ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011"

Transcript

1 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ

2 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα φνκεςθ Προςωπικοφ τελζχωςθ Κτθριακζσ Εγκαταςτάςεισ Τλικοτεχνικόσ Εξοπλιςμόσ Διαςφάλιςη Ποιότητασ εργαςιών Ζργου Προτυποποίθςθ εντφπων ζργου Προτυποποίθςθ παράδοςθσ υλικοφ ζργου φςτθμα παρακολοφκθςθσ εργαςιϊν ζργου Σιρθςθ Πρωτοκόλλου και Αρχείου ζργου φνταξθ Κϊδικα Δεοντολογίασ του ζργου Λειτουργία του Γραφείου Διαςφνδεςησ Πλθροφόρθςθ Δθμιουργία Ιςτοςελίδασ Δθμιουργία Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ ζργου Ενθμερωτικά Φυλλάδια Ζντυπα Μελζτεσ - Οδθγοί υμβουλευτικι Πλθροφόρθςθ Εκδθλϊςεισ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ υμμετοχι του Γραφείου Διαςφνδεςθσ ςε Εκδθλϊςεισ άλλων φορζων Λειτουργία Τπθρεςίασ υμβουλευτικισ ταδιοδρομίασ Δικτφωςθ Άλλεσ Δράςεισ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ Δραςτηριότητα του Γραφείου Διαςφνδεςησ ανά ΠΕ ΠΕ1 Μελζτεσ & Ανάπτυξθ ΠΕ2 υμβουλευτικι Πλθροφόρθςθ ΠΕ3 Πλθροφόρθςθ & Κοινωνικι Δικτφωςθ ΠΕ4 Διάχυςθ & προβολι Αποτελεςμάτων... 19

3 Περιεχόμενα 6. Συνοπτική Παρουςίαςη Παραδοτζων Αντιςτοίχιςη Κόςτουσ Συνοπτική Παρουςίαςη Εργαςιών Πράξησ Επίλογοσ

4 1. Ειςαγωγή τθν παροφςα αναφορά περιλαμβάνεται ο Απολογιςμόσ των Εργαςιϊν ςε ςχζςθ με τισ προβλεπόμενεσ ενζργειεσ και ςφμφωνα με το Ετιςιο χζδιο Δράςθσ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ για το διάςτθμα από 01/12/2010 ζωσ και 31/08/2011, ιτοι, για το ακαδθμαϊκό ζτοσ Αναφζρονται οι δράςεισ που υλοποιικθκαν ςυνολικά από τισ Τπθρεςίεσ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ και ζπειτα παρουςιάηονται οι ενζργειεσ που πραγματοποίθςε το Γραφείο ςτο πλαίςιο τθσ επιτυχοφσ διεκπεραίωςθσ των Πακζτων Εργαςίασ και όςων προζβλεπε του ΣΔΕ/Τ. Σο Ετιςιο χζδιο Δράςθσ ςυντάχκθκε για τθν υποβοικθςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του Γραφείου Διαςφνδεςθσ και ςκοπό είχε τθν ειςαγωγι μόνιμων εςωτερικϊν διαδικαςιϊν και ςυςτθμάτων προγραμματιςμοφ τθσ ροισ εργαςιϊν των υπθρεςιϊν του ϊςτε να υλοποιθκεί θ περιγραφόμενθ πράξθ με επιχειρθςιακι ςτρατθγικι μεκοδολογία, επιςτθμονικι κατάρτιςθ και ςυνζπεια ςτα όςα προβλζπονται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο. Η παροφςα ζκκεςθ απολογιςμοφ ςυντάχκθκε από τα ςτελζχθ του Σμιματοσ Μελετϊν & Ανάπτυξθσ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου υπό τον ςυντονιςμό του Επιςτθμονικοφ Τπευκφνου του Ζργου τον Αφγουςτο του 2011 και αποτελεί μζροσ των Παραδοτζων του ζργου όπωσ αυτά περιγράφονται ςτα εγκεκριμζνα από τθν ΕΤΔ ΕΠΕΔΒΜ ζντυπα. 04

5 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ Σο Γραφείο Διαςφνδεςθσ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΠΑ ( ) - «Άξονασ Προτεραιότθτασ 4: Αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ ςτισ 8 Περιφζρειεσ φγκλιςθσ», το οποίο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο) και από εκνικοφσ πόρουσ ςφμφωνα με τθν υπ αρ. πρωτ. 1373/ Απόφαςθ Ζνταξθσ Πράξθσ «Γραφείο Διαςφνδεςθσ Ιονίου Πανεπιςτθμίου» τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ του Ε.ΠΕ.Δ.Β.Μ. 2.1 Σφνθεςη Υπηρεςιών Οργανόγραμμα Σο Γραφείο Διαςφνδεςθσ ωσ προσ τθ διοίκθςθ τελεί υπό τθν εποπτεία του Επιςτθμονικοφ Τπευκφνου του Ζργου και ε- ναρμονίηει τισ δράςεισ του με αυτζσ τθσ Δ.Α.ΣΑ υπό τθν εποπτεία τθσ υντονιςτικισ Επιτροπισ τθσ Δ.Α.ΣΑ. υγκροτείται από τα εξισ τζςςερα (4) επιμζρουσ τμιματα: 05 Σμιμα Μελετϊν & Ανάπτυξθσ Σμιμα Σεχνικισ Τποςτιριξθσ Σμιμα υμβουλευτικισ Πλθροφόρθςθσ Τπθρεςία υμβουλευτικισ ταδιοδρομίασ Τπθρεςία Πλθροφόρθςθσ Σμιμα Δθμοςίων χζςεων οι αρμοδιότθτεσ των οποίων αποτυπϊνονται ςτο Οργανόγραμμα του Γ.Δ.

6 2.2 Σφνθεςη Προςωπικοφ Στελζχωςη Σο Γραφείο Διαςφνδεςθσ ςτελεχϊνεται μζχρι τθσ παροφςθσ από τρία μζλθ Δ.Ε.Π. του Ιονίου Πανεπιςτθμίου, μεταξφ αυτϊν και ο Επ. Τπεφκυνοσ του ζργου, και τρεισ εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ ειδικϊν προςόντων, οι οποίοι αξιολογικθκαν μεταξφ λοιπϊν υποψθφίων και επιλζχκθκαν με κριτιριο τα τυπικά προςόντα που πλθροφςαν και τα ςυνεκτιμϊμενα που διζκεταν ςφμφωνα με τθν ςχετικι πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ που δθμοςίευςε θ Επιτροπι Ερευνϊν του Ιονίου Πανεπιςτθμίου (ανακτθκείςα ςτο υπ αρ. ΑΔΑ: 4ΙΦΝ46Ψ8ΝΨ-Ο απόφαςθ ςτελζχωςθσ του ζργου «Γραφείο Διαςφνδεςθσ Ιονίου Πανεπιςτθμίου»). Η ανάλθψθ κακθκόντων επικυρϊκθκε με τα ςχετικά νομιμοποιθτικά ζντυπα ςυμβάςεων μεταξφ ςτελεχϊν και Νομίμου Εκπροςϊπου τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν και διαμόρφωςε το Οργανόγραμμα του Γ.Δ. ωσ εξισ: 06 Η ςτελζχωςθ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ προβλζπεται να ενιςχυκεί με τθν ανάκεςθ εργαςιϊν ςε ζνα ακόμα άτομο ειδικϊν προςόντων ςφμφωνα με τισ νομιμοποιθτικζσ διαδικαςίεσ που προβλζπονται από το προβλεπόμενο κεςμικό πλαίςιο. Ο ρόλοσ και τα κακικοντα του νζου ςτελζχουσ ςυνειςφζρουν ςτον παραγωγικότερο ςχεδιαςμό των υπθρεςιϊν του Γραφείου. Η εργαςία του νζου ςτελζχουσ είναι προδιαγεγραμμζνθ και φζρει θμερομθνία ζναρξθσ εργαςιϊν τθν 1 θ /11/2011. Ενζργειεσ δθμοςίευςθσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ πραγματοποιείται τθν παροφςα από τθν επιτροπι ερευνϊν του Ιονίου Πανεπιςτθμίου ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα.

7 2.3 Κτηριακζσ Εγκαταςτάςεισ Υλικοτεχνικόσ Εξοπλιςμόσ Σο Γραφείο Διαςφνδεςθσ επαναλειτοφργθςε τθν 1 θ Δεκεμβρίου του 2010, ςε εγκαταςτάςεισ κοινισ χριςθσ με τισ άλλεσ 2 πράξεισ του Ι.Π. (ΔΑΣΑ, ΜΟΔΙΠ) που παραχωρικθκαν από τθν διοίκθςθ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου, για τθν επιτυχζςτερθ αντιμετϊπιςθ των κεμάτων διάρκρωςθσ και διοίκθςθσ των νζων Δομϊν του Ιονίου Πανεπιςτθμίου. Αντίςτοιχα προβλζφκθκε μεταςτζγαςι τουσ ςε νζεσ, ςφγχρονεσ και άρτια εξοπλιςμζνεσ εγκαταςτάςεισ, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί, ςτο μζγιςτο δυνατό, θ αρτιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και θ πλιρθσ κάλυψθ των απαιτιςεων των μελϊν του Γραφείου. Μζχρι τθσ παροφςθσ ζχει αρχίςει ο ςυντονιςμόσ τθσ επικοινωνίασ και των απαραίτθτων εκείνων ενεργειϊν για α) τον διαμοιραςμό των μζχρι τϊρα από κοινισ χριςθσ πόρων με τθ Δ.Α.ΣΑ, β) τθν διερεφνθςθ φπαρξθσ υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ που κα καλφψει τισ νζεσ ανάγκεσ, γ) τθν καταγραφι αναγκϊν πρόςκτθςθσ νζου εξοπλιςμοφ, δ) τθν επίβλεψθ διαμόρφωςθσ του νζου χϊρου εγκατάςταςθσ, ε) τθν ενθμζρωςθ του Σμιματοσ Σεχνικισ Τποςτιριξθσ για τισ διαδικτυακζσ και επικοινωνιακζσ ανάγκεσ του Γραφείου και τθν δρομολόγθςθ επικοινωνίασ με το Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφωςθσ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου. Οι νζεσ εγκαταςτάςεισ κα αποτελοφν ευχάριςτουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ, κα ενδυναμϊνουν τθν δυνατότθτα επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ των Δομϊν μεταξφ τουσ, ενϊ παράλλθλα βρίςκονται ςε ςθμείο των εγκαταςτάςεων του Ιονίου Πανεπιςτθμίου (Κτιριο Ιπποκράτθσ, Πλατεία Σςιριγϊτθ 7) που εξαςφαλίηει κάκε δυνατι διευκόλυνςθ ςτθν πρόςβαςθ και ςτθν μετακίνθςθ των δικαιοφχων ακόμα και των ΑμΕΑ Διαςφάλιςη Ποιότητασ Εργαςιών ζργου Η απόδοςθ των ςτελεχϊν και θ ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του Γραφείου Διαςφνδεςθσ ελζγχονται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τθν Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθ του Ε.ΠΕ.Δ.Β.Μ. και τισ πρακτικζσ ελζγχου τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν του Ιονίου Πανεπιςτθμίου. Παρόλα αυτά το Γραφείο Διαςφνδεςθσ ακολουκεί μια εςωτερικι τυποποίθςθ των διοικθτικϊν και άλλων απαιτιςεων του ζργου ωσ ςτοιχείο ελζγχου ποιότθτασ του ζργου και ωσ μζςο αποφυγισ απόκλιςθσ υπολογιςμοφ του τελικοφ απολογιςτικοφ τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ. Ειδικότερα:

8 3.1 Προτυποποίηςη εντφπων ζργου Η τιρθςθ μιασ ενιαίασ μορφισ ςτθν ςφνταξθ και μορφι όλων των παραγόμενων και διακινοφμενων εντφπων από και προσ τισ Τπθρεςίεσ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ αποτζλεςε από τισ πρϊτεσ ενζργειεσ των ςτελεχϊν του ζργου. Διαμορφϊκθκαν τα ζντυπα τθσ επιςτολογραφίασ, των διαβιβαςτικϊν των διοικθτικϊν εγγράφων, των παραδοτζων από το προςωπικό αναφορϊν και όλων των λοιπϊν εντφπων ςυμπεριλαμβάνοντασ ςτθ δομι και ςτο περιεχόμενο τουσ όλεσ τισ αναγνωριςτικοφ χαρακτιρα πλθροφορίεσ για τθν εγκυρότθτα και ςυνάφεια του περιεχομζνου, τθν πρωτότυπθ εργαςία και ειλικρίνεια του ςυντάκτθ κάκε εγγράφου (ςτοιχεία ςυντάκτθ, ςκοπόσ ςφνταξθσ αναφορϊν, κεφαλίδεσ, υποςζλιδα, κ.λπ.), τισ απαιτιςεισ δθμοςιότθτασ και προβολισ του Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. (λογότυπα) διαμορφϊνοντασ μία νζα εταιρικι ταυτότθτα για το Γραφείο Διαςφνδεςθσ. 3.2 Προτυποποίηςη Παράδοςησ υλικοφ ζργου 08 Οι επγαζίερ πος ςλοποιούνηαι ζηο πλαίζιο ηων παπαδοηέων ηος έπγος ςπόκεινηαι απσικά ζηην αξιολόγθςθ του Επ. Τπευκφνου και κατόπιν ςτον ζλεγχο του αρμόδιου Ελεγκτικοφ Μθχανιςμοφ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν του Ιονίου Πανεπιςτθμίου. Σο πρϊτο ςτάδιο αφορά τθν προτυποποιθμζνθ ςυμπεριφορά των ςτελεχϊν του Γραφείου Διαςφνδεςθσ ςε ςχζςθ με τθν διαδικαςία παράδοςθσ των αναφορϊν εργαςίασ τουσ. Κάκε ςτζλεχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να διαβιβάςει ατομικι ζκκεςθ απαςχόλθςθσ ςτθν οποία περιγράφει τθν μεκοδολογία δράςθσ του για τθν υλοποίθςθ των εργαςιϊν που πραγματοποίθςε κατά τθν ςυμμετοχι του ςε ςυγκεκριμζνο παραδοτζο του ζργου. Ο παραλιπτθσ αυτισ, ο οποίοσ ταυτίηεται με τον Επ. Τπεφκυνο του Ζργου, πιςτοποιεί τθν παραλαβι τθσ ατομικισ ζκκεςθσ απαςχολοφμενου ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διοικθτικζσ και κανονιςτικζσ αρχζσ (π.χ. τιρθςθ χρόνου κατάκεςθσ, ςυνάφεια με παραδοτζο, χρόνοσ παροχισ εργαςίασ, κ.λπ) και διαβιβάηει ςτθν Επιτροπι Ερευνϊν του Ι.Π. τθν ζγκριςθ αποπλθρωμισ του δικαιοφχου ςυντάκτθ. Σαυτόχρονα το τελικό προϊόν του παραδοτζου υλικοφ του ζργου αποτελεί μία δεφτερθ ζκκεςθ/ αναφορά που ςυντάςςεται από το ςφνολο των μελϊν που λαμβάνουν μζροσ ςτθν υλοποίθςθ του παραδοτζου, ςε περίπτωςθ που θ υλοποίθςθ του ζργου προβλζπει τθν ςυμμετοχι περιςςότερων του ενόσ ςτελεχϊν. Φζρει ενδείξεισ όπωσ κωδικόσ παραδοτζου, χρονικι διάρκεια υλοποίθςθσ, ονοματεπϊνυμα και κωδικοί ςυμβάςεων των ςυμβαλλόμενων μελϊν, θ παραλαβι τθσ οποίασ ςθμαίνει τθν ζγκαιρθ ολοκλιρωςθ του παραδοτζου και επικυρϊνεται από τθν Επιτροπι Παραλαβισ Φυςικοφ Αντικειμζνου, όπωσ αυτι ζχει οριςτεί από υνεδρίαςθ τθσ Ε.Ε του Ι.Π.

9 (03/03/2011, τροπ. 14/07/2011). Σο πρωτόκολλο παραλαβισ φυςικοφ αντικειμζνου κατατίκεται ςτθν Επιτροπι Ερευνϊν του Ι.Π. ςυνοδεφοντασ τθν εντολι απόδοςθσ αμοιβισ και είναι απαραίτθτο να προχπάρχει αυτισ. 3.3 Σφςτημα Παρακολοφθηςησ Εργαςιών Ζργου Για τθν παρακολοφκθςθ των εργαςιϊν του ζργου, τθν αναγνϊριςθ των απαιτιςεων του και τθν επίλυςθ τυχόν προβλθμάτων κατανόθςθσ ζχει κεςπιςτεί θ ςφνταξθ τριμθνιαίων αναφορϊν ζργου και θ ταυτόχρονθ αποςτολι αυτϊν προσ όλα τα ςτελζχθ του Γραφείου. Οι αναφορζσ αυτζσ ζχουν ςτόχο να παρουςιάηουν τθν εξζλιξθ του τελευταίου τριμινου του ζργου, τθν διατφπωςθ τυχόν προβλθμάτων υλοποίθςθσ των δράςεων, τθν τιρθςθ προγραμματιςμοφ εργαςιϊν για το επόμενο θμερολογιακό τρίμθνο. Ανάλογα, και όπου απαιτείται, οι αναφορζσ αυτζσ παραδίδονται ςτα ςτελζχθ του ζργου ςε προκακοριςμζνεσ ςυναντιςεισ εργαςίασ όπου ακολουκείται το ςφςτθμα τιρθςθσ αντηζντασ κεμάτων και θ κωδικοποίθςθ των πρακτικϊν τθσ ςυνάντθςθσ. Η ςυναντιςεισ τζτοιου είδουσ διευκολφνουν τθν επικοινωνία των ςυνεργατϊν, τθν καλι λειτουργία, τον ςυντονιςμό και τθν επίβλεψθ του ζργου. 3.4 Τήρηςη Πρωτοκόλλου και Αρχείου Ζργου 09 Η τιρθςθ πρωτοκόλλου του παραγόμενου και διακινοφμενου υλικοφ από και προσ το Γραφείο Διαςφνδεςθσ αποτζλεςε ανάγκθ ωσ μθχανιςμόσ ελζγχου των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του Γραφείου. Αντίςτοιχα θ τιρθςθ αρχείου διοικθτικϊν και διαχειριςτικϊν εγγράφων βοικθςε ςτθν διεκπεραίωςθ και διακίνθςθ τθσ αλλθλογραφίασ, ςτθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ εγγράφων αλλά και ςτθν ταξινόμθςθ του περιζχοντοσ αρχείου του Γ.Δ. Λαμβάνεται μζριμνα καταγραφισ, αρχειοκζτθςθσ και φφλαξθσ κάκε εγγράφου που αποςτζλλεται ι περιζρχεται ςτθν υπθρεςία του Γραφείου Διαςφνδεςθσ με οποιονδιποτε τρόπο (ζκδοςθ, παραλαβι, κοινοποίθςθ, διαβίβαςθ εγγράφων, τα οποία είτε εκδίδονται από το Γραφείο είτε βρίςκονται ι/και περιζρχονται ςτθν κατοχι του ςτο πλαίςιο τθσ άςκθςθσ των αρμοδιοτιτων του). Η Θεματολογία του Αρχείου του Γ.Δ. κα αναπτφςςεται ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ αρχειοκζτθςθσ που προκφπτουν ςτθν πορεία υλοποίθςθσ του ζργου.

10 3.5 Σφνταξη και Τήρηςη Κώδικα Δεοντολογίασ Ζργου Ο Κϊδικασ Δεοντολογίασ ςυντάχκθκε από τθν Ομάδα του Σμιματοσ Μελετϊν και Ανάπτυξθσ του Γ.Δ. ωσ ζνα κωδικοποιθμζνο ςφνολο αξιϊν ι κανόνων, το οποίο κα λειτουργεί ωσ μθχανιςμόσ ελζγχου τόςο για τθν τιρθςθ των επιςτθμονικϊν αρχϊν του ζργου, όςο και για τθν ορκι τιρθςθ τθσ επαγγελματικισ ςυμπεριφοράσ τθσ ομάδασ εργαςίασ απζναντι ςτα επωφελοφμενα μζλθ του Γραφείου, ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ, και εν γζνει, απζναντι ςτθν κοινωνία. 4. Λειτουργία του Γραφείου Διαςφνδεςησ Σο Γραφείο Διαςφνδεςθσ λειτοφργθςε από τθν πρϊτθ μζρα ωσ κοινωνικόσ και διαδικτυακόσ χϊροσ πλθροφόρθςθσ και δικτφωςθσ. Η εξυπθρζτθςθ πραγματοποιείται είτε τοπικά (information helpdesk), είτε με τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν επικοινωνίασ και διαδικτφου (fax, , skype) με ςκοπό α) να αναβακμίςει και να εμπλουτίςει τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ εκπαιδευτικισ και επαγγελματικισ ςυμβουλευτικισ και να εξυπθρετιςει φοιτθτζσ και τελειόφοιτουσ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου. 10 β) να οργανϊςει τθν παροχι ολοκλθρωμζνθσ πλθροφόρθςθσ και εξυπθρζτθςθσ φοιτθτϊν ΑμΕΑ και φοιτθτϊν που προζρχονται από ευάλωτεσ κοινωνικζσ τάξεισ. δ) να ςυνδεκεί με το Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ και τθ Μονάδα Καινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ, υπό τον ςυντονιςμό τθσ ΔΑΣΑ, για τθν ενκάρρυνςθ τθσ εξωςτρζφειασ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου και τθν ανάπτυξθ διαφλων επικοινωνίασ και κοινωνικισ δικτφωςθσ. ε) να οργανϊςει ζνα ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, αλλά και τθν ςυςτθματοποίθςθ και τεκμθρίωςθ τθσ δράςθσ του με τθν χριςθ και τθν ςυνδρομι νζων τεχνολογιϊν. Σα ςτελζχθ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακολουκοφν τθν υποχρζωςθ τθσ διαςφάλιςθσ τθσ ςυνεχοφσ λειτουργίασ τθσ Τπθρεςίασ και τθσ προςταςίασ του χϊρου, των υποδομϊν και του παραγόμενου υλικοφ. Επιπλζον, δεςμεφτθκαν για τθν τιρθςθ του Κϊδικα Δεοντολογίασ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ, τθν μεταξφ τουσ ςυνεργαςία και αλλθλοχποςτιριξθ, ενϊ υπόκεινται ςτθν κρίςθ του Επιςτθμονικοφ Τπευκφνου για κζματα διαχείριςθσ πόρων και αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν. το πλαίςιο τθσ ζωσ τϊρα λειτουργίασ του Γραφείου υλοποιικθκαν ειδικότερα δράςεισ που είχαν ωσ αποτζλεςμα:

11 4.1. Πληροφόρηςη Σο Γραφείο Διαςφνδεςθσ ζχοντασ ωσ βαςικό του ςτόχο να παράςχει ζγκυρθ πλθροφόρθςθ και ενθμζρωςθ κοινωνικϊν, εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν δράςεων αφοροφντων των μελϊν του αλλά και να προωκιςει τθν εξωςτρζφεια του Ιονίου Πανεπιςτθμίου δραςτθριοποιικθκε τόςο εκμεταλλευόμενο τισ ςφγχρονεσ Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν όςο τθν εμπειρία και τισ γνωςτικζσ ικανότθτεσ των ςτελεχϊν του. Ειδικότερα δραςτθριοποιικθκε ςε ότι αφορά: Δημιουργία Ιςτοςελίδασ Σο Γραφείο Διαςφνδεςθσ λειτοφργθςε πιλοτικά ιςτοςελίδα με πλοφςιο ενθμερωτικό υλικό για τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των μελϊν του. Η πιλοτικι τθσ λειτουργία δικαιολογείται ςε ςχζςθ με τθν προςπάκεια εκςυγχρονιςμοφ και πλιρουσ αναβάκμιςθσ τθσ παλαιότερθσ ιςτοςελίδασ του Γραφείου. Με γνϊμονα τθν πλθρζςτερθ ενθμζρωςθ και τθν ευκολότερθ πρόςβαςθ των μελϊν του Γραφείου μεταβολίςτθκαν οι κεματικζσ ενότθτεσ, ενϊ ταυτόχρονα ενςωματϊκθκε θ δυνατότθτα γριγορθσ πρόςβαςθσ και αναηιτθςθσ περιεχομζνου. Ο όγκοσ και ο πλοφτοσ των πλθροφοριϊν προβλζπεται να αυξθκεί επίςθσ ςθμαντικά αφοφ οι παρεχόμενεσ μζχρι τϊρα πλθροφορίεσ αποτελοφν τθν εκ νζου ςφνταξθ και επιμζλεια κειμζνων, προερχόμενων από πρωτογενι ζρευνα και αξιολόγθςθ πλθροφοριακϊν πθγϊν των ςτελεχϊν του Γραφείου. Δημιουργία Πληροφοριακοφ Συςτήματοσ ζργου Σο Γραφείο Διαςφνδεςθσ προχϊρθςε ςτθ δθμιουργία ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ διαχείριςθσ και αξιοποίθςθσ ειςερχόμενων ςτισ υπθρεςίεσ του Γραφείου δεδομζνων. Σο ζργο αφορά, ειδικότερα, ςτθν ανάπτυξθ ενόσ ςφγχρονου ςυςτιματοσ που κα εξυπθρετεί τθ ςυλλογι, διαςταφρωςθ, διαχείριςθ και επιχειρθματικι αξιοποίθςθ δεδομζνων, με ςτόχο τθν εξαγωγι αναλυτικϊν ςυμπεραςμάτων που κα μποροφν να υποςτθρίξουν τθ χάραξθ εμπεριςτατωμζνθσ πολιτικισ λειτουργίασ και διάρκρωςθσ των υπθρεςιϊν του Γραφείου αλλά και ενοποίθςθσ των αρχείων των λοιπϊν Δομϊν του Πανεπιςτθμίου προσ το από κοινοφ όφελοσ των επωφελοφμενων μελϊν τουσ. 11 Ενημερωτικά Φυλλάδια Ζντυπα Σηο πλαίζιο ηηρ επικοινωνιακήρ πολιηικήρ ηος ηο Γπαθείο Διαζύνδεζηρ ενημεπώνει και πληποθοπεί ηα μέλη ηος, όζο και εμπλεκόμενοςρ με αςηό θοπείρ για ηην λειηοςπγία και ηιρ δπάζειρ ηος μέζω ενημεπωηικών ενηύπων πος εκδίδει πεπιοδικά και διακινεί ένηςπα και ηλεκηπονικά. Έηζι λοιπόν δημοζιεύθηκε ηο 1ο Ενημεπωηικό Δεληίο ηος Γπαθείος Διαζύνδεζηρ (Ιούνιορ 2011), εξαμηνιαίαρ πποβλεπόμενηρ ζςσνόηηηαρ δημοζίεςζηρ, ζε ηλεκηπονική μορφι με ςτόχο να ενθμερϊςει για όλα τα μζχρι τϊρα πεπραγμζνα του και Ζντυπο Σρίπτυχο Ενθμζρωςθσ των Τπθρεςιϊν του (Δεκζμβριοσ 2010), το οποίο διατίκεται ςε κάκε ενδιαφερόμενο και ςυμμετζχοντα ςε ςυνα-

12 ντιςεισ δικτφωςθσ, δράςεισ εκπαίδευςθσ, δθμοςιότθτασ και προβολισ. Μελζτεσ - Οδηγοί Σο Γραφείο Διαςφνδεςθσ ςτο πλαίςιο του πλθροφοριακοφ του ρόλου προχϊρθςε ςτθν εδραίωςθ μιασ ςειράσ δθμοςιεφςεων με Σίτλο ειράσ: Οδθγοί Γραφείου Διαςφνδεςθσ. ε πρϊτο ςτάδιο υλοποίθςε μελζτεσ που βαςίςτθκαν ςτθν ζρευνα, ςφνταξθ και επιμζλεια οδθγϊν αναφοράσ για τθν αναηιτθςθ και επιλογι προγραμμάτων μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν, αναηιτθςθσ υποτροφίασ, ςφνταξθσ ςυνοδευτικισ επιςτολισ, αναηιτθςθσ ςυςτατικισ επιςτολισ, εργαλείων ςφνταξθσ βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ και λιψθσ ςυνζντευξθσ, ενϊ προτίκεται ςτθν ςυνζχεια δθμοςίευςθσ ςυναφϊν μελετϊν και δθμοςιευμάτων. 4.2 Συμβουλευτική Πληροφόρηςη Σο Γραφείο Διαςφνδεςθσ ςτο πλαίςιο του εκπαιδευτικοφ του ρόλου και ςτθν προςπάκεια του για παροχι υπθρεςιϊν ςυμβουλευτικισ πλθροφόρθςθσ και επαγγελματικισ ςυμβουλευτικισ υλοποίθςε δράςεισ εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα ςε διάφορα επίπεδα, μεταξφ των οποίων εκδθλϊςεισ που διοργάνωςε το ίδιο για τα μζλθ του και άλλεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετείχε ενεργά ςτθρίηοντασ τον δθμόςιο διάλογο και παρζχοντασ εξειδικευμζνθ ςυμβουλευτικι κακοδιγθςθ ςε μζλθ άλλων φορζων. 12 Εκδηλώςεισ του Γραφείου Διαςφνδεςησ Χαρακτθριςτικό παράδειγμα εκδθλϊςεων θ διοργάνωςθ των οποίων αποτζλεςε πρωτοβουλία του Γραφείου Διαςφνδεςθσ ςτο πλαίςιο τθσ υμβουλευτικισ Πλθροφόρθςθσ και υλοποιικθκαν με τθν ενεργι ςυμμετοχι φοιτθτϊν μελϊν και διοικθτικϊν υπαλλιλων του Ιονίου Πανεπιςτθμίου ιταν ο Α Κφκλοσ Εργαςτθρίων υμβουλευτικισ ταδιοδρομίασ Γραφείου Διαςφνδεςθσ ( ) τον Μάρτιο του 2011 με κζμα «Άγχοσ και κατάκλιψθ ςτθν εκπαίδευςθ και τθν εργαςία» και ο Α Κφκλοσ Εκπαιδευτικϊν εμιναρίων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ( ) με κζμα «Βαςικά κζματα για τθ μετάβαςθ των νζων ςτθν παραγωγικι διαδικαςία» (Απρίλιοσ 2011). Σθν διεξαγωγι των εκδθλϊςεων παρακολοφκθςαν 35 ςυμμετζχοντεσ, ανά εκδιλωςθ. Σθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ υποςτιριξε εξειδικευμζνο προςωπικό του Γ.Δ. με τθν ςυνεργαςία φορζων που ςυνεργάηονται με τθν υπεφκυνθ υπθρεςία ( επιςτθμονικό προςωπικό Ψυχιατρικοφ Νοςοκομείου Κζρκυρασ). Συμμετοχή του Γραφείου Διαςφνδεςησ ςε Εκδηλώςεισ άλλων φορζων Αντίςτοιχα, το Γραφείο Διαςφνδεςθσ ζλαβε μζροσ ςτθν ςυνδιοργάνωςθ εκπαιδευτικισ θμερίδασ

13 του ΚΕΤΠ γειτονικισ πόλθσ (ΚΕΤΠ Θεςπρωτίασ με ζδρα τθν Ιγουμενίτςα) για τθν ενθμζρωςθ μακθτϊν ςτα πλαίςια του επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ με κζμα «Επαγγζλματα Μ.Μ.Ε. επιρροι των Μ.Μ.Ε. ςτθν επιλογι επαγγζλματοσ» (Απρίλιοσ 2011). Λειτουργία Υπηρεςίασ Συμβουλευτικήσ Σταδιοδρομίασ Σο Γραφείο Διαςφνδεςθσ μζςω τθσ Τπθρεςίασ υμβουλευτικισ ταδιοδρομίασ παρείχε υποςτιριξθ ςε φοιτθτζσ, αποφοίτουσ και εργαηόμενουσ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ εκπαιδευτικισ τουσ ανάπτυξθσ και τθσ επαγγελματικισ τουσ ςταδιοδρομίασ. Πραγματοποίθςε, λοιπόν, 36 ατομικζσ ςυναντιςεισ με μζλθ του Γραφείου και ανταποκρίκθκε ςε αντίςτοιχα αιτιματα τθλεςυμβουλευτικισ προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν κζματα Ακαδθμαϊκισ υμβουλευτικισ, υμβουλευτικισ ταδιοδρομίασ, Ειδικισ υμβουλευτικισ και υμβουλευτικισ Πρόλθψθσ Ψυχολογικϊν Δυςκολιϊν μζςα από ατομικζσ ςυναντιςεισ ςυμβουλευτικισ με τθν ειδικι ςφμβουλο του Γραφείου, μζςα από τθν Σθλεςυμβουλευτικι διαδικαςία και τθν διαμόρφωςθ και ανάρτθςθ χριςιμων κειμζνων και οδθγϊν υμβουλευτικισ ςτθν Ιςτοςελίδα του Γραφείου. 4.3 Δικτφωςη Μία ακόμθ πρωτοβουλία του Γραφείου Διαςφνδεςθσ αποτζλεςαν οι ςυναντιςεισ εργαςίασ με φορείσ που αςχολοφνται με ςυναφι προσ τθν εκπαιδευτικι ςυμβουλευτικι και πλθροφόρθςθ κζματα. κοπόσ αυτϊν των ςυναντιςεων - ςυςκζψεων ιταν θ αμφίδρομθ ενθμζρωςθ, θ προϊκθςθ τόςο του διαλόγου όςο και τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ του Γραφείου και του εκάςτοτε φορζα. 13 Άλλοτε και όταν θ διεπαφι των εκπροςϊπων δεν ιταν δυνατι ακολοφκθςε θ ςχετικι αλλθλογραφία μεταξφ του Γραφείου και των εμπλεκομζνων φορζων. Αποτζλεςμα τθσ προςπάκειασ δικτφωςθσ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ ιταν θ δθμιουργία ενόσ δικτφου ςυνεργαςίασ μεταξφ του Γραφείου και φορζων όπωσ: ΕΚΕΠ, Ψυχιατρικό Νοςοκομείο Κζρκυρασ, φλλογοσ ΑμΕΑ Κζρκυρασ, ΕΛΕΤΠ, ΓΡΑΕΠ του Ν. Κζρκυρασ, κ.λπ. 4.4 Άλλεσ δράςεισ του Γραφείου Διαςφνδεςησ το διάςτθμα τθσ μζχρι τϊρα λειτουργίασ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ τα ςτελζχθ του ςυμμετείχαν, επιπλζον, ςε δράςεισ για τθν επιμόρφωςι τουσ, τθν δικτφωςθ και τθν προβολι του

14 Γραφείου ςε ςχζςθ με τισ υπό παροχι υπθρεςίεσ τουσ όπωσ θ ςυμμετοχι ςτο Θερινό χολείο τθσ FEDORA (Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων, 16-18/06/2011), ςτθν διθμερίδα τθσ ΕΤΔ ΕΠΕΔΒΜ (Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων, 18-19/05/2011), ςτθν θμερίδα τθσ ΜΟΔΙΠ (Ιόνιοσ Ακαδθμία, Κζρκυρα, 23/03/2011), ςτθν θμερίδα του EUROPAL (Εμπορικό Επιμελθτιριο Κζρκυρασ, Κζρκυρα, 11/03/2011) και ςε άλλεσ δράςεισ τοπικϊν φορζων και ςυλλόγων. Σα ςτελζχθ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ είχαν ενεργό ςυμμετοχι ςτθν διοργάνωςθ εκδθ- λϊςεων του Ιονίου Πανεπιςτθμίου όπωσ το 5 ο Φεςτιβάλ Οπτικοακουςτικϊν Σεχνϊν (26-29/05/2011) και τθν διοργάνωςθ για 2 θ ςυνεχι χρονιά των ςεμιναρίων StoryDoc ςτθν Κζρκυρα όπωσ και πζτυχε τθν προβολι του ζργου και των δυνατοτιτων των φοιτθτϊν των Σμθμάτων Μουςικϊν πουδϊν και Σεχνϊν Ήχου και Εικόνασ αντίςτοιχα ςε διακεκριμζνουσ ςτο χϊρο των τεχνϊν επαγγελματίεσ αλλά και τθν διαςφνδεςι τουσ με παραγωγικοφσ και εκπαιδευτικοφσ φορείσ του υπό ςπουδιν γνωςτικοφ τουσ αντικειμζνου. Η ςυνεργαςία των δομϊν Γραφείο Διαςφνδεςθσ, Δ.Α.ΣΑ και Πρακτικι Άςκθςθ και ςτθν εφικτι βάςθ των ενεργειϊν εξυπθρζτθςθσ και επαγγελματιςμοφ των ςτελεχϊν του Γραφείου, τα οποία χρθςιμοποίθςαν πρότερθ εμπειρία για τθν επίλυςθ λειτουργικισ φφςθσ κεμάτων και εξυπθρζτθςθσ γραφειοκρατικϊν αναγκϊν των νζων Δομϊν διευκολφνοντασ τθν μεταξφ τουσ επικοινωνία και τον ςυντονιςμό προσ όφελοσ των τελικϊν τουσ δικαιοφχων. 5. Δραςτηριότητα του Γραφείου Διαςφνδεςησ ανά ΠΕ 14 Οι ενζργειεσ που πραγματοποιικθκαν από τα ςτελζχθ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ, από τθν ζναρξθ τθσ επαναλειτουργίασ του ωσ τθν λιξθ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ και οι οποίεσ αποτυπϊνονται ςτο εγκεκριμζνο Σεχνικό Δελτίο του Ζργου διακρίνονται μεταξφ των Πακζτων Εργαςίασ όπωσ παρακάτω: ΠΕ1 Μελζτεσ & Ανάπτυξη το πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου ΠΕ προβλζφκθκε θ διαμόρφωςθ και θ ανάλυςθ ενόσ ςυνόλου ενεργειϊν που κακόριςε τθν κεςμικι υπόςταςθ, τθν οργανωτικι διάρκρωςθ και λειτουργικι ανάπτυξθ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ του Ι.Π. ςτοχευόμενο ςτθν παροχι μιασ ςειράσ ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν με αναδυόμενα οφζλθ για το ςφνολο τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ του Ι.Π. Ειδικότερα:

15 Π Κϊδικασ Δεοντολογίασ του Γ.Δ. Ο Κϊδικασ Δεοντολογίασ ςυντάχκθκε από τθν Ομάδα του Σμιματοσ Μελετϊν και Ανάπτυξθσ του Γ.Δ. τον Δεκζμβριο του 2011 και τζκθκε ςε ιςχφ μζχρι ανακεωριςεωσ του. Για τθ ςφνταξθ του Κϊδικα προθγικθκε εκτεταμζνθ ζρευνα ςτα κωδικοποιθμζνα ςυςτιματα θκικισ και δεοντολογίασ των Επιςτθμόνων τθσ Πλθροφορίασ, των Αςκοφντων τθσ υμβουλευτικισ, τθσ Ζρευνασ, ζνεκα του ότι ςτο Γ.Δ. επρόκειτο να απαςχολθκοφν επαγγελματίεσ των αντίςτοιχων γνωςτικϊν αντικειμζνων, ενϊ παράλλθλα εξετάςτθκαν νομοκετικά και κανονιςτικά κείμενα αφοροφντα ςτθν πνευματικι ιδιοκτθςία, το απόρρθτο των προςωπικϊν δεδομζνων, το δίκαιο τθσ πλθροφορίασ, κ.λπ. Οι αρχζσ του Κϊδικα ςυμπεριλιφκθςαν ςε οκτϊ (8) διακριτά τμιματα άρκρα με τθν παρακάτω κεματολογία: Ειςαγωγι Άρκρο 1: Πεδίο Εφαρμογισ Άρκρο 2: Οριςμοί Άρκρο 3: κοπόσ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ Άρκρο 4: Προςταςία Προςωπικϊν Δεδομζνων Άρκρο 5: Πρόςβαςθ και Εξυπθρζτθςθ Δικαιοφχων Άρκρο 6: Προβολι και Διάχυςθ αποτελεςμάτων Άρκρο 7: Επιςτθμονικότθτα και Κατάρτιςθ Προςωπικοφ Άρκρο 8: υμπλθρωματικό Άρκρο Π Ετιςια χζδια Δράςθσ του Γ.Δ. ( ) 15 Σο Σμιμα Μελετϊν & Ανάπτυξθσ κατζκεςε τον Φεβρουάριο του 2010 Ετιςιο χζδιο Δράςθσ του το οποίο ανζλυςε τον προγραμματιςμό των δραςτθριοτιτων του Γ.Δ. για το ακαδθμαϊκό ζτοσ τόχοσ τθσ δράςθσ αυτισ ιταν να διαςφαλιςτεί θ ποιότθτα του περιεχομζνου και να τεκμθριωκεί θ μεκοδολογία των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, ο ςυντονιςμόσ και θ ςυνζργια των παρεμβάςεων, θ επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ και θ αποφυγι αλλθλοεπικαλφψεων με τισ δραςτθριότθτεσ των άλλων επιμζρουσ ςυνεργαηόμενων πράξεων και, εν τζλει, θ πλιρθσ εναρμόνιςθ με τισ ενζργειεσ τθσ ΔΑΣΑ (Φεβρουάριοσ, 2011). Σα κζματα που πραγματεφτθκε το ςχζδιο ακολοφκθςαν τθν παρακάτω δομι: Ειςαγωγι υγκρότθςθ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ Λειτουργία του Γραφείου Διαςφνδεςθσ κοπόσ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ Προχπολογιςμόσ και Οικονομικι Ενίςχυςθ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ

16 Προβλεπόμενθ Δραςτθριότθτα του Γραφείου Διαςφνδεςθσ ΠΕ1 Μελζτεσ & Ανάπτυξθ ΠΕ2 υμβουλευτικι Πλθροφόρθςθ ΠΕ3 Πλθροφόρθςθ & Κοινωνικι Δικτφωςθ ΠΕ4 Διάχυςθ & προβολι Αποτελεςμάτων ΠΕ5 Εκπαίδευςθ/ Επιμόρφωςθ Προςωπικοφ Παρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ ζργου Καταγραφι κινδφνων απόκλιςθσ διορκωτικζσ ενζργειεσ Εκτιμϊμενοσ Π/Τ δράςεων Π Εκκζςεισ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων του Γ.Δ. ( ) Αφορά τθν ςφνταξθ τθσ παροφςασ ζκκεςθσ πεπραγμζνων ζργου. ΠΕ2 Συμβουλευτική Πληροφόρηςη 16 το πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου ΠΕ αναπτφχκθκαν δράςεισ του Γ.Δ. με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ των υπθρεςιϊν ατομικισ και ομαδικισ ςυμβουλευτικισ, κακοδιγθςθσ και επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ φοιτθτϊν, τελειοφοίτων και αποφοίτων του Ι.Π. υγκεκριμζνα προβλζφκθκαν και πραγματοποιικθκαν όπωσ παρακάτω: Π χζδια Δράςθσ Τπθρεςίασ υμβουλευτικισ ( ) τζλεχοσ τθσ Τπθρεςίασ υμβουλευτικισ υπό τθν επίβλεψθ του Επ. Τπευκφνου επιπλζον προςδιόριςε το περιεχόμενο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και περιζγραψε τθν μεκοδολογία κατάρτιςθσ των ςυνκθκϊν λειτουργίασ τθσ εν λόγω υπθρεςίασ μζςω τθσ ςφνταξθσ ενόσ ετιςιου ςχεδίου δράςθσ τθσ Τπθρεςίασ υμβουλευτικισ ταδιοδρομίασ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ (Ιανουάριοσ, 2011). Ειδικότερα προζβλεψε: Ενζργειεσ παροχισ ςτιριξθσ υμβουλευτικισ Οργάνωςθ εκπαιδευτικϊν δράςεων Διατιρθςθ, ςυντιρθςθ και ανανζωςθ Ιςτοςελίδασ Τπθρεςίασ υμβουλευτικισ ταδιοδρομίασ Επαφι-Δικτφωςθ-υνεργαςία με Φορείσ Πλαίςιο λειτουργίασ Τπθρεςίασ Π Μθνιαίεσ Αναφορζσ Δράςθσ Τπθρεςίασ υμβουλευτικισ ε μθνιαία βάςθ το ςτζλεχοσ τθσ Τπθρεςίασ υμβουλευτικισ κατακζτει Μθνιαίεσ Αναφορζσ

17 Δράςθσ τθσ Τπθρεςίασ, εκκζςεισ πεπραγμζνων, ςτισ οποίεσ τεκμθριϊνεται το ςφνολο των επιμζρουσ διαδικαςιϊν και τεχνικϊν που πραγματοποιικθκαν για τθν ςυςτθματικι αντιμετϊπιςθ και απρόςκοπτθ διαχείριςθ των προκλιςεων που αντιμετϊπιςε θ Τπθρεςία για το διάςτθμα Φεβρουαρίου -Ιουλίου, Ειδικότερα περιγράφθςαν ενζργειεσ που ςχετίηονται με: Ατομικζσ υνεδρίεσ υμβουλευτικισ ταδιοδρομίασ Παροχι Σθλε-υμβουλευτικισ Εμπλουτιςμόσ ιςτοςελίδασ Επαφι-Δικτφωςθ-υνεργαςία Π Ετιςιεσ Αναφορζσ Οργάνωςθσ Βιωματικϊν Εργαςτθρίων τθν ετιςια αναφορά οργάνωςθσ Βιωματικϊν εργαςτθρίων περιλιφκθςαν όλα τα ςθμεία εκείνα που απαςχόλθςαν τθν υπθρεςία υμβουλευτικισ ςτθν διοργάνωςθ και επιτυχι διεξαγωγι των εργαςτθρίων όπωσ: Επιλογι χρόνου και τόπου διεξαγωγισ Οριςμόσ κεματολογίασ Οριςμόσ εφρουσ ςυμμετεχόντων Αναηιτθςθ και αποδοχι ειςθγθτϊν Παροχι βοθκθτικοφ υλικοφ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ Διάκεςθ πλθροφοριακοφ υλικοφ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ Π Ετιςιεσ Αναφορζσ Οργάνωςθσ Βιωματικϊν Εργαςτθρίων τθν ετιςια Αναφορά Οργάνωςθσ Εκπαιδευτικϊν εμιναρίων περιγράφθκαν οι ενζργειεσ οργάνωςθσ, προβολισ, πραγματοποίθςθσ και ςυντονιςμοφ των εργαςτθρίων για το διάςτθμα Απριλίου Μαϊου Ειδικότερα αποτυπϊκθκαν 17 Η προβολι και δθμοςιότθτα των εργαςτθρίων Η επιλογι χρόνου και τόπου διεξαγωγισ Ο οριςμόσ κεματολογίασ Ο οριςμόσ εφρουσ ςυμμετεχόντων Η αναηιτθςθ και αποδοχι ειςθγθτϊν Η παροχι βοθκθτικοφ υλικοφ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ Η διάκεςθ πλθροφοριακοφ υλικοφ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ

18 ΠΕ3 Πληροφόρηςη & Κοινωνική Δικτφωςη το πλαίςιο του ΠΕ3 αναπτυχκοφν οι δράςεισ του Γ.Δ. με ςτόχο τθν ανάπτυξθ και διαμόρφωςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ υπθρεςίασ πλθροφόρθςθσ των φοιτθτϊν και αποφοιτθςάντων τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ του Ι.Π. και τθν ενθμζρωςθ αυτϊν για αφοροφςεσ κοινωνικζσ, εκπαιδευτικζσ και οικονομικζσ δράςεισ. υγκεκριμζνα υλοποιικθκαν τα παραδοτζα: Π Ετιςια χζδια Δράςθσ Τπθρεςίασ Πλθροφόρθςθσ Κατατζκθκε τον Ιανουάριο το 2011 το ετιςιο ςχζδιο δράςθσ τθσ Τπθρεςίασ Πλθροφόρθςθσ ωσ μζςο ςτιριξθσ του μθχανιςμοφ οργάνωςθσ και λειτουργίασ των Τπθρεςιϊν του Γραφείου Διαςφνδεςθσ. Σο ςχζδιο περιγράφει όλεσ τισ ενζργειεσ διαχείριςθσ και αξιοποίθςθσ κάκε παραγόμενθσ ι/και διακινοφμενθσ πλθροφορίασ και τθσ άρτιασ λειτουργίασ ενόσ ολοκλθρωμζνου περιβάλλοντοσ πλθροφόρθςθσ προσ τουσ τελικοφσ αποδζκτεσ. Ειδικότερα αναλφκθκαν: Σο φφοσ και ο ςκοπόσ τθσ Τπθρεςίασ Πλθροφόρθςθσ Οι προβλεπόμενεσ ενζργειεσ πλθροφόρθςθσ τθσ Τπθρεςίασ Πλθροφόρθςθσ Σο πλαίςιο λειτουργίασ τθσ Τπθρεςίασ Πλθροφόρθςθσ Εκτιμϊμενοσ Π/Τ δράςεων Π Μθνιαίεσ Αναφορζσ Δράςθσ Τπθρεςίασ Πλθροφόρθςθσ 18 Σα ςτζλεχοσ τθσ Τπθρεςίασ Πλθροφόρθςθσ κατζκεςε Μθνιαίεσ Αναφορζσ Δράςθσ τθσ Τπθρεςίασ, εκκζςεισ πεπραγμζνων, ςτισ οποίεσ κα τεκμθριϊνεται το ςφνολο των επιμζρουσ διαδικαςιϊν και τεχνικϊν που πραγματοποιικθκαν για τθν ςυςτθματικι αποκικευςθ και ελεγχόμενθ διαχείριςθ πλθροφοριακοφ υλικοφ ςτο κζντρο διοίκθςθσ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ για το διάςτθμα Φεβρουαρίου Ιουλίου, Μερικά από τα κζματα που απαςχόλθςαν τθν Τπθρεςία ιταν: Ενθμζρωςθ/ κατάρτιςθ προςωπικοφ Ανατροφοδότθςθ υλικοφ προβολισ & πλθροφόρθςθσ Διαβοφλευςθ παρεχόμενων υπθρεςιϊν Ζλεγχοσ ροισ εργαςιϊν Ζλεγχοσ παρεχόμενων υπθρεςιϊν Σεκμθρίωςθ υλικοφ ςυναντιςεων ομάδασ ζργου/ ςυναντιςεων δικτφωςθσ Πλθροφόρθςθ Φοιτθτϊν υντονιςμόσ με Δ.Α.ΣΑ Διατιρθςθ Αρχείων τθσ Τπθρεςίασ

19 Επιμζλεια κειμζνων ιςτοςελίδασ φνταξθ Οδθγϊν (για Ιςτοςελίδα) Πλθροφόρθςθσ ΠΕ4 Διάχυςη & Προβολή αποτελεςμάτων τόχοσ του ςυγκεκριμζνου ΠΕ ιταν θ διάχυςθ των αποτελεςμάτων τθσ πράξθσ του Γ.Δ. α) εντόσ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ του Ι.Π, β) μεταξφ των δυνθτικϊν, ενεργϊν φοιτθτϊν και αποφοίτων των Σμθμάτων του Ι.Π., γ) μεταξφ των φορζων προϊκθςθσ απαςχόλθςθσ, μονάδων υγείασ κ.ά., γ) εντόσ του ευρφτερου δικτφου των Γ.Δ. των Ιδρυμάτων Ανϊτατθσ και Ανϊτερθσ Εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ. υγκεκριμζνα προβλζφκθκαν και πραγματοποιικθκαν οι παρακάτω δράςεισ: Π Σεφχοσ Ανάλυςθσ Απαιτιςεων και Προδιαγραφϊν του ιςτοχϊρου του Γ.Δ. Ολοκλθρϊκθκε θ ςφνταξθ των τεχνικϊν και λειτουργικϊν προδιαγραφϊν ανάπτυξθσ τθσ νζασ ιςτοςελίδασ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ και αποτυπϊκθκαν ςτο Σεφχοσ Ανάλυςθσ Απαιτιςεων και Προδιαγραφϊν (Απρίλιοσ, 2011). Π Ιςτοχϊροσ του Γ.Δ. Σζκθκε ςε πιλοτικι εφαρμογι ο νζοσ ιςτοχϊροσ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ (Μάϊοσ, 2011) με νζα γραφιςτικι ςχεδιαςτικι, δυνατότθτεσ αναηιτθςθσ και πρόςβαςθσ αυτοφ από διάφορεσ ςυςκευζσ (ειδικά smartphones), προςβάςιμθ από τθν πλειοψθφία των ατόμων με προβλιματα μειωμζνθσ όραςθσ, προςιτι ςε μθ ζμπειρουσ χριςτεσ του διαδικτφου και με προβεβλθμζνα τα ςτοιχεία χρθματοδότθςθσ του ζργου όπωσ προβλζπεται από το πλαίςιο του ΕΠΕΔΒΜ. 19 Π τοιχεία ενθμζρωςθσ ιςτοχϊρου Ο εμπλουτιςμόσ του περιεχομζνου του ιςτοχϊρου κα ακολουκιςει τθν εξελικτικι πορεία ανάπτυξθσ των υπθρεςιϊν του Γραφείου. τθν ιςτοςελίδα περιλιφκθςαν και εμπλουτίςτθκαν μζχρι τϊρα οι Προοριςμοί: Σο Γραφείο Διαςφνδεςθσ Δραςτθριότθτα Γραφείου Διαςφνδεςθσ Λειτουργία υχνζσ Ερωτιςεισ Οργανόγραμμα Προςωπικό Επικοινωνία

20 Κϊδικασ Δεοντολογίασ πουδζσ Εκπαίδευςθ Μεταπτυχιακά Τποτροφίεσ Εργαςία Βιογραφικό (βιογραφικό ςθμείωμα, ςυνοδευτικι επιςτολι, ςυςτατικι επιςτολι) - υνζντευξθ υμβουλευτικι ταδιοδρομίασ Ατομικζσ υναντιςεισ Σθλεςυμβουλευτικι Εργαςτιρια Εκδθλϊςεισ Χριςιμα Κείμενα Π Περιοδικά Δελτία Ενθμζρωςθσ (newsletter) του Γ.Δ. 20 Δθμοςιεφκθκε το 1 ο θλεκτρονικό περιοδικό δελτίο ενθμζρωςθσ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ τον Ιοφνιο, Η επιμζλεια και ςτοιχειοκεςία του δελτίου πραγματοποιικθκε από τα ςτελζχθ του Γραφείου λαμβάνοντασ υπόψθ όλουσ τουσ περιοριςμοφσ τθσ θλεκτρονικισ δθμοςίευςθσ (μζγεκοσ, μορφι, τρόποσ αποςτολισ, κ.λπ), αναρτικθκε ςτθν ιςτοςελίδα του Γραφείου και αναμζνεται θ θλεκτρονικι διανομι αυτοφ με τθν ζναρξθσ τθσ νζασ ακαδθμαϊκισ χρονιάσ. Π Ζντυπο τρίπτυχο και Τλικό προβολισ του Γ.Δ. χεδιάςτθκε ζντυπο τρίπτυχο υλικό με πλθροφοριακό χαρακτιρα ςτο πλαίςιο τθσ επικοινωνιακισ πολιτικισ του Γραφείου (Δεκζμβριοσ, 2011). Διατζκθκε ςε ςυμμετζχοντεσ ςτα εργαςτιρια, ςε λαμβάνοντεσ υπθρεςίεσ ςυμβουλευτικισ και φορείσ δικτφωςθσ ενϊ προςεχϊσ κα επανεκδοκεί με επικαιροποιθμζνα ςτοιχεία διεφκυνςθσ (προβλζπεται προςεχϊσ θ μεταςτζγαςθ του Γραφείου ςε νζεσ εγκαταςτάςεισ). Π Τλικό ςυμμετοχισ ςε εκδθλϊςεισ δθμοςιότθτασ & προβολισ Ενθμερϊκθκε το αρχείο τθσ υπθρεςίασ με υλικό αποκτθκζν από ςυμμετοχι των ςτελεχϊν του Γραφείου ςε εκδθλϊςεισ άλλων φορζων που προωκοφν ςυναφι κζματα με το Γ.Δ. του Ι.Π. με ςτόχο πζραν τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ και ενθμζρωςθσ, τθν προβολι των υπθρεςιϊν του Γ.Δ. αλλά και τθν προϊκθςθ του προφίλ των αποφοίτων του Ι.Π. Η εμπειρία των ςυμμετεχόντων ςτελεχϊν αναλφεται ςτισ εκκζςεισ πεπραγμζνων τουσ ενϊ ταυτόχρονα για κάκε ςυμμετοχι αποδελτιϊκθκαν και διανεμικθκαν ςχετικζσ πλθροφορίεσ ςε όλα τα ςτελζχθ του Γραφείου από το ςυμμετζχον ςε κάκε εκδιλωςθ ςτζλεχοσ.

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων Απολογιζηική εκδήλωζη ΔΑΣΤΑ Πανεπιζηήμιο Ιωαννίνων 1 Φεβρουαρίου 2012 Ελζνθ Κερκεντηζ Υπεφκυνθ Κόμβου EURAXESS Παν/μίου Ιωαννίνων Μάμασ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Φωτεινι Καραμάνθ Χθμικόσ Μθχανικόσ, Msc Σμιμα Ανάλυςθσ Ενεργειακισ Πολιτικισ, ΚΑΠΕ. 8 Μαΐου 2015. www.sinergia-med.eu

Φωτεινι Καραμάνθ Χθμικόσ Μθχανικόσ, Msc Σμιμα Ανάλυςθσ Ενεργειακισ Πολιτικισ, ΚΑΠΕ. 8 Μαΐου 2015. www.sinergia-med.eu Χρθματοδότθςθ επεμβάςεων βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ τθσ βιομθχανίασ, μζςω επιχειριςεων ενεργειακών υπθρεςιών (ESCO) και ςυμβάςεων ενεργειακισ απόδοςθσ Φωτεινι Καραμάνθ Χθμικόσ Μθχανικόσ, Msc Σμιμα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ

Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ Η Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ είναι μία ςτρατθγικι προςζγγιςθ οικονομικισ ανάπτυξθσ βαςιςμζνθ ςε ςτοχευμζνθ υποςτιριξθ τθσ Ζρευνασ

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Green Spots - Innovative & Environmentally Friendly Network for the ΔΡΓΟ: Development and Promotion of Entrepreneurship / Καινοτόμο και Φιλικό ππορ το Πεπιβάλλον Δίκτςο για την Ανάπτςξη και Πποώθηση τηρ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για το μζλλον του καταςκευαςτικοφ κλάδου ΕΕ: μελζτθ και χζδιο Δράςθσ Τποβλικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Ανκι Χαραλάμπουσ Διευκφντρια Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτϊν Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν Παρασκευή, 21

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 22/10/2015 ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΓΕΝΙΚΑ Σο τμιμα μετά τισ μεγάλεσ αλλαγζσ που επζφερε το ςχζδιο Ακθνά άρχιςε να προςαρμόηεται ςτισ αλλαγζσ αυτζσ. Σα αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατθγικζσ κατευκφνςεισ αναδιοργάνωςθσ Η επιτελικι ςφνοψθ ςυμπυκνϊνει τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ και τουσ ςτόχουσ τθσ αναδιοργάνωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΠΟΤ ΕΙΗΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΤ ΧΕΣΙΖΕΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΝΑΠ ΚΑΙ ΝΩΠ (ΜΑΪΟ 2011)

ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΠΟΤ ΕΙΗΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΤ ΧΕΣΙΖΕΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΝΑΠ ΚΑΙ ΝΩΠ (ΜΑΪΟ 2011) ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΠΟΤ ΕΙΗΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΤ ΧΕΣΙΖΕΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΝΑΠ ΚΑΙ ΝΩΠ (ΜΑΪΟ 2011) 1.ΣΟΧΟ ΤΠΟ ΕΜΦΑΗ Για τα επόμενα ζνα ζωσ δφο χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΑΗ «Let s do it Greece 2014» Προς τοσς ΔΗΜΟΤ

ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΑΗ «Let s do it Greece 2014» Προς τοσς ΔΗΜΟΤ ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΑΗ «Let s do it Greece 2014» Προς τοσς ΔΗΜΟΤ Μζςα από το κάλεςμα τθσ Πανελλινιασ Eκελοντικισ Καμπάνιασ «Let s do it Greece 2014» για ςυμμετοχι και ςυνεργαςία όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο»

ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο» ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο» (ΑΡ. ΤΜΒ. 30/2011) ΕΠΙΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΔΙΑΜΟ ΤΝΣΟΜΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Αντικείμενο - Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Τι είναι η Διδακτική τησ Πληροφορικήσ; Η μελζτθ, ο προβλθματιςμόσ, και θ εξάςκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ- ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΑΕΩΝ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΧΕΔΙΟ ΣΟΠΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΤΠΕΡ ΣΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΣΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ

ΜΕΛΕΣΗ- ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΑΕΩΝ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΧΕΔΙΟ ΣΟΠΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΤΠΕΡ ΣΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΣΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ ΜΕΛΕΣΗ- ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΑΕΩΝ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΧΕΔΙΟ ΣΟΠΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΤΠΕΡ ΣΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΣΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ ΔΡΑΗ ΕΙΔΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΟΤ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟ ΔΡΑΗ 7. Διήμερο Καριζρασ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών Ενότητα 5: Μζκοδοι διδαςκαλίασ IV Άννα Μουτι, Α.Π.Θ & Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςιεσ χζςεισ και Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία

Δθμόςιεσ χζςεισ και Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία Δθμόςιεσ χζςεισ και Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία Ενότθτα # 2: Η Οργάνωςθ των Δθμοςίων Σχζςεων Διδάςκων: Γεϊργιοσ Πανθγυράκθσ Σμιμα: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων Χρθματοδότθςθ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 Aργυροποφλου, Μαρία Ιωάννα, Kλινικόσ Ψυχολόγοσ, MSc, Ph.D. -Ψυχοκεραπεφτρια Γνωςιακισ / υμπεριφοριςτικισ κατεφκυνςθσ gmargirop@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνζδριο Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι...

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι... Nα διατθρθκεί μζχρι... Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα