K-10 SYLLABUS NEWS 13

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "K-10 SYLLABUS NEWS 13"

Transcript

1 Γρα;;; ;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 Η Αντιγο;;; ;νη τοψ ξυεω και τοψ ση;;; ;µερα 3 9 Η Μελι;;; ;να, τα Μα;;; ;ρµαρα, η µνη;;; ;µη... Γρα;;; ;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 K-10 SYLLABUS NWS 13 Απο;;; ; τιω παραδο;;; ;σειω µαω 1. Κϖνσταντι;;; Να ποψ;µε ;νοω Καβα;;; ;φηω ;Ευιµα και γιορτε;ω τοψ µη;να 4 ο υεατρικο;;; ; παιξνι;;; ;δι και τα ελληνικα;;; ; Οι αλκψονι;δεω ηµε;ρεω 5 4. Ξριστοψγεννια;τικεω ασκη;σειω 5 7 Ο παπποψ;;; ;ω και η γιαγια;;; ; µοψ ραστηριο;;; ;τητεω στην τα;;; ;ϕη Μα;;; ;θετε µια δεψ;;; ;τερη γλϖ;;; ;σσα Επικοινϖνϖ; µε τον κο;σµο Search Ποψ; ει;ναι for η dentity µπα;λα Ποτα;µια στην Ελλα;δα SNAP: Με;σα µεταφορα;ω Οι µη;;; ;νεω και οι αριυµοι;;; ; Modern Greek Continuers Course 13 Using Γεια ξαρα;;; ;! Ενδιαφε;;; ;ροντα υε;;; ;µατα 1. Η αρξαι;α ελληνικη; σκε;χη ση;µερα and Η αρξαι;α other ελληνικη; CD Roms γεψ;ση for ση;µερα teaching Greek Η ψγει;α µαω και το κινητο; τηλε;φϖνο 17 Γεια ξαρα;;; ;! rder form 27 Support Material 1. Using Continuers your Course CDRM Support Γεια ξαρα;;; Material ;! HSC nline Beginners Course 29 Hey, you technophobes! Viewing, listening on SBS television on SBS radio Βραβει;;; ;α Σολϖµο;;; ;ω 34 Ξρη;;; ;σιµεω ιστοσελι;;; ;δεω 34 Professional Support and Curriculum Directorate Term 2/2003 1

2 Μα;ιοω 2003 Αγαπητοι; σψνα;δελφοι γεια σαω, ο καινοψ;ργιο τεψ;ξοω τοψ περιοδικοψ; Επικοινϖνι;α, ε;ξει την τιµη; να φιλοϕενει; σψνε;ντεψϕη τηω µεγα;ληω ελληνι;δαω ηυοποιοψ;, Λψδι;αω Κονιο;ρδοψ, ποψ εψγενικα; παραξϖ;ρησε, ειδικα; για το Επικοινϖνι;α, στο σψνα;δελφο ηµη;τρη Σξοινα;, ο οποι;οω και την επιµελη;υηκε µε ιδιαι;τερη φροντι;δα, ϖ;στε να γι;νει κτη;µα ο;λϖν µαω. Επι;σηω, µεταϕψ; α;λλϖν, φιλοϕενει; ε;να αφιε;ρϖµα µνη;µη, στη µεγαλψ;τερη ι;σϖω γψναικει;α προσϖπικο;τητα τηω νεο;τερηω Ελλα;δαω, τη Μελι;να Μερκοψ;ρη, µε την εψκαιρι;α τϖν εννε;α ξρο;νϖν απο; το υα;νατο; τηω. Ακο;µα µε αφορµη; την ανακη;ρψϕη τοψ 2003, ϖω ε;τοω Κϖνσταντι;νοψ Καβα;φη, σε αψτο; το τεψ;ξοω γι;νεται η αρξη; µιαω σειρα;ω αναφορϖ;ν στον Αλεϕανδρινο; ποιητη;, τιω οποι;εω ι;σϖω βρει;τε ξρη;σιµεω και στη διδακτικη; σαω πρα;ϕη. Με την ελπι;δα ο;τι το Επικοινϖνι;α σψνδρα;µει, ε;στϖ και στο ελα;ξιστο, το εκπαιδεψτικο; σαω ε;ργο, σαω εψξο;µαστε καλη; δψ;ναµη και γι ;αψτη; τη σξολικη; περι;οδο. Ψπενυψµι;ζοψµε ο;τι κα;υε τεψ;ξοω τοψ περιοδικοψ;, βρι;σκεται καταξϖρηµε;νο στην ιστοσελι;δα Με εκτι;µηση ηµη;τρηω Σξοινα;ω Σοφι;α Καρο;γλοψ Telephone: (02) Telephone: (02) Facsimile: (02) Facsimile: (02) Greek Language Consultants Languages Unit Professional Support and Curriculum Directorate 3A Smalls Road RYD NSW 2112 Professional Support and Curriculum Directorate Term 2/2003 2

3 Η Αντιγο;;; ;νη τοψ ξυεω και τοψ ση;;; ;µερα TH GRK FSTVAL F SYDNY PRSNTS TH NATNAL THATR F GRC ANTGN March STAT THATR Στιω 28 και 29 Μαρτι;οψ το Εθνικο; Θε;ατρο παροψσι;ασε την Αντιγο;νη τοψ Σοφοκλη;. ο κοινο;, ;Ελληνεω και ϕε;νοι ξειροκρο;τησαν την παρα;σταση. Στο ρο;λο τηω Αντιγο;νηω η Λψδι;α Κονιο;ρδοψ, ηθοποιο;ω γνϖστη; στην Ελλα;δα και το εϕϖτερικο;. Εδϖ; και εικοσιπε;ντε ξρο;νια ψπηρετει; τη σκηνη;, γρα;φονταω ιστορι;α στο ξϖ;ρο τοψ θεα;τροψ. Φηµισµε;νη δασκα;λα τοψ αρξαι;οψ δρα;µατοω στην Ελλα;δα και την Αµερικη;, βρη;κε την εψκαιρι;α πριν την παρα;σταση να κοψβεντια;σει για την αρξαι;α τραγϖδι;α, την Αντιγο;νη ση;µερα, τον κο;σµο ποψ αλλα;ζει, τη διατη;ρηση τηω ταψτο;τηταω τϖν ανθρϖ;πϖν και τϖν λαϖ;ν και την ελληνικη; γλϖ;σσα ε;ϕϖ απο; τα ελληνικα; σψ;νορα. Απο; ποψ; αρξι;ζει και ποψ; τελειϖ;νει η περιοδει;α ;Αρξισε απο; την Επι;δαψρο, πε;ρασε απο; ο;λα τα φεστιβα;λ τηω Ελλα;δαω, πη;γε στη Ρϖ;µη, Νε;α Ψο;ρκη, Σα;ο Πα;ολο, Λεψκϖσι;α, Πεκι;νο, ο;κιο, Μελβοψ;ρνη, Αδελαï;δα, Σψ;δνεü και τελεψται;οω σταθµο;ω τον Μα;ιο η Στοψτγκα;ρδη. Πϖ;;; ;ω αποδε;;; ;ξονται την παρα;;; ;σταση οι ϕε;;; ;νοι Ει;ναι παρα;ϕενο ο;τι, ενϖ; παι;ϕαµε σε διαφορετικε;ω πο;λειω, σε ανθρϖ;ποψω διαφορετικη;ω κοψλτοψ;ραω, η ανταπο;κριση η;ταν ι;δια. Οι α;νθρϖποι σηκϖνο;ντοψσαν ο;ρθιοι και ξειροκροτοψ;σαν. Ακο;µα και οι Ια;πϖνεω, ποψ ει;ναι πιο σψγκρατηµε;νοι στιω αντιδρα;σειω τοψω, ξειροκροτοψ;σαν για το;ση ϖ;ρα, ποψ κψριολεκτικα; δεν µαω α;φηναν να φψ;γοψµε απο; τη σκηνη;. Πε;ρα απο; την παρα;σταση και τιω αρετε;ω τηω, το ε;ργο ει;ναι αψτο; ποψ ε;παιϕε σηµαντικο; ρο;λο, η Αντιγο;νη ση;µερα στην ιστορικη; στιγµη; ποψ ζοψ;µε. Ει;ναι διαφορετικο; το κοινο; ο;ταν οι θεατε;ω ε;ξοψν ελληνικε;ω ρι;ζεω, ο;πϖω το κοινο; εδϖ; στο Σψ;δνεü ξθε;ω το βρα;δψ Νοµι;ζϖ ο;τι οι ;Ελληνεω ει;ναι πα;ντα πιο σψγκινηµε;νοι, γιατι; εκτο;ω απο; το ι;διο το περιεξο;µενο τοψ ε;ργοψ, νιϖ;θοψν ο;τι ϕανασψνδε;ονται µε την Ελλα;δα και εκδηλϖ;νονται µε µια α;λλη ζεστασια; ρϖµε;ικη. Πϖ;ω νιϖ;θειω παι;ζονταω ε;ϕϖ απο; την Ελλα;δα Professional Support and Curriculum Directorate Term 2/2003 3

4 Οι ρο;λοι τηω τραγϖδι;αω ει;ναι πολψ; απαιτητικοι; και πρε;πει να τοψω δι;νεσαι απο;λψτα. Αψτο; ποψ µετρα;ει δεν ει;ναι τελικα; η εθνικο;τητα αλλα; η επικοινϖνι;α µε το θεατη;. Βλε;ποψµε τοψω θεατε;ω στην αρξη; να µοιρα;ζοψν την προσοξη; τοψω ανα;µεσα στοψω ψπε;ρτιτλοψω και αψτο; ποψ σψµβαι;νει στη σκηνη;, και σιγα; σιγα; να αφη;νοψν τοψω ψπε;ρτιτλοψω και να παρακολοψθοψ;ν µο;νο αψτο; ποψ σψµβαι;νει στη σκηνη;. Εκει;νη τη στιγµη; νιϖ;θϖ πϖω σπα;µε το φρα;γµα τηω γλϖ;σσαω και πϖω αψτα; τα ε;ργα ει;ναι πανανθρϖ;πινα. ϑεπερνα;νε κα;θε σψ;νορο γλϖ;σσαω, ε;θνοψω, φψλη;ω και αψτο; ει;ναι κα;τι ποψ µο;νο η τραγϖδι;α και ε;ργα παρεµφερη; µποροψ;ν να προσφε;ροψν. ι ε;ξει να προσφε;ρει η τραγϖδι;α στοψω ;Ελληνεω και τι στοψω ϕε;νοψω Πιστεψ;ϖ πϖω για κα;θε α;νθρϖπο ψπα;ρξει κα;ποιοω βαθψ;τεροω λο;γοω για τον οποι;ο ε;ξει ε;ρθει σ ;αψτη; τη ζϖη;, α;σξετα αν τον ϕε;ρει η; δεν τον ϕε;ρει. ο ι;διο σψµβαι;νει και µε τα ε;θνη και ϖω ε;θνοω εννοϖ; ε;να σψ;νολο ανθρϖ;πϖν ποψ ε;ξοψν την ι;δια γλϖ;σσα, τα ι;δια ε;θιµα, τον ι;διο πολιτισµο; και τε;ξνη. Κα;θε ε;θνοω ε;ξει ε;ρθει σ ;αψτο; τον κο;σµο για να προσφε;ρει µε κα;ποιο τρο;πο σ ; αψτη; την περιπε;τεια τοψ ανθρϖ;πινοψ γε;νοψω µε;σα στο σψ;µπαν. Ο ελληνικο;ω πολιτισµο;ω και η προσφορα; τοψ στον κο;σµο κατα; την αρξαιο;τητα και κατα; την αναγε;ννηση ει;ναι γνϖστη;. Ο α;νθρϖποω για πρϖ;τη φορα; περνα;ει απο; το δι;καιο και τιω αρξε;ω τηω οικογε;νειαω η; τηω φψλη;ω, στο δι;καιο και στιω αρξε;ω ποψ ορι;ζοψν τον ι;διο. Για πρϖ;τη φορα; δεν ει;ναι ο α;νθρϖποω ποψ ανη;κει σε µια οικογε;νεια η; σε µια φψλη; αλλα; ει;ναι ο α;νθρϖποω ποψ ανη;κει στον εαψτο; τοψ. Ανοι;γει για τον α;νθρϖπο η σελι;δα τηω ατοµικο;τηταω, αρξι;ζει η πορει;α τοψ µε;σα στην ατοµικο;τητα; τοψ. Αψτο; το πρα;γµα δεν ε;ξει αλλα;ϕει. Αψτη; τη στιγµη; τη ζοψ;µε και ση;µερα. Για δψο;µισι ξιλια;δεω ξρο;νια ζοψ;µε την ι;δια βαθµι;δα πολιτισµοψ;, γι ;αψτο; και µαω ενδιαφε;ροψν αψτα; τα ε;ργα και ση;µερα. Ο α;νθρϖποω ο;µϖω, ε;ξονταω ολοκληρϖ;σει την εϕε;λιϕη τηω ατοµικο;τητα;ω τοψ, ε;ξει αρξι;σει να κοψρα;ζεται, να νιϖ;θει φψλακισµε;νοω µε;σα στο εγϖ; και να αναζητα; κα;τι α;λλο. Νιϖ;θει µο;νοω και θε;λει να ανη;κει κα;ποψ. Εµει;ω οι ;Ελληνεω ει;µαστε πολψ; τψξεροι;, µε;σα απο; τον πολιτισµο; µαω και την λαïκη; µαω παρα;δοση βρι;σκοψµε τρο;ποψω να σψνψπα;ρξοψµε ο ε;ναω µε τον α;λλο. ;Εξοψµε τα πανηγψ;ρια, τα γλε;ντια και τιω ταβε;ρνεω µαω. ;Ηµασταν στη Μελβοψ;ρνη και ψπη;ρξε ρϖµε;ικο γλε;ντι, σηκϖθη;καµε ο;λοι και ξορεψ;αµε ξε;ρι ξε;ρι. Γι;ναµε ε;να. Εµει;ω οι ;Ελληνεω, ο;πϖω ι;σϖω και α;λλοι λαοι;, διατηροψ;µε ακο;µα την ε;ννοια τοψ σψλλογικοψ;, τηω T H C H A N G N G W R L D S C A L S A T Professional Support and Curriculum Directorate Term 2/2003 4

5 γειτονια;ω, τηω παρε;αω και αψτο; ει;ναι κα;τι ποψ µαω ενϖ;νει. εν πρε;πει να το ψποτιµοψ;µε αντι;θετα ξρεια;ζεται να το εκτιµοψ;µε και, σε κα;θε περι;πτϖση, να το ϕαναζοψ;µε για τη ξαρα; τη δικη; µαω και τϖν α;λλϖν. Ει;ναι θε;µα ξρο;νοψ για τον α;νθρϖπο να σψνειδητοποιη;σει πϖω ανη;κει κα;ποψ. Ει;ναι α;τοµο αλλα; ει;ναι και µε;λοω µιαω µεγα;ληω πλανητικη;ω οικογε;νειαω. Γη η πατρι;δα µαω. εν ει;µαστε µο;νο κα;τοικοι ενο;ω ξϖριοψ;, µιαω πο;ληω η; ενο;ω κρα;τοψω αλλα; κα;τοικοι και πολι;τεω αψτοψ; τοψ πλανη;τη. Η επιβι;ϖση και η εϕε;λιϕη; µαω εϕαρτϖ;νται απο; αψτο;. εν ε;ξει σηµασι;α αν ο πλανη;τηω µολψνθει; απο; την Αµερικη; η; την Κι;να, αψτο; ποψ ε;ξει σηµασι;α ει;ναι να µη µολψνθει;. Αναπνε;οψµε τον ι;διο αε;ρα ποψ, ο;πϖω τα ποψλια;, δεν ε;ξει σψ;νορα. Η ραδιενε;ργεια και η µο;λψνση δεν ε;ξοψν σψ;νορα επι;σηω και πιστεψ;ϖ πϖω ει;ναι θε;µα ξρο;νοψ να το σψνειδητοποιη;σοψµε. Αν δεξθοψ;µε ο;τι η ιστορι;α ακολοψθει; ελλειπτικε;ω τροξιε;ω, ση;µερα κα;νοψµε τον ι;διο κψ;κλο σε ε;να ανϖ;τερο επι;πεδο, µε την αντι;στροφη ο;µϖω κι;νηση. Γι;νεται µια στροφη; προω τη σψλλογικο;τητα. Καταλαβαι;νοψµε ο;τι και ση;µερα ε;ναω καινοψ;ριοω κο;σµοω γεννιε;ται, ο;πϖω ε;γινε τον 5ο αιϖ;να π.ξ. εν ϕε;ροψµε προω τα ποψ; πηγαι;νει, γι ;αψτο; πρε;πει να αγϖνιστοψ;µε για να ει;µαστε βε;βαιοι πϖω αψτο;ω ο καινοψ;ριοω κο;σµοω θα ε;ξει ανθρϖ;πινο προ;σϖπο. Ο κο;σµοω το καταλαβαι;νει και βγαι;νει στοψω δρο;µοψω και αντιδρα; και αψτο; ει;ναι ϖραι;ο φαινο;µενο, µαω δι;νει ελπι;δα. Η τραγϖδι;α θε;τει σε µαω τα ι;δια ερϖτη;µατα, ποψ ε;θετε και στοψω αρξαι;οψω. ι κο;σµο αφη;νοψµε πι;σϖ µαω Ποψ; πηγαι;νοψµε ι τι;µηµα θα πληρϖ;σοψµε για την προ;οδο Ποια µπορει; να ει;ναι τα αποτελε;σµατα και ποιεω οι σψνε;πειεω Η τραγϖδι;α ει;ναι προïο;ν διαλο;γοψ. εν ε;ξει καµι;α βεβαιο;τητα, ο;πϖω και ο κο;σµοω ση;µερα. Γεννη;θηκε σε µια εποξη; ποψ δψ;ο διαφορετικοι; κο;σµοι σψγκροψ;ονται, δψ;ο διαφορετικε;ω ιδεολογι;εω και φιλοσοφι;εω ε;ρξονται σε αντιπαρα;θεση και ο α;νθρϖποω αναζητα; φϖω και απαντη;σειω, σ ;ε;να ψχηλα; ποιητικο; ει;δοω και ο;ξι σε µια πολιτικη; προπαγα;νδα. Πιστεψ;ϖ ο;τι και ση;µερα οι α;νθρϖποι χα;ξνοψν να βροψν ε;να φϖω µε;σα στο νοψ, στη σκε;χη, στιω αισθη;σειω και στιω εψαισθησι;εω τοψω. Γι ;αψτο; τρε;ξοψν να δοψν την αρξαι;α τραγϖδι;α. Γι ; αψτο; ανεβαι;νοψν το;σεω παραστα;σειω. Αναζητοψ;ν το φϖω και τιω απαντη;σειω, ποψ θα τοψω δει;ϕοψν το δρο;µο, σε µια ιστορικη; στιγµη; πολψ; σηµαντικη; και µοναδικη;. Ποψ; βρι;σκεται η Αντιγο;νη ση;µερα Professional Support and Curriculum Directorate Term 2/2003 5

6 Μα ψπα;ρξοψν πολλε;ω Αντιγο;νεω και νοµι;ζϖ ο;τι ο;λοι κοψβαλα;µε τα προ;σϖπα τηω αρξαι;αω τραγϖδι;αω σε µικρο;τερο ι;σϖω µε;γεθοω, γιατι; ει;µαστε µικροι; και ο καθε;ναω µο;νοω τοψ. Αψτα; τα προ;σϖπα ει;ναι σψ;µβολα. Εκφρα;ζοψν κα;τι κοινο; ποψ επιζει; απο; την αρξαιο;τητα µε;ξρι ση;µερα. Με;σα τοψω µποροψ;µε να αναγνϖρι;σοψµε κα;τι δικο; µαω. ;Ολοι µαω κοψβαλα;µε µε;σα µαω τον Κρε;οντα κι ο;ταν βρεθοψ;µε µε κα;ποια εϕοψσι;α στα ξε;ρια στο σπι;τι, στην οικογε;νεια, στη δοψλεια;, στο σξολει;ο κινδψνεψ;οψµε απο; την αλαζονει;α τηω εϕοψσι;αω. Πρε;πει να ει;µαστε πολψ; προσεκτικοι;, να µην κα;νοψµε τα λα;θη τοψ Κρε;οντα. ;Οσο καλε;ω κι αν ει;ναι οι προθε;σειω πολλε;ω φορε;ω δεν φτα;νοψν. Πρε;πει κανει;ω να καταλαβαι;νει και να σε;βεται τιω επιθψµι;εω τϖν πολιτϖ;ν τοψω οποι;οψω εϕοψσια;ζει. Αν ο;ξι διαπρα;ττει ψ;βρι και θα πληρϖ;σει το τι;µηµα και το τι;µηµα θα σψµπαρασψ;ρει αθϖ;οψω. ο αι;µα φε;ρνει πα;ντα α;λλο αι;µα. ;Ετσι βλε;ποψµε να επαναλαµβα;νεται ϕανα; και ϕανα; το ι;διο λα;θοω. Οι α;;νθρϖποι να µη µαθαι;νοψν και να ξψ;νοψν αι;µα, ϕεξνϖ;νταω ο;τι το αι;µα ποψ ξψ;νοψν θα ξτψπη;σει και τη δικη; τοψω πο;ρτα. Η Αντιγο;νη ει;ναι αψτο; το κοµµα;τι µαω, ποψ µαω καλει; να µην σψµβιβαστοψ;µε, να βροψ;µε το κοψρα;γιο να ποψ;µε πϖω δεν αϕι;ζει µο;νο να ε;ξοψµε ε;να κοµµα;τι χϖµι; και να επιβιϖ;νοψµε. Ψπα;ρξει και µια α;λλη δια;σταση, η ελεψθερι;α ποψ µαω καλει; να ζη;σοψµε ελεψ;θεροι, ξϖρι;ω αψτο; ποψ πιστεψ;οψµε η; η διαφορετικο;τητα; µαω να γι;νονται αιτι;α πολε;µοψ και αι;µατοω. ;Ανθρϖποι ποψ δεν F R D M ε;ξοψν καµια; σξε;ση µε µια ξϖ;ρα, βγαι;νοψν στοψω δρο;µοψω και διαδηλϖ;νοψν, γιατι; δε θε;λοψν να δεξθοψ;ν ε;να α;δικο πο;λεµο η; ε;να α;δικο βοµβαρδισµο;. Οι µανα;δεω ποψ πηγαι;νοψν σαν ανθρϖ;πινεω ασπι;δεω σε εµπο;λεµεω περιοξε;ω µακρια; απο; τον το;πο τοψω, οι α;νθρϖποι ποψ αγϖνι;ζονται για την ελεψθερι;α, την ισο;τητα και τα ανθρϖ;πινα δικαιϖ;µατα, οι α;ντρεω και οι γψναι;κεω, ποψ πολε;µησαν τη γερµανικη; κατοξη; στον το;πο µαω, ει;ναι Αντιγο;νεω. Κα;θε ξϖ;ρα και κα;θε οικογε;νεια ε;ξοψν στο ιστορικο; τοψω τε;τοια προ;σϖπα. Μπορει; η Αντιγο;νη ση;µερα να αποτελει; προ;τψπο Η Αντιγο;νη ει;ναι ε;να σψ;µβολο ποψ µαω καλει; να µετρη;σοψµε τοψω εαψτοψ;ω µαω. εν κα;νει µα;θηµα απο; τη σκηνη; ο Σοφοκλη;ω, αν το ε;κανε αψτο; θα η;ταν κακο;ω ποιητη;ω. Μαω καλει; ο;µϖω να επιλε;ϕοψµε σψνηδειτα; ποιο δρο;µο θα πα;ροψµε. Μπορει; να µην αντε;ξοψµε να πεθα;νοψµε γι ; αψτο; ποψ πιστεψ;οψµε, Professional Support and Curriculum Directorate Term 2/2003 6

7 ο;πϖω η Αντιγο;νη και να γι;νοψµε η;ρϖεω. ο;τε, πρε;πει να ϕε;ροψµε ο;τι διαλε;γοψµε το δρο;µο τηω Ισµη;νηω, γιατι; δεν αντε;ξοψµε και πρε;πει να ει;µαστε σεµνοι;, να µη λε;µε δικαιολογι;εω στον εαψτο; µαω. Σ ;αψτη; την περι;πτϖση διαλε;γοψµε να ζη;σοψµε, γιατι; αψτο; ει;;ναι σηµαντικο; για µαω. εν πρε;πει να γι;νοψν ο;λοι Αντιγο;νεω, ο;λα ει;ναι σηµαντικα; σ ;αψτη; τη ζϖη;. Αρκει; να ει;µαστε σψνειδητοι;, αψτο; µαω ζητα; ο Σοφοκλη;ω και η σηµερινη; ιστορικη; πραγµατικο;τητα. εν γεννη;;; ;θηκα για να µισϖ;;; ; µαζι;;; ; µ ;;; ;εσε;;; ;να εγϖ;;; ; γεννη;;; ;θηκα για να ενϖθϖ;;; ; µε την αγα;;; ;πη. Λε;ει η Αντιγο;νη στον Κρε;οντα... Ει;ναι η κραψγη; τοψ ανθρϖ;ποψ, ποψ λε;ει ϕανα; και ϕανα; πϖω δεν γεννη;θηκε για να διαιϖνι;ζει αψτο;ν τον κψ;κλο τοψ αι;µατοω και τοψ µι;σοψω. Η αγϖνι;α τοψ ανθρϖ;ποψ ποψ ονειρεψ;εται ε;ναν κο;σµο αδελφοσψ;νηω, ο;ποψ ο α;νθρϖποω µε τον α;νθρϖπο θα βροψ;ν αψτο; ποψ τοψω ενϖ;νει και ο;ξι αψτο; ποψ τοψω ξϖρι;ζει. Η Αντιγο;νη δεν ενδιαφε;ρεται για την ανθρϖ;πινη εϕοψσι;α και αψτο; τη φε;ρνει σε σψ;γκροψση µε τον Κρε;οντα και ο µο;νοω τρο;ποω να λψτρϖθει;, και η ι;δια και οι α;νθρϖποι γψ;ρϖ τηω, ει;ναι η αγα;πη. Αψτο; το ει;πε η Αντιγο;νη τον 5ο αιϖ;να π.ξ., το ει;πε ο Ξριστο;ω και η Ξριστιανοσψ;νη ϕανα; και ϕανα;, το ει;παν φιλο;σοφοι και κινη;µατα. Στην εποξη; µαω ει;ναι ανα;γκη αψτη; η φρα;ση να ακοψστει; πολλε;ω φορε;ω. Ο κο;σµοω ξϖρι;ζεται πα;λι σε καλοψ;ω και σε κακοψ;ω. Με προ;φαση να ξτψπηθει; το κακο;, πο;λεµοι στο Κο;;σσοβο, στην Αφρικη;, στο Αφγανιστα;ν, τϖ;ρα στο Ιρα;κ και αψ;ριο και εγϖ; δεν ϕε;ρϖ ποψ; αλλοψ;. Στο προ;γραµµα τηω παρα;στασηω ψπα;ρξει µεταφρασµε;νοω ε;ναω στι;ξοω τοψ Σεφε;ρη For must ask the dead, in order to be able to proceed further. Αψτο; ει;ναι κα;τι πολψ; σηµαντικο; ιδιαι;τερα ση;µερα, την εποξη; τηω παγκοσµιοποι;ησηω. Ναι, θα γι;νοψµε κοµµα;τι µιαω µεγα;ληω πλανητικη;ω οικογε;νειαω, ο;µϖω δεν πρε;πει να ϕεξα;σοψµε, γιατι; αλλιϖ;ω θα ξα;σοψµε τη µνη;µη µαω. Θα ξα;σοψµε τον εαψτο; µαω και την ταψτο;τητα; µαω. Πρε;πει να βροψ;µε την ισορροπι;α ανα;µεσα στον εαψτο; µαω και σ ;αψτο; ποψ ει;ναι κοινο;. Ει;ναι ε;να δι;ληµµα αψτο; αλλα; το διαφορετικο; ει;ναι ο;µορφο, ο;πϖω τα λοψλοψ;δια και τα ποψλια;, ποψ ει;ναι το;σο διαφορετικα;. Φαντα;σοψ, ο;λοω ο κο;σµοω να ει;ξε το ι;διο λοψλοψ;δι η; το ι;;διο ποψλι;, η ζϖη; µαω θα η;ταν αφο;ρητα βαρετη;. Ει;ναι το;σο ο;µορφο ποψ ει;µαστε διαφορετικοι; και η µνη;µη µαω βοηθα;ει. Οι νεκροι;, ποψ πρε;πει να ρϖτη;σοψµε, ει;ναι η σψ;νδεση µε τιω παλιο;τερεω γενιε;ω, µε τοψω παπποψ;δεω και τοψω προγο;νοψω µαω. Πρε;πει να κρατη;σοψµε το παρελθο;ν, αψτο; ποψ ψπη;ρϕε, για να διατηρη;σοψµε τη διαφορετικο;τητα;; µαω µε;σα στο µε;λλον. Αψτο; ει;ναι αι;τηµα τοψ καιροψ; µαω. Η µνη;µη και ο σεβασµο;ω τϖν νεκρϖ;ν ει;ναι η επι;γνϖση ο;τι, εκτο;ω απο; τον κο;σµο τηω ψ;ληω τον ξειροπιαστο;, τον κο;σµο ποψ µποροψ;µε να φα;µε, να ϕοδε;χοψµε και να πετα;ϕοψµε, ψπα;ρξει ο κο;σµοω τοψ V R C M N G A D V R S T Y Professional Support and Curriculum Directorate Term 2/2003 7

8 πνεψ;µατοω, µε τον οποι;ο σψνδε;εται ο κο;σµοω τϖν νεκρϖ;ν. Ει;ναι η παρα;δοση; µαω, η φιλοσοφι;α, η σκε;χη, ο πολιτισµο;ω µαω. Ει;ναι, πϖ;ω να το πϖ, το πνεψ;µα τοψ ανθρϖ;ποψ, γι ;αψτο; λε;µε τοψω νεκροψ;ω πνεψ;µατα. Ο πνεψµατικο;ω κο;σµοω ποψ σ ; αψτο;ν ανη;κοψν και οι νεκροι; ει;ναι ε;ναω κο;σµοω ποψ δεν πρε;πει να ϕεξνα;µε. ;Εναω κο;σµοω ποψ πρε;πει να τροφοδοτοψ;µε µε σκε;χη, µε προσοξη; και, ο;πϖω λε;νε οι Aborigines, µε ο;νειρο. Εδϖ; τα Ελληνικα; ει;ναι µα;θηµα επιλογη;ω. Πϖ;ω θα παρακινοψ;σεω, πϖ;ω θα ε;πειθεω ε;να µαθητη;, µια µαθη;τρια να επιλε;ϕοψν το µα;θηµα τϖν Ελληνικϖ;ν και ο;ξι κα;ποιο α;λλο µα;θηµα Η γλϖ;σσα ει;ναι µε;ροω τοψ παρελθο;ντοω και τηω µνη;µηω µαω. Μπορει; να αλλα;ϕοψµε τρο;πο ζϖη;ω αλλα; στιω φλε;βεω µαω κψλα;ει το ι;διο αι;µα, η ι;;;;;;;δια µνη;µη. Η µνη;µη ψπα;ρξει στα κψ;τταρα; µαω, στο DNA και δεν µποροψ;µε να αποκοποψ;µε οψ;τε απο; αψτη; οψ;τε απο; το ο;νοµα; µαω. ο ο;νοµα; µαω ακο;µα κι αν το αλλα;ϕοψµε για να µαω κα;νει τη ζϖη; πιο εψ;κολη, ϕε;ροψµε πα;ντα πιο ει;ναι και απο; ποψ προε;ρξεται. Θα πϖ ε;να παρα;δειγµα ποψ ε;ζησα στη Νε;α Ψο;ρκη, ο;ποψ δι;δασκα. Με;σα απο; τη δοψλεια; ποψ κα;ναµε στην τραγϖδι;α, το παιδι; ποψ ε;παιϕε τον Ορε;στη και ποψ η;ταν ιταλικη;ω καταγϖγη;ω, αισθα;νθηκε την ανα;γκη να µα;θει Ιταλικα;. ;Ενιϖσε ο;τι εκτο;ω απο; πολι;τηω τηω Αµερικη;ω, ει;ναι κα;ποιοω ποψ φε;ρει µια ιδιαιτερο;τητα. Μια ιδιαιτερο;τητα, ποψ τη ξρεια;ζεται για να κρατη;σει την ταψτο;τητα; τοψ. ;Ηρθε και µοψ ει;πε πϖω αισθα;νεται ενοξε;ω, ποψ το;σα ξρο;νια δεν ει;ξε µα;θει τη γλϖ;σσα τοψ και αποφα;σισε να αρξι;σει µαθη;µατα Ιταλικϖ;ν αµε;σϖω µο;λιω τελειϖ;σοψν οι προ;βεω. Κι εγϖ; το αισθα;νοµαι αψτο;. Η µια γιαγια; µοψ η;ταν Ρϖσι;δα και πα;ντα αισθα;νοµαι ε;να κενο;, ποψ δεν ε;ξϖ µα;θει Ρϖ;σικα. Θε;λϖ να µα;θϖ και θα µα;θϖ. Πριν πεθα;νϖ θα µα;θϖ Ρϖ;σικα. Ει;ναι σαν να ει;µαι µοψγγη; κατα; το ε;να τε;ταρτο. Πιο απλα; τι θα ε;λεγεω στοψω µαθητε;ω Ει;ναι ο;µορφο να ανη;κοψν σε µια πολψπολιτισµικη; κοινϖνι;α, ο;πϖω η Αψστραλι;α. ;Ισϖω το µη;νψµα ποψ δι;νει ση;µερα η Αψστραλι;α στον κο;σµο ει;ναι αψτο;, πϖω µποροψ;µε να σψνψπα;ρξοψµε ειρηνικα; και να ει;µαστε διαφορετικοι;. Αψτο; ει;ναι ο;µορφο, ει;ναι πραγµατικη; νι;κη, να ει;µαστε διαφορετικοι; και να ει;µαστε µαζι;. Αν γι;νοψν ο;λοι ι;διοι, η νι;κη θα ει;ναι µιση;. Αψτο; ει;ναι το στοι;ξηµα και για τοψω ;Ελληνεω και για τοψω α;λλοψω κατοι;κοψω τηω Αψστραλι;αω. Αν τα καταφε;ροψν, θα µποροψ;ν να δϖ;σοψν ε;να ολοκληρϖµε;νο µη;νψµα σε ο;λο τον κο;σµο Να εµει;ω τι καταφε;ραµε, ει;µαστε µαζι;, ει;µαστε διαφορετικοι; και προσφε;ροψµε τα τραγοψ;δια, την τε;ξνη και την κοψλτοψ;ρα µαω ο ε;ναω στον α;λλο. ι πιο ο;µορφο απο; αψτο; P R S N A L D N T T Y Professional Support and Curriculum Directorate Term 2/2003 8

9 Κα;ποψ εδϖ; παι;ρνει τε;λοω η κοψβε;ντα µε την Αντιγο;νη, ο ξρο;νοω τελει;ϖσε, οι θεατε;ω ε;ξοψν η;δη πα;ρει θε;ση και η σκηνη; περιµε;νει... ην εψξαριστϖ; θερµα;... Ασκη;;; ;σειω The changing world: Σψµπλη;ρϖσε τα κενα; στο κει;µενο ποψ ακολοψθει; ξρησιµοποιϖ;νταω λε;ϕειω και φρα;σειω απο; την παρε;νθεση (ε;θιµα, αιϖ;να, πολιτισµο;, φψλη;, ανη;κει, νιϖ;θει, θε;µα ξρο;νοψ, πο;ληω, ατοµικο;τητα, πρϖ;τη φορα;, πολι;τεω, η πατρι;δα µαω, πλανη;τη ) ;Εθνοω ονοµα;ζοψµε ε;να σψ;νολο ανθρϖ;πϖν ποψ ε;ξοψν την ι;δια γλϖ;σσα, τα ι;δια, τον ι;διο και τε;ξνη. Για τον 5ο αιϖ;να π.ξ. ο α;νθρϖποω δεν ει;ναι κα;ποιοω ποψ ανη;κει σε µια οικογε;νεια η; αλλα; ει;ναι ο α;νθρϖποω ποψ στον εαψτο; τοψ. Για 2500 ξρο;νια ζει και εϕελι;σσει την τοψ. Ση;µερα κοψρασµε;νοω και µο;νοω. Ει;ναι να σψνηδειτοποιη;σει πϖω ανη;κει κα;ποψ. εν ει;µαστε µο;νο κα;τοικοι µιαω η; ενο;ω κρα;τοψω αλλα; κα;τοικοι και αψτοψ; τοψ. Γη. Socialisation: Αντιστοι;ξισε τιω λε;ϕειω και ε;ννοιεω ποψ ει;ναι αντι;θετεω µεταϕψ; τοψω 1. ατοµικο; εγϖ; 2. αποµο;νϖση σψλλογικο; 3. σψλλογικο;τητα παρε;α 4. εµει;ω πανηγψ;ρια, γλε;ντια, ταβε;ρνεω 5. µο;νοω ατοµικο;τητα Freedom vercoming adversity: ι ει;ναι αψτο; ποψ µπορει; να αϕι;ζει περισσο;τερο κι απο; την επιβι;ϖση Γιατι; Πρε;πει οπϖσδη;ποτε να γι;νοψµε η;ρϖεω σαν την Αντιγο;νη ι µαω καλει; να κα;νοψµε ο Σοφοκλη;ω Αγαπα;τε αλλη;λοψω, δι;δαϕε ο Ξριστο;ω. Πϖ;ω εκφρα;ζεται το ι;;;διο µη;νψµα στην Αντιγο;νη Γιατι; ει;ναι το;σο σηµαντικο; στιω µε;ρεω µαω να ακοψστει;; ϕανα; και ϕανα; το ι;διο µη;νψµα Personal identity Σψµπλη;ρϖσε τα κενα; στο κει;µενο ποψ ακολοψθει; Εκτο;ω απο; τον κο;σµο τηω ψ;ληω ψπα;ρξει και ο κο;σµοω τοψ, ει;ναι η παρα;δοση, η, η φιλοσοφι;α, ο µαω. Ει;ναι το πνεψ;µα τοψ. Αψτο; δεν πεθαι;νει ποτε; και σψνδε;εται µε τον κο;σµο τϖν, γι αψτο; λε;µε τοψω νεκροψ;ω. Ει;ναι η σψ;νδεση µε τιω παλιο;τερεω, µε τοψω παπποψ;δεω και τοψω µαω. Πρε;πει να διατηρη;σοψµε το παρελθο;ν, γιατι; αλλιϖ;ω θα ξα;σοψµε τη µαω. Η µνη;µη µαω ει;ναι ο µαω, η ταψτο;τητα; µαω. Πρε;πει να βροψ;µε την ισορροπι;α ανα;µεσα στον εαψτο; µαω και σ ;αψτο; ποψ ει;ναι. Πρε;πει να σϖ;σοψµε την µαω. Ει;ναι ϖραι;ο ποψ ει;µαστε διαφορετικοι;. Αψτη; ει;ναι µια νι;κη. Ει;µαστε διαφορετικοι; και ει;µαστε. Professional Support and Curriculum Directorate Term 2/2003 9

10 Η Μελι;;; ;να, τα Μα;;; ;ρµαρα, η µνη;;; ;µη... Εννια; ξρο;νια ξϖρι;ω τη Μελι;να... Η Μελι;να..., η τε;ξνη..., τα ορα;µατα..., τα µα;ρµαρα..., η πολιτικη;... ι ε;ξει µει;νει απο; το πα;θοω, τοψω αγϖ;νεω, τιω πορει;εω, τιω ηρϖι;δεω τηω σκηνη;ω και τηω οθο;νηω, τα τραγοψ;δια και τα ορα;µατα, την πολιτικη; δρα;ση, ο;λη αψτη; τη λατρει;α για τον πολιτισµο;, την αρξαιο;τητα και κα;θε τι ελληνικο; Μια Καρψα;τιδα ποψ ε;µεινε για πα;ντα στην Ελλα;δα και µαζι; µε τιω ψπο;λοιπεω γψρεψ;ει επι;µονα αψτη; ποψ ε;φψγε Εγγονη; τοψ Σπψ;ροψ Μερκοψ;ρη, δηµα;ρξοψ τηω Αθη;ναω, ποψ τηω ε;µαθε πϖω ει;ναι φτιαγµε;νη για να κα;νει θαψ;µατα. Οι ψπο;λοιποι περιµε;νοψν τα θαψ;µατα και η Μελι;να δεν ει;ξε α;λλη επιλογη;, ε;πρεπε να κα;νει τα θαψ;µατα πρα;ϕη. Η αλη;θεια ει;ναι πϖω εκει;νη την εποξη; ε;πρεπε κα;ποιοω να πιστεψ;ει στα θαψ;µατα για να διεκδικει; ισο;τιµα την αναγνϖ;ριση τηω τε;ξνηω τοψ και την πρϖτια; ε;ϕϖ απο; τα ελληνικα; σψ;νορα, να πιστεψ;ει πϖω οι πορει;εω ρι;ξνοψν δικτατορι;εω, πϖω θεσµοι;, ο;πϖω οι Πολιτιστικε;ω Πρϖτεψ;οψσεω, µποροψ;ν να ϕεκινοψ;ν απο; την Αθη;να και πϖω τα Μα;ρµαρα τοψ Παρυενϖ;να θα επιστρε;χοψν εκει; ποψ; πραγµατικα; ανη;κοψν. Η ιστορι;α τηω κλοπη;ω η;ταν, ο;πϖω σψνη;θιζε να λε;ει, επι;πονη. ο 1802, ο Λο;ρδοω ;Ελγιν, πρεσβεψτη;ω εκει;νη την εποξη; στην Κϖνσταντινοψ;πολη, ζη;τησε την α;δεια να αντιγρα;χει κα;ποια απο; τα ε;ργα τε;ξνηω, ποψ κοσµοψ;σαν την Ακρο;πολη. Αντι; για αντι;γραφα, δϖροδοκϖ;νταω ο;σοψω ξρειαζο;ταν, απε;σπασε βι;αια µερικα; απο; τα πιο ο;µορφα γλψπτα;; και τα µετε;φερε στην Αγγλι;α. Μετε;φρασε αψυαι;ρετα µια α;δεια µελε;τηω τοψ ξϖ;ροψ και σξεδιασµοψ; τϖν αντικειµε;νϖν, ποψ ει;ξε πα;ρει µε δϖροδοκι;εω απο; την Οθϖµανικη; Ψχηλη; Πψ;λη, ϖω δικαι;ϖµα διαρπαγη;ω κα;ποιϖν, απο; τα µεγαλψ;τερα ε;ργα τε;ξνηω ο;λϖν τϖν εποξϖ;ν. ;Ετσι µεταφε;ρθηκαν στο Λονδι;νο και ση;µερα στολι;ζοψν τιω αι;θοψσεω τοψ Βρετανικοψ; Μοψσει;οψ. Ο Ι Σ Ο Ρ Ι Κ Ο Η Σ Professional Support and Curriculum Directorate Term 2/

11 ο 1982, η Μελι;να θε;τει για πρϖ;τη φορα; το ζη;τηµα τηω Αποκατα;στασηω τϖν Μαρµα;ρϖν τοψ Παρθενϖ;να, αντικροψ;ονταω χεψδη; επιξειρη;µατα, πϖω τα γλψπτα; αγορα;στηκαν απο; το Λο;ρδο ;Ελγιν, σψ;µφϖνα µε το φιρµα;νι τηω Ψχηλη;ω Πψ;ληω. Και το ερϖ;τηµα παραµε;νει Μποροψ;σε αψτη; η α;δεια να δικαιολογη;σει την καταστροφη; µεγα;λοψ µε;ροψω τϖν ναϖ;ν, το κοµµα;τιασµα τϖν αετϖµα;τϖν τοψω και να αφαιρε;σει απο; τον Παρθενϖ;να ο;,τι το ξε;ρι τοψ Φειδι;α τοποθε;τησε, κα;τϖ απο; την επι;βλεχη τοψ Περικλη; και µε εντολη; τϖν πολιτϖ;ν τηω Αθη;ναω Οι ;Ελληνεω απαντοψ;ν ο;ξι και σψµφϖνοψ;ν µαζι; τοψω ιστορικοι; και αρξαιολο;γοι. ο χη;φισµα τηω UNSC λε;ει ο;ξι, ο;πϖω και 269 µε;λη τοψ Εψρϖπαïκοψ; Κοινοβοψλι;οψ. Ση;µερα, ο;λο και περισσο;τεροι α;νθρϖποι στη Μεγα;λη Βρετανι;α σψνειδητοποιοψ;ν πϖω το αι;τηµα για την Αποκατα;σταση τϖν Μαρµα;ρϖν τοψ Παρθενϖ;να, ει;ναι δι;καιο και η Βρετανικη; Κοµητει;α, ποψ ε;ξει σψσταθει;, γι ;αψτο; το θε;µα ασκει; πιε;σειω στο Βρετανικο; Κοινοβοψ;λιο. Σε µια παγκο; σµια σψνα;ντηση, ποψ ε;γινε στο Μεϕικο; για την πολιτικη; σε θε;µατα πολιτισµοψ; και ποψ οργανϖ;θηκε απο; την UNSC, η Μελι;να ει;πε Βλε;ποψµε τοψω δεσµοψ;ω τϖν λαϖ;ν µε την πολιτιστικη; τοψω κληρονοµια; να σπα;νε, παραδο;σειω να ξα; νονται και τα ξαρακτηριστικα; τοψω να σβη;νοψν και να ϕεθϖρια;ζοψν. Η κοινη; µαω µνη;µη απειλει;ται, οι χψξε;ω µαω µαραι;νονται, η δηµιοψργικο;τητα; µαω καταπνι;γεται και το παρο;ν µαω µε;νει ξϖρι;ω ρι;ζεω. Σψ;µφϖνα µε µια παλια; αραβικη; παροιµι;α Αψτο;ω ποψ δεν ε;ξει τι;ποτα παλιο; δεν ε;ξει τι;ποτα καινοψ;ριο. Ενϖ; αργο;τερα απεψθψνο;µενη στιω Βρετανικε;ω αρξε;ω και στο Βρετανικο; Κοινοβοψ;λιο το;νισε Πρε;πει να καταλα;βετε τι σηµαι;νοψν τα Μα;ρµαρα τοψ Παρθενϖ;να για µαω. Ει;ναι το σψ;µβολο τηω ψπεροξη;ω µαω. Ει;ναι ο φο;ροω τιµη;ω ποψ αποτι;οψµε στη ηµοκρατι;α. Ει;ναι η Ελληνικο;τητα; µαω. Ει;ναι η περηφα;νεια µαω. Μην παι;ρνετε την περηφα;νεια τϖν λαϖ;ν. ;Ηϕερε πϖω το Μοψσει;ο ποψ ψπη;ρξε, δεν µποροψ;σε να εκθε;σει τα γλψπτα; τοψ Παρθενϖ;να, γι ;αψτο; ε;κανε ο;τι µποροψ;σε για την κατασκεψη; ενο;ω νε;οψ Μοψσει;οψ, ποψ θα κρατοψ;σε τοψω πιο ο;µορφοψω ξϖ;ροψω τοψ αδειανοψ;ω, περιµε;νονταω την επιστροφη; τϖν γλψπτϖ;ν στην Ελλα;δα, τη ξϖ;ρα ποψ τα γε;ννησε. Σψ;µφϖνα µε τα ορα;µατα τηω Μελι;ναω και τιω µελε;τεω τϖν ειδικϖ;ν, το Α Ν Α Ζ Η Η Σ Η Α Ψ Ο Η Α Σ Κ Λ Ο Π Η Σ Professional Support and Curriculum Directorate Term 2/

12 Μοψσει;ο τηω Ακρο;ποληω θα ξτιστει; στοψω προ;ποδεω τοψ βρα;ξοψ και θα πληρει; ο;λεω τιω προüποθε;σειω για τη διατη;ρηση και τη σψντη;ρηση τϖν αρξαιοτη;τϖν. ην ι;;δια στιγµη;, ποψ ο επισκε;πτηω θα βλε;πει τα εκθε;µατα, θα ε;ξει τη δψνατο;τητα να βλε;πει το ναο; στην κορψφη; τοψ βρα;ξοψ µε;σα απο; µια γψα;λινη οροφη;. Μετα; το θα;νατο; τηω, το ;Ιδρψµα Μελι;να Μερκοψ;ρη σψνεξι;ζει τιω προσπα;θειεω για την εϕεψ;ρεση πο;ρϖν και ξρηµατοδοτϖ;ν, ποψ θα στηρι;ϕοψν την ανε;γερση τοψ Μοψσει;οψ και θα δηµιοψργη;σοψν τιω προüποθε;σειω για την επιστροφη; τϖν Μαρµα;ρϖν. Η ι;δια ε;λεγε πϖω ξρεια;ζεται ν ;αλλα;ϕοψµε την ο;λη πολιτικη; και τη στα;ση µαω απε;ναντι στην πολιτιστικη; µαω κληρονοµια;. Κα;θε ;Ελληναω ανα; τον κο;σµο πρε;πει να γι;νει ε;ναω εψαισθητοποιηµε;νοω και φλογερο;ω φροψρο;ω αψτη;ω τηω κληρονοµια;ω, για να την προστατε;χοψµε και να ελπι;ζοψµε πϖω θα επιβιϖ;σει και στο µε;λλον. Αψτο; ει;ναι η Ελλα;δα, αψτη; ει;ναι η βαρεια; βιοµηξανι;α τηω, η ιστορι;α τηω και ο πολιτισµο;ω τηω. Η προστασι;α τοψ πολιτισµοψ; ει;ναι κα;τι περισσο;τερο απο; ηθικο; καθη;κον και αψτα; τα µνηµει;α ει;ναι απο;δειϕη τοψ µεγαλει;οψ τοψ πολιτισµοψ; µαω. Αω µην ϕεξνα;µε πϖω ο;,τι κρα;τησε τον Ελλληνισµο; ζϖντανο; µε;σα στοψω αιϖ;νεω ει;ναι η δψ;ναµη τηω παρα;δοσηω και η παροψσι;α αψτϖ;ν τϖν µνηµει;ϖν στην καθηµερινη; τοψ ζϖη;. Η Μελι;να η;ταν ε;ναω απο; αψτοψ;ω ποψ µαω ε;δειϕαν για α;λλη µια φορα; πϖω οι ;Ελληνεω µποροψ;ν να σηκϖ;νοψν το κεφα;λι, να διεκδικοψ;ν περη;φανα και να κερδι;ζοψν. Μποροψ;ν να δηλϖ;νοψν Ρϖµιοι; µε την αϕι;ϖση τοψ σεβασµοψ; και τηω βαθεια;ω εκτι;µησηω, ο;µϖω ταψτο;ξρονα θα νιϖ;θοψν το βα;ροω και την εψθψ;νη ποψ γεννα; το παρελθο;ν και η ιστορι;α. α Μα;;; ;ρµαρα δεν ε;;; ;ξοψν επιστραφει;;; ;. Φϖτ Αφοι; Αναγνϖστο;ποψλοι Εϕακολοψθοψ;ν να βρι;σκονται µακρια; απο; τη γη, στην οποι;α ανη;κοψν ϖω αναπο;σπαστο κοµµα;τι τηω, σαν ζϖντανο; µε;ροω ενο;ω κορµιοψ; ποψ ζει και αναπνε;ει. Γιατι; για τον ;Ελληνα, η Ακρο;πολη δεν ει;ναι παρελθο;ν, ει;ναι παρο;ν. Η Μελι;να ει;πε Ελπι;;; ;ζϖ πϖω θα δϖ τα Μα;;; ;ρµαρα πι;;; ;σϖ στην Αθη;;; ;να πριν πεθα;;; ;νϖ, µα αν ε;;; ;ρθοψν µετα;;; ;, θα πρε;;; ;πει να ϕαναγεννηθϖ;;; ;. Σψµµεριζο;µαστε το σψναι;σθηµα... Ελπι;ζοψµε και την εψθψ;νη. Professional Support and Curriculum Directorate Term 2/

13 Ασκη;;; ;σειω Ο ΙΣΟΡΙΚΟ ΗΣ ΚΛΟΠΗΣ Με βα;ση το ιστορικο; τηω κλοπη;ω τϖν Μαρµα;ρϖν τοψ Παρυενϖ;να, ο;πϖω αψτο; παρατι;θεται στην πρϖ;τη σελι;δα τοψ κειµε;νοψ και στο πρϖ;το µισο; τηω δεψ;τερηω, απαντη;στε στιω ερϖτη;σειω Πο;τε και απο; ποιον αφαιρε;θηκαν τα Μα;ρµαρα ι ε;λεγε η α;δεια ποψ ο Λο;ρδοω ;Ελγιν απε;σπασε απο; την Ψχηλη; Οθϖµανικη; Πψ;λη Ποψ; βρι;σκονται ση;µερα τα κλεµµε;να γλψπτα; τοψ Παρθενϖ;να Ποιο;ω ζη;τησε για πρϖ;τη φορα; την Αποκατα;σταση τϖν Μαρµα;ρϖν τοψ Παρθενϖ;να και πο;τε ΑΝΑΖΗΗΣΗ ΑΨΟΗΑΣ Ξρησιµοποιϖ;νταω λε;ϕειω απο; την παρε;νθεση, σψµπληρϖ;στε τα κενα; στιω παρακα;τϖ φρα;σειω, ποψ ειπϖ;θηκαν απο; τη Μελι;να, για τη διεκδι;κηση τϖν Μαρµα;ρϖν. (ελληνικο;τητα, κληρονοµια;, ρι;ζεω, περηφα;νεια, Μα;ρµαρα, τιµη;ω, παρελθο;ν, δηµιοψργικο;τητα, µνη;µη, καινοψ;ριο, σηµαι;νοψν, παροιµι;α, παλιο;, χψξη;, δεσµοψ;ω, µνηµει;α, λαϖ;ν) Αν στερη;σοψµε ε;να λαο; απο; τα ποψ τον σψνδε;οψν µε το τοψ, το;τε σπα;µε και καταστρε;φοψµε τοψω τοψ µε την πολιτιστικη; τοψ. Η κοινη; απειλει;ται, η τοψ µαραι;νεται, η τοψ καταπνι;γεται και το παρο;ν τοψ µε;νει ξϖρι;ω. Μια παλια; αραβικη; λε;ει Αψτο;ω ποψ δεν ε;ξει τι;ποτα δεν ε;ξει τι;ποτα. Πρε;πει να καταλα;βετε τι τα τοψ Παρθενϖ;να για µαω. Ει;ναι ο φο;ροω στη δηµοκρατι;α. Ει;ναι η µαω. Ει;ναι η περηφα;νεια µαω. Μην παι;;ρνετε την τϖν. K-10 SYLLABUS NWS The latest information from the BS regarding the K-10 Syllabus, Greek: The syllabus should be in schools in early Term 3, Two sample units are being developed; one for Stage 4 and one for Stage 5. These should be in schools in Term 4, Work samples are also being developed and will be in schools in early mplementation of the syllabus will occur in Professional Support and Curriculum Directorate Term 2/

2. Che fece... il gran rifiuto 19

2. Che fece... il gran rifiuto 19 Γρα;;; ;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 Σψνε;;; ;ντεψϕη µε την Ελε;;; ;νη Βατσικοποψ;;; ;λοψ Η Ελληνια;;; ;δα και ο Ξα;;; ;ρηω Αφεντο;;; ;γλοψ 28η Οκτϖβρι;;; ;οψ 1940, µικρο;;; ; αφιε;;; ;ρϖµα 13 ;Εναω

Διαβάστε περισσότερα

Greek Bulletin: Επικοινϖνι;α. HSC Online Modern Greek Extension Course 10 MLTA OF NSW 1 2. Curriculum K-12 Directorate 1

Greek Bulletin: Επικοινϖνι;α. HSC Online Modern Greek Extension Course 10 MLTA OF NSW 1 2. Curriculum K-12 Directorate 1 Π Ε Ρ Ι Ε Ξ Ο Μ Ε Ν Α Γρα;;; ;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 4 Ολψµπιακη;;; ; λαµπαδηδροµι;;; ;α, το ταϕι;;; ;δι τηω 5 Ολψµπιακη;;; ;ω Φλο;;; ;γαω Extension Course: ;;; ;Ει, µαν, κοι;;; ;τα µπροστα;;; ;

Διαβάστε περισσότερα

22Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 1/2001 22

22Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 1/2001 22 ΠΑΣΞΑ ΤςΝ ΕΛΛΗΝςΝ ΠΑΣΞΑ, ΠΑΣΞΑ ΤςΝ ΠΙΣΤςΝ ΠΑΣΞΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ι;ξϖω να ϕεφεψ;γει απ την εκκλησιαστικη; τα;ϕη και παρα;δοση, ο λαο;ω µαω πλαισιϖ;νει τιω λατρεψτικε;ω εκδηλϖ;σειω τοψ Πα;σξα µε µια σειρα;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ. Term 3, 2004. Please circulate to teacher of Modern Greek. Curriculum K-12 Directorate

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ. Term 3, 2004. Please circulate to teacher of Modern Greek. Curriculum K-12 Directorate ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΕΠΙΚΟΙΝςΝΙΑ Term 3, 2004 Please circulate to teacher of Modern Greek Name of teacher Signature Curriculum K-12 Directorate ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΑΘΗΝΑ 2004 Το στεφα;νι τηω ελια;ω, ε;να σψ;µβολο ταψτισµε;νο

Διαβάστε περισσότερα

Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/2001-1 -

Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/2001-1 - Νοε;µβριοω 2001 Αγαπητοι; σψνα;δελφοι Βαδι;ζονταω προω το τε;λοω κι αψτη;ω τηω σξολικη;ω ξρονια;ω, σαω στε;λνοψµε το τε;ταρτο και τελεψται;ο τεψ;ξοω τοψ περιοδικοψ; Επικοινϖνι;α, για το 2001. Μολονο;τι

Διαβάστε περισσότερα

Εψξαριστϖ; πα;ρα πολψ; ο;λοψω, Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 2/2001 30

Εψξαριστϖ; πα;ρα πολψ; ο;λοψω, Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 2/2001 30 Εντψπϖ;;; ;σειω ενο;;; ;ω µαυητη;;; ; απο;;; ; τη σψµµετοξη;;; ; τοψ στο προ;;; ;γραµµα, απο;;; ; τοψω ;;; ;Ελληνεω και την Ελλα;;; ;δα. Τον περασµε;νο µη;να για τρειω εβδοµα;δεω, µια οµα;δα παιδιϖ;ν απο;

Διαβάστε περισσότερα

Term 1, 2005. Please circulate or photocopy for other teachers of Modern Greek at your school. The Greek Consultant Curriculum K-12 Directorate

Term 1, 2005. Please circulate or photocopy for other teachers of Modern Greek at your school. The Greek Consultant Curriculum K-12 Directorate Επικοινϖνι;;; ;α Term 1, 2005 Please circulate or photocopy for other teachers of at your school Name of teacher Signature The Greek Consultant Curriculum K-12 Directorate ΠΕΡΙΕΞΟΜΕΝΑ Γρα;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;ω

Διαβάστε περισσότερα

Neighbourhood: sample reading and responding tasks

Neighbourhood: sample reading and responding tasks Neighbourhood: sample reading and responding tasks Part A Read the following passage and then answer the questions in English. Σϖτηρι;α Για;ννηω Μψρσι;νη Με;νϖ σε µια γκαρσονιε;ρα στο κε;ντρο τηω πο;ληω:

Διαβάστε περισσότερα

Προ;σφατα (στα µε;σα τοψ Μα;η 2002), παροψσια;στηκε µε µελε;τη και εψυψ;νη τοψ κε;ντροψ εκπαιδεψτικη;ω ε;ρεψναω, το βιβλι;ο ποψ φε;ρει τον τι;τλο

Προ;σφατα (στα µε;σα τοψ Μα;η 2002), παροψσια;στηκε µε µελε;τη και εψυψ;νη τοψ κε;ντροψ εκπαιδεψτικη;ω ε;ρεψναω, το βιβλι;ο ποψ φε;ρει τον τι;τλο Σκληρα;;; ; εργαζο;;; ;µενοι νε;;; ;οι Προ;σφατα (στα µε;σα τοψ Μα;η 2002), παροψσια;στηκε µε µελε;τη και εψυψ;νη τοψ κε;ντροψ εκπαιδεψτικη;ω ε;ρεψναω, το βιβλι;ο ποψ φε;ρει τον τι;τλο εκπαιδεψτικο; σψ;στηµα.

Διαβάστε περισσότερα

Προ;γραµµα φιλοϕενι;αω ιεψυψντϖ;ν στην Ελλα;δα. Kingsgrove High School

Προ;γραµµα φιλοϕενι;αω ιεψυψντϖ;ν στην Ελλα;δα. Kingsgrove High School Προ;γραµµα φιλοϕενι;αω ιεψυψντϖ;ν στην Ελλα;δα Ενυοψσιασµε;νοι επε;στρεχαν οι διεψυψντε;ω απο; το ταϕι;δι τοψω στην Ελλα;δα, ποψ πραγµατοποιη;υηκε για δεψ;τερη σψνεξη; ξρονια;. Προ;κειται για το προ;γραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού 19 Ιανουαρίου 2006 Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού Εγκαίνια της έκθεσης «Τα μάρμαρα του Παρθενώνα» στην αίθουσα Schwanenhalle του Δημαρχείου της Φραγκφούρτης. Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Σο 1991 εισήχθη στο Υιλοσοφική χολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΡΟΔΟΣ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΡΟΔΟΣ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΒΑΘΜΙΔΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΞΗ: ΣΤ ΡΟΔΟΣ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Διάβασε προσεκτικά τις ερωτήσεις και προσπάθησε

Διαβάστε περισσότερα

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1)

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) «Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) Πρόσωπα: Μαθητές ασκάλα Κύριος Τροχαιάκης (αστυνοµικός της τροχαίας) Παιδιά ΣΚΗΝΗ 1 (στην τάξη) Χτυπά κουδούνι και µπαίνει µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επικοινωνία ΣυνΚίνησις 2155304973, 6973933877 info@sinkinisis.com www.sinkinisis.com ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα

ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα αετώματα, στις μετώπες και στη ζωφόρο του Παρθενώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ, ΑΝ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΡΟΝΗΣΗ, ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΡΑΜΑ. Δημιουργία Προκείμενου. Σύντομη περίληψη της Ιστορίας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΡΑΜΑ. Δημιουργία Προκείμενου. Σύντομη περίληψη της Ιστορίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΡΑΜΑ Με αφορμή το παραμύθι Η δέκατη τρίτη Θεά και τα κλεμμένα γλυπτά (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010) θα σχεδιάσουμε και θα υλοποιήσουμε τις αρχές του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση και διαφήμιση

Τηλεόραση και διαφήμιση Τηλεόραση και διαφήμιση Δείτε τι έγραψαν μερικά παιδιά για τις διαφημίσεις:... Σε κάθε σπίτι σήμερα έχει μπει η τηλεόραση και, όπως γνωρίζουμε, κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε από τις διάφορες διαφημίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη 1 Ο μικρός δράκος Μου ζούσε μαζί με τη μαμά και τον μπαμπά του πάνω σ ένα πολύ ψηλό βουνό, μέσα σ ένα πολύ μεγάλο δέντρο. Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη Μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε.

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε. Μάχη Νικολάρα: Θα μιλήσουμε για τον τομέα της εκπαίδευσης από μια άλλη σκοπιά. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας εχθές ανέτρεψαν κατά κάποιο τρόπο τον προγραμματισμό αυτής της εκπομπής, όμως όλα

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιχνίδια είναι δημιουργήματα του Ελληνικού πολιτισμού με ρίζες που φτάνουν στην

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ 21-24 Mαρτίου ΦΕΣΤΙΒΑΛ 21 Mαρτίου παγκόσμια ήμερα κουκλοθέατρου

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ 21-24 Mαρτίου ΦΕΣΤΙΒΑΛ 21 Mαρτίου παγκόσμια ήμερα κουκλοθέατρου τίο υ αρ ια σμ ΘΕΑ ΤΟ 2 ήμ 1-2 ερ 4 Ρ α κ Mα ου ρτ Υ κλο ίου θέ ατ ρ ου ΚΛΟ ΚΟΥ γκό πα ΣΤΙ Β 21 ΑΛ M ΦΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Είναι τεράστια η χαρά, η τιμή και η συγκίνηση που μου δίνεται η ευκαιρία,

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας,

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, ZORBA PHOTOS REMARKS Delivered in Greek by Emmanuel Velivasakis at the Conclusion of the Zorba the Greek Play. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, Λέγομαι Μανώλης Βεληβασάκης, και είμαι

Διαβάστε περισσότερα

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν.

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι μόνος είναι απλά ένα όνειρο. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι με άλλους μαζί είναι πραγματικότητα. John Lennon Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1 Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών Αθήνα 2012 τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων!

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων! OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! & των ανθρώπων! συνδιοργάνωση Kαλοκαίρι 2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Και να αδερφέ μου που

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Η φίλη μας η ανακύκλωση Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Στην όμορφη πολιτεία με το γαλάζιο ουρανό μια μικρή παρέα από σκουπίδια συναντήθηκε για να κουβεντιάσει το μέλλον της. Ο Αλουμίνης,

Διαβάστε περισσότερα

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει < Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Συγγραφή παραμυθιού: Εύα Στεφανάτου, εκπ/κός, υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Π.Ε. Ν. Ηρακλείου Επιμέλεια εικονογράφησης & ηλεκτρονική επεξεργασία: Εύα Στεφανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια πολλά! Το πιο τρελό ταξίδι! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας

Χρόνια πολλά! Το πιο τρελό ταξίδι! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας Το πιο τρελό ταξίδι! Γιατί όλοι οι μεγάλοι στο ξεκίνημα υπήρξαν παιδιά (λίγοι όμως το θυμούνται) Χρόνια πολλά! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας [Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 4 Διάρκεια; 2.30 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

2012-2013 ΡΟ ΟΣ 20 ΜΑΪΟΥ. έχεις. κενών ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! τονίσεις όπου. χρειάζεται. ρόλους. 1994 βραβεύτηκε. 2. Προσπάθησε ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

2012-2013 ΡΟ ΟΣ 20 ΜΑΪΟΥ. έχεις. κενών ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! τονίσεις όπου. χρειάζεται. ρόλους. 1994 βραβεύτηκε. 2. Προσπάθησε ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 01-013 Ι ΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟ ΙΩΝ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 01-013 ΒΑΘΜΙ Α: ΗΜΟΤΙΚΟΟ ΤΑΞΗ: Ε ΡΟ ΟΣ 0 ΜΑΪΟΥ 01 ιάβασε προσεκτικά τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1 H Ελλάδα Κάνετε ερωτήσεις και απαντήσεις. Χρησιμοποιήσετε τις λέξεις κοντά, μακριά, δίπλα, απέναντι, δεξιά, αριστερά, πίσω... Καβάλα. Θάσος.

1 H Ελλάδα Κάνετε ερωτήσεις και απαντήσεις. Χρησιμοποιήσετε τις λέξεις κοντά, μακριά, δίπλα, απέναντι, δεξιά, αριστερά, πίσω... Καβάλα. Θάσος. ΜΑΘΗΜΑ ΔΥΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 H Ελλάδα Κάνετε ερωτήσεις και απαντήσεις. Χρησιμοποιήσετε τις λέξεις κοντά, μακριά, δίπλα, απέναντι, δεξιά, αριστερά, πίσω... Θεσσαλονίκη Καβάλα Κέρκυρα Θάσος Σαμοθράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΑ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: F-F2 A. Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα ΚΩ. ΕΡ/ΓΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΑ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: F-F2 A. Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα ΚΩ. ΕΡ/ΓΙΟΥ ΚΩ. ΕΡ/ΓΙΟΥ Ζ1 ΜΟΝΑ Α ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΩ. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ (ίδιο µε φόρµα επαφών και κύριο ερωτηµατολόγιο) Ζ2 Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ F-F2 A (Γύρος 1 2002) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

You & I. ΑΝΤΡΑΣ Γεια σου.

You & I. ΑΝΤΡΑΣ Γεια σου. You & I 1 η σκηνή Μια ερηµική στάση λεωφορείου στη µέση του πουθενά. Ένα αµάξι σταµατάει στη µέση ενός επαρχιακού δρόµου. Ένας άντρας (του οποίου το πρόσωπο δεν βλέπουµε) βγαίνει από το όχηµα και κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του!

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Όλοι οι γονείς, αλλά ιδιαίτερα οι μονογονείς, έχουν ένα άγχος παραπάνω σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του παιδιού τους. Μία φίλη διαζευγμένη με ένα κοριτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας

Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας Κείμενο: Κατερίνα Βαϊμάκη Εικονογράφηση: Ρεβέκκα Βεδέ Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας Ευρωπαϊκή Ένωση Ταµείο Συνοχής «Επενδύοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη.

Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη. Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη. Η γιορτή της µητέρας στην Ελληνική Μυθολογία Η πρωταρχική

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς

Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς Λίγα Λόγια Το Hellas Alive καλύπτει πέντε επίπεδα γλωσσοµάθειας της Ελληνικής.Το κάθε επίπεδο χωρίζεται σε 15 ενότητες µε κάθε ενότητα να αναπτύσσεται σε 4 µαθήµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ» «Στερνή μου γνώμη, να σε είχα πρώτα», λέει ο σοφός λαός μας. Και πόσο δίκιο έχει, μονολογεί ο Κωνσταντής,

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι,

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Όπως πολλοί Βρετανοί της γενιάς μου, μεγάλωσα σε μια οικογένεια και πήγα σε ένα σχολείο όπου η μνήμη και η απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή

Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελική εργασία ως επιστέγασμα της τετραετούς πορείας στην εκπαίδευση είναι μια σκέψη που μπαίνει στον πρώτο χρόνο. Είναι μια σκέψη που ζυμώνεται, προκαλεί απορία,

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Μιλάς ελληνικά; Γεια σου Απόστολε! Μιλάς γαλλικά; Όχι, δεν μιλάω καθόλου γαλλικά. Μιλάω γερμανικά.

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Μιλάς ελληνικά; Γεια σου Απόστολε! Μιλάς γαλλικά; Όχι, δεν μιλάω καθόλου γαλλικά. Μιλάω γερμανικά. ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Μιλάς ελληνικά; A ΜΕΡΟΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Ειρήνη: Αλέξανδρος: Ελένη: Σοφία: Βασιλική: Πολ: Κωνσταντίνος: Απόστολος: Βασιλική: Μπρους: ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Μιλάς ελληνικά; Γεια σου Αλέξανδρε!

Διαβάστε περισσότερα

Χειροποιήµατα. 32 EΛΕΥΘΕΡΟΣ TΥΠΟΣ Κυνήγι

Χειροποιήµατα. 32 EΛΕΥΘΕΡΟΣ TΥΠΟΣ Κυνήγι 32 EΛΕΥΘΕΡΟΣ TΥΠΟΣ Κυνήγι Κώστας Μάρκου Γκλίτσες για αγανακτισµένους! Ενας συνταξιούχος του ΟΤΕ, µε καταγωγή από την ορεινή Κορινθία, από τη στιγµή που πήρε τη σύνταξή του είχε δύο επιλογές: Ή να αποβλακωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

είναι κάποια πράγματα, τίποτα τελικά δεν είναι αυτονόητο. Αυτό το κατάλαβα ευρωπαϊκή χώρα, να αξιολογούμε δηλαδή τους εκπαιδευτικούς, συνολικά τις

είναι κάποια πράγματα, τίποτα τελικά δεν είναι αυτονόητο. Αυτό το κατάλαβα ευρωπαϊκή χώρα, να αξιολογούμε δηλαδή τους εκπαιδευτικούς, συνολικά τις ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, φαίνεται ότι όσο αυτονόητα και αν είναι κάποια πράγματα, τίποτα τελικά δεν είναι αυτονόητο. Αυτό το κατάλαβα ακούγοντας την προηγούμενη εισήγηση. Συζητάμε

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξης Τσαγκαρό ουλος

Αλέξης Τσαγκαρό ουλος 1 2 Αυτά τα χρόνια στο σχολείο έρασα καλά µε τους φίλους µου και µε τους δασκάλους µου, την κυρία Γιούλα, την κυρία Βάσω, την κυρία Αντιγόνη, τον κύριο Πάνο, την κυρία Ελένη και την κυρία Γλυκερία. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία μάς διδάσκει ότι όποτε η Ελλάδα κλυδωνίζεται, μαζί της κλυδωνίζεται και η Ευρώπη.

Η ιστορία μάς διδάσκει ότι όποτε η Ελλάδα κλυδωνίζεται, μαζί της κλυδωνίζεται και η Ευρώπη. The Economist 19 th Roundtable with Government of Greece EUROPE: THE COMEBACK? GREECE: HOW RESILIENT? Brainstorming with the new Greek government and world leaders Ξενοδοχείο InterContinental, 14-15/5/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ ΤΑΞΗ Δ 1

Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ ΤΑΞΗ Δ 1 Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ ΤΑΞΗ Δ 1 Στα πλαίσια της «Ευρωπαϊκής εβδομάδας πολιτισμού» συμμετείχαμε τα τμήματα Δ 1 και Δ 2 και το τμήμα Ε 2 του σχολείου μας, σε μια περιήγηση στα πολιτιστικά μέρη του Γερίου

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος -ένας µονόλογος-

Το τέλος -ένας µονόλογος- Το τέλος -ένας µονόλογος- Γυναίκα µόνη, όµορφη, τριακονταετής. Καθιστή, µετά όρθια, πάντα µόνη. Χώρος κλειστός, ελάχιστα φωτεινός, παλιά ωραίος. Η ατµόσφαιρα έχει κάτι το πένθιµο. Το πρόσωπο κάτι το µόνιµο

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Παίζουµε, µαθαίνουµε και διασκεδάζουµε µε το βιβλίο δραστηριοτήτων του Disney Junior

Παίζουµε, µαθαίνουµε και διασκεδάζουµε µε το βιβλίο δραστηριοτήτων του Disney Junior EXOFYLLO FINAL.pdf 1 /11/14 :10 µ.µ. Disney Παίζουµε, µαθαίνουµε και διασκεδάζουµε µε το βιβλίο δραστηριοτήτων του Disney Junior JUNIOR 2014 HI RES FINAL.indd 1 ιαθέσιµο στον /11/14 1:41 μ.μ. 17/11/14

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Το μαγικό ραβδάκι Το ίδιο έγινε με όλα τα γεγονότα, τα πρόσωπα και τα πράγματα που άγγισε με το μαγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα