ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Αναφορών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1198/2009, του J.F.K., ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με την εισβολή στην ιδιωτική σφαίρα των εργαζομένων από πολυεθνικές εταιρίες 1. Περίληψη της αναφοράς Ο αναφέρων καταγγέλλει την πρακτική των πολυεθνικών εταιριών να ελέγχουν τις τσάντες των εργαζομένων μετά την εργασία τους, τον έλεγχο με κάμερα κατά τις ώρες εργασίας και την απαίτηση υποβολής βιογραφικού σημειώματος κατά την αίτηση για θέσεις εργασίας. Θεωρεί ότι αυτό συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητεί από το Κοινοβούλιο να προβεί σε ενέργειες για τη διόρθωση της κατάστασης. 2. Παραδεκτό Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 1 Δεκεμβρίου Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού). 3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Ιουλίου Η αναφορά Ο αναφέρων είναι αντίθετος σε τρεις τύπους πρακτικής που ασκούν στην Ουγγαρία πολυεθνικές εταιρίες όπως είναι η Jabil, η Nokia και η Sanmina: 1) καθημερινοί έλεγχοι (που περιλαμβάνουν συχνά και σωματική έρευνα) των εργαζομένων από φύλακες ασφαλείας στους χώρους των πολυεθνικών εταιριών, 2) ο υποψήφιος για θέση εργασίας υποχρεώνεται να υποβάλει εκ των προτέρων βιογραφικό σημείωμα, και 3) προσβλητική βιντεοεπιτήρηση στον χώρο εργασίας. Αναφέρει ότι δεν έχει καμία απόδειξη προς υποστήριξη των απόψεών του, αλλά εξηγεί ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να υπογράψουν ένα ξεχωριστό έγγραφο συμφωνίας στο οποίο επιβεβαιώνουν ότι δεν θα χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο ή φωτογραφική μηχανή στο χώρο εργασίας. Επίσης ισχυρίζεται ότι υπάρχουν κανόνες που CM\ doc PE v01-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

2 προβλέπουν ότι το οπτικοακουστικό υλικό από καταγραφές βίντεο δεν μπορεί να χρησιμοποιείται κατά τρόπο αδιάκριτο, παρενοχλώντας πρόσωπα ή φωτογραφίζοντάς τα παρά τη θέλησή τους. Σε περιπτώσεις εξαιρετικής ανάγκης, και για δικαιολογημένους λόγους, οποιοσδήποτε μπορεί να προβεί σε βιντεοσκόπηση για τον σκοπό της απόδειξης. Ο αναφέρων θεωρεί ότι οι έλεγχοι αυτοί είναι ταπεινωτικοί, ότι η υποχρέωση για την υποβολή του βιογραφικού τους σημειώματος εκ των προτέρων αποτελεί παράνομη συλλογή δεδομένων, και ότι η απαγόρευση χρήσεως κινητού τηλεφώνου με ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή στο χώρο εργασίας του συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ζητεί να τεθούν σε λειτουργία νομικά μέσα για να προστατεύσουν τους εργαζόμενους από τις προαναφερθείσες πρακτικές. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής στην αναφορά Η οδηγία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Οδηγία 95/46/ΕΚ 1 ) παρέχει το νομικό πλαίσιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε όλα τα κράτη μέλη. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν έχουν συμμορφωθεί με την υποχρέωση εφαρμογής της οδηγίας, οι πολίτες μπορούν να απαιτήσουν την άμεση εφαρμογή ορισμένων διατάξεών της. Επ αυτού, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην απόφασή του C-465/00 2 αναφέρει ότι έχουν άμεση ισχύ διατάξεις όπως το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ) (αρχές που πρέπει να τηρούνται ως προς την ποιότητα των δεδομένων: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι κατάλληλα, συναφή προς το θέμα και όχι υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία) και άρθρο 7, στοιχεία γ) και ε) (κριτήρια όσον αφορά τη νόμιμη επεξεργασία δεδομένων). Η οδηγία δεν εφαρμόζεται μόνο σε προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Το άρθρο 2 ορίζει ως "δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα" κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί (το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα). Ως πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί λογίζεται το πρόσωπο εκείνο που μπορεί να προσδιορισθεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από φυσική, βιολογική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική άποψη. Η οδηγία 95/46/ΕΚ καθορίζει τις αρχές με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται κάθε δραστηριότητα επεξεργασίας δεδομένων ώστε να είναι νόμιμη. Επίσης καθορίζει ορισμένα δικαιώματα για τα άτομα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία για να εξασφαλιστεί ο σεβασμός του θεμελιώδους δικαιώματός τους όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 6 αποτελούν τα θεμέλια για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεδομένου ότι αφορούν την ποιότητα των δεδομένων όταν αυτά υπόκεινται σε επεξεργασία: η συλλογή και η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να γίνεται για καθορισμένους 1 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ΕΕ L 281 της , σελ ECJ C-465/00, C-138/01 και C-139/01, Rechnungshof and Österreichischer Rundfunk, , σημείο 98 και εξής. PE v /7 CM\ doc

3 σαφείς και νόμιμους σκοπούς (αρχή του οριοθετημένου σκοπού), και τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να είναι κατάλληλα, συναφή προς το θέμα και όχι υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία (αρχή της αναλογικότητας) και, όπου είναι αναγκαίο, να ενημερώνονται (άρθρο 6). Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει επίσης να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για διάρκεια περιόδου που δεν υπερβαίνει την απαιτούμενη για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί ή για τους οποίους αργότερα υπόκεινται σε επεξεργασία. Η επεξεργασία δεδομένων (άρθρο 7) θεωρείται νόμιμη μόνον εάν: α) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του, ή β) είναι απαραίτητη η επεξεργασία για την εκτέλεση δεσμευτικής σύμβασης της οποίας το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είναι συμβαλλόμενο μέρος, ή γ) είναι απαραίτητη από νομικής απόψεως, ή δ) είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, ή ε) για την εκπλήρωση έργου δημόσιου ενδιαφέροντος ή εμπίπτοντος στην άσκηση δημόσιας εξουσίας, ή στ) την επίτευξη έννομου συμφέροντος νομικού ή φυσικού προσώπου, υπό τον όρο ότι δεν προέχει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα που χρήζουν προστασίας. Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής ή κλειδώματος των προσωπικών του δεδομένων καθώς και το δικαίωμα αποκατάστασης εξ αιτίας αθέμιτης επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων. Τα εν λόγω δικαιώματα μπορούν να περιορισθούν στον βαθμό που ο περιορισμός αυτός απαιτείται για τη διαφύλαξη, π.χ., όχι μόνο της εθνικής ασφάλειας και της άμυνας, αλλά επίσης για ποινικές έρευνες και διαδικασίες δίωξης. Οι δραστηριότητες επεξεργασίας των δεδομένων επιβλέπονται και ελέγχονται από ανεξάρτητες αρχές ελέγχου (άρθρο 28), που συνήθως αποκαλούνται "αρχές προστασίας των δεδομένων", οι οποίες είναι οι αρμόδιες αρχές για να ελέγχουν τη συμβατότητα οιασδήποτε επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σε εθνικό επίπεδο με την εθνική νομοθεσία που θέτει σε εφαρμογή την οδηγία. Δύο ζητήματα θα πρέπει να επιβεβαιωθούν ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί η οδηγία προστασίας προσωπικών δεδομένων 95/46/ΕΚ. Το πιο σημαντικό ζήτημα είναι αυτό το οποίο αφορά τα επεξεργασμένα δεδομένα, και εάν αυτά είναι σύμφωνα με τον ορισμό περί των "δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" του άρθρου 2 α). Όσον αφορά τον δεύτερο και τον τρίτο ισχυρισμό του αναφέροντος, τα δεδομένα που περιλαμβάνονται σε ένα βιογραφικό σημείωμα και καταγράφονται από κάμερα επίβλεψης, είναι προσωπικά δεδομένα που εντάσσονται στο πλαίσιο της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Όσον αφορά τον πρώτο ισχυρισμό, ο σωματικός έλεγχος δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της οδηγίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Το δεύτερο σημαντικό ζήτημα είναι να καθοριστεί ποιος προβαίνει στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Είτε πρόκειται για ελεγκτή δεδομένων ή απλά για άτομο που CM\ doc 3/7 PE v01-00

4 επεξεργάζεται τα δεδομένα, θα πρέπει το πρόσωπο αυτό να συμμορφώνονται με σειρά υποχρεώσεων. Πολυεθνικές εταιρίες όπως η Jabil, η Nokia και η Sanmina είναι νομικά πρόσωπα που καθορίζουν από μόνα τους τον σκοπό και τα μέσα για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγουν, όπως είναι τα δεδομένα που περιέχονται σε βιογραφικά σημειώματα ή τα δεδομένα που συλλέγονται από βιντεοεπιτήρηση. Πράττοντας αυτό καθίστανται οι ίδιοι υπεύθυνοι για την επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ, παρόλο που θα μπορούσαν να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε άτομα που επεξεργάζονται δεδομένα και τα οποία θα εκτελούσαν αυτό το έργο για λογαριασμό των ανωτέρω εταιριών. 1ος ισχυρισμός: έλεγχοι (που συχνά περιλαμβάνουν και σωματικούς ελέγχους) εργαζομένων από προσωπικό ασφαλείας. Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει γενικές εξουσίες για να παρεμβαίνει σε μεμονωμένες περιπτώσεις φερόμενης παραβιάσεως των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα μπορούσε να το πράξει μόνο εάν το ζήτημα σχετίζεται με νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την καταγγελία του αναφέροντος για τους ελέγχους των εργαζομένων από προσωπικό ασφαλείας σε μονάδες συναρμολόγησης προϊόντων, θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν υπάρχει καμία ειδική νομοθεσία της ΕΕ που ρυθμίζει το εν λόγω ζήτημα. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή δεν μπορεί να συνεχίσει να ασχολείται με την εξέταση αυτού του πρώτου ισχυρισμού. 2ος ισχυρισμός: παράνομη συλλογή δεδομένων από βιογραφικά σημειώματα τα οποία απαιτεί ο εργοδότης από τους δυνητικούς μελλοντικούς εργαζόμενους. Σήμερα, οι θέσεις εργασίας σε εταιρίες καλύπτονται ύστερα από διεργασία επιλογής των υποψηφίων και επιλέξιμων ενδιαφερομένων, η οποία, σε γενικές γραμμές, περιλαμβάνει ένα στάδιο προεπιλογής που πραγματοποιείται βάσει βιογραφικών σημειωμάτων τα οποία έχουν εκ των προτέρων υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους. Η επεξεργασία των δεδομένων που περιέχονται στα βιογραφικά σημειώματα εντάσσεται στο πλαίσιο της οδηγίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 95/46/ΕΚ, και υπόκειται στις αρχές νομιμότητας, αναγκαιότητας και αναλογικότητας (άρθρο 6 της οδηγίας). Στις περισσότερες περιπτώσεις, η επεξεργασία των δεδομένων που παρέχονται με τα βιογραφικά σημειώματα μπορεί να δικαιολογηθεί ως νόμιμη διότι: - πραγματοποιείται με τη συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα (άρθρο 7α), ή - είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης απασχόλησης μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου (άρθρο 7β), ή - αποτελεί τμήμα του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο εργοδότης με σκοπό να γνωρίσει ποια προσόντα διαθέτει ο πιθανός μελλοντικός εργαζόμενος με σκοπό την αποτελεσματικότερη κάλυψη της ανοιχτής θέσεως από το πλέον κατάλληλο πρόσωπο (άρθρο 7στ). PE v /7 CM\ doc

5 Η επεξεργασία των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να είναι αναλογική προς τους έννομους στόχους που ακολουθούνται και θα πρέπει, ειδικότερα, να παρέχει τα λιγότερο παρεισφρητικά μέσα επεξεργασίας δεδομένων. Με την προϋπόθεση ότι υφίστανται επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες, η παρόμοια επεξεργασία για τους προαναφερθέντες λόγους μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι συμβατή με την οδηγία 95/46/ΕΚ. Αυτής της μορφής οι εγγυήσεις είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: - την ενημέρωση των εργαζομένων για την ταυτότητα του ελεγκτή των δεδομένων και τον σκοπό της επιτήρησης και άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για να υπάρξει εγγύηση ορθής επεξεργασίας σε σχέση με το άτομο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα (άρθρο 11) - την ενημέρωση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα για το δικαίωμα να διορθώσει τα δεδομένα που τον αφορούν και - ειδικότερα για τελικά μη επιτυχόντες υποψηφίους - το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων. Το απλό γεγονός ότι ένας δυνητικός εργοδότης ζητεί εκ των προτέρων ένα αντίγραφο βιογραφικού σημειώματος ενός δυνητικού εργαζόμενου δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παράνομη συλλογή δεδομένων, όπως ισχυρίζεται ο αναφέρων. 3ος ισχυρισμός: βιντεοεπιτήρηση στον χώρο εργασίας Η βιντεοεπιτήρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της οδηγίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 95/46/ΕΚ. Οι αρχές προστασίας των δεδομένων, ειδικότερα οι αρχές της νομιμότητας, αναγκαιότητας και αναλογικότητας (άρθρο 6 της οδηγίας) εφαρμόζονται σε κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω υλικού βιντεοεπιτήρησης. Η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 (WP29) 1 έχει εκδώσει δύο γνωμοδοτήσεις σχετικά με τη βιντεοεπιτήρηση στον χώρο εργασίας 2 που παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές ως προς τον τρόπο που μπορούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όσον αφορά τη βιντεοεπιτήρηση. Σύμφωνα με τις εν λόγω γνωμοδοτήσεις, η νομιμότητα της βιντεοεπιτήρησης στον χώρο εργασίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: Κατ' αρχάς, τον σκοπό της επεξεργασίας: το σύστημα βιντεοεπιτήρησης μπορεί να δικαιολογείται εάν έχει τοποθετηθεί, υποκείμενο σε κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες, για να τηρήσει απαιτήσεις ασφάλειας όσον αφορά την παραγωγή ή την προστασία των εργαζομένων, ή για λόγους γενικότερης ασφαλείας. Τα διαφορετικά επιμέρους συμφέροντα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε μια εξέταση κατά περίπτωση, και γνωρίζοντας καλύτερα το ειδικό ιστορικό. 1 Η Ομάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (WP29) θεσπίσθηκε από το άρθρο 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Αποτελείται από εκπροσώπους των εθνικών αρχών για την προστασία των δεδομένων. Λειτουργεί ανεξάρτητα και είναι συμβουλευτικό όργανο της Επιτροπής. 2 Γνωμοδότηση 8/2001 (WP48) σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της εργασίας, έγγραφο εργασίας της 25ης Νοεμβρίου 2002 (WP67) σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω υλικού επιτήρησης βίντεο και Γνωμοδότηση 4/2004 (WP89) σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω βίντεοεπιτήρησης. CM\ doc 5/7 PE v01-00

6 Η εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης από εταιρίες με σκοπό την ασφάλεια της παραγωγής ή για λόγους ασφαλείας (παρεμπόδιση κλοπών ηλεκτρονικών προϊόντων ή τεχνολογικής έρευνας) μπορεί να είναι νόμιμη στο βαθμό που είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων των εν λόγω εταιριών ("ελεγκτές δεδομένων") να εγγυώνται την ασφάλεια των χώρων και να εμποδίζουν την κλοπή προϊόντων τεχνολογικής έρευνας και εμπορικών μυστικών, και όταν τα συμφέροντα αυτά δεν αντιστρατεύονται τα συμφέροντα των εργαζομένων (άρθρο 7στ). Είναι επίσης πιθανό ότι η χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης δικαιολογείται για την προστασία ζωτικών συμφερόντων του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, ιδίως για λόγους προστασίας των εργαζομένων στον χώρο εργασίας, δηλαδή από ατυχήματα κατά τη διάρκεια της παραγωγής (άρθρο 7δ). Δεύτερον, η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα στον τομέα της επεξεργασίας: η χρήση εξοπλισμού βιντεοεπιτήρησης πρέπει να είναι αναλογική με τους νόμιμους επιδιωκόμενους στόχους και θα πρέπει ειδικότερα να χρησιμοποιούνται τα λιγότερο παρεμβατικά μέσα στην επεξεργασία δεδομένων. Τα συμφέροντα του εργοδότη που εγκαθιστά τον εξοπλισμό βιντεοεπιτήρησης θα πρέπει να εξισορροπούνται με τα αντίθετα συμφέροντα των εργαζομένων που επιθυμούν να τύχουν προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν έχουν τεθεί σε εφαρμογή κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες. Μόνο τότε η βιντεοεπιτήρηση θα είναι συμβατή με τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Αυτής της μορφής οι εγγυήσεις είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: - την απουσία εξοπλισμού βιντεοεπιτήρησης σε χώρους λουτρών, χώρους ντους, ερμάρια και χώρους αναψυχής - πληροφορίες στους εργαζομένους σχετικά με την ταυτότητα του ελεγκτή δεδομένων και τον σκοπό της επιτήρησης και άλλες πληροφορίες απαραίτητες για την εγγύηση ορθής επεξεργασίας με σεβασμό του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα - τον περιορισμό στη διάρκειας χρησιμοποίησης των βίντεο - τη διεξαγωγή ανεξάρτητων ελέγχων από τις εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οι οποίες είναι αρμόδιες για να ελέγχουν τη συμβατότητα με τον εθνικό νόμο περί προστασίας των δεδομένων που μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία 95/46/ΕΚ και παρέχει κατάλληλες εγγυήσεις και απαιτήσεις για να είναι νόμιμο το σύστημα. Τέλος, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας (ελεγκτής) έχει την υποχρέωση (άρθρο 11) να ενημερώσει τα πρόσωπα τα οποία εισέρχονται σε χώρο ο οποίος βρίσκεται υπό βιντεοεπιτήρηση, με σαφή, ορατό και πλήρως αντιληπτό τρόπο ότι ευρίσκονται υπό επιτήρηση. Όταν έχει εγκατασταθεί εξοπλισμός βιντεοεπιτήρησης σε χώρους εργασίας, θα πρέπει να ενημερώνονται επίσης και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Συμπεράσματα Όσον αφορά τον πρώτο ισχυρισμό σχετικά με ελέγχους σε εργαζομένους και ειδικότερα σωματικούς ελέγχους, αυτό το θέμα δεν εμπίπτει στο πεδίο της νομοθεσίας της Ένωσης και συνεπώς δεν μπορεί να ερευνηθεί περαιτέρω από την Επιτροπή. PE v /7 CM\ doc

7 Όσον αφορά τους άλλους ισχυρισμούς, ο αναφέρων δεν παρέχει κάποια απόδειξη που να καθιστά σαφές ότι οι θυγατρικές των πολυεθνικών εταιριών Jabil, Nokia και Sanmina έχουν παραβιάσει διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Ο αναφέρων καλείται να απευθύνει οποιαδήποτε καταγγελία σε σχέση με τις ανωτέρω πολυεθνικές εταιρίες, η οποία συνδέεται με παραβίαση των δικαιωμάτων του περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην αρμόδια εθνική αρχή για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ουγγαρία: Επίτροπος της Ουγγαρίας για θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Nádor str Budapest Tel: (+36 1) , (+36 1) Fax: (+36 1) CM\ doc 7/7 PE v01-00

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 398/09/EL WP 160 Γνωµοδότηση 2/2009 για την προστασία προσωπικών δεδοµένων παιδιών (γενικές κατευθυντήριες γραµµές και η ειδική περίπτωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008 Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων 5401/01/EL/Τελικό WP 55 Έγγραφο εργασίας για την επιτήρηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον τόπο εργασίας Εκδόθηκε στις 29 Μαΐου 2002 Σχόλια: *

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας Οµάδα Εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία των δεδοµένων 2130/05/EL WP 115 Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1/2011. Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο ΗΓΙΑ 1/2011. Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2274/31.03.2011 Ο ΗΓΙΑ 1/2011 Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έχοντας υπόψη: 1. Ότι, σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ. (ΦΕΚ 548/2011 - Οδηγία 1/2011 ΑΠ ΠΧ)

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ. (ΦΕΚ 548/2011 - Οδηγία 1/2011 ΑΠ ΠΧ) ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ (ΦΕΚ 548/2011 - Οδηγία 1/2011 ΑΠ ΠΧ) Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2274/31.03.2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΙΑ 1/2011 Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα Εργασίας του ΑΡΘΡΟΥ 29 για την προστασία των δεδοµένων

Οµάδα Εργασίας του ΑΡΘΡΟΥ 29 για την προστασία των δεδοµένων Οµάδα Εργασίας του ΑΡΘΡΟΥ 29 για την προστασία των δεδοµένων 00323/07/EL WP 131 Έγγραφο εργασίας σχετικά µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την υγεία στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων

ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων 12178/03/EL WP 91 Έγγραφο εργασίας για τα γενετικά δεδοµένα Εκδόθηκε στις 17 Μαΐου 2004 Η εν λόγω οµάδα εργασίας συστάθηκε δυνάµει του άρθρου 29

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων

ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων 11750/02/EL WP 89 Γνωµοδότηση 4/2004 για την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων µέσω βιντεοεπιτήρησης Εγκρίθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2004 Η εν λόγω

Διαβάστε περισσότερα

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 32005L0029 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 335/31 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/66/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20.12.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 335/31 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/66/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20.12.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 335/31 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/66/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2007 για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 276 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Άρθρο 5 ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 8 παρ. 2 ν. 2880/2001 και 11 παρ. 2 ν. 3230/2004 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΜ : 8920 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73 28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 910/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 17.01.2014 010.003 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός 13.12.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/13 ΟΔΗΓΙΑ 2005/85/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5035/01/EL/Τελικό WP 56 Έγγραφο εργασίας σχετικά µε τη διεθνή εφαρµογή του δικαίου της ΕΕ για την προστασία των δεδοµένων στην επεξεργασία δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη

Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη Οι αλλαγές που εισάγονται από την ηλεκτρονική υγεία, μεταβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι συμμετέχοντες (ιατροί, ασθενείς, προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Οδηγία 2005/85/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 2010 Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα Προστασίας βάσει του άρθρου 29

Οµάδα Προστασίας βάσει του άρθρου 29 Οµάδα Προστασίας βάσει του άρθρου 29 01935/06/EL WP128 Γνώµη 10/2006 σχετικά µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από την Παγκόσµια Εταιρεία ιατραπεζικών Χρηµατοπιστωτικών Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ 5.6.2015 L 141/73 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2015/849 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαΐου 2015 σχετικά µε την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.10.2004 COM(2004) 718 τελικό 2004/0251 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισµένα θέµατα διαµεσολάβησης σε αστικές

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, L 167/10 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/29/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 5085/99/EN/FINAL WP 25 ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Σύσταση 3/99 σχετικά µε τη διατήρηση δεδοµένων κίνησης από τους παρόχους υπηρεσιών Internet

Διαβάστε περισσότερα