Μειονοτικών Σχολείων FΑΧ: ) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έδρες τους 2) Το Ι.Τ.Υ.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μειονοτικών Σχολείων FΑΧ: 210 3442334 1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έδρες τους 2) Το Ι.Τ.Υ.Ε."

Transcript

1 ΑΔΑ: ΒΛ1Φ9-Κ4Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ /Γ6 Α. Παπανδρέου Μαρούσι Πληροφορίες: Ε. Παναγιωτοπούλου ΠΡΟΣ: 1) Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μ. Μυστακίδου, Α. Τσακανίκα, Έδρες τους Δ. Καραγιάννη, Ευ. Λερίου, Αθ. Γρίβας 2) Το Συντονιστικό Γραφείο Τηλ.: , 2194, 3797 Μειονοτικών Σχολείων FΑΧ: ΚΟΙΝ.: 1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έδρες τους 2) Το Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους Ενιαίους Πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ διδακτικού έτους Σε συνέχεια της αριθμ /Γ6/ (ΑΔΑ: ΒΛΩΜ9-Α5Ν) με θέμα: «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους Ενιαίους Πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ διδακτικού έτους » καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των κλάδων Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση για ένταξη στους Ενιαίους Πίνακες προσωρινών Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σχολ. έτους , συμπεριλαμβανομένων και των υποψηφίων που είχαν υποβάλει εκπρόθεσμες αιτήσεις, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους πίνακες αυτούς. Η Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από μέχρι Η Αίτηση Δήλωση, σε έντυπο μηχανογραφικής επεξεργασίας, το οποίο χορηγείται από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, θα υποβληθεί σε μία οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η Αίτηση Δήλωση αποτελεί και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τροποποίηση των περιοχών προτίμησης μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν επιτρέπεται. 1

2 Στην Αίτηση-Δήλωση στο πεδίο «Α. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΑΕ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ» δηλώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και τριάντα (30) περιοχές προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ωράριο για τις περιοχές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εκτός των ανωτέρω επιλογών, κάθε υποψήφιος, ανάλογα με τον κλάδο του, έχει τη δυνατότητα να δηλώσει, επιλέγοντας το/α σχετικό/ά πεδίο/α, ότι επιθυμεί να προσληφθεί από τον πίνακα αναπληρωτών ΕΑΕ: α) Ως αναπληρωτής ΕΑΕ πλήρους ωραρίου και στις λοιπές περιοχές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. β) Ως εκπαιδευτικός για το «πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». To εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. γ1) Ως αναπληρωτής ΕΑΕ με γνώση της γραφής Braille και της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ).* γ2) Ως αναπληρωτής ΕΑΕ με γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ).* γ3) Ως αναπληρωτής ΕΑΕ με γνώση της γραφής Braille.* *Τη γ1, γ2 και γ3 συμπληρώνουν μόνο οι εκπαιδευτικοί που έχουν προεπιλέξει τα πεδία «γνώση γραφής Braille: πιστοποιημένη επάρκεια» και «γνώση Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας: επάρκεια». ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΔΑ: ΒΛ1Φ9-Κ4Η 1. Οι εκπαιδευτικοί κλάδου Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση και έχουν ενταχθεί στους πίνακες αναπληρωτών δεν μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, ούτε αίτηση μεταβολής στοιχείων κατά τη διαδικασία αυτή. Κατ εξαίρεση μπορούν να τροποποιήσουν την αίτησή τους προκειμένου να συμπεριλάβουν και το πεδίο «για το πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση-δήλωση των εκπαιδευτικών θα υποβάλλεται χειρόγραφα (σε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) και θα αποστέλλεται αυθημερόν με fax στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής-Τμήμα Α, του Υ.ΠΑΙ.Θ. προκειμένου να καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.). 2. Οι εκπαιδευτικοί κλάδου Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), οι οποίοι είχαν υποβάλει στις Υπηρεσίες του Υπουργείου εκπρόθεσμες αιτήσεις για ένταξη στους Ενιαίους Πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ διδακτικού έτους , υποχρεούνται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση κατά την παρούσα διαδικασία. ΚΩΛΥΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης: 1. Οι συνταξιούχοι, από οποιονδήποτε φορέα και αν έχουν συνταξιοδοτηθεί καθώς και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που έχουν απολυθεί λόγω οριστικής παύσης. 2. Όσοι δεν έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού. Το ίδιο ισχύει και για όσους ανέλαβαν υπηρεσία και παραιτήθηκαν εντός του έτους από τη θέση μόνιμου εκπαιδευτικού. Απαλλάσσονται των ανωτέρω κυρώσεων οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν είχαν αποδεχτεί μόνιμο διορισμό τους πριν την , οπότε και άρχισε η ισχύς του σχετικού νόμου. 3. Όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα λόγω οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση. 4. Οι μετέχοντες σε εταιρείες και οι έχοντες την εμπορική ιδιότητα, κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, μπορούν να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία εάν προηγουμένως δεν παραιτηθούν με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν αναστείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους. Ομοίως οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, κατά τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 3528/2007, μπορούν να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία εάν προηγουμένως δεν αποδεσμευτούν από την άσκηση έργων ασυμβίβαστων με το βουλευτικό αξίωμα(σχετικά τα άρθρα 56 και 57 του Συντάγματος). 5. Όσοι είναι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ή διδάσκουν σε αυτά μπορούν να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία στη δημόσια 2

3 εκπαίδευση εάν προηγουμένως δεν τερματίσουν την επαγγελματική τους σχέση με το φροντιστήριο (άρθρο 14, παρ. 16 του ν. 1566/1985). Οι εκπαιδευτικοί, που διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία (με πλήρες ή μειωμένο ωράριο) μπορούν να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, αλλά από τις διατάξεις της παρ. 16, του άρθρου 14 του ν.1566/1985 καθίσταται σαφές ότι δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη απασχόλησή τους και σε δημόσιο σχολείο. Ειδικότερα, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση: i. Οι κάτοχοι πτυχίου Παιδαγωγικής Σχολής του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης-Τομέας Ψυχολογίας Ειδικής Αγωγής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι εκτός του βασικού τίτλου σπουδών τους δεν έχουν κάποιο από τα τυπικά προσόντα που προσδιορίζονται από τις προαναφερθείσες διατάξεις της παρούσας πρόσκλησης. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Θα ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ εκπαιδευτικών με το παραπάνω πτυχίο, η οποία έχει αποκτηθεί μετά από πρόσληψή τους από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης, λόγω εξάντλησης των πινάκων της ΕΑΕ, με πίστωση της Ειδικής Αγωγής και εφόσον επέλεξαν το πεδίο «επιθυμώ να προσληφθώ ως αναπληρωτής σε ΣΜΕΑΕ». ii. Οι κάτοχοι πτυχίου Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση «Συνεχής Εκπαίδευση», ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής με κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Πολιτική» Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου της αλλοδαπής, για πρόσληψή τους ως ΠΕ72, μέχρι να συσταθούν οργανικές θέσεις του κλάδου τους (ΠΕ72) σε ΣΜΕΑΕ. iii. Όσοι κατέστησαν πτυχιούχοι της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων μετά την 1/7/1991, σύμφωνα με το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 13, παρ. 2 και 69, παρ. 3α τουν. 1566/1985, του άρθρου 62, παρ. 2 του ν. 1946/1991 (ΦΕΚ 69/τ. Α / ) και των Π.Δ. 447/1989 (ΦΕΚ 194/τ. Α / ), 345/1990 (ΦΕΚ 137/τ. Α / ) και 24/1991 (ΦΕΚ 9/τ. Α / ). Επισημαίνεται ότι η Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών, η οποία λειτουργούσε ως Ανωτέρα Ιερατική Σχολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 643/ (ΦΕΚ 183/τ. Α ) και μετονομάσθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 1025/ (ΦΕΚ 344/τ. Α ) σε Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή δεν λειτούργησε ποτέ ως Παιδαγωγική Ακαδημία. Ως εκ τούτου ούτε και οι κάτοχοι πτυχίων της Σχολής αυτής δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. iv. Οι κάτοχοι πτυχίων Εκκλησιαστικών Σχολών πριν το έτος 1991 (ήτοι της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων), Σχολών Νηπιαγωγών και Παιδαγωγικών Ακαδημιών 2/ετούς φοιτήσεως, εφόσον δεν κατέχουν το απαιτούμενο πτυχίο εξομοίωσης σύμφωνα με το Π.Δ. 130/1990 (ΦΕΚ 52/τ. Α / ). Κατ εξαίρεση μπορούν να υποβάλουν αίτηση με την παρούσα εγκύκλιο οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί κάτοχοι πτυχίων 2/ετούς φοιτήσεως (χωρίς πτυχίο εξομοίωσης), οι οποίοι είχαν υποβάλει τη σχολική περίοδο αίτηση αναπληρωτή στον οικείο κλάδο και είχαν ενταχθεί σε αυτόν με μόρια προϋπηρεσίας ή/και μόρια επιτυχίας από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Επισημαίνεται ότι θα διαγράφονται οι φάκελοι των εκπαιδευτικών και θα απενεργοποιούνται οι υποβληθείσες αιτήσεις σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη υποψηφίων με πτυχία 2/ετούς φοιτήσεως χωρίς το πτυχίο εξομοίωσης οι οποίοι δεν πληρούν τα προαναφερθέντα. v. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ61-Νηπιαγωγών ΕΑΕ και ΠΕ71-Δασκάλων ΕΑΕ, κάτοχοι πτυχίων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον δεν προσκομίσουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του ειδικού προγράμματος επανεκπαίδευσης παιδαγωγικού τμήματος Ελληνικών Πανεπιστημίων (άρθρο 30, παρ. 2 του ν. 2083/1992, άρθρο 10, παρ. 3 του ν. 2327/1995 και άρθρο 9, παρ. 8 του ν. 3391/2005). ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σχετική αναλυτική αναφορά στους κλάδους ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ70-Δασκάλων γίνεται στο Παράρτημα ΙΙ, Υποπαράρτημα Α (τυπικά προσόντα των κλάδων) της /Δ1/ (ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ) εγκυκλίου: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/ τ.α )». ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΑ: ΒΛ1Φ9-Κ4Η Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στο Κεφάλαιο Δ της αριθμ /Γ6/ (ΑΔΑ: ΒΛΩΜ9-Α5Ν) εγκυκλίου. 3

4 Μετά την καταχώριση ο υποψήφιος θα παραλάβει επικυρωμένο αντίγραφο της μηχανογραφημένης αίτησής του, υπογεγραμμένο από τον ίδιο ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και τον αρμόδιο υπάλληλο ηλεκτρονικής καταχώρισης της αίτησης και θεωρημένο από το Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης ή από τον αρμόδιο υπάλληλο, στον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα αυτό. Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης τους κατά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησής τους. Μετά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός έχει την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου αυτής. Σε περίπτωση που διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή επιθυμεί την τροποποίηση αυτής οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση, εντός των οριζόμενων, με την παρούσα εγκύκλιο, προθεσμιών. Παρακαλούμε η εγκύκλιος αυτή και τα συνοδευτικά της να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων υποψηφίων εκπαιδευτικών. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης καλούνται να επιληφθούν του αυστηρού και ενδελεχούς ελέγχου της διαδικασίας καταχώρισης των αιτήσεων, ήτοι του ελέγχου των δικαιολογητικών, από τους αρμόδιους υπαλλήλους και της καταχώρισης των αιτήσεων αποκλειστικά από τους ορισθέντες χειριστές, προς αποφυγήν τυχόν λαθών. Αντίγραφο της αίτησης με τα δικαιολογητικά να αποσταλούν στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής Τμήμα Α. Για τον άμεσο έλεγχο των αιτήσεων που συνοδεύονται από μεταπτυχιακά ή σεμινάρια, παρακαλούμε τα δικαιολογητικά να αποστέλλονται στο φαξ Κατά τα λοιπά ισχύει η /Γ6/ (ΑΔΑ: ΒΛΩΜ9-Α5Ν) εγκύκλιος. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΔΑ: ΒΛ1Φ9-Κ4Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Υφυπουργού, κ. Σ. Κεδίκογλου 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 4. Γενική Δ/νση Προσωπικού Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης (Τμήματα Α ) 5. Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων 6. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπ/κών Δράσεων 7. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής 4

5 ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΑΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ της αριθµ /Γ6/ εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. (επέχει θέση Υπεύθυνης ήλωσης του ν. 1599/1986) διαµέσου της ιεύθυνσης Αριθ. Πρωτοκόλλου Ηµεροµηνία (συµπληρώνονται αυτόµατα κατά την καταχώριση της αίτησης) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α.Φ.Μ. Α..Τ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΦΥΛΟ ΠΟΛΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ο ΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΟΥ ( ) ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ ΑΔΑ: ΒΛ1Φ9-Κ4Η ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (ο ίδιος) ΟΜΟΖΥΓΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ (ή ΡΕΠΑΝΟ-, ΜΙΚΡΟ ΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ) ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ (ο ίδιος) ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΛΑ ΟΣ 1 ΠΤΥΧΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ α) ΧΩΡΑΣ ΜΕΛΟΥΣ Ε.Ε. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ β) ΧΩΡΑΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΣΧΟΛΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΕΙ/ΤΕΙ) ΗΜΕΡΟΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α ΚΑΙ ΣΤΟΝ/ΣΤΟΥΣ ΚΛΑ Ο/ΚΛΑ ΟΥΣ (της ίδιας βαθµίδας) ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΕ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Οι απόφοιτοι των τµηµάτων Ειδικής Αγωγής των Πανεπιστηµίων Θεσσαλίας και Μακεδονίας συµπληρώνουν τον κλάδο ΠΕ71. Οι υπόλοιποι συµπληρώνουν τον κλάδο ΠΕ

6 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΑΕ ΑΔΑ: ΒΛ1Φ9-Κ4Η Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ ΟΧΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ ΟΧΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ* ΝΑΙ ΟΧΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΦΑΑ) ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ (αποκτήθηκε µέχρι ) ΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΓΝΩΣΗΣ Ε.Ν.Γ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΓΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΗΣ BRAILLE ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΜΕΑ (Αναπηρία 67% και άνω ο ίδιος) ΓΟΝΕΑΣ ΠΑΙ ΙΟΥ ΑΜΕΑ * Ισχύει µόνο για τους πρώην εκπαιδευτικούς ιδιωτικής εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ70. Α. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΑΕ (ΠΛΗΡΟΥΣ/ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ) - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (30 σε αριθμό) Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΑΕ (ΚΕΔΔΥ) - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (30 σε αριθμό) Α/Α ΚΕΔΔΥ Α/Α ΚΕΔΔΥ Α/Α ΚΕΔΔΥ ΟΧΙ 6

7 Πέραν των ανωτέρω περιοχών προτίμησης, δηλώνω ότι: 1. Αποδέχομαι πρόσληψη και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)(μόνο για δασκάλους). 2. Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή ΕΑΕ και στις λοιπές περιοχές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 3. Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή ΕΑΕ με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας και στις λοιπές περιοχές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 4. Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή ΕΑΕ και στα λοιπά ΚΕΔΔΥ. 5. Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή για το πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 6. Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή ΕΑΕ με γνώση της γραφής Braille και της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ). 7. Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή ΕΑΕ με γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ). 8. Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή ΕΑΕ με γνώση της γραφής Braille. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στην αποδοχή των περιπτώσεων 1, 5, 6, 7 και 8, ο εκπαιδευτικός είναι υποψήφιος για πρόσληψη στις ίδιες περιοχές προτίμησης όπως αυτές δηλώνονται στην αίτησή του κατά τον ανωτέρω πίνακα Α και στις περιπτώσεις 2 και 3. Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι: ΑΔΑ: ΒΛ1Φ9-Κ4Η 1. Δεν υπηρετώ σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 2. Δεν απολύθηκα από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά μου, ή ότι, σε αντίθετη περίπτωση, έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση. 3. Δεν εμπίπτω στα κωλύματα διορισμού του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας). 4. Δεν διώκομαι ως φυγόδικος ή φυγόποινος. 5. Δεν έχω απολυθεί από θέση μόνιμου εκπαιδευτικού, λόγω οριστικής παύσης. 6. Δεν έχω αποποιηθεί διορισμό σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού (μετά τις ). 7. Δεν έχω παραιτηθεί εντός του έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης της πράξης διορισμού μου σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού (μετά τις ). 8. Δεν έχω συνταξιοδοτηθεί ανεξάρτητα από το φορέα συνταξιοδότησης. 9. (α) Δεν είμαι ιδιοκτήτης φροντιστηρίου, ούτε διδάσκω, δεν είμαι μέτοχος σε εταιρεία κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού κώδικα, ούτε έχω οποιαδήποτε εμπορική ιδιότητα. (β) Είμαι ιδιοκτήτης φροντιστηρίου/διδάσκω/είμαι μέτοχος σε εταιρεία κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού κώδικα/έχω οποιαδήποτε εμπορική ιδιότητα και θα παραιτηθώ ή θα αναστείλω τη λειτουργία των επιχειρήσεών μου πριν την ανάληψη υπηρεσίας ως εκπαιδευτικού. 10. Είμαι υγιής και θα υποβάλω το πιστοποιητικό υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή κατά την ανάληψη υπηρεσίας. 11. Γνωρίζω ότι αν δεν αναλάβω για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία, κατόπιν πρόσληψης από τους πίνακες αναπληρωτών EAE με πλήρες ή μειωμένο ωράριο, εντός της προθεσμίας που ορίζεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψής μου ή αν παραιτηθώ, διαγράφομαι από τον πίνακα αναπληρωτών ΕΑΕ για το σχολικό έτος που διανύεται και το επόμενο σχολικό έτος. 12. (α) Υπηρετώ με πλήρη απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα ως Μόνιμος, με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου. (β) Δεν υπηρετώ με πλήρη απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα ως Μόνιμος ή με Σύμβαση Ορισμένου ή Αορίστου Χρόνου. 13. (α) Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις. / Έχω νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. (β) Δεν έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις. / Δεν έχω νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. 14. Έχω διαβάσει την αριθμ /Γ6/ εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. & ενημερωθεί για τις κατά περίπτωση ισχύουσες νομικές διατάξεις. Υποβάλλω, δε, συνημμένα όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται βάσει της εν λόγω εγκυκλίου. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ Υπογραφή Υπογραφή Υπογραφή 7

8 ΑΔΑ: ΒΛ1Φ9-Κ4Η Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 Α ΑΘΗΝΑΣ 2 Β ΑΘΗΝΑΣ 3 Γ ΑΘΗΝΑΣ 4 Δ ΑΘΗΝΑΣ ΝΟΜΟΣ / ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΒΥΡΩΝΟΣ / ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ / ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ / ΖΩΓΡΑΦΟΥ / ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ / ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ / ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ / ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΠΕΝΤΕΛΗΣ / ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ / ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ / ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ / ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ / ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ / ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ / ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ / ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ / ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ / ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ / ΙΛΙΟΥ / ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ / ΑΛΙΜΟΥ / ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ / ΓΛΥΦΑΔΑΣ / ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ / ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ / ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ / ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ Δ 5 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6 7 Α ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΡΩΠΙΑΣ / ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ / ΠΑΙΑΝΙΑΣ / ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ / ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ / ΠΑΛΛΗΝΗΣ / ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ / ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ / ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΩΡΩΠΟΥ / ΔΙΟΝΥΣΟΥ / ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 8 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 9 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 10 ΑΡΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 11 ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 12 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 13 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 14 ΔΡΑΜΑΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 15 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ / ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ / ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ / ΜΕΓΑΡΕΩΝ / ΦΥΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 16 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 17 ΕΒΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ 18 ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 19 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 8

9 ΑΔΑ: ΒΛ1Φ9-Κ4Η Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΝΟΜΟΣ / ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 20 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 21 ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 22 ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 23 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 24 Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 25 Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ / ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ / ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ / ΘΕΡΜΗΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ / ΕΥΟΣΜΟΥ / ΝΕΑΠΟΛΗΣ / ΣΥΚΕΩΝ / ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ / ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ / ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ / ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ / ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ / ΔΕΛΤΑ / ΒΟΛΒΗΣ / ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 26 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 27 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 28 ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 29 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 30 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 31 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 32 Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 33 Β ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ 34 ΚΙΛΚΙΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 35 ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 36 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 37 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 38 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 39 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 40 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 41 Α ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 42 Β ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ / ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 43 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 44 Α ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ / ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ / ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ / ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ / ΑΛΜΥΡΟΥ 45 Β ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ / ΣΚΟΠΕΛΟΥ / ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 46 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Περιλαμβάνει συγκεκριμένα Δημοτικά Σχολεία των Νομών Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης. 9

10 ΑΔΑ: ΒΛ1Φ9-Κ4Η Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΝΟΜΟΣ / ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. (Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων 47 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 48 ΞΑΝΘΗΣ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 49 Α ΠΕΙΡΑΙΑ 50 Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ / ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ / ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ / ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ / ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ / ΣΠΕΤΣΩΝ / ΠΟΡΟΥ / ΥΔΡΑΣ / ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ / ΚΥΘΗΡΩΝ / ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 51 ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 52 ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 53 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 54 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 55 ΡΟΔΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 56 Α ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 57 Β ΣΑΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ / ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΣΑΜΟΥ 58 ΣΕΡΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 59 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 60 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 61 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 62 ΦΩΚΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 63 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 64 ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 65 Α ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 66 Β ΧΙΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ / ΨΑΡΩΝ ΧΙΟΥ 10

11 ΑΔΑ: ΒΛ1Φ9-Κ4Η ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. ΚΕΔΔΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α/α ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΕΔΡΑ 1 1 Α ΑΘΗΝΑΣ Κανδάνου Αμπελόκηποι 2 2 Β ΑΘΗΝΑΣ Λεωφ. Ηρακλείου Ν. Ιωνία 3 3 Γ ΑΘΗΝΑΣ Θηβών 250, Αιγάλεω ΑΤΤΙΚΗΣ 4 4 Δ ΑΘΗΝΑΣ Λ. Καλαμακίου 46, Άλιμος 5 5 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αδριανού 26, Κορωπί 6 6 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Περσεφόνης 19, Ελευσίνα 7 7 Α ΠΕΙΡΑΙΑ Αιγάλεω 30 & Μήλου Πειραιάς 8 1 ΔΡΑΜΑΣ Αμπελάκια, Τ.Θ Δράμα 9 2 ΕΒΡΟΥ Παλαγία Αλεξανδρούπολης Αλεξανδρούπολη 10 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ.& Εθνικής Αντιστάσεως 20 3 ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Καβάλα 11 4 ΞΑΝΘΗΣ 11ο Δημ. Σχολείο Ξάνθης Ξάνθη 12 5 ΡΟΔΟΠΗΣ Μάρκου Μπότσαρη Κομοτηνή 13 1 ΛΕΣΒΟΥ Καραντώνη 17, Μυτιλήνη 14 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2 ΛΗΜΝΟΥ Πλατεία ΟΤΕ-Μύριμνα Λήμνος 15 3 ΣΑΜΟΥ Διοικητήριο, Σάμος 16 4 ΧΙΟΥ Ριζαρίου & Πασπάτη 1, Χίος 17 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ναυπάκτου 168, Μεσολόγγι 18 2 ΑΧΑΪΑΣ Μακεδονίας 59-61, Πάτρα ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αγ. Σπυρίδωνος & Χ. Τρικούπη 19 3 ΗΛΕΙΑΣ Πύργος 20 1 ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ. Μπούσιου 50, Γρεβενά Αγίου Αθανασίου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 22 3 ΚΟΖΑΝΗΣ Μακρυγιάννη 22, Κοζάνη 23 4 ΦΛΩΡΙΝΑΣ Μ. Αλεξάνδρου Φλώρινα 24 1 ΑΡΤΑΣ Κατσιμίτρου & Λουριώτη Άρτα 25 2 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Κύπρου 60, Ηγουμενίτσα ΗΠΕΙΡΟΥ 26 3 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αμαλθείας 12, Ιωάννινα 27 4 ΠΡΕΒΕΖΑΣ Φόρος (έναντι ΑΤΕ) Πρέβεζα 28 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Πλαστήρα 21, Καρδίτσα 29 2 ΛΑΡΙΣΑΣ Καστοριάς 2 A, Λάρισα 30 3 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Νεαπόλεως & Κοδριγκτώνος Βόλος 11

12 ΑΔΑ: ΒΛ1Φ9-Κ4Η 31 4 ΤΡΙΚΑΛΩΝ Μπότσαρη 2, Τρίκαλα 32 1 ΖΑΚΥΝΘΟΥ Κολυβά 85, Ζάκυνθος 33 2 ΚΕΡΚΥΡΑΣ Βελισσαρίου 30, Κέρκυρα 34 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ι. Μομφεράτου 30 & Χαροκόπου 3 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Αργοστόλι 35 4 ΛΕΥΚΑΔΑΣ Καλκάνη 15, Λευκάδα 36 1 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τ.Θ. Δ Θέρμη Θεσσαλονίκης 37 2 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη 38 3 ΗΜΑΘΙΑΣ Μούμογλου 1, Βέροια 39 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 4 ΚΙΛΚΙΣ 21 ης Ιουνίου 141, Κιλκίς 40 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5 ΠΕΛΛΑΣ Φλωρίνης 73, Έδεσσα 41 6 ΠΙΕΡΙΑΣ Ξηρομερίτου 15, Κατερίνη 42 7 ΣΕΡΡΩΝ 3ο χιλ. Σερρών-Δράμας Σέρρες 43 8 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 22ας Απριλίου Πολύγυρος 44 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σταυρινίδη 1, Ηράκλειο 45 ΚΡΗΤΗΣ 2 ΛΑΣΙΘΙΟΥ Υγείας 7 & Φώτη Κόντογλου Άγιος Νικόλαος 46 3 ΡΕΘΥΜΝΟΥ Νικ. Ψαρρού 50, Ρέθυμνο 47 4 ΧΑΝΙΩΝ 8ης Δεκεμβρίου 61, Χανιά 48 1 ΚΑΛΥΜΝΟΥ Ενορία Αγίου Αθανασίου Κάλυμνος 49 2 ΚΩ Ζηπάρι, Κως 50 3 ΝΑΞΟΥ Εγγαρές, Νάξος ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 51 4 ΡΟΔΟΥ Άμστερνταμ 6, Ρόδος Γ. Παπανδρέου ΣΥΡΟΥ (έναντι Νοσοκομείου Σύρου) Σύρος 53 1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Αδριανουπόλεως 14 & Θερμογιάννη Ναύπλιο 54 2 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Κύπρου 40-44, Τρίπολη 55 3 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Κολιάτσου 20, Κόρινθος ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2ο χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου 56 4 ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη Διοικητήριο Μεσσηνίας 57 5 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Γραφεία 225, ) Καλαμάτα 58 1 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αριστοφάνους, Λιβαδειά 59 2 ΕΥΒΟΙΑΣ 9ο χλμ Χαλκίδας-Ψαχνών Ν. Αρτάκη 60 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Ν. Ζέρβα 3, Καρπενήσι 61 4 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Π. Μπακογιάννη 2, Λαμία 62 5 ΦΩΚΙΔΑΣ Σταλλού & Μαρκίδου Άμφισσα 12

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας :T AGENCY Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας :T AGENCY Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 7ΛΤΟ9-2Λ3 INFORMATICS ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ DEVELOPMEN Βαθμός Ασφαλείας :T AGENCY Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.18

Διαβάστε περισσότερα

κ α λ ε ί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 28-07-2014 έως 08-08-2014.

κ α λ ε ί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 28-07-2014 έως 08-08-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ A (ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ) ------------ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

κ α λ ε ί ΙΙ. Για τον πίνακα Β τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι :

κ α λ ε ί ΙΙ. Για τον πίνακα Β τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι : ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους Ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σε λειτουργικά κενά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 59 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4 6 Φεβρουαρίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. πρωτ. 90 Αριθ. ανακοίνωσης 9/04 Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων ειδικό τητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2526 23 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων που ανήκαν στους κλάδους ΠΕ, TE

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 16/07/2014 Αρ. Πρωτ: 660/6/41612 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ:1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπαίδευσης Έδρες τους 2. ιευθυντές των /νσεων.ε.( Έδρες τους) 4.Προϊσταµένους Γραφείων Ε.Ε.

ΠΡΟΣ:1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπαίδευσης Έδρες τους 2. ιευθυντές των /νσεων.ε.( Έδρες τους) 4.Προϊσταµένους Γραφείων Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι 9-2-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Βαθµός Προτερ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φ.251/16888 /B6 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ KAI ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΑΔΑ: Β57Ε465ΦΘΕ-9ΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. 11830 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 0 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 76 17 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οίκ. 747 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα σχοληθούν για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2656 τ.β /9-11-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6)

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014.

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014. Αθήνα, 28/2/2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8758 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Τι είναι η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Αναρωτήθηκες ποτέ αν έχει ενδιαφέρον να ασχοληθείς επαγγελματικά με τις τέχνες; Αν θα ήθελες να γίνεις έμπορος ή δικηγόρος; Αν είσαι αρκετά υπομονετικός να δουλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 28.12.2010 EΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΤΑΜΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ

EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 28.12.2010 EΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΤΑΜΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 28.2.200 EΡΓΑΣΙΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ #60 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 450 ευκαιρίες καριέρας σε 3 «επώνυµες» εταιρίες σελ. 8-9 OAE.809 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ. ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΤΑΜΕΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170 5 Αυγούστου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3996 Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ.πρωτ: 55119/8.7.2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 19 νέες προκηρύξεις για 621 προσλήψεις σε δήµους. Συνεχίζονται και αυτήν την εβδοµάδα #79 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 19 νέες προκηρύξεις για 621 προσλήψεις σε δήµους. Συνεχίζονται και αυτήν την εβδοµάδα #79 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 10.05.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #79 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 505 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 2.117 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.12 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 02-10-2012 Αρ. Πρωτ.: 602/12/25285

Αθήνα : 02-10-2012 Αρ. Πρωτ.: 602/12/25285 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα : 02-10-2012 Αρ. Πρωτ.: 602/12/25285 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η λίστα µε τις 32.433 προσλήψεις σε δήµους για κοινωφελή εργασία

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η λίστα µε τις 32.433 προσλήψεις σε δήµους για κοινωφελή εργασία ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 07.04.2015 #282 ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η λίστα µε τις 32.433 προσλήψεις σε δήµους για κοινωφελή εργασία Ξ εκίνησε χθες και θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.04.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #77 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 502 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 2.257 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.12 ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ, ΟΤΑ, ΠΑΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Δ.Σ. Αρμόδια Διεύθυνση: Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2014 Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού Αριθμ. Πρωτ.: 155609 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: Ω1ΣΩ9-Ε7Ρ INFORMATICS ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ DEVELOPMEN Βαθμός Ασφαλείας :T AGENCY Να διατηρηθεί μέχρι : Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.02 16:25:05 EEST Reason:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Κώδικας: 101.83 ΑΘΗΝΑ εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα) Πληροφορίες: Ι.Γαλανού Τηλέφωνο: 2131364732

Ταχ.Κώδικας: 101.83 ΑΘΗΝΑ εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα) Πληροφορίες: Ι.Γαλανού Τηλέφωνο: 2131364732 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 5853 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ.Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα