Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια μελανιϊν και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ των Τπθρεςιϊν του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ» Σφμβαςθ Ρρομικειασ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια μελανιϊν και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ των Τπθρεςιϊν του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ» Σφμβαςθ Ρρομικειασ"

Transcript

1 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΘΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΘΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΝ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ- ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Α.Δ.Α. περίλθψθσ :ΒΛΓΒΘ-ΛΚΛΧΧΧΧΧΧ Ακινα, Αρ.Ρρωτ.: 30/002/9476 Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 16 Τ.Κ.: , Ακινα Ρλθροφορίεσ: Λ.Σζργθ Τθλ Fax: Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια μελανιϊν και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ των Τπθρεςιϊν του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ» Είδοσ φμβαςθσ: Σφμβαςθ Ρρομικειασ Σαξινόμθςθ κατά CPV: «Μελάνια», Κριτιριο Ανάκεςθσ: Χαμθλότερθ τιμι για το ςφνολο των ειδϊν Προχπολογιςκείςα δαπάνθ: Ζγκριςθ Δζςμευςθσ πίςτωςθσ Δεκαπζντε χιλιάδεσ είκοςι πζντε Ευρϊ (15.025,00 ) ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 23% 30/078/292/ Θμερομθνία Διενζργειασ Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν Ραραςκευι 20 Δεκεμβρίου 2013 ϊρα 10:00 π.μ. Ρζμπτθ 19 Δεκεμβρίου 2013 ϊρα 14:00μ.μ. Lab/ΠΡΟΜ.2013/ΚΑΔ /πξνθ.πξνρ2 κειάληα_γξαθίηεο ειίδα 1 από 29

2 ΑΠΟΦΑΘ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΘΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τον Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Ρρομικειεσ του Δθμοςίου τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» 2. Τον Ν. 2362/95, (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και τθσ διατάξεισ». 3. Τον Ν. 2198/94 άρκρο 24, (ΦΕΚ 43/Α/94). «Ρερί παρακράτθςθσ φόρου ειςοδιματοσ». 4. Το Ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο Διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α' 112) 5. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/ ) «Σφςταςθ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων- Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ)- Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε με το Ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/ ). 6. Το Ρ.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν του Δθμοςίου». 7. Το Ρ.Δ. 113/2010 ( Φ.Ε.Κ. 194/Α/2010 ) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ». 8. Το Β.Δ. τθσ «Ρερί διοικιςεωσ και διαχειρίςεωσ του Ε.Τ.Ε.Ρ.Ρ.Α.Α. και τον Α.Ν. 1957/1939 που το κφρωςε, όπωσ ιςχφει. 9. Τθν υπ αρ.2/45564/0026/ απόφαςθ (ΦΕΚ 1066/Β/ ) του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν «Αφξθςθ και οριςμόσ ςε ευρϊ των χρθματικϊν ποςϊν» του άρκρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/ Τθν υπ αρικμ /739/ απόφαςθ ςχετικά με τθν αφξθςθ των χρθματικϊν ποςϊν του άρκρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων που αφοροφν προμικεια προϊόντων, παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων. 11. Τθν υπ αρικμ. Δ6Α ΕΞ2013/ απόφαςθ του Υπουργοφ και του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν με κζμα «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτο Γενικό Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν». 12. Τθν υπ αρ. Δ6Α ΕΞ2013/ απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων με κζμα «Μετονομαςία, ςυγχϊνευςθ, ανακακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων και τθσ εςωτερικισ διάρκρωςθσ Διευκφνςεων Γενικϊν Διευκφνςεων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν». 13. Τθν υπϋ αρικμ. 30/078/292/ απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων με βάςθ τθν υπ αρικμ. 14/ Συνεδρίαςθ του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Ρ.Ρ.Α.Α. ςχετικά με τθν ζγκριςθ ςυνολικισ πίςτωςθσ δεκαπζντε χιλιάδων είκοςι πζντε ευρϊ (15.025,00 ) ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ εξόδων του Ε.Τ.Ε.Ρ.Ρ.Α.Α., οικονομικοφ ζτουσ 2013, και αναλυτικά από τουσ ΚΑΕ 1719 «Ρρομικεια υλικοφ εκτυπϊςεων και βιβλιοδετιςεων» ποςό ,00 και από τον ΚΑΕ 1731 «Ρρομικεια φωτογραφικοφ φωτοτυπικοφ υλικοφ» ποςό 2.500,00 για τθν διενζργεια πρόχειρου διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια μελανιϊν και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ των Υπθρεςιϊν του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ. Lab/ΠΡΟΜ.2013/ΚΑΔ /πξνθ.πξνρ2 κειάληα_γξαθίηεο ειίδα 2 από 29

3 14. Το γεγονόσ ότι θ παροφςα κα αναρτθκεί για τουλάχιςτον πζντε (5) θμζρεσ ςτθν ιςτοςελίδα του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ 15. Τθν άμεςθ και επιτακτικι ανάγκθ για τθν προμικεια μελανιϊν και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ των Υπθρεςιϊν του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ. 16. Τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ αποφάςεισ, κακϊσ και λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Διάταγμα, Απόφαςθ, ςχετικι Εγκφκλιοσ κ.λπ.) που διζπει τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και εάν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω, όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν τθν θμζρα τθσ δθμοπράτθςθσ ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ Τθ διενζργεια πρόχειρου διαγωνιςμοφ με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο ανάκεςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι για το ςφνολο των ειδϊν για τθν προμικεια μελανιϊν και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ των Υπθρεςιϊν του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ, όπωσ περιγράφονται αναλυτικά ςτο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α τθσ παροφςασ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διακιρυξθσ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Θ προχπολογιηόμενθ δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των δεκαπζντε χιλιάδων είκοςι πζντε ευρϊ (15.025,00 ) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 23%, θ οποία κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του Ε.Τ.Ε.Ρ.Ρ.Α.Α. οικονομικοφ ζτουσ 2013 ωσ ακολοφκωσ : ΕΙΔΟ ΚΑΕ CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΑΞΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΑΦΙΤΕΣ «Μελάνια» ,00 «Μελάνια» 2.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΚΑΘΑΡΘ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 23% , , ,52 467,48 Τον ανάδοχο κα βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ. Στθν κακαρι αξία κα γίνει παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 4% (άρκρο 55 παρ. 1 εδ. ςτϋ του Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α/94). Ο φόροσ προςτικζμενθσ αξίασ (ΦΡΑ) βαρφνει το Ελλθνικό Δθμόςιο. ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ περί προμθκειϊν του Δθμοςίου με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ ςτισ 20 Δεκεμβρίου 2013, θμζρα Παραςκευι και ϊρα π.μ.. Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτο κτίριο τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ του ΓΧΚ, Αν. Τςόχα 16, Αμπελόκθποι, από τριμελι Επιτροπι που κα ςυςτακεί ειδικά για το ςκοπό αυτό με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν. Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 19 Δεκεμβρίου 2013, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 14:00 μ.μ. προθγοφμενθ θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα λογίηονται ωσ εκπρόκεςμεσ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ και επιςτρζφονται. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν: α) φυςικά ι νομικά πρόςωπα β) ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλουν κοινι προςφορά Lab/ΠΡΟΜ.2013/ΚΑΔ /πξνθ.πξνρ2 κειάληα_γξαθίηεο ειίδα 3 από 29

4 γ) ςυνεταιριςμοί δ) κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν. Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ λαμβανομζνων υπόψθ των διατάξεων του άρκρου 7 του ΡΔ118/07. το διαγωνιςμό δεν γίνονται δεκτοί: Πςοι δεν πλθροφν τα κριτιρια τθσ 1 του άρκ. 43 του ΡΔ60/07, ιτοι ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα αδικιματα α) ςυμμετοχισ ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, β) δωροδοκίασ, γ) απάτθσ και δ) νομιμοποίθςθσ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν παράγραφο αυτι. Πςοι αποκλείςκθκαν τελεςίδικα από Ελλθνικι Δθμόςια Υπθρεςία ι Ν.Ρ.Δ.Δ ι Ν.Ρ.Ι.Δ. ι Α.Ε. του Δθμόςιου Τομζα γιατί δεν εκπλιρωςαν τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. Πςοι ζχουν καταδικαςτεί για αδίκθμα που αφορά ςτθν επαγγελματικι διαγωγι τουσ βάςει απόφαςθσ θ οποία ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου. Πςοι αποκλείςκθκαν από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ απόφαςθ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ (Γ.Γ.Ε.). Εάν θ ποινι αποκλειςμοφ επιβλικθκε για οριςμζνο χρόνο, το ςτοιχείο τοφτο λαμβάνεται υπόψθ για τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ, μόνο για το χρονικό αυτό διάςτθμα. Πςα φυςικά ι νομικά Ρρόςωπα του εξωτερικοφ ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ παραπάνω κυρϊςεισ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να κατακζςουν υποχρεωτικά, εισ δικαιολογθτικά: απλοφν, τα παρακάτω I. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 (άρκ. 8 4), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ςτθν οποία: 1. Θα αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ. 2. Θα δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για: α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, β) δωροδοκία, γ) απάτθ, δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, ε) κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ. Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο, τθν εν λόγω υπεφκυνθ διλωςθ (ΙΙ) υποβάλλουν: οι Διαχειριςτζσ όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ι Ε.Ρ.Ε. ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ όταν το νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε. ο Ρρόεδροσ του ςυνεταιριςμοφ όταν ο προςφζρων είναι ςυνεταιριςμόσ ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου οι νόμιμοι εκπρόςωποι του. ΙI. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 (άρκ. 8 4), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, που υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόςωπό του, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ςτθν οποία: 1. Θα αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ. 2. Θα δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ: - δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ (Τα αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα δθλϊνουν ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ κακϊσ και ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία). Lab/ΠΡΟΜ.2013/ΚΑΔ /πξνθ.πξνρ2 κειάληα_γξαθίηεο ειίδα 4 από 29

5 - δεν τελοφν ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κζςθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ (Τα αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα δθλϊνουν ότι δεν τελοφν ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ κακϊσ και ςε διαδικαςία κζςθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία). - είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ), αναφζροντασ όλουσ τουσ φορείσ ςτουσ οποίουσ είναι υποχρεωμζνοι να καταβάλουν ειςφορζσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ για το απαςχολοφμενο ςε αυτοφσ προςωπικό. - είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. - είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο και το ειδικό επάγγελμά τουσ (Διευκρίνιςθ: ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ να αναφζρεται το οικείο Επιμελθτιριο και το ειδικό επάγγελμά τουσ). - δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του Κ.Ν. 2190/20, όπωσ ιςχφει, και επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα). - δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ και δεν τελοφν ςε αποκλειςμό από διαγωνιςμοφσ με βάςθ αμετάκλθτθ απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ. - Ο ςυνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα (μόνο για ςυνεταιριςμοφσ). Σθμειϊνεται ότι θ θμερομθνία ςφνταξθσ των υπευκφνων δθλϊςεων και κεϊρθςθσ του γνιςιου τθσ υπογραφισ πρζπει να ςυμπίπτει με τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ, ϊςτε να καλφπτει και τθν θμερομθνία αυτι, επί ποινι αποκλειςμοφ. ΙΙΙ. Νομιμοποιθτικά ςτοιχεία τθσ εταιρείασ (π.χ. ΦΕΚ εκπροςϊπθςθσ, καταςτατικό κλπ). ΙV. Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ : εφόςον ο υποψιφιοσ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό του, υποβάλλει μαηί με τθν προςφορά παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ. ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 1. Οι προςφορζσ μποροφν να κατατίκενται από το νόμιμο εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ ι εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο αυτοφ ιδιοχείρωσ ζωσ και τθν 19 Δεκεμβρίου 2013, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 14:00, ςτο Γενικό Χθμείο του Κράτουσ, Αν. Σςόχα 16, Ακινα. Κατά τθν υποβολι τουσ οι προςφορζσ κα ςυνοδεφονται και από ζγγραφο υποβολισ για τθν πρωτοκόλλθςι τουσ. Ρροςφορζσ που πρωτοκολλοφνται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα δεν λαμβάνονται υπόψθ. Θ θμερομθνία αυτι αποδεικνφεται μόνο από το πρωτόκολλο ειςερχομζνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ρροςφορά μπορεί να υποβλθκεί και ταχυδρομικά (ςυςτθμζνθ). Ιςχφει όμωσ μόνο ςτθν περίπτωςθ που ζχει λάβει εγκαίρωσ αρικμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτζρω. 2. Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο των ειδϊν, ςε διαφορετικι περίπτωςθ θ προςφορά δεν γίνεται δεκτι. 3. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται αποδεκτι αλλά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ κάκε υποβολι ςυμπλθρωματικϊν ι διευκρινιςτικϊν ςτοιχείων, εκτόσ εκείνων που τυχόν κα ηθτθκοφν από τθν Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ. 4. Εναλλακτικζσ προςφορζσ δε γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ο οποίοσ κα υποβάλλει τζτοιασ φφςθσ προτάςεισ, δε δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να διαμαρτυρθκεί ι να επικαλεςτεί λόγουσ προςφυγισ κατά τθσ απόρριψθσ των προτάςεων αυτϊν. Lab/ΠΡΟΜ.2013/ΚΑΔ /πξνθ.πξνρ2 κειάληα_γξαθίηεο ειίδα 5 από 29

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςε ενιαίο και ςφραγιςμζνο φάκελο και πρζπει απαραιτιτωσ να φζρουν τθν ΕΡΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ, ΤΘΛΕΦΩΝΟ, ΦΑΞ και του ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΟΥ κακϊσ επίςθσ και τισ ενδείξεισ: ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ: «ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΘΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ, ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΘΜΕΙΟΤ ΚΡΑΣΟΤ, ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΝ, ΣΜΘΜΑ Α». Αν. Σςόχα 16, ΑΘΘΝΑ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ 30/002/9476/ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ για τθν προμικεια μελανιϊν και γραφιτϊν, για τισ ανάγκεσ των Τπθρεςιϊν του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ. ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ : «Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι τθ γραμματεία» ΔΕΝ ΡΕΡΕΙ να χρθςιμοποιθκοφν αυτοκόλλθτοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να επαναςφραγιςτοφν χωρίσ να αφιςουν ίχνθ. Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι κα κατακζςουν υποχρεωτικά μαηί με τθν Ρροςφορά τουσ ζγγραφο υποβολισ προςφοράσ (που κα βρίςκεται ζξω από τον φάκελο τθσ Ρροςφοράσ για πρωτοκόλλθςι του) με το οποίο κα δθλϊνεται θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα κατωτζρω αναφερόμενα και κα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόςωπο του υποψθφίου αναδόχου ι όλων των υποψθφίων αναδόχων ςε περίπτωςθ ζνωςθσ (ι νόμιμα εξουςιοδοτθμζνου εκπροςϊπου τουσ). Ο φάκελοσ κάκε προςφοράσ περιλαμβάνει τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, που αναφζρονται αναλυτικά παραπάνω και ςε δφο (2) ςφραγιςμζνουσ επιμζρουσ υποφακζλουσ των οποίων το περιεχόμενο κα είναι όμοιο και οι οποίοι κα φζρουν και τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου με τθν ζνδειξθ: Φάκελοσ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» ςυμπλθρωμζνθ ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ, κάκε ςελίδα τθσ οποίασ κα μονογράφεται από τον ανάδοχο ι εκπρόςωπο του υποψθφίου Αναδόχου. Ο ζνασ υποφάκελοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ «ΡΩΤΟΤΥΡΟ» και ο άλλοσ «ΑΝΤΙΓΑΦΟ». Επιςθμαίνεται ότι θ πρωτότυπθ Οικονομικι Ρροςφορά υπεριςχφει του αντιγράφου ςε περίπτωςθ διαφορϊν μεταξφ τουσ. ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Θ διάρκεια ιςχφοσ των προςφορϊν πρζπει να είναι τουλάχιςτον 180 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Οι τιμζσ των προςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο των παραπάνω αναφερόμενων θμερϊν απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ του προμθκευτι ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο από τθ διακιρυξθ ςφμφωνα με το άρκ του Ρ.Δ. 118/07. Θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ ςτον ανάδοχο μπορεί να γίνει και με τθν λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τον δεςμεφει όμωσ μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχτεί. Lab/ΠΡΟΜ.2013/ΚΑΔ /πξνθ.πξνρ2 κειάληα_γξαθίηεο ειίδα 6 από 29

7 ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια ενϊπιον αρμόδιασ επιτροπισ που κα ςυςτακεί ειδικά για αυτό το ςκοπό. Κατά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν μποροφν να παρίςτανται οι νόμιμοι εκπρόςωποι των υποψθφίων εταιριϊν ι εξουςιοδοτθμζνοι εκπρόςωποι τουσ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Θ Επιτροπι κα αξιολογιςει τισ προςφορζσ που υποβλικθκαν και είναι αποδεκτζσ και κα τισ καταχωριςει ςε Συγκριτικό Ρίνακα Κατάταξθσ. Στθ ςυνζχεια κα ςυντάξει ζνα (1) Ρρακτικό τεχνικισ και οικονομικισ αξιολόγθςθσ, το οποίο υποβάλλει ςε πζντε (5) αντίτυπα (και ςε θλεκτρονικι μορφι) ςτο Τμιμα Α τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ Εργαςτθρίων του ΓΧΚ ςε χρόνο που δεν πρζπει να υπερβαίνει τισ δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Το κριτιριο για τθν κατακφρωςθ τθσ προμικειασ του διαγωνιςμοφ και τθν τελικι επιλογι του Αναδόχου είναι θ χαμθλότερθ τιμι για το ςφνολο των ειδϊν. Εάν από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ τιμι για το κάκε προςφερόμενο είδοσ ι αν αυτι δεν αναγράφεται ευκρινϊσ, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ. Σε περίπτωςθ φπαρξθσ περιςςότερων τθσ μίασ δεκτϊν, με βάςθ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, προςφορϊν για κάκε είδοσ με τθν ίδια τιμι, θ κατακφρωςθ γίνεται με διαπραγμάτευςθ μεταξφ των υποψιφιων αναδόχων που μειοδότθςαν. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ, ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ, ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ. Εφόςον ολοκλθρωκεί ο παραπάνω ζλεγχοσ κα εγκρικεί το πρακτικό αξιολόγθςθσ τθσ επιτροπισ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ από τθν Υπθρεςία. Θα ακολουκιςει θ ζγκριςθ του ωσ άνω πρακτικοφ και θ ζκδοςθ κατακυρωτικισ απόφαςθσ από το αρμόδιο όργανο. Μετά τθν ζκδοςθ απόφαςθσ κατακφρωςθσ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ και τθν κοινοποίθςθ τθσ ο Ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλει, εντόσ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν, τα εξισ ζγγραφα: 1. Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ). 2. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. Στθ ςυνζχεια και μετά το ςχετικό προςυμβατικό ζλεγχο από το Δ.Σ. του ΕΤΕΡΡΑΑ, κα ακολουκιςει θ υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ μεταξφ του ΓΧΚ και του αναδόχου, αφοφ εκπνεφςει ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδίκων μζςων. Στθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ και μετά τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Δ.Σ. του ΕΤΕΡΡΑΑ, δεν προςζλκει εντόσ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν, να υπογράψει τθ Σφμβαςθ, του επιβάλλονται ακροιςτικά ι διαηευκτικά οι προβλεπόμενεσ από τισ κείμενεσ διατάξεισ κυρϊςεισ (Ρ.Δ. 118/2007). Θ διάρκεια ςφμβαςθσ ορίηεται για ζνα χρόνο από τθν υπογραφι τθσ, ι μζχρι εξάντλθςθσ τθσ προχπολογιςκείςασ πίςτωςθσ. Lab/ΠΡΟΜ.2013/ΚΑΔ /πξνθ.πξνρ2 κειάληα_γξαθίηεο ειίδα 7 από 29

8 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣΑΙΩΗ ή ΑΤΞΟΜΕΙΩΗ ΣΗ ΠΟΟΣΗΣΑ Θ Ανακζτουςα Αρχι, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, διατθρεί το δικαίωμα, χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ ι άλλθ επιβάρυνςθ για το Δθμόςιο: Α. Να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ ι ακφρωςθ του διαγωνιςμοφ. Β. Να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και τθν επανάλθψι του με τροποποίθςθ ι μθ των όρων και των προδιαγραφϊν τθσ Ρροκιρυξθσ. Γ. Να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και να προςφφγει ςτθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ, εφ όςον ιςχφουν οι προχποκζςεισ του ΡΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007). Θ Ανακζτουςα αρχι επίςθσ διατθρεί το δικαίωμα, τθσ αφξθςθσ ι τθσ μείωςθσ τθσ ποςότθτασ, όπωσ αυτό ορίηεται ςτο αρκρ.21 του ΡΔ118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007). ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΔΟΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ Ο ανάδοχοσ Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να διακζτει τα υπό προμικεια είδθ ετοιμοπαράδοτα. Θ παραγγελία των ειδϊν από τθν Ανακζτουςα αρχι κα γίνει με βάςθ τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ και μζχρι του ποςοφ τθσ εξάντλθςθσ τθσ προχπολογιςκείςασ πίςτωςθσ. Θ παράδοςθ των ειδϊν γίνεται με ευκφνθ και ζξοδα του προμθκευτι τον οποίο βαρφνουν τα ζξοδα μεταφοράσ και ςυςκευαςίασ των υπό προμικεια ειδϊν. Θ παράδοςθ κα γίνει ςε χϊρο που κα υποδείξει θ ανακζτουςα αρχι ςτο κτίριο τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ (Αν. Τςόχα 16 ΑΘΘΝΑ) μετά από ςυνεννόθςθ, εντόσ πζντε (5) το πολφ εργαςίμων θμερϊν από τθν ειδοποίθςθ του αναδόχου. Το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν κα παραδοκεί το ανϊτερο ςε τρεισ (3) τμθματικζσ παραδόςεισ ςυνοδευόμενα από το ςχετικό Δελτίο Αποςτολισ. Θ παραλαβι των ειδϊν κα γίνει από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ που ζχει ςυςτακεί ειδικά για το ςκοπό αυτό, θ οποία μετά από το ςχετικό ποςοτικό και ποιοτικό ζλεγχο των ειδϊν κα ςυντάξει Ρρωτόκολλο Ραραλαβισ το οποίο ςτθ ςυνζχεια κα υποβάλλει ςτθ Διεφκυνςθ Τεχνικι Υποςτιριξθσ Εργαςτθρίων του ΓΧΚ. Σε περίπτωςθ που κατά το ςτάδιο τθσ παραλαβισ εντοπιςτοφν είδθ που δεν είναι ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτθν παροφςα, ο ανάδοχοσ προμθκευτισ υποχρεοφται να προβεί άμεςα ςτθν αντικατάςταςι τουσ με άλλα είδθ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ. Επιπροςκζτωσ ακόμα και μετά τθν παραλαβι των ανωτζρω υπό προμικεια ειδϊν και αν πριν από τθ χρθςιμοποίθςι τουσ βρεκοφν ςτο ςφνολό τουσ ι μζροσ απ αυτά ελαττωματικά και δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, θ Υπθρεςία κα ηθτιςει από τον «Ανάδοχο» τθν αντικατάςταςθ τθσ ακατάλλθλθσ ποςότθτασ με ίςθ ποςότθτα, που κα πλθροί τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ (κατά τα οριηόμενα ςτο αρ. 33 του ΡΔ 118/2007).Σε διαφορετικι περίπτωςθ του επιβάλλονται οι νόμιμεσ κυρϊςεισ. Μετά τθν παραλαβι των ειδϊν, τα ςχετικά τιμολόγια κα αποςτζλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςυνοδευόμενα με διαβιβαςτικό ζγγραφο το οποίο κα αναφζρει τθν επωνυμία του «Αναδόχου», τον αρικμό του παραςτατικοφ, τον αρικμό των δεμάτων, τον αρικμό τθσ διακιρυξθσ και τθ ςχετικι ζγκριςθ πίςτωςθσ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των ειδϊν κα γίνεται ςε Ευρϊ μετά τθν ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι από τθν αρμόδια επιτροπι, με ζκδοςθ επιταγισ ςτο όνομα του δικαιοφχου που κα εξοφλθκεί ςτθν Τράπεηα Ελλάδοσ και ςε βάροσ πίςτωςθσ του προχπολογιςμοφ εξόδων του Ε.Τ.Ε.Ρ.Ρ.Α.Α Απαραίτθτθ είναι θ προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που Lab/ΠΡΟΜ.2013/ΚΑΔ /πξνθ.πξνρ2 κειάληα_γξαθίηεο ειίδα 8 από 29

9 διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων. Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 35 του ΚΡΔ (Ρ.Δ. 118/07), κακϊσ και ςτθν οικεία απόφαςθ του Υπ. Οικονομικϊν ΦΕΚ 431/Β/ Από τθν πλθρωμι παρακρατοφνται οι ιςχφουςεσ κάκε φορά νόμιμεσ κρατιςεισ. Εάν μετά τθν θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ επιβλθκοφν φόροι, τζλθ και κρατιςεισ ι καταργθκοφν υφιςτάμενοι, το ποςό πλθρϊνεται ι εκπίπτει αντιςτοίχωσ από τουσ λογαριαςμοφσ του προμθκευτι. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ περί Δθμοςίων Συμβάςεων. Θ παροφςα Διακιρυξθ κα αναρτθκεί και ςτο site Του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ςτθν θλεκτρονικι Διεφκυνςθ Επιςυνάπτονται και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ: 1. ΡΑΑΤΘΜΑ Α : Υπό προμικεια είδθ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ αυτϊν, 2. ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ: Υπόδειγμα Οικονομοτεχνικισ Ρροςφοράσ, 3. ΡΑΑΤΘΜΑ Γ : Ρροςχζδιο ςφμβαςθσ, ΕΙΘΓΘΣΘ ΠΡΟΪΣΑΜ. ΣΜΘΜΑΣΟ ΠΡΟΪΣΑΜ. Δ/ΝΘ ΠΡΟΪΣΑΜ. ΓΕΝ.Δ/ΝΘ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΘΕΟΧΑΡΘ ΘΕΟΧΑΡΘ Lab/ΠΡΟΜ.2013/ΚΑΔ /πξνθ.πξνρ2 κειάληα_γξαθίηεο ειίδα 9 από 29

10 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α Τπό προμικεια είδθ και Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ αυτϊν, α/α ΜΟΝΣΕΛΟ ΤΚΕΤΘ ΕΙΔΟ ΜΕΛΑΝΙΟΤ/ΓΡΑΦΙΣΘ ΕΙΔΟ ΤΚΕΤΘ 1 Dell 1710n ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 2 Epson M1200 Aculaser ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 3 Epson epl 5800 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 4 HP laserjet 1320 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 5 HP laserjet 1215 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 6 HP laserjet 1215 ΚΥΑΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 7 HP laserjet 1215 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 8 HP laserjet 1215 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 9 HP laserjet 2200 d ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 10 HP laserjet 1505 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 11 HP color laserjet cp3525n ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 12 HP color laserjet cp3525n ΚΥΑΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 13 HP color laserjet cp3525n ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 14 HP color laserjet cp3525n ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 15 HP color laserjet cp1515n ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 16 HP color laserjet cp1515n ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 17 HP laserjet 1022 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 18 HP laserjet 1100 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 19 HP laserjet 2300 d ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 20 HP laserjet P3005 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 21 HP laserjet P1102 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 22 HP laserjet 2600 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 23 HP laserjet 2600 ΚΥΑΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 24 HP laserjet 2600 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 25 HP laserjet 2600 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 26 HP laserjet 5940 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 27 HP laserjet 5940 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 28 Kyocera FS-1030D ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 29 Lexmark T630 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 30 Lexmark e352dn ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 31 Lexmark C530dn blk ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 32 Lexmark C530dn cyan ΚΥΑΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 33 Lexmark C530dn yellow ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 34 Lexmark C530dn magenta ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 35 Printer CBM-910/ japan ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 36 Samsung clp-325 (clt-k4072s) ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 37 Samsung clp-325 (clt-c4072s) KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 38 Samsung clp-325 (clt-y4072s) ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 39 Samsung clp-325 (clt-m4072s) ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 40 Thermal printer atago DP-RX ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ Lab/ΠΡΟΜ.2013/ΚΑΔ /πξνθ.πξνρ2 κειάληα_γξαθίηεο ειίδα 10 από 29

11 α/α ΜΟΝΣΕΛΟ ΤΚΕΤΘ ΕΙΔΟ ΜΕΛΑΝΙΟΤ/ΓΡΑΦΙΣΘ ΕΙΔΟ ΤΚΕΤΘ 41 Xerox phaser 4400 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 42 Xerox 6125 blk ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 43 Xerox 6125 cyan ΚΥΑΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 44 Xerox 6125 mag ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 45 Xerox 6125 yel ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 46 brother m-4318 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 47 Canon ip 3600 ΜΑΥΟ (pgi-520) ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 48 Canon ip 3600 ΜΑΥΟ (cli-521) ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 49 Canon ip 3600 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 50 Canon ip 3600 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 51 Canon ip 3600 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 52 Canon ip 4500 ΜΑΥΟ (pgi-5bk) ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 53 Canon ip 4500 ΜΑΥΟ (cli-8bk) ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 54 Canon ip 4500 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 55 Canon ip 4500 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 56 Canon ip 4500 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 57 Canon ip 1700 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 58 Canon ip 1700 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ ΜΑΥΟ (pgi- 59 Canon ip b) ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 60 Canon ip 4600 ΜΑΥΟ (cli-521b) ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 61 Canon ip 4600 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 62 Canon ip 4600 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 63 Canon ip 4600 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 64 Epson fx-2190 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 65 Epson epl-n1600 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 66 Epson stylus color 1160 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 67 Epson stylus color 1160 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 68 Epson stylus color 680 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 69 Epson stylus color 680 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 70 Epson stylus photo 830 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 71 Epson stylus photo 830 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 72 Epson stylus color 600 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 73 Epson stylus color 600 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 74 Epson XP-202 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 75 Epson XP-202 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 76 Epson XP-202 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 77 Epson XP-202 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 78 Epson lx-400 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 79 Epson stylus d88 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 80 Epson stylus d88 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 81 Epson stylus d88 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 82 Epson stylus d88 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ Lab/ΠΡΟΜ.2013/ΚΑΔ /πξνθ.πξνρ2 κειάληα_γξαθίηεο ειίδα 11 από 29

12 α/α ΜΟΝΣΕΛΟ ΤΚΕΤΘ ΕΙΔΟ ΜΕΛΑΝΙΟΤ/ΓΡΑΦΙΣΘ ΕΙΔΟ ΤΚΕΤΘ 83 Epson lx-300 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 84 Epson lx-300 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 85 Epson wf-7015 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 86 Epson wf-7015 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 87 Epson wf-7015 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 88 Epson wf-7015 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 89 Epson stylus d92 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 90 Epson stylus d92 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 91 HP officejet 6210 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 92 HP officejet 6210 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 93 HP Laserjet 3600 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 94 HP officejet R45 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 95 HP officejet R45 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 96 HP officejet pro 5400 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 97 HP officejet pro 5400 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 98 HP officejet pro 5400 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 99 HP officejet pro 5400 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 100 HP photosmart C4680 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 101 HP photosmart 8250 c8772e ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 102 HP photosmart 8250 c9358e ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 103 HP photosmart 8250 c8771e ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 104 HP photosmart 8250 c9357e ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 105 HP photosmart 8250 c87736e ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 106 HP photosmart 8250 c8721e ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 107 HP deskjet d2460 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 108 HP deskjet d2460 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 109 HP deskjet 5652 blk (56) ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 110 HP deskjet 5652 clr (57) ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 111 HP officejet pro k850 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 112 HP officejet pro k850 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 113 HP officejet pro k850 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 114 HP officejet pro k850 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 115 HP deskjet 3550 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 116 HP deskjet 3550 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 117 HP deskjet 5940 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 118 HP deskjet 5940 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 119 HP deskjet 9300 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 120 HP deskjet 9300 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 121 HP deskjet 6940 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 122 HP deskjet 6940 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 123 HP deskjet 895Cxi ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 124 HP deskjet 895Cxi ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 125 HP deskjet 920c ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ Lab/ΠΡΟΜ.2013/ΚΑΔ /πξνθ.πξνρ2 κειάληα_γξαθίηεο ειίδα 12 από 29

13 α/α ΜΟΝΣΕΛΟ ΤΚΕΤΘ ΕΙΔΟ ΜΕΛΑΝΙΟΤ/ΓΡΑΦΙΣΘ ΕΙΔΟ ΤΚΕΤΘ 126 HP deskjet 920c ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 127 HP deskjet 4260 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 128 HP deskjet 4260 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 129 HP deskjet 2360 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 130 HP deskjet 2360 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 131 HP deskjet 3920 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 132 HP deskjet 3920 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 133 HP officejet 4500 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 134 HP officejet 4500 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 135 HP officejet 6310 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 136 HP officejet 6310 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 137 HP deskjet d5560 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 138 HP deskjet d5560 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 139 HP deskjet 540 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 140 HP deskjet 540 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 141 HP deskjet 640 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 142 HP deskjet 940 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 143 HP deskjet 940 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 144 HP photosmart d5460 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 145 HP photosmart d5460 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 146 HP photosmart d5460 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 147 HP photosmart d5460 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 148 HP deskjet 1360 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 149 HP deskjet 1360 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 150 HP 895 cxi ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 151 HP 895 cxi ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 152 HP officejet pro L7580 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 153 HP officejet pro L7580 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 154 HP officejet pro L7580 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 155 HP officejet pro L7580 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 156 Lexmark z 1420 blk ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 157 Lexmark z 1420 clr ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 158 Οki microline 521 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 159 star lc-15 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 160 HP deskjet F4280 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 161 HP deskjet F4280 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 162 Samsung ML2240 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 163 HP laserjet1005 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 164 Epson EPL-6200L ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 165 Samsung ML-1670 Laser ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 166 HP Officejet 6000 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 167 HP Officejet 6001 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 168 Samsung ML2160 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ Lab/ΠΡΟΜ.2013/ΚΑΔ /πξνθ.πξνρ2 κειάληα_γξαθίηεο ειίδα 13 από 29

14 α/α ΜΟΝΣΕΛΟ ΤΚΕΤΘ ΕΙΔΟ ΜΕΛΑΝΙΟΤ/ΓΡΑΦΙΣΘ ΕΙΔΟ ΤΚΕΤΘ 169 Samsung ML1660 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 170 Οki Okipage 4W ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 171 HP deskjet d4360 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 172 HP deskjet d4360 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 173 Xerox Phaser 3130 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 174 Xerox Phaser 6000 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 175 Xerox Phaser 6000 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 176 Epson epl 588 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 177 HP laserjet 1560 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 178 HP laserjet 2660 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 179 HP laserjet 2660 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 180 HP laserjet 1102 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 181 HP deskjet 710c ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 182 HP deskjet 710c ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 183 HP Laserjet 4100 mfp ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 184 HP Business Inkjet 1200 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 185 HP Business Inkjet 1200 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 186 HP Business Inkjet 1200 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 187 HP Business Inkjet 1200 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 188 HP Color Laserjet CP1518 ni ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 189 HP Color Laserjet CP1518 ni KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 190 HP Color Laserjet CP1518 ni ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 191 HP Color Laserjet CP1518 ni ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 192 HP LaserJet 1010 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 193 Canon ip 5600 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 194 Canon ip 5600 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 195 Canon ip 5600 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 196 Canon ip 5600 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 197 HP deskjet 840c ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 198 HP photosmart plus b209a ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 199 HP photosmart plus b209a ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 200 cbm 910 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 201 Citizen swift 200 C ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 202 HP laserjet 1360 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 203 HP laserjet 1360 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 204 HP laserjet 1660 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 205 HP laserjet 1660 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 206 HP LaserJet 1000 series ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 207 HP LaserJet 1018 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 208 Hp deskjet 840 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 209 Hp deskjet 840 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 210 Hp deskjet 845 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 211 Hp deskjet 845 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ Lab/ΠΡΟΜ.2013/ΚΑΔ /πξνθ.πξνρ2 κειάληα_γξαθίηεο ειίδα 14 από 29

15 α/α ΜΟΝΣΕΛΟ ΤΚΕΤΘ ΕΙΔΟ ΜΕΛΑΝΙΟΤ/ΓΡΑΦΙΣΘ ΕΙΔΟ ΤΚΕΤΘ 212 Hp 640c ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 213 Samsung ML1640 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 214 Lexmark e360dn ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 215 ΘP DeskJet 6940 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 216 ΘP DeskJet 6940 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 217 Epson stylus c84 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 218 Epson stylus c84 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 219 Epson stylus c84 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 220 Epson stylus c84 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 221 HP Deskjet3845 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 222 HP Deskjet3845 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 223 HP Color laserjet 2605dn ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 224 HP Color laserjet 2605dn KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 225 HP Color laserjet 2605dn ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 226 HP Color laserjet 2605dn ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 227 Lexmark 2380 Plus ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 228 Epson WF 3010 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 229 Epson WF 3010 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 230 HP Laserjet P2015 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 231 Lexmark Z617 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 232 Lexmark Z617 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 233 HP Deskjet 5150 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 234 HP Deskjet 5150 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 235 Citizen CBM-910 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 236 HP DeskJet 2050 All-in-one J510Series ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 237 HP DeskJet 2050 All-in-one J510Series ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 238 HP laserjet 1020 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 239 HP DeskJet 690C ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 240 LEXMARK E120 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 241 Samsung ML1665 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 242 HP laserjet 1510 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 243 Samsung sf-760p ΜΑΥΟ ΦΑΞ 244 Samsung scx-4655f ΜΑΥΟ ΦΑΞ 245 Canon L200 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 246 Canon L240 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 247 Infotec is 2316 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 248 Panasonic kx-fl611 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 249 Panasonic kx-mb771 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 250 Panasonic uf-4100 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 251 Panasonic uf-490 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 252 Panasonic kx-flm651 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 253 Philips laserfax 925 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 254 Samsung sf-650 ΜΑΥΟ ΦΑΞ Lab/ΠΡΟΜ.2013/ΚΑΔ /πξνθ.πξνρ2 κειάληα_γξαθίηεο ειίδα 15 από 29

16 α/α ΜΟΝΣΕΛΟ ΤΚΕΤΘ ΕΙΔΟ ΜΕΛΑΝΙΟΤ/ΓΡΑΦΙΣΘ ΕΙΔΟ ΤΚΕΤΘ 255 Samsung sf-560 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 256 Philips magic 5 clasic C dect ΜΑΥΟ ΦΑΞ 257 Samsung JC A ΜΑΥΟ ΦΑΞ 258 Samsung INKJET SF-360 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 259 Canon jx210p ΜΑΥΟ ΦΑΞ 260 Samsung sf-340 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 261 Panasonic kx-fl401 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 262 Panasonic kx-fp141 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 263 Panasonic kx-fp181 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 264 Xerox fax centre F110 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 265 SharpF0-145 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 266 Panasonic kx-fl421 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 267 Xerox phaser 3100 MFP/X EUR ΜΑΥΟ ΦΑΞ 268 Samsung sf-370 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 269 Canon B160 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 270 Gestetner mp 200 ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 271 Konica Minolta 7216 ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 272 Konica Minolta 163 bizhub ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 273 Konica Minolta 162 bizhub ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 274 Konica Minolta 7085 ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 275 Konica Minolta 7040 ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 276 Ricoh aficio mp 2550 ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 277 Canon MX330 ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 278 Canon MX331 ΕΓΧΩΜΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 279 Konica Minolta 1216 ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 280 Panasonic worki ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 281 Ricoh ft 4618 ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 282 Olivetti d-copia 163 MF ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 283 Ricoh aficio mp 2000 ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 284 Konica Minolta 7220 ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 285 Konica Minolta tn 114 ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 286 Infotec MP1900 ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 287 Konica Minolta 1600f ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ Lab/ΠΡΟΜ.2013/ΚΑΔ /πξνθ.πξνρ2 κειάληα_γξαθίηεο ειίδα 16 από 29

17 ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΙΔΩΝ Τα μελάνια να είναι γνιςια ι ανακαταςκευαςμζνα, τθρϊντασ όμωσ ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ. Α. Για τα γνιςια μελάνια, οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να: δθλϊνουν ότι τα προςφερόμενα είναι τα γνιςια εργοςταςιακά μελάνια, ότι προζρχονται από τισ εταιρείεσ καταςκευισ των μθχανθμάτων που κα τοποκετθκοφν κακϊσ επίςθσ ότι είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα. δθλϊνουν τον αρικμό των εκτιμοφμενων ςελίδων ανά μελάνι. παρζχουν εγγυιςεισ αντικατάςταςθσ ενόσ μελανιοφ ςε περίπτωςθ βλάβθσ του ι ςε περιπτϊςεισ όπου ο αρικμόσ των εκτυπωμζνων ςελίδων δεν προςεγγίηει τον αρικμό των εκτιμοφμενων ςελίδων, χωρίσ περαιτζρω οικονομικι επιβάρυνςθ του ΓΧΚ. δθλϊνουν ότι ςε περίπτωςθ που ςτθ ςυςκευι που κα τοποκετθκεί το μελάνι προκλθκεί βλάβθ εξαιτίασ του μελανιοφ, κα αναλάβουν εξϋ ολοκλιρου τθν επιςκευι ι ακόμα και τθν αντικατάςταςθ τθσ ςυςκευισ, χωρίσ περαιτζρω οικονομικι επιβάρυνςθ του ΓΧΚ B. Για τα ανακαταςκευαςμζνα μελάνια, οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να: παρζχουν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ του μελανιοφ. δθλϊνουν τον αρικμό των εκτιμοφμενων ςελίδων ανά μελάνι. παρζχουν εγγυιςεισ αντικατάςταςθσ ενόσ μελανιοφ ςε περίπτωςθ βλάβθσ του ι ςε περιπτϊςεισ όπου ο αρικμόσ των εκτυπωμζνων ςελίδων δεν προςεγγίηει τον αρικμό των εκτιμοφμενων ςελίδων, χωρίσ περαιτζρω οικονομικι επιβάρυνςθ του ΓΧΚ. δθλϊνουν ότι ςε περίπτωςθ που ςτθ ςυςκευι που κα τοποκετθκεί το μελάνι προκλθκεί βλάβθ εξαιτίασ του μελανιοφ, κα αναλάβουν εξϋ ολοκλιρου τθν επιςκευι ι ακόμα και τθν αντικατάςταςθ τθσ ςυςκευισ, χωρίσ περαιτζρω οικονομικι επιβάρυνςθ του ΓΧΚ Lab/ΠΡΟΜ.2013/ΚΑΔ /πξνθ.πξνρ2 κειάληα_γξαθίηεο ειίδα 17 από 29

18 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Β ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ, Προσ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΘΜΕΙΟΥ ΚΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΕΓΑΣΤΘΙΩΝ «Προςφορά για τθν προμικεια μελανιϊν και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ των Τπθρεςιϊν του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ». ΕΠΩΝΤΜΙΑ Α. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΘΦΙΟΤ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΙΕΤΘΤΝΘ, Σ.Κ., ΠΟΛΘ ΕΔΡΑ ΣΘΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / ΑΦΜ ΔOY ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ Α.Δ.Σ. (Νομίμου εκπροςϊπου) Τπεφκυνοσ Επικοινωνίασ ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΑ: α/α ΜΟΝΣΕΛΟ ΤΚΕΤΘ ΕΙΔΟ ΜΕΛΑΝΙΟΤ/ΓΡΑΦΙΣΘ ΕΙΔΟ ΤΚΕΤΘ 1 Dell 1710n ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 2 Epson M1200 Aculaser ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 3 Epson epl 5800 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 4 HP laserjet 1320 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 5 HP laserjet 1215 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 6 HP laserjet 1215 ΚΥΑΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 7 HP laserjet 1215 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 8 HP laserjet 1215 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 9 HP laserjet 2200 d ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 10 HP laserjet 1505 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 11 HP color laserjet cp3525n ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 12 HP color laserjet cp3525n ΚΥΑΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 13 HP color laserjet cp3525n ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 14 HP color laserjet cp3525n ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 15 HP color laserjet cp1515n ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 16 HP color laserjet cp1515n ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ ΣΙΜΘ ΣΕΜΑΧΙΟΤ (χωρίσ ΦΠΑ) Lab/ΠΡΟΜ.2013/ΚΑΔ /πξνθ.πξνρ2 κειάληα_γξαθίηεο ειίδα 18 από 29

19 α/α ΜΟΝΣΕΛΟ ΤΚΕΤΘ ΕΙΔΟ ΜΕΛΑΝΙΟΤ/ΓΡΑΦΙΣΘ ΕΙΔΟ ΤΚΕΤΘ 17 HP laserjet 1022 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 18 HP laserjet 1100 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 19 HP laserjet 2300 d ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 20 HP laserjet P3005 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 21 HP laserjet P1102 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 22 HP laserjet 2600 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 23 HP laserjet 2600 ΚΥΑΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 24 HP laserjet 2600 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 25 HP laserjet 2600 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 26 HP laserjet 5940 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 27 HP laserjet 5940 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 28 Kyocera FS-1030D ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 29 Lexmark T630 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 30 Lexmark e352dn ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 31 Lexmark C530dn blk ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 32 Lexmark C530dn cyan ΚΥΑΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 33 Lexmark C530dn yellow ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 34 Lexmark C530dn magenta ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 35 Printer CBM-910/ japan ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 36 Samsung clp-325 (clt-k4072s) ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 37 Samsung clp-325 (clt-c4072s) KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 38 Samsung clp-325 (clt-y4072s) ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 39 Samsung clp-325 (clt-m4072s) ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 40 Thermal printer atago DP-RX ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 41 Xerox phaser 4400 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 42 Xerox 6125 blk ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 43 Xerox 6125 cyan ΚΥΑΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 44 Xerox 6125 mag ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 45 Xerox 6125 yel ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 46 brother m-4318 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 47 Canon ip 3600 ΜΑΥΟ (pgi-520) ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 48 Canon ip 3600 ΜΑΥΟ (cli-521) ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 49 Canon ip 3600 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 50 Canon ip 3600 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 51 Canon ip 3600 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 52 Canon ip 4500 ΜΑΥΟ (pgi-5bk) ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 53 Canon ip 4500 ΜΑΥΟ (cli-8bk) ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 54 Canon ip 4500 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 55 Canon ip 4500 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 56 Canon ip 4500 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 57 Canon ip 1700 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 58 Canon ip 1700 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 59 Canon ip 4600 ΜΑΥΟ (pgi- ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ ΣΙΜΘ ΣΕΜΑΧΙΟΤ (χωρίσ ΦΠΑ) Lab/ΠΡΟΜ.2013/ΚΑΔ /πξνθ.πξνρ2 κειάληα_γξαθίηεο ειίδα 19 από 29

20 α/α ΜΟΝΣΕΛΟ ΤΚΕΤΘ ΕΙΔΟ ΜΕΛΑΝΙΟΤ/ΓΡΑΦΙΣΘ ΕΙΔΟ ΤΚΕΤΘ 520b) 60 Canon ip 4600 ΜΑΥΟ (cli-521b) ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 61 Canon ip 4600 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 62 Canon ip 4600 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 63 Canon ip 4600 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 64 Epson fx-2190 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 65 Epson epl-n1600 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 66 Epson stylus color 1160 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 67 Epson stylus color 1160 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 68 Epson stylus color 680 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 69 Epson stylus color 680 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 70 Epson stylus photo 830 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 71 Epson stylus photo 830 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 72 Epson stylus color 600 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 73 Epson stylus color 600 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 74 Epson XP-202 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 75 Epson XP-202 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 76 Epson XP-202 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 77 Epson XP-202 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 78 Epson lx-400 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 79 Epson stylus d88 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 80 Epson stylus d88 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 81 Epson stylus d88 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 82 Epson stylus d88 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 83 Epson lx-300 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 84 Epson lx-300 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 85 Epson wf-7015 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 86 Epson wf-7015 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 87 Epson wf-7015 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 88 Epson wf-7015 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 89 Epson stylus d92 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 90 Epson stylus d92 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 91 HP officejet 6210 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 92 HP officejet 6210 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 93 HP Laserjet 3600 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 94 HP officejet R45 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 95 HP officejet R45 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 96 HP officejet pro 5400 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 97 HP officejet pro 5400 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 98 HP officejet pro 5400 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 99 HP officejet pro 5400 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 100 HP photosmart C4680 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 101 HP photosmart 8250 c8772e ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ ΣΙΜΘ ΣΕΜΑΧΙΟΤ (χωρίσ ΦΠΑ) Lab/ΠΡΟΜ.2013/ΚΑΔ /πξνθ.πξνρ2 κειάληα_γξαθίηεο ειίδα 20 από 29

21 α/α ΜΟΝΣΕΛΟ ΤΚΕΤΘ ΕΙΔΟ ΜΕΛΑΝΙΟΤ/ΓΡΑΦΙΣΘ ΕΙΔΟ ΤΚΕΤΘ 102 HP photosmart 8250 c9358e ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 103 HP photosmart 8250 c8771e ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 104 HP photosmart 8250 c9357e ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 105 HP photosmart 8250 c87736e ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 106 HP photosmart 8250 c8721e ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 107 HP deskjet d2460 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 108 HP deskjet d2460 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 109 HP deskjet 5652 blk (56) ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 110 HP deskjet 5652 clr (57) ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 111 HP officejet pro k850 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 112 HP officejet pro k850 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 113 HP officejet pro k850 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 114 HP officejet pro k850 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 115 HP deskjet 3550 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 116 HP deskjet 3550 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 117 HP deskjet 5940 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 118 HP deskjet 5940 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 119 HP deskjet 9300 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 120 HP deskjet 9300 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 121 HP deskjet 6940 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 122 HP deskjet 6940 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 123 HP deskjet 895Cxi ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 124 HP deskjet 895Cxi ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 125 HP deskjet 920c ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 126 HP deskjet 920c ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 127 HP deskjet 4260 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 128 HP deskjet 4260 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 129 HP deskjet 2360 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 130 HP deskjet 2360 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 131 HP deskjet 3920 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 132 HP deskjet 3920 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 133 HP officejet 4500 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 134 HP officejet 4500 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 135 HP officejet 6310 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 136 HP officejet 6310 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 137 HP deskjet d5560 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 138 HP deskjet d5560 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 139 HP deskjet 540 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 140 HP deskjet 540 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 141 HP deskjet 640 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 142 HP deskjet 940 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 143 HP deskjet 940 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 144 HP photosmart d5460 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ ΣΙΜΘ ΣΕΜΑΧΙΟΤ (χωρίσ ΦΠΑ) Lab/ΠΡΟΜ.2013/ΚΑΔ /πξνθ.πξνρ2 κειάληα_γξαθίηεο ειίδα 21 από 29

22 α/α ΜΟΝΣΕΛΟ ΤΚΕΤΘ ΕΙΔΟ ΜΕΛΑΝΙΟΤ/ΓΡΑΦΙΣΘ ΕΙΔΟ ΤΚΕΤΘ 145 HP photosmart d5460 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 146 HP photosmart d5460 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 147 HP photosmart d5460 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 148 HP deskjet 1360 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 149 HP deskjet 1360 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 150 HP 895 cxi ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 151 HP 895 cxi ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 152 HP officejet pro L7580 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 153 HP officejet pro L7580 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 154 HP officejet pro L7580 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 155 HP officejet pro L7580 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 156 Lexmark z 1420 blk ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 157 Lexmark z 1420 clr ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 158 Οki microline 521 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 159 star lc-15 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 160 HP deskjet F4280 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 161 HP deskjet F4280 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 162 Samsung ML2240 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 163 HP laserjet1005 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 164 Epson EPL-6200L ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 165 Samsung ML-1670 Laser ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 166 HP Officejet 6000 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 167 HP Officejet 6001 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 168 Samsung ML2160 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 169 Samsung ML1660 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 170 Οki Okipage 4W ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 171 HP deskjet d4360 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 172 HP deskjet d4360 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 173 Xerox Phaser 3130 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 174 Xerox Phaser 6000 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 175 Xerox Phaser 6000 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 176 Epson epl 588 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 177 HP laserjet 1560 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 178 HP laserjet 2660 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 179 HP laserjet 2660 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 180 HP laserjet 1102 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 181 HP deskjet 710c ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 182 HP deskjet 710c ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 183 HP Laserjet 4100 mfp ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 184 HP Business Inkjet 1200 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 185 HP Business Inkjet 1200 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 186 HP Business Inkjet 1200 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 187 HP Business Inkjet 1200 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ ΣΙΜΘ ΣΕΜΑΧΙΟΤ (χωρίσ ΦΠΑ) Lab/ΠΡΟΜ.2013/ΚΑΔ /πξνθ.πξνρ2 κειάληα_γξαθίηεο ειίδα 22 από 29

23 α/α ΜΟΝΣΕΛΟ ΤΚΕΤΘ ΕΙΔΟ ΜΕΛΑΝΙΟΤ/ΓΡΑΦΙΣΘ ΕΙΔΟ ΤΚΕΤΘ 188 HP Color Laserjet CP1518 ni ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 189 HP Color Laserjet CP1518 ni KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 190 HP Color Laserjet CP1518 ni ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 191 HP Color Laserjet CP1518 ni ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 192 HP LaserJet 1010 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 193 Canon ip 5600 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 194 Canon ip 5600 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 195 Canon ip 5600 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 196 Canon ip 5600 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 197 HP deskjet 840c ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 198 HP photosmart plus b209a ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 199 HP photosmart plus b209a ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 200 cbm 910 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 201 Citizen swift 200 C ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 202 HP laserjet 1360 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 203 HP laserjet 1360 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 204 HP laserjet 1660 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 205 HP laserjet 1660 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 206 HP LaserJet 1000 series ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 207 HP LaserJet 1018 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 208 Hp deskjet 840 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 209 Hp deskjet 840 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 210 Hp deskjet 845 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 211 Hp deskjet 845 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 212 Hp 640c ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 213 Samsung ML1640 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 214 Lexmark e360dn ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 215 ΘP DeskJet 6940 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 216 ΘP DeskJet 6940 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 217 Epson stylus c84 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 218 Epson stylus c84 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 219 Epson stylus c84 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 220 Epson stylus c84 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 221 HP Deskjet3845 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 222 HP Deskjet3845 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 223 HP Color laserjet 2605dn ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 224 HP Color laserjet 2605dn KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 225 HP Color laserjet 2605dn ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 226 HP Color laserjet 2605dn ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 227 Lexmark 2380 Plus ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 228 Epson WF 3010 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 229 Epson WF 3010 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 230 HP Laserjet P2015 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ ΣΙΜΘ ΣΕΜΑΧΙΟΤ (χωρίσ ΦΠΑ) Lab/ΠΡΟΜ.2013/ΚΑΔ /πξνθ.πξνρ2 κειάληα_γξαθίηεο ειίδα 23 από 29

24 α/α ΜΟΝΣΕΛΟ ΤΚΕΤΘ ΕΙΔΟ ΜΕΛΑΝΙΟΤ/ΓΡΑΦΙΣΘ ΕΙΔΟ ΤΚΕΤΘ 231 Lexmark Z617 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 232 Lexmark Z617 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 233 HP Deskjet 5150 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 234 HP Deskjet 5150 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 235 Citizen CBM-910 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 236 HP DeskJet 2050 All-in-one J510Series ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 237 HP DeskJet 2050 All-in-one J510Series ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 238 HP laserjet 1020 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 239 HP DeskJet 690C ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 240 LEXMARK E120 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 241 Samsung ML1665 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 242 HP laserjet 1510 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 243 Samsung sf-760p ΜΑΥΟ ΦΑΞ 244 Samsung scx-4655f ΜΑΥΟ ΦΑΞ 245 Canon L200 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 246 Canon L240 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 247 Infotec is 2316 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 248 Panasonic kx-fl611 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 249 Panasonic kx-mb771 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 250 Panasonic uf-4100 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 251 Panasonic uf-490 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 252 Panasonic kx-flm651 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 253 Philips laserfax 925 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 254 Samsung sf-650 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 255 Samsung sf-560 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 256 Philips magic 5 clasic C dect ΜΑΥΟ ΦΑΞ 257 Samsung JC A ΜΑΥΟ ΦΑΞ 258 Samsung INKJET SF-360 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 259 Canon jx210p ΜΑΥΟ ΦΑΞ 260 Samsung sf-340 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 261 Panasonic kx-fl401 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 262 Panasonic kx-fp141 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 263 Panasonic kx-fp181 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 264 Xerox fax centre F110 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 265 SharpF0-145 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 266 Panasonic kx-fl421 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 267 Xerox phaser 3100 MFP/X EUR ΜΑΥΟ ΦΑΞ 268 Samsung sf-370 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 269 Canon B160 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 270 Gestetner mp 200 ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 271 Konica Minolta 7216 ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 272 Konica Minolta 163 bizhub ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 273 Konica Minolta 162 bizhub ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ ΣΙΜΘ ΣΕΜΑΧΙΟΤ (χωρίσ ΦΠΑ) Lab/ΠΡΟΜ.2013/ΚΑΔ /πξνθ.πξνρ2 κειάληα_γξαθίηεο ειίδα 24 από 29

25 α/α ΜΟΝΣΕΛΟ ΤΚΕΤΘ ΕΙΔΟ ΜΕΛΑΝΙΟΤ/ΓΡΑΦΙΣΘ ΕΙΔΟ ΤΚΕΤΘ 274 Konica Minolta 7085 ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 275 Konica Minolta 7040 ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 276 Ricoh aficio mp 2550 ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 277 Canon MX330 ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 278 Canon MX331 ΕΓΧΩΜΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 279 Konica Minolta 1216 ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 280 Panasonic worki ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 281 Ricoh ft 4618 ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 282 Olivetti d-copia 163 MF ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 283 Ricoh aficio mp 2000 ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 284 Konica Minolta 7220 ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 285 Konica Minolta tn 114 ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 286 Infotec MP1900 ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 287 Konica Minolta 1600f ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ ΣΙΜΘ ΣΕΜΑΧΙΟΤ (χωρίσ ΦΠΑ) ΤΠΟΓΡΑΦΘ - ΦΡΑΓΙΔΑ Lab/ΠΡΟΜ.2013/ΚΑΔ /πξνθ.πξνρ2 κειάληα_γξαθίηεο ειίδα 25 από 29

26 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΧΕΔΙΟΤ ΤΜΒΑΘ τθσ υπ αρικμ. 30/002/χχ/χχ Διακιρυξθσ ΤΜΒΑΘ Μεταξφ του ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΘΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ και. για τθν προμικεια γραφικισ φλθσ και μικροαντικειμζνων γραφείου για τισ ανάγκεσ των Τπθρεςιϊν του Γ.Χ.Κ. ΑΡΗΘΜΟ ΤΜΒΑΖ:... ήκεξα ζηελ Αζήλα ηελ, εκέξα., ζην Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα, Αλ.Σζόρα 16, κεηαμύ ηωλ θάηωζη ζπκβαιινκέλωλ..,.., πνπ κε ηελ ηδηόηεηά ηνπ απηή εθπξνζωπεί ην Διιεληθό Γεκόζην, θαινύκελε εθεξήρ Αναθέηοςζα Απσή και ν, ν νπνίνο ωο, πνπ εδξεύεη ζηελ,.., ζύκθωλα κε.. θαινπκέλνπ εθεμήο Ανάδοσορ ζςμθώνηζαν και ζςναποδέσηηκαν ηα ακόλοςθα: Με βάζε ηε δηαθήξπμε.. δηελεξγήζεθε ηελ /./2013 πξόρεηξνο δηαγωληζκόο, κε θξηηήξην θαηαθύξωζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή γηα όια ηα είδε, γηα ηελ πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη κηθξναληηθεηκέλωλ γξαθείνπ γηα ηηο αλάγθεο ηωλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γ.Υ.Κ.. Σα απνηειέζκαηα ηνπ πξναλαθεξνκέλνπ δηαγωληζκνύ θαηαθπξώζεθαλ κε ηελ ππ αξηζκ.. Απόθαζε, ζηελ εηαηξεία κε ηελ επωλπκία: «.» ζύκθωλα κε ηελ πξνζθνξά ηεο, αληί ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ηωλ (.), ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ λνκίκωλ θξαηήζεωλ θαη πνζνζηνύ 23% ΦΠΑ, ωο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηα επόκελα άξζξα. Ύζηεξα από απηά, ν «Αλάδνρνο» αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα κε ηνπο θαηωηέξω όξνπο θαη ζπκθωλίεο ηηο νπνίεο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ Με ηελ ππ αξηζκ... Γηαθήξπμε δηελεξγήζεθε πξόρεηξνο δηαγωληζκόο γηα ηελ πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη κηθξναληηθεηκέλωλ γξαθείνπ γηα ηηο αλάγθεο ηωλ Τπεξεζηώλ ηνπ Lab/ΠΡΟΜ.2013/ΚΑΔ /πξνθ.πξνρ2 κειάληα_γξαθίηεο ειίδα 26 από 29

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 20.000,00 ςυν ΦΡΑ 4.600,00, ςυνολικά 24.600,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 3/9/2015

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 20.000,00 ςυν ΦΡΑ 4.600,00, ςυνολικά 24.600,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 3/9/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΩΚΣΦΗ-ΒΧΧ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002942044 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 28-7-2015 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/4530 ΓΕΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 79Β6Η-ΘΥ5 ΑΔΑΜ: 14PROC002496107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Διεργαςτθριακϊν Δοκιμϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Διεργαςτθριακϊν Δοκιμϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 6ΛΡΛΗ-0Ρ ΑΔΑΜ: 4PROC00245838 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Πλθροφορίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΚΑΔΚΚΣΤΟ ΑΔΑ: 7ΚΙ0Η-ΑΘΦ ΑΔΑΜ: 14PROC002485742 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 16-12-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/1397 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23%

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23% Ακινα, 15.12.2014 Αρ. Πρωτ. ΣΠ7/6848 ΑΔΑ:.. ΑΔΑΜ: ΡΟΣΚΛΘΣ Θ 47/2014 ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΡΩΣΘ ΤΠΟΔΟΧΘ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣO ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Για ηην Παροτή Τπηρεζιών Γιερμηνείας και Μεηάθραζης ζηις Περιθερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003063427 2015-09-18

15PROC003063427 2015-09-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.18 11:05:21 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Υ7Ζ465ΦΘΕ-ΖΚΜ υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ. 2109285124, Fax

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. γ) του ν. 2286/1995 «Περί Προμθκειϊν του Δθμοςίου Σομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» όπωσ ιςχφει, (Α 19).

ΑΠΟΦΑΗ. γ) του ν. 2286/1995 «Περί Προμθκειϊν του Δθμοςίου Σομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» όπωσ ιςχφει, (Α 19). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ακινα, 28/11/2014 Α.Π.: 21007/2014 Πλθρ. Μ.Οκςοφηογλου

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ)

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ XIOY Διεφκυνςθ : Φ. ΑΓΕΝΤΘ 8 ΧΙΟΣ Τθλζφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Ρλθροφορίεσ : κ. Μιχάλθσ Κουτςουράδθσ email : epimelit@otenet.gr ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

& ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Aϋ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

& ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Aϋ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ 4PROC002507443 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: Ω3ΡΠΗ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 23-2-204 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/660 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002992621 2015-08-26

15PROC002992621 2015-08-26 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.26 08:19:17 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚ ΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΕΦΣΑ) Φαχυδρομικι Διεφκυνςθ : ΝΡΧΔΡΒΙΜΡΧ 1- ΣΝ. ΡΔΘΥΥΡΧ ΦΜ 18531 - ΣΕΙΤΑΙΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΚΥΑΣ Διεφκυνςθ : Αριςτοτζλουσ 2, 49100 Κζρκυρα Τθλζφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Ρλθροφορίεσ : κα. Αγγελικι Ηωχιοφ email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν Ανακζτουςα Αρχι : Ερευνθτικό Κζντρο Ακθνά/Μονάδα Corallia Ρροχπολογιςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23%

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23% Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΔΗΜ. ΟΤΣΟΤ 21 ΑΘΗΝΑ 115 21 Ακινα : 25/6/2015 Γραφείο Προμηθειών Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011 Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων του ΥΡ.ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΫΝ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΝΫΣΘ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΕΥΫΡΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α.Δ.Α. ΒΙΚ3Η-ΝΝ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α.Δ.Α. ΒΙΚ3Η-ΝΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α.Δ.Α. ΒΙΚΗ-ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ακινα, 6--2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αρικ. Πρωτ. : 0/002/289 Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα