ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Αρ. πρωτ.: 30/006/1497/11 ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Δ/ΝΗ ΠΡΩΣΩΝ ΤΛΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αν. Σςόχα 16, Ακινα Πλθροφορίεσ: Δρ. Χ. Νακοποφλου Ι. Μακιουδάκθ Σθλ.: , -264 Fax: ΠΡΟ: Χημικζσ Τπηρεςίεσ Γ.Χ.Κ. Εςωτερική Διανομή: - Δ/νςεισ Κ.Τ. Γ.Χ.Κ. - Γραφείο Προϊςταμζνθσ Γεν. Δ/νςθσ Γ.Χ.Κ. κασ Α. Παπακαναςίου - Γραφεία Α.Ε.Σ.Α., Α.Χ.. Κοινοποίηςη: Ωσ Πίνακασ Διανομισ ΘΕΜΑ: KYA 22/2011 (ΦΕΚ 1497/Β / ) για την τροποποίηςη τησ ΚΤΑ 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/Β / ), ςχετικά με την καθιζρωςη ςυςτήματοσ καταχώριςησ των απορρυπαντικών και προϊόντων καθαριςμοφ. Η KYA 22/2011 (ΦΕΚ 1497/Β / ) τροποποιεί τθν ΚΤΑ 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/Β / ), ςχετικά με τθν κακιζρωςθ ςυςτιματοσ καταχώριςθσ των απορρυπαντικών και προϊόντων κακαριςμοφ, ωσ εξισ: o Σo κείμενο του άρκρου 1 τθσ ΚΤΑ 1233/91 και 172/92 αντικακίςταται από το κείμενο τθσ παραγράφου 1 τθσ KYA 22/2011 και περιλαμβάνει τουσ οριςμοφσ από τον κανονιςμό (ΕΚ) 648/2004 ςχετικά με τα απορρυπαντικά, που αφοροφν ςτουσ εξισ όρουσ: «απορρυπαντικό», «βοθκθτικά παραςκευάςματα πλφςθσ», «μαλακτικό υφαςμάτων», «παραςκεφαςμα κακαριςμοφ», «άλλα παραςκευάςματα κακαριςμοφ και πλφςθσ», «πλφςθ», «κακαριςμόσ», «διάκεςθ ςτθν αγορά», «παραςκευαςτισ», κακώσ επίςθσ και από τθν απόφαςθ του ΕΚ και του υμβουλίου 768/2008 που αφορά ςτουσ «οικονομικοφσ φορείσ». o Σo κείμενο του άρκρου 3 τθσ ΚΤΑ 1233/91 και 172/92 αντικακίςταται από το κείμενο τθσ παραγράφου 2 τθσ KYA 22/2011 και αναφζρει τθ Νομοκεςία με βάςθ τθν οποία ταξινομοφνται και επιςθμαίνονται τα απορρυπαντικά και τα προϊόντα κακαριςμοφ εν γζνει. o το άρκρο 4 τθσ ΚΤΑ 1233/91 και 172/92 αντικακίςταται το κείμενο των παραγράφων 4.2 και 4.3 από το κείμενο τθσ παραγράφου 3 ςθμεία α) και β) τθσ KYA 22/2011 αντίςτοιχα, όπου προβλζπεται ότι : - ο αρικμόσ καταχώριςθσ μπορεί να μθν αναγράφεται ςτθν ςυςκευαςία του προϊόντοσ εφόςον αναγράφεται ο κωδικόσ παραγωγισ, ο οποίοσ αντιςτοιχεί αποκλειςτικά ςτον αρικμό καταχώριςθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι ο κωδικόσ παραγωγισ ζχει γνωςτοποιθκεί κατά τθν υποβολι του αντίςτοιχου φακζλου καταχώριςθσ του προϊόντοσ 1/3

2 κ α ι - θ περίοδοσ των 6 μθνών για τθ διάκεςθ του προϊόντοσ χωρίσ να ζχει τυπωμζνο τον αρικμό καταχώριςθσ ιςχφει και για προϊόν που δε φζρει επί τθσ ςυςκευαςίασ κωδικό παραγωγισ, εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ παραγράφου 4.2. o το άρκρο 6 τθσ ΚΤΑ 1233/91 και 172/92 προςτίκενται τα ςθμεία 6.6 και 6.7, με το κείμενο που αναφζρεται ςτθν παράγραφο 4 τθσ KYA 22/2011 και αφορά : - ςτθν κατάργθςθ ι ανάκλθςθ τθσ ειδικισ άδειασ λειτουργίασ εργαςτθρίου ι εργοςταςίου παραγωγισ κακαριςτικών προϊόντων από τθν εκδοφςα Χθμικι Τπθρεςία και - ςτισ επικεωριςεισ που διενεργοφν οι Χθμικζσ Τπθρεςίεσ, ςτα εργοςτάςια ι εργαςτιρια παραγωγισ απορρυπαντικών ςτθν περιοχι χωρικισ αρμοδιότθτάσ τουσ, για τθ διαπίςτωςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ τθν ιςχφουςα Νομοκεςία. o Σο κείμενο του άρκρου 8 τθσ ΚΤΑ 1233/91 και 172/92 αντικακίςταται από το κείμενο τθσ παραγράφου 5 τθσ KYA 22/2011 και αναφζρει τισ προβλεπόμενεσ κυρώςεισ για παραβάςεισ των άρκρων τθσ ΚΤΑ 1233/91 και 172/92, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Η ζναρξθ ιςχφοσ τθσ KYA 22/2011 ορίηεται από τθν δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, δθλαδι από Η ΚΤΑ ζχει αναρτθκεί ςτο διαδικτυακό τόπο του προγράμματοσ με αρικμό διαδικτυακισ ανάρτθςθσ ΑΔΑ: 4Α58Η-ΚΣΨ και ςτον ιςτότοπο του Εκνικοφ Συπογραφείου. Η πρόςβαςθ ςτθν Απόφαςθ είναι δυνατι μζςω των θλεκτρονικών διευκφνςεων: http//et.diavgeia.gov.gr/f/minfin (αναηιτθςθ με ΑΔΑ) και (αναηιτθςθ με ΦΕΚ). Παρακαλοφμε, με ευκφνθ των Προϊςταμζνων, να λάβει γνώςθ το αρμόδιο προςωπικό των Χθμικών Τπθρεςιών. Οι φορείσ κοινοποίθςθσ τθσ παροφςασ παρακαλοφνται να τθ γνωςτοποιιςουν ςτα μζλθ τουσ. Είμαςτε ςτθ διάκεςθ ςασ για τυχόν διευκρινίςεισ. Η Προϊςταμζνη τησ Διεφθυνςησ.Αντωνιάδου 2/3

3 ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Αποδζκτεσ για κοινοποίθςθ 1. Τπουργείο Οικονομικών Γραφείο Γεν. Γραμματζα κ. Γ. Καπελζρθ 3. Ζνωςη Ελλήνων Χημικών Κάνιγγοσ 27, Πλατεία Κάνιγγοσ 4..Ε.Β. Ξενοφώντοσ 5, Ακινα 5. φνδεςμοσ Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών Λεωφ. Λαγουμιτηι 23, Καλλικζα 7. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών Ακαδθμίασ 7-9, Ακινα 8. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Ακαδθμίασ 18, Ακινα 9. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών Πανεπιςτθμίου 44, Ακινα 10. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώσ Λουδοβίκου 1 Πλατεία Ροφςβελτ, Πειραιάσ 11. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώσ Καραΐςκου 111, Πειραιάσ 12. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώσ Αγ. Κωνςταντίνου 3, Πειραιάσ 13. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεςςαλονίκησ Σςιμιςκι 29, Θεςςαλονίκθ 14. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεςςαλονίκησ Αριςτοτζλουσ 27, Θεςςαλονίκθ 15. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεςςαλονίκησ Αριςτοτζλουσ 27, Θεςςαλονίκθ 16. Οικονομική Επιθεώρηςη Αθηνών 17. Οικονομική Επιθεώρηςη Θεςςαλονίκησ 18. ΕΒΑ Βερβαίνων 14, Ακινα Σθλ Fax : ΠΑ.Τ.Β.Α.Χ. Λεωφόροσ Καραμανλι 25, Αχαρναί, Fax : /3

4 Αξηζ. 22/2011 «Σροποποίεσε θαη σσκπιήρωσε τες σπ αρηζ. 1233/91 θαη 172/92 Απόυασες τοσ Αλωτάτοσ Υεκηθού σκβοσιίοσ περί σσστήκατος θατατώρεσες απορρσπαλτηθώλ θαη προϊόλτωλ θαζαρησκού, ε οποία εγθρίζεθε κε τελ ταστάρηζκε ΚΤΑ κε ΦΔΚ 277/Β/ » ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Έρνληαο ππφςε: 1) Σα ππ αξηζ. 257/ θαη /2505/ έγγξαθα ηεο Γηεχζπλζεο Πξψησλ Τιψλ θαη Βηνκεραληθψλ Πξντφλησλ ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο. 2) Σν εδάθην δ ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.4328/1929 (Φ.Δ.Κ. 272/Α/1929) «Πεξί ζπζηάζεσο Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο», φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.2343/95, (Φ.Δ.Κ. 211/Α/ ). 3) Σν άξζξν 1 ηνπ Ν.1338/1983 «Δθαξκνγή ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ» (Φ.Δ.Κ. 34/Α/1983) φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 6 ηνπ λ.1440/1984 «πκκεηνρή ηεο Διιάδνο ζην Κεθάιαην, ζηα απνζεκαηηθά θαη ζηηο πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθή Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ, ζην Κεθάιαην ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηνο Άλζξαθνο θαη Υάιπβνο θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Δθνδηαζκνχ ΔΤΡΑΣΟΜ» (Φ.Δ.Κ. 70/Α/1984). 4) Σν άξζξν 4 ηνπ Γηαηάγκαηνο ηεο 31εο Οθησβξίνπ 1929 «Πεξί θαλνληζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ εξγαζηψλ ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνχ πκβνπιίνπ» (Φ.Δ.Κ. 391/Α/1929). 5) Σν Π.Γ. 284/1988 θαη Π.Γ 543/1989 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» (Φ.Δ.Κ. 128 θαη 165/Α/1988 θαη 229/Α/1989). 6) Σν Π.Γ. 39/2001 «θαζηέξσζε κίαο δηαδηθαζίαο πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ηερληθψλ πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηψλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο Οδεγίεο 98/34/ΔΚ θαη 98/48/ΔΚ». 7) Σελ ππ αξηζ /927/0006 Α/ Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πξνεδξίαο θαη Οηθνλνκηθψλ «Πεξηνξηζκφο πιινγηθψλ Οξγάλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» (Φ.Δ.Κ. 517/Β/1992). 1

5 8) Σν Π.Γ. 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (Φ.Δ.Κ. 214/Α/ ) Σν Π.Γ. 185/2009 «Αλαζχζηαζε Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζπγρψλεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ηα Τπνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη µεηνλνµαζία ηνπ ζε «Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο», κεηαηξνπή ηνπ Τπνπξγείνπ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο ζε Γεληθή Γξακκαηεία Μαθεδνλίαο- Θξάθεο θαη ππαγσγή ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο» (Φ.Δ.Κ. 213/Α/ ). 10) Σν Π.Γ. 189/2009 «Καζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ» (Φ.Δ.Κ. 221/Α/ ). 11) Σελ ππ αξηζ. 2876/ Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αιιαγή ηίηινπ Τπνπξγείσλ» (Φ.Δ.Κ. Β 2234/ ). 12) Σελ ππ αξηζ. 2879/ Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/ ). 13) Σν Π.Γ. 197/1997 «χζηαζε Γελ. Γξακκαηείαο Καηαλαισηή θαη θαζαξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηεο» (Φ.Δ.Κ. 156/Α / ). 14) Σν Π.Γ. 89/2010 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (Φ.Δ.Κ. 154/Α / ). 15) Σν Π.Γ. 96/2010 «χζηαζε Τπνπξγείνπ Θαιάζζησλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο,θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ» (Φ.Δ.Κ 170/Α / ) 16) Σελ ππ αξηζ.γ6α ΔΞ 2010 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Γεκήηξην Κνπζειά» (ΦΔΚ Β 1725/ ). 17) Σν άξζξν 90 ηνπ Π.Γ 63/2005 «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα» (Α -98) 18) Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθχπηεη δαπάλε εηο βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Απουασίδοσκε Δγθξίλνπκε ηελ απφθαζε ππ αξηζ. 22/2011 ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνχ πκβνπιίνπ ε νπνία ειήθζε θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 17/03/2011 θαη ε νπνία έρεη σο εμήο: ΓΔΝΙΚΟ ΥΗΜΔΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 2

6 ΑΝΩΣΑΣΟ ΥΗΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Δγθξίλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο Α.Υ /91 θαη 172/92 (KYA κε ΦΔΚ 277/Β/ ), σο αθνινχζσο: 1. Σν άξζξν 1 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: Άξζξν 1 Οξηζκνί Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 648/2004 θαη ηελ Απφθαζε ηνπ ΔΚ θαη ηνπ πκβνπιίνπ αξηζ. 768/2008, λννχληαη σο: 1. «απνξξππαληηθφ»: θάζε νπζία ή παξαζθεχαζκα πνπ πεξηέρεη ζάπσλεο ή/θαη άιιεο επηθαλεηνδξαζηηθέο νπζίεο θαη πξννξίδεηαη γηα δηαδηθαζίεο πιχζεο θαη θαζαξηζκνχ. Σα απνξξππαληηθά δχλαληαη λα βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε κνξθή (πγξφ, ζθφλε, πνιηφο, ξάβδνη, ηακπιέηεο, ηεκάρηα θ.ιπ.) θαη λα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ή λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο νηθίεο ή γηα ζθνπνχο ηδξπκάησλ ή γηα βηνκεραληθνχο ζθνπνχο. Άιια πξντφληα πνπ ζεσξνχληαη σο απνξξππαληηθά είλαη : - «βνεζεηηθά παξαζθεπάζκαηα πιχζεο» πνπ πξννξίδνληαη γηα εκπνηηζκφ (πξφπιπζε), έθπιπζε ή ιεχθαλζε ελδπκάησλ, πθαζκάησλ νηθηαθήο ρξήζεο, θ.ιπ., - «καιαθηηθφ πθαζκάησλ», πξννξηδφκελν λα ηξνπνπνηεί ηελ πθή ησλ πθαζκάησλ ζε δηαδηθαζίεο πνπ είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο ηεο πιχζεο ησλ πθαζκάησλ, - «παξαζθεχαζκα θαζαξηζκνχ», πνπ πξννξίδεηαη γηα νηθηαθά θαζαξηζηηθά θάζε ρξήζεο ή/θαη άιιν θαζαξηζκφ επηθαλεηψλ (π.ρ. πιηθά, πξντφληα, κεραλήκαηα, κεραληθά εμαξηήκαηα, κεηαθνξηθά κέζα θαη ζπλαθήο εμνπιηζκφο, φξγαλα, ζπζθεπέο, θ.ιπ.), - «άιια παξαζθεπάζκαηα θαζαξηζκνχ θαη πιχζεο», πξννξηδφκελα γηα θάζε άιιε δηαδηθαζία πιχζεο θαη θαζαξηζκνχ. 2. «πιχζε»: ν θαζαξηζκφο ξνχρσλ, πθαζκάησλ, πηάησλ θαη άιισλ ζθιεξψλ επηθαλεηψλ. 3. «θαζαξηζκφο»: ε δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πξνηχπνπ EN ISO «δηάζεζε ζηελ αγνξά»: ε εηζαγσγή ζηελ θνηλνηηθή αγνξά, πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηάζεζε ζε ηξίηνπο, είηε επί πιεξσκή είηε φρη. Η εηζαγσγή ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο ζεσξείηαη δηάζεζε ζηελ αγνξά. 5. «παξαζθεπαζηήο»: ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά απνξξππαληηθνχ ή επηθαλεηνδξαζηηθήο νπζίαο γηα 3

7 απνξξππαληηθά. Δηδηθφηεξα, ν παξαγσγφο, ν εηζαγσγέαο, ν ζπζθεπαζηήο πνπ εξγάδεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ κεηαβάιιεη ηα ραξαθηεξηζηηθά απνξξππαληηθνχ ή επηθαλεηνδξαζηηθήο νπζίαο γηα απνξξππαληηθά ή δεκηνπξγεί ή κεηαβάιιεη ηελ επηζήκαλζή ηνπο, ζεσξείηαη παξαζθεπαζηήο. Ο δηαλνκέαο ν νπνίνο δε κεηαβάιιεη ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηελ επηζήκαλζε ή ηε ζπζθεπαζία απνξξππαληηθνχ, ή επηθαλεηνδξαζηηθήο νπζίαο γηα απνξξππαληηθά, δε ζεσξείηαη παξαζθεπαζηήο, εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα εηζαγσγέα. 6. «νηθνλνκηθνί θνξείο»: ν θαηαζθεπαζηήο, ν εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο, ν εηζαγσγέαο θαη ν δηαλνκέαο». 2. Σν άξζξν 3 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: Άξζξν 3 Σαμηλφκεζε ζπζθεπαζία επηζήκαλζε Η ηαμηλφκεζε, ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε ησλ απνξξππαληηθψλ θαη πξντφλησλ θαζαξηζκνχ γίλεηαη φπσο πξνβιέπνπλ θαη ηζρχνπλ: α) ε Απνθ. ΑΥ 378/1994 «επηθίλδπλεο νπζίεο, ηαμηλφκεζε, ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε απηψλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 67/548/ΔΟΚ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη» (ΚΤΑ κε ΦΔΚ 705/Β/ ) β) ε Απνθ. ΑΥ 265/2002 «ηαμηλφκεζε, ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε επηθηλδχλσλ παξαζθεπαζκάησλ ζε ελαξκφληζε ηεο ηελ νδεγία 1999/45/ΔΚ (EE L 200 ηεο ) Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 2001/60/ΔΚ (EE L 226 ηεο ) ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο» (ΤΑ κε ΦΔΚ 1214/Β/ ) γ) ν Καλνληζκφο (ΔΚ) 648/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31 εο Μαξηίνπ 2004 ζρεηηθά κε ηα απνξξππαληηθά (ΔΔ L 104 ηεο ), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη δ) ε Απνθ. ΑΥ 381/2005 «νξηζκφο αξκφδηαο εζληθήο Αξρήο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ ειέγρνπ, ηειψλ θαη θπξψζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 648/2004 ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηα απνξξππαληηθά» (ΤΑ κε ΦΔΚ 539/Β/ ) ε) ν Καλνληζκφο (ΔΚ) 1907/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ θαηαρψξηζε, ηελ αμηνιφγεζε, ηελ αδεηνδφηεζε θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ ρεκηθψλ πξντφλησλ REACH (ΔΔ L 396/ )» θαη ζη) ν Καλνληζκφο (ΔΚ) 1272/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ ηαμηλφκεζε, ηελ επηζήκαλζε θαη ηε ζπζθεπαζία νπζηψλ θαη κεηγκάησλ (ΔΔ L 353/ )». 3. ην άξζξν 4 : α) ε παξάγξαθνο 4.2 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 4

8 «4.2 ε θάζε πξντφλ γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη θάθεινο κε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, απνδίδεηαη απζεκεξφλ αξηζκφο θαηαρψξηζεο. Η ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο πξέπεη λα θέξεη επαλάγλσζηα θαη επδηάθξηηα είηε ηνλ αξηζκφ θαηαρψξηζεο είηε ηνλ θσδηθφ παξαγσγήο πνπ αληηζηνηρεί απνθιεηζηηθά ζηνλ αξηζκφ θαηαρψξηζεο ηνπ πξντφληνο θαη κφλνλ εθφζνλ ηα ζηνηρεία πιήξνπο θαη ζαθνχο απνθσδηθνπνίεζήο ηνπ γλσζηνπνηνχληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ θαηαρψξηζεο ηνπ πξντφληνο». β) ε παξάγξαθνο 4.3 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «4.3 Αλαγλσξίδεηαη πεξίνδνο έμη (6) κελψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο, πξντφλ πνπ έρεη παξαζθεπαζηεί ζηελ Δ.Δ. ζα κπνξεί λα δηαηίζεηαη απφ ηεο απνζήθεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ρσξίο ε ζπζθεπαζία λα θέξεη ηνλ αξηζκφ θαηαρψξηζεο ή ηνλ θσδηθφ παξαγσγήο πνπ αληηζηνηρεί απνθιεηζηηθά ζηνλ αξηζκφ θαηαρψξηζεο ηνπ πξντφληνο». 4. ην άξζξν 6 πξνζηίζεληαη ζην ηέινο δχν παξάγξαθνη σο εμήο: «6.6 Η εηδηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαξγείηαη ή αλαθαιείηαη απφ ηελ εθδνχζα Υεκηθή Τπεξεζία φηαλ απνδεδεηγκέλα παχζεη νξηζηηθά ε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ ή ηνπ εξγαζηεξίνπ παξαγσγήο πξντφλησλ θαζαξηζκνχ, φηαλ κεηαζηεγαζηεί ε επηρείξεζε ή αιιάμεη ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο, φηαλ δελ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα ρνξήγεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ή φηαλ δηαθνπεί νξηζηηθά ε παξαγσγή πξντφλησλ θαζαξηζκνχ. 6.7 Οη Υεκηθέο Τπεξεζίεο ηνπ ΓΥΚ, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δηελεξγνχλ εθφζνλ απαηηείηαηεπηζεσξήζεηο ησλ εξγνζηαζίσλ ή ησλ εξγαζηεξίσλ παξαγσγήο απνξξππαληηθψλ θαη πξντφλησλ θαζαξηζκνχ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ρσξηθήο αξκνδηφηεηάο ηεο». 5. Σν άξζξν 8 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: Άξζξν 8 Κπξψζεηο 1. Γηα παξαβάζεηο : α) ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο, επηβάιινληαη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Απνθ. ΑΥ 378/1994(ΚΤΑ κε ΦΔΚ 705/Β/ ), Απνθ. ΑΥ 690/1999 (ΤΑ κε ΦΔΚ 294/Β/ ), Απνθ. ΑΥ 270/2005 (Τ.Α κε ΦΔΚ 100/Β/ ), Απνθ. ΑΥ 381/2005 (Τ.Α κε 539/Β/ ) θαη 76/2006 (Τ.Α κε ΦΔΚ 832/Β/ ) φπσο ηζρχνπλ θαη β) ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο, επηβάιινληαη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, σο ηζρχεη. 2. ηα εγρψξηα εξγνζηάζηα ή εξγαζηήξηα παξαγσγήο απνξξππαληηθψλ θαη πξντφλησλ θαζαξηζκνχ πνπ δελ δηαζέηνπλ εηδηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο, θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο, επηβάιιεηαη πξφζηηκν επξψ κε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Υεκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΓΥΚ πνπ δηελήξγεζε ηελ επηζεψξεζε. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή επαλεηιεκκέλεο ππνηξνπήο, δηπιαζηάδεηαη θάζε θνξά ην πξνεγνχκελν πξφζηηκν θαη ην εθάζηνηε επηβαιιφκελν πνζφ δε κπνξεί λα ππεξβεί ηεο επξψ. 3. Η πξνζεζκία άζθεζεο πξνζθπγήο θαηά πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ νξίδεηαη 5

9 ζε εμήληα (60) εκέξεο θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ή άιιε εκέξα θαηά ηελ νπνία απνδεδεηγκέλα έιαβε πιήξε γλψζε ν πξνζθεχγσλ θαη παξαηείλεηαη επί ηξηάληα (30) εκέξεο εάλ απηφο δηακέλεη ζηελ αιινδαπή. Σα αλσηέξσ πξφζηηκα επηβάιινληαη αλεμάξηεηα απφ ηα πξφζηηκα πνπ πξνβιέπνληαη γηα παξαβάζεηο άιισλ εζληθψλ ή θνηλνηηθψλ δηαηάμεσλ αξκνδηφηεηαο άιισλ θνξέσλ.» Η ΠΡΟΔΓΡΟ Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Μ. ΣΙΜΙΓΟΤ Δ. ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟΤ Σα κέιε: Μ. Κνληνκελάο, Γ. ηακαληάο, Θ. Πνκφλεο, Υ. Παπαρξήζηνπ, Ι. Πεηξνρείινπ,Κ. Γεκεηξίνπ.» H παξνχζα απφθαζε ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Η παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Αζήλα, 17 Ιοσλίοσ 2011 Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ Γ. ΚΟΤΔΛΑ Μ. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ H ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Σ.-Λ. ΚΑΣΔΛΗ 6

10 7 ΑΔΑ: 4Α58Η-ΚΤΨ

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αντικατάσταση των κευαλαίων 6 και 7 τος Άπθπος 71 τηρ Α.Δ. 7/09 Αζήλα, 06-07 -2010 Αξ. Πξση. : Α2-1382 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΘΚΟ ΔΘΑΣΑΓΜΑ «Ελάσιζηερ απαιηήζειρ για ηην έγκπιζη ζθαγείων μικπήρ δςναμικόηηηορ ζε ελληνικά νηζιά με έκηαζη μικπόηεπη από εξακόζια ηεηπαγωνικά σιλιόμεηπα, ζύμθωνα με ηιρ παπαγπάθοςρ 3 και 4 πεπ.

Διαβάστε περισσότερα

σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα

σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα Αξηζκ. νηθ. 48941/3564/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Σνπνζέηεζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ ζέζεο (GPS) ζε κεηαθνξηθά κέζα πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002779105 2015-05-15

15PROC002779105 2015-05-15 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΔΑΜ: ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ,ΥΡΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΝΙΚΘΣ 5-7 Τ.Κ. 10180 ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 101 84 Αζήλα Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ 7211 ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΤΥΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Αρ. Φύλλου 623 1 Απξηιίνπ 201 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΑΠΟΦΑΔΙ Καζηέξσζε θαη έγθξηζε εξγαζίαο θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο, Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Αρ.5. Αθήνα /06/ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ. Αρ. Πρωτ. Α3: Γ/ΝΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Tατ. Γ/νση: Κάνιγγος 20

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Αρ.5. Αθήνα /06/ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ. Αρ. Πρωτ. Α3: Γ/ΝΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Tατ. Γ/νση: Κάνιγγος 20 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Tατ. Γ/νση: Κάνιγγος 20 Σ.Κ.: 101 81 Αθήνα /06/ 2010 Αρ. Πρωτ. Α3: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Αρ.5 Ως Πίνακας Γιανομής Πληρουορίες: Α. Λαμπροπούλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850702 2015-06-16

15PROC002850702 2015-06-16 πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πιεξνθνξίεο: Zήθνπ Μαξγαξίηα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr «ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002144818 2014-07-03

14REQ002144818 2014-07-03 ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Χ ΠΡΟ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΥΧΡΖΖ ΣΟ ΚΖΓΜ 14REQ002144818 2014-07-03 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 03/7/2014 Αξ πξση: 3673 ΠΔΡΗΦ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

«Ανηικαηάζηαζη ηων άπθπων 88 έωρ 91 ηος Κώδικα Σποθίμων και Ποηών (ΦΔΚ 788/Β /31.12.87), όπωρ ιζσύει» Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

«Ανηικαηάζηαζη ηων άπθπων 88 έωρ 91 ηος Κώδικα Σποθίμων και Ποηών (ΦΔΚ 788/Β /31.12.87), όπωρ ιζσύει» Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΗ Απιθ. 260/2013 «Ανηικαηάζηαζη ηων άπθπων 88 έωρ 91 ηος Κώδικα Σποθίμων και Ποηών (ΦΔΚ 788/Β /31.12.87), όπωρ ιζσύει» ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1. Σo ππ αξηζ. 30/003/929/05.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104 33

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ νδεγηώλ 96/26 ΔΚ θαη 98/76 ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, «Πεξί πξνζβάζεσο ζην επάγγεικα ηνπ νδηθνύ κεηαθνξέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-ΩΛ4 2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔΠΤΟ Γ/ΝΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Ζ/Τ (Γ31) ΣΜΖΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-ΩΛ4 2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔΠΤΟ Γ/ΝΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Ζ/Τ (Γ31) ΣΜΖΜΑ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30/04/2014 I. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ & ΔΦΚ Αξηζ.Πξση.: ΓΔΦΚ Α 5010479 ΔΞ 2014 A. Γ/ΝΖ ΔΗΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΦΔΚ Β 1141/2012 ΑΓΑ: Β4ΩΜΖ ΕΩ0 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 26 Μαπηίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (Το έγγπαθο αςηό ζςνιζηά βοήθημα ηεκμηπίυζηρ και δεν έσει νομική ιζσύ)

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (Το έγγπαθο αςηό ζςνιζηά βοήθημα ηεκμηπίυζηρ και δεν έσει νομική ιζσύ) Απιθ. 261611/7-3-2007 Κοινή Απόθαζη ηυν Υποςπγών Οικονομίαρ και Οικονομικών, Δζυηεπικών Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ και Αποκένηπυζηρ, Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Τποθίμυν και Ανάπηςξηρ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (Το έγγπαθο

Διαβάστε περισσότερα

Κπιηήπιο αξιολψγηζηρ: Υαμηλψηεπη ηιμή ΑΠΟΦΑΖ

Κπιηήπιο αξιολψγηζηρ: Υαμηλψηεπη ηιμή ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑ, 30 / 09 / 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Απιθμ. Ππωη.: ΕΔΤ/ 1383 Δ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Σαχ.Δ/νζη: Λ. Αλεξάνδπαρ 196

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : Κ1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο 52100 Καζηνξηά ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 Γηεζλνχο Αλνηθηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΡΟΛΟΓΙΑ Αξηζ. Πξση.: Φ2-1071/22-11-2010 Σαρ. Γ/ζε: Πι. Κάληγγνο 20 ΣΚ: 101 81 Αζήλα Πιεξνθ.: Γ. Γαδ Σει.: 210-3893000 Fax: 210-3301789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23% Λ.πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Καζάπεο Γεψξγηνο E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αζήλα, 22/12/2014 Αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟ ΗΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗ ΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟ ΗΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗ ΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ : 7646907INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.25 14:19:11 EEST Reason: Location: Athens ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Διαβάστε περισσότερα