ακούµε συχνά. Η διαπίστωση αυτή, ανεξάρτητα από την ορθότητα της, παραπέµπει σε σαφείς υποδείξεις για τις επιλογές της οικονοµικής πολιτικής.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ακούµε συχνά. Η διαπίστωση αυτή, ανεξάρτητα από την ορθότητα της, παραπέµπει σε σαφείς υποδείξεις για τις επιλογές της οικονοµικής πολιτικής."

Transcript

1 Σχέδιο εισήγησης κ. Τάκη Πολίτη, Γενικού ιευθυντή ΙΟΒΕ στη Συνεδρίαση µε θέµα: Περιφερειακή ανάπτυξη και βιοµηχανία: το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον ευτέρα 30 Νοεµβρίου 2009 «Ο τουρισµός είναι η βαριά βιοµηχανία της Ελλάδας» είναι µια φράση που ακούµε συχνά. Η διαπίστωση αυτή, ανεξάρτητα από την ορθότητα της, παραπέµπει σε σαφείς υποδείξεις για τις επιλογές της οικονοµικής πολιτικής. Αντίθετα, η σηµασία της βιοµηχανίας σχεδόν διαγράφεται µε εκφράσεις του τύπου «δεν έχουµε βιοµηχανία», «η βιοµηχανία τελείωσε», «δεν παράγουµε τίποτα». Και κατ αντιστοιχία, η υποβάθµιση του ρόλου και της σηµασίας της βιοµηχανίας που προκύπτει από τις διαπιστώσεις αυτές, παράγει συγκεκριµένα αποτελέσµατα πολιτικής. Στο όνοµα της περιφερειακής ανάπτυξης οµνύουν όλοι. Η ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών θεωρείται γενικώς «ευκταία» και ο περιορισµός των περιφερειακών ανισοτήτων επαναλαµβάνεοται µονότονα ως ένας από τους κύριους στόχους της οικονοµικής πολιτικής. Το κοινό στοιχείο όλων αυτών των τοποθετήσεων είναι ο «ιδεολογικός» τους χαρακτήρας. Και µε τον όρο «ιδεολογικός» εννοώ ότι οι απόψεις αυτές διαµορφώνονται µέσα από κοινωνικές αντιλήψεις, πεποιθήσεις, κοινούς τόπους ακόµα και από προκαταλήψεις. Με άλλα λόγια, διαπιστώσεις αυτού του είδους εκφράζουν µεν την επικρατούσα κοινωνική άποψη, αλλά όχι αναγκαστικά και την

2 υλική πραγµατικότητα. Επηρεάζουν όµως άµεσα και έµµεσα την οικονοµική πολιτική, µε αποτέλεσµα επιλογές που µπορεί να µην ανταποκρίνονται στις πραγµατικές ανάγκες της βιοµηχανίας, της περιφερειακής ανάπτυξης ή του τουρισµού. Γι αυτό θεωρώ εξαιρετικά σηµαντική την προσπάθεια του ΣΒΒΕ να επανατοποθετήσει τα ζητήµατα αυτά στις πραγµατικές τους διαστάσεις, συµβάλλοντας έτσι στη διαµόρφωση µιας ορθολογικής οικονοµικής πολιτικής που θα βασίζεται στα πραγµατικά δεδοµένα της οικονοµικής δραστηριότητας. Η εισήγηση µου θίγει τρία σηµεία: πρώτον, το ρόλο της βιοµηχανίας στην ελληνική οικονοµία, τις τάσεις και τις προοπτικές της, δεύτερον, τη θέση της βιοµηχανίας στην περιφερειακή διάταξη της οικονοµικής δραστηριότητας της χώρας και τον ιδιαίτερο ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει και τρίτον, προτάσεις πολιτικής για την ανάπτυξη της βιοµηχανίας στο σύνολο και στις περιφέρειες της χώρας. Κατ αρχάς µερικά ιστορικά στοιχεία: Χονδρικά µπορούµε να διακρίνουµε τρεις περιόδους ανάπτυξης της βιοµηχανίας στη χώρα: Στην πρώτη περίοδο, µετά τον πόλεµο η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας στηρίχθηκε σε µεγάλο βαθµό στην άνοδο της βιοµηχανίας. Ειδικότερα στην εικοσαετία το προϊόν της µεταποίησης αυξήθηκε µε ρυθµούς που έφταναν το 10% το χρόνο. Σε όλη αυτή την περίοδο η ανάπτυξη της βιοµηχανίας αποτελούσε στρατηγική προτεραιότητα των κυβερνήσεων και ενθαρρύνονταν µε χρηµατοδοτικά κίνητρα, µε την προσπάθεια προσέλκυσης ξένων άµεσων 2

3 επενδύσεων, µε την ανάπτυξη των υποδοµών, µε την δασµολογική και µη δασµολογική προστασία από τις εισαγωγές και µε την κατά προτεραιότητα χρηµατοδότηση από το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µε ευνοϊκούς όρους. Στη δεύτερη περίοδο, µετά τις πετρελαϊκές κρίσεις η ταχεία άνοδος ανακόπτεται και τη δεκαετία του 80 καταγράφεται υποχώρηση της µεταποιητικής δραστηριότητας µε τη συµµετοχή της µεταποίησης στο σχηµατισµό του ΑΕΠ να περιορίζεται στο 15%. Από τα µέσα της δεκαετίας του 90, που είναι η τρίτη φάση, η ελληνική µεταποίηση εισέρχεται σε µια φάση βραδύτερης ανόδου, αλλά και σηµαντικών αλλαγών στις δοµές, τη διάρθρωση της και τη φυσιογνωµία της µεταποιητικής επιχείρησης. Σήµερα, το βιοµηχανικό προϊόν είναι περίπου το 12% του ΑΕΠ και οι απασχολούµενοι σ αυτήν το 12% της συνολικής απασχόλησης. Φαίνεται εξάλλου, ότι τα τελευταία χρόνια διαµορφώνεται στην Ελλάδα ένας µικρότερος µεν, αλλά αποδοτικότερος µεταποιητικός τοµέας, ο οποίος επηρεάζεται εντονότερα από τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ενωση, την παγκοσµιοποίηση των αγορών και τη νέα οικονοµική γεωγραφία που διαµορφώνεται. Η υποχώρηση του µεριδίου της µεταποίησης στο σχηµατισµό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και στην απασχόληση ερµηνεύεται από πολλούς ως µια τάση αποβιοµηχάνισης της ελληνικής οικονοµίας και µετασχηµατισµού της σε µια οικονοµία υπηρεσιών. Η τάση αυτή δεν παρατηρείται βέβαια µόνο στην Ελλάδα. Μία από τις κύριες διαρθρωτικές αλλαγές στις αναπτυγµένες οικονοµίες τις τελευταίες δεκαετίες είναι η µετατόπιση της απασχόλησης µε κατεύθυνση προς 3

4 τον τοµέα των υπηρεσιών. Αυτή η εξέλιξη αντανακλά το διεθνή καταµερισµό της εργασίας αλλά και την αποσύνδεση των προηγουµένως κάθετα συνδεδεµένων αλυσίδων αξίας. Ο διεθνής καταµερισµός της εργασίας συνεπάγεται ότι οι δραστηριότητες εντάσεως εργασίας, κατά κύριο λόγο, µεταναστεύουν από τις αναπτυγµένες στις αναπτυσσόµενες χώρες. Από την άλλη πλευρά, στις ανεπτυγµένες χώρες η διαρκής αυτή µετατόπιση της βαρύτητας προς τις υπηρεσίες σηµαίνει ότι η ανταγωνιστικότητα των µεταποιητικών επιχειρήσεων επηρεάζεται σε αυξανόµενο βαθµό από την αξία που συνεισφέρουν οι υπηρεσίες, που συνδέονται µε την κύρια παραγωγική δραστηριότητα της µεταποίησης. Ο ανταγωνισµός µεταφέρει το ενδιαφέρον από την κατασκευή των προϊόντων στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών πριν και µετά την παραγωγή και πώληση των προϊόντων. Η βιοµηχανία και οι υπηρεσίες εµφανίζονται πλέον άρρηκτα συνδεδεµένες. Γι αυτό θα ήταν λάθος να αντιµετωπίζουµε υπηρεσίες και βιοµηχανία ως ανεξαρτήτους µεταξύ τους τοµείς, ή ακόµα και ως ανταγωνιστικούς. Η ερµηνεία της πορείας που ακολούθησε η µεταποίηση στην Ελλάδα είναι κεφαλαιώδους σηµασίας για την εφαρµογή συγκεκριµένων δράσεων. Και το βασικό ερώτηµα που τίθεται είναι: η υποχώρηση του µεριδίου της βιοµηχανίας είναι αποτέλεσµα ανακατατάξεων και προσαρµογών, οι οποίες, υπό προϋποθέσεις, µπορεί να την οδηγήσουν σε υψηλότερα επίπεδα αποδοτικότητας στο µέλλον, ή είναι το σύµπτωµα µιας µακροχρόνιας πορείας αποβιοµηχάνισης; 4

5 Εάν δεχτούµε ότι βρισκόµαστε σε µια πορεία αποβιοµηχάνισης, οι στόχοι µας γίνονται αµυντικοί: Αναζητούµε τρόπους για να σταµατήσουµε την πτώση, ενισχύουµε επιχειρήσεις και κλάδους που πλήττονται περισσότερο, προσπαθούµε να διατηρήσουµε τα σηµερινά επίπεδα παραγωγής και απασχόλησης. Αν από την άλλη πλευρά θεωρήσουµε ότι η ελληνική βιοµηχανία προσαρµόζεται για να αντιµετωπίσει τις νέες συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισµού, τότε ενδεδειγµένη απάντηση είναι η ενθάρρυνση των αναγκαίων προσαρµογών, η προσπάθεια να διευρύνουµε συνεχώς τον υπαρκτό, εκσυγχρονιστικό πυρήνα των επιχειρήσεων για να φτάσει µια κρίσιµη µάζα που θα τροφοδοτήσει την ανάπτυξη της βιοµηχανίας στο µέλλον. Προσωπικά υποστηρίζω ότι µόνο η δεύτερη λύση είναι εφικτή, ο εκσυγχρονισµός δηλαδή και η προσαρµογή που θα βελτιώνει µε ταχείς ρυθµούς την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια. Γιατί αν επιδιώκουµε να αναδείξουµε την Ελλάδα ως σηµαντικό παίκτη σε µια ευρύτερη περιφερειακή αγορά, πρέπει πρώτα απ όλα, να ενισχύσουµε την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων για να δραστηριοποιηθούν σ αυτή την αγορά. Σήµερα, αυτό δυστυχώς δεν συµβαίνει. Η ελληνική µεταποίηση, όπως και όλη η ελληνική οικονοµία, είναι εσωστρεφής, µε την έννοια ότι το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής της κατευθύνεται στην εγχώρια αγορά. Υπολογίζεται ότι στη µεταποίηση το µερίδιο της παραγωγής που πωλείται σε αγορές του εξωτερικού κυµαίνεται περί το 30%. Υπενθυµίζεται βεβαίως ότι οι εξαγωγές βιοµηχανικών 5

6 προϊόντων αντιπροσωπεύουν ένα πολύ µεγάλο ποσοστό του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών (75%). Για να ανταποκριθούν όµως οι επιχειρήσεις στην πρόκληση της εξωστρέφειας, πρέπει να συντρέξουν δυο προϋποθέσεις: Πρώτον, να πραγµατοποιήσουν οι ίδιες µια σειρά αναδιαρθρώσεων και προσαρµογών στο εσωτερικό τους και δεύτερον, να διαµορφωθεί ένα γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον που θα ευνοεί τις αλλαγές αυτές. Σύµφωνα µε έρευνα του ΙΟΒΕ οι σηµαντικότερες από τις προσαρµογές αυτές, όπως κρίνουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις είναι: Ο εκσυγχρονισµός των µεθόδων παραγωγής. Η διεύρυνση της παραγωγικής δυναµικότητας για την παραγωγή νέων προϊόντων. Η εκπαίδευση του προσωπικού παραγωγής. Η κατάρτιση σε νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Η εφαρµογή καινοτοµιών στην παραγωγή και τη διοίκηση. Η προµήθεια από την αγορά και ενσωµάτωση τεχνολογίας. Η ανάπτυξη τεχνολογίας µέσα στην επιχείρηση. Οι έρευνες αγοράς/διαφηµιστικές εκστρατείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η ανάπτυξη κέντρων-δικτύων διανοµής. 6

7 Οι στρατηγικές συνεργασίες µε άλλες επιχειρήσεις. Έρχοµαι τώρα στην περιφερειακή διάσταση της βιοµηχανικής δραστηριότητας. Η κατάσταση είναι βέβαια γνωστή και δεν θα επεκταθώ. Μερικά µόνο βασικά στοιχεία: Η συµβολή της µεταποίησης στη συνολική παραγόµενη αξία της περιφέρειας είναι: 38% στην Αττική, 17% στην Κεντρική Μακεδονία, 15% στη Στερεά Ελλάδα και 8% στη Θεσσαλία, ενώ στις άλλες περιοχές της χώρας πολύ µικρότερη. Είναι συνεπώς προφανές ότι στα δυο µητροπολιτικά κέντρα της χώρας η σηµασία της µεταποίησης είναι πολύ υψηλή, τόσο σε όρους δηµιουργίας εισοδήµατος, όσο και απασχόλησης. Ειδικότερα για τη Βόρεια Ελλάδα θα πρέπει να προσθέσω τα ακόλουθα: Οι τρεις περιφέρειες, δηλαδή Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και υτική Μακεδονία παράγουν σήµερα περί το 20% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ στα τέλη της δεκαετίας του 90 η συµµετοχή τους προσέγγιζε το 25%. Κι αυτό γιατί η ανάπτυξη των περιφερειών αυτών ήταν βραδύτερη. Όσον αφορά τη βιοµηχανία της Βόρειας Ελλάδας, η συµµετοχή της στο σύνολο του παραγοµένου προϊόντος στην περιοχή υπερβαίνει το 12%, ενώ στο σύνολο της χώρας είναι κάτω από το 11%. Τέλος, στις τρεις περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας παράγεται το 24% του συνολικού βιοµηχανικού προϊόντος της χώρας. Με βάση τα συνολικά αυτά δεδοµένα µπορούµε βάσιµα να υποστηρίξουµε ότι η Β.Ελλάδα παρουσιάζει σηµαντική γεωγραφική εξειδίκευση στη Βιοµηχανία. Ειδικότερα η υτική Μακεδονία είναι το ενεργειακό κέντρο της χώρας, ενώ στην Κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη δραστηριοποιείται ένας µεγάλος 7

8 αριθµός βιοµηχανικών επιχειρήσεων. Η Β.Ελλάδα παράλληλα, µε την σχετικώς ισχυρή βιοµηχανική βάση διαθέτει και ένα σηµαντικό δίκτυο υποδοµών και γεωγραφικά πλεονεκτήµατα που µπορούν να στηρίξουν την περαιτέρω επέκταση της βιοµηχανικής δραστηριότητας σε νέες, όµως, βάσεις. Κλειδί για την περιοχή είναι οι εκτεταµένες προσαρµογές που θα αναβαθµίσουν την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. Όµως, αυτά τα στατιστικά δεδοµένα δεν αντανακλούν πλήρως τη σηµασία της µεταποίησης. Η διασύνδεση των οικονοµικών δραστηριοτήτων κατά µήκος της αλυσίδας αξίας, αναδεικνύει τη θέση της µεταποίησης ως ενδιάµεσου κρίκου µεταξύ της αγροτικής παραγωγής και της παραγωγής πρώτων υλών από τη µία πλευρά και του εµπορίου και των υπηρεσιών από την άλλη. Έτσι, δεν είναι εύκολο να αποµονωθεί ή / και να ποσοτικοποιηθεί η επίδραση της µεταποίησης στην αναπτυξιακή διαδικασία σε περιφερειακό επίπεδο. Ο ρόλος των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων κάθε περιφέρειας και των διασυνδέσεων µεταξύ των τοµέων είναι καθοριστικός για τη διαµόρφωση της περιφερειακής εξειδίκευσης, η οποία βεβαίως είναι τις περισσότερες περιπτώσεις και κλαδική εξειδίκευση. Με βάση όλες τις παραπάνω επιφυλάξεις η πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης της βιοµηχανίας θα πρέπει να έχει δυο διαστάσεις: την οριζόντια-εθνική-διάσταση και την περιφερειακή διάσταση, η οποία θα στηριχθεί σε κριτήρια εξειδίκευσης των κρίσιµων παραµέτρων κάθε περιφέρειας. Μια εθνική πολιτική για τη βιοµηχανία έχει διττό στόχο: 8

9 Πρώτον, να ενθαρρύνει τις προσαρµογές στις επιχειρήσεις, που χρειάζονται για να γίνουν πιο εξωστρεφείς και ανταγωνιστικές και εύτερον, να βελτιώσει το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον µέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Ο πρώτος στόχος υλοποιείται και εξειδικεύεται περιφερειακά µέσα από τα Προγράµµατα Ανάπτυξης και τα Περιφερειακά Προγράµµατα, τα οποία θα πρέπει να ενισχύσουν επενδύσεις που αφορούν τις αναγκαίες προσαρµογές στις οποίες έχω ήδη αναφερθεί. Από την άλλη πλευρά, όπως έχουν επισηµάνει οι ίδιες οι επιχειρήσεις, οι σηµαντικότεροι παράγοντες που δηµιουργούν προβλήµατα στις προσπάθειες για εκσυγχρονισµό τους βρίσκονται εκτός επιχείρησης και αφορούν το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον, τις σχέσεις µε τη ηµόσια ιοίκηση, τον τρόπο λειτουργίας του ανταγωνισµού κ.λ.π. Συνεπώς για την ανάπτυξη της βιοµηχανίας απαιτούνται µεγάλες αλλαγές στην οικονοµική πολιτική που θα εξασφαλίζουν µεταξύ άλλων τα ακόλουθα: Προώθηση των έργων υποδοµής, όσο είναι εφικτό µέσα στα πλαίσια της δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Σταθερότητα και συνέχεια του φορολογικού συστήµατος, το οποίο σήµερα αποτελεί για τις επιχειρήσεις ένα στοιχείο αβεβαιότητας. Εξορθολογισµό του φορολογικού συστήµατος µε τη θέσπιση συστηµάτων δειγµατοληπτικών εκθέσεων για τις επιχειρήσεις, µε κριτήρια επιλογής της 9

10 ανάλυση κινδύνου. Οι εφορίες υποχρεούνται να διενεργούν ένα συγκεκριµένο αριθµό ελέγχων που υποδεικνύεται κεντρικά, και καταρτίζουν τεκµηριωµένες εκθέσεις για κάθε έλεγχο που πραγµατοποιούν. Κατάργηση των εµποδίων στη λειτουργία του ανταγωνισµού στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών. Κωδικοποίηση του πλαισίου κάθε φορέα που ασκεί ρυθµιστική λειτουργία (Υπουργεία, Υπηρεσίες, Ρυθµιστικές Αρχές) έτσι ώστε να αποφεύγονται οι πολλαπλές ρυθµίσεις για το ίδιο θέµα από διαφορετικούς φορείς, γεγονός που σήµερα συµβαίνει, επιβαρύνοντας σηµαντικά τις επιχειρήσεις µε το κόστος συµµόρφωσης στις διοικητικές πράξεις να φτάνει το 7%. ηµιουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων ανάλογων µε τα ΚΕΠ. Απόσυρση του Κράτους από τους τοµείς προϊόντων και υπηρεσιών που ήδη παράγονται ανταγωνιστικά από τον ιδιωτικό τοµέα (τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, βιοµηχανία, τουρισµός). Συνέχιση των αποκρατικοποιήσεων, µε κυρίαρχο στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας και όχι µόνο τα ταµειακά οφέλη. Συστηµατικός έλεγχος όλων των νόµων για τον περιορισµό της πολυνοµίας και άµεση κατάργηση όσων έχουν περιπέσει σε αχρησία. Αξιολόγηση των υπολοίπων µε βάση τις αποδεδειγµένες επιπτώσεις τους στην οικονοµική δραστηριότητα. 10

11 Η οικονοµική πολιτική που διαµορφώνεται σήµερα, έχοντας προσανατολισθεί κατ ανάγκη στο στόχο της δηµοσιονοµικής προσαρµογής παρουσιάζει σηµαντικές ελλείψεις στο αναπτυξιακό της σκέλος και δηµιουργεί βάσιµες ανησυχίες ότι µπορεί να επιτείνει τα προβλήµατα που έχει ήδη συσσωρεύσει η ύφεση: µείωση παραγωγής, συρρίκνωση δραστηριοτήτων, πτώση κερδοφορίας, απώλειες θέσεων εργασίας. Το πρόβληµα προκύπτει από το γεγονός ότι για µια ακόµη φορά η δηµοσιονοµική προσαρµογή επιχειρείται κυρίως µε αύξηση των εσόδων και όχι µε τον δραστικό περιορισµό των δαπανών. Έτσι, σε αντίθεση µε ότι συµβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στη χώρα µας αυξάνεται σηµαντικά το φορολογικό βάρος για τις επιχειρήσεις και τους εργαζοµένους, µε αποτέλεσµα αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην προσφορά όσο και στη ζήτηση. Οι απώλειες αυτές πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να αντισταθµισθούν, τουλάχιστον εν µέρει, µε την προώθηση των σηµαντικών µεταρρυθµίσεων στους τοµείς που αναφέρθηκα προηγουµένως και αφορούν το γενικότερο περιβάλλον λειτουργίας των επιχειρήσεων. 9 Νοεµβρίου

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γ Κ.Π.Σ. (2000 2006) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα 2000-2006 2. ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Αθηνά Μπελεγρή-Ρομπόλη Μαρία Μαρκάκη Παναγιώτης Μιχαηλίδης ΑΘΗΝΑ 2010 33 15 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ MBA-TQM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΣΒΘΚΕ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4, 38221 ΒΟΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η γνώση είναι ο κυριότερος παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. για την: "Απασχόληση στον Αγροτικό τομέα" Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 1997

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. για την: Απασχόληση στον Αγροτικό τομέα Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 1997 ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. για την: "Απασχόληση στον Αγροτικό τομέα" Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 1997 Διαδικασία Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας ανέλαβε πρωτοβουλία για την έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ. Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ. Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 2006 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 2006 ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.11.2004 SEC(2004) 1397 Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 Επιµέλεια Μετάφρασης: Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Σχέδιο ΚΥΑ

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Σχέδιο ΚΥΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σχέδιο ΚΥΑ Μάιος 2007 Περιεχόµενα Κεφάλαιο Α Γενικές ιατάξεις...9 Αρθρο 1 Σκοπός και περιεχόµενο... 9 Αρθρο 2

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνισμός, ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια

Ανταγωνισμός, ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια Ανταγωνισμός, ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια Η φύση και ο ρόλος των εμποδίων εισόδου* Νικόλαος Βέττας Γενικός Διευθυντής Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών Καθηγητής Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΡΊΣΙΜΑ ΕΠΑΓΓΈΛΜΑΤΑ ΩΣ ΚΙΝΗΤΉΡΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗ ΝΈΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ. Θέσεις και Προτάσεις Πολιτικής

ΤΑ ΚΡΊΣΙΜΑ ΕΠΑΓΓΈΛΜΑΤΑ ΩΣ ΚΙΝΗΤΉΡΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗ ΝΈΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ. Θέσεις και Προτάσεις Πολιτικής ΤΑ ΚΡΊΣΙΜΑ ΕΠΑΓΓΈΛΜΑΤΑ ΩΣ ΚΙΝΗΤΉΡΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗ ΝΈΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ Θέσεις και Προτάσεις Πολιτικής Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2020. Συμπεράσματα και Προτάσεις Βιομηχανικής Πολιτικής

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2020. Συμπεράσματα και Προτάσεις Βιομηχανικής Πολιτικής ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2020 Πρακτικά τελικής εκδήλωσης συνεδρίου Συμπεράσματα και Προτάσεις Βιομηχανικής Πολιτικής έτσι όπως αυτά προέκυψαν από τις επτά (7) συναντήσεις εργασίας κλαδικού και οριζόντιου χαρακτήρα στο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Στελίνα Χατζηχρήστου Νοέµβριος 2009 Το είναι ιδιωτικός, µη κερδοσκοπικός, κοινωφελής

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Υποβληθείσα στον Καθηγητή κ. Ρουκανά Σπύρο

Πτυχιακή εργασία. Υποβληθείσα στον Καθηγητή κ. Ρουκανά Σπύρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέ»α πτυχιακής εργασίας: Ο ρόλος του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος στην Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΤΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ (2004-2007)

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΤΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ (2004-2007) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΤΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ (2004-2007) Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Αθανάσιος Π. Μπέλλας Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1. Γενικά... 1 2. Στόχοι µελέτης... 4 3. Μεθοδολογία προσέγγισης... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ...9 2.1 Το προφίλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ. Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 T. Karatasi, 117 42 Athens, Greece, Tel.: +30-210-92 11 200-10, Fax:

Τ. Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 T. Karatasi, 117 42 Athens, Greece, Tel.: +30-210-92 11 200-10, Fax: Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 T. Karatasi, 117 42 Athens, Greece, Tel.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatasi, 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εξελίξεις και Προοπτικές Ρόλος του τραπεζικού συστήματος Αποτελεί γενικά παραδεκτή αρχή, ότι η ασκούμενη, μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος, πολιτική και ο βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Χάρης Κυριαζής Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΕΒ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Κυριαζής Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΕΒ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε πραγματικό σημείο καμπής. Εύλογα πολίτες και επιχειρήσεις αυτής της χώρας αναρωτιούνται με ποιες προϋποθέσεις θα υπάρξει ανάκαμψη της παραγωγικής βάσης της οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου»

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή 3 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίµων 5 2 Οι τάσεις στην παγκόσµια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίµων 9 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 9 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020

Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 13 Νοεµβρίου 2012 Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

<<Δραχμή ή Ευρώ Υπέρ και Κατά>>

<<Δραχμή ή Ευρώ Υπέρ και Κατά>> ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία με τίτλο: Υλοποίηση Εργασίας: Καλιμαγκίνα Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Σαββάκης (ΣΒΒΕ) στο bankingnews: Η χώρα δεν έχει βιομηχανική πολιτική τα τελευταία 15 χρόνια

Σαββάκης (ΣΒΒΕ) στο bankingnews: Η χώρα δεν έχει βιομηχανική πολιτική τα τελευταία 15 χρόνια Σαββάκης (ΣΒΒΕ) στο bankingnews: Η χώρα δεν έχει βιομηχανική πολιτική τα τελευταία 15 χρόνια Croatian Cruises We offer you a unique way to experience the our sea and islands! katarina-line.com Οι προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα