ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. /νση : Λεωφ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Β.Βασιλείου Τηλ: Fax: Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2014 Α.Π.: 13/12-02/16002/1237 ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Αιτήσεων Χρηµατοδότησης υνητικά ικαιούχων για το Πρόγραµµα «Ενίσχυση ικαιούχων για την Ενεργειακού Επιθεωρητή», στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του Ανθρώπινου υναµικού και των Επιχειρήσεων στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» (Ε.Π.ΑΝ.Α. ). Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) όπως ισχύει. 2. Tο Π 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 221), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 3. Το άρθρο 4 του Π..85/2012 (ΦΕΚ Α 141) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». 4. Το Π 118/2013 «Τροποποίηση του Π.. 85/2012 (ΦΕΚ Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και µετονοµασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων αντιστοίχως» (ΦΕΚ Α 152). 5. Το Π 119/2013 «ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 153). 6. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 26 αυτού. ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 1 / 154

2 7. Το Π.. 381/89 «Οργανισµός του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α 168), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Π.. 191/96 (ΦΕΚ Α 154). 8. Το Π.. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 19). 9. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης εκεµβρίου 2013 για την εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis aid). 10. Το Ν.3614/2007 «ιαχείριση, Έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο », όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 11. Την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης µε αριθµό 14053/ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ Β 540), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 12. Την ΚΥΑ µε αριθµό 25253/2235/ (ΦΕΚ Β 603) «Τροποποίηση της υπ αριθµ / Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ Β 1595), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, µε σκοπό την αναδιάρθρωσή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3614/2007, όπως ισχύει κάθε φορά». 13. Τη µε αρ. πρωτ. C/2007/5534/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ. C/2012/9763/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 14. Την υπ αριθµ. 13/Φ 7.11/18797/ (ΦΕΚ Β 1540) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης για τη σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης µε τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την µε Α.Π. 7718/293/ (ΦΕΚ Β 525) όµοια απόφαση 15. Το άρθρο 1 του Ν.4128/2013 (ΦΕΚ Α 51) «Κύρωση της από 18 εκεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις». 16. Την υπ αριθµόν 23049/οικ Κοινής Υπουργικής Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» στην «Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής ράσεων στους Τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ)», (ΦΕΚ Β 1949). 17. Το Π.. 72/2010 (ΦΕΚ Α 132 ) «Συγκρότηση, διοικητική οργανωτική δοµή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)». ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 2 / 154

3 18. Το Π.. 100/2010 (ΦΕΚ Α 177), «Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτηρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρµανσης και εγκαταστάσεων κλιµατισµού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 19. Το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α 237 ) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και άλλες διατάξεις». 20. Το Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ Α 174) «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». 21. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 192/2011 (ΦΕΚ Β 2406) «Εκπαίδευση και Εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών». 22. Την υπ αριθµ / (ΦΕΚ 956/Β/ ) Απόφαση µε θέµα: Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» του Υπουργού και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής στους Γενικούς και Ειδικούς Γραµµατείς καθώς και στους Προϊσταµένους των Γενικών ιευθύνσεων, ιευθύνσεων, Τµηµάτων, Αυτοτελών Γραφείων και Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 23. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε Α.Π. 13/12-01/17373/1239/ Ανοικτή πρόσκληση προς ικαιούχους στο Πλαίσιο του Προγράµµατος «Ενίσχυση ικαιούχων για την Ενεργειακού Επιθεωρητή» όπως έχει τροποποιηθεί µε την µε Α.Π. 13/12-01/9155/799/ απόφαση και ισχύει. 24. Την µε Α.Π. 13/12/-02/4072/396/ Απόφαση περί Σύσταση και Συγκρότηση Οµάδας Έργου για την υλοποίηση του Προγράµµατος «Ενίσχυση ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή». ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την υπαγωγή των αιτήσεων του συνηµµένου Πίνακα 1, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε Α.Π. 13/12-01/17373/1239/ Ανοικτή πρόσκληση προς ικαιούχους στο Πλαίσιο του Προγράµµατος «Ενίσχυση ικαιούχων για την Ενεργειακού Επιθεωρητή», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, µε κωδικό ΟΠΣ «12129», στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του Ανθρώπινου υναµικού και των Επιχειρήσεων στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α. ), µε συνολική ανώτατη δηµόσια δαπάνη ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 3 / 154

4 Επισηµαίνεται ότι ως καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή των πρωτότυπων δικαιολογητικών στον Ενδιάµεσο Φορέα ιαχείρισης του Προγράµµατος ορίζεται η 31/12/2014. Επιπλέον ορίζονται τα κάτωθι: 1. Η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3.3 «Τρόπος πληρωµής της ενίσχυσης» του Οδηγού Εφαρµογής του Προγράµµατος. Σε περίπτωση που κατά την υποβολή της αίτησης δεν έχει υποβληθεί το εκκαθαριστικό σηµείωµα του οικονοµικού έτους 2013, ο δικαιούχος έχει την υποχρέωση να το καταθέσει µε τα λοιπά δικαιολογητικά πριν την καταβολή της ενίσχυσης. 2. Η ενίσχυση θα καταβληθεί υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν και οι όροι που περιγράφονται στον ισχύοντα Οδηγό Εφαρµογής του Προγράµµατος. 3. Σε περίπτωση κατά την οποία, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του Προγράµµατος, διαπιστωθεί η µη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του Προγράµµατος, ο Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης προβαίνει στην ανάκληση της απόφασης υπαγωγής του δικαιούχου και τη συνακόλουθη ανάκτηση της ενίσχυσης. Ειδικά για τον έλεγχο τήρησης των ορίων σώρευσης κρατικών ενισχύσεων εφαρµόζεται ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης εκεµβρίου 2013 για την εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis aid). 4. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο ιαύγεια, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (http://www.ypeka.gr) και στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών (www.buildingcert.gr). Ο Γενικός Γραµµατέας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΘΙΟΥ ΑΚΗΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 4 / 154

5 Συνηµµένα: 1. Πίνακας 1: Απορριπτόµενες Αιτήσεις λόγω µη προσκόµισης των απαιτούµενων δικαιολογητικών. 2. Πίνακας 2: Απορριπτόµενες Αιτήσεις λόγω εκπρόθεσµης υποβολής στο σύστηµα. 3. Πίνακας 3: Απορριπτόµενες Αιτήσεις λόγω µη απόκτησης της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή πριν την ηµεροµηνία λήξης της αίτησής. Κοινοποίηση: - Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α. ) - Εθνική Αρχή Συντονισµού, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Εσωτερική διανοµή: - Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής - Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής - Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής - Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. - Ε.Υ.Σ.Ε.. ΕΝ/ΚΑ, Μονάδα Β1 ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 5 / 154

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (και Ταµείο Συνοχής) ή Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. /νση : Λεωφ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Β. Βασιλείου Τηλ: Fax: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΩ. 05 Άξονας 5 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του Ανθρώπινου υναµικού και των Επιχειρήσεων στις 3 περιφέρειες ΚΩ. 05 σταδιακής εξόδου. Ανάπτυξη συστηµάτων και στρατηγικών διά βίου µάθησης στις επιχειρήσεις παροχή κατάρτισης και υπηρεσιών στους ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: εργαζοµένους για τη βελτίωση της προσαρµοστικότητάς ΚΩ. 62 τους στις µεταβολές προαγωγή της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: Κατάρτιση εργαζοµένων και προώθηση σύγχρονων τεχνικών δια βίου µάθησης στις Επιχειρήσεις. ΚΩ /12- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Ενίσχυση ικαιούχων για την ΚΩ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 01/17373/1239/ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 6 / 154

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΝΗΤΙΚA ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ) Α/Α 1. Ενίσχυση ικαιούχων για την 2. Ενίσχυση ικαιούχων για την 3. Ενίσχυση ικαιούχων για την 4. Ενίσχυση ικαιούχων για την 5. Ενίσχυση ικαιούχων για την 6. Ενίσχυση ικαιούχων για την 7. Ενίσχυση ικαιούχων για την 8. Ενίσχυση ικαιούχων για την 9. Ενίσχυση ικαιούχων για την 10. Ενίσχυση ικαιούχων για την 11. Ενίσχυση ικαιούχων για την 12. Ενίσχυση ικαιούχων για την 13. Ενίσχυση ικαιούχων για την 14. Ενίσχυση ικαιούχων για την 15. Ενίσχυση ικαιούχων για την 16. Ενίσχυση ικαιούχων για την 17. Ενίσχυση ικαιούχων για την 18. Ενίσχυση ικαιούχων για την 19. Ενίσχυση ικαιούχων για την 20. Ενίσχυση ικαιούχων για την 21. Ενίσχυση ικαιούχων για την 22. Ενίσχυση ικαιούχων για την 23. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΣΗΦΙ ΗΣ ΛΗΞΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21/9/ /5/ ΑΡΓΥΡΩ ΣΚΟΥΡΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 21/9/ /5/ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΡΑΒΕΛΛΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 20/9/ /5/ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 20/9/ /5/ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 29/10/ /6/ ΑΛΕΞΗΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 30/9/ /5/ ΝΙΚΟΛ ΖΟΥΛΑΜΟΓΛΟΥ Συστήµατα ΑΤΤΙΚΗΣ 7/10/2013 7/6/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21/9/ /5/ ΜΑΡΙΑ ΟΛΓΑ ΡΑΪΜΟΝΤΟ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 26/9/ /5/ ΕΥ ΟΚΙΑ ΝΙΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21/9/ /5/ ΑΤΤΙΚΗΣ 22/9/ /5/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΓΚΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΕΝΤΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΟΥΙΖΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 26/9/ /5/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΤΑΟΥΛΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 10/10/ /6/ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΠΑΝΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 30/10/ /6/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 27/9/ /5/ ΣΟΦΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙ ΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2/10/2013 2/6/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 7 / 154

8 24. Ενίσχυση ικαιούχων για την 25. Ενίσχυση ικαιούχων για την 26. Ενίσχυση ικαιούχων για την 27. Ενίσχυση ικαιούχων για την 28. Ενίσχυση ικαιούχων για την 29. Ενίσχυση ικαιούχων για την 30. Ενίσχυση ικαιούχων για την 31. Ενίσχυση ικαιούχων για την 32. Ενίσχυση ικαιούχων για την 33. Ενίσχυση ικαιούχων για την 34. Ενίσχυση ικαιούχων για την 35. Ενίσχυση ικαιούχων για την 36. Ενίσχυση ικαιούχων για την 37. Ενίσχυση ικαιούχων για την 38. Ενίσχυση ικαιούχων για την 39. Ενίσχυση ικαιούχων για την 40. Ενίσχυση ικαιούχων για την 41. Ενίσχυση ικαιούχων για την 42. Ενίσχυση ικαιούχων για την 43. Ενίσχυση ικαιούχων για την 44. Ενίσχυση ικαιούχων για την 45. Ενίσχυση ικαιούχων για την 46. Ενίσχυση ικαιούχων για την 47. Ενίσχυση ικαιούχων για την 48. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΛΗΞΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 8/10/2013 8/6/ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΙ ΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 29/10/ /6/ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΥΓ ΑΛΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 8/10/2013 8/6/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 1/10/2013 1/6/ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΙΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 25/9/ /5/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΑΛΩΖΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 30/9/ /5/ ΜΑΡΙΑ ΛΕΜΠΙ Α Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΛΑΡΕΖΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 20/9/ /5/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΧΤΙ ΙΩΤΗΣ Συστήµατα ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 20/9/ /5/ ΘΕΟ ΩΡΑ ΛΟΥΝΤΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 4/10/2013 4/6/ ΙΩΑΝΝΑ ΞΕΞΑΚΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΛΙΑΝΟΣ Συστήµατα ΑΤΤΙΚΗΣ 21/9/ /5/ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 9/10/2013 9/6/ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ ΑΣ ΚΟΥΒΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 26/9/ /5/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΟΥΛΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΛΤΣΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 25/9/ /5/ ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΟΥΡΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΑΡΓΥΡΩ ΡΗΓΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21/9/ /5/ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 7/10/2013 7/6/ ΣΟΦΙΑ ΓΚΑΡΝΑΡΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 7/10/2013 7/6/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 21/9/ /5/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 8 / 154

9 49. Ενίσχυση ικαιούχων για την 50. Ενίσχυση ικαιούχων για την 51. Ενίσχυση ικαιούχων για την 52. Ενίσχυση ικαιούχων για την 53. Ενίσχυση ικαιούχων για την 54. Ενίσχυση ικαιούχων για την 55. Ενίσχυση ικαιούχων για την 56. Ενίσχυση ικαιούχων για την 57. Ενίσχυση ικαιούχων για την 58. Ενίσχυση ικαιούχων για την 59. Ενίσχυση ικαιούχων για την 60. Ενίσχυση ικαιούχων για την 61. Ενίσχυση ικαιούχων για την 62. Ενίσχυση ικαιούχων για την 63. Ενίσχυση ικαιούχων για την 64. Ενίσχυση ικαιούχων για την 65. Ενίσχυση ικαιούχων για την 66. Ενίσχυση ικαιούχων για την 67. Ενίσχυση ικαιούχων για την 68. Ενίσχυση ικαιούχων για την 69. Ενίσχυση ικαιούχων για την 70. Ενίσχυση ικαιούχων για την 71. Ενίσχυση ικαιούχων για την 72. Ενίσχυση ικαιούχων για την 73. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΛΗΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 31/10/ /6/ ΑΜΠΝΤΕΛ ΦΑΤΤΑΧ ΝΑΤΣΕ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΛ ΟΥΠΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Συστήµατα ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΑΤΤΙΚΗΣ 26/9/ /5/ ΑΤΤΙΚΗΣ 30/9/ /5/ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 25/9/ /5/ ΘΕΟ ΩΡΑ ΣΤΑΜΠΟΛΙ ΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 31/10/ /6/ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 1/10/2013 1/6/ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΜΠΡΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 15/10/ /6/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΝΟΓΕΩΡΓΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΣΚΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 9/10/2013 9/6/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΠΟΛΙΤΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21/9/ /5/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΤΟΓΛΙ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 6/10/2013 6/6/ ΑΝΝΑ ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 25/9/ /5/ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΤΣΙΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/10/ /6/ ΕΛΕΝΗ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 21/10/ /6/ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΟΥΖΟΥΝΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 4/10/2013 4/6/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 8/10/2013 8/6/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΙ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΥΣΑΛΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21/9/ /5/ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 6/10/2013 6/6/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 9 / 154

10 74. Ενίσχυση ικαιούχων για την 75. Ενίσχυση ικαιούχων για την 76. Ενίσχυση ικαιούχων για την 77. Ενίσχυση ικαιούχων για την 78. Ενίσχυση ικαιούχων για την 79. Ενίσχυση ικαιούχων για την 80. Ενίσχυση ικαιούχων για την 81. Ενίσχυση ικαιούχων για την 82. Ενίσχυση ικαιούχων για την 83. Ενίσχυση ικαιούχων για την 84. Ενίσχυση ικαιούχων για την 85. Ενίσχυση ικαιούχων για την 86. Ενίσχυση ικαιούχων για την 87. Ενίσχυση ικαιούχων για την 88. Ενίσχυση ικαιούχων για την 89. Ενίσχυση ικαιούχων για την 90. Ενίσχυση ικαιούχων για την 91. Ενίσχυση ικαιούχων για την 92. Ενίσχυση ικαιούχων για την 93. Ενίσχυση ικαιούχων για την 94. Ενίσχυση ικαιούχων για την 95. Ενίσχυση ικαιούχων για την 96. Ενίσχυση ικαιούχων για την 97. Ενίσχυση ικαιούχων για την 98. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΤΣΑΜΑΤΣΑ : Συστήµατα ΛΗΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 28/10/ /6/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΑΝΙΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 20/9/ /5/ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΠΙΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΧΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7/10/2013 7/6/ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 1/10/2013 1/6/ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 3/10/2013 3/6/ ΣΑΡΑ ΑΦΖΑΛΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 7/10/2013 7/6/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΦΑΓΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 27/10/ /6/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΙ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 7/10/2013 7/6/ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 27/9/ /5/ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΚΟΥΡΕΝΤΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 26/9/ /5/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Συστήµατα ΑΤΤΙΚΗΣ 4/10/2013 4/6/ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΚΡΕΜΜΥ Α Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 25/9/ /5/ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΚΩΣΤΙ ΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΤΟΤΟΝΙ ΟΥ Θέρµανσης ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 4/10/2013 4/6/ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 27/9/ /5/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21/9/ /5/ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΤΣΙΑ ΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΥΡΝΑΡΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΥΛΓΕΡΙ ΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21/9/ /5/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΕΓΛΙΡΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 7/10/2013 7/6/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΚΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26/9/ /5/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΝΤΣΙ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΓΚΩΝΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 10 / 154

11 99. Ενίσχυση ικαιούχων για την 100. Ενίσχυση ικαιούχων για την 101. Ενίσχυση ικαιούχων για την 102. Ενίσχυση ικαιούχων για την 103. Ενίσχυση ικαιούχων για την 104. Ενίσχυση ικαιούχων για την 105. Ενίσχυση ικαιούχων για την 106. Ενίσχυση ικαιούχων για την 107. Ενίσχυση ικαιούχων για την 108. Ενίσχυση ικαιούχων για την 109. Ενίσχυση ικαιούχων για την 110. Ενίσχυση ικαιούχων για την 111. Ενίσχυση ικαιούχων για την 112. Ενίσχυση ικαιούχων για την 113. Ενίσχυση ικαιούχων για την 114. Ενίσχυση ικαιούχων για την 115. Ενίσχυση ικαιούχων για την 116. Ενίσχυση ικαιούχων για την 117. Ενίσχυση ικαιούχων για την 118. Ενίσχυση ικαιούχων για την 119. Ενίσχυση ικαιούχων για την 120. Ενίσχυση ικαιούχων για την 121. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΛΗΞΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21/9/ /5/ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΤΣΑΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΑΛΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΩΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΑΤΤΙΚΗΣ 5/10/2013 5/6/ ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 9/10/2013 9/6/ ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 30/9/ /5/ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΑΥΡΟΖΙ ΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 27/9/ /5/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 30/9/ /5/ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑ-ΖΩΗ ΚΟΛΕΣΚΑ Θέρµανσης ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/10/ /6/ ΑΤΤΙΚΗΣ 26/9/ /5/ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 30/9/ /5/ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΑΝΑΝΙΑ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 31/10/ /6/ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 27/9/ /5/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 30/9/ /5/ ΑΝΑΗ ΙΩΑΝΝΙ Η Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 2/10/2013 2/6/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΛΩΡΟΚΩΣΤΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 21/9/ /5/ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΛΑΤΣΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΝ ΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 11 / 154

12 122. Ενίσχυση ικαιούχων για την 123. Ενίσχυση ικαιούχων για την 124. Ενίσχυση ικαιούχων για την 125. Ενίσχυση ικαιούχων για την 126. Ενίσχυση ικαιούχων για την 127. Ενίσχυση ικαιούχων για την 128. Ενίσχυση ικαιούχων για την 129. Ενίσχυση ικαιούχων για την 130. Ενίσχυση ικαιούχων για την 131. Ενίσχυση ικαιούχων για την 132. Ενίσχυση ικαιούχων για την 133. Ενίσχυση ικαιούχων για την 134. Ενίσχυση ικαιούχων για την 135. Ενίσχυση ικαιούχων για την 136. Ενίσχυση ικαιούχων για την 137. Ενίσχυση ικαιούχων για την 138. Ενίσχυση ικαιούχων για την 139. Ενίσχυση ικαιούχων για την 140. Ενίσχυση ικαιούχων για την 141. Ενίσχυση ικαιούχων για την 142. Ενίσχυση ικαιούχων για την 143. Ενίσχυση ικαιούχων για την 144. Ενίσχυση ικαιούχων για την 145. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΛΗΞΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΗΤΑΚΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΡΑΡΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 9/10/2013 9/6/ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΛΙΓΑ Α Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 26/9/ /5/ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ Ο ΥΣΣΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ Σ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 30/10/ /6/ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΠΑΡΑΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 16/10/ /6/ ΣΤΕΛΛΑ ΚΩΤΤΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΣΕΜΕΛΗ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΟΥΡΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 1/10/2013 1/6/ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΑΝ ΗΛΑΡΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 26/9/ /5/ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 27/9/ /5/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΘΑ- ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 27/9/ /5/ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 9/10/2013 9/6/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΩΝΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 28/9/ /5/ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 29/9/ /5/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΙΑΚΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 30/9/ /5/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 2/10/2013 2/6/ ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 2/10/2013 2/6/ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 3/10/2013 3/6/ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΡ ΩΣΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 1/10/2013 1/6/ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ Σ ΑΤΤΙΚΗΣ 1/10/2013 1/6/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 12 / 154

13 146. Ενίσχυση ικαιούχων για την 147. Ενίσχυση ικαιούχων για την 148. Ενίσχυση ικαιούχων για την 149. Ενίσχυση ικαιούχων για την 150. Ενίσχυση ικαιούχων για την 151. Ενίσχυση ικαιούχων για την 152. Ενίσχυση ικαιούχων για την 153. Ενίσχυση ικαιούχων για την 154. Ενίσχυση ικαιούχων για την 155. Ενίσχυση ικαιούχων για την 156. Ενίσχυση ικαιούχων για την 157. Ενίσχυση ικαιούχων για την 158. Ενίσχυση ικαιούχων για την 159. Ενίσχυση ικαιούχων για την 160. Ενίσχυση ικαιούχων για την 161. Ενίσχυση ικαιούχων για την 162. Ενίσχυση ικαιούχων για την 163. Ενίσχυση ικαιούχων για την 164. Ενίσχυση ικαιούχων για την 165. Ενίσχυση ικαιούχων για την 166. Ενίσχυση ικαιούχων για την 167. Ενίσχυση ικαιούχων για την 168. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΗΛΙΑΣ ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗΣΗΛΙ ΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΟ ΗΜΙ ΗΣ ΛΗΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1/10/2013 1/6/ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 4/10/2013 4/6/ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΙΑΚΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2/10/2013 2/6/ ΕΙΡΗΝΗ-ΗΛΙΑΝΑ ΤΣΑΜΟΥΡΓΕΛΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 3/10/2013 3/6/ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΖΑΡΙ Η Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 3/10/2013 3/6/ ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΑ ΑΜ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 3/10/2013 3/6/ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΑΝΝΑ ΣΑΓΓΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 29/10/ /6/ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 4/10/2013 4/6/ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΙΑΚΑΚΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 10/10/ /6/ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛ ΑΝΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 10/10/ /6/ ΠΑΝΑΓΗΣ ΤΣΙΓΓΟΥΝΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 7/10/2013 7/6/ ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 8/10/2013 8/6/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΙΟΜΑΛΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 8/10/2013 8/6/ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΗ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 8/10/2013 8/6/ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 7/10/2013 7/6/ ΗΛΙΑΣ ΚΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 25/10/ /6/ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 11/10/ /6/ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΑΣΤΙΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 10/10/ /6/ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΥΤΙΛΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 8/10/2013 8/6/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝ ΡΙΤΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 8/10/2013 8/6/ ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙ ΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 8/10/2013 8/6/ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΦΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 8/10/2013 8/6/ ΑΘΗΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 9/10/2013 9/6/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 13 / 154

14 169. Ενίσχυση ικαιούχων για την 170. Ενίσχυση ικαιούχων για την 171. Ενίσχυση ικαιούχων για την 172. Ενίσχυση ικαιούχων για την 173. Ενίσχυση ικαιούχων για την 174. Ενίσχυση ικαιούχων για την 175. Ενίσχυση ικαιούχων για την 176. Ενίσχυση ικαιούχων για την 177. Ενίσχυση ικαιούχων για την 178. Ενίσχυση ικαιούχων για την 179. Ενίσχυση ικαιούχων για την 180. Ενίσχυση ικαιούχων για την 181. Ενίσχυση ικαιούχων για την 182. Ενίσχυση ικαιούχων για την 183. Ενίσχυση ικαιούχων για την 184. Ενίσχυση ικαιούχων για την 185. Ενίσχυση ικαιούχων για την 186. Ενίσχυση ικαιούχων για την 187. Ενίσχυση ικαιούχων για την 188. Ενίσχυση ικαιούχων για την 189. Ενίσχυση ικαιούχων για την 190. Ενίσχυση ικαιούχων για την 191. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΛΗΞΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΤΣΙΟΛΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 9/10/2013 9/6/ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΡΜΗΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΡΓΟΓΕΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9/10/2013 9/6/ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 11/10/ /6/ ΑΤΤΙΚΗΣ 9/10/2013 9/6/ ΑΤΤΙΚΗΣ 9/10/2013 9/6/ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 30/10/ /6/ ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΦΙΑΝΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 9/10/2013 9/6/ ΜΑΡΙΑΝΤΖΕΛΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 17/10/ /6/ ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΑΓΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΡΜΕΛΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΛΙΩΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 9/10/2013 9/6/ ΑΤΤΙΚΗΣ 9/10/2013 9/6/ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 10/10/ /6/ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΙΧΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 10/10/ /6/ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΣΚΡΕΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 10/10/ /6/ ΑΤΤΙΚΗΣ 24/10/ /6/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΙΝΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 11/10/ /6/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 11/10/ /6/ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΝΤΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 25/10/ /6/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΥΤΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 11/10/ /6/ ΑΦΡΟ ΙΤΗ ΚΑΖΑΚΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 14/10/ /6/ ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 17/10/ /6/ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΟΥΠΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 30/10/ /6/ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΑΓΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 24/10/ /6/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΤΣΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 17/10/ /6/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 14 / 154

15 192. Ενίσχυση ικαιούχων για την 193. Ενίσχυση ικαιούχων για την 194. Ενίσχυση ικαιούχων για την 195. Ενίσχυση ικαιούχων για την 196. Ενίσχυση ικαιούχων για την 197. Ενίσχυση ικαιούχων για την 198. Ενίσχυση ικαιούχων για την 199. Ενίσχυση ικαιούχων για την 200. Ενίσχυση ικαιούχων για την 201. Ενίσχυση ικαιούχων για την 202. Ενίσχυση ικαιούχων για την 203. Ενίσχυση ικαιούχων για την 204. Ενίσχυση ικαιούχων για την 205. Ενίσχυση ικαιούχων για την 206. Ενίσχυση ικαιούχων για την 207. Ενίσχυση ικαιούχων για την 208. Ενίσχυση ικαιούχων για την 209. Ενίσχυση ικαιούχων για την 210. Ενίσχυση ικαιούχων για την 211. Ενίσχυση ικαιούχων για την 212. Ενίσχυση ικαιούχων για την 213. Ενίσχυση ικαιούχων για την 214. Ενίσχυση ικαιούχων για την 215. Ενίσχυση ικαιούχων για την 216. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΛΗΞΗΣ ΛΟΪΖΟΣ ΨΑΡΑΚΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 17/10/ /6/ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΙΟΝΟΥ ΑΚΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 18/10/ /6/ ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΣΧΙΖΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 23/10/ /6/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΥΡΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 29/10/ /6/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ ΖΗΝΟΒΙΑ ΣΤΕΙΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 22/10/ /6/ ΑΤΤΙΚΗΣ 22/10/ /6/ ΕΛΕΝΗ ΝΕΡΑΝΤΖΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 22/10/ /6/ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΡΑΜΙ ΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/10/ /6/ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΣΙΜΟΥΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 30/10/ /6/ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΘΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 29/10/ /6/ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 31/10/ /6/ ΣΤΕΛΛΑ ΤΣΟΚΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 31/10/ /6/ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΙ ΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 31/10/ /6/ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 31/10/ /6/ ΘΕΑΝΩ ΚΑΠΕΤΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 4/10/2013 4/6/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΘΕΟ ΩΡΑ ΤΣΟΥΜΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 25/10/ /6/ ΜΑΡΗ- ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΠΙΣΚΟΥΛΙΑΝ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 20/9/ /5/ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 20/9/ /5/ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΕΛΛΟΥΡΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 27/9/ /5/ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 30/10/ /6/ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΤΣΙΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΛΚΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 11/10/ /6/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟ Σ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 2/10/2013 2/6/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 15 / 154

16 217. Ενίσχυση ικαιούχων για την 218. Ενίσχυση ικαιούχων για την 219. Ενίσχυση ικαιούχων για την 220. Ενίσχυση ικαιούχων για την 221. Ενίσχυση ικαιούχων για την 222. Ενίσχυση ικαιούχων για την 223. Ενίσχυση ικαιούχων για την 224. Ενίσχυση ικαιούχων για την 225. Ενίσχυση ικαιούχων για την 226. Ενίσχυση ικαιούχων για την 227. Ενίσχυση ικαιούχων για την 228. Ενίσχυση ικαιούχων για την 229. Ενίσχυση ικαιούχων για την 230. Ενίσχυση ικαιούχων για την 231. Ενίσχυση ικαιούχων για την 232. Ενίσχυση ικαιούχων για την 233. Ενίσχυση ικαιούχων για την 234. Ενίσχυση ικαιούχων για την 235. Ενίσχυση ικαιούχων για την 236. Ενίσχυση ικαιούχων για την 237. Ενίσχυση ικαιούχων για την 238. Ενίσχυση ικαιούχων για την 239. Ενίσχυση ικαιούχων για την 240. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΛΗΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΛΙΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 9/10/2013 9/6/ ΧΡΙΣΤΟΣ-ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΧΛΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 8/10/2013 8/6/ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΥΣΑΝΙ ΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 17/10/ /6/ ΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΙΩΤΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- ΠΑΟΛΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 30/10/ /6/ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 29/9/ /5/ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 11/10/ /6/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡ ΑΜΑΝΕΛΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 28/9/ /5/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΛΕΜΕΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 20/9/ /5/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 7/10/2013 7/6/ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΡΚΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 27/9/ /5/ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 27/10/ /6/ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 25/9/ /5/ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 11/10/ /6/ ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΟΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 28/10/ /6/ ΝΑΤΑΛΙΑ ΒΑΡΣΑΜΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 11/10/ /6/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 30/9/ /5/ ΟΛΓΑ ΣΜΑΪΛΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 20/9/ /5/ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ ΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 26/9/ /5/ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΚΑΡΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 8/10/2013 8/6/ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΓΙΑΝΤΣΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/10/ /6/ ΜΑΡΙΑ ΡΑΜΠΟΤΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΘΕΟ ΩΡΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 3/10/2013 3/6/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1/10/2013 1/6/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 16 / 154

17 241. Ενίσχυση ικαιούχων για την 242. Ενίσχυση ικαιούχων για την 243. Ενίσχυση ικαιούχων για την 244. Ενίσχυση ικαιούχων για την 245. Ενίσχυση ικαιούχων για την 246. Ενίσχυση ικαιούχων για την 247. Ενίσχυση ικαιούχων για την 248. Ενίσχυση ικαιούχων για την 249. Ενίσχυση ικαιούχων για την 250. Ενίσχυση ικαιούχων για την 251. Ενίσχυση ικαιούχων για την 252. Ενίσχυση ικαιούχων για την 253. Ενίσχυση ικαιούχων για την 254. Ενίσχυση ικαιούχων για την 255. Ενίσχυση ικαιούχων για την 256. Ενίσχυση ικαιούχων για την 257. Ενίσχυση ικαιούχων για την 258. Ενίσχυση ικαιούχων για την 259. Ενίσχυση ικαιούχων για την 260. Ενίσχυση ικαιούχων για την 261. Ενίσχυση ικαιούχων για την 262. Ενίσχυση ικαιούχων για την 263. Ενίσχυση ικαιούχων για την 264. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΛΗΞΗΣ ΜΑΡΙΑ- ΑΝΑΗ ΜΙΧΑΗΛΙ ΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 11/10/ /6/ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΚΑΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΝΤΖΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 8/10/2013 8/6/ ΑΤΤΙΚΗΣ 8/10/2013 8/6/ ΑΤΤΙΚΗΣ 25/9/ /5/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 26/9/ /5/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΛΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 9/10/2013 9/6/ ΟΡΕΣΤΗΣ ΒΕΡΤΚΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2/10/2013 2/6/ ΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 22/9/ /5/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛΗΚΩΣΤΙ ΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2/10/2013 2/6/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΑΚΛΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21/9/ /5/ ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΤΖΗΤΣΑΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΟΥΛΛΟΣ Συστήµατα ΑΤΤΙΚΗΣ 22/10/ /6/ ΑΤΤΙΚΗΣ 25/9/ /5/ ΑΤΤΙΚΗΣ 6/10/2013 6/6/ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΦΕΛΑΓΓΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 11/10/ /6/ ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 25/9/ /5/ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2/10/2013 2/6/ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Συστήµατα ΑΤΤΙΚΗΣ 31/10/ /6/ ΑΤΤΙΚΗΣ 10/10/ /6/ ΡΕΒΕΚΚΑ ΓΚΟΓΚΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 25/9/ /5/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 17 / 154

18 265. Ενίσχυση ικαιούχων για την 266. Ενίσχυση ικαιούχων για την 267. Ενίσχυση ικαιούχων για την 268. Ενίσχυση ικαιούχων για την 269. Ενίσχυση ικαιούχων για την 270. Ενίσχυση ικαιούχων για την 271. Ενίσχυση ικαιούχων για την 272. Ενίσχυση ικαιούχων για την 273. Ενίσχυση ικαιούχων για την 274. Ενίσχυση ικαιούχων για την 275. Ενίσχυση ικαιούχων για την 276. Ενίσχυση ικαιούχων για την 277. Ενίσχυση ικαιούχων για την 278. Ενίσχυση ικαιούχων για την 279. Ενίσχυση ικαιούχων για την 280. Ενίσχυση ικαιούχων για την 281. Ενίσχυση ικαιούχων για την 282. Ενίσχυση ικαιούχων για την 283. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΛΗΞΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 27/9/ /5/ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΑΡΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 27/9/ /5/ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 27/9/ /5/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 26/9/ /5/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΙΑΚΜΑΝΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 10/10/ /6/ ΣΟΦΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 9/10/2013 9/6/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΙ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΝ ΡΩΝΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 22/9/ /5/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 9/10/2013 9/6/ ΙΩΑΝΝΑ ΜΗΤΣΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 30/10/ /6/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 6/10/2013 6/6/ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΛΑΜΑΡΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 9/10/2013 9/6/ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 25/9/ /5/ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ- ΗΡΩ ΑΓΑΠΗΤΟΥ- ΚΥΡΙΤΣΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 20/9/ /5/ ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23/9/ /5/ Ενίσχυση ικαιούχων για την ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΡ Α Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 7/10/2013 7/6/ Ενίσχυση ικαιούχων για την ΜΑΡΙΑ ΧΑΣΟΥΡΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 23/10/ /6/ Ενίσχυση ικαιούχων για την ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 11/10/ /6/ Ενίσχυση ικαιούχων για την ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΗΣΑΒΒΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 21/10/ /6/ Ενίσχυση ικαιούχων για την ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 1/10/2013 1/6/ Ενίσχυση ικαιούχων για την ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΥΜΙΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 11/10/ /6/ Ενίσχυση ικαιούχων για την ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 11/10/ /6/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 18 / 154

19 291. Ενίσχυση ικαιούχων για την 292. Ενίσχυση ικαιούχων για την 293. Ενίσχυση ικαιούχων για την 294. Ενίσχυση ικαιούχων για την 295. Ενίσχυση ικαιούχων για την 296. Ενίσχυση ικαιούχων για την 297. Ενίσχυση ικαιούχων για την 298. Ενίσχυση ικαιούχων για την 299. Ενίσχυση ικαιούχων για την 300. Ενίσχυση ικαιούχων για την 301. Ενίσχυση ικαιούχων για την 302. Ενίσχυση ικαιούχων για την 303. Ενίσχυση ικαιούχων για την 304. Ενίσχυση ικαιούχων για την 305. Ενίσχυση ικαιούχων για την 306. Ενίσχυση ικαιούχων για την 307. Ενίσχυση ικαιούχων για την 308. Ενίσχυση ικαιούχων για την 309. Ενίσχυση ικαιούχων για την 310. Ενίσχυση ικαιούχων για την 311. Ενίσχυση ικαιούχων για την 312. Ενίσχυση ικαιούχων για την 313. Ενίσχυση ικαιούχων για την 314. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΛΗΞΗΣ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 25/10/ /6/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 30/9/ /5/ ΑΝ ΡΕΑΣ ΝΤΩΝΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 20/9/ /5/ ΕΛΕΝΗ ΚΩΣΤΙ ΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 10/10/ /6/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΑΝΝΑ ΚΟΣΜΙ ΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 20/9/ /5/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 6/10/2013 6/6/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙ ΑΛΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 13/10/ /6/ ΗΛΙΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΧΑΤΣΑΚΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 7/10/2013 7/6/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2/10/2013 2/6/ ΚΟΥΤΣΑΚΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 10/10/ /6/ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΜΗ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 8/10/2013 8/6/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 26/9/ /5/ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 22/9/ /5/ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 21/9/ /5/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑ ΑΚΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 4/10/2013 4/6/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 10/10/ /6/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24/9/ /5/ ΑΤΤΙΚΗΣ 1/10/2013 1/6/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΜΟΣΙΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 31/10/ /6/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΑΛΑΜΑΓΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΑΤΤΙΚΗΣ 2/10/2013 2/6/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 19 / 154

20 315. Ενίσχυση ικαιούχων για την 316. Ενίσχυση ικαιούχων για την 317. Ενίσχυση ικαιούχων για την 318. Ενίσχυση ικαιούχων για την 319. Ενίσχυση ικαιούχων για την 320. Ενίσχυση ικαιούχων για την 321. Ενίσχυση ικαιούχων για την 322. Ενίσχυση ικαιούχων για την 323. Ενίσχυση ικαιούχων για την 324. Ενίσχυση ικαιούχων για την 325. Ενίσχυση ικαιούχων για την 326. Ενίσχυση ικαιούχων για την 327. Ενίσχυση ικαιούχων για την 328. Ενίσχυση ικαιούχων για την 329. Ενίσχυση ικαιούχων για την 330. Ενίσχυση ικαιούχων για την 331. Ενίσχυση ικαιούχων για την 332. Ενίσχυση ικαιούχων για την 333. Ενίσχυση ικαιούχων για την 334. Ενίσχυση ικαιούχων για την 335. Ενίσχυση ικαιούχων για την 336. Ενίσχυση ικαιούχων για την 337. Ενίσχυση ικαιούχων για την 338. Ενίσχυση ικαιούχων για την 339. Ενίσχυση ικαιούχων για την ΛΗΞΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΚΟΡΤΣΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2/10/2013 2/6/ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΑΡΣΕΝΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 10/10/ /6/ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 31/10/ /6/ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑ ΙΚΟΛΙΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΜΙΧΑΗΛ ΑΒΟΡΙΤΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23/9/ /5/ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΖΑΡΤΖΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 25/9/ /5/ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21/9/ /5/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 11/10/ /6/ ΜΑΞΙΜΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 3/10/2013 3/6/ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΙ Η Συστήµατα ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 20/9/ /5/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΛΑΝΙ ΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 22/9/ /5/ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΟΥΣΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 24/9/ /5/ ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 7/10/2013 7/6/ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 16/10/ /6/ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΜΑΝΙ ΟΥ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 10/10/ /6/ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΤΙΩΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 8/10/2013 8/6/ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΣΙΑΠΑΝΤΑΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 17/10/ /6/ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝ ΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΛΕΙΑ ΦΑΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1/10/2013 1/6/ ΑΤΤΙΚΗΣ 10/10/ /6/ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 29/9/ /5/ ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΠΤΗΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΑΤΤΙΚΗΣ 26/9/ /5/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΚΟΣ Κατηγορία 1: Κτήρια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 20/9/ /5/ ΜΙΡΑΝΤΑ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΒΑΡΒΕΡΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21/9/ /5/ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 8/10/2013 8/6/ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 20 / 154

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-9-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/10783/783 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29.12.2014 Α.Π.: Οικ.: 78055/2932 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αθήνα, 29.12.2014 Α.Π.: Οικ.: 78055/2932 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Αθήνα, 2 Απριλίου 2015

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΟΜΗ ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Μονάδα Β1 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 πληροφορίες: Λ. Μπιλιµπάση Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιος είναι ο σκοπός του Προγράµµατος αυτού; Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού & Εφαρµογής ράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 210 3893546 1. κα Καλλιόπη Οικονόµου 2. κα Μαρία Σιακαντάρη

Τηλ : 210 3893546 1. κα Καλλιόπη Οικονόµου 2. κα Μαρία Σιακαντάρη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΑΠ: 69377/ Ο 6583 Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Γενική ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών ιεύθυνση Οικονοµικής ιαχείρισης Τµήµα Εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ. 210-5531742 / 210-5531744 / FAX 210-5531755 Σκαραµαγκάς 22-Μαϊ-13 Α/Α Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005).

1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα 23.12.2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: Οικ. 28519/3298 II ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ υποψηφίων της αριθ. Αριθµός 1/644Μ/2008 προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων µε σειρά προτεραιότητας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ./2007 ΟΠΩΣ ΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 539/20-8-200 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 3oυ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ /2007 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 2/2014 ΣΟΧ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 201 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : Ο ΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 2/2014 ΣΟΧ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 201 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : Ο ΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 2/2014 ΣΟΧ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: 10677, Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Στουπή Τηλέφωνο: 2131500771 Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πληροφορίες: Γ.Καναβάκης Πικέρµι 16/10/2014 email :gkanav@cres.gr Αρ. Πρ.: 507 /ΕΦ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : 62 - INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 10:34:33 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Π Ο Φ Α Σ Η

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 Ειδικότητα : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 Ειδικότητα : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ανακοίνωση : ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ.: 22/2015 560 00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 4339 ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 707596000 Οχι 1 12 8,44 56 800 0 0 0 0 0 337,60 392 1 Οχι 1.529,60 1 4257 ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ( ΛΚ Μ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 29 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΚΟΡΙΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1 ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΚΟΡΙΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι προφορικές εξετάσεις των επιτυχόντων του προκριµατικού σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 5/11/2013 Αρ.πρωτ. 3.30443/5.18612

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 5/11/2013 Αρ.πρωτ. 3.30443/5.18612 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ. Από : ΑΒΕΛΙ Η ΤΑΤΙΑΝΑ Εως : ΒΡΟΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ. Από : ΑΒΕΛΙ Η ΤΑΤΙΑΝΑ Εως : ΒΡΟΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015 ΚΑ ΤΑ Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α/Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 110 Από : ΑΒΕΛΙ Η ΤΑΤΙΑΝΑ Εως : ΒΡΟΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣ 2ο 111 Από : ΓΑΒΑΛΙΑΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΔΗ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΔΗ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) Αθήνα, 28 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ: 2031 / Φ.97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. /νση Αγ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.24 11:34:08 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Θ9ΥΟΡΙΝ-0ΔΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ" με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 807 / 203 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 807 / 203 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 2013-14: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε2 2 ΛΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013-14: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε2

1 ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 2013-14: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε2 2 ΛΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013-14: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε2 Τμήμα Είδος Περιγραφή ΤΜΠ Ομάδα Μαθημάτων Θεωρίας ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ένταξη 1 ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ Ε2 2 ΛΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε2 3 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε2, ΠΡΟΓΡΑΜ/ΟΣ Ε2, ΘΕΩΡ. ΠΛΗΡ. Ε2, Β Ε4 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΘ-ΝΝΨ. Αθήνα: 22/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1926

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΘ-ΝΝΨ. Αθήνα: 22/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1926 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ταχ. /νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:52:05 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΜΚΡΟΡΙΝ-ΥΥΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: Β4ΣΙΩΗΔ-Τ4Ψ Αριθ. Απόφασης 348/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισµό ανώτατου

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:41:01 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω6Ε7ΟΡΙΝ-46Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση :Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997).

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-3-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1659/A.A.718 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-0ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-0ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. 1576 Προς τα σωµατεία : Αθήνα 23 εκεµβρίου 2013 ΕΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΟΧ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ο. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΧΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΠΙΣ ΣΧΟ ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Στην Αθήνα σήµερα Πέµπτη 5 Ιουνίου 2014 συνεδρίασε η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης 108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.25 11:43:58 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω3ΛΔΟΡΙΝ-ΜΣΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..6η/2015.. της..02/03/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..38/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : 1/133Μ/2009 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ( ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ) ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr

ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr Την Κυριακή 27/4/2014 κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ξάνθης η δήλωση υποψηφιότητας της Δημοτικής Κίνησης ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΞΑΝΘΗ. Πρόκειται για ένα πραγματικά νέο ψηφοδέλτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 77ΞΙΛ-1ΙΩ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 14:17:20 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΜΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΜΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:

Η Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 11527 Πληροφορίες: Καράλης Κ.- Κατής Γ. Τηλέφωνο :2131501160 Fax : 2131501151 Email : kkaralis@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα