ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Γεληθέο παξαηεξήζεηο: 1. Ωο πξνο ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ «premium» ADSL παθέησλ Σαρχηεηαο Πξφζβαζεο: Οη ελ ιφγσ ππεξεζίεο δελ ζπληζηνχλ κηα απιή πξνζζήθε δηαθνξνπνηεκέλσλ ηαρπηήησλ αιιά έλα λέν πξντφλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νπνίνπ (θνζηνινγηθά ηερληθά- δηαρεηξηζηηθά) ζα πξέπεη θαηά ηελ άπνςή καο λα δηαρσξηζηνχλ απφ ην πξντφλ VPU VPU Light. Πξφθεηηαη γηα έλα λέν πξντφλ κε πξνλνκηαθφ πξνθίι ηαρπηήησλ πξφζβαζεο, ην νπνίν απεπζχλεηαη νπζηαζηηθά ζηελ πιεηνςεθία ηεο ζεκεξηλήο βάζεο ζπλδξνκεηψλ ε νπνία δπλεηηθά κπνξεί λα απνθηήζεη εγγπεκέλεο ADSL ηαρχηεηεο κε ρακειφηεξν θαη πην ειθπζηηθφ θφζηνο ζε ζρέζε κε ηελ VDSL ππεξεζία, πνπ νχησο ή άιισο ιφγσ θπξίσο ηνπ θφζηνπο, απεπζχλεηαη ζε εηδηθφ αγνξαζηηθφ θνηλφ. Αθνινχζσο ν ΟΣΔ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθθηλήζεη άκεζα θαη λα επεθηείλεη παλειιαδηθά ηελ εκπνξηθή δηάζεζε ηνπ λένπ πξντφληνο, εθκεηαιιεπφκελνο ηελ πθηζηάκελε NGN ππνδνκή θαη κε ζαθέο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, νδεχνληαο ζε κηα εθ λένπ κνλνπσιηαθή πξαθηηθή γηα ηε δηάζεζε εγγπεκέλσλ ηαρπηήησλ. Γεδνκέλνπ φηη ην ελ ιφγσ πξντφλ ζα θνζηνινγεζεί εμαξρήο απφ ηνλ ΟΣΔ θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔΣΣ βάζεη ηνπ θφζηνπο πνπ ππνινγίδεη ν ΟΣΔ γηα ηηο ππεξεζίεο VPU θαη VPU light, εληζρχεηαη ην γεγνλφο φηη αθνξά ζε δηαθνξεηηθφ πξντφλ. ην πιαίζην απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη επαλαμηνιφγεζε θνζηνινγηθά ησλ αληίζηνηρσλ πξντφλησλ ιηαληθήο ΟΣΔ. Σν λέν πξντφλ ζπληζηά έλα ηζρπξφ εξγαιείν πξνζέιθπζεο πειαηψλ ζηνλ ΟΣΔ κε δπλαηφηεηα άκεζεο εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο ζε επξεία θιίκαθα ηελ ψξα πνπ νη ππφινηπνη πάξνρνη αθφκα παιεχνπλ λα ιάβνπλ ΔΜΑ πξντφλ, ιφγσ θπξίσο ησλ θνζηνινγηθψλ εκπνδίσλ φπσο έρνπλ επαλεηιεκκέλσο θαηαγξαθεί. Η δηάζεζε ηνπ ελ ιφγσ πξντφληνο δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί σο απιή «έληαμε ηαρπηήησλ» ζην ππάξρνλ VPU, θαζψο είλαη δεδνκέλν φηη βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ (εγγπεκέλεο γξήγνξεο ηαρχηεηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ρακειή ηηκή) ζα απνθηήζεη ηδηαίηεξα βαξχλνπζα ζεκαζία γηα ην θνηλφ θαη ζα πξνζθέξεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη πξνβάδηζκα ζηνλ ΟΣΔ αθνχ ζα κπνξεί λα ην πξνζθέξεη απφ ηελ πξψηε εκέξα ζε επξεία θιίκαθα θαη πξνθαλψο ζε δηαθνξεηηθέο θαη ρακειφηεξεο ηηκέο. Πεξαηηέξσ βάζεη ηεο πξφηαζεο ΟΣΔ γηα ην λέν απηφ πξντφλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη NGN ππνδνκέο θαη αθνινχζσο ζα παξέρεηαη απνηέιεζκα ηζνδχλακν κε ηα φζα πξνβιέπνληαη γηα ηηο πςειέο ηαρχηεηεο. πλεπψο ην ελ ιφγσ πξντφλ δχλαηαη λα ππνθαηαζηήζεη ηα πθηζηάκελα πξντφληα NGA θαη βάζεη απηνχ ζα πξέπεη λα ππάξμεη ζρεηηθή αλάιπζε εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο σο πξνο ηνλ αληίθηππν πνπ ζα είρε ην

2 γεγνλφο απηφ ζηελ εμέιημε ηεο αγνξάο θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ πξντφλησλ NGA ζην πιαίζην επίηεπμεο θαη ησλ ζηφρσλ DAE. Σα ππάξρνληα πξντφληα ηνπηθνχ βξφρνπ πνπ καο παξέρνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ κέζσ ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε παξνρή ADSL δελ εγγπψληαη νχηε δηαζθαιίδνπλ ηελ ηαρχηεηα πξφζβαζεο θαη κάιηζηα εμαηηίαο ησλ θζνξψλ ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ θαη ηεο ειιηπνχο ζπληήξεζήο ηνπ, νη ππάξρνπζεο ηαρχηεηεο πνπ αγνξάδνπκε φηαλ επηηπγράλνληαη, είλαη απιψο ε εμαίξεζε. Ωο εθ ηνχηνπ ε επίηεπμε 24Mbps ζε κηα γξακκή ηείλεη λα απνηειεί ηδηαίηεξα πςειή ηαρχηεηα πξφζβαζεο θαη ε ηηκή ηεο πξνζηηή γηα ηελ αγνξά ζηελ Διιάδα. Η ΔΔΣΣ γλσξίδεη ηα πξνβιήκαηα επξπδσληθψλ κεηξήζεσλ πνπ δειψλνληαη απφ ηελ Δηαηξεία καο θαη ηα δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε σο πξνο ηελ επίιπζή ηνπο. Έηζη ηα πθηζηάκελα πξντφληα δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φηη εμαζθαιίδνπλ απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ. Σν δε γεγνλφο φηη ην πξντφλ βαζίδεηαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαζψο ζχκθσλα κε ηε χζηαζε (2010) γηα ηα δίθηπα πξφζβαζεο λέαο γεληάο, ην πξντφλ έζησ θαη κεξηθά εθκεηαιιεχεηαη «νπηηθά ζηνηρεία πνπ είλαη ηθαλά λα παξέρνπλ επξπδσληθέο ππεξεζίεο πξφζβαζεο κε βειηησκέλα ραξαθηεξηζηηθά 1» καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη νη πξφλνηεο ηεο χζηαζεο αλ φρη επζέσο ζα πξέπεη λα εθαξκνζζνχλ αλαινγηθά ψζηε λα παξαζρεζεί ν αλαγθαίνο θαη εχινγνο ρξφλνο ζηνπο παξφρνπο λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ ιηαληθή ηνπ ΟΣΔ πνπ αλακέλεηαη φηη ζα βνκβαξδίζεη ηελ αγνξά κε ην ελ ιφγσ λέν πξντφλ 2. χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ακεξνιεςίαο είηε επζέσο είηε αλαινγηθά ιφγσ ηεο ηδηνκνξθίαο ηνπ πξντφληνο ε ΔΔΣΣ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη εχινγε ρξνληθή πεξίνδν ζηνπο ινηπνχο παξφρνπο γηα λα αληηδξάζνπλ ζηελ έλαξμε δηάζεζεο ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ πνπ δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ηνπ εμακήλνπ. ηελ επηθείκελε θνζηνινγηθή αλάιπζε πνπ ζα δηελεξγήζεη ε Δπηηξνπή ζαο αλακέλνπκε φηη ζα ιάβεηε ππφςε ηε ζεκαληηθά απμεκέλε δήηεζε πνπ ζα έρεη ην πξνο εμέηαζε πξντφλ, κε θπζηθφ επαθφινπζν ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ρνλδξηθήο ησλ ππνδνκψλ VPU. ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ θξίλνπκε επηβεβιεκέλν ε Δπηηξνπή λα πξνβεί ζε νινθιεξσκέλε αλάιπζε ηνπ λένπ απηνχ πξντφληνο δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζηελ αγνξά λα ηνπνζεηεζεί νινθιεξσκέλα κε ρσξηζηή δηαβνχιεπζε θαη λα πξνεηνηκάζεη ηνλ επηρεηξεζηαθφ ηεο ζρεδηαζκφ βαζηδφκελε ζε απηά ζηνηρεία. ην 1 SEC(2010) 1037: Ωο «δίθηπα πξφζβαζεο επφκελεο γεληάο (NGA)» λννχληαη ελζχξκαηα δίθηπα πνπ απνηεινχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ή ελ κέξεη απφ νπηηθά ζηνηρεία θαη πνπ είλαη ηθαλά λα παξέρνπλ επξπδσληθέο ππεξεζίεο πξφζβαζεο κε βειηησκέλα ραξαθηεξηζηηθά (φπσο πςειφηεξε δηεθπεξαησηηθφηεηα) ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ηα πθηζηάκελα δίθηπα ραιθνχ. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηα NGA είλαη απνηέιεζκα αλαβάζκηζεο ήδε πθηζηάκελνπ ράιθηλνπ ή νκναμνληθνχ δηθηχνπ πξφζβαζεο. 2 ( νκνίσο) Οη ΔΡΑ νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ αξρέο ακεξνιεςίαο ψζηε λα απνθεχγεηαη θάζε ρξνληθφ πιενλέθηεκα γηα ην ιηαληθφ ζθέινο ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο κε ΙΑ. Ο ηειεπηαίνο πξέπεη λα ππνρξενχηαη λα επηθαηξνπνηεί ηε ρνλδξηθή δπθηνξεπκαηηθή πξνζθνξά ηνπ πξηλ απφ ηελ εθθίλεζε λέσλ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ πνπ βαζίδνληαη ζε νπηηθή ίλα ψζηε λα δνζεί ζε αληαγσληδφκελνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο πνπ έρνπλ πξφζβαζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα αληηδξάζνπλ ζηελ έλαξμε δηάζεζεο ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ. Ωο εχινγε ρξνληθή πεξίνδνο γηα ηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ζεσξείηαη ην έλα εμάκελν, εθηφο εάλ πθίζηαληαη άιιεο απνηειεζκαηηθέο δηαζθαιίζεηο πνπ εγγπψληαη ακεξνιεςία.

3 πιαίζην απηφ θαη θαζψο επίθεηηαη αλάιπζε αγνξψλ, ζεσξνχκε απαξαίηεην λα εληαρζεί ζηελ επηθείκελε αλάιπζε ην ελ ιφγσ πξντφλ θαη αθνινχζσο ζηελ ζρεηηθή δηαβνχιεπζε πνπ ζα δηελεξγεζεί, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζνχλ νπζηαζηηθά θαη ηεθκεξησκέλα ηφζν ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο φζν θαη ηα θνζηνινγηθά ηνπ ζηνηρεία. Η ελ ιφγσ πξφηαζε ζα ζπληειέζεη ζην λα απνθεπρζνχλ αηθληδηαζηηθέο κεηαβνιέο ζηελ αγνξά νη νπνίεο ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε είλαη βέβαηνλ φηη ζα νδεγήζνπλ ζε πεξαηηέξσ θαηλφκελα ζηξέβισζεο. 2. Υνλδξηθφ Πξντφλ ΔMA LIGHT Αλαθνξηθά κε ην θνζηνινγηθφ κέξνο ηεο πξφηαζεο: Κξίλνπκε απαξαίηεην ζην πιαίζην δηαθάλεηαο λα θαηαγξαθνχλ - γλσζηνπνηεζνχλ ηα είδε εξγαζηψλ πνπ εληάζζεη ν ΟΣΔ ζηελ θνζηνιφγεζε θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ ππνδνκψλ ηνπ VPU ζε ζρέζε πάληα κε ηελ αλακελφκελε δήηεζε. ην πιαίζην δηακφξθσζεο ελφο δίθαηνπ θαη δηαθαλνχο πιαηζίνπ ζα πξέπεη ε πξφηαζε θνζηνινγηθά λα ιακβάλεη ππφςε ηηο θάησζη παξακέηξνπο θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ απνθπγή ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ θέξδνπο ζε φια ηα επίπεδα θφζηνπο: Η δήηεζε απφ ηνπο παξφρνπο ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί ζηνλ θνζηνινγηθφ έιεγρν, πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ ηα ηδηαίηεξα πςειά θφζηε ππνδνκψλ VPU ηνπ ΟΣΔ. Δπηζεκαίλνπκε φηη γηα ην ππφ εμέηαζε πξντφλ VPU light απαηηείηαη ε ρξήζε κφλν ηνπ απεξρφκελνπ κέξνπο ηνπ βξφρνπ, θαη αληηζηνίρσο ηνπ θάζκαηνο, ελ αληηζέζεη κε ην βαζηθφ πξντφλ ζην νπνίν απαηηείηαη ην ζχλνιν ηνπ θπζηθνχ βξφρνπ πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζεί ε ππεξεζία. Θα πξέπεη λα νξηζηνχλ θφζηε ελεξγνπνίεζεο γηα καδηθά αηηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα ην αλά κνλάδα θφζηνο γηα εξγαζίεο ζην KV δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά αλ νη εξγαζίεο αθνξνχλ επίζθεςε γηα πινπνίεζε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο αηηήκαηνο. Δπηκέξνπο παξαηεξήζεηο: Αλαθνξηθά κε ηελ δηαδηθαζία Παξνρήο/Δλεξγνπνίεζεο ζεσξνχκε απαξαίηεην λα δηαζθαιηζηνχλ ηα θάησζη: a. Να δνζεί ζηνπο παξφρνπο πιήξεο θαη αθξηβέο δηεπζπλζηνιφγην ησλ KV, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ην δηεπζπλζηνιφγην ηνπ ΟΣΔ, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ πξαγκαηηθή εηθφλα ζε πνηα KV αληηζηνηρνχλ νη πειάηεο, θαη λα δηαζθαιίδεηαη ν νξζφο έιεγρνο δηαζεζηκφηεηαο θαη αθνινχζσο ε ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ. Πεξαηηέξσ ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία πξέπεη λα δίλνληαη κε απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο θαη φρη ζε θχιια excel, ψζηε λα είλαη εχρξεζηα.

4 b. Δπίζεο ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνο κέζσ ησλ Π ΟΣΔ ν αξηζκφο ζπλδξνκεηψλ πνπ θαιχπηεη θάζε KV, πξνθεηκέλνπ νη πάξνρνη λα είλαη ζε ζέζε, φπσο θαη ην ιηαληθφ άθξν ηνπ ΟΣΔ, λα θαζνξίδνπλ επηρεηξεζηαθά θαη γεσγξαθηθά ηελ εκπνξηθή δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο. Άιισζηε αληίζηνηρα ζηνηρεία παξέρνληαη θαη ζε επίπεδν Α/Κ. Αλαθνξηθά κε ηελ δηαδηθαζία Βιαβνδηαρείξηζεο, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη έιεγρνη θαη νη κεηξήζεηο πνπ πξέπεη λα δηελεξγνχληαη θαη απφ ηα δχν Μέξε. Δηδηθφηεξα: a. Θα πξέπεη λα θαζνξηζηεί έλα ειάρηζην επίπεδν απνδεθηήο ηαρχηεηαο ζην πιαίζην βιαβνδηαρείξηζεο ηφζν γηα ηα 30mbps φζν θαη γηα ηα 50mbps. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα δηαζθαιίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε ηαρχηεηα είλαη ρακειφηεξε απφ ην ελ ιφγσ φξην, ν ΟΣΔ ζα πξνβαίλεη ζε πεξαηηέξσ έιεγρν ηνπ βξφρνπ θαη ζε αιιαγή νξίνπ αηειψο, εθφζνλ απαηηείηαη. b. Γηα λα κπνξνχλ νη πάξνρνη λα παξαθνινπζνχλ ηελ πνηφηεηα ππεξεζίαο θαη λα εληνπίδνπλ πηζαλέο βιάβεο, ζεσξνχκε φηη ζα πξέπεη λα ηνπο δνζεί ε δπλαηφηεηα λα ιακβάλνπλ κεηξήζεηο ζε επίπεδν VDSL (πρ. actual data rate, noise margin, attenuation) θαζψο θαη λα εθηεινχλ δηαγλσζηηθνχο ειέγρνπο SELT. Οη κεηξήζεηο θαη νη δηαγλσζηηθνί έιεγρνη ζα πξέπεη λα είλαη εθηειέζηκνη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν απφ ηνπο παξφρνπο κέζσ ηνπ Π ΟΣΔ. Δπηπιένλ, πηζηεχνπκε φηη νη πάξνρνη ζα πξέπεη λα έρνπλ πιεξνθφξεζε θαη γηα ηηο ξπζκίζεηο ζε επίπεδν VDSL πνπ έρνπλ γίλεη ζηηο γξακκέο ησλ ζπλδξνκεηψλ ηνπο (πρ. maximum data rate, minimum data rate, target noise margin, θιπ) θαζψο θαη λα κπνξνχλ λα δεηήζνπλ αιιαγέο κέζσ ηνπ Π ΟΣΔ ζε πεξίπησζε βιάβεο ή κε ηθαλνπνηεηηθήο πνηφηεηαο ππεξεζίαο. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο, ν ΟΣΔ ζα κπνξνχζε λα νξίζεη πξνθαζνξηζκέλα πξνθίι ξπζκίζεσλ DSL εθ ησλ νπνίσλ ζα επηιέγνπλ νη πάξνρνη. c. Θα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ ζπγθεθξηκέλνη θσδηθνί άξζεο βιάβεο VPU (ζέζε αηηία εξγαζία), θαηά ηα πξφηππα ηνπ LLU, θαη λα απνηππψλεηαη μεθάζαξα ε ππαηηηφηεηα ηεο βιάβεο. Να θαζνξηζηνχλ επίζεο ξεηά νη πεξηπηψζεηο πνπ ε ππαηηηφηεηα είλαη ηνπ Παξφρνπ, ψζηε λα είλαη ζαθέο πφηε είλαη άζθνπε ε κεηάβαζε θαη ε απαζρφιεζε ζπλεξγείνπ ηνπ ΟΣΔ. Σα παξαπάλσ δελ πξέπεη λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα ζρφιηα ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ ΟΣΔ αιιά λα ηα ζπκπιεξψλνπλ. d. Θα πξέπεη λα ηππνπνηεζνχλ νη κεηξήζεηο επξπδσληθφηεηαο πνπ ζα δηελεξγεί ν ΟΣΔ, θαζψο ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο ΥΔΠ (παξάγξαθν ) δελ ππάξρεη ζρεηηθή αλαθνξά γηα ην είδνο ησλ κεηξήζεσλ πνπ νθείιεη λα θάλεη θαη λα ελεκεξψλεη ηνλ Πάξνρν. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: Μέγηζηνο ζπγρξνληζκφο ζηα θαλάιηα θαζφδνπ/αλφδνπ (attainable download/upload bitrate) Δμαζζέληζε ζήκαηνο αλά κπάληα (attenuation per band) Λφγνο ζήκαηνο πξνο ζφξπβν αλά κπάληα (SNR per band) Ιζρχο ζήκαηνο (output power)

5 Παξαηεξήζεηο επί ησλ άξζξσλ: 1. Ωο πξνο ηελ παξάγξαθν « Παξερφκελε Τπεξεζία VPU light» «Η ππεξεζία VPU light παξέρεηαη κφλν ζηα ζεκεία φπνπ ν DSL εμνπιηζκφο είλαη εγθαηαζηεκέλνο ζηελ ππαίζξηα θακπίλα (φπσο απηά επεθηείλνληαη ζηαδηαθά ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεηηθνχ roll-out). Η παξαπάλσ πιεξνθνξία παξέρεηαη κέζσ ησλ Π/ W-CRM θαη ελεκεξψλεηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) κήλεο πξν ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ λέσλ DSLAMs ζε ππαίζξηεο θακπίλεο.» Θα πξέπεη λα γίλεη ηξνπνπνίεζε ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ κε ηελ πξνζζήθε ησλ θάησζη ππνγξακκηζκέλσλ πξνηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο ΥΔΠ. «Η ππεξεζία VPU light παξέρεηαη κφλν ζηα ζεκεία φπνπ ν DSL εμνπιηζκφο είλαη εγθαηαζηεκέλνο ζηελ ππαίζξηα θακπίλα (φπσο απηά επεθηείλνληαη ζηαδηαθά ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεηηθνχ roll-out). Η παξαπάλσ πιεξνθνξία παξέρεηαη κέζσ ησλ Π/ W-CRM θαη ελεκεξψλεηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) κήλεο πξν ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ λέσλ DSLAMs ζε ππαίζξηεο θακπίλεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3.3 ζεκείν 10 ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο. Ο ΟΣΔ αλαξηά ζην W-CRM, αλά εμάκελν, πξφβιεςε ησλ πεξηνρψλ (Κσδηθφο θαη Όλνκα Αζηηθνχ Κέληξνπ (Α/Κ), αξηζκφο θαη δηεχζπλζε KV) ζηηο νπνίεο ζθνπεχεη λα επεθηείλεη ην NGA δίθηπν ηνπ ηνπο επφκελνπο έμη κήλεο.» 2. Ωο πξνο ηελ παξάγξαθν « Πξνυπνζέζεηο δηάζεζεο ηεο ππεξεζίαο VPU» «Γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο VPU light, ηζρχνπλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: Πξνυπφζεζε 1: Ο ΠΑΡΟΥΟ ζα πξέπεη λα ππνγξάςεη ηελ ηζρχνπζα ζχκβαζε RUO ε νπνία λα ηνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ππεξεζίεο VPU light. Πξνυπφζεζε 2: Ο ΠΑΡΟΥΟ ζα πξέπεη λα ππνγξάςεη ηελ ηζρχνπζα χκβαζε RBO» Γελ πξέπεη λα ζεσξείηαη πξνυπφζεζε ε ππνγξαθή ηεο ηζρχνπζαο ζχκβαζεο γηα ηελ δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο. Θα πξέπεη λα αξθεί ε ππνγξαθή ζχκβαζεο RUO θαη αληίζηνηρα RBO. Θα πξέπεη επίζεο λα πξνζηεζεί φηη ζε θάζε πεξίπησζε ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο. 3. Ωο πξνο ηελ παξάγξαθν « Γηαδηθαζία Παξνρήο VPU light ζε κε πθηζηάκελν ζπλδξνκεηή» «Δάλ ν Πάξνρνο δελ πξνζέιζεη ζην ξαληεβνχ γηα ηελ παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο, ν ΟΣΔ, εθφζνλ είλαη εθηθηφ λα εηζέιζεη ζην θηίξην, πινπνηεί ηε ζχλδεζε θαη πξαγκαηνπνηεί δνθηκή. Δάλ ην ζπλεξγείν δελ θαηαθέξεη λα εηζέιζεη ζην θηίξην ή ηνπ αξλεζεί ε πξφζβαζε, επηζηξέθεη ην δειηίν θαηαζθεπήο κε ηελ έλδεημε «ΚΛΔΙΣΟ». Ο Πάξνρνο ελεκεξψλεηαη κέζσ ηνπ Π ΟΣΔ γηα ηελ αθξηβή ψξα θαη εκέξα επίζθεςεο ηνπ ηερληθνχ ηνπ ΟΣΔ, ν νπνίνο βξήθε ην θηίξην θιεηζηφ.»

6 Θα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί ε αλσηέξσ παξάγξαθνο, ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ζηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο ΑΠΣΒ, θαη λα πξνζηεζνχλ νη θάησζη ππνγξακκηζκέλεο πξνηάζεηο. «Δάλ ν Πάξνρνο δελ πξνζέιζεη ζην ξαληεβνχ γηα ηελ παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο, ν ΟΣΔ, εθφζνλ είλαη εθηθηφ λα εηζέιζεη ζην θηίξην, πινπνηεί ηε ζχλδεζε θαη πξαγκαηνπνηεί δνθηκή. Ο ΟΣΔ κεηά ην πέξαο ησλ δνθηκψλ επαλαηνπνζεηεί ζην δεχγνο απνδεηθηηθφ επίζθεςεο ηνπ ηερληθνχ, κε ην νπνίν επηβεβαηψλεηαη ε θαιή παξάδνζε ηνπ VPU light. Δάλ ην ζπλεξγείν δελ θαηαθέξεη λα εηζέιζεη ζην θηίξην ή ηνπ αξλεζεί ε πξφζβαζε, επηζηξέθεη ην δειηίν θαηαζθεπήο κε ηελ έλδεημε «ΚΛΔΙΣΟ». Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ην απνδεηθηηθφ επίζθεςεο ηνπ ηερληθνχ ΟΣΔ θαηαγξάθεηαη ζε εηδηθφ δηπιφηππν κπινθ. Σν δεχηεξν αληίηππν ηνπ απνδεηθηηθνχ νθείιεη ν ΟΣΔ λα πξνζθνκίζεη ζε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν κεηάβαζεο ηνπ ηερληθνχ ζην ρψξν ηνπ πειάηε. Ο Πάξνρνο ελεκεξψλεηαη κέζσ ηνπ Π ΟΣΔ γηα ηελ αθξηβή ψξα θαη εκέξα επίζθεςεο ηνπ ηερληθνχ ηνπ ΟΣΔ, ν νπνίνο βξήθε ην θηίξην θιεηζηφ θαζψο θαη γηα ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ δηπιφηππνπ κπινθ πνπ ελεκεξσηηθά άθεζε ζηνλ ηφπν ηεο επίζθεςεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηφο ν εθ ησλ πζηέξσλ έιεγρνο ηεο αθξίβεηαο ησλ ζηνηρείσλ.» 4. Ωο πξνο ηελ παξάγξαθν « Δπηιεμηκφηεηα / Λφγνη Απφξξηςεο» «Μεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ αηηήκαηνο παξνρήο VPU light απφ ηνλ ΠΑΡΟΥΟ, ν ΟΣΔ νθείιεη λα ελεκεξψζεη - κέζσ ηνπ Π/ ΟΣΔ - ηνλ ΠΑΡΟΥΟ ζρεηηθά κε ηελ απφξξηςε ή φρη ηνπ αηηήκαηνο, εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο. Δηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε αηηήκαηνο VPU light ζε κε πθηζηάκελν ζπλδξνκεηή ε πξνζεζκία απηή απμάλεηαη ζε επηά (7) εξγάζηκεο εκέξεο.» Θα πξέπεη λα κεησζνχλ νη αλσηέξσ πξνηεηλφκελνη ρξφλνη γηα ηελ απφθξηζε ηνπ ΟΣΔ γηα ηελ επηιεμηκφηεηα ηνπ VPU light, θαη λα γίλνπλ 3ΔΗ θαη 5ΔΗ αληίζηνηρα, φπσο ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΣνΤΒ, αιιά θαη ηνπ VPU φπνπ πεξηιακβάλεηαη επίζεο ν έιεγρνο δηαζεζηκφηεηαο πφξηαο DSLAM, άιισο λα δηεπθξηληζηεί ηεθκεξησζεί ν ιφγνο ηεο ζεκαληηθήο απηήο ρξνληθήο απφθιηζεο πνπ πξνηείλεηαη. «Με ζθνπφ ηελ απνθπγή απνξξίςεσλ αηηεκάησλ ζε πεξηπηψζεηο εκηαζηηθψλ ή αγξνηηθψλ πεξηνρψλ φπνπ απνπζηάδεη ην Γηεπζπλζηνιφγην θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο Γ/λζεο ηνπ πειάηε επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο αλαγξαθήο ηνπσλπκίνπ ή άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζεκείσλ ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη αζαθήο ή απξνζδηνξίζηε ε Γ/λζε ηνπ Πειάηε, εθαξκφδεηαη ε θάησζη δηαδηθαζία. Σν αξρείν απηφ ζα έρεη πξνέιζεη κε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο google earth, φπνπ ζα δεηθλχεηαη κε θαηάιιειε ζήκαλζε (pin) ε ζέζε ηνπ ζεκείνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπγθεθξηκέλε Γ/λζε ηνπ πειάηε ηνπ Παξφρνπ» Θα πξέπεη λα πξνζηεζεί γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο, θαη ε δπλαηφηεηα ηνπ Παξφρνπ λα εηζάγεη ρεηξνθίλεηα ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ρψξνπ ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε, κέζσ εηζαγσγήο ηνπ ζεκείνπ ζε ράξηε

7 google maps πνπ ζα είλαη δηαζέζηκνο γηα ην ζθνπφ απηφ ζην WCRM, φπσο ιεηηνπξγεί ζήκεξα ε ζρεηηθή δηαδηθαζία. Θα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ νη θάησζη δηαηάμεηο, αλαθνξηθά κε ηα αηηήκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ άκεζα ιφγσ έιιεηςεο απεξρνκέλνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη γηα ηα αηηήκαηα πνπ απαηηνχλ εηδηθή θαηαζθεπή εληφο ησλ 200κ, φπσο ηζρχεη γηα ηελ πεξίπησζε ΣνΤΒ: «Αηηήκαηα θαηαζθεπήο VPU Light, ηα νπνία φζνλ αθνξά ηελ επηιεμηκφηεηα ή κε ηνπ VPU Light ραξαθηεξίδνληαη σο ειιείςεη δηθηχνπ, ζα παξακέλνπλ ζε εθθξεκφηεηα καδί κε ηα αληίζηνηρα αηηήκαηα πειαηψλ ιηαληθήο ηνπ ΟΣΔ. Γηα ηα ελ ιφγσ εθθξεκή αηηήκαηα ηεξείηαη ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη ε αληίζηνηρε δηαρείξηζή ηνπο γίλεηαη θαηά εληαίν ηξφπν, κφιηο δηαηεζεί ή απειεπζεξσζεί δεπγάξη απεξρνκέλνπ δηθηχνπ. Σα ζρεηηθά αηηήκαηα ζα παξακέλνπλ ζε αλακνλή, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν κελψλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ νπνίνπ, ζα γίλεηαη απηφκαηε αθχξσζή ηνπο. Γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα παξακέλνπλ ζε αλακνλή δελ ζα πξνζκεηξψληαη SLA ρξφλνη. Πεξίπησζε αθχξσζεο εθθξεκνχο αηηήκαηνο απφ ηνλ Σ.Π. δελ επηθέξεη θαλέλα θφζηνο. Αληίζεηα, εάλ ν Σ.Π. αθπξψζεη αίηεκα κεηά ηελ εηδνπνίεζε απφ ηνλ ΟΣΔ κέζσ ηνπ Π ΟΣΔ φηη βξέζεθε ν ζρεηηθφο πφξνο, ν ΟΣΔ ζα ρξεψζεη ηνλ πάξνρν κε ην αληίζηνηρν ηέινο αθχξσζεο ηεο αίηεζεο. Αηηήκαηα θαηαζθεπήο VPU Light πνπ απαηηνχλ εηδηθή θαηαζθεπή εληφο ησλ 200 m ζα δηαθνξνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ηα ειιείςεη δηθηχνπ θαη ζα παξαθνινπζνχληαη μερσξηζηά δεδνκέλνπ φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ απαηηείηαη εξγνιαβία γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζηχισλ ή ην ηξάβεγκα ηνπ θαισδίνπ θαη ζπλεπψο ην αίηεκα δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί άκεζα νχηε κπνξεί λα ππάξρεη δέζκεπζε σο πξνο ην ρξφλν πινπνίεζεο. Σα ζρεηηθά αηηήκαηα ζα παξακέλνπλ ζε αλακνλή, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη κελψλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ νπνίνπ, ζα γίλεηαη απηφκαηε αθχξσζή ηνπο. Γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα παξακέλνπλ ζε αλακνλή δελ ζα πξνζκεηξψληαη SLA ρξφλνη. Γηα ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο ν ΟΣΔ ζα παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ πξνο ελεκέξσζε ησλ ΣΠ ζηηγκηφηππν ηεο θαηάζηαζεο ησλ αηηεκάησλ, δηακέζνπ ζρεηηθήο αλαθνξάο πνπ ζα ιακβάλεηαη κέζσ ηνπ WCRM/LLU. H αλαθνξά ζα επηθαηξνπνηείηαη αλά εβδνκάδα. Οη Σ.Π. ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχλ ηελ ζεηξά ησλ αλσηέξσ αηηεκάησλ ζηελ εληαία ιίζηα κέζσ ηνπ Π ΟΣΔ, κε θαηάιιειε επηινγή ηνπ αηηήκαηνο VPU Light. Δπηπξφζζεηα ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα κέζσ ηνπ Π ΟΣΔ λα βιέπνπλ ζε εληαία ιίζηα ην ζχλνιν ησλ εθθξεκψλ αηηεκάησλ ηνπο θαη ηελ ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηνπ θαζελφο απφ απηά.» «Οη ιφγνη απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο VPU light είλαη πεξηνξηζηηθά νη θάησζη: γηα πεξηπηψζεηο VPU light ζε πθηζηάκελν ζπλδξνκεηή. Γηεχζπλζε ιεηηνπξγίαο ζχλδεζεο εθηφο νξίσλ ΣΚΜ φπνπ έρεη ιάβεη ν ΠΑΡΟΥΟ Απνκαθξπζκέλε πλεγθαηάζηαζε».

8 Θεσξνχκε φηη ζα πξέπεη λα απαιεηθζεί ε αλσηέξσ ππνγξακκηζκέλε πξφηαζε θαζψο ην VPU Light δελ ζπλδέεηαη κε ηελ ππεξεζία ηεο Απνκαθξπζκέλεο ζπλεγθαηάζηαζεο. 5. Ωο πξνο ηελ παξάγξαθν « Γηαδηθαζία Παξάδνζεο - Παξαιαβήο» Θα πξέπεη λα πξνζηεζεί ε δπλαηφηεηα ηνπ Παξφρνπ λα αηηεζεί ζπλδπαζηηθφ ξαληεβνχ ζε πεξίπησζε πνπ κεηά ηε κε απνδνρή ηνπ VPU light, δηαπηζησζεί εθ λένπ απφ ηνλ Πάξνρν δπζιεηηνπξγία ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ ΟΣΔ. πγθεθξηκέλα, πξνηείλνπκε ηελ πξνζζήθε ησλ θάησζη δηαηάμεσλ, αληίζηνηρσλ απηψλ πνπ ηζρχνπλ ζηελ παξάδνζε ΣνΤΒ. «Ο Σ.Π. δχλαηαη εθ λένπ, εληφο 2 ΔΗ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν ΟΣΔ ηνλ ελεκέξσζε κέζσ ηνπ Π ΟΣΔ γηα ηελ άξζε ηεο δπζιεηηνπξγίαο ή ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία θαηαρσξήζεθε ζην Π/ ΟΣΔ ε δπζιεηηνπξγία σο κε ππαηηηφηεηαο ΟΣΔ, λα ηνλ ειέγμεη κε ηα ζπζηήκαηα επνπηείαο & δηαρείξηζεο πνπ δηαζέηεη. Ο ρξφλνο απφ ηελ έλαξμε ησλ σο άλσ 2 ΔΗ θαη κέρξη λα δειψζεη εθ λένπ ν Σ.Π. «Με απνδνρή VPU light» ζεσξείηαη αλελεξγφο ρξφλνο θαη δελ ππνινγίδεηαη ζην SLA. Αθνχ παξέιζνπλ νη 2 ΔΗ εληφο ησλ νπνίσλ ν Σ.Π. έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ειέγμεη ην VPU light, θαη ν Σ.Π. δε δειψζεη «Με απνδνρή Βξφρνπ», γίλεηαη απηφκαηε απνδνρή ηνπ VPU light. Ο Σ.Π. εθφζνλ εληφο ησλ 2 ΔΗ δηαπηζηψζεη φηη ην VPU light: Λεηηνπξγεί θαιψο, δειψλεη ζην Π «Απνδνρή VPU light». Γελ ιεηηνπξγεί θαιψο, ειέγρεη αλ ε δπζιεηηνπξγία είλαη ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ δε δηαπηζηψζεη δπζιεηηνπξγία ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ, θαηαρσξεί ζην Π/ αίηεκα γηα ζπλδπαζηηθφ ξαληεβνχ, αθνινπζψληαο αλαινγηθά ηε «ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΡΑΝΣΔΒΟΤ», πνπ πεξηγξάθεηαη ζην RUO.» 6. Ωο πξνο ηελ παξάγξαθν « Πνξεία ησλ αηηεκάησλ βιάβεο γηα ππεξεζίεο VPU light» «Με ηελ άξζε ηεο βιάβεο απφ ηνπο ηερληθνχο ηνπ ΟΣΔ, ν Πάξνρνο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επαλαιάβεη ηνλ έιεγρν κε ηα ζπζηήκαηα επνπηείαο ηνπ, θαη αλ δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηελ άξζεο ηεο, λα δειψζεη κε απνδνρή. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα αλνίμεη κία λέα βιάβε θαη ζα επαλαιεθζνχλ νη πξνγξακκαηηζκέλνη έιεγρνη απφ ηνπο ηερληθνχο ηνπ ΟΣΔ.» Κξίλνπκε απαξαίηεην ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε κε απνδνρήο ηεο βιάβεο απφ ηνλ Πάξνρν, λα δνζεί ε δπλαηφηεηα λα αηηεζεί απνθιεηζηηθά απφ θνηλνχ ζπλάληεζε ηερληθψλ ΟΣΔ θαη Παξφρνπ πξνο επίηεπμε ζπκθσλίαο γηα ηελ επηδηφξζσζε ηεο σο άλσ βιάβεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο ΑΠΣΒ. Σν απνηέιεζκα ηεο ζπκθσλίαο ζρεηηθά κε ηελ ππαηηηφηεηα ηεο βιάβεο κεηά ην ζπλδπαζηηθφ ξαληεβνχ ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα αθνξά ζηε βιάβε ζην ζχλνιφ ηεο (ην ζπλδπαζηηθφ

9 ξαληεβνχ θαη ην αίηεκα βιάβεο). Δπίζεο αλάινγα κε ηα φξηα επζχλεο ηεο βιάβεο ζην ζχλνιφ ηεο (ΟΣΔ ή Παξφρνπ) ζα γίλεηαη θαη ε αληίζηνηρε ρξέσζε άζθνπεο κεηάβαζεο ζπλεξγείνπ. «ηελ πεξίπησζε επίζεο πνπ θαηά ηνλ έιεγρν ηεο βιάβεο απαηηείηαη έιεγρνο ζην ρψξν ηνπ πειάηε ηνπ Παξφρνπ αιιά δελ ήηαλ δπλαηή ε πξφζβαζε (ΚΛΔΙΣΟ) θαη ζπλεπψο δελ ήηαλ δπλαηφο ν έιεγρνο ηεο βιάβεο απφ ηνλ ΟΣΔ, ν Πάξνρνο ζα ρξεψλεηαη κε ην ηέινο άζθνπεο κεηάβαζεο ηεο αξρηθήο βιάβεο θαη ζα πξέπεη λα δειψζεη λέα βιάβε. Η λέα δήισζε ηεο βιάβεο δε ζεσξείηαη ζε θακία πεξίπησζε ακθηζβήηεζε ηεο άξζεο ηεο αξρηθήο βιάβεο.» Όπσο αλαθέξνπκε θαη αλσηέξσ, ν Πάξνρνο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αηηεζεί ζπλδπαζηηθφ ξαληεβνχ κεηά ην θιείζηκν ηεο αξρηθήο βιάβεο κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ «ΚΛΔΙΣΟ», ρσξίο λα ππνρξενχηαη λα αλνίμεη λέα βιάβε. ε θάζε πεξίπησζε δηαθσλνχκε κε ηελ παξαπάλσ δηαηχπσζε θαη θξίλνπκε επηβεβιεκέλε ηε δηαγξαθή ηεο σο πξνο ην ζεκείν πνπ πεξηνξίδεη ηελ δπλαηφηεηα ακθηζβήηεζεο ηεο αξρηθήο βιάβεο κέζσ ηεο δεχηεξε δήισζεο. Ιδίσο δε φηαλ βάζεη ηεο εκπεηξίαο καο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο έρεη εληνπηζηεί φηη ε βιάβε ζα κπνξνχζε λα είρε επηιπζεί απφ ηελ πξψηε δήισζε «ΚΛΔΙΣΟ» θαζψο ελ ηέιεη ε βιάβε εληνπίζηεθε ζε άιιν ζεκείν ηνπ δηθηχνπ ΟΣΔ. 7. Ωο πξνο ηελ παξάγξαθν « Υξφλνη παξάδνζεο VPU light» Κξίλνπκε απαξαίηεην λα κεησζνχλ νη πξνηεηλφκελνη ρξφλνη παξάδνζεο ηεο ππεξεζίαο VPU Light. Αλ θαη νη ελ ιφγσ ρξφλνη είλαη ίδηνη κε ηνπο αληίζηνηρνπο γηα ηελ παξάδνζε ηεο ππεξεζίαο ΣνΤΒ, σζηφζν δεδνκέλνπ φηη ην VPU Light δελ πεξηιακβάλεη ηηο ίδηεο αθξηβψο εξγαζίεο θαη ραξαθηεξηζηηθά κε ηνλ ΣνΤΒ, ζεσξνχκε φηη δελ πξέπεη λα έρνπλ ηνπο ίδηνπο ρξφλνπο πινπνίεζεο. 8. Ωο πξνο ηελ παξάγξαθν « Ρήηξεο Παξάδνζεο Τπεξεζίαο VPU light» Ο ελεξγφο αξηζκφο VPU light αλά νκάδα Α/Κ εθηφο SLA (Α) ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο: σο ππεξβάιινπζεο ην 110% ησλ αληίζηνηρσλ κελαίσλ πξνβιέςεσλ ηνπ Σ.Π. θαη νη νπνίεο ελεξγνπνηήζεθαλ θαηά ην ππφ εθθαζάξηζε έηνο». Θα πξέπεη λα γίλεη δηφξζσζε θαη αληηθαηάζηαζε ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν ηεο ιέμεο ΣνΒ/ ΣνΤΒ κε ηελ ιέμε VPU Light. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ , ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί αλαθνξά ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ξήηξαο απφξξηςεο ηνπ VPU light κεηά ηελ θαηαρψξεζε ηνπ σο επηιέμηκνπ, αλαινγηθά κε ηελ πεξίπησζε ησλ ΣνΒ/ΣνΤΒ.

10 9. Ωο πξνο ηελ παξάγξαθν « Υξφλνη Άξζεο Βιάβεο» Να κεησζνχλ νη πξνηεηλφκελνη ρξφλνη άξζεο VPU Light απφ 3ΔΗ ζε 1ΔΗ απφ ηελ επφκελε εξγάζηκε ηεο αλαγγειίαο ηεο βιάβεο ζην wcrm, φπσο ηζρχεη θαη ζην LLU. Κξίλνπκε φηη είλαη πνιχ κεγάιν ην δηάζηεκα θαη κε αλαινγηθφ ζε ζρέζε κε ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άξζε ηεο βιάβεο απφ ηελ πιεπξά ησλ ηερληθψλ ηνπ ΟΣΔ. Βάζεη δε ησλ ζηαηηζηηθψλ άξζεο βιαβψλ πνπ έρεη δειψζεη ε εηαηξεία καο ζην LLU, θαίλεηαη φηη κφλν νη κηζέο βιάβεο έρνπλ εληνπηζηεί ζε απεξρφκελν δίθηπν, αηνκηθή γξακκή θαη ππαίζξην θαηαλεκεηή. Οη ππφινηπεο βιάβεο αλ ιεηηνπξγνχζαλ ζε VPU light δελ ζα πθίζηαλην, κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηνλ ρξφλν θαη ην θφζηνο δηαρείξηζεο βιαβψλ απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ ΟΣΔ. ε θάζε πεξίπησζε, θαη δεδνκέλνπ φηη πάλσ απφ ην VPU Light ε εηαηξεία καο ζα παξέρεη ππεξεζίεο θσλήο ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηεο, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη ζπλδξνκεηέο δελ ζα παξακέλνπλ ρσξίο ηελ βαζηθή ππεξεζία θσλήο, γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δχν εκεξψλ (1 εκέξα γηα ηελ αλαγγειία θαη 1 γηα ηελ άξζε ηεο βιάβεο). 10. Ωο πξνο ηελ παξάγξαθν « Ρήηξεο ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο άξζεο βιάβεο» «ην πνζνζηφ 95%, πεξηιακβάλνληαη θαη νη αλαγγειζείζεο βιάβεο πνπ δηαπηζησκέλα δελ νθείινληαη ζε «Τπαηηηφηεηα ΟΣΔ». Ρήηξεο απνδίδνληαη γηα ηηο θαζπζηεξεκέλεο βιάβεο ππαηηηφηεηαο ΟΣΔ. Οη ξήηξεο ζα ππνινγίδνληαη ζε εηήζηα βάζε.» Να ηξνπνπνηεζεί ε αλσηέξσ παξάγξαθνο κε ηελ πξνζζήθε ηεο θάησζη ππνγξακκηζκέλεο θξάζεο, ψζηε λα ζπλάδεη θαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο ΑΠΣΒ. «ην πνζνζηφ 95%, πεξηιακβάλνληαη θαη νη αλαγγειζείζεο βιάβεο πνπ δηαπηζησκέλα δελ νθείινληαη ζε «Τπαηηηφηεηα ΟΣΔ». Ρήηξεο απνδίδνληαη γηα ηηο θαζπζηεξεκέλεο βιάβεο ππαηηηφηεηαο ΟΣΔ φζν θαη ππαηηηφηεηαο Σ.Π. Οη ξήηξεο ζα ππνινγίδνληαη ζε εηήζηα βάζε.» 11. Ωο πξνο ηελ παξάγξαθν « Πιεπξά Παξφρνπ: Γηεπαθέο GigE «ε πεξίπησζε πνπ κειινληηθά εγθαηαζηαζνχλ θφκβνη BNG πην θνληά ζε θάπνηα DSLAMs (ιφγσ ζπλερνχο εκπινπηηζκνχ ηνπ δηθηχνπ NGA) ν Πάξνρνο ζα πξέπεη λα δηαζπλδεζεί εληφο εχινγνπ δηαζηήκαηνο κε λέα θπθιψκαηα Ο.Κ.Τ.Α. / ΤΜΔΦ ζηνλ θνληηλφηεξν θφκβν BNG ζηα ζπγθεθξηκέλα DSLAMs.» Κξίλνπκε ζθφπηκε ηελ δηαγξαθή ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ. Θεσξνχκε θαηαρξεζηηθή ηελ φπνηα απζαίξεηε θαη κνλνκεξή ηξνπνπνίεζε απφ ηνλ ΟΣΔ ηνπ ηερληθνχ κνληέινπ πάλσ ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε αγνξά θαη ζην νπνίν έρνπλ επελδχζεη νη Σ.Π. Δθφζνλ ν ΟΣΔ επηιέγεη ζηελ παξνχζα ζρεδίαζε λα

11 ππάξρνπλ BNG ζε επίπεδν Α/Κ, ε πηζαλή εγθαηάζηαζε BNG ζε άιιν επίπεδν ζα απνηειέζεη άιιν «πξντφλ». «Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο θέληξσλ φπνπ ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ DSLAMs, απηά ζπγθεληξψλνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο θφκβσλ BNG. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν θάζε Πάξνρνο γηα λα θαιχςεη φια ηα DSLAMs ηνπ θέληξνπ απηνχ, ζα πξέπεη λα έρεη μερσξηζηφ θχθισκα Ο.Κ.Τ.Α ηχπνπ DSLAM ή Τ.ΜΔ.Φ.. ηχπνπ DSLAM κε θαζέλα απφ απηνχο.» Έλα δήηεκα πνπ ζέινπκε λα ζίμνπκε αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ backhaul ππεξεζηψλ είλαη φηη ν ζρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε πνπ έρεη επηιεγεί απφ ηνλ ΟΣΔ θαη εηδηθφηεξα ε θαηαλνκή ησλ νκάδσλ DSLAM ζε δηαθνξεηηθά switches, ππνρξεψλεη ηνπο παξφρνπο ζε νξηζκέλα Α/Κ λα πξνκεζεχνληαη πνιιαπιέο ΤΜΔΦ ζην ίδην Α/Κ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζην ζχλνιν ησλ θακπηλψλ ηνπ Α/Κ φπνπ παξέρνληαη ππεξεζίεο ηχπνπ DSLAM. Σν γεγνλφο απηφ πξνθαιεί πξφζζεην ζεκαληηθφ θφζηνο γηα ηνπο παξφρνπο. ην πιαίζην απηφ θξίλνπκε επηβεβιεκέλν λα εμεηαζηεί θαη λα πινπνηεζεί λένο ηξφπνο ζχλδεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ε ζχλδεζε λα πινπνηείηαη κε κηα εληαία ΤΜΔΦ ηχπνπ DSLAM ζε interface 1GB ή 10GB φπνπ ππάξρεη αλάγθε επαχμεζεο. 12. Ωο πξνο ηελ παξάγξαθν «24.9 Σεξκαηηθφο Δμνπιηζκφο γηα ππεξεζίεο VPU θαη VPU light» «Ο ΟΣΔ νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηελ θαηαιιειφηεηα, ηε ζπκβαηφηεηα θαη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ην δίθηπν ΟΣΔ θαη ηελ ελ γέλεη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ. Δπηπξφζζεηα ν ΟΣΔ νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα δηαθνπήο νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο ή βιάβεο ζηελ ππεξεζία VPU light, ιφγσ εζθαικέλεο εγθαηάζηαζεο ή ξχζκηζεο ηνπ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ απφ ηνλ Πάξνρν ή ηξίην.» Θα πξέπεη λα γίλεη αλαδηαηχπσζε ησλ αλσηέξσ έηζη ψζηε ν ΟΣΔ λα κελ έρεη επζχλε κφλν α) εθφζνλ ν εμνπιηζκφο ηνπ είλαη ζπκβαηφο κε ηα δηεζλή πξφηππα, θαη β) εθφζνλ ν ΟΣΔ έρεη δεκνζηεχζεη εγθαίξσο αλαιπηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δηαζχλδεζεο θαη νδεγίεο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ.

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ 1. Ως προς ηο Άρζρο 2.2 «Προϋποζέζεης δηάζεζες ηες σπερεζίας VPU» «Προϋπόζεζε 1: Ο Πάροτος ζα πρέπεη λα σπογράυεη ηελ ηζτύοσζα ύκβαζε RUO, ε οποία λα ηοσ δίλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Γεληθές παραηερήζεης: Α. Δπί ηεο αξρήο ε Δηαηξεία καο θξίλεη ζεηηθή ηελ εθθίλεζε εκπνξηθήο δηάζεζεο ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο VDSL, θαζψο ζεσξνχκε φηη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: Δπί ηεο αξρήο ε Δηαηξεία καο θξίλεη ζεηηθή ηελ πξφηαζε πινπνίεζεο λένπ πξντφληνο Virtual Partially Unbundled Light (VPU light), θαζψο ε πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ «Παξνρή από ηελ εηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο (ΟΣΔ Α.Δ.)» ηεο ππεξεζίαο ρνλδξηθήο κε ηελ νλνκαζία Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Δηθνληθά Μεξηθά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Ο Σ Δ Α Γ Δ Μ Ο Π Ο Η Ζ Σ Ζ Π Ρ Ο Β Α Ζ Σ Ο Ν Σ Ο Π Η Κ Ο Β Ρ Ο Υ Ο & Υ Δ Σ Η Κ Δ ΤΠ Ζ Ρ Δ Η Δ

Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Ο Σ Δ Α Γ Δ Μ Ο Π Ο Η Ζ Σ Ζ Π Ρ Ο Β Α Ζ Σ Ο Ν Σ Ο Π Η Κ Ο Β Ρ Ο Υ Ο & Υ Δ Σ Η Κ Δ ΤΠ Ζ Ρ Δ Η Δ Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Ο Σ Δ Α Γ Δ Μ Ο Π Ο Η Ζ Σ Ζ Π Ρ Ο Β Α Ζ Σ Ο Ν Σ Ο Π Η Κ Ο Β Ρ Ο Υ Ο & Υ Δ Σ Η Κ Δ ΤΠ Ζ Ρ Δ Η Δ 2009 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ... 2 1. ΓΔΝΗΚΑ... 6 1.1. ΚΟΠΟ... 6 1.2 OΡΗΜΟΗ...

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Απηή ε Πεξηγξαθή ππεξεζίαο ("Πεξηγξαθή ππεξεζίαο") ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ πειάηε ("εζείο" ή "Πειάηεο") θαη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Εηζαγωγή ζηε ζπκθωλία παξνρήο ππεξεζηώλ ζαο Απηή ε ππεξεζία παξέρεη ηελ απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε ηνπ Πειάηε ζηελ εγθαηάζηαζε, ηε δηακφξθσζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γεληθέο παξαηεξήζεηο/επηζεκάλζεηο αλαθνξηθά κε ηε δπλαηόηεηα κεηάβαζεο από πάξνρν ζε πάξνρν

Α. Γεληθέο παξαηεξήζεηο/επηζεκάλζεηο αλαθνξηθά κε ηε δπλαηόηεηα κεηάβαζεο από πάξνρν ζε πάξνρν Απόςεηο/πξνηάζεηο ηεο εηαηξείαο Forthnet AE επί ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο αλαθνξηθά κε ηελ Τξνπνπνίεζε θαη Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Φνξεηόηεηαο Αξηζκώλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά Α. Γεληθέο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ

Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ ρνλδξηθήο ζε ζηαζεξά δίθηπα ζύκθσλα κε ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Η ππεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ («Τπεξεζία»)

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006]

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006] Απαληήζεηο ηεο ΕΕΣΣ ζηηο παξαηεξήζεηο ησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ παξόρσλ επί ηεο από 20.05.2011 δηεμαρζείζαο Εζληθήο Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηνλ 2ν γύξν αλάιπζεο ηεο ΕΕΣΣ γηα ηνλ νξηζκό, ηελ αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών.

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ LOGISTICS, ΑΛΤΙΓΑ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ Always Best Connected Τινπνίεζε κεραληζκψλ επηινγήο δηθηχνπ πξφζβαζεο ζε πεξηβάιινληα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 4 εο Γεληάο Καλτςάσ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Σερλννηθνλνκηθή ζύγθξηζε επξπδσληθήο πξόζβαζεο ζε αζηηθό δίθηπν» ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ ΓΗΧΡΓΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

12 η Εξαμηνιαία Αναφοπά για την Εςπςζωνικότητα

12 η Εξαμηνιαία Αναφοπά για την Εςπςζωνικότητα 12 η Εξαμηνιαία Αναφοπά για την Εςπςζωνικότητα Αππίλιορ 2011 Executive Summary Ο ξπζκόο αύμεζεο ηεο επξπδσληθήο δηείζδπζεο ζηελ Διιάδα παξακέλεη από ηνπο πςειόηεξνπο ζηελ Δπξώπε, παξά ηε δύζθνιε νηθνλνκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9 Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ Σειίδα 1 από 9 Αγαπηηοί πελάηες Με ην παξόλ έληππν ζαο θαιωζνξίδνπκε ζην Jennifer Home-Hotel θαη ζαο παξνπζηάδνπκε κε θαηαλνεηό ηξόπν ηνπο θύξηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα