ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Γεληθέο παξαηεξήζεηο: 1. Ωο πξνο ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ «premium» ADSL παθέησλ Σαρχηεηαο Πξφζβαζεο: Οη ελ ιφγσ ππεξεζίεο δελ ζπληζηνχλ κηα απιή πξνζζήθε δηαθνξνπνηεκέλσλ ηαρπηήησλ αιιά έλα λέν πξντφλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νπνίνπ (θνζηνινγηθά ηερληθά- δηαρεηξηζηηθά) ζα πξέπεη θαηά ηελ άπνςή καο λα δηαρσξηζηνχλ απφ ην πξντφλ VPU VPU Light. Πξφθεηηαη γηα έλα λέν πξντφλ κε πξνλνκηαθφ πξνθίι ηαρπηήησλ πξφζβαζεο, ην νπνίν απεπζχλεηαη νπζηαζηηθά ζηελ πιεηνςεθία ηεο ζεκεξηλήο βάζεο ζπλδξνκεηψλ ε νπνία δπλεηηθά κπνξεί λα απνθηήζεη εγγπεκέλεο ADSL ηαρχηεηεο κε ρακειφηεξν θαη πην ειθπζηηθφ θφζηνο ζε ζρέζε κε ηελ VDSL ππεξεζία, πνπ νχησο ή άιισο ιφγσ θπξίσο ηνπ θφζηνπο, απεπζχλεηαη ζε εηδηθφ αγνξαζηηθφ θνηλφ. Αθνινχζσο ν ΟΣΔ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθθηλήζεη άκεζα θαη λα επεθηείλεη παλειιαδηθά ηελ εκπνξηθή δηάζεζε ηνπ λένπ πξντφληνο, εθκεηαιιεπφκελνο ηελ πθηζηάκελε NGN ππνδνκή θαη κε ζαθέο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, νδεχνληαο ζε κηα εθ λένπ κνλνπσιηαθή πξαθηηθή γηα ηε δηάζεζε εγγπεκέλσλ ηαρπηήησλ. Γεδνκέλνπ φηη ην ελ ιφγσ πξντφλ ζα θνζηνινγεζεί εμαξρήο απφ ηνλ ΟΣΔ θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔΣΣ βάζεη ηνπ θφζηνπο πνπ ππνινγίδεη ν ΟΣΔ γηα ηηο ππεξεζίεο VPU θαη VPU light, εληζρχεηαη ην γεγνλφο φηη αθνξά ζε δηαθνξεηηθφ πξντφλ. ην πιαίζην απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη επαλαμηνιφγεζε θνζηνινγηθά ησλ αληίζηνηρσλ πξντφλησλ ιηαληθήο ΟΣΔ. Σν λέν πξντφλ ζπληζηά έλα ηζρπξφ εξγαιείν πξνζέιθπζεο πειαηψλ ζηνλ ΟΣΔ κε δπλαηφηεηα άκεζεο εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο ζε επξεία θιίκαθα ηελ ψξα πνπ νη ππφινηπνη πάξνρνη αθφκα παιεχνπλ λα ιάβνπλ ΔΜΑ πξντφλ, ιφγσ θπξίσο ησλ θνζηνινγηθψλ εκπνδίσλ φπσο έρνπλ επαλεηιεκκέλσο θαηαγξαθεί. Η δηάζεζε ηνπ ελ ιφγσ πξντφληνο δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί σο απιή «έληαμε ηαρπηήησλ» ζην ππάξρνλ VPU, θαζψο είλαη δεδνκέλν φηη βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ (εγγπεκέλεο γξήγνξεο ηαρχηεηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ρακειή ηηκή) ζα απνθηήζεη ηδηαίηεξα βαξχλνπζα ζεκαζία γηα ην θνηλφ θαη ζα πξνζθέξεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη πξνβάδηζκα ζηνλ ΟΣΔ αθνχ ζα κπνξεί λα ην πξνζθέξεη απφ ηελ πξψηε εκέξα ζε επξεία θιίκαθα θαη πξνθαλψο ζε δηαθνξεηηθέο θαη ρακειφηεξεο ηηκέο. Πεξαηηέξσ βάζεη ηεο πξφηαζεο ΟΣΔ γηα ην λέν απηφ πξντφλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη NGN ππνδνκέο θαη αθνινχζσο ζα παξέρεηαη απνηέιεζκα ηζνδχλακν κε ηα φζα πξνβιέπνληαη γηα ηηο πςειέο ηαρχηεηεο. πλεπψο ην ελ ιφγσ πξντφλ δχλαηαη λα ππνθαηαζηήζεη ηα πθηζηάκελα πξντφληα NGA θαη βάζεη απηνχ ζα πξέπεη λα ππάξμεη ζρεηηθή αλάιπζε εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο σο πξνο ηνλ αληίθηππν πνπ ζα είρε ην

2 γεγνλφο απηφ ζηελ εμέιημε ηεο αγνξάο θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ πξντφλησλ NGA ζην πιαίζην επίηεπμεο θαη ησλ ζηφρσλ DAE. Σα ππάξρνληα πξντφληα ηνπηθνχ βξφρνπ πνπ καο παξέρνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ κέζσ ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε παξνρή ADSL δελ εγγπψληαη νχηε δηαζθαιίδνπλ ηελ ηαρχηεηα πξφζβαζεο θαη κάιηζηα εμαηηίαο ησλ θζνξψλ ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ θαη ηεο ειιηπνχο ζπληήξεζήο ηνπ, νη ππάξρνπζεο ηαρχηεηεο πνπ αγνξάδνπκε φηαλ επηηπγράλνληαη, είλαη απιψο ε εμαίξεζε. Ωο εθ ηνχηνπ ε επίηεπμε 24Mbps ζε κηα γξακκή ηείλεη λα απνηειεί ηδηαίηεξα πςειή ηαρχηεηα πξφζβαζεο θαη ε ηηκή ηεο πξνζηηή γηα ηελ αγνξά ζηελ Διιάδα. Η ΔΔΣΣ γλσξίδεη ηα πξνβιήκαηα επξπδσληθψλ κεηξήζεσλ πνπ δειψλνληαη απφ ηελ Δηαηξεία καο θαη ηα δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε σο πξνο ηελ επίιπζή ηνπο. Έηζη ηα πθηζηάκελα πξντφληα δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φηη εμαζθαιίδνπλ απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ. Σν δε γεγνλφο φηη ην πξντφλ βαζίδεηαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαζψο ζχκθσλα κε ηε χζηαζε (2010) γηα ηα δίθηπα πξφζβαζεο λέαο γεληάο, ην πξντφλ έζησ θαη κεξηθά εθκεηαιιεχεηαη «νπηηθά ζηνηρεία πνπ είλαη ηθαλά λα παξέρνπλ επξπδσληθέο ππεξεζίεο πξφζβαζεο κε βειηησκέλα ραξαθηεξηζηηθά 1» καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη νη πξφλνηεο ηεο χζηαζεο αλ φρη επζέσο ζα πξέπεη λα εθαξκνζζνχλ αλαινγηθά ψζηε λα παξαζρεζεί ν αλαγθαίνο θαη εχινγνο ρξφλνο ζηνπο παξφρνπο λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ ιηαληθή ηνπ ΟΣΔ πνπ αλακέλεηαη φηη ζα βνκβαξδίζεη ηελ αγνξά κε ην ελ ιφγσ λέν πξντφλ 2. χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ακεξνιεςίαο είηε επζέσο είηε αλαινγηθά ιφγσ ηεο ηδηνκνξθίαο ηνπ πξντφληνο ε ΔΔΣΣ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη εχινγε ρξνληθή πεξίνδν ζηνπο ινηπνχο παξφρνπο γηα λα αληηδξάζνπλ ζηελ έλαξμε δηάζεζεο ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ πνπ δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ηνπ εμακήλνπ. ηελ επηθείκελε θνζηνινγηθή αλάιπζε πνπ ζα δηελεξγήζεη ε Δπηηξνπή ζαο αλακέλνπκε φηη ζα ιάβεηε ππφςε ηε ζεκαληηθά απμεκέλε δήηεζε πνπ ζα έρεη ην πξνο εμέηαζε πξντφλ, κε θπζηθφ επαθφινπζν ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ρνλδξηθήο ησλ ππνδνκψλ VPU. ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ θξίλνπκε επηβεβιεκέλν ε Δπηηξνπή λα πξνβεί ζε νινθιεξσκέλε αλάιπζε ηνπ λένπ απηνχ πξντφληνο δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζηελ αγνξά λα ηνπνζεηεζεί νινθιεξσκέλα κε ρσξηζηή δηαβνχιεπζε θαη λα πξνεηνηκάζεη ηνλ επηρεηξεζηαθφ ηεο ζρεδηαζκφ βαζηδφκελε ζε απηά ζηνηρεία. ην 1 SEC(2010) 1037: Ωο «δίθηπα πξφζβαζεο επφκελεο γεληάο (NGA)» λννχληαη ελζχξκαηα δίθηπα πνπ απνηεινχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ή ελ κέξεη απφ νπηηθά ζηνηρεία θαη πνπ είλαη ηθαλά λα παξέρνπλ επξπδσληθέο ππεξεζίεο πξφζβαζεο κε βειηησκέλα ραξαθηεξηζηηθά (φπσο πςειφηεξε δηεθπεξαησηηθφηεηα) ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ηα πθηζηάκελα δίθηπα ραιθνχ. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηα NGA είλαη απνηέιεζκα αλαβάζκηζεο ήδε πθηζηάκελνπ ράιθηλνπ ή νκναμνληθνχ δηθηχνπ πξφζβαζεο. 2 ( νκνίσο) Οη ΔΡΑ νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ αξρέο ακεξνιεςίαο ψζηε λα απνθεχγεηαη θάζε ρξνληθφ πιενλέθηεκα γηα ην ιηαληθφ ζθέινο ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο κε ΙΑ. Ο ηειεπηαίνο πξέπεη λα ππνρξενχηαη λα επηθαηξνπνηεί ηε ρνλδξηθή δπθηνξεπκαηηθή πξνζθνξά ηνπ πξηλ απφ ηελ εθθίλεζε λέσλ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ πνπ βαζίδνληαη ζε νπηηθή ίλα ψζηε λα δνζεί ζε αληαγσληδφκελνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο πνπ έρνπλ πξφζβαζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα αληηδξάζνπλ ζηελ έλαξμε δηάζεζεο ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ. Ωο εχινγε ρξνληθή πεξίνδνο γηα ηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ζεσξείηαη ην έλα εμάκελν, εθηφο εάλ πθίζηαληαη άιιεο απνηειεζκαηηθέο δηαζθαιίζεηο πνπ εγγπψληαη ακεξνιεςία.

3 πιαίζην απηφ θαη θαζψο επίθεηηαη αλάιπζε αγνξψλ, ζεσξνχκε απαξαίηεην λα εληαρζεί ζηελ επηθείκελε αλάιπζε ην ελ ιφγσ πξντφλ θαη αθνινχζσο ζηελ ζρεηηθή δηαβνχιεπζε πνπ ζα δηελεξγεζεί, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζνχλ νπζηαζηηθά θαη ηεθκεξησκέλα ηφζν ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο φζν θαη ηα θνζηνινγηθά ηνπ ζηνηρεία. Η ελ ιφγσ πξφηαζε ζα ζπληειέζεη ζην λα απνθεπρζνχλ αηθληδηαζηηθέο κεηαβνιέο ζηελ αγνξά νη νπνίεο ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε είλαη βέβαηνλ φηη ζα νδεγήζνπλ ζε πεξαηηέξσ θαηλφκελα ζηξέβισζεο. 2. Υνλδξηθφ Πξντφλ ΔMA LIGHT Αλαθνξηθά κε ην θνζηνινγηθφ κέξνο ηεο πξφηαζεο: Κξίλνπκε απαξαίηεην ζην πιαίζην δηαθάλεηαο λα θαηαγξαθνχλ - γλσζηνπνηεζνχλ ηα είδε εξγαζηψλ πνπ εληάζζεη ν ΟΣΔ ζηελ θνζηνιφγεζε θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ ππνδνκψλ ηνπ VPU ζε ζρέζε πάληα κε ηελ αλακελφκελε δήηεζε. ην πιαίζην δηακφξθσζεο ελφο δίθαηνπ θαη δηαθαλνχο πιαηζίνπ ζα πξέπεη ε πξφηαζε θνζηνινγηθά λα ιακβάλεη ππφςε ηηο θάησζη παξακέηξνπο θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ απνθπγή ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ θέξδνπο ζε φια ηα επίπεδα θφζηνπο: Η δήηεζε απφ ηνπο παξφρνπο ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί ζηνλ θνζηνινγηθφ έιεγρν, πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ ηα ηδηαίηεξα πςειά θφζηε ππνδνκψλ VPU ηνπ ΟΣΔ. Δπηζεκαίλνπκε φηη γηα ην ππφ εμέηαζε πξντφλ VPU light απαηηείηαη ε ρξήζε κφλν ηνπ απεξρφκελνπ κέξνπο ηνπ βξφρνπ, θαη αληηζηνίρσο ηνπ θάζκαηνο, ελ αληηζέζεη κε ην βαζηθφ πξντφλ ζην νπνίν απαηηείηαη ην ζχλνιν ηνπ θπζηθνχ βξφρνπ πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζεί ε ππεξεζία. Θα πξέπεη λα νξηζηνχλ θφζηε ελεξγνπνίεζεο γηα καδηθά αηηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα ην αλά κνλάδα θφζηνο γηα εξγαζίεο ζην KV δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά αλ νη εξγαζίεο αθνξνχλ επίζθεςε γηα πινπνίεζε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο αηηήκαηνο. Δπηκέξνπο παξαηεξήζεηο: Αλαθνξηθά κε ηελ δηαδηθαζία Παξνρήο/Δλεξγνπνίεζεο ζεσξνχκε απαξαίηεην λα δηαζθαιηζηνχλ ηα θάησζη: a. Να δνζεί ζηνπο παξφρνπο πιήξεο θαη αθξηβέο δηεπζπλζηνιφγην ησλ KV, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ην δηεπζπλζηνιφγην ηνπ ΟΣΔ, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ πξαγκαηηθή εηθφλα ζε πνηα KV αληηζηνηρνχλ νη πειάηεο, θαη λα δηαζθαιίδεηαη ν νξζφο έιεγρνο δηαζεζηκφηεηαο θαη αθνινχζσο ε ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ. Πεξαηηέξσ ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία πξέπεη λα δίλνληαη κε απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο θαη φρη ζε θχιια excel, ψζηε λα είλαη εχρξεζηα.

4 b. Δπίζεο ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνο κέζσ ησλ Π ΟΣΔ ν αξηζκφο ζπλδξνκεηψλ πνπ θαιχπηεη θάζε KV, πξνθεηκέλνπ νη πάξνρνη λα είλαη ζε ζέζε, φπσο θαη ην ιηαληθφ άθξν ηνπ ΟΣΔ, λα θαζνξίδνπλ επηρεηξεζηαθά θαη γεσγξαθηθά ηελ εκπνξηθή δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο. Άιισζηε αληίζηνηρα ζηνηρεία παξέρνληαη θαη ζε επίπεδν Α/Κ. Αλαθνξηθά κε ηελ δηαδηθαζία Βιαβνδηαρείξηζεο, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη έιεγρνη θαη νη κεηξήζεηο πνπ πξέπεη λα δηελεξγνχληαη θαη απφ ηα δχν Μέξε. Δηδηθφηεξα: a. Θα πξέπεη λα θαζνξηζηεί έλα ειάρηζην επίπεδν απνδεθηήο ηαρχηεηαο ζην πιαίζην βιαβνδηαρείξηζεο ηφζν γηα ηα 30mbps φζν θαη γηα ηα 50mbps. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα δηαζθαιίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε ηαρχηεηα είλαη ρακειφηεξε απφ ην ελ ιφγσ φξην, ν ΟΣΔ ζα πξνβαίλεη ζε πεξαηηέξσ έιεγρν ηνπ βξφρνπ θαη ζε αιιαγή νξίνπ αηειψο, εθφζνλ απαηηείηαη. b. Γηα λα κπνξνχλ νη πάξνρνη λα παξαθνινπζνχλ ηελ πνηφηεηα ππεξεζίαο θαη λα εληνπίδνπλ πηζαλέο βιάβεο, ζεσξνχκε φηη ζα πξέπεη λα ηνπο δνζεί ε δπλαηφηεηα λα ιακβάλνπλ κεηξήζεηο ζε επίπεδν VDSL (πρ. actual data rate, noise margin, attenuation) θαζψο θαη λα εθηεινχλ δηαγλσζηηθνχο ειέγρνπο SELT. Οη κεηξήζεηο θαη νη δηαγλσζηηθνί έιεγρνη ζα πξέπεη λα είλαη εθηειέζηκνη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν απφ ηνπο παξφρνπο κέζσ ηνπ Π ΟΣΔ. Δπηπιένλ, πηζηεχνπκε φηη νη πάξνρνη ζα πξέπεη λα έρνπλ πιεξνθφξεζε θαη γηα ηηο ξπζκίζεηο ζε επίπεδν VDSL πνπ έρνπλ γίλεη ζηηο γξακκέο ησλ ζπλδξνκεηψλ ηνπο (πρ. maximum data rate, minimum data rate, target noise margin, θιπ) θαζψο θαη λα κπνξνχλ λα δεηήζνπλ αιιαγέο κέζσ ηνπ Π ΟΣΔ ζε πεξίπησζε βιάβεο ή κε ηθαλνπνηεηηθήο πνηφηεηαο ππεξεζίαο. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο, ν ΟΣΔ ζα κπνξνχζε λα νξίζεη πξνθαζνξηζκέλα πξνθίι ξπζκίζεσλ DSL εθ ησλ νπνίσλ ζα επηιέγνπλ νη πάξνρνη. c. Θα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ ζπγθεθξηκέλνη θσδηθνί άξζεο βιάβεο VPU (ζέζε αηηία εξγαζία), θαηά ηα πξφηππα ηνπ LLU, θαη λα απνηππψλεηαη μεθάζαξα ε ππαηηηφηεηα ηεο βιάβεο. Να θαζνξηζηνχλ επίζεο ξεηά νη πεξηπηψζεηο πνπ ε ππαηηηφηεηα είλαη ηνπ Παξφρνπ, ψζηε λα είλαη ζαθέο πφηε είλαη άζθνπε ε κεηάβαζε θαη ε απαζρφιεζε ζπλεξγείνπ ηνπ ΟΣΔ. Σα παξαπάλσ δελ πξέπεη λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα ζρφιηα ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ ΟΣΔ αιιά λα ηα ζπκπιεξψλνπλ. d. Θα πξέπεη λα ηππνπνηεζνχλ νη κεηξήζεηο επξπδσληθφηεηαο πνπ ζα δηελεξγεί ν ΟΣΔ, θαζψο ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο ΥΔΠ (παξάγξαθν ) δελ ππάξρεη ζρεηηθή αλαθνξά γηα ην είδνο ησλ κεηξήζεσλ πνπ νθείιεη λα θάλεη θαη λα ελεκεξψλεη ηνλ Πάξνρν. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: Μέγηζηνο ζπγρξνληζκφο ζηα θαλάιηα θαζφδνπ/αλφδνπ (attainable download/upload bitrate) Δμαζζέληζε ζήκαηνο αλά κπάληα (attenuation per band) Λφγνο ζήκαηνο πξνο ζφξπβν αλά κπάληα (SNR per band) Ιζρχο ζήκαηνο (output power)

5 Παξαηεξήζεηο επί ησλ άξζξσλ: 1. Ωο πξνο ηελ παξάγξαθν « Παξερφκελε Τπεξεζία VPU light» «Η ππεξεζία VPU light παξέρεηαη κφλν ζηα ζεκεία φπνπ ν DSL εμνπιηζκφο είλαη εγθαηαζηεκέλνο ζηελ ππαίζξηα θακπίλα (φπσο απηά επεθηείλνληαη ζηαδηαθά ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεηηθνχ roll-out). Η παξαπάλσ πιεξνθνξία παξέρεηαη κέζσ ησλ Π/ W-CRM θαη ελεκεξψλεηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) κήλεο πξν ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ λέσλ DSLAMs ζε ππαίζξηεο θακπίλεο.» Θα πξέπεη λα γίλεη ηξνπνπνίεζε ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ κε ηελ πξνζζήθε ησλ θάησζη ππνγξακκηζκέλσλ πξνηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο ΥΔΠ. «Η ππεξεζία VPU light παξέρεηαη κφλν ζηα ζεκεία φπνπ ν DSL εμνπιηζκφο είλαη εγθαηαζηεκέλνο ζηελ ππαίζξηα θακπίλα (φπσο απηά επεθηείλνληαη ζηαδηαθά ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεηηθνχ roll-out). Η παξαπάλσ πιεξνθνξία παξέρεηαη κέζσ ησλ Π/ W-CRM θαη ελεκεξψλεηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) κήλεο πξν ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ λέσλ DSLAMs ζε ππαίζξηεο θακπίλεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3.3 ζεκείν 10 ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο. Ο ΟΣΔ αλαξηά ζην W-CRM, αλά εμάκελν, πξφβιεςε ησλ πεξηνρψλ (Κσδηθφο θαη Όλνκα Αζηηθνχ Κέληξνπ (Α/Κ), αξηζκφο θαη δηεχζπλζε KV) ζηηο νπνίεο ζθνπεχεη λα επεθηείλεη ην NGA δίθηπν ηνπ ηνπο επφκελνπο έμη κήλεο.» 2. Ωο πξνο ηελ παξάγξαθν « Πξνυπνζέζεηο δηάζεζεο ηεο ππεξεζίαο VPU» «Γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο VPU light, ηζρχνπλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: Πξνυπφζεζε 1: Ο ΠΑΡΟΥΟ ζα πξέπεη λα ππνγξάςεη ηελ ηζρχνπζα ζχκβαζε RUO ε νπνία λα ηνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ππεξεζίεο VPU light. Πξνυπφζεζε 2: Ο ΠΑΡΟΥΟ ζα πξέπεη λα ππνγξάςεη ηελ ηζρχνπζα χκβαζε RBO» Γελ πξέπεη λα ζεσξείηαη πξνυπφζεζε ε ππνγξαθή ηεο ηζρχνπζαο ζχκβαζεο γηα ηελ δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο. Θα πξέπεη λα αξθεί ε ππνγξαθή ζχκβαζεο RUO θαη αληίζηνηρα RBO. Θα πξέπεη επίζεο λα πξνζηεζεί φηη ζε θάζε πεξίπησζε ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο. 3. Ωο πξνο ηελ παξάγξαθν « Γηαδηθαζία Παξνρήο VPU light ζε κε πθηζηάκελν ζπλδξνκεηή» «Δάλ ν Πάξνρνο δελ πξνζέιζεη ζην ξαληεβνχ γηα ηελ παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο, ν ΟΣΔ, εθφζνλ είλαη εθηθηφ λα εηζέιζεη ζην θηίξην, πινπνηεί ηε ζχλδεζε θαη πξαγκαηνπνηεί δνθηκή. Δάλ ην ζπλεξγείν δελ θαηαθέξεη λα εηζέιζεη ζην θηίξην ή ηνπ αξλεζεί ε πξφζβαζε, επηζηξέθεη ην δειηίν θαηαζθεπήο κε ηελ έλδεημε «ΚΛΔΙΣΟ». Ο Πάξνρνο ελεκεξψλεηαη κέζσ ηνπ Π ΟΣΔ γηα ηελ αθξηβή ψξα θαη εκέξα επίζθεςεο ηνπ ηερληθνχ ηνπ ΟΣΔ, ν νπνίνο βξήθε ην θηίξην θιεηζηφ.»

6 Θα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί ε αλσηέξσ παξάγξαθνο, ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ζηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο ΑΠΣΒ, θαη λα πξνζηεζνχλ νη θάησζη ππνγξακκηζκέλεο πξνηάζεηο. «Δάλ ν Πάξνρνο δελ πξνζέιζεη ζην ξαληεβνχ γηα ηελ παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο, ν ΟΣΔ, εθφζνλ είλαη εθηθηφ λα εηζέιζεη ζην θηίξην, πινπνηεί ηε ζχλδεζε θαη πξαγκαηνπνηεί δνθηκή. Ο ΟΣΔ κεηά ην πέξαο ησλ δνθηκψλ επαλαηνπνζεηεί ζην δεχγνο απνδεηθηηθφ επίζθεςεο ηνπ ηερληθνχ, κε ην νπνίν επηβεβαηψλεηαη ε θαιή παξάδνζε ηνπ VPU light. Δάλ ην ζπλεξγείν δελ θαηαθέξεη λα εηζέιζεη ζην θηίξην ή ηνπ αξλεζεί ε πξφζβαζε, επηζηξέθεη ην δειηίν θαηαζθεπήο κε ηελ έλδεημε «ΚΛΔΙΣΟ». Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ην απνδεηθηηθφ επίζθεςεο ηνπ ηερληθνχ ΟΣΔ θαηαγξάθεηαη ζε εηδηθφ δηπιφηππν κπινθ. Σν δεχηεξν αληίηππν ηνπ απνδεηθηηθνχ νθείιεη ν ΟΣΔ λα πξνζθνκίζεη ζε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν κεηάβαζεο ηνπ ηερληθνχ ζην ρψξν ηνπ πειάηε. Ο Πάξνρνο ελεκεξψλεηαη κέζσ ηνπ Π ΟΣΔ γηα ηελ αθξηβή ψξα θαη εκέξα επίζθεςεο ηνπ ηερληθνχ ηνπ ΟΣΔ, ν νπνίνο βξήθε ην θηίξην θιεηζηφ θαζψο θαη γηα ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ δηπιφηππνπ κπινθ πνπ ελεκεξσηηθά άθεζε ζηνλ ηφπν ηεο επίζθεςεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηφο ν εθ ησλ πζηέξσλ έιεγρνο ηεο αθξίβεηαο ησλ ζηνηρείσλ.» 4. Ωο πξνο ηελ παξάγξαθν « Δπηιεμηκφηεηα / Λφγνη Απφξξηςεο» «Μεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ αηηήκαηνο παξνρήο VPU light απφ ηνλ ΠΑΡΟΥΟ, ν ΟΣΔ νθείιεη λα ελεκεξψζεη - κέζσ ηνπ Π/ ΟΣΔ - ηνλ ΠΑΡΟΥΟ ζρεηηθά κε ηελ απφξξηςε ή φρη ηνπ αηηήκαηνο, εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο. Δηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε αηηήκαηνο VPU light ζε κε πθηζηάκελν ζπλδξνκεηή ε πξνζεζκία απηή απμάλεηαη ζε επηά (7) εξγάζηκεο εκέξεο.» Θα πξέπεη λα κεησζνχλ νη αλσηέξσ πξνηεηλφκελνη ρξφλνη γηα ηελ απφθξηζε ηνπ ΟΣΔ γηα ηελ επηιεμηκφηεηα ηνπ VPU light, θαη λα γίλνπλ 3ΔΗ θαη 5ΔΗ αληίζηνηρα, φπσο ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΣνΤΒ, αιιά θαη ηνπ VPU φπνπ πεξηιακβάλεηαη επίζεο ν έιεγρνο δηαζεζηκφηεηαο πφξηαο DSLAM, άιισο λα δηεπθξηληζηεί ηεθκεξησζεί ν ιφγνο ηεο ζεκαληηθήο απηήο ρξνληθήο απφθιηζεο πνπ πξνηείλεηαη. «Με ζθνπφ ηελ απνθπγή απνξξίςεσλ αηηεκάησλ ζε πεξηπηψζεηο εκηαζηηθψλ ή αγξνηηθψλ πεξηνρψλ φπνπ απνπζηάδεη ην Γηεπζπλζηνιφγην θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο Γ/λζεο ηνπ πειάηε επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο αλαγξαθήο ηνπσλπκίνπ ή άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζεκείσλ ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη αζαθήο ή απξνζδηνξίζηε ε Γ/λζε ηνπ Πειάηε, εθαξκφδεηαη ε θάησζη δηαδηθαζία. Σν αξρείν απηφ ζα έρεη πξνέιζεη κε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο google earth, φπνπ ζα δεηθλχεηαη κε θαηάιιειε ζήκαλζε (pin) ε ζέζε ηνπ ζεκείνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπγθεθξηκέλε Γ/λζε ηνπ πειάηε ηνπ Παξφρνπ» Θα πξέπεη λα πξνζηεζεί γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο, θαη ε δπλαηφηεηα ηνπ Παξφρνπ λα εηζάγεη ρεηξνθίλεηα ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ρψξνπ ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε, κέζσ εηζαγσγήο ηνπ ζεκείνπ ζε ράξηε

7 google maps πνπ ζα είλαη δηαζέζηκνο γηα ην ζθνπφ απηφ ζην WCRM, φπσο ιεηηνπξγεί ζήκεξα ε ζρεηηθή δηαδηθαζία. Θα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ νη θάησζη δηαηάμεηο, αλαθνξηθά κε ηα αηηήκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ άκεζα ιφγσ έιιεηςεο απεξρνκέλνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη γηα ηα αηηήκαηα πνπ απαηηνχλ εηδηθή θαηαζθεπή εληφο ησλ 200κ, φπσο ηζρχεη γηα ηελ πεξίπησζε ΣνΤΒ: «Αηηήκαηα θαηαζθεπήο VPU Light, ηα νπνία φζνλ αθνξά ηελ επηιεμηκφηεηα ή κε ηνπ VPU Light ραξαθηεξίδνληαη σο ειιείςεη δηθηχνπ, ζα παξακέλνπλ ζε εθθξεκφηεηα καδί κε ηα αληίζηνηρα αηηήκαηα πειαηψλ ιηαληθήο ηνπ ΟΣΔ. Γηα ηα ελ ιφγσ εθθξεκή αηηήκαηα ηεξείηαη ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη ε αληίζηνηρε δηαρείξηζή ηνπο γίλεηαη θαηά εληαίν ηξφπν, κφιηο δηαηεζεί ή απειεπζεξσζεί δεπγάξη απεξρνκέλνπ δηθηχνπ. Σα ζρεηηθά αηηήκαηα ζα παξακέλνπλ ζε αλακνλή, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν κελψλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ νπνίνπ, ζα γίλεηαη απηφκαηε αθχξσζή ηνπο. Γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα παξακέλνπλ ζε αλακνλή δελ ζα πξνζκεηξψληαη SLA ρξφλνη. Πεξίπησζε αθχξσζεο εθθξεκνχο αηηήκαηνο απφ ηνλ Σ.Π. δελ επηθέξεη θαλέλα θφζηνο. Αληίζεηα, εάλ ν Σ.Π. αθπξψζεη αίηεκα κεηά ηελ εηδνπνίεζε απφ ηνλ ΟΣΔ κέζσ ηνπ Π ΟΣΔ φηη βξέζεθε ν ζρεηηθφο πφξνο, ν ΟΣΔ ζα ρξεψζεη ηνλ πάξνρν κε ην αληίζηνηρν ηέινο αθχξσζεο ηεο αίηεζεο. Αηηήκαηα θαηαζθεπήο VPU Light πνπ απαηηνχλ εηδηθή θαηαζθεπή εληφο ησλ 200 m ζα δηαθνξνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ηα ειιείςεη δηθηχνπ θαη ζα παξαθνινπζνχληαη μερσξηζηά δεδνκέλνπ φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ απαηηείηαη εξγνιαβία γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζηχισλ ή ην ηξάβεγκα ηνπ θαισδίνπ θαη ζπλεπψο ην αίηεκα δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί άκεζα νχηε κπνξεί λα ππάξρεη δέζκεπζε σο πξνο ην ρξφλν πινπνίεζεο. Σα ζρεηηθά αηηήκαηα ζα παξακέλνπλ ζε αλακνλή, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη κελψλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ νπνίνπ, ζα γίλεηαη απηφκαηε αθχξσζή ηνπο. Γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα παξακέλνπλ ζε αλακνλή δελ ζα πξνζκεηξψληαη SLA ρξφλνη. Γηα ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο ν ΟΣΔ ζα παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ πξνο ελεκέξσζε ησλ ΣΠ ζηηγκηφηππν ηεο θαηάζηαζεο ησλ αηηεκάησλ, δηακέζνπ ζρεηηθήο αλαθνξάο πνπ ζα ιακβάλεηαη κέζσ ηνπ WCRM/LLU. H αλαθνξά ζα επηθαηξνπνηείηαη αλά εβδνκάδα. Οη Σ.Π. ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχλ ηελ ζεηξά ησλ αλσηέξσ αηηεκάησλ ζηελ εληαία ιίζηα κέζσ ηνπ Π ΟΣΔ, κε θαηάιιειε επηινγή ηνπ αηηήκαηνο VPU Light. Δπηπξφζζεηα ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα κέζσ ηνπ Π ΟΣΔ λα βιέπνπλ ζε εληαία ιίζηα ην ζχλνιν ησλ εθθξεκψλ αηηεκάησλ ηνπο θαη ηελ ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηνπ θαζελφο απφ απηά.» «Οη ιφγνη απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο VPU light είλαη πεξηνξηζηηθά νη θάησζη: γηα πεξηπηψζεηο VPU light ζε πθηζηάκελν ζπλδξνκεηή. Γηεχζπλζε ιεηηνπξγίαο ζχλδεζεο εθηφο νξίσλ ΣΚΜ φπνπ έρεη ιάβεη ν ΠΑΡΟΥΟ Απνκαθξπζκέλε πλεγθαηάζηαζε».

8 Θεσξνχκε φηη ζα πξέπεη λα απαιεηθζεί ε αλσηέξσ ππνγξακκηζκέλε πξφηαζε θαζψο ην VPU Light δελ ζπλδέεηαη κε ηελ ππεξεζία ηεο Απνκαθξπζκέλεο ζπλεγθαηάζηαζεο. 5. Ωο πξνο ηελ παξάγξαθν « Γηαδηθαζία Παξάδνζεο - Παξαιαβήο» Θα πξέπεη λα πξνζηεζεί ε δπλαηφηεηα ηνπ Παξφρνπ λα αηηεζεί ζπλδπαζηηθφ ξαληεβνχ ζε πεξίπησζε πνπ κεηά ηε κε απνδνρή ηνπ VPU light, δηαπηζησζεί εθ λένπ απφ ηνλ Πάξνρν δπζιεηηνπξγία ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ ΟΣΔ. πγθεθξηκέλα, πξνηείλνπκε ηελ πξνζζήθε ησλ θάησζη δηαηάμεσλ, αληίζηνηρσλ απηψλ πνπ ηζρχνπλ ζηελ παξάδνζε ΣνΤΒ. «Ο Σ.Π. δχλαηαη εθ λένπ, εληφο 2 ΔΗ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν ΟΣΔ ηνλ ελεκέξσζε κέζσ ηνπ Π ΟΣΔ γηα ηελ άξζε ηεο δπζιεηηνπξγίαο ή ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία θαηαρσξήζεθε ζην Π/ ΟΣΔ ε δπζιεηηνπξγία σο κε ππαηηηφηεηαο ΟΣΔ, λα ηνλ ειέγμεη κε ηα ζπζηήκαηα επνπηείαο & δηαρείξηζεο πνπ δηαζέηεη. Ο ρξφλνο απφ ηελ έλαξμε ησλ σο άλσ 2 ΔΗ θαη κέρξη λα δειψζεη εθ λένπ ν Σ.Π. «Με απνδνρή VPU light» ζεσξείηαη αλελεξγφο ρξφλνο θαη δελ ππνινγίδεηαη ζην SLA. Αθνχ παξέιζνπλ νη 2 ΔΗ εληφο ησλ νπνίσλ ν Σ.Π. έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ειέγμεη ην VPU light, θαη ν Σ.Π. δε δειψζεη «Με απνδνρή Βξφρνπ», γίλεηαη απηφκαηε απνδνρή ηνπ VPU light. Ο Σ.Π. εθφζνλ εληφο ησλ 2 ΔΗ δηαπηζηψζεη φηη ην VPU light: Λεηηνπξγεί θαιψο, δειψλεη ζην Π «Απνδνρή VPU light». Γελ ιεηηνπξγεί θαιψο, ειέγρεη αλ ε δπζιεηηνπξγία είλαη ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ δε δηαπηζηψζεη δπζιεηηνπξγία ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ, θαηαρσξεί ζην Π/ αίηεκα γηα ζπλδπαζηηθφ ξαληεβνχ, αθνινπζψληαο αλαινγηθά ηε «ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΡΑΝΣΔΒΟΤ», πνπ πεξηγξάθεηαη ζην RUO.» 6. Ωο πξνο ηελ παξάγξαθν « Πνξεία ησλ αηηεκάησλ βιάβεο γηα ππεξεζίεο VPU light» «Με ηελ άξζε ηεο βιάβεο απφ ηνπο ηερληθνχο ηνπ ΟΣΔ, ν Πάξνρνο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επαλαιάβεη ηνλ έιεγρν κε ηα ζπζηήκαηα επνπηείαο ηνπ, θαη αλ δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηελ άξζεο ηεο, λα δειψζεη κε απνδνρή. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα αλνίμεη κία λέα βιάβε θαη ζα επαλαιεθζνχλ νη πξνγξακκαηηζκέλνη έιεγρνη απφ ηνπο ηερληθνχο ηνπ ΟΣΔ.» Κξίλνπκε απαξαίηεην ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε κε απνδνρήο ηεο βιάβεο απφ ηνλ Πάξνρν, λα δνζεί ε δπλαηφηεηα λα αηηεζεί απνθιεηζηηθά απφ θνηλνχ ζπλάληεζε ηερληθψλ ΟΣΔ θαη Παξφρνπ πξνο επίηεπμε ζπκθσλίαο γηα ηελ επηδηφξζσζε ηεο σο άλσ βιάβεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο ΑΠΣΒ. Σν απνηέιεζκα ηεο ζπκθσλίαο ζρεηηθά κε ηελ ππαηηηφηεηα ηεο βιάβεο κεηά ην ζπλδπαζηηθφ ξαληεβνχ ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα αθνξά ζηε βιάβε ζην ζχλνιφ ηεο (ην ζπλδπαζηηθφ

9 ξαληεβνχ θαη ην αίηεκα βιάβεο). Δπίζεο αλάινγα κε ηα φξηα επζχλεο ηεο βιάβεο ζην ζχλνιφ ηεο (ΟΣΔ ή Παξφρνπ) ζα γίλεηαη θαη ε αληίζηνηρε ρξέσζε άζθνπεο κεηάβαζεο ζπλεξγείνπ. «ηελ πεξίπησζε επίζεο πνπ θαηά ηνλ έιεγρν ηεο βιάβεο απαηηείηαη έιεγρνο ζην ρψξν ηνπ πειάηε ηνπ Παξφρνπ αιιά δελ ήηαλ δπλαηή ε πξφζβαζε (ΚΛΔΙΣΟ) θαη ζπλεπψο δελ ήηαλ δπλαηφο ν έιεγρνο ηεο βιάβεο απφ ηνλ ΟΣΔ, ν Πάξνρνο ζα ρξεψλεηαη κε ην ηέινο άζθνπεο κεηάβαζεο ηεο αξρηθήο βιάβεο θαη ζα πξέπεη λα δειψζεη λέα βιάβε. Η λέα δήισζε ηεο βιάβεο δε ζεσξείηαη ζε θακία πεξίπησζε ακθηζβήηεζε ηεο άξζεο ηεο αξρηθήο βιάβεο.» Όπσο αλαθέξνπκε θαη αλσηέξσ, ν Πάξνρνο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αηηεζεί ζπλδπαζηηθφ ξαληεβνχ κεηά ην θιείζηκν ηεο αξρηθήο βιάβεο κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ «ΚΛΔΙΣΟ», ρσξίο λα ππνρξενχηαη λα αλνίμεη λέα βιάβε. ε θάζε πεξίπησζε δηαθσλνχκε κε ηελ παξαπάλσ δηαηχπσζε θαη θξίλνπκε επηβεβιεκέλε ηε δηαγξαθή ηεο σο πξνο ην ζεκείν πνπ πεξηνξίδεη ηελ δπλαηφηεηα ακθηζβήηεζεο ηεο αξρηθήο βιάβεο κέζσ ηεο δεχηεξε δήισζεο. Ιδίσο δε φηαλ βάζεη ηεο εκπεηξίαο καο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο έρεη εληνπηζηεί φηη ε βιάβε ζα κπνξνχζε λα είρε επηιπζεί απφ ηελ πξψηε δήισζε «ΚΛΔΙΣΟ» θαζψο ελ ηέιεη ε βιάβε εληνπίζηεθε ζε άιιν ζεκείν ηνπ δηθηχνπ ΟΣΔ. 7. Ωο πξνο ηελ παξάγξαθν « Υξφλνη παξάδνζεο VPU light» Κξίλνπκε απαξαίηεην λα κεησζνχλ νη πξνηεηλφκελνη ρξφλνη παξάδνζεο ηεο ππεξεζίαο VPU Light. Αλ θαη νη ελ ιφγσ ρξφλνη είλαη ίδηνη κε ηνπο αληίζηνηρνπο γηα ηελ παξάδνζε ηεο ππεξεζίαο ΣνΤΒ, σζηφζν δεδνκέλνπ φηη ην VPU Light δελ πεξηιακβάλεη ηηο ίδηεο αθξηβψο εξγαζίεο θαη ραξαθηεξηζηηθά κε ηνλ ΣνΤΒ, ζεσξνχκε φηη δελ πξέπεη λα έρνπλ ηνπο ίδηνπο ρξφλνπο πινπνίεζεο. 8. Ωο πξνο ηελ παξάγξαθν « Ρήηξεο Παξάδνζεο Τπεξεζίαο VPU light» Ο ελεξγφο αξηζκφο VPU light αλά νκάδα Α/Κ εθηφο SLA (Α) ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο: σο ππεξβάιινπζεο ην 110% ησλ αληίζηνηρσλ κελαίσλ πξνβιέςεσλ ηνπ Σ.Π. θαη νη νπνίεο ελεξγνπνηήζεθαλ θαηά ην ππφ εθθαζάξηζε έηνο». Θα πξέπεη λα γίλεη δηφξζσζε θαη αληηθαηάζηαζε ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν ηεο ιέμεο ΣνΒ/ ΣνΤΒ κε ηελ ιέμε VPU Light. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ , ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί αλαθνξά ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ξήηξαο απφξξηςεο ηνπ VPU light κεηά ηελ θαηαρψξεζε ηνπ σο επηιέμηκνπ, αλαινγηθά κε ηελ πεξίπησζε ησλ ΣνΒ/ΣνΤΒ.

10 9. Ωο πξνο ηελ παξάγξαθν « Υξφλνη Άξζεο Βιάβεο» Να κεησζνχλ νη πξνηεηλφκελνη ρξφλνη άξζεο VPU Light απφ 3ΔΗ ζε 1ΔΗ απφ ηελ επφκελε εξγάζηκε ηεο αλαγγειίαο ηεο βιάβεο ζην wcrm, φπσο ηζρχεη θαη ζην LLU. Κξίλνπκε φηη είλαη πνιχ κεγάιν ην δηάζηεκα θαη κε αλαινγηθφ ζε ζρέζε κε ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άξζε ηεο βιάβεο απφ ηελ πιεπξά ησλ ηερληθψλ ηνπ ΟΣΔ. Βάζεη δε ησλ ζηαηηζηηθψλ άξζεο βιαβψλ πνπ έρεη δειψζεη ε εηαηξεία καο ζην LLU, θαίλεηαη φηη κφλν νη κηζέο βιάβεο έρνπλ εληνπηζηεί ζε απεξρφκελν δίθηπν, αηνκηθή γξακκή θαη ππαίζξην θαηαλεκεηή. Οη ππφινηπεο βιάβεο αλ ιεηηνπξγνχζαλ ζε VPU light δελ ζα πθίζηαλην, κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηνλ ρξφλν θαη ην θφζηνο δηαρείξηζεο βιαβψλ απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ ΟΣΔ. ε θάζε πεξίπησζε, θαη δεδνκέλνπ φηη πάλσ απφ ην VPU Light ε εηαηξεία καο ζα παξέρεη ππεξεζίεο θσλήο ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηεο, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη ζπλδξνκεηέο δελ ζα παξακέλνπλ ρσξίο ηελ βαζηθή ππεξεζία θσλήο, γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δχν εκεξψλ (1 εκέξα γηα ηελ αλαγγειία θαη 1 γηα ηελ άξζε ηεο βιάβεο). 10. Ωο πξνο ηελ παξάγξαθν « Ρήηξεο ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο άξζεο βιάβεο» «ην πνζνζηφ 95%, πεξηιακβάλνληαη θαη νη αλαγγειζείζεο βιάβεο πνπ δηαπηζησκέλα δελ νθείινληαη ζε «Τπαηηηφηεηα ΟΣΔ». Ρήηξεο απνδίδνληαη γηα ηηο θαζπζηεξεκέλεο βιάβεο ππαηηηφηεηαο ΟΣΔ. Οη ξήηξεο ζα ππνινγίδνληαη ζε εηήζηα βάζε.» Να ηξνπνπνηεζεί ε αλσηέξσ παξάγξαθνο κε ηελ πξνζζήθε ηεο θάησζη ππνγξακκηζκέλεο θξάζεο, ψζηε λα ζπλάδεη θαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο ΑΠΣΒ. «ην πνζνζηφ 95%, πεξηιακβάλνληαη θαη νη αλαγγειζείζεο βιάβεο πνπ δηαπηζησκέλα δελ νθείινληαη ζε «Τπαηηηφηεηα ΟΣΔ». Ρήηξεο απνδίδνληαη γηα ηηο θαζπζηεξεκέλεο βιάβεο ππαηηηφηεηαο ΟΣΔ φζν θαη ππαηηηφηεηαο Σ.Π. Οη ξήηξεο ζα ππνινγίδνληαη ζε εηήζηα βάζε.» 11. Ωο πξνο ηελ παξάγξαθν « Πιεπξά Παξφρνπ: Γηεπαθέο GigE «ε πεξίπησζε πνπ κειινληηθά εγθαηαζηαζνχλ θφκβνη BNG πην θνληά ζε θάπνηα DSLAMs (ιφγσ ζπλερνχο εκπινπηηζκνχ ηνπ δηθηχνπ NGA) ν Πάξνρνο ζα πξέπεη λα δηαζπλδεζεί εληφο εχινγνπ δηαζηήκαηνο κε λέα θπθιψκαηα Ο.Κ.Τ.Α. / ΤΜΔΦ ζηνλ θνληηλφηεξν θφκβν BNG ζηα ζπγθεθξηκέλα DSLAMs.» Κξίλνπκε ζθφπηκε ηελ δηαγξαθή ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ. Θεσξνχκε θαηαρξεζηηθή ηελ φπνηα απζαίξεηε θαη κνλνκεξή ηξνπνπνίεζε απφ ηνλ ΟΣΔ ηνπ ηερληθνχ κνληέινπ πάλσ ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε αγνξά θαη ζην νπνίν έρνπλ επελδχζεη νη Σ.Π. Δθφζνλ ν ΟΣΔ επηιέγεη ζηελ παξνχζα ζρεδίαζε λα

11 ππάξρνπλ BNG ζε επίπεδν Α/Κ, ε πηζαλή εγθαηάζηαζε BNG ζε άιιν επίπεδν ζα απνηειέζεη άιιν «πξντφλ». «Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο θέληξσλ φπνπ ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ DSLAMs, απηά ζπγθεληξψλνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο θφκβσλ BNG. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν θάζε Πάξνρνο γηα λα θαιχςεη φια ηα DSLAMs ηνπ θέληξνπ απηνχ, ζα πξέπεη λα έρεη μερσξηζηφ θχθισκα Ο.Κ.Τ.Α ηχπνπ DSLAM ή Τ.ΜΔ.Φ.. ηχπνπ DSLAM κε θαζέλα απφ απηνχο.» Έλα δήηεκα πνπ ζέινπκε λα ζίμνπκε αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ backhaul ππεξεζηψλ είλαη φηη ν ζρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε πνπ έρεη επηιεγεί απφ ηνλ ΟΣΔ θαη εηδηθφηεξα ε θαηαλνκή ησλ νκάδσλ DSLAM ζε δηαθνξεηηθά switches, ππνρξεψλεη ηνπο παξφρνπο ζε νξηζκέλα Α/Κ λα πξνκεζεχνληαη πνιιαπιέο ΤΜΔΦ ζην ίδην Α/Κ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζην ζχλνιν ησλ θακπηλψλ ηνπ Α/Κ φπνπ παξέρνληαη ππεξεζίεο ηχπνπ DSLAM. Σν γεγνλφο απηφ πξνθαιεί πξφζζεην ζεκαληηθφ θφζηνο γηα ηνπο παξφρνπο. ην πιαίζην απηφ θξίλνπκε επηβεβιεκέλν λα εμεηαζηεί θαη λα πινπνηεζεί λένο ηξφπνο ζχλδεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ε ζχλδεζε λα πινπνηείηαη κε κηα εληαία ΤΜΔΦ ηχπνπ DSLAM ζε interface 1GB ή 10GB φπνπ ππάξρεη αλάγθε επαχμεζεο. 12. Ωο πξνο ηελ παξάγξαθν «24.9 Σεξκαηηθφο Δμνπιηζκφο γηα ππεξεζίεο VPU θαη VPU light» «Ο ΟΣΔ νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηελ θαηαιιειφηεηα, ηε ζπκβαηφηεηα θαη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ην δίθηπν ΟΣΔ θαη ηελ ελ γέλεη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ. Δπηπξφζζεηα ν ΟΣΔ νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα δηαθνπήο νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο ή βιάβεο ζηελ ππεξεζία VPU light, ιφγσ εζθαικέλεο εγθαηάζηαζεο ή ξχζκηζεο ηνπ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ απφ ηνλ Πάξνρν ή ηξίην.» Θα πξέπεη λα γίλεη αλαδηαηχπσζε ησλ αλσηέξσ έηζη ψζηε ν ΟΣΔ λα κελ έρεη επζχλε κφλν α) εθφζνλ ν εμνπιηζκφο ηνπ είλαη ζπκβαηφο κε ηα δηεζλή πξφηππα, θαη β) εθφζνλ ν ΟΣΔ έρεη δεκνζηεχζεη εγθαίξσο αλαιπηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δηαζχλδεζεο θαη νδεγίεο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ.

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ 1. Ως προς ηο Άρζρο 2.2 «Προϋποζέζεης δηάζεζες ηες σπερεζίας VPU» «Προϋπόζεζε 1: Ο Πάροτος ζα πρέπεη λα σπογράυεη ηελ ηζτύοσζα ύκβαζε RUO, ε οποία λα ηοσ δίλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Γεληθές παραηερήζεης: Α. Δπί ηεο αξρήο ε Δηαηξεία καο θξίλεη ζεηηθή ηελ εθθίλεζε εκπνξηθήο δηάζεζεο ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο VDSL, θαζψο ζεσξνχκε φηη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: Δπί ηεο αξρήο ε Δηαηξεία καο θξίλεη ζεηηθή ηελ πξφηαζε πινπνίεζεο λένπ πξντφληνο Virtual Partially Unbundled Light (VPU light), θαζψο ε πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Απόψεις/προηάζεις ηες εηαιρείας Forthnet AE επί ηες Δεμόζιας Διαβούλεσζες για ηεν Προζθορά Αναθοράς Χονδρικής Εσρσδωνικής Πρόζβαζες OTE 2011

Α. Απόψεις/προηάζεις ηες εηαιρείας Forthnet AE επί ηες Δεμόζιας Διαβούλεσζες για ηεν Προζθορά Αναθοράς Χονδρικής Εσρσδωνικής Πρόζβαζες OTE 2011 Α. Απόψεις/προηάζεις ηες εηαιρείας Forthnet AE επί ηες Δεμόζιας Διαβούλεσζες για ηεν Προζθορά Αναθοράς Χονδρικής Εσρσδωνικής Πρόζβαζες OTE 2011 Γεληθέο Παξαηεξήζεηο: 1. Γεδνκέλεο ηεο ζπλάθεηαο ησλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ «Παξνρή από ηελ εηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο (ΟΣΔ Α.Δ.)» ηεο ππεξεζίαο ρνλδξηθήο κε ηελ νλνκαζία Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Δηθνληθά Μεξηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ. Διδικόηεπα: Ι. Ππόζβαζη ζηον ΣοΒ:

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ. Διδικόηεπα: Ι. Ππόζβαζη ζηον ΣοΒ: Α. Απόψεισ/προτάςεισ τησ εταιρείασ Forthnet AE επί τησ Δημόςιασ Διαβοφλευςησ για την Προςφορά Αναφοράσ Αδεςμοποίητησ Πρόςβαςησ ςτον Τοπικό Βρόχο OTE 2012 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε ηεο Πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ OTE TV Μέζυ Γοπςθόπος 1. Ανηικείμενο 1.1 Με ηελ παξνχζα ζχκβαζε ν ΟΣΔ παξαρσξεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν (ζην εμήο πλδξνκεηήο ) ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο OTE TV Μέζσ Γνξπθφξνπ (ζην εμήο «Τπεξεζία»),

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Ο Σ Δ Α Γ Δ Μ Ο Π Ο Η Ζ Σ Ζ Π Ρ Ο Β Α Ζ Σ Ο Ν Σ Ο Π Η Κ Ο Β Ρ Ο Υ Ο & Υ Δ Σ Η Κ Δ ΤΠ Ζ Ρ Δ Η Δ

Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Ο Σ Δ Α Γ Δ Μ Ο Π Ο Η Ζ Σ Ζ Π Ρ Ο Β Α Ζ Σ Ο Ν Σ Ο Π Η Κ Ο Β Ρ Ο Υ Ο & Υ Δ Σ Η Κ Δ ΤΠ Ζ Ρ Δ Η Δ Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Ο Σ Δ Α Γ Δ Μ Ο Π Ο Η Ζ Σ Ζ Π Ρ Ο Β Α Ζ Σ Ο Ν Σ Ο Π Η Κ Ο Β Ρ Ο Υ Ο & Υ Δ Σ Η Κ Δ ΤΠ Ζ Ρ Δ Η Δ 2009 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ... 2 1. ΓΔΝΗΚΑ... 6 1.1. ΚΟΠΟ... 6 1.2 OΡΗΜΟΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Απηή ε Πεξηγξαθή ππεξεζίαο ("Πεξηγξαθή ππεξεζίαο") ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ πειάηε ("εζείο" ή "Πειάηεο") θαη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα