Το Πανηγύρι της Επιστήµης ως µέσο καλλιέργειας επιστηµονικής σκέψης στο δηµοτικό σχολείο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Πανηγύρι της Επιστήµης ως µέσο καλλιέργειας επιστηµονικής σκέψης στο δηµοτικό σχολείο"

Transcript

1 Το Πανηγύρι της Επιστήµης ως µέσο καλλιέργειας επιστηµονικής σκέψης στο δηµοτικό σχολείο Ευαγγελία Κυριαζή, Παναγιώτα Κυριαζή Κεφάλα, Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου Ερευνητική Οµάδα Μάθησης στις Φυσικές Επιστήµες, Πανεπιστήµιο Κύπρου Θεµατική Ενότητα: Προγράµµατα Σπουδών, Βιβλία, ιδακτικό Υλικό Επίπεδο Εκπαίδευσης: εύτερη Σχολική Ηλικία ( ηµοτικό) Κατηγορία Εργασίας: Εµπειρική - Πειραµατική έρευνα Περίληψη: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση του βαθµού καλλιέργειας δεξιοτήτων επιστηµονικής σκέψης από παιδιά Ε τάξης δηµοτικού σχολείου από τη συµµετοχή τους σε πανηγύρι επιστήµης και ειδικότερα, ο εντοπισµός βασικών δυσκολιών κατά την εµπλοκή τους στην όλη διαδικασία σχεδιασµού και υλοποίησης αυθεντικών διερευνήσεων. Για τους σκοπούς της έρευνας χορηγήθηκαν τέσσερα διαγνωστικά δοκίµια σε παιδιά Ε τάξης δηµοτικού σχολείου. Τα αποτελέσµατα από τα διαγνωστικά που χορηγήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές στιγµές (πριν και µετά τη διδακτική παρέµβαση και πριν και µετά το Πανηγύρι της Επιστήµης) έδειξαν ότι τα παιδιά µε την κατάλληλη καθοδήγηση µπορούν να σχεδιάσουν έγκυρα πειράµατα και να διεξαγάγουν σύνθετες διερευνήσεις. Από την ανάλυση των δεδοµένων διαφάνηκαν διάφορες δυσκολίες, οι οποίες µπορεί να βοηθήσουν σε προσπάθειες ανάπτυξης διδακτικού υλικού κατάλληλου για καλλιέργεια επιστηµονικής σκέψης από παιδιά δηµοτικού σχολείου. Επίσης, η έρευνα έδειξε ότι η ενεργός συµµετοχή των παιδιών σε ένα Πανηγύρι Επιστήµης µπορεί να οδηγήσει σε εποικοδοµητική εµπλοκή του παιδιού σε ένα περιβάλλον µάθησης όπου επιτυγχάνεται καλλιέργεια επιστηµονικής σκέψης. Λέξεις Κλειδιά: πανηγύρι επιστήµης, άτυπη µορφή εκπαίδευσης, δεξιότητες επιστηµονικής σκέψης The Science Fair as a means for developing scientific thinking skills in the elementary school Evangelia Kyriazi, Panayiota Kyriazi Kefala, Constantinos P. Constantinou, Learning in Physics Group, University of Cyprus Conference Theme: Curricula, Textbooks, Teaching Materials Educational Level: Primary School Paper Classification: Empirical Investigation Abstract: The purpose of this project was to investigate any changes in scientific thinking skills brought about by elementary school students involvement in a science fair. In particular, we sought to identify specific difficulties that hamper children s efforts to organize and implement investigative work. We administered four instruments of assessment, before and after the teaching intervention and before and after the science fair. The results indicate that 11 year olds can be guided to design valid experiments and to undertake complex investigations in a productive manner. We identified specific reasoning and conceptual difficulties that can be used as a starting point for designing curriculum materials that are more appropriate for promoting scientific thinking. Our research has also shown that active participation in a science fair by elementary students can lead to constructive engagement with a learning environment that can promote real change in scientific thinking. Keywords: science fair, informal education, scientific thinking skills Α. Εισαγωγή Το Πανηγύρι της Επιστήµης είναι µια µη τυπική µορφή εκπαίδευσης, η οποία χρησιµοποιείται ευρέως από σχολικές µονάδες σε µια προσπάθεια καλλιέργειας θετικών στάσεων προς τις φυσικές επιστήµες (Czerniak & Lumpe, ) καθώς και για να φέρει τα παιδιά σε επαφή µε επιστήµονες που απασχολούνται ενεργά στη βιοµηχανία ή σε πανεπιστηµιακούς οργανισµούς (Gowen & Marek, ). Μερικές από τις επικρίσεις που εκφράζονται γι αυτό το θεσµό εστιάζουν στη χαλαρή σύνδεση µεταξύ του πανηγυριού της επιστήµης και του αναλυτικού προγράµµατος που υλοποιείται από το εκάστοτε σχολείο καθώς και στη σύνδεση του θεσµού µε σχολικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις παρά µε το διδακτικό µαθησιακό πρόγραµµα (Bunderson & Anderson, ; Grote, ). 1 Czerniak, C. & Lumpe, A. (1996). Predictors of Science Fair Participation Using the Theory of Planned Behavior. School Science and Mathematics, 96 (7), p.p Gowen, L. & Marek, E. (1993). Science Fairs: Step by Step. Science Teacher, 60 (1), p.p Bunderson, E & Anderson, T. (1996). Preservice Elementary Teachers Attitudes Toward Their Past Experience With Science Fairs. School Science and Mathematics, 96 (7), p.p Grote, M.G. (1995). Science teacher educators opinions about science projects and science fairs. Journal of Science Teacher Education, 6 (48), p.p

2 Εποµένως, δηµιουργείται η ανάγκη µελέτης του θεσµού και ανάπτυξης µιας διδακτικής παρέµβασης µε στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του πανηγυριού της επιστήµης για µαθησιακούς σκοπούς. Η Ερευνητική Οµάδα Μάθησης στις Φυσικές Επιστήµες του Πανεπιστηµίου Κύπρου υλοποιεί ένα πρόγραµµα παιδαγωγικής αξιοποίησης του Πανηγυριού της Επιστήµης. Η προσέγγιση που ακολουθείται αφορά στην καλλιέργεια δεξιοτήτων διερεύνησης µέσω της ανάληψης εκ µέρους των παιδιών αυθεντικών διερευνήσεων σε σχέση µε απλά ζητήµατα από την καθηµερινή ζωή. Σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση, το Πανηγύρι της Επιστήµης είναι το επιστέγασµα µιας µακράς διαδικασίας, στο τέλος της οποίας τα παιδιά εκθέτουν το έργο τους, τη µέθοδο που ακολούθησαν και τα αποτελέσµατα της διερεύνησής τους. Επιπρόσθετα, στο πανηγύρι τα παιδιά αναλαµβάνουν να εµπλέξουν το κοινό σε µια αλληλεπιδραστική δραστηριότητα, την οποία τα ίδια σχεδίασαν µε στόχο να διδάξουν κάποιες πτυχές των αποτελεσµάτων της διερεύνησής τους. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται µια πρώτη προσπάθεια αξιολόγησης της διαδικασίας και του διδακτικού υλικού που έχει αναπτυχθεί. Τα αποτελέσµατα αυτής της αξιολόγησης θα µας βοηθήσουν στη συνεχιζόµενη προσπάθεια βελτίωσης και αναβάθµισης του Πανηγυριού της Επιστήµης ως µιας διδακτικής µεθόδου των φυσικών επιστηµών η οποία συνδυάζει στοιχεία τυπικής και µη τυπικής εκπαίδευσης και ενθαρρύνει το σχολείο και τον εκπαιδευτικό να αξιοποιήσει τους γονείς σε µια διαδικασία αυθεντικών διερευνήσεων. Β. Θεωρητικό πλαίσιο O επιστηµονικός αλφαβητισµός προωθείται µε την ανάπτυξη της επιστηµονικής σκέψης, η οποία διασφαλίζει την πραγµατική κατανόηση και συνάµα τη δεξιότητα εφαρµογής της επιστηµονικής γνώσης. Η διδακτική των Φυσικών Επιστηµών, στοχεύοντας στην προαγωγή αυτής της δηµόσιας κατανόησης της επιστήµης, στηρίζεται στην παράλληλη ανάπτυξη εννοιολογικής και διαδικαστικής κατανόησης µε τρόπο που να καλλιεργείται η επιστηµονική σκέψη. Σύµφωνα µε την Kuhn et. al. (2000) 5, η επιστηµονική σκέψη περιλαµβάνει επιδέξιο χειρισµό δεδοµένων και θεωριών για διατύπωση µιας άποψης, αλλά και την ικανότητα αιτιολόγησής της. Η διερεύνηση είναι µια δεξιότητα που προάγει την επιστηµονική σκέψη. Είναι σύνθετη και διεξάγεται πάντοτε κατά την προσπάθεια επίλυσης ενός προβλήµατος. Το συλλογιστικό της µέρος περιλαµβάνει αναγνώριση και έλεγχο µεταβλητών, δεξιότητες τις οποίες πολύ λίγοι µαθητές κατέχουν πριν τη διδακτική διαδικασία, παρόλο που είναι εφαρµόσιµες σε προβλήµατα της καθηµερινής ζωής (Papaevripidou & Constantinou, ). Το πρακτικό µέρος της διερεύνησης περιλαµβάνει σχεδιασµό πειραµάτων και µπορεί να αναλυθεί στη διατύπωση διερευνήσιµου ερωτήµατος, τη διατύπωση υπόθεσης, την καταγραφή και ερµηνεία αποτελεσµάτων και την εξαγωγή συµπερασµάτων. Η ένταξη δεξιοτήτων διερεύνησης σ ένα µάθηµα Φυσικών Επιστηµών διευκολύνει την κατανόηση µιας επιστηµονικής έννοιας και κατ επέκταση την πρόσκτηση της επιστηµονικής γνώσης (Σπυρόπουλου-Κατσάνη, ), επιδρώντας µ αυτό τον τρόπο στην ανάπτυξη διαδικαστικής κατανόησης (Duggan & Gott, ). Τα παιδιά δηµοτικού σχολείου µπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες διερεύνησης µέσα από ένα µαθησιακό περιβάλλον, το οποίο προσφέρει ευκαιρίες άµεσης αλληλεπίδρασης µε την επιστηµονική γνώση, περιλαµβάνοντας δραστηριότητες µε παιγνιώδη µορφή (Sood, ; Morris, ). Σε ένα κλίµα αποδοχής και ενθάρρυνσης για υποβολή ερωτηµάτων και αναζήτησης απαντήσεων, το οποίο να υποβοηθεί στην ανάπτυξη θετικής στάσης προς διερώτηση (Κωνσταντίνου κ.α., ), τα παιδιά µπορούν να αναλάβουν τη διεκπεραίωση µιας διερεύνησης και την επικοινωνία των πορισµάτων της. Η συµβολή της άτυπης µορφής µάθησης είναι σηµαντική όσο αφορά στην ύπαρξη κατάλληλων συνθηκών για δηµιουργία τέτοιου µαθησιακού περιβάλλοντος. Αφενός η διαδικασία των φυσικών επιστηµών δεν µπορεί να περιορίζεται στο πλαίσιο των τυπικών διεργασιών. Αφετέρου, η εισαγωγή µη τυπικών µορφών διδασκαλίας και µάθησης διαφοροποιεί το µαθησιακό περιβάλλον και έχει τη δυνατότητα να εµπλέξει εναλλακτικούς φορείς όπως είναι τα µουσεία, τα πάρκα αλλά και οι γονείς. Πολλές έρευνες έδειξαν ότι η συµµετοχή σ ένα πανηγύρι επιστήµης βοηθά τους µαθητές στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, στη δηµιουργία θετικών στάσεων απέναντι στην επιστήµη και στην πρόσκτηση χρήσιµων γνώσεων για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας (Czerniak & Lumpe, ; Grote, 5 Kuhn, D., Amsel, E., O Loughlin, M. (2000). The Development of Scientific Thinking Skills. New York: Academic Press Inc. 6 Papaevripidou, M. & Constantinou, P.C. (2001). Development of Procedural Skills in Science through the use of an interactive database: an example from designing experiments, in Chapman, G. (edit). Proceedings of the 5 th International Conference: «Computer Based Learning in Science». BRNO, Czech Republic: Masaryk University. 7 Σπυρόπουλου-Κατσάνη,. (2000). ιδακτικές και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήµες. Αθήνα: Εκδόσεις Τυποθήτω. 8 Duggan, S. & Gott, R. (1995). The place of investigation in practical work in the UK National Curriculum for Science. International Journal of Science Education, 17 (2), p.p Sood, K. (1996). Quality Science Investigation in the Early Years. England: United Kingdom. 10 Morris, K. (1998). Teaching Investigational Skills through Simulation Games. Primary Science Review; 54, p Κωνσταντίνου, Κ.Π., Φερωνύµου, Γ., Κυριακίδου, Ε. & Νικολάου, Χ. (2002). Οι Φυσικές Επιστήµες στο Νηπιαγωγείο: Βοήθηµα για την Νηπιαγωγό. Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού Κύπρου. 12 Czerniak, C. & Lumpe, A. (1996). Predictors of Science Fair Participation Using the Theory of Planned Behavior. School Science and Mathematics, 96 (7), p.p

3 ; Gowen & Marek, ). Ειδικότερα, οι ερευνητές εισηγούνται ένα πανηγύρι επιστήµης χωρίς ανταγωνισµούς, το οποίο να προσφέρει στα παιδιά µια πιο θετική µαθησιακή εµπειρία κατά την οποία να βελτιώνουν τις εργαστηριακές τους τεχνικές και να εξασκούνται σε πρακτικές µέτρησης και ερµηνείας δεδοµένων (Gowen & Marek, ; Romjue & Clementson, ). Στη δική µας προσέγγιση ένα πανηγύρι επιστήµης αποτελεί το επιστέγασµα µιας µακράς προσπάθειας, όπου τα παιδιά χωρισµένα σε οµάδες, διεκπεραιώνουν µια διερεύνηση στην οποία σχεδιάζουν πειράµατα, συλλέγουν δεδοµένα και δίνουν απαντήσεις σε ορισµένα ερωτήµατα. Όταν ολοκληρωθούν όλες οι διερευνήσεις, τα παιδιά παρουσιάζουν τα πορίσµατά τους και ετοιµάζουν µια αλληλεπιδραστική δραστηριότητα στην οποία εµπλέκονται άλλα παιδιά, εκπαιδευτικοί και γονείς που επισκέπτονται τη σχολική γιορτή που ονοµάζεται Πανηγύρι Επιστήµης. Παρόλη την αξία που µπορεί να αποδοθεί στο πανηγύρι επιστήµης, οι Bunderson & Anderson ( ) διαπιστώνουν µια επιφυλακτικότητα από τους εκπαιδευτικούς. Οι ελάχιστες προσπάθειες για διοργάνωση πανηγυριού επιστήµης από εκπαιδευτικούς δηµοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο ίσως οφείλεται στην απουσία πειστικών δεδοµένων που να αποδεικνύει ότι ένα πανηγύρι επιστήµης µπορεί προαγάγει συγκεκριµένες δεξιότητες επιστηµονικής σκέψης. Σκοπός τη παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει αν το πανηγύρι της επιστήµης µπορεί να αποτελέσει µέσο καλλιέργειας επιστηµονικής σκέψης στο δηµοτικό σχολείο και επιπλέον να αναδείξει πιθανές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα παιδιά εµπλεκόµενα σε εξατοµικευµένες διερευνήσεις. Γ. ιδακτική παρέµβαση Για τους σκοπούς της έρευνας η παρέµβαση διεξήχθηκε σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο άρχισε µετά τη χορήγηση του πρώτου διαγνωστικού δοκιµίου. Στο στάδιο αυτό, τα παιδιά είχαν εµπλακεί στην τυπική διαδικασία µάθησης, κατά την οποία εφαρµόστηκε ειδικά ανεπτυγµένο διδακτικό υλικό. Σκοπός του διδακτικού υλικού ήταν η εµπλοκή των παιδιών σε διαδικασίες σχεδιασµού πειράµατος και αναγνώρισης και ελέγχου µεταβλητών. Μετά την παρέµβαση χορηγήθηκε το δεύτερο διαγνωστικό δοκίµιο. Σε δεύτερο στάδιο τα παιδιά ανέλαβαν τη διεκπεραίωση εξατοµικευµένων διερευνήσεων. Τα παιδιά πέρα από τις γραπτές οδηγίες για την πραγµάτωση των διερευνήσεών τους, δέχονταν την ενίσχυση των γονέων και της δασκάλας. Σ αυτό το στάδιο διατέθηκε διδακτικός χρόνος και από άλλα µαθήµατα. Ωστόσο, το µεγαλύτερο µέρος της εργασίας, διεξήχθηκε σε µη διδακτικό χρόνο και στο σπίτι. Οι δραστηριότητες στις οποίες είχαν εµπλακεί τα παιδιά κατά την τυπική και την άτυπη διδασκαλία παρουσίαζονται σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα: Όταν ολοκληρώθηκαν οι εξατοµικευµένες διερευνήσεις χορηγήθηκε το τρίτο διαγνωστικό δοκίµιο και διεξήχθηκε το Πανηγύρι της Επιστήµης. Κατά τη διάρκεια του πανηγυριού, τα παιδιά είχαν αλληλεπιδράσει µε παιδιά και εκπαιδευτικούς από άλλα σχολεία και γονείς που είχαν προσκληθεί. Τα παιδιά γνώριζαν ότι ο σκοπός τους ήταν να ενηµερώσουν τους επισκέπτες στο πανηγύρι για τις διερευνήσεις τους και τα αποτελέσµατά τους, εµπλέκοντάς τους ταυτόχρονα σε αλληλεπιδραστική δραστηριότητα που είχε παιγνιώδη µορφή. Μετά το πανηγύρι χορηγήθηκε το τέταρτο διαγνωστικό δοκίµιο. Η παρέµβαση επαναλήφθηκε για δύο συνεχόµενες σχολικές χρονιές. Την πρώτη φορά (δείγµα Α) συµµετείχαν 33 παιδιά που φοιτούσαν στην Ε τάξη (σχολική χρονιά ). Τη δεύτερη φορά (δείγµα Β) συµµετείχαν 25 παιδιά που φοιτούσαν στην Ε τάξη (σχολική χρονιά ). Στο δείγµα Α χορηγήθηκε επίσης και πέµπτο διαγνωστικό, έξι µήνες µετά το πανηγύρι, όταν τα παιδιά φοιτούσαν στην Στ τάξη. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΕΡΩΤΗΜΑ: Ο παράγοντας Α επηρεάζει τον παράγοντα Β; ΥΠΟΘΕΣΗ: Πρόχειρη θεωρία - απάντηση στο ερώτηµα ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΛΛΑΖΩ ΚΡΑΤΩ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΜΕΤΡΩ ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ (απάντηση στο ερώτηµα και σύγκριση µε την υπόθεση) 13 Grote, M.G. (1995). Science teacher educators opinions about science projects and science fairs. Journal of Science Teacher Education, 6 (48), p.p Gowen, L. & Marek, E. (1993). Science Fairs: Step by Step. Science Teacher, 60 (1), p.p Gowen, L. & Marek, E. (1993). Science Fairs: Step by Step. Science Teacher, 60 (1), p.p Romjue, M. & Clementson, J. (1992). An Alternative Science Fair. Science and Children, 30 (2), p.p Bunderson, E & Anderson, T. (1996). Preservice Elementary Teachers Attitudes Toward Their Past Experience With Science Fairs. School Science and Mathematics, 96 (7), p.p

4 Τα διαγνωστικά δοκίµια περιλάµβαναν έργα µε ερωτήµατα ανοικτού και κλειστού τύπου, τα οποία είχαν ως στόχο να διαπιστωθεί αν τα παιδιά: (α) σχεδιάζουν έγκυρα πειράµατα (β) εντοπίζουν τις µεταβλητές που εµπλέκονται σε µια διερεύνηση (γ) ελέγχουν µεταβλητές για εξαγωγή έγκυρων συµπερασµάτων (δ) διατυπώνουν διερευνήσιµα ερωτήµατα (ε) αναγνωρίζουν σχεδιαστικές ατέλειες σε δοσµένες πειραµατικές διαδικασίες Κατά τη διάρκεια της παρέµβασης τα παιδιά εξοικειώθηκαν µε τη χρήση του διαγράµµατος 1.. Αποτελέσµατα Τα αποτελέσµατα των διαγνωστικών δοκιµίων αναλύθηκαν ποσοτικά και ποιοτικά. Ποσοτική ανάλυση Ένα από τα έργα που χορηγήθηκε ήταν το εξής: υο παιδιά συζητούν: Βασίλης: Είχα βάλει τη γλάστρα µε τα φυτά ντοµάτας στο σαλόνι του σπιτιού µου. Μόλις τα έχω µεταφυτέψει στον κήπο και δεν τα πάνε τόσο καλά. Η αλλαγή θερµοκρασίας µπορεί να επηρέασε την ανάπτυξή τους. Αντώνης: Γιατί το λες αυτό; Κάτι άλλο µπορεί να επηρέασε την ανάπτυξή τους. Με ποιο από τα δυο παιδιά συµφωνείς; Αν συµφωνείς µε τον Αντώνη εξήγησε που στηρίζει την άποψή του. Αν συµφωνείς µε το Βασίλη, περίγραψε ένα πείραµα που πρέπει να εκτελέσει για να µάθει αν η θερµοκρασία επηρέασε την ανάπτυξη του φυτού. Το έργο αυτό περιλήφθηκε στο διαγνωστικό δοκίµιο 1 (πριν την παρέµβαση), στο διαγνωστικό δοκίµιο 2 (µετά την τυπική διδακτική παρέµβαση), στο διαγνωστικό δοκίµιο 4 (µετά το πανηγύρι της επιστήµης) και στο διαγνωστικό δοκίµιο 5, το οποίο χορηγήθηκε µόνο στο δείγµα Α έξι µήνες µετά το πανηγύρι της επιστήµης. Με βάση τον τρόπο που περιέγραφαν το πείραµα τα παιδιά (ερώτηµα 3), καθορίστηκαν πέντε επίπεδα σχεδιασµού πειράµατος: Επίπεδο I: δεν απαντά δεν κατανόησε την ερώτηση Παράδειγµα απάντησης: «εν το πότιζε και µαράνθηκε». Επίπεδο II: περιγράφει προηγούµενη παρατήρηση Παράδειγµα απάντησης: «... το φυτό θέλει σκιά για να µεγαλώσει. Ο ήλιος δεν το αφήνει να µεγαλώσει». Επίπεδο III: εντοπίζει µόνο την ανεξάρτητη ή την εξαρτηµένη µεταβλητή χωρίς να κατανοεί το ρόλο τους Παραδείγµατα απάντησης: «...να αγοράσει ακόµη µια (γλάστρα από φυτά) και να βάλει µια στο σαλόνι και την άλλη στον κήπο και τότε θα δούµε αν είναι σωστή η σκέψη του Βασίλη». «...να βγάζει µια µέρα τα φυτά έξω και µια µέρα µέσα». Επίπεδο IV: εντοπίζει: την ανεξάρτητη και την εξαρτηµένη δεν αναφέρει τις ελεγχόµενες τις ελεγχόµενες δεν κατανοεί πώς να αλλάξει την ανεξάρτητη την ανεξάρτητη και τις ελεγχόµενες δεν αναφέρει την εξαρτηµένη την ανεξάρτητη και τις ελεγχόµενες λανθασµένη εξαρτηµένη τις ελεγχόµενες και την εξαρτηµένη δεν αναφέρει την ανεξάρτητη Παράδειγµα απάντησης: «Να πάρει δύο φυτά. Να αφήσει το ένα στο σαλόνι και το άλλο να το φυτέψει στον κήπο. Για να είναι δίκαιος πρέπει να ποτίζει και τα δύο µε το ίδιο νερό.» Επίπεδο V: πλήρης περιγραφή δίκαιου πειράµατος Παράδειγµατα απάντησης: - «Να πάρει δύο γλάστρες µε τα ίδια φυτά. Τη µια να την βάλει στο σαλόνι και την άλλη να τη µεταφυτέψει στον κήπο και να τις ποτίζει. Να δει αν επηρεάζεται η ανάπτυξή τους». - «Να πάρουµε τρεις γλάστρες τις ίδιες. Την µια να τη βάλουµε στο ψυγείο, την άλλη στο σπίτι και την άλλη έξω. Να µετρήσουµε πόσο ψηλές είναι και πόσο ωραία µυρίζουν». Στο διάγραµµα 2 παρουσιάζονται τα ποσοστά των µαθητών από το δείγµα Α, κατά επίπεδο σχεδιασµού πειράµατος σε κάθε διαγνωστικό δοκίµιο που χορηγήθηκε. 152

5 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ,5% 33,34% 31,5% 29,4% 25% 20% 17,65% 16,66% 13,33% 13,33% 10,5% 5,88% 0% 50% 35,3% 21% 20% 11,77% 8,34% 5,5% I II III IV V ΕΠΙΠΕ Α ΣΕ ΙΑΣΜΟ Υ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ Σ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 1 ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 2 ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 4 ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 5 Στο διάγραµµα φαίνεται ότι τα ποσοστά των απαντήσεων στα επίπεδα IV και V αυξάνονται σηµαντικά, µετά τη χορήγηση του διαγνωστικού δοκιµίου 4, δηλαδή µετά το πανηγύρι της επιστήµης. Επιπλέον, διαφαίνεται ότι έξι µήνες µετά από τη συµµετοχή τους στο πανηγύρι, ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό παιδιών έδωσε απαντήσεις που ανταποκρίνονταν στα υψηλά επίπεδα σχεδιασµού πειράµατος. Παρόµοια εικόνα έδειξαν τα αποτελέσµατα από τη χορήγηση των διαγνωστικών δοκιµίων στο δείγµα Β, που παρουσιάζονται στο διάγραµµα 3. ΙΑΓΡΑΜΜΑ ,66% ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΘΗΤΩΝ % 33,33% 25% 20,83% 18,75% 18,75% 16,66% 16,66% 16,66% 12,5% 4,16% 0% 0% 0% I II III IV V ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 1 ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 2 ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 4 Ποιοτική ανάλυση Η ποιοτική ανάλυση των αποτελεσµάτων από τα έργα που χορηγήθηκαν ανέδειξε δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα παιδιά ως προς το σχεδιασµό πειράµατος, τη διατύπωση διερευνήσιµου ερωτήµατος και τον εντοπισµό σχεδιαστικών ατελειών. Κατά το σχεδιασµό πειράµατος τα παιδιά αντιµετωπίζουν τις πιο κάτω δυσκολίες: Αντί να σχεδιάζουν πειράµατα, τα παιδιά τείνουν να διατυπώνουν τα δικά τους συµπεράσµατα στηριζόµενα στις αρχικές τους αντιλήψεις. Παράδειγµα απάντησης: «... στον κήπο θα είναι πιο καλά παρά στο σαλόνι». 153

6 εν εντοπίζουν τρόπους για να διατηρήσουν σταθερές κάποιες µεταβλητές. Παράδειγµα απάντησης όσον αφορά στον έλεγχο της µεταβλητής «ανάπτυξη φυτού»: «...να αφήσει το φυτό στη σκιά για µια µέρα και την επόµενη να το βάλει στον ήλιο». εν αντιλαµβάνονται πώς θα µπορούσε µια κατηγορική µεταβλητή να µετρηθεί. Παράδειγµα η µεταβλητή «χρώµα». Μπερδεύουν τη µέτρηση της εξαρτηµένης µεταβλητής µε τη µέτρηση των ελεγχόµενων. Κυριαρχεί η αντίληψη ότι «µετρώ κάτι για να το κρατήσω σταθερό». Παράδειγµα απάντησης: «να µετρήσει πόση ποσότητα νερού να βάλει σε κάθε φυτό» Κατά τη διατύπωση διερευνήσιµου ερωτήµατος τα παιδιά αντιµετωπίζουν τις πιο κάτω δυσκολίες: ε συνδέουν τη γενική µορφή του ερωτήµατος µε τη διερεύνησή τους. Για παράδειγµα, µπορεί να αναφέρουν µόνο τη γενική µορφή του διερευνήσιµου ερωτήµατος: «Ο παράγοντας Α επηρεάζει τον παράγοντα Β;» ή να αναφέρουν: «Το φυτό είναι καλύτερο στο φως ή στη σκιά;» Εµπλέκουν δύο µεταβλητές στο ερώτηµα. Για παράδειγµα µπορεί να αναφέρουν: «Η άµµος και το νερό επηρεάζουν την ανάπτυξη του φυτού;» Το πιο κάτω έργο χορηγήθηκε µε σκοπό τον εντοπισµό των σχεδιαστικών ατελειών: Κατά τον εντοπισµό των σχεδιαστικών ατελειών στο συγκεκριµένο έργο προσδιορίσαµε τις πιο κάτω δυσκολίες: Τα παιδιά πιστεύουν ότι δίκαιο πείραµα σηµαίνει όλες οι δοκιµές να έχουν το ίδιο αποτέλεσµα. Παραδείγµατα: - «δεν είναι δίκαιο, γιατί ο µικρός βόλος δε θα αναπηδούσε ξανά (λόγω του λαστιχένιου στρώµατος» - «δεν είναι δίκαιο, γιατί το µπαλάκι του τέννις θα πέσει πιο γρήγορα (λόγω απουσίας του λαστιχένιου στρώµατος» Τα παιδιά θεωρούν ως λαναθασµένη την αλλαγή της ανεξάρτητης µεταβλητής Παράδειγµα: «δεν είναι δίκαιο γιατί χρησιµοποιεί διαφορετικά µπαλάκια» Ε. Συζήτηση Συµπεράσµατα Η ανάληψη εξατοµικευµένων διερευνήσεων µε κίνητρο τη συµµετοχή σε ένα πανηγύρι επιστήµης είναι µια µοναδική εµπειρία για ένα παιδί δηµοτικού. Είναι µια από τις ελάχιστες ευκαιρίες, όπου το παιδί εµπλέκεται σε ένα περιβάλλον µάθησης στο οποίο καλλιεργούνται δεξιότητες διερεύνησης όπως η αναγνώριση και ο έλεγχος µεταβλητών και ο σχεδιασµός πειραµάτων, αναπτύσσοντας διαδικαστική και εννοιολογική κατανόηση στις Φυσικές Επιστήµες. Επαγωγικά, το πανηγύρι της επιστήµης µπορεί να αποτελέσει µέσο καλλιέργειας επιστηµονικής σκέψης σε παιδιά δηµοτικού σχολείου. Από τα αποτελέσµατα φαίνεται ότι τα παιδιά του δηµοτικού σχολείου µπορούν να µάθουν να σχεδιάζουν έγκυρα πειράµατα και να αιτιολογούν το σχεδιασµό τους. Τα αποτελέσµατα υπέδειξαν επίσης διάφορες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα παιδιά κατά την εµπλοκή τους στα διάφορα στάδια διερεύνησης. Οι αρχικές αντιλήψεις για φαινόµενα, µε τα οποία τα παιδιά αλληλεπιδρούν πριν από τη διδακτική διαδικασία, ενεργούν ως εµπόδια και οδηγούν τα παιδιά στην εξαγωγή µη έγκυρων συµπερασµάτων. Αυτό έχει άµεση επίδραση στην κατανόηση διαδικασιών και εννοιών τις οποίες αναγκαστικά χρησιµοποιούν κατά τη διεξαγωγή των διερευνήσεών τους. Οι δυσκολίες που αναδείκτηκαν κατά την ανάλυση των αποτελεσµάτων µπορεί να αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω βελτίωση του διδακτικού υλικού το οποίο συνδυάζει άτυπης και τυπικής µορφής µάθηση για καλλιέργεια επιστηµονικής σκέψης στο δηµοτικό σχολείο. Τα αποτελέσµατα είναι ενθαρρυντικά. Φαίνεται ότι µε κατάλληλες διδακτικές παρεµβάσεις τα παιδιά Ε ηµοτικού έχουν τη δυνατότητα να κάνουν σηµαντικά βήµατα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επιστηµονικής σκέψης. ιαφάνηκε ότι η ενεργός συµµετοχή σε ένα Πανηγύρι Επιστήµης µπορεί να οδηγήσει σε εποικοδοµητική εµπλοκή του παιδιού σε ένα περιβάλλον µάθησης όπου επιτυγχάνεται η προώθηση της επιστηµονικής σκέψης. 154

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΠΟ 11ΧΡΟΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ «ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΠΟ 11ΧΡΟΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ «ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ» Το Πανηγύρι της Επιστήµης Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΠΟ 11ΧΡΟΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ «ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ» Ευαγγελία Κυριαζή, Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου Ερευνητική Οµάδας Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των προσοµοιώσεων στην καλλιέργεια δεξιοτήτων συλλογισµού: ένα παράδειγµα από το σχεδιασµό πειραµάτων

Η χρήση των προσοµοιώσεων στην καλλιέργεια δεξιοτήτων συλλογισµού: ένα παράδειγµα από το σχεδιασµό πειραµάτων Η χρήση των προσοµοιώσεων στην καλλιέργεια δεξιοτήτων συλλογισµού: ένα παράδειγµα από το σχεδιασµό πειραµάτων Μάριος Παπαευριπίδου, Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου (*) sepgmp3@ucy.ac.cy, c.p.constantinou@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο ΥΣΣΕΑΣ στο Πανηγύρι της Επιστήµης: Ένα Πρόγραµµα Εξ αποστάσεως ιδασκαλίας του Μαθήµατος των Φυσικών Επιστηµών σε ηµοτικά Σχολεία της Κύπρου

Ο Ο ΥΣΣΕΑΣ στο Πανηγύρι της Επιστήµης: Ένα Πρόγραµµα Εξ αποστάσεως ιδασκαλίας του Μαθήµατος των Φυσικών Επιστηµών σε ηµοτικά Σχολεία της Κύπρου Ο Ο ΥΣΣΕΑΣ στο Πανηγύρι της Επιστήµης: Ένα Πρόγραµµα Εξ αποστάσεως ιδασκαλίας του Μαθήµατος των Φυσικών Επιστηµών σε ηµοτικά Σχολεία της Κύπρου Παναγιώτης Σ. Aναστασιάδης (*), Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου,

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρία Ζαχαρίας Χ. Κωνσταντίνου Νεκταρία Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ζαχαρία Ζαχαρίας Χ. Κωνσταντίνου Νεκταρία Πανεπιστήμιο Κύπρου Η επίδραση πραγματικών και εικονικών περιβαλλόντων μάθησης στις αντιλήψεις παιδιών της Α Δημοτικού για την επίτευξη εννοιολογικής αλλαγής αναφορικά με τις έννοιες της θερμότητας και της θερμοκρασίας Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκου Μαρία Πανεπιστήμιο Κύπρου. Παπαευριπίδου Μάριος. Ζαχαρία Ζαχαρίας Χ.

Κυριάκου Μαρία Πανεπιστήμιο Κύπρου. Παπαευριπίδου Μάριος. Ζαχαρία Ζαχαρίας Χ. Διερεύνηση της ανάπτυξης της ικανότητας της μοντελοποίησης και της εννοιολογικής κατανόησης για τα οικοσυστήματα μαθητών προσχολικής ηλικίας μέσω του λογισμικού Stagecast Creator και του Θεατρικού Παιχνιδιού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Η ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Μιχαήλ, Ε., Σοφοκλέους, Π., Λεμονίδης, Χ., (2009). Η πολύ-πολιτισμική διάσταση του πολλαπλασιασμού: Στάσεις και αντιλήψεις Κυπρίων εκπαιδευτικών για τη χρήση της στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της επιστήµης στο δηµοτικό σχολείο µε αξιοποίηση του ΗΥ: προστιθέµενη αξία και αποτελέσµατα

ιδασκαλία της επιστήµης στο δηµοτικό σχολείο µε αξιοποίηση του ΗΥ: προστιθέµενη αξία και αποτελέσµατα ιδασκαλία της επιστήµης στο δηµοτικό σχολείο µε αξιοποίηση του ΗΥ: προστιθέµενη αξία και αποτελέσµατα Παύλος Ρήγας, Νίκος Βαλανίδης (*) pavlosrigas@hotmail.com, nichri@ucy.ac.cy Πανεπιστήµιο Κύπρου, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Eννοιολογικές και συλλογιστικές δυσκολίες προϋπηρεσιακών εκπαιδευτικών σε σχέση µε το φαινόµενο της µέρας-νύχτας

Eννοιολογικές και συλλογιστικές δυσκολίες προϋπηρεσιακών εκπαιδευτικών σε σχέση µε το φαινόµενο της µέρας-νύχτας Eννοιολογικές και συλλογιστικές δυσκολίες προϋπηρεσιακών εκπαιδευτικών σε σχέση µε το φαινόµενο της µέρας-νύχτας Xρ. Nικολάου, K. Π. Kωνσταντίνου (*) christiana78@hotmail.com, c.p.constantinou@ucy.ac.cy,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα δοκίµιο αξιολόγησης της κατανόησης εννοιών αστρονοµίας

Ένα δοκίµιο αξιολόγησης της κατανόησης εννοιών αστρονοµίας Ένα δοκίµιο αξιολόγησης της κατανόησης εννοιών αστρονοµίας Xρ. Nικολάου, K. Π. Kωνσταντίνου (*) christiana78@hotmail.com, c.p.constantinou@ucy.ac.cy, Ερευνητική Οµάδα Μάθησης στις Φυσικές Eπιστήµες, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική του μαθήματος Πληροφορικής στην Ε και ΣΤ Δημοτικού: Προγραμματίζω και Ελέγχω με LOGO

Διδακτική του μαθήματος Πληροφορικής στην Ε και ΣΤ Δημοτικού: Προγραμματίζω και Ελέγχω με LOGO Διδακτική του μαθήματος Πληροφορικής στην Ε και ΣΤ Δημοτικού: Προγραμματίζω και Ελέγχω με LOGO Σ. Τσαγγοπούλου 1, Ν. Φαχαντίδης 2 1 Τμήμα Πληροφορικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων tsagopoulou.s@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Χ. Μπάκας, Υποψήφιος Διδάκτωρ, me00242@cc.uoi.gr Α. Κατσίκης, Επίκουρος Καθηγητής, akatsiki@cc.uoi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION

ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION Τεύχος 3 Αλεξανδρούπολη, Μάρτιος 2015 Έρευνα στην Εκπαίδευση Ηλεκτρονικό Περιοδικό Ελεύθερης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Κατεύθυνση: Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις Μαθητών/τριών Γ Λυκείου για την Οξείδωση και την Καύση

Αντιλήψεις Μαθητών/τριών Γ Λυκείου για την Οξείδωση και την Καύση Αντιλήψεις Μαθητών/τριών Γ υκείου για την ξείδωση και την Καύση Νίκος Βαλανίδης (*), Αθανασία Νικολαϊδου nichri@ucy.ac.cy, soulanic@cytanet.com.cy Πανεπιστήµιο Κύπρου, ευκωσία, Κύπρος Θεµατική Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο εννοιολογικός χάρτης στη µαθησιακή διεργασία της «Εκπαίδευσης από Απόσταση»

Ο εννοιολογικός χάρτης στη µαθησιακή διεργασία της «Εκπαίδευσης από Απόσταση» Ο εννοιολογικός χάρτης στη µαθησιακή διεργασία της «Εκπαίδευσης από Απόσταση» Μαρία ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ Αθήνα, Ελλάδα gregor@di.uoa.gr Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου-Παπαμάρκου, Δασκάλα, Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου-Παπαμάρκου, Δασκάλα, Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Τι σημαίνει σκέφτομαι ιστορικά; Ένα ερώτημα για μικρούς και μεγάλους και ένα Σχέδιο Δράσης - Μικρής Κλίμακας Εφαρμογή στο Μάθημα της Ιστορίας μέσα στα Πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων 1 Δρ Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης

Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης Α. Τζιµογιάννης ΣΕΛΕΤΕ/ΠΑΤΕΣ Ιωαννίνων, ajimoyia@cc.uoi.gr Θεµατική Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας στο σχολείο: µελέτη πέντε περιπτώσεων

Η χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας στο σχολείο: µελέτη πέντε περιπτώσεων Η χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας στο σχολείο: µελέτη πέντε περιπτώσεων Π. Κυνηγός, Α. Βαβουράκη, Χ. Ιωαννίδης, Π. Παπαϊωάννου, Γ. Ψυχάρης Π. Κυνηγός, Πανεπιστήµιο Αθηνών, ΙΤΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΘΕΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΝΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑΣΤΗΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ υρτώ

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών

Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών Αθανάσιος Τζιμογιάννης ajimoyia@uop.gr Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Λίγα λόγια για το βιβλίο Λίγα λόγια για το βιβλίο Οι ηλικίες μεταξύ τεσσάρων και δέκα ετών αναγνωρίζονται διεθνώς ως η περίοδος κατά την οποία τα παιδιά αποκτούν αίσθηση των φαινομένων του φυσικού κόσμου και διαμορφώνουν στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Επισκέψεις µαθητών σε Επιστηµονικά και Τεχνολογικά Μουσεία: διδακτικές και ερευνητικές όψεις

Επισκέψεις µαθητών σε Επιστηµονικά και Τεχνολογικά Μουσεία: διδακτικές και ερευνητικές όψεις Επισκέψεις µαθητών σε Επιστηµονικά και Τεχνολογικά Μουσεία: διδακτικές και ερευνητικές όψεις Πέτρος Π. Καριώτογλου Επίκουρος Καθηγητής, ΠΤ Ε, ΑΠΘ kariotog@eled.auth.gr Θεµατική Ενότητα: Ειδικά διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Πλεύση βύθιση, εκπαιδευτικό λογισμικό, εναλλακτικές ιδέες, πειράματα, δραματοποιημένο σενάριο.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Πλεύση βύθιση, εκπαιδευτικό λογισμικό, εναλλακτικές ιδέες, πειράματα, δραματοποιημένο σενάριο. «Ο ΦΕΛΟΥΛΗΣ ΚΑΙ Ο ΣΙΔΕΡΟΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ»: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ, ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΛΕΥΣΗΣ-ΒΥΘΙΣΗΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Σοφία Πλιάσα Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση αλληλεπιδραστικών εκπαιδευτικών κοινωνικο-πολιτισµικών σεναρίων

Σχεδίαση αλληλεπιδραστικών εκπαιδευτικών κοινωνικο-πολιτισµικών σεναρίων Σχεδίαση αλληλεπιδραστικών εκπαιδευτικών κοινωνικο-πολιτισµικών σεναρίων Δρ. Αλέξανδρος Παπαδηµητρίου Επιστηµονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ, Σχολικός Σύµβουλος Δ.Ε., apapadim@sch.gr Περίληψη Αυτή η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ Developing new representations and models in a dynamic learning environment. In A. Gagatsis (Ed.) Representations and Geometry (269-284), Nicosia: Intercollege Press (In Greek). ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα