3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ"

Transcript

1 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

2 Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία. Ευχόμαςτε πάντα ψθλά να ςτοχεφουμε, ςε όνειρα που μζνουν ανολοκλιρωτα και περιμζνουν να πραγματοποιθκοφν με δφναμθ. Σϊρα που ιρκε ο επτζμβρθσ, ζρχεται και το 3ο Ενθμερωτικό Δελτίο για τθν δικι ςασ ενθμζρωςθ ςχετικά με τισ δράςεισ Νεολαίασ Κωφϊν Ελλάδοσ και όχι μόνο. Η Επιτροπι Νεολαίασ Ομ.Κ.Ε. με τθν ςτιριξθ τθσ ΟΜ.Κ.Ε., ωματείων και τθν δικι ςασ επίτυχε πολλοφσ ςτόχουσ ζπειτα τθν Ετθςία Γενικι υνζλευςθ 2009, τον Νοζμβριο. Ζνα επιτυχθμζνο γεγονόσ ιταν θ διοργάνωςθ τθσ 1 θσ Μεςογειακισ υνάντθςθσ Νεολαίασ Κωφϊν ςτθν Ακθνά με τθν ςυμμζτοχθ εκπρόςωπων πζντε χωρϊν (5) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, οι όποιεσ ιταν θ Γάλλια, Ελλάδα, Ιταλία, Ιςπανία και Κφπροσ. Ζτςι δθμιουργικθκε θ Μεςογειακι Ζνωςθ Κωφϊν Νεολαίασ (MUDY) και θ επομζνθ διοργάνωςθ κα πραγματοποιθκεί ςτθν Γάλλια. τθν ςυνεχεία διοργανϊςαμε το Μεςογειακό Πάρτι ςτο Booze με Νζουσ από όλθ τθν Ελλάδα.

3 Για 2 θ ςυνεχόμενθ χρονιά διοργανϊςαμε τθν 2 θ Καλλιτεχνικι Ζκκεςθ ςτθν όμορφθ Θεςςαλονίκθ με τθ ςυμμζτοχθ Νζων Κωφϊν Καλλιτεχνϊν από όλθ τθν Ελλάδα. Η ζκκεςθ ςιμανε τθν ζναρξθ τθσ με ζνα μεγάλο Πάρτι Νεολαίασ και διιρκεςε 2 εβδομάδεσ (8-22 Μάιου 2010). Ζνα ςπουδαίο γεγονόσ μζχρι τϊρα ςτθν Ιςτορία τθσ Επιτροπισ Νεολαίασ Ομ.Κ.Ε. ιταν θ πραγματοποίθςθ του 1 ο Πανελλινιου Κάμπινγκ Νεολαίασ Κωφων, ςτθν Κριτθ με τθ ςυμμζτοχθ 43 ατόμων! Μζςα ςε μια εβδομάδα όλοι δεκικαμε, μοιραςτικαμε εμπειρίεσ, πραγματοποιιςαμε ςεμινάρια και ομιλίεσ, παίξαμε και γελάςαμε με όλθ μασ τθ ΚΑΡΔΙΑ!

4 Άλλεσ ενζργειεσ μασ είναι: Διοργανϊςαμε ζνα Workshop Ηγεςίασ και Ομαδικισ Εργαςίασ ςτθ Θεςςαλονίκθ. υμμζτοχθ ςτθ Επιτροπι Σροποποίθςθσ Καταςτατικοφ τθσ Ομ.Κ.Ε. υμμζτοχθ ςε ζνα Video Ντοκιμαντζρ με κζμα τον Ήχο. Αποςτολι 5 ατόμων ςτθ Eudy Camp Ελβετίασ και ςυμμζτοχθ ςτθ Ετιςια Γενικι υνζλευςθ Αποςτολι 2 ατόμων (ζνασ ςφνοδοσ και ζνα παΐδι) Ευρωπαϊκό Παιδικό Κάμπινγκ Κωφϊν ςτθν ικελία Ιταλίασ. τισ 25 επτεμβρίου 2010 ζγινε ενθμζρωςθ ςτο Πολιτιςτικό Επιμορφωτικό φλλογο Κωφων Βαρικοων Ηπείρου & Ιόνιων Νιςων Ελλάδοσ (Ιωάννινα)

5 ςχετικά με τθν Επιτροπισ Νεολαίασ και ςυνδεκικαμε με 3 Νζουσ Κωφοφσ με ςκοπό τθν δθμιουργία Επιτροπισ Νεολαίασ ςτα Ιωάννινα. Πραγματοποιικθκε το 1 ο Βαλκανικό εμινάριο Νεολαίασ Κωφϊν ςτο Σίρανα Αλβανίασ, ςτισ Οκτϊβριου υμμετείχαν εκπρόςωποι τθσ Αλβανίασ, Π.Γ.Δ.Μ., ερβίασ, Κοςςόβου και Ελλάδασ. Ο ςκοπόσ είναι θ ανταλλαγι εμπειριϊν και τθν επιμόρφωςθ τουσ υπό τθν διοργάνωςθ τθσ EUDY DC. Οι μελλοντικζσ ενζργειεσ μασ είναι οι παρακάτω: o Θα γίνει ενθμζρωςθ με ςτόχο τθν Δθμιουργία Νζασ Επιτροπισ Νεολαίασ του υλλόγου Κωφων Πειραιϊσ & Νιςων ςτισ 22 Οκτωβρίου. o Και τζλοσ κα πραγματοποιθκεί θ Εκλογοαπολογιςτικθ υνζλευςθ τον Δεκζμβριο. Αφοφ ολοκλθρϊςαμε τισ δίκεσ μασ ενθμερϊςεισ, μπαίνουμε ςτθ παρουςίαςθ των δραςτθριοτιτων Επίτροπων Νεολαίασ ωματείων Ελλάδοσ. Μείνετε ςυντονιςμζνοι!!

6 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΖΝΩΗ ΚΩΦΩΝ Σθ Παραςκευι 11 Δεκζμβριου 2009 ζγινε ςυγκζντρωςθ Νζων για τθν ςυηιτθςθ κεμάτων και προβλθμάτων που απαςχολοφν τθν Νεολαία. Επίςθσ, ςτισ 15 Ιανουαρίου πραγματοποιικθκε Διάλεξθ με κζμα "Οι Κωφοί Νζοι ςτισ Αναπτυςςόμενεσ Χϊρεσ και θ ομιλιτρια ιταν θ Κωτςακθ Αλεξάνδρα. Οργάνωςαν Κοπι Πίτασ και Αποκριάτικο Πάρτι ΠΕΚ- Ε.Ν. ΠΕΚ- ΠΟΚ ςτισ 29 Ιανουαρίου. τισ 6 Φεβρουαρίου, πραγματοποιικθκε Αποκριάτικο πάρτι «ΧΡΩΜΑΣΑ» Σθ Παραςκευι 19 Φεβρουαρίου θ Ρικκου Μαρία, μζλοσ τθσ Επιτροπισ Νεολαίασ τθσ Π.Ε.Κ. ζδωςε διάλεξθ με κζμα "Η Κφπροσ και θ Νεολαία, κακϊσ θ ίδια κατάγεται από τθ Κφπρο.

7 Με όρεξθ και με διάκεςθ για παιχνίδια, ςυγκεντρϊκθκαν ςτο Adrenaline Paintball ςτισ 27 Μαρτίου. Με αγάπθ για μάκθςθ ςχετικά με τθ Φυςικι Ιςτορία πραγματοποίθςαν το αββάτο 17 Απριλίου Επίςκεψθ Μουςείο Γουλανδρισ μια ςτο

8 Θζλοντασ να νιϊςουν όπωσ ςτα ςινεμά και γι αυτό οργάνωςαν μια βραδιά HOME CINEMA ςτισ 30 Απριλίου, θμζρα Παραςκευι με τθ ταινία : It s all gone Peter Tong που άφορα τθν αλθκινι ιςτορία ενόσ Κωφοφ DJ. Σθ Παραςκευι 28 Μάιου πραγματοποιικθκε Ομιλία τθσ Λεασ Καλαϊτηι για τισ εμπειρίεσ τθσ ςτθν Αγγλία. Για για να καλωςορίςουν το Φκινόπωρο, ζκαναν Πάρτι Μπφρασ ςτισ 18 επτεμβρίου. τισ 2 Οκτωβρίου διοργάνωςαν μονοιμερθ εκδρομι ςτο Adventure Park ςτθν Μαλακάςα. Οι μελλοντικζσ τουσ δράςεισ είναι:

9 20 Νοζμβριου 2010 : Σουρνουά Play station 26 Φεβρουαρίου 2011 : Αποκριάτικο Party Κ.τ.λ. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΩΦΩΝ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΣΗ ΝΟΣΙΟΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ (ΠΑΣΡΑ) τισ 4 Δεκεμβρίου πραγματοποίθςαν μια Διάλεξθ, με κζμα "Aids - HIV, Πρόλθψθ και Προςταςία και ςτθ ςυνεχεία ζγινε πάρτι ςτο DISCO ROOM.

10 Διοργάνωςαν Χριςτουγεννιάτικο Παιδικό Πάρτι τθν Παραςκευι 18 Δεκεμβρίου. Όπωσ κάκε χρόνο, το ίδιο και φζτοσ οργάνωςαν Αποκριάτικο Πάρτι - Πατρινό Καρναβάλι Για να κατανοιςουν τθν ςθμαςία τθσ Οικονομικισ Κρίςθσ, πραγματοποίθςαν διάλεξθ «Η οικονομία ςιμερα» ςτισ 26 Μαρτίου ςε ςυνεργαςία με το ςωματείο Κωφων Βαρικοων Νοτιοδυτικισ Ελλάδοσ. Καλοκαιρινό αποχαιρετιςτιριο Πάρτι.

11 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΗ ΖΝΩΗ ΚΩΦΩΝ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟ Με τθν Ε.Κ.Β.Ε οργάνωςαν μια μεγάλθ εκδιλωςθ για τα 40 χρονιά λειτουργιάσ ςτισ 14/11/09. Πραγματοποίθςαν Γενικι υνζλευςθ ςτισ 11 Δεκεμβρίου. Με τθν ςυνεργαςία τθσ Επιτροπι Νεολαίασ του υλλόγου Κωφϊν Θεςςαλονίκθσ πραγματοποίθςαν μια διάλεξθ για το 1 ο Ευρωπαϊκό Εφθβικό Κάμπινγκ Κωφϊν, ςτθν Φιλανδία ςτισ 15 Ιανουαρίου. τισ 16 Ιανουαρίου υποδζχτθκαν ςωςτά τθ Νζα Χρονιά με μια κοπι Βαςιλόπιττασ Για τθν κατανόθςθ του ανκρϊπινου ςϊματοσ και τθν ανκρωπινι αναπαραγωγι, κάλεςαν Ειδικό Γιατρό, ο όποιοσ ζδωςε διάλεξθ ςτισ 5 Φεβρουαρίου. Όπωσ λζει θ παροιμία, Νιάτα δουλεμζνα, γερατειά αναπαυμζνα, ζτςι και θ Επιτροπι Νεολαίασ ζκαναν Εκλογοαπολογιςτικθ υνζλευςθ για τθν εκλογι Νζασ Διοικοφςασ Επιτροπισ Νεολαίασ ςτισ 26 Φεβρουαρίου. τθν ςυνεχεία, για να το γιορτάςουν, οργάνωςαν ξζφρενο

12 Πάρτι «Party Youth» ςτισ 27/2. Για να δοκιμάςουν τισ ικανότθτεσ τουσ, οργάνωςαν Σουρνουά bowling ςτισ 14 Μαρτίου και ςτισ 16 Απριλίου πραγματοποιικθκε Πάρτι Νεολαίασ «Deaf Bar». Για να νιϊςουν πολεμιςτζσ διοργάνωςαν Paintball ςτισ 15 Μάιου. Με τθν επικυμία να μιμθκοφν τουσ παςίγνωςτουσ ποδοςφαιριςτζσ, ςυμμετείχαν ςτο 5Χ5 μίνι τουρνουά ποδόςφαιρου του Α.Π.Ο.Κ.Μ. με τον Α..Κ.Β.Ε. Για το καλωςόριςμα του καλοκαιριοφ και να αποχαιρετίςουν τουσ φίλουσ, πραγματοποιικθκε το Summer Πάρτι ςτισ 19 Ιοφνιου ςε ςυνεργαςία με το Σμιμα Παραδοςιακϊν χορϊν του Α..Κ.Β.Ε

13 Πάρτι Νεολαίασ ςτισ 2 Οκτωβρίου 2010 Διάλεξθ με κζμα «Σι γνωρίηεισ για τθν Θεςςαλονίκθ» ςτισ 8 Οκτωβρίου Οι επόμενεσ δράςεισ που θα πραγματοποιήςουν είναι οι ζξησ: Θα υπάρξει ιμερα ψυχαγωγίασ ςτισ 22 Οκτωβρίου Θα οργανϊςουν μονοιμερθ εκδρομι ςτισ 13 Νοζμβριου τισ 19 Νοζμβριου κα πραγματοποιθκεί διάλεξθ με κζμα «Ευρωπαϊκό Κάμπινγκ Νεολαίασ, Ελβετία Ήμερα ψυχαγωγίασ ςτισ 26 Νοζμβριου Θα γίνει εκδιλωςθ για τθ παγκοςμία ιμερα των ΑμεΑ ςτισ 3 Δεκεμβρίου Θα δοκεί διάλεξθ με κζμα Σο περιβάλλον ςτισ 10 Δεκεμβρίου και ςτισ 18 Δεκεμβρίου κα γίνει χριςτουγεννιάτικο πάρτι

14 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΚΩΦΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Μαηί με τθν ςυνεργαςία τθσ Επιτροπισ Νεολαίασ Ε.Κ.Β.Ε. διοργάνωςαν τθν διάλεξθ του Ευρωπαϊκοφ Εφθβικοφ Κάμπινγκ, Φιλανδία ςτισ 15 Ιανουαρίου Πραγματοποίθςαν Εκλογοαπολογιςτικθ υνζλευςθ ςτισ 16 Μάιου και αναβλικθκε λογω μθ απαρτίασ και το επανζλαβαν ςτισ 17 Ιοφνιου Για 3 θ ςυνεχόμενθ χρονιά διοργανϊκθκε το 3 ο Καλοκαιρινό Κάμπινγκ Κωφϊν «Summer Deaf» ςτον Βόλο, οποφ οι ςυμμετζχοντεσ διαςκζδαςαν με τθ ψυχι τουσ! Διοργάνωςθ του προγράμματοσ ανταλλαγισ Listen to my hands που πραγματοποιείται από 4 Οκτωβρίου ζωσ 15 Οκτωβρίου ςτθ Χαλκιδικι ασ ευχόμαςτε καλό Χειμϊνα! Με φιλικοφσ χαιρετιςμοφσ

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ;

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; Η πρϊτθ οργάνωςθ νζων ςτθν Ελλάδα ζχει αναδείξει ςθμαντικά ηθτιματα και κζςεισ πρϊτθ από όλουσ. Πρϊτθ θ ΟΝΝΕΔ ζχει ςυμπεριλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα. ασ ευχαριςτϊ. ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου

Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα. ασ ευχαριςτϊ. ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα ασ ευχαριςτϊ ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου ασ ευχαριςτϊ για τθν παρουςία ςασ, Για τθν υποδοχι ςασ ασ ευχαριςτϊ γιατί αγκαλιάςατε

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγικό ςθμείωμα Διευκφνοντοσ Συμβοφλου ςελ. 2. FRUITLOGISTICA Berlin,

Ειςαγωγικό ςθμείωμα Διευκφνοντοσ Συμβοφλου ςελ. 2. FRUITLOGISTICA Berlin, Ειςαγωγικό ςθμείωμα Διευκφνοντοσ Συμβοφλου ςελ. 2 Συμμετοχι ΟΠΕ ςε διεκνείσ εκκζςεισ τροφίμων - ποτϊν: ISM Cologne, ςελ.3 FRUITLOGISTICA Berlin, ςελ.3 PRODEXPO Moscow, ςελ.4 BIOFACH Nuremberg, ςελ.5 GULFOOD

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Δελτίο Τφπου Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ 2014-15 Το πρόγραμμα τθσ Εκνικισ Λυρικισ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημική Εταιρία Κοιμωμικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας

Ελλημική Εταιρία Κοιμωμικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας Ελλημική Εταιρία Κοιμωμικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας ΠΑΡΣΗ-ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 9-10 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2015 ΤΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΔ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ Είναι γνωςτό πωσ θ αποτυχία του Μουςολίνι εναντίον των Ελλινων ιταν αυτι που τελικά προκάλεςε

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ο Υπεφκυνοσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ του Τμιματοσ ΛΟΓΙΣΙΚΗ του Τ.Ε.Ι. Μεςολογγίου παραδίδει ςτουσ αςκοφμενουσ φοιτθτζσ του Τμιματοσ αυτόν τον ΟΔΗΓΟ ςτον οποίο ζχουν ςυγκεντρωκεί τα κυριότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο,

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Α..Ι.. ΕΚΔΟΗ 3 ΙΟΤΝΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κανονισμός Λειτουργίας Α..Ι.. 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ... 3 ΥΜΡΣΡΥ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ.... 3 ΕΔΤΑ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ....

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου 1 Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Το 24 Ο Πανελλήνιο υνζδριο τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ Εδϊ και δφο χρόνια, ςτα χωριά του Ρθλίου που εντάχτθκαν ςτον Διμο Βόλου λόγω Καλλικράτθ, υπάρχει μια μόνιμθ ζνταςθ ανάμεςα ςτουσ κατοίκουσ και τθν ΔΕΥΑΜΒ που οφείλεται ςτον

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ. Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ. Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 2 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΑΞΘ Αϋ ΕΝΟΤΘΤΑ 7 Θ : ΧΑΑΞΕΛΣ, ΡΑΗΛ ΡΟΣΚΕΣΘ ΚΑΛ ΑΦΑΛΕΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα