Ένα Moodle για ηο Moodle

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ένα Moodle για ηο Moodle"

Transcript

1 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Ένα Moodle για ηο Moodle Ε. Πιλάβη 1, Μ. Τζοπάνογλος 1, Ε. Κανίδηρ 2 1 Σκήκα Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ Α.Σ.Δ.Ι Πεηξαηά, 2 Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Α.Σ.Δ.Ι Πεηξαηά Πεπίλητη ηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη κηα εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο πιαηθόξκαο αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο Moodle. Πην ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάδεηαη έλαο δηαδηθηπαθόο ηόπνο ν νπνίνο δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπό λα βνεζήζεη ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ ΑΣΔΙ Πεηξαηά λα θαζώο θαη εθπαηδεπηηθνύο λα είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζνπλ κηα εθπαηδεπηηθή πιαηθόξκα Moodle. Μέζα ζηνλ δηαδηθηπαθό απηόλ ηόπν ππάξρεη άθζνλν πιηθό ηόζν ζε γξαπηή κνξθή όζν θαη κε ηε ρξήζε δηδαθηηθώλ βίληεν. Έγηλε πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγεζεί έλαο πιήξεο νδεγόο εγθαηάζηαζεο θαη δεκηνπξγίαο καζεκάησλ πάλσ ζε απηήλ ρσξίο λα απαηηείηαη θάπνηα ηδηαίηεξε ηερληθή πξνϋπάξρνπζα γλώζε. Λέξειρ κλειδιά: εκπαιδεςηική πλαηθόπμα, αζύγσπονη εκπαίδεςζη. 1. Ειζαγυγή O ρώξνο ηεο εθπαίδεπζεο ραξαθηεξίδεηαη δηαρξνληθά από ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηηο αιιαγέο ηόζν ζην θνηλσληθό πεξηβάιινλ όζν θαη κε ηελ είζνδν ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε. Μηα ζεκαληηθή αιιαγή ζηε κνξθή ηεο εθπαίδεπζε απνηέιεζε ε εθπαίδεπζε από απόζηαζε. Σν θύξην ραξαθηεξηζηηθό απηήο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ν ηνπηθόο θαη ρξνληθόο δηαρσξηζκόο ηνπ εθπαηδεπόκελνπ από ηνλ εθπαηδεπηή (Μαηξαιήο, 1999). Ο εθπαηδεπηήο δελ έξρεηαη πιένλ ζε άκεζε επαθή κε ηνλ εθπαηδεπόκελν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο αιιά επηθνηλσλνύλ κέζα από έλα ζύζηεκα επηθνηλσλίαο. Απηό ην ζύζηεκα επηθνηλσλίαο μεθίλεζε αξρηθά κε ηελ αιιεινγξαθία κέζσ ηαρπδξνκείνπ, ρξεζηκνπνίεζε ην ξαδηόθσλν, ηελ ηειεόξαζε, ην ηειέθσλν θαη ηα ηειεπηαία ρξόληα πηνζέηεζε όιεο ζρεδόλ ηηο κνξθέο ηεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο από θηλεηά ηειέθσλα θαη ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο, κέρξη δνξπθόξνπο (Keegan, 2001). Αηηίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο από απόζηαζε είλαη ε αιιαγή ησλ δεκνγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ε αικαηώδεο αύμεζε ηεο γλώζεο θαη ηεο παξάιιειεο αλάγθεο ζπλερνύο ελεκέξσζεο θαη θαηάξηηζεο. Δπηπιένλ ζηελ αλάπηπμε απηή βνήζεζαλ ε ρξήζε ησλ ππνινγηζηώλ, ε ηεξάζηηα αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηύνπ αιιά θαη ε δεκηνπξγία εηδηθώλ πξνγξακκάησλ (Naidu, 2003). Σα πξνγξάκκαηα απηά ζπλδπάδνπλ ηελ ύπαξμε ηζρπξώλ εξγαιείσλ παξνπζίαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κε ηελ ππνζηήξημε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ εθπαηδεπόκελνπ ηόζν κε ην εθπαηδεπηηθό πιηθό όζν θαη κε ηνπο απνκαθξπζκέλνπο εθπαηδεπηέο (Weller, 2000; Strijbos, Martens & Jochems, 2004). Τπάξρνπλ πνιινί ηύπνη εθπαίδεπζεο από απόζηαζε όπσο ε ειεθηξνληθά δηακεζνιαβνύκελε κάζεζε (e-learning), ε εθκάζεζε ζε απεπζείαο ζύλδεζε -Online ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

2 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 686 learning- (Nagy, 2005), ε εηθνληθή εθκάζεζε -Virtual learning- (Dillenburg, 2000), ε δηαλεκεκέλε (θαηαλεκεκέλε) εθκάζεζε (Distributed learning) (Oblinger, Maruyama, 1996) θαη ε εθκάζεζε κέζσ δηθηύνπ (Web-based learning) (Nam, Smith-Jackson, 2007). ήκεξα, ε εθπαίδεπζε από απόζηαζε κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ (Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο) δηεμάγεηαη πιένλ κε ζπζηήκαηα πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο ηερλνινγίεο ηνπ δηαδηθηύνπ, κε ζθνπό ηε δεκηνπξγία ελόο καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Κάζε κία πξνζέγγηζε έρεη ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο απαηηήζεηο ηόζν ζε πιηθό (Server, ηεξκαηηθά θηι) όζν θαη ζε ινγηζκηθό εμνπιηζκό. Λνγηζκηθό πνπ αλαθέξεηαη θπξίσο ζε ειεθηξνληθέο πιαηθόξκεο εκπνξηθέο (Blackboard θηι) ή αλνηθηνύ θώδηθα (Moodle, e-class θηι). ηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ε αλάπηπμε ελόο δηαδηθηπαθνύ εθπαηδεπηηθνύ εξγαιείνπ ην νπνίν έρεη ζθνπό λα βνεζήζεη εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπόκελνπο λα θαηαλνήζνπλ ηελ δηαδηθηπαθή πιαηθόξκα κάζεζεο Moodle. πγθεθξηκέλα δεκηνπξγήζακε έλα επέιηθην εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ Moodle κε ηελ ρξήζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Moodle. Σν πεξηβάιινλ πεξηέρεη κηα ζεηξά καζεκάησλ δνκεκέλα ζε ελόηεηεο, κε άθζνλν νπηηθναθνπζηηθό πιηθό από ηελ εγθαηάζηαζε ηεο πιαηθόξκαο κέρξη θαη ηελ πξνζζήθε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Με ηνλ ηξόπν απηό επηδηώθνπκε ηελ άκεζε εμνηθείσζε ηνπ ρξήζηε κε ην δηαδηθηπαθό πεξηβάιινλ ηνπ Moodle θαη ηελ θαιύηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη. Σν Moodle αλήθεη ζηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μαζεκάησλ (ΓΜ) ηα νπνία πξνζθέξνπλ ζηνλ εθπαηδεπόκελν έλα κέζν πξόζβαζεο ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη ζηελ εηθνληθή ηάμε, ελώ ζηνλ εθπαηδεπηή αληίζηνηρα, έλα πεξηβάιινλ εηζαγσγήο ή/θαη παξνπζίαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη δηαρείξηζεο ηεο εηθνληθήο ηάμεο. 2. Σςζηήμαηα CMS και LMS Σα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μαζεκάησλ (ΓΜ) δηαθξίλνληαη θπξίσο ζε δπν θαηεγνξίεο, ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (Content Management System - CMS) θαη ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο (Learning Management Systems LMS). Σν πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (Content Management System-CMS) είλαη εθαξκνγέο κε ηηο νπνίεο κπνξεί θαλείο λα δηαρεηξηζηεί ζπγθεληξσκέλεο πιεξνθνξίεο ειεθηξνληθήο κνξθήο ζην δηαδίθηπν. Έλα CMS κπνξεί λα πεξηέρεη κνξθέο καζεζηαθνύ πιηθνύ όπσο: Μαζήκαηα, Πνιπκέζα, Ιζηνζειίδεο, Γνθηκαζίεο ειέγρνπ ηεο κάζεζεο θ.ιπ. Όηαλ έλα CMS ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο. κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ Μάζεζεο (Content Course Management System). Σέηνηα ζπζηήκαηα επηηξέπνπλ ζηνλ δηδάζθνληα λα δεκηνπξγήζεη έλα δηαδηθηπαθό κάζεκα, όπνπ ζα κπνξνύλ λα εηζαρζεί εθπαηδεπηηθό πιηθό (π.ρ θείκελα, παξνπζηάζεηο, βίληεν θιπ) ρσξίο λα ρξεηάδνληαη θάπνηα απαξαίηεηε κεηαηξνπή ζε πιηθό θαηάιιειν γηα ηζηνζειίδεο (web formats). Σέηνηα ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

3 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ είλαη ελδεηθηηθά ην joomla, ην e-class θαη ην Moodle ζην νπνίν ζα αλαθεξζνύκε εθηελέζηεξα ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο. Μηα επξύηεξε θαηεγνξία ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο κάζεζεο είλαη ηα LMS (Learning Management Systems-LMS). Σα LMS είλαη ζπζηήκαηα ηα νπνία, δηαλέκνπλ θαη δηαρεηξίδνληαη όιεο ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο. Μέζσ ελόο νινθιεξσκέλνπ, βαζηζκέλνπ ζην Web πεξηβάιινληνο δηεπαθήο, ην LMS επηηξέπεη ζηνπο δηαρεηξηζηέο λα εθηεινύλ δηαρεηξηζηηθέο εξγαζίεο, όπσο λα εγγξάθνπλ λένπο εθπαηδεπόκελνπο, λα θαηαγξάθνπλ ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ θαη ελνηήησλ θαη ηηο επηδόζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, θαη λα δεκηνπξγνύλ ζρεηηθέο αλαθνξέο. Σππηθά έλα LMS είλαη έλα ινγηζκηθό πνπ βαζίδεηαη ζην Internet ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη, παξαθνινπζεί θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηνπ εθπαηδεπόκελνπ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ, θαζώο θαη κεηαμύ ηνπ εθπαηδεπόκελνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηή. Σέηνηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο (LMS) είλαη ην Blackboard θαη ην ILIAS. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζε αληηπαξάζεζε κεξηθά από ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο καζεκάησλ. Πίλαθαο 1. Cms vs Lms Πλεονεκηήμαηα CMS Δύθνια ζηελ ρξήζε Απαηηνύλ πεξηνξηζκέλεο ηθαλόηεηεο Διάρηζην θόζηνο Οnline αλάξηεζε πιηθνύ Αμηνιόγεζε ζπνπδαζηώλ κε ρξήζε εξσηήζεσλ, ηεζη Οκάδεο ζπδεηήζεσλ Αληαιιαγή πιηθνύ κεηαμύ ρξεζηώλ LMS Απηνκαηνπνηεκέλεο δπλαηόηεηεο δηαρείξηζεο Γπλαηόηεηα εγγξαθώλ ή επεμεξγαζίαο καζεηώλ ζε νκάδεο Τπελζπκίζεηο γηα ην πξόγξακκα καζεκάησλ Έιεγρνο θαηαιιειόηεηαο ζπνπδαζηώλ θαη δηαρείξηζε πόξσλ Μειονεκηήμαηα Έιιεηςε εκπνξηθήο ππνζηήξημεο Οξηζκέλα δελ δηαζέηνπλ εξγαιεία ζπγγξαθήο Πνιύπινθα Απαηηνύλ απμεκέλεο ηθαλόηεηεο Απμεκέλν θόζηνο Τπάξρνπλ πνιιά αθόκα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο καζεζηαθνύ πιηθνύ όπσο είλαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ κάζεζεο (Learning Content Management Systems LCMS) πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο δπλαηόηεηεο ησλ δύν παξαπάλσ ζπζηεκάησλ. Αθόκα είλαη ηα εηθνληθά ζπζηήκαηα κάζεζεο (Virtual Learning Environment - VLE), ηα νινθιεξσκέλα καζεζηαθά πεξηβάιινληα (Enterprise Learning Management Systems ELMS) θ.ιπ. ην δηθηπαθό ηόπν EduTools (http://www.edutools.info/ course/productinfo/index.jsp) ππάξρεη έλαο θαηάινγνο ησλ ζπζηεκάησλ παξνρήο θαη δηαρείξηζεο δηαδηθηπαθώλ καζεκάησλ κε παξνπζίαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο. ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

4 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ Το Moodle To όλνκα Moodle πξνέξρεηαη από ην αθξώλπκν ησλ ιέμεσλ Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment θαη είλαη έλα παθέην ινγηζκηθνύ γηα ηελ δεκηνπξγία δηαδηθηπαθώλ καζεκάησλ. Γεκηνπξγήζεθε ην 1999 από ηνλ Απζηξαιό Martin Dougiamas σο ηκήκα ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ δηαηξηβήο. Οη δπλαηόηεηεο ηνπ δελ πεξηνξίδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε από απόζηαζε αιιά κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζπκπιεξσκαηηθά θαη ζηελ θιαζζηθή δηδαζθαιία. Μέζα από ηελ πιαηθόξκα Moodle o εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα παξνπζηάζεη ην κάζεκα ηνπ κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα πξνθαιεί ελδηαθέξνλ ζηνλ εθπαηδεπόκελν ρξεζηκνπνηώληαο δηάθνξα κέζα. Γηα παξάδεηγκα, δηάζεζε πιηθνύ ηνπ καζήκαηνο ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο, πξνζζήθε δξαζηεξηνηήησλ, ζύγρξνλε θαη αζύγρξνλε επηθνηλσλία κεηαμύ κειώλ, αλάζεζε εξγαζηώλ, αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο (Βεξλαδάθεο θ.α., 2007). Σν Moodle παξέρεηαη δσξεάλ ζαλ ινγηζκηθό Open Source (θάησ από ηελ άδεηα GNU-Public Lisence). Απηό πξαθηηθά ζεκαίλεη όηη ην Moodle έρεη πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα αιιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, λα γίλνπλ αληηγξαθέο ηνπ, θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ππό ηνλ όξν λα παξέρεηαη ν πεγαίνο θώδηθα θαη ζε άιινπο, λα κελ αιιάμεη ή αθαηξεζεί ε επίζεκε άδεηα θαη λα εθνδηάδεηε κε απηήλ νπνηαδήπνηε παξάγσγε δνπιεηά. Σν Moodle κπνξεί λα ηξέμεη ζε νπνηνδήπνηε ζύζηεκα ππνινγηζηή ππνζηεξίδεη ηε γιώζζα PΗP, θαη δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο βάζεσλ δεδνκέλσλ αιι'α θπξίσο ρξεζηκνπνηεί ηελ MySql. Δίλαη κηα εθαξκνγή Web/Client, δειαδή βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν ζε θάπνην Serλer θαη νη ρξήζηεο έρνπλ πξόζβαζε ζ απηό κέζσ ελόο θπιινκεηξεηή, όπσο είλαη ν Internet Explorer, ν Mozilla Firefox θ.α. Δπνκέλσο από πιεπξάο ρξήζηε (καζεηή, θαζεγεηή θαη δηαρεηξηζηή) απαηηνύληαη κόλν ε ύπαξμε κηαο ζύλδεζεο ζην Internet θαη ην θαηάιιειν ινγηζκηθό πεξηήγεζεο. Σν Moodle ελζσκαηώλεη ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο ην θαζηζηνύλ έλα πνιπζύλζεην, επέιηθην θαη αξθεηά αζθαιέο εξγαιείν ζηελ αζύγρξνλε εθπαίδεπζε από απόζηαζε. Δίλαη δηαδεδνκέλν ζε όιν ηνλ θόζκν. ήκεξα ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο ζε 171 ρώξεο θαη ην ινγηζκηθό ηνπ moodle είλαη δηαζέζηκν ζε 75 γιώζζεο. Μεηαμύ ησλ νξγαληζκώλ πνπ ην ρξεζηκνπνηνύλ είλαη ην MIT, ην Yale θαη άιια παλεπηζηήκηα ζηελ Ακεξηθή θαη ζηελ Δπξώπε. ηελ Διιάδα ε πιαηθόξκα έρεη εγθαηαζηαζεί ζε πεξηζζόηεξνπο από 45 θνξείο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ην Δζληθό Μεηζόβεην Πνιπηερλείν θαη ηα Παλεπηζηήκηα Μαθεδνλίαο θαη Θεζζαιίαο. Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά: 1. νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ πθίζηαληαη ζε θάζε πεξίπησζε (π.ρ. αλά εβδνκάδα ή αλά ζεκαηηθή ελόηεηα) 2. Τπνζηήξημε κηαο κεγάιεο πνηθηιίαο δξαζηεξηνηήησλ δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ (Forums, Journals, Quizzes, Resources, Choices, Surveys θαη Assignments). 3. Απηόκαηε εγγξαθή ησλ θνηηεηώλ κέζα από ην Γηαδίθηπν νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα εθ' όζνλ έρνπλ ηα θαηάιιεια δηθαηώκαηα κπνξνύλ λα εγγξαθνύλ ζηα καζήκαηα ηεο αξεζθείαο ηνπο ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ καζήκαηνο. ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

5 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Παξνρή πςεινύ επηπέδνπ αζθαιείαο. 5. Απηόκαηε βαζκνιόγεζε ησλ δηαγσληζκάησλ κε απεπζείαο ελεκέξσζε ηνπ θνηηεηή. 6. Γπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο ηνπ πξνζσπηθνύ πξνθίι γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο θνηηεηέο. 7. Γπλαηόηεηα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ εξγαζηώλ ησλ θνηηεηώλ ζην ζύζηεκα. Γηα απηέο ηηο εξγαζίεο ππάξρεη ε δπλαηόηεηα θαζνξηζκνύ πξνζεζκίαο ππνβνιήο (Deadline) 8. Γπλαηόηεηα θαηαγξαθήο θαη ειέγρνπ ησλ δηάθνξσλ ηύπσλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ θνηηεηώλ από ην δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. 9. Τπνζηήξημε 75 θαη πιένλ δηαθνξεηηθώλ θπζηθώλ γισζζώλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε Διιεληθή γιώζζα. 4. Ένα Moodle για ηο Moodle Η εξγαζία απηή δεκηνπξγήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ησλ ζπγγξαθέσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο "πζηήκαηα Μαζεζηαθήο Σερλνινγίαο" πνπ δηδάζθεηαη ζην 7ν εμάκελν ηνπ ηκήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ ηνπ Α.Σ.Δ.Ι Πεηξαηά. Η πηπρηαθή εξγαζία αθνξά ηε δεκηνπξγία ελόο Moodle ην νπνίν κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη ζπνπδαζηέο ηνπ ηκήκαηνο γηα λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξόπν δεκηνπξγίαο θαζώο θαη ηε δνκή θαη νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ Moodle. 4.1 Απσικό πεπιβάλλον Η αξρηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο βξίζθεηαη ζηελ δηεύζπλζε Γηα λα ζπλδεζεί έλαο ρξήζηεο πξέπεη λα "παηήζεη" ηνλ ζύλδεζκν Login πνπ βξίζθεηαη πάλσ δεμηά ζηελ ζειίδα θαη ζα ηνλ νδεγήζεη ζηελ ζειίδα εηζόδνπ ηεο πιαηθόξκαο. ηελ ζπλέρεηα πξέπεη λα επηιέμεη «Γεκηνπξγία Νένπ ινγαξηαζκνύ" θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ζπκπιεξώζεη ηα πεδία γηα λα δεκηνπξγήζεη ηνλ δηθό ηνπ ινγαξηαζκό βαζηζκέλν ζην Ηιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν. Αθνύ δεκηνπξγεζεί ν ινγαξηαζκόο θαη επηβεβαησζεί από ην ηνπ είλαη έηνηκνο λα ζέζεη ηα ζηνηρεία ηνπ (όλνκα ρξήζηε, θσδηθόο) ζηελ ζειίδα εηζόδνπ πνπ είδακε παξαπάλσ θαη λα παηήζεη «Δίζνδνο». Έηζη ζα εκθαληζηεί ε αξρηθή ζειίδα ηνπ ζπζηήκαηνο (Δηθόλα 1). Η νζόλε ρσξίδεηαη ζε 3 κέξε, ην θεληξηθό, ην δεμί θαη αξηζηεξό. Σν θεληξηθό κέξνο απνηειεί ηελ θύξηα νζόλε ηνπ ηζηνρώξνπ. Δθεί βξίζθνληαη ηα δηαζέζηκα καζήκαηα. Όπσο παξαηεξείηε ζην παξαπάλσ ζρήκα ππάξρνπλ δύν δηαζέζηκα καζήκαηα. Απηά είλαη ηα «Μαζήκαηα Δθπαηδεπηηθήο Πιαηθόξκαο Moodle» θαη «Moodle Video Tutorials». ην δεμί θαη αξηζηεξό κέξνο παξνπζηάδνληαη έλα ζύλνιν από κπινθ, όπσο ην εκεξνιόγην, νη ζπλδεδεκέλνη ρξήζηεο θαη ηα επηθείκελα γεγνλόηα. Απηά ηα νξίδεη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ηζηνρώξνπ θαη δηαθέξνπλ ζε θάζε έλα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ. Γείγκα απηώλ ησλ κπινθ απεηθνλίδνληαη ζηελ εηθόλα 2 ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

6 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 690 Εικόνα 1: Απσική ζελίδα ιζηοσώπος Εικόνα 2:Μπλόκρ ιζηοσώπος 4.2 Μαθήμαηα εκπαιδεςηικήρ πλαηθόπμαρ Μοοdle ε απηή ηελ θαηεγνξία βξίζθεηαη όιν ην πιηθό ηαμηλνκεκέλν ζε θαηεγνξίεο, ππνθαηεγνξίεο θαη καζήκαηα (Δηθόλα 3). Σν πξώην κάζεκα είλαη ε «Δηζαγσγή». ε απηό παξνπζηάδνληαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ θαη καζεκάησλ θαζώο επίζεο θαη ην Μoodle σο εθπαηδεπηηθή πιαηθόξκα αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο. ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

7 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Εικόνα 3:Μαθήμαηα εκπαιδεςηικήρ πλαηθόπμαρ Moodle ηελ ζπλέρεηα ζην επόκελν κάζεκα, αλαιύεηαη ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο απηνύ ηνπ ινγηζκηθνύ. Μεηά από απηό ην ζεκείν αθνινπζεί έλαο πιήξεο νδεγόο γηα ηελ δηαρείξηζε απηνύ ηνπ ηζηνρώξνπ. ηελ εηθόλα 4 παξνπζηάδεηαη δείγκα ελόο καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ηξόπν δεκηνπξγίαο ελόο καζήκαηνο. Εικόνα 4:Μοπθή μαθημάηων ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

8 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 692 Σα θύξηα καζήκαηα είλαη ηα εμήο: «Υξήζηεο», «Γιώζζα», «Δκθάληζε ηζηνρώξνπ», «Μαζήκαηα», «Τιηθό Μαζήκαηνο», «Βlocks», «Αξζξώκαηα», «ηαηηζηηθά». Τπάξρνπλ πνιινί ηξόπνη απεηθόληζεο ησλ καζεκάησλ ζηελ πιαηθόξκα όπσο γηα παξάδεηγκα ε κνξθή απινύ θεηκέλνπ ή κνξθή pdf. Σα καζήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή έρνπλ ηελ κνξθή θεηκέλνπ ζε ηζηνζειίδα. 4.3 Μoodle Video Tutorials ε απηή ηελ θαηεγνξία καζεκάησλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί βνεζεηηθά βίληεν γηα κεγαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ Moodle (Δηθόλα 5). Εικόνα 5:Moodle Video Tutorials Εικόνα 6:Μοπθή Moodle Video Tutorials ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

9 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Εικόνα 7:Μοπθή Moodle Video Tutorials Σα βίληεν απηά δεκηνπξγήζεθαλ κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Captivate ηεο Adobe θαη έρνπλ ρσξηζηεί κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο θαη ην πιηθό θεηκέλνπ. ηα ρήκαηα 6 θαη 7 εκθαλίδνληαη ζηηγκηόηππα από ην βίληεν εγθαηάζηαζεο ηνπ Moodle. 5. Σςμπεπάζμαηα Η δεκηνπξγία απηνύ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ππήξμε κηα ελδηαθέξνπζα εκπεηξία ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. Ο δηθηπαθόο ηόπνο πνπ δεκηνπξγήζεθε δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ εθκάζεζε ηεο δεκηνπξγίαο κηαο εθπαηδεπηηθήο πιαηθόξκαο Moodle. Μειινληηθνί ζηόρνη είλαη ε ρξήζε ηνπ από ηνπο θνηηεηέο πνπ παξαθνινπζνύλ ην κάζεκα «πζηήκαηα Μαζεζηαθήο Σερλνινγίαο» θαη ν εκπινπηηζκόο ηνπ κε άιια καζήκαηα. Ο πξώηνο ζηόρνο αθνξά ζηελ δεκηνπξγία επηπιένλ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πάλσ ζην παξαπάλσ κάζεκα θαζώο θαη ηελ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο γηα ηελ εηζαγσγή εξγαζηώλ θαη αζθήζεσλ γηα ηνπο ζπνπδαζηέο, ηελ απνδνρή απαληήζεσλ, αιιά θαη έξεπλα σο πξνο ην πσο νη ζπνπδαζηέο αληαπνθξίλνληαη ζην λέν απηό εθπαηδεπηηθό εξγαιείν, ηελ ελζσκάησζε δειαδή ηεο ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο ζην κάζεκα. Ο δεύηεξνο ζηόρνο αθνξά ζηελ δεκηνπξγία πιηθνύ πάλσ ζε άιια καζήκαηα. Παξακέλεη αλνηρηό εξεπλεηηθό ζέκα ε αμηνπνίεζε ηνπο ζηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο κέζα από ηελ ελίζρπζε ηεο θιαζζηθήο δηδαζθαιίαο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο. ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

10 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 694 Βιβλιογραφία Βεξλαδάθεο Ν, Γηαλλνύζε Μ., Αλησλίνπ Π., Κέιιεο Η. θαη Κηνπκνπξηδόγινπ Δ., (2007), Η επίδξαζε ελόο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο καζεκάησλ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Ππακηικά ηος 4ος Γιεθνέρ Σςνεδπίος για ηην Ανοικηή και Δξ Αποζηάζεωρ Δκπαίδεςζη, Σόκνο Α, ζει Μαηξαιήο, Υ.(1999). ζην: Κόθθνο Α., Ληνλαξάθεο Α., Μαηξαιήο Υ. (επηκ.), Ανοικηή και εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζη. Θεζμοί και Λειηοςπγίερ, ηόμορ Α, Πάηξα: Δ.Α.Π. Dillenbourg P. (2000). Virtual Learning Environments in EUN Conference 2000: Learning in the new millennium: Building new education strategies for schools; Γηαζέζηκν on line (2010) ζην 2/Dil pdf Keegan, D. (2000). Οι Βαζικέρ Απσέρ ηηρ Ανοισηήρ και εξ Αποζηάζεωρ Δκπαίδεςζηρ. (Α. Μειίζηα, Μεηάθξ.). Αζήλα: Δθδόζεηο Μεηαίρκην. Nagy, A. (2005). The Impact of E-Learning, in: Bruck, P.A.; Buchholz, A.; Karssen, Z.; Zerfass, A. (Eds). E-Content: Technologies and Perspectives for the European Market. Berlin: Springer-Verlag, pp Naidu, S. (2003). E-Learning: A guidebook of principles, procedures and practices. CEMCA. Γηαζέζηκν on line (2010) ζην Nam, C. S., and Smith-Jackson, T. L. (2007). Web-Based Learning Environment: A Theory-Based Design Process for Development and Evaluation, Journal of Information Technology Education, Vol. 6, pp Oblinger D. G. and Maruyama M. K. (1996), Distributed Learning, CAUSE Professional Paper Series, #14, Γηαζέζηκν ζην ir/library/pdf/pub3014.pdf. Strijbos, J. W., Martens, R. L. & Jochems, W. M. G. (2004). Designing group based learning: Six steps to designing computer-supported group based learning. Computers & Education. 42, Γηαζέζηκν on line (2010): Weller, M. J. (2000). Creating a large-scale, third generation, distance education course. Open learning, 15(3), pp ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle

Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle Γεκήηξεο Γανύζεο 1, Σζακπίθα Καξάθηδα 2, Δπζηξαηία Ληαθνπνύινπ 3, Βαζίιεο Νηαινύθαο 4 1 Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο daousis@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΣΔ Η Κ ΑΒ ΑΛ Α ΥΟΛΖ ΟΗΚΟ ΝΟΜ Η Α Κ ΑΗ ΓΗΟΗΚΖ Ζ ΣΜ ΖΜ Α Λ ΟΓΗΣΗ Κ Ζ Κ ΑΘ ΖΓΖ ΣΖ: Σ ΑΤ ΡΟ Β ΑΛ ΑΜ ΗΓΖ ΦΟΗ ΣΖΣΡ Η Α: ΔΛ ΖΝΖ ΓΗΟΤΡΟΤΚΖ Κ ΑΒ ΑΛ Α 2 00 5 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΗΑΓΩΓΖ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning)

Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γνχλα Διέλε ΑΜ:1505 Λχθα Εσή ΑΜ:1522 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μπαινπθηζήο Αλαζηάζηνο έξξαη, 2015 Υπεύθυνη Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΑΠΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ ΠΑΓΩΝΗ ΚΤΠΑΡΙΙΑ ΑΕΜ.:1739 ΜΟΡΑΛΗ ΜΑΡΑΓΔΑ ΑΕΜ.:1902

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ WEB 2.0: ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΠΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΤΝ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΣΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ MARKETING

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαδπαζηικόρ Πίνακαρ ζηη ζσολική ηάξη μέζα από ηην επιζκόπηζη ηηρ βιβλιογπαθίαρ: Παιδαγυγικέρ πποζεγγίζειρ

Ο Διαδπαζηικόρ Πίνακαρ ζηη ζσολική ηάξη μέζα από ηην επιζκόπηζη ηηρ βιβλιογπαθίαρ: Παιδαγυγικέρ πποζεγγίζειρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 67 Ο Διαδπαζηικόρ Πίνακαρ ζηη ζσολική ηάξη μέζα από ηην επιζκόπηζη ηηρ βιβλιογπαθίαρ: Παιδαγυγικέρ πποζεγγίζειρ Π. Αναζηαζιάδηρ 1, Α. Μικπόποςλορ 2, Α. Σοθόρ 3,

Διαβάστε περισσότερα

Τα πνιιαπιά Sites Ζ Πνιπδσληθόηεηα Ζ Πνιπγισζζία

Τα πνιιαπιά Sites Ζ Πνιπδσληθόηεηα Ζ Πνιπγισζζία Ο πνλνθέθαινο ηεο δεκηνπξγίαο ελόο εηαηξηθνύ portal, ελόο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ κε πειάηεο ιηαληθήο ή ρνλδξηθήο ή ελόο εηαηξηθνύ ελδνεπηρεηξεζηαθνύ ζπζηήκαηνο ελεκέξσζεο, ηειείσζε! Ο altab2x

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΈΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕ JAVA ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΈΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕ JAVA ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 178 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΈΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕ JAVA ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Παπαζηεργίοσ Μαρίνα*, Μπέκας Δημοζθένης, Νάρη Ειρήνη, Δίνηζης Θωμάς, Ζαταρακόποσλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone.

Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone. ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone.

Διαβάστε περισσότερα

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά Ανδπέαρ Μοςγγολιάρ 1 M.Sc, Αναζηάζιορ Ρίγγαρ 2 Ph.D., Πέηπορ Μανεζιώηηρ 3 M.Sc,

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Δξγαζία Αλάπηπμε εθαξκνγήο flash γηα ηε Φπζηθή Δ Γεκνηηθνύ Μαξηλάθεο Δκκαλνπήι (ΑΜ: 2757) Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ EΡΓΑΙΑ Καηαγπαθή, παποςζίαζη και αξιολόγηζη ηων ςπηπεζιών πος πποζθέποςν οι

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. Σρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο & Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο

Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. Σρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο & Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο Σρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο & Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο Ο Αόξαηνο Ηζηόο θαη ν ξόινο ησλ βηβιηνζεθώλ ζηε κείσζε ηνπ: Ζ πεξίπησζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΗΥ: Τερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο

Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΗΥ: Τερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο Φεζάθεο Γ., Γεκεηξαθνπνύινπ Α., (2006), «Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΖΤ: Σερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο», ζην πεξηνδηθό ΘΔΜΑΣΑ ζηελ Δθπαίδεπζε, 7(3), pp.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα