ΜΔΣΟΓΔΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΣΟΓΔΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗΣ"

Transcript

1 ΜΔΣΟΓΔΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗΣ Πεπιγπαθή Μαθήμαηορ 1. Τίηλορ Μαθήμαηορ Ανάπηςξη Πποζωπικών Γεξιοηήηων 2. Κωδικόρ Μαθήμαηορ ΑΓΠ Τύπορ Μαθήμαηορ (Υποσπεωηικό/ Διδίκεςζη) Υπνρξεσηηθό 4. Δπίπεδο Μαθήμαηορ Μεηαπηπρηαθό 5. Έηορ Σποςδών Πξώην 6. Δνόηηηα Γεύηεξε Δλόηεηα 7. Πιζηωηικέρ Μονάδερ (ECTS) 5 8. Όνομα Γιδαζκόνηων Νηίλνο Καζεηδηώηεο, Αλλίηα Πέηξνπ 9. Μαθηζιακά Αποηελέζμαηα Τν πξόγξακκα έρεη σο ζηόρν ηελ παξνρή γλώζεσλ ζε έλα ηδηαίηεξα θξίζηκν ηνκέα γηα όινπο ηνπο αλζξώπνπο: αθνξά πξώηηζηα ηελ απηνγλσζία θαη κεηέπεηηα ηελ εθκάζεζε ηερληθώλ απηνβειηίσζεο θαη κεηαβνιήο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ώζηε λα βειηησζεί ην επίπεδν επηθνηλσλίαο ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ θαη ζηελ πξνζσπηθή δσή. Πεξηιακβάλεη ελόηεηεο, νη νπνίεο απαληνύλ ζε εξσηήζεηο πνπ θαζεκεξηλά καο δεκηνπξγνύλ αγσλία θαη ιεηηνπξγνύλ σο εκπόδην ζηελ θαζεκεξηλόηεηά καο. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε: Να γλσξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπο Να γλσξίδνπλ ηε ζθαίξα ησλ ελδηαθεξόλησλ ηνπο Να αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο αλαηξνθνδόηεζεο θαη λα αλαπηύμνπλ ηηο δεμηόηεηέο ηνπο ζηε ρξήζε ηεο αλαηξνθνδόηεζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ππνθίλεζεο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο Να αληηιεθζνύλ ηνπο ηύπνπο θξηηηθήο πνπ ππάξρνπλ θαη λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο άζθεζεο επνηθνδνκεηηθήο θξηηηθήο θαη αληηκεηώπηζεο όισλ ησλ κνξθώλ θξηηηθήο πνπ ζα ηνπο αζθεζνύλ ζηε κειινληηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία Να εληνπίδνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ ηνπο δεκηνπξγνύλ άγρνο θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηερληθέο γηα λα ειέγρνπλ ην άγρνο ηνπο Να πξνγξακκαηίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο εκεξήζηεο θαη εβδνκαδηαίεο δξαζηεξηόηεηεο 1

2 ηνπο Να ζέηνπλ πξνηεξαηόηεηεο θαη ξεαιηζηηθνύο ζηόρνπο Να αληηκεησπίδνπλ εύζηνρα ηηο παξεκβνιέο ζηε δνπιεηά ηνπο Να εληζρύζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη λα βειηηώζνπλ ηηο ηθαλόηεηεο πνπ απαηηνύληαη ζε πεξηπηώζεηο νκηιηώλ θαη παξνπζηάζεσλ ζε κεγάιν αθξναηήξην. Να πξνιαβαίλνπλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ δεκηνπξγηθά θαη απνηειεζκαηηθά ην ζπκό ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο Να θαηαλνήζνπλ ηελ πξνέιεπζε, ηα αίηηα θαη ηηο πεγέο ηνπ ζπκνύ ηνπο Να ρξεζηκνπνηνύλ απιέο ηερληθέο θαη πξαθηηθέο ζηελ αληηκεηώπηζε θαη εμάιεηςε ηνπ ζπκνύ Να δηαηεξνύλ πςειά επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο ηζνξξνπίαο θαη εξεκίαο ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο ζπλδηαιιαγέο ζε θνηλσληθό θαη επαγγεικαηηθό επίπεδν Να θαηαλνήζνπλ πώο αλαπηύζζεηαη ε απηνπεπνίζεζε θαη πώο απηή επεξεάδεη ηελ απόδνζή ηνπο Να δηδαρζνύλ πξαθηηθνύο ηξόπνπο γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπο έηζη, ώζηε λα αμηνπνηνύλ ζην έπαθξν ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο Να θαηαλνήζνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο δηαπξαγκαηεύζεσλ θαη λα αλαπηύμνπλ ηηο δεμηόηεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα απνηειεζκαηηθή δηαπξαγκάηεπζε Να αληηιεθζνύλ ηε ζεκαζία ηεο απνηειεζκαηηθήο ζπκκεηνρήο ζε ζπκβνύιηα, ζπζθέςεηο, ζπλεδξηάζεηο θαη πώο απηά ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρία ησλ ζηόρσλ ηνπο 10. Τπόπορ Παπάδοζηρ Πξόζσπν κε Πξόζσπν 11. Ππο-απαιηούμενα και Σςν-απαιηούμενα Γελ ππάξρνπλ 12. Σςνιζηώμενερ Πποαιπεηικέρ Δκπαιδεςηικέρ Σςνιζηώζερ ηος Ππογπάμμαηορ Σποςδών Γελ ππάξρνπλ 2

3 13. Πεπιεσόμενο Μαθήμαηορ (Σηόσορ, Πεπιεσόμενο) Γηαρείξηζε Φξόλνπ Βαζηθέο Αξρέο ηνπ Eisenhower Τερληθέο δηαρείξηζεο ρξόλνπ Πξαθηηθέο αζθήζεηο δηαρείξηζεο ρξόλνπ Γηαρείξηζε Σηξεο Ο κεραληζκόο ηνπ ζηξεο Τξόπνη κείσζεο ηνπ ζηξεο Πξαθηηθή ηερληθώλ κείσζεο ηνπ ζηξεο Απηνπεπνίζεζε Η ζεκαζία ηεο απηνπεπνίζεζεο Απηνγλσζία θαη επαγγεικαηηθή επηηπρία/αλαγλώξηζε Πξαθηηθνί ηξόπνη βειηίσζεο ηεο απηνπεπνίζεζεο Τερληθέο Παξνπζηάζεσλ Γνκή θαη ρξεζηκόηεηα ησλ παξνπζηάζεσλ Τα πξέπεη θαη ηα κε Πξαθηηθή Άζθεζε: Παξνπζηάδσ θαη Δλεκεξώλσ Γηαπξαγκαηεύζεηο θαη ζπλαληήζεηο Η θύζε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Απνηειεζκαηηθέο ζπζθέςεηο Πξαθηηθή Άζθεζε: Δθαξκόδνληαο Μνληέια δηαπξαγκάηεπζεο Γηαρείξηζε Θπκνύ Οδεγόο δηαρείξηζεο ζπκνύ γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα Μύζνη γύξσ από ην ζπκό Απιέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζπκνύ Πξαθηηθή άζθεζε : Θεξκόκεηξν Θπκνύ Αλάιπζε Πξνζσπηθόηεηαο Σπκπιήξσζε Δξσηεκαηνινγίνπ Πξνζσπηθόηεηαο Αλάιπζε ραξαθηεξηζηηθώλ πξνζσπηθόηεηαο Απηνγλσζία θαη αλάπηπμε ζηξαηεγηθώλ βειηίσζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο Αλάιπζε Δλδηαθεξόλησλ Σπκπιήξσζε Δξσηεκαηνινγίνπ Δλδηαθεξόλησλ Δληνπηζκόο νηθνγέλεηαο ελδηαθεξόλησλ Δπαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο 3

4 Φηίδνληαο ηελ Τέιεηα Οκάδα Οη ξόινη ηνπ Μπέιπηλ Δληνπηζκόο ξόισλ κε βάζε ηελ θιίκαθα ηνπ Μπέιπηλ Πξνβνιή ηαηλίαο κε ζηόρν ην θηίζηκν κηαο ηέιεηαο νκάδαο Παξνρή Αλαηξνθνδόηεζεο Η ζεκαζία ηεο Αλαηξνθνδόηεζεο (feedback) ζηε βειηίσζε ηεο απόδνζεο θαη ζπκπεξηθνξάο Δπνηθνδνκεηηθή Αλαηξνθνδόηεζε Πξαθηηθή άζθεζε ζηελ παξνρή Αλαηξνθνδόηεζεο κε αλάζεζε ξόισλ Απνδνρή θαη Άζθεζε Κξηηηθήο Δπνηθνδνκεηηθή θαη Καηαζηξνθηθή Κξηηηθή Μνκθή/Υπνηίκεζε/Καηεγνξία Καλόλεο αληηκεηώπηζεο θξηηηθήο Φξήζηκεο ζπκβνπιέο ζηελ άζθεζε θξηηηθήο Δξγαζηήξη επηθνηλσλίαο κ ε αλάζεζε ξόισλ ζηελ άζθεζε θαη αληηκεηώπηζε θξηηηθήο 14. Σςνιζηώμενη ή Απαιηούμενη Βιβλιογπαθία Title Authors Publisher Year 1. The Success Principles: How to Get from Where You Are to Where You Want to Be The new Psychology of Achievement Jack Canfield and Janet Switzer Harper Collins December Personal Development for Smart People: The Conscious Pursuit of Personal Growth Steve Pavlina Hay House October 2009 Δπιππόζθεηη Βιβλιογπαθία: Title Authors Publisher Year 1. Personal Development and Management Skills Chris Routledge, Jan Carmichael CIPD Nov The Decision Book: Krogerus PROFILE

5 Fifty models for strategic thinking Mikael and Tschappeller Roman BOOKS LTD 3. Reaching Your Potential: Personal and Professional Development Robert K. Throop and Marion B. Castellucci Cengage Learning October Σσεδιαζμένερ Μαθηζιακέρ Γπαζηηπιόηηηερ και Γιδακηικέρ Μέθοδοι Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιέμεσλ, νη θνηηεηέο ζα παξαθνινπζήζνπλ νπηηθνγξαθεκέλν πιηθό γηα ηελ θάζε ελόηεηα παξάιιεια κε ηηο παξνπζηάζεηο ηνπ εθπαηδεπηή. Δπίζεο ζα αλαιπζνύλ κειέηεο πεξηπηώζεηο θαη απνηειέζκαηα εξεπλώλ ζρεηηθά κε ην ζέκα. Μνληέια πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ζα ζπδεηεζνύλ ζε νκάδεο θαη ζα παξνπζηαζηνύλ ηξόπνη απηνβειηίσζεο. Οη θνηηεηέο ζα παξνπζηάζνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο δηαιέμεηο ζηελ νκάδα. 16. Μέθοδοι Αξιολόγηζηρ και Κπιηήπια Μέθοδοι Αξιολόγηζηρ Παξνπζηάζεηο, αηνκηθέο θαη νκαδηθέο κειέηεο, αζθήζεηο θαηαλόεζεο, εξγαζία ζην ζπίηη, ζπδεηήζεηο θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο. Κπιηήπια Αξιολόγηζηρ Αηνκηθή Παξνπζία / Σπκκεηνρή ζηελ ηάμε: 10% Οκαδηθέο Δξγαζίεο: 30% Γξαπηή Δμέηαζε/Δξγαζία ζην Σπίηη: 60% 17. Γλώζζα Γιδαζκαλίαρ Διιεληθή 18. Ππακηική Άζκηζη Όρη 5

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching DIPLOMA IN LIFE COACHING Accredited training program by Association for Coaching Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα : Diploma in Life Coaching Σηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τν πξόγξακκα γηα ην Life Coaching (πξνπόλεζε δσήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

CTP Development Σεμινάπιο

CTP Development Σεμινάπιο 1 CTP Development Σεμινάπιο Σκοπόρ Σν εκηλάξην Certified Training Professional Development (CTP Development) έρεη ζρεδηαζηεί κε ζηόρν λα πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο παηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο θαη ηερληθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέσλ γηα ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο Ζ Περίοδος

Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέσλ γηα ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο Ζ Περίοδος Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέσλ γηα ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο Ζ Περίοδος Θεζζαινλίθε, 23/02/2012 Αγαπεηνί γνλείο, Τα Πξόηππα Εθπαηδεπηήξηα

Διαβάστε περισσότερα

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά Ανδπέαρ Μοςγγολιάρ 1 M.Sc, Αναζηάζιορ Ρίγγαρ 2 Ph.D., Πέηπορ Μανεζιώηηρ 3 M.Sc,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

T.I.P.S. T-learning to Improve Professional Skills for Intercultural dialogue

T.I.P.S. T-learning to Improve Professional Skills for Intercultural dialogue T.I.P.S. T-learning to Improve Professional Skills for Intercultural dialogue Ο θορέας FOR.COM - Formazione per la Comunicazione ζε ζσνεργαζία με ηον θορέα IRIV - Institut de Recherche et d Information

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώζζα. Β Γςμναζίος. Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη μοπθή ζώυν. Ανακαλύπηονηαρ ηην ηέσνη ηος σπονογπαθήμαηορ.»

Νεοελληνική Γλώζζα. Β Γςμναζίος. Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη μοπθή ζώυν. Ανακαλύπηονηαρ ηην ηέσνη ηος σπονογπαθήμαηορ.» Π.3.2.1 Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζύκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 30 δηδαθηηθέο ώξεο αλά ηάμε Νεοελληνική Γλώζζα Β Γςμναζίος Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Καιακαξηδήο Ιάθωβνο 1, Καιακαξηδή Καηεξίλα 2 1.Γεσπόλνο - Δθπαηδεπηηθόο Μsc «Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού

Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Αιίθε Καδηαξίδνπ ρνιηθή ύκβνπινο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Καζηνξηάο

Διαβάστε περισσότερα

Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle

Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle Γεκήηξεο Γανύζεο 1, Σζακπίθα Καξάθηδα 2, Δπζηξαηία Ληαθνπνύινπ 3, Βαζίιεο Νηαινύθαο 4 1 Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο daousis@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. ΣΠΔ ζηη Γιακςβέπνηζη Δκπαιδεςηικών Μονάδυν

ΦΑΚΔΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. ΣΠΔ ζηη Γιακςβέπνηζη Δκπαιδεςηικών Μονάδυν ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ «Π.Μ.. ΜΟΝΣΔΛΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» Φστώριο ΚΕΓΕ Δήμητρα, Λ. Ρόδοσ-

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ (ΠΑΚΔ)

Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ (ΠΑΚΔ) Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Δ. Γ. Καςνύξα Δθπαηδεπηηθόο Μνπζηθήο leniw_kap@yahoo.gr Ρ. Γ. Κσηζάθεο Τπνςήθηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδπάζειρ μαθηηών πποζσολικήρ ηλικίαρ ζηα πλαίζια δπαζηηπιοηήηυν με τηθιακά παισνίδια

Αλληλεπιδπάζειρ μαθηηών πποζσολικήρ ηλικίαρ ζηα πλαίζια δπαζηηπιοηήηυν με τηθιακά παισνίδια 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 331 Αλληλεπιδπάζειρ μαθηηών πποζσολικήρ ηλικίαρ ζηα πλαίζια δπαζηηπιοηήηυν με τηθιακά παισνίδια Σ. Κίπγιναρ 1, Ε. Μαζηαύπαλη 2 1 Γάζθαινο, M. Ed. ICT, kirginas@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Teaching of cultural mediators: Views of participants

Διαβάστε περισσότερα

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2 Αξιοποιώνηαρ ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη για ηην ανάπηςξη ηηρ ικανόηηηαρ ηων παιδιών να αναλύοςν κπιηικά ηην πεπιβαλλονηική και κοινωνική ηοςρ καηάζηαζη: η πεπίπηωζη ηος 3 ος Γιαπολιηιζμικού Γημοηικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία.

Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία. Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία. Κιεάλζεο Βαζδόθαο Καζεγεηήο Μ.Δ.-Φπζηθόο ΠΔ04-32ν ΓΔΛ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα