ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος επιπέδου Μάστερ (ΜΠΜ) Τµήµατος Νοσηλευτικής είναι α) η προετοιµασία νοσηλευτών (και συναφών επαγγελµατιών υγείας), στην κλινική πρακτική υψηλού επιπέδου σε λειτουργικούς ρόλους του ειδικού κλινικού νοσηλευτή/ επαγγελµατία υγείας και προηγµένου κλινικού νοσηλευτή, και β) η προετοιµασία επαγγελµατιών υγείας για διδακτορικές σπουδές. 1.2 Οι απόφοιτοι του µεταπτυχιακού προγράµµατος θα διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικές µε την κλινική αξιολόγηση, τον καθορισµό θεραπευτικής αγωγής, την κατάρτιση σχεδίου νοσηλευτικής φροντίδας και τη διαχείριση σύνθετων κλινικών προβληµάτων. Επιπλέον, οι απόφοιτοι θα είναι ικανοί να σχεδιάζουν και να διεξαγάγουν µεθοδολογικά έγκυρες ερευνητικές µελέτες και να παρέχουν κλινική και συνεχιζόµενη εκπαίδευση σε επαγγελµατίες υγείας στην ειδικότητά τους. 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2.1 Τo αvώτατo όργαvo τoυ Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών τoυ Τµήµατoς είvαι το Συµβούλιο Τµήµατος, το οποίο συνεδριάζει µε Ειδική Σύvθεση (ΣΤΕΣ) µε εκπροσώπηση µεταπτυχιακών φοιτητών. 2.2 Τα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών επιπέδου Μάστερ του τµήµατος επιβλέπονται από επταµελή επιτροπή, την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων (ΕΜΠ), που αποτελείται από τα ενεργά (και χωρίς απόσπαση) εκλεγµένα µέλη ΕΠ του Τµήµατος, τα οποία εµπλέκονται στη διδασκαλία και επίβλεψη υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών επιπέδου Μάστερ. Η ΕΜΠ έχει διετή θητεία και ορίζεται µε διαδικασία εκλογής από το ΣΤΕΣ. Το ΣΤΕΣ ορίζει και τον Συντονιστή της ΕΜΠ, ο οποίος προεδρεύει. Η θητεία των µελών της ΕΜΠ είναι διετής εκτός δυο µελών τα οποία αντικαθίστανται κατόπιν εκλογής µετά το πρώτο έτος της θητείας τους, ώστε κυκλικά να διασφαλίζεται η συνέχεια της ΕΜΠ και η συµµετοχή 1

2 των µελών ΕΠ. Η αλλαγή στη σύνθεση της ΕΜΠ θα γίνεται στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού έτους. 2.3 Οι κύριες αρµοδιότητες της ΕΜΠ καθορίζονται στους γενικούς κανόνες µεταπτυχιακών προγραµµάτων του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου, και συνοψίζονται στα πιο κάτω: i) Αξιολογεί τις αιτήσεις για µεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ σύµφωνα µε τα κριτήρια του νόµου και των κανόνων και προτείνει στο ΣΤΕΣ την αποδοχή υποψηφίων. ii) Ορίζει µετά από κάθε προκήρυξη τριµελείς Επιτροπές Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΕΥΜΦ) για τον ορισµό θεµάτων γραπτών εξετάσεων, διόρθωση γραπτών, διεξαγωγή συνεντεύξεων και καταγραφή των πρακτικών. Στην κάθε περίπτωση, η ΕΕΥΜΦ απαρτίζεται από εκλεγµένο µέλος ΕΠ, το οποίο είναι ο επιστηµονικά υπεύθυνος της συγκεκριµένης κατεύθυνσης (ειδίκευσης) του προγράµµατος που προκηρύχθηκε (πρόεδρος) και από άλλα δυο µέλη ΕΠ από το εκλεγµένο ή το ενταγµένο προσωπικό, εφόσον φέρουν µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επιπέδου µάστερ. iii) Μετά από την προκαταρκτική αξιολόγηση των αιτήσεων και τη διεξαγωγή των εξετάσεων, η ΕΜΠ καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους που πληρούν τα ελάχιστα προσόντα της προκήρυξης. Η ΕΜΠ δεν είναι υποχρεωµένη να διαθέσει όλες τις προκηρυγµένες θέσεις. iv) Βάσει των εισηγήσεων της ΕΕΥΜΦ, η ΕΜΠ επικυρώνει µετά από µελέτη των πρακτικών των συνεντεύξεων και παρουσιάζει στο Συµβούλιο του Τµήµατος τα ονόµατα και τα προσόντα των εισακτέων φοιτητών για µεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ. Σε περίπτωση διαφωνίας της ΕΜΠ µε τις προτάσεις της ΕΕΥΜΦ, το Συµβούλιο του Τµήµατος Ειδικής Σύνθεσης έχει την τελική ευθύνη για τη διάθεση των προκηρυγµένων θέσεων, και διατηρεί το δικαίωµα να µην συµπληρώσει όλες τις θέσεις. v) Ορίζει επιτροπές (ΕΕΥΜΦ, Συµβουλευτική Επιτροπή ιατριβής Επιπέδου Μάστερ, Εξεταστική Επιτροπή) όπως καθορίζονται στους σχετικούς κανονισµούς και κανόνες. vi) Είναι υπεύθυνη και φροντίζει για την οµαλή διεξαγωγή της όλης διαδικασίας απονοµής µεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Μάστερ. vii) Επιλαµβάνεται θεµάτων επίλυσης διαφορών που ενδεχοµένως να προκύψουν κατά την διάρκεια των µεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Μάστερ, συµπεριλαµβανοµένου και αιτήµατος αλλαγής Επιβλέποντα Καθηγητή από τον υποψήφιο φοιτητή. viii) Εποπτεύει σε συνεργασία µε τους Επιβλέποντες Καθηγητές (ΕΚ) την πορεία των µεταπτυχιακών σπουδών των µεταπτυχιακών φοιτητών και εισηγείται προς έγκριση στο ΣΤΕΣ, την ολοκλήρωση των σπουδών τους µετά τον έλεγχο της κάλυψης όλων των προαπαιτούµενων. ix) Καταρτίζει σε συνεργασία µε τους ιδάσκοντες το περιεχόµενο των διδακτικών ενοτήτων των µεταπτυχιακών προγραµµάτων επιπέδου Master s, το οποίο εισηγείται στη ΣΤΕΣ προς έγκριση. 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΜΑΣΤΕΡ 3.1 Το πρόγραµµα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε Πτυχιούχους Νοσηλευτές Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης. Κάτοχοι πανεπιστηµιακού πτυχίου άλλων Επιστηµών Υγείας και συναφών επιστηµών έχουν δικαίωµα αίτησης βάσει των ανακοινωµένων κριτηρίων εισδοχής και 2

3 επιπρόσθετων κριτηρίων που καθορίζονται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων του Τµήµατος Νοσηλευτικής. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Νοσηλευτικής προκειµένου να αξιολογήσει τους υποψηφίους µπορεί, πέραν του βιογραφικού σηµειώµατος, της επιστολής αιτιολόγησης της πρόθεσης για φοίτηση στο πρόγραµµα, των αναλυτικών βαθµολογιών στα σχετικά µε το πρόγραµµα και την κατεύθυνση µαθήµατα και των συστατικών επιστολών, να διενεργεί κατά την κρίση της γραπτές εξετάσεις ή/και συνεντεύξεις. Σε κάθε περίπτωση οι προϋποθέσεις εισαγωγής και οι σχετικές διαδικασίες συµµορφώνονται µε τους κανόνες και τους κανονισµούς που ισχύουν στο ΤΕΠΑΚ. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων του Τµήµατος Νοσηλευτικής µπορεί να εισηγηθεί ανά περίπτωση παρακολούθηση µαθηµάτων προπτυχιακού επιπέδου από τους υποψηφίους. 3.2 Επιπλέον των οριζόµενων στην παράγραφο 3.1, η αίτηση κάθε υποψηφίου πρέπει να συνοδεύεται από πλήρες βιογραφικό σηµείωµα, καθώς και σύντοµη περιγραφή των στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου ή οποιονδήποτε άλλων στοιχείων ορίσει η ΕΜΠ, και να έχουν τεκµηρίωση καλής γνώσης της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας 3.3 Το Τµήµα δέχεται φοιτητές για το µεταπτυχιακό πρόγραµµα επιπέδου Μάστερ στις ηµεροµηνίες και µε τις διαδικασίες προκήρυξης που προβλέπουν οι σχετικοί Πανεπιστηµιακοί Κανόνες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος. 3.4 Η αποδοχή του υποψηφίου µεταπτυχιακού φοιτητή επιπέδου Μάστερ γίνεται µετά από απόφαση του Συµβουλίου κατόπιν εισηγήσεως της ΕΜΠ βάσει του πορίσµατος της 3µελούς επιτροπής επιλογής υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών επιπέδου Μάστερ ανά γνωστικό αντικείµενο. 3.5 Η 3µελής επιτροπή επιλογής υποψηφίων αποτελείται από το εκλεγµένο µέλος ΕΠ στου οποίου το γνωστικό αντικείµενο έχει προκηρυχθεί το µεταπτυχιακό πρόγραµµα επιπέδου Μάστερ, και ο οποίος προεδρεύει της επιτροπής, και 2 µέλη ΕΠ από το εκλεγµένο, ή το ενταγµένο προσωπικό, εφόσον τα τελευταία φέρουν µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επιπέδου µάστερ. 3.6 Για κάθε υποψήφιο, ορίζεται 2µελής Συµβουλευτική Επιτροπή ιατριβής Επιπέδου Μάστερ (ΣΕ Μ) µε ένα Επιβλέποντα και ένα Συνεπιβλέποντα Καθηγητή. Ο Επιβλέπων καθηγητής προτείνει στην ΕΜΠ τη σύσταση εξεταστικής που περιλαµβάνει τους δύο επιβλέποντες και ένα επιπλέον µέλος ΕΠ. 3.7 Ο αριθµός εισακτέων φοιτητών καθορίζεται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων του Τµήµατος Νοσηλευτικής και µπορεί να κυµαίνεται από εισακτέους ανά ειδικότητα. Οι υποψήφιοι µε αναγνωρισµένο πανεπιστηµιακό πτυχίο συναφών επιστηµών υγείας δεν συνυπολογίζονται στις προκηρυκτέες θέσεις για πτυχιούχους Νοσηλευτικής και ο αριθµός τους δεν υπερβαίνει το 15% των θέσεων για πτυχιούχους νοσηλευτές ανά ειδικότητα. 3

4 4. ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 4.1 Η µεταπτυχιακή διατριβή επιπέδου µάστερ παρακoλoυθείται συστηµατικά και κατευθύvεται από τη Συµβουλευτική Επιτροπή. 5. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΜΑΣΤΕΡ 5.1 Για κάθε υποψήφιο µεταπτυχιακό φοιτητή επιπέδου Μάστερ ορίζεται από το Συµβούλιο ύστερα από εισήγηση της ΕΜΠ διµελής Συµβουλευτική Επιτροπή ιατριβής επιπέδου Μάστερ (ΣΕ Μ). Η ορισθείσα ΣΕ Μ είναι υπεύθυνη για την καθοδήγηση και επίβλεψη της µεταπτυχιακής διατριβής επιπέδου µάστερ, αλλά και της γενικότερης ακαδηµαϊκής πορείας του φοιτητή. 5.2 Η ΣΕ Μ αποτελείται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή και ένα επιπλέον µέλος ως Συνεπιβλέπων. Τουλάχιστον ένα από τα δυο µέλη της ΣΕ Μ πρέπει να είναι εκλεγµένο µέλος ΕΠ του Τµήµατος. Η ΣΕ Μ έχει ευθύνη για την υποβοήθηση της έρευνας και την συγγραφή της διατριβής αλλά και σηµαντικό ρόλο σε όλα τα στάδια της φοίτησης του υποψηφίου. Τα µέλη της επιτροπής επιλέγονται µε κύριο γνώµονα τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα και δραστηριότητα στο συγκεκριµένο τοµέα της µεταπτυχιακής διατριβής επιπέδου µάστερ. 5.3 Ο υποψήφιος µεταπτυχιακός φοιτητής επιπέδου Μάστερ υποστηρίζει τη µεταπτυχιακή διατριβή του ενώπιον τριµελούς εξεταστικής επιτροπής. Η Επιτροπή αυτή ορίζεται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων µε εισήγηση του ΕΚ και περιλαµβάνει τα 2 µέλη της ΣΕ Μ του υποψηφίου. 6. ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 6.1 Η µέγιστη χρovική διάρκεια πλήρους φοίτησης για τηv απόκτηση µεταπτυχιακού διπλώµατoς επιπέδου Μάστερ είναι έξι ακαδηµαϊκά εξάµηνα 6.2 Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και ανάλογα µε τη φύση της µεταπτυχιακής διατριβής Μάστερ η ΕΜΠ µπορεί να εγκρίνει παράταση του διαστήµατος φοίτησης. 6.3 Αναστολή φοίτησης κατά τη διάρκεια του προγράµµατος δεν δίδεται παρά µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ., κλήση στράτευσης, έκτακτοι και σοβαροί οικογενειακοί λόγοι και προβλήµατα υγείας) µετά σύµφωνη απόφαση. 7. ΟΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΜΑΣΤΕΡ 7.1 Το πρόγραµµα σπουδών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς και Άθροισης ιδακτικών Μονάδων (ECTS). Το ECTS είναι ένα σύστηµα που έχει ως κέντρο το φοιτητή και βασίζεται στο φόρτο εργασίας που απαιτείται για 4

5 να επιτύχει τους στόχους ενός προγράµµατος αποκτώντας Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ΕΠΜ) για κάθε µάθηµά του. 7.2 Γενικά, ο φόρτος εργασίας που οδηγεί σε µεταπτυχιακό δίπλωµα επιπέδου Μάστερ στο Τµήµα Νοσηλευτικής απαιτεί τη συµπλήρωση τουλάχιστον 125 ΕΠΜ, από συνδυασµό µαθηµάτων, κλινικής άσκησης και ερευνητικής εργασίας. 7.3 Προκειµένου να αποφοιτήσουν από το πρόγραµµα, οι υποψήφιοι πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραµµα συµπεριλαµβανοµένων των µαθηµάτων, της κλινικής πρακτικής και της διατριβής Μάστερ. Η διατριβή πρέπει να είναι πρωτότυπη και να συνάδει µε τις ακαδηµαϊκές αρχές. Κάθε φοιτητής θα έχει επιβλέποντα καθηγητή ένα ακαδηµαϊκό εκλεγµένο µέλος του Τµήµατος Νοσηλευτικής, και δυµελή συµβουλευτική επιτροπή (ΣΕ Μ). 7.4 Οι µέθοδοι διδασκαλίας περιλαµβάνουν συνδυασµό διαλέξεων, σεµιναρίων, φροντιστηρίων, εργαστηρίων, ατοµικών και οµαδικών εργασιών και παρουσιάσεων. 7.5 Υποψήφιοι µε κλινική εµπειρία µεγαλύτερη των 5 ετών στο οικείο κλινικό πεδίο ή/ και κάτοχοι ιπλώµατος Μεταβασικής Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης ή Πιστοποιητικού Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης σε συναφή Νοσηλευτική ειδικότητα µπορούν να αιτηθούν για µερική αναγνώριση εκπαιδευτικών πιστωτικών µονάδων. Αποφάσεις για αναγνώριση πιστωτικών µονάδων λαµβάνει η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Νοσηλευτικής κατόπιν εξέτασης του αναλυτικού προγράµµατος σπουδών και των βαθµολογιών κάθε υποψηφίου. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Νοσηλευτικής µπορεί κατά την κρίση της να προβεί σε εξέταση, συνέντευξη ή άλλο τρόπο αξιολόγησης προκειµένου για την αναγνώριση εκπαιδευτικών πιστωτικών µονάδων. 7.6 Οι γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική και Αγγλική. 7.7 Η κλινική άσκηση πραγµατοποιείται σε κλινικές µονάδες, κοινοτικές δοµές και υπηρεσίες φροντίδας υγείας ανάλογα µε την κατεύθυνση/ ειδίκευση και τις ιδιαίτερες µαθησιακές ανάγκες του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι αναλαµβάνουν την αξιολόγηση και τον προγραµµατισµό φροντίδας πασχόντων και τη διενέργεια παρεµβατικών και µη παρεµβατικών θεραπευτικών διαδικασιών. Η κλινική άσκηση περιλαµβάνει τους ρόλους του ΠΚΝ συµπεριλαµβανοµένων της συγκέντρωσης πληροφοριών από το ιστορικό, τη φυσική εξέτση και διαγνωστικές εξετάσεις, παραγγελίας διαγνωστικών εξετάσεων, διαφορικής διάγνωσης, εφαρµογής τεκµηριωµένων παρεµβάσεων, ιεράρχησης και οργάνωσης φροντίδας καθώς και διεπιστηµονικής συνεργασίας διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας διδασκαλίας σε άλλους επαγγελµατίες υγείας και επισήµανση προτεραιοτήτων για έρευνα. Για την αποφοίτηση απαιτείται η επιτυχής συµπλήρωση του συνόλου των ωρών της κλινικής άσκησης και η απόκτηση επάρκειας στις κλινικές διαδικασίες που καθορίζονται από το πρόγραµµα και σε συνεργασία µε τον επιβλέποντα καθηγητή κάθε υποψηφίου βάσει των εξατοµικευµένων µαθησιακών αναγκών του. Η κλινική επάρκεια των υποψηφίων αξιολογείται κλινικά. 7.8 Οι φοιτητές σχεδιάζουν και εκπονούν πρωτότυπη ερευνητική εργασία βάσει ποιοτικής, ποσοτικής ή µικτής µεθοδολογίας, ή µετανάλυσης ή µετασύνθεσης. Η επιλογή του θέµατος και ο σχεδιασµός πραγµατοποιούνται σε συνεργασία µε τον επιβλέποντα καθηγητή, σε 5

6 συνεργασία µε τον Συνεπιβλέποντα Καθηγητή. Τα αποτελέσµατα της µελέτης παρουσιάζονται σε ανοικτή διάλεξη, και ο υποψήφιος εξετάζεται από τα τρία µέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. 7.9 Οι διπλωµατικές εργασίες πρέπει να είναι δηµοσιεύσιµης ποιότητας, ακολουθούν τη δοµή διατριβών και κατατίθενται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα 8. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 8.1 Το ερευνητικό πρωτόκολλο (ανεξαρτήτως του τύπου µελέτης π.χ. ποιοτικής, ποσοτικής, µετανάλυσης ή µετασύνθεσης), πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τις εξής ενότητες: (α) θεωρητικό υπόβαθρο, όπου και να υπογραµµίζεται η αναγκαιότητα της εργασίας, (β) ο σκοπός και οι επιµέρους στόχοι ή ερευνητικές υποθέσεις της µελέτης, (γ) το προτεινόµενο υλικό-µέθοδος (π.χ. ερωτηµατολόγια που θα χρησιµοποιηθούν, στατιστική ανάλυση), (δ) αναµενόµενα αποτελέσµατα και προσδοκώµενα οφέλη και (ε) σχετικό χρονοδιάγραµµα για την υλοποίηση της εργασίας. Μετά το πέρας του 2 ου εξαµήνου φοίτησης για κάθε υποψήφιο ορίζεται διµελής Συµβoυλευτική Επιτρoπή, και οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν τα ερευνητικά τους πρωτόκολλα στην ΕΜΠ του Τµήµατος Νοσηλευτικής. Κάθε διµελής Συµβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από εκλεγµένα µέλη του Τµήµατος Νοσηλευτικής. Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι να διαπιστωθεί και να ελεγχθεί η ποιότητα και καινοτοµία της ερευνητικής πρότασης και να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις/προσθήκες και εισηγήσεις, σε περίπτωση που η κρίνει πως η πρόταση είναι ελλιπής. Μετά από τη σύµφωνη γνώµη και των δύο µελών της ΣΕ Μ, το πρωτόκολλο υποβάλλεται στην τελική του µορφή στην ΕΜΠ του Τµήµατος. 8.2 Η εξέταση είναι προφορική µετά από σχετική παρουσίαση του υποψηφίου στη ΣΕ Μ και πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του 4 ου εξαµήνου φοίτησης. Για διετή προγράµµατα ή στο τελευταίο εξαµηνο φοίτησης. Αν τα µέλη της ΣΕ Μ έχουν κάποια αµφιβολία είτε για την ουσία της πρότασης είτε για την κατανόηση του θέµατος, τότε ο φοιτητής θα έχει τρεις µήνες να ετοιµάσει µια δεύτερη παρουσίαση που θα δίνει έµφαση στους τοµείς που προκαλούν αµφιβολία. Η επιτροπή ενηµερώνει την ΕΜΠ για το αποτέλεσµα της εξέτασης. 8.3 Μετά πάροδο 2 ετών από την αποδοχή του στο πρόγραµµα, µε την προϋπόθεση της επιτυχίας στην εξέταση της µεταπτυχιακής διατριβής βάσει της ΣΕ Μ, απαιτούνται επιπλέον τα ακόλουθα για την αποφοίτηση του υποψηφίου: α. Η πάρoδoς τoυλάχιστov δύo ετώv από τηv ηµερoµηvία απoδoχής τoυ µεταπτυχιακού φοιτητή επιπέδου Μάστερ από τo Τµήµα. β. Η υποβολή τουλάχιστον µιας εργασίας σε Κυπριακό, Ελληνικό ή διεθνές επιστηµονικό συνέδριο ή/και η υποβολή προς δηµοσίευση τουλάχιστον µιας εργασίας συναφούς µε το 6

7 αντικείµενο της διατριβής σε έγκυρο ελληνόφωνο ή ξενόγλωσσο επιστηµονικό περιοδικό µε σύστηµα κριτών. γ. Βεβαίωση παρακολούθησης και επιτυχούς εξέτασης στα υποχρεωτικά και στα κατ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα δ. Επιτυχής ολοκλήρωση της κλινικής άσκησης, αφ όσον αυτή προβλέπεται από το πρόγραµµα. δ. Αίτηση πρoς την ΕΜΠ που συνοδεύεται από τα εξής: i. Αντίγραφο της µεταπτυχιακής διατριβής επιπέδου Μάστερ υπογεγραµµένο από την ΣΕ Μ. ii. Βιoγραφικό σηµείωµα 8.4 Εάν η υποστήριξη της διατριβής είναι ικανοποιητική (και, σε περίπτωση που απαιτηθήκαν διορθώσεις, µόνο µετά από τη σχετική γραπτή βεβαίωση από την ΣΕ Μ προς την ΕΜΠ για επιτυχή αποπεράτωση,) ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει τρία πρωτότυπα της διατριβής, ένα για τη βιβλιοθήκη του πανεπιστηµίου, ένα για το αρχείο του Τµήµατος και ένα για τον ΕΚ. 8.5 Σε περίπτωση αποτυχίας της υποστήριξης διατριβής, ο υποψήφιος δικαιούται να ζητήσει επανάληψη της διαδικασίας για ακόµη µια φορά. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος και οι όροι νέας υποβολής της διατριβής καθορίζονται γραπτώς από την Εξεταστική Επιτροπή. 8.6 Ο Υποψήφιος αvαγoρεύεται σε κάτοχο µεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Μάστερ από το Συµβούλιο Τµήµατοσ. Μετά τηv αvαγόρευση χoρηγείται από τo Τµήµα βεβαίωση του τίτλου για χρήση σε διάφoρες υπηρεσίες. Ο oριστικός τίτλoς πoυ χoρηγείται από τov/την Πρύταvη δίvεται κατά τηv oρκωµoσία. 9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 9.1 Ο µεταπτυχιακός φοιτητής επιπέδου Μάστερ έχει υπoχρέωση vα τηρεί τις πρoθεσµίες και vα είvαι συvεπής πρoς τις υπoχρεώσεις τoυ. 10. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΙΒΩΝ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 10.1 Η διατριβές επιπέδου Μάστερ, όπως και τα µαθήµατα, βαθµολογούνται σύµφωνα µε τους κανόνες του Πανεπιστηµίου. 7

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά.

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά. IΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.1.1 Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού. Τα προγράμματα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION HELLENIC REPUBLIC MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Information: Dafni Moustaklidou Tel.: 2310 99 7402 Fax: 2310 99 7432 Protocol No: E-mail : dtmousta@enl.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) Α. Γενικά άρθρα Άρθρο 1.

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)... i 6.1 Εισαγωγή... 6-1 6.2 ιάρθρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ.... 6-1 6.2.1 Θεσµικό Πλαίσιο... 6-1 6.2.2 Εκπόνηση ιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις σπουδές και τίτλους μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Το παρόν αποτελεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των εξής Σχολών του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών (Συντονίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩN ΣΠOΥΔΩN ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ O Eσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Λεωφ. Αθηνών - Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος Τηλ. 24210-74028, 74011, 74007, 74010 Fax. 24210-74050

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΝOΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα