ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.)"

Transcript

1 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.) 1

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ...1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ Συμβατικά Στοιχεία Ρρότυπα Ροςότθτεσ τθσ Μελζτθσ Σχζδια Ημερολόγιο του Ζργου Χρονοδιαγράμματα Γενικόσ Επιςτάτθσ Απομάκρυνςθ Ακατάλλθλου Ρροςωπικοφ Αποφυγι Ατυχθμάτων και Ρρϊτεσ Βοικειεσ Αςφάλεια και Φωτιςμόσ Υποχρεωτικι Σφνταξθ Μθτρϊου Ζργου ΡΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΑΣΙΩΝ Υλικά Εργαςίεσ Δείγματα Εργαςιϊν ΡΕΙΓΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Νερό Αςβζςτθσ- Ρολτόσ Αςβζςτθ Τςιμζντο Ρόρτλαντ Ελλθνικοφ τφπου Λευκό τςιμζντο Άμμοσ Σκφρα Σφvτριμμα (γαρμπίλι) Ρρόχυτα είκρα από Σκυρόδεμα, Διαςτάςεων 15 Χ 30cm Ζτοιμα Κονιάματα με βάςθ τον Αςβζςτθ ι το Τςιμζντο ι και τα δφο Ενιςχφςεισ Κονιαμάτων Βελτιωτικά Κονιαμάτων Ειδικά Ζτοιμα Κονιάματα ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ ΧΑΑΞΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΓΑΣΙΕΣ Αντικείμενο Σχετικά Ρρότυπα Γενικοί Προι Εκςκαφζσ Διάκεςθ Ρροϊόντων Εκςκαφϊν Επιχϊςεισ με Ρροϊόντα Εκςκαφϊν Συμπφκνωςθ Επιχϊςεισ με Σκφρα Λατομείου Ρλιρωςθ με Κθπευτικό Χϊμα Ανοχζσ Αντικείμενο πλθρωμισ

3 6. ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ - ΑΟΡΛΑ ΚΑΙ ΟΡΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΑ Αντικείμενο Γενικά Αναφορζσ Υλικά Τρόποσ Εκτζλεςθσ των Εργαςιϊν Ευπακι Σθμεία Υλικά Τρόποσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν Ευπακι Σθμεία Ξυλότυποι Γενικά Υλικά Καταςκευισ Τρόποσ Καταςκευισ Οπλιςμοί ΕΡΙΣΤΩΣΕΙΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΟΥ Αντικείμενο Υποβολζσ Ελαττωματικά Υλικά Γενικά Υποβάςεισ για Δαπεδοςτρϊςεισ ςε Χωμάτινεσ Επιφάνειεσ Βάςεισ για δαπεδοςτρϊςεισ ςε Χωμάτινεσ Επιφάνειεσ Δαπεδοςτρϊςεισ ςε Υφιςτάμενεσ Σκλθρζσ Επιφάνειεσ Φιλζτα Beton Εγκιβωτιςμοφ Τςιμεντόπλακεσ Φιλζτα Μαρμάρου Τεχνθτοί κυβόλικοι Επιςτρϊςεισ με φυςικά πετρϊμαται Οδθγόσ τυφλϊν Αντικείμενο Ρλθρωμισ ΡΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ - ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ Αντικείμενο Υλικά Οπτόπλινκοι Διάκενοι Με Οριηόντιεσ Οπζσ ΛΙΘΟΙ ΑΓΟΙ Κονίαμα Δόμθςθσ - Ζλεγχοσ Υλικϊν Δόμθςθ Τρόποσ επιμζτρθςθσ Αντικείμενο πλθρωμισ Ανοχζσ ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Αντικείμενο Γενικοί Προι Χρωματιςμοί ςε Επιφάνειεσ Εμφανϊν Σκυροδεμάτων Ρροετοιμαςία των Επιφανειϊν Εφαρμογι Χρωματιςμοφ Ρροφυλάξεισ - Γενικζσ Οδθγίεσ Βερνίκια Ξφλινων Επενδφςεων Βαφι Μεταλλουργικϊν με Ντουκοχρϊματα Αντικείμενο Ρλθρωμισ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΦΕΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

4 11. ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ

5 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το τεφχοσ αυτό των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν Οικοδομικϊν Εργαςιϊν, αφορά: ςτουσ τεχνικοφσ ςυμβατικοφσ όρουσ, ςχετικά με το είδοσ και τθν ποιότθτα των υλικϊν, ςτον τρόπο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν κακϊσ και ςτθν διενζργεια των αναγκαίων ελζγχων και δοκιμϊν, ςφμφωνα με τισ γραπτζσ οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ. 5

6 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ 1.1 Συμβατικά Στοιχεία Τεκμαίρεται ότι ο Εργολάβοσ ζχει αντιλθφκεί τθν ζκταςθ και τον χαρακτιρα των εργαςιϊν και ότι ζχει λάβει υπόψθ ςτθν προςφορά του όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ποςότθτεσ, τα κόςτθ, τισ δαπάνεσ, τουσ κινδφνουσ, τισ υποχρεϊςεισ και απαιτιςεισ ποφ παρουςιάηονται άμεςα ι μποροφν να ςυναχκοφν ζμμεςα από τα ςυμβατικά ςτοιχεία και οι τιμζσ του ςτον Ρροχπολογιςμό Ρροςφοράσ κεωρείται ότι περιλαμβάνουν ό,τι απαιτείται για τθν καταςκευι, τθν ςυμπλιρωςθ και τθν ςυντιρθςθ του ζργου ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Η οργάνωςθ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν ςε Κεφάλαια, Άρκρα και παραγράφουσ και θ διάρκρωςθ των ςχεδίων δεν κα περιορίηουν τον Εργολάβο ςτον διαχωριςμό των εργαςιϊν ι ςτον κακοριςμό τθσ ζκταςθσ των εργαςιϊν που κα εκτελεςκοφν από το κάκε ςυνεργείο. Ο Εργολάβοσ και όλοι οι Υπεργολάβοι του κα λαμβάνουν υπόψθ όλα τα ςχζδια, τα άρκρα των προδιαγραφϊν και τα λοιπά ςτοιχεία τθσ Μελζτθσ, και κα περιλαμβάνουν ςτθν εργαςία κάκε τι που μπορεί λογικά να ςυναχκεί από αυτά και είναι απαραίτθτο για τθν επίτευξθ του επικυμθτοφ αποτελζςματοσ. Πλθ θ εργαςία κα γίνει ςφμφωνα με τα ςχζδια και τισ Ρροδιαγραφζσ ϊςτε να ικανοποιεί απόλυτα τθν Επίβλεψθ. 1.2 Ρρότυπα Οπουδιποτε ςτισ παροφςεσ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ι ςε άλλο τμιμα των ςυμβατικϊν ςτοιχείων γίνεται αναφορά ςε Ρρότυπα, αυτά κα ερμθνεφονται ωσ Ελλθνικά Ρρότυπα, π.χ. ΕΛΟΤ - Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Τυποποίθςθσ, Ρ.Τ.Ρ. - Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, - Ε.Τ.Ε.Ρ. κ.λ.π.. Οι αναφορζσ αυτζσ κα αφοροφν πάντοτε τθν τελευταία ζκδοςθ του ςχετικοφ προτφπου, κανονιςμοφ ι οδθγίασ, με όλεσ τισ τυχόν μετζπειτα ανακεωριςεισ και διορκϊςεισ. Κωδικόρ Άπθπος A.T. Σίηλορ Απθπος ΚΩΔ. ΕΣΕΠ "ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-" Απθπα Μελέηηρ ΝΑΟΙΚ Α\ Καζαίξεζε κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από άνπιν ζθπξόδεκα, κε εθαξκνγή ζπλήζσλ κεζόδσλ θαζαίξεζεο ΝΑΟΙΚ Α\ Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε αληιίαο γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/ ΝΑΟΙΚ Α\ Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο Γνκηθά πιέγκαηα B500C ΝΑΟΓΟ Α\Γ Τπόβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνύ πάρνπο ΝΑΟΓΟ Α\Γ Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνύ πάρνπ ΝΑΟΓΟ Α\Γ08 Α 7 Αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο αζηηθήο νδνύ ΝΑΠΡ Α05 16 Πιήξσζε λεζίδσλ κε θπηηθή γε εθηόο αζηηθώλ πεξηνρώλ, ρσξίο ηελ πξνκήζεηα ηνπ ΝΑΟΙΚ Α\ Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ

7 ΝΑΟΙΚ Α\ Ξπιόηππνη ρπηώλ κηθξνθαηαζθεπώλ ΝΑΟΙΚ Α\ Δπηζηξώζεηο κε ρνλδξόπιαθεο νξζνγσληζκέλεο ΝΑΟΙΚ Α\ Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο βξαρώδεο ζε εδάθε βξαρώδε, εθηόο από γξαληηηθά-θξνθαινπαγή ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθώλ πιώλ ΝΑΟΙΚ Α\ Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ ζε εδάθε γαηώδε-εκηβξαρώδε ΝΑΟΙΚ Α\ Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ ζε εδάθε βξαρώδε, εθηόο από γξαληηηθά-θξνθαινπαγή, ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθώλ ΝΑΟΙΚ Α\ Καζαίξεζε κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, κε εθαξκνγή ζπλήζσλ κεζόδσλ θαζαίξεζεο ΝΑΟΙΚ Α\ Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνύ γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/ ΝΑΟΙΚ Α\ Ξπιόηππνη ζπλήζσλ ρπηώλ θαηαζθεπώλ ΝΑΟΙΚ Α\ Ληζνδνκέο αλσδνκώλ κε ηζηκεληναζβεζηνθνλίακα ησλ 400 kg ηζηκέληνπ θαη 0,08 m3 αζβέζηνπ ΝΑΟΓΟ Α\Β51 38 Πξόρπηα θξάζπεδα από ζθπξόδεκα ΝΑΠΡ Α06 40 Πιήξσζε λεζίδσλ κε θπηηθή γε ζε αζηηθέο πεξηνρέο, ρσξίο ηελ πξνκήζεηα ην πιηθνύ ΝΑΟΙΚ Α\ Καζαίξεζε αλσδνκώλ από αξγνιηζνδνκή ή ιηζνδνκή ΝΑΤΓΡ Α\ Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θόξησζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε. Γηα βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00 m ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεύζεσο ιαηνκείνπ ΝΑΗΛΜ Ν Πίιαξ νδνθσηηζκνύ ηεζζάξσλ αλαρσξήζεσλ Α\ Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ πιεπξηθή απόζεζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο. Πα βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00 m ΝΑΟΙΚ Α\ Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ ρσξίο ηε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ ζε εδάθε γαηώδε-εκηβξαρώδε ΝΑΟΙΚ Α\ Δπίρσζε κε πξντόληα εθζθαθώλ, εθβξαρηζκώλ ή θαηεδαθίζεσλ ΝΑΟΓΟ Α\Β Κνηηνζηξώζεηο, πεξηβιήκαηα αγσγώλ, εμνκαιπληηθέο ζηξώζεηο θιπ από ζθπξόδεκα C12/ ΝΑΠΡ Η σιήλεο από πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) 6 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 16 mm ΝΑΠΡ Η σιήλεο από πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) 6 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 25 mm ΝΑΠΡ Η σιήλαο από PVC 4 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 50 mm ΝΑΠΡ Η ηαιάθηεο απηνξπζκηδόκελνο, επηζθέςηκνο ΝΑΤΓΡ Α\ Δπηρώζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηό ακκνράιηθν ιαηνκείνπ Γηα ζπλνιηθό πάρνο επίρσζεο έσο 50 cm ΝΑΟΓΟ Α\Γ Αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m κε ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ ΝΑΠΡ Η Ραθόξ ραιύβδηλα γαιβαληζκέλα, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 1 in

8 ΝΑΠΡ Η Ραθόξ ραιύβδηλα γαιβαληζκέλα, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 1 1/2 in ΝΑΠΡ Η Σαπ ραιύβδηλα, γαιβαληζκέλα, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 1 in ΝΑΠΡ Η Μαζηνί ραιύβδηλνη, γαιβαληζκέλνη, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 1 in ΝΑΠΡ Η Μαζηνί ραιύβδηλνη, γαιβαληζκέλνη, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 1 1/2 in ΝΑΠΡ Η πιιέθηεο από ζηδεξνζσιήλεο ρσξίο ξαθή, Φ 1 1/2 in, 2 εμόδ ΝΑΠΡ Η θαηξηθνί θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 16 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ in ΝΑΠΡ Η θαηξηθνί θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 16 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 11/2 in ΝΑΠΡ Η θαηξηθνί θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 16 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 2 in ΝΑΠΡ Η Τδξόκεηξα νξεηράιθηλα, πνιιαπιήο ξηπήο, Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 1 1/2 in ΝΑΠΡ Η Απηόκαηε βαιβίδα εμαεξηζκνύ, πιαζηηθή ή κεηαιιηθή ΝΑΠΡ Η Βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο (θιαπέ) κε ειαηήξην ή άιιν κεραληζκό, DN Φ 1 1/2 in ΝΑΠΡ Η Μεησηέο πίεζεο ΡΝ 16 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 1 1/2 in ΝΑΟΓΟ Α\Β Μηθξνθαηαζθεπέο κε ζθπξόδεκα C20/ ΝΑΟΓΟ Α\Β30.3 Υαιύβδηλνο νπιηζκόο ζθπξνδεκάησλ, xαιύβδηλν δνκηθό πιέγκα B500C ΝΑΟΙΚ Α\ Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνύ γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C12/ ΝΑΟΙΚ Α\ Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνύ γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C20/ ΝΑΟΙΚ Α\ Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε αληιίαο γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C12/ ΝΑΟΙΚ Α\ Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε αληιίαο γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C20/ ΝΑΟΙΚ Α\ Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο Υαιύβδηλνη νπιηζκνί θαηεγνξίαο B500C ΝΑΟΙΚ Α\71.22 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ή παηεηά κε ηζηκεληνθνλίακα

9 Ππου δεν αναφζρονται Ελλθνικά Εκνικά Ρρότυπα, τα υλικά και θ εργαςία κα είναι ςφμφωνα με αποδεκτά Ευρωπαϊκά πρότυπα τθσ εγκρίςεωσ του Επιβλζποντα και ο Εργολάβοσ κατά τθν υποβολι των δειγμάτων των υλικϊν κα ςυνυποβάλλει και το κείμενο του ςχετικοφ προτφπου μεταφραςμζνο ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 1.3 Ροςότθτεσ τθσ Μελζτθσ Οι ποςότθτεσ που αναγράφονται ςτον Ρροχπολογιςμό Ρροςφοράσ είναι ενδεικτικζσ και δεν είναι δυνατόν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν παραγγελία των ποςοτιτων τθσ καταςκευισ. Ο Εργολάβοσ υποχρεοφται να προβαίνει ςε παραγγελίεσ των ποςοτιτων βαςιηόμενοσ ςε δικά του αποκλειςτικά ςτοιχεία. 1.4 Σχζδια Πλα τα ςχζδια, φωτογραφίεσ, εκτυπϊςεισ κλπ, ανικουν αποκλειςτικά ςτον Αγωνοκζτθ και κα του επιςτραφοφν με τθν ςυμπλιρωςθ του ζργου. Ο Εργολάβοσ κα προβεί ςε δικι του αποτφπωςθ. Ο Εργολάβοσ κα κάνει κάκε τι το απαραίτθτο για να τθν ορκι εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςφμφωνα με το πνεφμα και το γράμμα των ςχεδίων, είτε αυτό εμφανίηεται ςτα ςχζδια, είτε όχι, υπό τον όρο ότι αυτό μπορεί να ςυναχκεί λογικά από αυτά. 1.5 Ημερολόγιο του Ζργου Ο Εργολάβοσ υποχρεοφται ςτθν τιρθςθ Ημερολογίου του Ζργου ςτο οποίο κα αναγράφονται κακθμερινϊσ και αδιαλείπτωσ, ςε θμερολογιακι βάςθ, οι επικρατοφςεσ καιρικζσ ςυνκικεσ, οι εργαςίεσ που εξετελζςκθςαν, ο αρικμόσ του απαςχολουμζνου προςωπικοφ κατά ςυνεργείο και ειδικότθτα, οι παρατθριςεισ και οι εντολζσ του Επιβλζποντοσ. Το θμερολόγιο κα είναι τριπλότυπο, κα υπογράφεται από τον Εργοταξιάρχθ και τον Επιβλζποντα και κα τθροφνται από τον Επιβλζποντα δφο αρχεία, ενϊ το ςτζλεχοσ κα παραμζνει ςτα χζρια του Εργολάβου. 1.6 Χρονοδιαγράμματα Ο Εργολάβοσ πζραν του χρονοδιαγράμματοσ που κα υποβάλει κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, υποχρεοφται να ςυντάξει ςε άμεςθ ςυνεργαςία με τον Επιβλζποντα, λεπτομερι χρονοδιαγράμματα των επί μζρουσ εργαςιϊν, τθν τιρθςθ των οποίων κα παρακολουκοφν ανελλιπϊσ ο Εργοταξιάρχθσ και ο Επιβλζπων. 1.7 Γενικόσ Επιςτάτθσ Ο Εργολάβοσ κα απαςχολεί επί τόπου του ζργου από τθν ζναρξθ μζχρι το πζρασ των εργαςιϊν επιπροςκζτωσ του Εργοταξιάρχου ζναν ικανό γενικό επιςτάτθ τθσ εγκρίςεωσ του Επιβλζποντα. 9

10 1.8 Απομάκρυνςθ Ακατάλλθλου Ρροςωπικοφ Ο Εργολάβοσ υποχρεοφται εφόςον του κοινοποιθκεί ςχετικό ζγγραφο από τον Επιβλζποντα να προβαίνει ςτθν άμεςθ και δια παντόσ απομάκρυνςθ από το εργοτάξιο οποιουδιποτε μζλουσ του προςωπικοφ του που κα κρικεί από τον Επιβλζποντα ωσ ακατάλλθλο, είτε από πλευράσ τεχνικισ κατάρτιςθσ, είτε από πλευράσ ςυμπεριφοράσ. 1.9 Αποφυγι Ατυχθμάτων και Ρρώτεσ Βοικειεσ Ο Εργολάβοσ υποχρεοφται να λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αποφυγι ατυχθμάτων (απαςχόλθςθ ειδικευμζνου προςωπικοφ, χριςθ κράνουσ, προςτατευτικά κιγκλιδϊματα, προειδοποιθτικζσ πινακίδεσ, απαγόρευςθ ειςόδου ατόμων άςχετων με το Ζργο κ.ά.) ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ Διατάξεισ (ΡΔ 1073 τθσ "περί μζτρων αςφαλείασ εισ εργοτάξια", ΡΔ 778 τθσ "περί των μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν και ΡΔ τθσ "περί υγιεινισ και αςφαλείασ των εργατϊν") και να τθρεί τισ Διατάξεισ αυτζσ κακ όλθ τθν διάρκεια του Ζργου Αςφάλεια και Φωτιςμόσ Ο Εργολάβοσ κα εγκαταςτιςει περίφραξθ και άλλα μζςα παρεμποδιςμοφ τθσ πρόςβαςθσ ςε όλεσ τισ πλευρζσ του εργοταξίου, απαραίτθτεσ για τθν προςταςία των γειτονικϊν ιδιοκτθςιϊν, ατόμων, οχθμάτων κλπ. από βλάβθ. Ο Εργολάβοσ κα εξαςφαλίςει τθν προςταςία του ζργου, των υλικϊν του εξοπλιςμοφ και τθν αςφάλεια του κοινοφ Υποχρεωτικι Σφνταξθ Μθτρώου Ζργου Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντάξει το μθτρϊο του ζργου, που κα εκτελεςκεί όπωσ αυτό κα καταςκευαςκεί τελικά, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται παρακάτω: α) Η εργολαβία κα κεωρθκεί ότι δεν ζχει περαιωκεί αν δεν υποβλθκεί ςτθν υπθρεςία επίβλεψθσ, μετά το πζρασ των εργαςιϊν, το μθτρϊο του ζργου. β) Οι δαπάνεσ ςφνταξθσ και υποβολισ του μθτρϊου του ζργου περιλαμβάνονται, κατά ανοιγμζνο τρόπο, ςτισ υπόλοιπεσ δαπάνεσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και δεν καταβάλλεται ιδιαίτερθ αμοιβι ςτον ανάδοχο για τθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία. 10

11 2. ΡΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΑΣΙΩΝ 2.1. Υλικά Πλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτισ διάφορεσ εργαςίεσ πρζπει να είναι τθσ καλφτερθσ ποιότθτασ από αυτά που κυκλοφοροφν ςτθν αγορά, χωρίσ βλάβεσ ι ελαττϊματα και να είναι κατάλλθλα για τον ςκοπό που προορίηονται, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτισ προδιαγραφζσ αυτζσ κακϊσ και ςτισ ειδικζσ ζγγραφεσ διευκρινιςτικζσ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ, όςον αφορά τθν προζλευςθ, τθν ποιότθτα, τισ διαςτάςεισ, το ςχιμα, το χρωματιςμό, τθν τελικι επεξεργαςία και τζλοσ τθν εμφάνιςθ τουσ. Ο εργολάβοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτον Επιβλζποντα για ζγκριςθ, ζγκαιρα και με εφλογα χρονικά περικϊρια, ςφμφωνα με τισ εντολζσ του Επιβλζποντα ι όπωσ ορίηεται ςτισ ςυμβατικζσ προδιαγραφζσ, όλα τα δείγματα των υλικϊν που προτίκεται να χρθςιμοποιιςει ςτθν εκτζλεςθ του Ζργου. Ο Επιβλζπων ελζγχει και εγκρίνει αυτά τα δείγματα μζςα ςε εφλογο χρόνο, μόνο ωσ προσ τθν ςυμμόρφωςθ με τισ αρχζσ τθσ μελζτθσ και τισ πλθροφορίεσ των ςυμβατικϊν ςτοιχείων. Κάκε εργαςία κα είναι ςφμφωνθ με τα υποβλθκζντα δείγματα. Τα δείγματα αυτϊν των υλικϊν κα παραμείνουν ςε κατάλλθλα διαμορφωμζνο χϊρο ςτο Εργοταξιακό Γραφείο τθσ Επίβλεψθσ ζωσ το τζλοσ του Ζργου, ι μζχρι να προχωριςει θ εγκατάςταςι τουσ ςε ικανοποιθτικό επίπεδο. Πλα τα εμφανι υλικά τελειωμάτων κα προζρχονται απαραιτιτωσ από τθν ίδια παρτίδα καταςκευισ και κα ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ τυποποίθςθ. Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα περάςουν από εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ, προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ ποιότθτα και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και ιδιότθτεσ τουσ. Για υλικά που κα κακοριςτοφν από τθν Επίβλεψθ πρζπει να γίνει πρόβλεψθ ςτθν παραγγελία για παρακατακικθ υλικϊν για μελλοντικι χριςθ ςε ςυντιρθςθ και επιςκευζσ. Η αποκικευςθ των υλικϊν κα γίνεται γενικά ςε ςθμεία και με τζτοιο τρόπο ϊςτε να μθν εμποδίηεται θ ομαλι ροι τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, δεν επιτρζπεται δε ςε καμία περίπτωςθ, θ εναπόκεςθ υλικϊν ςτο χϊρο των αρχαίων, ι ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ εκτόσ εάν με φροντίδα του αναδόχου χορθγθκοφν οι ςχετικζσ άδειεσ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. Η αποκικευςθ των ευπακϊν υλικϊν κα γίνεται ςε χϊρουσ και ςε ςυνκικεσ που κα πλθροφν τισ ςχετικζσ ειδικζσ προδιαγραφζσ των προμθκευτϊν του κάκε είδουσ. Για τα ειδικά υλικά που καλφπτονται από εργοςταςιακζσ εγγυιςεισ αυτζσ κα κατατεκοφν ςτθν Υπθρεςία. 11

12 2.2. Εργαςίεσ Πλεσ οι εργαςίεσ που προβλζπονται ςτο ζργο κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτισ προδιαγραφζσ αυτζσ, τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ, τισ ειδικζσ ζγγραφεσ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ και τισ προφορικζσ διευκρινιςεισ και οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ του ζργου. Η Υπθρεςία μπορεί να απορρίπτει κάκε εργαςία κακότεχνθ ι μθ ςφμφωνθ προσ τα παραπάνω και να επιβάλλει τθν άμεςθ αποςφνκεςθ και ανακαταςκευι τθσ. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφϊνεται αμζςωσ προσ τισ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ και να απομακρφνει από το εργοτάξιο όλα τα άχρθςτα υλικά που κα προκφψουν από τθν αποςφνκεςθ, εκτόσ από τα χριςιμα που μπορεί να τα χρθςιμοποιιςει ςτο ζργο μόνο μετά από ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ Δείγματα Εργαςιών Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να καταςκευάηει επαρκι δείγματα "εργαςιϊν" επί τόπου του ζργου ςτισ κατάλλθλεσ κζςεισ - ϊςτε να λαμβάνονται οι τελικζσ αποφάςεισ για τθν ζγκριςθ τουσ - με δικζσ του δαπάνεσ. Επίςθσ βαρφνουν τον ανάδοχο όλεσ οι δαπάνεσ προμικειασ και απομάκρυνςθσ των υλικϊν που απορρίφκθκαν ςαν ακατάλλθλα, οι δαπάνεσ για τθν αποκάλυψθ κρυμμζνων μερϊν των διαφόρων τμθμάτων των ζτοιμων εργαςιϊν κακϊσ και οι δαπάνεσ κακαίρεςθσ, αποςφνκεςθσ και ανακαταςκευισ ζργων ςτα οποία διαπιςτϊκθκαν κακοτεχνίεσ ι θ χριςθ ακατάλλθλων υλικϊν ι και τζλοσ κάκε άλλθ δαπάνθ που προκαλείται άμεςα ι ζμμεςα από τθν διαδικαςία τθσ δειγματολθψίασ υλικϊν και εργαςιϊν. 12

13 3. ΡΕΙΓΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 3.1. Νερό Σε όλεσ γενικά τισ δομικζσ εργαςίεσ κα χρθςιμοποιθκεί νερό κακαρό, διαυγζσ και πόςιμο απαλλαγμζνο οξζων και γενικά επιβλαβϊν προςμίξεων που μπορεί να προκαλζςουν δυςμενείσ χθμικζσ επιδράςεισ ςε άλλα υλικά. Το νερό κα πλθρεί πλιρωσ και ςε κάκε περίπτωςθ, τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτθν απόφαςθ ΕΔ2α/01/21/Φ.Ν.310 τθσ 08.03/ (ΦΕΚ 266 Β) «'Εγκριςθ Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ», και τουσ όρουσ που κζτει θ ςχετικι προδιαγραφι του προτφπου ΕΛΟΤ 345. Δεν κα χρθςιμοποιοφνται υπόγεια νερά, απόβλθτα εργοςταςίων, νερά ελϊν και παρομοίων προελεφςεων και ποιοτιτων νερά, κακϊσ και καλαςςινοφ, για κάκε χριςθ και ςε οποιοδιποτε τμιμα του ζργου. Η Υπθρεςία μπορεί να διατάξει τθν χθμικι ανάλυςθ του νεροφ που κα χρθςιμοποιθκεί, ο δε ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ με δικι του φροντίδα και δαπάνεσ να κάνει τθν ανάλυςθ προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ καταλλθλότθτα του νεροφ. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ με δικζσ του δαπάνεσ και φροντίδα να κάνει όλεσ τισ αναγκαίεσ διαδικαςίεσ, εγκαταςτάςεισ και παροχζσ για να εξαςφαλίςει όλθ τθν απαιτοφμενθ για το ζργο ποςότθτα νεροφ κακϊσ και τθν διοχζτευςθ του ςτισ κζςεισ εργαςίασ, ςε επαρκι ποςότθτα και πίεςθ δικτφου Αςβζςτθσ- Ρολτόσ Αςβζςτθ Ο αςβζςτθσ κα προζρχεται από κακαρό αςβεςτόλικο καλά ψθμζνο με περιεκτικότθτα ςε οξείδιο του αςβεςτίου και οξείδιο του μαγνθςίου μεγαλφτερθ του 95 %, κα είναι λευκόσ, δεν κα ζχει υαλοποιθκεί, κα είναι πρόςφατοσ, δεν κα ζχει αλλοιωκεί κακόλου από τον αζρα, τθν βροχι και τθν υγραςία, κα είναι ςε μεγάλα κομμάτια, χωρίσ ςκόνθ και κατά το δυνατό ομοιόχρωμοσ. Σε περίπτωςθ που είναι ςε βϊλουσ κα προζρχεται από πρόςφατθ όπτθςθ, με φρφξθ που ζχει γίνει με αζρα καφςθσ. Ο αςβζςτθσ κα "ςβινεται" αμζςωσ μόλισ προςκομιςκεί ςτο εργοτάξιο, αλλιϊσ κα αποκθκεφεται ςε προφυλαγμζνεσ από τθν υγραςία αποκικεσ. Ο πολτόσ αςβζςτθ που προκφπτει μετά το ςβιςιμο του αςβζςτθ με άφκονο νερό κα ζχει διπλάςιο όγκο από τον άςβεςτο αςβζςτθ, κα εμφανίηει δε φφραμα γλοιϊδεσ χωρίσ κομμάτια λίκων, άμμου και πάςθσ φφςθσ αδρανϊν υλικϊν. Αν χρθςιμοποιθκεί ςκόνθ αςβζςτθ, αυτι κα περνά από κόςκινο οπισ 0.25 mm και κα ζχει ομοιόμορφο χρϊμα. Ο αςβζςτθσ μζςα ςτον αςβεςτόλακκο κα προςτατεφεται από τον ατμοςφαιρικό αζρα με πλαςτικό φφλλο. Η χρθςιμοποίθςθ του πολτοφ αςβζςτθ κα γίνεται μετά τθν απόψυξθ του και όχι νωρίτερα από 5 θμζρεσ από το ςβφςιμο του για τα κονιάματα δόμθςθσ και 20 θμζρεσ για τα κονιάματα των επιχριςμάτων. 13

14 Γενικά ςτα ςυνδετικά κονιάματα των πλινκοδομϊν κα αποφευχκεί θ χριςθ αςβζςτθ. Αντί του αςβζςτθ, κα χρθςιμοποιοφνται ειδικά ζτοιμα προσ χριςθ υδατοδιαλυτά υποκατάςτατα χωρίσ διαβρωτικι δράςθ Τςιμζντο Ρόρτλαντ Ελλθνικοφ τφπου. Γενικά όπου χρθςιμοποιείται τςιμζντο και δεν αναφζρεται άλλθ ειδικι ζνδειξθ εννοείται τςιμζντο Ρόρτλαντ Ελλθνικοφ τφπου. Κατά τον χρόνο τθσ χρθςιμοποίθςθσ του πρζπει να πλθρεί τισ απαιτιςεισ που προδιαγράφονται ςτο Ρ.Δ. 244/ (ΦΕΚ 69Α/ ) "Ρερί Κανονιςμοφ Τςιμζντου για ζργα από ςκυρόδεμα". Σε περιπτϊςεισ που δεν καλφπτονται από το πιο πάνω Ρ.Δ. κα ιςχφει το DΙΝ Το τςιμζντο κα είναι κακαρό, βραδφπθκτο, πρόςφατθσ παραγωγισ, άριςτθσ ποιότθτασ, κα προςκομίηεται μζςα ςε χάρτινα ςακιά με ανζπαφθ τθν ςφραγίδα αςφαλείασ ι κα αποκθκεφεται μζςα ςε ειδικά μεταλλικά ΣΙΛΟ. Η πιξθ του τςιμζντου κα αρχίηει τουλάχιςτον μετά από τρεισ ϊρεσ και κα τελειϊνει το αργότερο μετά 19 ϊρεσ. Δεν κα περιζχει οξείδιο του μαγνθςίου περιςςότερο του 2%, τα δε κονιάματα ςτα οποία κα χρθςιμοποιθκεί τςιμζντο όταν υποςτοφν τισ ανάλογεσ δοκιμζσ δεν κα αλλοιϊνονται. Γενικά ο ανάδοχοσ πριν από κάκε προμικεια τςιμζντου κα γνωρίηει ςτθν Υπθρεςία το εργοςτάςιο προμικειασ και μόνο κατόπιν ζγκριςθσ τθσ να το προμθκεφεται. Η Υπθρεςία μπορεί να ηθτιςει ανά 50 τόνουσ τςιμζντου εργαςτθριακι δοκιμι τςιμζντου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του DΙΝ 1164, με φροντίδα και δαπάνθ του αναδόχου. Τςιμζντο ακατάλλθλο ι μθ ςφμφωνο προσ το DΙΝ 1164 κα απομακρφνεται αμζςωσ από το εργοτάξιο. Το τςιμζντο εάν δεν αποκθκεφεται ςε ΣίΛΟ αλλά ςε ςακιά, κα προςτατεφεται τελείωσ από τθν υγραςία ι τισ καιρικζσ μεταβολζσ, κα είναι προφυλαγμζνο μζχρι τθν ςτιγμι τθσ χρθςιμοποίθςισ του ςε κλειςτζσ αποκικεσ που κα αερίηονται, επάνω ςε ξφλινα δάπεδα τουλάχιςτον 30 cm ψθλότερα από το ζδαφοσ. Στο εργοτάξιο κα υπάρχει πάντοτε θ αναγκαία ποςότθτα τςιμζντου ϊςτε να μθν προκλθκεί ποτζ κακυςτζρθςθ ςτθν πρόοδο των εργαςιϊν ςε περίπτωςθ ζλλειψισ του. Κάκε τζτοια κακυςτζρθςθ ςτθν πρόοδο των εργαςιϊν κα βαρφνει αποκλειςτικά και μόνον τον ανάδοχο. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποκθκεφει χωριςτά κάκε παραλαβι τςιμζντου ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ δειγματολθψία και ο εν ςυνεχεία εντοπιςμόσ των αποτελεςμάτων αυτισ ςε κακοριςμζνθ ποςότθτα. Τςιμζντο που ζχει αλλοιωκεί από τθν πολυκαιρία ι ζχει όγκουσ ι ςβϊλουσ ι ζχει ςκλθρφνει ςε τζτοιο βακμό ϊςτε να μθν αποςυντίκεται με ελαφρά ςυμπίεςθ των χεριϊν, κα απομακρφνεται αμζςωσ από το εργοτάξιο. 14

15 Λευκό τςιμζντο. Τα λευκά τςιμζντα που κα χρθςιμοποιθκοφν όπου απαιτοφνται, κα είναι Ελλθνικισ Καταςκευισ τφπου LEFARGE, Θα ζχουν τισ ιδιότθτεσ και προδιαγραφζσ των τςιμζντων Ρόρτλαντ και επί πλζον κα είναι λευκοφ χρϊματοσ. Η λευκότθτα τουσ όταν μετρθκεί με θλεκτροφωτόμετρο FISHER ςε εκατοςτιαία κλίμακα (λευκότθτα κακαροφ οξειδίου του μαγνθςίου) δεν κα είναι κατϊτερθ του 82%. Από άποψθ φυςικϊν, χθμικϊν και μθχανικϊν ιδιοτιτων τα λευκά τςιμζντα κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ των ελλθνικϊν κανονιςμϊν για τςιμζντα υψθλισ αντοχισ Άμμοσ Η άμμοσ κα πλθρεί τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτθν απόφαςθ ΕΔ2α/01/21/Φ.Ν.310 τθσ 08.03/ (ΦΕΚ 266 Β) «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ", και τουσ όρουσ που κζτει θ ςχετικι προδιαγραφι του πρότυπου ΕΛΟΤ. Για όςα κζματα δεν καλφπτονται από τισ πιο πάνω διατάξεισ κα ιςχφουν το DΙΝ 1045 και DΙΝ Ρζραν των ανωτζρω επιςθμαίνονται και τα κατωτζρω: Η άμμοσ κα είναι προζλευςθσ λατομείου τθσ ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ, κακαρι, απαλλαγμζνθ από ξζνεσ επιβλαβείσ προςμίξεισ (χουμϊδεισ, γαιϊδεισ κλπ.), κα προζρχεται από υγιζσ και ανκεκτικό πζτρωμα, και κα ζχει τθν κατάλλθλθ για τον προοριςμό τθσ κοκκομετρικι ςφνκεςθ. Πταν τθν ςφίγγουμε ςτθν παλάμθ πρζπει να τρίηει χωρίσ να προςκολλάται και να τθν ρυπαίνει. Θα είναι απαλλαγμζνθ ουςιϊν που κα μποροφςαν να προκαλζςουν βλαβερζσ αντιδράςεισ με τα αλκαλικά ςτοιχεία του τςιμζντου. Δθλαδι να μθν είναι μεγαλφτερεσ ςε χλωρικά του 0.05% και ςε κειϊκά του 2% κατά βάροσ τςιμζντου. Απαγορεφεται θ χρθςιμοποiθςθ άμμου καλάςςθσ ι ποταμοφ ςτα κονιάματα τθσ τελευταίασ ςτρϊςθσ των επιχριςμάτων. Η άμμοσ που κα χρθςιμοποιθκεί ςτα ςκυροδζματα οπλιςμζνα ι όχι πρζπει να ζχει τζτοια κοκκομετρικι ςφνκεςθ ϊςτε το διάγραμμα τθσ να περιλαμβάνεται μζςα ςτθν άριςτθ περιοχι των καμπυλϊν που προβλζπονται από τουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ Σκφρα Τα ςκφρα κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτθν απόφαςθ ΕΔ2α/01/21/Φ.Ν.310 τθσ 08.03/ (ΦΕΚ 266 Β) «Εγκριςθ Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ", και τουσ όρουσ που κζτει θ ςχετικι προδιαγραφι του προτφπου ΕΛΟΤ. Για όςα κζματα δεν καλφπτονται από τισ πιο πάνω διατάξεισ κα ιςχφουν το DΙΝ 1045 και DΙΝ Ρζραν των ανωτζρω ιςχφουν γενικά όςα αναφζρονται για τθν άμμο ςτθν παράγραφο 3.5. των προδιαγραφϊν αυτϊν, με μεγαλφτερο μζγεκοσ ςκφρων 2.5 ζωσ 3.0 cm. 15

16 Η κοκκομετρικι ςφνκεςθ των ςκφρων κα είναι τζτοια ϊςτε να εξαςφαλίηει τθν ςωςτι διακίνθςθ του νωποφ ςκυροδζματοσ ανάμεςα ςτισ ράβδουσ του ςιδθροφ οπλιςμοφ ϊςτε αυτζσ να καλφπτονται και να περιβάλλονται από ςκυρόδεμα ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των κανονιςμϊν. Η απαίτθςθ αυτι όμωσ δεν πρζπει να γίνεται ςε βάροσ τθσ αντοχισ και των λοιπϊν προδιαγραφόμενων από τθν μελζτθ ιδιοτιτων του ςκυροδζματοσ Σφvτριμμα (γαρμπίλι) Το ςφντριμμα (γαρμπίλι) κα πλθρεί τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτθν απόφαςθ ΕΔ2α/01/21/Φ.Ν.310 τθσ 08.03/ (ΦΕΚ 266 Β) «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ", και τουσ όρουσ που κζτει θ ςχετικι προδιαγραφι του προτφπου ΕΛΟΤ. Για όςα κζματα δεν καλφπτονται από τισ πιο πάνω διατάξεισ κα ιςχφουν το DΙΝ 1045 και DΙΝ Ππου δεν αναφζρονται ειδικά τα όρια κοκκομετρικισ ςφνκεςθσ του ςυντρίμματοσ εννοείται ςφντριμμα 4 ζωσ 10 mm. Το ςφντριμμα μπορεί να αντικαταςτακεί με λεπτοχαλίκια, όπου το επιτρζπουν οι ςυνκικεσ και εφ' όςον πλθροφνται οι απαιτιςεισ του ςχετικοφ κανονιςμοφ Ρρόχυτα είκρα από Σκυρόδεμα, Διαςτάςεων 15 Χ 30cm Τα πρόχυτα ρείκρα από ςκυρόδεμα για τα πεηοδρόμια, κα είναι ςφμφωνα με τθν Ρ.Τ.Ρ. Τ110 και τθν Ρ.Τ.Ρ Ζτοιμα Κονιάματα με βάςθ τον Αςβζςτθ ι το Τςιμζντο ι και τα δφο Θα παρουςιάηουν ιδιότθτεσ ίδιεσ ι καλφτερεσ από τα αντίςτοιχα επί τόπου παραςκευαηόμενα κονιάματα. Η αντιςτοιχία κα πιςτοποιείται από επίςθμα ςε ιςχφ ζγγραφα αναγνωριςμζνων εργαςτθρίων τθσ χϊρασ προζλευςθσ του υλικοφ. Θα ςυνοδεφονται επίςθσ από οδθγίεσ χριςθσ και ςυντιρθςθσ, τθν ονοματολογία των κφριων ςυςτατικϊν του, τον χρόνο και τισ ςυνκικεσ αποκικευςθσ και κάκε άλλθ χριςιμθ για τθν καταςκευι πλθροφορία Ενιςχφςεισ Κονιαμάτων Η αναφορά γίνεται για πλζγματα οπλιςμοφ, ίνεσ οπλιςμοφ, ταινίεσ υφαντζσ ι μθ, που χρθςιμοποιοφνται ωσ οπλιςμόσ από ανόργανεσ φυςικζσ ι τεχνικζσ ίνεσ, διατομζσ από μαλακό γαλβανιςμζνο χάλυβα για τθ διαμόρφωςθ απολιξεων, γωνιϊν, ςκοτιϊν, αρμϊν, κ.λ.π., ίνεσ ανοξείδωτου χάλυβα, δικτυωτά γαλβανιςμζνα ι ανοξείδωτα πλζγματα. Θα ςυνοδεφονται από κατάλογο ιδιοτιτων ( αντοχζσ, αντοχι ςτο χρόνο κ.λ. π) και ζγγραφα πιςτοποίθςθσ, οδθγίεσ χριςθσ, τον χρόνο και τισ ςυνκικεσ αποκικευςθσ και κάκε άλλθ χριςιμθ για τθν καταςκευι πλθροφορία. 16

17 3.10. Βελτιωτικά Κονιαμάτων Τα πρόςκετα για τθ βελτίωςθ οριςμζνων ιδιοτιτων νωπϊν ι ςκλθρυμζνων κονιαμάτων κα χρθςιμοποιοφνται φςτερα από ζγκριςθ του εργοδότθ. Η χρθςιμοποίθςθ τουσ κα γίνεται φςτερα από ςχολαςτικοφ σ ελζγχουσ για τθ διαπίςτωςθ τθσ βελτίωςθσ που πράγματι προκαλοφν και των τυχόν δυςμενϊν παρενεργειϊν που ενδεχομζνωσ να ζχουν. Τα πρόςκετα που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο ζργο κα είναι εγκεκριμζνα από δθμόςιο ι επιςτθμονικό φορζα Ελλθνικό ι του εξωτερικοφ. Για τθ διαπίςτωςθ τθσ καταλλθλότθτασ κα δοκοφν οποιαδιποτε ςτοιχεία ι κρικοφν απαραίτθτα από τον εργοδότθ (προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι, πιςτοποιθτικά εγκρίςεων, εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ κ.λ.π) Η δοςολογία και θ δραςτθριότθτα του επιβραδυντι ι πλαςτικοποιθτι ι ρεοποιθτι κ.λ.π., κα προςδιοριςτοφν τόςο από τισ προδιαγραφζσ του προμθκευτι όςο και από τα ειδικά δοκίμια ελζγχου, που κα προβλεφκοφν για το ςκοπό αυτό. Μεγάλθ προςοχι κα δίνεται πάντα ςτο χϊρο ανάμιξθσ των προςμίκτων, για τθν επίτευξθ ομογενοφσ μίγματοσ Ειδικά Ζτοιμα Κονιάματα Η χριςθ τουσ κα εγκρίνεται φςτερα από ςχετικι μελζτθ ςχετικά με τισ απαιτιςεισ και τθν ανάγκθσ χριςθσ τουσ. Τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και οι διαδικαςίεσ κα είναι οι αναφερόμενεσ για τα πρόςκετα ςτα κονιάματα. 17

18 4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ ΧΑΑΞΗΣ Ο ανάδοχοσ μόλισ εγκαταςτακεί ςτο ζργο και πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, οφείλει να προβεί ςε χάραξθ των προβλεπόμενων καταςκευϊν και να τοποκετιςει ςτακερά ςθμεία ςιμανςθσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ, λαμβάνοντασ υπόψθ του τα ςτοιχεία τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ που πρζπει να προςτατευκοφν. Κάκε κακι χάραξθ και εφαρμογι κα αποκακίςταται αμζςωσ μόλισ διαπιςτωκεί. Κάκε ηθμιά που πικανόν ςυμβεί, ςε οποιαδιποτε φάςθ του ζργου, από κακι χάραξθ ι εφαρμογι, κα βαρφνει αποκλειςτικά και εξ' ολοκλιρου τον ανάδοχο. Για τον ςκοπό αυτό ο ανάδοχοσ πρζπει να διακζςει με δαπάνθ του το κατάλλθλο ζμπειρο προςωπικό με τα ανάλογα όργανα και εργαλεία. 5. ΧΩΜΑΤΟΥΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 5.1. Αντικείμενο Το Αντικείμενο των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν Χωματουργικϊν είναι ο τρόποσ εκτζλεςθσ των απαραίτθτων χωματουργικϊν εργαςιϊν για τθν διαμόρφωςθ του εδάφουσ, τθ κεμελίωςθ ςτοιχείων, τθ φφτευςθ και τθν καταςκευι τεχνικϊν ζργων ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ Μελζτθσ Σχετικά Ρρότυπα Ραράλλθλα με τθν παροφςα Ρροδιαγραφι ιςχφει και θ ΡΤΡ Χ1 του Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε Γενικοί Προι Πλεσ οι χωματουργικζσ εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα ςχζδια και τισ ζγγραφεσ οδθγίεσ και εντολζσ του Επιβλζποντα με αυςτθρι τιρθςθ των αντιςτοίχων ςτακμϊν, κλίςεων και διαςτάςεων. Ο Εργολάβοσ οφείλει πριν από τθν ζναρξθ οποιαςδιποτε εργαςίασ να λαμβάνει όλα τα τοπογραφικά και λοιπά ςτοιχεία ποφ είναι απαραίτθτα για τθν πιςτι εφαρμογι των ςχεδίων ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τοφ Επιβλζποντα Εκςκαφζσ Ο Εργολάβοσ νομιμοποιείται να αρχίςει τισ εκςκαφζσ μόνο μετά από ζλεγχο τθσ χάραξθσ από τον Επιβλζποντα. Η οριηοντιογραφικι και υψομετρικι τοποκζτθςθ τοφ Ζργου (χάραξθ) γίνεται από τον Εργολάβο με δικι του ευκφνθ και χωρίσ ξεχωριςτι αμοιβι, ςφμφωνα με τα καταςκευαςτικά ςχζδια και τισ εντολζσ τθσ Επίβλεψθσ. 18

19 Ο Εργολάβοσ πρζπει να παίρνει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τθν προςταςία των ςκαμμάτων από τθν ειςροι επιφανειακϊν νερϊν τθσ βροχισ και τθν απομάκρυνςθ των νερϊν μακριά από τθν περιοχι των εκςκαφϊν, με ζξοδα του. Κατά τθν εκτζλεςθ των εκςκαφϊν κα τθροφνται απαρεγκλίτωσ οι ςτάκμεσ, οι κλίςεισ και οι διαςτάςεισ που φαίνονται ςτα ςχζδια. Είναι επίςθσ υποχρεωμζνοσ να διορκϊςει κάκε ηθμία με ζξοδά του και να πλθρϊςει κάκε αποηθμίωςθ προσ οποιονδιποτε ικελε επιδικαςκεί. Η ςτάκμθ μζχρι τθν οποία κα εξελιχκοφν οι εκςκαφζσ κα κακορίηεται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ και από τισ εντολζσ τθσ Επίβλεψθσ. Εάν ο Εργολάβοσ προχωριςει ςε εκςκαφι πζραν τθσ ςτάκμθσ αυτισ δεν δικαιοφται να ηθτιςει πλθρωμι τθσ πρόςκετθσ εργαςίασ Διάκεςθ Ρροϊόντων Εκςκαφών Τα προϊόντα εκςκαφϊν που κατά τθν κρίςθ του Επιβλζποντα κρίνονται κατάλλθλα κα χρθςιμοποιοφνται για επιχϊςεισ ορυγμάτων όπωσ και για κάκε είδοσ επίχωςθσ εντόσ του εργοταξίου. Τα ακατάλλθλα και αυτά που δεν πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν κα απομακρφνονται αμζςωσ με αυτοκίνθτα και κα απορρίπτονται ςε χϊρουσ ποφ επιτρζπεται από τθν Αςτυνομία ι άλλεσ Αρχζσ. Ο Εργολάβοσ ζχει τθν ευκφνθ να τθρεί τισ ςχετικζσ διατάξεισ Επιχώςεισ με Ρροϊόντα Εκςκαφών Ρριν από κάκε επίχωςθ κα προθγθκεί ο κακαριςμόσ τθσ προσ επίχωςθ επιφάνειασ και εφόςον υπάρχουν κάμνοι και δζνδρα, το ξερίηωμα τουσ. Οι επιχϊςεισ κα γίνουν με γαιϊδθ ι θμιβραχϊδθ υλικά τα οποία ζχουν εκςκαφκεί επί τόπου ι αποτελοφν υλικό δανείων κατά τθν απόλυτθ κρίςθ του Επιβλζποντα, απθλλαγμζνα φυτικϊν γαιϊν. οργανικϊν εδαφϊν καί πάςθσ φφςεωσ ςκουπιδιϊν καί κλαδιϊν, τζλοσ δεν κα περιζχουν λίκουσ ι κομμάτια λίκων μεγαλφτερα των 5 εκατοςτϊν. Η διάςτρωςθ κα γίνει ςε ςτρϊςεισ πάχουσ το πολφ 20 εκ. καί οι ςτρϊςεισ κα ςυμπυκνωκοφν με βαριά δονθτικι τυπάδα ι ανάλογο κφλινδρο με ςφγχρονο κατάβρεγμα ι με άλλο τρόπο που κα εγκρίνει ο Επιβλζπων. Τα δανειοχϊματα πρζπει να είναι κατάλλθλθσ κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ καί να εγκρικοφν από τον Επιβλζποντα. Ρρίν από κάκε δανειολθψία πρζπει να γνωςτοποιοφνται ςτον Επιβλζποντα οι κζςεισ των δανειοκαλάμων γιά τθν μζτρθςθ τθσ μζςθσ απόςταςθσ μεταφοράσ. Το κοκκϊδεσ υλικό (αμμοχάλικο) που κα χρθςιμοποιείται για επιχϊςεισ ςε ειδικζσ κζςεισ, όπωσ δείχνονται ςτα ςχζδια πρζπει να είναι τθσ εξισ κοκκομετρικισ ςφςταςθσ: Διάμετροσ κόςκινου (χιλ.) % διερχόμενα

20 Συμπφκνωςθ Η ςυμπφκνωςθ των υλικϊν επιχϊματοσ κα γίνεται με τθν χριςθ κάκε φορά καταλλιλων μθχανικϊν μζςων προκειμζνου να επιτευχκεί ςυμπφκνωςθ 96% κατά PROCTOR τουλάχιςτον. Ρριν τθν ςυμπφκνωςθ τα υλικά κα υγραίνονται ι κα αερίηονται ζτςι ϊςτε να περιζχουν περίπου τθν βζλτιςτθ υγραςία ςυμπφκνωςθσ. Ο Εργολάβοσ υποχρεοφται να διενεργιςει μία δοκιμι ςυμπφκνωςθσ ανά 300 τ.μ. επιχωμζνθσ επιφάνειασ ςτισ κζςεισ και ςτρϊςεισ που κα ορίςει ο Επιβλζπων. Οι δοκιμζσ κα διενεργθκοφν από αναγνωριςμζνο εργαςτιριο και τα αποτελζςματα τουσ κα παραδοκοφν εγγράφωσ ςτον Επιβλζποντα και κα καταγραφοφν ςε ιδιαίτερο αρχείο. Οι κζςεισ των δοκιμϊν κα ςθμειωκοφν ςε ιδιαίτερα καταςκευαςτικά ςχζδια με διακριτικό τίτλο "Δοκιμζσ Επιχϊςεων". Επιχϊςεισ για τισ οποίεσ ζχει αποδειχκεί μετά από δοκιμι ότι δεν ζχουν τον κατάλλθλο βακμό ςυμπφκνωςθσ κα απομακρφνονται και κα επανεπιχϊνονται με ζξοδα του Εργολάβου Επιχώςεισ με Σκφρα Λατομείου Οι επιχϊςεισ με ςκφρα λατομείου κα εκτελοφνται με ςκφρα διαμζτρου 0,7 ζωσ 7 εκ μετά από ζγκριςθ του υλικοφ από τον Επιβλζποντα. Η άνω επιφάνεια των επιχϊςεων κα εξομαλφνεται και κα ιςοπεδϊνεται προςεκτικά με τςουγκράνα και τςάπα. 5.9 Ρλιρωςθ με Κθπευτικό Χώμα Σε όςεσ κζςεισ προβλζπεται από τα ςχζδια και τθν τεχνικι περιγραφι πλιρωςθ με κθπευτικό χϊμα, αυτό κα είναι ςφςταςθσ αμμοαργιλϊδουσ ι αμμοπθλϊδουσ προερχόμενο από βάκοσ εκςκαφισ (βάκοσ λιψθσ) 0,70 ζωσ και 1,00 m, με το.η. να κυμαίνεται από 6-8. Στο χϊμα που κα είναι απαλλαγμζνο από ξζνεσ προςμίξεισ, πζτρεσ, χαλίκια, ρίηεσ κ.λ.π. κα αναμιχκεί τφρφθ και κατάλλθλθ ηωικι κόπροσ. Το ελαφριά ςυμπυκνωμζνο πάχοσ κα είναι 30cm Ανοχζσ Γενικά θ εκτζλεςθ των χωματουργικϊν εργαςιϊν πρζπει να γίνει με τζτοια ακρίβεια ϊςτε να είναι δυνατι θ καταςκευι των οικοδομικϊν και άλλων παρομοίων εργαςιϊν μζςα ςτα αντίςτοιχα όρια ανοχισ. Για κάκε περίπτωςθ κακορίηονται οι εξισ ανοχζσ: - για πλάτθ κεμελίων +/- 3% του πλάτουσ - για ςτάκμεσ πυκμζνων κεμελίων +/- 2εκ. - για ςτάκμεσ ςτζψεων επιχϊςεων +/- 3εκ. 20

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ ΚΑΣΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ISO 2859 W Z Z W Προδιαγραφι ΕΣΕΜ 0,6 x 0.7 = 0,42 0.6 L Προδιαγραφι

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΚΙΜΗ ΚΑΘΙΗ (slump test)

ΓΟΚΙΜΗ ΚΑΘΙΗ (slump test) ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΔΣΑΛΛΔΙΩΝ - ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ - ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΓΟΚΙΜΗ ΚΑΘΙΗ (slump test) J&P ΑΒΑΞ: ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΓΟΣ 25 Φεβροσαρίοσ 2011 Σταυρι Ελζνθ Ρεριεχόμενα Βαςικά ςτοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΟΤ ΤΝΟΡΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΗ ΔΟΪΡΑΝΗ»

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΟΤ ΤΝΟΡΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΗ ΔΟΪΡΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. UND1448R 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε τθν διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΘΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΘΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΘΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΜΑΘΘΜΑ: Τεχνολογία Υλικϊν ΘΕΜΑ: Το Plexi Glass ςτθν καταςκευι ζργων τζχνισ ΔΙΔΑΚΩΝ: Γιάννθσ Ηιϊγασ,Φίλιππόσ Καλαμάρασ, Γιάννθσ Καςτριτςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.)

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Το ςυγκεκριμζνο βιβλιάριο ζχει δθμιουργθκεί και διατίκεται από τθν CCS ΑΕ μόνο για τουσ χριςτεσ τθσ Ελλάδασ και

Διαβάστε περισσότερα

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ 7.6.2012 Συνάντθςθ με κ. Χρφςθ Μιχαθλίδθ (Επιτροπι Προςβάςιμου Τουριςμοφ Κφπρου ΕΚΦΚ) και καταγραφι προβλθματικϊν ςθμείων προςβαςιμότθτασ ΑΜΕΑ ςτο Δθμόςιο κιπο Λεμεςοφ και το παραλιακό μονοπάτι. Δθμόςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ (ΜΑΒΕ) ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ. Οι τρεισ φάςεισ του ζργου.

Περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ (ΜΑΒΕ) ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ. Οι τρεισ φάςεισ του ζργου. Περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ (ΜΑΒΕ) ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ. Οι τρεισ φάςεισ του ζργου. Ειςθγθτισ : Βαςίλθσ τοϊλόπουλοσ Φλϊρινα, 17-12-2013 φντομο ιςτορικό του ζργου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Νο 0027/15/5200 «Παροχή υπηρεςιϊν ςτo πλαίςιο επίβλεψησ των εργαςιϊν Π/Μ και Η/Μ του υπό καταςκευή Υβριδικοφ Ενεργειακοφ Ζργου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ):

Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ): 9 Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ): A FK α. Ρ=F K S β. P= γ. P= F A 9 K 2.τθ ςυγκεκριμζνθ φράςθ να επιλζξετε μία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΔΑΘ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ. Θ παραγωγι δαςικϊν προϊόντων. H εκτίμθςθ των ποςοτιτων

ΣΑ ΔΑΘ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ. Θ παραγωγι δαςικϊν προϊόντων. H εκτίμθςθ των ποςοτιτων ΣΑ ΔΑΘ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ παραγωγι δαςικϊν προϊόντων H εκτίμθςθ των ποςοτιτων «Θ αειφορία του δάςουσ είναι προχπόκεςθ για τθν ςωτθρία του περιβάλλοντοσ, του κλίματοσ και του ανκρϊπου.» Μεταφορά ξυλείασ από το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ SG - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α. Γνωρίζοντας τη σειρά 1 / 5

ΣΕΙΡΑ SG - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α. Γνωρίζοντας τη σειρά 1 / 5 Γνωρίζοντας τη σειρά SG 1 / 5 Αγαπθτοί πελάτεσ, ευχαριςτοφμε για τθν εμπιςτοςφνθ ςασ και ςυγχαρθτιρια για τθν επιλογι ςασ! Ζχετε αγοράςει ζνα από τα πολλά προϊόντα τθσ εταιρείασ Gekas Metal, που προορίηονται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ / 2012» ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ / 2012» ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν ί κ α ι : 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 Δ Η Μ Ο Σ Ν Ι Κ Α Ι Α Σ Α Γ Ι Ο Υ Ι Ω Α Ν Ν Η Ρ Ε Ν Τ Η Α ρ. π ρ ω τ : Β 1 / 4 6 9 / 1 2 1 9 6 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -----

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Αϋ ------- Σαχ.Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΜΔΑ) Δλεκεξωηηθή Ηκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΗ-ΜΗΒΔ-ΠΓΜΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.

Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΜΔΑ) Δλεκεξωηηθή Ηκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΗ-ΜΗΒΔ-ΠΓΜΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1. Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΜΔΑ) Δλεκεξωηηθή Ηκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΗ-ΜΗΒΔ-ΠΓΜΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 Περιετόμενα Μελέηης Ενεργειακής απόδοζης Η Μελζτθ Ενεργειακισ Απόδοςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : «ΤΝΣΗΡΗΗ ΧΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ»

ΕΡΓΟ : «ΤΝΣΗΡΗΗ ΧΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ» ΕΡΓΟ: ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & Δ.Δ. & Η/Μ Δ/νςθ: Δθμαρχίασ 30, 592 00, Νάουςα ΣΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Επίςημοι Κανονιςμοί Ποδηλαςίασ SPECIAL OLYMPICS

Επίςημοι Κανονιςμοί Ποδηλαςίασ SPECIAL OLYMPICS Επίςημοι Κανονιςμοί Ποδηλαςίασ SPECIAL OLYMPICS ΑΘΛΘΜΑ: ΠΟΔΗΛΑΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΘ: ΒΛΑΔΙΜΗΡΟ ΠΕΣΑ EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: V.Petsas@Athens2011.org ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΘ: ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 LINK - ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΡΑΣΘΚΕ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ.

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ. 1 -Έλεγχοσ μπαταρίασ (έλεγχοσ επιφανείασ) Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που υπάρχει χαμθλό ρεφμα εκφόρτιςθσ κατά μικοσ τθσ μπαταρίασ -Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριαςμοί Κατακζςεων

Λογαριαςμοί Κατακζςεων Όροι Πϊλθςθσ 1. Ο παρϊν κατάλογοσ καταργεί κάκε προθγοφμενο & ιςχφει από 01/04/2010 2. Οι τιμζσ αφοροφν παράδοςθ ςε πρακτορείο περιοχισ Ακθνϊν - Πειραιϊσ. 3. Οι τιμζσ επιβαρφνονται με το νόμιμο ΦΠΑ. 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κθφιςιά 12/01/2015 Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αρικμ. πρωτ.: 362 ΚΑΛΤΦΣΑΚΙ 14564 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγι 2. Γενικά ςτοιχεία 2.1. Ρεριγραφι 2.2. Τεχνικά χαρακτθριςτικά 3. Εγκατάςταςθ 3.1. Γενικά 3.2. Εγκατάςταςθ αεραγωγϊν εξαγωγισ κερμοφ αζρα 3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΤΚΑΛΙΩΝ. Β τετράμθνο 2012-2013. «Νερό: Πθγι Ηωισ» Α λυκείου. 10ο Γ.Ε.Λ. Πάτρασ

ΜΠΟΤΚΑΛΙΩΝ. Β τετράμθνο 2012-2013. «Νερό: Πθγι Ηωισ» Α λυκείου. 10ο Γ.Ε.Λ. Πάτρασ 1 ΗΘΘ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΣΕΛΘ ΜΑΡΙΝΟΤ ΑΝΣΩΝΙΑ ΜΙΧΑΙ ΚΛΑΙΝΣΙ ΠΛΩΣΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΜΠΟΤΚΑΛΙΩΝ ΠΛΑΣΙΚΩΝ «Νερό: Πθγι Ηωισ» Α λυκείου. 10ο Γ.Ε.Λ. Πάτρασ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Προβλθματικι ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΣΑΚΕΤΘ

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ»

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΛΑΔΟΙ ΣΑΞΕΙ ΤΠΟ EEEEΘΝΙΚΕ ΔΡΑΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» 1 Τποςτθρικτικζσ προσ τθ γεωργία δραςτθριότθτεσ και 01.6 δραςτθριότθτεσ μετά τθ ςυγκομιδι. 02.4 Τποςτθρικτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό.

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό. Κωδικοποιητές Ο κωδικοποιθτισ (nor) είναι ζνα κφκλωμα το οποίο διακζτει n γραμμζσ εξόδου και το πολφ μζχρι m = 2 n γραμμζσ ειςόδου και (m 2 n ). Οι ζξοδοι παράγουν τθν κατάλλθλθ λζξθ ενόσ δυαδικοφ κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΕΙ Ιονίων Νήςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ενότητα 1:Ειςαγωγι ςτθν Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι Ειςαγωγικζσ Ζννοιεσ Βαςικζσ λογιςτικζσ Καταςτάςεισ και Λογιςτικι Ιςότθτα. Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα