ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ"

Transcript

1 ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ Έληαμε παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην Γεληθφ ρνιείν «Δπηθνηλσλία - Κνηλσληθέο Γεμηφηεηεο θαη πλαηζζεκαηηθή Αγσγή» Σξφπνη έληαμεο ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο κέζσ δηαρείξεζεο ζπλαηζζεκάησλ Βησκαηηθφ εκηλάξην κε Πξαθηηθή Άζθεζε Η ρνιηθή ηάμε απφ κφλε ηεο δελ είλαη νκάδα Ο εθπαηδεπηηθφο, θαιείηαη λα κεηακνξθψζεη ην ηπραίν ζχλνιν ηεο ηάμεο ζε ΟΜΑΓΑ, κε ζηφρν ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε ηελ νπνία επηδηψθνπλ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηα λέα ρνιηθά βηβιία... Η κεηακφξθσζε ηεο ηάμεο ζε ΟΜΑΓΑ, κπνξεί λα γίλεη κέζσ δηεξγαζηψλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ όια ηα παηδηά θαη απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηά λα βξνχλ ηε ζέζε ηνπο κέζα ζ απηήλ θαη ηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. * Απνδνρή Έληαμε ζηελ Οκάδα ηεο Σάμεο. * πλαλαζηξνθέο - ρέζεηο θηιίαο / ζπλεξγαζίαο κε ηελ νκάδα ηεο Σάμεο θαη ηα παηδηά ηνπ ρνιείνπ: Δθπαίδεπζε ζηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξεζή ηνπο * Έληαμε ζε Οκαδηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη ζηνλ Οκαδηθφ / πλεξγαηηθφ ηξφπν ρνιηθήο δνπιεηάο. * ρνιηθή Βία: (ιεθηηθή / ςπρνινγηθή / ζσκαηηθή). Πξφιεςε - Γηαρείξεζε Αληηκεηψπηζε * Γεκηνπξγία θνηλψλ Δληαμηαθψλ Κηλήηξσλ Η εκεξίδα, εθηφο απφ απηφλνκν, ζα έρεη θαη εηζαγσγηθφ ραξαθηήξα, γηα εκεξίδεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Σν ζέκα ηνπο, ζα είλαη: Γηαρείξεζε ηεο καζεζηαθήο θαη γλσζηηθήο παξέκβαζεο, πξνζαξκνζκέλεο: - η ε λ π ξ α γ κ α η η θ φ η ε η α η ν π Δ ι ι ε λ η θ ν χ ρ ν ι ε ί ν π - η ν δ ε δ ν κ έ λ ν α λ α ι π η η θ φ π ξ φ γ ξ α κ κ α - η ε δ ε δ ν κ έ λ ε δ η δ α θ η έ α χ ι ε Γηεμαγσγή: Ννεκβξίνπ 2009 ΓΗΜΑΡΥΔΙΟ ΥΟΛΑΡΓΟΤ (Αίζνπζα «Μίθεο Θενδσξάθεο») Λεπηνκέξεηεο ζηηο επφκελεο ζειίδεο

2 ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΗΜΔΡΙΓΑ Έληαμε παηδηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην Γεληθό ρνιείν «Δπηθνηλσλία-Κνηλσληθέο Γεμηόηεηεο θαη πλαηζζεκαηηθή Αγσγή» Σξόπνη έληαμεο ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο, κέζσ δηαρείξηζεο ζπλαηζζεκάησλ Βησκαηηθό ζεκηλάξην κε πξαθηηθή άζθεζε Ννεκβξίνπ Γεκαξρείν Υνιαξγνύ (Αίζ. Μίθεο Θενδσξάθεο) Η ρνιηθή ηάμε απφ κφλε ηεο δελ είλαη νκάδα Ο εθπαηδεπηηθφο, θαιείηαη λα κεηακνξθψζεη ην ηπραίν ζχλνιν ηεο ηάμεο ζε ΟΜΑΓΑ, κε ζηφρν ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε ηελ νπνία επηδηψθνπλ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηα λέα ρνιηθά βηβιία... Η κεηακφξθσζε ηεο ηάμεο ζε ΟΜΑΓΑ, κπνξεί λα γίλεη κέζσ δηεξγαζηψλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ φια ηα παηδηά θαη απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηά λα βξνπλ ηε ζέζε ηνπο κέζα ζ απηήλ θαη ηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Κάζε παηδί κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, δπζθνιεχεηαη ζην θαλνληθφ ρνιείν, απφ δχν παξάγνληεο: Δληαμηαθνχο, θαη Μαζεζηαθνχο, νη νπνίνη: - Οδεγνχλ ην παηδί ζην λα απνξξίςεη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη λα απνκαθξπλζεί απφ απηφ. - Οδεγνχλ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζην λα απνξξίςεη θαη απνκαθξχλεη ην παηδί. Δπνκέλσο, θαινχκαζηε λα πεηχρνπκε: - Πξφιεςε /αληηκεηψπηζε / δηαρείξηζε ησλ αληηθηλήηξσλ θαη ησλ παξαγφλησλ απνκάθξπλζεο ηνπ παηδηνχ απφ ην ζρνιείν θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία - Γεκηνπξγία νηθείνπ / ζηαζεξνχ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, κε: - Απνδνρή έληαμε ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο. - Δθπαίδεπζε ζηε Γεκηνπξγία ζπλαλαζηξνθώλ - ζρέζεσλ θηιίαο / ζπλεξγαζίαο κε ηελ νκάδα ηεο ηάμεο θαη ηα παηδηά ηνπ ρνιείνπ. - Έληαμε ζε νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζηνλ νκαδηθό / ζπλεξγαηηθό ηξόπν ζρνιηθήο δνπιεηάο. - ρνιηθή Βία: (Λεκτική / Ψυχολογική / Σωματική). Πξόιεςε - δηαρείξεζε - αληηκεηώπηζε - Γεκηνπξγία εληαμηαθώλ θηλήηξσλ ζην παηδί θαη ζηα παηδηά ηεο ηάμεο / ζρνιείνπ Σελ απάληεζε ζηα ζέκαηα απηά, απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο επηζηεκνληθήο εκεξίδαο πνπ ζα γίλεη ηνλ Ννέκβξην ηνπ θαη είλαη αλαγθαία, γηα λα έρνπλ λφεκα νη εκεξίδεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ γηα ηε δηαρείξεζε ηεο καζεζηαθήο θαη γλσζηηθήο παξέκβαζεο, πξνζαξκνζκέλεο πάλσ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ Διιεληθνχ ρνιείνπ, ηνπ δεδνκέλνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο δεδνκέλεο δηδαθηέαο χιεο. «Είμαστε διαφορετικοί Γινόμαστε ομάδα με τα άλλα παιδιά» Πξσηαξρηθή πξνυπφζεζε γηά ηελ έληαμε ζηε γεληθή εθπαίδεπζε, είλαη ε παξνπζία ηνπ παηδηνχ κέζα ζηελ ηάμε. Σν κεγάιν εκπφδην πνπ πξέπεη λα μεπεξαζηεί γηά ην ζθνπφ απηφ, είλαη νη παξάγνληεο πνπ απνκαθξχλνπλ ην παηδί απφ ην ζρνιείν θαη ε έιιεηςε ακθίδξνκεο απνδνρήο κεηαμχ παηδηνχ θαη ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Απνκφλσζε, πεξηζσξηνπνίεζε, θαηάζιηςε, αλαζηνιή ηνπ καζεζηαθνχ ηνπ δπλακηθνχ, έθπησζε ηεο καζεζηαθήο ηνπ πξνζπάζεηαο, ζηνρνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, ρνιηθή βία, θαη απφξξηςε απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, είλαη κεξηθά ελδεηθηηθά πξνβιήκαηα πνπ θαινχκαζηε λα αληηκεησπίζνπκε... - Η πξόιεςε, δηαρείξεζε θαη αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ πξνβιεκάησλ, εμαξηάηαη θπξίσο από ηε ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή θαη ηε δηαρείξεζε ζπλαηζζεκάησλ ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ, ησλ άιισλ παηδηψλ ηεο νκάδαο, ηεο ηάμεο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ...

3 Δπίζεο, ε δηαρείξεζε ζπλαηζζεκάησλ, επεξεάδεη άκεζα θαη ηε ζρέζε ηνπ παηδηνχ κε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία - επνκέλσο θαη ηελ ίδηα ηε καζεζηαθή θαη γλσζηηθή δπλαηφηεηα θαη επίδνζε. Όια ηα εληαμηαθά πξνβιήκαηα, εμαξηψληαη θπξίσο, απφ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή δηαρείξεζε ηεο έληαμεο. Η ιχζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο, είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηά λα έρεη λφεκα ε παξέκβαζε ζηε καζεζηαθή θαη γλσζηηθή δηαδηθαζία ηνπ παηδηνχ, πνπ επεξεάδεηαη θαη εμαξηάηαη άκεζα απφ απηφ. Δίλαη ην κεγάιν θαη βαζηθφηεξν εκπφδην πνπ πξέπεη λα μεπεξαζηεί. Αλ ιπζεί απηφ ην πξφβιεκα, ε παξέκβαζε ζην καζεζηαθφ, είλαη πνιχ πηφ εχθνιε. - Σαπηόρξνλα, απνηειεί θαη ην πηό δύζθνιν θνκκάηη δηαρείξηζεο ζηελ εληαμηαθή παξέκβαζε, πνπ ζπλήζσο απνθεχγνπλ λα αθνπκπήζνπλ νη πεξηζζφηεξνη εηδηθνί. Σε δσηηθή αλάγθε θάιπςεο απηνχ ηνπ θελνχ, καο έρνπλ επηζεκάλεη θαη πνιινί γνλείο, εθπαηδεπηηθνί, εηδηθνί παηδαγσγνί θαη άιινη εκπιεθφκελνη ζηελ εληαμηαθή δηαδηθαζία. Κπξίσο όκσο, ηελ έρνπλ επηζεκάλεη ηα ίδηα ηα παηδηά, κε ην θησρό θίλεηξν γηα κάζεζε: Αο κελ μερλάκε, φηη πνιιά παηδηά, ιφγσ ρακειήο ρνιηθήο επίδνζεο, θησρνχ θηλήηξνπ θαη αθαηάιιειεο ζπκπεξηθνξάο, απεπζχλζεθαλ ζε εηδηθά θέληξα αμηνιφγεζεο, φπνπ δελ δηαπηζηψζεθε θάπνην εηδηθφ πξφβιεκα ή πάζεζε. - Γηά ηνπο ιφγνπο απηνχο, κεηά απφ πνιχ κειέηε θαη πξνεηνηκαζία, απνθαζίζακε ηε δηνξγάλσζε απηήο ηεο εκεξίδαο, αθνχ δηαζθαιίζακε ην κέγηζην επηζηεκνληθφ επίπεδν θαη θχξνο ησλ δηδαζθφλησλ. - Οη εκεξίδεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ σο ζπλέρεηα απηήο, ζα είλαη πξνζαξκνζκέλεο πάλσ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ Διιεληθνχ ρνιείνπ, ηνπ δεδνκέλνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο δεδνκέλεο δηδαθηέαο ύιεο. Η εκεξίδα, ζα ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε: - Σν πξώην κέξνο, ζεσξεηηθή αλάιπζε θαη δηδαζθαιία ηερληθψλ -Σν δεύηεξν κέξνο, βησκαηηθό κε πξαθηηθή εθπαίδεπζε, γηα ηελ νπνία νη εθπαηδεπφκελνη ζα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο. Γηνξγάλσζε: 1) Πεξηνδηθφ & θίλεζε γνληψλ «Παηδί εηδηθά Γηθαηώκαηα» 2) Δ.Γ.Α.Α.Φ. (Έλσζε γηα ηα Γηθαηψκαηα Αηφκσλ ηνπ Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο) ππφ ηελ αηγίδα ηεο νπνίαο δηνξγαλψλεηαη ην ζεκηλάξην. - Γειψζεηο ζπκκεηνρήο κέρξη 10 Ννεκβξίνπ. Γειψζηε έγθαηξα ηε ζπκκεηνρή ζαο, πξνθεηκέλνπ λα νξγαλσζνχλ ζσζηά ην πξφγξακκα θαη νη νκάδεο εξγαζίαο. Σα έζνδα ηεο εκεξίδαο ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζπιιφγνπ θαη ηνπ πεξηνδηθνχ πνπ εθθξάδεη ηελ θίλεζε ησλ γνληψλ θαη ησλ ζπιιφγσλ ηνπ Απηηζηηθνχ θάζκαηνο. - Πξνζνρή: Γηα ινγηζηηθνχο ιφγνπο, θαηαζέηνπλ αθξηβώο : Οη γνλείο: 39,93 Οη επαγγεικαηίεο & θνηηεηέο: 79,93 κε ηελ ζεκείσζε: «Γσξεά γηα ηελ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ Π.Δ.Γ» Σηκνιφγηα Απνδείμεηο: Όζνη ζέινπλ ηηκνιφγην ή απφδεημε, παξαθαινχληαη λα ην δειψζνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ, ψζηε λα εηνηκαζηνχλ θαη λα δνζνχλ έγθαηξα απφ ηε γξακκαηεία, πξνθεηκέλνπ λα κελ επηβαξπλζεί ην πξφγξακκα. Καηάζεζε: Δζληθή ηξάπεδα - αξ. ινγαξηαζκνύ: 099/ Πιεξνθνξίεο: / / / Σν πξόγξακκα ηεο εκεξίδαο ζηηο επόκελεο ζειίδεο

4 Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα Έληαμε παηδηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην Γεληθό ρνιείν «Δπηθνηλσλία - Κνηλσληθέο Γεμηόηεηεο θαη πλαηζζεκαηηθή Αγσγή» ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ ΓΗΜΑΡΥΔΙΟ ΥΟΛΑΡΓΟΤ Πξόγξακκα : Δγγξαθέο : Υαηξεηηζκνί ΗΜΔΡΑ 1 Η - 21 Ννεκβξίνπ : Δηζήγεζε: Βάγηα Παπαγεσξγίνπ «Πξνβιήκαηα πκπεξηθνξάο, Αλάπηπμεο θαη Φπρηθήο Τγείαο Παηδηώλ θαη Δθήβσλ» : πδήηεζε : Γηάιεηκκα : Δηζήγεζε: Καηεξίλα Βαγελά «Δθαξκνζκέλε έληαμε ζην Γεκνηηθό: Σα Πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηεο θαη ε δηαρείξεζή ηνπο. Γπζθνιίεο Λύζεηο πκπεξάζκαηα» : Δηζήγεζε: Αγγειηθή Γηαλλάηνπ «Peer Mediators»: Μέζνδνο γηα ηελ πξόιεςε ηεο βίαο από καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ : πδήηεζε : Γηάιεηκκα : Δηζήγεζε: Βάγηα Παπαγεσξγίνπ «Γηαηαξαρέο ηνπ Φάζκαηνο ηνπ Απηηζκνύ Η Παξνύζα Καηάζηαζε» : πδήηεζε Κιείζηκν πξώηεο κέξαο

5 ΗΜΔΡΑ 2 Η - 22 Ννεκβξίνπ : Υαηξεηηζκνί : Δηζαγσγηθά: Υαηξεηηζκόο ρνιηθώλ πκβνύισλ Δηδηθήο Αγσγήο: Ρόινο θαη δπζθνιίεο DR Γηώξγνο Σδίκαο ύκβνπινο Δηδηθήο Αγσγήο & Δθπαίδεπζεο Β Δθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο Αζελώλ. ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ - ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΙΑ: ( ) : - Οκάδα Α - Πξαθηηθή Άζθεζε «Peer Mediators» - Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο γηα ηε βία- Αγγειηθή Γηαλλάηνπ - Οκάδα Β - Βησκαηηθή Άζθεζε «Απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο» Μ. Καξαπαλαγηώηνπ : Γηάιεηκκα : - Οκάδα Α - Βησκαηηθή Άζθεζε «Έθηε Αίζζεζε» - Βάγηα Παπαγεσξγίνπ - Οκάδα Β - Βησκαηηθό εξγαζηήξην «Οκαιή Έληαμε ησλ καζεηώλ κε ηδηαίηεξεο ζπκπεξηθνξέο ζηελ ηάμε» Μ. Καξαπαλαγηώηνπ : Γηάιεηκκα Δλαιιαγή Οκάδσλ Δξγαζίαο : - Οκάδα Α - Βησκαηηθό εξγαζηήξην «Οκαιή Έληαμε ησλ καζεηώλ κε ηδηαίηεξεο ζπκπεξηθνξέο ζηελ ηάμε» Μ. Καξαπαλαγηώηνπ. - Οκάδα Β - Πξαθηηθή Άζθεζε «Peer Mediators» Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο γηα ηε βία Αγγειηθή Γηαλλάηνπ : Γηάιεηκκα : - Οκάδα Α - Βησκαηηθή Άζθεζε «Απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο» Μ. Καξαπαλαγηώηνπ - Οκάδα Β - Βησκαηηθή Άζθεζε «Έθηε Αίζζεζε» - Βάγηα Παπαγεσξγίνπ : πδήηεζε - Κιείζηκν Γηεκέξνπ

6 Δηζεγεηέο & Δηζεγήζεηο Βάγια Παπαγεωργίου Πεξηιεπηηθά, απφ ην βηνγξαθηθφ ηεο αλαθέξνπκε: 1) Παλεπηζηήκην ηνπ Λνλδίλνπ : Πηπρίν Παηδνςπρηαηξηθήο απφ ην Ιλζηηηνχην Φπρηαηξηθήο. 2) Παλεπηζηήκην Chapel Hill-Βφξεηα Καξνιίλα / ΗΠΑ: Δμεηδίθεπζε ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ 3) Παλεπηζηήκην Birmingham / Μ. Βξεηαλία: Δμεηδίθεπζε ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ 4) Παλεπηζηήκην Yale (Γέει) ΗΠΑ: Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ βηβιίσλ γηά ηνλ απηηζκφ πνπ δηδάζθνληαη εθεί: («Handbook of Autism and Developmental Disorders») & «Mental Health Interventions and Services for Vulnerable Children and Young People» 5) TEACCH (Θεξαπεία & εθπαίδεπζε παηδηψλ κε απηηζκφ) - Θεξαπεχηξηα & εθπαηδεπηήο ηεο κεζφδνπ Δθπαίδεπζε εηδηθεπφκελσλ γηαηξψλ θνηηεηψλ ηαηξηθήο θαη ςπρνινγίαο θαη επαγγεικαηηψλ. 6) Γηδάθησξ ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο Δπίζεο, έρεη δηαηειέζεη: 7) Δπηζηεκνληθά ππεχζπλε ηνπ Ιαηξνπαηδαγσγηθνχ Κέληξνπ Β. Διιάδαο ηνπ Φ.Ν.Θ. 8) Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Παηδνςπρηαηξηθήο ζηελ Ιαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ - Η πξώηε εηζήγεζή ηεο «Πξνβιήκαηα πκπεξηθνξάο, Αλάπηπμεο θαη Φπρηθήο Τγείαο Παηδηώλ θαη Δθήβσλ» ζα αλαιχζεη Πξνβιήκαηα πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ έληαμε & νκαιή θνίηεζε, ζε ζρέζε κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θαη ηελ ςπρηθή πγεία παηδηψλ θαη εθήβσλ ζην ρνιείν. Θα αλαιπζνχλ βαζηθέο αξρέο αληηκεηψπηζεο θαη νδεγίεο αμηνιφγεζεο, παξεκβάζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο. - Η δεύηεξε εηζήγεζή ηεο, «Γηαηαξαρέο ηνπ Φάζκαηνο ηνπ Απηηζκνύ Η Παξνύζα Καηάζηαζε» ζα αλαιχζεη ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηελ έξεπλα θαη απφ ηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε. ηηο αιιαγέο ζηελ ηαμηλφκεζε θαη ηηο δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο, ηελ πξψηκε δηάγλσζε θαη ηελ πξψηκε παξέκβαζε, ηηο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο γηα παηδηά θαη εθήβνπο - ηε βησκαηηθή άζθεζε κε ηίηιν «Έθηε Αίζζεζε», ζα παξνπζηάζεη ηε κέζνδν πνπ έρεη αλαπηπρζεί απφ ηελ Carol Gray, (ζπγγξαθέα ηεο κεζφδνπ ησλ Κνηλσληθψλ Ιζηνξηψλ). Αληηθείκελν, ε θαηαλφεζε ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ θαη ησλ αλαγθψλ πνπ πξνθαινχλ, νη ηξφπνη γηά ηελ απνδνρή θαη ηελ ελζσκάησζε αηφκσλ κε ζεκαληηθέο απνθιίζεηο. ηφρνο, ε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, γηα ηελ απνδνρή ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ ζην ζρνιείν.

7 Μαρία Καραπαναγιώτου Βαζηθέο πνπδέο - Πηπρίν Αξηζηνηειείνπ Παλ/κίνπ Παηδαγσγηθφ ηκήκα Νεπηαγσγψλ. - Παλεπηζηήκην ηνπ Λνλδίλνπ (Institute of Education): Μεηαπηπρηαθφ ζηελ Φπρνινγία & εθπαίδεπζε Αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο - Παλεπηζηήκην Leiden (Οιιαλδία): Δμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο ζην ηκήκα Δηδηθήο Αγσγήο / έδξα θαζ. Ιna van Berckelaer-Onnes. - European Agency for the Assessment of Special Needs: κέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο κε ηελ ειιεληθή απνζηνιή ζηηο Βξπμέιιεο - Δηδηθεχζεηο: Δθπαίδεπζε αηφκσλ κε απηηζκφ & άιιεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ζηελ πξσηνβάζκηα & Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε - Μέζνδνο TEACCH, & PECS επάξθεηα ζην «Αζελά Σέζη». - Δξγαζηαθή εκπεηξία: ΔΛΔΠΑΠ Θεζζαινλίθεο (Νεπηαγσγείν) - ΙΔΚ (ηκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο) -Πακκαθάξηζηνο & Παηδνςπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν Πεληέιεο (εηδηθά ζρνιεία) - Δηδηθφ Νεπηαγσγείν Κσθψλ & Βαξεθφσλ Φηινζέεο (πξντζηακέλε) - Δπηκνξθσηηθφ Πξφγξακκα «Γηαρείξηζε Πξνβιεκάησλ ρνιηθήο Σάμεο» ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ (εθπαηδεχηξηα). - Η πξώηε εηζήγεζή ηεο «Απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο ζηε ζρνιηθή ηάμε - Βησκαηηθή πξνζέγγηζε» : Γηα λα απνδερηεί θάπνηνο ηε δηαθνξεηηθφηεηα πξέπεη πξψηα λα ηελ αλαγλσξίζεη. ηε βησκαηηθή απηή πξνζέγγηζε ζα δηεξεπλεζνχλ νη δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ κε ηδηαίηεξεο ζπκπεξηθνξέο φπσο απαληψληαη ζηελ θαλνληθή ηάμε θαη ζα δνζνχλ ηερληθέο θαη ζεσξεηηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο. Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο "Καηαλνψληαο ηνπο Φίινπο" ζα πξνζπαζήζνπκε λα απαληήζνπκε ζε εξσηήκαηα, φπσο: Πψο πεξηγξάθνπκε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ζηνπο ππφινηπνπο καζεηέο; πφηε; πνηνί εκπιέθνληαη ζε απηή ηε δηαδηθαζία; - Η δεύηεξε εηζήγεζή ηεο «Οκαιή Έληαμε ησλ καζεηώλ κε ηδηαίηεξεο ζπκπεξηθνξέο ζηελ ηάμε»: Η ζπλεξγαζία ηεο εηδηθήο θαη ηεο θαλνληθήο αγσγήο σο βαζηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο ηεο επηηπρεκέλεο έληαμεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. - Όιν θαη πεξηζζφηεξνη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θνηηνχλ ζε ζρνιεία γεληθήο αγσγήο. Η αλαγθαηφηεηα ηεο πξνζαξκνγήο ηφζν ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, φζν θαη ηνπ γεληθφηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο, θαζηζηά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο αγσγήο αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ζρνιείνπ γεληθήο αγσγήο. Πνηεο ζηξαηεγηθέο απηήο ηεο ζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα ζηελ πξάμε; Απηφ ην εξγαζηήξην ζα εμεηάζεη ηα κνληέια & ηηο αξρέο ηεο ζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο παξέρνληαο νδεγίεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ θαλνληθνχ ζρνιείνπ θαη ηεο εηδηθήο αγσγήο γηα ηελ άκεζε εθαξκνγή ηνπο.

8 Αγγελική Γιαννάτου - Βαζηθέο πνπδέο: Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην - Κιαζηθή Φηινινγία - δηδαθηηθή ησλ Νέσλ Διιεληθψλ. - Δηδίθεπζε: ρνιηθή βία πξφγξακκα "Οκφηηκνη Μεζνιαβεηέο". - Δξγαζηαθή εκπεηξία: Γεκφζηα Δθπαίδεπζε - Φηιφινγνο ( ) Πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά ηεο ρνιηθήο βίαο ζηε Γεκφζηα Δθπαίδεπζε ( ) Η εηζήγεζή ηεο κε ζέκα Peer Mediators ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: α) Θεσξεηηθά γηα ηε κέζνδν πξφιεςεο ηεο βίαο κε ηνπο νκφηηκνπο κεζνιαβεηέο β) ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην ζρνιείν ηεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ ηελ πξνεγνχκελε ζρνιηθή ρξνληά γ) Απαληήζεηο ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα ζε εξσηήζεηο ηνπ πλήγνξνπ ηνπ Παηδηνχ δ) Πξνβνιή ζρεηηθνχ video βαζηζκέλνπ ζε ζελάξην καζεηψλ, πνπ πεξηιακβάλεη δξακαηνπνίεζε ζχγθξνπζεο θαη αθνινπζεί ε κεζνιάβεζε. - ηε βησκαηηθή άζθεζε πνπ ζα θάλεη ηε δεχηεξε κέξα ζα παξνπζηάζεη θάπνηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη ζα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο θαη λα δξακαηνπνηήζνπλ θάπνηεο ζπγθξνχζεηο (πνπ ζπλέβεζαλ ή είλαη θαληαζηηθέο)θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επηιπζνχλ κε ηε βνήζεηα νκφηηκσλ κεζνιαβεηψλ Κατερίνα Βαγενά - Βαζηθέο πνπδέο: Δηδηθή Αγσγή (ηκ. Δθπαηδεπηηθήο & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ «Μαθεδνλία» - ηνκέαο εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο) - Μεηαπηπρηαθά: Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε (Παλεπ/κην «Μαθεδνλία») - Δπηκνξθψζεηο: Πξνγξάκκαηα εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, ζε Διιάδα θαη Δμσηεξηθφ. - Δξγαζηαθή Δκπεηξία: ΜΔΑΔ Α βάζκηαο εθπαίδεπζεο (6εηήο) - Δξεπλεηηθφ έξγν ζηνπο ηνκείο ηεο Αμηνιφγεζεο θαη ησλ Με Λεθηηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ Παξάιιειε ηήξημε ζε Γεκφζην ρνιείν. ηελ εηζήγεζή ηεο, ζα αλαιχζεη ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο πξαθηηθέο αληηκεηψπηζεο ζηελ πινπνίεζε ηεο έληαμεο κέζα ζην θαλνληθφ ρνιείν, βγαικέλα απφ ηελ πξαθηηθή εκπεηξία ηεο εθαξκνζκέλεο έληαμεο παηδηψλ κε εθπαηδεπηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ζην θαλνληθφ ρνιείν.

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α ειίδα ΠΡΟΛΟΓΟ....... 5 ΓΗΟΗΚΖΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 2010...... 6 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ/ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ. 11 ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 25 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ εθήβσλ ζην Διιεληθό ζρνιείν: Σν παξάδεηγκα ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Σα Κένηρα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως ζσνδεηικός κρίκος ηης βαζικής εκπαίδεσζης με ηην ηριηοβάθμια και ειδικούς επιζηήμονες και θορείς. Σο παράδειγμα διημερίδας ζηη Μεγάλη Βρύζη Λάμιας. Μαξίλα Παπαγεωξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) Βερανζέροσ 22, 6ος όροφος, ΤΗΛ ΦΑΞ : 2105242386, 210 3845434, 210 3835093 gt.asgme@gmail.gr, www.goneis.org. Αζήλα 30-06-2014 ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΤΜΠΔΠΡΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σεύσορ 1 Μάπηιορ 2013 Πεπιεσόμενα Θεμαηικέρ πεπιοσέρ Γηεζλείο Δθπαηδεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Πξνζαλαηνιηζκόο κάξθεηηλγθ θαη ζπκκεηόρσλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ ειιεληθώλ Α.Ε.Θ. Επηβιέπνπζα: Πνιίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 31 Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο 1, Ησάλλεο Δ. Θενδσξόπνπινο 2 emanolas@fmenr.duth

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΠΡΟ 400) ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, ΣΕΠΑΚ (Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Σν

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 60 ΜΕΧΡΙ ΗΜΕΡΑ. ΠΟΤ ΒΡΙΚΟΜΑΣΕ ΗΜΕΡΑ;

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 60 ΜΕΧΡΙ ΗΜΕΡΑ. ΠΟΤ ΒΡΙΚΟΜΑΣΕ ΗΜΕΡΑ; Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 60 ΜΕΧΡΙ ΗΜΕΡΑ. ΠΟΤ ΒΡΙΚΟΜΑΣΕ ΗΜΕΡΑ; Ε. ΚΟΥΒΑΡΑΚΗ Ψυχολόγος, MSc Κλινικής Ψυχολογίας ΑΙΚ. ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ Ψυχολόγος, MSc Κλινικής Ψυχολογίας Κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ψυχολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ Λεπθσζία, Μάξηηνο 2014 Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «ρνιηθνί Λαραλόθεπνη:

Διαβάστε περισσότερα

Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Φηιηππηάδαο. οθία Θάνος Οηθνλνκνιφγνο ΣΔΗ Ζπείξνπ

Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Φηιηππηάδαο. οθία Θάνος Οηθνλνκνιφγνο ΣΔΗ Ζπείξνπ Η διοίκηζη ολικήρ ποιόηηηαρ και ηο κοινό πλαίζιο αξιολόγηζηρ ζηα Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ. «Η άποτη ηυν εκπαιδεςηικών για ηην Γιοίκηζη Ολικήρ ποιόηηηαρ» Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ Δλζσκάησζεο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ.) ζηε καζεζηαθή θαη δηνηθεηηθή δηαδηθαζία (Αλαζεσξεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 -

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 - ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 - ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΤΝΟΦΖ... 3 ΔΝΟΣΖΣΑ 1: TITΛΟ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ... 28 ΔΝΟΣΖΣΑ 2: ΑΝΑΛΤΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ - ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ... 69 ΔΝΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος Εσρωπαϊκή Επιηροπή Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος (Ιζτύει από ηην 1 Ιανοσαρίοσ 2011) e cdc.e uropa.e u 1 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Διαβάστε περισσότερα