Θεσσαλονίκη, 14 Ιουλίου 2015 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 67

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεσσαλονίκη, 14 Ιουλίου 2015 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 67"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, Θεσσαλονίκη (2310) , Fax Υποδιεύθυνση Οικονομικού Θεσσαλονίκη, 14 Ιουλίου 2015 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 67 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», ύστερα από την υπ αριθμ. 649/ απόφαση του Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου, προκηρύσσει δημόσιο τακτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές, μετά συνεχίσεως του διαγωνισμού με προφορικές προσφορές και με ποσό εκκίνησης ,00 ευρώ μηνιαίως, για την ανάδειξη μισθωτή του κυλικείου του Νοσοκομείου που είναι ενταγμένο στο κτιριακό συγκρότημα του δημοσίου κτίσματος (Α.Κ. 1602) εκτάσεως τμ. επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49 του οποίου είναι κάτοχος εκ παραχωρήσεως του Ελληνικού Δημοσίου κατά τις διατάξεις του άρθ. 9 ΠΔ 715/77 <<περί διαχείρισης και διοίκησης δημοσίων κτημάτων για την στέγαση των υπηρεσιών αυτού>>. Το κυλικείο κατασκευάσθηκε στα πλαίσια της εργολαβίας του έργου της συνδετήριας γέφυρας μεταξύ των κτιρίων Α και Δ, σύμφωνα με την υπ αρ.3502/ οικοδομική άδεια της Δ/νσης Πολεοδομίας Θεσ/νίκης. Είναι πολυτελές περίπτερο βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του Νοσοκομείου, μεταξύ των κτιρίων του τέως «Αγία Σοφία» και κτιρίου των Παιδιατρικών κλινικών. Έχει εμβαδόν 82τ.μ είναι υπερυψωμένο ισόγειο με 2 εισόδους σχήματος οκταγώνου. Εσωτερικά περιλαμβάνει εκτός από τον κυρίως χώρο του κυλικείου 2 WC, με προθάλαμο και αποθήκη με ανεξάρτητη είσοδο. Η όλη κατασκευή πληροί τις θερμομονωτικές απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών, φέρει πλήρη υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση έτοιμη προς λειτουργία, όπως είδη υγιεινής, πάγκο κουζίνας, νεροχύτη, διακόπτες, πρίζες κλπ. Ο διαγωνισμός θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου, την ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ., σε χώρο του Γραφείου Προμηθειών του Νοσοκομείου. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει την εν λόγω ημερομηνία και ώρα στην επιτροπή του διαγωνισμού. 1

2 Στη συνέχεια ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής η προσφορά εκάστου πλειοδότη και συνεχίζεται ο διαγωνισμός με προφορικές προσφορές μέχρις αναδείξεως του τελευταίου πλειοδότη. Η προφορική προσφορά δέον να είναι ανωτέρα του ελαχίστου ορίου κατά δύο τοις εκατό τουλάχιστον τούτου. Πάσα προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η δε υποχρέωση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από του πρώτου εις τους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή και να προσκομίσει το νόμιμο πληρεξούσιο. Οι προφορικές προσφορές εγγράφονται στον πίνακα του πλειοδοτικού διαγωνισμού ο οποίος υπογράφεται και από τους πλειοδότες. Άρθρο 1 ο : Συμμετοχή-δικαιολογητικά α)στον δ/σμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, και θα δηλώσουν ότι θα εγκαταστήσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και γενικά οι δυνάμενοι να ανταποκριθούν απόλυτα στις ειδικές απαιτήσεις του Νοσοκομείου. β)υπεύθυνη δήλωση ότι γνωρίζουν τους όρους που διέπουν τον δ/σμό που διενεργείται και ότι γνωρίζουν καλώς τις διατάξεις του ΠΔ 715/79 περί τρόπου ενέργειας υπό των ΝΠΔΔ προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει(βάσει του οποίου προκηρύσσεται ο παραπάνω δ/σμός, ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και συγγραφής υποχρεώσεων, ότι επισκέφθηκαν και γνωρίζουν τον υπό εκμίσθωση χώρο, την κατάσταση αυτού και εξοπλισμό του και ότι αποδέχονται όλα αυτά πλήρως και ανεπιφύλακτα. γ)γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ευρώ που θα ισχύει τουλάχιστον 3 μήνες από την ημέρα του δ/σμού, ως δικαίωμα συμμετοχής στον δ/σμό, η οποία θα επιστραφεί σε περίπτωση που δεν αναδειχθεί ο συμμετάσχων πλειοδότης εντός πέντε ημερών από την κατάρτιση της σύμβασης μίσθωσης. Ο πλειοδότης μετά την κατακύρωση του δ/σμού οφείλει να αντικαταστήσει την εγγυητική συμμετοχής με άλλη εγγυητική ποσού ίσου με το 2πλάσιο του επιτευχθέντος μηνιαίου μισθώματος αορίστου χρόνου διάρκειας, ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. δ)οικονομική προσφορά που θα γράφει επάνω τα στοιχεία εκείνου που προσφέρει, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη.το ποσόν θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς σε ευρώ και σε περίπτωση ασυμφωνίας, θα ισχύει η ολόγραφη προσφορά. Προσφορές χωρίς τα ανωτέρω αναγραφόμενα δικαιολογητικά απορρίπτονται ως απαράδεκτες από την επιτροπή. Επίσης απορρίπτονται όσες υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα ή είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεσιν. Οι προσφορές που θα υποβληθούν να είναι ισχύος τριών μηνών από την ημέρα διενέργειας του δ/σμού, διαφορετικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη. ε)απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 2

3 στ)πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπο άλλη ανάλογη διαδικασία. ζ)πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. η)πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ (6) μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η ιδιότητα του μέλους πρέπει να έχει κτηθεί τουλάχιστον ένα (1) χρόνο πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού. θ) Επίσημα στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας και επιφάνειας, από τα οποία να προκύπτει ο κύκλος εργασιών και τα οικονομικά αποτελέσματα των τριών (3) τουλάχιστον τελευταίων ετών και ειδικότερα: (θ.1) Ισολογισμούς των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων της επιχείρησης. (θ.2) Δήλωση για το κατ έτος ύψος του κύκλου εργασιών των τριών (3) τουλάχιστον ετών (εφόσον δεν προκύπτει από τα προηγούμενα). ι) Πλήρη στοιχεία για την παρουσίαση της φυσιογνωμίας (PROFILE) του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, με τις διαχρονικές του δραστηριότητες και γενικά ό,τι θεωρείται χρήσιμο για τη διαμόρφωση σαφούς αντίληψης περί της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. ια) Αναλυτικά στοιχεία πελατολογίου με έμφαση σε έργα παρόμοιου είδους ή και μεγέθους. ιβ) Σύντομη μεν, αλλά σαφή, περιγραφή για τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο έργο, τον εξοπλισμό που προτίθεται να χρησιμοποιήσει, την τήρηση κανόνων υγιεινής κλπ. Άρθρο 2 ο : Διάρκεια της μίσθωσης Η παρούσα μίσθωση διέπεται αποκλειστικώς από τις διατάξεις του άρθρου του ΠΔ 715/79 «περί τρόπου ενέργειας ΝΠΔΔ προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων κλπ» αποκλειόμενης ως εκ της φύσεως αυτής, της εφαρμογής των διατάξεων περί εμπορικών μισθώσεων. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, μετά το πέρας της οποίας λήγει αναγκαστικά. Αν στο μεταξύ ο εκμισθωτής θελήσει να ιδιοχρησιμοποιήσει το μίσθιο λόγω ανωτέρω βίας, η μίσθωση θα λύεται χωρίς ευθύνη του για αποζημίωση κλπ (Π.Δ 715/79 άρθρο 46). 3

4 Με την κατακύρωση του διαγωνισμού στον πλειοδότη, αυτός αποκτά το δικαίωμα τοποθέτησης και λειτουργίας σε κοινόχρηστους χώρους του Νοσοκομείου, ενός αριθμού δεκατεσσάρων (14) αυτόματων πωλητών, βάση των προβλέψεων και υποχρεώσεων που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο σχετικό κείμενο προδιαγραφών το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Άρθρο 3 ο : Υποχρεώσεις μισθωτού α) Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί τους χώρους και τις εγκαταστάσεις του μίσθιου αποκλειστικά και μόνο ως κυλικείο. Απαγορεύεται απολύτως οποιαδήποτε άλλη χρήση του. Ειδικότερα στους παραπάνω χώρους απαγορεύεται: Η πώληση σιγαρέτων, η εγκατάσταση και η λειτουργία παντός τυχερού ή μηχανικού παιχνιδιού ή παροχή παιγνιόχαρτων ή λαχείων ή ΠΡΟ-ΠΟ κλπ. Επίσης, απαγορεύονται η χρήση ραδιοφώνου, πικ-απ, μαγνητοφώνου κλπ ή άλλων μηχανημάτων τα οποία προκαλούν θόρυβο, η παρασκευή φαγητών και πώληση οινοπνευματωδών ποτών, η πώληση ειδών του Κυλικείου σε κοινόχρηστους χώρους του Νοσοκομείου έξω από τους οριζόμενους, η τοποθέτηση τραπεζιών και καθισμάτων σε οποιοδήποτε χώρο εκτός από τον συγκεκριμένο εσωτερικό χώρο του Κυλικείου και τον περιβάλλοντα χώρο όπως είναι διαμορφωμένος επιτρέπεται μόνον κατόπιν άδειας της Διοίκησης του Νοσοκομείου, επίσης η παραμονή εντός του εσωτερικού χώρου εργασίας του κυλικείου άλλων ατόμων εκτός από τους υπαλλήλους του κυλικείου, η ανάρτηση, ή τοιχοκόλληση εντός και εκτός του κυλικείου διαφημίσεων ή ανακοινώσεων, άνευ αδείας του αρμοδίου οργάνου του Νοσοκομείου. β) Να διαθέτει προς πώληση στο κυλικείο αφεψήματα, αναψυκτικά, γλυκίσματα, προϊόντα γάλακτος, σάντουϊτς, τοστ και λοιπά είδη κυλικείου, επιστολόχαρτα όλα αρίστης ποιότητας. Το τιμολόγιο των ειδών αυτών θα είναι εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου. γ) Να διατηρεί με δική του δαπάνη απόλυτα καθαρούς και ευπρεπείς όλους τους χώρους του κυλικείου εντός και πέριξ αυτού και να φροντίζει για τη συλλογή και την απόρριψη των σκουπιδιών. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι της παρούσας και της σύμβασης ο εκμισθωτής δύναται κατά την ελεύθερη κρίση του να επιβάλλει πρόστιμο μέχρι ποσού ευρώ για κάθε διαπίστωση παράβασης των όρων της παρούσας ή της σύμβασης. Πάντως, καθ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ο εκμισθωτής δεν υποχρεούται σε καμία ανακαίνιση, βελτίωση, προσθήκη, επισκευή κλπ. Αν ο μισθωτής πραγματοποιήσει κάτι από αυτά δεν θα δικαιούται αποζημίωση και ότι κάνει θα παραμένει επί ωφελεία του μισθίου. δ) Να φροντίζει για την άριστη ποιότητα, συντήρηση και καθαριότητα των πωλουμένων ειδών και να τηρεί αυστηρώς καθαριότητα τόσο στα σκεύη, έπιπλα, μηχανήματα όσο και σε ολόκληρο το χώρο εντός και εκτός (προ) του κυλικείου. ε) Να τηρεί με ακρίβεια όλες τις σχετικές με τη λειτουργία κυλικείου υγειονομικές, αστυνομικές και άλλες διατάξεις, καθώς και τις οδηγίες ή εντολές των αρμοδίων του Νοσοκομείου και να είναι ο μόνος υπεύθυνος για την τήρησή τους έναντι σε κάθε αρχή και στους καταναλωτές. στ) Να διατηρεί ανοικτό και σε λειτουργία το κυλικείο σε 24ωρη βάση. ζ) Να εξυπηρετεί το προσωπικό του Νοσοκομείου, να εξυπηρετεί και να προσφέρει τα είδη του στους επισκέπτες συνοδούς και αρρώστους του Νοσοκομείου. Ο εκμισθωτής 4

5 με τα αρμόδια όργανα διατηρεί το δικαίωμα να επιθεωρεί οποτεδήποτε το κυλικείο για την τήρηση των όρων της σύμβασης. η) Να προβεί με δικά του έξοδα, στον απαραίτητο εξοπλισμό του κυλικείου, πέρα από τον ήδη υπάρχοντα και να το καταστήσει κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται. Ο κυρίως χώρος να εξοπλιστεί μόνο με πάγκους που θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις αρμοδίου οργάνου του Νοσοκομείου. Το κυλικείο θα εξοπλισθεί με όλα τα σύγχρονα μέσα επαγγελματικό ψυγείο, καφετιέρα, θερμοθάλαμο κλπ. Τα παραπάνω είδη ανήκουν στην κυριότητα του μισθωτή, ο οποίος δικαιούται να τα αποσυνδέσει με προσοχή και να τα απομακρύνει με δική του ευθύνη κατά τη λήξη ή λύση της μίσθωσης, εφόσον δεν είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το μίσθιο, άλλως θα παραμείνουν σ αυτό χωρίς αποζημίωσή του. Ο μισθωτής υποχρεούται για την καλή χρήση του εξοπλισμού του κυλικείου να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας βάση οδηγιών χρήσεως και λειτουργίας που θα πάρει από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Ο μισθωτής υποχρεούται να πωλεί τα είδη του στο προσωπικό του Νοσοκομείου, με έκπτωση, το ποσοστό της οποίας θα αναγράφει στην προσφορά του. Η έκπτωση θα πραγματοποιείται με επίδειξη της σχετικής κάρτας που είναι εφοδιασμένο το προσωπικό. θ) Να προσλάβει για την καλή λειτουργία του κυλικείου το απαιτούμενο ειδικευμένο προσωπικό, για το οποίο θα είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, όσον αφορά όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εργασιακή αυτή σχέση. Ο μισθωτής υποχρεούται προ της πρόσληψης των υπαλλήλων του να υποβάλλει έγγραφη κατάσταση με τα στοιχεία της ταυτότητας εκάστου και τις διευθύνσεις αυτών και να βεβαιώνει περί του ήθους και της εντιμότητάς των και ότι θα είναι υπεύθυνος για τυχόν πράξεις ή παραλείψεις αντίθετες με τους κανόνες ευταξίας του Νοσοκομείου. Ο ίδιος και το προσωπικό πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας και σε ώρες εργασίας πρέπει να φέρουν λευκό καθαρό σακάκι και να τηρούν όλους τους όρους που θέτουν οι υγειονομικές κλπ διατάξεις. Τόσο ο μισθωτής όσο και το παραπάνω προσωπικό οφείλουν να είναι ευπρεπείς, ευγενικοί στις σχέσεις τους με το προσωπικό του Νοσοκομείου και τους συγγενείς και επισκέπτες των νοσηλευομένων. ι) Να απομακρύνει αμέσως κάθε υπάλληλό του, του οποίου την απόλυση θα ζητούσε αιτιολογημένα το αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου, είτε για ακαταλληλότητα, είτε για διαγωγή ασυμβίβαστη με το Νοσοκομείο. Επίσης ο μισθωτής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του υπαλλήλου αυτού για κάθε απαίτησή του (αποζημίωση, άδεια, επιδόματα αδείας, δώρα κλπ) που θα προκύψει από την απόλυση αυτή, δεδομένου ότι το Νοσοκομείο καμία σχέση δεν θα έχει μ αυτόν. ια) Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη ή φθορά του κυλικείου και του εξοπλισμού του πέρα από την συνηθισμένη χρήση του, έστω και αν προξενηθεί χωρίς την υπαιτιότητα του μισθωτή, ο οποίος οφείλει να παραδώσει κατά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της μισθώσεως στο Νοσοκομείο, τους χώρους και τις εγκαταστάσεις του κυλικείου σε καλή κατάσταση όπως θα τους παραλάβει. ιβ) Ο εκμισθωτής δεν θα φέρει καμία ευθύνη για κάθε ζημία ή φθορά που θα προκληθεί στο μισθωτή από οποιαδήποτε αιτία ή από ανώτερη βία, σεισμό, πυρκαγιά, κλοπή, διείσδυση υγρών, κακή λειτουργία σωληνώσεων εν γένει, παρέμβαση ή απόφαση των διοικητικών αρχών ή από άλλο λόγο που δεν προβλέπεται εδώ, ως και των ζημιών συνεπεία απεργιών ή αναρχικών πράξεων βίας, οφείλει δε ο μισθωτής να ασφαλίσει το ακίνητο, το εμπόρευμά του και τον εξοπλισμό του κυλικείου για κάθε αιτία από αυτές που προαναφέραμε, καθώς και για αστική ευθύνη έναντι τρίτων. 5

6 ιγ) Το κυλικείο διαθέτει πλήρη ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση, τυχόν όμως κακή λειτουργία τους ή για τυχόν βλάβη τους καμία ευθύνη δεν φέρει ο εκμισθωτής, όπως επίσης και για τυχόν διακοπή παροχής νερού και ηλεκτρικού ρεύματος στο μίσθιο. Η κατανάλωση του νερού και του ηλεκτρικού ρεύματος βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή. Η δαπάνη θα καθορίζεται σύμφωνα με τις ενδείξεις των ενδιαμέσων μετρητών νερού και ρεύματος που θα τοποθετηθούν από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία. Ιδ) Στις υποχρεώσεις του μισθωτή περιλαμβάνονται και οι εργασίες ανακαίνισης και εξωραϊσμού των κτιριακών εγκαταστάσεων (οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών) του κυλικείου και του περιβάλλοντα χώρου, όπως αυτές εγκρίθηκαν με την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη 8 η / (θέμα 103 ο ) συνεδρίασή του και οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Άρθρο 4 ο : Κατακύρωση του διαγωνισμού Ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει το μεγαλύτερο μηνιαίο μίσθωμα για ολόκληρο το χρόνο της μισθώσεως. Την κατακύρωση του διαγωνισμού αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, το οποίο όμως δεν δεσμεύεται μόνο από τις τιμές των προσφορών, αλλά δύναται ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του να προτιμήσει άλλον από τους διαγωνιζόμενους σε περίπτωση που θα κρίνει αυτό σκόπιμο για το συμφέρον του Νοσοκομείου και την καλή λειτουργία της συμβάσεως, εκτιμώντας το σύνολο των στοιχείων της προσφοράς. Επίσης δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου να κρίνει το αποτέλεσμα ασύμφορο και να επαναλάβει το διαγωνισμό με ίδιους ή νέους όρους χωρίς από όλες αυτές τις ενέργειες να προκύπτει δικαίωμα ή κάποια αξίωση των διαγωνιζομένων κατά του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να τον επαναλάβει. Άρθρο 5 ο : Κατάρτιση σύμβασης Έκπτωση α) Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί κατακυρώσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ανακοινώνεται στον πλειοδότη εγγράφως επί αποδείξει παραλαβής. Με την κοινοποίηση αυτή προσκαλείται να υπογράψει εντός δεκαπέντε (15) ημερών τη σχετική σύμβαση, αφού καταθέσει την αναφερόμενη στο άρθρο 1 παράγραφο β εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, που θα καλύπτει ποσό μισθωμάτων 2 μηνών. β) Εάν περάσει άπρακτος η παραπάνω προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών το Διοικητικό Συμβούλιο τον κηρύσσει έκπτωτο και καλεί τον επόμενο πλειοδότη. Σε περίπτωση αρνήσεως του τελευταίου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την επανάληψη του διαγωνισμού εις βάρος του. Συγχρόνως εκπίπτει η εγγύηση συμμετοχής του πλειοδότη στον διαγωνισμό υπέρ του Νοσοκομείου, το οποίο διατηρεί κάθε επιφύλαξη για 6

7 οποιαδήποτε ζημία που προέρχεται από την παραπάνω υπαναχώρηση του πλειοδότη αναδόχου. Η διαφορά τιμής που τυχόν θα προκύψει σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, ως τυχόν και άλλες δαπάνες του Νοσοκομείου θα βαρύνουν τον έκπτωτο ανάδοχο. Η απόφαση με την οποία κηρύσσεται έκπτωτος ο ανάδοχος, κοινοποιείται σ αυτόν με απόδειξη παραλαβής. Στις ανωτέρω περιπτώσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 715/79 τμήμα ΙΙΙ Μισθώσεις-εκμισθώσεις ακινήτων. Άρθρο 6 ο : Ισχύς έναρξης της Σύμβασης-Εγκατάσταση μισθωτή-καταβολή μισθώματος-τρόπος Πληρωμής Ο μισθωτής υποχρεούται εντός 20 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης να θέσει σε λειτουργία το κυλικείο, η έναρξη του οποίου θα βεβαιωθεί από 3μελή επιτροπή που θα ορίσει η Διοίκηση του Νοσοκομείου και η καταβολή μισθώματος θα ισχύει από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του κυλικείου σύμφωνα με το πρακτικό της εγκατάστασης-έναρξης λειτουργίας της εν λόγω Επιτροπής. Η πληρωμή θα γίνεται βάσει Γραμματίου Είσπραξης προκαταβολικά για δύο (2) μήνες και ειδικότερα την 1 η ημερολογιακή μέρα κάθε δεύτερου μήνα στο Ταμείο του Νοσοκομείου, επιβαρυνόμενος ο μισθωτής με το τέλος χαρτοσήμου 3,6% κάθε μηνιαίου καταβαλλόμενου μισθώματος, η οποιαδήποτε άλλη μελλοντική επιβάρυνση επιβληθεί από αρμόδια όργανα της Πολιτείας. Τυχόν καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος πέραν των 5 ημερών αποτελεί λόγο αποβολής εφ όσον απαιτηθεί από το Νοσοκομείο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 7 ο : Ειδικοί όροι 1. Το μίσθωμα που θα προκύψει από το διαγωνισμό θα αναπροσαρμόζεται και θα αυξάνεται κάθε μισθωτικό έτος σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός έχει καθοριστεί από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος για τους αμέσως προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες, επί του εκάστοτε αναπροσαρμοζόμενου μισθώματος. Στην προσφορά του ο διαγωνιζόμενος θα αναγράφει το ποσό του μηνιαίου μισθώματος του 1 ου έτους και συγχρόνως θα δηλώνει ότι δέχεται τον όρο της ποσοστιαίας αυξήσεως κατά τα ανωτέρω, αλλά και την προκαταβολή δύο (2) μηνιαίων μισθωμάτων. Πέραν του μισθώματος, ο μισθωτής βαρύνεται με τα δημοτικά και κοινοτικά τέλη, τέλη αποχετεύσεως, χαρτοσήμου κ.λ.π που αναλογούν στο μίσθωμα το οποίο υφίσταται κατά την έναρξη της μίσθωσης ή που θα ορισθούν κατά την διάρκεια της σύμβασης. Με την προσφορά πρέπει να συμφωνηθεί ότι αποδέχεται και τις επιβαρύνσεις αυτές. 2. Ο μισθωτής δεν δικαιούται μείωση του μισθώματος από την κατακύρωση της μισθώσεως και εφεξής και θα βαρύνεται με τα έξοδα δημοσιεύσεων της διακήρυξης, νομίμων κρατήσεων, τέλη χαρτοσήμου και των τελών της σύμβασης 3. Απαγορεύεται απολύτως η ολική ή μερική υπομίσθωση και η οποιαδήποτε παραχώρηση της χρήσης του κυλικείου σε τρίτους, καθώς και η αλλαγή χρήσης του μισθίου, όπως επίσης η σύσταση εταιρείας ή η πρόσληψη συνεταίρου. 7

8 4. Το Νοσοκομείο δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση που βρίσκεται το μίσθιο και της οποίας οφείλει να λάβει γνώση προ της κατάθεσης της προσφοράς και δεν υποχρεούται εκ του λόγου τούτου, σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μίσθωσης. 5. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση υποχρεούμενος στις αναγκαίες επισκευές, δεν δύναται όμως να επιφέρει αλλοιώσεις στο μίσθιο, χωρίς τη έγγραφη άδεια του Νοσοκομείου, ούτε να ενεργήσει επί τούτου μεταρρυθμίσεις ή να χρησιμοποιήσει τούτο για σκοπό διάφορο του συμφωνηθέντος, υποχρεούμενος όπως άμεσα ειδοποιεί εγγράφως για κάθε παράνομη ενέργεια τρίτου επί του ακινήτου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 48 του Π.Δ. 715/79. Η έκδοση των αναγκαίων αδειών λειτουργίας και κάθε άλλης άδειας που αφορά στην εν γένει λειτουργία του κυλικείου συνιστά ευθύνη και υποχρέωση του μισθωτή. 6. Ο εκμισθωτής μέσω των εντεταλμένων οργάνων του, μπορεί να διενεργεί έλεγχο σχετικά με την κατάσταση του μηχανικού και άλλου εξοπλισμού του κυλικείου, των όρων της λειτουργίας του, την υγιεινή και καθαρή του εμφάνιση, την τήρηση των σχετικών διατάξεων, την εξακρίβωση της ποιότητας, την καθαριότητα και συντήρηση των προς πώληση ειδών και γενικά την επακριβή εκτέλεση όλων των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο μισθωτής με τη σύμβαση αυτή. 7. Για κάθε παράβαση οποιουδήποτε όρου του παρόντος από τον μισθωτή (όλοι οι όροι κηρύσσονται βασικοί και ουσιώδεις μέχρι της λήξεως της μισθώσεως), ο εκμισθωτής αποκτά δικαίωμα καταγγελίας και λύσεως της μισθώσεως και μπορεί να αξιώσει την έξωση ή την αποβολή του μισθωτή και την απόδοση της χρήσεως του μισθίου, καθώς και οποιουδήποτε τρίτου που έλκει από τον μισθωτή δικαιώματα ή που το κατέχει εξ ονόματος του και την απόδοση στον ίδιο της χρήσεως του μισθίου σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας. Το Νοσοκομείο δικαιούται να κρατήσει την παραπάνω εγγύηση και να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας του Νοσοκομείου, η οποία θα προέκυπτε από την παράβαση των όρων της σύμβασης. 8. Η τυχόν μη έγκαιρη από μέρους του Νοσοκομείου άσκηση των δικαιωμάτων του που απορρέουν από αυτή τη σύμβαση, αυτή δεν πρέπει να θεωρηθεί ή ερμηνευθεί ως σιωπηρή παραίτηση ή συναίνεσή του, αλλά δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώματά του οποτεδήποτε. 9. Την τήρηση των όρων της μίσθωσης και της διακήρυξης θα παρακολουθεί τριμελής επιτροπή που θα διορίσει η Διοίκηση του Νοσοκομείου. 10. Σε περίπτωση παράβασης από το μισθωτή οποιουδήποτε όρου της παρούσας, ο εκμισθωτής έχει το δικαίωμα με απόφαση του, να επιβάλει ποινική ρήτρα ποσού ευρώ στον μισθωτή και να ζητήσει από την τράπεζα την κατάπτωση μέρους ή του όλου της εγγύησης. Όταν ο μισθωτής δεν συμμορφώνεται προς τις γραπτές εντολές του εκμισθωτή, μπορεί να καταγγελθεί η μίσθωση με απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, χωρίς καμία αποζημίωση του μισθωτή. 11. Το Νοσοκομείο δεν υποχρεούται σε εγκατάσταση του μισθωτή. 12. Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα μονομερούς λύσεως της σύμβασης, όταν καταστεί αναγκαία η ιδιόχρηση του μισθίου. 8

9 13. Όταν ο μισθωτής δεν συμμορφώνεται προς τις γραπτές εντολές του εκμισθωτή, μπορεί να καταγγελθεί η μίσθωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου χωρίς καμιά αποζημίωση του μισθωτή. 14. Οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπεται ή δεν ρυθμίζεται επαρκώς στην παρούσα διακήρυξη συγγραφή υποχρεώσεων, ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ.715/1979 (ΦΕΚ Α 212) 15. Όλοι οι όροι της διακήρυξης θα ισχύουν και για τη σχετική σύμβαση μισθώσεως έστω και αν δεν περιληφθούν ρητά σ αυτή. Σε περίπτωση πάντως συγκρούσεως των όρων της παρούσης και της σύμβασης θα ισχύει η ευνοϊκότερη για το Νοσοκομείο ρύθμιση. 16. Τυχόν απαγόρευση λειτουργίας του κυλικείου για οποιοδήποτε λόγο και κατόπιν ενέργειας οποιουδήποτε ή απόφασης Δημόσιας Αρχής δεν δημιουργεί υποχρέωση αποζημίωσης σε βάρος του Νοσοκομείου και η σύμβαση μισθώσεως θα λύεται αζημίως για το Νοσοκομείο 17. Μεταφορά κλινικών, μείωση κλινών, μείωση αριθμού προσωπικού και άλλα συναφή θέματα δεν σχετίζονται με το ύψος του μισθώματος. 18. Κάθε διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ του Νοσοκομείου και του μισθωτή, από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, επιλύεται από τα κατά νόμο αρμόδια δικαστήρια που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη. 19. Η ανακοίνωση της διακήρυξης θα γίνει με δημοσίευση περίληψη αυτής σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες και μία τοπική εφημερίδα. 20. Οι όροι της διακήρυξης θα βρίσκονται στο γραφείο Προμηθειών, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9

10 Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ) ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ. Στις υποχρεώσεις του μισθωτή συμπεριλαμβάνεται η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών, στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,που θα κάνει χρήση το κυλικείο, για την ασφαλή και καλαίσθητη λειτουργία του: 1. Συντήρηση ή αντικατάσταση της υφιστάμενης μεταλλικής επιστέγασης, χωρίς να αλλοιωθεί η μορφή της και επικάλυψη αυτής με ασφαλτόπανο πάχους 5χιλιοστών με ψηφίδα για λόγους στεγάνωσης. Αποκατάσταση του συστήματος απορροής των ομβρίων και βελτίωση των επί μέρους ειδικών στοιχείων παροχέτευσης. 2. Απόξεση σαθρών επιχρισμάτων των εξωτερικών όψεων, εφαρμογή νέου επιχρίσματος με την προσθήκη κατάλληλων βελτιωτικών υλικών υγρομόνωσης και στη συνέχεια επένδυση περιμετρικά,σε ύψος περίπου 1 m με λευκά διακοσμητικά τουβλάκια. Βαφή όλων των όψεων εξωτερικά με χρώματα της επιλογής της Δ/νσης Τεχνικού του Νοσοκομείου,όσον αφορά στην ποιότητα και στην απόχρωση. Στις εργασίες χρωματισμών περιλαμβάνεται και η βαφή της οροφής του διαδρόμου,κάτω από τη συνδετήρια γέφυρα. 3. Αποξήλωση.των υφισταμένων στεγάστρων και αντικατάσταση τους με νέα,εφόσον θα χρειαστούν για τις ανάγκες λειτουργίας του κυλικείου. 4. Συντήρηση των υφισταμένων κουφωμάτων,εξωτερικών και εσωτερικών,καθώς και τοποθέτηση νέων εκεί όπου λείπουν. 5. Αποξήλωση όλων των επιτοίχιων πλακιδίων και επανατοποθέτηση νέων στον κυρίως χώρο και τους βοηθητικούς (W.C και αποθήκη). 6. Αποξήλωση όλου του εσωτερικού εξοπλισμού του κυλικείου, προκειμένου να εξυγειανθεί και απολυμανθεί ο χώρος (π.χ πάγκοι,ράφια,λάντσες, ντουλάπια, υδραυλικά κ.λ.π). Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με το χρωματισμό των χώρων. 7. Θα ελεγχθούν με επιμέλεια όλα τα πλακίδια δαπέδου και όπου υπάρχει πρόβλημα αποκόλλησης,φθοράς κ.λ.π θα γίνει αντικατάσταση. 8. Αποξήλωση της μεταλλικής ψευδοροφής κάτω από την οροφή και επανατοποθέτηση νέας που θα καλύπτει τα δίκτυα. Παράλληλα θα τοποθετηθούν τα απαραίτητα νέα φωτιστικά σώματα. 9. Σ' όλο το μήκος του διαδρόμου του εξωτερικού χώρου εκεί όπου σήμερα υπάρχουν πλάκες πεζοδρομίου θα γίνει κατασκευή χυτού,σταμπωτού αντιολισθηρού δαπέδου τόσο για την αισθητική αναβάθμιση του χώρου,όσο και για την 10

11 εξασφάλιση δυνατότητας σχολαστικήςκαθαριότητας του δαπέδου σε καθημερινή βάση. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις κλίσεις ώστε να επιτυγχάνεται ελεύθερη απορροή των υδάτων. 10. Αντικατάσταση όλων των μαρμάρινων κλιμάκων και πλατύσκαλων,που οδηγούν στο εσωτερικό του κυλικείου με νέα μάρμαρα. Στις κλίμακες θα τοποθετηθούν αντιολισθηρά λάστιχα σε ειδική εγκοπή. 11. Αντικατάσταση των κιγκλιδωμάτων των κλιμάκων με νέα από υλικό ΙΝΟΧ σε σχέδιο που θα επιλέξει η Δ/νση Τεχνικού του Νοσοκομείου. 12. Βελτίωση όλων των ραμπών περιμετρικά του κυλικείου που εξυπηρετούν στη μεταφορά των προϊόντων του κυλικείου. 13. Εξυγείανση του αποθηκευτικού χώρου κάτω από τη μεταλλική σκάλα καθώς και σχολαστική καθαριότητα αυτής σε καθημερινή βάση. 14. Αποξήλωση του ξύλινου περίπτερου,δίπλα στη μεταλλική σκάλα, καθώς και των ξύλινων ραφιών στην εξωτερική περίμετρο του κυλικείου. 15. Έλεγχος όλων των εσωτερικών και εξωτερικών υδραυλικών και ηλεκτρολογικών παροχών του κυλικείου. Τοποθέτηση φωτιστικών στις υφιστάμενες θέσεις (φωλιές) στην οροφή της συνδετήριας γέφυρας και συμπλήρωση του φωτισμού στα παρτέρια. Εγκιβωτισμός όλων των εξωτερικών και εσωτερικών καλωδιώσεων (παροχές ηλεκτρολογικής τηλεφωνικής εγκατάστασης) μέσα σε κανάλια. 16. Συμπλήρωση των εξωτερικών επενδύσεων του υπαίθριου χώρου με διακοσμητικά κόκκινα τουβλάκια και καθαρισμός των υφισταμένων για ομοιογενές αισθητικό αποτέλεσμα. Καθαρισμός και φύτευση των παρτεριών που γειτνιάζουν με το κυλικείο. 17. Ο επαγγελματικός εξοπλισμός του κυλικείου θα είναι καινούργιος, καλαίσθητος και θα πληροί τις σύγχρονες προδιαγραφές για παροχή υπηρεσιών υψηλών απαιτήσεων. 11

12 Β) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 12

13 Η Εταιρεία μπορεί να εγκαταστήσει 14 αυτόματους πωλητές (εμφιαλωμένου νερού, καφέ, αναψυκτικά, snacks, παγωτά και κρύα σάντουιτς) η λειτουργία των οποίων θα είναι συνεχής. Ο εφοδιασμός τους με υλικά θα πραγματοποιείται όσο συχνά απαιτείται προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια του Νοσοκομείου σε εμφιαλωμένο νερό και των λοιπών προϊόντων, καθ'. όλη την διάρκεια λειτουργίας τους και ιδιαίτερα τις ημέρες εφημερίας, ανεξαρτήτου ημέρας και ώρας. Για το σκοπό αυτό ο εφοδιασμός και λειτουργία αυτών θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Εταιρίας. Οι αυτόματοι πωλητές θα είναι καινούργιοι ή σε πολύ καλή κατάσταση, θα συντηρούνται με μέριμνα και δαπάνη της Εταιρείας. Για τυχόν βλάβες οι οποίες διαπιστώνονται είτε από την Εταιρία είτε από το Νοσοκομείο, το οποίο ειδοποιεί αμέσως αυτήν, θα επιλαμβάνεται η Εταιρία η οποία υποχρεούται να ενεργήσει για την αντικατάσταση τους άμεσα. Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα που θα παρουσιαστούν στη λειτουργία των πωλητών λόγω διακοπής ρεύματος που προέρχεται από το δίκτυο ή λόγω φθορών που μπορούν να προκαλέσουν τρίτοι (αποσύνδεσή τους από το ηλεκτρικό ρεύμα, θραύση βιτρίνας κ.λ.π.) Οι βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται είναι αξιοπιστία μηχανημάτων, καθαριότητα, άριστα προϊόντα. Οι αυτόματοι πωλητές θα είναι σε εμφανές μέρος που θα υποδείξει το Νοσοκομείο και θα παραμείνουν εκεί. Θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την πώληση των προϊόντων της Εταιρίας. Απαγορεύεται η μετακίνηση των αυτόματων πωλητών χωρίς και την σύμφωνη γνώμη της Εταιρείας. Οι αυτόματοι πωλητές οσονδήποτε χρόνο και αν χρησιμοποιηθούν από το Νοσοκομείο, παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα της Εταιρίας. Το Νοσοκομείο δεν δικαιούται να παραχωρήσει-εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τη χρήση των αυτόματων πωλητών προς οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την σύμφωνη γνώμη της Εταιρείας. Οι τιμές πώλησης των προϊόντων που θα περιέχονται στους αυτόματους πωλητές θα εμφανίζονται σε σχετικό τιμοκατάλογο που θα καταθέτει η Εταιρία προς το ΔΣ και το οποίο θα πρέπει να εγκρίνει. Η Εταιρεία θα αποδίδει στο Νοσοκομείο ποσοστό 15 (δέκα πέντε)% επί των εισπράξεων έως την έναρξη λειτουργίας του κυλικείου και με την έναρξη λειτουργίας του κυλικείου το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται σε 5 (πέντε)% επί των εισπράξεων. Η καταμέτρηση των πωλήσεων θα γίνεται κάθε εβδομάδα, σε μέρα και ώρα που θα οριστεί, ενώπιον επιτροπής του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο θα ορίσει τριμελής επιτροπή, έργο της οποίας είναι: η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της σύμβασης 13

14 η σύνταξη, κάθε βδομάδα, πρακτικού καταμέτρησης των εισπράξεων από τους 14 αυτόματους πωλητές και προσδιορισμός του ποσοστού απόδοσης στο Νοσοκομείο, όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία καταμέτρησης Η εταιρεία υποχρεούται στην κατάθεση του αναγραφόμενου στο πρακτικό ποσού στο Ταμείο του Νοσοκομείου, την ίδια ή το αργότερο την επόμενη της καταμέτρησης εργάσιμη ημέρα. Η καθυστέρηση καταβολής του ποσοστού 15% επί των εισπράξεων έως την έναρξη λειτουργίας του κυλικείου και 5% με την έναρξη λειτουργίας του κυλικείου ή καταβολή ποσοστού µκρότερου του προβλεπόμενου, συνεπάγεται απομάκρυνση του αυτόματου πωλητή χωρίς καμία επιβάρυνση του Νοσοκομείου. Οι πωλητές θα παραμείνουν στον χώρο του Νοσοκομείου έως την λήξη της μισθώσεως του κυλικείου του Νοσοκομείου. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. ΒΕΛΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 3. ΚΥΛΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 14

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 80

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.2002. Για Εκμίσθωση του κυλικείου του Γ.Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.2002. Για Εκμίσθωση του κυλικείου του Γ.Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.2002 Για Εκμίσθωση του κυλικείου του Γ.Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 117(β) /2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 117(β) /2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 117(β) /2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ-ΚΑΦΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Έχοντας υπόψη: Τις ακόλουθες διατάξεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 117E/2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 117E/2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 117E/2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ-ΚΑΦΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Έχοντας υπόψη: Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ.Πρωτ: 28 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη -τέρμα Ταχ. Κώδ.: Κέρκυρα, 49100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Κ. Τοπούζης Τηλ.: 23313

Διαβάστε περισσότερα

Fax: 2843025352 Αρ. ιακήρυξης : 921 /2013

Fax: 2843025352 Αρ. ιακήρυξης : 921 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ- ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» Ταχ. /νση: Ξεροκαµάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ Fax: 2843025352 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΑΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΑΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΑΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Α.Ε., (Ε.Α.Δ.Π. Π.Α.) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 150/3/ΠΛ/1.2/11. Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 150/3/ΠΛ/1.2/11. Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Διεύθυνση Διοικητικού Τηλέφωνο/fax

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 29 / 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

- 1 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 29 / 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.Π.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Στ. Νιάρχου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 21-10-2013 Τ.Κ. 45500- ΙΩΑΝΝΙΝΑ Αριθμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Πρυτανείας, Πλατεία Αγ. Μάρκου, Τέρμα οδού Αγ. Τίτου Τηλέφωνο: 28210 37055

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ:

Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αρωνιάδικα Κυθήρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002628282 2015-03-10

15PROC002628282 2015-03-10 15PROC002628282 2015-03-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΔΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ψώρας Ζ. Τηλ.: 2467350626 Fax : 2467350657

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχοντας Υπόψη

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχοντας Υπόψη Κομοτηνή 19/2/2015 Αριθ. Πρωτ. -3830- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Έχοντας Υπόψη 1. Το Π.Δ. 108/1989 ίδρυσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. : Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. : Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ΑΔΑ: ΒΕΝΥ469ΗΔΞ-0ΦΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ : 10-5-2013 Αριθ.Πρωτ.: ΔΙΟΙΚ/Β/5757 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΗΓΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ. 5470 /2014 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Φάληρο : 30/5/2013

Νέο Φάληρο : 30/5/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ Εθνάρχου Μακαρίου 18547 Πειραιάς Πληροφορίες : Γραφείο Συντονιστή Διευθυντή Τηλέφωνο: 210 4893276 Νέο Φάληρο : 30/5/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΝΤΕ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (ΣΕΦ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΝΤΕ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (ΣΕΦ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ Εθνάρχου Μακαρίου 18547 Πειραιάς Πληροφορίες : Τηλέφωνο: 2104893000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΓ946ΨΖ2Ν-2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:210368-9042 και 210368-9043 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ. 1878/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΑ»

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΑ» «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΑ» ΠΑΤΗΣΙΩΝ 80 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ.: 210-82.03.726 210-82.03.724 FAX: 210-82.24.006 http://www.aueb.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Βάγγη Χριστίνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αρ.πρωτ.: Φ.632/642 Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ξάνθης, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 363/1979

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: τετρακόσια ευρώ (400,00 ) μίσθωμα μηνιαίως (πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου).

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: τετρακόσια ευρώ (400,00 ) μίσθωμα μηνιαίως (πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 26-6-204 Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.4002/) Γρηγ.Λαμπράκη 2 -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 04-07-2014 Αριθμ.πρωτ.: 12440 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΣΟΥ Ο Δήμαρχος Καρπενησίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μηχανιώνα 27 / 09 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 3625.8/04/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μηχανιώνα 27 / 09 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 3625.8/04/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μηχανιώνα 27 / 09 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 3625.8/04/2013 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Επαναληπτικού Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Μ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ. μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών του Ελληνικού

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Μ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ. μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών του Ελληνικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Πληροφορίες: Ε.Τριτοπούλου Τηλ:210 8629944, 8647420 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την εκμίσθωση μέρους του πρώτου ορόφου του Επιμελητηριακού Μεγάρου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την εκμίσθωση μέρους του πρώτου ορόφου του Επιμελητηριακού Μεγάρου ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Αρ. Πρωτ. 15516/2012.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την εκμίσθωση μέρους του πρώτου ορόφου του Επιμελητηριακού Μεγάρου Το Επιμελητήριο Καβάλας, κατόπιν της με αριθ. 58/16.12.2013

Διαβάστε περισσότερα