Suomi FO-IS115N PIKAOPAS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Suomi FO-IS115N PIKAOPAS"

Transcript

1 Suomi FO-IS5N PIKAOPAS Yksityiskohtaisempia ohjeita asetusten teosta ja FO-IS5N-mallin käytöstä on CD-ROM-levyn käytönaikaisessa oppaassa. Avaa opas asettamalla CD-ROM-levy CD-ROMasemaan ja napsauta esiin tulevasta näytöstä Browse CD Contents (Selaa CD-levyn sisältöä. Kaksoisnapsauta Manual (Käyttöopas) -kansiota ja sitten English -kansiota CD-ROM-levyllä ja kaksoisnapsauta sitten kohtaa FO-IS5N Online Manual.pdf. Avaa pikaopas kaksoisnapsauttamalla Quick Guide (Pikaopas) -kansiota. (Huomaa: Käyttöoppaan lukemiseen tarvitaan Adobe Reader -ohjelma. Adobe Reader -ohjelman voit asentaa kaksoisnapsauttamalla CD-ROM-levyn Adobe Reader -kansiota ja kaksoisnapsauttamalla sitten AdbeRdrxxx_en_US.exe.) Varmista, että käsilläsi ovat seuraavat osat. Jos jotain puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään. Käsiosa Asiakirjan luovutustaso Käsiosan johto Puhelinlin jan johto Väriainek asetti Paperitaso Vastaanotettuj en asiakirjojen taso Rumpuk asetti Asiakirjan syöttötaso Rapid (Pika) -näppäin tarrat Liitä käsiosa. Kaikki yritys- ja tuotenimet, joita tässä pikaoppaassa käytetään ovat omistajiensa tuotemerkkejä. CD-ROM-levy Pikaopas () Kiinnitä tasot. Aseta tasot kulmassa ja kierrä takaisin. Kytke verkkojohto maadoitettuun V, vaihtovirtapistorasiaan. Kytke puhelinlinjan johto TEL. LINE (PUHELINLINJA) - päätteeseen ja puhelinpistorasiaan. 6 Asenna värikasetti ja rumpukasetti.. Avaa laitteen yläluukku.. Paina vapautuspainiketta ➊ ja avaa etuluukku ➋.. Avaa sivuluukku. Vaara! Älä koske tulostusosaston sisäosiin laitteen oltua käytössä. Osa tulostusosaston osista kuumenee erittäin voimakkaasti. 4. Irrota rumpukasetti pakkauksestaan. Aseta kasetti tulostusosastoon liu'uttamalla se paikoilleen ohjaimia pitkin. 5. Irrota väriainekasetti pakkauksestaan. Ravista kasettia sivulta sivulle neljä tai viisi kertaa kuten kuvassa on näytetty. 6. Aseta väriainekasetti tulostusosastoon, liu'uta sitä ohjaimia pitkin kunnes se naksahtaa paikoilleen. Tartu tähän kahvaan kasetin työntämiseksi paikoilleen. Tartu tähän kahvaan kasetin asettamiseksi paikoilleen. Vaara! Älä altista rumpua valolle muutamia minuutteja kauemmaksi aikaa. Älä koske vihreää sylinteriä. 7. Sulje sivuluukku ➊, etuluukku ➋ ja yläluukku ➌. 8. Paina valitaksesi NEW (UUSI) ja paina sitten. (Tämä nollaa väriainekasetin laskurin.) 9. Nollaa rumpukasetin laskuri: a. Paina INFO, paina sitten kunnes [LIFE] (KÄYTTÖIKÄ) tulee näkyviin näyttöön. b. Paina, paina sitten kunnes [CLEAR DRUM COUNTER] (TYHJENNÄ RUMMUN LASKURI) tulee näkyviin. Näyttö: c. Paina. TONER EXCHANGED? =NEW, =OLD PAINETTU THAIMAASSA (TCADH404XHZZ)

2 Suomi 7 Aseta paperia.. Leyhytä paperia ja napauta paperipinon reunaa tasaista pintaa vasten pinon tasoittamiseksi.. Vedä paperitaso eteen ➊. Tartu paperiohjaimeen ja säädä sen leveys paperiin sopivaksi ➋. Aseta paperipino paperitasoon, tulostuspuoli ylöspäin ➌. 8 Kytke laite lähiverkkoon. Laite kytketään verkkoon Ethernet-kaapelilla (ei mukana). Osta 0Base-T/00Base-TX straight-through (normaali) -kaapeli. Kytke kaapelin toinen pää laitteen verkkoporttiin. Kytke toinen pää kytkimen tai keskittimen verkkoporttiin. Seuraavassa on esitetty normaali asetus.. Työnnä paperitaso takaisin alas. 9 Tarkista laitteen IP-osoite ja yhteys. Laite tarvitsee IP-osoitteen yhteyden muodostamiseen. Jos verkko on asetettu määrittämään automaattisesti IP-osoitteet (DHCP käytössä), laite vastaanottaa IP-osoitteen automaattisesti, kun se on kytketty verkkoon. Jos verkko edellyttää staattisen IP-osoitteen määrittämistä laitteelle, katso kohdasta Verkkoasetukset käytönaikaisen oppaan sivulta 45 miten asetat IP-osoitteen. Tarkista laitteen IP-osoite ja yhteys ja seuraavasti:. Paina INFO, paina sitten kunnes näkyviin tulee [NETWORK INFORMATION] (VERKKOTIEDOT).. Paina. Jos näytössä näkyy [IP ADDRESS/DHCP: ON], (IP-OSOITE/DHCP:PÄÄLLÄ), laite on vastaanottanut IP-osoitteen automaattisesti ja voi muodostaa yhteyden. IP-osoite näkyy toisella rivillä. Laitteen isäntänimen saa näkyviin painamalla. Jos näytössä näkyy [IP ADDRESS/DHCP: ON], (IP-OSOITE/DHCP:POIS), laitteeseen on asetettu staattinen IP-osoite ja se voi muodostaa yhteyden. IP-osoite näkyy toisella rivillä. Laitteen isäntänimen saa näkyviin painamalla. Jos näkyviin tule viesti [NOW CONNECTING / CHECK LATER] (YHDISTETÄÄN / TARKISTA MYÖHEMMIN), poistu painamalla hetki ja toista toimenpide uudelleen. STOP, odota Jos näkyviin tulee viesti, että laite ei saa yhteyttä... Tarkista Ethernet-kaapeli. Ovatko kytkennät tehty kunnolla? Käytätkö straight-through (ei crossover) kaapelia 0Base-T/00Base-TXkaapelina? Yritä kytkeä virta pois ja kytke se sitten takaisin reitittimestä tai muusta laitteesta, johon laite on kytketty. Jos näytössä näkyy [IP ADDRESS/DHCP: FAIL], (IP-OSOITE/DHCP: EPÄONNISTUI) laite ei löydä IP-osoitetta automaattisesti. Irrota Ethernet-kaapeli ja laita se takaisin paikoilleen. Käynnistä uudelleen DHCP-palvelimena toimiva laite. Lisätietoja on käytönaikaisen oppaan sivuilla 9 ja 0. 0 Määritä sähköpostiasetukset Skannaa sähköpostiin -toiminnolle laitteen verkkosivulla. Laitteen verkkosivulle pääsee kaikista samaan verkkoon kytketyistä tietokoneista. Kirjoita laitteen isäntänimi (tai IP-osoite) tietokoneen verkkoselaimen osoitepalkkiin. (Katso kohta 9 edellä, laitteen isäntänimen tarkistus.) Kun verkkosivu avautuu, napsauta valikkoruudussa Setup (Sähköpostiasetukset).. Kirjoita laitteen isäntänimi selaimen osoitepalkkiin.. Napsauta Setup (Sähköpo stiasetuk set) sähköpost iasetusten avaamise ksi.. Syötä SMTP Server (SMTP-palvelimen) isäntänimi tai IP-osoite. 4. Jos SMTP-palvelin tarvitsee SMTP Authentication (SMTP autentikointia), valitse tämä valintaruutu ja syötä User Name (Käyttäjänimi) ja Password (Salasana). Jos palvelu tarvitsee POP before SMTP (POP ennen SMTP), valitse tämä valintaruutu ja syötä seuraavat tiedot. 5. Syötä Sender Name (Lähettäjän nimi) ja E- mail Address (Sähköpostiosoite). (Olemassa olevan tilin osoitetta voi käyttää; laitteen lähettämien sähköpostien vastaukset lähetetään tähän osoitteeseen.) Asenna tulostimen ohjain. Asenna tulostinohjain jokaiseen tietokoneeseen, joka käyttää laitetta tulostimena. Laitteen käyttämiseksi tulostimena se on liitettävä verkkoon ja sillä on oltava IP-osoite kuten kohdassa 9 edellä on kuvattu.. Aseta laitteen mukana tullut CD-ROMlevy tietokoneen CD-ROM-asemaan.. Esiin tulevassa aloitusnäytössä napsauta Install Printer Driver (Asenna tulostinohjain). Jos aloitusnäyttö ei tule näkyviin automaattisesti, käynnistä CD-ROMlevyltä Launch.exe. (Avaa Oma tietokone, kaksoisnapsauta CD- ROM-asemaa ja kaksoisnapsauta Launch.exe.) Valitse kieli napsauttamalla Language Options (Kieliasetukset) -painiketta.. Noudata näytön ohjeita tulostinohjaimen asentamiseksi. 6. Kun olet valmis, tallenna asetukset napsauttamalla Submit (Lähetä).

3 FO-IS5N VEILEDNING FOR HURTIGOPPSETT Norsk For detaljerte instruksjoner om oppsett og bruk av FO-IS5N, se den elektroniske veiledningen på CD-ROMen. Du åpner veiledningen ved å sette inn CD-ROMen i CD-ROM-stasjonen og klikke Browse CD Contents (Bla gjennom CD-innhold) i skjermbildet som vises. Dobbeltklikk mappen Manual (Håndbok) og deretter mappen English på CD-ROMen, og dobbeltklikk deretter FO-IS5N Online Manual.pdf (FO-IS5N elektronisk håndbok.pdf). Dobbeltklikk mappen Quick Guide (Hurtigveiledning) for å åpne hurtigreferanseveiledningen. (Merk: Adobe Reader kreves for å vise håndboken. Du installerer Adobe Reader ved å dobbeltklikke mappen Adobe Reader på CD-ROMen og deretter dobbeltklikke AdbeRdrxxx_en_US.exe.) Kontroller at du har følgende deler. Kontakt forhandleren hvis noen av dem mangler. Telefonrør Utbrett for dokumenter Ledning til telefonrør Telefonl edning Tonerkas sett Papirbrett Mottaksbrett for dokumenter Trommel patron Dokument materbrett Etiketter for hurtigtaster Koble til telefonrøret. Alle firmanavn og produktnavn som vises i denne oppsettveiledningen, er varemerker tilhørende sine respektive eiere. CD-ROM Veiledning for hurtigoppsett () Monter brettene. Sett inn brettene i vinkel, og drei dem på plass. Sett inn strømledningen i et 4 5 jordet AC-uttak på 0 0 V. Koble telefonledningen til TEL. LINE-kontakten og vegguttak for telefon. 6 Installer tonerkassetten og trommelpatronen.. Åpne toppdekselet på maskinen.. Trykk på utløseren ➊, og åpne frontdekselet ➋.. Åpne sidedekselet. OBS! Ikke berør innsiden av utskriftskammeret når maskinen har vært i drift. Delene i utskriftskammeret kan bli svært varme. 4. Ta ut trommelpatronen fra emballasjen. Sett inn patronen i utskriftskammeret ved å skyve den inn langs ledeskinnene. 5. Ta ut tonerkassetten fra emballasjen. Rist kassetten fra side til side fire eller fem ganger som vist i illustrasjonen. 6. Sett inn tonerkassetten i utskriftskammeret ved å skyve den inn langs ledeskinnene til den klikker på plass. Ta tak i dette håndtaket for å skyve inn patronen. Ta tak i dette håndtaket for å sette inn kassetten. OBS! Ikke utsett trommelen for lys i mer enn noen minutter. Ikke ta på den grønne sylinderen. 7. Lukk sidedekselet ➊, frontdekselet ➋ og toppdekselet ➌. 8. Trykk på for å velge NEW (NY), og trykk deretter på. (Da tilbakestilles telleren for tonerkassetten.) 9. Tilbakestill telleren for trommelpatronen: a. Trykk på INFO, og trykk deretter på inntil [LIFE] (LEVETID) vises på skjermen. b. Trykk på, og trykk deretter på inntil [CLEAR DRUM COUNTER] (TILBAKESTILL TROMMELTELLER) vises. Skjerm: c. Trykk på. TONER EXCHANGED? =NEW, =OLD TRYKT I THAILAND

4 Norsk 7 Legg i papir.. Luft papiret, og bank kantene mot en flat overflate for å jevne ut bunken.. Trekk papirplaten forover ➊. Klem på papirskinnen og juster den til bredden på papiret ➋. Sett inn papirbunken i skuffen, med utskriftssiden opp ➌. 8 Koble maskinen til nettverket. Maskinen kobles til ved hjelp av en Ethernet-kabel (ikke inkludert). Kjøp en vanlig rett kabel av typen 0Base-T/00Base-TX. Koble den ene enden av kabelen til LAN-porten på maskinen. Koble den andre enden til LAN-porten på svitsjen eller huben. Et typisk oppsett vises nedenfor.. Skyv papirplaten ned igjen. 9 Kontroller maskinens IP-adresse og tilkoblingen. Det kreves en IP-adresse for at maskinen skal kunne kommunisere. Hvis nettverket er konfigurert slik at IP-adresser tilordnes automatisk (DHCP aktivert), mottar maskinen automatisk en IP-adresse når den kobles til. Hvis nettverket krever at en statisk IP-adresse tilordnes maskinen, kan du gå til Nettverksinnstillinger på side 45 i den elektroniske veiledningen for å angi IP-adressen. Følg disse trinnene for å kontrollere maskinens IPadresse og tilkoblingen:. Trykk på INFO, og trykk deretter på inntil [NETWORK INFORMATION] (NETTVERKSINFORMASJON) vises.. Trykk på. Hvis skjermen viser [IP ADDRESS/DHCP: ON] (IP- ADRESSE/DHCP: PÅ), mottok maskinen en IPadresse automatisk og er i stand til å kommunisere. IP-adressen vises på den andre linjen. Hvis du vil vise maskinens vertsnavn, trykker du på. Hvis skjermen viser [IP ADDRESS/DHCP: OFF] (IP-ADRESSE/DHCP: AV), er det angitt en statisk IP-adresse og maskinen er i stand til å kommunisere. IP-adressen vises på den andre linjen. Hvis du vil vise maskinens vertsnavn, trykker du på. Hvis [NOW CONNECTING / CHECK LATER] (KOBLER NÅ TIL / PRØV SENERE) vises, trykker STOP du på for å avslutte, venter en liten stund og gjentar deretter prosedyren på nytt. Hvis det vises en melding som indikerer at maskinen ikke kan kommunisere... Sjekk Ethernet-kabelen. Er tilkoblingene godt festet? Bruker du en rett (ikke krysset) kabel av typen 0Base-T/00Base-TX? Prøv å slå av og deretter på igjen strømmen til ruteren eller annen enhet som maskinen er koblet til. Hvis skjermen viser [IP ADDRESS/DHCP: FAIL] (IP-ADRESSE/DHCP: MISLYKKET), er ikke maskinen i stand til å automatisk hente en IP-adresse. Ta ut og sett inn igjen Ethernetkabelen. Start opp enheten som fungerer som DHCP-server på nytt. Se side 9 og 0 i den elektroniske veiledningen for mer informasjon. 0 Konfigurer e-postinnstillinger for Skanne til e-post på maskinens nettside. Du kan åpne maskinens nettside fra en hvilken som helst datamaskin som er koblet til samme nettverk som maskinen. Skriv inn maskinens vertsnavn (eller IP-adresse) i adressefeltet i nettleseren på datamaskinen. (Se avsnitt 9 ovenfor om hvordan du sjekker maskinens vertsnavn.) Når nettsiden åpnes, klikker du Setup (E-postoppsett) i menyrammen.. Skriv inn maskinens vertsnavn i nettleserens adressefelt.. Klikk Setup (Epostoppsett) for å åpne e- postinnstillin gene.. Angi vertsnavnet eller IP-adressen til SMTPserveren. 4. Hvis SMTP-serveren krever SMTP Authentication (SMTP-autentisering), velger du denne avmerkingsboksen og angir User Name (Brukernavn) og Password (Passord). Hvis tjenesten krever POP before SMTP (POP før SMTP), velger du denne avmerkingsboksen og angir følgende informasjon. 5. Angi Sender Name (Sendernavn) og Address (Epostadresse). (Du kan bruke adressen til en eksisterende konto. Svar på e-post som sendes fra maskinen, sendes til denne adressen.) Installer skriverdriveren. Installer skriverdriveren på alle datamaskiner som skal bruke maskinen som skriver. Hvis maskinen skal brukes som skriver, må den være koblet til nettverket og ha en IP-adresse som forklart i avsnitt 9 ovenfor.. Sett inn CD-ROMen som følger med maskinen i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.. Klikk Install Printer Driver (Installer skriverdriver) i det første skjermbildet som vises. Hvis det første skjermbildet ikke vises automatisk, kjører du Launch.exe på CD-ROMen. (Åpne My Computer (Min datamaskin), dobbeltklikk CD-ROM-stasjonen og dobbeltklikk Launch.exe.) Klikk Language Options (Språkalternativer) for å velge språk.. Følg instruksjonene på skjermen for å installere skriverdriveren. 6. Når du er ferdig, klikker du Submit (Send inn) for å lagre innstillingene.

5 Ο ΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ FO-IS5N Ελληνικά Για λεπτοµερείς οδηγίες σχετικά µε την αρχική ρύθµιση και τη χρήση του FO- IS5N, ανατρέξτε στον ηλεκτρικό οδηγό που θα βρείτε στο CD-ROM. Για να ανοίξετε τον οδηγό, τοποθετήστε το CD-ROM στη µονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας και, στην οθόνη που εµφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Browse CD Contents (Αναζήτηση στα περιεχόµενα του CD). Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Manual (Εγχειρίδιο), µετά στο φάκελο English στο CD-ROM και, στη συνέχεια, διπλό κλικ στο αρχείο FO-IS5N Online Manual.pdf. Για να ανοίξετε τον οδηγό γρήγορης αναφοράς, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Quick Guide (Γρήγορος οδηγός). (Σηµείωση: Για την προβολή του εγχειριδίου απαιτείται το Adobe Reader. Για να εγκαταστήσετε το Adobe Reader, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Adobe Reader του CD-ROM και, στη συνέχεια, διπλό κλικ στο αρχείο AdbeRdrxxx_en_US.exe.) Όλες οι επωνυµίες εταιρειών και τα ονόµατα προϊόντων που εµφανίζονται στον οδηγό γρήγορης αρχικής ρύθµισης είναι εµπορικά σήµατα των αντιστοίχων κατόχων τους. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα εξαρτήµατα που ακολουθούν. Αν κάτι λείπει, επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο. Ακουστικό εξόδου εγγράφων CD-ROM Καλώδιο ακουστικού Καλώδιο τηλεφωνικής γραµµής χαρτιού Κασέτα του τόνερ Οδηγός γρήγορης αρχικής ρύθµισης () ληφθέντων εγγράφων Κασέτα του τυµπάνου τροφοδότηση ς εγγράφων Ετικέτες γρήγορων πλήκτρων Συνδέστε το ακουστικό. Προσαρτήστε τους δίσκους. Τοποθετήστε τους δίσκους υπό γωνία και στρέψτε τους προς τα πίσω. Συνδέστε το καλώδιο 4 5 τροφοδοσίας σε γειωµένη πρίζα εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC), 0-0 V. Συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραµµής στην υποδοχή TEL. LINE (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ) και σε τηλεφωνική πρίζα τοίχου. 6 Εγκαταστήστε την κασέτα του τόνερ και την κασέτα του τυµπάνου.. Ανοίξτε το επάνω κάλυµµα της συσκευής. Προσοχή! Μην αγγίζετε το εσωτερικό του διαµερίσµατος εκτύπωσης µετά την έναρξη λειτουργίας της συσκευής. Τα εξαρτήµατα του διαµερίσµατος εκτύπωσης µπορεί να υπερθερµανθούν.. Πιέστε το µοχλό αποδέσµευσης ➊ και ανοίξτε το µπροστινό κάλυµµα ➋.. Ανοίξτε το πλαϊνό κάλυµµα. 4. Αφαιρέστε την κασέτα του τυµπάνου από τη συσκευασία της. Τοποθετήστε τη µέσα στο διαµέρισµα εκτύπωσης, σύροντάς την κατά µήκος των οδηγών. 5. Αφαιρέστε την κασέτα του τόνερ από τη συσκευασία της. Κουνήστε την αριστερά-δεξιά τέσσερις ή πέντε φορές µε τον τρόπο που υποδεικνύεται στην εικόνα. 6. Τοποθετήστε την κασέτα του τόνερ µέσα στο διαµέρισµα εκτύπωσης, σύροντάς την κατά µήκος των οδηγών ωσότου κουµπώσει στη σωστή θέση. Πιάστε αυτή τη λαβή για να σπρώξετε την κασέτα προς τα µέσα. Πιάστε αυτή τη λαβή για να τοποθετήσετε την κασέτα. Προσοχή! Μην αφήνετε το τύµπανο εκτεθειµένο στο φως για περισσότερο από λίγα λεπτά. Μην αγγίζετε τον πράσινο κύλινδρο. 7. Κλείστε το πλαϊνό κάλυµµα ➊, το µπροστινό κάλυµµα ➋ και το επάνω κάλυµµα ➌. Οθόνη ενδείξεων: TONER EXCHANGED? =NEW, =OLD 8. Πιέστε το για επιλέξετε «NEW (ΝΕΟ)» και, στη συνέχεια, πιέστε το. (Έτσι µηδενίζεται ο µετρητής της κασέτας του τόνερ.) 9. Μηδενίστε το µετρητή της κασέτας τύµπανου: α. Πιέστε το INFO και ύστερα το ωσότου στην οθόνη εµφανιστεί η ένδειξη [LIFE (ΖΩΗ)]. β. Πιέστε το και ύστερα το ωσότου εµφανιστεί η ένδειξη [CLEAR DRUM COUNTER (ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΤΥΜΠΑΝΟΥ)]. γ. Πιέστε το. ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΤΑΪΛΑΝ Η

6 Ελληνικά 7 Τοποθετήστε χαρτί.. Ξεφυλλίστε το χαρτί και µετά χτυπήστε τις άκρες σε επίπεδη επιφάνεια για να ισιώσει η στοίβα.. Τραβήξτε την πλάκα χαρτιού προς τα εµπρός ➊. Πιέστε τον οδηγό χαρτιού και προσαρµόστε τον στο πλάτος του χαρτιού ➋. Τοποθετήστε τη στοίβα του χαρτιού µέσα στο δίσκο µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα επάνω ➌. 8 Συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυό σας. Η σύνδεση της συσκευής γίνεται µε καλώδιο Ethernet (δεν περιλαµβάνεται στη συσκευασία). Φροντίστε να αγοράσετε ένα καλώδιο straight-through (κανονικό) για 0Base-T/00Base-TX. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου στη θύρα LAN της συσκευής. Συνδέστε το άλλο άκρο σε θύρα LAN του διακόπτη ή του διανοµέα σας. Η τυπική αρχική ρύθµιση υποδεικνύεται παρακάτω.. Πιέστε προς τα κάτω την πλάκα χαρτιού ώστε να επιστρέψει στη θέση της. 9 Ελέγξτε τη διεύθυνση IP και τη σύνδεση της συσκευής. Για να επικοινωνήσει η συσκευή απαιτείται διεύθυνση IP. Αν το δίκτυό σας είναι αρχικά ρυθµισµένο να εκχωρεί αυτόµατα διευθύνσεις IP (µε ενεργοποιηµένο DHCP), η συσκευή θα λαµβάνει αυτόµατα διεύθυνση IP όταν συνδέεται. Αν το δίκτυό σας απαιτεί την εκχώρηση στατικής διεύθυνσης IP στη συσκευή, για να ορίσετε τη διεύθυνση IP θα πρέπει να ανατρέξετε στις «Ρυθµίσεις δικτύου» στη σελίδα 45 του διαδικτυακού οδηγού. Για να ελέγξετε τη διεύθυνση IP και τη σύνδεση της συσκευής ακολουθήστε τα εξής βήµατα:. Πιέστε το INFO και µετά το ωσότου εµφανιστεί η ένδειξη [NETWORK INFORMATION (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ)].. Πιέστε το. Αν η οθόνη εµφανίσει την ένδειξη [IP ADDRESS/DHCP: ON ( ΙΕΥΘΥΝΣΗ IP/DHCP: ΕΝΕΡΓΗ)], αυτό σηµαίνει ότι η συσκευή έλαβε διεύθυνση IP αυτόµατα και είναι δυνατό να επικοινωνήσει. Η διεύθυνση IP εµφανίζεται στη δεύτερη γραµµή. Για να δείτε το όνοµα του κεντρικού υπολογιστή της συσκευής πιέστε το. Αν η οθόνη εµφανίσει την ένδειξη [IP ADDRESS/ DHCP: OFF ( ΙΕΥΘΥΝΣΗ IP/DHCP: ΑΝΕΝΕΡΓΗ)], αυτό σηµαίνει ότι έχει οριστεί στατική διεύθυνση IP και η συσκευή είναι δυνατό να επικοινωνήσει. Η διεύθυνση IP εµφανίζεται στη δεύτερη γραµµή. Για να δείτε το όνοµα του κεντρικού υπολογιστή της συσκευής πιέστε το. Αν εµφανιστεί η ένδειξη [NOW CONNECTING / CHECK LATER (ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗ / ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΡΓΟΤΕΡΑ)], πιέστε το STOP για έξοδο, περιµένετε λίγο και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τη διαδικασία. Αν εµφανιστεί µήνυµα που υποδεικνύει ότι η συσκευή δεν είναι δυνατό να επικοινωνήσει... Ελέγξτε το καλώδιο Ethernet. Οι συνδέσεις είναι σταθερές; Χρησιµοποιείτε καλώδιο straightthrough (όχι crossover) για 0Base-T/00Base- TX; οκιµάστε να διακόψετε και, στη συνέχεια, να αποκαταστήσετε την ηλεκτρική τροφοδοσία προς το δροµολογητή ή κάθε άλλη διάταξη µε την οποία είναι συνδεδεµένη η συσκευή. Αν η οθόνη εµφανίσει την ένδειξη [IP ADDRESS/ DHCP: FAIL ( ΙΕΥΘΥΝΣΗ IP/DHCP: ΑΠΟΤΥΧΙΑ)], αυτό σηµαίνει ότι η συσκευή δεν µπόρεσε να αποκτήσει διεύθυνση IP αυτόµατα. Αποσυνδέστε και µετά ξανασυνδέστε το καλώδιο Ethernet. Επανεκκινήστε τη συσκευή που λειτουργεί ως διακοµιστής DHCP. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις σελίδες 9 και 0 του διαδικτυακού οδηγού. ιαµορφώστε τις παραµaέτρους όλων των ρυθµίσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για Scan to 0 (Σάρωση σε ) στην ιστοσελίδα της συσκευής. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα της συσκευής από κάθε υπολογιστή που είναι συνδεδεµένος στο ίδιο δίκτυο µε τη συσκευή. Πληκτρολογήστε το όνοµα του κεντρικού υπολογιστή (ή τη διεύθυνση IP) της συσκευής στη γραµµή διευθύνσεων του προγράµµατος που χρησιµοποιεί ο υπολογιστής σας για την πλοήγηση στο διαδίκτυο. (Για να εξακριβώσετε το όνοµα του κεντρικού υπολογιστή της συσκευής ανατρέξτε στην ενότητα 9.) Όταν ανοίξει η ιστοσελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή Setup (Αρχική ρύθµιση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) στο πλαίσιο του µενού.. Πληκτρολογήστε το όνοµα του κεντρικού υπολογιστή της συσκευής στη γραµµή διευθύνσεων του προγράµµατος για την. Κάντε κλικ στην επιλογή Setup (Αρχική ρύθµιση ηλεκτρονικο ύ ταχυδροµείο υ) για να ανοίξετε τις ρυθµίσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Πληκτρολογήστε το όνοµα του κεντρικού υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP 4. Αν ο διακοµιστής SMTP απαιτήσει SMTP του διακοµιστή SMTP. Authentication (Έλεγχο ταυτότητας SMTP), επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου και πληκτρολογήστε User Name (Όνοµα χρήστη) και Password (Κωδικό πρόσβασης). 6. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Submit (Υποβολή) για να αποθηκευτούν οι ρυθµίσεις σας. Αν ο πάροχός σας απαιτεί POP before SMTP (POP πριν από SMTP), επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου και πληκτρολογήστε τις πληροφορίες που ακολουθούν. 5. Πληκτρολογήστε Sender Name (Όνοµα αποστολέα) και Address ( ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). (Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε κάποιον ήδη υπάρχοντα λογαριασµό. Οι απαντήσεις στην ηλεκτρονική αλληλογραφία που στέλνετε από τη συσκευή θα στέλνονται στη διεύθυνση αυτή.) Εγκαταστήστε το πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή. Εγκαταστήστε το πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή σε κάθε υπολογιστή που θα χρησιµοποιεί τη συσκευή ως εκτυπωτή. Για να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή ως εκτυπωτή, πρέπει να είναι συνδεδεµένη στο δίκτυό σας και να έχει διεύθυνση IP, όπως εξηγείται στην ενότητα 9.. Τοποθετήστε το CD-ROM που συνόδευε τη συσκευή στη µονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας.. Στην αρχική οθόνη που εµφανίζεται κάντε κλικ στην επιλογή Install Printer Driver (Εγκατάσταση προγράµµατος οδήγησης εκτυπωτή). Αν η αρχική οθόνη δεν εµφανιστεί αυτόµατα, εκτελέστε το αρχείο Launch.exe του CD-ROM. (Ανοίξτε το φάκελο «My Computer (Ο υπολογιστής µου)», κάντε διπλό κλικ στη µονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας και διπλό κλικ στο αρχείο «Launch.exe».) Για να επιλέξετε τη γλώσσα κάντε κλικ στο κουµπί Language Options (Επιλογές γλώσσας.. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να γίνει η εγκατάσταση του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή.

Quick Instruction Guide Type HD9712

Quick Instruction Guide Type HD9712 Svenska Norsk Suomi Nederlands Dansk Read this guide carefully before using the machine. For complete instructions download user manual from Www.SAECO.com/support Ελληνικά Quick Instruction Guide Type

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser

Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βήµα 1. Άνοιγµα συσκευασίας... 3 Βήµα 2. Κατανόηση λειτουργίας του εκτυπωτή... 5 Βήµα 3. Τοποθέτηση του ιµάντα µεταφοράς και των κασετών γραφίτη...

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1600 Wi-Fi Μοντέλο D6400. Περιεχόμενα συσκευασίας

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1600 Wi-Fi Μοντέλο D6400. Περιεχόμενα συσκευασίας Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή, βρείτε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

UX-P410 FACSIMILE MODEL OPERATION MANUAL

UX-P410 FACSIMILE MODEL OPERATION MANUAL MODEL UX-P410 FACSIMILE OPERATION MANUAL 1. Installation 2. Sending Faxes 3. Receiving Faxes 4. Making Copies 5. Answering Machine Connection 6. Special Functions 7. Printing Lists 8. Maintenance 9. Troubleshooting

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C6100 All-in-One series Οδηγός βασικών εργασιών

HP Photosmart C6100 All-in-One series Οδηγός βασικών εργασιών HP Photosmart C6100 All-in-One series Οδηγός βασικών εργασιών HP Photosmart C6100 All-in-One series 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Adobe και το λογότυπο Acrobat είναι εµπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής WiFi Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band Μοντέλο R8000. Περιεχόμενα συσκευασίας. Βίντεο εγκατάστασης

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής WiFi Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band Μοντέλο R8000. Περιεχόμενα συσκευασίας. Βίντεο εγκατάστασης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή, βρείτε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

WorkCentre 4150. Γνωριµία µε το µηχάνηµα

WorkCentre 4150. Γνωριµία µε το µηχάνηµα WorkCentre 4150 Γνωριµία µε το µηχάνηµα WorkCentre 4150 Γνωριµία µε το µηχάνηµα Xerox WorkCentre 4150 Γνωριµία µε το µηχάνηµα Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το WorkCentre 4150. Αν εργαστείτε σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive Santa Jose, CA 95134 Η.Π.Α. Ιούλιος 2008 208-10335-01 v1.0 2008 της NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Εμπορικά σήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Copyright 2007 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα µη δηµοσιευµένα δικαιώµατα προστατεύονται από το νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών. Τα XEROX, CentreWare, ControlCentre,

Διαβάστε περισσότερα

Trådløs og kablet nettverksdrift

Trådløs og kablet nettverksdrift Trådløs og kablet nettverksdrift HP all-in-one Οδηγός δικτύωσης Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτές Lexmark E260, E260d και E260dn Series

Εκτυπωτές Lexmark E260, E260d και E260dn Series Εκτυπωτές Lexmark E260, E260d και E260dn Series Οδηγός χρήσης Μάιος 2008 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International,

Διαβάστε περισσότερα

MS310 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4514 Μοντέλο(α): 220, 230

MS310 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4514 Μοντέλο(α): 220, 230 MS310 Series Οδηγός χρήσης Αύγουστος 2014 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4514 Μοντέλο(α): 220, 230 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...5 Γνωριμία με τον εκτυπωτή...7 Εύρεση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series Περιεχόµενα 1 Βοήθεια HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series...3 2 Γνωριµία µε το HP Photosmart Εξαρτήµατα του εκτυπωτή...5 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου...8

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS. ξεκινήστε εδώ start her aloita tästä start her

FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS. ξεκινήστε εδώ start her aloita tästä start her FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS ξεκινήστε εδώ start her aloita tästä start her FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS GR οδηγίες 36 DK brugsvejledning 40 FI käyttöopas 44 NO bruksanvisning 48 GR πανεύκολη πλαστικοποίηση!

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart 6510 series

HP Photosmart 6510 series HP Photosmart 6510 series Περιεχόµενα 1 Βοήθεια HP Photosmart 6510 series...3 2 Γνωριµία µε το HP Photosmart Εξαρτήµατα του εκτυπωτή...5 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου...7 Apps Manager...7 Περιεχόµενα 3 Πώς

Διαβάστε περισσότερα

MS510 και MS610 Series

MS510 και MS610 Series MS510 και MS610 Series Οδηγός χρήσης Σημαντικό: Κάντε κλικ εδώ πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον οδηγό. Σεπτέμβριος 2014 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4514 Μοντέλο(α): 630, 635, 646 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

KX-MB2010GR KX-MB2025GR KX-MB2030GR

KX-MB2010GR KX-MB2025GR KX-MB2030GR Το απεικονιζόμενο μοντέλο είναι το KX-MB2000. Οδηγίες χρήσης Πολυμηχάνημα Αριθ. μοντέλουkx-mb2000g KX-MB2010G KX-MB2025G KX-MB2030G ΜΗΝ συνδέετε τη συσκευή σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB έως ότου σας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης του SmartSolutions

Οδηγός χρήσης του SmartSolutions Οδηγός χρήσης του SmartSolutions 2009 www.lexmark.com Περιεχόμενα Πληροφορίες για το SmartSolutions...4 Τι είναι οι λύσεις SmartSolutions;...4 Συνιστώμενες απαιτήσεις συστήματος...6 Κατανόηση του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

XM1140. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7015 Μοντέλο(α): 479

XM1140. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7015 Μοντέλο(α): 479 XM1140 Οδηγός χρήσης Σεπτέμβριος 2014 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7015 Μοντέλο(α): 479 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...7 Γνωριμία με τον εκτυπωτή...9 Εύρεση πληροφοριών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ Dual Band Gigabit N600 DGND3700v2

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ Dual Band Gigabit N600 DGND3700v2 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Φαξ 5600-6600 Series. 2008 www.lexmark.com

Οδηγός Φαξ 5600-6600 Series. 2008 www.lexmark.com Οδηγός Φαξ 5600-6600 Series 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Εισαγωγή...4 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...4 Παρουσίαση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή...7 Παρουσίαση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή...7

Διαβάστε περισσότερα

MX410 και MX510 Series

MX410 και MX510 Series MX410 και MX510 Series Οδηγός χρήσης Ιούνιος 2012 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7015 Μοντέλο(α): 470, 630, 670, 675, 679 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...7 Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικός Εκτυπωτής Ετικετών Avery

Προσωπικός Εκτυπωτής Ετικετών Avery Προσωπικός Εκτυπωτής Ετικετών Avery Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα 1. Εισαγωγή 2 2. Απαιτήσεις Συστήματος 2 3. Χαρακτηριστικά Προσωπικού Εκτυπωτή Ετικετών Avery 2 4. Περιγραφή τμημάτων Προσωπικού Εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης 3600-4600 Series

Οδηγός χρήσης 3600-4600 Series Οδηγός χρήσης 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...9 Εισαγωγή...10 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...10 Εγκατάσταση του εκτυπωτή...14 Παράκαμψη

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart 5510 series

HP Photosmart 5510 series HP Photosmart 5510 series Περιεχόμενα 1 Βοήθεια HP Photosmart 5510 series...3 2 Γνωριμία με το HP Photosmart Εξαρτήματα του εκτυπωτή...5 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου...6 Περιεχόμενα 3 Πώς μπορώ να;...7

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Ιούλιος 2010 208-10651-01 v1.0 Εμπορικά σήματα Το NETGEAR και το λογότυπο NETGEAR

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL D6300

Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL D6300 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής μόντεμ Wi-Fi DSL D6200 Οδηγός εγκατάστασης

Υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής μόντεμ Wi-Fi DSL D6200 Οδηγός εγκατάστασης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα