Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των"

Transcript

1 Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των γονιϊν μου και τθσ εποχισ εκείνθσ, που ζλεγαν ότι πρζπει κάποιοσ να κάνει ζνα πράγμα και καλά. Ζνα από τα παιχνίδια μου ςτο Γυμνάςιο τα καλοκαίρια, ιταν να ςυναρμολογϊ μθχανάκια, αφοφ θ οικογζνειά μου είχε καταςτιματα με αυτοκίνθτα και μθχανζσ. Κανονικι δουλειά ξεκίνθςα τα καλοκαίρια, από τθν Αϋ Γυμναςίου. Μεγάλωςα, βλζπετε, ς ζνα περιβάλλον που αποκαλείται «επιχειρθματικό». Κατά μία ζννοια θ επιχειρθματικότθτα ιταν ςτθ φφςθ μου-- και το περιβάλλον βοικθςε ςτθν ανάπτυξι τθσ. Στο αξιακό ςφςτθμα τθσ οικογζνειασ μου, εξάλλου, θ μόρφωςθ και θ εργαςία αποτελοφςαν βαςικά ςτοιχεία. Επεδίωξα να μθν κάνω μονοδιάςτατεσ ςπουδζσ. Μπικα ςτθ Φιλοςοφικι Ακθνϊν, ςποφδαςα Αγγλικι Φιλολογία, Γλϊςςεσ και ταυτόχρονα Πλθροφορικι ενϊ αργότερα Ψυχολογία και Διοίκθςθ Ομάδων. Διαρκϊσ αναηθτοφςα το νζο, το δθμιουργικό, αυτό που κα μου κινοφςε το ζντονο ενδιαφζρον. Δεν μου ζλειπε, όμωσ, ο ρεαλιςμόσ. Ζτςι, θ πρϊτθ μου εταιρεία είχε ωσ αντικείμενο τα λιπαντικά εκμεταλλευόμενθ τα όποια πλεονεκτιματα μποροφςε να μου προςφζρει θ κζςθ του πατζρα μου που 1

2 ιταν εμπορικόσ διευκυντισ ςε μεγάλθ αντιπροςωπεία αυτοκινιτων. Από τότε ζμακα να υπολογίηω τα πράγματα καλφτερα. Δεν ζμακα, όμωσ, να πθγαίνω με το ρεφμα. Δεν κζλω να υπονοιςω ότι θ αντίδραςθ για τθν αντίδραςθ είναι θ επικυμθτι επιχειρθματικι πρακτικι. Το αντίκετο: κα είναι ςφντομθ θ επιχειρθματικι ηωι εκείνου που αγνοεί τουσ κινδφνουσ. Για μζνα, φιλοςοφικά, θ ζννοια του «πθγαίνω ενάντια ςτο ρεφμα» ερμθνεφεται ωσ μία ςτάςθ που αρνείται να υιοκετιςει τθ ςυμβατικότθτα για χάρθ τθσ ςυμβατικότθτασ. Διότι, ζτςι, οι περιςςότερεσ ςθμαντικζσ επιχειρθματικζσ αποφάςεισ δε κα είχαν ποτζ λθφκεί. Για μζνα «κόντρα ςτο ρεφμα» ςθμαίνει αναηιτθςθ ευκαιριϊν εκεί που οι άλλοι δεν ψάχνουν ι και δεν βλζπουν. Ζτςι, ςτθν πορεία μου πιγα πολλζσ φορζσ κόντρα ςτο ρεφμα με τθν ζννοια πωσ όταν ζβλεπα μία επιχειρθματικι ευκαιρία ςτθν οποία πίςτευα, δεχόμουν να αναλάβω και τα ρίςκα. Το 1999 λοιπόν ανζλαβα το τεράςτιο ρίςκο να φτιάξουμε ςτθν εταιρεία τθλεπικοινωνιϊν Vivodi το δικό μασ δίκτυο ςε μία αγορά που δεν ιταν ρυκμιςμζνθ. ( photo 1) Ήταν μία επζνδυςθ που βαςίςτθκε ςτο όραμα και ςτθν επικυμία να υπάρχουν και ςτθν Ελλάδα αναβακμιςμζνεσ υπθρεςίεσ ςτθν τθλεφωνία που υπιρχαν και ςτο εξωτερικό. 2

3 Λάκθ, βζβαια, ζγιναν. Υποτίμθςα τα εμπόδια που φζρνουν ςτθν επιχειρθματικι δράςθ οι αγκυλϊςεισ του ςυςτιματοσ. Δεν ςτάκμιςα καλά τον παράγοντα χρόνο και προχϊρθςα πολφ γριγορα ςε μεγάλεσ επενδφςεισ, κεωρϊντασ ότι είναι ςθμαντικό να είςαι ο πρϊτοσ. Και, δεν αποςφρκθκα εγκαίρωσ ϊςτε να αποκομίςω κζρδθ ι να ελαχιςτοποιιςω τθ ηθμιά. Πείςμα? Υπερβολικι πίςτθ ςτο όραμα μου? Αδυναμία να παραδεχτϊ τα λάκθ? Κςωσ όλα αυτά μαηί, ίςωσ και κάποια άλλα ακόμθ. Σε παρόμοια λογικι κινικθκα και τϊρα με τθν κρίςθ. Η φυςιολογικι αντίδραςθ κάκε επιχειρθματία που ζρχεται αντιμζτωποσ με φφεςθ τθσ μορφισ και ζκταςθσ που ηοφμε τθν τελευταία πενταετία, είναι να μαηευτεί. Στον «Ελλθνικό Κόςμο» ζκανα ακριβϊσ το αντίκετο. Πίςτεψα ότι ο πολιτιςμόσ, θ μάκθςθ, ( photo 2) θ ψυχαγωγία ωσ αγωγι τθσ ψυχισ, κα ιταν αγακά με υψθλι ηιτθςθ, ακριβϊσ λόγω τθσ κρίςθσ.. Πορεφκθκα με τθν πεποίκθςθ ότι ςτον πολιτιςμό βαςικόσ παράγοντασ είναι θ εξωςτρζφεια και θ καινοτομία. Μθν ξεχνάμε επίςθσ ότι ο πολιτιςμόσ είναι το μεγάλο μασ «ατοφ» και για τον τουριςμό. Είναι μοχλόσ ανάπτυξθσ και μποροφμε να τον αξιοποιιςουμε ωσ εξαγϊγιμο προϊόν. Αντί λοιπόν να περιοριςτοφμε, επεκτακικαμε. Αντί να γίνω εςωςτρεφισ άνοιξα τον «Ελλθνικό Κόςμο» ςε νζα αντικείμενα (photo 3) και νζεσ ςυνεργαςίεσ με το εξωτερικό αλλά και με 3

4 ςθμαντικοφσ οργανιςμοφσ τθσ χϊρασ μασ: Μετά το Μουςείο του Λοφβρου όπου ςυμμετείχαμε ςτθν ζκκεςθ για τον Μζγα Αλζξανδρο δθμιουργϊντασ το πρϊτο ψθφιακό ζκκεμα, ςυνεργαηόμαςτε με το Μουςείο Φυςικισ Ιςτορίασ του Λονδίνου, το Αμερικανικό, αλλά και με ελλθνικοφσ φορείσ και άλλα Ιδρφματα όπωσ το Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, το Μουςείο Γουλανδρι, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικοφ, το Αςτεροςκοπείο και πολλά πολλά άλλα. Αντί να μπω ςτο καβοφκι μου, ζψαξα να βρω μερικά από τα διαμάντια που υπάρχουν γφρω μασ και φρόντιςα να τα αναδείξω. Φρζςκιεσ, καινοτόμεσ ιδζεσ και προγράμματα, εκκζςεισ διεκνοφσ κφρουσ, κεατρικζσ παραγωγζσ υψθλισ ποιότθτασ, νζεσ προβολζσ εικονικισ πραγματικότθτασ ςτθ Θόλο, αναςκαφζσ ( photo 4) διαλζξεισ, επιςκζψεισ μακθτϊν, εκπαιδευτικά προγράμματα (photo 5) ικελα να μπορεί ο Ελλθνικόσ Κόςμοσ να ςτακεί όρκιοσ μζςα ςτθν κρίςθ και να εξακολουκεί να προςφζρει. Και αν κρίνω από τα ςχόλια των επιςκεπτϊν μασ τα κατάφερε! Αρκεί να ςασ πωσ μετά από πρόςφατθ επίςκεψθ οικογενειϊν από τθν Αμερικι ςτο πλαίςιο τθσ Disney Cruises, ο «Ελλθνικόσ Κόςμοσ» αναδείχκθκε από τθ Disney ωσ θ καλφτερθ εκδρομι που ζκαναν παγκοςμίωσ! (photo 6) Ζχω πάρει, λοιπόν, αρκετά ρίςκα. Αρκετζσ φορζσ. Άςχετα από το αποτζλεςμα, αυτό που μετρά, τουλάχιςτον από τθ δικι μου οπτικι γωνία, 4

5 δεν είναι τα ρίςκα που παίρνεισ ι, ακόμθ, αν παίρνεισ ρίςκα ι όχι. Το ηθτοφμενο ςτθν επιχειρθματικότθτα είναι θ διάκεςθ να αγωνίηεςαι, να πιςτεφεισ ςτο όραμα ςου, να κάνεισ αυτό που εςφ κεωρείσ το ςωςτό. Γιατί ό, τι και να κάνεισ, τα λάκθ κα ςυνυπάρχουν πάντα με τισ επιτυχίεσ. Αυτό που ζμακα, όμωσ, είναι ότι θ ανάλθψθ του ρίςκου ςτθν επιχειρθματικι δράςθ ςε μακαίνει να κατανοείσ τον κίνδυνο, να τον αναλφεισ και να τον μετράσ. Να τον υπολογίηεισ. Όχι με νοφμερα. Αλλά με διαίςκθςθ. Και θ διαδικαςία αυτι ςε αλλάηει, Σε ωριμάηει. Επίπονα, με προςωπικό και ενίοτε οικογενειακό κόςτοσ, αλλά γριγορα και αποτελεςματικά. Κι αυτό ςε κάνει καλφτερο άνκρωπο και καλφτερο επιχειρθματία. Μακαίνεισ επίςθσ να ξεχωρίηεισ τισ δφο όψεισ του επιχειρθματικοφ ρίςκου. Η μία είναι αυτι που προκφπτει από τα νοφμερα και τουσ υπολογιςμοφσ. Είναι το ρίςκο που βαςίηεται ςε μακθματικζσ πικανότθτεσ. Εκατοντάδεσ είναι τα μοντζλα που ζχουν αναπτυχκεί αλλά κα πω ότι δεν ζχω διόλου πειςκεί για τθ χρθςιμότθτα τουσ. Θεωρϊ, εξάλλου, ότι αυτό που μετρά είναι θ άλλθ όψθ του ρίςκου: αυτό που ονομάηεται αβεβαιότθτα και θ οποία δεν εκτιμάται, διότι δεν υπάρχουν κοινά αποδεκτά και αντικειμενικά κριτιρια ςτα οποία μπορεί να βαςιςτεί κανείσ. Ο ςφγχρονοσ επιχειρθματίασ κα χρθςιμοποιιςει τα μοντζλα για να εκτιμιςει το μακθματικό ρίςκο. Ο ίδιοσ επιχειρθματίασ, 5

6 όμωσ, κα λάβει τισ τελικζσ αποφάςεισ του, αναγνωρίηοντασ ότι ηει ς ζναν κόςμο όπου κυριαρχεί θ αβεβαιότθτα, τθν οποία κα πρζπει να λάβει υπόψθ του κατά τθν υλοποίθςθ τθσ επιχειρθματικισ του δράςθσ. Ο αλθκινόσ επιχειρθματίασ, ο πετυχθμζνοσ επιχειρθματίασ, τρζφεται με τθν προςπάκειά του να δθμιουργιςει το μζλλον που οραματίηεται. Βαδίηει ωςτόςο πάνω ςε ζνα δρόμο δφςκολο, γεμάτο παγίδεσ και προβλιματα. Η εμμονι ςτο όραμα, θ πίςτθ ςτισ δικζσ του ικανότθτεσ κακϊσ και των ςυνεργατϊν του, θ αίςκθςθ τθσ προςφοράσ και θ πράξθ τθσ δθμιουργίασ είναι αυτά που κα κρίνουν τθν επιτυχία ι αποτυχία τθσ επιχειρθματικισ προςπάκειασ όπωσ και τθν προςωπικι του επιτυχία ι αποτυχία. Σασ ευχαριςτϊ! 6

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Θ Σοφία Χατηι ςυγγραφζασ του Μουτότο παρουςίαςε το βιβλίο τθσ ςτα παιδιά των τμθμάτων Α1 και Α2 Γυμναςίου τθσ Λωνιδείου Σχολισ. ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΡΑ ΠΟΤ ΗΡΘΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ Ο ΜΟΤΣΟΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ 28 Σεπτεμβρίου 2010 Εργαςτιριο και παρουςίαςθ με κζμα: Δικτφωςθ με τοπικοφσ ςυνεργάτεσ: κοινζσ δράςεισ για προϊκθςθ των δεξιοτιτων ανάγνωςθσ Ομιλιτρια: Ute Hachmann,

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ!

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ! 1 2 ΛΕΑ ΜΘΤΟΡΟΛΛΣ ΚΕΚΥΑΣ, ΡΑΞΩΝ & ΔΛΑΡΟΝΤΛΩΝ ΝΘΣΩΝ ΓΑΦΕΛΟ ΝΕΟΤΘΤΟΣ «ὑμῖν γάρ ἐςτιν ἡ ἐπαγγελία καί τοῖσ τζκνοισ ὑμῶν καί πᾶςι τοῖσ εἰσ μακράν, ὅςουσ ἄν προςκαλζςθται Κφριοσ ὁ Κεόσ ἡμῶν» (Πράξ. 2,39) ΗΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

"ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΜΙΝΩΣΑΤΡΟ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ ΑΙΣΙΕ ΣΗ ΚΡΙΗ"

ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΜΙΝΩΣΑΤΡΟ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ ΑΙΣΙΕ ΣΗ ΚΡΙΗ ΤΙΤΛΟΣ: "ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΜΙΝΩΣΑΤΡΟ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ ΑΙΣΙΕ ΣΗ ΚΡΙΗ" Σσγγραφέας: Γιάννης Βαροσφάκης Εκδόζεις: ΑΑ. Λιβάνη www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΜΕΡΟ Α... 3 Hot Spots:... 4 Ποιοσ είναι όμωσ ο Παγκόςμιοσ

Διαβάστε περισσότερα

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων.

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ε.Ε.Α. κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. Κυρίεσ και κφριοι, αγαπθτά μου παιδιά, καλθςπζρα ςασ Σε μια εποχι που

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ:ϋϋΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΘ ΔΙΑΦΘΜΙΘϋϋ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΘΓΘΣΘ: MΟΤΣΑΚΘ ΒΑΙΛΘ ΑΜΑΡΙΣΘ ΝΙΚΟ ΧΑΝΙΑ 2010 2 Copyright Νίκοσ

Διαβάστε περισσότερα

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ 2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ WEB 2.0 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ WEB 2.0 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΑΣΡΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ WEB 2.0 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» πουδαςτήσ: ΠΑΝΣΑΖΗ ΠΕΣΡΟ Ειςηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιςμόσ Δράςθσ Διοικθτικοφ υμβουλίου ΚΟΚΕΝ Μάρτιοσ 2012 Απρίλιοσ 2013 Χοιροκοιτία, 7 Απριλίου 2013

Απολογιςμόσ Δράςθσ Διοικθτικοφ υμβουλίου ΚΟΚΕΝ Μάρτιοσ 2012 Απρίλιοσ 2013 Χοιροκοιτία, 7 Απριλίου 2013 Απολογιςμόσ Δράςθσ Διοικθτικοφ υμβουλίου ΚΟΚΕΝ Μάρτιοσ 2012 Απρίλιοσ 2013 Χοιροκοιτία, 7 Απριλίου 2013 του Αντϊνθ Ρολυδϊρου, Ρροζδρου ΚΟΚΕΝ Φίλεσ και φίλοι, εκπρόςωποι των κζντρων νεότθτασ τθσ Κφπρου.

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Διευκυντι Ζκδοςθσ. Κείμενο Θζςθσ και Αντίκεςθσ Ο υνδικαλιςμόσ ςτθν Τγεία

Από τον Διευκυντι Ζκδοςθσ. Κείμενο Θζςθσ και Αντίκεςθσ Ο υνδικαλιςμόσ ςτθν Τγεία Οικονομία Υγεία Τριμθνιαία Επιςτθμονικι Επικεϊρθςθ των Οικονομικϊν τθσ Υγείασ Υπό τθν Αιγίδα τθσ Ερευνθτικισ Μονάδασ Υγείασ του Ακθναϊκοφ Ινςτιτοφτου Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ Τόμοσ 1 οσ, Τεφχοσ 3 ο, Ιοφλιοσ-Αφγουςτοσ-Σεπτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΙI Α.Δ. LAKHSMI

ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΙI Α.Δ. LAKHSMI ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΙI Α.Δ. LAKHSMI ΑΛΧΗΜΕΙΑ II ΑΡΟ ΤΟΝ Α. Δ. ΛΑΚΣΜΛ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Ππωσ ςάσ υποςχεκικαμε ςτισ τελευταίεσ ςελίδεσ τθσ Αλχημείασ Ι, ςάσ παρουςιάηουμε αυτό το μικρό βιβλίο με μεγάλθ ευχαρίςτθςθ: θ Αλχημεία

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τεχνικών ςυνεργαςίασ για εξερεφνηςη αγνώςτων περιοχών ςε Παιχνίδια Στρατηγικήσ Πραγματικοφ Χρόνου με χρήςη Νευροεξζλιξησ

Ανάπτυξη τεχνικών ςυνεργαςίασ για εξερεφνηςη αγνώςτων περιοχών ςε Παιχνίδια Στρατηγικήσ Πραγματικοφ Χρόνου με χρήςη Νευροεξζλιξησ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Τομζασ Θλεκτρονικισ και Υπολογιςτϊν Εργαςτιριο Επεξεργαςίασ Πλθροφορίασ και Υπολογιςμϊν (ΕΠΥ) Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΚΑΣΑΝΕΒΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: ΠΑΙΟΤΡΑ ΦΩΣΙΟ Εξεταςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία

Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία ΕΡΓΑΛΑ Α' ΣΡΛΜΘΝΟΤ ΣΘ Ν. Ε. ΛΟΓΟΣΕΧΝΛΑ Α ΛΤΚΕΛΟΤ Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία ΤΠΕΤΚΤΝΘ ΚΑΚΘΓΘΣΡΛΑ : κ. Ιρα Δοφρου ΤΝΣΟΝΛΜΟ ΕΡΓΑΛΑ: Λωάννα ταμοποφλου Δθμιτρθσ Κοκολιόσ Δθμιτρθσ Κοντογιάννθσ Κατερίνα Λζπουρθ Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΑ Μάρθα Καηζαρίδοσ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Θεζζαλονίκη 2011 2 3 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Προϊόντα ιδιωτικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Ν. Καραμοφηθ, Τρίτθ 21 Φεβρουαρίου 2012 Κφκλοσ Δθμόςιων Συηθτιςεων ΕΛΙΑΜΕΠ, ΙΟΒΕ, KANTOR, Κίνθςθσ Πολιτών, Διεκνοφσ Διαφάνειασ Ελλάδοσ

Ομιλία κ. Ν. Καραμοφηθ, Τρίτθ 21 Φεβρουαρίου 2012 Κφκλοσ Δθμόςιων Συηθτιςεων ΕΛΙΑΜΕΠ, ΙΟΒΕ, KANTOR, Κίνθςθσ Πολιτών, Διεκνοφσ Διαφάνειασ Ελλάδοσ 1 Οι ιδιωτικοποιιςεισ ςτθν Ελλάδα: Ιςτορικζσ Καταβολζσ και Οι Προςκλιςεισ Μπροςτά μασ Η διαδικαςία των ιδιωτικοποιιςεων ςτθν Ελλάδα ξεκίνθςε ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990, επί υπουργίασ του τζφανου

Διαβάστε περισσότερα