K-10 SYLLABUS NEWS 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "K-10 SYLLABUS NEWS 13"

Transcript

1 Γρα;;; ;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 Η Αντιγο;;; ;νη τοψ ξυεω και τοψ ση;;; ;µερα 3 9 Η Μελι;;; ;να, τα Μα;;; ;ρµαρα, η µνη;;; ;µη... Γρα;;; ;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 K-10 SYLLABUS NWS 13 Απο;;; ; τιω παραδο;;; ;σειω µαω 1. Κϖνσταντι;;; Να ποψ;µε ;νοω Καβα;;; ;φηω ;Ευιµα και γιορτε;ω τοψ µη;να 4 ο υεατρικο;;; ; παιξνι;;; ;δι και τα ελληνικα;;; ; Οι αλκψονι;δεω ηµε;ρεω 5 4. Ξριστοψγεννια;τικεω ασκη;σειω 5 7 Ο παπποψ;;; ;ω και η γιαγια;;; ; µοψ ραστηριο;;; ;τητεω στην τα;;; ;ϕη Μα;;; ;θετε µια δεψ;;; ;τερη γλϖ;;; ;σσα Επικοινϖνϖ; µε τον κο;σµο Search Ποψ; ει;ναι for η dentity µπα;λα Ποτα;µια στην Ελλα;δα SNAP: Με;σα µεταφορα;ω Οι µη;;; ;νεω και οι αριυµοι;;; ; Modern Greek Continuers Course 13 Using Γεια ξαρα;;; ;! Ενδιαφε;;; ;ροντα υε;;; ;µατα 1. Η αρξαι;α ελληνικη; σκε;χη ση;µερα and Η αρξαι;α other ελληνικη; CD Roms γεψ;ση for ση;µερα teaching Greek Η ψγει;α µαω και το κινητο; τηλε;φϖνο 17 Γεια ξαρα;;; ;! rder form 27 Support Material 1. Using Continuers your Course CDRM Support Γεια ξαρα;;; Material ;! HSC nline Beginners Course 29 Hey, you technophobes! Viewing, listening on SBS television on SBS radio Βραβει;;; ;α Σολϖµο;;; ;ω 34 Ξρη;;; ;σιµεω ιστοσελι;;; ;δεω 34 Professional Support and Curriculum Directorate Term 2/2003 1

2 Μα;ιοω 2003 Αγαπητοι; σψνα;δελφοι γεια σαω, ο καινοψ;ργιο τεψ;ξοω τοψ περιοδικοψ; Επικοινϖνι;α, ε;ξει την τιµη; να φιλοϕενει; σψνε;ντεψϕη τηω µεγα;ληω ελληνι;δαω ηυοποιοψ;, Λψδι;αω Κονιο;ρδοψ, ποψ εψγενικα; παραξϖ;ρησε, ειδικα; για το Επικοινϖνι;α, στο σψνα;δελφο ηµη;τρη Σξοινα;, ο οποι;οω και την επιµελη;υηκε µε ιδιαι;τερη φροντι;δα, ϖ;στε να γι;νει κτη;µα ο;λϖν µαω. Επι;σηω, µεταϕψ; α;λλϖν, φιλοϕενει; ε;να αφιε;ρϖµα µνη;µη, στη µεγαλψ;τερη ι;σϖω γψναικει;α προσϖπικο;τητα τηω νεο;τερηω Ελλα;δαω, τη Μελι;να Μερκοψ;ρη, µε την εψκαιρι;α τϖν εννε;α ξρο;νϖν απο; το υα;νατο; τηω. Ακο;µα µε αφορµη; την ανακη;ρψϕη τοψ 2003, ϖω ε;τοω Κϖνσταντι;νοψ Καβα;φη, σε αψτο; το τεψ;ξοω γι;νεται η αρξη; µιαω σειρα;ω αναφορϖ;ν στον Αλεϕανδρινο; ποιητη;, τιω οποι;εω ι;σϖω βρει;τε ξρη;σιµεω και στη διδακτικη; σαω πρα;ϕη. Με την ελπι;δα ο;τι το Επικοινϖνι;α σψνδρα;µει, ε;στϖ και στο ελα;ξιστο, το εκπαιδεψτικο; σαω ε;ργο, σαω εψξο;µαστε καλη; δψ;ναµη και γι ;αψτη; τη σξολικη; περι;οδο. Ψπενυψµι;ζοψµε ο;τι κα;υε τεψ;ξοω τοψ περιοδικοψ;, βρι;σκεται καταξϖρηµε;νο στην ιστοσελι;δα Με εκτι;µηση ηµη;τρηω Σξοινα;ω Σοφι;α Καρο;γλοψ Telephone: (02) Telephone: (02) Facsimile: (02) Facsimile: (02) Greek Language Consultants Languages Unit Professional Support and Curriculum Directorate 3A Smalls Road RYD NSW 2112 Professional Support and Curriculum Directorate Term 2/2003 2

3 Η Αντιγο;;; ;νη τοψ ξυεω και τοψ ση;;; ;µερα TH GRK FSTVAL F SYDNY PRSNTS TH NATNAL THATR F GRC ANTGN March STAT THATR Στιω 28 και 29 Μαρτι;οψ το Εθνικο; Θε;ατρο παροψσι;ασε την Αντιγο;νη τοψ Σοφοκλη;. ο κοινο;, ;Ελληνεω και ϕε;νοι ξειροκρο;τησαν την παρα;σταση. Στο ρο;λο τηω Αντιγο;νηω η Λψδι;α Κονιο;ρδοψ, ηθοποιο;ω γνϖστη; στην Ελλα;δα και το εϕϖτερικο;. Εδϖ; και εικοσιπε;ντε ξρο;νια ψπηρετει; τη σκηνη;, γρα;φονταω ιστορι;α στο ξϖ;ρο τοψ θεα;τροψ. Φηµισµε;νη δασκα;λα τοψ αρξαι;οψ δρα;µατοω στην Ελλα;δα και την Αµερικη;, βρη;κε την εψκαιρι;α πριν την παρα;σταση να κοψβεντια;σει για την αρξαι;α τραγϖδι;α, την Αντιγο;νη ση;µερα, τον κο;σµο ποψ αλλα;ζει, τη διατη;ρηση τηω ταψτο;τηταω τϖν ανθρϖ;πϖν και τϖν λαϖ;ν και την ελληνικη; γλϖ;σσα ε;ϕϖ απο; τα ελληνικα; σψ;νορα. Απο; ποψ; αρξι;ζει και ποψ; τελειϖ;νει η περιοδει;α ;Αρξισε απο; την Επι;δαψρο, πε;ρασε απο; ο;λα τα φεστιβα;λ τηω Ελλα;δαω, πη;γε στη Ρϖ;µη, Νε;α Ψο;ρκη, Σα;ο Πα;ολο, Λεψκϖσι;α, Πεκι;νο, ο;κιο, Μελβοψ;ρνη, Αδελαï;δα, Σψ;δνεü και τελεψται;οω σταθµο;ω τον Μα;ιο η Στοψτγκα;ρδη. Πϖ;;; ;ω αποδε;;; ;ξονται την παρα;;; ;σταση οι ϕε;;; ;νοι Ει;ναι παρα;ϕενο ο;τι, ενϖ; παι;ϕαµε σε διαφορετικε;ω πο;λειω, σε ανθρϖ;ποψω διαφορετικη;ω κοψλτοψ;ραω, η ανταπο;κριση η;ταν ι;δια. Οι α;νθρϖποι σηκϖνο;ντοψσαν ο;ρθιοι και ξειροκροτοψ;σαν. Ακο;µα και οι Ια;πϖνεω, ποψ ει;ναι πιο σψγκρατηµε;νοι στιω αντιδρα;σειω τοψω, ξειροκροτοψ;σαν για το;ση ϖ;ρα, ποψ κψριολεκτικα; δεν µαω α;φηναν να φψ;γοψµε απο; τη σκηνη;. Πε;ρα απο; την παρα;σταση και τιω αρετε;ω τηω, το ε;ργο ει;ναι αψτο; ποψ ε;παιϕε σηµαντικο; ρο;λο, η Αντιγο;νη ση;µερα στην ιστορικη; στιγµη; ποψ ζοψ;µε. Ει;ναι διαφορετικο; το κοινο; ο;ταν οι θεατε;ω ε;ξοψν ελληνικε;ω ρι;ζεω, ο;πϖω το κοινο; εδϖ; στο Σψ;δνεü ξθε;ω το βρα;δψ Νοµι;ζϖ ο;τι οι ;Ελληνεω ει;ναι πα;ντα πιο σψγκινηµε;νοι, γιατι; εκτο;ω απο; το ι;διο το περιεξο;µενο τοψ ε;ργοψ, νιϖ;θοψν ο;τι ϕανασψνδε;ονται µε την Ελλα;δα και εκδηλϖ;νονται µε µια α;λλη ζεστασια; ρϖµε;ικη. Πϖ;ω νιϖ;θειω παι;ζονταω ε;ϕϖ απο; την Ελλα;δα Professional Support and Curriculum Directorate Term 2/2003 3

4 Οι ρο;λοι τηω τραγϖδι;αω ει;ναι πολψ; απαιτητικοι; και πρε;πει να τοψω δι;νεσαι απο;λψτα. Αψτο; ποψ µετρα;ει δεν ει;ναι τελικα; η εθνικο;τητα αλλα; η επικοινϖνι;α µε το θεατη;. Βλε;ποψµε τοψω θεατε;ω στην αρξη; να µοιρα;ζοψν την προσοξη; τοψω ανα;µεσα στοψω ψπε;ρτιτλοψω και αψτο; ποψ σψµβαι;νει στη σκηνη;, και σιγα; σιγα; να αφη;νοψν τοψω ψπε;ρτιτλοψω και να παρακολοψθοψ;ν µο;νο αψτο; ποψ σψµβαι;νει στη σκηνη;. Εκει;νη τη στιγµη; νιϖ;θϖ πϖω σπα;µε το φρα;γµα τηω γλϖ;σσαω και πϖω αψτα; τα ε;ργα ει;ναι πανανθρϖ;πινα. ϑεπερνα;νε κα;θε σψ;νορο γλϖ;σσαω, ε;θνοψω, φψλη;ω και αψτο; ει;ναι κα;τι ποψ µο;νο η τραγϖδι;α και ε;ργα παρεµφερη; µποροψ;ν να προσφε;ροψν. ι ε;ξει να προσφε;ρει η τραγϖδι;α στοψω ;Ελληνεω και τι στοψω ϕε;νοψω Πιστεψ;ϖ πϖω για κα;θε α;νθρϖπο ψπα;ρξει κα;ποιοω βαθψ;τεροω λο;γοω για τον οποι;ο ε;ξει ε;ρθει σ ;αψτη; τη ζϖη;, α;σξετα αν τον ϕε;ρει η; δεν τον ϕε;ρει. ο ι;διο σψµβαι;νει και µε τα ε;θνη και ϖω ε;θνοω εννοϖ; ε;να σψ;νολο ανθρϖ;πϖν ποψ ε;ξοψν την ι;δια γλϖ;σσα, τα ι;δια ε;θιµα, τον ι;διο πολιτισµο; και τε;ξνη. Κα;θε ε;θνοω ε;ξει ε;ρθει σ ;αψτο; τον κο;σµο για να προσφε;ρει µε κα;ποιο τρο;πο σ ; αψτη; την περιπε;τεια τοψ ανθρϖ;πινοψ γε;νοψω µε;σα στο σψ;µπαν. Ο ελληνικο;ω πολιτισµο;ω και η προσφορα; τοψ στον κο;σµο κατα; την αρξαιο;τητα και κατα; την αναγε;ννηση ει;ναι γνϖστη;. Ο α;νθρϖποω για πρϖ;τη φορα; περνα;ει απο; το δι;καιο και τιω αρξε;ω τηω οικογε;νειαω η; τηω φψλη;ω, στο δι;καιο και στιω αρξε;ω ποψ ορι;ζοψν τον ι;διο. Για πρϖ;τη φορα; δεν ει;ναι ο α;νθρϖποω ποψ ανη;κει σε µια οικογε;νεια η; σε µια φψλη; αλλα; ει;ναι ο α;νθρϖποω ποψ ανη;κει στον εαψτο; τοψ. Ανοι;γει για τον α;νθρϖπο η σελι;δα τηω ατοµικο;τηταω, αρξι;ζει η πορει;α τοψ µε;σα στην ατοµικο;τητα; τοψ. Αψτο; το πρα;γµα δεν ε;ξει αλλα;ϕει. Αψτη; τη στιγµη; τη ζοψ;µε και ση;µερα. Για δψο;µισι ξιλια;δεω ξρο;νια ζοψ;µε την ι;δια βαθµι;δα πολιτισµοψ;, γι ;αψτο; και µαω ενδιαφε;ροψν αψτα; τα ε;ργα και ση;µερα. Ο α;νθρϖποω ο;µϖω, ε;ξονταω ολοκληρϖ;σει την εϕε;λιϕη τηω ατοµικο;τητα;ω τοψ, ε;ξει αρξι;σει να κοψρα;ζεται, να νιϖ;θει φψλακισµε;νοω µε;σα στο εγϖ; και να αναζητα; κα;τι α;λλο. Νιϖ;θει µο;νοω και θε;λει να ανη;κει κα;ποψ. Εµει;ω οι ;Ελληνεω ει;µαστε πολψ; τψξεροι;, µε;σα απο; τον πολιτισµο; µαω και την λαïκη; µαω παρα;δοση βρι;σκοψµε τρο;ποψω να σψνψπα;ρξοψµε ο ε;ναω µε τον α;λλο. ;Εξοψµε τα πανηγψ;ρια, τα γλε;ντια και τιω ταβε;ρνεω µαω. ;Ηµασταν στη Μελβοψ;ρνη και ψπη;ρξε ρϖµε;ικο γλε;ντι, σηκϖθη;καµε ο;λοι και ξορεψ;αµε ξε;ρι ξε;ρι. Γι;ναµε ε;να. Εµει;ω οι ;Ελληνεω, ο;πϖω ι;σϖω και α;λλοι λαοι;, διατηροψ;µε ακο;µα την ε;ννοια τοψ σψλλογικοψ;, τηω T H C H A N G N G W R L D S C A L S A T Professional Support and Curriculum Directorate Term 2/2003 4

5 γειτονια;ω, τηω παρε;αω και αψτο; ει;ναι κα;τι ποψ µαω ενϖ;νει. εν πρε;πει να το ψποτιµοψ;µε αντι;θετα ξρεια;ζεται να το εκτιµοψ;µε και, σε κα;θε περι;πτϖση, να το ϕαναζοψ;µε για τη ξαρα; τη δικη; µαω και τϖν α;λλϖν. Ει;ναι θε;µα ξρο;νοψ για τον α;νθρϖπο να σψνειδητοποιη;σει πϖω ανη;κει κα;ποψ. Ει;ναι α;τοµο αλλα; ει;ναι και µε;λοω µιαω µεγα;ληω πλανητικη;ω οικογε;νειαω. Γη η πατρι;δα µαω. εν ει;µαστε µο;νο κα;τοικοι ενο;ω ξϖριοψ;, µιαω πο;ληω η; ενο;ω κρα;τοψω αλλα; κα;τοικοι και πολι;τεω αψτοψ; τοψ πλανη;τη. Η επιβι;ϖση και η εϕε;λιϕη; µαω εϕαρτϖ;νται απο; αψτο;. εν ε;ξει σηµασι;α αν ο πλανη;τηω µολψνθει; απο; την Αµερικη; η; την Κι;να, αψτο; ποψ ε;ξει σηµασι;α ει;ναι να µη µολψνθει;. Αναπνε;οψµε τον ι;διο αε;ρα ποψ, ο;πϖω τα ποψλια;, δεν ε;ξει σψ;νορα. Η ραδιενε;ργεια και η µο;λψνση δεν ε;ξοψν σψ;νορα επι;σηω και πιστεψ;ϖ πϖω ει;ναι θε;µα ξρο;νοψ να το σψνειδητοποιη;σοψµε. Αν δεξθοψ;µε ο;τι η ιστορι;α ακολοψθει; ελλειπτικε;ω τροξιε;ω, ση;µερα κα;νοψµε τον ι;διο κψ;κλο σε ε;να ανϖ;τερο επι;πεδο, µε την αντι;στροφη ο;µϖω κι;νηση. Γι;νεται µια στροφη; προω τη σψλλογικο;τητα. Καταλαβαι;νοψµε ο;τι και ση;µερα ε;ναω καινοψ;ριοω κο;σµοω γεννιε;ται, ο;πϖω ε;γινε τον 5ο αιϖ;να π.ξ. εν ϕε;ροψµε προω τα ποψ; πηγαι;νει, γι ;αψτο; πρε;πει να αγϖνιστοψ;µε για να ει;µαστε βε;βαιοι πϖω αψτο;ω ο καινοψ;ριοω κο;σµοω θα ε;ξει ανθρϖ;πινο προ;σϖπο. Ο κο;σµοω το καταλαβαι;νει και βγαι;νει στοψω δρο;µοψω και αντιδρα; και αψτο; ει;ναι ϖραι;ο φαινο;µενο, µαω δι;νει ελπι;δα. Η τραγϖδι;α θε;τει σε µαω τα ι;δια ερϖτη;µατα, ποψ ε;θετε και στοψω αρξαι;οψω. ι κο;σµο αφη;νοψµε πι;σϖ µαω Ποψ; πηγαι;νοψµε ι τι;µηµα θα πληρϖ;σοψµε για την προ;οδο Ποια µπορει; να ει;ναι τα αποτελε;σµατα και ποιεω οι σψνε;πειεω Η τραγϖδι;α ει;ναι προïο;ν διαλο;γοψ. εν ε;ξει καµι;α βεβαιο;τητα, ο;πϖω και ο κο;σµοω ση;µερα. Γεννη;θηκε σε µια εποξη; ποψ δψ;ο διαφορετικοι; κο;σµοι σψγκροψ;ονται, δψ;ο διαφορετικε;ω ιδεολογι;εω και φιλοσοφι;εω ε;ρξονται σε αντιπαρα;θεση και ο α;νθρϖποω αναζητα; φϖω και απαντη;σειω, σ ;ε;να ψχηλα; ποιητικο; ει;δοω και ο;ξι σε µια πολιτικη; προπαγα;νδα. Πιστεψ;ϖ ο;τι και ση;µερα οι α;νθρϖποι χα;ξνοψν να βροψν ε;να φϖω µε;σα στο νοψ, στη σκε;χη, στιω αισθη;σειω και στιω εψαισθησι;εω τοψω. Γι ;αψτο; τρε;ξοψν να δοψν την αρξαι;α τραγϖδι;α. Γι ; αψτο; ανεβαι;νοψν το;σεω παραστα;σειω. Αναζητοψ;ν το φϖω και τιω απαντη;σειω, ποψ θα τοψω δει;ϕοψν το δρο;µο, σε µια ιστορικη; στιγµη; πολψ; σηµαντικη; και µοναδικη;. Ποψ; βρι;σκεται η Αντιγο;νη ση;µερα Professional Support and Curriculum Directorate Term 2/2003 5

6 Μα ψπα;ρξοψν πολλε;ω Αντιγο;νεω και νοµι;ζϖ ο;τι ο;λοι κοψβαλα;µε τα προ;σϖπα τηω αρξαι;αω τραγϖδι;αω σε µικρο;τερο ι;σϖω µε;γεθοω, γιατι; ει;µαστε µικροι; και ο καθε;ναω µο;νοω τοψ. Αψτα; τα προ;σϖπα ει;ναι σψ;µβολα. Εκφρα;ζοψν κα;τι κοινο; ποψ επιζει; απο; την αρξαιο;τητα µε;ξρι ση;µερα. Με;σα τοψω µποροψ;µε να αναγνϖρι;σοψµε κα;τι δικο; µαω. ;Ολοι µαω κοψβαλα;µε µε;σα µαω τον Κρε;οντα κι ο;ταν βρεθοψ;µε µε κα;ποια εϕοψσι;α στα ξε;ρια στο σπι;τι, στην οικογε;νεια, στη δοψλεια;, στο σξολει;ο κινδψνεψ;οψµε απο; την αλαζονει;α τηω εϕοψσι;αω. Πρε;πει να ει;µαστε πολψ; προσεκτικοι;, να µην κα;νοψµε τα λα;θη τοψ Κρε;οντα. ;Οσο καλε;ω κι αν ει;ναι οι προθε;σειω πολλε;ω φορε;ω δεν φτα;νοψν. Πρε;πει κανει;ω να καταλαβαι;νει και να σε;βεται τιω επιθψµι;εω τϖν πολιτϖ;ν τοψω οποι;οψω εϕοψσια;ζει. Αν ο;ξι διαπρα;ττει ψ;βρι και θα πληρϖ;σει το τι;µηµα και το τι;µηµα θα σψµπαρασψ;ρει αθϖ;οψω. ο αι;µα φε;ρνει πα;ντα α;λλο αι;µα. ;Ετσι βλε;ποψµε να επαναλαµβα;νεται ϕανα; και ϕανα; το ι;διο λα;θοω. Οι α;;νθρϖποι να µη µαθαι;νοψν και να ξψ;νοψν αι;µα, ϕεξνϖ;νταω ο;τι το αι;µα ποψ ξψ;νοψν θα ξτψπη;σει και τη δικη; τοψω πο;ρτα. Η Αντιγο;νη ει;ναι αψτο; το κοµµα;τι µαω, ποψ µαω καλει; να µην σψµβιβαστοψ;µε, να βροψ;µε το κοψρα;γιο να ποψ;µε πϖω δεν αϕι;ζει µο;νο να ε;ξοψµε ε;να κοµµα;τι χϖµι; και να επιβιϖ;νοψµε. Ψπα;ρξει και µια α;λλη δια;σταση, η ελεψθερι;α ποψ µαω καλει; να ζη;σοψµε ελεψ;θεροι, ξϖρι;ω αψτο; ποψ πιστεψ;οψµε η; η διαφορετικο;τητα; µαω να γι;νονται αιτι;α πολε;µοψ και αι;µατοω. ;Ανθρϖποι ποψ δεν F R D M ε;ξοψν καµια; σξε;ση µε µια ξϖ;ρα, βγαι;νοψν στοψω δρο;µοψω και διαδηλϖ;νοψν, γιατι; δε θε;λοψν να δεξθοψ;ν ε;να α;δικο πο;λεµο η; ε;να α;δικο βοµβαρδισµο;. Οι µανα;δεω ποψ πηγαι;νοψν σαν ανθρϖ;πινεω ασπι;δεω σε εµπο;λεµεω περιοξε;ω µακρια; απο; τον το;πο τοψω, οι α;νθρϖποι ποψ αγϖνι;ζονται για την ελεψθερι;α, την ισο;τητα και τα ανθρϖ;πινα δικαιϖ;µατα, οι α;ντρεω και οι γψναι;κεω, ποψ πολε;µησαν τη γερµανικη; κατοξη; στον το;πο µαω, ει;ναι Αντιγο;νεω. Κα;θε ξϖ;ρα και κα;θε οικογε;νεια ε;ξοψν στο ιστορικο; τοψω τε;τοια προ;σϖπα. Μπορει; η Αντιγο;νη ση;µερα να αποτελει; προ;τψπο Η Αντιγο;νη ει;ναι ε;να σψ;µβολο ποψ µαω καλει; να µετρη;σοψµε τοψω εαψτοψ;ω µαω. εν κα;νει µα;θηµα απο; τη σκηνη; ο Σοφοκλη;ω, αν το ε;κανε αψτο; θα η;ταν κακο;ω ποιητη;ω. Μαω καλει; ο;µϖω να επιλε;ϕοψµε σψνηδειτα; ποιο δρο;µο θα πα;ροψµε. Μπορει; να µην αντε;ξοψµε να πεθα;νοψµε γι ; αψτο; ποψ πιστεψ;οψµε, Professional Support and Curriculum Directorate Term 2/2003 6

7 ο;πϖω η Αντιγο;νη και να γι;νοψµε η;ρϖεω. ο;τε, πρε;πει να ϕε;ροψµε ο;τι διαλε;γοψµε το δρο;µο τηω Ισµη;νηω, γιατι; δεν αντε;ξοψµε και πρε;πει να ει;µαστε σεµνοι;, να µη λε;µε δικαιολογι;εω στον εαψτο; µαω. Σ ;αψτη; την περι;πτϖση διαλε;γοψµε να ζη;σοψµε, γιατι; αψτο; ει;;ναι σηµαντικο; για µαω. εν πρε;πει να γι;νοψν ο;λοι Αντιγο;νεω, ο;λα ει;ναι σηµαντικα; σ ;αψτη; τη ζϖη;. Αρκει; να ει;µαστε σψνειδητοι;, αψτο; µαω ζητα; ο Σοφοκλη;ω και η σηµερινη; ιστορικη; πραγµατικο;τητα. εν γεννη;;; ;θηκα για να µισϖ;;; ; µαζι;;; ; µ ;;; ;εσε;;; ;να εγϖ;;; ; γεννη;;; ;θηκα για να ενϖθϖ;;; ; µε την αγα;;; ;πη. Λε;ει η Αντιγο;νη στον Κρε;οντα... Ει;ναι η κραψγη; τοψ ανθρϖ;ποψ, ποψ λε;ει ϕανα; και ϕανα; πϖω δεν γεννη;θηκε για να διαιϖνι;ζει αψτο;ν τον κψ;κλο τοψ αι;µατοω και τοψ µι;σοψω. Η αγϖνι;α τοψ ανθρϖ;ποψ ποψ ονειρεψ;εται ε;ναν κο;σµο αδελφοσψ;νηω, ο;ποψ ο α;νθρϖποω µε τον α;νθρϖπο θα βροψ;ν αψτο; ποψ τοψω ενϖ;νει και ο;ξι αψτο; ποψ τοψω ξϖρι;ζει. Η Αντιγο;νη δεν ενδιαφε;ρεται για την ανθρϖ;πινη εϕοψσι;α και αψτο; τη φε;ρνει σε σψ;γκροψση µε τον Κρε;οντα και ο µο;νοω τρο;ποω να λψτρϖθει;, και η ι;δια και οι α;νθρϖποι γψ;ρϖ τηω, ει;ναι η αγα;πη. Αψτο; το ει;πε η Αντιγο;νη τον 5ο αιϖ;να π.ξ., το ει;πε ο Ξριστο;ω και η Ξριστιανοσψ;νη ϕανα; και ϕανα;, το ει;παν φιλο;σοφοι και κινη;µατα. Στην εποξη; µαω ει;ναι ανα;γκη αψτη; η φρα;ση να ακοψστει; πολλε;ω φορε;ω. Ο κο;σµοω ξϖρι;ζεται πα;λι σε καλοψ;ω και σε κακοψ;ω. Με προ;φαση να ξτψπηθει; το κακο;, πο;λεµοι στο Κο;;σσοβο, στην Αφρικη;, στο Αφγανιστα;ν, τϖ;ρα στο Ιρα;κ και αψ;ριο και εγϖ; δεν ϕε;ρϖ ποψ; αλλοψ;. Στο προ;γραµµα τηω παρα;στασηω ψπα;ρξει µεταφρασµε;νοω ε;ναω στι;ξοω τοψ Σεφε;ρη For must ask the dead, in order to be able to proceed further. Αψτο; ει;ναι κα;τι πολψ; σηµαντικο; ιδιαι;τερα ση;µερα, την εποξη; τηω παγκοσµιοποι;ησηω. Ναι, θα γι;νοψµε κοµµα;τι µιαω µεγα;ληω πλανητικη;ω οικογε;νειαω, ο;µϖω δεν πρε;πει να ϕεξα;σοψµε, γιατι; αλλιϖ;ω θα ξα;σοψµε τη µνη;µη µαω. Θα ξα;σοψµε τον εαψτο; µαω και την ταψτο;τητα; µαω. Πρε;πει να βροψ;µε την ισορροπι;α ανα;µεσα στον εαψτο; µαω και σ ;αψτο; ποψ ει;ναι κοινο;. Ει;ναι ε;να δι;ληµµα αψτο; αλλα; το διαφορετικο; ει;ναι ο;µορφο, ο;πϖω τα λοψλοψ;δια και τα ποψλια;, ποψ ει;ναι το;σο διαφορετικα;. Φαντα;σοψ, ο;λοω ο κο;σµοω να ει;ξε το ι;διο λοψλοψ;δι η; το ι;;διο ποψλι;, η ζϖη; µαω θα η;ταν αφο;ρητα βαρετη;. Ει;ναι το;σο ο;µορφο ποψ ει;µαστε διαφορετικοι; και η µνη;µη µαω βοηθα;ει. Οι νεκροι;, ποψ πρε;πει να ρϖτη;σοψµε, ει;ναι η σψ;νδεση µε τιω παλιο;τερεω γενιε;ω, µε τοψω παπποψ;δεω και τοψω προγο;νοψω µαω. Πρε;πει να κρατη;σοψµε το παρελθο;ν, αψτο; ποψ ψπη;ρϕε, για να διατηρη;σοψµε τη διαφορετικο;τητα;; µαω µε;σα στο µε;λλον. Αψτο; ει;ναι αι;τηµα τοψ καιροψ; µαω. Η µνη;µη και ο σεβασµο;ω τϖν νεκρϖ;ν ει;ναι η επι;γνϖση ο;τι, εκτο;ω απο; τον κο;σµο τηω ψ;ληω τον ξειροπιαστο;, τον κο;σµο ποψ µποροψ;µε να φα;µε, να ϕοδε;χοψµε και να πετα;ϕοψµε, ψπα;ρξει ο κο;σµοω τοψ V R C M N G A D V R S T Y Professional Support and Curriculum Directorate Term 2/2003 7

8 πνεψ;µατοω, µε τον οποι;ο σψνδε;εται ο κο;σµοω τϖν νεκρϖ;ν. Ει;ναι η παρα;δοση; µαω, η φιλοσοφι;α, η σκε;χη, ο πολιτισµο;ω µαω. Ει;ναι, πϖ;ω να το πϖ, το πνεψ;µα τοψ ανθρϖ;ποψ, γι ;αψτο; λε;µε τοψω νεκροψ;ω πνεψ;µατα. Ο πνεψµατικο;ω κο;σµοω ποψ σ ; αψτο;ν ανη;κοψν και οι νεκροι; ει;ναι ε;ναω κο;σµοω ποψ δεν πρε;πει να ϕεξνα;µε. ;Εναω κο;σµοω ποψ πρε;πει να τροφοδοτοψ;µε µε σκε;χη, µε προσοξη; και, ο;πϖω λε;νε οι Aborigines, µε ο;νειρο. Εδϖ; τα Ελληνικα; ει;ναι µα;θηµα επιλογη;ω. Πϖ;ω θα παρακινοψ;σεω, πϖ;ω θα ε;πειθεω ε;να µαθητη;, µια µαθη;τρια να επιλε;ϕοψν το µα;θηµα τϖν Ελληνικϖ;ν και ο;ξι κα;ποιο α;λλο µα;θηµα Η γλϖ;σσα ει;ναι µε;ροω τοψ παρελθο;ντοω και τηω µνη;µηω µαω. Μπορει; να αλλα;ϕοψµε τρο;πο ζϖη;ω αλλα; στιω φλε;βεω µαω κψλα;ει το ι;διο αι;µα, η ι;;;;;;;δια µνη;µη. Η µνη;µη ψπα;ρξει στα κψ;τταρα; µαω, στο DNA και δεν µποροψ;µε να αποκοποψ;µε οψ;τε απο; αψτη; οψ;τε απο; το ο;νοµα; µαω. ο ο;νοµα; µαω ακο;µα κι αν το αλλα;ϕοψµε για να µαω κα;νει τη ζϖη; πιο εψ;κολη, ϕε;ροψµε πα;ντα πιο ει;ναι και απο; ποψ προε;ρξεται. Θα πϖ ε;να παρα;δειγµα ποψ ε;ζησα στη Νε;α Ψο;ρκη, ο;ποψ δι;δασκα. Με;σα απο; τη δοψλεια; ποψ κα;ναµε στην τραγϖδι;α, το παιδι; ποψ ε;παιϕε τον Ορε;στη και ποψ η;ταν ιταλικη;ω καταγϖγη;ω, αισθα;νθηκε την ανα;γκη να µα;θει Ιταλικα;. ;Ενιϖσε ο;τι εκτο;ω απο; πολι;τηω τηω Αµερικη;ω, ει;ναι κα;ποιοω ποψ φε;ρει µια ιδιαιτερο;τητα. Μια ιδιαιτερο;τητα, ποψ τη ξρεια;ζεται για να κρατη;σει την ταψτο;τητα; τοψ. ;Ηρθε και µοψ ει;πε πϖω αισθα;νεται ενοξε;ω, ποψ το;σα ξρο;νια δεν ει;ξε µα;θει τη γλϖ;σσα τοψ και αποφα;σισε να αρξι;σει µαθη;µατα Ιταλικϖ;ν αµε;σϖω µο;λιω τελειϖ;σοψν οι προ;βεω. Κι εγϖ; το αισθα;νοµαι αψτο;. Η µια γιαγια; µοψ η;ταν Ρϖσι;δα και πα;ντα αισθα;νοµαι ε;να κενο;, ποψ δεν ε;ξϖ µα;θει Ρϖ;σικα. Θε;λϖ να µα;θϖ και θα µα;θϖ. Πριν πεθα;νϖ θα µα;θϖ Ρϖ;σικα. Ει;ναι σαν να ει;µαι µοψγγη; κατα; το ε;να τε;ταρτο. Πιο απλα; τι θα ε;λεγεω στοψω µαθητε;ω Ει;ναι ο;µορφο να ανη;κοψν σε µια πολψπολιτισµικη; κοινϖνι;α, ο;πϖω η Αψστραλι;α. ;Ισϖω το µη;νψµα ποψ δι;νει ση;µερα η Αψστραλι;α στον κο;σµο ει;ναι αψτο;, πϖω µποροψ;µε να σψνψπα;ρξοψµε ειρηνικα; και να ει;µαστε διαφορετικοι;. Αψτο; ει;ναι ο;µορφο, ει;ναι πραγµατικη; νι;κη, να ει;µαστε διαφορετικοι; και να ει;µαστε µαζι;. Αν γι;νοψν ο;λοι ι;διοι, η νι;κη θα ει;ναι µιση;. Αψτο; ει;ναι το στοι;ξηµα και για τοψω ;Ελληνεω και για τοψω α;λλοψω κατοι;κοψω τηω Αψστραλι;αω. Αν τα καταφε;ροψν, θα µποροψ;ν να δϖ;σοψν ε;να ολοκληρϖµε;νο µη;νψµα σε ο;λο τον κο;σµο Να εµει;ω τι καταφε;ραµε, ει;µαστε µαζι;, ει;µαστε διαφορετικοι; και προσφε;ροψµε τα τραγοψ;δια, την τε;ξνη και την κοψλτοψ;ρα µαω ο ε;ναω στον α;λλο. ι πιο ο;µορφο απο; αψτο; P R S N A L D N T T Y Professional Support and Curriculum Directorate Term 2/2003 8

9 Κα;ποψ εδϖ; παι;ρνει τε;λοω η κοψβε;ντα µε την Αντιγο;νη, ο ξρο;νοω τελει;ϖσε, οι θεατε;ω ε;ξοψν η;δη πα;ρει θε;ση και η σκηνη; περιµε;νει... ην εψξαριστϖ; θερµα;... Ασκη;;; ;σειω The changing world: Σψµπλη;ρϖσε τα κενα; στο κει;µενο ποψ ακολοψθει; ξρησιµοποιϖ;νταω λε;ϕειω και φρα;σειω απο; την παρε;νθεση (ε;θιµα, αιϖ;να, πολιτισµο;, φψλη;, ανη;κει, νιϖ;θει, θε;µα ξρο;νοψ, πο;ληω, ατοµικο;τητα, πρϖ;τη φορα;, πολι;τεω, η πατρι;δα µαω, πλανη;τη ) ;Εθνοω ονοµα;ζοψµε ε;να σψ;νολο ανθρϖ;πϖν ποψ ε;ξοψν την ι;δια γλϖ;σσα, τα ι;δια, τον ι;διο και τε;ξνη. Για τον 5ο αιϖ;να π.ξ. ο α;νθρϖποω δεν ει;ναι κα;ποιοω ποψ ανη;κει σε µια οικογε;νεια η; αλλα; ει;ναι ο α;νθρϖποω ποψ στον εαψτο; τοψ. Για 2500 ξρο;νια ζει και εϕελι;σσει την τοψ. Ση;µερα κοψρασµε;νοω και µο;νοω. Ει;ναι να σψνηδειτοποιη;σει πϖω ανη;κει κα;ποψ. εν ει;µαστε µο;νο κα;τοικοι µιαω η; ενο;ω κρα;τοψω αλλα; κα;τοικοι και αψτοψ; τοψ. Γη. Socialisation: Αντιστοι;ξισε τιω λε;ϕειω και ε;ννοιεω ποψ ει;ναι αντι;θετεω µεταϕψ; τοψω 1. ατοµικο; εγϖ; 2. αποµο;νϖση σψλλογικο; 3. σψλλογικο;τητα παρε;α 4. εµει;ω πανηγψ;ρια, γλε;ντια, ταβε;ρνεω 5. µο;νοω ατοµικο;τητα Freedom vercoming adversity: ι ει;ναι αψτο; ποψ µπορει; να αϕι;ζει περισσο;τερο κι απο; την επιβι;ϖση Γιατι; Πρε;πει οπϖσδη;ποτε να γι;νοψµε η;ρϖεω σαν την Αντιγο;νη ι µαω καλει; να κα;νοψµε ο Σοφοκλη;ω Αγαπα;τε αλλη;λοψω, δι;δαϕε ο Ξριστο;ω. Πϖ;ω εκφρα;ζεται το ι;;;διο µη;νψµα στην Αντιγο;νη Γιατι; ει;ναι το;σο σηµαντικο; στιω µε;ρεω µαω να ακοψστει;; ϕανα; και ϕανα; το ι;διο µη;νψµα Personal identity Σψµπλη;ρϖσε τα κενα; στο κει;µενο ποψ ακολοψθει; Εκτο;ω απο; τον κο;σµο τηω ψ;ληω ψπα;ρξει και ο κο;σµοω τοψ, ει;ναι η παρα;δοση, η, η φιλοσοφι;α, ο µαω. Ει;ναι το πνεψ;µα τοψ. Αψτο; δεν πεθαι;νει ποτε; και σψνδε;εται µε τον κο;σµο τϖν, γι αψτο; λε;µε τοψω νεκροψ;ω. Ει;ναι η σψ;νδεση µε τιω παλιο;τερεω, µε τοψω παπποψ;δεω και τοψω µαω. Πρε;πει να διατηρη;σοψµε το παρελθο;ν, γιατι; αλλιϖ;ω θα ξα;σοψµε τη µαω. Η µνη;µη µαω ει;ναι ο µαω, η ταψτο;τητα; µαω. Πρε;πει να βροψ;µε την ισορροπι;α ανα;µεσα στον εαψτο; µαω και σ ;αψτο; ποψ ει;ναι. Πρε;πει να σϖ;σοψµε την µαω. Ει;ναι ϖραι;ο ποψ ει;µαστε διαφορετικοι;. Αψτη; ει;ναι µια νι;κη. Ει;µαστε διαφορετικοι; και ει;µαστε. Professional Support and Curriculum Directorate Term 2/2003 9

10 Η Μελι;;; ;να, τα Μα;;; ;ρµαρα, η µνη;;; ;µη... Εννια; ξρο;νια ξϖρι;ω τη Μελι;να... Η Μελι;να..., η τε;ξνη..., τα ορα;µατα..., τα µα;ρµαρα..., η πολιτικη;... ι ε;ξει µει;νει απο; το πα;θοω, τοψω αγϖ;νεω, τιω πορει;εω, τιω ηρϖι;δεω τηω σκηνη;ω και τηω οθο;νηω, τα τραγοψ;δια και τα ορα;µατα, την πολιτικη; δρα;ση, ο;λη αψτη; τη λατρει;α για τον πολιτισµο;, την αρξαιο;τητα και κα;θε τι ελληνικο; Μια Καρψα;τιδα ποψ ε;µεινε για πα;ντα στην Ελλα;δα και µαζι; µε τιω ψπο;λοιπεω γψρεψ;ει επι;µονα αψτη; ποψ ε;φψγε Εγγονη; τοψ Σπψ;ροψ Μερκοψ;ρη, δηµα;ρξοψ τηω Αθη;ναω, ποψ τηω ε;µαθε πϖω ει;ναι φτιαγµε;νη για να κα;νει θαψ;µατα. Οι ψπο;λοιποι περιµε;νοψν τα θαψ;µατα και η Μελι;να δεν ει;ξε α;λλη επιλογη;, ε;πρεπε να κα;νει τα θαψ;µατα πρα;ϕη. Η αλη;θεια ει;ναι πϖω εκει;νη την εποξη; ε;πρεπε κα;ποιοω να πιστεψ;ει στα θαψ;µατα για να διεκδικει; ισο;τιµα την αναγνϖ;ριση τηω τε;ξνηω τοψ και την πρϖτια; ε;ϕϖ απο; τα ελληνικα; σψ;νορα, να πιστεψ;ει πϖω οι πορει;εω ρι;ξνοψν δικτατορι;εω, πϖω θεσµοι;, ο;πϖω οι Πολιτιστικε;ω Πρϖτεψ;οψσεω, µποροψ;ν να ϕεκινοψ;ν απο; την Αθη;να και πϖω τα Μα;ρµαρα τοψ Παρυενϖ;να θα επιστρε;χοψν εκει; ποψ; πραγµατικα; ανη;κοψν. Η ιστορι;α τηω κλοπη;ω η;ταν, ο;πϖω σψνη;θιζε να λε;ει, επι;πονη. ο 1802, ο Λο;ρδοω ;Ελγιν, πρεσβεψτη;ω εκει;νη την εποξη; στην Κϖνσταντινοψ;πολη, ζη;τησε την α;δεια να αντιγρα;χει κα;ποια απο; τα ε;ργα τε;ξνηω, ποψ κοσµοψ;σαν την Ακρο;πολη. Αντι; για αντι;γραφα, δϖροδοκϖ;νταω ο;σοψω ξρειαζο;ταν, απε;σπασε βι;αια µερικα; απο; τα πιο ο;µορφα γλψπτα;; και τα µετε;φερε στην Αγγλι;α. Μετε;φρασε αψυαι;ρετα µια α;δεια µελε;τηω τοψ ξϖ;ροψ και σξεδιασµοψ; τϖν αντικειµε;νϖν, ποψ ει;ξε πα;ρει µε δϖροδοκι;εω απο; την Οθϖµανικη; Ψχηλη; Πψ;λη, ϖω δικαι;ϖµα διαρπαγη;ω κα;ποιϖν, απο; τα µεγαλψ;τερα ε;ργα τε;ξνηω ο;λϖν τϖν εποξϖ;ν. ;Ετσι µεταφε;ρθηκαν στο Λονδι;νο και ση;µερα στολι;ζοψν τιω αι;θοψσεω τοψ Βρετανικοψ; Μοψσει;οψ. Ο Ι Σ Ο Ρ Ι Κ Ο Η Σ Professional Support and Curriculum Directorate Term 2/

11 ο 1982, η Μελι;να θε;τει για πρϖ;τη φορα; το ζη;τηµα τηω Αποκατα;στασηω τϖν Μαρµα;ρϖν τοψ Παρθενϖ;να, αντικροψ;ονταω χεψδη; επιξειρη;µατα, πϖω τα γλψπτα; αγορα;στηκαν απο; το Λο;ρδο ;Ελγιν, σψ;µφϖνα µε το φιρµα;νι τηω Ψχηλη;ω Πψ;ληω. Και το ερϖ;τηµα παραµε;νει Μποροψ;σε αψτη; η α;δεια να δικαιολογη;σει την καταστροφη; µεγα;λοψ µε;ροψω τϖν ναϖ;ν, το κοµµα;τιασµα τϖν αετϖµα;τϖν τοψω και να αφαιρε;σει απο; τον Παρθενϖ;να ο;,τι το ξε;ρι τοψ Φειδι;α τοποθε;τησε, κα;τϖ απο; την επι;βλεχη τοψ Περικλη; και µε εντολη; τϖν πολιτϖ;ν τηω Αθη;ναω Οι ;Ελληνεω απαντοψ;ν ο;ξι και σψµφϖνοψ;ν µαζι; τοψω ιστορικοι; και αρξαιολο;γοι. ο χη;φισµα τηω UNSC λε;ει ο;ξι, ο;πϖω και 269 µε;λη τοψ Εψρϖπαïκοψ; Κοινοβοψλι;οψ. Ση;µερα, ο;λο και περισσο;τεροι α;νθρϖποι στη Μεγα;λη Βρετανι;α σψνειδητοποιοψ;ν πϖω το αι;τηµα για την Αποκατα;σταση τϖν Μαρµα;ρϖν τοψ Παρθενϖ;να, ει;ναι δι;καιο και η Βρετανικη; Κοµητει;α, ποψ ε;ξει σψσταθει;, γι ;αψτο; το θε;µα ασκει; πιε;σειω στο Βρετανικο; Κοινοβοψ;λιο. Σε µια παγκο; σµια σψνα;ντηση, ποψ ε;γινε στο Μεϕικο; για την πολιτικη; σε θε;µατα πολιτισµοψ; και ποψ οργανϖ;θηκε απο; την UNSC, η Μελι;να ει;πε Βλε;ποψµε τοψω δεσµοψ;ω τϖν λαϖ;ν µε την πολιτιστικη; τοψω κληρονοµια; να σπα;νε, παραδο;σειω να ξα; νονται και τα ξαρακτηριστικα; τοψω να σβη;νοψν και να ϕεθϖρια;ζοψν. Η κοινη; µαω µνη;µη απειλει;ται, οι χψξε;ω µαω µαραι;νονται, η δηµιοψργικο;τητα; µαω καταπνι;γεται και το παρο;ν µαω µε;νει ξϖρι;ω ρι;ζεω. Σψ;µφϖνα µε µια παλια; αραβικη; παροιµι;α Αψτο;ω ποψ δεν ε;ξει τι;ποτα παλιο; δεν ε;ξει τι;ποτα καινοψ;ριο. Ενϖ; αργο;τερα απεψθψνο;µενη στιω Βρετανικε;ω αρξε;ω και στο Βρετανικο; Κοινοβοψ;λιο το;νισε Πρε;πει να καταλα;βετε τι σηµαι;νοψν τα Μα;ρµαρα τοψ Παρθενϖ;να για µαω. Ει;ναι το σψ;µβολο τηω ψπεροξη;ω µαω. Ει;ναι ο φο;ροω τιµη;ω ποψ αποτι;οψµε στη ηµοκρατι;α. Ει;ναι η Ελληνικο;τητα; µαω. Ει;ναι η περηφα;νεια µαω. Μην παι;ρνετε την περηφα;νεια τϖν λαϖ;ν. ;Ηϕερε πϖω το Μοψσει;ο ποψ ψπη;ρξε, δεν µποροψ;σε να εκθε;σει τα γλψπτα; τοψ Παρθενϖ;να, γι ;αψτο; ε;κανε ο;τι µποροψ;σε για την κατασκεψη; ενο;ω νε;οψ Μοψσει;οψ, ποψ θα κρατοψ;σε τοψω πιο ο;µορφοψω ξϖ;ροψω τοψ αδειανοψ;ω, περιµε;νονταω την επιστροφη; τϖν γλψπτϖ;ν στην Ελλα;δα, τη ξϖ;ρα ποψ τα γε;ννησε. Σψ;µφϖνα µε τα ορα;µατα τηω Μελι;ναω και τιω µελε;τεω τϖν ειδικϖ;ν, το Α Ν Α Ζ Η Η Σ Η Α Ψ Ο Η Α Σ Κ Λ Ο Π Η Σ Professional Support and Curriculum Directorate Term 2/

12 Μοψσει;ο τηω Ακρο;ποληω θα ξτιστει; στοψω προ;ποδεω τοψ βρα;ξοψ και θα πληρει; ο;λεω τιω προüποθε;σειω για τη διατη;ρηση και τη σψντη;ρηση τϖν αρξαιοτη;τϖν. ην ι;;δια στιγµη;, ποψ ο επισκε;πτηω θα βλε;πει τα εκθε;µατα, θα ε;ξει τη δψνατο;τητα να βλε;πει το ναο; στην κορψφη; τοψ βρα;ξοψ µε;σα απο; µια γψα;λινη οροφη;. Μετα; το θα;νατο; τηω, το ;Ιδρψµα Μελι;να Μερκοψ;ρη σψνεξι;ζει τιω προσπα;θειεω για την εϕεψ;ρεση πο;ρϖν και ξρηµατοδοτϖ;ν, ποψ θα στηρι;ϕοψν την ανε;γερση τοψ Μοψσει;οψ και θα δηµιοψργη;σοψν τιω προüποθε;σειω για την επιστροφη; τϖν Μαρµα;ρϖν. Η ι;δια ε;λεγε πϖω ξρεια;ζεται ν ;αλλα;ϕοψµε την ο;λη πολιτικη; και τη στα;ση µαω απε;ναντι στην πολιτιστικη; µαω κληρονοµια;. Κα;θε ;Ελληναω ανα; τον κο;σµο πρε;πει να γι;νει ε;ναω εψαισθητοποιηµε;νοω και φλογερο;ω φροψρο;ω αψτη;ω τηω κληρονοµια;ω, για να την προστατε;χοψµε και να ελπι;ζοψµε πϖω θα επιβιϖ;σει και στο µε;λλον. Αψτο; ει;ναι η Ελλα;δα, αψτη; ει;ναι η βαρεια; βιοµηξανι;α τηω, η ιστορι;α τηω και ο πολιτισµο;ω τηω. Η προστασι;α τοψ πολιτισµοψ; ει;ναι κα;τι περισσο;τερο απο; ηθικο; καθη;κον και αψτα; τα µνηµει;α ει;ναι απο;δειϕη τοψ µεγαλει;οψ τοψ πολιτισµοψ; µαω. Αω µην ϕεξνα;µε πϖω ο;,τι κρα;τησε τον Ελλληνισµο; ζϖντανο; µε;σα στοψω αιϖ;νεω ει;ναι η δψ;ναµη τηω παρα;δοσηω και η παροψσι;α αψτϖ;ν τϖν µνηµει;ϖν στην καθηµερινη; τοψ ζϖη;. Η Μελι;να η;ταν ε;ναω απο; αψτοψ;ω ποψ µαω ε;δειϕαν για α;λλη µια φορα; πϖω οι ;Ελληνεω µποροψ;ν να σηκϖ;νοψν το κεφα;λι, να διεκδικοψ;ν περη;φανα και να κερδι;ζοψν. Μποροψ;ν να δηλϖ;νοψν Ρϖµιοι; µε την αϕι;ϖση τοψ σεβασµοψ; και τηω βαθεια;ω εκτι;µησηω, ο;µϖω ταψτο;ξρονα θα νιϖ;θοψν το βα;ροω και την εψθψ;νη ποψ γεννα; το παρελθο;ν και η ιστορι;α. α Μα;;; ;ρµαρα δεν ε;;; ;ξοψν επιστραφει;;; ;. Φϖτ Αφοι; Αναγνϖστο;ποψλοι Εϕακολοψθοψ;ν να βρι;σκονται µακρια; απο; τη γη, στην οποι;α ανη;κοψν ϖω αναπο;σπαστο κοµµα;τι τηω, σαν ζϖντανο; µε;ροω ενο;ω κορµιοψ; ποψ ζει και αναπνε;ει. Γιατι; για τον ;Ελληνα, η Ακρο;πολη δεν ει;ναι παρελθο;ν, ει;ναι παρο;ν. Η Μελι;να ει;πε Ελπι;;; ;ζϖ πϖω θα δϖ τα Μα;;; ;ρµαρα πι;;; ;σϖ στην Αθη;;; ;να πριν πεθα;;; ;νϖ, µα αν ε;;; ;ρθοψν µετα;;; ;, θα πρε;;; ;πει να ϕαναγεννηθϖ;;; ;. Σψµµεριζο;µαστε το σψναι;σθηµα... Ελπι;ζοψµε και την εψθψ;νη. Professional Support and Curriculum Directorate Term 2/

13 Ασκη;;; ;σειω Ο ΙΣΟΡΙΚΟ ΗΣ ΚΛΟΠΗΣ Με βα;ση το ιστορικο; τηω κλοπη;ω τϖν Μαρµα;ρϖν τοψ Παρυενϖ;να, ο;πϖω αψτο; παρατι;θεται στην πρϖ;τη σελι;δα τοψ κειµε;νοψ και στο πρϖ;το µισο; τηω δεψ;τερηω, απαντη;στε στιω ερϖτη;σειω Πο;τε και απο; ποιον αφαιρε;θηκαν τα Μα;ρµαρα ι ε;λεγε η α;δεια ποψ ο Λο;ρδοω ;Ελγιν απε;σπασε απο; την Ψχηλη; Οθϖµανικη; Πψ;λη Ποψ; βρι;σκονται ση;µερα τα κλεµµε;να γλψπτα; τοψ Παρθενϖ;να Ποιο;ω ζη;τησε για πρϖ;τη φορα; την Αποκατα;σταση τϖν Μαρµα;ρϖν τοψ Παρθενϖ;να και πο;τε ΑΝΑΖΗΗΣΗ ΑΨΟΗΑΣ Ξρησιµοποιϖ;νταω λε;ϕειω απο; την παρε;νθεση, σψµπληρϖ;στε τα κενα; στιω παρακα;τϖ φρα;σειω, ποψ ειπϖ;θηκαν απο; τη Μελι;να, για τη διεκδι;κηση τϖν Μαρµα;ρϖν. (ελληνικο;τητα, κληρονοµια;, ρι;ζεω, περηφα;νεια, Μα;ρµαρα, τιµη;ω, παρελθο;ν, δηµιοψργικο;τητα, µνη;µη, καινοψ;ριο, σηµαι;νοψν, παροιµι;α, παλιο;, χψξη;, δεσµοψ;ω, µνηµει;α, λαϖ;ν) Αν στερη;σοψµε ε;να λαο; απο; τα ποψ τον σψνδε;οψν µε το τοψ, το;τε σπα;µε και καταστρε;φοψµε τοψω τοψ µε την πολιτιστικη; τοψ. Η κοινη; απειλει;ται, η τοψ µαραι;νεται, η τοψ καταπνι;γεται και το παρο;ν τοψ µε;νει ξϖρι;ω. Μια παλια; αραβικη; λε;ει Αψτο;ω ποψ δεν ε;ξει τι;ποτα δεν ε;ξει τι;ποτα. Πρε;πει να καταλα;βετε τι τα τοψ Παρθενϖ;να για µαω. Ει;ναι ο φο;ροω στη δηµοκρατι;α. Ει;ναι η µαω. Ει;ναι η περηφα;νεια µαω. Μην παι;;ρνετε την τϖν. K-10 SYLLABUS NWS The latest information from the BS regarding the K-10 Syllabus, Greek: The syllabus should be in schools in early Term 3, Two sample units are being developed; one for Stage 4 and one for Stage 5. These should be in schools in Term 4, Work samples are also being developed and will be in schools in early mplementation of the syllabus will occur in Professional Support and Curriculum Directorate Term 2/

Modern Greek Beginners - HSC COURSE/ assessment task. Useful information

Modern Greek Beginners - HSC COURSE/ assessment task. Useful information Γρα;;; ;µµα προω τοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 Ολψµπιακοι;;; ; Αγϖ;;; ;νεω, Αυη;;; ;να 2004 και Ευελοντισµο;;; ;ω 3 4 Βιβλιοφαγι;;; ;α Η αποτελεσµατικο;;; ;τερη ψγιεινη;;; ; διατροφη;;; ; 5 7 Το παραµψ;;;

Διαβάστε περισσότερα

2. Che fece... il gran rifiuto 19

2. Che fece... il gran rifiuto 19 Γρα;;; ;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 Σψνε;;; ;ντεψϕη µε την Ελε;;; ;νη Βατσικοποψ;;; ;λοψ Η Ελληνια;;; ;δα και ο Ξα;;; ;ρηω Αφεντο;;; ;γλοψ 28η Οκτϖβρι;;; ;οψ 1940, µικρο;;; ; αφιε;;; ;ρϖµα 13 ;Εναω

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek HSC Online, Beginners Course 30

Modern Greek HSC Online, Beginners Course 30 ;;; Γρα;;; Γρα;;; ;µµα ;µµα στοψω στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω ;ω 2 Σψνε;;; ;ντεψϕη µε την Ηλε;;; ;κτρα Μανικα;;; ;κη 3 5 Απο;;; ; τιω παραδο;;; ;σειω µαω 1. Ο Να ελληνικο;;; τα ποψ;µε ;ω κινηµατογρα;;; ;φοω

Διαβάστε περισσότερα

Greek Bulletin: Επικοινϖνι;α. HSC Online Modern Greek Extension Course 10 MLTA OF NSW 1 2. Curriculum K-12 Directorate 1

Greek Bulletin: Επικοινϖνι;α. HSC Online Modern Greek Extension Course 10 MLTA OF NSW 1 2. Curriculum K-12 Directorate 1 Π Ε Ρ Ι Ε Ξ Ο Μ Ε Ν Α Γρα;;; ;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 4 Ολψµπιακη;;; ; λαµπαδηδροµι;;; ;α, το ταϕι;;; ;δι τηω 5 Ολψµπιακη;;; ;ω Φλο;;; ;γαω Extension Course: ;;; ;Ει, µαν, κοι;;; ;τα µπροστα;;; ;

Διαβάστε περισσότερα

Προτα;σειω για τη δηµιοψργικη; και λειτοψργικη; αϕιοποι;ηση; τοψ 3 8

Προτα;σειω για τη δηµιοψργικη; και λειτοψργικη; αϕιοποι;ηση; τοψ 3 8 Γρα;;; ;µµα προω τοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 CD ROM, Ο ιαγο;;; ;ραω στην Ολψµπι;;; ;α Προτα;σειω για τη δηµιοψργικη; και λειτοψργικη; αϕιοποι;ηση; τοψ 3 8 Modern Greek Continuers Course: The Changing World

Διαβάστε περισσότερα

22Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 1/2001 22

22Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 1/2001 22 ΠΑΣΞΑ ΤςΝ ΕΛΛΗΝςΝ ΠΑΣΞΑ, ΠΑΣΞΑ ΤςΝ ΠΙΣΤςΝ ΠΑΣΞΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ι;ξϖω να ϕεφεψ;γει απ την εκκλησιαστικη; τα;ϕη και παρα;δοση, ο λαο;ω µαω πλαισιϖ;νει τιω λατρεψτικε;ω εκδηλϖ;σειω τοψ Πα;σξα µε µια σειρα;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ. Term 3, 2004. Please circulate to teacher of Modern Greek. Curriculum K-12 Directorate

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ. Term 3, 2004. Please circulate to teacher of Modern Greek. Curriculum K-12 Directorate ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΕΠΙΚΟΙΝςΝΙΑ Term 3, 2004 Please circulate to teacher of Modern Greek Name of teacher Signature Curriculum K-12 Directorate ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΑΘΗΝΑ 2004 Το στεφα;νι τηω ελια;ω, ε;να σψ;µβολο ταψτισµε;νο

Διαβάστε περισσότερα

Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/2001-1 -

Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/2001-1 - Νοε;µβριοω 2001 Αγαπητοι; σψνα;δελφοι Βαδι;ζονταω προω το τε;λοω κι αψτη;ω τηω σξολικη;ω ξρονια;ω, σαω στε;λνοψµε το τε;ταρτο και τελεψται;ο τεψ;ξοω τοψ περιοδικοψ; Επικοινϖνι;α, για το 2001. Μολονο;τι

Διαβάστε περισσότερα

Εψξαριστϖ; πα;ρα πολψ; ο;λοψω, Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 2/2001 30

Εψξαριστϖ; πα;ρα πολψ; ο;λοψω, Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 2/2001 30 Εντψπϖ;;; ;σειω ενο;;; ;ω µαυητη;;; ; απο;;; ; τη σψµµετοξη;;; ; τοψ στο προ;;; ;γραµµα, απο;;; ; τοψω ;;; ;Ελληνεω και την Ελλα;;; ;δα. Τον περασµε;νο µη;να για τρειω εβδοµα;δεω, µια οµα;δα παιδιϖ;ν απο;

Διαβάστε περισσότερα

πατε;ραω µητε;ρα Graecia;

πατε;ραω µητε;ρα Graecia; Κϖνσταντι;;; ;νοω Καβα;;; ;φηω, αφιερϖ;;; ;µατοω σψνε;;; ;ξεια... Ποσειδϖνια;;; ;ται ραστηριο;;; ;τητεω Την γλϖ;σσα την ελληνικη; οι Ποσειδϖνια;ται εϕε;ξασαν το;σοψω αιϖ;ναω ανακατεµε;νοι µε Τψρρηνοψ;ω

Διαβάστε περισσότερα

Term 1, 2005. Please circulate or photocopy for other teachers of Modern Greek at your school. The Greek Consultant Curriculum K-12 Directorate

Term 1, 2005. Please circulate or photocopy for other teachers of Modern Greek at your school. The Greek Consultant Curriculum K-12 Directorate Επικοινϖνι;;; ;α Term 1, 2005 Please circulate or photocopy for other teachers of at your school Name of teacher Signature The Greek Consultant Curriculum K-12 Directorate ΠΕΡΙΕΞΟΜΕΝΑ Γρα;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;ω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ. Term 4, 2004. Please circulate to teacher of Modern Greek. Curriculum K-12 Directorate

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ. Term 4, 2004. Please circulate to teacher of Modern Greek. Curriculum K-12 Directorate ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΕΠΙΚΟΙΝςΝΙΑ Term 4, 2004 Please circulate to teacher of Modern Greek Name of teacher Signature ΠΕΡΙΕΞΟΜΕΝΑ Γρα;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;ω Σελ. 2 Παραολψµπιακοι; αγϖ;νεω 3 Οι Παραολψµπιονι;κεω

Διαβάστε περισσότερα

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;.

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. γιατρο;ω, στρατιϖτικο;ω, πψροσβε;στηω, τραγοψδιστη;ω, πολιτικο;ω, κηποψρο;ω, ποδοσφαιριστη;ω, καυαριστη;ω, ψπα;λληλοω, τροξονο;µοω

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριο;τητεω και γιορτε;ω τοψ µη;να 4 4. Ξριστοψγεννια;τικεω ασκη;σειω 5 7 1. Επικοινϖνϖ; µε τον κο;σµο 8 9 4. Με;σα µεταφορα;ω 12

ραστηριο;τητεω και γιορτε;ω τοψ µη;να 4 4. Ξριστοψγεννια;τικεω ασκη;σειω 5 7 1. Επικοινϖνϖ; µε τον κο;σµο 8 9 4. Με;σα µεταφορα;ω 12 Γρα;;; ;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 Γρα;;; ;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 Επι;;; ;καιρα υε;;; ;µατα Απο;;; 1. ; τιω Το παραδο;;; ελληνικο; ;σειω καρναβ;α;λι µαω 3 5 1. 2. Να ;Ελληνεω τα ποψ;µε και

Διαβάστε περισσότερα

Neighbourhood: sample reading and responding tasks

Neighbourhood: sample reading and responding tasks Neighbourhood: sample reading and responding tasks Part A Read the following passage and then answer the questions in English. Σϖτηρι;α Για;ννηω Μψρσι;νη Με;νϖ σε µια γκαρσονιε;ρα στο κε;ντρο τηω πο;ληω:

Διαβάστε περισσότερα

Professional Support and Curriculum Directorate Term 3/2003 27

Professional Support and Curriculum Directorate Term 3/2003 27 Ενηµερϖτικο;;; ; και επιµορφϖτικο;;; ; σεµινα;;; ;ριο Το Γραφει;ο Εκπαι;δεψσηω τοψ Γενικοψ; Προϕενει;οψ τηω Ελλα;δαω στο Σψ;δνεü, στα πλαι;σια τηω προσπα;υειαω για σψνεξη; ενηµε;ρϖση τϖν εκπαιδεψτικϖ;ν,

Διαβάστε περισσότερα

Προ;σφατα (στα µε;σα τοψ Μα;η 2002), παροψσια;στηκε µε µελε;τη και εψυψ;νη τοψ κε;ντροψ εκπαιδεψτικη;ω ε;ρεψναω, το βιβλι;ο ποψ φε;ρει τον τι;τλο

Προ;σφατα (στα µε;σα τοψ Μα;η 2002), παροψσια;στηκε µε µελε;τη και εψυψ;νη τοψ κε;ντροψ εκπαιδεψτικη;ω ε;ρεψναω, το βιβλι;ο ποψ φε;ρει τον τι;τλο Σκληρα;;; ; εργαζο;;; ;µενοι νε;;; ;οι Προ;σφατα (στα µε;σα τοψ Μα;η 2002), παροψσια;στηκε µε µελε;τη και εψυψ;νη τοψ κε;ντροψ εκπαιδεψτικη;ω ε;ρεψναω, το βιβλι;ο ποψ φε;ρει τον τι;τλο εκπαιδεψτικο; σψ;στηµα.

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Προ;γραµµα φιλοϕενι;αω ιεψυψντϖ;ν στην Ελλα;δα. Kingsgrove High School

Προ;γραµµα φιλοϕενι;αω ιεψυψντϖ;ν στην Ελλα;δα. Kingsgrove High School Προ;γραµµα φιλοϕενι;αω ιεψυψντϖ;ν στην Ελλα;δα Ενυοψσιασµε;νοι επε;στρεχαν οι διεψυψντε;ω απο; το ταϕι;δι τοψω στην Ελλα;δα, ποψ πραγµατοποιη;υηκε για δεψ;τερη σψνεξη; ξρονια;. Προ;κειται για το προ;γραµµα

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑ»

«Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑ» «Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑ» «Το όνομά μου είναι Ηρακλής και είμαι μαθητής της Ε 1 τάξης του 1 ου Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου στη Ρόδο. Όλο το καλοκαίρι περίμενα να ξεκινήσουν τα μαθήματα στο σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Åðßóêåøç óôçí Áêñüðïëç

Åðßóêåøç óôçí Áêñüðïëç Åðßóêåøç óôçí Áêñüðïëç the time give orders ask and answer the Acropolis and the monuments on the hill ôá åëëçíéêü êé åìåßò... Aύριο, παιδιά, θα ανεβούμε στην Ακρόπολη. Θα είμαστε όλοι εδώ το πρωί στις

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06 No hay traducción disponible. του Χουάν Μαγιόργκα 4 ΠΡΟΣΩΠΑ: 3 Γυναίκες (γιαγιά, μητέρα και εγγονή) και ένας άντρας γύρω στα 30. Το τελευταίο έργο του μεγάλου Ισπανού δραματουργού που ανέβηκε στο Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΕΠΑ Πρακτική Άσκηση Μαθηματικών Β' Φάση. Εργασία πειραματισμού με μαθητή

ΔΙΜΕΠΑ Πρακτική Άσκηση Μαθηματικών Β' Φάση. Εργασία πειραματισμού με μαθητή ΔΙΜΕΠΑ Πρακτική Άσκηση Μαθηματικών Β' Φάση Εργασία πειραματισμού με μαθητή Διδάσκων: Χαράλαμπος Λεμονίδης Φοιτήτρια: Χατζή Κυριακή- Ιωάννα ΑΕΜ: 3659 Εξάμηνο: ΣΤ Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior)

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Να ξεκινάς πάντα απο το κείμενο μέσα στο οποίο βρίσκεται η ιστορία (coursebook), το λεξιλόγιο και η γραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υπάρχει µεγάλη ποικιλία θεµάτων που θα µπορούσαν να δοθούν ως συνθετικές δηµιουργικές εργασίες. Όποιο θέµα όµως και να δοθεί, θα ήταν καλό να έχει ως στόχο τη στροφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; Ήρθα να πάρω αυτό το δέμα. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

«Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε»

«Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» «Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» της Άννας Κουππάνου Στις σελίδες που ακολουθούν υπάρχουν δραστηριότητες σχετικά με το βιβλίο: «Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» Οι δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου

ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου Με αφορµή το εκαπενθήµερο Οδικής Ασφάλειας που διοργανώθηκε στο σχολείο µας µε θέµα «Μαθαίνω να περπατώ µε ασφάλεια στο δρόµο», τα παιδιά της Β 2 αποφάσισαν να

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα Δεκέμβριος 2010 Εισαγωγή Φέτος, είπαμε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα με μια έρευνα που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού 19 Ιανουαρίου 2006 Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού Εγκαίνια της έκθεσης «Τα μάρμαρα του Παρθενώνα» στην αίθουσα Schwanenhalle του Δημαρχείου της Φραγκφούρτης. Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα»

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα» Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1 «Εμείς, τα παιδιά της Ε1 τάξης, κάναμε μερικά έργα με θέμα τους πρόσφυγες, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σ αυτούς τους κυνηγημένους ανθρώπους. Τους κυνηγάει ο πόλεμος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Διάρκεια: Περιληπτική Περιγραφή: Δύο 45λεπτες διδακτικές περίοδοι Η πρώτη περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

Learning Greek podcasts from the Hellenic American Union. Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά. Arguing over grades/profession Καβγάς για βαθμούς/επάγγελμα

Learning Greek podcasts from the Hellenic American Union. Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά. Arguing over grades/profession Καβγάς για βαθμούς/επάγγελμα Learning Greek podcasts from the Hellenic American Union Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά Arguing over grades/profession Καβγάς για βαθμούς/επάγγελμα Eleni argues with her kids over their grades at school

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1 1 a) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

μέρα, σύντομα δε θα μπορούσε πια να σωθεί από βέβαιο αφανισμό, αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια του Ωκεανού.

μέρα, σύντομα δε θα μπορούσε πια να σωθεί από βέβαιο αφανισμό, αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια του Ωκεανού. Το βιβλίο του Βαγγέλη Ηλιόπουλου "Η Μεσόγειος είμαι εγώ και δεν είμαι πια εδώ" επιλέχθηκε για να αποτελέσει τη βάση για το θεατρικό δρώμενο, που θα αποτελέσει την παρουσίαση της Ερευνητικής Εργασίας :

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώσουμε το σχολείο μας. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά σημεία του σχολείου μας και που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕκπαιδΕυτικΕσ δραστηριοτητεσ

ΕκπαιδΕυτικΕσ δραστηριοτητεσ Η Μελίνα µπορεί να τον ακολουθήσει χωρίς να φοβάται. Και, το κυριότερο, η µα- µά της είχε πει πως πρέπει να τον περιµένει. Άργησες πολύ, τον µαλώνει η Μελίνα. Έβγαλα ρίζες εδώ πέρα! Συγγνώµη, αδελφούλα

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα

Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, 2013-2014 Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα Ο Ρίτσαρντ Ντέιβιντ Μπαχ γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου 1936, στο Oak Park, του Illinois. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Long Beach

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου Ημερομηνία 19/3/2015 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασίλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%ce%b1%cf%80%cf%8c- %CE%BE%CF%8D%CE%BB%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9- %CE%B1%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B9-

Διαβάστε περισσότερα

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1)

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) «Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) Πρόσωπα: Μαθητές ασκάλα Κύριος Τροχαιάκης (αστυνοµικός της τροχαίας) Παιδιά ΣΚΗΝΗ 1 (στην τάξη) Χτυπά κουδούνι και µπαίνει µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ»

ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ» ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ» Αν είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος γεννιέται καλός και γίνεται μοχθηρός μόνο μέσα από την κακή επιρροή της κοινωνίας στην οποία ζει, η μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε.

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε. Μάχη Νικολάρα: Θα μιλήσουμε για τον τομέα της εκπαίδευσης από μια άλλη σκοπιά. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας εχθές ανέτρεψαν κατά κάποιο τρόπο τον προγραμματισμό αυτής της εκπομπής, όμως όλα

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να ξεκαθαρίσουμε κάποια ζητήματα. Θα ξεκινήσω από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΡΟΔΟΣ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΡΟΔΟΣ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΒΑΘΜΙΔΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΞΗ: ΣΤ ΡΟΔΟΣ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Διάβασε προσεκτικά τις ερωτήσεις και προσπάθησε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή;

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο Το πιο πολυδιαβασμένο στον κόσμο. Το πρώτο που τυπώθηκε από τον Γουτεμβέργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES.

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Βάλε ένα Ο εάν η απάντηση είναι λάθος.

Βάλε ένα Ο εάν η απάντηση είναι λάθος. Όνομα Ημερομηνία Μάθημα Υπακοή σε Ανθρώπους Διαγώνισμα 5 η Έκδοση Βαθμολογία Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος (1 βαθμός η κάθε μια) Οδηγίες: Βάλε ένα X εάν η απάντηση είναι σωστή. Βάλε ένα Ο εάν η απάντηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επικοινωνία ΣυνΚίνησις 2155304973, 6973933877 info@sinkinisis.com www.sinkinisis.com ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη!

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! «Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! Οι καταπληκτικοί γονείς κάνουν καταπληκτικά πράγματα! Και δεν εννοώ περίπλοκα, δύσκολα, ή κάτι τέτοιο,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ, ΑΝ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΡΟΝΗΣΗ, ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ. Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ. Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες. Μέχρι πριν λίγες μέρες βρισκόμουν στο χωριό μου το Ριζοκάρπασο, αλλά μετά την εισβολή ήρθαμε με την μητέρα μου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Σο 1991 εισήχθη στο Υιλοσοφική χολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα-Tentamen i nygrekiska Τµήµα αρχαρίων NY1111- Nybörjarkurs NY1111 Γκέτεµποργκ 19-1-2008/Göteborg 2008-1-19 Ονοµατεπώνυµο - Namn och efternamn:... Προσωπικός αριθµός - Personnummer

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση κατανόησης γραπτού λόγου 1. Διάβασε πάλι την ιστορία και διάλεξε α, β ή γ. 1. Η ιστορία μιλάει για μια... Α. γάτα. Β. αλεπού. Γ. μαϊμού.

Άσκηση κατανόησης γραπτού λόγου 1. Διάβασε πάλι την ιστορία και διάλεξε α, β ή γ. 1. Η ιστορία μιλάει για μια... Α. γάτα. Β. αλεπού. Γ. μαϊμού. Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Μια αλεπού πεινούσε πολύ! Είδε σε ένα δέντρο μια κληματαριά γεμάτη σταφύλια. Ήθελε να φάει!

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεµα Νο 1: Σακίδιο πλάτης

Έκθεµα Νο 1: Σακίδιο πλάτης Η ιεθνής Αµνηστία στην Ελλάδα και η Oxfam θέλουν να ευχαριστήσουν τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που µοιράστηκαν κοµµάτια της ζωής τους, µεταφορικά και κυριολεκτικά, και γι αυτό δηµιούργησαν το «Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ Την έρευνα για τη φύση του την αρχίζει ο άνθρωπος θέτοντας στον εαυτό του την ερώτηση: «Ποιός είμαι; Τι είμαι;» Στην πορεία της αναζήτησης για την απάντηση, η ερώτηση διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται: Στην Α τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα. Στην Β τάξη 1 διδακτική περίοδο την εβδομάδα

Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται: Στην Α τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα. Στην Β τάξη 1 διδακτική περίοδο την εβδομάδα Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται: Στην Α τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα Στην Β τάξη 1 διδακτική περίοδο την εβδομάδα Στην Γ τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα Το βιβλίο δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ 1 AN HMΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΣ. Όταν είσαι μικρός ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ότι θέλεις να μεγαλώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται.

KEΦΑΛΑΙΟ 1 AN HMΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΣ. Όταν είσαι μικρός ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ότι θέλεις να μεγαλώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. KEΦΑΛΑΙΟ 1 AN HMΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΣ Όταν είσαι μικρός ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ότι θέλεις να μεγαλώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ο μπαμπάς μου λέει ότι αυτά είναι χαζομάρες και ότι όταν μεγαλώσω θα θέλω να ήμουν

Διαβάστε περισσότερα

λένε το εξής: Ότι η αξιολόγηση είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην εκπαίδευση. Μου θύμισαν την αντίστοιχη δήλωση του Τζωρτζ Μπους το 2001, μετά από

λένε το εξής: Ότι η αξιολόγηση είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην εκπαίδευση. Μου θύμισαν την αντίστοιχη δήλωση του Τζωρτζ Μπους το 2001, μετά από ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι όλες τοποθετήσεις που έχουν ακουστεί μέχρι τώρα, ειδικά από τους εκπροσώπους της τρικομματικής Κυβέρνησης, λένε το εξής: Ότι η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ Πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό: Η Αυτοβιογραφία ιαπολιτισµικών Συναντήσεων, είναι ένα υλικό το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ευρύτερα από τους εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Extract from the book Play and Laugh- Language games for teaching Greek as a foreign. language. by Ifigenia Georgiadou, 2004, Hellenic Culture Centre

Extract from the book Play and Laugh- Language games for teaching Greek as a foreign. language. by Ifigenia Georgiadou, 2004, Hellenic Culture Centre Απόσπασμα από το βιβλίο Παίξε-Γέλασε/ γλωσσικά παιχνίδια για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Της Ιφιγένειας Γεωργιάδου, 2004, εκδ. Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού Extract from the book Play and

Διαβάστε περισσότερα

«Μίλα μη φοβάσαι» Ευγενία Νιάκα: Σχολική Σύμβουλος

«Μίλα μη φοβάσαι» Ευγενία Νιάκα: Σχολική Σύμβουλος «Μίλα μη φοβάσαι» Ευγενία Νιάκα: Σχολική Σύμβουλος Τι είναι η βία; Γίνομαι βίαιος σημαίνει επιτίθεμαι στους άλλους. Σημαίνει προκαλώ πόνο με κινήσεις ή με λόγια. Όλοι γινόμαστε βίαιοι. Καμιά φορά ο θυμός

Διαβάστε περισσότερα