ΘΕΜΑ : Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ : Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ ΠΡΩΤ 6558 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ Δ/νση: Γαϊτάνι Ζακύνθου ΤΚ Πληροφορίες : ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΤΗΛ : FAX : ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ : Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Ο Διοικητής του ΓΝ Ζακύνθου έχοντας υπόψη τις διατάξεις : -Του Ν 2286/95 (ΦΕΚ 19/α/ ) Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων -Του Ν 2362/95 (ΦΕΚ 247/ ) «Περί Δημοσίου Λογ/κού ελέγχου δαπανών του Κράτους κα διατάξεις» -Του Ν 3867/2010, άρθρο 27, παρ 11 (ΦΕΚ 128/α / ) -Του ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/α / ) σχετ με την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών -Του Ν 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/ ) 2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα -Την υπ αρίθμ 5804/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3261/Β / ) ΚΥΑ περί «έγκρισης του ΠΠΥΥ 2014» -Την υπ αρίθμ 254/ (με ΑΔΑ: ΩΞΦ0469ΗΔΜ-ΥΨΥ), απόφαση του Διοικητή του Διοικητή της 6 ης ΥΠΕ σχετικά με χορήγηση εξουσιοδότησης και ορισμού φορέων εκτέλεσης για την διενέργεια των διαγωνισμών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο τροποποιημένο ΠΠΥΥ έτους Πιστώσεις Το Ν 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του πδ 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» -Το Ν 4281/2014 (Α 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και ιδίως στα άρθρα που ισχύουν από την δημοσίευσή του σύμφωνα με το άρθρο 201 του ιδίου Νόμου - Τις ανάγκες της υπηρεσίας μας, - Την υπ αρίθμ 12/ απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου, σχετικά με την έγκριση του διαγωνισμού Την έκθεση ανάληψης δαπάνης: 0/778, με ΑΔΑ: 6ΩΧ54690ΒΞ-3ΣΟ, Ποσού: 18333,16 (για το έτος 2015) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, Για την Ανάδειξη Αναδόχου για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» για πέντε (5) μήνες ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Καθαριότητα των ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ : 1) του Νοσοκομείου τουλάχιστον 2800 τετραγωνικά μέτρα ανά ημέρα 2) του ΚΥ Κατασταρίου, του ΠΠΙ Βολιμών και των Περιφ Ιατρείων Ν Ζακύνθου τουλάχιστον 195 τετραγωνικά μέτρα ανά ημέρα ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΚΑΕ (CPV ) (KAE 0439) Μηνιία ΠΡΟΫΠΟΛ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23% Μηνιαία ΠΡΟΫΠΟΛ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛ ΦΠΑ 23% 1) για το Νοσοκομείο 7944,72 2) για το ΚΥ Κατασταρίου, του ΠΠΙ Βολιμών και τα Περιφ Ιατρεία 553,29 Σύνολο μηνιαίας δαπάνης 8498,01 * 5 μήνες = 42490,04 1) για το Νοσοκομείο 9772,00 2) για το ΚΥ Κατασταρίου, του ΠΠΙ Βολιμών και τα Περιφ Ιατρεία Σύνολο μηνιαίας δαπάνης 10452,55 * 5 μήνες = 52262,75 συμπ ΦΠΑ 23%

2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Η ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΙΓΜΑ Για το Νοσοκομείο : τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Φορέα 48860,00 συμπ ΦΠΑ 23% Για το ΚΥ Κατασταρίου : τον Τακτικό Προϋπολογισμό της 6 ης ΥΠε 3402,75 συμπ ΦΠΑ 23% Για πέντε (5) μήνες Την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ανά τετραγωνικό μέτρο/ ανά μήνα Με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς στην περίπτωση, που η προσφερόμενη χαμηλότερη τιμή / τμ, συμπερ ΦΠΑ για τις υπηρεσίες καθαριότητας, υπερβαίνει την δοθείσα τιμή του παρατηρητηρίου τιμών υπηρεσιών της ΕΠΥ) (Επιτροπή προμηθειών Υγείας) του Υπουργείου Υγείας, κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών Τετραγωνικό Μέτρο (τμ) Γίνονται δεκτές οι προσφορές που θα υποβληθούν για όλες ή για επιμέρους κατηγορία, στο σύνολο όμως της προκηρυσσόμενης ποσότητας της κατηγορίας που θα συμμετέχουν όπως: Α) για το σύνολο του υπό ανάθεση έργου καθαριότητας εσωτερικών χώρων του Νοσοκομείου, τουλάχιστον 2800 τετραγωνικά μέτρα ανά ημέρα Β) για το σύνολο του υπό ανάθεση έργου καθαριότητας εσωτερικών χώρων του ΚΥ Κατασταρίου, του ΠΠΙ Βολιμών και των Περιφερειακών Ιατρείων Ν Ζακύνθου, τουλάχιστον 195 τετραγωνικά μέτρα ανά ημέρα Ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού Από φορέα : ΟΧΙ Από συμμετέχοντες : {των αναλωσίμων υλικών, απορρυπαντικών, απολυμαντικών κλπ (τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου της καθαριότητας) } ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (%) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Α) 2% υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν 3580/2007 και την ΔΥ6α/ΓΠ/οικ36932/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 545Β / ) Β) 0,10% Υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ του Ν 4013/2011 Επί του 0,10%: χαρτόσημο 3% πλέον 20% επ αυτού υπέρ ΟΓΑ Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος (8% για παροχή υπηρεσιών ) (άρθρο 24 του Ν 2198/94) ΗΜΕΡ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 Από : Διαύγεια, ΚΗΜΔΗΣ Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 3 Νοεμβρίου του 2015 και ώρα 11:00 και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς) Οι προσφορές για όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος, θα αποσταλούν στο Γ Ν Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία - Πρωτόκολλο, μέχρι και την ίδια ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, αλλά μια ώρα πριν της ορισθείσης, για την αποσφράγιση των προσφορών Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην υπηρεσία μας, με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί: -στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ όπου και θα λάβει τον σχετικό αριθμό ΑΔΑ -στο Κεντρικό Ηλεκτρ Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) όπου θα λάβει τον σχετικό αριθμό ΑΔΑΜ Επίσης θα σταλεί με στα Επιμελητήρια και θα τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Νοσοκομείου

3 Γίνονται δεκτές οι προσφορές, που θα υποβληθούν για όλες ή για επιμέρους κατηγορία, στο σύνολο όμως των ζητουμένων τετραγωνικών μέτρων της κατηγορίας που θα συμμετέχουν όπως: (για το Νοσοκομείο τουλάχιστον 2800 τετραγωνικά μέτρα ανά ημέρα για το ΚΥ Κατασταρίου, του ΠΠΙ Βολιμών και των Περιφ Ιατρείων Ν Ζακύνθου τουλάχιστον 195 τετραγωνικά μέτρα ανά ημέρα) Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των ζητουμένων τετραγωνικών μέτρων ανά κατηγορία θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Οι ώρες, τα τετραγωνικά μέτρα και οι χώροι καθαριότητας θα καθορίζονται ανά εβδομάδα, από το Γρ Επιστασίας του Νοσοκομείου μας Η συμμετοχή στον διαγωνισμό με την υποβολή της προσφοράς έχει σαν συνέπεια την αποδοχή όλων των όρων (ειδικών και γενικών) της παρούσης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα Άρθρο 1 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα Αν υπάρχουν διορθώσεις, η επιτροπή κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν από την αποσφράγιση των προσφορών Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις και την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών 2 Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ και τα οποία θα κατατεθούν πρωτότυπα ή ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα 3 Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης 4 Κατά την διάρκεια της αποσφράγισης (δικαιολογητικών τεχνική - οικονομική προσφορά) μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους Κατά την ημέρα του διαγωνισμού, η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και εφόσον πληρούν τους όρους της διακήρυξης, προχωρά στο άνοιγμα και τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών Εφ όσον και οι τεχνικές προσφορές πληρούν τα ζητούμενα από τους όρους της παρούσης, τότε η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών Η ανωτέρω αποσφράγιση- αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικών - τεχνική οικονομική) ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα του διαγωνισμού και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος, σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών ύστερα από σχετική ενημέρωσή τους από την αρμόδια Επιτροπή Η εξέταση των φακέλων των προσφορών των άλλων συμμετασχόντων, θα γίνει ενώπιον της επιτροπής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή 5 Στον σφραγισμένο κυρίως φάκελο της προσφοράς, πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Α) Τα στοιχεία του αποστολέα, Β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας μας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ ΠΕ ΠΕΛ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Γ) Ο αριθμός Πρωτοκόλλου του παρόντος εγγράφου, Δ) Η ονομασία του διαγωνισμού, Ε) Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας, Ζ) «Να μην ανοιχθεί ο φάκελος από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: - ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» - ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

4 - TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» =====Οι υποφάκελοι, θα φέρουν τις ίδιες ενδείξεις του κυρίως φακέλου==== 6 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη μορφή τους, γίνονται όμως δεκτά και τα αντίγραφα, εφόσον έχουν κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν 2690/99) την αποδεικτική ισχύ του πρωτοτύπου Απλά (μη επικυρωμένα) αντίγραφα εγγράφων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρ 11 του Ν 2690/99, όπως είναι τα ιδιωτικά, τα δικαστικά και τα αλλοδαπά έγγραφα, γίνονται δεκτά εάν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων τους Αντίγραφα επικυρωμένα από δικηγόρους κατά τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κώδικα Δικηγόρων, πρέπει να φέρουν το ειδικό ένσημο που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία Για τα αντίγραφα των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν οι ειδικές για τα αποδεικτικά αυτά διατάξεις Τα αντίγραφα των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης δεν χρειάζονται επικύρωση Τα έγγραφα που προέρχονται από χώρες, στις οποίες εφαρμόζεται η Σύμβαση της Χάγης του 1961 (κυρωθείσα στην Ελλάδα με το Ν 1497/84), πρέπει να φέρουν τη σχετική επισημείωση επί του σώματος του εγγράφου ή σε πρόθεμα Τα ξενόγλωσσα έγγραφα δικαιολογητικά, γίνονται δεκτά εφόσον: έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 53 του Κώδικα Δικηγόρων ή έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη χώρα προέλευσης του εγγράφου ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας αυτής στην Ελλάδα ή έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από ορκωτούς μεταφραστές του Ν 3712/2008 Άρθρο 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ 1ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», πρέπει να περιλαμβάνει Α) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ από επίσημο φορέα πιστοποίησης, για την ποιότητα των υπηρεσιών τους Β) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 894,30 (όσοι θα προσφέρουν και για τις δυο (2) κατηγορίες ) Όσοι θα προσφέρουν σε επιμέρους κατηγορία (στο σύνολο όμως της ποσότητας της κατηγορίας αυτής) θα καταθέσουν εγγυητική που θα αναλογεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης αυτής, χωρίς το ΦΠΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α) για το Νοσοκομείο 794,47 Β) για το ΚΥ Κατασταρίου, του ΠΠΙ Βολιμών και των 55,33 Περιφερειακών Ιατρείων Ν Ζακύνθου Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης της προσφοράς ήτοι τεσσάρων (4) μηνών και επιστρέφεται στον Ανάδοχο, μετά την υπογραφή της σύμβασης και την υποβολή απ αυτόν εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού Γ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ4 του άρθρ 8 του Ν 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία σύνταξης την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού που συμμετέχουν και θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους 1) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι και είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο 2) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας 3) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση 4) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας 5) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα Καθώς και ότι: 6) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης 7) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, για τους οποίους έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση 8) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή

5 9) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση, ματαίωση του διαγωνισμού 10) Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού --Σε περίπτωση Ένωσης ή κοινοπραξίας, Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου κάθε συμμετέχοντος στην ένωση ότι δεν συμμετέχει έμμεσα ή άμεσα στον παρόντα διαγωνισμό σε περισσότερες από μια συμμετοχές (σχήματα διαγωνιζομένων) 11) Δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος αυτής μετά την κατάθεσή της 12) Οποιοδήποτε έγγραφο ζητηθεί από την Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του διαγωνισμού θα κατατεθεί από την εταιρεία, εντός τριών (3) ημερών Σημείωση: ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ: Όταν ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ) και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή) Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος (ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και τόπο γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κτλ), ώστε να είναι σωστές και πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του Ν 1599/ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς, οι προσφέροντες συμπεριλαμβάνουν, τις εξής ενότητες: Α) Τεχνική προσφορά (πρωτότυπη, σε ένα αντίγραφο και σε ηλεκτρονική μορφή CD σε επεξεργάσιμη μορφή) Στην τεχνική προσφορά οι υποψήφιοι θα δηλώνουν αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης και πρέπει να περιλαμβάνουν -- Την περιγραφή, πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά, τόσο των Προσφερομένων Υπηρεσιών όσο και των τεχνικών χαρακτηριστικών των μηχανημάτων, εργαλείων, αναλωσίμων υλικών, καθαριστικών, απορρυπαντικών, απολυμαντικών κλπ από τα οποία θα τεκμηριώνεται η κάλυψη των απαιτήσεων της παρούσας διακήρυξης, για την πλήρη εκτέλεση του έργου της καθαριότητας --Πλήρη στοιχεία για την παρουσίαση της εταιρικής φυσιογνωμίας (profile) του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, με τις διαχρονικές του δραστηριότητες και γενικά ότι θεωρείται χρήσιμο για τη διαμόρφωση σαφούς εικόνας περί της επιχειρηματικής του δραστηριότητας --Αναλυτικά στοιχεία πελατολογίου με έμφαση σε υπηρεσίες παρομοίου είδους και μεγέθους --Σύντομη και σαφή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο προτίθεται να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο έργο (διάρθρωση και αριθμός εργαζομένων ανά κατηγορία και ότι άλλο προτείνει σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης κλπ) --Οι προσφερόμενοι πόροι στο έργο και συγκεκριμένα (i) πλήθος, ωράρια και κατανομή προσφερόμενου προσωπικού, (ii) διαθέσιμα και προσφερόμενα μηχανήματα και εργαλεία και πάσης φύσεως εξοπλισμός Παραπομπές σε πιστοποιητικά, τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται μόνον, εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας, στον κατατεθειμένο από τον συμμετέχοντα ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Μέρος Β της παρούσης) Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης Β) ένα αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ σε αυτό τιμές -- Σημειώνεται ότι, επί ποινή απόρριψης στο φάκελο τεχνικής προσφοράς, δεν μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία της προσφοράς ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Υποχρεωτική η κατάθεση δειγμάτων, για αξιολόγησή τους από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, όλων των αναλωσίμων υλικών, καθαριστικών, απορρυπαντικών, απολυμαντικών, κλπ που θα χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση του έργου Τα δείγματα πρέπει να κατατεθούν : ή πριν από την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στον διαγωνισμό και η σχετική απόδειξη θα υποβληθεί μαζί με την προσφορά, ή το αργότερο εντός τεσσάρων (4) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, υπό την προϋπόθεση ότι το αποδεικτικό Δελτίο Αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία Όπου δεν είναι εφικτή η κατάθεση δειγμάτων (πχ καρότσια ) είναι απαραίτητη η κατάθεση prospectus

6 Μετά την κατάθεση των προσφορών και εφ όσον ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης τους να κατατεθούν επιπλέον δείγματα ή να κατατεθούν δείγματα (στις περιπτώσεις που οι συμμετέχοντες έχουν καταθέσει prospectus) οι προσφέροντες υποχρεούνται να τα καταθέσουν εντός της προθεσμίας που θα τους υποδειχθεί από την επιτροπή, η αξία των οποίων θα βαρύνει τους προσφέροντες 3 ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει, την οικονομική προσφορά (πρωτότυπη, σε ένα αντίγραφο και σε ηλεκτρονική μορφή CD σε επεξεργάσιμη μορφή) και να φέρει ημερομηνία, ονοματεπώνυμο, ιδιότητα υπογράφοντος, υπογραφή και σφραγίδα εταιρείας - Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη - Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες - Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ με ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες - Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία ή προϊόν θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά Οι προσφερόμενες τιμές δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της προσφοράς Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά την συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέα οικονομική προσφορά ΤΙΜΗ Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή, όπως ορίζεται κατωτέρω : Τιμή Προσφοράς ανά /μονάδα μέτρησης ) Νόμισμα σε Ευρώ Η τιμή θα δοθεί σε αριθμητικώς και ολογράφως ανά τετρ μέτρο το μήνα για εσωτερικούς χώρους Επίσης να δοθεί και τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο το μήνα για τους εξωτερικούς χώρους (περιβάλλοντα χώρο, προαύλια κλπ ), για την περίπτωση που απαιτηθεί κάποια στιγμή καθαριότητα στους χώρους αυτούς από τον ανάδοχο της καθαριότητας Στην περίπτωση πού απαιτηθεί κάποια στιγμή καθαριότητα στους εξωτερικούς χώρους από τον ανάδοχο της καθαριότητας, ΘΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ τετραγωνικά αντίστοιχης αξίας από τους εσωτερικούς χώρους Στην κάθε τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανά μήνα Α) θα περιλαμβάνονται : Πάσης φύσεως δαπάνη, για την πλήρη εκτέλεση του έργου της καθαριότητας Το κόστος εργασίας, τα μηχανήματα καθαρισμού, τα εργαλεία (καρότσια, σφουγγαρίστρες, σκούπες κλπ), το κόστος μεταφοράς τους, το κόστος όλων των απαραίτητων υλικών (καθαριστικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αναλώσιμα υλικά όπως γάντια, πετσέτες καθαρισμού, χαρτί υγείας, κρεμοσάπουνο, σακούλες απορριμμάτων μαύρες μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, σακούλες για μολυσματικά απορρίμματα κόκκινες και κίτρινες κλπ ) που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο «Πληρωμή» της παρούσης ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, Β) δεν θα περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ο οποίος θα αναγραφεί ξεχωριστά Σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία Σημείωση : Οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο ανά μήνα συμπερ του ΦΠΑ, που θα δοθούν για τους εσωτερικούς χώρους και τους εξωτερικούς χώρους, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις ανώτατες τιμές που θα περιλαμβάνονται στο παρατηρητήριο τιμών υπηρεσιών της ΕΠΥ - Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, του Υπουργείου Υγείας, wwwepromygr ), για τις υπηρεσίες καθαριότητας, κατά την τελευταία ημέρα υποβολής της προσφοράς Υπηρεσίες όπου η προσφερόμενη τιμή τους, είναι ανώτερη από τις κατά τα ανωτέρω παραδεκτές τιμές, θα απορρίπτονται (Ν 3918/ ) 1 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η προσφορά, η οποία : - θα αφορά μέρος μόνο των ζητουμένων τετραγ μέτρων καθαριότητας, της κάθε κατηγορίας - δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή - δεν δίνει τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζει σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα

7 - θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής - το σύνολο της δαπάνης ανά κατηγορία, υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη 2 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο (2) ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς Το γενικό σύνολο της δαπάνης στρογγυλοποιείται σε δυο (2) δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε 3 Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας της προσφερόμενης υπηρεσίας Υπηρεσία ή προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία 4 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία ή προϊόν θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς 5 Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς 6 Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 52 του ΠΔ 60/2007 Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται 7 Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ανά κατηγορία όπως καθορίζονται στο Β Μέρος της παρούσας διακήρυξης 8 Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτά είναι ασυνήθιστα υψηλά για το αντικείμενο της προμήθειας/ έργου), οι δε υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο του Νοσοκομείου Σημειώνεται ότι: Οι προσφερόμενες τιμές θα παραμένουν σταθερές και δεν θα υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης, που θα υπογραφεί Άρθρο 3 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η ισχύς των προσφορών θα έχει διάρκεια {90} ημερών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη Άρθρο 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή που έχει ορισθεί για τον σκοπό αυτό από την Διοίκηση του Νοσοκομείου και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς ) Για την τελική επιλογή του αναδόχου λαμβάνεται υπόψη, η χαμηλότερη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανά μήνα εκ των συμμετασχόντων των οποίων οι προσφορές τους έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάση τους όρους της διακήρυξης που επισυνάπτονται με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς στην περίπτωση, που η προσφερόμενη χαμηλότερη τιμή του είδους υπερβαίνει την τιμή του παρατηρητηρίου τιμών, κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης μετά από αιτιολογημένη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οργάνου Κανένας από τους υποψήφιους δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την Κατακύρωση Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: (α) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για Κατακύρωση (β) Κατάπτωση, μερική ή ολική κατά την κρίση του Αναθέτοντα, της Εγγύησης Συμμετοχής, χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια Άρθρο 5 ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

8 Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του διαγωνισμού με γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει 1 την κατακύρωση του υπό ανάθεση έργου 2 την ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψή του Διαγωνισμού, με τροποποίηση ή μη των όρων 3 την ακύρωση του διαγωνισμού, μετά από έγγραφη ενημέρωση προς τους συμμετέχοντες 4 την συνέχιση του Διαγωνισμού, με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, χωρίς τροποποίηση των όρων της παρούσης Επίσης, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα αζημίως να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως: α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, γ) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με την προμήθεια / ανάθεση και δ) για τους λόγους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 21 περ δ, ε, στ και ζ του ΠΔ 118/2007 Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ επιλέγεται με διαδικασία διαπραγμάτευσης, Αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες προσφορές την διαδικασία διεξάγει, η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού Σε περίπτωση που από την διαδικασία διαπραγμάτευσης δεν προκύψει μειοδότης ΑΝΑΔΟΧΟΣ και υπάρχουν ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές τότε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα επιλεγεί με κλήρωση Σημείωση: Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους ζητούμενους γενικούς όρους Άρθρο 6 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του ΠΔ 118/07 και το άρθρο 4 του Ν 3886/10 (Α 173) Άρθρο 7 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνική και οικονομική ) υπογράφεται το σχετικό πρακτικό από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής και κατατίθεται για έγκρισή του Μετά την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής, ανακοινώνεται το αποτέλεσμα στις συμμετέχουσες εταιρείες και γνωστοποιείται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον μειοδότη Άρθρο 8 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ --ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο μειοδότης ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει : Ατα κάτωθι δικαιολογητικά κατακύρωσης (1) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω κοινοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής ) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις Επίσης υποχρεούται να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι υποχρεωμένος, κατά την ημερομηνία της ως άνω κοινοποίησης, να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό (2) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω κοινοποίησης Β εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5 % επί της δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης Σύμφωνα τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του ΚΠΔ (118/2007) Γ Υπεύθυνη Δήλωση όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία ο ανάδοχος να δηλώνει ότι : πριν την έναρξη των εργασιών υποχρεούται να προσκομίσει στο Νοσοκομείο Α) αντίγραφο του πίνακα προσωπικού που έχει υποβάλει στο σώμα επιθεώρησης εργασίας ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν απασχολεί προσωπικό Β) όλα τα σχετικά πιστοποιητικά υγείας του προσωπικού που θα απασχολήσει -- Η υποχρέωση αυτή υφίσταται και για κάθε μεταβολή του προσωπικού του ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν ο μειοδότης - ανάδοχος ο οποίος έχει προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή

9 Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή, και ούτω καθεξής Άρθρο 9 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά και την πρόσκληση, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή Η χρονική ισχύς της σύμβασης που θα προκύψει θα ορίζεται από την πλήρη εγκατάσταση του συνεργείου του αναδόχου και την έναρξη των εργασιών, μέχρι ολοκληρώσεως του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με αριθμ διακήρυξης 2/2015, αρ πρωτ 5594/ με φορέα διενέργειας το Νοσοκομείο μας, (από την εκτέλεση του ΠΠΥΥ 2014) και όχι αργότερα των πέντε (5) μηνών από την έναρξη των εργασιών, με δικαίωμα του Νοσοκομείου να παρατείνει το χρόνο αυτό για δύο (2) ακόμη μήνες (Υπό την προϋπόθεση της μη υπέρβασης της συνολικής προϋπολ δαπάνης των 52262,75 συμπ ΦΠΑ 23%, που θα συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου κατά το χρόνο ισχύος της παράτασης) Με την ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού και την υπογραφή σύμβασης, θα λυθεί αυτοδίκαια (πριν τη λήξη της), η σύμβαση που θα προκύψει από την παρούσα διαδικασία του Πρόχειρου Διαγωνισμού, χωρίς καμιά αξίωση του αναδόχου για οικονομική ή άλλη αποζημίωση του, από την Υπηρεσία Επίσης το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της αυτοδίκαιας λύσης της σύμβασης, μετά από έγγραφη ενημέρωση του αναδόχου, εφ όσον αυτό ζητηθεί από Ανώτερο Κρατικό Φορέα εκτός του Νοσοκομείου, χωρίς καμιά αξίωση του μειοδότη-αναδόχου, για οικονομική ή άλλη αποζημίωση του, από την Αναθέτουσα Αρχή Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου Η απόφαση της Διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον Άρθρο 10 ΕΝΑΡΞΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η εγκατάσταση του αναδόχου στο Νοσοκομείο και η έναρξη των εργασιών θα γίνει άμεσα και όχι αργότερα των πέντε (5) ημερών, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης Την ημέρα της εγκατάστασης του ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση, της παρ 4 του άρθρου 8 του ν 1599/1986 (Α 75) όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της υπογραφείσας σύμβασης και στην οποία θα δηλώνεται η ημερομηνία και η ώρα εγκατάστασης του και έναρξης των εργασιών στο Νοσοκομείο Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από επιτροπή, που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό, από την Δ/νση του Νοσοκομείου Στις περιπτώσεις : α) ποιοτικής εκτροπής των εργασιών, από εκείνη των συμβατικών, β) κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου, ισχύουν τα άρθρα 32,33 και 34 του ΠΔ 118/2007 Άρθρο 11 ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή του Αναδόχου, θα γίνεται εντός δυο (2) μηνών, από κάθε τμηματική οριστική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών και την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου (άρθρο 18, Ν 2469/ ) υπό τον όρο ότι οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την σύμβαση Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και ειδικότερα τα εξής δικαιολογητικά : 1 τα εβδομαδιαία προγράμματα του Γρ Επιστασίας τα οποία είχαν κοινοποιηθεί στον ανάδοχο 2 μηνιαίο πρακτικό ποσοτικής και ποιοτικής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το οποίο συντάσσεται από αρμόδια τριμελή επιτροπή που θα ορισθεί από το Νοσοκομείο για την παραλαβή των Υπηρεσιών και παρακολούθησης των όρων της σύμβασης 3 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου για εργασίες δεδουλευμένες του προηγούμενου μήνα

10 α) για το Νοσοκομείο τα τιμολόγια θα εκδίδονται στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» Ταχ Δ/νση: Γαϊτάνι Ζακύνθου ΤΚ ΑΦΜ : , ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ β) για το Κέντρο Υγείας, τα τιμολόγια θα εκδίδονται στην 6 η ΥΠε ΠΕΔΥ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ Κατασταρίου, ΑΦΜ : , ΔΟΥ Α ΠΑΤΡΩΝ Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται από την 6 η ΥΠε και ισχύουν όλα τα κάτωθι, για τις κρατήσεις, τους φόρους και την προσκόμιση των δικαιολογητικών 4 βεβαίωση ΙΚΑ περί καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για το προσωπικό που απασχολεί στο ανωτέρω έργο 5 πίνακα ωρών εργασίας του προσωπικού, θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας 6 βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας -- καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής» Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ ) «προσαρμογή της Ελλην Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (του άρθρου 55 του Ν2238/94, ΦΕΚ 151/Α/ , όπως τροποποιήθηκε με το Ν 2992/02 ΦΕΚ 54 Α / ), επί της καθαρής αξίας (8% για παροχή υπηρεσιών ) Στην αμοιβή του αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται και οι εξής κρατήσεις Α) 2% υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν 3580/2007 και την ΔΥ6α/ΓΠ/ οικ36932/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 545Β / ) Β) 0,10% Υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ του Ν 4013/2011 Επί του 0,10%: χαρτόσημο 3% πλέον 20% επ αυτού υπέρ ΟΓΑ Όλα τα τιμήματα της Σύμβασης που θα υπογραφεί (συνολικά και τιμές μονάδος), θα παραμένουν σταθερά και δεν θα υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου Ότι άλλο δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί των Προμηθειών Νόμοι και διατάξεις ΜΕΡΟΣ Β - Ζητούμενο Έργο, Προδιαγραφές Επισυνάπτεται : O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΟΝΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

11 ΜΕΡΟΣ Β - ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ανάδειξη Αναδόχου για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» για πέντε (5) μήνες (CPV ) (KAE 0439) Με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά τετραγ μέτρο καθαριότητας ανά μήνα Α/Α κατηγορίες Α Β ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Καθαριότητα εσωτερικών χώρων Νοσοκομείου Καθαριότητα εσωτερικών χώρων του ΚΥ Κατασταρίου, του ΠΠΙ Βολιμών και των Περιφ Ιατρείων Ν Ζακύνθου ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ συμπ ΦΠΑ 23% 48860,00 για πέντε (5) μήνες 3402,75 για πέντε (5) μήνες ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Νοσοκομείο ΚΥ Κατασταρίου ΠΠΙ Βολιμών Περ Ιατρεία Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ που θα απασχολούνται Α) Στο Νοσοκομείο θα είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) άτομα το 24ωρο, ως εξής : -- δύο (2) στην πρωινή βάρδια, με πλήρη απασχόληση -- ένα (1) στην απογευματινή βάρδια, με πλήρη απασχόληση και -- ένα (1) στην βραδινή βάρδια, με πλήρη απασχόληση Β) Στο ΚΥ Κατασταρίου, στο ΠΠΙ Βολιμών και στα Περιφερειακά Ιατρεία -- ένα (1) άτομο, με μερική απασχόληση Τα τετραγωνικά των χώρων καθαρισμού ορίζονται ως εξής : Α) Στο Νοσοκομείο : 2800 τετραγωνικά μέτρα καθημερινά Β) - Στο ΚΥ Κατασταρίου : 90 τετραγωνικά μέτρα καθημερινά - Στο ΠΠΙ Βολιμών : 60 τετραγωνικά μέτρα καθημερινά - Στα Περιφερειακά Ιατρεία Αγ Λέοντα 45 τετραγωνικά, για μία (1) φορά την εβδομάδα ΠΠΙ Παντοκράτορα 45 τετραγωνικά, για μία (1) φορά την εβδομάδα Μαχαιράδου 45 τετραγωνικά, για μία (1) φορά την εβδομάδα Καλιπάδου 45 τετραγωνικά, για μία (1) φορά την εβδομάδα - Στα Εξεταστήρια : Αργασίου 45 τετραγωνικά, για μία (1) φορά την εβδομάδα Πλάνου : 45 τετραγωνικά, για μία (1) φορά την εβδομάδα -Προσφορά για μέρος των υπηρεσιών της κατηγορία Α ή της κατηγορία Β, δεν γίνεται δεκτή Στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων που θα ορίζονται με πρόγραμμα ανά ημέρα και έχει την υποχρέωση να καθαρίζει ο ανάδοχος, δεν προσμετράτε : ο καθαρισμός των τζαμιών όσο και η τοιχοποιία τόσο των θαλάμων ασθενών, εργαστηρίων, γραφείων, των κοινόχρηστων χώρων καθώς και στους χώρους WC-οι καθρέπτες, λεκάνες, μπανιέρες κλπ -, για τα οποία έχει υποχρέωση καθαρισμού αυτών ο ανάδοχος, χωρίς να επιβαρύνεται οικονομικά το ίδρυμα ========= --Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αναθέσει στον ανάδοχο πρόσθετες εργασίες πέραν των συμβατικών σε ποσοστό μέχρι 30 % για κάλυψη τυχόν εκτάκτων αναγκών που δεν μπορούν να προβλεφθούν και θα πρέπει να

12 ειδοποιείται εγγράφως από την υπηρεσία σε εύλογο χρονικό διάστημα Για την παροχή των προσθέτων εργασιών θα ισχύουν οι ίδιες συμβατικές τιμές και οι ίδιοι συμβατικοί όροι ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ο καθαρισμός Α) του Νοσοκομείου θα γίνεται καθημερινά και όλο το 24ωρο, σύμφωνα με το πρόγραμμα των χώρων και των ανάλογων τετραγωνικών μέτρων που θα καταρτίζεται ανά εβδομάδα από το Γρ Επιστασίας του Νοσοκομείου Ο καθαρισμός Β) του ΚΥ Κατασταρίου, του ΠΠΙ Βολιμών και των Περιφερειακών Ιατρείων θα γίνεται, σύμφωνα με το πρόγραμμα των χώρων και των ανάλογων τετραγωνικών μέτρων που θα καταρτίζεται ανά εβδομάδα από το ΚΥ Κατασταρίου Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα που θα συντάσσεται από το Γρ Επιστασίας του Νοσοκομείου σχετικά με τις ώρες, τα τετραγωνικά μέτρα και τους χώρους καθαριότητας, θα κοινοποιείται στον ανάδοχο, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την έναρξή του, χωρίς να δημιουργούνται ενοχλήσεις ή βλάβες οποιασδήποτε μορφής στο Νοσοκομείο Α Σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές για κάθε είδος εργασίας καθαριότητας Υαλοπίνακες κουφώματα ξύλινα και αλουμινίου ( τουλάχιστον μία (1) φορά το δεκαπενθήμερο ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να καθαρίζει τους Υαλοπίνακες κουφώματα ξύλινα και αλουμινίου Ανεξαρτήτου τύπου, καθώς και από το δάπεδο μέχρι την οροφή ή τα διακοσμητικά γύψινα των διαδρόμων (αν υπάρχουν) με την εξής διαδικασία : - στεγνό καθάρισμα - υγρό καθάρισμα, με υλικά που θα παρέχονται από τον ανάδοχο Δάπεδα ( τουλάχιστον δύο (2) φορές ημερησίως ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να καθαρίζει τα δάπεδα καθώς και τα σοβατεπί τους με την εξής διαδικασία : - στεγνό καθάρισμα - καθάρισμα με μηχανικά μέσα (αν απαιτηθούν) - υγρό καθάρισμα, με υλικά που θα παρέχονται από τον ανάδοχο - άδειασμα και πλύσιμο καλαθιών -Οι εργασίες αυτές θα γίνονται, κατά τα πλείστον με μηχανικά μέσα, Εσωτερικά κλιμακοστάσια( σκάλες και ασανσέρ ) ( τουλάχιστον δύο (2) φορές ημερησίως ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να καθαρίζει τα Εσωτερικά κλιμακοστάσια με την εξής διαδικασία : - στεγνό καθάρισμα - υγρό καθάρισμα, με υλικά που θα παρέχονται από τον ανάδοχο - άδειασμα και πλύσιμο καλαθιών Δάπεδα με πλακάκια ( τουλάχιστον δύο (2) φορές ημερησίως ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να καθαρίζει τα Δάπεδα καθώς και τα σοβατεπί τους με την εξής διαδικασία - στεγνό καθάρισμα - υγρό καθάρισμα, με υλικά που θα παρέχονται από τον ανάδοχο - άδειασμα και πλύσιμο καλαθιών Επίσης στον καθαρισμό των δαπέδων με πλακάκια περιλαμβάνεται και ο καθαρισμός - απολύμανση, του εξοπλισμού αυτών των χώρων, όπως μπανιέρες, λεκάνες πλακάκια τοίχου κλπ WC-λουτρά-αποδυτήρια -χώροι ακαθάρτων -παραμονή προσωπικού (τουλάχιστον δύο (2) φορές ημερησίως) Ο ανάδοχος υποχρεούται να καθαρίζει τους χώρους WC- λουτρά αποδυτήρια χώροι ακαθάρτων παραμονή προσωπικού με την εξής διαδικασία : - στεγνό καθάρισμα - υγρό καθάρισμα, με υλικά που θα παρέχονται από τον ανάδοχο - άδειασμα και πλύσιμο καλαθιών Επίσης στον καθαρισμό των χώρων αυτών συμπεριλαμβάνονται δάπεδα πλακάκια τοίχου είδη υγιεινής και πάσης φύσεως εξοπλισμού των χώρων αυτών Φωτιστικά σώματα ( τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να καθαρίζει τα Φωτιστικά σώματα με την εξής διαδικασία : - καθάρισμα των καλυμμάτων και λαμπτήρων των φωτιστικών σωμάτων των κλινικών του Νοσοκομείου σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου Κιγκλιδώματα κλιμακοστασίων ( τουλάχιστον μία (1) φορά το δεκαπενθήμερο ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να καθαρίζει τα κιγκλιδώματα κλιμακοστασίων με την εξής διαδικασία : - στεγνό καθάρισμα - υγρό καθάρισμα, με υλικά που θα παρέχονται από τον ανάδοχο Αύλειος χώρος και περιβάλλοντας χώρος του Νοσοκομείου Ο ανάδοχος υποχρεούται να καθαρίζει αυτούς με την εξής διαδικασία : - σκούπισμα - υγρό καθάρισμα των βεραντών, με νερό (Οι εργασίες αυτές θα γίνονται, όποτε του ζητηθεί από την Υπηρεσία μας, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου και θα αποτελεί συμβατική υποχρέωση) Β Ο ανάδοχος υποχρεούται να απομακρύνει από εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους του Νοσοκομείου διάφορα υλικά,όπως παλαιό εξοπλισμό, μέρη εξοπλισμού, μηχανήματα ( ελαφρός τύπου ) και παλαιό ξενοδοχειακό εξοπλισμό, όταν αυτό ζητείται από τον Προϊστάμενο του Γρ Επιστασίας της Υπηρεσίας και να τα μεταφέρει προς απόρριψη ή προς αποθήκευση σε χώρο που κάθε φορά θα υποδεικνύεται

13 Γ Όπου αναφέρεται παραπάνω άδειασμα καλαθιών, συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά των σκουπιδιών εντός των ειδικών κάδων, που είναι τοποθετημένοι στον εξωτερικό χώρο του Νοσοκομείου Δ Εάν πρόκειται για μολυσματικά απορρίμματα αυτά θα μεταφέρονται εντός του ειδικού ψυγείου που είναι τοποθετημένο στον εξωτερικό χώρο του Νοσοκομείου - ο ανάδοχος και το προσωπικό του θα πρέπει να συμβάλει στο σωστό διαχωρισμό των απορριμμάτων σε κοινά και μολυσματικά Ε Ο καθαρισμός θα είναι επιστάμενος και άκρως λεπτομερής λόγω της ειδικής σημασίας των χώρων του Νοσοκομείου, έτσι ώστε οι χώροι να παραμένουν πάντοτε καθαροί ΣΤ Επισημαίνεται ότι στον καθημερινό καθαρισμό περιλαμβάνεται και η υποχρέωση να ξανακαθαριστεί κάποιος χώρος, εφόσον μετά τον τακτικό καθαρισμό το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό ή εφόσον ο χώρος λερωθεί ξανά Ο καθαρισμός των χώρων θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με υλικά κατάλληλα προς χρήση για το περιβάλλον Νοσοκομείου και τα οποία θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, ως εξής : -ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ {τα οποία να είναι κατά το δυνατόν αθόρυβα και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση τόσο από άποψη λειτουργίας όσο και από εμφάνιση Επίσης η ηλικία όλων των μηχανημάτων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των πέντε ( 5 ) ετών} -ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (εργαλεία, καρότσια, σκούπες, φαράσια, σφουγγαρίστρες κλπ) τα οποία πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση Οι κάδοι σφουγγαρίσματος και οι σφουγγαρίστρες θα πρέπει να είναι διαφορετικά για κάθε κλινική τμήμα εργαστήρια μονάδες διοίκηση κλπ -Ο παραπάνω εξοπλισμός θα είναι μαρκαρισμένος με την ονομασία του χώρου που χρησιμοποιείται -ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ( να φέρουν αριθμό έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο ), -ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ( να κατατεθεί η έγκριση κυκλοφορίας τους από τον ΕΟΦ ), - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ {πετσετάκια καθαρισμού τύπου βετέξ, γάντια κουζίνας, σφουγγάρια πιάτων με σύρμα, χαρτί υγείας, κρεμοσάπουνο, σακούλες απορριμμάτων μαύρες μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, σακούλες για μολυσματικά απορρίμματα κόκκινες και κίτρινες (Οι οποίες θα πρέπει να είναι ανθεκτικές και να αποτρέπουν την διαρροή των υγρών Επίσης όλες οι σακούλες απορριμμάτων θα αλλάζονται και θα πετιούνται, χωρίς να χρησιμοποιούνται δεύτερη φορά) } καθώς και οτιδήποτε άλλο υλικό απαιτηθεί για την υλοποίηση του έργου Τα σκεύη, εργαλεία, και υλικά καθαρισμού να μην προκαλούν φθορές (βραχυχρόνια και μακροχρόνια) στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του Νοσοκομείου Γενικές Αρχές Καθαρισμού - H καθαριότητα θα γίνεται με προεμποτισμένα πανιά δαπέδου & επιφανειών - Προηγείται ο καθαρισμός, έπεται η απολύμανση - Σε καμία περίπτωση δεν αναμιγνύεται απορρυπαντικό με απολυμαντικό - Καθαριότητα από ΨΗΛΑ προς τα ΧΑΜΗΛΑ - Πρώτα οι πιο καθαροί χώροι, δηλ οι διάδρομοι και οι κοινόχρηστοι χώροι, μετά οι θάλαμοι νοσηλείας και τέλος οι θάλαμοι όπου νοσηλεύονται ασθενείς με μεταδοτικά νοσήματα ή πολυανθεκτικά μικρόβια - ΜΟΝΩΣΕΙΣ όπου νοσηλεύονται ασθενείς με μειωμένη αντίσταση στις λοιμώξεις, θα πρέπει να καθαρίζονται πριν από τους υπόλοιπους θαλάμους με ξεχωριστό εξοπλισμό και υλικά καθαρισμού - ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Αποκομιδή απορριμμάτων, σκούπισμα με αντιστατικό πανί, υγρό ξεσκόνισμα (με προεμποτισμένα πανάκια), σφουγγάρισμα (σύστημα με προεμποτισμένες πανέτες ή διπλού κουβά για τα WC) - Σε κάθε θάλαμο χρησιμοποιούνται τουλάχιστον 2 καθαρές προεμποτισμένες πανέτες και ο επαρκής αριθμός προεμποτισμένων πανιών Τα χρησιμοποιημένα πανιά & πανέτες δεν ξαναχρησιμοποιούνται αλλά απορρίπτονται σε ειδικούς περιέκτες (πχ δίχτυ) Κατά την διαδικασία μπορούν να χρησιμοποιούνται ειδικές μηχανές καθαρισμού με ευθύνη του αναδόχου - Πλύσιμο εξοπλισμού (κάδοι, κουβάδες) και στέγνωμα στο τέλος της βάρδιας - Όλα τα υλικά θα παρέχονται από τον ανάδοχο σε επαρκή ποσότητα από την αρχή της βάρδιας - Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια) παραλαμβάνονται καθαρά και σε περίπτωση φθοράς αντικαθίστανται άμεσα - Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια), που χρησιμοποιούνται στα Κλειστά Τμήματα θα είναι αποκλειστικά, θα διαφέρουν και θα πλένονται ξεχωριστά - Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια) που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή μεγάλης ποσότητας αίματος ή άλλων βιολογικών υγρών θα απορρίπτονται σε κίτρινο περιέκτη (πχ Υλικά Χειρουργείου, Μαιευτηρίου κτλ) - Στα κλινικά τμήματα τα πανάκια που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των γραφείων ιατρώννοσηλευτικών στάσεων κλπ, θα είναι διαφορετικά από αυτά της καθημερινής καθαριότητας των θαλάμων

14 - ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ Αποκομιδή απορριμμάτων Η καθαριότητα αρχίζει από πάνω προς τα κάτω και από τα πιο καθαρά προς τα ακάθαρτα σημεία καθημερινά Καθαρίζεται πρώτα η λάμπα µε υγρό ξεσκονόπανο, οι καθρέπτες, οι τοίχοι γύρω από τον νεροχύτη, ακολουθεί διαδικασία καθαριότητας και απολύμανσης σε όλα τα είδη υγιεινής και εξαρτήματα --Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών και οι ζητούμενες υπηρεσίες της παρούσας αποτελούν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που απαιτούνται, προκειμένου αυτή να προσδιορισθεί αντικειμενικά με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Νοσοκομείου, είναι δε απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς, σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ --Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο προμηθευτής / ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας/ έργου Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων --Οι ώρες, τα τετραγωνικά μέτρα και οι χώροι καθαριότητας θα καθορίζονται ανά εβδομάδα από το Τμ Επιστασίας του Νοσοκομείου Η εκτέλεση του έργου δεν συνδέεται με το ωράριο εργασίας της υπηρεσίας --Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλο προσωπικό καθημερινά, για την συντήρηση και την ύπαρξη άμεσης και συνεχούς καθαριότητας στους χώρους του Νοσοκομείου -- Σε όλα τα στάδια της παροχής υπηρεσιών ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τη νομοθεσία, τις κείμενες υγειονομικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Νοσοκομείου και τις διαδικασίες που τηρούνται σε αυτό --Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί προσωπικό που έχει πείρα στο αντικείμενο, να γνωρίζει την χρήση των καθαριστικών και απολυμαντικών που θα χρησιμοποιήσει, να είναι υγιές και άψογο από πλευράς συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους, ασθενείς, επισκέπτες και στο προσωπικό του Νοσοκομείου Το ΔΣ του Νοσοκομείου διατηρεί το δικαίωμα αν κρίνει ότι ο απασχολούμενος από τον ανάδοχο είναι ακατάλληλος ή από άποψη εργασίας ή από άποψη συμπεριφοράς να ζητήσει την αντικατάστασή του, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασής του --Οι στολές του προσωπικού, τις οποίες παρέχει ο ανάδοχος πρέπει να είναι καθαρές και ευπρεπείς Η εμφάνιση των στολών θα καθοριστεί σε συνεργασία με το Τμ Προσωπικού & Επιστασίας --Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίζει ώστε να μην γίνονται ζημιές από τους υπαλλήλους του Ζημιές σε δωμάτια, εξοπλισμό και δίκτυα πρέπει να αναφέρονται αμέσως στον υπεύθυνο του Νοσοκομείου - Απολεσθέντα αντικείμενα που ανευρίσκονται από το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να παραδίδονται αμέσως --Το προσωπικό του αναδόχου με έξοδα που θα βαρύνουν τον ανάδοχο θα Προμηθευτεί κάρτα εισόδουεξόδου την οποία θα χρησιμοποιεί κάθε φορά που θα εισέρχεται και εξέρχεται από το Νοσοκομείο Η κάρτα αυτή θα προσκομίζεται στο Γρ Προσωπικού και θα ακυρώνεται εφ όσον εκλείψουν οι λόγοι χρήση της --Το προσωπικό του αναδόχου με έξοδά του αναδόχου θα Προμηθευτεί με κάρτα αναγνώρισης την οποία υποχρεούται να φέρει σε εμφανές σημείο κατά την διάρκεια της εργασίας του --Οι υπάλληλοι του αναδόχου δεν επιτρέπεται να βλέπουν έγγραφα ή φακέλους του Νοσοκομείου Ο ανάδοχος φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του με γραπτή δήλωσή τους να βεβαιώσουν πως δεν θα ανακοινώσουν σε κανέναν πράγματα που τους έγιναν γνωστά λόγω εργασίας τους (ιατρικό απόρρητο κλπ) Αυτή η υποχρέωση εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα και μετά το πέρας της συμβάσεως --Ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση είδους ζημίας ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό και στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου ή σε οιονδήποτε τρίτο, εφ όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του Υπαλλήλου του ιδίου (αναδόχου) ή των εργασιών του --Απαγορεύεται η αναδοχή από άλλο πρόσωπο των εκ της παρούσης σύμβασης απορρεουσών υποχρεώσεων του αναδόχου και η εκχώρηση ή ενεχυρίαση απαιτήσεων του αναδόχου δηλώντας ρητώς ότι παραιτείται από τώρα του δικαιώματος ή ενεχυριάσεως των απαιτήσεών του προς οιονδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής, πιστωτικό οργανισμό, Ίδρυμα ή τράπεζα και προς αυτό ακόμα το Δημόσιο --Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του Το Νοσοκομείο δεν έχει καμιά αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οιονδήποτε μισθωτό του αναδόχου και η υποχρέωσή του εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της κατά μήνα αμοιβής του αναδόχου

15 --Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων φόρων, υγεία-ασφάλεια εργατών και θα ευθύνεται έναντι Ελληνικών αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτούς --Ο ανάδοχος υποχρεούται τα άτομα που θα απασχολεί να τα έχει ασφαλίσει στο ΙΚΑ ΤΕΑΜ Το Νοσοκομείο δεν θα επιτρέπει σε εργαζόμενους του αναδόχου να εργάζονται αν δεν είναι ασφαλισμένοι --Ο ανάδοχος πριν την έναρξη των εργασιών υποχρεούται να προσκομίσει στο Νοσοκομείο Α) αντίγραφο του πίνακα προσωπικού που έχει υποβάλει στο σώμα επιθεώρησης εργασίας ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν απασχολεί προσωπικό Β) όλα τα σχετικά πιστοποιητικά υγείας του προσωπικού που θα απασχολήσει -- Η υποχρέωση αυτή υφίσταται και για κάθε μεταβολή του προσωπικού του --Ονομαστικές μισθοδοτικές καταστάσεις, οι οποίες θα εμφανίζουν όλα τα μισθολογικά στοιχεία του προσωπικού του αναδόχου, θα υποβάλλονται στον εργοδότη προς έλεγχο ανά μήνα μαζί με τα υποβαλλόμενα στοιχεία στο ΙΚΑ ( ΑΠΔ ) και τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία τακτοποίησης των ασφαλιστικών υποχρεώσεών του --Υποχρεούται ο ανάδοχος να υποβάλλει στο Νοσοκομείο αντίγραφο της κατάστασης που υποβάλλει στο σώμα επιθεώρησης εργασίας Αντίγραφο της ανωτέρω κατάστασης θα υποβάλλει και σε κάθε μεταβολή του προσωπικού ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Σχετικά με τις ποινικές ρήτρες κατά την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα παρακάτω --Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το Νοσοκομείο κρίνει μέσω των προϊσταμένων και υπευθύνων των διαφόρων τμημάτων ή των εφημερευόντων Ιατρών ότι η καθαριότητα σε κάποιο τμήμα του Νοσοκομείου δεν είναι ικανοποιητική θα αφαιρείται το σχετικό αντίτιμο της αποζημίωσης ανά τετραγωνικό μέτρο --Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα επιβολής ποινικής ρήτρας ύψους 150,00 έως 1500,00 για πλημμελή εργασία ή μη τήρηση των άρθρων της σχετικής σύμβασης που θα υπογραφεί, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της βλάβης που θα προκληθεί κατά απόλυτη κρίση του Σε περίπτωση υποτροπής διατηρεί το δικαίωμα επιβολής διπλάσιας ποινής --Εάν παρατηρηθεί αμέλεια του αναδόχου να εκτελεί συγκεκριμένες εντολές ως ανωτέρω παρά τις συνεχείς ενοχλήσεις των αρμοδίων, τότε το ΣΔ του Νοσοκομείου μπορεί να αναθέσει τις εργασίες αυτές σε άλλο συνεργείο εις βάρος του, αφαιρώντας την δαπάνη αυτή είτε από την πιστοποίηση πληρωμής ή από την εγγυητική καλής εκτέλεσης --Εάν παρατηρηθούν τρεις φορές ανάλογες περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων το ΔΣ του Νοσοκομείου δύναται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο με αντίστοιχη παρακράτηση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης --Ο εργολάβος υποχρεούται να αποκαθιστά και να αποζημιώνει τον εργοδότη για κάθε βλάβη ή φθορά που θα προξενήσει το προσωπικό του ή τα υλικά του, τα μηχανήματα και γενικά τα μέσα που θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση του έργου, στο προσωπικό του εργοδότη, τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του ή και σε τρίτους που συνδέονται ή συναλλάσσονται με τον εργοδότη με οποιοδήποτε τρόπο ΕΠΟΠΤΕΙΑ --Ο έλεγχος των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου θα γίνεται από επιτροπή καθαριότητας που θα συσταθεί με απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου μας και είναι ανεξάρτητοι του ελέγχου που ενεργείται από την υγειονομική υπηρεσία ή από άλλες κρατικές αρχές αυτεπαγγέλτως Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει τα όργανα που τον ασκούν --Το δε προσωπικό με μέριμνα του αναδόχου θα πρέπει να γνωρίζει τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου για τον έλεγχο της καθαριότητας και να υπακούει στις υποδείξεις τους (του Προϊσταμένου του Γρ Επιστασίας & του Τμ Προσωπικού της Υπηρεσίας και τις οδηγίες της επιτροπής ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων -ΕΝΛ- ) --Η Επιτροπή παραλαβής του έργου καθαριότητας σε συνεργασία με την ΕΝΛ έχει το δικαίωμα να ελέγχει τα χρησιμοποιούμενα είδη καθαριότητας, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, να ελέγχει για την σωστή αραίωσή τους και την χρησιμοποίησή τους, να ζητάει έλεγχο σύνθεσης αυτών από τους αρμόδιους φορείς, όποτε κρίνει απαραίτητο και να συνιστά αλλαγή αυτών σε περίπτωση που είναι βλαπτικά για τους χρήστες εργαζόμενους νοσηλευόμενους και το περιβάλλον ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Χρήση μόνο γαντιών κουζίνας, από το προσωπικό, στην διάρκεια των εργασιών καθαρισμού - Αυστηρή τήρηση της δοσολογίας των καθαριστικών σύμφωνα με τον κατασκευαστή - Ποτέ δεν θα γίνεται διάλυση δυο ή περισσοτέρων σκευασμάτων μαζί στον ίδιο κάδο - Τήρηση «κατά γράμμα» των οδηγιών προφύλαξης που θα αναγράφονται στις συσκευασίες των προϊόντων

16 - Τα προϊόντα καθαρισμού θα παρέχονται στο προσωπικό καθαρισμού από την ανάδοχο εταιρεία, στην συσκευασία του εργοστασίου παραγωγής τους και θα συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στην Ελληνική γλώσσα ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α/ Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ενότητα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙ- ΑΠΑ- ΠΑΡΑ- ΤΗΣΗ ΝΤΗΣΗ ΠΟΜΠΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 5 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Δήλωση συμφωνίας επί του συνόλου των τεχνικών προδιαγραφών, όπως αναλυτικά ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της διακήρυξης Αναλυτική περιγραφή των προσφερομένων υπηρεσιών 3 Α) Πλήρη στοιχεία για την παρουσίαση της εταιρικής φυσιογνωμίας (profile) του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, με τις διαχρονικές του δραστηριότητες και γενικά ότι θεωρείται χρήσιμο για τη διαμόρφωση σαφούς εικόνας περί της επιχειρηματικής του δραστηριότητας 3 Β) Αναλυτικά στοιχεία πελατολογίου με έμφαση σε δραστηριότητες/ υπηρεσίες παρομοίου είδους και μεγέθους 3 Γ) Σύντομη και σαφή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο προτίθεται να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο έργο (τον τρόπο οργάνωσης κλπ) 3 Δ) Οι προσφερόμενοι στο έργο πόροι και συγκεκριμένα α) πλήθος, ωράρια και κατανομή προσφερόμενου προσωπικού, β) διαθέσιμα και προσφερόμενα μηχανήματα και εργαλεία και πάσης φύσεως εξοπλισμός 4 α) Πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές ISO 9001 ή ισοδύναμο 4 β) Εγκρίσεις καταλληλότητας των καθαριστικών, απορρυπαντικών από το Γενικό Χημείο του Κράτους 4 γ) Εγκρίσεις καταλληλότητας των απολυμαντικών από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων Κατάθεση πίνακα, στον οποίο θα φαίνεται : 1 η επιχειρηματική μονάδα κατασκευής και 2 ο τόπος εγκατάστασής της, του μηχανικού και του λοιπού εξοπλισμού, που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εκτέλεση του έργου Κατάθεση πίνακα, στον οποίο θα φαίνεται : 1 η επιχειρηματική μονάδα κατασκευής, 2 ο τόπος εγκατάστασής της 3 η συσκευασία των αναλωσίμων υλικών, των καθαριστικών, των απορρυπαντικών, των απολυμαντικών, που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση του έργου της καθαριότητας

17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Απαράβατος όρος στην οικονομική προσφορά εκτός από την τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καθαριότητας ανά μήνα, να κατατεθούν πινάκια ανάλυσης του κόστους ως εξής : Α) επί του συνόλου της 5μηνης δαπάνης για το Νοσοκομείο λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός ατόμων που θα απασχολούνται θα είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) άτομα το 24ωρο, με πλήρη απασχόληση ως εξής : -- δύο (2) στην πρωινή βάρδια, ένα (1) στην απογευματινή βάρδια, ένα (1) στην βραδινή βάρδια Β) επί του συνόλου της 5μηνης δαπάνης για το ΚΥ Κατασταρίου, το ΠΠΙ Βολιμών και τα Περιφερειακά Ιατρεία Ν Ζακύνθου, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα απασχολείται ένα (1) άτομο, με μερική απασχόληση Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους υποψήφιους αναδόχους, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, σύμφωνα με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική Νομοθεσία (άρθρο 68 του Ν 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α ), καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α ) Η τιμή για καθ ένα από τα πεδία του πίνακα θα είναι μια και μοναδική και θα ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΕΠΑΡΚΩΣ και με σαφήνεια ο τρόπος-μέθοδος υπολογισμού-προσδιορισμού αυτής της τιμής Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 1 Μικτές αποδοχές προσωπικού (καθαριστές στριες) 2 Εισφορές ΙΚΑ εργοδότου Κόστος αντικαταστατών εργαζομένων σε κανονική άδεια Εργολαβικό κέρδος 14 Νόμιμες κρατήσεις επί της αξίας τιμολογίου 1 5 Κόστος επιδόματος αδείας (περιλαμβανομένων και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) Κόστος δώρων Πάσχα - Χριστουγέννων (περιλαμβανομένων και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) Επιπλέον κόστος Κυριακών-Αργιών (περιλαμβανομένων και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 8ωρης απασχόλησης Επιπλέον κόστος νυχτερινών (περιλαμβανομένων και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 8ωρης απασχόλησης Κόστος αναλωσίμων υλικών (σάκοι απορριμμάτων, απορρυπαντικά, κλπ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ (*1) ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ Κόστος ειδών ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες ασθενών, επισκεπτών και προσωπικού (Χαρτί Υγείας, Χειροπετσέτες, Κρεμοσάπουνο) Κόστος εργαλείων και μηχανημάτων καθαρισμού (αποσβέσεις, βλάβες, συντήρηση) Κόστος διοικητικής υποστήριξης, εγγυητικών επιστολών, ασφάλειας & υγιεινής (ΜΑΠ), λοιπά έξοδα ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (Να αναφερθούν αναλυτικά και να τεκμηριωθούν κατά την κρίση κάθε υποψηφίου αναδόχου ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΞΙΩΝ (άνευ ΦΠΑ) 1 ΦΠΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 5μηνη ΔΑΠΑΝΗ (ΜΗΝΙΑΙΑ Χ 5 ΜΗΝΕΣ)

18 1 7 ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΙΩΝ (με ΦΠΑ) Σημείωση 1 : Ως Αριθμός Ατόμων προσδιορίζεται το Πλήθος Εργαζομένων (περιλαμβανομένων των ατόμων ρεπό) που αντιστοιχεί στις απαιτούμενες εργατώρες και είναι κοστολογικά ισοδύναμο και εκφρασμένο σε άτομα πλήρους απασχόλησης - Σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν 3863/2010 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 22 του ν 4144/2013, οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν στην προσφοράς τους, εκτός των άλλων, τα εξής: 1 τον αριθμό των εργαζομένων 2 τις ημέρες και τις ώρες εργασίας 3 το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων 4 το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά 5 τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο 6 να επισυνάψουν στην προσφορά τους αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι Λόγω του ότι, το κριτήριο κατακύρωσης είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ανά τετραγωνικό μέτρο / ανά μήνα, η τιμή ανά κατηγορία χωρίς ΦΠΑ που θα αναγραφεί από τον συμμετέχοντα στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, προκύπτει από τον κάτωθι τύπο : Α για το Νοσοκομείο : Μηνιαίο Σύνολο Αξιών χωρίς ΦΠΑ / 2800 τετραγ μέτρα = /τετρ μέτρο / μήνα χωρίς ΦΠΑ ή 5μηνο Σύνολο Αξιών χωρίς ΦΠΑ /2800 τετραγ μέτρα /5 μήνες= /τετρ μέτρο/μήνα χωρίς ΦΠΑ Β για το ΚΥ Κατασταρίου, το ΠΠΙ Βολιμών και τα Περιφερειακά Ιατρεία Ν Ζακύνθου: Μηνιαίο Σύνολο Αξιών χωρίς ΦΠΑ / 195 τετραγ μέτρα = /τετρ μέτρο το μήνα χωρίς ΦΠΑ ή 5μηνο Σύνολο Αξιών χωρίς ΦΠΑ /195 τετραγ μέτρα /5 μήνες= /τετρ μέτρο/ μήνα χωρίς ΦΠΑ Επισημαίνεται ότι : Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανά μήνα συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ δεν πρέπει να υπερβαίνει την δοθείσα τιμή του παρατηρητηρίου τιμών υπηρεσιών της ΕΠΥ, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς

19 «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ Δ/νση: Γαϊτάνι Ζακύνθου ΤΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» (CPV ) (KAE 0429) για πέντε (5) μήνες Καθαριότητα των ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ του Νοσοκομείου, του ΚΥ Κατασταρίου, του ΠΠΙ Βολιμών και των Περιφ Ιατρείων Ν Ζακύνθου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1) για το Νοσοκομείο 48860,00 2) για το ΚΥ Κατασταρίου, του ΠΠΙ Βολιμών και τα Περιφ Ιατρεία 3402,75 ΣΥΝΟΛΟ : 52262,75 συμπ ΦΠΑ 23% ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Της επιχείρησης με έδρα και ΑΦΜ: Τηλ: fax: ΤΙΜΗ / ΤΕΤΡ ΜΕΤΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Χωρίς ΦΠΑ Συμπερ ΦΠΑ 23 %

20 1 2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Καθαριότητα των ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Καθαριότητα των ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΥ Κατασταρίου, του ΠΠΙ Βολιμών ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ και των Περιφ Ιατρείων Ν Ζακύνθου Α Β ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Καθαριότητα των ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Καθαριότητα των ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΥ Κατασταρίου, του ΠΠΙ Βολιμών και των Περιφ Ιατρείων Ν Ζακύνθου ΣΥΝΟΛΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ τετρ μέτρα ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΙΜΗ / τετρ μέτρο χωρίς ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ 23% Τελική 5 μηνη δαπάνη συμπερ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΑ : Επίσης στο παρακάτω πινάκιο, δίδεται τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο το μήνα για καθαριότητα στους εξωτερικούς χώρους (περιβάλλοντα χώρο, προαύλια κλπ) ΤΙΜΗ / ΤΕΤΡ ΜΕΤΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Καθαριότητα των εξωτερικών χώρων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Καθαριότητα των εξωτερικών χώρων ΚΥ Κατασταρίου, του ΠΠΙ Βολιμών και των Περιφ Ιατρείων Ν Ζακύνθου Χωρίς ΦΠΑ Συμπερ ΦΠΑ 23 % ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Σημείωση : Οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο ανά μήνα συμπερ και του ΦΠΑ, που έχουν δοθεί για τους εσωτερικούς χώρους και τους εξωτερικούς χώρους, δεν υπερβαίνουν τις ανώτατες τιμές του παρατηρητήριο τιμών υπηρεσιών της ΕΠΥ (Επιτροπής Προμηθειών Υγείας ) για υπηρεσίες Καθαριότητας κατά την τελευταία ημέρα υποβολής της προσφοράς μου (Τόπος και ημερομηνία) Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Ονοματεπώνυμο, υπογραφή και σφραγίδα Προμηθευτή / Αναδόχου

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ κατάθεσης προσφοράς σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ κατάθεσης προσφοράς σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΑΚΥΝΘΟΣ 10-2-2015 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ ΠΡΩΤ 931 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

εσωτερικού καθαρισμού των κοιτώνων και λοιπών εγκαταστάσεων των παιδικών

εσωτερικού καθαρισμού των κοιτώνων και λοιπών εγκαταστάσεων των παιδικών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ «ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ Π. Κανελλόπουλου 4-101

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18948/13-8-15 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

Προς : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Προς : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ Λαμία, 18/12/2014 Αρ. Πρωτ.: 483 ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8-35100 ΛΑΜΙΑ Πληροφορίες: Παναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002791772 2015-05-21

15PROC002791772 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Ημ/νία: 13-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 658 /ΔΣ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικό Τμήμα Ταχ. δ/νση... 33100

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 21-1-15 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 21-1-15 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 21-1-15 Αριθμ. Πρωτ.:1376 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ784690ΒΜ-ΦΕΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 29-07-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΩΕ784690ΒΜ-ΦΕΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 29-07-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΩΕ784690ΒΜ-ΦΕΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 29-07-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Β/18086 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 08/15 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 08/15 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Αθήνα. 06-04-2015 Αριθ.Πρωτ. 4652 Τμήμα Οικονομικό Γρ. Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002795505 2015-05-22

15PROC002795505 2015-05-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΒΜ38469Η25-ΛΔ5 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 04/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 095/11 Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 095/11 Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Αθήνα. 08-01-2013 Αριθ.Πρωτ. 293 Τμήμα Οικονομικό Γρ. Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα: 12-8-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:16332 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ΑΦΜ 999100816 ΑΔΑ: Διεύθυνση : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ Άρτα, 24 Μαρτίου 2015 Προς: ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 589 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Καλαμάτα, 10/03/2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ.Πρωτ. :3906 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002552688 2015-02-02

15PROC002552688 2015-02-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014 Μαρούσι 15/12/2014 Αρ.Πρωτ. ΔΑ1Ζ/Φ306/6 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ι. Μιχαλάκη Τηλ.: 210 8110759 210 8110542 Fax: 210 8110772 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού Θεσσαλονίκη 23-10-2013 και Επιχορηγήσεων Αριθμός Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Υγειονομικού Υλικού Χρήσεως ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 26/01/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 960/27.01.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Μπουμπουρή Αικ. Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΤ & ΕΚΑ» ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 με ΦΠΑ.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΤ & ΕΚΑ» ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 με ΦΠΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Μπουμπουρή Αικ. Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΚΑ» Πίστωση 7.500,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΚΑ» Πίστωση 7.500,00 με ΦΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκης 4, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Μαρίνα Βασσάλου Τηλ. 210 2384401, φαξ 210 2314114 ekaprom@0180.syzefxis.gov.gr ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21Π/2013 ΚΗΦΙΣΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 Ταχ. 32009 Σχηματάρι Διεύθυνση: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ Τηλ. : 2262 3 51143 Τελεφαχ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Tμήμα: Προμηθειών Πληρ.: Ευθυμία Γκαλάπη Τηλ : 23213 51 291 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001883749 2014-02-21

14PROC001883749 2014-02-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ενέργεια : Υπηρεσίες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων Προϋπολογισμός: 66.420,00 Κ.Α: 30.7336.048 Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι Αρ.Μελέτης:19/2014 Δ/νση : Πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 66/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμός Διακήρυξης 66/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2313) 312.229 Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Η. Φαφούτης Τηλ.:210 74 90 522 Fax : 21074 90 427 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002843094 2015-06-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002843094 2015-06-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 11-06-2015 Αριθ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε τη λήψη σφραγισµένων προσφορών για την

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε τη λήψη σφραγισµένων προσφορών για την 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 29-7-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 50Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Αιγιαλείας 52 151 25 Μαρούσι Αττικής Αθήνα, 04/03/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 61 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εργασίες καθαριότητας στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος, στα Τρίκαλα»

ΘΕΜΑ: «Εργασίες καθαριότητας στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος, στα Τρίκαλα» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου Α.Δ.Α. Αρμόδια Δ/νση : Διοικητικής & Αθήνα, 27-04-2012 Οικονομικής Υποστήριξης Αρ. πρωτ.: 52121 Τμήμα Προμηθειών Πληρ.: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002599277 2015-02-26

15PROC002599277 2015-02-26 15PROC002599277 2015-02-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 20/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ) ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 20/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ) ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 19-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6709 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Η ΕΛΠΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΗΡΕΣΙΑ:Διοικητική ΤΜΗΜΑ : Oικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ : Γρ.Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002715750 2015-04-20

15PROC002715750 2015-04-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ::73ΩΩ469Η25-ΠΙΑ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 20-04-2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 02/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002136129 2014-06-30

14PROC002136129 2014-06-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΩΜΞΡ469Η25-ΣΟΤ ΑΔΑΜ: 14PROC002136129 2014-06-30 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 27-06-2014 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002785382 2015-05-19

15PROC002785382 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086333, φαξ 213 2086757 prom2@kat-hosp.gr Κηφισιά, 05-05-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΑ 6/10/2014 ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. : Δ.Σ /108 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΩΝ:

ΑΡΤΑ 6/10/2014 ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. : Δ.Σ /108 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 -----

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μαυριωτίσσης, Τ.Κ. 52 100 ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Πληρ. : Γέρου Βασιλική Τηλ : 24670 55626 Φαξ: 24670 55657 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα