ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011"

Transcript

1 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ

2 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα φνκεςθ Προςωπικοφ τελζχωςθ Κτθριακζσ Εγκαταςτάςεισ Τλικοτεχνικόσ Εξοπλιςμόσ Διαςφάλιςη Ποιότητασ εργαςιών Ζργου Προτυποποίθςθ εντφπων ζργου Προτυποποίθςθ παράδοςθσ υλικοφ ζργου φςτθμα παρακολοφκθςθσ εργαςιϊν ζργου Σιρθςθ Πρωτοκόλλου και Αρχείου ζργου φνταξθ Κϊδικα Δεοντολογίασ του ζργου Λειτουργία του Γραφείου Διαςφνδεςησ Πλθροφόρθςθ Δθμιουργία Ιςτοςελίδασ Δθμιουργία Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ ζργου Ενθμερωτικά Φυλλάδια Ζντυπα Μελζτεσ - Οδθγοί υμβουλευτικι Πλθροφόρθςθ Εκδθλϊςεισ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ υμμετοχι του Γραφείου Διαςφνδεςθσ ςε Εκδθλϊςεισ άλλων φορζων Λειτουργία Τπθρεςίασ υμβουλευτικισ ταδιοδρομίασ Δικτφωςθ Άλλεσ Δράςεισ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ Δραςτηριότητα του Γραφείου Διαςφνδεςησ ανά ΠΕ ΠΕ1 Μελζτεσ & Ανάπτυξθ ΠΕ2 υμβουλευτικι Πλθροφόρθςθ ΠΕ3 Πλθροφόρθςθ & Κοινωνικι Δικτφωςθ ΠΕ4 Διάχυςθ & προβολι Αποτελεςμάτων... 19

3 Περιεχόμενα 6. Συνοπτική Παρουςίαςη Παραδοτζων Αντιςτοίχιςη Κόςτουσ Συνοπτική Παρουςίαςη Εργαςιών Πράξησ Επίλογοσ

4 1. Ειςαγωγή τθν παροφςα αναφορά περιλαμβάνεται ο Απολογιςμόσ των Εργαςιϊν ςε ςχζςθ με τισ προβλεπόμενεσ ενζργειεσ και ςφμφωνα με το Ετιςιο χζδιο Δράςθσ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ για το διάςτθμα από 01/12/2010 ζωσ και 31/08/2011, ιτοι, για το ακαδθμαϊκό ζτοσ Αναφζρονται οι δράςεισ που υλοποιικθκαν ςυνολικά από τισ Τπθρεςίεσ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ και ζπειτα παρουςιάηονται οι ενζργειεσ που πραγματοποίθςε το Γραφείο ςτο πλαίςιο τθσ επιτυχοφσ διεκπεραίωςθσ των Πακζτων Εργαςίασ και όςων προζβλεπε του ΣΔΕ/Τ. Σο Ετιςιο χζδιο Δράςθσ ςυντάχκθκε για τθν υποβοικθςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του Γραφείου Διαςφνδεςθσ και ςκοπό είχε τθν ειςαγωγι μόνιμων εςωτερικϊν διαδικαςιϊν και ςυςτθμάτων προγραμματιςμοφ τθσ ροισ εργαςιϊν των υπθρεςιϊν του ϊςτε να υλοποιθκεί θ περιγραφόμενθ πράξθ με επιχειρθςιακι ςτρατθγικι μεκοδολογία, επιςτθμονικι κατάρτιςθ και ςυνζπεια ςτα όςα προβλζπονται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο. Η παροφςα ζκκεςθ απολογιςμοφ ςυντάχκθκε από τα ςτελζχθ του Σμιματοσ Μελετϊν & Ανάπτυξθσ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου υπό τον ςυντονιςμό του Επιςτθμονικοφ Τπευκφνου του Ζργου τον Αφγουςτο του 2011 και αποτελεί μζροσ των Παραδοτζων του ζργου όπωσ αυτά περιγράφονται ςτα εγκεκριμζνα από τθν ΕΤΔ ΕΠΕΔΒΜ ζντυπα. 04

5 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ Σο Γραφείο Διαςφνδεςθσ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΠΑ ( ) - «Άξονασ Προτεραιότθτασ 4: Αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ ςτισ 8 Περιφζρειεσ φγκλιςθσ», το οποίο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο) και από εκνικοφσ πόρουσ ςφμφωνα με τθν υπ αρ. πρωτ. 1373/ Απόφαςθ Ζνταξθσ Πράξθσ «Γραφείο Διαςφνδεςθσ Ιονίου Πανεπιςτθμίου» τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ του Ε.ΠΕ.Δ.Β.Μ. 2.1 Σφνθεςη Υπηρεςιών Οργανόγραμμα Σο Γραφείο Διαςφνδεςθσ ωσ προσ τθ διοίκθςθ τελεί υπό τθν εποπτεία του Επιςτθμονικοφ Τπευκφνου του Ζργου και ε- ναρμονίηει τισ δράςεισ του με αυτζσ τθσ Δ.Α.ΣΑ υπό τθν εποπτεία τθσ υντονιςτικισ Επιτροπισ τθσ Δ.Α.ΣΑ. υγκροτείται από τα εξισ τζςςερα (4) επιμζρουσ τμιματα: 05 Σμιμα Μελετϊν & Ανάπτυξθσ Σμιμα Σεχνικισ Τποςτιριξθσ Σμιμα υμβουλευτικισ Πλθροφόρθςθσ Τπθρεςία υμβουλευτικισ ταδιοδρομίασ Τπθρεςία Πλθροφόρθςθσ Σμιμα Δθμοςίων χζςεων οι αρμοδιότθτεσ των οποίων αποτυπϊνονται ςτο Οργανόγραμμα του Γ.Δ.

6 2.2 Σφνθεςη Προςωπικοφ Στελζχωςη Σο Γραφείο Διαςφνδεςθσ ςτελεχϊνεται μζχρι τθσ παροφςθσ από τρία μζλθ Δ.Ε.Π. του Ιονίου Πανεπιςτθμίου, μεταξφ αυτϊν και ο Επ. Τπεφκυνοσ του ζργου, και τρεισ εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ ειδικϊν προςόντων, οι οποίοι αξιολογικθκαν μεταξφ λοιπϊν υποψθφίων και επιλζχκθκαν με κριτιριο τα τυπικά προςόντα που πλθροφςαν και τα ςυνεκτιμϊμενα που διζκεταν ςφμφωνα με τθν ςχετικι πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ που δθμοςίευςε θ Επιτροπι Ερευνϊν του Ιονίου Πανεπιςτθμίου (ανακτθκείςα ςτο υπ αρ. ΑΔΑ: 4ΙΦΝ46Ψ8ΝΨ-Ο απόφαςθ ςτελζχωςθσ του ζργου «Γραφείο Διαςφνδεςθσ Ιονίου Πανεπιςτθμίου»). Η ανάλθψθ κακθκόντων επικυρϊκθκε με τα ςχετικά νομιμοποιθτικά ζντυπα ςυμβάςεων μεταξφ ςτελεχϊν και Νομίμου Εκπροςϊπου τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν και διαμόρφωςε το Οργανόγραμμα του Γ.Δ. ωσ εξισ: 06 Η ςτελζχωςθ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ προβλζπεται να ενιςχυκεί με τθν ανάκεςθ εργαςιϊν ςε ζνα ακόμα άτομο ειδικϊν προςόντων ςφμφωνα με τισ νομιμοποιθτικζσ διαδικαςίεσ που προβλζπονται από το προβλεπόμενο κεςμικό πλαίςιο. Ο ρόλοσ και τα κακικοντα του νζου ςτελζχουσ ςυνειςφζρουν ςτον παραγωγικότερο ςχεδιαςμό των υπθρεςιϊν του Γραφείου. Η εργαςία του νζου ςτελζχουσ είναι προδιαγεγραμμζνθ και φζρει θμερομθνία ζναρξθσ εργαςιϊν τθν 1 θ /11/2011. Ενζργειεσ δθμοςίευςθσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ πραγματοποιείται τθν παροφςα από τθν επιτροπι ερευνϊν του Ιονίου Πανεπιςτθμίου ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα.

7 2.3 Κτηριακζσ Εγκαταςτάςεισ Υλικοτεχνικόσ Εξοπλιςμόσ Σο Γραφείο Διαςφνδεςθσ επαναλειτοφργθςε τθν 1 θ Δεκεμβρίου του 2010, ςε εγκαταςτάςεισ κοινισ χριςθσ με τισ άλλεσ 2 πράξεισ του Ι.Π. (ΔΑΣΑ, ΜΟΔΙΠ) που παραχωρικθκαν από τθν διοίκθςθ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου, για τθν επιτυχζςτερθ αντιμετϊπιςθ των κεμάτων διάρκρωςθσ και διοίκθςθσ των νζων Δομϊν του Ιονίου Πανεπιςτθμίου. Αντίςτοιχα προβλζφκθκε μεταςτζγαςι τουσ ςε νζεσ, ςφγχρονεσ και άρτια εξοπλιςμζνεσ εγκαταςτάςεισ, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί, ςτο μζγιςτο δυνατό, θ αρτιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και θ πλιρθσ κάλυψθ των απαιτιςεων των μελϊν του Γραφείου. Μζχρι τθσ παροφςθσ ζχει αρχίςει ο ςυντονιςμόσ τθσ επικοινωνίασ και των απαραίτθτων εκείνων ενεργειϊν για α) τον διαμοιραςμό των μζχρι τϊρα από κοινισ χριςθσ πόρων με τθ Δ.Α.ΣΑ, β) τθν διερεφνθςθ φπαρξθσ υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ που κα καλφψει τισ νζεσ ανάγκεσ, γ) τθν καταγραφι αναγκϊν πρόςκτθςθσ νζου εξοπλιςμοφ, δ) τθν επίβλεψθ διαμόρφωςθσ του νζου χϊρου εγκατάςταςθσ, ε) τθν ενθμζρωςθ του Σμιματοσ Σεχνικισ Τποςτιριξθσ για τισ διαδικτυακζσ και επικοινωνιακζσ ανάγκεσ του Γραφείου και τθν δρομολόγθςθ επικοινωνίασ με το Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφωςθσ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου. Οι νζεσ εγκαταςτάςεισ κα αποτελοφν ευχάριςτουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ, κα ενδυναμϊνουν τθν δυνατότθτα επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ των Δομϊν μεταξφ τουσ, ενϊ παράλλθλα βρίςκονται ςε ςθμείο των εγκαταςτάςεων του Ιονίου Πανεπιςτθμίου (Κτιριο Ιπποκράτθσ, Πλατεία Σςιριγϊτθ 7) που εξαςφαλίηει κάκε δυνατι διευκόλυνςθ ςτθν πρόςβαςθ και ςτθν μετακίνθςθ των δικαιοφχων ακόμα και των ΑμΕΑ Διαςφάλιςη Ποιότητασ Εργαςιών ζργου Η απόδοςθ των ςτελεχϊν και θ ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του Γραφείου Διαςφνδεςθσ ελζγχονται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τθν Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθ του Ε.ΠΕ.Δ.Β.Μ. και τισ πρακτικζσ ελζγχου τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν του Ιονίου Πανεπιςτθμίου. Παρόλα αυτά το Γραφείο Διαςφνδεςθσ ακολουκεί μια εςωτερικι τυποποίθςθ των διοικθτικϊν και άλλων απαιτιςεων του ζργου ωσ ςτοιχείο ελζγχου ποιότθτασ του ζργου και ωσ μζςο αποφυγισ απόκλιςθσ υπολογιςμοφ του τελικοφ απολογιςτικοφ τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ. Ειδικότερα:

8 3.1 Προτυποποίηςη εντφπων ζργου Η τιρθςθ μιασ ενιαίασ μορφισ ςτθν ςφνταξθ και μορφι όλων των παραγόμενων και διακινοφμενων εντφπων από και προσ τισ Τπθρεςίεσ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ αποτζλεςε από τισ πρϊτεσ ενζργειεσ των ςτελεχϊν του ζργου. Διαμορφϊκθκαν τα ζντυπα τθσ επιςτολογραφίασ, των διαβιβαςτικϊν των διοικθτικϊν εγγράφων, των παραδοτζων από το προςωπικό αναφορϊν και όλων των λοιπϊν εντφπων ςυμπεριλαμβάνοντασ ςτθ δομι και ςτο περιεχόμενο τουσ όλεσ τισ αναγνωριςτικοφ χαρακτιρα πλθροφορίεσ για τθν εγκυρότθτα και ςυνάφεια του περιεχομζνου, τθν πρωτότυπθ εργαςία και ειλικρίνεια του ςυντάκτθ κάκε εγγράφου (ςτοιχεία ςυντάκτθ, ςκοπόσ ςφνταξθσ αναφορϊν, κεφαλίδεσ, υποςζλιδα, κ.λπ.), τισ απαιτιςεισ δθμοςιότθτασ και προβολισ του Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. (λογότυπα) διαμορφϊνοντασ μία νζα εταιρικι ταυτότθτα για το Γραφείο Διαςφνδεςθσ. 3.2 Προτυποποίηςη Παράδοςησ υλικοφ ζργου 08 Οι επγαζίερ πος ςλοποιούνηαι ζηο πλαίζιο ηων παπαδοηέων ηος έπγος ςπόκεινηαι απσικά ζηην αξιολόγθςθ του Επ. Τπευκφνου και κατόπιν ςτον ζλεγχο του αρμόδιου Ελεγκτικοφ Μθχανιςμοφ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν του Ιονίου Πανεπιςτθμίου. Σο πρϊτο ςτάδιο αφορά τθν προτυποποιθμζνθ ςυμπεριφορά των ςτελεχϊν του Γραφείου Διαςφνδεςθσ ςε ςχζςθ με τθν διαδικαςία παράδοςθσ των αναφορϊν εργαςίασ τουσ. Κάκε ςτζλεχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να διαβιβάςει ατομικι ζκκεςθ απαςχόλθςθσ ςτθν οποία περιγράφει τθν μεκοδολογία δράςθσ του για τθν υλοποίθςθ των εργαςιϊν που πραγματοποίθςε κατά τθν ςυμμετοχι του ςε ςυγκεκριμζνο παραδοτζο του ζργου. Ο παραλιπτθσ αυτισ, ο οποίοσ ταυτίηεται με τον Επ. Τπεφκυνο του Ζργου, πιςτοποιεί τθν παραλαβι τθσ ατομικισ ζκκεςθσ απαςχολοφμενου ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διοικθτικζσ και κανονιςτικζσ αρχζσ (π.χ. τιρθςθ χρόνου κατάκεςθσ, ςυνάφεια με παραδοτζο, χρόνοσ παροχισ εργαςίασ, κ.λπ) και διαβιβάηει ςτθν Επιτροπι Ερευνϊν του Ι.Π. τθν ζγκριςθ αποπλθρωμισ του δικαιοφχου ςυντάκτθ. Σαυτόχρονα το τελικό προϊόν του παραδοτζου υλικοφ του ζργου αποτελεί μία δεφτερθ ζκκεςθ/ αναφορά που ςυντάςςεται από το ςφνολο των μελϊν που λαμβάνουν μζροσ ςτθν υλοποίθςθ του παραδοτζου, ςε περίπτωςθ που θ υλοποίθςθ του ζργου προβλζπει τθν ςυμμετοχι περιςςότερων του ενόσ ςτελεχϊν. Φζρει ενδείξεισ όπωσ κωδικόσ παραδοτζου, χρονικι διάρκεια υλοποίθςθσ, ονοματεπϊνυμα και κωδικοί ςυμβάςεων των ςυμβαλλόμενων μελϊν, θ παραλαβι τθσ οποίασ ςθμαίνει τθν ζγκαιρθ ολοκλιρωςθ του παραδοτζου και επικυρϊνεται από τθν Επιτροπι Παραλαβισ Φυςικοφ Αντικειμζνου, όπωσ αυτι ζχει οριςτεί από υνεδρίαςθ τθσ Ε.Ε του Ι.Π.

9 (03/03/2011, τροπ. 14/07/2011). Σο πρωτόκολλο παραλαβισ φυςικοφ αντικειμζνου κατατίκεται ςτθν Επιτροπι Ερευνϊν του Ι.Π. ςυνοδεφοντασ τθν εντολι απόδοςθσ αμοιβισ και είναι απαραίτθτο να προχπάρχει αυτισ. 3.3 Σφςτημα Παρακολοφθηςησ Εργαςιών Ζργου Για τθν παρακολοφκθςθ των εργαςιϊν του ζργου, τθν αναγνϊριςθ των απαιτιςεων του και τθν επίλυςθ τυχόν προβλθμάτων κατανόθςθσ ζχει κεςπιςτεί θ ςφνταξθ τριμθνιαίων αναφορϊν ζργου και θ ταυτόχρονθ αποςτολι αυτϊν προσ όλα τα ςτελζχθ του Γραφείου. Οι αναφορζσ αυτζσ ζχουν ςτόχο να παρουςιάηουν τθν εξζλιξθ του τελευταίου τριμινου του ζργου, τθν διατφπωςθ τυχόν προβλθμάτων υλοποίθςθσ των δράςεων, τθν τιρθςθ προγραμματιςμοφ εργαςιϊν για το επόμενο θμερολογιακό τρίμθνο. Ανάλογα, και όπου απαιτείται, οι αναφορζσ αυτζσ παραδίδονται ςτα ςτελζχθ του ζργου ςε προκακοριςμζνεσ ςυναντιςεισ εργαςίασ όπου ακολουκείται το ςφςτθμα τιρθςθσ αντηζντασ κεμάτων και θ κωδικοποίθςθ των πρακτικϊν τθσ ςυνάντθςθσ. Η ςυναντιςεισ τζτοιου είδουσ διευκολφνουν τθν επικοινωνία των ςυνεργατϊν, τθν καλι λειτουργία, τον ςυντονιςμό και τθν επίβλεψθ του ζργου. 3.4 Τήρηςη Πρωτοκόλλου και Αρχείου Ζργου 09 Η τιρθςθ πρωτοκόλλου του παραγόμενου και διακινοφμενου υλικοφ από και προσ το Γραφείο Διαςφνδεςθσ αποτζλεςε ανάγκθ ωσ μθχανιςμόσ ελζγχου των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του Γραφείου. Αντίςτοιχα θ τιρθςθ αρχείου διοικθτικϊν και διαχειριςτικϊν εγγράφων βοικθςε ςτθν διεκπεραίωςθ και διακίνθςθ τθσ αλλθλογραφίασ, ςτθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ εγγράφων αλλά και ςτθν ταξινόμθςθ του περιζχοντοσ αρχείου του Γ.Δ. Λαμβάνεται μζριμνα καταγραφισ, αρχειοκζτθςθσ και φφλαξθσ κάκε εγγράφου που αποςτζλλεται ι περιζρχεται ςτθν υπθρεςία του Γραφείου Διαςφνδεςθσ με οποιονδιποτε τρόπο (ζκδοςθ, παραλαβι, κοινοποίθςθ, διαβίβαςθ εγγράφων, τα οποία είτε εκδίδονται από το Γραφείο είτε βρίςκονται ι/και περιζρχονται ςτθν κατοχι του ςτο πλαίςιο τθσ άςκθςθσ των αρμοδιοτιτων του). Η Θεματολογία του Αρχείου του Γ.Δ. κα αναπτφςςεται ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ αρχειοκζτθςθσ που προκφπτουν ςτθν πορεία υλοποίθςθσ του ζργου.

10 3.5 Σφνταξη και Τήρηςη Κώδικα Δεοντολογίασ Ζργου Ο Κϊδικασ Δεοντολογίασ ςυντάχκθκε από τθν Ομάδα του Σμιματοσ Μελετϊν και Ανάπτυξθσ του Γ.Δ. ωσ ζνα κωδικοποιθμζνο ςφνολο αξιϊν ι κανόνων, το οποίο κα λειτουργεί ωσ μθχανιςμόσ ελζγχου τόςο για τθν τιρθςθ των επιςτθμονικϊν αρχϊν του ζργου, όςο και για τθν ορκι τιρθςθ τθσ επαγγελματικισ ςυμπεριφοράσ τθσ ομάδασ εργαςίασ απζναντι ςτα επωφελοφμενα μζλθ του Γραφείου, ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ, και εν γζνει, απζναντι ςτθν κοινωνία. 4. Λειτουργία του Γραφείου Διαςφνδεςησ Σο Γραφείο Διαςφνδεςθσ λειτοφργθςε από τθν πρϊτθ μζρα ωσ κοινωνικόσ και διαδικτυακόσ χϊροσ πλθροφόρθςθσ και δικτφωςθσ. Η εξυπθρζτθςθ πραγματοποιείται είτε τοπικά (information helpdesk), είτε με τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν επικοινωνίασ και διαδικτφου (fax, , skype) με ςκοπό α) να αναβακμίςει και να εμπλουτίςει τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ εκπαιδευτικισ και επαγγελματικισ ςυμβουλευτικισ και να εξυπθρετιςει φοιτθτζσ και τελειόφοιτουσ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου. 10 β) να οργανϊςει τθν παροχι ολοκλθρωμζνθσ πλθροφόρθςθσ και εξυπθρζτθςθσ φοιτθτϊν ΑμΕΑ και φοιτθτϊν που προζρχονται από ευάλωτεσ κοινωνικζσ τάξεισ. δ) να ςυνδεκεί με το Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ και τθ Μονάδα Καινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ, υπό τον ςυντονιςμό τθσ ΔΑΣΑ, για τθν ενκάρρυνςθ τθσ εξωςτρζφειασ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου και τθν ανάπτυξθ διαφλων επικοινωνίασ και κοινωνικισ δικτφωςθσ. ε) να οργανϊςει ζνα ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, αλλά και τθν ςυςτθματοποίθςθ και τεκμθρίωςθ τθσ δράςθσ του με τθν χριςθ και τθν ςυνδρομι νζων τεχνολογιϊν. Σα ςτελζχθ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακολουκοφν τθν υποχρζωςθ τθσ διαςφάλιςθσ τθσ ςυνεχοφσ λειτουργίασ τθσ Τπθρεςίασ και τθσ προςταςίασ του χϊρου, των υποδομϊν και του παραγόμενου υλικοφ. Επιπλζον, δεςμεφτθκαν για τθν τιρθςθ του Κϊδικα Δεοντολογίασ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ, τθν μεταξφ τουσ ςυνεργαςία και αλλθλοχποςτιριξθ, ενϊ υπόκεινται ςτθν κρίςθ του Επιςτθμονικοφ Τπευκφνου για κζματα διαχείριςθσ πόρων και αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν. το πλαίςιο τθσ ζωσ τϊρα λειτουργίασ του Γραφείου υλοποιικθκαν ειδικότερα δράςεισ που είχαν ωσ αποτζλεςμα:

11 4.1. Πληροφόρηςη Σο Γραφείο Διαςφνδεςθσ ζχοντασ ωσ βαςικό του ςτόχο να παράςχει ζγκυρθ πλθροφόρθςθ και ενθμζρωςθ κοινωνικϊν, εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν δράςεων αφοροφντων των μελϊν του αλλά και να προωκιςει τθν εξωςτρζφεια του Ιονίου Πανεπιςτθμίου δραςτθριοποιικθκε τόςο εκμεταλλευόμενο τισ ςφγχρονεσ Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν όςο τθν εμπειρία και τισ γνωςτικζσ ικανότθτεσ των ςτελεχϊν του. Ειδικότερα δραςτθριοποιικθκε ςε ότι αφορά: Δημιουργία Ιςτοςελίδασ Σο Γραφείο Διαςφνδεςθσ λειτοφργθςε πιλοτικά ιςτοςελίδα με πλοφςιο ενθμερωτικό υλικό για τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των μελϊν του. Η πιλοτικι τθσ λειτουργία δικαιολογείται ςε ςχζςθ με τθν προςπάκεια εκςυγχρονιςμοφ και πλιρουσ αναβάκμιςθσ τθσ παλαιότερθσ ιςτοςελίδασ του Γραφείου. Με γνϊμονα τθν πλθρζςτερθ ενθμζρωςθ και τθν ευκολότερθ πρόςβαςθ των μελϊν του Γραφείου μεταβολίςτθκαν οι κεματικζσ ενότθτεσ, ενϊ ταυτόχρονα ενςωματϊκθκε θ δυνατότθτα γριγορθσ πρόςβαςθσ και αναηιτθςθσ περιεχομζνου. Ο όγκοσ και ο πλοφτοσ των πλθροφοριϊν προβλζπεται να αυξθκεί επίςθσ ςθμαντικά αφοφ οι παρεχόμενεσ μζχρι τϊρα πλθροφορίεσ αποτελοφν τθν εκ νζου ςφνταξθ και επιμζλεια κειμζνων, προερχόμενων από πρωτογενι ζρευνα και αξιολόγθςθ πλθροφοριακϊν πθγϊν των ςτελεχϊν του Γραφείου. Δημιουργία Πληροφοριακοφ Συςτήματοσ ζργου Σο Γραφείο Διαςφνδεςθσ προχϊρθςε ςτθ δθμιουργία ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ διαχείριςθσ και αξιοποίθςθσ ειςερχόμενων ςτισ υπθρεςίεσ του Γραφείου δεδομζνων. Σο ζργο αφορά, ειδικότερα, ςτθν ανάπτυξθ ενόσ ςφγχρονου ςυςτιματοσ που κα εξυπθρετεί τθ ςυλλογι, διαςταφρωςθ, διαχείριςθ και επιχειρθματικι αξιοποίθςθ δεδομζνων, με ςτόχο τθν εξαγωγι αναλυτικϊν ςυμπεραςμάτων που κα μποροφν να υποςτθρίξουν τθ χάραξθ εμπεριςτατωμζνθσ πολιτικισ λειτουργίασ και διάρκρωςθσ των υπθρεςιϊν του Γραφείου αλλά και ενοποίθςθσ των αρχείων των λοιπϊν Δομϊν του Πανεπιςτθμίου προσ το από κοινοφ όφελοσ των επωφελοφμενων μελϊν τουσ. 11 Ενημερωτικά Φυλλάδια Ζντυπα Σηο πλαίζιο ηηρ επικοινωνιακήρ πολιηικήρ ηος ηο Γπαθείο Διαζύνδεζηρ ενημεπώνει και πληποθοπεί ηα μέλη ηος, όζο και εμπλεκόμενοςρ με αςηό θοπείρ για ηην λειηοςπγία και ηιρ δπάζειρ ηος μέζω ενημεπωηικών ενηύπων πος εκδίδει πεπιοδικά και διακινεί ένηςπα και ηλεκηπονικά. Έηζι λοιπόν δημοζιεύθηκε ηο 1ο Ενημεπωηικό Δεληίο ηος Γπαθείος Διαζύνδεζηρ (Ιούνιορ 2011), εξαμηνιαίαρ πποβλεπόμενηρ ζςσνόηηηαρ δημοζίεςζηρ, ζε ηλεκηπονική μορφι με ςτόχο να ενθμερϊςει για όλα τα μζχρι τϊρα πεπραγμζνα του και Ζντυπο Σρίπτυχο Ενθμζρωςθσ των Τπθρεςιϊν του (Δεκζμβριοσ 2010), το οποίο διατίκεται ςε κάκε ενδιαφερόμενο και ςυμμετζχοντα ςε ςυνα-

12 ντιςεισ δικτφωςθσ, δράςεισ εκπαίδευςθσ, δθμοςιότθτασ και προβολισ. Μελζτεσ - Οδηγοί Σο Γραφείο Διαςφνδεςθσ ςτο πλαίςιο του πλθροφοριακοφ του ρόλου προχϊρθςε ςτθν εδραίωςθ μιασ ςειράσ δθμοςιεφςεων με Σίτλο ειράσ: Οδθγοί Γραφείου Διαςφνδεςθσ. ε πρϊτο ςτάδιο υλοποίθςε μελζτεσ που βαςίςτθκαν ςτθν ζρευνα, ςφνταξθ και επιμζλεια οδθγϊν αναφοράσ για τθν αναηιτθςθ και επιλογι προγραμμάτων μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν, αναηιτθςθσ υποτροφίασ, ςφνταξθσ ςυνοδευτικισ επιςτολισ, αναηιτθςθσ ςυςτατικισ επιςτολισ, εργαλείων ςφνταξθσ βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ και λιψθσ ςυνζντευξθσ, ενϊ προτίκεται ςτθν ςυνζχεια δθμοςίευςθσ ςυναφϊν μελετϊν και δθμοςιευμάτων. 4.2 Συμβουλευτική Πληροφόρηςη Σο Γραφείο Διαςφνδεςθσ ςτο πλαίςιο του εκπαιδευτικοφ του ρόλου και ςτθν προςπάκεια του για παροχι υπθρεςιϊν ςυμβουλευτικισ πλθροφόρθςθσ και επαγγελματικισ ςυμβουλευτικισ υλοποίθςε δράςεισ εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα ςε διάφορα επίπεδα, μεταξφ των οποίων εκδθλϊςεισ που διοργάνωςε το ίδιο για τα μζλθ του και άλλεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετείχε ενεργά ςτθρίηοντασ τον δθμόςιο διάλογο και παρζχοντασ εξειδικευμζνθ ςυμβουλευτικι κακοδιγθςθ ςε μζλθ άλλων φορζων. 12 Εκδηλώςεισ του Γραφείου Διαςφνδεςησ Χαρακτθριςτικό παράδειγμα εκδθλϊςεων θ διοργάνωςθ των οποίων αποτζλεςε πρωτοβουλία του Γραφείου Διαςφνδεςθσ ςτο πλαίςιο τθσ υμβουλευτικισ Πλθροφόρθςθσ και υλοποιικθκαν με τθν ενεργι ςυμμετοχι φοιτθτϊν μελϊν και διοικθτικϊν υπαλλιλων του Ιονίου Πανεπιςτθμίου ιταν ο Α Κφκλοσ Εργαςτθρίων υμβουλευτικισ ταδιοδρομίασ Γραφείου Διαςφνδεςθσ ( ) τον Μάρτιο του 2011 με κζμα «Άγχοσ και κατάκλιψθ ςτθν εκπαίδευςθ και τθν εργαςία» και ο Α Κφκλοσ Εκπαιδευτικϊν εμιναρίων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ( ) με κζμα «Βαςικά κζματα για τθ μετάβαςθ των νζων ςτθν παραγωγικι διαδικαςία» (Απρίλιοσ 2011). Σθν διεξαγωγι των εκδθλϊςεων παρακολοφκθςαν 35 ςυμμετζχοντεσ, ανά εκδιλωςθ. Σθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ υποςτιριξε εξειδικευμζνο προςωπικό του Γ.Δ. με τθν ςυνεργαςία φορζων που ςυνεργάηονται με τθν υπεφκυνθ υπθρεςία ( επιςτθμονικό προςωπικό Ψυχιατρικοφ Νοςοκομείου Κζρκυρασ). Συμμετοχή του Γραφείου Διαςφνδεςησ ςε Εκδηλώςεισ άλλων φορζων Αντίςτοιχα, το Γραφείο Διαςφνδεςθσ ζλαβε μζροσ ςτθν ςυνδιοργάνωςθ εκπαιδευτικισ θμερίδασ

13 του ΚΕΤΠ γειτονικισ πόλθσ (ΚΕΤΠ Θεςπρωτίασ με ζδρα τθν Ιγουμενίτςα) για τθν ενθμζρωςθ μακθτϊν ςτα πλαίςια του επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ με κζμα «Επαγγζλματα Μ.Μ.Ε. επιρροι των Μ.Μ.Ε. ςτθν επιλογι επαγγζλματοσ» (Απρίλιοσ 2011). Λειτουργία Υπηρεςίασ Συμβουλευτικήσ Σταδιοδρομίασ Σο Γραφείο Διαςφνδεςθσ μζςω τθσ Τπθρεςίασ υμβουλευτικισ ταδιοδρομίασ παρείχε υποςτιριξθ ςε φοιτθτζσ, αποφοίτουσ και εργαηόμενουσ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ εκπαιδευτικισ τουσ ανάπτυξθσ και τθσ επαγγελματικισ τουσ ςταδιοδρομίασ. Πραγματοποίθςε, λοιπόν, 36 ατομικζσ ςυναντιςεισ με μζλθ του Γραφείου και ανταποκρίκθκε ςε αντίςτοιχα αιτιματα τθλεςυμβουλευτικισ προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν κζματα Ακαδθμαϊκισ υμβουλευτικισ, υμβουλευτικισ ταδιοδρομίασ, Ειδικισ υμβουλευτικισ και υμβουλευτικισ Πρόλθψθσ Ψυχολογικϊν Δυςκολιϊν μζςα από ατομικζσ ςυναντιςεισ ςυμβουλευτικισ με τθν ειδικι ςφμβουλο του Γραφείου, μζςα από τθν Σθλεςυμβουλευτικι διαδικαςία και τθν διαμόρφωςθ και ανάρτθςθ χριςιμων κειμζνων και οδθγϊν υμβουλευτικισ ςτθν Ιςτοςελίδα του Γραφείου. 4.3 Δικτφωςη Μία ακόμθ πρωτοβουλία του Γραφείου Διαςφνδεςθσ αποτζλεςαν οι ςυναντιςεισ εργαςίασ με φορείσ που αςχολοφνται με ςυναφι προσ τθν εκπαιδευτικι ςυμβουλευτικι και πλθροφόρθςθ κζματα. κοπόσ αυτϊν των ςυναντιςεων - ςυςκζψεων ιταν θ αμφίδρομθ ενθμζρωςθ, θ προϊκθςθ τόςο του διαλόγου όςο και τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ του Γραφείου και του εκάςτοτε φορζα. 13 Άλλοτε και όταν θ διεπαφι των εκπροςϊπων δεν ιταν δυνατι ακολοφκθςε θ ςχετικι αλλθλογραφία μεταξφ του Γραφείου και των εμπλεκομζνων φορζων. Αποτζλεςμα τθσ προςπάκειασ δικτφωςθσ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ ιταν θ δθμιουργία ενόσ δικτφου ςυνεργαςίασ μεταξφ του Γραφείου και φορζων όπωσ: ΕΚΕΠ, Ψυχιατρικό Νοςοκομείο Κζρκυρασ, φλλογοσ ΑμΕΑ Κζρκυρασ, ΕΛΕΤΠ, ΓΡΑΕΠ του Ν. Κζρκυρασ, κ.λπ. 4.4 Άλλεσ δράςεισ του Γραφείου Διαςφνδεςησ το διάςτθμα τθσ μζχρι τϊρα λειτουργίασ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ τα ςτελζχθ του ςυμμετείχαν, επιπλζον, ςε δράςεισ για τθν επιμόρφωςι τουσ, τθν δικτφωςθ και τθν προβολι του

14 Γραφείου ςε ςχζςθ με τισ υπό παροχι υπθρεςίεσ τουσ όπωσ θ ςυμμετοχι ςτο Θερινό χολείο τθσ FEDORA (Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων, 16-18/06/2011), ςτθν διθμερίδα τθσ ΕΤΔ ΕΠΕΔΒΜ (Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων, 18-19/05/2011), ςτθν θμερίδα τθσ ΜΟΔΙΠ (Ιόνιοσ Ακαδθμία, Κζρκυρα, 23/03/2011), ςτθν θμερίδα του EUROPAL (Εμπορικό Επιμελθτιριο Κζρκυρασ, Κζρκυρα, 11/03/2011) και ςε άλλεσ δράςεισ τοπικϊν φορζων και ςυλλόγων. Σα ςτελζχθ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ είχαν ενεργό ςυμμετοχι ςτθν διοργάνωςθ εκδθ- λϊςεων του Ιονίου Πανεπιςτθμίου όπωσ το 5 ο Φεςτιβάλ Οπτικοακουςτικϊν Σεχνϊν (26-29/05/2011) και τθν διοργάνωςθ για 2 θ ςυνεχι χρονιά των ςεμιναρίων StoryDoc ςτθν Κζρκυρα όπωσ και πζτυχε τθν προβολι του ζργου και των δυνατοτιτων των φοιτθτϊν των Σμθμάτων Μουςικϊν πουδϊν και Σεχνϊν Ήχου και Εικόνασ αντίςτοιχα ςε διακεκριμζνουσ ςτο χϊρο των τεχνϊν επαγγελματίεσ αλλά και τθν διαςφνδεςι τουσ με παραγωγικοφσ και εκπαιδευτικοφσ φορείσ του υπό ςπουδιν γνωςτικοφ τουσ αντικειμζνου. Η ςυνεργαςία των δομϊν Γραφείο Διαςφνδεςθσ, Δ.Α.ΣΑ και Πρακτικι Άςκθςθ και ςτθν εφικτι βάςθ των ενεργειϊν εξυπθρζτθςθσ και επαγγελματιςμοφ των ςτελεχϊν του Γραφείου, τα οποία χρθςιμοποίθςαν πρότερθ εμπειρία για τθν επίλυςθ λειτουργικισ φφςθσ κεμάτων και εξυπθρζτθςθσ γραφειοκρατικϊν αναγκϊν των νζων Δομϊν διευκολφνοντασ τθν μεταξφ τουσ επικοινωνία και τον ςυντονιςμό προσ όφελοσ των τελικϊν τουσ δικαιοφχων. 5. Δραςτηριότητα του Γραφείου Διαςφνδεςησ ανά ΠΕ 14 Οι ενζργειεσ που πραγματοποιικθκαν από τα ςτελζχθ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ, από τθν ζναρξθ τθσ επαναλειτουργίασ του ωσ τθν λιξθ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ και οι οποίεσ αποτυπϊνονται ςτο εγκεκριμζνο Σεχνικό Δελτίο του Ζργου διακρίνονται μεταξφ των Πακζτων Εργαςίασ όπωσ παρακάτω: ΠΕ1 Μελζτεσ & Ανάπτυξη το πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου ΠΕ προβλζφκθκε θ διαμόρφωςθ και θ ανάλυςθ ενόσ ςυνόλου ενεργειϊν που κακόριςε τθν κεςμικι υπόςταςθ, τθν οργανωτικι διάρκρωςθ και λειτουργικι ανάπτυξθ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ του Ι.Π. ςτοχευόμενο ςτθν παροχι μιασ ςειράσ ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν με αναδυόμενα οφζλθ για το ςφνολο τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ του Ι.Π. Ειδικότερα:

15 Π Κϊδικασ Δεοντολογίασ του Γ.Δ. Ο Κϊδικασ Δεοντολογίασ ςυντάχκθκε από τθν Ομάδα του Σμιματοσ Μελετϊν και Ανάπτυξθσ του Γ.Δ. τον Δεκζμβριο του 2011 και τζκθκε ςε ιςχφ μζχρι ανακεωριςεωσ του. Για τθ ςφνταξθ του Κϊδικα προθγικθκε εκτεταμζνθ ζρευνα ςτα κωδικοποιθμζνα ςυςτιματα θκικισ και δεοντολογίασ των Επιςτθμόνων τθσ Πλθροφορίασ, των Αςκοφντων τθσ υμβουλευτικισ, τθσ Ζρευνασ, ζνεκα του ότι ςτο Γ.Δ. επρόκειτο να απαςχολθκοφν επαγγελματίεσ των αντίςτοιχων γνωςτικϊν αντικειμζνων, ενϊ παράλλθλα εξετάςτθκαν νομοκετικά και κανονιςτικά κείμενα αφοροφντα ςτθν πνευματικι ιδιοκτθςία, το απόρρθτο των προςωπικϊν δεδομζνων, το δίκαιο τθσ πλθροφορίασ, κ.λπ. Οι αρχζσ του Κϊδικα ςυμπεριλιφκθςαν ςε οκτϊ (8) διακριτά τμιματα άρκρα με τθν παρακάτω κεματολογία: Ειςαγωγι Άρκρο 1: Πεδίο Εφαρμογισ Άρκρο 2: Οριςμοί Άρκρο 3: κοπόσ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ Άρκρο 4: Προςταςία Προςωπικϊν Δεδομζνων Άρκρο 5: Πρόςβαςθ και Εξυπθρζτθςθ Δικαιοφχων Άρκρο 6: Προβολι και Διάχυςθ αποτελεςμάτων Άρκρο 7: Επιςτθμονικότθτα και Κατάρτιςθ Προςωπικοφ Άρκρο 8: υμπλθρωματικό Άρκρο Π Ετιςια χζδια Δράςθσ του Γ.Δ. ( ) 15 Σο Σμιμα Μελετϊν & Ανάπτυξθσ κατζκεςε τον Φεβρουάριο του 2010 Ετιςιο χζδιο Δράςθσ του το οποίο ανζλυςε τον προγραμματιςμό των δραςτθριοτιτων του Γ.Δ. για το ακαδθμαϊκό ζτοσ τόχοσ τθσ δράςθσ αυτισ ιταν να διαςφαλιςτεί θ ποιότθτα του περιεχομζνου και να τεκμθριωκεί θ μεκοδολογία των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, ο ςυντονιςμόσ και θ ςυνζργια των παρεμβάςεων, θ επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ και θ αποφυγι αλλθλοεπικαλφψεων με τισ δραςτθριότθτεσ των άλλων επιμζρουσ ςυνεργαηόμενων πράξεων και, εν τζλει, θ πλιρθσ εναρμόνιςθ με τισ ενζργειεσ τθσ ΔΑΣΑ (Φεβρουάριοσ, 2011). Σα κζματα που πραγματεφτθκε το ςχζδιο ακολοφκθςαν τθν παρακάτω δομι: Ειςαγωγι υγκρότθςθ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ Λειτουργία του Γραφείου Διαςφνδεςθσ κοπόσ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ Προχπολογιςμόσ και Οικονομικι Ενίςχυςθ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ

16 Προβλεπόμενθ Δραςτθριότθτα του Γραφείου Διαςφνδεςθσ ΠΕ1 Μελζτεσ & Ανάπτυξθ ΠΕ2 υμβουλευτικι Πλθροφόρθςθ ΠΕ3 Πλθροφόρθςθ & Κοινωνικι Δικτφωςθ ΠΕ4 Διάχυςθ & προβολι Αποτελεςμάτων ΠΕ5 Εκπαίδευςθ/ Επιμόρφωςθ Προςωπικοφ Παρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ ζργου Καταγραφι κινδφνων απόκλιςθσ διορκωτικζσ ενζργειεσ Εκτιμϊμενοσ Π/Τ δράςεων Π Εκκζςεισ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων του Γ.Δ. ( ) Αφορά τθν ςφνταξθ τθσ παροφςασ ζκκεςθσ πεπραγμζνων ζργου. ΠΕ2 Συμβουλευτική Πληροφόρηςη 16 το πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου ΠΕ αναπτφχκθκαν δράςεισ του Γ.Δ. με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ των υπθρεςιϊν ατομικισ και ομαδικισ ςυμβουλευτικισ, κακοδιγθςθσ και επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ φοιτθτϊν, τελειοφοίτων και αποφοίτων του Ι.Π. υγκεκριμζνα προβλζφκθκαν και πραγματοποιικθκαν όπωσ παρακάτω: Π χζδια Δράςθσ Τπθρεςίασ υμβουλευτικισ ( ) τζλεχοσ τθσ Τπθρεςίασ υμβουλευτικισ υπό τθν επίβλεψθ του Επ. Τπευκφνου επιπλζον προςδιόριςε το περιεχόμενο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και περιζγραψε τθν μεκοδολογία κατάρτιςθσ των ςυνκθκϊν λειτουργίασ τθσ εν λόγω υπθρεςίασ μζςω τθσ ςφνταξθσ ενόσ ετιςιου ςχεδίου δράςθσ τθσ Τπθρεςίασ υμβουλευτικισ ταδιοδρομίασ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ (Ιανουάριοσ, 2011). Ειδικότερα προζβλεψε: Ενζργειεσ παροχισ ςτιριξθσ υμβουλευτικισ Οργάνωςθ εκπαιδευτικϊν δράςεων Διατιρθςθ, ςυντιρθςθ και ανανζωςθ Ιςτοςελίδασ Τπθρεςίασ υμβουλευτικισ ταδιοδρομίασ Επαφι-Δικτφωςθ-υνεργαςία με Φορείσ Πλαίςιο λειτουργίασ Τπθρεςίασ Π Μθνιαίεσ Αναφορζσ Δράςθσ Τπθρεςίασ υμβουλευτικισ ε μθνιαία βάςθ το ςτζλεχοσ τθσ Τπθρεςίασ υμβουλευτικισ κατακζτει Μθνιαίεσ Αναφορζσ

17 Δράςθσ τθσ Τπθρεςίασ, εκκζςεισ πεπραγμζνων, ςτισ οποίεσ τεκμθριϊνεται το ςφνολο των επιμζρουσ διαδικαςιϊν και τεχνικϊν που πραγματοποιικθκαν για τθν ςυςτθματικι αντιμετϊπιςθ και απρόςκοπτθ διαχείριςθ των προκλιςεων που αντιμετϊπιςε θ Τπθρεςία για το διάςτθμα Φεβρουαρίου -Ιουλίου, Ειδικότερα περιγράφθςαν ενζργειεσ που ςχετίηονται με: Ατομικζσ υνεδρίεσ υμβουλευτικισ ταδιοδρομίασ Παροχι Σθλε-υμβουλευτικισ Εμπλουτιςμόσ ιςτοςελίδασ Επαφι-Δικτφωςθ-υνεργαςία Π Ετιςιεσ Αναφορζσ Οργάνωςθσ Βιωματικϊν Εργαςτθρίων τθν ετιςια αναφορά οργάνωςθσ Βιωματικϊν εργαςτθρίων περιλιφκθςαν όλα τα ςθμεία εκείνα που απαςχόλθςαν τθν υπθρεςία υμβουλευτικισ ςτθν διοργάνωςθ και επιτυχι διεξαγωγι των εργαςτθρίων όπωσ: Επιλογι χρόνου και τόπου διεξαγωγισ Οριςμόσ κεματολογίασ Οριςμόσ εφρουσ ςυμμετεχόντων Αναηιτθςθ και αποδοχι ειςθγθτϊν Παροχι βοθκθτικοφ υλικοφ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ Διάκεςθ πλθροφοριακοφ υλικοφ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ Π Ετιςιεσ Αναφορζσ Οργάνωςθσ Βιωματικϊν Εργαςτθρίων τθν ετιςια Αναφορά Οργάνωςθσ Εκπαιδευτικϊν εμιναρίων περιγράφθκαν οι ενζργειεσ οργάνωςθσ, προβολισ, πραγματοποίθςθσ και ςυντονιςμοφ των εργαςτθρίων για το διάςτθμα Απριλίου Μαϊου Ειδικότερα αποτυπϊκθκαν 17 Η προβολι και δθμοςιότθτα των εργαςτθρίων Η επιλογι χρόνου και τόπου διεξαγωγισ Ο οριςμόσ κεματολογίασ Ο οριςμόσ εφρουσ ςυμμετεχόντων Η αναηιτθςθ και αποδοχι ειςθγθτϊν Η παροχι βοθκθτικοφ υλικοφ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ Η διάκεςθ πλθροφοριακοφ υλικοφ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ

18 ΠΕ3 Πληροφόρηςη & Κοινωνική Δικτφωςη το πλαίςιο του ΠΕ3 αναπτυχκοφν οι δράςεισ του Γ.Δ. με ςτόχο τθν ανάπτυξθ και διαμόρφωςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ υπθρεςίασ πλθροφόρθςθσ των φοιτθτϊν και αποφοιτθςάντων τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ του Ι.Π. και τθν ενθμζρωςθ αυτϊν για αφοροφςεσ κοινωνικζσ, εκπαιδευτικζσ και οικονομικζσ δράςεισ. υγκεκριμζνα υλοποιικθκαν τα παραδοτζα: Π Ετιςια χζδια Δράςθσ Τπθρεςίασ Πλθροφόρθςθσ Κατατζκθκε τον Ιανουάριο το 2011 το ετιςιο ςχζδιο δράςθσ τθσ Τπθρεςίασ Πλθροφόρθςθσ ωσ μζςο ςτιριξθσ του μθχανιςμοφ οργάνωςθσ και λειτουργίασ των Τπθρεςιϊν του Γραφείου Διαςφνδεςθσ. Σο ςχζδιο περιγράφει όλεσ τισ ενζργειεσ διαχείριςθσ και αξιοποίθςθσ κάκε παραγόμενθσ ι/και διακινοφμενθσ πλθροφορίασ και τθσ άρτιασ λειτουργίασ ενόσ ολοκλθρωμζνου περιβάλλοντοσ πλθροφόρθςθσ προσ τουσ τελικοφσ αποδζκτεσ. Ειδικότερα αναλφκθκαν: Σο φφοσ και ο ςκοπόσ τθσ Τπθρεςίασ Πλθροφόρθςθσ Οι προβλεπόμενεσ ενζργειεσ πλθροφόρθςθσ τθσ Τπθρεςίασ Πλθροφόρθςθσ Σο πλαίςιο λειτουργίασ τθσ Τπθρεςίασ Πλθροφόρθςθσ Εκτιμϊμενοσ Π/Τ δράςεων Π Μθνιαίεσ Αναφορζσ Δράςθσ Τπθρεςίασ Πλθροφόρθςθσ 18 Σα ςτζλεχοσ τθσ Τπθρεςίασ Πλθροφόρθςθσ κατζκεςε Μθνιαίεσ Αναφορζσ Δράςθσ τθσ Τπθρεςίασ, εκκζςεισ πεπραγμζνων, ςτισ οποίεσ κα τεκμθριϊνεται το ςφνολο των επιμζρουσ διαδικαςιϊν και τεχνικϊν που πραγματοποιικθκαν για τθν ςυςτθματικι αποκικευςθ και ελεγχόμενθ διαχείριςθ πλθροφοριακοφ υλικοφ ςτο κζντρο διοίκθςθσ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ για το διάςτθμα Φεβρουαρίου Ιουλίου, Μερικά από τα κζματα που απαςχόλθςαν τθν Τπθρεςία ιταν: Ενθμζρωςθ/ κατάρτιςθ προςωπικοφ Ανατροφοδότθςθ υλικοφ προβολισ & πλθροφόρθςθσ Διαβοφλευςθ παρεχόμενων υπθρεςιϊν Ζλεγχοσ ροισ εργαςιϊν Ζλεγχοσ παρεχόμενων υπθρεςιϊν Σεκμθρίωςθ υλικοφ ςυναντιςεων ομάδασ ζργου/ ςυναντιςεων δικτφωςθσ Πλθροφόρθςθ Φοιτθτϊν υντονιςμόσ με Δ.Α.ΣΑ Διατιρθςθ Αρχείων τθσ Τπθρεςίασ

19 Επιμζλεια κειμζνων ιςτοςελίδασ φνταξθ Οδθγϊν (για Ιςτοςελίδα) Πλθροφόρθςθσ ΠΕ4 Διάχυςη & Προβολή αποτελεςμάτων τόχοσ του ςυγκεκριμζνου ΠΕ ιταν θ διάχυςθ των αποτελεςμάτων τθσ πράξθσ του Γ.Δ. α) εντόσ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ του Ι.Π, β) μεταξφ των δυνθτικϊν, ενεργϊν φοιτθτϊν και αποφοίτων των Σμθμάτων του Ι.Π., γ) μεταξφ των φορζων προϊκθςθσ απαςχόλθςθσ, μονάδων υγείασ κ.ά., γ) εντόσ του ευρφτερου δικτφου των Γ.Δ. των Ιδρυμάτων Ανϊτατθσ και Ανϊτερθσ Εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ. υγκεκριμζνα προβλζφκθκαν και πραγματοποιικθκαν οι παρακάτω δράςεισ: Π Σεφχοσ Ανάλυςθσ Απαιτιςεων και Προδιαγραφϊν του ιςτοχϊρου του Γ.Δ. Ολοκλθρϊκθκε θ ςφνταξθ των τεχνικϊν και λειτουργικϊν προδιαγραφϊν ανάπτυξθσ τθσ νζασ ιςτοςελίδασ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ και αποτυπϊκθκαν ςτο Σεφχοσ Ανάλυςθσ Απαιτιςεων και Προδιαγραφϊν (Απρίλιοσ, 2011). Π Ιςτοχϊροσ του Γ.Δ. Σζκθκε ςε πιλοτικι εφαρμογι ο νζοσ ιςτοχϊροσ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ (Μάϊοσ, 2011) με νζα γραφιςτικι ςχεδιαςτικι, δυνατότθτεσ αναηιτθςθσ και πρόςβαςθσ αυτοφ από διάφορεσ ςυςκευζσ (ειδικά smartphones), προςβάςιμθ από τθν πλειοψθφία των ατόμων με προβλιματα μειωμζνθσ όραςθσ, προςιτι ςε μθ ζμπειρουσ χριςτεσ του διαδικτφου και με προβεβλθμζνα τα ςτοιχεία χρθματοδότθςθσ του ζργου όπωσ προβλζπεται από το πλαίςιο του ΕΠΕΔΒΜ. 19 Π τοιχεία ενθμζρωςθσ ιςτοχϊρου Ο εμπλουτιςμόσ του περιεχομζνου του ιςτοχϊρου κα ακολουκιςει τθν εξελικτικι πορεία ανάπτυξθσ των υπθρεςιϊν του Γραφείου. τθν ιςτοςελίδα περιλιφκθςαν και εμπλουτίςτθκαν μζχρι τϊρα οι Προοριςμοί: Σο Γραφείο Διαςφνδεςθσ Δραςτθριότθτα Γραφείου Διαςφνδεςθσ Λειτουργία υχνζσ Ερωτιςεισ Οργανόγραμμα Προςωπικό Επικοινωνία

20 Κϊδικασ Δεοντολογίασ πουδζσ Εκπαίδευςθ Μεταπτυχιακά Τποτροφίεσ Εργαςία Βιογραφικό (βιογραφικό ςθμείωμα, ςυνοδευτικι επιςτολι, ςυςτατικι επιςτολι) - υνζντευξθ υμβουλευτικι ταδιοδρομίασ Ατομικζσ υναντιςεισ Σθλεςυμβουλευτικι Εργαςτιρια Εκδθλϊςεισ Χριςιμα Κείμενα Π Περιοδικά Δελτία Ενθμζρωςθσ (newsletter) του Γ.Δ. 20 Δθμοςιεφκθκε το 1 ο θλεκτρονικό περιοδικό δελτίο ενθμζρωςθσ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ τον Ιοφνιο, Η επιμζλεια και ςτοιχειοκεςία του δελτίου πραγματοποιικθκε από τα ςτελζχθ του Γραφείου λαμβάνοντασ υπόψθ όλουσ τουσ περιοριςμοφσ τθσ θλεκτρονικισ δθμοςίευςθσ (μζγεκοσ, μορφι, τρόποσ αποςτολισ, κ.λπ), αναρτικθκε ςτθν ιςτοςελίδα του Γραφείου και αναμζνεται θ θλεκτρονικι διανομι αυτοφ με τθν ζναρξθσ τθσ νζασ ακαδθμαϊκισ χρονιάσ. Π Ζντυπο τρίπτυχο και Τλικό προβολισ του Γ.Δ. χεδιάςτθκε ζντυπο τρίπτυχο υλικό με πλθροφοριακό χαρακτιρα ςτο πλαίςιο τθσ επικοινωνιακισ πολιτικισ του Γραφείου (Δεκζμβριοσ, 2011). Διατζκθκε ςε ςυμμετζχοντεσ ςτα εργαςτιρια, ςε λαμβάνοντεσ υπθρεςίεσ ςυμβουλευτικισ και φορείσ δικτφωςθσ ενϊ προςεχϊσ κα επανεκδοκεί με επικαιροποιθμζνα ςτοιχεία διεφκυνςθσ (προβλζπεται προςεχϊσ θ μεταςτζγαςθ του Γραφείου ςε νζεσ εγκαταςτάςεισ). Π Τλικό ςυμμετοχισ ςε εκδθλϊςεισ δθμοςιότθτασ & προβολισ Ενθμερϊκθκε το αρχείο τθσ υπθρεςίασ με υλικό αποκτθκζν από ςυμμετοχι των ςτελεχϊν του Γραφείου ςε εκδθλϊςεισ άλλων φορζων που προωκοφν ςυναφι κζματα με το Γ.Δ. του Ι.Π. με ςτόχο πζραν τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ και ενθμζρωςθσ, τθν προβολι των υπθρεςιϊν του Γ.Δ. αλλά και τθν προϊκθςθ του προφίλ των αποφοίτων του Ι.Π. Η εμπειρία των ςυμμετεχόντων ςτελεχϊν αναλφεται ςτισ εκκζςεισ πεπραγμζνων τουσ ενϊ ταυτόχρονα για κάκε ςυμμετοχι αποδελτιϊκθκαν και διανεμικθκαν ςχετικζσ πλθροφορίεσ ςε όλα τα ςτελζχθ του Γραφείου από το ςυμμετζχον ςε κάκε εκδιλωςθ ςτζλεχοσ.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ «Πρζπει να γίνουμε θ αλλαγι που κζλουμε να δοφμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίεσ, θ Φορολογικι Διοίκθςθ κατθγορικθκε για κατάχρθςθ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ».

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ». Ταχ. Διεφθυνςη : Κ. Ραλαιολόγου 9 ΚΑΒΑΛΑ : 5/2/2015 Ταχ. Κώδικασ : 65403, Καβάλα Τηλζφωνο : 2510232211 Α.ΡΩΤ.: 68 Φαξ : 2510232217 E-mail: info@pnoi-kavala.com Http: www.pnoikavala.gr Πληροφορίεσ : Ψυροφκθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; Είναι ζνα μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 1/3309/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας χεδίαςθ ςυςτθμάτων γείωςθσ αιολικϊν πάρκων. Θλεκτρονικι μάκθςθ και πλατφόρμεσ τθλε-εκπαίδευςθσ. Προοπτικζσ και αςφάλεια δικτφων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο»

ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο» ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο» (ΑΡ. ΤΜΒ. 30/2011) ΕΠΙΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΔΙΑΜΟ ΤΝΣΟΜΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Αντικείμενο - Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Α..Ι.. ΕΚΔΟΗ 3 ΙΟΤΝΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κανονισμός Λειτουργίας Α..Ι.. 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ... 3 ΥΜΡΣΡΥ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ.... 3 ΕΔΤΑ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ....

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ Π.Α.Α. (LEADER) ΣΗ Ο.Σ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν

Διαβάστε περισσότερα