ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. /νση : Λεωφ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Β.Βασιλείου Τηλ: Fax: Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2014 Α.Π.: 13/12-02/16002/1237 ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Αιτήσεων Χρηµατοδότησης υνητικά ικαιούχων για το Πρόγραµµα «Ενίσχυση ικαιούχων για την Ενεργειακού Επιθεωρητή», στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του Ανθρώπινου υναµικού και των Επιχειρήσεων στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» (Ε.Π.ΑΝ.Α. ). Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) όπως ισχύει. 2. Tο Π 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 221), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 3. Το άρθρο 4 του Π..85/2012 (ΦΕΚ Α 141) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». 4. Το Π 118/2013 «Τροποποίηση του Π.. 85/2012 (ΦΕΚ Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και µετονοµασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων αντιστοίχως» (ΦΕΚ Α 152). 5. Το Π 119/2013 «ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 153). 6. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 26 αυτού. ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 1 / 154

2 7. Το Π.. 381/89 «Οργανισµός του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α 168), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Π.. 191/96 (ΦΕΚ Α 154). 8. Το Π.. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 19). 9. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης εκεµβρίου 2013 για την εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis aid). 10. Το Ν.3614/2007 «ιαχείριση, Έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο », όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 11. Την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης µε αριθµό 14053/ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ Β 540), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 12. Την ΚΥΑ µε αριθµό 25253/2235/ (ΦΕΚ Β 603) «Τροποποίηση της υπ αριθµ / Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ Β 1595), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, µε σκοπό την αναδιάρθρωσή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3614/2007, όπως ισχύει κάθε φορά». 13. Τη µε αρ. πρωτ. C/2007/5534/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ. C/2012/9763/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 14. Την υπ αριθµ. 13/Φ 7.11/18797/ (ΦΕΚ Β 1540) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης για τη σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης µε τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την µε Α.Π. 7718/293/ (ΦΕΚ Β 525) όµοια απόφαση 15. Το άρθρο 1 του Ν.4128/2013 (ΦΕΚ Α 51) «Κύρωση της από 18 εκεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις». 16. Την υπ αριθµόν 23049/οικ Κοινής Υπουργικής Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» στην «Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής ράσεων στους Τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ)», (ΦΕΚ Β 1949). 17. Το Π.. 72/2010 (ΦΕΚ Α 132 ) «Συγκρότηση, διοικητική οργανωτική δοµή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)». ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 2 / 154

3 18. Το Π.. 100/2010 (ΦΕΚ Α 177), «Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτηρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρµανσης και εγκαταστάσεων κλιµατισµού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 19. Το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α 237 ) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και άλλες διατάξεις». 20. Το Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ Α 174) «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». 21. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 192/2011 (ΦΕΚ Β 2406) «Εκπαίδευση και Εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών». 22. Την υπ αριθµ / (ΦΕΚ 956/Β/ ) Απόφαση µε θέµα: Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» του Υπουργού και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής στους Γενικούς και Ειδικούς Γραµµατείς καθώς και στους Προϊσταµένους των Γενικών ιευθύνσεων, ιευθύνσεων, Τµηµάτων, Αυτοτελών Γραφείων και Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 23. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε Α.Π. 13/12-01/17373/1239/ Ανοικτή πρόσκληση προς ικαιούχους στο Πλαίσιο του Προγράµµατος «Ενίσχυση ικαιούχων για την Ενεργειακού Επιθεωρητή» όπως έχει τροποποιηθεί µε την µε Α.Π. 13/12-01/9155/799/ απόφαση και ισχύει. 24. Την µε Α.Π. 13/12/-02/4072/396/ Απόφαση περί Σύσταση και Συγκρότηση Οµάδας Έργου για την υλοποίηση του Προγράµµατος «Ενίσχυση ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή». ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την υπαγωγή των αιτήσεων του συνηµµένου Πίνακα 1, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε Α.Π. 13/12-01/17373/1239/ Ανοικτή πρόσκληση προς ικαιούχους στο Πλαίσιο του Προγράµµατος «Ενίσχυση ικαιούχων για την Ενεργειακού Επιθεωρητή», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, µε κωδικό ΟΠΣ «12129», στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του Ανθρώπινου υναµικού και των Επιχειρήσεων στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α. ), µε συνολική ανώτατη δηµόσια δαπάνη ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 3 / 154

4 Επισηµαίνεται ότι ως καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή των πρωτότυπων δικαιολογητικών στον Ενδιάµεσο Φορέα ιαχείρισης του Προγράµµατος ορίζεται η 31/12/2014. Επιπλέον ορίζονται τα κάτωθι: 1. Η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3.3 «Τρόπος πληρωµής της ενίσχυσης» του Οδηγού Εφαρµογής του Προγράµµατος. Σε περίπτωση που κατά την υποβολή της αίτησης δεν έχει υποβληθεί το εκκαθαριστικό σηµείωµα του οικονοµικού έτους 2013, ο δικαιούχος έχει την υποχρέωση να το καταθέσει µε τα λοιπά δικαιολογητικά πριν την καταβολή της ενίσχυσης. 2. Η ενίσχυση θα καταβληθεί υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν και οι όροι που περιγράφονται στον ισχύοντα Οδηγό Εφαρµογής του Προγράµµατος. 3. Σε περίπτωση κατά την οποία, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του Προγράµµατος, διαπιστωθεί η µη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του Προγράµµατος, ο Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης προβαίνει στην ανάκληση της απόφασης υπαγωγής του δικαιούχου και τη συνακόλουθη ανάκτηση της ενίσχυσης. Ειδικά για τον έλεγχο τήρησης των ορίων σώρευσης κρατικών ενισχύσεων εφαρµόζεται ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης εκεµβρίου 2013 για την εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis aid). 4. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο ιαύγεια, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (http://www.ypeka.gr) και στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών (www.buildingcert.gr). Ο Γενικός Γραµµατέας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΘΙΟΥ ΑΚΗΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 4 / 154

5 Συνηµµένα: 1. Πίνακας 1: Απορριπτόµενες Αιτήσεις λόγω µη προσκόµισης των απαιτούµενων δικαιολογητικών. 2. Πίνακας 2: Απορριπτόµενες Αιτήσεις λόγω εκπρόθεσµης υποβολής στο σύστηµα. 3. Πίνακας 3: Απορριπτόµενες Αιτήσεις λόγω µη απόκτησης της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή πριν την ηµεροµηνία λήξης της αίτησής. Κοινοποίηση: - Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α. ) - Εθνική Αρχή Συντονισµού, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Εσωτερική διανοµή: - Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής - Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής - Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής - Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. - Ε.Υ.Σ.Ε.. ΕΝ/ΚΑ, Μονάδα Β1 ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 5 / 154

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (και Ταµείο Συνοχής) ή Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. /νση : Λεωφ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Β. Βασιλείου Τηλ: Fax: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΩ. 05 Άξονας 5 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του Ανθρώπινου υναµικού και των Επιχειρήσεων στις 3 περιφέρειες ΚΩ. 05 σταδιακής εξόδου. Ανάπτυξη συστηµάτων και στρατηγικών διά βίου µάθησης στις επιχειρήσεις παροχή κατάρτισης και υπηρεσιών στους ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: εργαζοµένους για τη βελτίωση της προσαρµοστικότητάς ΚΩ. 62 τους στις µεταβολές προαγωγή της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: Κατάρτιση εργαζοµένων και προώθηση σύγχρονων τεχνικών δια βίου µάθησης στις Επιχειρήσεις. ΚΩ /12- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Ενίσχυση ικαιούχων για την ΚΩ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 01/17373/1239/ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 6 / 154

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΝΗΤΙΚA ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ) Α/Α 1. Ενίσχυση ικαιούχων για την 2. Ενίσχυση ικαιούχων για την 3. Ενίσχυση ικαιούχων για την 4. Ενίσχυση ικαιούχων για την 5. Ενίσχυση ικαιούχων για την 6. Ενίσχυση ικαιούχων για την 7. Ενίσχυση ικαιούχων για την 8. Ενίσχυση ικαιούχων για την 9. Ενίσχυση ικαιούχων για την 10. Ενίσχυση ικαιούχων για την 11. Ενίσχυση ικαιούχων για την 12. Ενίσχυση ικαιούχων για την 13. Ενίσχυση ικαιούχων για την 14. Ενίσχυση ικαιούχων για την 15. Ενίσχυση ικαιούχων για την 16. Ενίσχυση ικαιούχων για την 17. Ενίσχυση ικαιούχων για την 18. Ενίσχυση ικαιούχων για την 19. Ενίσχυση ικαιούχων για την 20. Ενίσχυση ικαιούχων για την 21. Ενίσχυση ικαιούχων για την 22. Ενίσχυση ικαιούχων για την 23. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΣΗΦΙ ΗΣ ΛΗΞΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21/9/ /5/ ΑΡΓΥΡΩ ΣΚΟΥΡΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 21/9/ /5/ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΡΑΒΕΛΛΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 20/9/ /5/ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 20/9/ /5/ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 29/10/ /6/ ΑΛΕΞΗΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 30/9/ /5/ ΝΙΚΟΛ ΖΟΥΛΑΜΟΓΛΟΥ Συστήµατα ΑΤΤΙΚΗΣ 7/10/2013 7/6/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21/9/ /5/ ΜΑΡΙΑ ΟΛΓΑ ΡΑΪΜΟΝΤΟ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 26/9/ /5/ ΕΥ ΟΚΙΑ ΝΙΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21/9/ /5/ ΑΤΤΙΚΗΣ 22/9/ /5/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΓΚΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΕΝΤΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΟΥΙΖΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 26/9/ /5/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΤΑΟΥΛΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 10/10/ /6/ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΠΑΝΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 30/10/ /6/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 27/9/ /5/ ΣΟΦΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙ ΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2/10/2013 2/6/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 7 / 154

8 24. Ενίσχυση ικαιούχων για την 25. Ενίσχυση ικαιούχων για την 26. Ενίσχυση ικαιούχων για την 27. Ενίσχυση ικαιούχων για την 28. Ενίσχυση ικαιούχων για την 29. Ενίσχυση ικαιούχων για την 30. Ενίσχυση ικαιούχων για την 31. Ενίσχυση ικαιούχων για την 32. Ενίσχυση ικαιούχων για την 33. Ενίσχυση ικαιούχων για την 34. Ενίσχυση ικαιούχων για την 35. Ενίσχυση ικαιούχων για την 36. Ενίσχυση ικαιούχων για την 37. Ενίσχυση ικαιούχων για την 38. Ενίσχυση ικαιούχων για την 39. Ενίσχυση ικαιούχων για την 40. Ενίσχυση ικαιούχων για την 41. Ενίσχυση ικαιούχων για την 42. Ενίσχυση ικαιούχων για την 43. Ενίσχυση ικαιούχων για την 44. Ενίσχυση ικαιούχων για την 45. Ενίσχυση ικαιούχων για την 46. Ενίσχυση ικαιούχων για την 47. Ενίσχυση ικαιούχων για την 48. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΛΗΞΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 8/10/2013 8/6/ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΙ ΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 29/10/ /6/ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΥΓ ΑΛΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 8/10/2013 8/6/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 1/10/2013 1/6/ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΙΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 25/9/ /5/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΑΛΩΖΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 30/9/ /5/ ΜΑΡΙΑ ΛΕΜΠΙ Α Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΛΑΡΕΖΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 20/9/ /5/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΧΤΙ ΙΩΤΗΣ Συστήµατα ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 20/9/ /5/ ΘΕΟ ΩΡΑ ΛΟΥΝΤΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 4/10/2013 4/6/ ΙΩΑΝΝΑ ΞΕΞΑΚΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΛΙΑΝΟΣ Συστήµατα ΑΤΤΙΚΗΣ 21/9/ /5/ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 9/10/2013 9/6/ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ ΑΣ ΚΟΥΒΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 26/9/ /5/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΟΥΛΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΛΤΣΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 25/9/ /5/ ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΟΥΡΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΑΡΓΥΡΩ ΡΗΓΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21/9/ /5/ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 7/10/2013 7/6/ ΣΟΦΙΑ ΓΚΑΡΝΑΡΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 7/10/2013 7/6/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 21/9/ /5/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 8 / 154

9 49. Ενίσχυση ικαιούχων για την 50. Ενίσχυση ικαιούχων για την 51. Ενίσχυση ικαιούχων για την 52. Ενίσχυση ικαιούχων για την 53. Ενίσχυση ικαιούχων για την 54. Ενίσχυση ικαιούχων για την 55. Ενίσχυση ικαιούχων για την 56. Ενίσχυση ικαιούχων για την 57. Ενίσχυση ικαιούχων για την 58. Ενίσχυση ικαιούχων για την 59. Ενίσχυση ικαιούχων για την 60. Ενίσχυση ικαιούχων για την 61. Ενίσχυση ικαιούχων για την 62. Ενίσχυση ικαιούχων για την 63. Ενίσχυση ικαιούχων για την 64. Ενίσχυση ικαιούχων για την 65. Ενίσχυση ικαιούχων για την 66. Ενίσχυση ικαιούχων για την 67. Ενίσχυση ικαιούχων για την 68. Ενίσχυση ικαιούχων για την 69. Ενίσχυση ικαιούχων για την 70. Ενίσχυση ικαιούχων για την 71. Ενίσχυση ικαιούχων για την 72. Ενίσχυση ικαιούχων για την 73. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΛΗΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 31/10/ /6/ ΑΜΠΝΤΕΛ ΦΑΤΤΑΧ ΝΑΤΣΕ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΛ ΟΥΠΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Συστήµατα ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΑΤΤΙΚΗΣ 26/9/ /5/ ΑΤΤΙΚΗΣ 30/9/ /5/ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 25/9/ /5/ ΘΕΟ ΩΡΑ ΣΤΑΜΠΟΛΙ ΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 31/10/ /6/ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 1/10/2013 1/6/ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΜΠΡΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 15/10/ /6/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΝΟΓΕΩΡΓΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΣΚΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 9/10/2013 9/6/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΠΟΛΙΤΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21/9/ /5/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΤΟΓΛΙ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 6/10/2013 6/6/ ΑΝΝΑ ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 25/9/ /5/ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΤΣΙΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/10/ /6/ ΕΛΕΝΗ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 21/10/ /6/ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΟΥΖΟΥΝΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 4/10/2013 4/6/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 8/10/2013 8/6/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΙ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΥΣΑΛΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21/9/ /5/ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 6/10/2013 6/6/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 9 / 154

10 74. Ενίσχυση ικαιούχων για την 75. Ενίσχυση ικαιούχων για την 76. Ενίσχυση ικαιούχων για την 77. Ενίσχυση ικαιούχων για την 78. Ενίσχυση ικαιούχων για την 79. Ενίσχυση ικαιούχων για την 80. Ενίσχυση ικαιούχων για την 81. Ενίσχυση ικαιούχων για την 82. Ενίσχυση ικαιούχων για την 83. Ενίσχυση ικαιούχων για την 84. Ενίσχυση ικαιούχων για την 85. Ενίσχυση ικαιούχων για την 86. Ενίσχυση ικαιούχων για την 87. Ενίσχυση ικαιούχων για την 88. Ενίσχυση ικαιούχων για την 89. Ενίσχυση ικαιούχων για την 90. Ενίσχυση ικαιούχων για την 91. Ενίσχυση ικαιούχων για την 92. Ενίσχυση ικαιούχων για την 93. Ενίσχυση ικαιούχων για την 94. Ενίσχυση ικαιούχων για την 95. Ενίσχυση ικαιούχων για την 96. Ενίσχυση ικαιούχων για την 97. Ενίσχυση ικαιούχων για την 98. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΤΣΑΜΑΤΣΑ : Συστήµατα ΛΗΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 28/10/ /6/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΑΝΙΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 20/9/ /5/ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΠΙΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΧΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7/10/2013 7/6/ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 1/10/2013 1/6/ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 3/10/2013 3/6/ ΣΑΡΑ ΑΦΖΑΛΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 7/10/2013 7/6/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΦΑΓΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 27/10/ /6/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΙ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 7/10/2013 7/6/ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 27/9/ /5/ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΚΟΥΡΕΝΤΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 26/9/ /5/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Συστήµατα ΑΤΤΙΚΗΣ 4/10/2013 4/6/ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΚΡΕΜΜΥ Α Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 25/9/ /5/ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΚΩΣΤΙ ΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΤΟΤΟΝΙ ΟΥ Θέρµανσης ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 4/10/2013 4/6/ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 27/9/ /5/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21/9/ /5/ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΤΣΙΑ ΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΥΡΝΑΡΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΥΛΓΕΡΙ ΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21/9/ /5/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΕΓΛΙΡΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 7/10/2013 7/6/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΚΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26/9/ /5/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΝΤΣΙ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΓΚΩΝΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 10 / 154

11 99. Ενίσχυση ικαιούχων για την 100. Ενίσχυση ικαιούχων για την 101. Ενίσχυση ικαιούχων για την 102. Ενίσχυση ικαιούχων για την 103. Ενίσχυση ικαιούχων για την 104. Ενίσχυση ικαιούχων για την 105. Ενίσχυση ικαιούχων για την 106. Ενίσχυση ικαιούχων για την 107. Ενίσχυση ικαιούχων για την 108. Ενίσχυση ικαιούχων για την 109. Ενίσχυση ικαιούχων για την 110. Ενίσχυση ικαιούχων για την 111. Ενίσχυση ικαιούχων για την 112. Ενίσχυση ικαιούχων για την 113. Ενίσχυση ικαιούχων για την 114. Ενίσχυση ικαιούχων για την 115. Ενίσχυση ικαιούχων για την 116. Ενίσχυση ικαιούχων για την 117. Ενίσχυση ικαιούχων για την 118. Ενίσχυση ικαιούχων για την 119. Ενίσχυση ικαιούχων για την 120. Ενίσχυση ικαιούχων για την 121. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΛΗΞΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21/9/ /5/ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΤΣΑΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΑΛΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΩΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΑΤΤΙΚΗΣ 5/10/2013 5/6/ ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 9/10/2013 9/6/ ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 30/9/ /5/ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΑΥΡΟΖΙ ΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 27/9/ /5/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 30/9/ /5/ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑ-ΖΩΗ ΚΟΛΕΣΚΑ Θέρµανσης ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/10/ /6/ ΑΤΤΙΚΗΣ 26/9/ /5/ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 30/9/ /5/ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΑΝΑΝΙΑ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 31/10/ /6/ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 27/9/ /5/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 30/9/ /5/ ΑΝΑΗ ΙΩΑΝΝΙ Η Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 2/10/2013 2/6/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΛΩΡΟΚΩΣΤΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 21/9/ /5/ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΛΑΤΣΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΝ ΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 11 / 154

12 122. Ενίσχυση ικαιούχων για την 123. Ενίσχυση ικαιούχων για την 124. Ενίσχυση ικαιούχων για την 125. Ενίσχυση ικαιούχων για την 126. Ενίσχυση ικαιούχων για την 127. Ενίσχυση ικαιούχων για την 128. Ενίσχυση ικαιούχων για την 129. Ενίσχυση ικαιούχων για την 130. Ενίσχυση ικαιούχων για την 131. Ενίσχυση ικαιούχων για την 132. Ενίσχυση ικαιούχων για την 133. Ενίσχυση ικαιούχων για την 134. Ενίσχυση ικαιούχων για την 135. Ενίσχυση ικαιούχων για την 136. Ενίσχυση ικαιούχων για την 137. Ενίσχυση ικαιούχων για την 138. Ενίσχυση ικαιούχων για την 139. Ενίσχυση ικαιούχων για την 140. Ενίσχυση ικαιούχων για την 141. Ενίσχυση ικαιούχων για την 142. Ενίσχυση ικαιούχων για την 143. Ενίσχυση ικαιούχων για την 144. Ενίσχυση ικαιούχων για την 145. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΛΗΞΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΗΤΑΚΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΡΑΡΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 9/10/2013 9/6/ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΛΙΓΑ Α Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 26/9/ /5/ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ Ο ΥΣΣΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ Σ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 30/10/ /6/ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΠΑΡΑΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 16/10/ /6/ ΣΤΕΛΛΑ ΚΩΤΤΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΣΕΜΕΛΗ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΟΥΡΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 1/10/2013 1/6/ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΑΝ ΗΛΑΡΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 26/9/ /5/ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 27/9/ /5/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΘΑ- ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 27/9/ /5/ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 9/10/2013 9/6/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΩΝΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 28/9/ /5/ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 29/9/ /5/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΙΑΚΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 30/9/ /5/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 2/10/2013 2/6/ ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 2/10/2013 2/6/ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 3/10/2013 3/6/ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΡ ΩΣΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 1/10/2013 1/6/ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ Σ ΑΤΤΙΚΗΣ 1/10/2013 1/6/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 12 / 154

13 146. Ενίσχυση ικαιούχων για την 147. Ενίσχυση ικαιούχων για την 148. Ενίσχυση ικαιούχων για την 149. Ενίσχυση ικαιούχων για την 150. Ενίσχυση ικαιούχων για την 151. Ενίσχυση ικαιούχων για την 152. Ενίσχυση ικαιούχων για την 153. Ενίσχυση ικαιούχων για την 154. Ενίσχυση ικαιούχων για την 155. Ενίσχυση ικαιούχων για την 156. Ενίσχυση ικαιούχων για την 157. Ενίσχυση ικαιούχων για την 158. Ενίσχυση ικαιούχων για την 159. Ενίσχυση ικαιούχων για την 160. Ενίσχυση ικαιούχων για την 161. Ενίσχυση ικαιούχων για την 162. Ενίσχυση ικαιούχων για την 163. Ενίσχυση ικαιούχων για την 164. Ενίσχυση ικαιούχων για την 165. Ενίσχυση ικαιούχων για την 166. Ενίσχυση ικαιούχων για την 167. Ενίσχυση ικαιούχων για την 168. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΗΛΙΑΣ ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗΣΗΛΙ ΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΟ ΗΜΙ ΗΣ ΛΗΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1/10/2013 1/6/ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 4/10/2013 4/6/ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΙΑΚΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2/10/2013 2/6/ ΕΙΡΗΝΗ-ΗΛΙΑΝΑ ΤΣΑΜΟΥΡΓΕΛΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 3/10/2013 3/6/ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΖΑΡΙ Η Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 3/10/2013 3/6/ ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΑ ΑΜ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 3/10/2013 3/6/ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΑΝΝΑ ΣΑΓΓΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 29/10/ /6/ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 4/10/2013 4/6/ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΙΑΚΑΚΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 10/10/ /6/ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛ ΑΝΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 10/10/ /6/ ΠΑΝΑΓΗΣ ΤΣΙΓΓΟΥΝΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 7/10/2013 7/6/ ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 8/10/2013 8/6/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΙΟΜΑΛΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 8/10/2013 8/6/ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΗ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 8/10/2013 8/6/ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 7/10/2013 7/6/ ΗΛΙΑΣ ΚΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 25/10/ /6/ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 11/10/ /6/ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΑΣΤΙΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 10/10/ /6/ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΥΤΙΛΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 8/10/2013 8/6/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝ ΡΙΤΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 8/10/2013 8/6/ ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙ ΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 8/10/2013 8/6/ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΦΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 8/10/2013 8/6/ ΑΘΗΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 9/10/2013 9/6/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 13 / 154

14 169. Ενίσχυση ικαιούχων για την 170. Ενίσχυση ικαιούχων για την 171. Ενίσχυση ικαιούχων για την 172. Ενίσχυση ικαιούχων για την 173. Ενίσχυση ικαιούχων για την 174. Ενίσχυση ικαιούχων για την 175. Ενίσχυση ικαιούχων για την 176. Ενίσχυση ικαιούχων για την 177. Ενίσχυση ικαιούχων για την 178. Ενίσχυση ικαιούχων για την 179. Ενίσχυση ικαιούχων για την 180. Ενίσχυση ικαιούχων για την 181. Ενίσχυση ικαιούχων για την 182. Ενίσχυση ικαιούχων για την 183. Ενίσχυση ικαιούχων για την 184. Ενίσχυση ικαιούχων για την 185. Ενίσχυση ικαιούχων για την 186. Ενίσχυση ικαιούχων για την 187. Ενίσχυση ικαιούχων για την 188. Ενίσχυση ικαιούχων για την 189. Ενίσχυση ικαιούχων για την 190. Ενίσχυση ικαιούχων για την 191. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΛΗΞΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΤΣΙΟΛΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 9/10/2013 9/6/ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΡΜΗΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΡΓΟΓΕΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9/10/2013 9/6/ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 11/10/ /6/ ΑΤΤΙΚΗΣ 9/10/2013 9/6/ ΑΤΤΙΚΗΣ 9/10/2013 9/6/ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 30/10/ /6/ ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΦΙΑΝΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 9/10/2013 9/6/ ΜΑΡΙΑΝΤΖΕΛΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 17/10/ /6/ ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΑΓΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΡΜΕΛΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΛΙΩΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 9/10/2013 9/6/ ΑΤΤΙΚΗΣ 9/10/2013 9/6/ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 10/10/ /6/ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΙΧΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 10/10/ /6/ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΣΚΡΕΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 10/10/ /6/ ΑΤΤΙΚΗΣ 24/10/ /6/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΙΝΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 11/10/ /6/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 11/10/ /6/ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΝΤΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 25/10/ /6/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΥΤΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 11/10/ /6/ ΑΦΡΟ ΙΤΗ ΚΑΖΑΚΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 14/10/ /6/ ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 17/10/ /6/ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΟΥΠΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 30/10/ /6/ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΑΓΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 24/10/ /6/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΤΣΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 17/10/ /6/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 14 / 154

15 192. Ενίσχυση ικαιούχων για την 193. Ενίσχυση ικαιούχων για την 194. Ενίσχυση ικαιούχων για την 195. Ενίσχυση ικαιούχων για την 196. Ενίσχυση ικαιούχων για την 197. Ενίσχυση ικαιούχων για την 198. Ενίσχυση ικαιούχων για την 199. Ενίσχυση ικαιούχων για την 200. Ενίσχυση ικαιούχων για την 201. Ενίσχυση ικαιούχων για την 202. Ενίσχυση ικαιούχων για την 203. Ενίσχυση ικαιούχων για την 204. Ενίσχυση ικαιούχων για την 205. Ενίσχυση ικαιούχων για την 206. Ενίσχυση ικαιούχων για την 207. Ενίσχυση ικαιούχων για την 208. Ενίσχυση ικαιούχων για την 209. Ενίσχυση ικαιούχων για την 210. Ενίσχυση ικαιούχων για την 211. Ενίσχυση ικαιούχων για την 212. Ενίσχυση ικαιούχων για την 213. Ενίσχυση ικαιούχων για την 214. Ενίσχυση ικαιούχων για την 215. Ενίσχυση ικαιούχων για την 216. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΛΗΞΗΣ ΛΟΪΖΟΣ ΨΑΡΑΚΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 17/10/ /6/ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΙΟΝΟΥ ΑΚΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 18/10/ /6/ ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΣΧΙΖΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 23/10/ /6/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΥΡΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 29/10/ /6/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ ΖΗΝΟΒΙΑ ΣΤΕΙΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 22/10/ /6/ ΑΤΤΙΚΗΣ 22/10/ /6/ ΕΛΕΝΗ ΝΕΡΑΝΤΖΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 22/10/ /6/ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΡΑΜΙ ΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/10/ /6/ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΣΙΜΟΥΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 30/10/ /6/ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΘΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 29/10/ /6/ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 31/10/ /6/ ΣΤΕΛΛΑ ΤΣΟΚΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 31/10/ /6/ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΙ ΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 31/10/ /6/ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 31/10/ /6/ ΘΕΑΝΩ ΚΑΠΕΤΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 4/10/2013 4/6/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΘΕΟ ΩΡΑ ΤΣΟΥΜΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 25/10/ /6/ ΜΑΡΗ- ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΠΙΣΚΟΥΛΙΑΝ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 20/9/ /5/ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 20/9/ /5/ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΕΛΛΟΥΡΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 27/9/ /5/ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 30/10/ /6/ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΤΣΙΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΛΚΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 11/10/ /6/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟ Σ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 2/10/2013 2/6/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 15 / 154

16 217. Ενίσχυση ικαιούχων για την 218. Ενίσχυση ικαιούχων για την 219. Ενίσχυση ικαιούχων για την 220. Ενίσχυση ικαιούχων για την 221. Ενίσχυση ικαιούχων για την 222. Ενίσχυση ικαιούχων για την 223. Ενίσχυση ικαιούχων για την 224. Ενίσχυση ικαιούχων για την 225. Ενίσχυση ικαιούχων για την 226. Ενίσχυση ικαιούχων για την 227. Ενίσχυση ικαιούχων για την 228. Ενίσχυση ικαιούχων για την 229. Ενίσχυση ικαιούχων για την 230. Ενίσχυση ικαιούχων για την 231. Ενίσχυση ικαιούχων για την 232. Ενίσχυση ικαιούχων για την 233. Ενίσχυση ικαιούχων για την 234. Ενίσχυση ικαιούχων για την 235. Ενίσχυση ικαιούχων για την 236. Ενίσχυση ικαιούχων για την 237. Ενίσχυση ικαιούχων για την 238. Ενίσχυση ικαιούχων για την 239. Ενίσχυση ικαιούχων για την 240. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΛΗΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΛΙΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 9/10/2013 9/6/ ΧΡΙΣΤΟΣ-ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΧΛΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 8/10/2013 8/6/ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΥΣΑΝΙ ΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 17/10/ /6/ ΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΙΩΤΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- ΠΑΟΛΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 30/10/ /6/ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 29/9/ /5/ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 11/10/ /6/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡ ΑΜΑΝΕΛΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 28/9/ /5/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΛΕΜΕΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 20/9/ /5/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 7/10/2013 7/6/ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΡΚΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 27/9/ /5/ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 27/10/ /6/ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 25/9/ /5/ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 11/10/ /6/ ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΟΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 28/10/ /6/ ΝΑΤΑΛΙΑ ΒΑΡΣΑΜΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 11/10/ /6/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 30/9/ /5/ ΟΛΓΑ ΣΜΑΪΛΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 20/9/ /5/ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ ΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 26/9/ /5/ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΚΑΡΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 8/10/2013 8/6/ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΓΙΑΝΤΣΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/10/ /6/ ΜΑΡΙΑ ΡΑΜΠΟΤΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΘΕΟ ΩΡΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 3/10/2013 3/6/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1/10/2013 1/6/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 16 / 154

17 241. Ενίσχυση ικαιούχων για την 242. Ενίσχυση ικαιούχων για την 243. Ενίσχυση ικαιούχων για την 244. Ενίσχυση ικαιούχων για την 245. Ενίσχυση ικαιούχων για την 246. Ενίσχυση ικαιούχων για την 247. Ενίσχυση ικαιούχων για την 248. Ενίσχυση ικαιούχων για την 249. Ενίσχυση ικαιούχων για την 250. Ενίσχυση ικαιούχων για την 251. Ενίσχυση ικαιούχων για την 252. Ενίσχυση ικαιούχων για την 253. Ενίσχυση ικαιούχων για την 254. Ενίσχυση ικαιούχων για την 255. Ενίσχυση ικαιούχων για την 256. Ενίσχυση ικαιούχων για την 257. Ενίσχυση ικαιούχων για την 258. Ενίσχυση ικαιούχων για την 259. Ενίσχυση ικαιούχων για την 260. Ενίσχυση ικαιούχων για την 261. Ενίσχυση ικαιούχων για την 262. Ενίσχυση ικαιούχων για την 263. Ενίσχυση ικαιούχων για την 264. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΛΗΞΗΣ ΜΑΡΙΑ- ΑΝΑΗ ΜΙΧΑΗΛΙ ΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 11/10/ /6/ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΚΑΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΝΤΖΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 8/10/2013 8/6/ ΑΤΤΙΚΗΣ 8/10/2013 8/6/ ΑΤΤΙΚΗΣ 25/9/ /5/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 26/9/ /5/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΛΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 9/10/2013 9/6/ ΟΡΕΣΤΗΣ ΒΕΡΤΚΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2/10/2013 2/6/ ΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 22/9/ /5/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛΗΚΩΣΤΙ ΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2/10/2013 2/6/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΑΚΛΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21/9/ /5/ ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΤΖΗΤΣΑΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΟΥΛΛΟΣ Συστήµατα ΑΤΤΙΚΗΣ 22/10/ /6/ ΑΤΤΙΚΗΣ 25/9/ /5/ ΑΤΤΙΚΗΣ 6/10/2013 6/6/ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΦΕΛΑΓΓΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 11/10/ /6/ ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 25/9/ /5/ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2/10/2013 2/6/ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Συστήµατα ΑΤΤΙΚΗΣ 31/10/ /6/ ΑΤΤΙΚΗΣ 10/10/ /6/ ΡΕΒΕΚΚΑ ΓΚΟΓΚΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 25/9/ /5/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 17 / 154

18 265. Ενίσχυση ικαιούχων για την 266. Ενίσχυση ικαιούχων για την 267. Ενίσχυση ικαιούχων για την 268. Ενίσχυση ικαιούχων για την 269. Ενίσχυση ικαιούχων για την 270. Ενίσχυση ικαιούχων για την 271. Ενίσχυση ικαιούχων για την 272. Ενίσχυση ικαιούχων για την 273. Ενίσχυση ικαιούχων για την 274. Ενίσχυση ικαιούχων για την 275. Ενίσχυση ικαιούχων για την 276. Ενίσχυση ικαιούχων για την 277. Ενίσχυση ικαιούχων για την 278. Ενίσχυση ικαιούχων για την 279. Ενίσχυση ικαιούχων για την 280. Ενίσχυση ικαιούχων για την 281. Ενίσχυση ικαιούχων για την 282. Ενίσχυση ικαιούχων για την 283. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΛΗΞΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 27/9/ /5/ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΑΡΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 27/9/ /5/ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 27/9/ /5/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 26/9/ /5/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΙΑΚΜΑΝΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 10/10/ /6/ ΣΟΦΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 9/10/2013 9/6/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΙ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΝ ΡΩΝΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 22/9/ /5/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 9/10/2013 9/6/ ΙΩΑΝΝΑ ΜΗΤΣΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 30/10/ /6/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 6/10/2013 6/6/ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΛΑΜΑΡΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 9/10/2013 9/6/ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 25/9/ /5/ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ- ΗΡΩ ΑΓΑΠΗΤΟΥ- ΚΥΡΙΤΣΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 20/9/ /5/ ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ Ενίσχυση ικαιούχων για την ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΡ Α Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 7/10/2013 7/6/ Ενίσχυση ικαιούχων για την ΜΑΡΙΑ ΧΑΣΟΥΡΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 23/10/ /6/ Ενίσχυση ικαιούχων για την ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 11/10/ /6/ Ενίσχυση ικαιούχων για την ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΗΣΑΒΒΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 21/10/ /6/ Ενίσχυση ικαιούχων για την ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 1/10/2013 1/6/ Ενίσχυση ικαιούχων για την ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΥΜΙΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 11/10/ /6/ Ενίσχυση ικαιούχων για την ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 11/10/ /6/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 18 / 154

19 291. Ενίσχυση ικαιούχων για την 292. Ενίσχυση ικαιούχων για την 293. Ενίσχυση ικαιούχων για την 294. Ενίσχυση ικαιούχων για την 295. Ενίσχυση ικαιούχων για την 296. Ενίσχυση ικαιούχων για την 297. Ενίσχυση ικαιούχων για την 298. Ενίσχυση ικαιούχων για την 299. Ενίσχυση ικαιούχων για την 300. Ενίσχυση ικαιούχων για την 301. Ενίσχυση ικαιούχων για την 302. Ενίσχυση ικαιούχων για την 303. Ενίσχυση ικαιούχων για την 304. Ενίσχυση ικαιούχων για την 305. Ενίσχυση ικαιούχων για την 306. Ενίσχυση ικαιούχων για την 307. Ενίσχυση ικαιούχων για την 308. Ενίσχυση ικαιούχων για την 309. Ενίσχυση ικαιούχων για την 310. Ενίσχυση ικαιούχων για την 311. Ενίσχυση ικαιούχων για την 312. Ενίσχυση ικαιούχων για την 313. Ενίσχυση ικαιούχων για την 314. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΛΗΞΗΣ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 25/10/ /6/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 30/9/ /5/ ΑΝ ΡΕΑΣ ΝΤΩΝΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 20/9/ /5/ ΕΛΕΝΗ ΚΩΣΤΙ ΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 10/10/ /6/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΑΝΝΑ ΚΟΣΜΙ ΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 20/9/ /5/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 6/10/2013 6/6/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙ ΑΛΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 13/10/ /6/ ΗΛΙΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΧΑΤΣΑΚΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 7/10/2013 7/6/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2/10/2013 2/6/ ΚΟΥΤΣΑΚΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 10/10/ /6/ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΜΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 8/10/2013 8/6/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 26/9/ /5/ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 22/9/ /5/ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 21/9/ /5/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑ ΑΚΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 4/10/2013 4/6/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 10/10/ /6/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΑΤΤΙΚΗΣ 1/10/2013 1/6/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΜΟΣΙΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 31/10/ /6/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΑΛΑΜΑΓΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΑΤΤΙΚΗΣ 2/10/2013 2/6/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 19 / 154

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Αθήνα, 2 Απριλίου 2015

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΟΜΗ ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Μονάδα Β1 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. ΘΕΜΑ: Απόφαση απόρριψης Αιτήσεων Χρηµατοδότησης για το Πρόγραµµα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. ΘΕΜΑ: Απόφαση απόρριψης Αιτήσεων Χρηµατοδότησης για το Πρόγραµµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΟΜΗ ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Μονάδα Β1 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΟΜΗ ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Μονάδα Β1 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 πληροφορίες: Λ. Μπιλιµπάση Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΟΟ-ΑΥ3 ΑΠΟΦΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΟΟ-ΑΥ3 ΑΠΟΦΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Β πληροφορίες:. Ταµανίδη Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΛΦ-Ζ10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία: 5-6-2013 Α.Π.: 3723/932/A2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Οριστικοποίηση ένταξης προτάσεων Απεντάξεις

ΑΔΑ: ΒΕΖΛΦ-Ζ10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία: 5-6-2013 Α.Π.: 3723/932/A2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Οριστικοποίηση ένταξης προτάσεων Απεντάξεις ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-9-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/10783/783 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29.12.2014 Α.Π.: Οικ.: 78055/2932 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αθήνα, 29.12.2014 Α.Π.: Οικ.: 78055/2932 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΕΥΖΟΟ-ΨΟΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΕΥΖΟΟ-ΨΟΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 19-2-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.02.01/69 & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα Β Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Φ-ΝΘ1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β499Φ-ΝΘ1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 19-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 19-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 19-2-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.02.01/69 & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα Β Ταχ. /νση: Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων -ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων -ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΦ-ΟΥΡ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β49ΚΦ-ΟΥΡ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ0Φ-2Ξ4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β4Θ0Φ-2Ξ4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα