβφιηζσλ γηα ηελ επίζηξσζε δξφκσλ. Παξνπζηάδνπλ ην πξφβιεκα φηη απνζαξζξψλνληαη εχθνια. γ) ρηζηόιηζνη: Πξνέξρνληαη απφ κεηακφξθσζε αξγηιηθψλ ζρηζηφιηζσλ (είλαη νη κφλνη ζρηζηφιηζνη πνπ αλήθνπλ ζηα ηδεκαηνγελή πεηξψκαηα). Υξεζηκνπνηνχληαη σο πιάθεο ζηέγαζεο θαη επίζηξσζεο. δ) κύξηδα: Πνιχ ζθιεξφ πέηξσκα πνπ απνηειείηαη θπξίσο απφ θνξνχλδην. Πξνέξρεηαη απφ ηε κεηακφξθσζε ηνπ βσμίηε. Υξεζηκνπνηείηαη ζηελ νδνπνηία. Η ζκχξηδα ηεο Νάμνπ είλαη απφ ηηο θαιχηεξεο πνηνηηθά ζηνλ θφζκν

68 ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΜΕΑ ΠΕΣΡΩΜΑΣΑ Ο ςερπεντινίτθσ αποτελείται κυρίωσ από ςερπεντίνθ. Μπορεί να περιζχει επίςθσ λίγο τάλκθ, αμφίβολο και χλωρίτθ. Είναι προϊόν τθσ διαδικαςίασ τθσ ςερπεντινίωςθσ των περιδοτιτϊν Η ςμφριδα αποτελείται από κοροφνδιο, αιματίτθ, μαγνθτίτθ, λίγουσ αςτρίουσ. Προζρχεται από μεταμόρφωςθ υψθλοφ βακμοφ βωξιτϊν και λατεριτϊν

69 ΧΙΣΟΛΙΘΟΙ

70 ΓΝΩΣΆ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΜΖΝΑ ΠΕΣΡΪΜΑΣΑ Τα ςυνηθέςτερα μεταμορφωμένα πετρώματα με ονοματολογία τεχνικήσ γεωλογίασ

71 ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΠΕΣΡΩΜΑΣΑ Ο χαλαηίτθσ αποτελείται από χαλαηία ςε ποςοςτό >85% και από ςερικίτθ, διςκενι, άςτριο και άλλα. Προζρχεται από ψαμμίτεσ ι από χαλαηιακζσ φλζβεσ. Ο κερατίτθσ είναι πζτρωμα χωρίσ ςχιςτότθτα, ςυνικωσ λεπτόκοκκο και ςτιφρό που ςυνίςταται από ζνα μωςαϊκό ιςομεγζκων κόκκων χωρίσ προτιμθτζο προςανατολιςμό (γρανοβλαςτικόσ ιςτόσ). Είναι προϊόν κερμομεταμόρφωςθσ επαφισ

72 ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΠΕΣΡΩΜΑΣΑ Ο γνεφςιοσ ζχει ωσ κεμελιϊδθ ςυςτατικά αςτρίουσ και χαλαηία. Είναι κατά το πλείςτον μεςόκοκκο και χαρακτθρίηεται από τθ ςχιςτότθτα και τθ γνευςιοειδι υφι. Κφριο ςυςτατικό του είναι κάποιο είδοσ μαρμαρυγία, βιοτίτθσ ι μοςχοβίτθσ, αλλά μποροφν να βρεκοφν πάρα πολλά άλλα ορυκτά, όπωσ κεροςτίλβθ, επίδοτο, γρανάτθσ, κορδιερίτθσ, ςταυρόλικοσ, ςιλλιμανίτθσ, ανδαλουςίτθσ, κυανίτθσ και άλλα. Μπορεί να ζχει ορκο- ι παρα- προζλευςθ.

ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΑΡΓΔΤΖ ΣΗ ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΟΛΖ ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΠΤΛΗΧΣΖ ΒΑΗΛΖ

ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΑΡΓΔΤΖ ΣΗ ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΟΛΖ ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΠΤΛΗΧΣΖ ΒΑΗΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΟΜΔΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΓΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΓΑΦΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΑΡΓΔΤΖ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔΓΗΧΝ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΧΝ ΣΑ ΝΟΣΗΑ ΠΑΡΑΛΗΑ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔΓΗΧΝ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΧΝ ΣΑ ΝΟΣΗΑ ΠΑΡΑΛΗΑ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔΓΗΧΝ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΧΝ ΣΑ ΝΟΣΗΑ ΠΑΡΑΛΗΑ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΕΔΛΖΛΗΓΖ ΑΒΡΑΑΜ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΤΜΔΟΤ ΒΑΗΛΖ Α.Μ. 05107 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Πξόινγνο 4 1. Δηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ ΝΗΚΖ «ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ» ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ ΝΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2011

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ ΝΗΚΖ «ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ» ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ ΝΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2011 ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ ΝΗΚΖ «ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ ΝΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2011 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Δλόηεηα: Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε 7 Παξαγσγή βηνληήδει Θεσξεηηθφ κέξνο Υπεύζπλνο άζθεζεο: Γξ. Αλαζηφπνπινο Γεψξγηνο ρνιή Υεκηθψλ Μεραληθψλ Άδεηεο Χξήζεο Σν παξφλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΑΦΑΛΣΟ ΣΗΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ. Έιελα Ηιηάδνπ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΑΦΑΛΣΟ ΣΗΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ. Έιελα Ηιηάδνπ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΑΦΑΛΣΟ ΣΗΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ Έιελα Ηιηάδνπ Λεκεζφο 2011 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Παξακέηξωλ ηεο ιίκλεο Πακβώηηδαο Ηωάλληλα

Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Παξακέηξωλ ηεο ιίκλεο Πακβώηηδαο Ηωάλληλα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Παξακέηξωλ ηεο ιίκλεο Πακβώηηδαο Ηωάλληλα Μαξηνλίθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ Σ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ Σ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ Σ.Δ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΚΑΗΝΟΣΟΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ AΠΟΡΡΗΠΣΟΜΔΝΖ ΛΗΓΝΟΚΤΣΣΑΡΗΝΟΤΥΟΤ ΒΗΟΜΑΕΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΤΦΖΛΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ AΠΟΡΡΗΠΣΟΜΔΝΖ ΛΗΓΝΟΚΤΣΣΑΡΗΝΟΤΥΟΤ ΒΗΟΜΑΕΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΤΦΖΛΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ ΟΡΓΑΝΨΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΕΙΔΙΚΕΤΗ : ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ AΠΟΡΡΗΠΣΟΜΔΝΖ ΛΗΓΝΟΚΤΣΣΑΡΗΝΟΤΥΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΠΔΣΡΟΦΑ ΚΑΗ Ζ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΖ ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΛΟΤΡΟ ΣΟΤ Ν.

Α.Σ.Δ.Η ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΠΔΣΡΟΦΑ ΚΑΗ Ζ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΖ ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΛΟΤΡΟ ΣΟΤ Ν. Α.Σ.Δ.Η ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΠΔΣΡΟΦΑ ΚΑΗ Ζ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΖ ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΛΟΤΡΟ ΣΟΤ Ν. ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΚΑΗΟΤΜΖ ΒΑΗΛΗΚΖ ΣΗΡΧΝΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΤΠΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΣΤΠΟΤ HALBACH ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΑΓΝΖΣΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ

ΥΔΓΗΑΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΣΤΠΟΤ HALBACH ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΑΓΝΖΣΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ & ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Ζ/Τ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΥΔΓΗΑΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΣΤΠΟΤ HALBACH ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΑΓΝΖΣΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ Κσλζηαληίλνο Φξηζηφπνπινο Σσηήξηνο Λαγνπδάθεο ΗΟΥΛΗΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΜΒΟΛΗ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΩΝ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΑΠΟ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΗ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΛΙΓΝΟΚΤΣΣΑΡΙΝΟΤΥΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Ω ΠΡΟΡΟΦΗΣΙΚΩΝ ΜΔΩΝ»

«ΤΜΒΟΛΗ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΩΝ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΑΠΟ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΗ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΛΙΓΝΟΚΤΣΣΑΡΙΝΟΤΥΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Ω ΠΡΟΡΟΦΗΣΙΚΩΝ ΜΔΩΝ» ΓΠΜ «Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Βηνκεραληθψλ πζηεκάησλ» πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ηεο Δλέξγεηαο & Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΤΜΒΟΛΗ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΩΝ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΑΠΟ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΛΔΙΟ ΜΑΡΙΝΟ Γξ. Σερληθήο Γεσινγίαο Δ.Μ.Π., MSc Imperial College London Λέθηνξαο, Σκήκα Γεσινγίαο Α.Π.Θ.

ΒΑΙΛΔΙΟ ΜΑΡΙΝΟ Γξ. Σερληθήο Γεσινγίαο Δ.Μ.Π., MSc Imperial College London Λέθηνξαο, Σκήκα Γεσινγίαο Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΛΟΓΙΑ Δξγαζηήξην Σερληθήο Γεσινγίαο & Τδξνγεσινγίαο Τδξνκαζηεπηηθά έξγα-σερληθέο δηάηξεζεο πκπιήξσζε-αλάπηπμε πδξνγεώηξεζεο Γεηγκαηνιεπηηθέο-Γεσηερληθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ-ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΤΜΔΡΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο:

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ-ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΤΜΔΡΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο: ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ-ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΤΜΔΡΩΝ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο: Πεηξακαηηθή Μειέηε θαη Μνληεινπνίεζε ηεο Δπίδξαζεο ηεο Θεξκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΘΑΛΑΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΘΑΛΑΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΘΑΛΑΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΗ ΗΕΖΜΑΣΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΜΗΑ ΜΗΚΡΟΠΑΛΗΡΡΟΗΑΚΖ ΝΖΗΧΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΗΑ ΠΟΤ ΔΜΦΑΝΗΕΔΗ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟΤ ΦΑΜΜΗΣΔ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΠΑΡΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΛΑΦΑΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟΗ ΜΑΡΜΑΣΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΣΑΚΗΡΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΛΑΜΠΔΓΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΧ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΓΔΝΗΚΖ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ & ΓΔΧΓΤΝΑΜΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΓΔΝΗΚΖ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ & ΓΔΧΓΤΝΑΜΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΓΔΝΗΚΖ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ & ΓΔΧΓΤΝΑΜΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΣΑΔΩΝ ΣΩΝ ΡΖΓΜΑΣΩΝ ΣΖΝ ΛΔΚΑΝΖ ΞΑΝΘΖ-ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΜΔ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ WIN-TENSOR ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2;

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Υπεφθυνη χρήςη των ορυκτών καυςίμων Απομάκρυνςη τησ κφριασ πηγήσ των αερίων του θερμοκηπίου Επαναφορά του άνθρακα ςτο υπζδαφοσ Παροχή του αναγκαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ Χ ΠΟΛΤΣΗΜΟΗ ΛΗΘΟΗ

ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ Χ ΠΟΛΤΣΗΜΟΗ ΛΗΘΟΗ ΦΤΗΚΔ & ΥΖΜΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ Χ ΠΟΛΤΣΗΜΟΗ ΛΗΘΟΗ ΑΓΑΠΗΟ Γ. ΑΓΑΠΗΓΖ(Α.Μ. 9220224) ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΦΟΙΣΗΣΗ : Γπ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ 1 Με εθηίκεζε ζηελ Κα Γξ. Μαξία Παπαδνπνχινπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ «Διεπεύνηζη ηηρ αξιοποίηζηρ ηων αποβαλλόμενων θύλλων ελιάρ ζηα ελαιοηπιβεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ 7 SUMMARY 8

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ 7 SUMMARY 8 ηε κεηέξα κνπ 2 3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ 7 SUMMARY 8 1. ΔΗΑΓΧΓΖ 9 1.1 Γεληθά 10 1.2 Φπζηθφο πφξνο 11 1.3 εκεξηλφ επίπεδν γλψζεσλ 11 1.4. Μνλάδα Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ Λπκάησλ Καιακάηαο 12 2. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΘΡΩΠΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο Γ Δληαίνπ Λπθείνπ ΑΝΘΡΩΠΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «Τη γη δεν ηην κληρονομήζαμε από ηοσς γονείς μας, ηη δανειζηήκαμε από ηα παιδιά μας». Γεκήηξεο παλόο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 2. ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΗΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ ΦΟΙΡΟΣΑΙΟΤ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

ΦΡΗΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ ΦΟΙΡΟΣΑΙΟΤ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ Γεωπονικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Σμήμα Αξιοποίηςησ Υυςικών Πόρων & Γεωργικήσ Μηχανικήσ Εργαςτήριο Γεωργικήσ Μηχανολογίασ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ: Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ. Διπλωματική Εργασία

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ Διπλωματική Εργασία ηηρ Φοιηήηπιαρ ηος ημήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Σεσνολογίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΦΤΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ. C60 και ΝΑΝΟΩΛΖΝΔ ΑΛΔΞΑΚΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΦΤΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ. C60 και ΝΑΝΟΩΛΖΝΔ ΑΛΔΞΑΚΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΦΤΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ C60 και ΝΑΝΟΩΛΖΝΔ ΑΛΔΞΑΚΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ σολή Θεηικών Δπιζηημών και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1.ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ 1.1 Πξσηετλεο. 1.2 Ννπθιετθά νμέα 1.3 Τδαηάλζξαθεο.. 1.3 Ληπίδηα..

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΥΡΙΣΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα