Suomi FO-IS115N PIKAOPAS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Suomi FO-IS115N PIKAOPAS"

Transcript

1 Suomi FO-IS5N PIKAOPAS Yksityiskohtaisempia ohjeita asetusten teosta ja FO-IS5N-mallin käytöstä on CD-ROM-levyn käytönaikaisessa oppaassa. Avaa opas asettamalla CD-ROM-levy CD-ROMasemaan ja napsauta esiin tulevasta näytöstä Browse CD Contents (Selaa CD-levyn sisältöä. Kaksoisnapsauta Manual (Käyttöopas) -kansiota ja sitten English -kansiota CD-ROM-levyllä ja kaksoisnapsauta sitten kohtaa FO-IS5N Online Manual.pdf. Avaa pikaopas kaksoisnapsauttamalla Quick Guide (Pikaopas) -kansiota. (Huomaa: Käyttöoppaan lukemiseen tarvitaan Adobe Reader -ohjelma. Adobe Reader -ohjelman voit asentaa kaksoisnapsauttamalla CD-ROM-levyn Adobe Reader -kansiota ja kaksoisnapsauttamalla sitten AdbeRdrxxx_en_US.exe.) Varmista, että käsilläsi ovat seuraavat osat. Jos jotain puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään. Käsiosa Asiakirjan luovutustaso Käsiosan johto Puhelinlin jan johto Väriainek asetti Paperitaso Vastaanotettuj en asiakirjojen taso Rumpuk asetti Asiakirjan syöttötaso Rapid (Pika) -näppäin tarrat Liitä käsiosa. Kaikki yritys- ja tuotenimet, joita tässä pikaoppaassa käytetään ovat omistajiensa tuotemerkkejä. CD-ROM-levy Pikaopas () Kiinnitä tasot. Aseta tasot kulmassa ja kierrä takaisin. Kytke verkkojohto maadoitettuun V, vaihtovirtapistorasiaan. Kytke puhelinlinjan johto TEL. LINE (PUHELINLINJA) - päätteeseen ja puhelinpistorasiaan. 6 Asenna värikasetti ja rumpukasetti.. Avaa laitteen yläluukku.. Paina vapautuspainiketta ➊ ja avaa etuluukku ➋.. Avaa sivuluukku. Vaara! Älä koske tulostusosaston sisäosiin laitteen oltua käytössä. Osa tulostusosaston osista kuumenee erittäin voimakkaasti. 4. Irrota rumpukasetti pakkauksestaan. Aseta kasetti tulostusosastoon liu'uttamalla se paikoilleen ohjaimia pitkin. 5. Irrota väriainekasetti pakkauksestaan. Ravista kasettia sivulta sivulle neljä tai viisi kertaa kuten kuvassa on näytetty. 6. Aseta väriainekasetti tulostusosastoon, liu'uta sitä ohjaimia pitkin kunnes se naksahtaa paikoilleen. Tartu tähän kahvaan kasetin työntämiseksi paikoilleen. Tartu tähän kahvaan kasetin asettamiseksi paikoilleen. Vaara! Älä altista rumpua valolle muutamia minuutteja kauemmaksi aikaa. Älä koske vihreää sylinteriä. 7. Sulje sivuluukku ➊, etuluukku ➋ ja yläluukku ➌. 8. Paina valitaksesi NEW (UUSI) ja paina sitten. (Tämä nollaa väriainekasetin laskurin.) 9. Nollaa rumpukasetin laskuri: a. Paina INFO, paina sitten kunnes [LIFE] (KÄYTTÖIKÄ) tulee näkyviin näyttöön. b. Paina, paina sitten kunnes [CLEAR DRUM COUNTER] (TYHJENNÄ RUMMUN LASKURI) tulee näkyviin. Näyttö: c. Paina. TONER EXCHANGED? =NEW, =OLD PAINETTU THAIMAASSA (TCADH404XHZZ)

2 Suomi 7 Aseta paperia.. Leyhytä paperia ja napauta paperipinon reunaa tasaista pintaa vasten pinon tasoittamiseksi.. Vedä paperitaso eteen ➊. Tartu paperiohjaimeen ja säädä sen leveys paperiin sopivaksi ➋. Aseta paperipino paperitasoon, tulostuspuoli ylöspäin ➌. 8 Kytke laite lähiverkkoon. Laite kytketään verkkoon Ethernet-kaapelilla (ei mukana). Osta 0Base-T/00Base-TX straight-through (normaali) -kaapeli. Kytke kaapelin toinen pää laitteen verkkoporttiin. Kytke toinen pää kytkimen tai keskittimen verkkoporttiin. Seuraavassa on esitetty normaali asetus.. Työnnä paperitaso takaisin alas. 9 Tarkista laitteen IP-osoite ja yhteys. Laite tarvitsee IP-osoitteen yhteyden muodostamiseen. Jos verkko on asetettu määrittämään automaattisesti IP-osoitteet (DHCP käytössä), laite vastaanottaa IP-osoitteen automaattisesti, kun se on kytketty verkkoon. Jos verkko edellyttää staattisen IP-osoitteen määrittämistä laitteelle, katso kohdasta Verkkoasetukset käytönaikaisen oppaan sivulta 45 miten asetat IP-osoitteen. Tarkista laitteen IP-osoite ja yhteys ja seuraavasti:. Paina INFO, paina sitten kunnes näkyviin tulee [NETWORK INFORMATION] (VERKKOTIEDOT).. Paina. Jos näytössä näkyy [IP ADDRESS/DHCP: ON], (IP-OSOITE/DHCP:PÄÄLLÄ), laite on vastaanottanut IP-osoitteen automaattisesti ja voi muodostaa yhteyden. IP-osoite näkyy toisella rivillä. Laitteen isäntänimen saa näkyviin painamalla. Jos näytössä näkyy [IP ADDRESS/DHCP: ON], (IP-OSOITE/DHCP:POIS), laitteeseen on asetettu staattinen IP-osoite ja se voi muodostaa yhteyden. IP-osoite näkyy toisella rivillä. Laitteen isäntänimen saa näkyviin painamalla. Jos näkyviin tule viesti [NOW CONNECTING / CHECK LATER] (YHDISTETÄÄN / TARKISTA MYÖHEMMIN), poistu painamalla hetki ja toista toimenpide uudelleen. STOP, odota Jos näkyviin tulee viesti, että laite ei saa yhteyttä... Tarkista Ethernet-kaapeli. Ovatko kytkennät tehty kunnolla? Käytätkö straight-through (ei crossover) kaapelia 0Base-T/00Base-TXkaapelina? Yritä kytkeä virta pois ja kytke se sitten takaisin reitittimestä tai muusta laitteesta, johon laite on kytketty. Jos näytössä näkyy [IP ADDRESS/DHCP: FAIL], (IP-OSOITE/DHCP: EPÄONNISTUI) laite ei löydä IP-osoitetta automaattisesti. Irrota Ethernet-kaapeli ja laita se takaisin paikoilleen. Käynnistä uudelleen DHCP-palvelimena toimiva laite. Lisätietoja on käytönaikaisen oppaan sivuilla 9 ja 0. 0 Määritä sähköpostiasetukset Skannaa sähköpostiin -toiminnolle laitteen verkkosivulla. Laitteen verkkosivulle pääsee kaikista samaan verkkoon kytketyistä tietokoneista. Kirjoita laitteen isäntänimi (tai IP-osoite) tietokoneen verkkoselaimen osoitepalkkiin. (Katso kohta 9 edellä, laitteen isäntänimen tarkistus.) Kun verkkosivu avautuu, napsauta valikkoruudussa Setup (Sähköpostiasetukset).. Kirjoita laitteen isäntänimi selaimen osoitepalkkiin.. Napsauta Setup (Sähköpo stiasetuk set) sähköpost iasetusten avaamise ksi.. Syötä SMTP Server (SMTP-palvelimen) isäntänimi tai IP-osoite. 4. Jos SMTP-palvelin tarvitsee SMTP Authentication (SMTP autentikointia), valitse tämä valintaruutu ja syötä User Name (Käyttäjänimi) ja Password (Salasana). Jos palvelu tarvitsee POP before SMTP (POP ennen SMTP), valitse tämä valintaruutu ja syötä seuraavat tiedot. 5. Syötä Sender Name (Lähettäjän nimi) ja E- mail Address (Sähköpostiosoite). (Olemassa olevan tilin osoitetta voi käyttää; laitteen lähettämien sähköpostien vastaukset lähetetään tähän osoitteeseen.) Asenna tulostimen ohjain. Asenna tulostinohjain jokaiseen tietokoneeseen, joka käyttää laitetta tulostimena. Laitteen käyttämiseksi tulostimena se on liitettävä verkkoon ja sillä on oltava IP-osoite kuten kohdassa 9 edellä on kuvattu.. Aseta laitteen mukana tullut CD-ROMlevy tietokoneen CD-ROM-asemaan.. Esiin tulevassa aloitusnäytössä napsauta Install Printer Driver (Asenna tulostinohjain). Jos aloitusnäyttö ei tule näkyviin automaattisesti, käynnistä CD-ROMlevyltä Launch.exe. (Avaa Oma tietokone, kaksoisnapsauta CD- ROM-asemaa ja kaksoisnapsauta Launch.exe.) Valitse kieli napsauttamalla Language Options (Kieliasetukset) -painiketta.. Noudata näytön ohjeita tulostinohjaimen asentamiseksi. 6. Kun olet valmis, tallenna asetukset napsauttamalla Submit (Lähetä).

3 FO-IS5N VEILEDNING FOR HURTIGOPPSETT Norsk For detaljerte instruksjoner om oppsett og bruk av FO-IS5N, se den elektroniske veiledningen på CD-ROMen. Du åpner veiledningen ved å sette inn CD-ROMen i CD-ROM-stasjonen og klikke Browse CD Contents (Bla gjennom CD-innhold) i skjermbildet som vises. Dobbeltklikk mappen Manual (Håndbok) og deretter mappen English på CD-ROMen, og dobbeltklikk deretter FO-IS5N Online Manual.pdf (FO-IS5N elektronisk håndbok.pdf). Dobbeltklikk mappen Quick Guide (Hurtigveiledning) for å åpne hurtigreferanseveiledningen. (Merk: Adobe Reader kreves for å vise håndboken. Du installerer Adobe Reader ved å dobbeltklikke mappen Adobe Reader på CD-ROMen og deretter dobbeltklikke AdbeRdrxxx_en_US.exe.) Kontroller at du har følgende deler. Kontakt forhandleren hvis noen av dem mangler. Telefonrør Utbrett for dokumenter Ledning til telefonrør Telefonl edning Tonerkas sett Papirbrett Mottaksbrett for dokumenter Trommel patron Dokument materbrett Etiketter for hurtigtaster Koble til telefonrøret. Alle firmanavn og produktnavn som vises i denne oppsettveiledningen, er varemerker tilhørende sine respektive eiere. CD-ROM Veiledning for hurtigoppsett () Monter brettene. Sett inn brettene i vinkel, og drei dem på plass. Sett inn strømledningen i et 4 5 jordet AC-uttak på 0 0 V. Koble telefonledningen til TEL. LINE-kontakten og vegguttak for telefon. 6 Installer tonerkassetten og trommelpatronen.. Åpne toppdekselet på maskinen.. Trykk på utløseren ➊, og åpne frontdekselet ➋.. Åpne sidedekselet. OBS! Ikke berør innsiden av utskriftskammeret når maskinen har vært i drift. Delene i utskriftskammeret kan bli svært varme. 4. Ta ut trommelpatronen fra emballasjen. Sett inn patronen i utskriftskammeret ved å skyve den inn langs ledeskinnene. 5. Ta ut tonerkassetten fra emballasjen. Rist kassetten fra side til side fire eller fem ganger som vist i illustrasjonen. 6. Sett inn tonerkassetten i utskriftskammeret ved å skyve den inn langs ledeskinnene til den klikker på plass. Ta tak i dette håndtaket for å skyve inn patronen. Ta tak i dette håndtaket for å sette inn kassetten. OBS! Ikke utsett trommelen for lys i mer enn noen minutter. Ikke ta på den grønne sylinderen. 7. Lukk sidedekselet ➊, frontdekselet ➋ og toppdekselet ➌. 8. Trykk på for å velge NEW (NY), og trykk deretter på. (Da tilbakestilles telleren for tonerkassetten.) 9. Tilbakestill telleren for trommelpatronen: a. Trykk på INFO, og trykk deretter på inntil [LIFE] (LEVETID) vises på skjermen. b. Trykk på, og trykk deretter på inntil [CLEAR DRUM COUNTER] (TILBAKESTILL TROMMELTELLER) vises. Skjerm: c. Trykk på. TONER EXCHANGED? =NEW, =OLD TRYKT I THAILAND

4 Norsk 7 Legg i papir.. Luft papiret, og bank kantene mot en flat overflate for å jevne ut bunken.. Trekk papirplaten forover ➊. Klem på papirskinnen og juster den til bredden på papiret ➋. Sett inn papirbunken i skuffen, med utskriftssiden opp ➌. 8 Koble maskinen til nettverket. Maskinen kobles til ved hjelp av en Ethernet-kabel (ikke inkludert). Kjøp en vanlig rett kabel av typen 0Base-T/00Base-TX. Koble den ene enden av kabelen til LAN-porten på maskinen. Koble den andre enden til LAN-porten på svitsjen eller huben. Et typisk oppsett vises nedenfor.. Skyv papirplaten ned igjen. 9 Kontroller maskinens IP-adresse og tilkoblingen. Det kreves en IP-adresse for at maskinen skal kunne kommunisere. Hvis nettverket er konfigurert slik at IP-adresser tilordnes automatisk (DHCP aktivert), mottar maskinen automatisk en IP-adresse når den kobles til. Hvis nettverket krever at en statisk IP-adresse tilordnes maskinen, kan du gå til Nettverksinnstillinger på side 45 i den elektroniske veiledningen for å angi IP-adressen. Følg disse trinnene for å kontrollere maskinens IPadresse og tilkoblingen:. Trykk på INFO, og trykk deretter på inntil [NETWORK INFORMATION] (NETTVERKSINFORMASJON) vises.. Trykk på. Hvis skjermen viser [IP ADDRESS/DHCP: ON] (IP- ADRESSE/DHCP: PÅ), mottok maskinen en IPadresse automatisk og er i stand til å kommunisere. IP-adressen vises på den andre linjen. Hvis du vil vise maskinens vertsnavn, trykker du på. Hvis skjermen viser [IP ADDRESS/DHCP: OFF] (IP-ADRESSE/DHCP: AV), er det angitt en statisk IP-adresse og maskinen er i stand til å kommunisere. IP-adressen vises på den andre linjen. Hvis du vil vise maskinens vertsnavn, trykker du på. Hvis [NOW CONNECTING / CHECK LATER] (KOBLER NÅ TIL / PRØV SENERE) vises, trykker STOP du på for å avslutte, venter en liten stund og gjentar deretter prosedyren på nytt. Hvis det vises en melding som indikerer at maskinen ikke kan kommunisere... Sjekk Ethernet-kabelen. Er tilkoblingene godt festet? Bruker du en rett (ikke krysset) kabel av typen 0Base-T/00Base-TX? Prøv å slå av og deretter på igjen strømmen til ruteren eller annen enhet som maskinen er koblet til. Hvis skjermen viser [IP ADDRESS/DHCP: FAIL] (IP-ADRESSE/DHCP: MISLYKKET), er ikke maskinen i stand til å automatisk hente en IP-adresse. Ta ut og sett inn igjen Ethernetkabelen. Start opp enheten som fungerer som DHCP-server på nytt. Se side 9 og 0 i den elektroniske veiledningen for mer informasjon. 0 Konfigurer e-postinnstillinger for Skanne til e-post på maskinens nettside. Du kan åpne maskinens nettside fra en hvilken som helst datamaskin som er koblet til samme nettverk som maskinen. Skriv inn maskinens vertsnavn (eller IP-adresse) i adressefeltet i nettleseren på datamaskinen. (Se avsnitt 9 ovenfor om hvordan du sjekker maskinens vertsnavn.) Når nettsiden åpnes, klikker du Setup (E-postoppsett) i menyrammen.. Skriv inn maskinens vertsnavn i nettleserens adressefelt.. Klikk Setup (Epostoppsett) for å åpne e- postinnstillin gene.. Angi vertsnavnet eller IP-adressen til SMTPserveren. 4. Hvis SMTP-serveren krever SMTP Authentication (SMTP-autentisering), velger du denne avmerkingsboksen og angir User Name (Brukernavn) og Password (Passord). Hvis tjenesten krever POP before SMTP (POP før SMTP), velger du denne avmerkingsboksen og angir følgende informasjon. 5. Angi Sender Name (Sendernavn) og Address (Epostadresse). (Du kan bruke adressen til en eksisterende konto. Svar på e-post som sendes fra maskinen, sendes til denne adressen.) Installer skriverdriveren. Installer skriverdriveren på alle datamaskiner som skal bruke maskinen som skriver. Hvis maskinen skal brukes som skriver, må den være koblet til nettverket og ha en IP-adresse som forklart i avsnitt 9 ovenfor.. Sett inn CD-ROMen som følger med maskinen i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.. Klikk Install Printer Driver (Installer skriverdriver) i det første skjermbildet som vises. Hvis det første skjermbildet ikke vises automatisk, kjører du Launch.exe på CD-ROMen. (Åpne My Computer (Min datamaskin), dobbeltklikk CD-ROM-stasjonen og dobbeltklikk Launch.exe.) Klikk Language Options (Språkalternativer) for å velge språk.. Følg instruksjonene på skjermen for å installere skriverdriveren. 6. Når du er ferdig, klikker du Submit (Send inn) for å lagre innstillingene.

5 Ο ΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ FO-IS5N Ελληνικά Για λεπτοµερείς οδηγίες σχετικά µε την αρχική ρύθµιση και τη χρήση του FO- IS5N, ανατρέξτε στον ηλεκτρικό οδηγό που θα βρείτε στο CD-ROM. Για να ανοίξετε τον οδηγό, τοποθετήστε το CD-ROM στη µονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας και, στην οθόνη που εµφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Browse CD Contents (Αναζήτηση στα περιεχόµενα του CD). Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Manual (Εγχειρίδιο), µετά στο φάκελο English στο CD-ROM και, στη συνέχεια, διπλό κλικ στο αρχείο FO-IS5N Online Manual.pdf. Για να ανοίξετε τον οδηγό γρήγορης αναφοράς, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Quick Guide (Γρήγορος οδηγός). (Σηµείωση: Για την προβολή του εγχειριδίου απαιτείται το Adobe Reader. Για να εγκαταστήσετε το Adobe Reader, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Adobe Reader του CD-ROM και, στη συνέχεια, διπλό κλικ στο αρχείο AdbeRdrxxx_en_US.exe.) Όλες οι επωνυµίες εταιρειών και τα ονόµατα προϊόντων που εµφανίζονται στον οδηγό γρήγορης αρχικής ρύθµισης είναι εµπορικά σήµατα των αντιστοίχων κατόχων τους. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα εξαρτήµατα που ακολουθούν. Αν κάτι λείπει, επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο. Ακουστικό εξόδου εγγράφων CD-ROM Καλώδιο ακουστικού Καλώδιο τηλεφωνικής γραµµής χαρτιού Κασέτα του τόνερ Οδηγός γρήγορης αρχικής ρύθµισης () ληφθέντων εγγράφων Κασέτα του τυµπάνου τροφοδότηση ς εγγράφων Ετικέτες γρήγορων πλήκτρων Συνδέστε το ακουστικό. Προσαρτήστε τους δίσκους. Τοποθετήστε τους δίσκους υπό γωνία και στρέψτε τους προς τα πίσω. Συνδέστε το καλώδιο 4 5 τροφοδοσίας σε γειωµένη πρίζα εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC), 0-0 V. Συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραµµής στην υποδοχή TEL. LINE (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ) και σε τηλεφωνική πρίζα τοίχου. 6 Εγκαταστήστε την κασέτα του τόνερ και την κασέτα του τυµπάνου.. Ανοίξτε το επάνω κάλυµµα της συσκευής. Προσοχή! Μην αγγίζετε το εσωτερικό του διαµερίσµατος εκτύπωσης µετά την έναρξη λειτουργίας της συσκευής. Τα εξαρτήµατα του διαµερίσµατος εκτύπωσης µπορεί να υπερθερµανθούν.. Πιέστε το µοχλό αποδέσµευσης ➊ και ανοίξτε το µπροστινό κάλυµµα ➋.. Ανοίξτε το πλαϊνό κάλυµµα. 4. Αφαιρέστε την κασέτα του τυµπάνου από τη συσκευασία της. Τοποθετήστε τη µέσα στο διαµέρισµα εκτύπωσης, σύροντάς την κατά µήκος των οδηγών. 5. Αφαιρέστε την κασέτα του τόνερ από τη συσκευασία της. Κουνήστε την αριστερά-δεξιά τέσσερις ή πέντε φορές µε τον τρόπο που υποδεικνύεται στην εικόνα. 6. Τοποθετήστε την κασέτα του τόνερ µέσα στο διαµέρισµα εκτύπωσης, σύροντάς την κατά µήκος των οδηγών ωσότου κουµπώσει στη σωστή θέση. Πιάστε αυτή τη λαβή για να σπρώξετε την κασέτα προς τα µέσα. Πιάστε αυτή τη λαβή για να τοποθετήσετε την κασέτα. Προσοχή! Μην αφήνετε το τύµπανο εκτεθειµένο στο φως για περισσότερο από λίγα λεπτά. Μην αγγίζετε τον πράσινο κύλινδρο. 7. Κλείστε το πλαϊνό κάλυµµα ➊, το µπροστινό κάλυµµα ➋ και το επάνω κάλυµµα ➌. Οθόνη ενδείξεων: TONER EXCHANGED? =NEW, =OLD 8. Πιέστε το για επιλέξετε «NEW (ΝΕΟ)» και, στη συνέχεια, πιέστε το. (Έτσι µηδενίζεται ο µετρητής της κασέτας του τόνερ.) 9. Μηδενίστε το µετρητή της κασέτας τύµπανου: α. Πιέστε το INFO και ύστερα το ωσότου στην οθόνη εµφανιστεί η ένδειξη [LIFE (ΖΩΗ)]. β. Πιέστε το και ύστερα το ωσότου εµφανιστεί η ένδειξη [CLEAR DRUM COUNTER (ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΤΥΜΠΑΝΟΥ)]. γ. Πιέστε το. ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΤΑΪΛΑΝ Η

6 Ελληνικά 7 Τοποθετήστε χαρτί.. Ξεφυλλίστε το χαρτί και µετά χτυπήστε τις άκρες σε επίπεδη επιφάνεια για να ισιώσει η στοίβα.. Τραβήξτε την πλάκα χαρτιού προς τα εµπρός ➊. Πιέστε τον οδηγό χαρτιού και προσαρµόστε τον στο πλάτος του χαρτιού ➋. Τοποθετήστε τη στοίβα του χαρτιού µέσα στο δίσκο µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα επάνω ➌. 8 Συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυό σας. Η σύνδεση της συσκευής γίνεται µε καλώδιο Ethernet (δεν περιλαµβάνεται στη συσκευασία). Φροντίστε να αγοράσετε ένα καλώδιο straight-through (κανονικό) για 0Base-T/00Base-TX. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου στη θύρα LAN της συσκευής. Συνδέστε το άλλο άκρο σε θύρα LAN του διακόπτη ή του διανοµέα σας. Η τυπική αρχική ρύθµιση υποδεικνύεται παρακάτω.. Πιέστε προς τα κάτω την πλάκα χαρτιού ώστε να επιστρέψει στη θέση της. 9 Ελέγξτε τη διεύθυνση IP και τη σύνδεση της συσκευής. Για να επικοινωνήσει η συσκευή απαιτείται διεύθυνση IP. Αν το δίκτυό σας είναι αρχικά ρυθµισµένο να εκχωρεί αυτόµατα διευθύνσεις IP (µε ενεργοποιηµένο DHCP), η συσκευή θα λαµβάνει αυτόµατα διεύθυνση IP όταν συνδέεται. Αν το δίκτυό σας απαιτεί την εκχώρηση στατικής διεύθυνσης IP στη συσκευή, για να ορίσετε τη διεύθυνση IP θα πρέπει να ανατρέξετε στις «Ρυθµίσεις δικτύου» στη σελίδα 45 του διαδικτυακού οδηγού. Για να ελέγξετε τη διεύθυνση IP και τη σύνδεση της συσκευής ακολουθήστε τα εξής βήµατα:. Πιέστε το INFO και µετά το ωσότου εµφανιστεί η ένδειξη [NETWORK INFORMATION (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ)].. Πιέστε το. Αν η οθόνη εµφανίσει την ένδειξη [IP ADDRESS/DHCP: ON ( ΙΕΥΘΥΝΣΗ IP/DHCP: ΕΝΕΡΓΗ)], αυτό σηµαίνει ότι η συσκευή έλαβε διεύθυνση IP αυτόµατα και είναι δυνατό να επικοινωνήσει. Η διεύθυνση IP εµφανίζεται στη δεύτερη γραµµή. Για να δείτε το όνοµα του κεντρικού υπολογιστή της συσκευής πιέστε το. Αν η οθόνη εµφανίσει την ένδειξη [IP ADDRESS/ DHCP: OFF ( ΙΕΥΘΥΝΣΗ IP/DHCP: ΑΝΕΝΕΡΓΗ)], αυτό σηµαίνει ότι έχει οριστεί στατική διεύθυνση IP και η συσκευή είναι δυνατό να επικοινωνήσει. Η διεύθυνση IP εµφανίζεται στη δεύτερη γραµµή. Για να δείτε το όνοµα του κεντρικού υπολογιστή της συσκευής πιέστε το. Αν εµφανιστεί η ένδειξη [NOW CONNECTING / CHECK LATER (ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗ / ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΡΓΟΤΕΡΑ)], πιέστε το STOP για έξοδο, περιµένετε λίγο και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τη διαδικασία. Αν εµφανιστεί µήνυµα που υποδεικνύει ότι η συσκευή δεν είναι δυνατό να επικοινωνήσει... Ελέγξτε το καλώδιο Ethernet. Οι συνδέσεις είναι σταθερές; Χρησιµοποιείτε καλώδιο straightthrough (όχι crossover) για 0Base-T/00Base- TX; οκιµάστε να διακόψετε και, στη συνέχεια, να αποκαταστήσετε την ηλεκτρική τροφοδοσία προς το δροµολογητή ή κάθε άλλη διάταξη µε την οποία είναι συνδεδεµένη η συσκευή. Αν η οθόνη εµφανίσει την ένδειξη [IP ADDRESS/ DHCP: FAIL ( ΙΕΥΘΥΝΣΗ IP/DHCP: ΑΠΟΤΥΧΙΑ)], αυτό σηµαίνει ότι η συσκευή δεν µπόρεσε να αποκτήσει διεύθυνση IP αυτόµατα. Αποσυνδέστε και µετά ξανασυνδέστε το καλώδιο Ethernet. Επανεκκινήστε τη συσκευή που λειτουργεί ως διακοµιστής DHCP. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις σελίδες 9 και 0 του διαδικτυακού οδηγού. ιαµορφώστε τις παραµaέτρους όλων των ρυθµίσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για Scan to 0 (Σάρωση σε ) στην ιστοσελίδα της συσκευής. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα της συσκευής από κάθε υπολογιστή που είναι συνδεδεµένος στο ίδιο δίκτυο µε τη συσκευή. Πληκτρολογήστε το όνοµα του κεντρικού υπολογιστή (ή τη διεύθυνση IP) της συσκευής στη γραµµή διευθύνσεων του προγράµµατος που χρησιµοποιεί ο υπολογιστής σας για την πλοήγηση στο διαδίκτυο. (Για να εξακριβώσετε το όνοµα του κεντρικού υπολογιστή της συσκευής ανατρέξτε στην ενότητα 9.) Όταν ανοίξει η ιστοσελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή Setup (Αρχική ρύθµιση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) στο πλαίσιο του µενού.. Πληκτρολογήστε το όνοµα του κεντρικού υπολογιστή της συσκευής στη γραµµή διευθύνσεων του προγράµµατος για την. Κάντε κλικ στην επιλογή Setup (Αρχική ρύθµιση ηλεκτρονικο ύ ταχυδροµείο υ) για να ανοίξετε τις ρυθµίσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Πληκτρολογήστε το όνοµα του κεντρικού υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP 4. Αν ο διακοµιστής SMTP απαιτήσει SMTP του διακοµιστή SMTP. Authentication (Έλεγχο ταυτότητας SMTP), επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου και πληκτρολογήστε User Name (Όνοµα χρήστη) και Password (Κωδικό πρόσβασης). 6. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Submit (Υποβολή) για να αποθηκευτούν οι ρυθµίσεις σας. Αν ο πάροχός σας απαιτεί POP before SMTP (POP πριν από SMTP), επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου και πληκτρολογήστε τις πληροφορίες που ακολουθούν. 5. Πληκτρολογήστε Sender Name (Όνοµα αποστολέα) και Address ( ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). (Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε κάποιον ήδη υπάρχοντα λογαριασµό. Οι απαντήσεις στην ηλεκτρονική αλληλογραφία που στέλνετε από τη συσκευή θα στέλνονται στη διεύθυνση αυτή.) Εγκαταστήστε το πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή. Εγκαταστήστε το πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή σε κάθε υπολογιστή που θα χρησιµοποιεί τη συσκευή ως εκτυπωτή. Για να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή ως εκτυπωτή, πρέπει να είναι συνδεδεµένη στο δίκτυό σας και να έχει διεύθυνση IP, όπως εξηγείται στην ενότητα 9.. Τοποθετήστε το CD-ROM που συνόδευε τη συσκευή στη µονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας.. Στην αρχική οθόνη που εµφανίζεται κάντε κλικ στην επιλογή Install Printer Driver (Εγκατάσταση προγράµµατος οδήγησης εκτυπωτή). Αν η αρχική οθόνη δεν εµφανιστεί αυτόµατα, εκτελέστε το αρχείο Launch.exe του CD-ROM. (Ανοίξτε το φάκελο «My Computer (Ο υπολογιστής µου)», κάντε διπλό κλικ στη µονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας και διπλό κλικ στο αρχείο «Launch.exe».) Για να επιλέξετε τη γλώσσα κάντε κλικ στο κουµπί Language Options (Επιλογές γλώσσας.. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να γίνει η εγκατάσταση του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή.

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Copyright 2007 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα µη δηµοσιευµένα δικαιώµατα προστατεύονται από το νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών. Τα XEROX, CentreWare, ControlCentre,

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser

Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βήµα 1. Άνοιγµα συσκευασίας... 3 Βήµα 2. Κατανόηση λειτουργίας του εκτυπωτή... 5 Βήµα 3. Τοποθέτηση του ιµάντα µεταφοράς και των κασετών γραφίτη...

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew T&W matr-x 4Ew ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 Ασύρµατο ADSL2+ Router 1 Καλώδιο Ethernet RJ45 2 Τηλεφωνικά Καλώδια RJ11

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1600 Wi-Fi Μοντέλο D6400. Περιεχόμενα συσκευασίας

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1600 Wi-Fi Μοντέλο D6400. Περιεχόμενα συσκευασίας Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή, βρείτε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Online Åêêßíçóç

Εγχειρίδιο Χρήσης Online Åêêßíçóç Εγχειρίδιο Χρήσης Online Åêêßíçóç Κάντε click στο πλήκτρο "Εκκίνηση". Εισαγωγή Το εγχειρίδιο χρήσης περιγράφει τις λειτουργίες εκτύπωσης του ψηφιακού πολυµηχανήµατος e-studio6. Για περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Σημείωση: Με δύο αποσπώμενες κεραίες. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Για τους πελάτες που πραγματοποιούν συνδέσεις δικτύου σε λειτουργικό σύστημα Windows

Για τους πελάτες που πραγματοποιούν συνδέσεις δικτύου σε λειτουργικό σύστημα Windows Για τους πελάτες που πραγματοποιούν συνδέσεις δικτύου σε λειτουργικό σύστημα Windows Όταν χρησιμοποιείτε διαφορετικό λειτουργικό σύστημα ή αρχιτεκτονική για τον server και τον client, οι συνδέσεις δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

PowerNet 200 Powerline Adapter

PowerNet 200 Powerline Adapter PowerNet 200 Powerline Adapter Εγχειρίδιο Χρήστη 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 2 1. Περιεχόµενα Συσκευασίας... 3 2. Η συσκευή PowerNet 200... 3 Χαρακτηριστικά Προϊόντος... 4 2.1 Ενδείξεις LED... 4 2.2 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Περιεχόμενα συσκευασίας 1 Εισαγωγή στο υλικό Εξωτερική περιγραφή ΔΙΑΦΟΡΕΣ Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (E-MAIL)

ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (E-MAIL) Ορφανίδου 67 & Κονδυλάκη, Πατήσια Tηλ. Κέντρο: 210-22.23.799 Fax: 210-21.39.576 Ε-mail: iservices@omac.gr Web Site: http://www.omac.gr ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (E-MAIL) ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απολαύστε το WiFi επόμενης γενιάς

Απολαύστε το WiFi επόμενης γενιάς Κάντε περισσότερα Απολαύστε το WiFi επόμενης γενιάς Η νέα επέκταση εμβέλειας WiFi υποστηρίζει το πρότυπο δικτύωσης 802.11ac. Αυτό το νέο πρότυπο προσφέρει καλύτερη ταχύτητα, βελτιωμένη αξιοπιστία και μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο ΣΥΝ ΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΙΚΤΥΟ (LAN) (Λειτουργικό Σύστηµα Windows 98/Millennium Ed.) Εισαγωγή Για να µπορεί ένας υπολογιστής να συνδεθεί σε τοπικό δίκτυο θα πρέπει κατ αρχήν να βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL D6300

Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL D6300 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Για ασφαλή και σωστή χρήση, βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε τις Πληροφορίες Ασφαλείας στις "Οδηγίες Φωτοαντιγραφής" πριν τη χρήση του μηχανήματος. Εισαγωγή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής μόντεμ Wi-Fi DSL D6200 Οδηγός εγκατάστασης

Υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής μόντεμ Wi-Fi DSL D6200 Οδηγός εγκατάστασης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης i Περιεχόµενα Προετοιµασία Ε220...1 Οδηγός Εγκατάστασης...1 Εισαγωγή στην Εφαρµογή Ε220 Manager...3 Υπηρεσίες Internet...4 SMS...4 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Danfoss Solar Inverters TLX Series

Danfoss Solar Inverters TLX Series Danfoss Solar Inverters TLX Series Οδηγός ενημέρωσης λογισμικού Rev. date: 2013-05-22 L00410588-03_27 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2 Εισαγωγή 2 Αποποίηση 2 2. Απαιτήσεις προ-ενημέρωσης 3 Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ) 1.Εισαγωγή Για να µπορέσει ένας υπολογιστής να συνδεθεί στο τοπικό δίκτυο του Ιονίου θα πρέπει κατ' αρχήν να βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής WiFi Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band Μοντέλο R8000. Περιεχόμενα συσκευασίας. Βίντεο εγκατάστασης

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής WiFi Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band Μοντέλο R8000. Περιεχόμενα συσκευασίας. Βίντεο εγκατάστασης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή, βρείτε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτές Lexmark E260, E260d και E260dn Series

Εκτυπωτές Lexmark E260, E260d και E260dn Series Εκτυπωτές Lexmark E260, E260d και E260dn Series Οδηγός χρήσης Μάιος 2008 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο N I

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο N I Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο N I - 7 0 7 5 1 3 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 4 Χ Ρ Ή Σ Η 4 Ε Γ Κ Α Τ Ά Σ Τ Α Σ Η Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Ύ 5 Δ Ι Α Μ Ό

Διαβάστε περισσότερα

PL 14E Powerline Ethernet Adapter

PL 14E Powerline Ethernet Adapter Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 2 Το PL 14E Powerline Ethernet Adapter 2 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 3 2.1 Περιγραφή Hardware 3 2.2 Απαιτήσεις συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ρύθµισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η168Ν. Διεύθυνση: Αδριανείου 2, Τ.Κ. 115 25 Αθήνα, www.hol.gr, τηλ. εξυπηρέτησης πελατών: 13844.

Οδηγίες Ρύθµισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η168Ν. Διεύθυνση: Αδριανείου 2, Τ.Κ. 115 25 Αθήνα, www.hol.gr, τηλ. εξυπηρέτησης πελατών: 13844. Δεκέµβριος 12 Οδηγίες Ρύθµισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η168Ν Διεύθυνση: Αδριανείου 2, Τ.Κ. 115 25 Αθήνα, www.hol.gr, τηλ. εξυπηρέτησης πελατών: 13844 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart 5510 series

HP Photosmart 5510 series HP Photosmart 5510 series Περιεχόμενα 1 Βοήθεια HP Photosmart 5510 series...3 2 Γνωριμία με το HP Photosmart Εξαρτήματα του εκτυπωτή...5 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου...6 Περιεχόμενα 3 Πώς μπορώ να;...7

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Οδηγός Χρήστη Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 2. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 6 3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9 4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τρόποι πρόσβασης στο Email σας

1. Τρόποι πρόσβασης στο Email σας Email Account: student: Αντικαθίσταται µε το username κάθε φοιτητή. department: Ανάλογα µε το τµήµα στο οποίο ανήκει κάθε φοιτητής αντικαθιστά την παραπάνω λέξη µε την αντίστοιχη του τµήµατός του. Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Απρίλιος, 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBSCO... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Η-ΒΙΒΛΙΩΝ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας Wi-Fi επεκτείνει το δίκτυο Wi-Fi, ώστε να περιλαμβάνει την περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη

Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: Z01G Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: Z01G001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών ιαχείριση ιαχείριση σε περιβάλλον Web Τηλεδιαχείριση Πλεονεκτήµατα Κοινή χρήση Internet - Μία σύνδεση internet ευρείας περιοχής προσφέρει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης του SMART AC

Οδηγίες Χρήσης του SMART AC Οδηγίες Χρήσης του SMART AC GR Δήλωση Συμμόρφωσης Δια του παρόντος, δηλώνουμε ότι αυτό το A/C είναι εναρμονισμένο με τις απαραιτητες απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Directive 1999/5/EC. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

MS310 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4514 Μοντέλο(α): 220, 230

MS310 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4514 Μοντέλο(α): 220, 230 MS310 Series Οδηγός χρήσης Αύγουστος 2014 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4514 Μοντέλο(α): 220, 230 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...5 Γνωριμία με τον εκτυπωτή...7 Εύρεση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου Ν300 WNR2000v3

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου Ν300 WNR2000v3 Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου Ν300 WNR2000v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Αύγουστος 2010 208-10669-01 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ETHERNET (CAT5 UTP)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ Dual Band Gigabit N600 DGND3700v2

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ Dual Band Gigabit N600 DGND3700v2 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το μηχάνημα. Έναρξη. Αντιγραφή. Φαξ. Εκτύπωση. Σάρωση. Διακομιστής Εγγράφων.

Οδηγός Χρήστη. Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το μηχάνημα. Έναρξη. Αντιγραφή. Φαξ. Εκτύπωση. Σάρωση. Διακομιστής Εγγράφων. Οδηγός Χρήστη Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το μηχάνημα Έναρξη Αντιγραφή Φαξ Εκτύπωση Σάρωση Διακομιστής Εγγράφων Web Image Monitor Προσθήκη Χαρτιού και Τόνερ Αντιμετώπιση προβλημάτων Παράρτημα Για πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ

Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ Σελίδα 1 / 8 Πίνακας περιεχομένων 1. Γενικά...3 2. Ρυθμίσεις για προχωρημένους...3 α.

Διαβάστε περισσότερα

hp LaserJet 3300mfp series

hp LaserJet 3300mfp series hp LaserJet 3300mfp µ hp LaserJet 3300mfp series οδηγός «Ξεκινώντας» Πληροφορίες για τα πνευµατικά δικαιώµατα Πνευµατικά δικαιώµατα Hewlett-Packard Company 2002 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual Οδηγίες Χρήσης 1 ΛΕΠΤΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ Αγαπητέ μας πελάτη, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που αγοράσατε την Ασύρματη Πρίζα Τηλεφώνου Wireless Phone Jack και/ή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Κατά τη διάρκεια της χρόνιας 2002-2003, τα σχολεία εξοπλίστηκαν µε υπολογιστές µάρκας ARROW

Διαβάστε περισσότερα

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS Στην παράγραφο αυτή, θα περιγράψουµε τη χρήση του προγράµµατος Outlook Express, που ενσωµατώνεται στις περισσότερες εκδόσεις των MS Windows. Για να εκτελέσουµε την

Διαβάστε περισσότερα

LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM

LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον Ασύρματο Δρομολογητή Ευρείας Ζώνης Sweex 140 Nitro XM. Με

Διαβάστε περισσότερα

PWR Αναμμένο Υποδηλώνει ότι το μόντεμ είναι ενεργοποιημένο. 1-4 Αναμμένο Υποδηλώνει ότι ένας υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στην αντίστοιχη θύρα.

PWR Αναμμένο Υποδηλώνει ότι το μόντεμ είναι ενεργοποιημένο. 1-4 Αναμμένο Υποδηλώνει ότι ένας υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στην αντίστοιχη θύρα. MO201 / MO201UK Sweex ADSL 2/2+ Modem/Router Annex A Εισαγωγή Μην εκθέτετε το Sweex ADSL 2/2+ Modem/Router Annex A σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης του SmartSolutions

Οδηγός χρήσης του SmartSolutions Οδηγός χρήσης του SmartSolutions 2009 www.lexmark.com Περιεχόμενα Πληροφορίες για το SmartSolutions...4 Τι είναι οι λύσεις SmartSolutions;...4 Συνιστώμενες απαιτήσεις συστήματος...6 Κατανόηση του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

PLC 14E Powerline Camera

PLC 14E Powerline Camera PLC 14E Powerline Camera Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 2 Η PLC 14E Powerline Camera 2 2.1 Χαρακτηριστικά προϊόντος 3 2.2 Περιγραφή Hardware 3 2.3

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Ιούλιος 2010 208-10651-01 v1.0 Εμπορικά σήματα Το NETGEAR και το λογότυπο NETGEAR

Διαβάστε περισσότερα

9500 Series Ξεκινώντας

9500 Series Ξεκινώντας 9500 Series Ξεκινώντας 2007 www.lexmark.com Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια Χρησιμοποιήστε μόνο την πηγή τροφοδοσίας και το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχονται με το προϊόν αυτό ή την εγκεκριμένη από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 Wireless Gigabit Router

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 Wireless Gigabit Router Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 Wireless Gigabit Router NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Ιούνιος 2010 208-10514-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Με την

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός Οδηγός εγκατάστασης Centria WNDR4700/WNDR4720

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός Οδηγός εγκατάστασης Centria WNDR4700/WNDR4720 Τεχνική υποστήριξη Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το προϊόν στη διεύθυνση https://my.netgear.com. Για να

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series 1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: HP Deskjet 6540-50 series Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

HP Scanjet 7600-series

HP Scanjet 7600-series HP Scanjet 7600-series Σαρωτής σειράς HP Scanjet 7600 Περιεχόµενα 1 Βοήθεια για το σαρωτή σειράς HP Scanjet 7600...3 2 Τρόπος χρήσης του σαρωτή...4 Εγκατάσταση και προετοιµασία του σαρωτή...4 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το μηχάνημα. Έναρξη. Αντιγραφή. Fax. Print. Scan. Διακομ. Εγγράφων. Web Image Monitor

Οδηγός Χρήστη. Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το μηχάνημα. Έναρξη. Αντιγραφή. Fax. Print. Scan. Διακομ. Εγγράφων. Web Image Monitor Οδηγός Χρήστη Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το μηχάνημα Έναρξη Αντιγραφή Fax Print Scan Διακομ. Εγγράφων Web Image Monitor Προσθήκη Χαρτιού και Τόνερ Αντιμετώπιση προβλημάτων Παράρτημα Για πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση χαρτιού. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση χαρτιού. Αντιμετώπιση προβλημάτων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Τοποθέτηση χαρτιού Αντιμετώπιση προβλημάτων Για την ασφαλή και σωστή χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις Πληροφορίες Ασφάλειας στο "Διαβάστε Πρώτα Αυτό" πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails)

Λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) Vodafone Business E-mail Λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) Οδηγός χρήσης Καλώς ορίσατε Μέσω των υπηρεσιών εταιρικού e-mail της Vodafone μπορείτε να διαμορφώσετε λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ. Μοντέλο #E8350

ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ. Μοντέλο #E8350 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ Μοντέλο #E8350 Περιεχόμενα Επισκόπηση προϊόντος E8350..................................... 1 Εγκατάσταση του router E-Series Πού θα βρείτε περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Τοποθέτηση Χαρτιού Αντιμετώπιση Προβλημάτων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ιαδικασία δικτύωσης PC µέσω modem Στις επόµενες παραγράφους περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσετε προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τα χαρακτηριστικά Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ADB P.RG A4201G. 2play Internet & Σταθερή 1play Internet

ADB P.RG A4201G. 2play Internet & Σταθερή 1play Internet ADB P.RG A4201G 2play Internet & Σταθερή 1play Internet Καλώς όρισες στη Cyta! Ευχαριστούμε που επέλεξες τις υπηρεσίες μας. Ακολούθησε τον οδηγό βήμα-βήμα και σύντομα θα νιώσεις την ελευθερία της επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα