ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΤ» ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, Σαρ. Κσδ.: Σ.Κ Αξ. Πξση.: 51 Σει./Fax: Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε Δπαλαπξνθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ επηινγήο Αλαδόρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ κε ηίηιν «Παξαγσγή θαη εγθαηάζηαζε κέζσλ εξκελείαο πεξηβάιινληνο ζην Κέληξν Δλεκέξσζεο Παύιηαλεο» ΑΠΟΦΑΖ ΔΝΣΑΞΖ: / ΚΩΓΗΚΟ ΟΠ: Αλαζέηνπζα Αξρή: Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο Δίδνο ππεξεζηψλ: Αλάδεημε Αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κε ηίηιν «Παξαγσγή θαη εγθαηάζηαζε κέζσλ εξκελείαο πεξηβάιινληνο ζην Κέληξν Δλεκέξσζεο Παχιηαλεο», ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο «Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε Βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο» ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 5 «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Πνηφηεηα Εσήο ηεξεάο Διιάδαο» ηνπ Δ.Π. «Θεζζαιία ηεξεά Διιάδα Ήπεηξνο» Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο , ψξα 10:00 δηαγσληζκνχ: Κξηηήξην Καηαθχξσζεο Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Γηάξθεηα: Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη Πξνυπνινγηζκφο: Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε επξψ κε Φ.Π.Α. [ % ΦΠΑ (13.777)] Υξεκαηνδφηεζε: Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 5 «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Πνηφηεηα Εσήο ηεξεάο Διιάδαο» ηνπ Δ.Π. «Θεζζαιία ηεξεά Διιάδα Ήπεηξνο» απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηεο ΑΔ: 2011Δ θνπφο ηνπ ΔΣΠΑ θνπφο ηνπ είλαη ε πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο κε ηε δηφξζσζε ησλ θπξηφηεξσλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνξξνπηψλ θαη ηε ζπκκεηνρή ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ αλαδηάξζξσζε ησλ πεξηθεξεηψλ,

2 Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο πξνθήξπμεο: Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: Παξαιαβή ηεχρνπο πξνθήξπμεο: Πιεξνθνξίεο: εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ζπλεξγία κε ηηο παξεκβάζεηο ησλ άιισλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ , ψξα 12:00 Γξαθεία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο Σ.Κ , Λνπηξά Τπάηεο 1. Γξαθεία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο Σ.Κ , Λνπηξά Τπάηεο 2. Γηθηπαθφο ηφπνο: Με επηζηνιή ζηε δηεχζπλζε: Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο Σ.Κ , Λνπηξά Τπάηεο Σει./Fax: Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Οίηεο Έρνληαο ππφςε: Α Π Ο Φ Α Ζ 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ 247/Α ) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/1995 (ΦΔΚ 19/Α ) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα & ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ», φπσο ηζρχεη 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α ) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ», εθαξκνδφκελεο αλαινγηθά 4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ 160/Α ) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη 5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 112/Α ), φπσο ηζρχεη 6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4013/2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ 204/Α ), φπσο ηζρχεη 7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3614/2007 (ΦΔΚ 267/Α ) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν », φπσο ηζρχεη 8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3840/2010 «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 53/Α ) 9. Σνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο (ΦΔΚ 78/Β /2005) 10. Σνλ Καλνληζκφ Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο (ΦΔΚ 1926/Β /2004) Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ , Σει.- θαμ: , 2

3 11. Σνλ Καλνληζκφ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ, γηα ηελ αλάζεζε θαη ζχλαςε ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο (ΦΔΚ 1890/Β /2004) 12. Σελ ππ' αξηζ. πξση. νηθ / απφθαζε έληαμεο ηεο Πξάμεο «Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε Βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο» ζην Δ.Π. «Θεζζαιία ηεξεά Διιάδα Ήπεηξνο»» θαη ηελ ππ αξηζ. πξση. νηθ / απφθαζε ηξνπνπνίεζεο απηήο 13. Σν ζχκθσλν απνδνρήο ησλ φξσλ ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο Πξάμεο «Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε Βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο» ζην Δ.Π. «Θεζζαιία ηεξεά Διιάδα Ήπεηξνο» 14. Σελ ππ αξηζ /ΔΤ 1749/ Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 15. Σν ππ αξηζ. 94/ Πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο γηα ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ 16. Σν ππ αξηζ. 94/ Πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο κε ην νπνίν ζπγθξνηήζεθαλ ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ, ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θαη ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο. 17. To ππ αξηζ. 7/ Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, κε ην νπνίν θξίζεθε άγνλνο ν ππ αξηζ. 575/ Γηαγσληζκφο θαζψο δελ ππεβιήζε θαλέλαο θάθεινο πξνζθνξάο. 18. Σν ππ αξηζ. 96/ Πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο γηα ηελ έγθξηζε επαλαπξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ Δ π α λ α π ξ ν θ ε ξ ύ ζ ζ ε η Πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κε ηίηιν «Παξαγσγή θαη εγθαηάζηαζε κέζσλ εξκελείαο πεξηβάιινληνο ζην Κέληξν Δλεκέξσζεο Παχιηαλεο» ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο «Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε Βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο» ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 5 «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Πνηφηεηα Εσήο ηεξεάο Διιάδαο» ηνπ Δ.Π. «Θεζζαιία ηεξεά Διιάδα Ήπεηξνο» πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΣΠΑ. Ζ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ μεθηλά απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, θαη νη ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ παξαζρεζεί ζην ζχλνιφ ηνπο κέρξη ηηο Υσξίδεηαη δε ζηα αθφινπζα ηκήκαηα πινπνίεζεο: Α θάζε (40% ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο) Β θάζε (60% ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο) Ζ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε επξψ πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. πνζνχ επξψ, δειαδή ζπλνιηθά ζε επξψ θαη ζα θαιπθζεί απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηεο ΑΔ: 2011Δ πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΣΠΑ θαη απφ εζληθνχο πφξνπο. Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ , Σει.- θαμ: , 3

4 ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ζ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε , εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 12:00 ζηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηα Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη εθπξφζεζκεο θαη δελ ζα απνζθξαγίδνληαη, αιιά ζα επηζηξέθνληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00 ζηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηα Λνπηξά Τπάηεο. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 90 εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο πνπ ζα αλαθέξνπλ ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο αλαιπηηθνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. Ζ παξνχζα πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη νη αλαιπηηθνί φξνη ηεο Γηαθήξπμεο ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα γηα ηξηαληακία (31) εκέξεο ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο ( θαη ζηα γξαθεία ηνπ. Δπηπιένλ, πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα. Σπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο απηήο παξέρνληαη απφ ηελ Τπεξεζία καο, θαηφπηλ ππνβνιήο έγγξαθνπ εξσηήκαηνο. Γηα ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο Ζ Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Αλησλία Γαιαλάθε Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ , Σει.- θαμ: , 4

5 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΜΔΡΟ Α: ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 1. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Οξηζκνί Πξνυπνινγηζκφο Σξφπνο πιεξσκήο Λήςε ηεπρψλ Γηαθήξπμεο θαη παξνρή δηεπθξηλίζεσλ Σφπνο θαη ρξφλνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο Απνθιεηζκφο πκκεηνρήο ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Τπνβνιή Πξνζθνξψλ Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΗΥΤΟ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΔΝΣΑΔΗ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΡΟ Β: ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η: ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΖΜΔΗΧΜΑΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗI: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗII: ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV: ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΚΑΣΟΦΖ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V: ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ , Σει.- θαμ: , 5

6 ΜΔΡΟ Α: ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 1. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1.1 Οξηζκνί Οη αθφινπζνη φξνη ζα έρνπλ ηηο έλλνηεο πνπ ηνπο απνδίδνληαη ζηε ζπλέρεηα: ΑΝΑΓΟΥΟ Ο Πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ζπλάςεη χκβαζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, γηα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο πνπ εδξεχεη ζηα Λνπηξά Τπάηεο θαη επαλαπξνθεξχζζεη απηφλ ηνλ Γηαγσληζκφ, βάζεη ηνπ ππ αξηζ. 96/ Πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζα ππνγξάςεη κε ηνλ Αλάδνρν ηε χκβαζε. ΑΝΣΗΚΛΖΣΟ Σν πξφζσπν πνπ ν Πξνζθέξσλ κε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, θαμ, θ.ιπ.), νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηνλ Πξνζθέξνληα, θαη πξνο ηνλ νπνίν ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα απεπζχλεη ή/θαη λα επηδίδεη νπνηνδήπνηε έγγξαθν πνπ απεπζχλεηαη πξνο ηνλ Πξνζθέξνληα θαη αθνξά νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ. Αληίθιεηνο κπνξεί λα νξηζζεί θαη ν Δθπξφζσπνο ηνπ Πξνζθέξνληνο. ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ Σν ζχλνιν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζα δηελεξγεζεί, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Αλαδφρνπ έσο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ηα Παξαξηήκαηά ηεο Η: Τπφδεηγκα Βηνγξαθηθνχ εκεηψκαηνο, ΗΗ: Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, ΗΗΗ: Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο, IV: Δλδεηθηηθή Κάηνςε Υψξνπ, V: ρέδην χκβαζεο. ΔΚΠΡΟΧΠΟ Σν πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ή/θαη ππνβάιεη ηελ Πξνζθνξά - ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ ππνγξάθεηαη ή/θαη δελ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Πξνζθέξνληα - ή/θαη είλαη παξφλ θαηά ηελ απνζθξάγηζή ηεο. Σν πξφζσπν απηφ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Πξνζθέξνληνο ή πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ Πξνζθέξνληα ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ ή, ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμίαο, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ α) Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ (εθεμήο «Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο»), β) Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο (εθεμήο «Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ»), Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ , Σει.- θαμ: , 6

7 γ) Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ησλ παξαδνηέσλ (εθεμήο «Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο»). ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε ηειηθή επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο. ΜΔΛΟ Σν λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζε έλσζε πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμία, ε νπνία, ζε πεξίπησζε πνπ θεξπρζεί Αλάδνρνο, αλαιακβάλεη λνκηθή δέζκεπζε έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Τπεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηε χκβαζε. ΤΠΖΡΔΗΔ Ζ παξαγσγή θαη εγθαηάζηαζε κέζσλ εξκελείαο πεξηβάιινληνο ζην Κέληξν Δλεκέξσζεο Παχιηαλεο ζα πινπνηεζνχλ φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην Μέξνο Β: «ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ» ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. ΠΡΟΦΔΡΧΝ Οπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμία ζπκκεηέρεη ζην Γηαγσληζκφ θαη ππνβάιιεη Πξνζθνξά κε ζθνπφ ηε ζχλαςε χκβαζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. ΠΡΟΦΟΡΑ Ζ πξφηαζε πνπ ππνβάιιεη ν Πξνζθέξσλ κε ην πεξηερφκελν πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 4.2 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή σο πηζαλή δαπάλε γηα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ. Ζ δαπάλε απηή απνηειεί θαη ην αλψηαην φξην ηεο πξνζθνξάο πνπ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ νη Πξνζθέξνληεο. Πξνζθνξέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ εθηηκψκελε δαπάλε απνξξίπηνληαη. ΤΜΒΑΖ Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Καηαθχξσζεο ζηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα V ηεο παξνχζαο. ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΣΗΜΖΜΑ Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζνχλ νη Τπεξεζίεο. Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ , Σει.- θαμ: , 7

8 1.2 Πξνϋπνινγηζκόο Σξόπνο πιεξσκήο Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ. Ζ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηνπ έξγνπ ζα θαιπθζεί απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηεο ΑΔ: 2011Δ πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΣΠΑ θαη απφ εζληθνχο πφξνπο. Ζ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεη ζε επξψ ηκεκαηηθά κε ηελ πξφνδν παξνρήο ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ, θαη θαηφπηλ έθδνζεο ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε θαιή εθηέιεζε θάζε ελέξγεηαο θαη ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. πγθεθξηκέλα, ε πιεξσκή ζα γίλεη ζε δχν δφζεηο θαη κε ηελ παξάδνζε ησλ αληίζηνηρσλ παξαδνηέσλ, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, σο αθνινχζσο: Με ηελ νινθιήξσζε ηεο Α θάζεο (2 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο) ζα θαηαβιεζεί ην 40% ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο Β θάζεο (απφ ηελ ιήμε ηεο Α' θάζεο κέρξη θαη ηηο ) ζα θαηαβιεζεί ην ππφινηπν 60% ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο. Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε ΔΤΡΩ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ, ζχκθσλα θαη κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο (ππ αξ /ΔΤ 1749, ΦΔΚ 540/Β/ ), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη εθάζηνηε ζα ηζρχεη, θαη θάζε άιιε ζρεηηθή εθαξκνζηέα δηάηαμε ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κεληξηθνχ Λνγαξηαζκνχ ΔΠΑ. Πξηλ ηελ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ απφ ηελ αξκφδηα αξρή ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ε πιεξσκή δελ ζα νθείιεηαη ζηνλ Αλάδνρν. Με θάζε πιεξσκή ζα γίλνληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θξαηήζεηο. 1.3 Λήςε ηεπρώλ Γηαθήξπμεο θαη παξνρή δηεπθξηλίζεσλ 1. Κάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζην πιήξεο ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (αλάξηεζε Γηαθήξπμεο γηα 31 εκέξεο). Δλαιιαθηηθά, ην ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα παξαιακβάλεηαη απφ ηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ , ηει.- θαμ.: ). 2. Οη παξαιήπηεο ησλ ηεπρψλ ππνρξενχληαη κέζα ζε δχν (2) εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηνπο λα ηα ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο, ζχκθσλα µε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ εγγξάθσο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη λα δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν εγθαίξσο, ψζηε λα ηεξεζεί απφ απηνχο ε πξνζεζκία ηεο ππνπαξ. 3 ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. Δλζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ µε ην αηηηνινγηθφ ηεο µε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ , Σει.- θαμ: , 8

9 Ζ ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη θαη απνηειεί ηεθκήξην φηη θάζε Πξνζθέξσλ έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε θαη έρεη απνδερζεί αλεπηθχιαθηα ην ζχλνιν ησλ φξσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηε Γηαθήξπμε πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Παξαξηεκάησλ ηεο. Μεηά ηελ θαηάζεζε ησλ Πξνζθνξψλ, δηεπθξηλίζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή απνθξνχζεηο φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο ή ησλ Πξνζθνξψλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 3. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ εγγξάθσο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο κέρξη θαη πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Οη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ππφςηλ θαο. Αλζνχιαο Καζηαληψηε (ηει. - θαμ: , Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ ). Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα απνζηέιιεη έγγξαθε απάληεζε ζπλνιηθά γηα φιεο ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ έρνπλ δεηεζεί εκπξφζεζκα, ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ ιήμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εκπξφζεζκα. Οη δηεπθξηλίζεηο ζα αλαξηψληαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Καλέλαο Πξνζθέξσλ δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 1.4 Σόπνο θαη ρξόλνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε ην αξγφηεξν κέρξη ηελ , εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 12:00 ζηα Γξαθεία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο ζηα Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο θαη δελ ζα απνζθξαγίδνληαη, αιιά ζα επηζηξέθνληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο , εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00 ζηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηα Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ελφο Κξάηνπο - Μέινπο ηεο Δ.Δ., ηνπ Δ.Ο.Υ. φπσο θαη ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.) θαη έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα, ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο Δ.Δ., ηνπ Δ.Ο.Υ. θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ πνπ είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ζηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.), ε νπνία θπξψζεθε απφ ηε Διιάδα κε ην Ν.2513/97 (ΦΔΚ139/Α/ ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δ.Δ. Με ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε Αλαδφρνπ ηθαλνχ λα αληεπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ κε ηελ παξνχζα έξγνπ θαη λα πξνβεί ζηελ επηηπρή νινθιήξσζή ηνπ, νη Πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ , Σει.- θαμ: , 9

10 πιεξνχλ θαη λα ηεθκεξηψλνπλ επαξθψο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, φηη πιεξνχλ ηηο παξαθάησ ειάρηζηεο ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. Η) Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εκπεηξία ζε ππεξεζίεο πνπ λα θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ησλ αθόινπζσλ αληηθεηκέλσλ: Οξγάλσζε, ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε έξγσλ κέζσλ εξκελείαο πεξηβάιινληνο ζε θέληξα ελεκέξσζεο ή/θαη ζε κνπζεία θχζεο. Αξρηηεθηνληθφο ζρεδηαζκφο θαη θαηαζθεπή εθζεζηαθψλ ρψξσλ ζρεηηθψλ κε ζέκαηα θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. θαη λα έρεη νινθιεξώζεη επηηπρώο ηνπιάρηζηνλ έλα (1) ζπλαθέο κε ηα παξαπάλσ αληηθείκελα έξγν ΗΗ) Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ή ζπλεξγάηεο ζρεηηθνύο κε ηα αληηθείκελα πνπ πεξηγξάθεθαλ αλσηέξσ. πγθεθξηκέλα, ε Οκάδα Έξγνπ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη θαη' ειάρηζηνλ απφ: - έλαλ (1) θάηνρν πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ ΑΔΗ ή νκψλπκνπ πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. - έλαλ (1) θάηνρν πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο ΑΔΗ Πιεξνθνξηθήο ή Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο ή Μεραληθψλ Ζ/Τ ΑΔΗ ή νκψλπκνπ πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. - έλαλ (1) θάηνρν πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο Μνπζεηνινγίαο ΑΔΗ ή νκψλπκνπ πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή νπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ ζηε Μνπζεηνινγία/Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο, ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο κε ζρεηηθή εκπεηξία έθαζηνο ζηα αληηθείκελα ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο. Οη Τπνςήθηνη πνπ δελ είλαη θπζηθά πξφζσπα, ζα πξέπεη λα δειψζνπλ ηα νλφκαηα θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ ζηειερψλ πνπ ζα είλαη ππεχζπλα γηα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ. Γηα ηελ απφδεημε ησλ πξνυπνζέζεσλ απηψλ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: (α) Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηε δξαζηεξηφηεηα, ηελ ηερληθή ππνδνκή (γξαθεία, εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκφο, ινγηζκηθφ, πξνζσπηθφ), ηνπο εηδηθνχο ζπλεξγάηεο. (β) Θα πξέπεη λα νξηζηεί Τπεχζπλνο ηεο Οκάδαο Έξγνπ (project leader), ν νπνίνο ζα δξα σο ζπληνληζηήο ηνπ έξγνπ θαη ζα ζπλαιιάζζεηαη κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζε φια ηα ζηάδηα πινπνίεζήο ηνπ έσο ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ηνπ Αλαδφρνπ. Θα πξέπεη λα δηαζέηεη ζπληνληζηηθέο ηθαλφηεηεο, ηθαλφηεηα ζχλζεζεο θαη νξγάλσζεο ζε ζρέζε κε ηηο πεξηγξαθφκελεο ππεξεζίεο, γλψζεηο ζρεηηθέο κε Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ , Σει.- θαμ: , 10

11 ηελ πινπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη δπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο ζε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ησλ ππεξεζηψλ, δηαζεζηκφηεηα ρξφλνπ θαη κεηαθηλήζεσλ. Δάλ ν Τπεχζπλνο ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ηα κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ δελ είλαη κφληκα ζηειέρε ηνπ Πξνζθέξνληνο, ππνβάιιεηαη απφ έθαζην εμ απηψλ, ππεχζπλε δήισζε φηη ππάξρεη ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο θαη δέζκεπζε δηαζεζηκφηεηαο γηα φιε ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ηνπ παξφληνο έξγνπ, φηη απνδέρνληαη ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, φηη δελ δηαηεξνχλ θαλέλα δηθαίσκα δηεθδίθεζεο ακνηβήο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη φηη ε ακνηβή ηνπ έρεη πξνζπκθσλεζεί κε ηνλ Πξνζθέξνληα. Γελ επηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ Τπεχζπλνπ ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαζψο θαη κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ. Δπηηξέπεηαη κφλν θαη εμαίξεζε είηε κεηά απφ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, είηε κεηά απφ αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη αληίζηνηρε απφθαζε έγθξηζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ο αληηθαηαζηάηεο πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ίζε εκπεηξία θαη επάξθεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ κε ηνλ αληηθαζηζηάκελν. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ αληηθαηάζηαζε ζηειέρνπο εκπιεθνκέλνπ ζηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο, δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Έξγνπ, ν δε Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ πεξίπησζε απηή λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα ζπκθσλεζεί απφ θνηλνχ. Κάζε Πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ηα βηνγξαθηθά ησλ πξνηεηλφκελσλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο παξνχζαο, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη νη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ηνπο, ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ζπκπιεξσκέλν ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηα κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ πνπ πξνηείλεη θαζψο θαη ηα θαζήθνληα πνπ ζα αλαιάβεη ην θάζε έλα ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. ΠΗΝΑΚΑ: ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ Φπζηθφ / Ννκηθφ πξφζσπν: Μέινο Οκάδαο Έξγνπ Θέζε ζηελ Οκάδα-Καζήθνληα φπνπ: ηε ζηήιε «Μέινο Οκάδαο Έξγνπ» ζπκπιεξψλεηαη ην νλνκαηεπψλπκν θαζελφο πξνηεηλφκελνπ κέινπο ηεο νκάδαο έξγνπ. ηε ζηήιε «Θέζε ζηελ Οκάδα - θαζήθνληα» ζπκπιεξψλεηαη ν ξφινο ηνπ κέινπο, ζχκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε νξγάλσζε ηεο Οκάδαο. (γ) Πεξηγξαθή ησλ ζρεηηθψλ έξγσλ, αλαιφγνπ θχζεσο θαη κεγέζνπο, πνπ νινθιεξψζεθαλ επηηπρψο απφ ηνλ Πξνζθέξνληα, ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ. Θα πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην αληηθείκελν, ε ακνηβή θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο αλαζέηνπζεο αξρέο. Θα πξέπεη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην αλαιπηηθά θαη εκπεξηζηαησκέλα ψζηε λα δίλνπλ ζαθή εηθφλα ηεο εκπεηξίαο ηνπ Αλαδφρνπ ζε παξφκνηα έξγα. Ζ εκπεηξία δχλαηαη λα απνδεηρζεί κε ηελ πξνζθφκηζε ζπκβάζεσλ αληίζηνηρσλ έξγσλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη νη ππνςήθηνη κε αλαζέηνπζεο αξρέο (νη ζπκβάζεηο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη θαη κε βεβαηψζεηο ησλ θαηά πεξίπησζε αλαζεηνπζψλ αξρψλ). Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ , Σει.- θαμ: , 11

12 Οη ζπκβάζεηο ζα πξέπεη λα αθνξνχλ έξγα ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ θαη αληίζηνηρνπ κεγέζνπο κε ηηο δεηνχκελεο Τπεξεζίεο. Δάλ νη παξαιήπηεο ησλ έξγσλ είλαη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, νη παξαδφζεηο λα απνδεηθλχνληαη κε πηζηνπνηεηηθφ ή πξσηφθνιιν παξαιαβήο πνπ έρεη εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ ηελ θαηά πεξίπησζε αλαζέηνπζα αξρή. Δάλ ν παξαιήπηεο είλαη ηδηψηεο, σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη είηε πηζηνπνηεηηθφ πνπ ζπληάζζεη ν ηδηψηεο, είηε απιή δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ππεπζχλνπ παξαιαβήο ηνπ έξγνπ εθ κέξνπο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ. ε πεξίπησζε πνπ είλαη αδχλαηνλ γηα ζνβαξφ ιφγν λα πξνζθνκηζηνχλ ζπκβάζεηο ή/θαη βεβαηψζεηο ησλ επηθαινχκελσλ έξγσλ, νη πξνζθέξνληεο ζα ππνβάινπλ Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνπλ είλαη αιεζή θαη ζα αλαθέξνπλ θαη ην ιφγν αδπλακίαο πξνζθφκηζεο ησλ πην πάλσ. (δ) Αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο ην νπνίν πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη έγγξαθε δήισζε ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ησλ ππεξγνιάβσλ φηη απνδέρνληαη ηελ παξνρή ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ Πξνζθέξνληα. 2. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θαη νη Δλψζεηο πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμίεο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή Πξνζθνξά, εθφζνλ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην αξ. 7 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα: Όηη ζηελ πξνζθνξά αλαγξάθεηαη απαξαηηήησο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ζηελ παξνρή ηεο Τπεξεζίαο θαη ην εηδηθφ κέξνο ηεο Τπεξεζίαο κε ην νπνίν απηφ ζα αζρνιεζεί ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ν λφκηκνο εθπξφζσπνο θάζε κέινπο θαη ν θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. Όηη ζηελ πξνζθνξά αλαγξάθεηαη απαξαηηήησο ην πνζνζηφ επί ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο πνπ ζα αληηζηνηρεί ζε θάζε κέινο ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο. Όηη ζηελ πξνζθνξά ζα δειψλεηαη έλα κέινο ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο σο ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο (project leader). Όηη φια ηα κέιε ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο θαιχπηνπλ ηελ απαίηεζε ηεο λφκηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ ή ηνπ ΔΟΥ ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ. Όηη νη παξαπάλσ απαηηήζεηο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ζα θαιχπηνληαη αζξνηζηηθά απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή απφ έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. Οη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ ζε νξηζκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο θάζε Μέινο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο επζχλεηαη απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή αιιειέγγπα θαη ζε νιφθιεξν. ε πεξίπησζε Καηαθχξσζεο ησλ Τπεξεζηψλ ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλν ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο Μέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ κειψλ γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ , Σει.- θαμ: , 12

13 ε πεξίπησζε πνπ, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελδεηθηηθά ηεο θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ζε άιιε θαηάζηαζε αθεξεγγπφηεηαο) ή αλσηέξαο βίαο, Μέινο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο θαηά ην ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα Μέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο Πξνζθνξάο µε ηελ ίδηα ηηκή. Πεξαηηέξσ, ζε πεξίπησζε πνπ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ηα ππφινηπα Μέιε ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα ελαπνκείλαληα Μέιε ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηαζηάηε κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ Μέινπο πνπ αμηνινγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ. Ο αληηθαηαζηάηεο, σζηφζν, πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Δάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαζίζεη φηη ηα ελαπνκείλαληα Μέιε αδπλαηνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ηφηε απηά νθείινπλ λα νξίζνπλ αληηθαηαζηάηε κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ Μέινπο πνπ αμηνινγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ, ην νπνίν, νκνίσο πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Απαγνξεχεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ε ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ ελφο λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ελφο θπζηθνχ πξνζψπνπ, ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ζπκκεηνρέο (ππνςήθηα ζρήκαηα Τπνςεθίσλ) θαη κε νπνηαδήπνηε κνξθή ζπλεξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππεξγνιαβίαο. 2.2 Απνθιεηζκόο πκκεηνρήο Πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 1. Δίλαη αφξηζηε θαη δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί ή είλαη ππφ αίξεζε ή πεξηέρεη ειιηπή ή αλαθξηβή ζηνηρεία. 2. Τπνβάιιεηαη γηα ηκήκα κφλνλ ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ. 3. Γελ ππνβιεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά ή ππνβιεζνχλ ςεπδψο. 4. Γελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή. 5. Οξίδεηαη ρξφλνο ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο κηθξφηεξνο απφ ην δεηνχκελν. 6. Αλαθέξεηαη ρξφλνο πινπνίεζεο κεγαιχηεξνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ παξνχζα. 7. Γελ θαιχπηεη πιήξσο ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ηεο παξ. 2.1 ηεο Γηαθήξπμεο. 8. Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο. 9. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη κεγαιχηεξε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ή ραξαθηεξίδεηαη σο αζπλήζηζηα ρακειή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Δπηπιένλ, ζην δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηνί: 1. Όζνη απψιεζαλ ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζε δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο κε απφθαζε άιιεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο ή Ν.Π.Γ.Γ. ή Ν.Π.Η.Γ. ή Α.Δ. ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα ή πνπ ειέγρεηαη ή ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Γεκφζην γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 2. Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο. Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ , Σει.- θαμ: , 13

14 3. Οη Πξνζθέξνληεο, εηο βάξνο ησλ νπνίσλ ππάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ άξ. 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007 ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, απάηεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο θαη δφιηαο ρξενθνπίαο. 4. Όζνη ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, παχζε πιεξσκψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ή πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε αθεξεγγπφηεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. 5. Όζνη ζε βάξνο ησλ νπνίσλ έρεη θηλεζεί ελαληίνλ ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο, λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. 6. Όζνη έρνπλ θαηαδηθαζηεί βάζεη απφθαζεο πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ εθδφζεθε ε απφθαζε, θαη ε νπνία δηαπηζηψλεη αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. 7. Όζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ θαζψο θαη ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη. 8. Όζνη είλαη έλνρνη ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε ή φηαλ δελ έρνπλ παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. 9. Όζνη δελ πξνζθφκηζαλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ην άξ. 8 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 10. Όζνη απνθιείνληαη γηα ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηελ νιηθή απφξξηςε αξθεί νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο απνθιεηζκνχ λα ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 3. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Οη Πξνζθέξνληεο νθείινπλ, καδί κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο (ηερληθή θαη νηθνλνκηθή), λα θαηαζέζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζηνλ θάθειν «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: Η. Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (ΦΔΚ 75/Α), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη νη Πξνζθέξνληεο: α. Γελ εκπίπηνπλ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 2.2 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. β. Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) αλαθέξνληαο φινπο ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο θαηαβάινπλ εηζθνξέο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαζψο θαη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. γ. Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ , Σει.- θαμ: , 14

15 Δπηκειεηεξίνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, νκνίσο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Πξνζθνξάο. δ. Θα αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ άξ. 8 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. ε. Δπίζεο, ζα δειψλνπλ φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, ηεο νπνίαο έιαβαλ γλψζε θαη φηη ηελ απνδέρνληαη αλεπηθχιαρηα θαη φηη θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ θαζψο θαη φηη παξαηηνχληαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα νπνηαδήπνηε Απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηδίσο ηεο αλαβνιήο ή αθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ή ηεο ππαλαρψξεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηεο θξίζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο, φπσο θαη γηα θάζε ιφγν δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. ΗΗ. ηνηρεία λνκηκνπνίεζεο Πξνζθέξνληνο: 1. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ην πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ή/θαη ππνβάιιεη ηελ Πξνζθνξά ή/θαη παξίζηαηαη θαηά ην άλνηγκά ηεο δελ είλαη ν ίδηνο ν Πξνζθέξσλ ή ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ. 2. ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ έγγξαθα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε εθπξνζψπεζή ηνπ θαη ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηνπ θαζψο θαη ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ πξνβιεπφκελσλ ζην λφκν δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο. ΗΗΗ. ε πεξίπησζε έλσζεο πξνζώπσλ ή θνηλνπξαμίαο ηα αλσηέξσ Γηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη γηα θάζε Μέινο ηεο Έλσζεο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο. Δπηπιένλ, ε Πξνζθνξά ζα ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο ή απφ θνηλφ εθπξφζσπφ ηνπο, εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. Δπίζεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ: 1. πκθσλεηηθφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο /Κνηλνπξαμίαο φπνπ: λα αλαγξάθεηαη θαη λα νξηνζεηείηαη κε ζαθήλεηα ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο ζηελ Έλσζε/Κνηλνπξαμία θαη ην εηδηθφ κέξνο ηνπ Έξγνπ, ην νπνίν απηφ ζα αλαιάβεη ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ζην ζχλνιν ηεο Πξνζθνξάο, λα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ επί ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο πνπ ζα αληηζηνηρεί ζε θάζε κέινο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο, λα δειψλεηαη έλα κέινο σο ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε φισλ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο, λα νξίδεηαη θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην Γηαγσληζκφ θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, λα δειψλεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε ηα κέιε ηεο Έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο ζα είλαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 2. Πξάμε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θάζε κέινπο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε έγθξηζή ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο: ζηελ Έλσζε/Κνηλνπξαμία Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ , Σει.- θαμ: , 15

16 ζην Γηαγσληζκφ ΗV. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνο απόδεημε ησλ ειάρηζησλ πξνϋπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξ. 2.1 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ νη αλσηέξσ δειψζεηο θαη έγγξαθα ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 4. ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 4.1 Τπνβνιή Πξνζθνξώλ Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο κέζσ ηαρπδξνκείνπ, ηαρπκεηαθνξέα, απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ζηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο: Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ , κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ αλαγξάθνληαη παξαπάλσ ζηελ παξ. 1.4 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηε κε εκπξφζεζκε παξάδνζε ζε απηή ηεο Πξνζθνξάο ή γηα ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο Πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή θακία ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ ή δηεπθξηληζηηθψλ ζηνηρείσλ, εθηφο εθείλσλ πνπ ηπρφλ δεηεζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο Πξνζθέξνληεο ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο Πξνζθνξάο ηνπο, φπνπ ην θξίλεη αλαγθαίν. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ Πξνζθέξνληα. Οη θάθεινη κε ηα αληίηππα ησλ Πξνζθνξψλ πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξνπλ ηελ επσλπκία θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ Πξνζθέξνληα, θαζψο επίζεο θαη ηηο ελδείμεηο: Πξνζθνξά Γηα ηνλ Πξόρεηξν Γηαγσληζκό Δπηινγήο Αλαδόρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ κε ηίηιν «Παξαγσγή θαη εγθαηάζηαζε κέζσλ εξκελείαο πεξηβάιινληνο ζην Κέληξν Δλεκέξσζεο Παύιηαλεο» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ Αξ. πξση. Γηαθήξπμεο: Ζκεξνκελία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ: 4.2 Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ ηνλ εληαίν θάθειν θάζε πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα θάησζη: Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ , Σει.- θαμ: , 16

17 Ο ηίηινο: Πξάμε «Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε Βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο» ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 5 «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Πνηφηεηα Εσήο ηεξεάο Διιάδαο» ηνπ Δ.Π. «Θεζζαιία ηεξεά Διιάδα Ήπεηξνο». Ο αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο πξνθήξπμεο θαη ε έλδεημε «Γηα ηνλ Πξφρεηξν Γηαγσληζκφ Δπηινγήο Αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κε ηίηιν «Παξαγσγή θαη εγθαηάζηαζε κέζσλ εξκελείαο πεξηβάιινληνο ζην Κέληξν Δλεκέξσζεο Παχιηαλεο». Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ. Ζ έλδεημε: «Να κελ αλνηρζεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία». Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια φζα θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Σα έγγξαθα πνπ θαηαηίζεληαη πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α) θαηαξγήζεθε ε ππνρξέσζε ππνβνιήο επίζεκσλ αληηγξάθσλ ή πξσηνηχπσλ πνπ εθδίδνληαη απφ ην Γεκφζην, ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.), ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηα Γηθαζηήξηα φισλ ησλ βαζκψλ, ηα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ή επηρνξεγνχληαη ηαθηηθψο, ζχκθσλα µε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απφ θξαηηθνχο πφξνπο θαηά 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3429/2005, θαζψο θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο επηρεηξήζεηο ησλ Ο.Σ.Α. Καηά ζπλέπεηα, νη Τπνςήθηνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηνλ παξαπάλσ λφκν. Δπηπιένλ, ηα μελφγισζζα έγγξαθα πξέπεη λα είλαη θαη λνκίκσο κεηαθξαζκέλα απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, Διιεληθέο πξνμεληθέο αξρέο ή Έιιελεο δηθεγφξνπο θαηά ην άξζξν 36 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν. 4194/2013). ε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζηε κεηάθξαζε ππεξηζρχεη ην θείκελν ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κελ θέξνπλ παξάηππεο δηνξζψζεηο (ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο θιπ). Αλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο θιπ ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλεο θαη κνλνγεγξακκέλεο απφ ηνλ Πξνζθέξνληα ή ηνλ Δθπξφζσπφ ηνπ, ε δε αξκφδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηηο δηνξζψζεηο θιπ θαη γεληθά ζα επηβεβαηψζεη φηη έγηλαλ πξηλ απφ ηελ απνζθξάγηζε ηεο Πξνζθνξάο. Πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ πεξηέρεη δηνξζψζεηο, νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο. Δληφο ηνπ σο άλσ πεξηγξαθφκελνπ «Κπξίσο Φαθέινπ» ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο ππνθαθέινπο, νη νπνίνη ζα θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ, φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο: Α) ΚΛΔΗΣΟ ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ». Σνπνζεηείηαη ζε δχν αληίγξαθα ην ζχλνιν ησλ θαηαηηζέκελσλ εγγξάθσλ, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα πξσηφηππν ή λνκίκσο επηθπξσκέλν αληίγξαθν (ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.2) θαη ην δεχηεξν απιφ θσηναληίγξαθν φπσο παξνπζηάδνληαη ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζεο. Β) ΚΛΔΗΣΟ ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». Σνπνζεηείηαη ζε δχν αληίγξαθα ην ζχλνιν ησλ θαηαηηζέκελσλ εγγξάθσλ, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα είλαη πξσηφηππν θαη ην δεχηεξν απιφ θσηναληίγξαθν. Ζ Σερληθή Πξνζθνξά πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά ηηο Τπεξεζίεο πνπ ζα παξαζρεζνχλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Απφ ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ , Σει.- θαμ: , 17

18 πιεξνχληαη νη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα κε ην Μέξνο Β ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη δχν (2) κέξε, ηα πεξηερφκελα ησλ νπνίσλ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα: 1. Καηαλόεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Έξγνπ 2. Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Οκάδαο παξνρήο ππεξεζηώλ (Οκάδα Έξγνπ) 1. Ζ Δλφηεηα «Καηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Έξγνπ» ζα πεξηέρεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ θαη ησλ απαηηήζεψλ ηνπ, θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζθνπεχεη λα πξνζεγγίζεη ην έξγν. Αλαιπηηθά ε πξφηαζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: Σελ πεξηγξαθή ηνπ πιαηζίνπ αλαθνξάο ηνπ έξγνπ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ, αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν Πξνζθέξσλ ζθνπεχεη λα πξνζεγγίζεη ηηο ππεξεζίεο. Σε κεζνδνινγία θάιπςεο ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηα εξγαιεία ππνζηήξημεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ. Σηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιερζνχλ. Σελ πεξηγξαθή θαη ηελ αλάιπζε ηνπ έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ ζε παθέηα εξγαζίαο θαη ηελ αλάιπζε παθέησλ ζε επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο. Σνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ Παξαδνηέσλ. Πξνηάζεηο θαη δείγκαηα πξσηφηππσλ θαη θαηλνηφκσλ ελεξγεηψλ πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ. Σα ελδερφκελα πξνβιήκαηα πνπ πξνβιέπεηαη λα πξνθχςνπλ θαζψο ηνλ ηξφπν πνπ πξνηείλεηαη λα αληηκεησπηζζνχλ. 2. Ζ Δλφηεηα «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Οκάδαο παξνρήο ππεξεζηψλ (Οκάδα Έξγνπ)» ζα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ: Σν αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ πινπνίεζε ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Οξγαλφγξακκα θαη θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ, ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο ζε ζρέζε κε ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηα παξαδνηέα. Γ) ΚΛΔΗΣΟ ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε έλα πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν θαη ζα πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, θαζψο θαη ηελ ηζρχ ηεο πξνζθνξάο φπσο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Καηά ηε ζχληαμε, ππνβνιή θη αμηνιφγεζε ησλ Πξνζθνξψλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθφινπζα: Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ , Σει.- θαμ: , 18

19 Κάζε ζειίδα φισλ ησλ πξσηφηππσλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ ηεο Πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη κνλνγεγξακκέλε απφ ηνλ Πξνζθέξνληα ή ηνλ Δθπξφζσπφ ηνπ. Ζ ππνβνιή Πξνζθνξάο ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη ηελ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή απφ ηνλ Πξνζθέξνληα φισλ ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Αληίζεηα δελ απνξξίπηνληαη Πξνζθνξέο, εάλ νη παξνπζηαδφκελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη επνπζηψδεηο. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο κφλν γηα ην ζχλνιν ησλ πξνθεξπζζφκελσλ Τπεξεζηψλ. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη. 5. ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΗΥΤΟ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζµεηξψµελεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Ζ ηζρχο ησλ Πξνζθνξψλ είλαη δπλαηφλ λα παξαηαζεί, εθ φζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπο, θαη αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην παξαπάλσ νξηδφκελν. Αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν κφλν εθφζνλ απηφο ηελ απνδερζεί. 6. ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα, ηελ εκέξα θαη ψξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Γ.. ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο κπνξνχλ λα παξίζηαληαη νη εθπξφζσπνη ησλ Πξνζθεξφλησλ. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη γηα επηζηξνθή σο εθπξφζεζκεο. Ζ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη βάζεη ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, ήηνη ηεο πξνζθνξάο ε νπνία ζα πξνθχςεη απφ ηε ζπζρέηηζε ηεο βαζκνιφγεζεο ηερληθψλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθεξφλησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη σο εμήο: Απνζθξαγίδνληαη γηα θάζε Γηαγσληδφκελν ν «ΚΤΡΗΟ ΦΑΚΔΛΟ». Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηνπο ηξεηο Τπνθαθέινπο: «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» θαη ζηε ζπλέρεηα απνζθξαγίδεη ηνλ Τπνθάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη, θαηά θχιιν, φια ηα πξσηφηππα θχιια. Οη Τπνθάθεινη «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη θιεηζηνί απφ ηελ Δπηηξνπή. Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζε ζχληαμε πξαθηηθνχ παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο φπνπ θαηαρσξνχληαη νη Πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ. Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ , Σει.- θαμ: , 19

20 Δλ ζπλερεία, ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο: 1ν ηάδην Έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ειάρηζησλ πξνϋπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ειέγρεη ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Δπηπιένλ ειέγρεηαη ε εθπιήξσζε ησλ Κξηηεξίσλ Πνηνηηθήο Δπηινγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2.1 ηεο παξνχζεο Γηαθήξπμεο. Καηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ θαθέισλ ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ. 2ν ηάδην Αμηνιόγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ βαζίδεηαη ζην πεξηερόκελν ηνπ Τπνθαθέινπ «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» Ζ νκάδα θξηηεξίσλ πνπ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο έρεη ζπληειεζηή βαξχηεηαο 80%. Ζ Δπηηξνπή ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζή ηεο απνζθξαγίδεη ηνλ Τπνθάθειν: «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη ζηε ζπλέρεηα κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα πξσηφηππα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ζηνηρεία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, θαηά θχιιν. ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ θαη ηεο αμηνιφγεζήο ηνπο, ε Δπηηξνπή θαηαξηίδεη πίλαθα θαηάηαμεο ησλ Πξνζθεξφλησλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά αμηνιφγεζεο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο, ην νπνίν καδί κε ην πξαθηηθφ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, δηαβηβάδεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο έγθξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηερληθήο αμηνιφγεζεο. Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηαρπδξνκηθψο θαη ειεθηξνληθά ή κε ηειεκνηνηππία. Ζ αμηνιφγεζε θαη ε βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί σο πξνο ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα Αμηνιφγεζεο πνπ αθνινπζεί, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη επίζεο θαη ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο θάζε θξηηεξίνπ ζε ζπλνιηθφ άζξνηζκα 100. Σα Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο δχν Οκάδεο, κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ Οκάδσλ: Οκάδα Α: Κξηηήξηα Πξφηαζεο κεζνδνινγίαο - πξνζέγγηζεο ηνπ Έξγνπ. πληειεζηήο βαξχηεηαο ηεο Οκάδαο Α: 70% ηνπ ζπλνιηθνχ βαζκνχ ηνπ παξφληνο θξηηεξίνπ. Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ζα εμεηαζζνχλ, (α) ε θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Έξγνπ, (β) ε αλάπηπμε θαηάιιεινπ ηξφπνπ πξνζέγγηζήο ηνπ κέζσ απνηειεζκαηηθήο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη (γ) ε θαηάιιειε πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηνπ Έξγνπ ζε επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο. Οκάδα Β: Κξηηήξηα Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο Οκάδαο Έξγνπ. πληειεζηήο βαξχηεηαο ηεο Οκάδαο Β: 30% ηνπ ζπλνιηθνχ βαζκνχ ηνπ παξφληνο θξηηεξίνπ. Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ , Σει.- θαμ: , 20

21 Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ζα εμεηαζζνχλ ε νξγαλσηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Οκάδαο Έξγνπ, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ Πξνθήξπμε ηερληθψλ απαηηήζεσλ θαη ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Οκάδα θξηηεξίσλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πληειεζηήο βαξύηεηαο (%) Καηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Έξγνπ 70 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Οκάδαο Έξγνπ 30 ΤΝΟΛΗΚΟ ΑΘΡΟΗΜΑ 100 Ζ Δπηηξνπή ζα αμηνινγήζεη θαη ζα βαζκνινγήζεη ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο. Κάζε κέινο ηεο Δπηηξνπήο ζα βαζκνινγήζεη κε έλα αθέξαην αξηζκφ, έσο ην 10 θάζε έλα απφ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία θξηηεξίσλ ηερληθήο αμηνιφγεζεο. Ζ βαζκνινγία ησλ επηκέξνπο θξηηεξίσλ είλαη 8 εθφζνλ θαιχπηνληαη αθξηβψο φιεο νη ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο (απαξάβαηνη φξνη), ελψ πξνζαπμάλεηαη έσο 10 φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο. Ο βαζκφο θάζε θξηηεξίνπ ζε επίπεδν Δπηηξνπήο είλαη ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο δηαηξεκέλνπ δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο. Ο βαζκφο απηφο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ θαη εμάγεηαη ν βαζκφο ηεο πξνζθνξάο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Σν άζξνηζκα ησλ βαζκψλ φισλ ησλ θξηηήξησλ δίλεη ηνλ Απφιπην βαζκφ ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο (Α.Β.Σ.Π.). Ζ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληνο αμηνινγείηαη κε ηνλ Σειηθφ Βαζκφ Σερληθήο Πξνζθνξάο (Σ.Β.Σ.Π.) θάζε πξνζθέξνληνο, πνπ είλαη ε ζρεηηθή βαζκνινγία σο πξνο ηελ αμηνινγεζείζα σο θαιχηεξε πξνζθνξά θαη ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν: Σ.Β.Σ.Π. = (Α.Β.Σ.Π./Α.Β.Σ.Π. max) x 10 Όπνπ: Α.Β.Σ.Π. max: ε απφιπηε βαζκνινγία ηεο θαιχηεξεο ηερληθά πξνζθνξάο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ν βαζκφο απηφο ζα είλαη έλαο αξηζκφο κηθξφηεξνο ή ίζνο ηνπ 10 (ν Πξνζθέξσλ κε ηελ θαιχηεξε ηερληθή πξνζθνξά, ζα έρεη ηνλ κεγαιχηεξν Σ.Β.Σ.Π). 3ν ηάδην Αμηνιόγεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ βαζίδεηαη ζην πεξηερόκελν ηνπ θαθέινπ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» Ζ νκάδα θξηηεξίσλ πνπ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο έρεη ζπληειεζηή βαξχηεηαο 20%. Μεηά ηελ άπξαθηε πξνζεζκία ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο ελζηάζεσλ, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο νξίδεη ηελ εκέξα αλνίγκαηνο ησλ θαθέισλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ θαη ελεκεξψλεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ ηελ παξαπάλσ εκέξα ειεθηξνληθά ή κε ηειενκνηνηππία ηνπο Πξνζθέξνληεο πνπ δελ απνθιείζζεθαλ θαηά ην ζηάδην απηφ θαη δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη ζηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ ζρεηηθψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ , Σει.- θαμ: , 21

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΤ» ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 4-12-2014 Σαρ. Κσδ.: Σ.Κ. 35016 Αξ. Πξση.: 575 Σει./Fax: 22310

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ.

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ρφδνο, 20 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφζρειασ Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 1986 Σαρ. Γ/λζε: Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, Γηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ:

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Πξνϋπνινγηζκόο:14.760 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%)

Πξνϋπνινγηζκόο:14.760 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%) ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ: Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές LEADER Ζ πίζησζε πξνέξρεηαη απφ ην Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23% Λ.πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Καζάπεο Γεψξγηνο E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αζήλα, 22/12/2014 Αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ. κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ KAI ΓΙΑΜΟΝΗ»

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ. κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ KAI ΓΙΑΜΟΝΗ» ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ KAI ΓΙΑΜΟΝΗ» ζην πιαίζην ηνπ Τπνέξγνπ 3 «Οξγάλσζε, δηνίθεζε θαη παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΚΛΑΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 Α Π Ο Φ Α Η

ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΚΛΑΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 Α Π Ο Φ Α Η Α Π Ο Φ Α Η Αθήνα, 3 Αςγούζηος 2011 Απ. Ππυη.: 506.... ΘΔΜΑ: Έγκπιζη ηυν ςπ απιθμ. 9/28-06-2011 Ππακηικού για ηην αξιολόγηζη ηυν Οικονομικών Πποζθοπών πος ςποβλήθηκαν ζηο πλαίζιο ηος διαγυνιζμού για ηο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047 ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σύπνο Β) Γηα κειέηεο πνπ αλαηίζεληαη θαηά ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3316/05 1α

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σύπνο Β) Γηα κειέηεο πνπ αλαηίζεληαη θαηά ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3316/05 1α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ -

Διαβάστε περισσότερα

Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011

Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011 Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011 Δπιλογή Δξωηεπικού ςνεπγάηη με ζκοπό ηη ζςμμεηοσή ηος ζηην ςλοποίηζη δπάζεων ηος πακέηος επγαζίαρ 4 ηος έπγος: «Mediterranean

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ. Γηαθήξπμε Αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ. «Δθπόλεζε Πηξαηεγηθνύ & Δπηρεηξεζηαθνύ Πρεδίνπ ΔΙΡΑ 2013-2017»

ΠΣΔΓΗΝ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ. Γηαθήξπμε Αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ. «Δθπόλεζε Πηξαηεγηθνύ & Δπηρεηξεζηαθνύ Πρεδίνπ ΔΙΡΑ 2013-2017» ΠΣΔΓΗΝ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ Γηαθήξπμε Αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ «Δθπόλεζε Πηξαηεγηθνύ & Δπηρεηξεζηαθνύ Πρεδίνπ ΔΙΡΑ 2013-2017» ΝΘΡΩΒΟΗΝΠ 2012 ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΑ Α.Δ. ΓΗΔΘΛΠΖ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΝΚΔΛΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 8 Ματ 15 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ειίδα 1 απφ 65 Σαρ. Γ/λζε :Γεσξγίνπ Γακαζθνχ 1, Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, Αραξλαί

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003427054 2015-12-03

15PROC003427054 2015-12-03 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.12.03 11:43:08 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΗΟΧ465ΦΘΕ-71Β Λ.υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ: 2109285144,

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ΔΠ ΘΡΑΚΖ» ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΑΡ. ΠΡΧΣ. 239-22/09/2015 1 ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ με ηίηλο: «Α ξ ι ο λ ό γ η ζ η έ π γ ο ς» ζηο πλαίζιο ηηρ ππάξηρ: «ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΑΣΙΚΗ ΤΓΔΙΑ Δ 800 ΟΛΟΗΜΔΡΑ ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ και 150 ΥΟΛΔΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047 ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ

ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ Σαρ. Γλζε: Πίλδνπ 1 θαη Καηεράθε T.K. - Πφιε: 15669. Παπάγνο-Υνιαξγφο Email: aooa@otenet.gr Σει. Κέληξν: 2106577400 Αξ. Πξση.: 6267 Ηζηνζειίδα: www.aooa.gr Ζκεξ/ληα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 www.ascsa.edu.

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 www.ascsa.edu. ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 www.ascsa.edu.gr ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΖΜΟ ΔΡΔΣΡΗΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αξ. Μειέηεο: 5/2012 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: «Δθζπγρξνληζκφο, ηειεκεηξία θαη απηνκαηηζκφο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο» ΜΔΛΔΣΖ: «Δθζπγρξνληζκόο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΡΥ/ΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ. ΝΟΣ. ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Αξδεηηνχ 34β 116 36 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Π. Παπιάθε,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ : 28/4/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 4961 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Πξνθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ επηινγήο αλαδόρνπ γηα ηελ Αλάζεζε Παξνρήο Τπεξεζηώλ Λνγηζηηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.

Πξνθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ επηινγήο αλαδόρνπ γηα ηελ Αλάζεζε Παξνρήο Τπεξεζηώλ Λνγηζηηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο. - 1 - ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΩΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΡΓΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ Δ ΠΟΟΣΟ 80% ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑ 20% ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» & «ΠΡΟΧΘΗΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ»

«ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» & «ΠΡΟΧΘΗΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ» Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 κε ζϋκα «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» & «ΠΡΟΧΘΗΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλνηθηφο Γεκφζηνο Γηαγσληζκφο 015/07/2011/1

Αλνηθηφο Γεκφζηνο Γηαγσληζκφο 015/07/2011/1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ «ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ» ΣΔΡΜΑ ΠΑΣΡ. ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ & ΝΔΑΠΟΛΔΩ,153 10 ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλάο Κιεηζηόο Γηαγσληζκόο

Γηεζλάο Κιεηζηόο Γηαγσληζκόο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Αγ. Παξαζθεπά, 13.01.2010 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ & ΣΔΥΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Α.Π. : Γ.β./271/19 Σκάκα Οηθνλνκηθνύ & Πξνκεζεηώλ Πιεξνθ.: θα. Μ. Εάππα Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ Απ. Ππωη.:5386 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ «Μεηαθνξά ζπκππθλσκέλσλ απνξξηκκάησλ ηνπ Δήκνπ Αηγηαιείαο

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Παλφξκνπ 2, Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Α.Αβδειίδνπ Σει Fax: ΑΘΖΝΑ, 24/6/2011

Παλφξκνπ 2, Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Α.Αβδειίδνπ Σει Fax: ΑΘΖΝΑ, 24/6/2011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Παλφξκνπ 2, 11523 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Α.Αβδειίδνπ Σει. 210-6437895 Fax: 210-6464365

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC005066467 2016-09-12 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Δ.Α.Ν.Π. «ΜΔΣΑΞΑ» ΜΠΟΣΑΖ 51-18537 ΠΔΗΡΑΗΑ Αξ. Δηαθήξπμεο: 36/2016 Σει: 213 2079100 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. Σύπνο Α. Γηα κειέηεο πνπ αλαηίζεληαη θαηά ην άξζξν 7 ηνπ Ν.3316/05 1

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. Σύπνο Α. Γηα κειέηεο πνπ αλαηίζεληαη θαηά ην άξζξν 7 ηνπ Ν.3316/05 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΜΔΛΔΣΧΝ ΣΖ Δ.Ο. "ΣΡΗΠΟΛΖ-ΠΑΡΣΖ-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΔΑΛΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΗΠΔΙΡΟΤ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΔΑΛΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΗΠΔΙΡΟΤ» ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΔΑΛΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΗΠΔΙΡΟΤ» ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε : Λνπηξά Τπάηεο Σαρ. Κσδ. : 35016, Ν. Φζηψηηδαο Σει./Fax : 22310 59007 Email : oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα