ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΩΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. προεδροι περιφερειακου συµβουλιου προεδροι δηµ. συµβουλιων ανω κατοικων 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΩΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. προεδροι περιφερειακου συµβουλιου 2.250 1.125 προεδροι δηµ. συµβουλιων ανω 100.000 κατοικων 1."

Transcript

1 Στην κατάργηση των επιδοµάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, για λειτουργούς, υπαλλήλους και µισθωτούς του ηµοσίου, Ν.Π..., Ν.Π.Ι.. (συµπεριλαµβανοµένων και των ΕΚΟ) και Ο.Τ.Α., καθώς και για τα µόνιµα στελέχη των Ενόπλων υνάµεων και αντίστοιχους της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος προχωρά το υπουργείο Οικονοµικών από 1 η Ιανουαρίου Αυτό αναφέρεται στην εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονοµικών κ. Χρ. Σταϊκούρα µε την οποία κοινοποιούνται οι διατάξεις του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής για τους νέους µισθούς των υπαλλήλων που εντάσσονται στο λεγόµενο ειδικό Μισθολόγιο ( ιπλωµάτες, στρατιωτικοί, καθηγητές Πανεπιστηµίου, δικαστικοί, κτλ.). Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται ότι το δώρο Χριστουγέννων για το έτος 2012 θα καταβληθεί για τελευταία φορά. Σε άλλη διάταξη ορίζεται ότι από και µέχρι , αναστέλλεται, για τους υπαλλήλους του ηµοσίου, των ΝΠ και ΟΤΑ η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4024/2011, αναφορικά µε τη χορήγηση του Κινήτρου Επίτευξης Στόχων (ΚΕΣ) και ηµοσιονοµικών Στόχων (ΚΕ Σ). Κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα αναστέλλεται για τους ως άνω υπαλλήλους και η σταδιακή κατάργηση της υπερβάλλουσας µείωσης, που τυχόν έχει προκύψει από την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων. Η αντιµισθία των προέδρων των δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων, η οποία αποσυνδέεται πλέον από αυτήν των δηµάρχων και των περιφερειαρχών αντίστοιχα, µειώνεται, από , κατά πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού που καταβάλλεται στις Συνεπώς, η αντιµισθία όλων των ανωτέρω καθορίζεται, ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΩΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΠΟ προεδροι περιφερειακου συµβουλιου προεδροι δηµ. συµβουλιων ανω κατοικων προεδροι δηµ. συµβουλιων κατοικων 720 προεδροι δηµ. συµβουλιων κατω των κατοικων 540,00 Από τα µέλη των δηµοτικών συµβουλίων, των οικονοµικών επιτροπών των δήµων, των επιτροπών ποιότητας ζωής και των λοιπών επιτροπών των δηµοτικών συµβουλίων των δήµων, καθώς και των διοικητικών επιτροπών του άρθρου 164 του ν.3852/2010 (Επιτροπές Περιφερειακού Συµβουλίου) δεν λαµβάνουν πλέον αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις των ανωτέρω οργάνων. Επίσης, από , οι αποδοχές, οι αποζηµιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι πάσης φύσεως αµοιβές των ιοικητών, Υποδιοικητών, των Προέδρων, Αντιπροέδρων, ιευθυνόντων Συµβούλων, καθώς και των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου των Ιδρυµάτων και των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των ήµων και των Περιφερειών, καθώς και των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ικαίου αυτών, συµπεριλαµβανοµένων των Συνδέσµων των Ο.Τ.Α., αλλά και των ανωνύµων εταιρειών, στις οποίες οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν ποσοστό

2 πάνω από το 50% του µετοχικού κεφαλαίου, µειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). Με άλλη διάταξη µειώνονται εκ νέου οι αποδοχές των Γενικών Γραµµατέων Υπουργείων και Αποκεντρωµένων ιοικήσεων, καθώς και των Ειδικών Γραµµατέων Υπουργείων. Η µείωση των αποδοχών των ανωτέρω επιφέρει αυτόµατα µείωση και της αντιµισθίας, που καταβάλλεται στους Περιφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες, στους ηµάρχους, Αντιδηµάρχους, καθώς και στους υπαλλήλους ειδικών θέσεων 1ου και 2ου βαθµού. Ειδικότερα, ο βασικός µισθός του Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου και του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης της παραγράφου ΙΑ του διατακτικού της αριθµ. 2/57332/0022/ (ΦΕΚ 358 ΥΟ ) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, διαµορφώνεται, από , στο ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (3.450 ). Το επίδοµα θέσης ευθύνης το οποίο προβλέπεται από την ανωτέρω απόφαση παραµένει στο ποσό των χιλίων ευρώ (1000 ) και τα έξοδα παράστασης στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300 ). Ο βασικός µισθός του Ειδικού Γραµµατέα Υπουργείου της παραγράφου 1 Β της ανωτέρω απόφασης, διαµορφώνεται, από , στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 ). Το επίδοµα θέσης ευθύνης το οποίο προβλέπεται από την ανωτέρω απόφαση παραµένει στο ποσό των εννιακοσίων πενήντα ευρώ (950 ) και τα έξοδα παράστασης στο ποσό των εκατό ευρώ (100 ). Κατόπιν αυτών ο πίνακας της αριθµ. 2/59298/0022/ (Α Α : Β4ΓΩΗ- ΧΟΩ) εγκυκλίου µας, µε τις αποδοχές όλων των ανωτέρω διαµορφώνεται από , ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ από γενικος γραµµατεας υπουργειου 4.750,00 γενικος γραµµατεας αποκεντρ. διοικ ,00 Περιφερειάρχης 4.275,00 αντιπεριφερειαρχες 3.206,25 δηµαρχοι ανω κατοίκων 4.275,00 δηµαρχοι κατοικων 3.420,00 δηµαρχοι κατω των κατοικων 2.565,00 αντιδηµαρχοι ανω κατοίκων 2.137,50 αντιδηµαρχοι κατοικων 1.710,00 αντιδηµαρχοι κατω των κατοικων 1.282,50 ειδικος γραµµατεας υπουργειου 4.050,00 ειδικων θεσεων 1 ου βαθµου 2.100,00 ειδικων θεσεων 2 ου βαθµου 1.950,00 Επισηµαίνεται ότι, λόγω της µείωσης των αποδοχών των υπαλλήλων των ειδικών θέσεων 1ου και 2ου βαθµού, µειώνονται ανάλογα και οι αποδοχές των ειδικών συµβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστηµονικών συνεργατών των Περιφερειών (πρώην ΝΑ), καθώς και των ήµων και Συνδέσµων ήµων. Από , το ανώτατο όριο αποδοχών της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α ), ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ

3 (4.750 ) µηνιαίως. Επισηµαίνεται ότι οι πάσης φύσεως αποδοχές και αµοιβές όλων των υπαγοµένων στις διατάξεις του ανωτέρω ορίου δεν µπορούν πλέον να υπερβαίνουν το ως άνω ποσό. Σχετικές µε το ανώτατο όριο αποδοχών είναι και οι διατάξεις του άρθρου έκτου του ν. 4092/2012 (ΦΕΚ 220 Α'), Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του εν λόγω άρθρου, στα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι..), που ανήκουν στο Κράτος ή σε Ν.Π... ή σε Ο.Τ.Α., κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δηµόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισµού και ελέγχου της πλειοψηφίας της ιοίκησής τους, συµπεριλαµβανοµένων των Γενικών και Τοπικών Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων, ή επιχορηγούνται τακτικά, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, από πόρους των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους, καθώς και των λοιπών δηµόσιων επιχειρήσεων, οργανισµών και ανωνύµων εταιρειών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α'), όπως έχουν τροποποιηθεί µε τις διατάξεις της παρ. 1 α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α') και του Κεφαλαίου Β' του ν. 3429/2005, καθώς και στις θυγατρικές τους, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: αα) Η πλειοψηφία του ιοικητικού Συµβουλίου έχει διοριστεί ή εκλεγεί από το ηµόσιο ή τα νοµικά πρόσωπα των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, ενεργούντων ως µετόχων, µόνα ή από κοινού, ββ) το ηµόσιο είναι πλειοψηφών µέτοχος και γγ) η διοίκηση της επιχείρησης δεν ασκείται από το µέτοχο της µειοψηφίας, οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αµοιβές ή απολαβές που καταβάλλονται στα αιρετά όργανα ΟΤΑ, τους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους αντιπροέδρους και τα µέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, τους προέδρους αντιπροέδρους και διευθύνοντες ή εντεταλµένους συµβούλους και τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων, καθώς και στο πάσης φύσεως προσωπικό τους, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις συνολικές αποδοχές του Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου (από και από ), όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, χωρίς καµία απολύτως εξαίρεση. Το ανωτέρω όριο δύναται να αυξάνεται µέχρι των µηνιαίων αποδοχών του Πρωθυπουργού (από ύψους 5.780,60 ) µε αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Επιπλέον σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του ίδιου άρθρου καταργείται από τις η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010, όπως αυτό είχε τροποποιηθεί και ισχύει και συνεπώς δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα για την αύξηση του πλαφόν που προβλέπεται από τις διατάξεις του ίδιου άρθρου (αποδοχές γενικού γραµµατέα υπουργείου) µε κοινές υπουργικές αποφάσεις, για τους προέδρους και αντιπροέδρους των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, για το διοικητή και τον πρόεδρο ΝΠ ή τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο ΝΠΙ. Κατόπιν αυτών, από τις και εφεξής κανείς από τους ανωτέρω αναφερόµενους δεν µπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου. Με τις διατάξεις της περ. 7, η περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011 αντικαθίσταται, από και, εφεξής για τους υπαλλήλους της Προεδρίας της ηµοκρατίας, αποκλειστική εφαρµογή έχουν οι διατάξεις του ανωτέρω νόµου, µη εφαρµοζοµένων πλέον των µισθολογικών ρυθµίσεων του π.δ. 351/1991 (Α' 121). Επιπλέον, µε τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ότι, από , το σύστηµα βαθµολογικής εξέλιξης και το µισθολόγιο που εφαρµόζεται για το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της

4 Υπηρεσίας αυτής, καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών. Με τις διατάξεις της περ. 8, ορίζεται ότι οι αποδοχές, οι αποζηµιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι αµοιβές εν γένει, που καταβάλλονται στους Προέδρους, Αντιπροέδρους και τα µέλη των Ανεξάρτητων ιοικητικών Αρχών (Α Α), καθώς και στους ιοικητές, Υποδιοικητές, στους Προέδρους, Αντιπροέδρους, διευθύνοντες συµβούλους και στα µέλη του.σ. των ΝΠ (π.χ. Νοσοκοµεία κ.λ.π.) και των Ν.Π.Ι.. της περίπτωσης 12 της παρούσας υποπαραγράφου, µε την επιφύλαξη της παρ. 5 (ΝΠ και ΝΠΙ των δήµων και περιφερειών) στις , µειώνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), από Προκειµένου να αποφευχθούν παρανοήσεις σχετικά µε το τι ισχύει στα Ν.Π.Ι.., τα προβλεπόµενα στις περιπτώσεις 5 και 8 της υποπαραγράφου Γ1 έχουν ως ακολούθως: Α) Στην περίπτωση των ιοικητών, Υποδιοικητών, των Προέδρων, Αντιπροέδρων, ιευθυνόντων Συµβούλων, καθώς και των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ικαίου των ήµων και των Περιφερειών, συµπεριλαµβανοµένων των Συνδέσµων των Ο.Τ.Α., αλλά και των ανωνύµων εταιρειών, στις οποίες οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης µόνοι τους ή περισσότεροι από κοινού κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% του µετοχικού κεφαλαίου (π.χ. κοινωφελείς επιχειρήσεις, αναπτυξιακές ανώνυµες Ο.Τ.Α. κλπ), οι αποδοχές, οι αποζηµιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι πάσης φύσεως αµοιβές µειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από Β) Στην περίπτωση των ιοικητών, Υποδιοικητών, των Προέδρων, Αντιπροέδρων, ιευθυνόντων Συµβούλων, καθώς και των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου των υπολοίπων Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ικαίου και των λοιπών δηµόσιων επιχειρήσεων, οργανισµών, συµπεριλαµβανοµένων των Γενικών και Τοπικών Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων, καθώς και των ανωνύµων εταιρειών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005, που περιλαµβάνονται στην περίπτωση 12, οι αποδοχές, οι αποζηµιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι αµοιβές εν γένει µειώνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από Με τις διατάξεις της περ. 9, το χρονοεπίδοµα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του διατακτικού της αριθµ. 2/17132/0022/ (498 Β'), κοινής υπουργικής απόφασης, για τους δικηγόρους του ηµοσίου των ΝΠ και ΟΤΑ µε σχέση έµµισθης εντολής, καταργείται από Η περικοπή του χρονοεπιδόµατος δεν θα επηρεάσει τα ποσά υπερβάλλουσας αύξησης ή µείωσης που προέκυψαν από την εφαρµογή της παρ. 2 του αρ. 29 του ν. 4024/2011. Με τις διατάξεις της περ. 10, οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 55 του ν. 4075/2012 (Α' 89) καταργούνται από τότε που ίσχυσαν και συνεπώς η έκδοση της προβλεπόµενης από τις ανωτέρω διατάξεις κοινής υπουργικής απόφασης δεν είναι πλέον δυνατή. Με τις διατάξεις της περ. 11, από καταργείται η προβλεπόµενη προσαύξηση αποδοχών σε όσους υπαλλήλους χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο εσωτερικό, από την ηµεροµηνία αυτή. Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για µετεκπαίδευση ή µεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εξωτερικό, για τον υπολογισµό της προσαύξησης λαµβάνεται υπόψη µόνο ο βασικός µισθός. Με τις διατάξεις της περ. 12, προβλέπεται ότι οι διατάξεις που αφορούν το βαθµολογικό και µισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του άρθρου 4 του Κεφαλαίου εύτερου του ν. 4024/2011 έχουν ανάλογη εφαρµογή, από , και στο προσωπικό των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι..), που ανήκουν

5 στο Κράτος ή σε Ν.Π... ή σε Ο.Τ.Α., κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δηµόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισµού και ελέγχου της πλειοψηφίας της ιοίκησής τους, συµπεριλαµβανοµένων των Γενικών και Τοπικών Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων, ή επιχορηγούνται τακτικά, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, από πόρους των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους, καθώς και των λοιπών δηµόσιων επιχειρήσεων, οργανισµών και ανωνύµων εταιρειών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α'), όπως έχουν τροποποιηθεί µε τις διατάξεις της παρ. 1 α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α'). Από την ηµεροµηνία αυτή παύουν να ισχύουν όλες οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας, καθώς και όλες οι διατάξεις νόµων, οι υπουργικές, κανονιστικές εν γένει ή διαιτητικές αποφάσεις, καθώς και οι αποφάσεις των οργάνων διοίκησης κλπ, κατά το µέρος που ρυθµίζουν τις αποδοχές του προσωπικού των παραπάνω νοµικών προσώπων. Λεπτοµέρειες εφαρµογής των ανωτέρω διατάξεων µπορούν να ρυθµίζονται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, οι οποίες µπορούν να ανατρέχουν στην έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης, για τους ανωτέρω παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4024/2011, εκτός από αυτές της παραγράφου 2, σχετικά µε το ανώτατο όριο αποδοχών (βλ. και τις οδηγίες επί της περ. 6). Για τη διευκόλυνση των εκκαθαριστών όλων των ανωτέρω Υπηρεσιών παραπέµπουµε στις αριθµ. οικ. 2/78400/0022/ (Α..Α. 4577Η-5ΕΤ), οικ. 2/2725/0022/ (Α..Α. ΒΟΝΤΗ-ΝΑ8), οικ. 2/17589/0022/ (Α..Α. Β44ΞΗ- ΕΝ6), οικ. 2/20421/0022/ (Α..Α. Β44ΓΗ-ΜΗ0), οικ. 2/20433/0022/ (Α..Α. Β44ΓΗ-ΑΝΙ), οικ. 2/33123/0022/ (Α..Α. Β4Ω2Η-ΕΟΧ) και οικ. 2/70738/0022/ (Α..Α. Β40 Η-Ρ1) εγκυκλίους µας. Τέλος, όσον αφορά τα θέµατα βαθµολογικής κατάταξης (συµπεριλαµβανοµένων και των θεµάτων αναγνώρισης προϋπηρεσίας), αρµόδιο είναι το Υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, το οποίο θα εκδώσει προς τούτο σχετική εγκύκλιο. Για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων αυτών, σας επισηµαίνουµε τα εξής: Μετά την ένταξη του προσωπικού των ανωτέρω φορέων στο Κεφάλαιο εύτερο του ν. 4024/2011 από 1/1/2013 σε βαθµούς, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, θα πρέπει να γίνει υπολογισµός των αποδοχών που προκύπτουν από 1/1/2013 από την εφαρµογή του νόµου αυτού. Κατόπιν, θα γίνει σύγκριση των αποδοχών που προκύπτουν µε τις αποδοχές που θα έχουν διαµορφωθεί στις 31/12/2012, κατ' εφαρµογή του αρ. 31 του ν. 4024/2011. Σε περίπτωση αύξησης ή µείωσης που προκύπτει από τη σύγκριση αυτή θα εφαρµοστεί η παρ. 2 του άρθρου 29, δηλαδή, εάν προκύπτει µείωση αποδοχών που υπερβαίνει το 25%, τότε το 25% περικόπτεται άµεσα από 1/1/2013 και η τυχόν προκύπτουσα υπερβάλλουσα µείωση εξακολουθεί να καταβάλλεται µέχρι την 31/12/2016, σύµφωνα µε την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Γ1, που εφαρµόζεται πλέον στο προσωπικό αυτό. Σε περίπτωση αύξησης των αποδοχών, αυτή καταβάλλεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/ Παράδειγµα εφαρµογής: Έστω ότι στις 31/12/2012 υπάλληλος θα λαµβάνει σύνολο αποδοχών (περιλαµβανοµένης της υπερβάλλουσας µείωσης, κατ' εφαρµογή

6 του άρθρου 31 του ν. 4024/2011) ύφους Με την ένταξη στις ρυθµίσεις του Κεφαλαίου εύτερου του ν. 4024/2011 οι αποδοχές του πρέπει να διαµορφωθούν στο ποσό των Επειδή το ύφος της µείωσης που πρέπει να εφαρµοστεί είναι µικρότερο από 25%, οι αποδοχές προσαρµόζονται αυτόµατα από την 1/1/2013 στο ποσό των Παράδειγµα εφαρµογής: έστω ότι ο υπάλληλος του προηγούµενου παραδείγµατος πρέπει να λάβει µε την ένταξη στο ενιαίο µισθολόγιο. Η µείωση που πρέπει να διενεργηθεί στις αποδοχές του ανέρχεται στο 38,1%. Συνεπώς, στον υπάλληλο αυτό θα εφαρµοστεί µείωση 25% (ποσό 525 ), και θα του χορηγείται υπερβάλλουσα µείωση ύφους 275, η οποία εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ίδιο ύφος µέχρι τις 31/12/2016. Επισηµαίνεται ότι το προσωπικό της περίπτωσης αυτής δεν µπορεί να λάβει τα επιδόµατα του αρ. 19 του ν. 4024/2011 όσο ισχύει η αναστολή αυτών. ιευκρινίζεται επίσης, ότι, για το προσωπικό της εν λόγω περίπτωσης, θα εκδοθούν εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών, οι κοινές υπουργικές αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου 15 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 22 του ν. 4024/2011. Τέλος, επισηµαίνεται, για την αποφυγή παρερµηνειών, ότι για τις προϋποθέσεις υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και το ύφος της ωριαίας αµοιβής του ως άνω προσωπικού, από , δεν έχουν πλέον εφαρµογή οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας αλλά οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (υπερωριακή απασχόληση), σύµφωνα µε τις οποίες για την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού αυτού ισχύουν τα εξής: Α) Για τα Ν.Π.Ι.. και Α.Ε. που εποπτεύονται από το ηµόσιο, αρµόδιο όργανο για να εγκρίνει τις αποφάσεις είναι ο εποπτεύων υπουργός. Β) Για τα Ν.Π.Ι.. και Α.Ε. των Ο.Τ.Α. Α' και Β' Βαθµού, αρµόδιο όργανο για να εγκρίνει τις αποφάσεις είναι ο ήµαρχος ή ο Περιφερειάρχης αντίστοιχα. Γ) Για τις περιφερειακές ενώσεις δήµων, αρµόδιος είναι ο Περιφερειάρχης, ενώ για την Κ.Ε..Ε. ο υπουργός Εσωτερικών. Όσον αφορά την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 18, µε τις οποίες ορίζεται η καταβολή των επιδοµάτων θέσης ευθύνης, σε περίπτωση αµφιβολίας για το ύφος του επιδόµατος που δικαιούται ο υπάλληλος, αρµόδιο για την αντιστοίχιση της θέσης ευθύνης µε την ανάλογη του ηµοσίου, Ν.Π... και Ο.Τ.Α. είναι το Υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης. Με τις διατάξεις της περ.13, αντικαθίστανται, από , οι διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 29 του ν.3205/2003 (ΦΕΚ Α' 297) και ο µηνιαίος βασικός µισθός του Πρωτοδίκη, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισµού των βασικών µισθών όλων των άλλων βαθµών, καθορίζεται σε Με βάση το βασικό αυτό µισθό οι υπόλοιποι βασικοί µισθοί της ιεραρχίας των ικαστικών Λειτουργών, διαµορφώνονται ως εξής: ΒΑΣΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΜΙΣΘΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟ Πρόεδρος Σ.τ.Ε., Πρόεδρος και Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου (Α.Π.), Πρόεδρος του Ε.Σ., Γενικός Επίτροπος της 1,

7 Επικρατείας του Ε.Σ., Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας των Τ... Αντιπρόεδρος του Σ.τ.Ε., του Α.Π. και του Ε.Σ., Επίτροπος της Επικρατείας του Ε.Σ. 1, και Επίτροπος της Επικρατείας των Τ... Σύµβουλος της Επικρατείας, Αρεοπαγίτης, Αντεισαγγελέας του Α.Π., Σύµβουλος και Αντεπίτροπος του Ε.Σ., Αντεπίτροπος Επικρατείας των Τ..., Πρόεδρος και 1, Εισαγγελέας Εφετών και Πρόεδρος Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων Πάρεδρος του Σ.τ.Ε., Εφέτης, Αντεισαγγελέας Εφετών, Πάρεδρος του 1, Ε.Σ. και Εφέτης ιοικητικών ικαστηρίων Πρόεδρος και Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Πρόεδρος Πρωτοδικών ιοικητικών 1, ικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Α' Τάξης Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και Ε.Σ., Πρωτοδίκης, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, Πρωτοδίκης 1,00 ιοικητικών ικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Β' Τάξης όκιµος Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και του Ε.Σ., Πάρεδρος Πρωτοδικείου, Πάρεδρος Εισαγγελίας, Πάρεδρος Πρωτοδικείου των 0, ιοικητικών ικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Γ' Τάξης Ειρηνοδίκης ' Τάξης 0, Με τις διατάξεις της περ. 14, αντικαθίστανται, από , οι διατάξεις των παρ.3, 5 και 6 του άρθρου 30 του ν.3205/2003. Ειδικότερα: Α. Το επίδοµα ταχύτερης και αποτελεσµατικότερης διεκπεραίωσης των υποθέσεων, καθώς αντιστάθµισης δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήµατος τους οι δικαστικοί λειτουργοί (δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης, οργάνωση γραφείου), καθορίζεται κατά βαθµό ως εξής: α.- Ειρηνοδίκες Γ' και ' τάξεως, όκιµος Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και 316 αντίστοιχοι β - Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι 420 ν - Πρόεδρος Πρωτοδικών και αντίστοιχοι 456 δ.- Πάρεδρος του Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι 460 ε.- Πρόεδρος Εφετών, Σύµβουλος της Επικρατείας και αντίστοιχοι 470 Στ.- Αντιπρόεδρος και αντίστοιχοι 485 ζ - Πρόεδρος και αντίστοιχοι 500

8 Β. Η πάγια αποζηµίωση, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών (πολύωρη παραµονή στην έδρα, απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας, κατ' οίκον εργασία, προσφορά υπηρεσιών σε παραµεθόριες και προβληµατικές περιοχές), καθορίζεται κατά βαθµό ως εξής: Για δικαστικούς λειτουργούς από το βαθµό του Προέδρου Πρωτοδικών και αντιστοίχων µέχρι και το βαθµό του Προέδρου Ανωτάτου ικαστηρίου Για δικαστικούς λειτουργούς από το βαθµό του Ειρηνοδίκη ' Τάξης µέχρι και το βαθµό του Εισηγητή του Σ.τ.Ε. και αντιστοίχων Γ. Η αποζηµίωση εξόδων παράστασης στους δικαστές που φέρουν βαθµό Προέδρου, Αντιπροέδρου και Συµβούλου Επικρατείας ή αντίστοιχους, καθορίζεται κατά βαθµό ως εξής: Πρόεδρος Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι 242 Αντιπρόεδρος Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι 161 Σύµβουλος Επικρατείας και αντίστοιχοι 121 Η αποζηµίωση αυτή δεν παρέχεται σε δικαστικούς λειτουργούς που δεν φέρουν τους ανωτέρω βαθµούς, ανεξαρτήτως της τυχόν µισθολογικής εξοµοίωσης προς αυτούς.. Επίσης, επισηµαίνεται ότι, το ανώτατο όριο της περ.α' της παρ.4 του άρθρου 2 του ν.3833/2010 (ανώτατο όριο ικαστικών Λειτουρνών και κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ.) διαµορφώνεται, από , στο ποσό των 6.138,80. Α. Με τις διατάξεις της υποπερ.α' της περ.15, αντικαθίστανται, από , οι διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 32 του ν.3205/2003 (ΦΕΚ Α' 297) και ο µηνιαίος βασικός µισθός του ικαστικού Αντιπροσώπου, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισµού των βασικών µισθών όλων των άλλων βαθµών, καθορίζεται σε Με βάση το βασικό αυτό µισθό οι υπόλοιποι βασικοί µισθοί όλης της ιεραρχίας του Κύριου Προσωπικού του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, διαµορφώνονται ως εξής: ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ Πρόεδρος 1, Αντιπρόεδρος 1, Σύµβουλος 1, Πάρεδρος 1, ικαστικός Αντιπρόσωπος Α' Τάξεως 1, ικαστικός Αντιπρόσωπος 1, όκιµος ικαστικός Αντιπρόσωπος 0,

9 Β. Με τις διατάξεις της υποπερ.β' της περ.15, αντικαθίστανται, από , οι διατάξεις των παρ.3, 5 και 6 του άρθρου 33 του ν.3205/2003. Ειδικότερα: I) Το επίδοµα ταχύτερης και αποτελεσµατικότερης διεκπεραίωσης των υποστηριζόµενων ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεων του ηµοσίου και των Ν.Π..., καθώς και αντιστάθµισης των δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, καθορίζεται κατά βαθµό ως εξής: α.- όκιµος ικαστικός Αντιπρόσωπος 316 β - ικαστικός Αντιπρόσωπος 420 ν - ικαστικός Αντιπρόσωπος Α' Τάξεως 456 δ.- Πάρεδρος 460 ε.- Σύµβουλος 470 στ. Αντιπρόεδρος 485 ζ Πρόεδρος 500 II) Η πάγια αποζηµίωση, λόγω της πολύωρης παραµονής τους στα δικαστήρια, της απασχόλησής τους χωρίς ωράριο εργασίας, καθώς και ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών σε παραµεθόριες περιοχές, καθορίζεται κατά βαθµό ως εξής: ικαστικός Αντιπρόσωπος Α' Τάξεως µέχρι και Πρόεδρος Ν.Σ.Κ. 560 όκιµος και ικαστικός Αντιπρόσωπος 460 III) Η αποζηµίωση εξόδων παράστασης, καθορίζεται κατά βαθµό ως εξής: Πρόεδρος 242 Αντιπρόεδρος 161 Σύµβουλος 121 Επί της περίπτωσης 16 Α. Με τις διατάξεις της υποπερ.ι) της περ.16, αντικαθίστανται, από , οι διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 34 του ν.3205/2003 και ο µηνιαίος βασικός µισθός του Ιατροδικαστή ' Τάξεως, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισµού των βασικών µισθών όλων των άλλων βαθµών, καθορίζεται σε Με βάση το βασικό αυτό µισθό οι βασικοί µισθοί όλης της ιεραρχίας των Ιατροδικαστών, διαµορφώνονται ως εξής: ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟ Ιατροδικαστής Α' Τάξεως 1, Ιατροδικαστής Β' Τάξεως 1, Ιατροδικαστής Γ' Τάξεως 1,

10 Ιατροδικαστής ' Τάξεως 1, Β. Με τις διατάξεις της υποπερ.ιι) της περ.16, αντικαθίστανται, από , οι διατάξεις των παρ.3 και 4 του άρθρου 35 του ν.3205/2003. Ειδικότερα: α. Το ειδικό επίδοµα ιατροδικαστικής υπηρεσίας για την ανθυγιεινή και επικίνδυνη εργασία τους, καθώς και για την απασχόλησή τους πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο, κατά τις απογευµατινές και νυκτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, καθορίζεται για όλους τους Ιατροδικαστές σε 826. β. Στους Ιατροδικαστές του Υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων η χορηγούµενη, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών, της απασχόλησής τους χωρίς ωράριο εργασίας, καθώς και για τη δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης, πάγια αποζηµίωση καθορίζεται κατά µήνα, για όλους τους βαθµούς της ιεραρχίας, σε 292. Επί της περίπτωσης 17 Α. Με τις διατάξεις της υποπερ.ι) της περ.17, αντικαθίστανται, από , οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 36 του ν.3205/2003 και ο µηνιαίος βασικός µισθός του Λέκτορα, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισµού των βασικών µισθών των λοιπών µελών.ε.π. των Πανεπιστηµίων, καθορίζεται σε Με βάση το βασικό αυτό µισθό οι βασικοί µισθοί όλης της ιεραρχίας των µελών.ε.π. των Πανεπιστηµίων, διαµορφώνονται ως εξής: ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Καθηγητής 1, Αναπληρωτής Καθηγητής 1, Επίκουρος Καθηγητής 1, Λέκτορας ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ Β. Με τις διατάξεις της υποπερ.ιι) της περ.17, αντικαθίστανται, από , οι διατάξεις των περ.β', γ', δ' και στ' της παρ.2, καθώς και της παρ.4 του άρθρου 36 του ν.3205/2003. Ειδικότερα: α. Το επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστηµιακής απασχόλησης εντός των Πανεπιστηµίων, καθορίζεται ως εξής: i. Καθηγητής 390 ii. Αναπληρωτής Καθηγητής 368 iii. Επίκουρος Καθηγητής 335 iv. Λέκτορας 300

11 Το ανωτέρω επίδοµα καταβάλλεται στους δικαιούχους και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους άδειας. β. Η πάγια αποζηµίωση, για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης και συµµετοχής σε συνέδρια, καθορίζεται ως εξής: i. Καθηγητής 273 ii. Αναπληρωτής Καθηγητής 184 iii. Επίκουρος Καθηγητής 128 iv. Λέκτορας 128 γ. Το ειδικό ερευνητικό επίδοµα, για την εκτέλεση µεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραµµάτων, καθορίζεται ως εξής: i. Καθηγητής 226 ii. Αναπληρωτής Καθηγητής 215 iii. Επίκουρος Καθηγητής 200 iv. Λέκτορας 184 δ. Τα έξοδα παράστασης στους Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις, Κοσµήτορες και Προέδρους Τµηµάτων, καθορίζονται ως εξής: i. Πρύτανης 250 ii. Αντιπρύτανης 200 iii. Κοσµήτορας ή Πρόεδρος Τµήµατος 210 ε. Τα ποσά των περιπτώσεων i των εδαφίων β', γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του ν.3205/2003, όπως επανακαθορίζονται κατά τα ανωτέρω, προσαυξάνονται κατά 70 µε τη συµπλήρωση εικοσιπέντε (25) ετών υπηρεσίας. Με τις διατάξεις της υποπερ.α. της περ.18, αντικαθίστανται, από , οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 3 του π.δ.118/2002 (ΦΕΚ Α' 99), µε τις οποίες ο βασικός µηνιαίος µισθός των µελών Ε.Ε. Ι.Π. των Πανεπιστηµίων, καθορίζεται ανά βαθµίδα σε ποσοστό επί του εκάστοτε βασικού µισθού του µέλους.ε.π. Πανεπιστηµίου της βαθµίδας του Λέκτορα. Οι προκύπτοντες βασικοί µισθοί όλων των βαθµίδων και κλάδων των µελών Ε.Ε. Ι.Π. των Πανεπιστηµίων διαµορφώνονται ως εξής: ΜΕΛΗ Ε.Ε. Ι.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΛΑ ΟΣ I-ΠΕ ΚΛΑ ΟΣ II -Π Ε ΚΛΑ ΟΣ II -ΤΕ ΣΥΝΤΕΛ. ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΕΛ. ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΕΛ. ΠΟΣΟ ΒΑΘΜΙ Α 0, , , ΒΑΘΜΙ Α 0,92 Γ 980 0, ,85 905

12 ΒΑΘΜΙ Α Β ΒΑΘΜΙ Α Α 0, , , , , , Β. Με τις διατάξεις της υποπερ.β. της περ. 18, αντικαθίστανται, από , οι διατάξεις των περ.ίϋ) και ίν) της παρ.2 του άρθρου 3 του π.δ.118/2002. Ειδικότερα: i. Το επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστηµιακής απασχόλησης εντός του Πανεπιστηµίου καθορίζεται ως εξής: α. ΚΛΑ ΟΣ I - ΠΕ 195 β- ΚΛΑ ΟΣ II -ΠΕ 150 γ- ΚΛΑ ΟΣ II -ΤΕ 135 ii. Η πάγια µηνιαία αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης και συµµετοχής σε συνέδρια καθορίζεται ως εξής : α. ΚΛΑ ΟΣ I - ΠΕ 83 β- ΚΛΑ ΟΣ II -ΠΕ 64 γ- ΚΛΑ ΟΣ II -ΤΕ 51 Γ. Με τις διατάξεις της υποπερ.γ. της περ.18, αντικαθίστανται, από , οι διατάξεις των παρ.4 και 5 του άρθρου 3 του π.δ.118/2002. Ειδικότερα: i. Το χορηγούµενο στους κατόχους διδακτορικού διπλώµατος ειδικό ερευνητικό επίδοµα για την εκτέλεση µεταδιδακτορικής έρευνας καθορίζεται στο ποσό των ογδόντα εννέα ευρώ (89 ) µηνιαίως για τα µέλη Ε.Ε. Ι.Π. κλάδου I και στο ποσό των εξήντα οκτώ ευρώ( 68 ) για τα µέλη Ε.Ε. Ι.Π. κλάδου II. ii. Τα σύµφωνα µε τα στοιχεία (iii) και (iν) της παρ.2 του άρθρου 3 του π.δ.118/2002 χορηγούµενα επιδόµατα και µηνιαίες αποζηµιώσεις, όπως επίσης και το χορηγούµενο ειδικό ερευνητικό επίδοµα κατά την παρ.4 του ιδίου άρθρου του εν λόγω π.δ., προσαυξάνονται κατά δέκα (10) ευρώ για κάθε πενταετία πραγµατικής υπηρεσίας που συµπληρώνεται στην καταληκτική βαθµίδα ύστερα από την µε οποιονδήποτε τρόπο ένταξη σε αυτή.. Με τις διατάξεις της υποπερ.δ. της περ.18, αντικαθίστανται, από , οι διατάξεις των υποπερ.iii και iν της περ.β' της παρ.6 του άρθρου 3 του π.δ.118/2002. Ειδικότερα: Το χορηγούµενο στα πρώην µέλη Ε.Τ.Ε.Π., κατηγορίας.ε., τα οποία εντάχθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις Ε.Ε. Ι.Π. κλάδου II, επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστηµιακής απασχόλησης εντός του Πανεπιστηµίου καθορίζεται στο ποσό των 105 µηνιαίως. Η χορηγούµενη στα πρώην µέλη Ε.Τ.Ε.Π., κατηγορίας.ε., τα οποία εντάχθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις Ε.Ε. Ι.Π. κλάδου II, πάγια µηνιαία αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης και συµµετοχή σε συνέδρια καθορίζεται στο ποσό των 30.

13 Με τις διατάξεις της περ. 19, αντικαθίστανται, από , οι διατάξεις της παρ. 1 και των περ. β, γ, δ, στ και η της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν.3187/2003 (ΦΕΚ Α'/233). Ειδικότερα: I. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του Λέκτορα, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισµού των βασικών µισθών των λοιπών βαθµίδων των µελών.ε.π. των Α.Σ.Ε.Ι., καθορίζεται σε 954. Με βάση το βασικό αυτό µισθό οι βασικοί µισθοί όλων των βαθµίδων των µελών.ε.π. των Α.Σ.Ε.Ι., διαµορφώνονται ως εξής: ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Καθηγητής 1, Αναπληρωτής Καθηγητής 1, Επίκουρος Καθηγητής 1, ,00 Λέκτορας 1, ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ II. Το επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εντός των Α.Σ.Ε.Ι., καθορίζεται ως εξής: i. Καθηγητής 380 ii. Αναπληρωτής Καθηγητής 363 iii. Επίκουρος Καθηγητής 294 iν. Λέκτορας 208 III. Η πάγια αποζηµίωση, για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης και συµµετοχής σε συνέδρια, καθορίζεται ως εξής: i. Καθηγητής 260 ii. Αναπληρωτής Καθηγητής 180 iii. Επίκουρος Καθηγητής 120 iv. Λέκτορας 115 IV. Το ειδικό ερευνητικό επίδοµα, για την εκτέλεση µεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραµµάτων, καθορίζεται ως εξής: i. Καθηγητής 218 ii. Αναπληρωτής Καθηγητής 195 iii. Επίκουρος Καθηγητής 170 iv. Λέκτορας 111 V. Τα έξοδα παράστασης στους ιευθυντές Τοµέων και στον Πρόεδρο Ακαδηµαϊκών Θεµάτων καθορίζονται σε εκατόν σαράντα ευρώ (140 ). VI. Τα ποσά των περιπτώσεων i των στοιχείων β', γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν.3187/2003 όπως επανακαθορίζονται κατά τα ανωτέρω, προσαυξάνονται κατά σαράντα 40 µε τη συµπλήρωση είκοσι πέντε ετών υπηρεσίας.

14 Με τις διατάξεις της περ.20, αντικαθίστανται, από , οι διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 30 του ν.3187/2003, µε τις οποίες ο βασικός µηνιαίος µισθός των µελών Ε.Ε. Ι.Π. των Α.Σ.Ε.Ι., καθορίζεται ανά βαθµίδα σε ποσοστό επί του εκάστοτε βασικού µισθού του µέλους.ε.π. Α.Σ.Ε.Ι. της βαθµίδας του Λέκτορα. Οι προκύπτοντες βασικοί µισθοί όλων των βαθµίδων και κλάδων των µελών Ε.Ε. Ι.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. διαµορφώνονται ως εξής: ΜΕΛΗ Ε.Ε. Ι.Π. ΑΣΕΙ ΚΛΑ ΟΣ I-ΠΕ ΚΛΑ ΟΣ II -Π Ε ΚΛΑ ΟΣ II -ΤΕ ΣΥΝΤΕΛ. ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΕΛ. ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΕΛ. ΠΟΣΟ ΒΑΘΜΙ Α 0, , , ΒΑΘΜΙ Α 0,94 Γ 897 0, , ΒΑΘΜΙ Α 0,95 Β 906 0, , ΒΑΘΜΙ Α 0,98 Α 935 0, , ιευκρινίζεται ότι, τα επιδόµατα και οι παροχές που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 30 του ν.3187/2003 εξακολουθούν να καταβάλλονται στα µέλη Ε.Ε. Ι.Π. των Α.Σ.Ε.Ι., από και εντεύθεν, στο ύφος που αυτά είχαν διαµορφωθεί πριν την εν λόγω ηµεροµηνία. Επί της περίπτωσης 21 Α. Με τις διατάξεις της υποπερ.ι) της περ.21, αντικαθίστανται, από , οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 37 του ν.3205/2003 και ο µηνιαίος βασικός µισθός του Καθηγητή Εφαρµογών, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισµού των βασικών µισθών των λοιπών µελών Ε.Π. και Ε. Ι.Π. των Τ.Ε.Ι., καθορίζεται σε 960. Με βάση το βασικό αυτό µισθό οι βασικοί µισθοί όλης της ιεραρχίας των µελών Ε.Π. - Τ.Ε.Ι. και Ε. Ι.Π., διαµορφώνονται ως εξής: ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Καθηγητής 1, Αναπληρωτής Καθηγητής 1, Επίκουρος Καθηγητής 1, Καθηγητής Εφαρµογών 1, Μέλος Ε. Ι.Π. 1, ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ

15 Β. Με τις διατάξεις της υποπερ.ιι) της περ.21, αντικαθίστανται, από , οι διατάξεις των περ.β', γ', δ' και στ' της παρ.2, καθώς και της παρ.3 του άρθρου 37 του ν.3205/2003. Ειδικότερα: α. Το επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εντός των Τ.Ε.Ι., καθορίζεται ως εξής: i.- Καθηγητής 383 ii.- Αναπληρωτής Καθηγητής 350 iii.- Επίκουρος Καθηγητής 285 iv.- Καθηγητής Εφαρµογών 200 v.- Μέλος Ε. Ι.Π. 86 β. Η πάγια αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης, και για συµµετοχή σε συνέδρια, καθορίζεται ως εξής: i.- Καθηγητής 218 ii.- Αναπληρωτής Καθηγητής 180 iii.- Επίκουρος Καθηγητής 125 iv.- Καθηγητής Εφαρµογών 110 v.- Μέλος Ε. Ι.Π. 66 γ. Το ερευνητικό επίδοµα τεχνολογικής έρευνας, καθορίζεται ως εξής: αα.- Για τους κατέχοντες µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών: i.- Καθηγητής 205 ii.- Αναπληρωτής Καθηγητής 185 iii.- Επίκουρος Καθηγητής 165 iv.- Καθηγητής Εφαρµογών 115 ββ.- Για τους µη κατέχοντες µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών: i.- Καθηγητής 135 ii.- Αναπληρωτής Καθηγητής 120 iii.- Επίκουρος Καθηγητής 105 iv.- Καθηγητής Εφαρµογών 70

16 δ. Τα έξοδα παράστασης στους Προέδρους, Αντιπροέδρους, ιευθυντές Σχολών Προϊσταµένους Τµήµατος καθορίζεται, κατά µήνα, ως εξής: i.- Πρόεδρος 250 ii.- Αντιπρόεδρος 210 iii.- ιευθυντής Σχολής 210 iv.- Προϊστάµενος Τµήµατος και ιευθυντής Κέντρου Ξένων 100 Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής ε. Τα ποσά των περιπτώσεων i των στοιχείων β', γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του ν.3205/2003, όπως επανακαθορίζονται κατά τα ανωτέρω, προσαυξάνονται κατά 50 µε τη συµπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας. Τα ποσά των περιπτώσεων ii των στοιχείων β', γ' και δ' ββ. της παραγράφου 2 του ως άνω άρθρου και νόµου, όπως επανακαθορίζονται κατά τα ανωτέρω, προσαυξάνονται κατά 35 µε τη συµπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας, για όσους κατέχουν προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή Καθηγητή. Την ανωτέρω προσαύξηση δικαιούνται, µετά τη συµπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας, και όσοι κατέχουν προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή Καθηγητή και δεν διαθέτουν διδακτορικό δίπλωµα σπουδών, αλλά µόνο µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Α. 1) Με τις διατάξεις της υποπερ.ι) της περ.22, αντικαθίστανται, από , οι διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 38 του ν.3205/2003 και ο µηνιαίος βασικός µισθός του Ερευνητή ', ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισµού των βασικών µισθών των λοιπών µελών της βαθµίδας των Ερευνητών που υπηρετούν σε Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα και ανεξάρτητα Ερευνητικά Ινστιτούτα, τα οποία διέπονται από τις διατάξεις του ν.1514/1985 (ΦΕΚ Α' 13), καθώς και σε κέντρα έρευνας της Ακαδηµίας Αθηνών, καθορίζεται σε Με βάση το βασικό αυτό µισθό οι βασικοί µισθοί όλων των βαθµίδων των ως άνω Ερευνητών, διαµορφώνονται ως εξής: ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ερευνητής Α' 1, Ερευνητής Β' 1, Ερευνητής Γ' 1, Ερευνητής ' 1, ) Με τις διατάξεις της υποπερ.ι) της περ.22, από , ο µηνιαίος βασικός µισθός του Ειδικού Λειτουργικού Επιστήµονα ', ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισµού των βασικών µισθών των λοιπών µελών της βαθµίδας των Ειδικών Λειτουργικών Επιστηµόνων (Ε.Λ.Ε.) των ανωτέρω Ερευνητικών Κέντρων και ανεξάρτητων Ερευνητικών. Με βάση το βασικό αυτό µισθό οι βασικοί Ινστιτούτων, καθορίζεται σε 945 µισθοί όλων των βαθµίδων των Ειδικών Λειτουργικών Επιστηµόνων (Ε.Λ.Ε.), διαµορφώνονται ως εξής:

17 ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ειδ.Λειτ.Επιστ. Α' 1, Ειδ.Λειτ.Επιστ. Β' 1, Ειδ.Λειτ.Επιστ. Γ' 1, Ειδ.Λειτ.Επιστ. ' 1, ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ Β. Με τις διατάξεις της υποπερ.ιι) της περ.22, αντικαθίστανται, από , οι διατάξεις των περ.β', γ', και ε' της παρ.3, καθώς και οι διατάξεις των παρ.5 και 6 του άρθρου 38 του ν.3205/2003. Ειδικότερα: α. Η πάγια αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης και για συµµετοχή σε συνέδρια, καθορίζεται ως εξής: i.- ii.- Ερευνητές Α' 273 Ερευνητές Β' 184 Ερευνητές Γ' 128 Ερευνητές ' 128 Ε.Λ.Ε. Α' 263 Ε.Λ.Ε. Β' 143 Ε.Λ.Ε. Γ' 75 Ε.Λ.Ε. ' 75 β. Το ειδικό ερευνητικό επίδοµα, για την εκτέλεση µεταδιδακτορικής έρευνας, καθώς και ταχύτερης και αποτελεσµατικότερης προώθησης των ερευνητικών προγραµµάτων, καθορίζεται ως εξής: i.- ii.- Ερευνητές Α' 226 Ερευνητές Β' 215 Ερευνητές Γ' 200 Ερευνητές ' 184 Ε.Λ.Ε. Α' 190 Ε.Λ.Ε. Β 152 Ε.Λ.Ε. Γ' 117 Ε.Λ.Ε. ' 90 γ. Το επίδοµα ραδιενέργειας, στους Ερευνητές και στους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήµονες του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) " ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", καθορίζεται, κατά ζώνη, ως εξής: - -i Ζώνη Α' ii Ζώνη Β' iii Ζώνη Γ' 79 Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία, µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους

18 που δικαιολογείται η καταβολή του. Οι προϋποθέσεις αυτές βεβαιώνονται, κάθε µήνα, από τον οικείο προϊστάµενο. Σε περίπτωση αποµάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόµατος αυτού διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή του, µε ευθύνη του οικείου προϊσταµένου. Η κατανοµή του προσωπικού σε ζώνες (Α, Β, Γ) λαµβάνει χώρα υποχρεωτικά στην αρχή κάθε εξαµήνου. δ. Οι αποδοχές των ιευθυντών των Ερευνητικών Κέντρων, των Ινστιτούτων τους και των αυτοτελών Ερευνητικών Ινστιτούτων, καθώς και του Προέδρου της Ε.Ε.Α.Ε. είναι ο βασικός µισθός του Ερευνητή ' µε συντελεστή 1,7 στρογγυλοποιούµενος στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ, µαζί µε όλα τα επιδόµατα, τις παροχές και τις αποζηµιώσεις, όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου µε τις προϋποθέσεις καταβολής τους. Πέραν των αποδοχών αυτών, στους ιευθυντές των Ερευνητικών Κέντρων, των Ινστιτούτων τους και των αυτοτελών Ερευνητικών Ινστιτούτων καταβάλλεται και επίδοµα θέσης ευθύνης, ως εξής: ιευθυντές των Ινστιτούτων των i. Ερευνητικών Κέντρων και των αυτοτελών 400 Ερευνητικών Ινστιτούτων ii. ιευθυντές των Ερευνητικών Κέντρων 500 ιευθυντές που είναι µέλη.ε.π. εισπράττουν ολόκληρο το επίδοµα χρόνου υπηρεσίας, ανάλογα µε τα έτη προϋπηρεσίας που αναγνωρίζονται από το οικείο Α.Ε.Ι. ε. Προκειµένου περί Ερευνητών Α' τα ποσά των περιπτώσεων i των εδαφίων β' και γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν.3205/2003, όπως επανακαθορίζονται κατά τα ανωτέρω, προσαυξάνονται κατά 70, µε τη συµπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας. Α. Με τις διατάξεις της υποπερ.α. της περ.23, αντικαθίστανται, από , οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 40 του ν.3205/2003, µε τις οποίες ο µηνιαίος βασικός µισθός του Συνεργάτη Β' του Κ.Ε.Π.Ε., καθορίζεται σε 850. Με βάση το βασικό αυτό µισθό οι βασικοί µισθοί των λοιπών βαθµίδων του ερευνητικού προσωπικού του Κ.Ε.Π.Ε. διαµορφώνονται ως εξής: ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟ Ερευνητής Α' 1, Ερευνητής Β' 1, Ερευνητής Γ' 1, Ερευνητής ' 1, Ερευνητής Ε' 1, Ερευνητής ΣΤ' 1, Συνεργάτης Α' 1, Συνεργάτης Β' 1, Συνεργάτης Γ' 0, Συνεργάτης ' 0, Συνεργάτης Ε' 0,84 714

19 Β. Με τις διατάξεις της υποπερ.β. της περ.23, αντικαθίστανται, από , οι διατάξεις των υποπερ. i και ii των περ. β' και γ' της παρ.2 του άρθρου 40 του ν.3205/2003. Ειδικότερα: α. Η πάγια αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για συµµετοχή σε συνέδρια, καθορίζεται ως εξής: i." Ερευνητές 200 ii.- Συνεργάτες 180 β. Το επίδοµα για την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραµµάτων, καθορίζεται ως εξής: i.- Ερευνητές 300 ii.- Συνεργάτες 200 Επί της περίπτωσης 24 Α. Με τη διάταξη της υποπερ.α. της περ.24, από , ο βασικός µηνιαίος µισθός του τακτικού Καθηγητή της Εθνικής Σχολής ηµόσιας Υγείας (Ε.Σ..Υ.) (άρθρο 41 παρ.1 του ν.3205/2003), καθορίζεται σε Β. Με τις διατάξεις της υποπερ.β. της περ.24, αντικαθίστανται, από , οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν.3370/2005 (ΦΕΚ Α' 176). Ειδικότερα: Το επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας, το επίδοµα βιβλιοθήκης και το ειδικό ερευνητικό επίδοµα που χορηγούνται στους Καθηγητές της Ε.Σ..Υ., από , καθορίζονται µηνιαίως σε 380, 260 και 200 αντίστοιχα. Επίσης, το επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας, το επίδοµα βιβλιοθήκης και το ειδικό ερευνητικό επίδοµα, που χορηγούνται στους Επιµελητές και Επιστηµονικούς Συνεργάτες της Ε.Σ..Υ. µε διδακτορικό, καθώς και στο λοιπό διδακτικό προσωπικό µε διδακτορικό, από , καθορίζονται µηνιαίως σε 300, 120 και 180 αντίστοιχα. Επιπλέον, το επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας, το επίδοµα βιβλιοθήκης και το ειδικό ερευνητικό επίδοµα, που χορηγούνται στους Επιµελητές και Επιστηµονικούς Συνεργάτες της Ε.Σ..Υ. νωρίς διδακτορικό, από , καθορίζονται µηνιαίως σε 120, 100 και 150 αντίστοιχα. Α. Με τις διατάξεις της υποπερ.i) της περ.25, αντικαθίστανται, από , οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 42 του ν.3205/2003 και ο µηνιαίος βασικός µισθός του Παρέδρου µε θητεία του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισµού των λοιπών βαθµίδων του πρώην Π.Ι., καθορίζεται σε Με βάση το βασικό αυτό µισθό οι βασικοί µισθοί των λοιπών βαθµίδων του πρώην Π.Ι. διαµορφώνονται ως εξής: ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ Σύµβουλος 1,

20 Μόνιµος Πάρεδρος Πάρεδρος µε θητεία και Ειδικός Πάρεδρος 1,11 1, Β. Με τις διατάξεις της υποπερ.ιι) της περ.25, αντικαθίστανται, από , οι διατάξεις των περ. β' και γ' της παρ.2 του άρθρου 42 του ν.3205/2003. Ειδικότερα: α. Η πάγια αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για συµµετοχή σε συνέδρια, καθορίζεται ως εξής: i.- Σύµβουλος 270 ii.- Μόνιµος Πάρεδρος 180 iii.- Πάρεδρος µε θητεία 123 iv.- Ειδικός Πάρεδρος 85 β. Το ειδικό ερευνητικό επίδοµα, για την εκτέλεση µεταδιδακτορικής έρευνας, ταχύτερης και αποτελεσµατικότερης προώθησης ερευνητικών προγραµµάτων, καθορίζεται ως εξής: i.- Σύµβουλος 217 ii.- Μόνιµος Πάρεδρος 199 iii.- Πάρεδρος µε θητεία 178 v.- Ειδικός Πάρεδρος 100 Με τις διατάξεις της περ.26, αντικαθίστανται, από , οι διατάξεις της παρ.14 και οι διατάξεις των περ. β' και γ' της παρ.15 του άρθρου 11 του ν.3966/2011 (ΦΕΚ Α' 118). Ειδικότερα: I. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του Εισηγητή, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισµού των βασικών µισθών των λοιπών βαθµίδων του επιστηµονικού προσωπικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (I.E.Π.), καθορίζεται σε Με βάση το βασικό αυτό µισθό οι βασικοί µισθοί όλων των βαθµίδων του επιστηµονικού προσωπικού του I.E.Π., διαµορφώνονται ως εξής: ΒΑΣΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ Σύµβουλος Α' 1, Σύµβουλος Β' 1, Σύµβουλος Γ' 1, Εισηγητής 1, II. Η πάγια αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για συµµετοχή σε συνέδρια, καθορίζεται ως εξής:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 33 38 403-404 33 38 218-244 33 38 422 33 38 391, 392, 388, 237 33 38 477, 478, 33 38 418, 419, 33 38 350, 375

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 33 38 403-404 33 38 218-244 33 38 422 33 38 391, 392, 388, 237 33 38 477, 478, 33 38 418, 419, 33 38 350, 375 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 101 65 Αθήνα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. (με την παράκληση να 33 38 415, 422. κοινοποιήσουν την Β ΤΜΗΜΑ 33 38 391, 392. παρούσα σε όλα τα 33 38 477, 474

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. (με την παράκληση να 33 38 415, 422. κοινοποιήσουν την Β ΤΜΗΜΑ 33 38 391, 392. παρούσα σε όλα τα 33 38 477, 474 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/3/2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ. οικ. 2/12412/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 20/2006. Θ Ε Μ Α : «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν.3453/2006 σχετικά µε την εισοδηµατική πολιτική έτους 2006»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 20/2006. Θ Ε Μ Α : «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν.3453/2006 σχετικά µε την εισοδηµατική πολιτική έτους 2006» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 20/2006 Θ Ε Μ Α : «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν.3453/2006 σχετικά µε την εισοδηµατική πολιτική έτους 2006» ΣΧΕΤΙΚΗ : Οι 4/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν.4307/2014»

ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν.4307/2014» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

posyfy.gr Αθήνα, 11 /12/2014 Αρ.Πρωτ.οικ.2/95266/ΔΕΠ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

posyfy.gr Αθήνα, 11 /12/2014 Αρ.Πρωτ.οικ.2/95266/ΔΕΠ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών posyfy.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμοί. Αλλαγές v.2.17 1 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α Το κελί με αυτό το χρώμα αφορά το βαθμό 588 Α8 2 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. Αλλαγές v.2.16

Βαθμοί. Αλλαγές v.2.17 1 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α Το κελί με αυτό το χρώμα αφορά το βαθμό 588 Α8 2 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. Αλλαγές v.2.16 Βαθμοί Αλλαγές v.2.17 1 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α Το κελί με αυτό το χρώμα αφορά το βαθμό 588 Α8 2 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. Αλλαγές v.2.16 3 ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ-ΓΕΝ. ΕΠ. ΣΤΡΑΤΟΥ τους 4 ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ βαθμούς που προστέθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους 2007».

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους 2007». ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 23/3/2007 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/12540/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 101

Διαβάστε περισσότερα

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους 2008».

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους 2008». ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 13/5/2008 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/36028/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση µισθολογικής πολιτικής έτους 2003».

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση µισθολογικής πολιτικής έτους 2003». ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,22 Μαϊου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.2/29069/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμοί. Αλλαγές v.2.19

Βαθμοί. Αλλαγές v.2.19 Βαθμοί Αλλαγές v.2.19 1 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α τους νέους Βαθμούς που προστέθηκαν στη v.2.19 2 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. Αλλαγές v.2.18 3 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ή ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ 4 ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ τους νέους

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση διατάξεων εφαρµογής του νέου µισθολογίου ηµοσίων Υπαλλήλων. Ν. 4024/2011 Έναρξη ισχύος 01/11/2011

Κωδικοποίηση διατάξεων εφαρµογής του νέου µισθολογίου ηµοσίων Υπαλλήλων. Ν. 4024/2011 Έναρξη ισχύος 01/11/2011 Κωδικοποίηση διατάξεων εφαρµογής του νέου µισθολογίου ηµοσίων Υπαλλήλων Ν. 4024/2011 Έναρξη ισχύος 01/11/2011 Πεδίο Εφαρµογής Στις διατάξεις του ενιαίου µισθολογίου υπάγονται οι µόνιµοι & δόκιµοι πολιτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29/8/2011 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/61158/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ).

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι κατηγορίες των υπαλλήλων για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του νόμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28/7/2011 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/55702/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 7/8/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/59298/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο Μόνο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο Μόνο 368 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δη- µοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Με την εγκύκλιο επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. β) Υιοθετεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων».

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 28/5/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/35981/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της διάταξης του εδ. β παρ.2 του

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της διάταξης του εδ. β παρ.2 του ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2530 ΦΕΚ Α' 218/23.10.97 Υπηρεσιακή κατάσταση και αναµόρφωση µισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυµάτων της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. ΑΡΙΘ.: 4093/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 222Α Μέγεθος κειμένου: 3199 KB N. 4093/12 (ΦΕΚ 222 Α/12-11-2012) : Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους 2010».

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους 2010». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 1/4/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/14924/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αριθμ. Πρωτ. Βαθ. Προτερ. Μ07/16 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Βαθμός Ασφαλείας. Αριθμ. Πρωτ. Βαθ. Προτερ. Μ07/16 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 12-1-2011 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» Στο Πικέρµι σήµερα την 24/7/2003 στα γραφεία του Ν.Π.Ι.. µε

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα.

Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα. ΦΕΚ B 1488/6.10.2006 Αριθμ. 52749 /28.9.2006 Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29 /2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. οικ. 2/ 17589 /0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) www.doe.gr ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς. ΣΤ Ε Δ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεµικού Ναυτικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. οικ. 2/5099/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την Επιστηµονική Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα http://www.eee.demokritos.gr/ Προτάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων, Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου στις ηµόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π... όλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 51568 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεµικού Ναυτικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα:

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα: Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Αθήνα, 14.4.2015 ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ανώνυµη εταιρεία µέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αποζημίωσης και λοιπών εξόδων υπηρετούντων στην Κύπρο Στρατιωτικών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αποζημίωσης και λοιπών εξόδων υπηρετούντων στην Κύπρο Στρατιωτικών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 28-11- 2014 ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.2/80054/ΔΕΠ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΟ ΗΜΟ Α/Α Είδος Οργάνου Ιδιότητες Μελών Σχετική 1 Προεδρείο ηµοτικού Συµβουλίου Τα µέλη του Προεδρείου προέρχονται από: άρθρο 64 ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς. Βαθμός ΣΤ Βαθμός Ε Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Υπαλλήλων (μονίμων και αορίστου χρόνου), σχετικά με την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και την εφεδρεία».

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Υπαλλήλων (μονίμων και αορίστου χρόνου), σχετικά με την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και την εφεδρεία». Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Μ Α Ρ Ι Α Σ - Μ Α Γ Δ Α Λ Η Ν Η Σ Β. Τ Σ Ι Π Ρ Α & Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ω Ν Μαυρομματαίων 11, T.K.106 82 Τηλ. 3302240 Fax: 3302323 e-mail: mtsipra@otenet.gr ΘΕΜΑ: «Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και με e-mail

Αποστολή και με e-mail Αποστολή και με e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 8428 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 14ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 222 12 Νοεμβρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4093 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 2016 Επείγοντα Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Κ. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ετέθη υπόψη μας το εξής ερώτημα: «Είναι νόμιμη η καταβολή ειδικής αποζημίωσης για απασχόληση πέραν του πενθημέρου των τελούντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε.

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. µε θέµα: «Ειδικές Ρυθµίσεις Άρσης Αντικινήτρων στη Συνδικαλιστική ράση» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222-12/11/2012) Μειώνονται οι συντάξεις και καταργείται το δώρο και το επίδομα αδείας σ όλους τους συνταξιούχους ακόμα και του ΟΓΑ.

Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222-12/11/2012) Μειώνονται οι συντάξεις και καταργείται το δώρο και το επίδομα αδείας σ όλους τους συνταξιούχους ακόμα και του ΟΓΑ. Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222-12/11/2012) Μειώνονται οι συντάξεις και καταργείται το δώρο και το επίδομα αδείας σ όλους τους συνταξιούχους ακόμα και του ΟΓΑ. Η διάταξη ορίζει: «ΑΡΘΡΟ 1 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.3. α. Η μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Σύνθεση: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.

Θέμα: Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49533/2366

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49533/2366 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49533/2366 Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των Μουσικών που απασχολούνται στις ηµοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, ηµοτικούς Οργανισµούς κλ,π. µε µορφή Ν.Π.Ι. ΦΕΚ Β

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4425,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4425, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4425, 31.1.2014 Ν. 3(Ι)/2014 3(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3845/2010.

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3845/2010. ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3845/2010. Μετά τη δημοσίευση του Ν. 3845/10(Φ.Ε.Κ. 65/τ. Α76.5.2010) και τον εκ νέου καθορισμό στις παραγράφους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο Μαρούσι ( ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήµερα 30-6-2003, οι υπογεγραµµένοι: α. Αφενός ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος.Σ. και ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΤΕ, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης»

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 23/4/2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

1. Να μην υπάρξει μεγαλύτερη περικοπή από τα 250 μηνιαίως και μάλιστα όχι αναδρομικά από 1-8-2012 2. Για τους συναδέλφους που θεμελίωσαν έως

1. Να μην υπάρξει μεγαλύτερη περικοπή από τα 250 μηνιαίως και μάλιστα όχι αναδρομικά από 1-8-2012 2. Για τους συναδέλφους που θεμελίωσαν έως 1. Να μην υπάρξει μεγαλύτερη περικοπή από τα 250 μηνιαίως και μάλιστα όχι αναδρομικά από 1-8-2012 2. Για τους συναδέλφους που θεμελίωσαν έως 31-12-2010 συνταξιοδοτικό δικαίωμα (25ετία) και παρέμειναν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών των Πάσης Φύσεως Φορτηγών Αυτοκινήτων, καθώς και των Ρυµουλκών µετά των Ρυµουλκοµένων Αυτοκινήτων που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ» ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 213-214 Στην Ελευσίνα σήμερα την 1 η Οκτωβρίου του έτους 213, οι κάτωθι υπογράφοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Εισοδηματική πολιτική έτους 2007 Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Εισοδηματική πολιτική έτους 2007 Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Εισοδηματική πολιτική έτους 2007 Άρθρο 1 1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός που αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙ

ΖΩΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙ Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ Ε.Δ. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υπλγος (Ο) Ηλίας Νατσιούλας 3/12/2012 1 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Βασικός άξονας της νοµοθετικής πρωτοβουλίας για το νέο βαθµολόγιο είναι η εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5/1/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ. 2/1015 /ΔΕΠ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ασφαλιστικές κρατήσεις κλάδων κύριας και επικουρικής σύνταξης του ν.3620/2007 στο επίδοµα θέσης ευθύνης»

ΘΕΜΑ : «Ασφαλιστικές κρατήσεις κλάδων κύριας και επικουρικής σύνταξης του ν.3620/2007 στο επίδοµα θέσης ευθύνης» Αθήνα 17/2/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α40/1 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. /νση: Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος , Αθήνα. Τηλ. : , , ,

Προς: Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. /νση: Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος , Αθήνα. Τηλ. : , , , Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων Αθήνα, 2-6-2016 από Εγκληµατικές ραστηριότητες και της Αριθ. Πρωτ.: 52/Γ Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης Γ' Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 Στην Αθήνα σήµερα 13 Φεβρουαρίου 1980 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30) παρουσία του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας κ. Μ. Εβερτ, µεταξύ, αφ' ενός µεν του

Διαβάστε περισσότερα

: 210-5215289, 292, 290 210-5223312

: 210-5215289, 292, 290 210-5223312 Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 22-11-2011 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας : 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του µε σχέση εργασίας ιδιωτ ικού δικαίου προσωπικού των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (Πράξη Κατ άθεσης Υπουργείου Εργασίας 105/26-8-02)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Στην Αθήνα σήµερα την 11.4.95 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφ' ενός του Αναπληρωτή Γενικού ιευθυντή κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΛΑΧΟΥ, που

Διαβάστε περισσότερα

Για Ενα Νέο Μισθολόγιο: Πλαίσιο Διαλόγου

Για Ενα Νέο Μισθολόγιο: Πλαίσιο Διαλόγου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Για Ενα Νέο Μισθολόγιο: Πλαίσιο Διαλόγου 30 Σεπτεμβρίου 2010 Περιεχόμενο I. Εξέλιξη μισθολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ν.3429/05 (ΦΕΚ 314 Α/ ): Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.).

Ν.3429/05 (ΦΕΚ 314 Α/ ): Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). ΑΡΙΘ.: 3429/05 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 314Α Μέγεθος κειμένου: 617 KB Ν.3429/05 (ΦΕΚ 314 Α/27-12-2005): Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

0229, 0239, 0289, 0719. 0239 Προσθήκη Επιδόματος 201 (Πάγια Αποζημίωση Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων) 0227

0229, 0239, 0289, 0719. 0239 Προσθήκη Επιδόματος 201 (Πάγια Αποζημίωση Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων) 0227 Επιδόματα - Αμοιβές μονίμων υπαλλήλων και με σχέση Ιδιωτικού ΚΑΕ (Ενδεικτικοί - Χρησιμοποιείτε πάντα τους ΚΑΕ Δικαίου Αορίστου Χρόνου που ξέρετε) Έκδοση 2.20- Αλλαγές Κωδι Ονομασία ΝΠΔΔ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 160 (ΦΕΚ Α 220/ ) Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 160 (ΦΕΚ Α 220/ ) Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 160 (ΦΕΚ Α 220/03.11.2008) Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. ***ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν Π ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 5,6 ΚΑΙ 7 ΚΑΙ 22 ΕΩΣ ΚΑΙ 28,

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 222 12 Νοεμβρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4093 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 2016 Επείγοντα Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) μου γνωστοποίησε τα εξής:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) μου γνωστοποίησε τα εξής: Αθήνα, 25 Ιουνίου 2010 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) μου γνωστοποίησε τα εξής: Διοικητές Νοσοκομείων, λόγω μη επαρκών εγκεκριμένων κονδυλίων εφημεριών, προβαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Φ.951.1/36/492461 Σ. 1401 Αθήνα, 8 Μαρ 2007 ΘΕΜΑ: Μετοχικό Ταµείο Στρατού (ΜΤΣ) ΣΧΕΤ: α. Φ. 951.1/101/64/Σ. 2819/ Μαϊ 2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 783) β. Φ. 951.1/132/8839/Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ονομασία ΝΠΔΔ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Προσθήκη Επιδόματος 212 (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΙΣΩΣΗΣ (Επιθεωρητές Υγείας ) 0212, 0242, 0252, 221 0262, 0272, 0421

Ονομασία ΝΠΔΔ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Προσθήκη Επιδόματος 212 (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΙΣΩΣΗΣ (Επιθεωρητές Υγείας ) 0212, 0242, 0252, 221 0262, 0272, 0421 Επιδόματα - Αμοιβές μονίμων υπαλλήλων και με σχέση Ιδιωτικού ΚΑΕ (Ενδεικτικοί - Χρησιμοποιείτε πάντα τους ΚΑΕ Δικαίου Αορίστου Χρόνου που ξέρετε) Έκδοση 2.18- Αλλαγές Κωδι κός Ονομασία ΝΠΔΔ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ήµοςνετ Βάση εδοµένων - Ερωταπαντήσεις νέου µισθολογίου ΜΕΡΟΣ Ι Ερωταπαντήσεις νέου µισθολογίου (Ν. 4354/2015) ΜΕΡΟΣ Ι

ήµοςνετ Βάση εδοµένων - Ερωταπαντήσεις νέου µισθολογίου ΜΕΡΟΣ Ι Ερωταπαντήσεις νέου µισθολογίου (Ν. 4354/2015) ΜΕΡΟΣ Ι Ερωταπαντήσεις νέου µισθολογίου (Ν. 4354/2015) ΜΕΡΟΣ Ι Ι. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ Ερώτηση: Σε τι ενέργειες προβαίνουµε σχετικά την αναγνώριση προϋπηρεσίας υπάλληλων σε φορείς της παρ 1 του άρθρου 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)-ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)-ΤΜΗΜΑ Α -- 1341 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 71 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1132830/2276/Α'0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΝ9-Ι5Ε. Θεσσαλονίκη, 22-08-2013 Αρ. πρωτ.: 12425 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΩΝ9-Ι5Ε. Θεσσαλονίκη, 22-08-2013 Αρ. πρωτ.: 12425 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ. /νση : Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο πού ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Ετήσιο άδεια με αποδοχές

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο πού ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Ετήσιο άδεια με αποδοχές Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο πού ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Ετήσιο άδεια με αποδοχές 1. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α'), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα