Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ (1909-1910)"

Transcript

1 Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ( ) Η έλευση του Ελευθέριου Βενιζέλου «Ήρθανε τα Χριστούγεννα (του 1909) και πριν µπει ο καινούργιος χρόνος κατέφθασε από την Κρήτη ο Βενιζέλος. Όλο γι αυτόν µιλούσαν στο σπίτι, στη γειτονιά, στο φαρµακείο, στο κουρείο, οι δάσκαλοι στα διαλείµµατα, ο κουλουρτζής στο δρόµο. Κι ο Στέφανος απορούσε τι το σπουδαίο είχε για να ναι συνέχεια στο κέντρο κάθε συζήτησης. Να έρχεται και να επανέρχεται το όνοµά του µε κάθε αφορµή, µέρες, εβδοµάδες, µόνιµα πια, σαν κάτι να χε αλλάξει στην Ελλάδα...» ( Γ. Θέµελης, Η αναλαµπή, 2003). Δύο µήνες µετά την εκδήλωση του Κινήµατος στο Γουδί, στις 20 Οκτωβρίου 1909, ο Στρατιωτικός Σύνδεσµος εξουσιοδότησε τον υπολοχαγό Κονταράτο να προσεγγίσει τον Ελευθέριο Βενιζέλο και να του απευθύνει πρόσκληση, διατυπωµένη σε απόρρητη επιστολή, προκειµένου να δροµολογήσει τη συµφιλίωση του επαναστατηµένου στρατού µε τα πολιτικά κόµµατα. Ο Κρητικός πολιτικός, παρά την επιφυλακτική του στάση, απάντησε θετικά στο αίτηµα της επαναστατικής επιτροπής: «Προς τον αρχηγόν του Στρατιωτικού Συνδέσµου και τα µέλη της Διοικούσης τον Σύνδεσµον Επιτροπής Αξιότιµοι Κύριοι, Έλαβον την επιστολήν, την οποίαν µου εκάµατε την τιµήν να µου πέµψητε δια του λοχαγού κ. Κονταράτου. Ως τίθεται προ εµού το ζήτηµα εν τη επιστολή ταύτη, αρνητική κατ αρχήν απάντησις εκ µέρους µου δεν είνε επιτετραµένη. Αλλά δεν δύναµαι, εξ άλλου ουδέ κατ αρχήν να δηλώσω, ότι είµαι έτοιµος να αναλάβω την αρχήν, εφόσον εγγυτέρα µελέτη της καταστάσεως δεν µε πείση, ότι το συµφέρον του Έθνους µου επιβάλλει τούτο ως επιτακτικόν καθήκον. Όπως δυνηθώ να προβώ εις την αναγκαίαν τούτου προκαταρκτικήν µελέτην αναγκάζοµαι να έλθω εις Αθήνας, περί το τέλος της εβδοµάδος, καίτοι επιµελώς απέφυγα µέχρι σήµερον το ταξίδιον τούτο και ήλπιζον, ότι Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ήρθε στην Αθήνα λίγο καιρό µετά

2 θα ηδυνάµην να αποφύγω αυτό µέχρι τέλους. Μετά του κ. Κονταράτου συνεννοήθην περί της ανάγκης όπως η έλευσίς µου µείνη άγνωστος εις τους πολλούς, όσον το δυνατόν επί πλείονας ηµέρας. Μετά πάσης τιµής Ελευθέριος Βενιζέλος» Στις 28 Δεκεµβρίου 1909 ο Ελευθέριος Βενιζέλος, συνοδευόµενος από τον Κρητικό πολιτευτή Κωνσταντίνο Μάνο, αποβιβάστηκε στον Πειραιά. Η είδηση της έλευσής του έγινε αµέσως γνωστή και µαζί µε τους αξιωµατικούς του συνδέσµου που τον υποδέχθηκαν συγκεντρώθηκαν και πολλοί δηµοσιογράφοι, οι οποίοι απαθανάτισαν τις πρώτες στιγµές ενός γεγονότος που έµελλε να είναι η αφετηρία καθοριστικών εξελίξεων για τους Έλληνες. Σηµαντική όµως µερίδα του Τύπου, που βρισκόταν υπό την επιρροή της Αυλής και των κοµµάτων, εξαπέλυσε αρχικά σφοδρή επίθεση εναντίον του Βενιζέλου, θεωρώντας ότι ο σύνδεσµος θα τον επιβάλλει στην εξουσία µε τη δύναµη των όπλων. Ταυτόχρονα υπήρχαν σηµαίνοντα πρόσωπα αλλά και άλλοι παράγοντες, λιγότερο γνωστοί και ισχυροί, οι οποίοι τάχθηκαν εξαρχής στο πλευρό του, επιδιώκοντας µε τον τρόπο αυτό αφενός την εξυγίανση του πολιτικού κόσµου και το συνεπακόλουθο εκσυγχρονισµό των θεσµών και αφετέρου τη ριζοσπαστική αλλαγή του πολιτειακού χάρτη. Μέσα σε αυτή τη συγκεχυµένη από διαδόσεις και φήµες ατµόσφαιρα τα πράγµατα φαίνεται πως εξελίχθηκαν διαφορετικά και ο επαναστάτης του Θέρισου, µε το ξεχωριστό πολιτικό του ένστικτο και την εξαιρετική διορατικότητά του, αντί να βιαστεί να αναλάβει την εξουσία, προσδιόρισε τον ρόλο του σε συνδυασµό αφενός µε τη µεγάλη διάρκεια που είχαν τα γεγονότα και αφετέρου µε το πολυσήµαντο µήνυµα που είχε η πολιτική ρήξη του Αυγούστου του Η πρώτη εµφάνισή του στη διοικητική επιτροπή του Στρατιωτικού Συνδέσµου και η ανάπτυξη των απόψεών του αποτέλεσαν την κρίσιµη καµπή στην πορεία της επιβολής του. Μετά τις ευχαριστίες του ο Βενιζέλος επιφύλαξε στον Νικόλαο Ζορµπά και τους αξιωµατικούς µία όχι και τόσο ευχάριστη έκπληξη, καθώς µε προσεγµένη και ήπια γλώσσα, αλλά µε σαφείς όρους και χωρίς να διστάσει να θίξει τα «κακώς κείµενα» στην κορυφή της πολιτείας διατύπωσε αυστηρή κριτική για τις πρωτοβουλίες και την τακτική του Συνδέσµου, επισηµαίνοντας ότι :«Υπήρξε, κύριοι, σφάλµα και σφάλµα βαρύτατο, να Ο Βενιζέλος αποβιβάστηκε στον Πειραιά στα τέλη

3 στραφήτε κατά των πολιτικών κοµµάτων και να επιδιώξητε την ανόρθωσιν µε Νόµους, τους οποίους υποχρεώσατε να ψηφίσουν, ενώ έπρεπε να στραφήτε κατά του κυρίως υπευθύνου της καταστάσεως, ο οποίος είναι αυτός ο ρυθµιστής του πολιτεύµατος. Αφού επανεστατήσατε και εγίνατε κύριοι του πεδίου, αντί να παραδώσητε την εκτέλεσιν του προγράµµατός σας εις τους υπαιτίους αυτής της καταστάσεως και να δεχθήτε την ανάθεσιν της εξουσίας εις κοµµατικήν κυβέρνησιν, έπρεπε να αναλάβητε σεις οι ίδιοι την εξουσίαν κι εγκαθιδρύοντες δικτατορίαν να διοικήσετε την χώραν δια διαταγ- µάτων, επί εν τουλάχιστον έτος και µετά τούτο να συγκαλέσητε Εθνοσυνέλευσιν, όπως ρυθµίση τα του πολιτεύµατος και περιστείλει τας παραβάσεις του ανευθύνου... Η ανάµιξίς του προ πάντων εις την εξωτερικήν πολιτικήν του Κράτους, της οποίας την διεύθυνσιν έχει αναλάβει, κατ αξιόµεµπτον ανοχήν των εκάστοτε Κυβερνήσεων, εζη- µίωσε τα εθνικά συµφέροντα!... Εάν ο Βασιλεύς διεφώνει, δεν είχε παρά να παραιτηθή. Και, αν δεν ήθελε να το πράξη, θα ήτο εύκολον να εξαναγκασθή να απέλθη και να εκλέξωµεν άλλον, χωρίς τούτο να παρουσιάση κανένα κίνδυνον εσωτερικής διαταραχής ή εξωτερικής επεµβάσεως, ως κακώς εφοβήθητε, διότι πάντες αποδέχονται τα τετελεσµένα γεγονότα. Άλλωστε έχοµεν ήδη βλαστούς δένδρου εγκλιµατισθέντος και δεν παρουσιάζεται απόλυτος ανάγκη να αναζητήσωµεν αλλού τον αντικαταστάτην, διότι δυνάµεθα να εκλέξωµεν µεταξύ των υπαρχόντων βλαστών. Αν δεν είναι αρεστός ο διάδοχος δυνάµεθα να ανακηρύξωµεν Βασιλέα τον επίδοξον Διάδοχον ή τον αδελφόν του, εάν κρίνωµεν τούτο καλλίτερον και να θέσωµεν αυτόν υπό κηδεµονίαν πεπειραµένων ανδρών, τα δε γενόµενα να κυρωθώσιν υπό Εθνικής Συνελεύσεως την οποίαν δυνάµεθα να συγκαλέσωµεν...». Ο Κρητικός πολιτικός στην πρόταση του Συνδέσµου να αναλάβει τα ηνία της διακυβέρνησης της χώρας αρνήθηκε κατηγορηµατικά: «Κρίνω εντελώς ασύµφορον, κύριοι, και δια την χώραν και δι εµέ τον ίδιον, να αναλάβω την κυβέρνησιν. Είµαι ξένος. Και ως είναι πολύ ευνόητον, θα έχω µεγάλας αντιδράσεις όχι µόνον εκ µέρους των κοµµάτων, αλλά και εκ µέρους του βασιλέως, διότι δεν αγνοείτε, βεβαίως, ότι θεωρούµαι, αντιδυναστικός...». Ταυτόχρονα όµως αποδέχθηκε τον καίριο ρόλο του διαµεσολαβητή ανάµεσα στον Στρατιωτικό Σύνδεσµο και στους πολιτικούς αρχηγούς, υποδεικνύοντας τον Στέφανο Σκουλούδη και τον Στέφανο Δραγούµη ως τους καταλληλότερους για τον θώκο του νέου πρωθυπουργού. «Εάν ο Βασιλεύς διεφώνει, δεν είχε παρά να παραιτηθή. Και,

4 Ο Βενιζέλος διαµεσολαβητής Ο Βενιζέλος αµέσως µετά άρχισε τις διαβουλεύσεις µε τους εκπροσώπους των πολιτικών κοµµάτων. Προηγουµένως είχε καταφέρει να πείσει τον Σύνδεσµο να αποδεχθεί τη διάλυσή του και το πρώτο µέληµά του πλέον ήταν να διασκεδάσει τους φόβους των πολιτικών ότι στόχευε να πολιτευτεί στην Ελλάδα. Οι κινήσεις του ήταν καλά σταθµισµένες και γρήγορες, και η αφετηρία των πρωτοβουλιών του εδραζόταν στο σκεπτικό ότι βρισκόταν για πολύ λίγες ηµέρες στην Αθήνα και ήταν πρώτης τάξεως ευκαιρία να απαλλαγούν τα κόµµατα από τον Σύνδεσµο, τον οποίο είχε πείσει να διαλυθεί. Στην προσπάθειά του αυτή ο Βενιζέλος ζητούσε από τους συνοµιλητές του να τον διευκολύνουν, αν δεν ήθελαν να έχουν τον στρατό τιµητή της πολιτικής ζωής και µάλιστα µέσα σε κλίµα διαρκούς αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Στον κύκλο αυτών των επαφών ο Βενιζέλος, ενώ κανονικά έπρεπε να δει πρώτο τον Γεώργιο Θεοτόκη ως αρχηγό της πλειοψηφίας, συνάντησε τον Δηµήτριο Ράλλη και γνωρίζοντας το πάθος του εναντίον του Μαυροµιχάλη χρησιµοποίησε απέναντι σε εκείνον αυτό το χαρτί. Του επισήµανε πως για να αποµακρυνθεί από την εξουσία η κυβέρνηση Μαυροµιχάλη θα έπρεπε να συµφωνήσουν τα πολιτικά κόµµατα στη σύγκληση εθνοσυνέλευσης και κατόπιν να σχηµατιστεί νέα κυβέρνηση µε αυτή την αποστολή. Ο ίδιος ο Κρητικός πολιτικός δεν ήθελε να σχηµατίσει κυβέρνηση, διότι δεν στόχευε να πολιτευτεί στην Ελλάδα, όταν µάλιστα το Κρητικό ζήτηµα παρέµενε ανεπίλυτο. Αναζητούνταν λοιπόν το κατάλληλο πρόσωπο για την πρωθυπουργία. Μετά τον Ράλλη, που αποδέχθηκε αβίαστα τις απόψεις του, ο Βενιζέλος συνάντησε τον Θεοτόκη στο σπίτι του. Το πρώτο και σηµαντικότερο επιχείρηµα που επικαλέστηκε ο Κρητικός πολιτικός στη συζήτηση ήταν η διάλυση του Συνδέσµου υπό την προϋπόθεση ότι ο στρατός θα επέστρεφε στους στρατώνες και τα έργα του και η εξουσία θα παραδινόταν στη λαϊκή κυριαρχία, η οποία θα εκφραζόταν αβίαστα µέσα από τις εργασίες της εθνοσυνέλευσης. Ο Θεοτόκης συµφώνησε ασµένως στη διάλυση του Συνδέσµου, ενώ διατύπωσε ορισµένες µάλλον τυπικές επιφυλάξεις για τη σύγκληση της εθνοσυνέλευσης, παρατηρώντας ότι το σύνταγµα δεν επέτρεπε στη Βουλή να αποφασίσει σε µία και µόνο σύνοδό της τη σύγκληση εθνοσυνέλευσης. Για τον σκοπό αυτό απαιτούνταν να λάβει η Βουλή δύο φορές τη συγκεκριµένη απόφαση. Ο Βενιζέλος επανήλθε µε ισχυρότερα επιχειρήµατα, Ο Δηµήτριος Ράλλης ήταν ο πρώτος πολιτικός που συνά-

5 λέγοντας ότι σε έκτακτες περιστάσεις οι τύποι παραµερίζονται µπροστά στην ουσία, προκειµένου να επιτευχθεί ο επιδιωκόµενος στόχος. Στην υποθετική περίπτωση µάλιστα που ο Σύνδεσµος διαλυόταν, γεγονός δύσκολο διότι η κίνηση αυτή θα θεωρείτο παραδοχή ήττας, η Βουλή θα διαλυόταν, θα προκηρύσσονταν εκλογές και το ίδιο θα έκαναν οι Κρητικοί, οι οποίοι στη συνέχεια θα έστελναν τους βουλευτές τους στο ελληνικό κοινοβούλιο, µία εξέλιξη ασύµφορη και εθνικά επιζήµια. Στους κόλπους µίας αναθεωρητικής Βουλής όλα αυτά θα αποφεύγονταν και ο τόπος θα έβγαινε από το αδιέξοδο. Ο Θεοτόκης επέµεινε στις θέσεις του, µε συνέπεια ο Βενιζέλος να του επισείσει τον κίνδυνο επιβολής δικτατορίας εκ µέρους του Συνδέσµου. Ο Θεοτόκης φάνηκε στιγµιαία ότι ταράχθηκε. Η συνοµιλία ωστόσο διακόπηκε στο σηµείο αυτό και ο Κρητικός διαµεσολαβητής έφυγε µε τη βεβαιότητα πως αν η επαναστατική επιτροπή επέµενε στο ζήτηµα της εθνοσυνέλευσης, ο Κερκυραίος ευπατρίδης θα την αποδεχόταν, µε αντάλλαγµα τον τερµατισµό της επαναστατικής κινητοποίησης και την επιστροφή του στρατού στα καθήκοντά του. Ο Βενιζέλος συνάντησε τελευταίο στον κύκλο αυτών των επαφών τον Στέφανο Δραγού- µη, τον οποίο κέρδισε αµέσως, αφήνοντας αόριστα έναν υπαινιγµό ότι εκείνος µπορεί να ήταν ο πιθανός διάδοχος του Μαυροµιχάλη. Οι διαβουλεύσεις όµως αυτές του Βενιζέλου µε τους εκπροσώπους του πολιτικού κόσµου και ειδικότερα µε τον Θεοτόκη προσέκρουσαν σε σοβαρά εµπόδια και διχογνωµίες. Τις δυσκολίες αυτές ο Κρητικός πολιτικός προσπάθησε να υπερκεράσει, αποστέλλοντας στον Νικόλαο Ζορµπά µία επιστολή µε ιδιαίτερη ιστορική σηµασία: «Αθήναι τη 11 Ιανουαρίου 1910 Κύριε Αρχηγέ, Εις τας πρωινάς εφηµερίδας του Σαββάτου εδηµοσιεύθησαν δηλώσεις γενόµεναι την προτεραίαν υπό του κ. Θεοτόκη προς τους φίλους του. Κατά τας δηλώσεις ταύτας ο κ. Θεοτόκης απέκρουσεν απολύτως και κατηγορηµατικώς την προταθείσαν σύγκλησιν αναθεωρητικής Συνελεύσεως, προσέθεσε δε συγχρόνως, ότι, καθ ας είχε πληροφορίας και ο Σύνδεσµος δεν εζήτει την σύγκλησιν αυτής. Άµα λαβών γνώσιν των δηλώσεων τούτων του κ. Θεοτόκη εκ της αναγνώσεως των εφηµερίδων έσπευσα να επισκεφθώ υµάς, παρακαλέσας να µοι γνωρίσητε, αν αληθώς ο Σύνδεσµος έχη ήδη άλλην γνώµην Ο αρχηγός του Στρατιωτικού Συνδέσµου, Νικόλαος Ζορµπάς,

6 επί του ζητήµατος τούτου, από εκείνην, την οποίαν µου ανεκοίνωσε την εσπέραν της Πέµπτης ότε ρητώς επέστησα την προσοχήν της Επιτροπής του Συνδέσµου επί του γεγονότος, ότι ο Θεοτόκης θα ήθελε ν αποφύγη την σύγκλησιν της Συνελεύσεως, απεδέχετο δε αυτήν µόνον αν ευρίσκετο ενώπιον αποφάσεως του Συνδέσµου να µη δεχθή την προταθείσαν λύσιν, αν αύτη δεν περιελάµβανε και την σύγκλησιν της Συνελεύσεως. Υµείς δε, κ. Αρχηγέ, ευηρεστήθητε να µου απαντήσητε, ότι ουδεµία µεταβολή επήλθεν εις τας γνώµας της Επιτροπής επί του σηµείου τούτου, ότι θεωρείτε όλως απίθανον, ότι τα νέα µέλη της Επιτροπής θα έχουν διάφορον γνώµην από τα παλαιά ως προς τούτο και µε εξουσιοδοτήσατε να κάµω οιανδήποτε ήθελον χρήσιν της βεβαιώσεως υµών ταύτης. Αµέσως µετά την επίσκεψιν ταύτην έσπευσα να στείλω εις τον κ. Θεοτόκην την εποµένην επιστολήν: Κύριε Πρόεδρε,... Ευηρεστήθητε να µου δηλώσητε, ότι εγκρίνετε µεν πλήρως κατά τα λοιπά τας σκέψεις µου, διαφόρως όµως έχετε προς την ιδέαν της Συνελεύσεως, ην θεωρείτε ουχί απηλλαγµένην κινδύνων και µόνον τότε θ απεδέχεσθε αυτήν, αν η επανάστασις άνευ τούτου απέστεργε να τερµατισθή. Σήµερον αι εφηµερίδες της πρωτευούσης αναγράφουν χθεσινάς υµών δηλώσεις προς τους υµετέρους φίλους, καθ ας αποκρούετε απολύτως την ιδέαν της Εθνοσυνελεύσεως. Θα σας είµαι ευγνώµων κ. Πρόεδρε, εάν ευαρεστηθήτε να µοι γνωρίσητε, αν καλώς αντελήφθην τας δηλώσεις ας µοι εκάµατε κατά την προ οκταηµέρου συνάντησίν µας ή όχι,... Εις την επιστολήν ταύτην εδόθη µοι χθες η εποµένη απάντησις: Αξιότιµε κύριε,... Εις τα επιχειρήµατα, άπερ ανέπτυξα υµίν κατά της ιδέας της Εθνοσυνελεύσεως παρετηρήσατε, ότι είναι ενδεχόµενον, ότι η επανάστασις θα απέστεργεν άνευ τούτου να τερ- µατισθή. Εις την παρατήρησιν ταύτην απήντησα, ότι εν τοιαύτη περιπτώσει επιβάλλεται η επί του θέµατος συζήτησις. Γ. Θεοτόκης Ο Σύνδεσµος γνωρίζει, ότι την γνώµην µου περί του πρακτέου έδωσα επιµόνως ζη- Η διοικητική επιτροπή που συγκάλεσε ο Ζορµπάς κατά-

7 τηθείσαν, ότι δε παρέτεινα την εν Αθήναις διατριβήν µου αιτήσει του Συνδέσµου, ελπίσας, ότι η µεσολάβησις µου ηδύνατο να συντελέση εις την αναγκαίαν προσέγγισιν των διαφόρων παραγόντων, εκ της συννενοήσεως των οποίων εξαρτάται η λήξις της παρούσης κρίσεως, κατά τρόπον εξασφαλίζοντα όσον ένεστι µεγαλυτέρας επιτυχίας υπέρ του ανορθωτικού αγώνος και επιτρέποντα την αντιµετώπισιν του τε οικονοµικού χάους και του Κρητικού ζητήµατος. Κρίνων ήδη, ότι η µεσολάβησίς µου, αντί της ελπισθείσης συννενοήσεως προεκάλεσε µόνον παρεξηγήσεις, παρακαλώ τον Σύνδεσµον να θεωρήση ως λήξασαν πάσαν ανάµιξίν µου εν τω ζητήµατι. Μετ εξόχου τιµής Ελευθέριος Βενιζέλος». Διαβάζοντας αυτή την επιστολή ο Ζορµπάς έµεινε εµβρόντητος, γιατί ήξερε τι τον περίµενε µετά την αναχώρηση του Βενιζέλου για την Κρήτη, οπότε έσπευσε να τον συναντήσει. Εκεί όµως τον ανέµενε µία νέα έκπληξη, καθώς ο Κρητικός πολιτικός έκανε επιδεικτικά τις τελευταίες ετοιµασίες πριν εγκαταλείψει το ξενοδοχείο του. Ο διάλογος ανάµεσα στους δύο άνδρες ήταν έντονος. Ο Βενιζέλος επεσήµανε ότι του ήταν αδύνατο να συνεχίσει τις διαπραγµατεύσεις, στις οποίες οι εντολείς επικοινωνούσαν πίσω από την πλάτη του εντολοδόχου µε τον ηγέτη της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας Θεοτόκη, προκειµένου να συνοµολογήσουν εντελώς διαφορετικά πράγµατα από αυτά τα οποία συµφώνησαν µε τον εντολοδόχο. Ο Ζορµπάς αρνήθηκε κατηγορηµατικά ότι υπήρχε ένας τέτοιος δίαυλος επικοινωνίας και πολύ περισσότερο µία ανάλογη συµφωνία ανάµεσα στον Σύνδεσµο και στον Θεοτόκη και για να µεταπείσει τον Βενιζέλο υποστήριξε ότι θα συγκαλούσε τη διοικητική επιτροπή άµεσα, όντας βέβαιος πως εκείνη θα επαναβεβαίωνε την εντολή των διαπραγµατεύσεων προς τον Κρητικό διαµεσολαβητή. Το ίδιο κιόλας βράδυ ο Ζορµπάς συγκάλεσε τη διοικητική επιτροπή σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειµένου να επανεξεταστεί η κατάσταση, όπως αυτή είχε διαµορφωθεί τελευταία. Κύριο µέληµά της διοικητικής επιτροπής ήταν να προσπαθήσει να µεταπείσει τον Βενιζέλο για να συνεχιστούν οι διαπραγµατεύσεις του µε τους πολιτικούς αρχηγούς, προκειµένου να συναινέσουν όλοι, συµπεριλαµβανοµένου του Θεοτόκη, στη σύγκληση εθνοσυνέλευσης. Ο Βενιζέλος υπαναχώρησε από την αρχική του θέση και δέχθηκε να συνεχίσει τον Τµήµα της πλατείας Συντάγµατος µε κόσµο και το ξενοδοχείο Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της διοικητικής επιτροπής του

8 διαµεσολαβητικό του ρόλο υπό τον όρο ο Σύνδεσµος να του έδινε έγγραφη εντολή µε επίσηµο πρακτικό, στο οποίο να καταγράφονταν µε λεπτοµέρεια τα κύρια σηµεία της διαπραγµάτευσης. Ο Σύνδεσµος ευθυγραµµίστηκε µε την απαίτηση αυτή του Βενιζέλου και αµέσως την ίδια νύχτα έδωσε στον Τύπο ένα σύντοµο ανακοινωθέν, απαντώντας έτσι έµµεσα στις δηλώσεις του Θεοτόκη προς τους φίλους του. Όλες αυτές οι ζυµώσεις και ιδιαίτερα η άρνηση του αρχηγού της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας να δεχθεί την εθνοσυνέλευση, που προσέφερε τη µοναδική διέξοδο από την κρίση, σε συνδυασµό µε την ενδεχόµενη αποχώρηση του Βενιζέλου από τις συνοµιλίες ώθησαν τον Σύνδεσµο να προσκολληθεί ακόµη περισσότερο πάνω στον επαναστάτη του Θέρισου. Ο τελευταίος κερδίζοντας ολοκληρωτικά τους στρατιωτικούς µε το µέρος του θέλησε να αξιοποιήσει τώρα την επιρροή που διέθετε ο Σύνδεσµος για να εξαναγκάσει τον Θεοτόκη να συµπλεύσει µε τους σχεδιασµούς του. Σε αυτό τον διευκόλυνε σηµαντικά ένα ολίσθηµα του Κερκυραίου πολιτικού, ο οποίος, εκνευρισµένος προφανώς από το τελευταίο ανακοινωθέν των αξιωµατικών, προέβη σε ακόµη πιο αρνητικές για την εθνοσυνέλευση δηλώσεις στον Τύπο. Ο Βενιζέλος, αξιοποιώντας αριστοτεχνικά αυτό το λάθος του Θεοτόκη, απαίτησε από τη διοικητική επιτροπή να συνταχθεί το πρακτικό της εξουσιοδότησης του Συνδέσµου προς αυτόν σχετικά µε τη συνέχιση των διαπραγµατεύσεων µε τέτοιον τρόπο έτσι ώστε να στερούσε από τον Θεοτόκη και το ελάχιστο περιθώριο πειστικού επιχειρήµατος εναντίον της εθνοσυνέλευσης. Να καθοριζόταν επίσης η συγκεκριµένη εθνοσυνέλευση ως «αναθεωρητική µε περιορισµένη εντολή» υπό τον όρο οι αρχηγοί των κοµµάτων να εγγυούνταν για το περιεχόµενο και τον χαρακτήρα της. Οι στρατιωτικοί επικρότησαν ασµένως την τακτική αυτή και ζήτησαν από τον Βενιζέλο να υπαγορεύσει το σχέδιο του πρακτικού στον Αθανάσιο Λιδωρίκη, ο οποίος την εποχή εκείνη εκτελούσε χρέη γραµµατέα της διοικητικής επιτροπής του Συνδέσµου και συνάµα επίσηµου αρθρογράφου του Κινήµατος. Το κείµενο που γράφτηκε στις 13 Ιανουαρίου 1910 περιλάµβανε όλα όσα είχαν συµφωνηθεί και ήταν εκείνο που έδινε το «εναρκτήριο λάκτισµα» για τις επίσηµες και οριστικές πλέον διαπραγµατεύσεις ανάµεσα στους πολιτικούς παράγοντες. Ο Βενιζέλος άρχισε µε γρήγορο ρυθµό την ίδια νύχτα τον νέο κύκλο των επαφών του. Συνάντησε τον Δηµήτριο Ράλλη και αµέσως µετά τον Γεώργιο Θεοτόκη, ο οποίος είχε περιέλθει πλέον σε δεινή θέση. Διότι ως αρχηγός της

9 πλειοψηφίας στη Βουλή είχε την ευχέρεια να προσδιορίσει τη δικαιοδοσία της και αν φυσικά δεσµευόταν από κοινού µε τους άλλους αρχηγούς πάνω σε αυτή τη βάση, η συγκεκριµένη συµφωνία θα αποτελούσε την καλύτερη δυνατή εγγύηση για τον σεβασµό των αποφάσεων της Βουλής. Ως εκ τούτου, ο Θεοτόκης αναγκάστηκε τελικά να συναινέσει στη σύγκληση της εθνοσυνέλευσης. Ο Βενιζέλος το βράδυ της εποµένης ολοκλήρωσε τις επαφές του και ενηµέρωσε τον Νικόλαο Ζορµπά για τη δέσµευση των πολιτικών αρχηγών στη γραµµή που είχε συµφωνηθεί. Στις τη νύχτα συνήλθε η διοικητική επιτροπή και το πρακτικό της συνεδρίασής της αποδίδει ανάγλυφα τα όσα συνέβησαν στην κρίσιµη εκείνη συγκυρία: «Συνεδρίασις της 14ης Ιανουαρίου 1910 Ο κ. Βενιζέλος, εκπληρώσας την ανατεθείσαν αυτώ υπό της Επιτροπής του Στρατ. Συνδέσµου εντολήν εδήλωσεν ενώπιον αυτής, ότι συναντήσας τον αρχηγόν της µειοψηφίας εν τη Βουλή κ. Δ. Ράλλην έλαβε παρ αυτού την πλήρη ευχαρίστησιν διά την ληφθείσαν απόφασιν υπό του Συνδέσµου χθες και συντάσσεται ανεπιφυλάκτως µε αυτήν. Ο Θεοτόκης εδήλωσεν εις τον Βενιζέλον, ότι θα έστεργε και ούτος προς τα αποφασισθέντα υπό του Συνδέσµου, αλλά θα επεθύµη να γίνη τούτο, επί τω όρω ότι ο Σύνδεσµος θα διελύετο. Μετά την συγκατάθεσιν της Επιτροπής, όπως ο Σύνδεσµος περιορισθή εις τα στρατιωτικά καθήκοντά του απέχων πάσης ενεργού αναµίξεως εις την πολιτικήν, ο Βενιζέλος συναντήσας εκ νέου τον κ. Θεοτόκην, κατέστησε γνωστήν την απόφασιν της Επιτροπής, αλλ υπό τον όρον, ότι η διάλυσις του Συνδέσµου θα επακολουθήση µόνον µετά την συγκρότησιν της νέας Κυβερνήσεως, την ψήφισιν νοµοθετικών µέτρων επαρκών και την έκδοσιν του Βασιλικού Διαγγέλµατος περί Εθνοσυνελεύσεως. Ο κ. Θεοτόκης εδέχθη ταύτα, µεθ ο συγκατένευσεν εις την πτώσιν της Κυβερνήσεως εν τη Βουλή µεθαύριον Σάββατον, αφού αύριον δεν είνε τούτο δυνατόν, ως εκ του κανονισµού της Βουλής, µη υπαρχούσης, προς συνεδρίασιν αυτής, προσκλήσεως. Οι αξιωµατικοί θα είνε αύριον και µέχρι λήξεως της κυβερνητικής κρίσεως εις τους στρατώνας δια παν ενδεχόµενον, θα ληφθώσι δε πάντα τα µέτρα, όπως µη γίνη διατάραξίς τις της Δηµοσίας τάξεως. Απεφασίσθη η κοινοποίησις των ανωτέρω αποφάσεων εις τα ενταύθα και εις τα της επαρχίας τµήµατα». Το κρίσιµο ερώτηµα που ανέκυψε µετά τη συνεδρίαση αυτή ήταν για ποιον λόγο να δροµολογηθεί η επιφυλακή των ενόπλων δυνάµεων και επιπλέον ποιος ήταν σε θέ- Ο Κυριακούλης Μαυροµιχάλης υπέβαλε στον Γεώρ-

10 ση τη δεδοµένη στιγµή να αµφισβητήσει τη δηµόσια τάξη. Είναι γεγονός πως το πρακτικό της τελευταίας συνεδρίασης του Συνδέσµου σχετικά µε τη σύγκληση της εθνοσυνέλευσης και την αντικατάσταση της κυβέρνησης είχε κοινοποιηθεί σε όλες τις ενδιαφερόµενες πλευρές και ως εκ τούτου και στον Μαυροµιχάλη, οπότε ο τελευταίος επισκεπτόµενος την εποµένη τον Γεώργιο υπέβαλε τυπικά την παραίτηση της κυβέρνησής του, υπολογίζοντας όµως στην άρνηση του θρόνου να αποδεχθεί την ιδέα της σύγκλησης της εθνοσυνέλευσης. Ο Μανιάτης πρωθυπουργός δεν διαψεύστηκε καθόλου στους υπολογισµούς του, διότι πράγµατι ο ανώτατος άρχοντας δεν συναινούσε στη σκέψη της εθνοσυνέλευσης. Γι αυτό άλλωστε είπε στον Μαυροµιχάλη να παραµείνει στη θέση του µέχρι νεοτέρας διαταγής του. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος όµως είχε πιέσει τον Νικόλαο Ζορµπά ο οποίος στην κρίσιµη αυτή φάση της επιβολής του Μανιάτη πολιτικού είχε επιδείξει σύνεση και ψυχραι- µία να του επιτρέψει µέσα στο πλαίσιο της προηγούµενης συµφωνίας τους µε τον Σύνδεσµο να αποταθεί στον Δραγούµη και να τον ρωτήσει αν θα δεχόταν τελικά να σχηµατίσει τη νέα ανορθωτική κυβέρνηση και κατόπιν να ρωτήσει και τον Σκουλούδη αν θα ήθελε να συµπράξει µε τον Δραγούµη, αν και σε συνέντευξή του είχε ταχθεί κατά της εθνοσυνέλευσης. Ταυτόχρονα είχε διαρρεύσει η πληροφορία ότι στην τελευταία συνεδρίαση του Θεοτοκικού Κόµµατος είχε ανακύψει σφοδρή διχογνωµία σχετικά µε τη σύγκληση της εθνοσυνέλευσης και είχε απειληθεί διάσπαση, µε συνέπεια ο Βενιζέλος να σπεύσει να συναντήσει τον Θεοτόκη, προκειµένου να επαληθεύσει την είδηση. Στη συνάντηση αυτή ο Κρητικός πολιτικός επιβεβαίωσε τα διαδραµατισθέντα και επιπλέον απέσπασε τη δέσµευση από τον Κερκυραίο ευπατρίδη ότι θα επισκεπτόταν άµεσα τον Γεώργιο, µε στόχο να τον προσελκύσει στην ιδέα της εθνοσυνέλευσης. Μάλιστα για να στεφθεί µε επιτυχία η λύση που προκρίθηκε θα έπρεπε να συµµετάσχει στη νέα κυβέρνηση και ο αρχηγός του Συνδέσµου. Το ίδιο εκείνο βράδυ της 15ης Ιανουαρίου ο Βενιζέλος ενηµέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις τον Ζορµπά και τους επιτελείς του στο πλαίσιο µιας µακράς συνεδρίασης, η οποία είχε στο επίκεντρό της την επιλογή του προσώπου που θα αναλάµβανε την πρωθυπουργία και θα σχηµάτιζε τη νέα κυβέρνηση. Αρχικά ο Κρητικός διαµεσολαβητής πέτυχε χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα επιχειρήµατα να πείσει τον Ζορµπά, παρά τους

11 σοβαρούς ενδοιασµούς του, να αναλάβει ως αρχηγός του Κινήµατος τον θώκο του υπουργού των Στρατιωτικών. Αµέσως µετά η διοικητική επιτροπή άνοιξε τη συζήτηση σχετικά µε το πρόσωπο που θα διαδεχόταν τον Μαυροµιχάλη στο πρωθυπουργικό αξίωµα. Ακούστηκαν διάφορες απόψεις και ρίχθηκαν πολλά ονόµατα στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων. Έπειτα από ψηφοφορία, στην οποία ο Στέφανος Δραγούµης που ήταν επιλογή του Ελευθέριου Βενιζέλου απέσπασε 14 ψήφους (ενώ ο Στέφανος Σκουλούδης πήρε 4 και ένας δεν έριξε την ψήφο του), ανατέθηκε στον Βενιζέλο να ανακοινώσει τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας και να συνεννοηθεί µε τον νέο πρωθυπουργό. Η διοικητική επιτροπή ετοιµάστηκε να προχωρήσει στην επιλογή για τα πρόσωπα των υπουργών, αλλά ο Βενιζέλος ανέκοψε την ορµή της µε το επιχείρηµα ότι ο νέος πρωθυπουργός θα έπρεπε να είχε και εκείνος τη δυνατότητα να εκλέξει τους υπουργούς του. Μετά την αποδοχή µάλιστα της ανάληψης της θέσης του υπουργού των Στρατιωτικών από τον Ζορµπά ο Σύνδεσµος θα είχε µία ακόµη ευκαιρία να επιλέξει το πρόσωπο του υπουργού των Ναυτικών. Η εξέλιξη αυτή δεν άρεσε στον αρχηγό του Κινήµατος, ο οποίος ήθελε τον Σύνδεσµο στον ρόλο του ρυθµιστή όλων των πολιτικών επιλογών, αλλά οι επιτελείς του είχαν µπει πλέον για τα καλά στη δυναµική των ψηφοφοριών και η επόµενη ψηφοφορία ανέδειξε στη θέση του υπουργού των Ναυτικών τον αντιπλοίαρχο Ανδρέα Μιαούλη. Ο Στέφανος Δραγούµης, επιλογή του Ελευθέριου Βενιζέλου, πήρε Το Συµβούλιο του Στέµµατος Ενώ όλα αυτά εκτυλίσσονταν στα Παραπήγµατα, ο Θεοτόκης επισκεπτόµενος µυστικά τον Γεώργιο, ο οποίος βρισκόταν υπό το φάσµα της επιρροής του Μαυροµιχάλη, προσπάθησε εναγώνια να πείσει τον ανώτατο άρχοντα για την ανάγκη σύγκλησης της εθνοσυνέλευσης, µε το σκεπτικό ότι στη δεδοµένη συγκυρία η εθνοσυνέλευση αποτελούσε τη µοναδική λύση για την απεµπλοκή από το αδιέξοδο στο οποίο είχε περιέλθει η χώρα. Για πρώτη φορά στην πολύχρονη συνεργασία τους οι δύο άνδρες δεν έµειναν απόλυτα σύµφωνοι. Ο Γεώργιος αντέκρουσε τις σκέψεις του Θεοτόκη επισηµαίνοντας ότι δεν µπορούσε να πάρει την απόφαση να συγκαλέσει την εθνοσυνέλευση, χωρίς να έχει στο ενδιάµεσο ακούσει επίσηµα διατυπωµένη την άποψη όλων των εκπροσώπων των πολιτικών δυ-

12 νάµεων. Γι αυτό ακριβώς θα συγκαλούσε την αυριανή µέρα, 16 Ιανουαρίου 1910, το Συµβούλιο του Στέµµατος. Πράγµατι στις 4.00 το απόγευµα της εποµένης συνήλθε στα Ανάκτορα αυτό το άτυπο και µη προβλεπόµενο από το σύνταγµα συµβουλευτικό όργανο, προκειµένου να κρίνει την τύχη του σχεδίου του Βενιζέλου. Σε αυτό προσκλήθηκαν να συµµετάσχουν ο Γεώργιος Θεοτόκης, ο Δηµήτριος Ράλλης, ο Κυριακούλης Μαυροµιχάλης, ο Στέφανος Δραγούµης, ο Αλέξανδρος Ζαΐµης και µε την ιδιότητα του προέδρου της Βουλής ο Αλέξανδρος Ρώµας. Ο Γεώργιος έλαβε πρώτος τον λόγο και εξήγησε αναλυτικά τον στόχο του συµβουλίου, κατόπιν έκανε µια διεξοδική εισήγηση για την εθνοσυνέλευση, αποκρούοντας τελικά την ιδέα της σύγκλησής της µε τα επιχειρήµατα που του είχε διατυπώσει γραπτά ο γραµµατέας των ανακτόρων Διονύσιος Στεφάνου. Στη συνέχεια τον λόγο πήραν οι πολιτικοί αρχηγοί. Ο Θεοτόκης, ο Ράλλης και ο Δραγούµης υποστήριξαν ένθερµα ότι η χώρα θα είχε σηµαντικό όφελος από τη διάλυση του Συνδέσµου και αυτό τους ωθούσε να στηρίξουν τον ανώτατο άρχοντα, εγχείρηµα το οποίο συνεπάγονταν την παραβίαση του συντάγµατος. Αντίθετα, ο Μαυροµιχάλης, ο Ζαΐµης και ο Ρώµας υπογράµµισαν τα δεινά που θα επακολουθούσαν αν ο θρόνος παραβίαζε ελαφρά τη καρδία τον καταστατικό χάρτη του κράτους. Οι απόψεις των πολιτικών αρχηγών συγκάλυπταν συγκεκριµένα συµφέροντα και σκοπι- µότητες. Ο Δραγούµης τάχθηκε υπέρ της εθνοσυνέλευσης, γιατί επρόκειτο να οριστεί πρωθυπουργός. Ο Θεοτόκης και ο Ράλλης είχαν οφέλη από αυτή τη µετεξέλιξη, γιατί θα όριζαν µε τα κόµµατά τους τις εργασίες της Βουλής και τελικά θα έβγαιναν ενισχυµένοι. Ο Μαυροµιχάλης και ο Ρώµας στήριζαν τη γραµµή του κόµµατός τους, επειδή δεν ήθελαν να πέσει η κυβέρνηση. Ο Ζαΐµης, ο οποίος είχε απολέσει το αξίωµα του αρµοστή της Κρήτης, φιλοδοξούσε να επανασυστήσει το κόµµα του και δεν ήθελε τη σύγκληση της εθνοσυνέλευσης, γιατί είχε διαβλέψει την επιβολή του Βενιζέλου στην ελληνική πολιτική σκηνή µέσω αυτής της διόδου. Ο Γεώργιος άκουσε προσεκτικά όλους τους πολιτικούς χωρίς να µετακινηθεί από τις θέσεις του, αντιθέτως επηρεάστηκε αρνητικά και επιβαρύνθηκε ακόµα περισσότερο η διάθεσή του από τον διάλογο που επακολούθησε και είχε στο επίκεντρό του τις διατάξεις που επρόκειτο να αναθεωρηθούν και τον χαρακτήρα που θα έπαιρνε η εθνοσυνέλευση, αν δηλαδή υπήρχαν εγγυήσεις για να µη µετατραπεί η Αναθεωρητική Βουλή σε συντα- Πορτραίτο του Αλέξανδρου Ρώµα, που µε την ιδιότητα του

13 κτική συνέλευση. Ο Ράλλης επιχείρησε να τον καθησυχάσει λέγοντάς του ότι τα δύο κόµµατα, το δικό του και το Θεοτοκικό, θα εγγυηθούν τον σεβασµό του αναθεωρητικού χαρακτήρα της εθνοσυνέλευσης. Ο ανώτατος άρχοντας επιφυλάχθηκε να σκεφθεί και να αποφασίσει και έτσι το Συµβούλιο του Στέµµατος στις 16 Ιανουαρίου 1910 διαλύθηκε, χωρίς να λάβει οριστικές αποφάσεις. Αυτή η ουδέτερη στάση του Γεώργιου προξένησε αισθήµατα ανασφάλειας και περίσκεψης σε πολλούς και ιδιαίτερα στον Στρατιωτικό Σύνδεσµο. Όταν µάλιστα ο Κρητικός πολιτικός πήγε στα Παραπήγµατα για να ενηµερώσει σχετικά τη διοικητική επιτροπή, οι στρατιωτικοί τον υποδέχθηκαν θερµά αλλά και µε αγωνία αναφορικά µε το τι επρόκειτο να επακολουθήσει. Ο Βενιζέλος προσπάθησε να τους καθησυχάσει λέγοντάς τους ότι ο βασιλιάς θα κάµπτονταν και η κάµψη αυτή θα επερχόταν µε µία απλή επίδειξη δύναµης από την πλευρά του Συνδέσµου. Αυτό ήταν λοιπόν το µυστικό όπλο του Βενιζέλου και αυτό έσπευσε ο Ζορµπάς να υλοποιήσει µε τις διαταγές που έδωσε προς όλα τα ένοπλα σώµατα, ότι την επόµενη, στις 17 Ιανουαρίου, θα οργανωνόταν παρέλαση και επιθεώρηση στην άνετη πλατεία των Παραπηγµάτων. Ο Κρητικός πολιτικός ήταν απόλυτα βέβαιος πως ο Γεώργιος δεν ήθελε να εγκαταλείψει σε καµία περίπτωση τον θρόνο του και θα αντιλαµβανόταν αµέσως ότι εκτός από τη διατυπωµένη στο σύνταγµα λαϊκή κυριαρχία υπήρχε και η άγραφη και ως εκ τούτου θα αντιλαµβανόταν την επιτακτική ανάγκη της προσαρµογής του στα νέα δεδοµένα. Το σχέδιο του Βενιζέλου φαίνεται ότι έπιασε, διότι εκείνο το πρωινό της Κυριακής της 17ης Ιανουαρίου και τη στιγµή που ο Ζορµπάς επιθεωρούσε τα τιµητικά αγήµατα µε τις ζητωκραυγές των αξιωµατικών να δονούν την ατµόσφαιρα, πέρασε ο Γεώργιος µε το αυτοκίνητό του, καθώς κατέβαινε από το Τατόι στα ανάκτορα, µε συνέπεια η γραµµή πλεύσης του στο επίµαχο ζήτηµα να αλλάξει άρδην. Αµέσως προσκάλεσε στο γραφείο του τον Θεοτόκη και τον Ράλλη, και ενώ µέσα στις προθέσεις του ήταν να συγκαλέσει ένα δεύτερο Συµβούλιο του Στέµµατος για να ληφθούν τελεσίδικες αποφάσεις, άλλαξε στάση και ήθελε τώρα να τερµατίσει την κρίση όσο το δυνατόν πιο σύντοµα και µάλιστα πάνω στη γραµµή των συζητηθέντων στο Συµβούλιο του Στέµµατος της 16ης Ιανουαρίου. Οι δύο πολιτικοί αρχηγοί τον διαβεβαίωσαν ότι θα προσπαθούσαν µε όλες τους τις δυνάµεις να συγκρατήσουν την εθνο- Ο Βενιζέλος πίστευε ότι µία επίδειξη της δύναµης του Συν-

14 συνέλευση στα όρια της Αναθεωρητικής Βουλής. Ο Θεοτόκης και ο Ράλλης επίσης αρνήθηκαν να αναλάβουν την πρωθυπουργία, υποδεικνύοντας τον Δραγούµη ως τον καταλληλότερο για το αξίωµα, και δεσµεύτηκαν να τον υποστηρίξουν ένθερµα στη Βουλή. Χρησιµοποίησαν µάλιστα το επιχείρηµα ότι ο βίος αυτής της Βουλής ήταν περιορισµένος και αν τον παρέτειναν πέρα από την προθεσµία που όριζε το σύνταγµα, θα παρανοµούσαν. Την ίδια παρανοµία θα διέπρατταν αν προκήρυσσαν εκλογές για εθνοσυνέλευση. Κατά συνέπεια είχαν να επιλέξουν ανά- µεσα σε δύο παράνοµες ενέργειες και φυσικά θα επέλεγαν τη λιγότερο παράνοµη και ταυτόχρονα εκείνη που θα συνέφερε και τον ελληνικό λαό. Αυτή δεν ήταν άλλη από τη προσφυγή στον λαό και την ανάδειξη της εθνοσυνέλευσης, η οποία θα συνοδευόταν από τη διάλυση του Συνδέσµου. Ο Γεώργιος έδωσε την εντύπωση στους συνοµιλητές του ότι πείστηκε από τα επιχειρήµατά τους. Είναι όµως σχεδόν βέβαιο ότι πειστικότερο στάθηκε το επιχείρηµα που αναδύθηκε από την ενθουσιώδη επίδειξη των ενόπλων τµηµάτων του Συνδέσµου στην πλατεία των Παραπηγµάτων. Οι εκπρόσωποι των κοµµάτων συµφώνησαν πάνω σε τρεις άξονες: α) έπρεπε να συ- Στις αρχές Ιανουαρίου 1910 ο Βενιζέλος επέστρεψε στην Η κυβέρνηση Στέφανου Δραγούµη Στις 18 Ιανουαρίου 1910 είχε ορκιστεί η κυβέρνηση του Στέφανου Δραγούµη, της οποίας η κύρια αποστολή επικεντρωνόταν στη σύγκληση της Αναθεωρητικής Βουλής και στη διενέργεια των νέων εκλογών. Η σύνθεσή της ήταν: Στέφανος Δραγούµης, βουλευτής Αττικής, πρόεδρος του υπουργικού συµβουλίου, υπουργός των Οικονοµικών και των Εσωτερικών, Νικόλαος Ζορµπάς, υποστράτηγος, υπουργός των Στρατιωτικών, Ανδρέας Μιαούλης, αντιπλοίαρχος, υπουργός των Ναυτικών, Δηµήτριος Καλλέργης, τµηµατάρχης του Υπουργείου Εξωτερικών, υπουργός των Εξωτερικών, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, βουλευτής Αιγιαλείας, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δηµόσιας Εκπαίδευσης και Γεώργιος Φικιώρης, πρώην βουλευτής, δικηγόρος Σπάρτης, υπουργός της Δικαιοσύνης.

15 γκληθεί η Βουλή που θα ήταν εξουσιοδοτηµένη να µεθοδεύσει την αναθεώρηση των µη θεµελιωδών άρθρων του συντάγµατος, β) έπρεπε να αντικατασταθεί αµέσως η κυβέρνηση Κυριακούλη Μαυροµιχάλη από νέα υπό την ηγεσία του Στέφανου Δραγούµη, η οποία θα επιφορτιζόταν να προτείνει στη Βουλή για ψήφιση τη σχετική πρόταση και γ) έπρεπε να διαλυθεί ο Στρατιωτικός Σύνδεσµος µετά την ψήφιση της πρότασης και την επικύρωσή της από βασιλικό διάταγµα. Οι εξελίξεις αυτές επιβεβαίωσαν πανηγυρικά τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη δύσκολη αυτή καµπή του πολιτικού βίου της χώρας. Ο επαναστάτης του Θέρισου στις 22 Ιανουαρίου 1910 επέστρεψε στη Μεγαλόνησο. Στις 5 Φεβρουαρίου 1910 ο Δραγούµης διάβασε τις κυβερνητικές προγραµµατικές δηλώσεις ενώπιον του σώµατος, και αφού σχολίασε τη σύνθεση της κυβέρνησής του ως αποτέλεσµα της έκρυθµης κατάστασης, επισήµανε τη βασική της αποστολή που δεν ήταν άλλη από τη σύγκληση της Αναθεωρητικής Βουλής. Μάλιστα, την παραµονή της παρουσίασης των προγραµµατικών θέσεων η σχεδόν παµψηφεί εκλογή του Νικόλαου Τσαµαδού στο αξίωµα του προέδρου της β έκτακτης συνόδου της Βουλής υπογράµµισε την κοινή στάση των κοµµάτων να προχωρήσουν σθεναρά στην υλοποίηση των συµφωνιών της 16ης και της 17ης Ιανουαρίου. Με αρκετά προσκόµµατα φαίνεται να κύλησε η συνολική διαδικασία της αναθεώρησης του συντάγµατος, η οποία προαπαιτούσε την κατάρτιση ειδικού προσχεδίου που θα στήριζε την αποστολή της Βουλής να καθορίσει τις µη θεµελιώδεις διατάξεις του συντάγµατος που επρόκειτο να αναθεωρηθούν. Την προπαρασκευαστική αυτή εργασία ανέλαβε ο γενικός γραµµατέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Νικόλαος Σαρίπολος, ο οποίος µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ολοκλήρωσε την αποστολή του, µε συνέπεια η κυβέρνηση να δώσει στις 12 Φεβρουαρίου στους βουλευτές την πρώτη εισήγησή της. Το κυβερνητικό αυτό προσχέδιο µελετήθηκε από ειδικά εξουσιοδοτηµένες επιτροπές των πολιτικών κοµµάτων και µε βάση αυτό διαµορφώθηκε µία νέα δέσµη προτάσεων, την οποία προώθησε στη Βουλή ο κοινός τους εκπρόσωπος Δηµήτριος Βοκοτόπουλος. Η συγκεκριµένη πρόταση, όπως ήταν αναµενόµενο, επαναδιατυπώθηκε και στην τελική της εκδοχή υπογράφτηκε από 17 βουλευτές, χωρίς ωστόσο να τύχει οµόφωνης αποδοχής. Τρεις βουλευτές, ο Κυριακούλης Μαυροµιχάλης, ο Αθανάσιος Ευταξίας και ο Θεόδωρος Λυµπρίτης, διατύπωσαν τις αντιρρήσεις τους, επικαλούµενοι το επιχείρηµα πως Ο Νικόλαος Σαρίµπολος, γενικός γραµµατέας του Υπουρ-

16 σύµφωνα µε το άρθρο 107 του συντάγµατος, το νοµοθετικό σώµα έπρεπε να ζητήσει την αναθεώρηση σε δύο συνεχείς βουλευτικές περιόδους. Οι ενστάσεις όµως αυτές της µειοψηφίας, αν και ήταν βάσιµες µέσα σε ένα κοντόθωρα ερµηνευµένο νοµικό πλαίσιο, υπερκεράστηκαν αυτό συνέβη, διότι η συντριπτική πλειοψηφία των µελών του κοινοβουλίου αντιµετώπισε το όλο θέµα µε κριτήρια αποκλειστικώς πολιτικά και µε γνώµονα το συµφέρον του τόπου. Έτσι, 150 βουλευτές τάχθηκαν υπέρ της πρότασης, ενώ 20 εναντίον της, καθιστώντας έτσι εφικτή τη συντόµευση της αναθεωρητικής διαδικασίας του συντάγµατος. Ο Γεώργιος αποδέχεται την Αναθεωρητική Βουλή Στις 17 Μαρτίου ο Γεώργιος Α, στο πλαίσιο µιας ειδικής συνεδρίασης του κοινοβουλίου, ανακοίνωσε το διάγγελµά του, το οποίο ουσιαστικά επικύρωνε το σχετικό ψήφισµα της Βουλής και προανήγγειλε τη σύγκληση της Αναθεωρητικής Βουλής: «Κύριοι βουλευταί, Είνε εις υµάς καλώς γνωστοί οι όροι, υφ ους επειγόντως εν Εκτάκτω Συνόδω εκλήθητε, ίνα κατά τας υπαγορεύσεις του πολιτεύµατος, εργασθήτε εις έργα µεταρρυθµίσεως προς το και εσωτερικώς και εξωτερικώς τελεσφόρον των ορισµών αυτού, κανονικώς λειτουργούντος. Εξηκολούθη από των µέσων Αυγούστου ο σάλος, ο εξ οδυνηράς αφορµής εθνικού προσκόµµατος αιφνιδίως εκραγείς. Εις αδιέξοδον δ εφέρετο η µεγάλη πολιτειακή κρίσις, εν η και δι ανωµάλου δράσεως εξεδηλώθη η πρόθεσις του εξεγερθέντος δηµοσίου φρονήµατος, ίνα επιβάλη µεταβολήν πολιτικών µεθόδων προς επιτυχίαν επανορθώσεως των ηµετέρων πραγµάτων και στερέωσιν του καθεστώτος και των µετ αυτού αρρήκτως συνδεδεµένων εθνικών προσδοκιών. Μία µόνη διέξοδος εφαίνετο υπολειποµένη. Και ταύτην, επί τη παραιτήσει των τότε υπουργών Μου, υπέδειξαν, περιστοιχίσαντές µε οι κορυφαίοι των εν τη χώρα πολιτευτών. Ευτυχής λογίζοµαι ότι και της Βουλής η γνώµη σχεδόν εν παµψηφία σύµφωνος εξεδηλώθη, ψηφισάσης την 18η Φεβρουαρίου την υποβληθείσαν αυτή πρότασιν αναθεωρήσεως των µη θεµελιωδών διατάξεων του Συντάγµατος. Το ψήφισµα υµών τούτο υπόσχοµαι, ότι εγκαίρως θέλει εκτελεσθή, συγκαλουµένης δια Βασιλικού Διατάγµατος, τη προτάσει των υπευθύνων Συµβούλων Μου, της κατά το άρθρο 107 του Συντάγµατος Αναθεωρητικής Βουλής, ήτις θέλει αποφασίσει

17 επί των αναθεωρητέων διατάξεων. Κύριοι βουλευταί. Θερµώς εκφράζω προς υµάς τας Βασιλικάς µου ευχαριστίας επί τε τω ευγενεί ζήλω και επί τη προς την Πατρίδα και την Δυναστείαν αφοσιώσει, µεθ ων διεξάγοντες τα υµέτερα έργα κατά την έκτακτον ταύτην Σύνοδον, συνεδράµατε την Κυβέρνησίν Μου εις επιτυχίαν οριστικής διευθετήσεως των πραγµάτων της χώρας και επαναφοράν εν µέσω ηµών γαλήνης επ αγαθώ της Πατρίδος». Η πανηγυρική αυτή επικύρωση της απόφασης για τη σύγκληση Αναθεωρητικής Βουλής προώθησε µε ευρηµατικό τρόπο τη µετάβαση από την επαναστατική εκτροπή του 1909 στην καθιέρωση της δηµοκρατικής νοµιµότητας και των κοινοβουλευτικών θεσµών στη δηµόσια ζωή του ελληνικού κράτους. Η διάλυση του Συνδέσµου Τρεις ηµέρες αργότερα, στις 20 Μαρτίου, ο Στρατιωτικός Σύνδεσµος επισηµοποίησε µε ανακοινωθέν τη διάλυσή του, δροµολογώντας έτσι την πορεία προς τη δηµοκρατική εξοµάλυνση και την ανανέωση του κοινοβουλευτισµού. «Ο Στρατιωτικός Σύνδεσµος στο ανακοινωθέν αυτό χαρακτηρίζων το Βασιλικόν Διάταγµα ως επιστέγασµα του αγώνος του, δεν απατάται ότι το έργον του συνεπληρώθη ή ότι ασφαλώς τούτο εισήλθεν εις οδόν οριστικής ανορθώσεως. Τουναντίον ο Στρατιωτικός Σύνδεσµος γιγνώσκει καλώς οπόσον µικροί µέχρι σήµερον υπήρξαν οι καρποί της Επαναστάσεως και οπόσον ευρύ προ του ελληνικού λαού ανοίγεται το στάδιον της Αναγεννήσεως». Με ανάγλυφο και παραστατικό τρόπο δίνει την ατµόσφαιρα της κρίσιµης αυτής φάσης το κύριο άρθρο που δηµοσίευσε ο Σύνδεσµος στην εφηµερίδα Χρόνος στις 17 Μαρτίου 1910 µε τον τίτλο Τέρµα που ήταν το τελευταίο της σειράς Ανάγκη Ειλικρίνειας. Το συγκεκριµένο κείµενο είναι γεγονός πως διερµήνευσε ρεαλιστικά τα αισθήµατα, τις σκέψεις και τις προσδοκίες των αξιωµατικών του Συνδέσµου που πρωταγωνίστησαν στη ριζοσπαστική αυτή κινητοποίηση και ύστερα από επτά µήνες αγώνων αποφάσισαν να γυρίσουν οριστικά σελίδα επιστρέφοντας στα κύρια καθήκοντά τους: «Σήµερον επί τέλους τερµατίζεται ο αγών, τον οποίον, προ επτά µηνών, ανέλαβε το ελληνικόν στράτευµα, ορµηθέν από την επιθυµίαν της ανορθώσεως των πραγµάτων της χώρας. Ο αγών ούτος ούτε σύντο- µος όσον εχρειάζετο υπήρξεν, ούτε καρποφόρος όσον ηλπίζετο. Διεξαχθείς παρ αν-

18 δρών, εχόντων µοναδικά εφόδια την αγαθήν αυτών προαίρεσιν, καταπολεµηθείς ευθύς εξ αρχής και αµειλίκτως παρά των κοµµάτων, εγκαταλειφθείς ενωρίτατα υπό του Λαού, απωλέσας εις ταλαντεύσεις και αµφιβολίας το µείζον µέρος του ηθικού αυτού, ο αγών της 15ης Αυγούστου εν και µόνον επέτυχε κατά το µακρόν διάστηµα της διαρκείας του: Να φθάση εις το τέρµα της σήµερον, το οποίον είναι τόσον ένδοξον, ώστε πολλοί θα ηύχοντο να εστερείτο ο ελληνικός στρατός της δόξης ταύτης. Είναι αληθές, ότι δια της λύσεως, η οποία επενοήθη προ δύο µηνών και η οποία αρχίζει να τίθεται εις εφαρµογήν την ηµέραν ταύτην, τα πράγµατα του τόπου επανακτώσι την ηρεµίαν, την οποίαν απώλεσαν και όλοι οι δρόµοι της κινήσεως και της ζωής αποκαθίστανται ασφαλώς δι εκείνους, οι οποίοι θέλουν να κινηθούν και να ζήσουν Αλλ η Επανάστασις δεν εγεννήθη διά να καθησυχάση όσους ετάραξε Η επανάστασις εγεννήθη, διά να τιµωρήση, διά να αποκόψη, διά να εκριζώση, διά να εξοντώση, διά να αποκαθάρη και εξυγιάνη το έδαφος, το οποίον εµόλυναν και εµίαναν πεντήκοντα ολοκλήρων ετών αµαρτήµατα και κακουργίαι. Ο Στρατός, αναλαβών το έργον της σωτηρίας, ασκήσας όλην την ισχύν αυτού διά την σωτηρίαν, αγωνισθείς µέχρις εσχάτων και δι όλων των υπαρχουσών δυνάµεων υπέρ της σωτηρίας της χώρας, µη έχων πρόγραµµα θετικόν, πελαγοδροµήσας και κινδυνεύσας να συντριβή, ησθάνθη τέλος την ανάγκην να οµολογήση ότι ηττήθη. Η ιστορία βεβαίως θέλει κρίνει το έργον, το οποίον περατούται σήµερον. Οσονδήποτε όµως αυστηρά και αν φανή προς τον εργάτας του κινήµατος της 15ης Αυγούστου είναι αδύνατον να µη συµπαθήση αυτούς και να µη συγκλαύση µετ αυτών. Διότι το έργον των, εάν δεν υπήρξε µέγα, εάν δεν υπήρξεν ευρύ και αίσιον, εκείνοι, οι οποίοι κλαίουν διά τούτο ταύτην την στιγµήν πλειότερον, είνε οι άνδρες, οι οποίοι το ανέλαβον και οι οποίοι έσπευσαν να το τερµατίσουν τόσον µικρόν και ασήµαντον. Το λάθος είνε βεβαίως ιδικόν των, αλλά είνε συγχρόνως και του Ελληνικού Λαού. Εάν ούτος εγκαίρως ενεστερνίζετο τον ιερόν αγώνα και τον υιοθέτει και τον ανελάµβανε και τον διεξήγε µε την δύναµιν και το σθένος, το οποίον έχουν µόνοι οι Λαοί, η Ελλάς σήµερον θα εώρταζε την µεγαλυτέραν και ιερωτέραν αυτής ηµέραν. Αλλ ο Ελληνικός Λαός άφησε τα πάντα εις χείρας ανθρώπων φιλοτίµων µεν, αλλ αδεξίων, τολµηρών µεν, αλλ άνευ σχεδίου, κυρίως δε ολίγων και ευχερώς δυναµένων να διαιρεθούν και να διχογνωµήσουν. Το σφάλµα τούτο ας σκεφθή, τουλάχιστον, να το επανορθώση εις το εγγύτατον µέλλον. Ο Γεώργιος Α στο διάγγελµά του της 17ης Μαρτίου 1910

19 Χωρίς δισταγµούς, αµφιβολίας, πάθη, µίση, υπολογισµούς συµφέροντος, ας βαδίση ο Λαός τώρα τον δρόµον, ο οποίος δύναται να τον φέρη όπου ωνειροπόλησαν οι ηττηµένοι στρατιώται της σήµερον». Ας σηµειωθεί ότι το έργο που προσέφερε η κυβέρνηση του Στέφανου Δραγούµη στο ολιγόµηνο διάστηµα της θητείας της ήταν καταλυτικής σηµασίας, όχι µόνο στο επίπεδο της διασφάλισης της διπλής αποστολής της αλλά και στο επίπεδο της τρέχουσας νο- µοθετικής προπαρασκευής και ολοκλήρωσης πρωτοβουλιών που είχε δροµολογήσει ο Σύνδεσµος, καθώς εξυγίανε σε σηµαντικό βαθµό νοµισµατικά θέµατα και προώθησε µε ταχείς ρυθµούς το πρόγραµµα που είχε εκπονήσει ο Κυριακούλης Μαυροµιχάλης σχετικά µε την εκπαίδευση των ενόπλων δυνάµεων και τον εξοπλισµό τους. Στις 20 Μαρτίου διαλύθηκε επίσηµα ο Στρατιωτικός Σύν- Οι εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910: Προς ριζική ανανέωση του πολιτικού σκηνικού Στις 8 Αυγούστου 1910 η κυβέρνηση Δραγούµη προχώρησε στη διεξαγωγή των εκλογών, δίνοντας τη δυνατότητα να εκφραστούν όλες οι ιδεολογικές τάσεις. Νέοι σχηµατισµοί και ανεξάρτητοι υποψήφιοι, περισσότεροι από 1.000, αυτοαποκαλούµενοι «νέοι άνδρες», εµφανίστηκαν µπροστά στον ελληνικό λαό και µέσα σε µια πανσπερµία προγραµµάτων και συνθηµάτων και κυρίως στο όνοµα της ανανέωσης της πολιτικής σκηνής διεκδίκησαν δυναµικά την ψήφο του. Αυτό είχε ως συνέπεια για πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά χρονικά της χώρας ο αριθµός των ανεξάρτητων βουλευτών να καταφέρει να προσεγγίσει το σύνολο των εκπροσώπων των επίσηµα αναγνωρισµένων κοµµάτων. Σηµαντικό ποσοστό αυτών των νέων ανεξάρτητων βουλευτών, οι οποίοι είχαν προσχωρήσει συνειδητά στο κλίµα της ανανέωσης και της ανασυγκρότησης, το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις εµφορούνταν από ριζικά αντίθετες µεταξύ τους πολιτικές ιδέες, προσανατολίζονταν αυθόρµητα προς την παρουσία και τον ρόλο του Ελευθέριου Βενιζέλου, αναζητώντας σε εκείνον τον ιθύνοντα νου των παλλαϊκών προσδοκιών για ριζοσπαστική µεταρρύθµιση του πολιτικού συστήµατος. Η υπόδειξη του Βενιζέλου ως υποψήφιου βουλευτή Αττικοβοιωτίας παρότι απουσίαζε στο εξωτερικό έτεινε να λάβει τα χαρακτηριστικά διενέργειας µιας κρίσιµης σφυγµοµέτρησης στον χώρο της ελλαδικής δηµόσιας ζωής, έτσι ώστε να ξεκινήσει η άτυπη διαδικασία της καθιέρωσής του σε πανελλήνιο επίπεδο. Σε αυτή την αισιόδοξη

20 δυναµική του ριζοσπαστισµού και της ανανέωσης ο παλαιός πολιτικός κόσµος δεν είχε να αντιτάξει µια πειστική εναλλακτική πρόταση, αλλά αντιθέτως συσπειρώθηκε για να περισώσει ό,τι µπορούσε από την επερχόµενη θύελλα του νέου και πολλά υποσχόµενου πολιτικού ηγέτη. Έτσι, µε πρωτοβουλία του Δ. Ράλλη και του Ν. Λεβίδη, και παρά τους σοβαρούς ενδοιασµούς του Γ. Θεοτόκη, τα δύο µεγαλύτερα κόµµατα συµφώνησαν να κατέβουν µε κοινό ψηφοδέλτιο, ενώ ο Κ. Μαυροµιχάλης διατήρησε την αυτοτέλειά του και σε ορισµένες µόνο περιφέρειες κατέβασε αυτοδύναµους εκλογικούς συνδυασµούς. Αυτή η αντίθεση ανάµεσα στο παλαιό και στο καινούργιο έλαβε ακόµη µεγαλύτερες διαστάσεις, όταν στο ψηφοδέλτιο της Αττικοβοιωτίας τα ενωµένα κόµµατα έβαλαν ως υποψηφίους τους σηµαντικότερους πολιτικούς αντιπάλους του Βενιζέλου από την Κρήτη, όπως ήταν ο Μ. Κούνδουρος, ο Χ. Πολωγεώργης και ο Α. Μιχελιδάκης. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος κατάφερε, παρά τα προσκόµµατα αυτά, να εξασφαλίσει την πρώτη θέση του βουλευτή Αττικοβοιωτίας µε ψήφους σε σύνολο , υπερσκελίζοντας τον πρωθυπουργό Στέφανο Δραγούµη και τον παλαιό πολιτικό Δηµήτριο Ράλλη. Με γλαφυρό λόγο περιέγραψε την περιφανή αυτή εκλογική νίκη του Βενιζέλου η έγκυρη εφηµερίδα της Βιέννης Νέος Ελεύθερος Τύπος την επαύριον των εκλογών επισηµαίνοντας ότι: «Ένα όνοµα, που βαθµιαίως έχει εντυπωθή στη µνήµη της Ευρώπης, έγινεν από χθες άξιο µεγάλου ενδιαφέροντος. Εκλογές, που εκίνησαν ολόκληρο λαό, έγιναν δηµοψήφισµα υπέρ αυτού. Εις τον φέροντα το όνοµα αυτό, πρόθυµα απονέµεται η δύναµις και απευθύνεται η πρόσκλησις να κυβερνήση την χώρα, από την οποίαν προσωρινώς µόνον ήτανε ξένος και υπήρξε, για µια στιγµή, εκούσιος σύµβουλος. Προσδοκώνται από αυτόν µεγάλα πράγµατα, πλήρης µεταµόρφωσις και προορίζεται να διαδραµατίση ρόλον, που θα εγκαινιάση καινούργια εποχή στην ιστορία αυτής της χώρας. Τέτοια τιµή δύναται εις ωρισµένας περιστάσεις να γίνη πολύ επικίνδυνη, γιατί ο απολαύων εις τοσούτον βαθµόν της λαϊκής ευνοίας, αναγκάζεται να επιχειρεί ασυνήθη κατορθώµατα, για ν ανταποκριθή στις προσδοκίες. Αλλά τέτοια τιµή είναι συγχρόνως πειρασµός, εις τον οποίον κανείς φιλόδοξος και φύσει µεγαλοπράγµων ηµπορεί ν αντισταθή. Ο ανήρ, δια τον οποίον η Ελλάς, µε τας χθεσινάς εκλογάς, εψήφισε την υπερτάτην ταύτην εµπιστοσύνην, είναι ο Βενιζέλος. Ο οπλαρχηγός, ο άλλοτε Γαριβάλδης της Κρήτης, Το πρόγραµµα της κυβέρνησης Μαυροµιχάλη σχετικά µε την Στις εκλογές του Αυγούστου 1910 αντίπαλοι του Βενιζέλου

21 δύναται να γίνη ο οργανωτής της Ελλάδος. Η χώρα αυτή ποθεί νέαν ύπαρξιν αισθάνεται ότι, κοντά στην αναγεννηθείσαν Τουρκίαν και την νηφαλίαν και ρωµαλέαν Βουλγαρίαν, δεν ηµπορεί να παρουσιάζεται ως συγκεντρωµένη δύναµις και ότι εις την σηµερινήν Ανατολήν δεν αρκούν τα µέσα και η χαλαρά οργάνωσις των περασµένων δεκαετηρίδων. Ο Βενιζέλος φέρει τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ανδρός, τον οποίον ζητεί η Ελλάς, διά να καταλάβη την θέσιν που της ταιριάζει, τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα εσωτερικής φωτιάς και αταράχου περινοίας. Βλέποµεν από τώρα πως φυλάγεται, κατά το πρώτον βήµα, από την αλόγιστον σπουδήν να δεχθή το προσφερόµενον στραταρχικόν σκήπτρον. Θέλει να περιµένη µε υποµονήν, έως ότου αρθή κάθε αιτία δισταγµού. Αλλά κανείς δεν αµφιβάλλει ότι θα δεχθή την προσφοράν». Η έκβαση των εκλογών της 8ης Αυγούστου θα µπορούσε κανείς να υπογραµµίσει ότι ανέδειξε πολύπλευρα την τάση των εκλογέων για ριζική αναδιάταξη και ανανέωση των αιρετών εκπροσώπων τους. Βέβαια, οι παλαιοί κοµµατικοί σχηµατισµοί κατάφεραν να κερδίσουν την πλειοψηφία στη νέα Βουλή εκλέγοντας περίπου 200 εκπροσώπους σε σύνολο 362. Ειδικότερα οι διαφορετικές αυτές κοµµατικές οµάδες διαµορφώθηκαν ως εξής: 94 ήταν οι πολιτικοί φίλοι του Γ. Θεοτόκη, 64 του Δ. Ράλλη, 34 του Κ. Μαυρο- µιχάλη και 13 του Α. Ζαΐµη. Κατά συνέπεια ο παλαιός κοµµατικός κόσµος πέτυχε να συσπειρώσει το 65% του εκλογικού σώµατος. Από την άλλη πλευρά ο µεγάλος αριθµός των ανεξάρτητων βουλευτών προσέλαβε ξεχωριστές διαστάσεις, ενώ καθοριστικό ρόλο έπαιξε η τοπική προέλευση των νέων βουλευτών. Στη Θεσσαλία µόνο παρατηρήθηκε οι αγροτικοί να επιβάλλονται καταλαµβάνοντας σχεδόν την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. Στα πολυάνθρωπα όµως αστικά κέντρα οι εκπρόσωποι των νέων ριζοσπαστικών ιδεών κέρδισαν τη µερίδα του λέοντος, ενώ στις εκλογικές περιφέρειες της υπαίθρου φαίνεται πως µειοψήφησαν. Κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας του Στέφανου Δραγούµη θα πρέπει να επισηµανθεί πως οργανώθηκαν µεγάλης έκτασης κινητοποιήσεις στον χώρο της Θεσσαλίας, οι οποίες προϊόντος του χρόνου προσέλαβαν επαναστατικό χαρακτήρα, µε κορύφωση τα συλλαλητήρια στην Καρδίτσα, στα Τρίκαλα και στη Λάρισα, και ιδιαίτερα τα αιµατηρά γεγονότα της 6ης Μαρτίου 1910 στον σιδηροδροµικό σταθµό του Κιλελέρ, όπου µονάδες του στρατού πυροβόλησαν εναντίον των διαµαρτυρόµενων ακτηµόνων καλλιεργητών του θεσσαλικού κάµπου. Η αιµατηρή αυτή εµπλοκή απέδειξε αφοπλι- Μετά την εκλογή του ως πρώτου βουλευτή Αττικοβοιωτίας, ο

22 στικά στους αρµόδιους φορείς και στα πολιτικά κόµµατα ότι οποιαδήποτε νοµοθετική ρύθµιση ήταν ανεπαρκής, αν δεν συνοδευόταν από την οριστική επίλυση του σηµαντικού αιτήµατος του αγροτικού κόσµου, που δεν ήταν άλλο από την απαλλοτρίωση της µεγάλης ιδιοκτησίας και των τσιφλικιών. Η νέα Βουλή: Η διαµάχη για τον συντακτικό ή αναθεωρητικό χαρακτήρα της Την 1η Σεπτεµβρίου 1910 ο Γεώργιος Α κήρυξε επίσηµα την έναρξη των εργασιών της νέας Βουλής και στις 3 Σεπτεµβρίου ξεκίνησαν οι τακτικές συνεδριάσεις του σώµατος µε τον πρόεδρό του να προσκαλεί τους άνδρες να δώσουν τον επιβαλλόµενο όρκο. Μόνο που από την πρώτη κιόλας ηµέρα οι υποστηρικτές της Αναθεωρητικής συγκρούστηκαν µε αυτούς που υποστήριζαν τη Συντακτική. Έτσι, στο πρόθυµο παρόν του Δ. Ράλλη και των οπαδών της Αναθεωρητικής αντιτάχθηκαν ο Κ. Μάνος, ο Κ. Μαυροµιχάλης και ο Χ. Ευταξίας και οι οπαδοί τους φωνάζοντας: «Ζήτω η Πατρίς! Ζήτω το Σύνταγµα! Ζήτω η Συντακτική Συνέλευσις!». Η σύγκρουση γενικεύθηκε και εκτραχύνθηκε, όταν οι βουλευτές από τα έδρανα και οι ακροατές από τα θεωρεία δηµιούργησαν ένα φοβερό πανδαιµόνιο. Στην κορύφωση της έντασης αυτής λειτούργησε κατευναστικά η συµβιβαστική πρόταση του Απόστολου Αλεξανδρή, η οποία έγινε αποδεκτή µε µικρή πλειοψηφία, 148 υπέρ και 121 κατά. Ο Αλεξανδρής εισηγήθηκε οι αιρετοί εκπρόσωποι του έθνους να δώσουν τον όρκο σύµφωνα µε το άρθρο 64 του συντάγµατος, επιφυλασσόµενοι να συνεχίσουν τη συζήτηση αναφορικά µε τον χαρακτήρα της Βουλής, Αναθεωρητικής ή Συντακτικής, και εφόσον η εθνική αντιπροσωπεία συγκροτηθεί οριστικά σε σώµα. Από την αδυναµία της νέας Βουλής να προσδιορίσει τον χαρακτήρα της έγινε φανερό ότι µόνο ένα εµπνευσµένο και ισχυρό πολιτικά πρόσωπο θα µπορούσε να συγκεράσει τις αντίθετες απόψεις και να χαράξει µια ευρύτερα αποδεκτή και λυσιτελή για το ελληνικό κράτος πορεία. Η ώρα του Ελευθέριου Βενιζέλου Ο Βενιζέλος έµαθε τη θριαµβευτική εκλογή του ως πρώτου βουλευτή Αττικοβοιωτίας όσο βρισκόταν στη Λουκέρνη και ύστερα από ένα σύντοµο πέρασµα από τη Ρώµη, Μετά τις εκλογές του 1910 οι ισορροπίες στην ελληνική πολι- Κατά την περίοδο διακυβέρνησης Δραγούµη συνέβησαν οι

23 επέστρεψε στην Κρήτη. Στις 30 Αυγούστου παραιτήθηκε από την αρχηγία του κόµµατός του αλλά και από την πρωθυπουργία της Κρήτης, παραδίδοντας το αξίωµα στον Μαρή, έναν από τους περισσότερο αφοσιωµένους πολιτικούς του φίλους. Τις ηµέρες εκείνες µία πολυµελής επιτροπή από βουλευτές και διάφορες επιφανείς προσωπικότητες είχε φθάσει από την Αθήνα, προκειµένου να τον προσκαλέσει επίσηµα και να τον συνοδεύσει. Στις 4 Σεπτεµβρίου, τρεις δηλαδή ηµέρες µετά το άνοιγµα των εργασιών της Βουλής, ο Βενιζέλος εγκατέλειψε τα Χανιά και έφθασε στον Πειραιά, όπου έγινε δεκτός µε τιµές και ενθουσιασµό. Ανεβαίνοντας στην Αθήνα την 5η Σεπτεµβρίου οι φίλοι του είχαν φροντίσει να του ετοιµάσουν µία µεγάλη διαδήλωση, την οποία ο Βενιζέλος χαιρέτισε από τον εξώστη της πλατείας Συντάγµατος, εκφωνώντας έναν βαρυσήµαντο πολιτικό λόγο. Έναν λόγο παρακαταθήκη στο συλλογικό υποσυνείδητο του ελληνισµού, καθώς πέρα από το ότι περιέγραψε σε γενικές γραµµές τα βασικότερα σηµεία του προγράµµατος και της πολιτικής που θα χάραζε και θα ακολουθούσε, υπήρχε και ένα συγκλονιστικό στοιχείο που έδωσε ευθύς εξαρχής ανάγλυφα το ύφος µε το οποίο θα πολιτευόταν τα επόµενα 25 χρόνια. Στη διαρκώς επαναλαµβανόµενη απαίτηση µιας οµάδας Αθηναίων για σύγκληση συντακτικής συνέλευσης ο Βενιζέλος αντέταξε µε σθεναρή φωνή την απαρασάλευτη προσήλωσή του στην αρχή της Αναθεωρητικής. «Επαναλαµβάνω Διπλής Αναθεωρητικής Βουλής!» επισήµανε ο Βενιζέλος και στην εκ νέου απαίτηση των ακροατών του για συντακτική ο Κρητικός ηγέτης απαντούσε για τρίτη συνεχή φορά: «Είπα! Αναθεωρητικής». Αυτός ο σχετικά σύντοµος αλλά εξαιρετικά φορτισµένος πολιτικά διάλογος ανάµεσα στον Βενιζέλο και στον λαό την πρώτη κιόλας ηµέρα της άφιξής του στην Αθήνα, µετά τις εκλογές της 8ης Αυγούστου, επέβαλε τον Βενιζέλο αναµφίβολα ως έναν ηγέτη µε σθένος και όραµα στην πολιτική σκηνή του ελληνικού κράτους. Αξίζει να παρατεθούν τα σηµαντικότερα σηµεία της στρατηγικής που θα ακολουθούσε ο Κρητικός πολιτικός, τα οποία ανήγγειλε εκείνη την 5η Σεπτεµβρίου. Καταρχάς ο Βενιζέλος σκόπευε να χαράξει µια νέα οικονοµική πολιτική που θα συσπείρωνε όλες τις παραγωγικές τάξεις γύρω από έναν άξονα, να διατυπώσει µια περισσότερο προσαρµοστική δηµοσιονοµική πολιτική, επιβάλλοντας µια ισορροπία ανάµεσα στους έµµεσους Ο αγωνιστής της Κρητικής επανάστασης και στενός συνεργά-

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Αφού μελετήσετε το κείμενο που ακολουθεί και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, να αποτιμήσετε τον χαρακτήρα του συντάγματος της Κρητικής Πολιτείας.

Αφού μελετήσετε το κείμενο που ακολουθεί και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, να αποτιμήσετε τον χαρακτήρα του συντάγματος της Κρητικής Πολιτείας. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ 06.04.2014 Επώνυμο: Όνομα: Βαθμός: ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α 1 Α 1.1 Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με τις προτάσεις της στήλης Β. Α Β 1. 1904 α. Αναλαμβάνει καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Το Προεδρείο της Βουλής Το Προεδρείο της Βουλής προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγµα. Αποτελείται από τον Πρόεδρο της Βουλής, από επτά(7) Αντιπροέδρους, τρεις (3)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1 Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος 1. Ο κοινοβουλευτισµός είναι η µορφή πολιτικής εκπροσώπησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΤΟΥ Συνοπτική παρουσίαση των πολιτικών και διπλωματικών εξελίξεων που προηγήθηκαν των Βαλκανικών Πολέμων (1912-1913). Πώς το αποτέλεσμα αυτών των Πολέμων άλλαξε τη γεωγραφική έκταση και την πληθυσμιακή σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλητής: Κώστας Χριστοφορίδης, Πρόεδρος Συλλόγου Ιµβρίων Αναγόρευση κ. Μιχάλη Μαυρόπουλου σε Επίτιµο Πρόεδρο του Παναγιότατε, Αξιότιµοι Προσκεκληµένοι, Το δεύτερο πρόσωπο που θα τιµήσουµε σήµερα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΝΟΕΣ ΔΟΕΣ ΤΟΕΣ ΝΟΕΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ. Γραφείο Προέδρου Γραφείο Γενικού Δ/ντή. Συντρόφισσες, σύντροφοι

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΝΟΕΣ ΔΟΕΣ ΤΟΕΣ ΝΟΕΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ. Γραφείο Προέδρου Γραφείο Γενικού Δ/ντή. Συντρόφισσες, σύντροφοι Συντονιστής Οργανωτικής Γραμματείας ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιπποκράτους 22 & Ναυαρίνου, 106 80 Αθήνα Τηλ.: 210 3665301-03 - Fax: 210 3665089 www.pasok.gr - e-mail: syntonistis@pasok.gr Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΘΕΜΑ Α1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β') ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ε Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α Α Α.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ Α1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος. επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες. και τη μεγάλη δημοκρατική παράδοση, άρθρωσε

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος. επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες. και τη μεγάλη δημοκρατική παράδοση, άρθρωσε Αθήνα, 30.6.2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60, 10679 Αθήνα Τηλ. 210-33.98.270, 71 Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες και τη μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπολίτευση στη µετεµφυλιακή Ελλάδα,

Η αντιπολίτευση στη µετεµφυλιακή Ελλάδα, Βασιλική Π. Μεσθανέως Η αντιπολίτευση στη µετεµφυλιακή Ελλάδα, 1949-1963 Πρόλογος Nικηφόρος ιαµαντούρος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 15 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 21 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 49 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας.

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. Φωνή δυνατή. Φωνή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ALCO ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ALCO ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ALCO ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ Συντριπτικά αρνητικοί είναι, επίσης, οι πολίτες και για τη δαπάνη, όπως αποκάλυψε το ΘΕΜΑ», 500 εκατ. δολαρίων σε εξοπλιστικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού αεροσκαφών πεντηκονταετίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ Νοέμβριος 2015 Σελίδα 1 από 15 Τα όργανα του Ποταμιού 1. Oι εθελοντές (μέλη) του Κινήματος...3 2. Ο Επικεφαλής...4 3. Η Μεγάλη Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ. 8-10 Οκτωβρίου2007

ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ. 8-10 Οκτωβρίου2007 ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ καιτηνκαθημερινη 8-10 Οκτωβρίου2007 TΑΥΤΟΤΗΤΑΤΗΣΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: PUBLIC ISSUE(Α.Μ. ΕΣΡ: 8). ΑΝΑΘΕΣΗ: Τηλεοπτικός- Ραδιοφωνικός Σταθµός«ΣΚΑΪ»& εφηµερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

7η ιδακτική Ενότητα ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

7η ιδακτική Ενότητα ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 7η ιδακτική Ενότητα ΕΚΟΓΙΚΑ ΥΤΗΜΑΤΑ Παρατηρήσεις, χόλια, Επεξηγήσεις Παραθέτουµε απόσπασµα από το υνταγµατικό ίκαιο του Αθανασίου Γ. Ράικου, τόµος Α, εισαγωγή - οργανωτικό µέρος, τεύχος Α, καθώς και αποσπάσµατα

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 13 η : Απαλλαγή Κυβέρνησης από τα καθήκοντά της Η Διάλυση της Βουλής

Ενότητα 13 η : Απαλλαγή Κυβέρνησης από τα καθήκοντά της Η Διάλυση της Βουλής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 13 η : Απαλλαγή Κυβέρνησης από τα καθήκοντά της Η Διάλυση της Βουλής Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

«Η πρόκληση της αλλαγής του κράτους σήµερα»

«Η πρόκληση της αλλαγής του κράτους σήµερα» Αντώνης Μακρυδηµήτρης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών «Η πρόκληση της αλλαγής του κράτους σήµερα» Ι Βασικό πρόβληµα της χώρας υπήρξε εδώ και καιρό η ποιότητα της δηµοκρατίας και της λειτουργίας των δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να περιγράψετε το πρόγραµµα του καθενός από

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr.

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr. Η «Βουλή των Εφήβων»: πώς θα δουλέψουµε φέτος Η φετινή χρονιά για τη «Βουλή των Εφήβων» είναι πολύ σηµαντική: είναι χρονιά ανανέωσης σε όλα τα επίπεδα, µε στόχο να πετύχουµε βαθύτερο και ουσιαστικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ανάπτυξη του εργατικού κινήματος) εργατικής ιδεολογίας στη χώρα.» προσφύγων στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη».

ανάπτυξη του εργατικού κινήματος) εργατικής ιδεολογίας στη χώρα.» προσφύγων στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη». Α1. α. Σχολικό βιβλίο σελίδα 77: «Οι επαναστάτες προκήρυξαν όπως ονομάστηκαν.» και «Οι Ορεινοί απαρτίστηκαν και των πλοιοκτητών.» β. Σχολικό βιβλίο σελίδα 46: «Η κατάσταση αυτή (=η αργή ανάπτυξη του εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία ιδρύθηκε, από σκυριανούς το 1980 για να λύσει το πιεστικό πρόβλημα της ακτοπλοϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Οι «δικαιολογίες» Παραθέτουµε µερικές τέτοιες προηγούµενες «δικαιολογίες» άλλων:

Οι «δικαιολογίες» Παραθέτουµε µερικές τέτοιες προηγούµενες «δικαιολογίες» άλλων: Εισαγωγή Είναι προφανές ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις από το 1978 έως σήµερα αξιοποίησαν πλήρως τη γνωστή διαπίστωση του Ευάγγελου Λεµπέση, η οποία περιλαµβάνεται τεκµηριωµένα στο έργο του «Ἡ Τεράστια

Διαβάστε περισσότερα

Βουλευτικές εκλογές 1996

Βουλευτικές εκλογές 1996 Βουλευτικές εκλογές 1996 Στην ενεργό πολιτική μπήκε την Άνοιξη του 1996. Ήταν τότε που συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού, ως κατ επιλογήν ( αριστίνδην ) υποψήφιος. Οι εκλογές εκείνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες Εσωτερικοί Κανονισμοί που διέπουν τη Διαδικασία Σύγκλυσης και Λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης (Παγκύπριου Συνεδρίου) και της Εκλογικής Συνέλευσης της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων ΔΗΣΥ (ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ.... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 3 Όργανα λειτουργίας και επιτροπές εργασίας.... 3 Άρθρο 1ο... 3 Άρθρο 2ο... 3 Άρθρο 3ο... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο... 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012 Αριθ. Πρωτ.:8259/ΓΠ1933 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βόλου στη

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στο ΠΕΣΥ 29 Οκτωβρίου 2015, με θέμα «Προσφυγικό Μεταναστευτικό»

Ομιλία στο ΠΕΣΥ 29 Οκτωβρίου 2015, με θέμα «Προσφυγικό Μεταναστευτικό» Ομιλία στο ΠΕΣΥ 29 Οκτωβρίου 2015, με θέμα «Προσφυγικό Μεταναστευτικό» Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Τα γεγονότα που εκτυλίσσονται τούτες τις ημέρες μπροστά στα μάτια μας, με τη θάλασσα της Μεσογείου να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ. Σελίδα 1

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ. Σελίδα 1 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ Σελίδα 1 1 Ο Κεφάλαιο Από την αγροτική οικονομία στην αστικοποίηση ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1821-1828 Επαναστατικός Αγώνας 1864 Προσάρτηση Επτανήσων 1881 Προσάρτηση Άρτας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: Εκλογή Προεδρείου ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 64) Στον Άγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

30 Νοεµβρίου εκλογές ΤΕΕ

30 Νοεµβρίου εκλογές ΤΕΕ 30 Νοεµβρίου εκλογές ΤΕΕ Στις εκλογές του ΤΕΕ, στην Επιστηµονική Επιτροπή Ειδικότητας Ηλεκτρονικών (ΕΕΕ) Μηχανικών, ένα νέο ψηφοδέλτιο διεκδικεί την ψήφο των Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. Τι συµβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy Αρ. Φακ.: 7.19.16/6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Σεπτεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 - Τίτλος 1. Ιδρύεται σήμερα 20 Μαρτίου 2013 πολιτικό κόμμα με τον τίτλο «ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

Te ;ΔΦΔΦΔΦΔΦ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Te ;ΔΦΔΦΔΦΔΦ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Te ;ΔΦΔΦΔΦΔΦ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Κυριακή απόγευμα, 26 Ιουλίου 2015 ΠΡΟΣ: 1/. Δημότες, κατοίκους και επισκέπτες της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Χανιά, Απρίλιος 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Χανιά, Απρίλιος 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Χανιά, Απρίλιος 2014 Τον Αύγουστο του 2010, ενεργοί πολίτες των Χανίων προχωρήσαμε στη δημιουργία της ανεξάρτητης δημοτικής μας κίνησης με επικεφαλής τον Τάσο Βάμβουκα. Με διαφορετικές αφετηρίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός» ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α Α. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός» 8 ΜΟΝΑ ΕΣ 2. Ποιοι ήταν οι λόγοι της ίδρυσης και ποια τα αποτελέσµατα της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ! ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Λευκωσία, 25 Μαρτίου 2015. Ομάδα Εργασίας για την Οριζόντια Ψηφοφορία αποτελούμενη από εκπρόσωπους τριών κομμάτων (ΔΗΣΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 * * * * * Στην Καλλιθέα σήμερα, 22 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ -------------- ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 2/2013 Ειδικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιωνά Νικολάου:

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιωνά Νικολάου: Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιωνά Νικολάου: Επειδή όμως φαίνεται ότι η εκστρατεία εκτόξευσης ανυπόστατων καταγγελιών από τον κ. Παπαγεωργίου τυγχάνει κομματικής εκμετάλλευσης, θα σχολιάσω ορισμένα ζητήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Γιώργου Κόκκα του Λεάνδρου, δικηγόρου, κατοίκου Αγ. Παρασκευής, οδός Ψαρών αριθ.20, ενεργούντος ατομικά και ως νομίμου εκπροσώπου της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1. Να γράψετε ένα κείµενο, όπου θα αναφέρετε τα στοιχεία που συναγάγουµε για τη δοµή και τη λειτουργία της αθηναϊκής πολιτείας από τον «Ὑπὲρ Μαντιθέου» λόγο.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές του εκλογικού συστήµατος των δηµοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας

Βασικές αρχές του εκλογικού συστήµατος των δηµοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας Niedersächsischer Landeswahlleiter Πληροφορίες του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής τής Κάτω Σαξονίας Βασικές αρχές του εκλογικού συστήµατος των δηµοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας Βασικές αρχές του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013)

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013) 1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013) Κύριε Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, φίλε Θανάση Τσαυτάρη, Υψηλοί προσκεκλημένοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26 Μαρτίου 2015

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26 Μαρτίου 2015 Στην Ερμούπολη Σύρου και στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 21, όπου τα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ Η περιφερειακή ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στις έρευνες Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 6 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ (Σ.Π.Μ.Ε.)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 6 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ (Σ.Π.Μ.Ε.) ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 6 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ (Σ.Π.Μ.Ε.) Τα παρακάτω υπογράφοντα µέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής του ΣΠΜΕ, συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος πρέπει, άραγε, να κυβερνά; Ο λαός; Οι. πλούσιοι; Οι γενικής αποδοχής, Ο ικανότερος; Ένας φωτισµένος δικτάτορας; Καθεµία από αυτές

Ποιος πρέπει, άραγε, να κυβερνά; Ο λαός; Οι. πλούσιοι; Οι γενικής αποδοχής, Ο ικανότερος; Ένας φωτισµένος δικτάτορας; Καθεµία από αυτές Ποιος πρέπει, άραγε, να κυβερνά; Ο λαός; Οι πλούσιοι; Οι γενικής αποδοχής, Ο ικανότερος; Ένας φωτισµένος δικτάτορας; Καθεµία από αυτές τις λύσεις εµφανίζει την ίδια αδυναµία µε τις υπόλοιπες. Οπότε τι

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... 3 1. Βαθμός ενδιαφέροντος για τις Βουλευτικές Εκλογές στις Σεπτεμβρίου... 4 2. Για το αν η προσφυγή στις πρόωρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Γ. Παρασκευή 18 Μαΐου 2012 (Απόγευµα)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Γ. Παρασκευή 18 Μαΐου 2012 (Απόγευµα) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Γ Παρασκευή 18 Μαΐου 2012 (Απόγευµα) ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 37 2. Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Εκλογή τριών Αντιπροέδρων από την πρώτη σε δύναµη

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Εισαγωγή Ταυτότητα έρευνας Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας Τηλεφωνικές Συνεντεύξεων με τη μέθοδο Computer Aided Telephone Interviews (C.A.T.I.) βάσει δομημένου ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 21.09.2012 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. ========================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΨ8-ΣΓΥ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΨ8-ΣΓΥ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας : 11527 Τηλέφωνο : 2132143301 Fax : 2132143222

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Νόμος Δωδεκανήσου ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόφαση Νο 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Που έχει καταχωρηθεί στο 01ο Πρακτικό της από 06-01-2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΟΣΑ ΣΤΟ 19 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: THE COMEBACK? GREECE: HOW RESILIENT? ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

3/10/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ και Μηχανικοί: «Λέοντες αντί αμνών».

3/10/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ και Μηχανικοί: «Λέοντες αντί αμνών». www.dkmtkm.com/wordpress 3/10/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ και Μηχανικοί: «Λέοντες αντί αμνών». Την Παρασκευή 26/9 πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ με τη συμμετοχή του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα