ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. /νση : Λεωφ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Β.Βασιλείου Τηλ: Fax: Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2014 Α.Π.: 13/12-02/16002/1237 ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Αιτήσεων Χρηµατοδότησης υνητικά ικαιούχων για το Πρόγραµµα «Ενίσχυση ικαιούχων για την Ενεργειακού Επιθεωρητή», στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του Ανθρώπινου υναµικού και των Επιχειρήσεων στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» (Ε.Π.ΑΝ.Α. ). Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) όπως ισχύει. 2. Tο Π 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 221), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 3. Το άρθρο 4 του Π..85/2012 (ΦΕΚ Α 141) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». 4. Το Π 118/2013 «Τροποποίηση του Π.. 85/2012 (ΦΕΚ Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και µετονοµασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων αντιστοίχως» (ΦΕΚ Α 152). 5. Το Π 119/2013 «ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 153). 6. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 26 αυτού. ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 1 / 154

2 7. Το Π.. 381/89 «Οργανισµός του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α 168), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Π.. 191/96 (ΦΕΚ Α 154). 8. Το Π.. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 19). 9. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης εκεµβρίου 2013 για την εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis aid). 10. Το Ν.3614/2007 «ιαχείριση, Έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο », όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 11. Την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης µε αριθµό 14053/ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ Β 540), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 12. Την ΚΥΑ µε αριθµό 25253/2235/ (ΦΕΚ Β 603) «Τροποποίηση της υπ αριθµ / Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ Β 1595), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, µε σκοπό την αναδιάρθρωσή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3614/2007, όπως ισχύει κάθε φορά». 13. Τη µε αρ. πρωτ. C/2007/5534/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ. C/2012/9763/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 14. Την υπ αριθµ. 13/Φ 7.11/18797/ (ΦΕΚ Β 1540) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης για τη σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης µε τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την µε Α.Π. 7718/293/ (ΦΕΚ Β 525) όµοια απόφαση 15. Το άρθρο 1 του Ν.4128/2013 (ΦΕΚ Α 51) «Κύρωση της από 18 εκεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις». 16. Την υπ αριθµόν 23049/οικ Κοινής Υπουργικής Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» στην «Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής ράσεων στους Τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ)», (ΦΕΚ Β 1949). 17. Το Π.. 72/2010 (ΦΕΚ Α 132 ) «Συγκρότηση, διοικητική οργανωτική δοµή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)». ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 2 / 154

3 18. Το Π.. 100/2010 (ΦΕΚ Α 177), «Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτηρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρµανσης και εγκαταστάσεων κλιµατισµού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 19. Το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α 237 ) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και άλλες διατάξεις». 20. Το Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ Α 174) «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». 21. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 192/2011 (ΦΕΚ Β 2406) «Εκπαίδευση και Εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών». 22. Την υπ αριθµ / (ΦΕΚ 956/Β/ ) Απόφαση µε θέµα: Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» του Υπουργού και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής στους Γενικούς και Ειδικούς Γραµµατείς καθώς και στους Προϊσταµένους των Γενικών ιευθύνσεων, ιευθύνσεων, Τµηµάτων, Αυτοτελών Γραφείων και Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 23. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε Α.Π. 13/12-01/17373/1239/ Ανοικτή πρόσκληση προς ικαιούχους στο Πλαίσιο του Προγράµµατος «Ενίσχυση ικαιούχων για την Ενεργειακού Επιθεωρητή» όπως έχει τροποποιηθεί µε την µε Α.Π. 13/12-01/9155/799/ απόφαση και ισχύει. 24. Την µε Α.Π. 13/12/-02/4072/396/ Απόφαση περί Σύσταση και Συγκρότηση Οµάδας Έργου για την υλοποίηση του Προγράµµατος «Ενίσχυση ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή». ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την υπαγωγή των αιτήσεων του συνηµµένου Πίνακα 1, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε Α.Π. 13/12-01/17373/1239/ Ανοικτή πρόσκληση προς ικαιούχους στο Πλαίσιο του Προγράµµατος «Ενίσχυση ικαιούχων για την Ενεργειακού Επιθεωρητή», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, µε κωδικό ΟΠΣ «12129», στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του Ανθρώπινου υναµικού και των Επιχειρήσεων στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α. ), µε συνολική ανώτατη δηµόσια δαπάνη ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 3 / 154

4 Επισηµαίνεται ότι ως καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή των πρωτότυπων δικαιολογητικών στον Ενδιάµεσο Φορέα ιαχείρισης του Προγράµµατος ορίζεται η 31/12/2014. Επιπλέον ορίζονται τα κάτωθι: 1. Η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3.3 «Τρόπος πληρωµής της ενίσχυσης» του Οδηγού Εφαρµογής του Προγράµµατος. Σε περίπτωση που κατά την υποβολή της αίτησης δεν έχει υποβληθεί το εκκαθαριστικό σηµείωµα του οικονοµικού έτους 2013, ο δικαιούχος έχει την υποχρέωση να το καταθέσει µε τα λοιπά δικαιολογητικά πριν την καταβολή της ενίσχυσης. 2. Η ενίσχυση θα καταβληθεί υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν και οι όροι που περιγράφονται στον ισχύοντα Οδηγό Εφαρµογής του Προγράµµατος. 3. Σε περίπτωση κατά την οποία, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του Προγράµµατος, διαπιστωθεί η µη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του Προγράµµατος, ο Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης προβαίνει στην ανάκληση της απόφασης υπαγωγής του δικαιούχου και τη συνακόλουθη ανάκτηση της ενίσχυσης. Ειδικά για τον έλεγχο τήρησης των ορίων σώρευσης κρατικών ενισχύσεων εφαρµόζεται ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης εκεµβρίου 2013 για την εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis aid). 4. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο ιαύγεια, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (http://www.ypeka.gr) και στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών (www.buildingcert.gr). Ο Γενικός Γραµµατέας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΘΙΟΥ ΑΚΗΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 4 / 154

5 Συνηµµένα: 1. Πίνακας 1: Απορριπτόµενες Αιτήσεις λόγω µη προσκόµισης των απαιτούµενων δικαιολογητικών. 2. Πίνακας 2: Απορριπτόµενες Αιτήσεις λόγω εκπρόθεσµης υποβολής στο σύστηµα. 3. Πίνακας 3: Απορριπτόµενες Αιτήσεις λόγω µη απόκτησης της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή πριν την ηµεροµηνία λήξης της αίτησής. Κοινοποίηση: - Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α. ) - Εθνική Αρχή Συντονισµού, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Εσωτερική διανοµή: - Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής - Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής - Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής - Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. - Ε.Υ.Σ.Ε.. ΕΝ/ΚΑ, Μονάδα Β1 ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 5 / 154

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (και Ταµείο Συνοχής) ή Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. /νση : Λεωφ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Β. Βασιλείου Τηλ: Fax: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΩ. 05 Άξονας 5 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του Ανθρώπινου υναµικού και των Επιχειρήσεων στις 3 περιφέρειες ΚΩ. 05 σταδιακής εξόδου. Ανάπτυξη συστηµάτων και στρατηγικών διά βίου µάθησης στις επιχειρήσεις παροχή κατάρτισης και υπηρεσιών στους ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: εργαζοµένους για τη βελτίωση της προσαρµοστικότητάς ΚΩ. 62 τους στις µεταβολές προαγωγή της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: Κατάρτιση εργαζοµένων και προώθηση σύγχρονων τεχνικών δια βίου µάθησης στις Επιχειρήσεις. ΚΩ /12- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Ενίσχυση ικαιούχων για την ΚΩ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 01/17373/1239/ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 6 / 154

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΝΗΤΙΚA ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ) Α/Α 1. Ενίσχυση ικαιούχων για την 2. Ενίσχυση ικαιούχων για την 3. Ενίσχυση ικαιούχων για την 4. Ενίσχυση ικαιούχων για την 5. Ενίσχυση ικαιούχων για την 6. Ενίσχυση ικαιούχων για την 7. Ενίσχυση ικαιούχων για την 8. Ενίσχυση ικαιούχων για την 9. Ενίσχυση ικαιούχων για την 10. Ενίσχυση ικαιούχων για την 11. Ενίσχυση ικαιούχων για την 12. Ενίσχυση ικαιούχων για την 13. Ενίσχυση ικαιούχων για την 14. Ενίσχυση ικαιούχων για την 15. Ενίσχυση ικαιούχων για την 16. Ενίσχυση ικαιούχων για την 17. Ενίσχυση ικαιούχων για την 18. Ενίσχυση ικαιούχων για την 19. Ενίσχυση ικαιούχων για την 20. Ενίσχυση ικαιούχων για την 21. Ενίσχυση ικαιούχων για την 22. Ενίσχυση ικαιούχων για την 23. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΣΗΦΙ ΗΣ ΛΗΞΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21/9/ /5/ ΑΡΓΥΡΩ ΣΚΟΥΡΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 21/9/ /5/ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΡΑΒΕΛΛΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 20/9/ /5/ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 20/9/ /5/ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 29/10/ /6/ ΑΛΕΞΗΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 30/9/ /5/ ΝΙΚΟΛ ΖΟΥΛΑΜΟΓΛΟΥ Συστήµατα ΑΤΤΙΚΗΣ 7/10/2013 7/6/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21/9/ /5/ ΜΑΡΙΑ ΟΛΓΑ ΡΑΪΜΟΝΤΟ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 26/9/ /5/ ΕΥ ΟΚΙΑ ΝΙΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21/9/ /5/ ΑΤΤΙΚΗΣ 22/9/ /5/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΓΚΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΕΝΤΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΟΥΙΖΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 26/9/ /5/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΤΑΟΥΛΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 10/10/ /6/ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΠΑΝΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 30/10/ /6/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 27/9/ /5/ ΣΟΦΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙ ΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2/10/2013 2/6/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 7 / 154

8 24. Ενίσχυση ικαιούχων για την 25. Ενίσχυση ικαιούχων για την 26. Ενίσχυση ικαιούχων για την 27. Ενίσχυση ικαιούχων για την 28. Ενίσχυση ικαιούχων για την 29. Ενίσχυση ικαιούχων για την 30. Ενίσχυση ικαιούχων για την 31. Ενίσχυση ικαιούχων για την 32. Ενίσχυση ικαιούχων για την 33. Ενίσχυση ικαιούχων για την 34. Ενίσχυση ικαιούχων για την 35. Ενίσχυση ικαιούχων για την 36. Ενίσχυση ικαιούχων για την 37. Ενίσχυση ικαιούχων για την 38. Ενίσχυση ικαιούχων για την 39. Ενίσχυση ικαιούχων για την 40. Ενίσχυση ικαιούχων για την 41. Ενίσχυση ικαιούχων για την 42. Ενίσχυση ικαιούχων για την 43. Ενίσχυση ικαιούχων για την 44. Ενίσχυση ικαιούχων για την 45. Ενίσχυση ικαιούχων για την 46. Ενίσχυση ικαιούχων για την 47. Ενίσχυση ικαιούχων για την 48. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΛΗΞΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 8/10/2013 8/6/ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΙ ΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 29/10/ /6/ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΥΓ ΑΛΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 8/10/2013 8/6/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 1/10/2013 1/6/ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΙΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 25/9/ /5/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΑΛΩΖΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 30/9/ /5/ ΜΑΡΙΑ ΛΕΜΠΙ Α Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΛΑΡΕΖΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 20/9/ /5/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΧΤΙ ΙΩΤΗΣ Συστήµατα ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 20/9/ /5/ ΘΕΟ ΩΡΑ ΛΟΥΝΤΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 4/10/2013 4/6/ ΙΩΑΝΝΑ ΞΕΞΑΚΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΛΙΑΝΟΣ Συστήµατα ΑΤΤΙΚΗΣ 21/9/ /5/ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 9/10/2013 9/6/ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ ΑΣ ΚΟΥΒΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 26/9/ /5/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΟΥΛΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΛΤΣΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 25/9/ /5/ ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΟΥΡΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΑΡΓΥΡΩ ΡΗΓΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21/9/ /5/ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 7/10/2013 7/6/ ΣΟΦΙΑ ΓΚΑΡΝΑΡΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 7/10/2013 7/6/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 21/9/ /5/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 8 / 154

9 49. Ενίσχυση ικαιούχων για την 50. Ενίσχυση ικαιούχων για την 51. Ενίσχυση ικαιούχων για την 52. Ενίσχυση ικαιούχων για την 53. Ενίσχυση ικαιούχων για την 54. Ενίσχυση ικαιούχων για την 55. Ενίσχυση ικαιούχων για την 56. Ενίσχυση ικαιούχων για την 57. Ενίσχυση ικαιούχων για την 58. Ενίσχυση ικαιούχων για την 59. Ενίσχυση ικαιούχων για την 60. Ενίσχυση ικαιούχων για την 61. Ενίσχυση ικαιούχων για την 62. Ενίσχυση ικαιούχων για την 63. Ενίσχυση ικαιούχων για την 64. Ενίσχυση ικαιούχων για την 65. Ενίσχυση ικαιούχων για την 66. Ενίσχυση ικαιούχων για την 67. Ενίσχυση ικαιούχων για την 68. Ενίσχυση ικαιούχων για την 69. Ενίσχυση ικαιούχων για την 70. Ενίσχυση ικαιούχων για την 71. Ενίσχυση ικαιούχων για την 72. Ενίσχυση ικαιούχων για την 73. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΛΗΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 31/10/ /6/ ΑΜΠΝΤΕΛ ΦΑΤΤΑΧ ΝΑΤΣΕ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΛ ΟΥΠΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Συστήµατα ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΑΤΤΙΚΗΣ 26/9/ /5/ ΑΤΤΙΚΗΣ 30/9/ /5/ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 25/9/ /5/ ΘΕΟ ΩΡΑ ΣΤΑΜΠΟΛΙ ΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 31/10/ /6/ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 1/10/2013 1/6/ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΜΠΡΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 15/10/ /6/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΝΟΓΕΩΡΓΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΣΚΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 9/10/2013 9/6/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΠΟΛΙΤΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21/9/ /5/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΤΟΓΛΙ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 6/10/2013 6/6/ ΑΝΝΑ ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 25/9/ /5/ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΤΣΙΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/10/ /6/ ΕΛΕΝΗ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 21/10/ /6/ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΟΥΖΟΥΝΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 4/10/2013 4/6/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 8/10/2013 8/6/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΙ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΥΣΑΛΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21/9/ /5/ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 6/10/2013 6/6/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 9 / 154

10 74. Ενίσχυση ικαιούχων για την 75. Ενίσχυση ικαιούχων για την 76. Ενίσχυση ικαιούχων για την 77. Ενίσχυση ικαιούχων για την 78. Ενίσχυση ικαιούχων για την 79. Ενίσχυση ικαιούχων για την 80. Ενίσχυση ικαιούχων για την 81. Ενίσχυση ικαιούχων για την 82. Ενίσχυση ικαιούχων για την 83. Ενίσχυση ικαιούχων για την 84. Ενίσχυση ικαιούχων για την 85. Ενίσχυση ικαιούχων για την 86. Ενίσχυση ικαιούχων για την 87. Ενίσχυση ικαιούχων για την 88. Ενίσχυση ικαιούχων για την 89. Ενίσχυση ικαιούχων για την 90. Ενίσχυση ικαιούχων για την 91. Ενίσχυση ικαιούχων για την 92. Ενίσχυση ικαιούχων για την 93. Ενίσχυση ικαιούχων για την 94. Ενίσχυση ικαιούχων για την 95. Ενίσχυση ικαιούχων για την 96. Ενίσχυση ικαιούχων για την 97. Ενίσχυση ικαιούχων για την 98. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΤΣΑΜΑΤΣΑ : Συστήµατα ΛΗΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 28/10/ /6/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΑΝΙΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 20/9/ /5/ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΠΙΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΧΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7/10/2013 7/6/ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 1/10/2013 1/6/ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 3/10/2013 3/6/ ΣΑΡΑ ΑΦΖΑΛΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 7/10/2013 7/6/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΦΑΓΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 27/10/ /6/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΙ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 7/10/2013 7/6/ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 27/9/ /5/ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΚΟΥΡΕΝΤΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 26/9/ /5/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Συστήµατα ΑΤΤΙΚΗΣ 4/10/2013 4/6/ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΚΡΕΜΜΥ Α Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 25/9/ /5/ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΚΩΣΤΙ ΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΤΟΤΟΝΙ ΟΥ Θέρµανσης ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 4/10/2013 4/6/ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 27/9/ /5/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21/9/ /5/ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΤΣΙΑ ΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΥΡΝΑΡΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΥΛΓΕΡΙ ΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21/9/ /5/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΕΓΛΙΡΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 7/10/2013 7/6/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΚΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26/9/ /5/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΝΤΣΙ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΓΚΩΝΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 10 / 154

11 99. Ενίσχυση ικαιούχων για την 100. Ενίσχυση ικαιούχων για την 101. Ενίσχυση ικαιούχων για την 102. Ενίσχυση ικαιούχων για την 103. Ενίσχυση ικαιούχων για την 104. Ενίσχυση ικαιούχων για την 105. Ενίσχυση ικαιούχων για την 106. Ενίσχυση ικαιούχων για την 107. Ενίσχυση ικαιούχων για την 108. Ενίσχυση ικαιούχων για την 109. Ενίσχυση ικαιούχων για την 110. Ενίσχυση ικαιούχων για την 111. Ενίσχυση ικαιούχων για την 112. Ενίσχυση ικαιούχων για την 113. Ενίσχυση ικαιούχων για την 114. Ενίσχυση ικαιούχων για την 115. Ενίσχυση ικαιούχων για την 116. Ενίσχυση ικαιούχων για την 117. Ενίσχυση ικαιούχων για την 118. Ενίσχυση ικαιούχων για την 119. Ενίσχυση ικαιούχων για την 120. Ενίσχυση ικαιούχων για την 121. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΛΗΞΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21/9/ /5/ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΤΣΑΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΑΛΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΩΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΑΤΤΙΚΗΣ 5/10/2013 5/6/ ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 9/10/2013 9/6/ ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 30/9/ /5/ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΑΥΡΟΖΙ ΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 27/9/ /5/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 30/9/ /5/ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑ-ΖΩΗ ΚΟΛΕΣΚΑ Θέρµανσης ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/10/ /6/ ΑΤΤΙΚΗΣ 26/9/ /5/ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 30/9/ /5/ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΑΝΑΝΙΑ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 31/10/ /6/ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 27/9/ /5/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 30/9/ /5/ ΑΝΑΗ ΙΩΑΝΝΙ Η Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 2/10/2013 2/6/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΛΩΡΟΚΩΣΤΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 21/9/ /5/ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΛΑΤΣΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΝ ΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 11 / 154

12 122. Ενίσχυση ικαιούχων για την 123. Ενίσχυση ικαιούχων για την 124. Ενίσχυση ικαιούχων για την 125. Ενίσχυση ικαιούχων για την 126. Ενίσχυση ικαιούχων για την 127. Ενίσχυση ικαιούχων για την 128. Ενίσχυση ικαιούχων για την 129. Ενίσχυση ικαιούχων για την 130. Ενίσχυση ικαιούχων για την 131. Ενίσχυση ικαιούχων για την 132. Ενίσχυση ικαιούχων για την 133. Ενίσχυση ικαιούχων για την 134. Ενίσχυση ικαιούχων για την 135. Ενίσχυση ικαιούχων για την 136. Ενίσχυση ικαιούχων για την 137. Ενίσχυση ικαιούχων για την 138. Ενίσχυση ικαιούχων για την 139. Ενίσχυση ικαιούχων για την 140. Ενίσχυση ικαιούχων για την 141. Ενίσχυση ικαιούχων για την 142. Ενίσχυση ικαιούχων για την 143. Ενίσχυση ικαιούχων για την 144. Ενίσχυση ικαιούχων για την 145. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΛΗΞΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΗΤΑΚΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΡΑΡΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 9/10/2013 9/6/ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΛΙΓΑ Α Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 26/9/ /5/ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ Ο ΥΣΣΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ Σ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 30/10/ /6/ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΠΑΡΑΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 16/10/ /6/ ΣΤΕΛΛΑ ΚΩΤΤΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΣΕΜΕΛΗ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΟΥΡΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 1/10/2013 1/6/ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΑΝ ΗΛΑΡΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 26/9/ /5/ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 27/9/ /5/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΘΑ- ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 27/9/ /5/ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 9/10/2013 9/6/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΩΝΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 28/9/ /5/ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 29/9/ /5/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΙΑΚΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 30/9/ /5/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 2/10/2013 2/6/ ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 2/10/2013 2/6/ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 3/10/2013 3/6/ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΡ ΩΣΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 1/10/2013 1/6/ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ Σ ΑΤΤΙΚΗΣ 1/10/2013 1/6/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 12 / 154

13 146. Ενίσχυση ικαιούχων για την 147. Ενίσχυση ικαιούχων για την 148. Ενίσχυση ικαιούχων για την 149. Ενίσχυση ικαιούχων για την 150. Ενίσχυση ικαιούχων για την 151. Ενίσχυση ικαιούχων για την 152. Ενίσχυση ικαιούχων για την 153. Ενίσχυση ικαιούχων για την 154. Ενίσχυση ικαιούχων για την 155. Ενίσχυση ικαιούχων για την 156. Ενίσχυση ικαιούχων για την 157. Ενίσχυση ικαιούχων για την 158. Ενίσχυση ικαιούχων για την 159. Ενίσχυση ικαιούχων για την 160. Ενίσχυση ικαιούχων για την 161. Ενίσχυση ικαιούχων για την 162. Ενίσχυση ικαιούχων για την 163. Ενίσχυση ικαιούχων για την 164. Ενίσχυση ικαιούχων για την 165. Ενίσχυση ικαιούχων για την 166. Ενίσχυση ικαιούχων για την 167. Ενίσχυση ικαιούχων για την 168. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΗΛΙΑΣ ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗΣΗΛΙ ΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΟ ΗΜΙ ΗΣ ΛΗΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1/10/2013 1/6/ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 4/10/2013 4/6/ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΙΑΚΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2/10/2013 2/6/ ΕΙΡΗΝΗ-ΗΛΙΑΝΑ ΤΣΑΜΟΥΡΓΕΛΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 3/10/2013 3/6/ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΖΑΡΙ Η Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 3/10/2013 3/6/ ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΑ ΑΜ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 3/10/2013 3/6/ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΑΝΝΑ ΣΑΓΓΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 29/10/ /6/ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 4/10/2013 4/6/ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΙΑΚΑΚΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 10/10/ /6/ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛ ΑΝΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 10/10/ /6/ ΠΑΝΑΓΗΣ ΤΣΙΓΓΟΥΝΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 7/10/2013 7/6/ ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 8/10/2013 8/6/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΙΟΜΑΛΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 8/10/2013 8/6/ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΗ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 8/10/2013 8/6/ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 7/10/2013 7/6/ ΗΛΙΑΣ ΚΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 25/10/ /6/ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 11/10/ /6/ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΑΣΤΙΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 10/10/ /6/ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΥΤΙΛΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 8/10/2013 8/6/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝ ΡΙΤΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 8/10/2013 8/6/ ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙ ΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 8/10/2013 8/6/ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΦΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 8/10/2013 8/6/ ΑΘΗΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 9/10/2013 9/6/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 13 / 154

14 169. Ενίσχυση ικαιούχων για την 170. Ενίσχυση ικαιούχων για την 171. Ενίσχυση ικαιούχων για την 172. Ενίσχυση ικαιούχων για την 173. Ενίσχυση ικαιούχων για την 174. Ενίσχυση ικαιούχων για την 175. Ενίσχυση ικαιούχων για την 176. Ενίσχυση ικαιούχων για την 177. Ενίσχυση ικαιούχων για την 178. Ενίσχυση ικαιούχων για την 179. Ενίσχυση ικαιούχων για την 180. Ενίσχυση ικαιούχων για την 181. Ενίσχυση ικαιούχων για την 182. Ενίσχυση ικαιούχων για την 183. Ενίσχυση ικαιούχων για την 184. Ενίσχυση ικαιούχων για την 185. Ενίσχυση ικαιούχων για την 186. Ενίσχυση ικαιούχων για την 187. Ενίσχυση ικαιούχων για την 188. Ενίσχυση ικαιούχων για την 189. Ενίσχυση ικαιούχων για την 190. Ενίσχυση ικαιούχων για την 191. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΛΗΞΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΤΣΙΟΛΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 9/10/2013 9/6/ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΡΜΗΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΡΓΟΓΕΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9/10/2013 9/6/ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 11/10/ /6/ ΑΤΤΙΚΗΣ 9/10/2013 9/6/ ΑΤΤΙΚΗΣ 9/10/2013 9/6/ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 30/10/ /6/ ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΦΙΑΝΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 9/10/2013 9/6/ ΜΑΡΙΑΝΤΖΕΛΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 17/10/ /6/ ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΑΓΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΡΜΕΛΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΛΙΩΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 9/10/2013 9/6/ ΑΤΤΙΚΗΣ 9/10/2013 9/6/ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 10/10/ /6/ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΙΧΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 10/10/ /6/ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΣΚΡΕΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 10/10/ /6/ ΑΤΤΙΚΗΣ 24/10/ /6/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΙΝΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 11/10/ /6/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 11/10/ /6/ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΝΤΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 25/10/ /6/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΥΤΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 11/10/ /6/ ΑΦΡΟ ΙΤΗ ΚΑΖΑΚΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 14/10/ /6/ ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 17/10/ /6/ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΟΥΠΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 30/10/ /6/ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΑΓΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 24/10/ /6/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΤΣΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 17/10/ /6/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 14 / 154

15 192. Ενίσχυση ικαιούχων για την 193. Ενίσχυση ικαιούχων για την 194. Ενίσχυση ικαιούχων για την 195. Ενίσχυση ικαιούχων για την 196. Ενίσχυση ικαιούχων για την 197. Ενίσχυση ικαιούχων για την 198. Ενίσχυση ικαιούχων για την 199. Ενίσχυση ικαιούχων για την 200. Ενίσχυση ικαιούχων για την 201. Ενίσχυση ικαιούχων για την 202. Ενίσχυση ικαιούχων για την 203. Ενίσχυση ικαιούχων για την 204. Ενίσχυση ικαιούχων για την 205. Ενίσχυση ικαιούχων για την 206. Ενίσχυση ικαιούχων για την 207. Ενίσχυση ικαιούχων για την 208. Ενίσχυση ικαιούχων για την 209. Ενίσχυση ικαιούχων για την 210. Ενίσχυση ικαιούχων για την 211. Ενίσχυση ικαιούχων για την 212. Ενίσχυση ικαιούχων για την 213. Ενίσχυση ικαιούχων για την 214. Ενίσχυση ικαιούχων για την 215. Ενίσχυση ικαιούχων για την 216. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΛΗΞΗΣ ΛΟΪΖΟΣ ΨΑΡΑΚΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 17/10/ /6/ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΙΟΝΟΥ ΑΚΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 18/10/ /6/ ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΣΧΙΖΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 23/10/ /6/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΥΡΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 29/10/ /6/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ ΖΗΝΟΒΙΑ ΣΤΕΙΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 22/10/ /6/ ΑΤΤΙΚΗΣ 22/10/ /6/ ΕΛΕΝΗ ΝΕΡΑΝΤΖΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 22/10/ /6/ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΡΑΜΙ ΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/10/ /6/ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΣΙΜΟΥΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 30/10/ /6/ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΘΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 29/10/ /6/ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 31/10/ /6/ ΣΤΕΛΛΑ ΤΣΟΚΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 31/10/ /6/ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΙ ΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 31/10/ /6/ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 31/10/ /6/ ΘΕΑΝΩ ΚΑΠΕΤΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 4/10/2013 4/6/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΘΕΟ ΩΡΑ ΤΣΟΥΜΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 25/10/ /6/ ΜΑΡΗ- ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΠΙΣΚΟΥΛΙΑΝ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 20/9/ /5/ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 20/9/ /5/ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΕΛΛΟΥΡΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 27/9/ /5/ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 30/10/ /6/ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΤΣΙΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΛΚΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 11/10/ /6/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟ Σ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 2/10/2013 2/6/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 15 / 154

16 217. Ενίσχυση ικαιούχων για την 218. Ενίσχυση ικαιούχων για την 219. Ενίσχυση ικαιούχων για την 220. Ενίσχυση ικαιούχων για την 221. Ενίσχυση ικαιούχων για την 222. Ενίσχυση ικαιούχων για την 223. Ενίσχυση ικαιούχων για την 224. Ενίσχυση ικαιούχων για την 225. Ενίσχυση ικαιούχων για την 226. Ενίσχυση ικαιούχων για την 227. Ενίσχυση ικαιούχων για την 228. Ενίσχυση ικαιούχων για την 229. Ενίσχυση ικαιούχων για την 230. Ενίσχυση ικαιούχων για την 231. Ενίσχυση ικαιούχων για την 232. Ενίσχυση ικαιούχων για την 233. Ενίσχυση ικαιούχων για την 234. Ενίσχυση ικαιούχων για την 235. Ενίσχυση ικαιούχων για την 236. Ενίσχυση ικαιούχων για την 237. Ενίσχυση ικαιούχων για την 238. Ενίσχυση ικαιούχων για την 239. Ενίσχυση ικαιούχων για την 240. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΛΗΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΛΙΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 9/10/2013 9/6/ ΧΡΙΣΤΟΣ-ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΧΛΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 8/10/2013 8/6/ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΥΣΑΝΙ ΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 17/10/ /6/ ΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΙΩΤΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- ΠΑΟΛΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 30/10/ /6/ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 29/9/ /5/ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 11/10/ /6/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡ ΑΜΑΝΕΛΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 28/9/ /5/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΛΕΜΕΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 20/9/ /5/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 7/10/2013 7/6/ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΡΚΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 27/9/ /5/ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 27/10/ /6/ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 25/9/ /5/ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 11/10/ /6/ ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΟΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 28/10/ /6/ ΝΑΤΑΛΙΑ ΒΑΡΣΑΜΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 11/10/ /6/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 30/9/ /5/ ΟΛΓΑ ΣΜΑΪΛΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 20/9/ /5/ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ ΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 26/9/ /5/ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΚΑΡΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 8/10/2013 8/6/ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΓΙΑΝΤΣΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/10/ /6/ ΜΑΡΙΑ ΡΑΜΠΟΤΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΘΕΟ ΩΡΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 3/10/2013 3/6/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1/10/2013 1/6/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 16 / 154

17 241. Ενίσχυση ικαιούχων για την 242. Ενίσχυση ικαιούχων για την 243. Ενίσχυση ικαιούχων για την 244. Ενίσχυση ικαιούχων για την 245. Ενίσχυση ικαιούχων για την 246. Ενίσχυση ικαιούχων για την 247. Ενίσχυση ικαιούχων για την 248. Ενίσχυση ικαιούχων για την 249. Ενίσχυση ικαιούχων για την 250. Ενίσχυση ικαιούχων για την 251. Ενίσχυση ικαιούχων για την 252. Ενίσχυση ικαιούχων για την 253. Ενίσχυση ικαιούχων για την 254. Ενίσχυση ικαιούχων για την 255. Ενίσχυση ικαιούχων για την 256. Ενίσχυση ικαιούχων για την 257. Ενίσχυση ικαιούχων για την 258. Ενίσχυση ικαιούχων για την 259. Ενίσχυση ικαιούχων για την 260. Ενίσχυση ικαιούχων για την 261. Ενίσχυση ικαιούχων για την 262. Ενίσχυση ικαιούχων για την 263. Ενίσχυση ικαιούχων για την 264. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΛΗΞΗΣ ΜΑΡΙΑ- ΑΝΑΗ ΜΙΧΑΗΛΙ ΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 11/10/ /6/ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΚΑΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΝΤΖΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 8/10/2013 8/6/ ΑΤΤΙΚΗΣ 8/10/2013 8/6/ ΑΤΤΙΚΗΣ 25/9/ /5/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 26/9/ /5/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΛΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 9/10/2013 9/6/ ΟΡΕΣΤΗΣ ΒΕΡΤΚΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2/10/2013 2/6/ ΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 22/9/ /5/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛΗΚΩΣΤΙ ΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2/10/2013 2/6/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΑΚΛΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21/9/ /5/ ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΤΖΗΤΣΑΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΟΥΛΛΟΣ Συστήµατα ΑΤΤΙΚΗΣ 22/10/ /6/ ΑΤΤΙΚΗΣ 25/9/ /5/ ΑΤΤΙΚΗΣ 6/10/2013 6/6/ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΦΕΛΑΓΓΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 11/10/ /6/ ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 25/9/ /5/ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2/10/2013 2/6/ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Συστήµατα ΑΤΤΙΚΗΣ 31/10/ /6/ ΑΤΤΙΚΗΣ 10/10/ /6/ ΡΕΒΕΚΚΑ ΓΚΟΓΚΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 25/9/ /5/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 17 / 154

18 265. Ενίσχυση ικαιούχων για την 266. Ενίσχυση ικαιούχων για την 267. Ενίσχυση ικαιούχων για την 268. Ενίσχυση ικαιούχων για την 269. Ενίσχυση ικαιούχων για την 270. Ενίσχυση ικαιούχων για την 271. Ενίσχυση ικαιούχων για την 272. Ενίσχυση ικαιούχων για την 273. Ενίσχυση ικαιούχων για την 274. Ενίσχυση ικαιούχων για την 275. Ενίσχυση ικαιούχων για την 276. Ενίσχυση ικαιούχων για την 277. Ενίσχυση ικαιούχων για την 278. Ενίσχυση ικαιούχων για την 279. Ενίσχυση ικαιούχων για την 280. Ενίσχυση ικαιούχων για την 281. Ενίσχυση ικαιούχων για την 282. Ενίσχυση ικαιούχων για την 283. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΛΗΞΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 27/9/ /5/ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΑΡΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 27/9/ /5/ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 27/9/ /5/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 26/9/ /5/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΙΑΚΜΑΝΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 10/10/ /6/ ΣΟΦΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 9/10/2013 9/6/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΙ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΝ ΡΩΝΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 22/9/ /5/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 9/10/2013 9/6/ ΙΩΑΝΝΑ ΜΗΤΣΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 30/10/ /6/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 6/10/2013 6/6/ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΛΑΜΑΡΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 9/10/2013 9/6/ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 25/9/ /5/ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ- ΗΡΩ ΑΓΑΠΗΤΟΥ- ΚΥΡΙΤΣΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 20/9/ /5/ ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ Ενίσχυση ικαιούχων για την ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΡ Α Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 7/10/2013 7/6/ Ενίσχυση ικαιούχων για την ΜΑΡΙΑ ΧΑΣΟΥΡΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 23/10/ /6/ Ενίσχυση ικαιούχων για την ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 11/10/ /6/ Ενίσχυση ικαιούχων για την ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΗΣΑΒΒΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 21/10/ /6/ Ενίσχυση ικαιούχων για την ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 1/10/2013 1/6/ Ενίσχυση ικαιούχων για την ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΥΜΙΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 11/10/ /6/ Ενίσχυση ικαιούχων για την ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 11/10/ /6/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 18 / 154

19 291. Ενίσχυση ικαιούχων για την 292. Ενίσχυση ικαιούχων για την 293. Ενίσχυση ικαιούχων για την 294. Ενίσχυση ικαιούχων για την 295. Ενίσχυση ικαιούχων για την 296. Ενίσχυση ικαιούχων για την 297. Ενίσχυση ικαιούχων για την 298. Ενίσχυση ικαιούχων για την 299. Ενίσχυση ικαιούχων για την 300. Ενίσχυση ικαιούχων για την 301. Ενίσχυση ικαιούχων για την 302. Ενίσχυση ικαιούχων για την 303. Ενίσχυση ικαιούχων για την 304. Ενίσχυση ικαιούχων για την 305. Ενίσχυση ικαιούχων για την 306. Ενίσχυση ικαιούχων για την 307. Ενίσχυση ικαιούχων για την 308. Ενίσχυση ικαιούχων για την 309. Ενίσχυση ικαιούχων για την 310. Ενίσχυση ικαιούχων για την 311. Ενίσχυση ικαιούχων για την 312. Ενίσχυση ικαιούχων για την 313. Ενίσχυση ικαιούχων για την 314. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΛΗΞΗΣ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 25/10/ /6/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 30/9/ /5/ ΑΝ ΡΕΑΣ ΝΤΩΝΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 20/9/ /5/ ΕΛΕΝΗ ΚΩΣΤΙ ΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 10/10/ /6/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΑΝΝΑ ΚΟΣΜΙ ΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 20/9/ /5/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 6/10/2013 6/6/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙ ΑΛΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 13/10/ /6/ ΗΛΙΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΧΑΤΣΑΚΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 7/10/2013 7/6/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2/10/2013 2/6/ ΚΟΥΤΣΑΚΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 10/10/ /6/ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΜΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 8/10/2013 8/6/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 26/9/ /5/ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 22/9/ /5/ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 21/9/ /5/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑ ΑΚΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 4/10/2013 4/6/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 10/10/ /6/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΑΤΤΙΚΗΣ 1/10/2013 1/6/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΜΟΣΙΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 31/10/ /6/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΑΛΑΜΑΓΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΑΤΤΙΚΗΣ 2/10/2013 2/6/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 19 / 154

20 315. Ενίσχυση ικαιούχων για την 316. Ενίσχυση ικαιούχων για την 317. Ενίσχυση ικαιούχων για την 318. Ενίσχυση ικαιούχων για την 319. Ενίσχυση ικαιούχων για την 320. Ενίσχυση ικαιούχων για την 321. Ενίσχυση ικαιούχων για την 322. Ενίσχυση ικαιούχων για την 323. Ενίσχυση ικαιούχων για την 324. Ενίσχυση ικαιούχων για την 325. Ενίσχυση ικαιούχων για την 326. Ενίσχυση ικαιούχων για την 327. Ενίσχυση ικαιούχων για την 328. Ενίσχυση ικαιούχων για την 329. Ενίσχυση ικαιούχων για την 330. Ενίσχυση ικαιούχων για την 331. Ενίσχυση ικαιούχων για την 332. Ενίσχυση ικαιούχων για την 333. Ενίσχυση ικαιούχων για την 334. Ενίσχυση ικαιούχων για την 335. Ενίσχυση ικαιούχων για την 336. Ενίσχυση ικαιούχων για την 337. Ενίσχυση ικαιούχων για την 338. Ενίσχυση ικαιούχων για την 339. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΛΗΞΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΚΟΡΤΣΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2/10/2013 2/6/ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΑΡΣΕΝΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 10/10/ /6/ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 31/10/ /6/ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑ ΙΚΟΛΙΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΜΙΧΑΗΛ ΑΒΟΡΙΤΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΖΑΡΤΖΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 25/9/ /5/ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21/9/ /5/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 11/10/ /6/ ΜΑΞΙΜΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 3/10/2013 3/6/ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΙ Η Συστήµατα ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 20/9/ /5/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΛΑΝΙ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 22/9/ /5/ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΟΥΣΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 7/10/2013 7/6/ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 16/10/ /6/ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΜΑΝΙ ΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 10/10/ /6/ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΤΙΩΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 8/10/2013 8/6/ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΣΙΑΠΑΝΤΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 17/10/ /6/ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝ ΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΛΕΙΑ ΦΑΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1/10/2013 1/6/ ΑΤΤΙΚΗΣ 10/10/ /6/ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 29/9/ /5/ ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΠΤΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 26/9/ /5/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΚΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 20/9/ /5/ ΜΙΡΑΝΤΑ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΒΑΡΒΕΡΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21/9/ /5/ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 8/10/2013 8/6/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 20 / 154

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Π. ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣ: Π. ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΙΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΙΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1702/135 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΛΡΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΛΡΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το Π. (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2010)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το Π. (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ηµεροµηνία: 29/04/2010 Α.Π: 2898 Ταχ. /νση : 8 ης Μεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ»,

1. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Μάκρης 3 122 41 Αιγάλεω Τηλέφωνο: 210 5452427 Fax : 210 5620037 e-mail: mail@dipe-g-athin.att.sch.gr

Ταχ. /νση: Μάκρης 3 122 41 Αιγάλεω Τηλέφωνο: 210 5452427 Fax : 210 5620037 e-mail: mail@dipe-g-athin.att.sch.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ Αιγάλεω 8/10/2015 Αριθµ. Πρωτ: 8462

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29.12.2014 Α.Π.: Οικ.: 78055/2932 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αθήνα, 29.12.2014 Α.Π.: Οικ.: 78055/2932 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ" με κωδικό MIS 373685 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία - Θράκη"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ με κωδικό MIS 373685 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία - Θράκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-9-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/10783/783 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιος είναι ο σκοπός του Προγράµµατος αυτού; Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού & Εφαρµογής ράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Υποψήφιος ήµαρχος Καλλιθέας Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας 1 ης ηµοτικής Κοινότητας (µέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίµησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Αθήνα, 2 Απριλίου 2015

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΟΜΗ ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Μονάδα Β1 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αθήνα, 20-01-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 6270/72 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ υποψηφίων της αριθ. Αριθµός 1/644Μ/2008 προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων µε σειρά προτεραιότητας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 6/8/2015 Α.Π.: 4444 / A2 / 1061 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 6/8/2015 Α.Π.: 4444 / A2 / 1061 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΗ5Φ-89Σ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΒΧΠ, ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 1-10 - 2010 Α.Π.: 11088/1164

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 1-10 - 2010 Α.Π.: 11088/1164 Αθήνα, 1-10 - 2010 Α.Π.: 11088/1164 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα Πληροφορίες : Π. Πασχάλη

Διαβάστε περισσότερα

7734/4303/Α2/

7734/4303/Α2/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Αθήνα, 15/9/2009 Αρ. Πρωτ.: 2145 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΩΣ Π..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Αθήνα, 15/9/2009 Αρ. Πρωτ.: 2145 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΩΣ Π.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑ Α Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Αρ. Πρωτ: /

Αθήνα, 28/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Αρ. Πρωτ: / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

7743/4311/Α2/

7743/4311/Α2/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Απόρριψη αιτήσεων για χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή

ΑΠΟΦΑΣΗ Απόρριψη αιτήσεων για χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή - Σ Χ Ε Ι Ο - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 πληροφορίες: Λ. Μπιλιµπάση Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΦ-ΣΤΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.:

ΑΔΑ: Β4ΒΒΦ-ΣΤΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.: ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 07/03/2012 Αρ. Πρωτ.:10846/ΕΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ./2007 ΟΠΩΣ ΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 539/20-8-200 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 3oυ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ /2007 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.03 10:13:19 EET Reason: Location: Athens : 6 4653 7-1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 210 3893546 1. κα Καλλιόπη Οικονόµου 2. κα Μαρία Σιακαντάρη

Τηλ : 210 3893546 1. κα Καλλιόπη Οικονόµου 2. κα Μαρία Σιακαντάρη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΑΠ: 69377/ Ο 6583 Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Γενική ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών ιεύθυνση Οικονοµικής ιαχείρισης Τµήµα Εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 Α.Π.: 4406/B3 614 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 Α.Π.: 4406/B3 614 ΑΠΟΦΑΣΗ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Πληροφορίες: Ι. Καρδάση

Διαβάστε περισσότερα

Αργυρούπολη, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Αργυρούπολη, 23 Σεπτεμβρίου 2013 Αργυρούπολη, 23 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-Ψ42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-Ψ42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 2/2014 ΣΟΧ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 201 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : Ο ΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 2/2014 ΣΟΧ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 201 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : Ο ΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 2/2014 ΣΟΧ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών Ενεργειακών Επιθεωρητών Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών Ενεργειακών Επιθεωρητών Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/04/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: 1997 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 107892/571 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΒΑΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΒΑΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 Ειδικότητα : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 Ειδικότητα : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ανακοίνωση : ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ.: 22/2015 560 00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ. 210-5531742 / 210-5531744 / FAX 210-5531755 Σκαραµαγκάς 22-Μαϊ-13 Α/Α Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005).

1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα 23.12.2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: Οικ. 28519/3298 II ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 16/4/2014 Α Π : 9424 (Βαθμός Προτεραιότητας) ΠΡΟΣ: ΠΔ Ταχ Δ/νση: Αμαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: 10677, Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Στουπή Τηλέφωνο: 2131500771 Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΟΜΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΖΕΥΓΩΝ ΚΟΡΑΣΙ ΩΝ - ΝΕΑΝΙ ΩΝ ΠΑΙ ΩΝ- ΓΥNAIΚΩΝ -ΕΦΗΒΩΝ -ΑΝ ΡΩΝ (ΜΑΛΑΚΑΣΑ 12-/9/2009) ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΖΕΥΓΩΝ 14,2χλµ. (1 στροφή) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΡΑΣΙ ΩΝ 1 Ο.Α.ΣΟΥ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ3) ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ3) ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΑΡ.ΦΕΚ.:275/23-06-2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΑΕ 8. ΑΓΓΛΙΚΑ 13.ΡΩΣΙΚΑ 18ΑΡ. ΜΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ 23 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 4. Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤ. ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ +

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-22Ψ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-22Ψ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία 21/06/2010 Α.Π.: 4505/417/Α2

Ηµεροµηνία 21/06/2010 Α.Π.: 4505/417/Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Πληροφορίες:Α. Μακρυκώστας Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σας διαβιβάζουµε την απόφαση µε αριθµό 3012/Γ6/11-1-07 «Κύρωση. Παρακαλούµε για τις άµεσες δικές σας ενέργειες.

Σας διαβιβάζουµε την απόφαση µε αριθµό 3012/Γ6/11-1-07 «Κύρωση. Παρακαλούµε για τις άµεσες δικές σας ενέργειες. Β.ασφαλείας: Να διατηρηθεί: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.&.Ε. Αθήνα Αρ. Πρωτ. Βαθµ.προτερ. 11-1-2007 3012/Γ6 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕI ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 2265ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΙ243740 ΟχιΝαι 1 12 0 4 0 0 0 16,00 0 800 0 200 0 0 0 320,00 0 Οχι 1 Ναι 1.320,00 1 2380ΛΕΟΝΑΡ ΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πληροφορίες: Γ.Καναβάκης Πικέρµι 16/10/2014 email :gkanav@cres.gr Αρ. Πρ.: 507 /ΕΦ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Αθήνα, 29/10/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 110697/859 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ3ΟΟ-ΤΓ6 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖ3ΟΟ-ΤΓ6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα πληροφορίες:. Ταµανίδη Τηλ: 210-3307631

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 123 - ΠΕΤΡΑ Ειδικότητα : Ε ΙΑΝΟΜΕΩΝ 1 ΧΡΟΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΕ932074 Οχι Ναι 1 9 0 5 1 1 0 17,93 12 575 0 250 30 50 0 358,60

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-10-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝ. Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Ανακηρυχθέντων Συνδυασµών Υποψηφίων ηµάρχων και ηµοτικών Συµβούλων του ήµου Λέρου για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/7/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 80022/435 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 2 περιφέρειες

απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 2 περιφέρειες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΑ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ (Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 21809/20-11-2009)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ (Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 21809/20-11-2009) Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ (Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 21809/20-11-2009) Α/Α ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Α.Π.: οικ.107886/569 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αθήνα, 21-7-2016 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 77606/407 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : 62 - INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 10:34:33 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Ανάθεση έργου µε τίτλο «Εντοπισµός και αξιολόγηση πετρωµάτων µε shale gas (αέριο σε λεπτόκοκκα κλαστικά πετρώµατα) στη Βόρεια Ελλάδα».

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Ανάθεση έργου µε τίτλο «Εντοπισµός και αξιολόγηση πετρωµάτων µε shale gas (αέριο σε λεπτόκοκκα κλαστικά πετρώµατα) στη Βόρεια Ελλάδα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 4339 ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 707596000 Οχι 1 12 8,44 56 800 0 0 0 0 0 337,60 392 1 Οχι 1.529,60 1 4257 ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιος είναι ο σκοπός του Προγράµµατος αυτού; Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού & Εφαρµογής ράσεων

Διαβάστε περισσότερα