ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.)"

Transcript

1 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.) 1

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ...1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ Συμβατικά Στοιχεία Ρρότυπα Ροςότθτεσ τθσ Μελζτθσ Σχζδια Ημερολόγιο του Ζργου Χρονοδιαγράμματα Γενικόσ Επιςτάτθσ Απομάκρυνςθ Ακατάλλθλου Ρροςωπικοφ Αποφυγι Ατυχθμάτων και Ρρϊτεσ Βοικειεσ Αςφάλεια και Φωτιςμόσ Υποχρεωτικι Σφνταξθ Μθτρϊου Ζργου ΡΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΑΣΙΩΝ Υλικά Εργαςίεσ Δείγματα Εργαςιϊν ΡΕΙΓΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Νερό Αςβζςτθσ- Ρολτόσ Αςβζςτθ Τςιμζντο Ρόρτλαντ Ελλθνικοφ τφπου Λευκό τςιμζντο Άμμοσ Σκφρα Σφvτριμμα (γαρμπίλι) Ρρόχυτα είκρα από Σκυρόδεμα, Διαςτάςεων 15 Χ 30cm Ζτοιμα Κονιάματα με βάςθ τον Αςβζςτθ ι το Τςιμζντο ι και τα δφο Ενιςχφςεισ Κονιαμάτων Βελτιωτικά Κονιαμάτων Ειδικά Ζτοιμα Κονιάματα ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ ΧΑΑΞΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΓΑΣΙΕΣ Αντικείμενο Σχετικά Ρρότυπα Γενικοί Προι Εκςκαφζσ Διάκεςθ Ρροϊόντων Εκςκαφϊν Επιχϊςεισ με Ρροϊόντα Εκςκαφϊν Συμπφκνωςθ Επιχϊςεισ με Σκφρα Λατομείου Ρλιρωςθ με Κθπευτικό Χϊμα Ανοχζσ Αντικείμενο πλθρωμισ

3 6. ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ - ΑΟΡΛΑ ΚΑΙ ΟΡΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΑ Αντικείμενο Γενικά Αναφορζσ Υλικά Τρόποσ Εκτζλεςθσ των Εργαςιϊν Ευπακι Σθμεία Υλικά Τρόποσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν Ευπακι Σθμεία Ξυλότυποι Γενικά Υλικά Καταςκευισ Τρόποσ Καταςκευισ Οπλιςμοί ΕΡΙΣΤΩΣΕΙΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΟΥ Αντικείμενο Υποβολζσ Ελαττωματικά Υλικά Γενικά Υποβάςεισ για Δαπεδοςτρϊςεισ ςε Χωμάτινεσ Επιφάνειεσ Βάςεισ για δαπεδοςτρϊςεισ ςε Χωμάτινεσ Επιφάνειεσ Δαπεδοςτρϊςεισ ςε Υφιςτάμενεσ Σκλθρζσ Επιφάνειεσ Φιλζτα Beton Εγκιβωτιςμοφ Τςιμεντόπλακεσ Φιλζτα Μαρμάρου Τεχνθτοί κυβόλικοι Επιςτρϊςεισ με φυςικά πετρϊμαται Οδθγόσ τυφλϊν Αντικείμενο Ρλθρωμισ ΡΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ - ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ Αντικείμενο Υλικά Οπτόπλινκοι Διάκενοι Με Οριηόντιεσ Οπζσ ΛΙΘΟΙ ΑΓΟΙ Κονίαμα Δόμθςθσ - Ζλεγχοσ Υλικϊν Δόμθςθ Τρόποσ επιμζτρθςθσ Αντικείμενο πλθρωμισ Ανοχζσ ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Αντικείμενο Γενικοί Προι Χρωματιςμοί ςε Επιφάνειεσ Εμφανϊν Σκυροδεμάτων Ρροετοιμαςία των Επιφανειϊν Εφαρμογι Χρωματιςμοφ Ρροφυλάξεισ - Γενικζσ Οδθγίεσ Βερνίκια Ξφλινων Επενδφςεων Βαφι Μεταλλουργικϊν με Ντουκοχρϊματα Αντικείμενο Ρλθρωμισ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΦΕΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

4 11. ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ

5 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το τεφχοσ αυτό των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν Οικοδομικϊν Εργαςιϊν, αφορά: ςτουσ τεχνικοφσ ςυμβατικοφσ όρουσ, ςχετικά με το είδοσ και τθν ποιότθτα των υλικϊν, ςτον τρόπο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν κακϊσ και ςτθν διενζργεια των αναγκαίων ελζγχων και δοκιμϊν, ςφμφωνα με τισ γραπτζσ οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ. 5

6 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ 1.1 Συμβατικά Στοιχεία Τεκμαίρεται ότι ο Εργολάβοσ ζχει αντιλθφκεί τθν ζκταςθ και τον χαρακτιρα των εργαςιϊν και ότι ζχει λάβει υπόψθ ςτθν προςφορά του όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ποςότθτεσ, τα κόςτθ, τισ δαπάνεσ, τουσ κινδφνουσ, τισ υποχρεϊςεισ και απαιτιςεισ ποφ παρουςιάηονται άμεςα ι μποροφν να ςυναχκοφν ζμμεςα από τα ςυμβατικά ςτοιχεία και οι τιμζσ του ςτον Ρροχπολογιςμό Ρροςφοράσ κεωρείται ότι περιλαμβάνουν ό,τι απαιτείται για τθν καταςκευι, τθν ςυμπλιρωςθ και τθν ςυντιρθςθ του ζργου ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Η οργάνωςθ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν ςε Κεφάλαια, Άρκρα και παραγράφουσ και θ διάρκρωςθ των ςχεδίων δεν κα περιορίηουν τον Εργολάβο ςτον διαχωριςμό των εργαςιϊν ι ςτον κακοριςμό τθσ ζκταςθσ των εργαςιϊν που κα εκτελεςκοφν από το κάκε ςυνεργείο. Ο Εργολάβοσ και όλοι οι Υπεργολάβοι του κα λαμβάνουν υπόψθ όλα τα ςχζδια, τα άρκρα των προδιαγραφϊν και τα λοιπά ςτοιχεία τθσ Μελζτθσ, και κα περιλαμβάνουν ςτθν εργαςία κάκε τι που μπορεί λογικά να ςυναχκεί από αυτά και είναι απαραίτθτο για τθν επίτευξθ του επικυμθτοφ αποτελζςματοσ. Πλθ θ εργαςία κα γίνει ςφμφωνα με τα ςχζδια και τισ Ρροδιαγραφζσ ϊςτε να ικανοποιεί απόλυτα τθν Επίβλεψθ. 1.2 Ρρότυπα Οπουδιποτε ςτισ παροφςεσ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ι ςε άλλο τμιμα των ςυμβατικϊν ςτοιχείων γίνεται αναφορά ςε Ρρότυπα, αυτά κα ερμθνεφονται ωσ Ελλθνικά Ρρότυπα, π.χ. ΕΛΟΤ - Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Τυποποίθςθσ, Ρ.Τ.Ρ. - Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, - Ε.Τ.Ε.Ρ. κ.λ.π.. Οι αναφορζσ αυτζσ κα αφοροφν πάντοτε τθν τελευταία ζκδοςθ του ςχετικοφ προτφπου, κανονιςμοφ ι οδθγίασ, με όλεσ τισ τυχόν μετζπειτα ανακεωριςεισ και διορκϊςεισ. Κωδικόρ Άπθπος A.T. Σίηλορ Απθπος ΚΩΔ. ΕΣΕΠ "ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-" Απθπα Μελέηηρ ΝΑΟΙΚ Α\ Καζαίξεζε κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από άνπιν ζθπξόδεκα, κε εθαξκνγή ζπλήζσλ κεζόδσλ θαζαίξεζεο ΝΑΟΙΚ Α\ Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε αληιίαο γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/ ΝΑΟΙΚ Α\ Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο Γνκηθά πιέγκαηα B500C ΝΑΟΓΟ Α\Γ Τπόβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνύ πάρνπο ΝΑΟΓΟ Α\Γ Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνύ πάρνπ ΝΑΟΓΟ Α\Γ08 Α 7 Αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο αζηηθήο νδνύ ΝΑΠΡ Α05 16 Πιήξσζε λεζίδσλ κε θπηηθή γε εθηόο αζηηθώλ πεξηνρώλ, ρσξίο ηελ πξνκήζεηα ηνπ ΝΑΟΙΚ Α\ Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ

7 ΝΑΟΙΚ Α\ Ξπιόηππνη ρπηώλ κηθξνθαηαζθεπώλ ΝΑΟΙΚ Α\ Δπηζηξώζεηο κε ρνλδξόπιαθεο νξζνγσληζκέλεο ΝΑΟΙΚ Α\ Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο βξαρώδεο ζε εδάθε βξαρώδε, εθηόο από γξαληηηθά-θξνθαινπαγή ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθώλ πιώλ ΝΑΟΙΚ Α\ Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ ζε εδάθε γαηώδε-εκηβξαρώδε ΝΑΟΙΚ Α\ Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ ζε εδάθε βξαρώδε, εθηόο από γξαληηηθά-θξνθαινπαγή, ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθώλ ΝΑΟΙΚ Α\ Καζαίξεζε κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, κε εθαξκνγή ζπλήζσλ κεζόδσλ θαζαίξεζεο ΝΑΟΙΚ Α\ Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνύ γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/ ΝΑΟΙΚ Α\ Ξπιόηππνη ζπλήζσλ ρπηώλ θαηαζθεπώλ ΝΑΟΙΚ Α\ Ληζνδνκέο αλσδνκώλ κε ηζηκεληναζβεζηνθνλίακα ησλ 400 kg ηζηκέληνπ θαη 0,08 m3 αζβέζηνπ ΝΑΟΓΟ Α\Β51 38 Πξόρπηα θξάζπεδα από ζθπξόδεκα ΝΑΠΡ Α06 40 Πιήξσζε λεζίδσλ κε θπηηθή γε ζε αζηηθέο πεξηνρέο, ρσξίο ηελ πξνκήζεηα ην πιηθνύ ΝΑΟΙΚ Α\ Καζαίξεζε αλσδνκώλ από αξγνιηζνδνκή ή ιηζνδνκή ΝΑΤΓΡ Α\ Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θόξησζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε. Γηα βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00 m ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεύζεσο ιαηνκείνπ ΝΑΗΛΜ Ν Πίιαξ νδνθσηηζκνύ ηεζζάξσλ αλαρσξήζεσλ Α\ Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ πιεπξηθή απόζεζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο. Πα βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00 m ΝΑΟΙΚ Α\ Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ ρσξίο ηε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ ζε εδάθε γαηώδε-εκηβξαρώδε ΝΑΟΙΚ Α\ Δπίρσζε κε πξντόληα εθζθαθώλ, εθβξαρηζκώλ ή θαηεδαθίζεσλ ΝΑΟΓΟ Α\Β Κνηηνζηξώζεηο, πεξηβιήκαηα αγσγώλ, εμνκαιπληηθέο ζηξώζεηο θιπ από ζθπξόδεκα C12/ ΝΑΠΡ Η σιήλεο από πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) 6 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 16 mm ΝΑΠΡ Η σιήλεο από πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) 6 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 25 mm ΝΑΠΡ Η σιήλαο από PVC 4 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 50 mm ΝΑΠΡ Η ηαιάθηεο απηνξπζκηδόκελνο, επηζθέςηκνο ΝΑΤΓΡ Α\ Δπηρώζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηό ακκνράιηθν ιαηνκείνπ Γηα ζπλνιηθό πάρνο επίρσζεο έσο 50 cm ΝΑΟΓΟ Α\Γ Αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m κε ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ ΝΑΠΡ Η Ραθόξ ραιύβδηλα γαιβαληζκέλα, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 1 in

8 ΝΑΠΡ Η Ραθόξ ραιύβδηλα γαιβαληζκέλα, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 1 1/2 in ΝΑΠΡ Η Σαπ ραιύβδηλα, γαιβαληζκέλα, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 1 in ΝΑΠΡ Η Μαζηνί ραιύβδηλνη, γαιβαληζκέλνη, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 1 in ΝΑΠΡ Η Μαζηνί ραιύβδηλνη, γαιβαληζκέλνη, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 1 1/2 in ΝΑΠΡ Η πιιέθηεο από ζηδεξνζσιήλεο ρσξίο ξαθή, Φ 1 1/2 in, 2 εμόδ ΝΑΠΡ Η θαηξηθνί θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 16 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ in ΝΑΠΡ Η θαηξηθνί θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 16 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 11/2 in ΝΑΠΡ Η θαηξηθνί θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 16 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 2 in ΝΑΠΡ Η Τδξόκεηξα νξεηράιθηλα, πνιιαπιήο ξηπήο, Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 1 1/2 in ΝΑΠΡ Η Απηόκαηε βαιβίδα εμαεξηζκνύ, πιαζηηθή ή κεηαιιηθή ΝΑΠΡ Η Βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο (θιαπέ) κε ειαηήξην ή άιιν κεραληζκό, DN Φ 1 1/2 in ΝΑΠΡ Η Μεησηέο πίεζεο ΡΝ 16 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 1 1/2 in ΝΑΟΓΟ Α\Β Μηθξνθαηαζθεπέο κε ζθπξόδεκα C20/ ΝΑΟΓΟ Α\Β30.3 Υαιύβδηλνο νπιηζκόο ζθπξνδεκάησλ, xαιύβδηλν δνκηθό πιέγκα B500C ΝΑΟΙΚ Α\ Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνύ γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C12/ ΝΑΟΙΚ Α\ Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνύ γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C20/ ΝΑΟΙΚ Α\ Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε αληιίαο γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C12/ ΝΑΟΙΚ Α\ Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε αληιίαο γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C20/ ΝΑΟΙΚ Α\ Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο Υαιύβδηλνη νπιηζκνί θαηεγνξίαο B500C ΝΑΟΙΚ Α\71.22 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ή παηεηά κε ηζηκεληνθνλίακα

9 Ππου δεν αναφζρονται Ελλθνικά Εκνικά Ρρότυπα, τα υλικά και θ εργαςία κα είναι ςφμφωνα με αποδεκτά Ευρωπαϊκά πρότυπα τθσ εγκρίςεωσ του Επιβλζποντα και ο Εργολάβοσ κατά τθν υποβολι των δειγμάτων των υλικϊν κα ςυνυποβάλλει και το κείμενο του ςχετικοφ προτφπου μεταφραςμζνο ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 1.3 Ροςότθτεσ τθσ Μελζτθσ Οι ποςότθτεσ που αναγράφονται ςτον Ρροχπολογιςμό Ρροςφοράσ είναι ενδεικτικζσ και δεν είναι δυνατόν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν παραγγελία των ποςοτιτων τθσ καταςκευισ. Ο Εργολάβοσ υποχρεοφται να προβαίνει ςε παραγγελίεσ των ποςοτιτων βαςιηόμενοσ ςε δικά του αποκλειςτικά ςτοιχεία. 1.4 Σχζδια Πλα τα ςχζδια, φωτογραφίεσ, εκτυπϊςεισ κλπ, ανικουν αποκλειςτικά ςτον Αγωνοκζτθ και κα του επιςτραφοφν με τθν ςυμπλιρωςθ του ζργου. Ο Εργολάβοσ κα προβεί ςε δικι του αποτφπωςθ. Ο Εργολάβοσ κα κάνει κάκε τι το απαραίτθτο για να τθν ορκι εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςφμφωνα με το πνεφμα και το γράμμα των ςχεδίων, είτε αυτό εμφανίηεται ςτα ςχζδια, είτε όχι, υπό τον όρο ότι αυτό μπορεί να ςυναχκεί λογικά από αυτά. 1.5 Ημερολόγιο του Ζργου Ο Εργολάβοσ υποχρεοφται ςτθν τιρθςθ Ημερολογίου του Ζργου ςτο οποίο κα αναγράφονται κακθμερινϊσ και αδιαλείπτωσ, ςε θμερολογιακι βάςθ, οι επικρατοφςεσ καιρικζσ ςυνκικεσ, οι εργαςίεσ που εξετελζςκθςαν, ο αρικμόσ του απαςχολουμζνου προςωπικοφ κατά ςυνεργείο και ειδικότθτα, οι παρατθριςεισ και οι εντολζσ του Επιβλζποντοσ. Το θμερολόγιο κα είναι τριπλότυπο, κα υπογράφεται από τον Εργοταξιάρχθ και τον Επιβλζποντα και κα τθροφνται από τον Επιβλζποντα δφο αρχεία, ενϊ το ςτζλεχοσ κα παραμζνει ςτα χζρια του Εργολάβου. 1.6 Χρονοδιαγράμματα Ο Εργολάβοσ πζραν του χρονοδιαγράμματοσ που κα υποβάλει κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, υποχρεοφται να ςυντάξει ςε άμεςθ ςυνεργαςία με τον Επιβλζποντα, λεπτομερι χρονοδιαγράμματα των επί μζρουσ εργαςιϊν, τθν τιρθςθ των οποίων κα παρακολουκοφν ανελλιπϊσ ο Εργοταξιάρχθσ και ο Επιβλζπων. 1.7 Γενικόσ Επιςτάτθσ Ο Εργολάβοσ κα απαςχολεί επί τόπου του ζργου από τθν ζναρξθ μζχρι το πζρασ των εργαςιϊν επιπροςκζτωσ του Εργοταξιάρχου ζναν ικανό γενικό επιςτάτθ τθσ εγκρίςεωσ του Επιβλζποντα. 9

10 1.8 Απομάκρυνςθ Ακατάλλθλου Ρροςωπικοφ Ο Εργολάβοσ υποχρεοφται εφόςον του κοινοποιθκεί ςχετικό ζγγραφο από τον Επιβλζποντα να προβαίνει ςτθν άμεςθ και δια παντόσ απομάκρυνςθ από το εργοτάξιο οποιουδιποτε μζλουσ του προςωπικοφ του που κα κρικεί από τον Επιβλζποντα ωσ ακατάλλθλο, είτε από πλευράσ τεχνικισ κατάρτιςθσ, είτε από πλευράσ ςυμπεριφοράσ. 1.9 Αποφυγι Ατυχθμάτων και Ρρώτεσ Βοικειεσ Ο Εργολάβοσ υποχρεοφται να λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αποφυγι ατυχθμάτων (απαςχόλθςθ ειδικευμζνου προςωπικοφ, χριςθ κράνουσ, προςτατευτικά κιγκλιδϊματα, προειδοποιθτικζσ πινακίδεσ, απαγόρευςθ ειςόδου ατόμων άςχετων με το Ζργο κ.ά.) ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ Διατάξεισ (ΡΔ 1073 τθσ "περί μζτρων αςφαλείασ εισ εργοτάξια", ΡΔ 778 τθσ "περί των μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν και ΡΔ τθσ "περί υγιεινισ και αςφαλείασ των εργατϊν") και να τθρεί τισ Διατάξεισ αυτζσ κακ όλθ τθν διάρκεια του Ζργου Αςφάλεια και Φωτιςμόσ Ο Εργολάβοσ κα εγκαταςτιςει περίφραξθ και άλλα μζςα παρεμποδιςμοφ τθσ πρόςβαςθσ ςε όλεσ τισ πλευρζσ του εργοταξίου, απαραίτθτεσ για τθν προςταςία των γειτονικϊν ιδιοκτθςιϊν, ατόμων, οχθμάτων κλπ. από βλάβθ. Ο Εργολάβοσ κα εξαςφαλίςει τθν προςταςία του ζργου, των υλικϊν του εξοπλιςμοφ και τθν αςφάλεια του κοινοφ Υποχρεωτικι Σφνταξθ Μθτρώου Ζργου Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντάξει το μθτρϊο του ζργου, που κα εκτελεςκεί όπωσ αυτό κα καταςκευαςκεί τελικά, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται παρακάτω: α) Η εργολαβία κα κεωρθκεί ότι δεν ζχει περαιωκεί αν δεν υποβλθκεί ςτθν υπθρεςία επίβλεψθσ, μετά το πζρασ των εργαςιϊν, το μθτρϊο του ζργου. β) Οι δαπάνεσ ςφνταξθσ και υποβολισ του μθτρϊου του ζργου περιλαμβάνονται, κατά ανοιγμζνο τρόπο, ςτισ υπόλοιπεσ δαπάνεσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και δεν καταβάλλεται ιδιαίτερθ αμοιβι ςτον ανάδοχο για τθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία. 10

11 2. ΡΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΑΣΙΩΝ 2.1. Υλικά Πλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτισ διάφορεσ εργαςίεσ πρζπει να είναι τθσ καλφτερθσ ποιότθτασ από αυτά που κυκλοφοροφν ςτθν αγορά, χωρίσ βλάβεσ ι ελαττϊματα και να είναι κατάλλθλα για τον ςκοπό που προορίηονται, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτισ προδιαγραφζσ αυτζσ κακϊσ και ςτισ ειδικζσ ζγγραφεσ διευκρινιςτικζσ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ, όςον αφορά τθν προζλευςθ, τθν ποιότθτα, τισ διαςτάςεισ, το ςχιμα, το χρωματιςμό, τθν τελικι επεξεργαςία και τζλοσ τθν εμφάνιςθ τουσ. Ο εργολάβοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτον Επιβλζποντα για ζγκριςθ, ζγκαιρα και με εφλογα χρονικά περικϊρια, ςφμφωνα με τισ εντολζσ του Επιβλζποντα ι όπωσ ορίηεται ςτισ ςυμβατικζσ προδιαγραφζσ, όλα τα δείγματα των υλικϊν που προτίκεται να χρθςιμοποιιςει ςτθν εκτζλεςθ του Ζργου. Ο Επιβλζπων ελζγχει και εγκρίνει αυτά τα δείγματα μζςα ςε εφλογο χρόνο, μόνο ωσ προσ τθν ςυμμόρφωςθ με τισ αρχζσ τθσ μελζτθσ και τισ πλθροφορίεσ των ςυμβατικϊν ςτοιχείων. Κάκε εργαςία κα είναι ςφμφωνθ με τα υποβλθκζντα δείγματα. Τα δείγματα αυτϊν των υλικϊν κα παραμείνουν ςε κατάλλθλα διαμορφωμζνο χϊρο ςτο Εργοταξιακό Γραφείο τθσ Επίβλεψθσ ζωσ το τζλοσ του Ζργου, ι μζχρι να προχωριςει θ εγκατάςταςι τουσ ςε ικανοποιθτικό επίπεδο. Πλα τα εμφανι υλικά τελειωμάτων κα προζρχονται απαραιτιτωσ από τθν ίδια παρτίδα καταςκευισ και κα ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ τυποποίθςθ. Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα περάςουν από εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ, προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ ποιότθτα και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και ιδιότθτεσ τουσ. Για υλικά που κα κακοριςτοφν από τθν Επίβλεψθ πρζπει να γίνει πρόβλεψθ ςτθν παραγγελία για παρακατακικθ υλικϊν για μελλοντικι χριςθ ςε ςυντιρθςθ και επιςκευζσ. Η αποκικευςθ των υλικϊν κα γίνεται γενικά ςε ςθμεία και με τζτοιο τρόπο ϊςτε να μθν εμποδίηεται θ ομαλι ροι τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, δεν επιτρζπεται δε ςε καμία περίπτωςθ, θ εναπόκεςθ υλικϊν ςτο χϊρο των αρχαίων, ι ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ εκτόσ εάν με φροντίδα του αναδόχου χορθγθκοφν οι ςχετικζσ άδειεσ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. Η αποκικευςθ των ευπακϊν υλικϊν κα γίνεται ςε χϊρουσ και ςε ςυνκικεσ που κα πλθροφν τισ ςχετικζσ ειδικζσ προδιαγραφζσ των προμθκευτϊν του κάκε είδουσ. Για τα ειδικά υλικά που καλφπτονται από εργοςταςιακζσ εγγυιςεισ αυτζσ κα κατατεκοφν ςτθν Υπθρεςία. 11

12 2.2. Εργαςίεσ Πλεσ οι εργαςίεσ που προβλζπονται ςτο ζργο κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτισ προδιαγραφζσ αυτζσ, τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ, τισ ειδικζσ ζγγραφεσ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ και τισ προφορικζσ διευκρινιςεισ και οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ του ζργου. Η Υπθρεςία μπορεί να απορρίπτει κάκε εργαςία κακότεχνθ ι μθ ςφμφωνθ προσ τα παραπάνω και να επιβάλλει τθν άμεςθ αποςφνκεςθ και ανακαταςκευι τθσ. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφϊνεται αμζςωσ προσ τισ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ και να απομακρφνει από το εργοτάξιο όλα τα άχρθςτα υλικά που κα προκφψουν από τθν αποςφνκεςθ, εκτόσ από τα χριςιμα που μπορεί να τα χρθςιμοποιιςει ςτο ζργο μόνο μετά από ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ Δείγματα Εργαςιών Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να καταςκευάηει επαρκι δείγματα "εργαςιϊν" επί τόπου του ζργου ςτισ κατάλλθλεσ κζςεισ - ϊςτε να λαμβάνονται οι τελικζσ αποφάςεισ για τθν ζγκριςθ τουσ - με δικζσ του δαπάνεσ. Επίςθσ βαρφνουν τον ανάδοχο όλεσ οι δαπάνεσ προμικειασ και απομάκρυνςθσ των υλικϊν που απορρίφκθκαν ςαν ακατάλλθλα, οι δαπάνεσ για τθν αποκάλυψθ κρυμμζνων μερϊν των διαφόρων τμθμάτων των ζτοιμων εργαςιϊν κακϊσ και οι δαπάνεσ κακαίρεςθσ, αποςφνκεςθσ και ανακαταςκευισ ζργων ςτα οποία διαπιςτϊκθκαν κακοτεχνίεσ ι θ χριςθ ακατάλλθλων υλικϊν ι και τζλοσ κάκε άλλθ δαπάνθ που προκαλείται άμεςα ι ζμμεςα από τθν διαδικαςία τθσ δειγματολθψίασ υλικϊν και εργαςιϊν. 12

13 3. ΡΕΙΓΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 3.1. Νερό Σε όλεσ γενικά τισ δομικζσ εργαςίεσ κα χρθςιμοποιθκεί νερό κακαρό, διαυγζσ και πόςιμο απαλλαγμζνο οξζων και γενικά επιβλαβϊν προςμίξεων που μπορεί να προκαλζςουν δυςμενείσ χθμικζσ επιδράςεισ ςε άλλα υλικά. Το νερό κα πλθρεί πλιρωσ και ςε κάκε περίπτωςθ, τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτθν απόφαςθ ΕΔ2α/01/21/Φ.Ν.310 τθσ 08.03/ (ΦΕΚ 266 Β) «'Εγκριςθ Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ», και τουσ όρουσ που κζτει θ ςχετικι προδιαγραφι του προτφπου ΕΛΟΤ 345. Δεν κα χρθςιμοποιοφνται υπόγεια νερά, απόβλθτα εργοςταςίων, νερά ελϊν και παρομοίων προελεφςεων και ποιοτιτων νερά, κακϊσ και καλαςςινοφ, για κάκε χριςθ και ςε οποιοδιποτε τμιμα του ζργου. Η Υπθρεςία μπορεί να διατάξει τθν χθμικι ανάλυςθ του νεροφ που κα χρθςιμοποιθκεί, ο δε ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ με δικι του φροντίδα και δαπάνεσ να κάνει τθν ανάλυςθ προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ καταλλθλότθτα του νεροφ. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ με δικζσ του δαπάνεσ και φροντίδα να κάνει όλεσ τισ αναγκαίεσ διαδικαςίεσ, εγκαταςτάςεισ και παροχζσ για να εξαςφαλίςει όλθ τθν απαιτοφμενθ για το ζργο ποςότθτα νεροφ κακϊσ και τθν διοχζτευςθ του ςτισ κζςεισ εργαςίασ, ςε επαρκι ποςότθτα και πίεςθ δικτφου Αςβζςτθσ- Ρολτόσ Αςβζςτθ Ο αςβζςτθσ κα προζρχεται από κακαρό αςβεςτόλικο καλά ψθμζνο με περιεκτικότθτα ςε οξείδιο του αςβεςτίου και οξείδιο του μαγνθςίου μεγαλφτερθ του 95 %, κα είναι λευκόσ, δεν κα ζχει υαλοποιθκεί, κα είναι πρόςφατοσ, δεν κα ζχει αλλοιωκεί κακόλου από τον αζρα, τθν βροχι και τθν υγραςία, κα είναι ςε μεγάλα κομμάτια, χωρίσ ςκόνθ και κατά το δυνατό ομοιόχρωμοσ. Σε περίπτωςθ που είναι ςε βϊλουσ κα προζρχεται από πρόςφατθ όπτθςθ, με φρφξθ που ζχει γίνει με αζρα καφςθσ. Ο αςβζςτθσ κα "ςβινεται" αμζςωσ μόλισ προςκομιςκεί ςτο εργοτάξιο, αλλιϊσ κα αποκθκεφεται ςε προφυλαγμζνεσ από τθν υγραςία αποκικεσ. Ο πολτόσ αςβζςτθ που προκφπτει μετά το ςβιςιμο του αςβζςτθ με άφκονο νερό κα ζχει διπλάςιο όγκο από τον άςβεςτο αςβζςτθ, κα εμφανίηει δε φφραμα γλοιϊδεσ χωρίσ κομμάτια λίκων, άμμου και πάςθσ φφςθσ αδρανϊν υλικϊν. Αν χρθςιμοποιθκεί ςκόνθ αςβζςτθ, αυτι κα περνά από κόςκινο οπισ 0.25 mm και κα ζχει ομοιόμορφο χρϊμα. Ο αςβζςτθσ μζςα ςτον αςβεςτόλακκο κα προςτατεφεται από τον ατμοςφαιρικό αζρα με πλαςτικό φφλλο. Η χρθςιμοποίθςθ του πολτοφ αςβζςτθ κα γίνεται μετά τθν απόψυξθ του και όχι νωρίτερα από 5 θμζρεσ από το ςβφςιμο του για τα κονιάματα δόμθςθσ και 20 θμζρεσ για τα κονιάματα των επιχριςμάτων. 13

14 Γενικά ςτα ςυνδετικά κονιάματα των πλινκοδομϊν κα αποφευχκεί θ χριςθ αςβζςτθ. Αντί του αςβζςτθ, κα χρθςιμοποιοφνται ειδικά ζτοιμα προσ χριςθ υδατοδιαλυτά υποκατάςτατα χωρίσ διαβρωτικι δράςθ Τςιμζντο Ρόρτλαντ Ελλθνικοφ τφπου. Γενικά όπου χρθςιμοποιείται τςιμζντο και δεν αναφζρεται άλλθ ειδικι ζνδειξθ εννοείται τςιμζντο Ρόρτλαντ Ελλθνικοφ τφπου. Κατά τον χρόνο τθσ χρθςιμοποίθςθσ του πρζπει να πλθρεί τισ απαιτιςεισ που προδιαγράφονται ςτο Ρ.Δ. 244/ (ΦΕΚ 69Α/ ) "Ρερί Κανονιςμοφ Τςιμζντου για ζργα από ςκυρόδεμα". Σε περιπτϊςεισ που δεν καλφπτονται από το πιο πάνω Ρ.Δ. κα ιςχφει το DΙΝ Το τςιμζντο κα είναι κακαρό, βραδφπθκτο, πρόςφατθσ παραγωγισ, άριςτθσ ποιότθτασ, κα προςκομίηεται μζςα ςε χάρτινα ςακιά με ανζπαφθ τθν ςφραγίδα αςφαλείασ ι κα αποκθκεφεται μζςα ςε ειδικά μεταλλικά ΣΙΛΟ. Η πιξθ του τςιμζντου κα αρχίηει τουλάχιςτον μετά από τρεισ ϊρεσ και κα τελειϊνει το αργότερο μετά 19 ϊρεσ. Δεν κα περιζχει οξείδιο του μαγνθςίου περιςςότερο του 2%, τα δε κονιάματα ςτα οποία κα χρθςιμοποιθκεί τςιμζντο όταν υποςτοφν τισ ανάλογεσ δοκιμζσ δεν κα αλλοιϊνονται. Γενικά ο ανάδοχοσ πριν από κάκε προμικεια τςιμζντου κα γνωρίηει ςτθν Υπθρεςία το εργοςτάςιο προμικειασ και μόνο κατόπιν ζγκριςθσ τθσ να το προμθκεφεται. Η Υπθρεςία μπορεί να ηθτιςει ανά 50 τόνουσ τςιμζντου εργαςτθριακι δοκιμι τςιμζντου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του DΙΝ 1164, με φροντίδα και δαπάνθ του αναδόχου. Τςιμζντο ακατάλλθλο ι μθ ςφμφωνο προσ το DΙΝ 1164 κα απομακρφνεται αμζςωσ από το εργοτάξιο. Το τςιμζντο εάν δεν αποκθκεφεται ςε ΣίΛΟ αλλά ςε ςακιά, κα προςτατεφεται τελείωσ από τθν υγραςία ι τισ καιρικζσ μεταβολζσ, κα είναι προφυλαγμζνο μζχρι τθν ςτιγμι τθσ χρθςιμοποίθςισ του ςε κλειςτζσ αποκικεσ που κα αερίηονται, επάνω ςε ξφλινα δάπεδα τουλάχιςτον 30 cm ψθλότερα από το ζδαφοσ. Στο εργοτάξιο κα υπάρχει πάντοτε θ αναγκαία ποςότθτα τςιμζντου ϊςτε να μθν προκλθκεί ποτζ κακυςτζρθςθ ςτθν πρόοδο των εργαςιϊν ςε περίπτωςθ ζλλειψισ του. Κάκε τζτοια κακυςτζρθςθ ςτθν πρόοδο των εργαςιϊν κα βαρφνει αποκλειςτικά και μόνον τον ανάδοχο. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποκθκεφει χωριςτά κάκε παραλαβι τςιμζντου ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ δειγματολθψία και ο εν ςυνεχεία εντοπιςμόσ των αποτελεςμάτων αυτισ ςε κακοριςμζνθ ποςότθτα. Τςιμζντο που ζχει αλλοιωκεί από τθν πολυκαιρία ι ζχει όγκουσ ι ςβϊλουσ ι ζχει ςκλθρφνει ςε τζτοιο βακμό ϊςτε να μθν αποςυντίκεται με ελαφρά ςυμπίεςθ των χεριϊν, κα απομακρφνεται αμζςωσ από το εργοτάξιο. 14

15 Λευκό τςιμζντο. Τα λευκά τςιμζντα που κα χρθςιμοποιθκοφν όπου απαιτοφνται, κα είναι Ελλθνικισ Καταςκευισ τφπου LEFARGE, Θα ζχουν τισ ιδιότθτεσ και προδιαγραφζσ των τςιμζντων Ρόρτλαντ και επί πλζον κα είναι λευκοφ χρϊματοσ. Η λευκότθτα τουσ όταν μετρθκεί με θλεκτροφωτόμετρο FISHER ςε εκατοςτιαία κλίμακα (λευκότθτα κακαροφ οξειδίου του μαγνθςίου) δεν κα είναι κατϊτερθ του 82%. Από άποψθ φυςικϊν, χθμικϊν και μθχανικϊν ιδιοτιτων τα λευκά τςιμζντα κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ των ελλθνικϊν κανονιςμϊν για τςιμζντα υψθλισ αντοχισ Άμμοσ Η άμμοσ κα πλθρεί τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτθν απόφαςθ ΕΔ2α/01/21/Φ.Ν.310 τθσ 08.03/ (ΦΕΚ 266 Β) «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ", και τουσ όρουσ που κζτει θ ςχετικι προδιαγραφι του πρότυπου ΕΛΟΤ. Για όςα κζματα δεν καλφπτονται από τισ πιο πάνω διατάξεισ κα ιςχφουν το DΙΝ 1045 και DΙΝ Ρζραν των ανωτζρω επιςθμαίνονται και τα κατωτζρω: Η άμμοσ κα είναι προζλευςθσ λατομείου τθσ ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ, κακαρι, απαλλαγμζνθ από ξζνεσ επιβλαβείσ προςμίξεισ (χουμϊδεισ, γαιϊδεισ κλπ.), κα προζρχεται από υγιζσ και ανκεκτικό πζτρωμα, και κα ζχει τθν κατάλλθλθ για τον προοριςμό τθσ κοκκομετρικι ςφνκεςθ. Πταν τθν ςφίγγουμε ςτθν παλάμθ πρζπει να τρίηει χωρίσ να προςκολλάται και να τθν ρυπαίνει. Θα είναι απαλλαγμζνθ ουςιϊν που κα μποροφςαν να προκαλζςουν βλαβερζσ αντιδράςεισ με τα αλκαλικά ςτοιχεία του τςιμζντου. Δθλαδι να μθν είναι μεγαλφτερεσ ςε χλωρικά του 0.05% και ςε κειϊκά του 2% κατά βάροσ τςιμζντου. Απαγορεφεται θ χρθςιμοποiθςθ άμμου καλάςςθσ ι ποταμοφ ςτα κονιάματα τθσ τελευταίασ ςτρϊςθσ των επιχριςμάτων. Η άμμοσ που κα χρθςιμοποιθκεί ςτα ςκυροδζματα οπλιςμζνα ι όχι πρζπει να ζχει τζτοια κοκκομετρικι ςφνκεςθ ϊςτε το διάγραμμα τθσ να περιλαμβάνεται μζςα ςτθν άριςτθ περιοχι των καμπυλϊν που προβλζπονται από τουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ Σκφρα Τα ςκφρα κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτθν απόφαςθ ΕΔ2α/01/21/Φ.Ν.310 τθσ 08.03/ (ΦΕΚ 266 Β) «Εγκριςθ Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ", και τουσ όρουσ που κζτει θ ςχετικι προδιαγραφι του προτφπου ΕΛΟΤ. Για όςα κζματα δεν καλφπτονται από τισ πιο πάνω διατάξεισ κα ιςχφουν το DΙΝ 1045 και DΙΝ Ρζραν των ανωτζρω ιςχφουν γενικά όςα αναφζρονται για τθν άμμο ςτθν παράγραφο 3.5. των προδιαγραφϊν αυτϊν, με μεγαλφτερο μζγεκοσ ςκφρων 2.5 ζωσ 3.0 cm. 15

16 Η κοκκομετρικι ςφνκεςθ των ςκφρων κα είναι τζτοια ϊςτε να εξαςφαλίηει τθν ςωςτι διακίνθςθ του νωποφ ςκυροδζματοσ ανάμεςα ςτισ ράβδουσ του ςιδθροφ οπλιςμοφ ϊςτε αυτζσ να καλφπτονται και να περιβάλλονται από ςκυρόδεμα ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των κανονιςμϊν. Η απαίτθςθ αυτι όμωσ δεν πρζπει να γίνεται ςε βάροσ τθσ αντοχισ και των λοιπϊν προδιαγραφόμενων από τθν μελζτθ ιδιοτιτων του ςκυροδζματοσ Σφvτριμμα (γαρμπίλι) Το ςφντριμμα (γαρμπίλι) κα πλθρεί τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτθν απόφαςθ ΕΔ2α/01/21/Φ.Ν.310 τθσ 08.03/ (ΦΕΚ 266 Β) «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ", και τουσ όρουσ που κζτει θ ςχετικι προδιαγραφι του προτφπου ΕΛΟΤ. Για όςα κζματα δεν καλφπτονται από τισ πιο πάνω διατάξεισ κα ιςχφουν το DΙΝ 1045 και DΙΝ Ππου δεν αναφζρονται ειδικά τα όρια κοκκομετρικισ ςφνκεςθσ του ςυντρίμματοσ εννοείται ςφντριμμα 4 ζωσ 10 mm. Το ςφντριμμα μπορεί να αντικαταςτακεί με λεπτοχαλίκια, όπου το επιτρζπουν οι ςυνκικεσ και εφ' όςον πλθροφνται οι απαιτιςεισ του ςχετικοφ κανονιςμοφ Ρρόχυτα είκρα από Σκυρόδεμα, Διαςτάςεων 15 Χ 30cm Τα πρόχυτα ρείκρα από ςκυρόδεμα για τα πεηοδρόμια, κα είναι ςφμφωνα με τθν Ρ.Τ.Ρ. Τ110 και τθν Ρ.Τ.Ρ Ζτοιμα Κονιάματα με βάςθ τον Αςβζςτθ ι το Τςιμζντο ι και τα δφο Θα παρουςιάηουν ιδιότθτεσ ίδιεσ ι καλφτερεσ από τα αντίςτοιχα επί τόπου παραςκευαηόμενα κονιάματα. Η αντιςτοιχία κα πιςτοποιείται από επίςθμα ςε ιςχφ ζγγραφα αναγνωριςμζνων εργαςτθρίων τθσ χϊρασ προζλευςθσ του υλικοφ. Θα ςυνοδεφονται επίςθσ από οδθγίεσ χριςθσ και ςυντιρθςθσ, τθν ονοματολογία των κφριων ςυςτατικϊν του, τον χρόνο και τισ ςυνκικεσ αποκικευςθσ και κάκε άλλθ χριςιμθ για τθν καταςκευι πλθροφορία Ενιςχφςεισ Κονιαμάτων Η αναφορά γίνεται για πλζγματα οπλιςμοφ, ίνεσ οπλιςμοφ, ταινίεσ υφαντζσ ι μθ, που χρθςιμοποιοφνται ωσ οπλιςμόσ από ανόργανεσ φυςικζσ ι τεχνικζσ ίνεσ, διατομζσ από μαλακό γαλβανιςμζνο χάλυβα για τθ διαμόρφωςθ απολιξεων, γωνιϊν, ςκοτιϊν, αρμϊν, κ.λ.π., ίνεσ ανοξείδωτου χάλυβα, δικτυωτά γαλβανιςμζνα ι ανοξείδωτα πλζγματα. Θα ςυνοδεφονται από κατάλογο ιδιοτιτων ( αντοχζσ, αντοχι ςτο χρόνο κ.λ. π) και ζγγραφα πιςτοποίθςθσ, οδθγίεσ χριςθσ, τον χρόνο και τισ ςυνκικεσ αποκικευςθσ και κάκε άλλθ χριςιμθ για τθν καταςκευι πλθροφορία. 16

17 3.10. Βελτιωτικά Κονιαμάτων Τα πρόςκετα για τθ βελτίωςθ οριςμζνων ιδιοτιτων νωπϊν ι ςκλθρυμζνων κονιαμάτων κα χρθςιμοποιοφνται φςτερα από ζγκριςθ του εργοδότθ. Η χρθςιμοποίθςθ τουσ κα γίνεται φςτερα από ςχολαςτικοφ σ ελζγχουσ για τθ διαπίςτωςθ τθσ βελτίωςθσ που πράγματι προκαλοφν και των τυχόν δυςμενϊν παρενεργειϊν που ενδεχομζνωσ να ζχουν. Τα πρόςκετα που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο ζργο κα είναι εγκεκριμζνα από δθμόςιο ι επιςτθμονικό φορζα Ελλθνικό ι του εξωτερικοφ. Για τθ διαπίςτωςθ τθσ καταλλθλότθτασ κα δοκοφν οποιαδιποτε ςτοιχεία ι κρικοφν απαραίτθτα από τον εργοδότθ (προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι, πιςτοποιθτικά εγκρίςεων, εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ κ.λ.π) Η δοςολογία και θ δραςτθριότθτα του επιβραδυντι ι πλαςτικοποιθτι ι ρεοποιθτι κ.λ.π., κα προςδιοριςτοφν τόςο από τισ προδιαγραφζσ του προμθκευτι όςο και από τα ειδικά δοκίμια ελζγχου, που κα προβλεφκοφν για το ςκοπό αυτό. Μεγάλθ προςοχι κα δίνεται πάντα ςτο χϊρο ανάμιξθσ των προςμίκτων, για τθν επίτευξθ ομογενοφσ μίγματοσ Ειδικά Ζτοιμα Κονιάματα Η χριςθ τουσ κα εγκρίνεται φςτερα από ςχετικι μελζτθ ςχετικά με τισ απαιτιςεισ και τθν ανάγκθσ χριςθσ τουσ. Τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και οι διαδικαςίεσ κα είναι οι αναφερόμενεσ για τα πρόςκετα ςτα κονιάματα. 17

18 4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ ΧΑΑΞΗΣ Ο ανάδοχοσ μόλισ εγκαταςτακεί ςτο ζργο και πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, οφείλει να προβεί ςε χάραξθ των προβλεπόμενων καταςκευϊν και να τοποκετιςει ςτακερά ςθμεία ςιμανςθσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ, λαμβάνοντασ υπόψθ του τα ςτοιχεία τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ που πρζπει να προςτατευκοφν. Κάκε κακι χάραξθ και εφαρμογι κα αποκακίςταται αμζςωσ μόλισ διαπιςτωκεί. Κάκε ηθμιά που πικανόν ςυμβεί, ςε οποιαδιποτε φάςθ του ζργου, από κακι χάραξθ ι εφαρμογι, κα βαρφνει αποκλειςτικά και εξ' ολοκλιρου τον ανάδοχο. Για τον ςκοπό αυτό ο ανάδοχοσ πρζπει να διακζςει με δαπάνθ του το κατάλλθλο ζμπειρο προςωπικό με τα ανάλογα όργανα και εργαλεία. 5. ΧΩΜΑΤΟΥΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 5.1. Αντικείμενο Το Αντικείμενο των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν Χωματουργικϊν είναι ο τρόποσ εκτζλεςθσ των απαραίτθτων χωματουργικϊν εργαςιϊν για τθν διαμόρφωςθ του εδάφουσ, τθ κεμελίωςθ ςτοιχείων, τθ φφτευςθ και τθν καταςκευι τεχνικϊν ζργων ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ Μελζτθσ Σχετικά Ρρότυπα Ραράλλθλα με τθν παροφςα Ρροδιαγραφι ιςχφει και θ ΡΤΡ Χ1 του Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε Γενικοί Προι Πλεσ οι χωματουργικζσ εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα ςχζδια και τισ ζγγραφεσ οδθγίεσ και εντολζσ του Επιβλζποντα με αυςτθρι τιρθςθ των αντιςτοίχων ςτακμϊν, κλίςεων και διαςτάςεων. Ο Εργολάβοσ οφείλει πριν από τθν ζναρξθ οποιαςδιποτε εργαςίασ να λαμβάνει όλα τα τοπογραφικά και λοιπά ςτοιχεία ποφ είναι απαραίτθτα για τθν πιςτι εφαρμογι των ςχεδίων ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τοφ Επιβλζποντα Εκςκαφζσ Ο Εργολάβοσ νομιμοποιείται να αρχίςει τισ εκςκαφζσ μόνο μετά από ζλεγχο τθσ χάραξθσ από τον Επιβλζποντα. Η οριηοντιογραφικι και υψομετρικι τοποκζτθςθ τοφ Ζργου (χάραξθ) γίνεται από τον Εργολάβο με δικι του ευκφνθ και χωρίσ ξεχωριςτι αμοιβι, ςφμφωνα με τα καταςκευαςτικά ςχζδια και τισ εντολζσ τθσ Επίβλεψθσ. 18

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Ι. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ Π.Α.Α. (LEADER) ΣΗ Ο.Σ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο για το θέατρο του Διονύσου βασίσθηκε στις μελέτες και τη λοιπή έρευνα που εκπόνησε το επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΝΤΡΜΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΡΑΜΗΣΑ ΚΩΝ/ΝΟ του ΑΘΑΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Α..Ι.. ΕΚΔΟΗ 3 ΙΟΤΝΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κανονισμός Λειτουργίας Α..Ι.. 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ... 3 ΥΜΡΣΡΥ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ.... 3 ΕΔΤΑ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ....

Διαβάστε περισσότερα