K-10 SYLLABUS NEWS 13

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "K-10 SYLLABUS NEWS 13"

Transcript

1 Γρα;;; ;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 Η Αντιγο;;; ;νη τοψ ξυεω και τοψ ση;;; ;µερα 3 9 Η Μελι;;; ;να, τα Μα;;; ;ρµαρα, η µνη;;; ;µη... Γρα;;; ;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 K-10 SYLLABUS NWS 13 Απο;;; ; τιω παραδο;;; ;σειω µαω 1. Κϖνσταντι;;; Να ποψ;µε ;νοω Καβα;;; ;φηω ;Ευιµα και γιορτε;ω τοψ µη;να 4 ο υεατρικο;;; ; παιξνι;;; ;δι και τα ελληνικα;;; ; Οι αλκψονι;δεω ηµε;ρεω 5 4. Ξριστοψγεννια;τικεω ασκη;σειω 5 7 Ο παπποψ;;; ;ω και η γιαγια;;; ; µοψ ραστηριο;;; ;τητεω στην τα;;; ;ϕη Μα;;; ;θετε µια δεψ;;; ;τερη γλϖ;;; ;σσα Επικοινϖνϖ; µε τον κο;σµο Search Ποψ; ει;ναι for η dentity µπα;λα Ποτα;µια στην Ελλα;δα SNAP: Με;σα µεταφορα;ω Οι µη;;; ;νεω και οι αριυµοι;;; ; Modern Greek Continuers Course 13 Using Γεια ξαρα;;; ;! Ενδιαφε;;; ;ροντα υε;;; ;µατα 1. Η αρξαι;α ελληνικη; σκε;χη ση;µερα and Η αρξαι;α other ελληνικη; CD Roms γεψ;ση for ση;µερα teaching Greek Η ψγει;α µαω και το κινητο; τηλε;φϖνο 17 Γεια ξαρα;;; ;! rder form 27 Support Material 1. Using Continuers your Course CDRM Support Γεια ξαρα;;; Material ;! HSC nline Beginners Course 29 Hey, you technophobes! Viewing, listening on SBS television on SBS radio Βραβει;;; ;α Σολϖµο;;; ;ω 34 Ξρη;;; ;σιµεω ιστοσελι;;; ;δεω 34 Professional Support and Curriculum Directorate Term 2/2003 1

2 Μα;ιοω 2003 Αγαπητοι; σψνα;δελφοι γεια σαω, ο καινοψ;ργιο τεψ;ξοω τοψ περιοδικοψ; Επικοινϖνι;α, ε;ξει την τιµη; να φιλοϕενει; σψνε;ντεψϕη τηω µεγα;ληω ελληνι;δαω ηυοποιοψ;, Λψδι;αω Κονιο;ρδοψ, ποψ εψγενικα; παραξϖ;ρησε, ειδικα; για το Επικοινϖνι;α, στο σψνα;δελφο ηµη;τρη Σξοινα;, ο οποι;οω και την επιµελη;υηκε µε ιδιαι;τερη φροντι;δα, ϖ;στε να γι;νει κτη;µα ο;λϖν µαω. Επι;σηω, µεταϕψ; α;λλϖν, φιλοϕενει; ε;να αφιε;ρϖµα µνη;µη, στη µεγαλψ;τερη ι;σϖω γψναικει;α προσϖπικο;τητα τηω νεο;τερηω Ελλα;δαω, τη Μελι;να Μερκοψ;ρη, µε την εψκαιρι;α τϖν εννε;α ξρο;νϖν απο; το υα;νατο; τηω. Ακο;µα µε αφορµη; την ανακη;ρψϕη τοψ 2003, ϖω ε;τοω Κϖνσταντι;νοψ Καβα;φη, σε αψτο; το τεψ;ξοω γι;νεται η αρξη; µιαω σειρα;ω αναφορϖ;ν στον Αλεϕανδρινο; ποιητη;, τιω οποι;εω ι;σϖω βρει;τε ξρη;σιµεω και στη διδακτικη; σαω πρα;ϕη. Με την ελπι;δα ο;τι το Επικοινϖνι;α σψνδρα;µει, ε;στϖ και στο ελα;ξιστο, το εκπαιδεψτικο; σαω ε;ργο, σαω εψξο;µαστε καλη; δψ;ναµη και γι ;αψτη; τη σξολικη; περι;οδο. Ψπενυψµι;ζοψµε ο;τι κα;υε τεψ;ξοω τοψ περιοδικοψ;, βρι;σκεται καταξϖρηµε;νο στην ιστοσελι;δα Με εκτι;µηση ηµη;τρηω Σξοινα;ω Σοφι;α Καρο;γλοψ Telephone: (02) Telephone: (02) Facsimile: (02) Facsimile: (02) Greek Language Consultants Languages Unit Professional Support and Curriculum Directorate 3A Smalls Road RYD NSW 2112 Professional Support and Curriculum Directorate Term 2/2003 2

3 Η Αντιγο;;; ;νη τοψ ξυεω και τοψ ση;;; ;µερα TH GRK FSTVAL F SYDNY PRSNTS TH NATNAL THATR F GRC ANTGN March STAT THATR Στιω 28 και 29 Μαρτι;οψ το Εθνικο; Θε;ατρο παροψσι;ασε την Αντιγο;νη τοψ Σοφοκλη;. ο κοινο;, ;Ελληνεω και ϕε;νοι ξειροκρο;τησαν την παρα;σταση. Στο ρο;λο τηω Αντιγο;νηω η Λψδι;α Κονιο;ρδοψ, ηθοποιο;ω γνϖστη; στην Ελλα;δα και το εϕϖτερικο;. Εδϖ; και εικοσιπε;ντε ξρο;νια ψπηρετει; τη σκηνη;, γρα;φονταω ιστορι;α στο ξϖ;ρο τοψ θεα;τροψ. Φηµισµε;νη δασκα;λα τοψ αρξαι;οψ δρα;µατοω στην Ελλα;δα και την Αµερικη;, βρη;κε την εψκαιρι;α πριν την παρα;σταση να κοψβεντια;σει για την αρξαι;α τραγϖδι;α, την Αντιγο;νη ση;µερα, τον κο;σµο ποψ αλλα;ζει, τη διατη;ρηση τηω ταψτο;τηταω τϖν ανθρϖ;πϖν και τϖν λαϖ;ν και την ελληνικη; γλϖ;σσα ε;ϕϖ απο; τα ελληνικα; σψ;νορα. Απο; ποψ; αρξι;ζει και ποψ; τελειϖ;νει η περιοδει;α ;Αρξισε απο; την Επι;δαψρο, πε;ρασε απο; ο;λα τα φεστιβα;λ τηω Ελλα;δαω, πη;γε στη Ρϖ;µη, Νε;α Ψο;ρκη, Σα;ο Πα;ολο, Λεψκϖσι;α, Πεκι;νο, ο;κιο, Μελβοψ;ρνη, Αδελαï;δα, Σψ;δνεü και τελεψται;οω σταθµο;ω τον Μα;ιο η Στοψτγκα;ρδη. Πϖ;;; ;ω αποδε;;; ;ξονται την παρα;;; ;σταση οι ϕε;;; ;νοι Ει;ναι παρα;ϕενο ο;τι, ενϖ; παι;ϕαµε σε διαφορετικε;ω πο;λειω, σε ανθρϖ;ποψω διαφορετικη;ω κοψλτοψ;ραω, η ανταπο;κριση η;ταν ι;δια. Οι α;νθρϖποι σηκϖνο;ντοψσαν ο;ρθιοι και ξειροκροτοψ;σαν. Ακο;µα και οι Ια;πϖνεω, ποψ ει;ναι πιο σψγκρατηµε;νοι στιω αντιδρα;σειω τοψω, ξειροκροτοψ;σαν για το;ση ϖ;ρα, ποψ κψριολεκτικα; δεν µαω α;φηναν να φψ;γοψµε απο; τη σκηνη;. Πε;ρα απο; την παρα;σταση και τιω αρετε;ω τηω, το ε;ργο ει;ναι αψτο; ποψ ε;παιϕε σηµαντικο; ρο;λο, η Αντιγο;νη ση;µερα στην ιστορικη; στιγµη; ποψ ζοψ;µε. Ει;ναι διαφορετικο; το κοινο; ο;ταν οι θεατε;ω ε;ξοψν ελληνικε;ω ρι;ζεω, ο;πϖω το κοινο; εδϖ; στο Σψ;δνεü ξθε;ω το βρα;δψ Νοµι;ζϖ ο;τι οι ;Ελληνεω ει;ναι πα;ντα πιο σψγκινηµε;νοι, γιατι; εκτο;ω απο; το ι;διο το περιεξο;µενο τοψ ε;ργοψ, νιϖ;θοψν ο;τι ϕανασψνδε;ονται µε την Ελλα;δα και εκδηλϖ;νονται µε µια α;λλη ζεστασια; ρϖµε;ικη. Πϖ;ω νιϖ;θειω παι;ζονταω ε;ϕϖ απο; την Ελλα;δα Professional Support and Curriculum Directorate Term 2/2003 3

4 Οι ρο;λοι τηω τραγϖδι;αω ει;ναι πολψ; απαιτητικοι; και πρε;πει να τοψω δι;νεσαι απο;λψτα. Αψτο; ποψ µετρα;ει δεν ει;ναι τελικα; η εθνικο;τητα αλλα; η επικοινϖνι;α µε το θεατη;. Βλε;ποψµε τοψω θεατε;ω στην αρξη; να µοιρα;ζοψν την προσοξη; τοψω ανα;µεσα στοψω ψπε;ρτιτλοψω και αψτο; ποψ σψµβαι;νει στη σκηνη;, και σιγα; σιγα; να αφη;νοψν τοψω ψπε;ρτιτλοψω και να παρακολοψθοψ;ν µο;νο αψτο; ποψ σψµβαι;νει στη σκηνη;. Εκει;νη τη στιγµη; νιϖ;θϖ πϖω σπα;µε το φρα;γµα τηω γλϖ;σσαω και πϖω αψτα; τα ε;ργα ει;ναι πανανθρϖ;πινα. ϑεπερνα;νε κα;θε σψ;νορο γλϖ;σσαω, ε;θνοψω, φψλη;ω και αψτο; ει;ναι κα;τι ποψ µο;νο η τραγϖδι;α και ε;ργα παρεµφερη; µποροψ;ν να προσφε;ροψν. ι ε;ξει να προσφε;ρει η τραγϖδι;α στοψω ;Ελληνεω και τι στοψω ϕε;νοψω Πιστεψ;ϖ πϖω για κα;θε α;νθρϖπο ψπα;ρξει κα;ποιοω βαθψ;τεροω λο;γοω για τον οποι;ο ε;ξει ε;ρθει σ ;αψτη; τη ζϖη;, α;σξετα αν τον ϕε;ρει η; δεν τον ϕε;ρει. ο ι;διο σψµβαι;νει και µε τα ε;θνη και ϖω ε;θνοω εννοϖ; ε;να σψ;νολο ανθρϖ;πϖν ποψ ε;ξοψν την ι;δια γλϖ;σσα, τα ι;δια ε;θιµα, τον ι;διο πολιτισµο; και τε;ξνη. Κα;θε ε;θνοω ε;ξει ε;ρθει σ ;αψτο; τον κο;σµο για να προσφε;ρει µε κα;ποιο τρο;πο σ ; αψτη; την περιπε;τεια τοψ ανθρϖ;πινοψ γε;νοψω µε;σα στο σψ;µπαν. Ο ελληνικο;ω πολιτισµο;ω και η προσφορα; τοψ στον κο;σµο κατα; την αρξαιο;τητα και κατα; την αναγε;ννηση ει;ναι γνϖστη;. Ο α;νθρϖποω για πρϖ;τη φορα; περνα;ει απο; το δι;καιο και τιω αρξε;ω τηω οικογε;νειαω η; τηω φψλη;ω, στο δι;καιο και στιω αρξε;ω ποψ ορι;ζοψν τον ι;διο. Για πρϖ;τη φορα; δεν ει;ναι ο α;νθρϖποω ποψ ανη;κει σε µια οικογε;νεια η; σε µια φψλη; αλλα; ει;ναι ο α;νθρϖποω ποψ ανη;κει στον εαψτο; τοψ. Ανοι;γει για τον α;νθρϖπο η σελι;δα τηω ατοµικο;τηταω, αρξι;ζει η πορει;α τοψ µε;σα στην ατοµικο;τητα; τοψ. Αψτο; το πρα;γµα δεν ε;ξει αλλα;ϕει. Αψτη; τη στιγµη; τη ζοψ;µε και ση;µερα. Για δψο;µισι ξιλια;δεω ξρο;νια ζοψ;µε την ι;δια βαθµι;δα πολιτισµοψ;, γι ;αψτο; και µαω ενδιαφε;ροψν αψτα; τα ε;ργα και ση;µερα. Ο α;νθρϖποω ο;µϖω, ε;ξονταω ολοκληρϖ;σει την εϕε;λιϕη τηω ατοµικο;τητα;ω τοψ, ε;ξει αρξι;σει να κοψρα;ζεται, να νιϖ;θει φψλακισµε;νοω µε;σα στο εγϖ; και να αναζητα; κα;τι α;λλο. Νιϖ;θει µο;νοω και θε;λει να ανη;κει κα;ποψ. Εµει;ω οι ;Ελληνεω ει;µαστε πολψ; τψξεροι;, µε;σα απο; τον πολιτισµο; µαω και την λαïκη; µαω παρα;δοση βρι;σκοψµε τρο;ποψω να σψνψπα;ρξοψµε ο ε;ναω µε τον α;λλο. ;Εξοψµε τα πανηγψ;ρια, τα γλε;ντια και τιω ταβε;ρνεω µαω. ;Ηµασταν στη Μελβοψ;ρνη και ψπη;ρξε ρϖµε;ικο γλε;ντι, σηκϖθη;καµε ο;λοι και ξορεψ;αµε ξε;ρι ξε;ρι. Γι;ναµε ε;να. Εµει;ω οι ;Ελληνεω, ο;πϖω ι;σϖω και α;λλοι λαοι;, διατηροψ;µε ακο;µα την ε;ννοια τοψ σψλλογικοψ;, τηω T H C H A N G N G W R L D S C A L S A T Professional Support and Curriculum Directorate Term 2/2003 4

5 γειτονια;ω, τηω παρε;αω και αψτο; ει;ναι κα;τι ποψ µαω ενϖ;νει. εν πρε;πει να το ψποτιµοψ;µε αντι;θετα ξρεια;ζεται να το εκτιµοψ;µε και, σε κα;θε περι;πτϖση, να το ϕαναζοψ;µε για τη ξαρα; τη δικη; µαω και τϖν α;λλϖν. Ει;ναι θε;µα ξρο;νοψ για τον α;νθρϖπο να σψνειδητοποιη;σει πϖω ανη;κει κα;ποψ. Ει;ναι α;τοµο αλλα; ει;ναι και µε;λοω µιαω µεγα;ληω πλανητικη;ω οικογε;νειαω. Γη η πατρι;δα µαω. εν ει;µαστε µο;νο κα;τοικοι ενο;ω ξϖριοψ;, µιαω πο;ληω η; ενο;ω κρα;τοψω αλλα; κα;τοικοι και πολι;τεω αψτοψ; τοψ πλανη;τη. Η επιβι;ϖση και η εϕε;λιϕη; µαω εϕαρτϖ;νται απο; αψτο;. εν ε;ξει σηµασι;α αν ο πλανη;τηω µολψνθει; απο; την Αµερικη; η; την Κι;να, αψτο; ποψ ε;ξει σηµασι;α ει;ναι να µη µολψνθει;. Αναπνε;οψµε τον ι;διο αε;ρα ποψ, ο;πϖω τα ποψλια;, δεν ε;ξει σψ;νορα. Η ραδιενε;ργεια και η µο;λψνση δεν ε;ξοψν σψ;νορα επι;σηω και πιστεψ;ϖ πϖω ει;ναι θε;µα ξρο;νοψ να το σψνειδητοποιη;σοψµε. Αν δεξθοψ;µε ο;τι η ιστορι;α ακολοψθει; ελλειπτικε;ω τροξιε;ω, ση;µερα κα;νοψµε τον ι;διο κψ;κλο σε ε;να ανϖ;τερο επι;πεδο, µε την αντι;στροφη ο;µϖω κι;νηση. Γι;νεται µια στροφη; προω τη σψλλογικο;τητα. Καταλαβαι;νοψµε ο;τι και ση;µερα ε;ναω καινοψ;ριοω κο;σµοω γεννιε;ται, ο;πϖω ε;γινε τον 5ο αιϖ;να π.ξ. εν ϕε;ροψµε προω τα ποψ; πηγαι;νει, γι ;αψτο; πρε;πει να αγϖνιστοψ;µε για να ει;µαστε βε;βαιοι πϖω αψτο;ω ο καινοψ;ριοω κο;σµοω θα ε;ξει ανθρϖ;πινο προ;σϖπο. Ο κο;σµοω το καταλαβαι;νει και βγαι;νει στοψω δρο;µοψω και αντιδρα; και αψτο; ει;ναι ϖραι;ο φαινο;µενο, µαω δι;νει ελπι;δα. Η τραγϖδι;α θε;τει σε µαω τα ι;δια ερϖτη;µατα, ποψ ε;θετε και στοψω αρξαι;οψω. ι κο;σµο αφη;νοψµε πι;σϖ µαω Ποψ; πηγαι;νοψµε ι τι;µηµα θα πληρϖ;σοψµε για την προ;οδο Ποια µπορει; να ει;ναι τα αποτελε;σµατα και ποιεω οι σψνε;πειεω Η τραγϖδι;α ει;ναι προïο;ν διαλο;γοψ. εν ε;ξει καµι;α βεβαιο;τητα, ο;πϖω και ο κο;σµοω ση;µερα. Γεννη;θηκε σε µια εποξη; ποψ δψ;ο διαφορετικοι; κο;σµοι σψγκροψ;ονται, δψ;ο διαφορετικε;ω ιδεολογι;εω και φιλοσοφι;εω ε;ρξονται σε αντιπαρα;θεση και ο α;νθρϖποω αναζητα; φϖω και απαντη;σειω, σ ;ε;να ψχηλα; ποιητικο; ει;δοω και ο;ξι σε µια πολιτικη; προπαγα;νδα. Πιστεψ;ϖ ο;τι και ση;µερα οι α;νθρϖποι χα;ξνοψν να βροψν ε;να φϖω µε;σα στο νοψ, στη σκε;χη, στιω αισθη;σειω και στιω εψαισθησι;εω τοψω. Γι ;αψτο; τρε;ξοψν να δοψν την αρξαι;α τραγϖδι;α. Γι ; αψτο; ανεβαι;νοψν το;σεω παραστα;σειω. Αναζητοψ;ν το φϖω και τιω απαντη;σειω, ποψ θα τοψω δει;ϕοψν το δρο;µο, σε µια ιστορικη; στιγµη; πολψ; σηµαντικη; και µοναδικη;. Ποψ; βρι;σκεται η Αντιγο;νη ση;µερα Professional Support and Curriculum Directorate Term 2/2003 5

6 Μα ψπα;ρξοψν πολλε;ω Αντιγο;νεω και νοµι;ζϖ ο;τι ο;λοι κοψβαλα;µε τα προ;σϖπα τηω αρξαι;αω τραγϖδι;αω σε µικρο;τερο ι;σϖω µε;γεθοω, γιατι; ει;µαστε µικροι; και ο καθε;ναω µο;νοω τοψ. Αψτα; τα προ;σϖπα ει;ναι σψ;µβολα. Εκφρα;ζοψν κα;τι κοινο; ποψ επιζει; απο; την αρξαιο;τητα µε;ξρι ση;µερα. Με;σα τοψω µποροψ;µε να αναγνϖρι;σοψµε κα;τι δικο; µαω. ;Ολοι µαω κοψβαλα;µε µε;σα µαω τον Κρε;οντα κι ο;ταν βρεθοψ;µε µε κα;ποια εϕοψσι;α στα ξε;ρια στο σπι;τι, στην οικογε;νεια, στη δοψλεια;, στο σξολει;ο κινδψνεψ;οψµε απο; την αλαζονει;α τηω εϕοψσι;αω. Πρε;πει να ει;µαστε πολψ; προσεκτικοι;, να µην κα;νοψµε τα λα;θη τοψ Κρε;οντα. ;Οσο καλε;ω κι αν ει;ναι οι προθε;σειω πολλε;ω φορε;ω δεν φτα;νοψν. Πρε;πει κανει;ω να καταλαβαι;νει και να σε;βεται τιω επιθψµι;εω τϖν πολιτϖ;ν τοψω οποι;οψω εϕοψσια;ζει. Αν ο;ξι διαπρα;ττει ψ;βρι και θα πληρϖ;σει το τι;µηµα και το τι;µηµα θα σψµπαρασψ;ρει αθϖ;οψω. ο αι;µα φε;ρνει πα;ντα α;λλο αι;µα. ;Ετσι βλε;ποψµε να επαναλαµβα;νεται ϕανα; και ϕανα; το ι;διο λα;θοω. Οι α;;νθρϖποι να µη µαθαι;νοψν και να ξψ;νοψν αι;µα, ϕεξνϖ;νταω ο;τι το αι;µα ποψ ξψ;νοψν θα ξτψπη;σει και τη δικη; τοψω πο;ρτα. Η Αντιγο;νη ει;ναι αψτο; το κοµµα;τι µαω, ποψ µαω καλει; να µην σψµβιβαστοψ;µε, να βροψ;µε το κοψρα;γιο να ποψ;µε πϖω δεν αϕι;ζει µο;νο να ε;ξοψµε ε;να κοµµα;τι χϖµι; και να επιβιϖ;νοψµε. Ψπα;ρξει και µια α;λλη δια;σταση, η ελεψθερι;α ποψ µαω καλει; να ζη;σοψµε ελεψ;θεροι, ξϖρι;ω αψτο; ποψ πιστεψ;οψµε η; η διαφορετικο;τητα; µαω να γι;νονται αιτι;α πολε;µοψ και αι;µατοω. ;Ανθρϖποι ποψ δεν F R D M ε;ξοψν καµια; σξε;ση µε µια ξϖ;ρα, βγαι;νοψν στοψω δρο;µοψω και διαδηλϖ;νοψν, γιατι; δε θε;λοψν να δεξθοψ;ν ε;να α;δικο πο;λεµο η; ε;να α;δικο βοµβαρδισµο;. Οι µανα;δεω ποψ πηγαι;νοψν σαν ανθρϖ;πινεω ασπι;δεω σε εµπο;λεµεω περιοξε;ω µακρια; απο; τον το;πο τοψω, οι α;νθρϖποι ποψ αγϖνι;ζονται για την ελεψθερι;α, την ισο;τητα και τα ανθρϖ;πινα δικαιϖ;µατα, οι α;ντρεω και οι γψναι;κεω, ποψ πολε;µησαν τη γερµανικη; κατοξη; στον το;πο µαω, ει;ναι Αντιγο;νεω. Κα;θε ξϖ;ρα και κα;θε οικογε;νεια ε;ξοψν στο ιστορικο; τοψω τε;τοια προ;σϖπα. Μπορει; η Αντιγο;νη ση;µερα να αποτελει; προ;τψπο Η Αντιγο;νη ει;ναι ε;να σψ;µβολο ποψ µαω καλει; να µετρη;σοψµε τοψω εαψτοψ;ω µαω. εν κα;νει µα;θηµα απο; τη σκηνη; ο Σοφοκλη;ω, αν το ε;κανε αψτο; θα η;ταν κακο;ω ποιητη;ω. Μαω καλει; ο;µϖω να επιλε;ϕοψµε σψνηδειτα; ποιο δρο;µο θα πα;ροψµε. Μπορει; να µην αντε;ξοψµε να πεθα;νοψµε γι ; αψτο; ποψ πιστεψ;οψµε, Professional Support and Curriculum Directorate Term 2/2003 6

7 ο;πϖω η Αντιγο;νη και να γι;νοψµε η;ρϖεω. ο;τε, πρε;πει να ϕε;ροψµε ο;τι διαλε;γοψµε το δρο;µο τηω Ισµη;νηω, γιατι; δεν αντε;ξοψµε και πρε;πει να ει;µαστε σεµνοι;, να µη λε;µε δικαιολογι;εω στον εαψτο; µαω. Σ ;αψτη; την περι;πτϖση διαλε;γοψµε να ζη;σοψµε, γιατι; αψτο; ει;;ναι σηµαντικο; για µαω. εν πρε;πει να γι;νοψν ο;λοι Αντιγο;νεω, ο;λα ει;ναι σηµαντικα; σ ;αψτη; τη ζϖη;. Αρκει; να ει;µαστε σψνειδητοι;, αψτο; µαω ζητα; ο Σοφοκλη;ω και η σηµερινη; ιστορικη; πραγµατικο;τητα. εν γεννη;;; ;θηκα για να µισϖ;;; ; µαζι;;; ; µ ;;; ;εσε;;; ;να εγϖ;;; ; γεννη;;; ;θηκα για να ενϖθϖ;;; ; µε την αγα;;; ;πη. Λε;ει η Αντιγο;νη στον Κρε;οντα... Ει;ναι η κραψγη; τοψ ανθρϖ;ποψ, ποψ λε;ει ϕανα; και ϕανα; πϖω δεν γεννη;θηκε για να διαιϖνι;ζει αψτο;ν τον κψ;κλο τοψ αι;µατοω και τοψ µι;σοψω. Η αγϖνι;α τοψ ανθρϖ;ποψ ποψ ονειρεψ;εται ε;ναν κο;σµο αδελφοσψ;νηω, ο;ποψ ο α;νθρϖποω µε τον α;νθρϖπο θα βροψ;ν αψτο; ποψ τοψω ενϖ;νει και ο;ξι αψτο; ποψ τοψω ξϖρι;ζει. Η Αντιγο;νη δεν ενδιαφε;ρεται για την ανθρϖ;πινη εϕοψσι;α και αψτο; τη φε;ρνει σε σψ;γκροψση µε τον Κρε;οντα και ο µο;νοω τρο;ποω να λψτρϖθει;, και η ι;δια και οι α;νθρϖποι γψ;ρϖ τηω, ει;ναι η αγα;πη. Αψτο; το ει;πε η Αντιγο;νη τον 5ο αιϖ;να π.ξ., το ει;πε ο Ξριστο;ω και η Ξριστιανοσψ;νη ϕανα; και ϕανα;, το ει;παν φιλο;σοφοι και κινη;µατα. Στην εποξη; µαω ει;ναι ανα;γκη αψτη; η φρα;ση να ακοψστει; πολλε;ω φορε;ω. Ο κο;σµοω ξϖρι;ζεται πα;λι σε καλοψ;ω και σε κακοψ;ω. Με προ;φαση να ξτψπηθει; το κακο;, πο;λεµοι στο Κο;;σσοβο, στην Αφρικη;, στο Αφγανιστα;ν, τϖ;ρα στο Ιρα;κ και αψ;ριο και εγϖ; δεν ϕε;ρϖ ποψ; αλλοψ;. Στο προ;γραµµα τηω παρα;στασηω ψπα;ρξει µεταφρασµε;νοω ε;ναω στι;ξοω τοψ Σεφε;ρη For must ask the dead, in order to be able to proceed further. Αψτο; ει;ναι κα;τι πολψ; σηµαντικο; ιδιαι;τερα ση;µερα, την εποξη; τηω παγκοσµιοποι;ησηω. Ναι, θα γι;νοψµε κοµµα;τι µιαω µεγα;ληω πλανητικη;ω οικογε;νειαω, ο;µϖω δεν πρε;πει να ϕεξα;σοψµε, γιατι; αλλιϖ;ω θα ξα;σοψµε τη µνη;µη µαω. Θα ξα;σοψµε τον εαψτο; µαω και την ταψτο;τητα; µαω. Πρε;πει να βροψ;µε την ισορροπι;α ανα;µεσα στον εαψτο; µαω και σ ;αψτο; ποψ ει;ναι κοινο;. Ει;ναι ε;να δι;ληµµα αψτο; αλλα; το διαφορετικο; ει;ναι ο;µορφο, ο;πϖω τα λοψλοψ;δια και τα ποψλια;, ποψ ει;ναι το;σο διαφορετικα;. Φαντα;σοψ, ο;λοω ο κο;σµοω να ει;ξε το ι;διο λοψλοψ;δι η; το ι;;διο ποψλι;, η ζϖη; µαω θα η;ταν αφο;ρητα βαρετη;. Ει;ναι το;σο ο;µορφο ποψ ει;µαστε διαφορετικοι; και η µνη;µη µαω βοηθα;ει. Οι νεκροι;, ποψ πρε;πει να ρϖτη;σοψµε, ει;ναι η σψ;νδεση µε τιω παλιο;τερεω γενιε;ω, µε τοψω παπποψ;δεω και τοψω προγο;νοψω µαω. Πρε;πει να κρατη;σοψµε το παρελθο;ν, αψτο; ποψ ψπη;ρϕε, για να διατηρη;σοψµε τη διαφορετικο;τητα;; µαω µε;σα στο µε;λλον. Αψτο; ει;ναι αι;τηµα τοψ καιροψ; µαω. Η µνη;µη και ο σεβασµο;ω τϖν νεκρϖ;ν ει;ναι η επι;γνϖση ο;τι, εκτο;ω απο; τον κο;σµο τηω ψ;ληω τον ξειροπιαστο;, τον κο;σµο ποψ µποροψ;µε να φα;µε, να ϕοδε;χοψµε και να πετα;ϕοψµε, ψπα;ρξει ο κο;σµοω τοψ V R C M N G A D V R S T Y Professional Support and Curriculum Directorate Term 2/2003 7

8 πνεψ;µατοω, µε τον οποι;ο σψνδε;εται ο κο;σµοω τϖν νεκρϖ;ν. Ει;ναι η παρα;δοση; µαω, η φιλοσοφι;α, η σκε;χη, ο πολιτισµο;ω µαω. Ει;ναι, πϖ;ω να το πϖ, το πνεψ;µα τοψ ανθρϖ;ποψ, γι ;αψτο; λε;µε τοψω νεκροψ;ω πνεψ;µατα. Ο πνεψµατικο;ω κο;σµοω ποψ σ ; αψτο;ν ανη;κοψν και οι νεκροι; ει;ναι ε;ναω κο;σµοω ποψ δεν πρε;πει να ϕεξνα;µε. ;Εναω κο;σµοω ποψ πρε;πει να τροφοδοτοψ;µε µε σκε;χη, µε προσοξη; και, ο;πϖω λε;νε οι Aborigines, µε ο;νειρο. Εδϖ; τα Ελληνικα; ει;ναι µα;θηµα επιλογη;ω. Πϖ;ω θα παρακινοψ;σεω, πϖ;ω θα ε;πειθεω ε;να µαθητη;, µια µαθη;τρια να επιλε;ϕοψν το µα;θηµα τϖν Ελληνικϖ;ν και ο;ξι κα;ποιο α;λλο µα;θηµα Η γλϖ;σσα ει;ναι µε;ροω τοψ παρελθο;ντοω και τηω µνη;µηω µαω. Μπορει; να αλλα;ϕοψµε τρο;πο ζϖη;ω αλλα; στιω φλε;βεω µαω κψλα;ει το ι;διο αι;µα, η ι;;;;;;;δια µνη;µη. Η µνη;µη ψπα;ρξει στα κψ;τταρα; µαω, στο DNA και δεν µποροψ;µε να αποκοποψ;µε οψ;τε απο; αψτη; οψ;τε απο; το ο;νοµα; µαω. ο ο;νοµα; µαω ακο;µα κι αν το αλλα;ϕοψµε για να µαω κα;νει τη ζϖη; πιο εψ;κολη, ϕε;ροψµε πα;ντα πιο ει;ναι και απο; ποψ προε;ρξεται. Θα πϖ ε;να παρα;δειγµα ποψ ε;ζησα στη Νε;α Ψο;ρκη, ο;ποψ δι;δασκα. Με;σα απο; τη δοψλεια; ποψ κα;ναµε στην τραγϖδι;α, το παιδι; ποψ ε;παιϕε τον Ορε;στη και ποψ η;ταν ιταλικη;ω καταγϖγη;ω, αισθα;νθηκε την ανα;γκη να µα;θει Ιταλικα;. ;Ενιϖσε ο;τι εκτο;ω απο; πολι;τηω τηω Αµερικη;ω, ει;ναι κα;ποιοω ποψ φε;ρει µια ιδιαιτερο;τητα. Μια ιδιαιτερο;τητα, ποψ τη ξρεια;ζεται για να κρατη;σει την ταψτο;τητα; τοψ. ;Ηρθε και µοψ ει;πε πϖω αισθα;νεται ενοξε;ω, ποψ το;σα ξρο;νια δεν ει;ξε µα;θει τη γλϖ;σσα τοψ και αποφα;σισε να αρξι;σει µαθη;µατα Ιταλικϖ;ν αµε;σϖω µο;λιω τελειϖ;σοψν οι προ;βεω. Κι εγϖ; το αισθα;νοµαι αψτο;. Η µια γιαγια; µοψ η;ταν Ρϖσι;δα και πα;ντα αισθα;νοµαι ε;να κενο;, ποψ δεν ε;ξϖ µα;θει Ρϖ;σικα. Θε;λϖ να µα;θϖ και θα µα;θϖ. Πριν πεθα;νϖ θα µα;θϖ Ρϖ;σικα. Ει;ναι σαν να ει;µαι µοψγγη; κατα; το ε;να τε;ταρτο. Πιο απλα; τι θα ε;λεγεω στοψω µαθητε;ω Ει;ναι ο;µορφο να ανη;κοψν σε µια πολψπολιτισµικη; κοινϖνι;α, ο;πϖω η Αψστραλι;α. ;Ισϖω το µη;νψµα ποψ δι;νει ση;µερα η Αψστραλι;α στον κο;σµο ει;ναι αψτο;, πϖω µποροψ;µε να σψνψπα;ρξοψµε ειρηνικα; και να ει;µαστε διαφορετικοι;. Αψτο; ει;ναι ο;µορφο, ει;ναι πραγµατικη; νι;κη, να ει;µαστε διαφορετικοι; και να ει;µαστε µαζι;. Αν γι;νοψν ο;λοι ι;διοι, η νι;κη θα ει;ναι µιση;. Αψτο; ει;ναι το στοι;ξηµα και για τοψω ;Ελληνεω και για τοψω α;λλοψω κατοι;κοψω τηω Αψστραλι;αω. Αν τα καταφε;ροψν, θα µποροψ;ν να δϖ;σοψν ε;να ολοκληρϖµε;νο µη;νψµα σε ο;λο τον κο;σµο Να εµει;ω τι καταφε;ραµε, ει;µαστε µαζι;, ει;µαστε διαφορετικοι; και προσφε;ροψµε τα τραγοψ;δια, την τε;ξνη και την κοψλτοψ;ρα µαω ο ε;ναω στον α;λλο. ι πιο ο;µορφο απο; αψτο; P R S N A L D N T T Y Professional Support and Curriculum Directorate Term 2/2003 8

9 Κα;ποψ εδϖ; παι;ρνει τε;λοω η κοψβε;ντα µε την Αντιγο;νη, ο ξρο;νοω τελει;ϖσε, οι θεατε;ω ε;ξοψν η;δη πα;ρει θε;ση και η σκηνη; περιµε;νει... ην εψξαριστϖ; θερµα;... Ασκη;;; ;σειω The changing world: Σψµπλη;ρϖσε τα κενα; στο κει;µενο ποψ ακολοψθει; ξρησιµοποιϖ;νταω λε;ϕειω και φρα;σειω απο; την παρε;νθεση (ε;θιµα, αιϖ;να, πολιτισµο;, φψλη;, ανη;κει, νιϖ;θει, θε;µα ξρο;νοψ, πο;ληω, ατοµικο;τητα, πρϖ;τη φορα;, πολι;τεω, η πατρι;δα µαω, πλανη;τη ) ;Εθνοω ονοµα;ζοψµε ε;να σψ;νολο ανθρϖ;πϖν ποψ ε;ξοψν την ι;δια γλϖ;σσα, τα ι;δια, τον ι;διο και τε;ξνη. Για τον 5ο αιϖ;να π.ξ. ο α;νθρϖποω δεν ει;ναι κα;ποιοω ποψ ανη;κει σε µια οικογε;νεια η; αλλα; ει;ναι ο α;νθρϖποω ποψ στον εαψτο; τοψ. Για 2500 ξρο;νια ζει και εϕελι;σσει την τοψ. Ση;µερα κοψρασµε;νοω και µο;νοω. Ει;ναι να σψνηδειτοποιη;σει πϖω ανη;κει κα;ποψ. εν ει;µαστε µο;νο κα;τοικοι µιαω η; ενο;ω κρα;τοψω αλλα; κα;τοικοι και αψτοψ; τοψ. Γη. Socialisation: Αντιστοι;ξισε τιω λε;ϕειω και ε;ννοιεω ποψ ει;ναι αντι;θετεω µεταϕψ; τοψω 1. ατοµικο; εγϖ; 2. αποµο;νϖση σψλλογικο; 3. σψλλογικο;τητα παρε;α 4. εµει;ω πανηγψ;ρια, γλε;ντια, ταβε;ρνεω 5. µο;νοω ατοµικο;τητα Freedom vercoming adversity: ι ει;ναι αψτο; ποψ µπορει; να αϕι;ζει περισσο;τερο κι απο; την επιβι;ϖση Γιατι; Πρε;πει οπϖσδη;ποτε να γι;νοψµε η;ρϖεω σαν την Αντιγο;νη ι µαω καλει; να κα;νοψµε ο Σοφοκλη;ω Αγαπα;τε αλλη;λοψω, δι;δαϕε ο Ξριστο;ω. Πϖ;ω εκφρα;ζεται το ι;;;διο µη;νψµα στην Αντιγο;νη Γιατι; ει;ναι το;σο σηµαντικο; στιω µε;ρεω µαω να ακοψστει;; ϕανα; και ϕανα; το ι;διο µη;νψµα Personal identity Σψµπλη;ρϖσε τα κενα; στο κει;µενο ποψ ακολοψθει; Εκτο;ω απο; τον κο;σµο τηω ψ;ληω ψπα;ρξει και ο κο;σµοω τοψ, ει;ναι η παρα;δοση, η, η φιλοσοφι;α, ο µαω. Ει;ναι το πνεψ;µα τοψ. Αψτο; δεν πεθαι;νει ποτε; και σψνδε;εται µε τον κο;σµο τϖν, γι αψτο; λε;µε τοψω νεκροψ;ω. Ει;ναι η σψ;νδεση µε τιω παλιο;τερεω, µε τοψω παπποψ;δεω και τοψω µαω. Πρε;πει να διατηρη;σοψµε το παρελθο;ν, γιατι; αλλιϖ;ω θα ξα;σοψµε τη µαω. Η µνη;µη µαω ει;ναι ο µαω, η ταψτο;τητα; µαω. Πρε;πει να βροψ;µε την ισορροπι;α ανα;µεσα στον εαψτο; µαω και σ ;αψτο; ποψ ει;ναι. Πρε;πει να σϖ;σοψµε την µαω. Ει;ναι ϖραι;ο ποψ ει;µαστε διαφορετικοι;. Αψτη; ει;ναι µια νι;κη. Ει;µαστε διαφορετικοι; και ει;µαστε. Professional Support and Curriculum Directorate Term 2/2003 9

10 Η Μελι;;; ;να, τα Μα;;; ;ρµαρα, η µνη;;; ;µη... Εννια; ξρο;νια ξϖρι;ω τη Μελι;να... Η Μελι;να..., η τε;ξνη..., τα ορα;µατα..., τα µα;ρµαρα..., η πολιτικη;... ι ε;ξει µει;νει απο; το πα;θοω, τοψω αγϖ;νεω, τιω πορει;εω, τιω ηρϖι;δεω τηω σκηνη;ω και τηω οθο;νηω, τα τραγοψ;δια και τα ορα;µατα, την πολιτικη; δρα;ση, ο;λη αψτη; τη λατρει;α για τον πολιτισµο;, την αρξαιο;τητα και κα;θε τι ελληνικο; Μια Καρψα;τιδα ποψ ε;µεινε για πα;ντα στην Ελλα;δα και µαζι; µε τιω ψπο;λοιπεω γψρεψ;ει επι;µονα αψτη; ποψ ε;φψγε Εγγονη; τοψ Σπψ;ροψ Μερκοψ;ρη, δηµα;ρξοψ τηω Αθη;ναω, ποψ τηω ε;µαθε πϖω ει;ναι φτιαγµε;νη για να κα;νει θαψ;µατα. Οι ψπο;λοιποι περιµε;νοψν τα θαψ;µατα και η Μελι;να δεν ει;ξε α;λλη επιλογη;, ε;πρεπε να κα;νει τα θαψ;µατα πρα;ϕη. Η αλη;θεια ει;ναι πϖω εκει;νη την εποξη; ε;πρεπε κα;ποιοω να πιστεψ;ει στα θαψ;µατα για να διεκδικει; ισο;τιµα την αναγνϖ;ριση τηω τε;ξνηω τοψ και την πρϖτια; ε;ϕϖ απο; τα ελληνικα; σψ;νορα, να πιστεψ;ει πϖω οι πορει;εω ρι;ξνοψν δικτατορι;εω, πϖω θεσµοι;, ο;πϖω οι Πολιτιστικε;ω Πρϖτεψ;οψσεω, µποροψ;ν να ϕεκινοψ;ν απο; την Αθη;να και πϖω τα Μα;ρµαρα τοψ Παρυενϖ;να θα επιστρε;χοψν εκει; ποψ; πραγµατικα; ανη;κοψν. Η ιστορι;α τηω κλοπη;ω η;ταν, ο;πϖω σψνη;θιζε να λε;ει, επι;πονη. ο 1802, ο Λο;ρδοω ;Ελγιν, πρεσβεψτη;ω εκει;νη την εποξη; στην Κϖνσταντινοψ;πολη, ζη;τησε την α;δεια να αντιγρα;χει κα;ποια απο; τα ε;ργα τε;ξνηω, ποψ κοσµοψ;σαν την Ακρο;πολη. Αντι; για αντι;γραφα, δϖροδοκϖ;νταω ο;σοψω ξρειαζο;ταν, απε;σπασε βι;αια µερικα; απο; τα πιο ο;µορφα γλψπτα;; και τα µετε;φερε στην Αγγλι;α. Μετε;φρασε αψυαι;ρετα µια α;δεια µελε;τηω τοψ ξϖ;ροψ και σξεδιασµοψ; τϖν αντικειµε;νϖν, ποψ ει;ξε πα;ρει µε δϖροδοκι;εω απο; την Οθϖµανικη; Ψχηλη; Πψ;λη, ϖω δικαι;ϖµα διαρπαγη;ω κα;ποιϖν, απο; τα µεγαλψ;τερα ε;ργα τε;ξνηω ο;λϖν τϖν εποξϖ;ν. ;Ετσι µεταφε;ρθηκαν στο Λονδι;νο και ση;µερα στολι;ζοψν τιω αι;θοψσεω τοψ Βρετανικοψ; Μοψσει;οψ. Ο Ι Σ Ο Ρ Ι Κ Ο Η Σ Professional Support and Curriculum Directorate Term 2/

11 ο 1982, η Μελι;να θε;τει για πρϖ;τη φορα; το ζη;τηµα τηω Αποκατα;στασηω τϖν Μαρµα;ρϖν τοψ Παρθενϖ;να, αντικροψ;ονταω χεψδη; επιξειρη;µατα, πϖω τα γλψπτα; αγορα;στηκαν απο; το Λο;ρδο ;Ελγιν, σψ;µφϖνα µε το φιρµα;νι τηω Ψχηλη;ω Πψ;ληω. Και το ερϖ;τηµα παραµε;νει Μποροψ;σε αψτη; η α;δεια να δικαιολογη;σει την καταστροφη; µεγα;λοψ µε;ροψω τϖν ναϖ;ν, το κοµµα;τιασµα τϖν αετϖµα;τϖν τοψω και να αφαιρε;σει απο; τον Παρθενϖ;να ο;,τι το ξε;ρι τοψ Φειδι;α τοποθε;τησε, κα;τϖ απο; την επι;βλεχη τοψ Περικλη; και µε εντολη; τϖν πολιτϖ;ν τηω Αθη;ναω Οι ;Ελληνεω απαντοψ;ν ο;ξι και σψµφϖνοψ;ν µαζι; τοψω ιστορικοι; και αρξαιολο;γοι. ο χη;φισµα τηω UNSC λε;ει ο;ξι, ο;πϖω και 269 µε;λη τοψ Εψρϖπαïκοψ; Κοινοβοψλι;οψ. Ση;µερα, ο;λο και περισσο;τεροι α;νθρϖποι στη Μεγα;λη Βρετανι;α σψνειδητοποιοψ;ν πϖω το αι;τηµα για την Αποκατα;σταση τϖν Μαρµα;ρϖν τοψ Παρθενϖ;να, ει;ναι δι;καιο και η Βρετανικη; Κοµητει;α, ποψ ε;ξει σψσταθει;, γι ;αψτο; το θε;µα ασκει; πιε;σειω στο Βρετανικο; Κοινοβοψ;λιο. Σε µια παγκο; σµια σψνα;ντηση, ποψ ε;γινε στο Μεϕικο; για την πολιτικη; σε θε;µατα πολιτισµοψ; και ποψ οργανϖ;θηκε απο; την UNSC, η Μελι;να ει;πε Βλε;ποψµε τοψω δεσµοψ;ω τϖν λαϖ;ν µε την πολιτιστικη; τοψω κληρονοµια; να σπα;νε, παραδο;σειω να ξα; νονται και τα ξαρακτηριστικα; τοψω να σβη;νοψν και να ϕεθϖρια;ζοψν. Η κοινη; µαω µνη;µη απειλει;ται, οι χψξε;ω µαω µαραι;νονται, η δηµιοψργικο;τητα; µαω καταπνι;γεται και το παρο;ν µαω µε;νει ξϖρι;ω ρι;ζεω. Σψ;µφϖνα µε µια παλια; αραβικη; παροιµι;α Αψτο;ω ποψ δεν ε;ξει τι;ποτα παλιο; δεν ε;ξει τι;ποτα καινοψ;ριο. Ενϖ; αργο;τερα απεψθψνο;µενη στιω Βρετανικε;ω αρξε;ω και στο Βρετανικο; Κοινοβοψ;λιο το;νισε Πρε;πει να καταλα;βετε τι σηµαι;νοψν τα Μα;ρµαρα τοψ Παρθενϖ;να για µαω. Ει;ναι το σψ;µβολο τηω ψπεροξη;ω µαω. Ει;ναι ο φο;ροω τιµη;ω ποψ αποτι;οψµε στη ηµοκρατι;α. Ει;ναι η Ελληνικο;τητα; µαω. Ει;ναι η περηφα;νεια µαω. Μην παι;ρνετε την περηφα;νεια τϖν λαϖ;ν. ;Ηϕερε πϖω το Μοψσει;ο ποψ ψπη;ρξε, δεν µποροψ;σε να εκθε;σει τα γλψπτα; τοψ Παρθενϖ;να, γι ;αψτο; ε;κανε ο;τι µποροψ;σε για την κατασκεψη; ενο;ω νε;οψ Μοψσει;οψ, ποψ θα κρατοψ;σε τοψω πιο ο;µορφοψω ξϖ;ροψω τοψ αδειανοψ;ω, περιµε;νονταω την επιστροφη; τϖν γλψπτϖ;ν στην Ελλα;δα, τη ξϖ;ρα ποψ τα γε;ννησε. Σψ;µφϖνα µε τα ορα;µατα τηω Μελι;ναω και τιω µελε;τεω τϖν ειδικϖ;ν, το Α Ν Α Ζ Η Η Σ Η Α Ψ Ο Η Α Σ Κ Λ Ο Π Η Σ Professional Support and Curriculum Directorate Term 2/

12 Μοψσει;ο τηω Ακρο;ποληω θα ξτιστει; στοψω προ;ποδεω τοψ βρα;ξοψ και θα πληρει; ο;λεω τιω προüποθε;σειω για τη διατη;ρηση και τη σψντη;ρηση τϖν αρξαιοτη;τϖν. ην ι;;δια στιγµη;, ποψ ο επισκε;πτηω θα βλε;πει τα εκθε;µατα, θα ε;ξει τη δψνατο;τητα να βλε;πει το ναο; στην κορψφη; τοψ βρα;ξοψ µε;σα απο; µια γψα;λινη οροφη;. Μετα; το θα;νατο; τηω, το ;Ιδρψµα Μελι;να Μερκοψ;ρη σψνεξι;ζει τιω προσπα;θειεω για την εϕεψ;ρεση πο;ρϖν και ξρηµατοδοτϖ;ν, ποψ θα στηρι;ϕοψν την ανε;γερση τοψ Μοψσει;οψ και θα δηµιοψργη;σοψν τιω προüποθε;σειω για την επιστροφη; τϖν Μαρµα;ρϖν. Η ι;δια ε;λεγε πϖω ξρεια;ζεται ν ;αλλα;ϕοψµε την ο;λη πολιτικη; και τη στα;ση µαω απε;ναντι στην πολιτιστικη; µαω κληρονοµια;. Κα;θε ;Ελληναω ανα; τον κο;σµο πρε;πει να γι;νει ε;ναω εψαισθητοποιηµε;νοω και φλογερο;ω φροψρο;ω αψτη;ω τηω κληρονοµια;ω, για να την προστατε;χοψµε και να ελπι;ζοψµε πϖω θα επιβιϖ;σει και στο µε;λλον. Αψτο; ει;ναι η Ελλα;δα, αψτη; ει;ναι η βαρεια; βιοµηξανι;α τηω, η ιστορι;α τηω και ο πολιτισµο;ω τηω. Η προστασι;α τοψ πολιτισµοψ; ει;ναι κα;τι περισσο;τερο απο; ηθικο; καθη;κον και αψτα; τα µνηµει;α ει;ναι απο;δειϕη τοψ µεγαλει;οψ τοψ πολιτισµοψ; µαω. Αω µην ϕεξνα;µε πϖω ο;,τι κρα;τησε τον Ελλληνισµο; ζϖντανο; µε;σα στοψω αιϖ;νεω ει;ναι η δψ;ναµη τηω παρα;δοσηω και η παροψσι;α αψτϖ;ν τϖν µνηµει;ϖν στην καθηµερινη; τοψ ζϖη;. Η Μελι;να η;ταν ε;ναω απο; αψτοψ;ω ποψ µαω ε;δειϕαν για α;λλη µια φορα; πϖω οι ;Ελληνεω µποροψ;ν να σηκϖ;νοψν το κεφα;λι, να διεκδικοψ;ν περη;φανα και να κερδι;ζοψν. Μποροψ;ν να δηλϖ;νοψν Ρϖµιοι; µε την αϕι;ϖση τοψ σεβασµοψ; και τηω βαθεια;ω εκτι;µησηω, ο;µϖω ταψτο;ξρονα θα νιϖ;θοψν το βα;ροω και την εψθψ;νη ποψ γεννα; το παρελθο;ν και η ιστορι;α. α Μα;;; ;ρµαρα δεν ε;;; ;ξοψν επιστραφει;;; ;. Φϖτ Αφοι; Αναγνϖστο;ποψλοι Εϕακολοψθοψ;ν να βρι;σκονται µακρια; απο; τη γη, στην οποι;α ανη;κοψν ϖω αναπο;σπαστο κοµµα;τι τηω, σαν ζϖντανο; µε;ροω ενο;ω κορµιοψ; ποψ ζει και αναπνε;ει. Γιατι; για τον ;Ελληνα, η Ακρο;πολη δεν ει;ναι παρελθο;ν, ει;ναι παρο;ν. Η Μελι;να ει;πε Ελπι;;; ;ζϖ πϖω θα δϖ τα Μα;;; ;ρµαρα πι;;; ;σϖ στην Αθη;;; ;να πριν πεθα;;; ;νϖ, µα αν ε;;; ;ρθοψν µετα;;; ;, θα πρε;;; ;πει να ϕαναγεννηθϖ;;; ;. Σψµµεριζο;µαστε το σψναι;σθηµα... Ελπι;ζοψµε και την εψθψ;νη. Professional Support and Curriculum Directorate Term 2/

13 Ασκη;;; ;σειω Ο ΙΣΟΡΙΚΟ ΗΣ ΚΛΟΠΗΣ Με βα;ση το ιστορικο; τηω κλοπη;ω τϖν Μαρµα;ρϖν τοψ Παρυενϖ;να, ο;πϖω αψτο; παρατι;θεται στην πρϖ;τη σελι;δα τοψ κειµε;νοψ και στο πρϖ;το µισο; τηω δεψ;τερηω, απαντη;στε στιω ερϖτη;σειω Πο;τε και απο; ποιον αφαιρε;θηκαν τα Μα;ρµαρα ι ε;λεγε η α;δεια ποψ ο Λο;ρδοω ;Ελγιν απε;σπασε απο; την Ψχηλη; Οθϖµανικη; Πψ;λη Ποψ; βρι;σκονται ση;µερα τα κλεµµε;να γλψπτα; τοψ Παρθενϖ;να Ποιο;ω ζη;τησε για πρϖ;τη φορα; την Αποκατα;σταση τϖν Μαρµα;ρϖν τοψ Παρθενϖ;να και πο;τε ΑΝΑΖΗΗΣΗ ΑΨΟΗΑΣ Ξρησιµοποιϖ;νταω λε;ϕειω απο; την παρε;νθεση, σψµπληρϖ;στε τα κενα; στιω παρακα;τϖ φρα;σειω, ποψ ειπϖ;θηκαν απο; τη Μελι;να, για τη διεκδι;κηση τϖν Μαρµα;ρϖν. (ελληνικο;τητα, κληρονοµια;, ρι;ζεω, περηφα;νεια, Μα;ρµαρα, τιµη;ω, παρελθο;ν, δηµιοψργικο;τητα, µνη;µη, καινοψ;ριο, σηµαι;νοψν, παροιµι;α, παλιο;, χψξη;, δεσµοψ;ω, µνηµει;α, λαϖ;ν) Αν στερη;σοψµε ε;να λαο; απο; τα ποψ τον σψνδε;οψν µε το τοψ, το;τε σπα;µε και καταστρε;φοψµε τοψω τοψ µε την πολιτιστικη; τοψ. Η κοινη; απειλει;ται, η τοψ µαραι;νεται, η τοψ καταπνι;γεται και το παρο;ν τοψ µε;νει ξϖρι;ω. Μια παλια; αραβικη; λε;ει Αψτο;ω ποψ δεν ε;ξει τι;ποτα δεν ε;ξει τι;ποτα. Πρε;πει να καταλα;βετε τι τα τοψ Παρθενϖ;να για µαω. Ει;ναι ο φο;ροω στη δηµοκρατι;α. Ει;ναι η µαω. Ει;ναι η περηφα;νεια µαω. Μην παι;;ρνετε την τϖν. K-10 SYLLABUS NWS The latest information from the BS regarding the K-10 Syllabus, Greek: The syllabus should be in schools in early Term 3, Two sample units are being developed; one for Stage 4 and one for Stage 5. These should be in schools in Term 4, Work samples are also being developed and will be in schools in early mplementation of the syllabus will occur in Professional Support and Curriculum Directorate Term 2/

2. Che fece... il gran rifiuto 19

2. Che fece... il gran rifiuto 19 Γρα;;; ;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 Σψνε;;; ;ντεψϕη µε την Ελε;;; ;νη Βατσικοποψ;;; ;λοψ Η Ελληνια;;; ;δα και ο Ξα;;; ;ρηω Αφεντο;;; ;γλοψ 28η Οκτϖβρι;;; ;οψ 1940, µικρο;;; ; αφιε;;; ;ρϖµα 13 ;Εναω

Διαβάστε περισσότερα

Προτα;σειω για τη δηµιοψργικη; και λειτοψργικη; αϕιοποι;ηση; τοψ 3 8

Προτα;σειω για τη δηµιοψργικη; και λειτοψργικη; αϕιοποι;ηση; τοψ 3 8 Γρα;;; ;µµα προω τοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 CD ROM, Ο ιαγο;;; ;ραω στην Ολψµπι;;; ;α Προτα;σειω για τη δηµιοψργικη; και λειτοψργικη; αϕιοποι;ηση; τοψ 3 8 Modern Greek Continuers Course: The Changing World

Διαβάστε περισσότερα

22Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 1/2001 22

22Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 1/2001 22 ΠΑΣΞΑ ΤςΝ ΕΛΛΗΝςΝ ΠΑΣΞΑ, ΠΑΣΞΑ ΤςΝ ΠΙΣΤςΝ ΠΑΣΞΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ι;ξϖω να ϕεφεψ;γει απ την εκκλησιαστικη; τα;ϕη και παρα;δοση, ο λαο;ω µαω πλαισιϖ;νει τιω λατρεψτικε;ω εκδηλϖ;σειω τοψ Πα;σξα µε µια σειρα;

Διαβάστε περισσότερα

Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/2001-1 -

Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/2001-1 - Νοε;µβριοω 2001 Αγαπητοι; σψνα;δελφοι Βαδι;ζονταω προω το τε;λοω κι αψτη;ω τηω σξολικη;ω ξρονια;ω, σαω στε;λνοψµε το τε;ταρτο και τελεψται;ο τεψ;ξοω τοψ περιοδικοψ; Επικοινϖνι;α, για το 2001. Μολονο;τι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ. Term 3, 2004. Please circulate to teacher of Modern Greek. Curriculum K-12 Directorate

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ. Term 3, 2004. Please circulate to teacher of Modern Greek. Curriculum K-12 Directorate ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΕΠΙΚΟΙΝςΝΙΑ Term 3, 2004 Please circulate to teacher of Modern Greek Name of teacher Signature Curriculum K-12 Directorate ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΑΘΗΝΑ 2004 Το στεφα;νι τηω ελια;ω, ε;να σψ;µβολο ταψτισµε;νο

Διαβάστε περισσότερα

Greek Bulletin: Επικοινϖνι;α. HSC Online Modern Greek Extension Course 10 MLTA OF NSW 1 2. Curriculum K-12 Directorate 1

Greek Bulletin: Επικοινϖνι;α. HSC Online Modern Greek Extension Course 10 MLTA OF NSW 1 2. Curriculum K-12 Directorate 1 Π Ε Ρ Ι Ε Ξ Ο Μ Ε Ν Α Γρα;;; ;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 4 Ολψµπιακη;;; ; λαµπαδηδροµι;;; ;α, το ταϕι;;; ;δι τηω 5 Ολψµπιακη;;; ;ω Φλο;;; ;γαω Extension Course: ;;; ;Ει, µαν, κοι;;; ;τα µπροστα;;; ;

Διαβάστε περισσότερα

Term 1, 2005. Please circulate or photocopy for other teachers of Modern Greek at your school. The Greek Consultant Curriculum K-12 Directorate

Term 1, 2005. Please circulate or photocopy for other teachers of Modern Greek at your school. The Greek Consultant Curriculum K-12 Directorate Επικοινϖνι;;; ;α Term 1, 2005 Please circulate or photocopy for other teachers of at your school Name of teacher Signature The Greek Consultant Curriculum K-12 Directorate ΠΕΡΙΕΞΟΜΕΝΑ Γρα;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;ω

Διαβάστε περισσότερα

Προ;σφατα (στα µε;σα τοψ Μα;η 2002), παροψσια;στηκε µε µελε;τη και εψυψ;νη τοψ κε;ντροψ εκπαιδεψτικη;ω ε;ρεψναω, το βιβλι;ο ποψ φε;ρει τον τι;τλο

Προ;σφατα (στα µε;σα τοψ Μα;η 2002), παροψσια;στηκε µε µελε;τη και εψυψ;νη τοψ κε;ντροψ εκπαιδεψτικη;ω ε;ρεψναω, το βιβλι;ο ποψ φε;ρει τον τι;τλο Σκληρα;;; ; εργαζο;;; ;µενοι νε;;; ;οι Προ;σφατα (στα µε;σα τοψ Μα;η 2002), παροψσια;στηκε µε µελε;τη και εψυψ;νη τοψ κε;ντροψ εκπαιδεψτικη;ω ε;ρεψναω, το βιβλι;ο ποψ φε;ρει τον τι;τλο εκπαιδεψτικο; σψ;στηµα.

Διαβάστε περισσότερα

Εψξαριστϖ; πα;ρα πολψ; ο;λοψω, Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 2/2001 30

Εψξαριστϖ; πα;ρα πολψ; ο;λοψω, Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 2/2001 30 Εντψπϖ;;; ;σειω ενο;;; ;ω µαυητη;;; ; απο;;; ; τη σψµµετοξη;;; ; τοψ στο προ;;; ;γραµµα, απο;;; ; τοψω ;;; ;Ελληνεω και την Ελλα;;; ;δα. Τον περασµε;νο µη;να για τρειω εβδοµα;δεω, µια οµα;δα παιδιϖ;ν απο;

Διαβάστε περισσότερα

«Η Μελίνα, ο Ντασσέν, ο Έλγιν και το νέο Μουσείο της Ακρόπολης»

«Η Μελίνα, ο Ντασσέν, ο Έλγιν και το νέο Μουσείο της Ακρόπολης» Εκπομπή 13 η «Η Μελίνα, ο Ντασσέν, ο Έλγιν και το νέο Μουσείο της Ακρόπολης» Εργασίες αναστήλωσης στην Ακρόπολη Συνομιλία από ασύρματο: «-Ο Γιάννης ακούει; Ακούει ο Γιάννης. -Γιάννη, είμαστε έτοιμοι να

Διαβάστε περισσότερα

(Ειδική διάκριση) Ήρια Μαµουλή-Φωτοπούλου Λύκειο «Εκπαιδευτήρια Γείτονα» Τηλ. 2109656200

(Ειδική διάκριση) Ήρια Μαµουλή-Φωτοπούλου Λύκειο «Εκπαιδευτήρια Γείτονα» Τηλ. 2109656200 /νση ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, 2008-2009 (Ειδική διάκριση) «Ο Άλλος Μπάµπης» Ήρια Μαµουλή-Φωτοπούλου Λύκειο «Εκπαιδευτήρια Γείτονα» Τηλ. 2109656200 Μια ταβέρνα ασφυκτικά γεµάτη, πνιγµένη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό πρόγραμμα του 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου με θέμα: «Απολυταρχία-Ρατσισμός- Μετανάστευση- Κοινωνικές Διακρίσεις.»

Πολιτιστικό πρόγραμμα του 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου με θέμα: «Απολυταρχία-Ρατσισμός- Μετανάστευση- Κοινωνικές Διακρίσεις.» Πολιτιστικό πρόγραμμα του 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου με θέμα: «Απολυταρχία-Ρατσισμός- Μετανάστευση- Κοινωνικές Διακρίσεις.» Συνέντευξη της δημοσιογραφικής ομάδας του προγράμματος με μία Μετανάστρια από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΗΜΕΡΑ 2η ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΣΤΡ. ΛΙΑΡΕΛΛΗΣ Μ. ΠΑΠΑ Α: Καληµέρα σας. Σας καλωσορίζω στην 2 η ηµέρα των εργασιών του συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητισμός. ΑΦΙΕΡΩΜΑ Τα θρυλικά «ερυθρόλευκα» κορεό «Βαφτίστηκαν» από την Αρχαία Ελλάδα

Αθλητισμός. ΑΦΙΕΡΩΜΑ Τα θρυλικά «ερυθρόλευκα» κορεό «Βαφτίστηκαν» από την Αρχαία Ελλάδα sd Σάββατο 13 - Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014 Αθλητισμός ΑΦΙΕΡΩΜΑ Τα θρυλικά «ερυθρόλευκα» κορεό «Βαφτίστηκαν» από την Αρχαία Ελλάδα Ο Γιάννης κι η Ευαγγελία Κοσμά με τον Νίκο Μιρτσέκη αποκαλύπτουν την Ακαδημία

Διαβάστε περισσότερα

Κοσμοπολίτικη Κωνσταντινούπολη και Ρωμιοί της Πόλης. Ιλάi Ορς

Κοσμοπολίτικη Κωνσταντινούπολη και Ρωμιοί της Πόλης. Ιλάi Ορς Κοσμοπολίτικη Κωνσταντινούπολη και Ρωμιοί της Πόλης Ιλάi Ορς Πρώτον, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευγενική σας πρόσκληση. Είμαι ευτυχής και περήφανη που βρίσκομαι ανάμεσα σε φίλους, οι οποίοι με

Διαβάστε περισσότερα

τα πράγµατα σµίγουν, τα διαχωριστικά γκρεµίζονται, µε το τέλο του κατακερµατισµο προκ πτει αµορφία ο θρίαµβο του δε τερου θέ- µατο, τη ενότητα.

τα πράγµατα σµίγουν, τα διαχωριστικά γκρεµίζονται, µε το τέλο του κατακερµατισµο προκ πτει αµορφία ο θρίαµβο του δε τερου θέ- µατο, τη ενότητα. Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Η µορφή αυτο του µυθιστορήµατο έχει ω εξή : Υπάρχει ένα σκελετό ή πλαίσιο που λέγεται Ελε θερε γυναί κε, το οποίο αποτελεί µια συµβατική νουβέλα 60.000 περίπου λέξεων και θα µπορο σε να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 65 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 H ΓΥΝΑΙΚΑ. ΚΟΥΛΑ (KΥριΑΚH) ΣΟΦιΑΝΟΥ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 65 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 H ΓΥΝΑΙΚΑ. ΚΟΥΛΑ (KΥριΑΚH) ΣΟΦιΑΝΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 65 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 H ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΟΥΛΑ (KΥριΑΚH) ΣΟΦιΑΝΟΥ 2 ΑΦιΕρΩΜΑΚΟΥΛΑ ΣΟΦιΑΝΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΤΕΥΧΟΣ 65 Η Γενική Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας Κούλα Σοφιανού. Κύπρον,

Διαβάστε περισσότερα

- Να παρακαλέσω τον ομιλητή να καθίσει στη θέση του και να κάνουμε μια μικρή κουβέντα.

- Να παρακαλέσω τον ομιλητή να καθίσει στη θέση του και να κάνουμε μια μικρή κουβέντα. Μέρος Β Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Το Διαχρονικό Πνεύμα του Βυζαντίου". Αίθουσα διαλέξεων Ιερού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Μπεντεβή. Ηράκλειο, Κρήτη. Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015, ώρα: 18:00 - Να παρακαλέσω

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

E ÈÎÔÈÓˆÓ Î È Ù ÙfiÙËÙ ÛÂ Ì ÔÏ ÁψÛÛË ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ

E ÈÎÔÈÓˆÓ Î È Ù ÙfiÙËÙ ÛÂ Ì ÔÏ ÁψÛÛË ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ 25-04-07 11:32 Page 5 E ÈÎÔÈÓˆÓ Î È Ù ÙfiÙËÙ ÛÂ Ì ÔÏ ÁψÛÛË ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ ÕÓÓ M ÓÔ ÛÔ Ô ÏÔ ÏÂÈ È Î È ÓÙÈÎÏÂ È EXOFILA 6*** Ú ÍË Û Á ÚËÌ ÙÔ ÔÙÂ Ù È Î Ù 80% fi ÙÔ Úˆ Îfi ÔÈÓˆÓÈÎfi ÌÂ Ô Î È Î Ù 20% fi ıóèîô fiÚÔ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίλογος «Ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων»

Επίλογος «Ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων» Επίλογος «Ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων» Τελειώνοντας αυτό το βιβλίο διαπίστωσα πόσο δίκιο είχε η φίλη μου η Ελευθερία, που επέμεινε να εξιστορήσω μερικές από τις ιστορίες της ζωής μου με τη μορφή γραπτού αφηγήματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 22, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009. a b

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 22, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009. a b ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 22, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ήµητρα Γκάνια: Το ανερχόµενο αστέρι της αµερικανικής τηλεοπτικής δηµοσιογραφίας a b Πόπη Τσαπανίδου: «Θεωρώ αφόρητο το άγχος της τελειότητας» Αντριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικό πλαίσιο και διδακτική πράξη

Κοινωνικό πλαίσιο και διδακτική πράξη ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙ ΩΝ 2002-2004 Κλειδιά και Αντικλείδια ΕΜ ιδακτική Μεθοδολογία Κοινωνικό πλαίσιο και διδακτική πράξη Μαρία Ζωγραφάκη ΥΠΕΠΘ Πανεπιστήµιο Αθηνών Αθήνα 2004 Μέτρο 1.1. ΕΠΕΑΕΚ II Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Το κείµενο της συνέντευξης του Γιάννη Σµαραγδή στο ΒΗΜΑ

Το κείµενο της συνέντευξης του Γιάννη Σµαραγδή στο ΒΗΜΑ Το κείµενο της συνέντευξης του Γιάννη Σµαραγδή στο ΒΗΜΑ _ Γιάννης Ζουµπουλάκης: Κύριε Σµαραγδή, το Μάρτιο του 2010 κάναµε την τελευταία µας, προ αυτής, συνέντευξη. Και τότε, µου ανακοινώσατε, ή µάλλον

Διαβάστε περισσότερα

AMEA KAI ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

AMEA KAI ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ AMEA KAI ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΧΡ. ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ που µου δίνετε την ευκαιρία απόψε να εκθέσω κάποιες σκέψεις που έχω πάνω σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Ο δικηγόρος, ο οικογενειάρχης, ο Ελληνας και εκ των νεοτέρων ηγετών της Παναρκαδικής. sd Σάββατο 21 - Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Ο δικηγόρος, ο οικογενειάρχης, ο Ελληνας και εκ των νεοτέρων ηγετών της Παναρκαδικής. sd Σάββατο 21 - Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015 ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 21 - Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015 Αφιέρωμα στον Γιώργο Ρεβελιώτη Ο δικηγόρος, ο οικογενειάρχης, ο Ελληνας και εκ των νεοτέρων ηγετών της Παναρκαδικής 2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ Π Ε Ρ Ι Ε Χ

Διαβάστε περισσότερα

Μακεδονία: Το Όνομα, η Ταυτότητα, οι μύθοι, η ιστορία. [Πλάνα από τη Συγκέντρωση για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας]

Μακεδονία: Το Όνομα, η Ταυτότητα, οι μύθοι, η ιστορία. [Πλάνα από τη Συγκέντρωση για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας] Εκπομπή 10 η Μακεδονία: Το Όνομα, η Ταυτότητα, οι μύθοι, η ιστορία [Πλάνα από τη Συγκέντρωση για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας] «Έλληνες ήταν και θα μείνουνε για πάντα οι Μακεδόνες.» «Ο κόσμος μας έλεγε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΛΦΡΕΝΤ ΡΕΝΙΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΛΦΡΕΝΤ ΡΕΝΙΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΛΦΡΕΝΤ ΡΕΝΙΙ ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ψάχνεις για κανέναν, αγαπητέ µου 'Ιπποκράτη; ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ : Όχι, Σωκράτη, γιατί τον βρήκα κιόλας. Είσαι εσύ. Έψαχνα παντού να σε βρω. Κάποιος στην αγορά µου 'πε

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνες ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τέχνες ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ Οι επαρχιώτες που έγιναν σταρ... h 12 13 ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΑΣ «Η κρίση µάς έχει προσγειώσει όλους» h 2 h 4 5 «ΣΥΡΑΝΟ ΝΤΕ ΜΠΕΡΖΕΡΑΚ» «Χτυπάει κατευθείαν στην καρδιά» Τέχνες ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΤΟΒΑΝ ΚΑΡΑΤΖΙΤΣ Η ΠΑΛΙΟ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΡΑΝΤΟΒΑΝ ΚΑΡΑΤΖΙΤΣ Η ΠΑΛΙΟ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΝΤΟΒΑΝ ΚΑΡΑΤΖΙΤΣ Η ΠΑΛΙΟ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έργο Ελαφρύ - κωµωδία ΑΘΗΝΑ 2009 Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του εκπροσώπου του περιοδικού «Συνεργασία των Λαών» Παναγιώτης Μιχαλακάκος Έκδοση Περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα