ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 19/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 19/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ"

Transcript

1 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 19/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 6η Φεβρουαρίου 2012, ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00, µε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: ηµήτριος Κυριτσάκης Μέλη: Ιωάννης Μπιτούνης, ηµήτριος Λουκάς, Εµµανουέλα Τρούλη, Νικόλαος Τραυλός, ηµήτριος ανηλάτος, Φραγκίσκος Αρµάος, λόγω κωλύµατος τακτικού µέλους Τα λοιπά τακτικά ή /και αναπληρωµατικά µέλη καίτοι προσκληθέντα δεν συµµετείχαν λόγω δικαιολογηµένου κωλύµατος. Γραµµατέας : Ηλιάνα Κούτρα. Θέµα της συνεδρίασης ήταν η γνωµοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, βάσει του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/2011) επί του αιτήµατος εξαίρεσης από τις διατάξεις του ν. 3919/2011 «Αρχή της Επαγγελµατικής Ελευθερίας, Κατάργηση Αδικαιολόγητων Περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων» του καθεστώτος αδειοδοτήσεων της εµπορίας και της παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούµενων φυτικών ειδών και εµπορίας λιπασµάτων, αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Με το υπ αριθ /11026/ αίτηµα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων προς τη ιεύθυνση Νοµοπαρασκευαστικού έργου του Υπουργείου Οικονοµικών, το οποίο µας διαβιβάστηκε µε το υπ αρ. πρ. 6795/ έγγραφο, κατατέθηκε αίτηµα διατήρησης του καθεστώτος αδειοδοτήσεων: α) της εµπορίας και παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούµενων φυτικών ειδών µε βάση τα οριζόµενα στο ν. 1564/1985 και 1

2 β) της εµπορίας λιπασµάτων, αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε βάση τα οριζόµενα στο ν. 1565/1985. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, αφού έλαβε υπόψη της το σχετικό αίτηµα, τις διατάξεις των ν. 3919/2011 και ν. 3959/2011 και την υπ αριθµ. πρωτ. 705/ εισήγηση της Γενικής ιεύθυνσης Ανταγωνισµού, ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ N. 3919/ Σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 3 του ν. 3959/2011 περί Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισµού, η Επιτροπή Ανταγωνισµού είτε µε δική της πρωτοβουλία είτε ύστερα από αίτηµα που υποβάλλει ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή άλλος αρµόδιος Υπουργός, διατυπώνει γνώµη σχετικά µε σχέδια νόµων και λοιπών κανονιστικών ρυθµίσεων που µπορούν να εισαγάγουν εµπόδια στη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισµού. 2. Η παρούσα απόφαση αναφέρεται στο δικαιολογηµένο χαρακτήρα και τη συµβατότητα περιορισµών και απαιτήσεων προηγούµενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγελµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης µε τις διατάξεις περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού, στο πλαίσιο της σχεδιαζόµενης προώθησης κανονιστικής ρύθµισης 1 για την εξαίρεση από τις διατάξεις του ν. 3919/2011 από το Υπουργείο Οικονοµικών. Με τις υπ αριθ. πρωτ. 5561/ και 6347/ επιστολές του Υπουργείου Οικονοµικών 2, η Επιτροπή Ανταγωνισµού κλήθηκε να γνωµοδοτήσει για τα αιτήµατα εξαίρεσης (είτε για διατήρηση περιορισµών στην άσκηση του επαγγέλµατος είτε για τη διατήρηση 1 Λόγω παρέλευσης του χρονικού διαστήµατος των 4 µηνών και της νοµοθετικής εξουσιοδότησης για έκδοση Προεδρικού ιατάγµατος, σε επιστολή του το Υπ. Οικονοµικών αναφέρει ότι θα προωθήσει για ψήφιση στη Βουλή ενιαίο νόµο, για την εξαίρεση από τις διατάξεις του ν. 3919/2011 των επαγγελµάτων για τα οποία θα προκύψει θετική γνωµοδότηση (βλ. σχετικά το υπ αριθµ. πρωτ. 5561/ έγγραφο του Υπ. Οικονοµικών). Περαιτέρω, βλ. σχετικά το υπ αριθµ. πρωτ. 508/ του Γεν. Γραµµατέα του Υπ. Οικονοµικών, στο οποίο επισηµαίνεται ότι οι διατάξεις, οι οποίες περιλαµβάνονται στην πρόταση του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής », δεν αναιρούν την πρόθεση να καταρτιστεί ενιαίος νόµος, που θα περιλαµβάνει εξαιρέσεις του ν. 3919/2011 και επί των οποίων έχει κληθεί να γνωµοδοτήσει η Επιτροπή Ανταγωνισµού. 2 Είχε προηγηθεί η υπ αρ. πρ /1073/ επιστολή του Υπουργείου Οικονοµικών προς τους αρµόδιους φορείς. 2

3 έκδοσης προηγούµενης διοικητικής άδειας) των φορέων από την εφαρµογή του ν. 3919/2011 για συγκεκριµένα επαγγέλµατα. 3. Πιο συγκεκριµένα, µε τη δηµοσίευση του ν. 3919/2011 στις 2 Μαρτίου του 2011 προωθείται η Αρχή της Επαγγελµατικής Ελευθερίας και η κατάργηση των αδικαιολόγητων περιορισµών στην άσκηση των επαγγελµάτων. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011 προβλέπεται ως γενική αρχή ότι οι περιορισµοί που ισχύουν στη νοµοθεσία και αφορούν στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων καταργούνται µετά την πάροδο 4 µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου ήτοι στις 2 Ιουλίου Στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου αναφέρονται οι νοούµενοι από το Νόµο περιορισµοί, οι οποίοι καταργούνται όπως numerus clausus, γεωγραφικοί περιορισµοί, περιορισµοί σχετικοί µε την οργάνωση και διάρθρωση της επιχείρησης, καθώς και τη διάθεση του προϊόντος, κατώτατες τιµές κ.α. Στην παρ. 4 του άρθρου 2 προβλέπεται ότι για την εξυπηρέτηση επιτακτικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος είναι δυνατή η θέσπιση εξαιρέσεως και η διατήρηση υφιστάµενων περιορισµών, µε την προϋπόθεση ότι ο περιορισµός αυτός δεν εισάγει άµεσα ή έµµεσα διακρίσεις ανάλογα µε την ιθαγένεια ή όσον αφορά στις επιχειρήσεις ανάλογα µε την έδρα τους. Η θέσπιση εξαιρέσεων προβλέπεται ότι µπορεί να γίνει µε Προεδρικό ιάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του καθ ύλην αρµόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών εντός τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος του νόµου, στην περίπτωση που η διατήρηση του περιορισµού, ως έχει ή µε ηπιότερη µορφή, επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος, συνάµα δε πληρούνται και οι απαιτήσεις της αρχής της αναλογικότητας. 4. Το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3919/2011 καταργεί την απαίτηση προηγούµενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλµατος µετά την πάροδο 4 µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου ήτοι στις 2 Ιουλίου Συγκεκριµένα, ο νόµος προβλέπει ότι το επάγγελµα ασκείται ελεύθερα µετά την πάροδο τριµήνου από την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεώς του, συνοδευόµενη από τα νόµιµα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων, στην κατά τις ισχύουσες στο χρονικό εκείνο σηµείο διατάξεις αρµόδια προς αδειοδότηση διοικητική αρχή. Παράλληλα, δίνεται στην αρµόδια αρχή το δικαίωµα να λειτουργήσει κατασταλτικά και εντός τριών (3) µηνών από τη λήψη της αναγγελίας, να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλµατος στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόµιµες 3

4 προϋποθέσεις. Στην παρ. 2 του άρθρου 3 προβλέπεται αντίστοιχα η θέσπιση εξαιρέσεως µε προεδρικό διάταγµα 3 εντός τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 3919/2011, για τη διατήρηση του νοµικού καθεστώτος της προηγούµενης διοικητικής άδειας αν αυτό επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος και µε την επιφύλαξη της αρχής της αναλογικότητας. 5. Η γνωµοδότηση περιορίζεται στην εξέταση του ανωτέρω αιτήµατος µε κατευθυντήριες γραµµές τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν τον ελεύθερο ανταγωνισµό, όπως εξάλλου προβλέπεται και στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3919/2011, καθώς και στην εξέταση του δικαιολογηµένου, εύλογου και αναλογικού χαρακτήρα των προς διατήρηση απαιτήσεων προηγούµενης διοικητικής άδειας. Οι κατωτέρω θέσεις είναι αυστηρά γενικές και δεν αναφέρονται σε συγκεκριµένες συµπεριφορές, οι οποίες κρίνονται µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 και 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΣΛΕΕ»), ενώ δεν δεσµεύουν την Επιτροπή Ανταγωνισµού σε υπάρχουσες ή µέλλουσες διαδικασίες και υποθέσεις. Αναφέρονται σε ζητήµατα ουσίας του δικαίου του ανταγωνισµού 4, ενώ δεν άπτονται ζητηµάτων διαδικασίας και τύπου θέσπισης των εξαιρέσεων. εν δεσµεύουν, επίσης, την Επιτροπή Ανταγωνισµού σε υπάρχουσες ή µελλοντικές υποθέσεις και διαδικασίες, και, ενδεικτικά, σε σχέση µε τυχόν ρυθµιστικά εµπόδια που δεν περιλαµβάνονται στο ως άνω αίτηµα. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού επιφυλάσσεται να επανέλθει στο µέλλον αναφορικά µε κινδύνους εµφάνισης αντιανταγωνιστικών συνεπειών, κατά την εξειδίκευσή τους από το νοµοθέτη ή την εκτελεστική εξουσία. ΙΙ. ΑΙΤΗΜΑ 6. Με το υπ αριθµ /11026/ αίτηµα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 5 προς τη ιεύθυνση Νοµοπαρασκευαστικού έργου του Υπουργείου Οικονοµικών, το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία µε το υπ αρ. πρ. 6795/ έγγραφο, κατατέθηκε αίτηµα διατήρησης του καθεστώτος 3 Βλ. ανωτ. υποσηµείωση 1. 4 Παρόλο που ορισµένοι περιορισµοί, οι οποίοι αναλύονται στις επόµενες ενότητες της παρούσας, δεν φαίνεται να εµπίπτουν κατ αρχήν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 3919/2011, αποτελούν αντικείµενο εξέτασης, καθώς είναι στενά συνδεδεµένοι µε το σύστηµα πρόσβασης και άσκησης των εξεταζόµενων οικονοµικών δραστηριοτήτων και ενδέχεται να επηρεάζουν ουσιαστικά το επίπεδο ανταγωνισµού στη συγκεκριµένη αγορά υπηρεσιών. 5 Συγκεκριµένα από τη ιεύθυνση Εισροών Φυτική Παραγωγής. 4

5 αδειοδοτήσεων: ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ α) της εµπορίας και παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούµενων φυτικών ειδών 6 µε βάση τα οριζόµενα στο ν. 1564/1985 και β) της εµπορίας λιπασµάτων 7, αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε βάση τα οριζόµενα στο ν. 1565/ Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε την υπ αρ. πρ. 8550/ επιστολή του επισηµαίνει ότι το σύστηµα των αδειοδοτήσεων των εν λόγω δραστηριοτήτων είναι απαραίτητο, καθώς αποσκοπεί στην εξασφάλιση των προδιαγραφών που στόχο έχουν την προστασία του χρήστη και του καταναλωτή, την προστασία της υγείας των ζώων και των φυτών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη δηµόσια ασφάλεια (λιπάσµατα), µέσω της ρύθµισης θεµάτων που αφορούν στην παραγωγή και διακίνηση πολλαπλασιαστικού υλικού και λιπασµάτων για την παραγωγή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου και των ζώων, θεµάτων σχετικών µε γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς, αποφυγή ρύπανσης εδαφών και υπόγειων υδάτων και της εκρηκτικότητας των αζωτούχων λιπασµάτων. Επιπλέον, σηµειώνουν, ότι ο εκ των υστέρων έλεγχος δεν αρκεί, καθώς οι προµηθευτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί πριν την άσκηση της δραστηριότητας και να είναι καταγεγραµµένοι. 6 Η άδεια λειτουργίας φυτωριακής επιχείρησης παραγωγής και εµπορίας δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού, θεσπίστηκε µε την Υ.Α /224/1995 (ΦΕΚ Β 58). Η άδεια χορηγείται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, πληροί της προϋποθέσεις και τηρεί τα οριζόµενα στην προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση και το π.δ. 135/1987 (ΦΕΚ Α 74). Προϋπόθεση χορήγησης της άδειας είναι η επιχείρηση να διαθέτει τεχνικό σύµβουλο ασολόγο ή Γεωπόνο πανεπιστηµιακής σχολής ή τεχνολόγο ασοπονίας ή Γεωπονίας, όταν το παραγόµενο υλικό προορίζεται για αναδασωτικούς σκοπούς. Επισηµαίνεται, ότι η ανωτέρω άδεια λειτουργίας ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), από το οποίο δεν στάλθηκε οποιοδήποτε αίτηµα εξαίρεσης ως την συζήτηση της παρούσας γνωµοδότησης. Επίσης, ο ν. 1564/1985 στο άρθρο 1 αναφέρει ότι «Οι διατάξεις του νόµου αυτού εφαρµόζονται για το πολλαπλασιαστικό υλικό όλων των καλλιεργούµενων φυτικών ειδών εκτός από τα δασικά». 7 Σηµειώνεται ότι για την παραγωγή, τυποποίηση, ανάµιξη και άλλες διαδικασίες επεξεργασίας λιπάσµατος απαιτείται η ίδρυση βιοτεχνικής ή βιοµηχανικής επιχείρησης αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας από την οποία δεν εστάλη οιοδήποτε αίτηµα εξαίρεσης για διατήρηση προηγούµενης διοικητικής άδειας έως την συζήτηση της παρούσας Γνωµοδότησης. Επιπλέον, επισηµαίνεται ότι το αίτηµα, το οποίο εστάλη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, περιοριζόταν στην άδεια ασκήσεως εµπορίας λιπασµάτων και δεν επεκτεινόταν στην άδεια κυκλοφορίας και εισαγωγής λιπασµάτων (βλ. άρθρο 4 ν. 1565/1985). 5

6 ΙΙΙ. ΤYΠΟΙ Α ΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 8. Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κυρίως για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος ελέγχει την παραγωγή και εµπορία πολλαπλασιαστικού υλικού και λιπασµάτων και εκδίδει προς τούτο συγκεκριµένες άδειες για τις εν λόγω δραστηριότητες. 9. Συγκεκριµένα εκδίδονται: α) άδειες εµπορίας λιπασµάτων, β) άδειες παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού και γ) εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού. Α) Άδειες Εµπορίας Λιπασµάτων 10. Το νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τις άδειες εµπορίας λιπασµάτων είναι α) ο ν. 1565/1985 «Λιπάσµατα» (ΦΕΚ Α 164), όπως ισχύει σήµερα, µετά την τροποποίηση διατάξεων του καθώς και β) η εκδοθείσα κατ εξουσιοδότηση του ως άνω νόµου απόφαση του Υπουργού Γεωργίας υπ' αριθ. Υ.Α /5925/1999 «Άδειες εµπορίας Λιπασµάτων τύπου Α ή Β» (ΦΕΚ Β 1939), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 11. Οι άδειες εµπορίας λιπασµάτων που εκδίδονται χωρίζονται σε άδειες τύπου Α (µικρές άδειες), οι οποίες χορηγούνται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που πωλούν λιπάσµατα αποκλειστικά και µόνο στον τελικό χρήστη και σε άδειες τύπου Β (µεγάλες άδειες), οι οποίες χορηγούνται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 8 που πωλούν λιπάσµατα τόσο στις επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια εµπορίας λιπασµάτων τύπου Α όσο και στον τελικό χρήστη Για τη χορήγηση της άδειας εµπορίας λιπασµάτων προβλέπεται ότι: α) Απαιτείται η πλήρης απασχόληση στην επιχείρηση πτυχιούχου 10 γεωτεχνικού των κλάδων γεωπόνων ή δασολόγων ή πτυχιούχου ανωτάτης πανεπιστηµιακής σχολής άλλων κλάδων µε εξειδίκευση στους τοµείς εδαφολογίας - θρέψης φυτών ή 8 Βλ. σχετικά άρθρο 1 του ν. 1565/ Βλ. σχετικά άρθρο 4 του ν. 1565/ Βλ. σχετικά άρθρο 1 της Υ.Α /5925/

7 πτυχιούχου τεχνολόγου γεωπονίας 11 ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ του τµήµατος φυτικής παραγωγής ή του τµήµατος θερµοκηπιακών καλλιεργειών και ανθοκοµίας 12 ή του τµήµατος διοίκησης γεωργικών εκµεταλλεύσεων των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, ο οποίος πρέπει να είναι ικανός να παρέχει στον αγρότη-χρήστη του λιπάσµατος κάθε είδους οδηγίες σχετικά µε το προϊόν, συµβουλές για την αναγκαιότητα λίπανσης, τον τρόπο λίπανσης και οδηγίες για την ορθολογική χρήση των λιπασµάτων για την προστασία του περιβάλλοντος. β) Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένος σε επαγγελµατικό Επιµελητήριο. Τέλος, γενικά απαιτείται η ύπαρξη αποθηκευτικών χώρων για τα λιπάσµατα, ώστε να προστατεύονται από τα καιρικά φαινόµενα και τις συνθήκες, που µπορεί να τα αλλοιώσουν ή να τα υποβαθµίσουν, καθώς και να τηρούνται οι όροι ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος 13. Συναφή µε τις ανωτέρω προϋποθέσεις είναι και τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται Συγκεκριµένα, απαιτείται, µεταξύ άλλων, βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελµατικό επιµελητήριο, ακριβές αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλµατος γεωτεχνικού 15, 11 Βλ. σχετικά το π.δ. 109/1989 (ΦΕΚ Α 47) για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα πτυχιούχων των τµηµάτων φυτικής παραγωγής, θερµοκηπιακών καλλιεργειών και ανθοκοµίας, δασοπονίας, γεωργικών εκµεταλλεύσεων κ.ά. των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Στο ανωτέρω προεδρικό διάταγµα ορίζεται ότι οι ανωτέρω πτυχιούχοι µε την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελµα στο πλαίσιο των οριζόµενων σε αυτό επαγγελµατικών δικαιωµάτων. 12 Πρέπει να σηµειωθεί, ότι η εν λόγω απόφαση ακυρώθηκε εν µέρει µε την υπ αριθµ. 3107/2001 απόφαση του ΣτΕ µε την οποία κρίθηκε, ότι «η εν λόγω ΥΑ είναι ακυρωτέα κατά το µέρος της που θέτει ως προϋπόθεση για τη λήψη της άδειας την απασχόληση στην οικεία επιχείρηση τεχνολόγων γεωπονίας, πτυχιούχων αποκλειστικώς του τµήµατος Φυτικής Παραγωγής, αποκλείοντας τους πτυχιούχους του τµήµατος Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας». 13 Με το υπ αρ. πρ. 8550/ (σελ.5) έγγραφό του, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σηµειώνει ότι σε σχέδιο νόµου που προετοιµάζεται προβλέπεται η τήρηση περαιτέρω απαιτήσεων, όπως ότι για την αποθήκευση των χύµα λιπασµάτων θα πρέπει να υπάρχουν χώροι στεγασµένοι, στεγανοποιηµένοι και καλά αεριζόµενοι µακριά από οικισµούς, ενώ για την αποθήκευση υγρών λιπασµάτων, θα πρέπει να λαµβάνονται επιπλέον κατάλληλα µέτρα συντήρησης των δεξαµενών των σωληνώσεων και των βαλβίδων για τη διασφάλιση από τον κίνδυνο διαρροής. 14 Το άρθρο 2 της Υ.Α /5925/1999 ορίζει ότι: «Για την χορήγηση αδειών εµπορίας τύπου A και Β απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά (ν. 2326/1995, ΦΕΚ Α 153), άρθρο 2 παρ. 7).α [..], β [..], γ. Ακριβές αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλµατος γεωτεχνικού, όσον αφορά το γεωπόνο ή δασολόγο [..]. Ακριβές αντίγραφο πτυχίου για το επιστηµονικό προσωπικό άλλων κλάδων, που πρέπει να συνοδεύεται από µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε περίπτωση εξειδίκευσης στους τοµείς εδαφολογίαςθρέψης φυτών. δ. Βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελµατικό επιµελητήριο ε. Ακριβές αντίγραφο της σύµβασης πρόσληψης και πλήρους απασχόλησης του προσωπικού του άρθρου 1 περ. α της απόφασης καθώς και υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι διαθέτει το ειδικό προσωπικό του ανωτέρω άρθρου καθ' όλες τις ώρες λειτουργίας του καταστήµατος στ. [..]». 15 Βλ. σχετικά το ν. 1474/1984 (ΦΕΚ Α 128) για το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 1 του οποίου ορίζεται ότι «µέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι υποχρεωτικά όλοι οι γεωτεχνικοί: α) γεωπόνοι, δασολόγοι εφόσον είναι πτυχιούχοι αα) της Ανώτατης Γεωπονικής 7

8 όσον αφορά στο γεωπόνο ή δασολόγο και ακριβές αντίγραφο πτυχίου για το επιστηµονικό προσωπικό άλλων κλάδων, που πρέπει να συνοδεύεται από µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, σε περίπτωση εξειδίκευσης στους τοµείς εδαφολογίαςθρέψης φυτών. Επιπλέον, οι άδειες εµπορίας λιπασµάτων τύπου Α και Β είναι ατοµικές και δεν µεταβιβάζονται, εκχωρούνται, ή κληρονοµούνται σε περίπτωση µεταβίβασης, εκχώρησης ή κληρονοµίας της επιχείρησης 16. Περαιτέρω, προβλέπεται, ότι αλλαγή εντύπου άδειας 17, δεν γίνεται στις περιπτώσεις αλλαγής επωνυµίας ανωνύµων εταιριών ή όταν η αλλαγή της επωνυµίας γίνεται εξαιτίας αλλαγής της εταιρικής µορφής ή της σύνθεσης των εταίρων ή των µετόχων ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου. Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 7 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης Υ.Α /5925/1999, απαιτείται η έκδοση νέας άδειας και η καταβολή του ισχύοντος κάθε φορά παραβόλου. Τέλος, υπάρχουν εξαιρέσεις της υποχρέωσης κατοχής άδειας εµπορίας ορισµένων λιπασµάτων σε ερασιτέχνες καλλιεργητές 18. Σχολής Αθηνών, ββ) των Τµηµάτων Γεωπονίας, ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και Κτηνιατρικής της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστηµών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης στ) Αναγνωρισµένων ισότιµων Σχολών της αλλοδαπής». Επίσης, µε το π.δ. 344/2000 για την άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού ορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του ανωτέρω νόµου. 16 Βλ. άρθρο 6 της Υ.Α /5925/ Σύµφωνα µε το άρθρο 7 της Υ.Α /5925/1999: «1. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ισχύος των αδειών τύπου Α και Β αλλάξει η έδρα ή η επωνυµία της επιχείρησης ή και τα δύο, µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου, γίνεται αλλαγή του εντύπου της χορηγηθείσας αδείας µε το νέο στο οποίο αναγράφονται οι αλλαγές που επήλθαν. Η αλλαγή γίνεται χωρίς να απαιτείται καταβολή νέου παραβόλου και χωρίς αλλαγή του αριθµού µητρώου της επιχείρησης. Το νέο έντυπο ισχύει για το αποµένον µέχρι την συµπλήρωση του χρονικού διαστήµατος της πενταετίας ή τριετίας, ανάλογα µε την άδεια τύπου Α ή Β, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2326/1995 (ΦΕΚ Α' 153). Το έντυπο της αρχικής άδειας της οποίας ζητείται η αλλαγή, επιστρέφεται στην υπηρεσία που το χορήγησε, ακυρώνεται και καταχωρείται στον τηρούµενο φάκελο της επιχείρησης. 2. Αλλαγή εντύπου αδείας, σύµφωνα µε την παρ. 1, δεν γίνεται στις περιπτώσεις αλλαγής επωνυµίας ανωνύµων εταιρειών ή όταν η αλλαγή της επωνυµίας γίνεται εξαιτίας αλλαγής της εταιρικής µορφής ή της σύνθεσης των εταίρων ή των µετόχων ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η έκδοση νέας αδείας και η καταβολή του ισχύοντος κάθε φορά παραβόλου». 18 Σύµφωνα µε το άρθρο 8 της Υ.Α /5925/1999 «Εξαιρούνται της υποχρέωσης κατοχής αδείας εµπορίας λιπασµάτων τύπου Α, τα πρόσωπα που διαθέτουν λιπάσµατα, αποκλειστικά και µόνο σε ερασιτέχνες καλλιεργητές και σε µικροσυσκευασίες κατά κατηγορία λιπάσµατος, όπως καθορίζεται ακολούθως: α. Λιπάσµατα στερεά, ανόργανα και οργανικά, απλά ή σύνθετα ή µικτά των τριών (3) κύριων και δευτερευόντων θρεπτικών στοιχείων, εµπλουτισµένα ή µη µε ιχνοστοιχεία καθώς και µίγµατα αυτών, µέχρι δύο (2) χιλιόγραµµα. β. Υδατοδιαλυτά - κρυσταλλικά και υγρά λιπάσµατα των κυρίων και δευτερευόντων στοιχείων, µέχρι 0,5 χιλιόγραµµα ή λίτρα. γ. Ιχνοστοιχεία απλά ή µίγµατα αυτών οποιασδήποτε µορφής µέχρι 250 γραµµάρια ή κυβικά εκατοστά. δ. Λιπάσµατα των ανωτέρω κατηγοριών Α, Β και Γ στα οποία προστίθενται ασβέστιο (Ca), φυτορµόνες, ένζυµα, ρυθµιστές, βιταµίνες και άλλες παρόµοιες ουσίες, µέχρι 250 γραµµάρια ή κυβικά εκατοστά». 8

9 14. Το ύψος των παραβόλων για την έκδοση της άδειας εµπορίας λιπασµάτων τύπου Α διαµορφώνεται στα 586,94 ευρώ και για τις τύπου Β, 3.521, Οι άδειες είναι περιορισµένης ισχύος και ανανεώνονται ως εξής: κάθε πέντε χρόνια οι άδειες τύπου Α και κάθε τρία χρόνια οι άδειες Τύπου Β, µε την ίδια διαδικασία όπως αυτή της αρχικής έκδοσης και καταβάλλοντας το 30% του ύψους του παραβόλου έκδοσης 20. Έως την συζήτηση της παρούσας είχαν εκδοθεί δύο χιλιάδες διακόσιες δεκαεννιά (2919) άδειες εµπορίας Λιπασµάτων τύπου Α και διακόσιες σαράντα πέντε (245) άδειες εµπορίας Λιπασµάτων τύπου Β. Β) Άδειες Παραγωγής Πολλαπλασιαστικού Υλικού 15. Το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τις άδειες παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού είναι α) το άρθρο 4 του ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εµπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (ΦΕΚ Α' 164), όπως ισχύει σήµερα µετά την τροποποίηση διατάξεων του από τον ν. 2325/1995 (ΦΕΚ Α' 153), καθώς και β) οι υπουργικές αποφάσεις Υ.Α /1987 (ΦΕΚ Β 446), Υ.Α /224/1995 (ΦΕΚ Β 58), Υ.Α /2000 (ΦΕΚ Β 549) καθώς και η Υ.Α /1986 (ΦΕΚ Β 683). 16. Για την παραγωγή, από οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 21, πολλαπλασιαστικού υλικού που προορίζεται για εµπορία, απαιτείται άδεια λειτουργίας φυτωριακής ή σποροπαραγωγικής επιχείρησης Βλ. Υ.Α /1999 (ΦΕΚ Β 215): Αναπροσαρµογή παραβόλων εµπορίας λιπασµάτων και προφορική ενηµέρωση από το αρµόδιο Υπουργείο. 20 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 1565/1985, ορίζεται ότι η άδεια εµπορίας λιπασµάτων τύπου Α` ισχύει για πέντε (5) έτη και του τύπου Β για τρία (3) έτη και µπορεί να ανανεώνονται µετά τη λήξη τους ανά πενταετία και τριετία αντίστοιχα, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου. Οι αιτήσεις για την ανανέωση των αδειών τύπου Α και τύπου Β πρέπει να συνοδεύονται µε αποδεικτικό κατάθεσης παραβόλου ποσού ίσου µε το τριάντα τοις εκατό (30%) των παραβόλων που απαιτούνται για την έκδοση των αρχικών αδειών. 21 Άρθρο 2. «Κατά το νόµο αυτόν: 1. [ ]. 2. Πολλαπλασιαστικό υλικό φυτικών ειδών ή πολλαπλασιαστικό υλικό είναι οι σπόροι, κόνδυλοι και βολβοί, τα ριζώµατα, σποροφυτάρια, υποκείµενα και εµβόλια, καθώς και κάθε τµήµα φυτού που προορίζεται για την αναπαραγωγή του. [ ]». 22 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εµπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (ΦΕΚ Α' 164), όπως ισχύει σήµερα µετά την τροποποίηση διατάξεων του από τον ν. 2325/1995 (ΦΕΚ Α' 153), µεταξύ των άλλων, ορίζεται ότι επιτρέπεται η παραγωγή για εµπορία πολλαπλασιαστικού υλικού από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εφόσον: α) έχει άδεια λειτουργίας σποροπαραγωγικής ή φυτωριακής επιχείρησης και β) έχει υποβάλει δήλωση για τον έλεγχο και την πιστοποίηση του υπό αναπαραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού. 9

10 17. Η άδεια λειτουργίας σποροπαραγωγικής επιχείρησης χορηγείται στα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία πληρούν τις απαιτούµενες, προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο ν. 1564/1985 και στην Υ.Α /1986 (ΦΕΚ Β 683), και διαθέτουν Γεωπόνο, πτυχιούχο ανώτατης πανεπιστηµιακής ή άλλης ανώτατης σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής πλήρους απασχόλησης 23. Οι απαιτούµενες εγκαταστάσεις διαφοροποιούνται ανάλογα µε το είδος της σποράς (βλέπε υπ αρ. πρ. 8550/ επιστολή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων). Την άδεια λειτουργίας 24 της σποροπαραγωγικής επιχείρησης χορηγεί ο Υπουργός Γεωργίας (νυν Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων). Η άδεια λειτουργίας σποροπαραγωγικής ισχύει για πέντε (5) χρόνια και µετά τη λήψη της µπορεί να ανανεώνεται 25 ανά πενταετία, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, εφόσον συνεχίσουν να υφίστανται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας που καθορίζονται µε τις αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας. 18. Η άδεια λειτουργίας φυτωριακής επιχείρησης (τύπου Α, Β, Γ) 26, χορηγείται στα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 27, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ν. 1564/1985 και στην Υ.Α /1987 (ΦΕΚ Β 446), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και απασχολούν ως υπεύθυνο του φυτωρίου, Γεωπόνο, πτυχιούχο ανώτατης γεωπονικής σχολής ή Τεχνολόγο Γεωπονίας κατεύθυνσης 23 Σύµφωνα µε το άρθρο 3 της Υ.Α / «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας σποροπαραγωγικής επιχείρησης» (ΦΕΚ Β 683) καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας: «Για τη χορήγηση της άδειας του άρθρου 1 η επιχείρηση πρέπει να: α) ιαθέτει Γεωπόνο ανωτάτης ή πανεπιστηµιακής σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής πλήρους απασχόλησης. β) Εξασφαλίζει εγκαταστάσεις υποδοµής, επεξεργασίας, τυποποίησης και εναποθήκευσης πολλαπλασιαστικού υλικού µε µηχανολογικό εξοπλισµό ανάλογο µε την ειδίκευση της επιχείρησης, όπως θερµοκήπια ή κλωβούς για περιπτώσεις παραγωγής σπόρων κηπευτικών όπου χρειάζονται. γ) ιαθέτει εργαστήριο αναλύσεων σπόρων µε θαλάµους ελέγχου ελαστικότητας, υγρασιόµετρα ακρίβειας καθώς και βοηθητικού τεχνικού εξοπλισµού. δ) ιαθέτει θάλαµο συντήρησης ασφαλιστικών αποθεµάτων βασικού πολλαπλασιαστικού υλικού και προγενεστέρων γενεών εφόσον γίνεται αναπαραγωγή υλικού των κατηγοριών αυτών. ε) ιαθέτει εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό ανάλογα µε τα φυτικά είδη δραστηριότητας της επιχείρησης». 24 Βλ. άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 1564/ Βλ. άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 1564/ Σύµφωνα µε το άρθρο 1 της Υ.Α /1987 (ΦΕΚ Β 446) καθορίζονται τρεις (3) τύποι άδειας φυτωριακής επιχείρησης: 1. Τύπου Α': Γενική, πλην πολλαπλασιαστικού υλικού: α. κηπευτικών β. καλλωπιστικών φυτών και ανθέων. 2. Τύπου Β': α. κηπευτικών, β. καλλωπιστικών φυτών και ανθέων. 3. Τύπου Γ : Εργαστηρίου ιστοκαλλιέργειας. 27 Βλ. σχετικά άρθρο 2 της Υ.Α /1987 (ΦΕΚ Β 446), που ορίζεται ότι όλοι οι τύποι αδειών χορηγούνται σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα. 10

11 φυτικής παραγωγής µε πτυχίο της ηµεδαπής ή αλλοδαπής πλήρους ή µερικής απασχόλησης 28. Για τη λειτουργία εργαστηρίου ιστοκαλλιέργειας (παραγωγή αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού) απαιτείται ο Γεωπόνος να είναι εξειδικευµένος επί εξάµηνο τουλάχιστον σε ίδρυµα του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή µετεκπαιδευµένος στο αντικείµενο. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα να χορηγούνται στους δικαιούχους περισσότερες του ενός τύπου άδειες 29. Την άδεια λειτουργίας 30 της φυτωριακής επιχείρησης χορηγεί ο Νοµάρχης (νυν Περιφερειακός ιευθυντής) 31, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η επιχείρηση. Η άδεια λειτουργίας φυτωριακής επιχείρησης ισχύει για πέντε (5) χρόνια και µετά τη λήψη της µπορεί να ανανεώνεται 32 ανά πενταετία ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, εφόσον συνεχίσουν να υφίστανται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας που καθορίζονται µε τις αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας. 19. Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας φυτωριακής επιχείρησης µητρικής φυτείας αµπέλου, δικαιούχοι της άδειας είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων της Υ.Α /2000 (ΦΕΚ Β 549). Μεταξύ άλλων προϋποθέσεων ορίζεται ότι η φυτωριακή επιχείρηση µητρικής φυτείας αµπέλου θα πρέπει να διαθέτει τεχνικό υπεύθυνο, γεωπόνο πτυχιούχο Ανώτατης Σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, κατά προτίµηση κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής, πλήρους απασχόλησης. Όσον αφορά στην ανανέωση της άδειας ορίζεται ότι η αίτηση για ανανέωση κατατίθεται στην υπηρεσία που έχει εκδώσει την άδεια πριν από τη λήξη ισχύος της. Οι αρµόδιες υπηρεσίες ελέγχουν την τήρηση των προϋποθέσεων και εισηγούνται σχετικά για τη χορήγησή της. Η επιχείρηση που κατέθεσε την αίτηση ανανέωσης εξακολουθεί να λειτουργεί νόµιµα µέχρι την ηµεροµηνία που θα λάβει τη σχετική απάντηση από την αρµόδια αρχή. Έως την συζήτηση της παρούσας είχαν εκδοθεί οχτακόσιες τριάντα 28 Βλ. άρθρο 4 της Υ.Α /1987 (ΦΕΚ Β 446). 29 Βλ. σχετικά άρθρο 2 παρ. 4 της Υ.Α /1987 (ΦΕΚ Β 446). 30 Βλ. άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 1564/ Η παρ.3 του άρθρου 11 του ν. 2325/1995 (ΦΕΚ Α 153) ορίζει ότι: «Η αρµοδιότητα του νοµάρχη για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της φυτωριακής επιχείρησης, που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 1564/1985, και η κατ` εξουσιοδότηση του Υπουργού Γεωργίας αρµοδιότητα του νοµάρχη για τη χορήγηση της άδειας επιχείρησης εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού, που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 15 του ίδιου νόµου, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 9 του άρθρου 2 του ν. 2040/1992, ανήκουν στον οικείο Περιφερειακό ιευθυντή του άρθρου 4 του ν. 2240/1994». 32 Βλ. άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 1564/

12 τρείς (833) άδειες παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α Φυτωριακή (θαµνωδών και δενδρωδών καλλιεργειών και αµπελιού) και χίλιες εξακόσιες δεκαεφτά (1617) Τύπου Β -Φυτωριακή (Καλλωπιστικών φυτών και ανθέων). Αναφορικά µε τον αριθµό αδειών Τύπου Γ Φυτωριακή (Εργαστηρίου Ιστοκαλλιέργειας), Φυτωριακή µητρικής φυτείας αµπέλου και Λειτουργίας Σποροπαραγωγικής Επιχείρησης, είχαν εκδοθεί έξι (6), πέντε (5) και εκατόν δεκαοχτώ (118) άδειες αντίστοιχα. Γ) Άδειες Εµπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού 20. Το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τις άδειες εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού είναι: α) το άρθρο 15 του ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εµπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (ΦΕΚ Α' 164), όπως ισχύει σήµερα µετά την τροποποίηση διατάξεων του από τον ν. 2325/1995 (ΦΕΚ Α' 153), καθώς και β) η εκδοθείσα κατ' εξουσιοδότηση του ως άνω νόµου απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας υπ αρ. Υ.Α /1997 (ΦΕΚ Β 461) για τις «Προϋποθέσεις χορήγησης αδειών επιχείρησης εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού». 21. Οι άδειες εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού, χορηγούνται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 33 και διακρίνονται ανάλογα µε τις δραστηριότητες της επιχείρησης (εισαγωγές-εξαγωγές, τυποποίηση, λιανική πώληση κ.λπ.) σε Α, Β, και Γ, ενώ για τη χορήγηση άδειας τύπου, θα πρέπει να προϋπάρχει άδεια φυτωριακής ή σποροπαραγωγικής επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού θα πρέπει να απασχολούν 34 Γεωπόνο ή Τεχνολόγο 33 Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ν. 1564/1985: «1. Επιτρέπεται η εµπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, προέλευσης εσωτερικού ή εξωτερικού από οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εφόσον έχει άδεια επιχείρησης εµπορίας του υλικού αυτού. Την άδεια επιχείρησης εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού χορηγεί ο Υπουργός Γεωργίας ή κατ' εξουσιοδότηση του ο νοµάρχης στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η επιχείρηση. 2. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των αδειών επιχείρησης εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων τους». 34 Στην εκδοθείσα κατ' εξουσιοδότηση, του ν. 1564/1985, υπ' αριθ. Υ.Α /1997 (ΦΕΚ Β 461) απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας για τις «Προϋποθέσεις χορήγησης αδειών επιχείρησης εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού» (ΦΕΚ Β' 461), µεταξύ των άλλων, ορίζεται και τα εξής: Άρθρο 5. «1. Για τη χορήγηση άδειας εµπορίας τύπου. Α' η επιχείρηση πρέπει να: α) ιαθέτει γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπονίας κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής (Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής ή Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας) ή Τεχνολόγο γεωπονίας του Τµήµατος ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων, πλήρους απασχόλησης β) [..]». Η διάταξη ακολουθεί την αυτή διατύπωση και προκειµένου για τη χορήγηση αδείας εµπορίας τύπου Β και τύπου Γ. 12

13 γεωπονίας κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής (Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής ή Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας) ή Τεχνολόγο γεωπονίας του Τµήµατος ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων, πλήρους απασχόλησης και να πληρούν τις προϋποθέσεις της Υ.Α /1997 (ΦΕΚ Β 461), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή/και τυποποίησης ανάλογα µε τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. 22. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 της Υ.Α /1997 (ΦΕΚ Β 461), η χορήγηση όλων των αδειών γίνεται µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων στην οποία περιλαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα στοιχεία του άρθρου 8 της ανωτέρω απόφασης, συνοδεύεται δε µε αποδεικτικό καταβολής του σχετικού παραβόλου του άρθρου 27 του ν. 1564/1985. Ειδικότερα, στην αίτηση για τη χορήγηση άδειας τύπου, πρέπει να αναγράφεται και ο αριθµός άδειας της σποροπαρογωγικής ή φυτωριακής επιχείρησης. Για τις άδειες τύπου Α, Γ και από τις τύπου, µόνον όσες αφορούν σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις οι αιτήσεις υποβάλλονται στην αρµόδια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, ενώ για τις άδειες τύπου Β και από τις τύπου, όσες αφορούν φυτωριακές επιχειρήσεις οι αιτήσεις υποβάλλονται στην αρµόδια περιφερειακή υπηρεσία. Όλοι οι τύποι αδειών εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού ανανεώνονται 35 κάθε πέντε χρόνια µε την ίδια διαδικασία αλλά µε το 30% του κόστους του αρχικού παραβόλου 36. Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης ορίζεται ότι η αίτηση για ανανέωση της άδειας κατατίθεται στην υπηρεσία που έχει εκδώσει την άδεια πριν από τη λήξη ισχύος της. Οι αρµόδιες υπηρεσίες ελέγχουν την τήρηση των προϋποθέσεων και εισηγούνται σχετικά για τη χορήγησή της. Η επιχείρηση που κατέθεσε την αίτηση ανανέωσης εξακολουθεί να λειτουργεί νόµιµα µέχρι την ηµεροµηνία που θα λάβει τη σχετική απάντηση από την αρµόδια αρχή. Αναλυτικότερα έως την συζήτηση της παρούσας είχαν εκδοθεί διακόσιες έξι (206) άδειες παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού 37 τύπου Α (Εισαγωγές εξαγωγές, χονδρική λιανική πώληση, τυποποίηση) και δύο χιλιάδες διακόσιες είκοσι τέσσερεις (2224) Τύπου Β - (µεταπώληση λιανική πώληση). 35 Βλ. άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 1564/ Βλ. άρθρο 4 παρ.6 του ν. 1564/ Όλες οι εταιρείες παραγωγής και εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού και λιπασµάτων καταγράφονται από τη ιεύθυνση Εισροών Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίµων σε ένα ενιαίο µητρώο, το οποίο είναι διαθέσιµο για δηµόσια χρήση στην ιστοσελίδα: 13

14 Επίσης έχει εκδοθεί µία (1) άδεια Τύπου Γ (τυποποίηση, µεταπώληση λιανική πώληση) και δύο χιλιάδες τριακόσιες δεκατέσσερις (2314) Τύπου (φυτωριακές σποροπαραγωγικές). ΙV. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ Α) Γενικά 23. Οι παρεµβάσεις που µπορεί να ασκηθούν στην οικονοµική ελευθερία κλιµακώνονται σε ένα ευρύ φάσµα 38, το οποίο αρχίζει από τη χορήγηση προηγούµενης άδειας για την άσκηση ορισµένων οικονοµικών δραστηριοτήτων και καταλήγει σε βαθιές µορφές παρεµβατισµού, όπως το κρατικό µονοπώλιο 39, ανάλογα µε τους σκοπούς του νοµοθέτη και την οικονοµική πολιτική που επιλέγει να ακολουθήσει. Όµως, σε καµία περίπτωση, δεν µπορεί να είναι ο κρατικός παρεµβατισµός ανεξέλεγκτος, ιδίως, αν αναλογιστούµε ότι η άσκηση του περιορίζει συνταγµατικά κατοχυρωµένες αρχές, όπως αυτές της ισότητας και της οικονοµικής ελευθερίας. Ήδη, από τους τίτλους των άρθρων 2 και 3, αλλά και του ίδιου του ν. 3919/2011 συνάγεται ότι σκοπός του δεν είναι να καταργηθεί κάθε περιορισµός και κάθε καθεστώς άδειας, παρά µόνον οι αδικαιολόγητοι περιορισµοί και απαιτήσεις προηγούµενης διοικητικής άδειας. Το ποιοι περιορισµοί ή καθεστώτα αδειών πρέπει να θεωρηθούν δικαιολογηµένοι και, ως τέτοιοι, να διατηρηθούν προκύπτει από την παρ. 4 του άρθρου 2 και την παρ. 2 του άρθρου 3, όπου τίθενται δύο κριτήρια, ένα θετικό και ένα αρνητικό, και συγκεκριµένα: (α) οι περιορισµοί να επιβάλλονται από επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος 40 και (β) να µην αντίκεινται στην αρχή της αναλογικότητας. Η παρ. 4 του άρθρου 2 επιτάσσει, επίσης, την απαγόρευση διακρίσεων λόγω ιθαγένειας του επαγγελµατία ή έδρας της επιχείρησης, η οποία, ωστόσο, ήδη ισχύει κατά την κείµενη νοµοθεσία, τουλάχιστον όσον αφορά τους πολίτες και της επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 38 Ο Ι. Αναστόπουλος, «Αρχή της ισότητας και οικονοµικός παρεµβατισµός», σε Σύµµεικτα Φ. Βεγλερή ΙΙ, 1998, σελ. 322, διακρίνει τέσσερις µορφές που µπορεί να λάβει η κρατική παρέµβαση. Μπορεί να συνίσταται στην θέση περιορισµών στην άσκηση των οικονοµικών ελευθεριών (περιοριστική), να αποβλέπει στη διαρρύθµιση και τον προσδιορισµό του συγκεκριµένου περιεχοµένου των ατοµικών δικαιωµάτων οικονοµικού περιεχοµένου (ρυθµιστική), να είναι κατευθυντήρια, είτε τέλος να αφορά την ανάπτυξη της δραστηριότητας δηµοσίων παρεµβατικών και επιχειρηµατικών φορέων (παροχική). 39 Γ. εληγιάννης, Οικονοµική ελευθερία και κρατική παρέµβαση, ΝοΒ 1992, σελ Βλ. πρόσφατη απόφαση ΣτΕ 2766/

15 24. Περαιτέρω, η αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών κατοχυρώνεται στο άρθρο 56 ΣΛEE (πρώην άρθρο 49 ΣΕΚ) και αποτελεί ειδικότερη έκφραση της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαµονής του πολίτη στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύµφωνα µε το άρθρο 57 της ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 50 ΣΕΚ), θεωρούνται ως παροχές υπηρεσιών εκείνες οι οποίες παρέχονται κανονικά έναντι αµοιβής, εφόσον δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις τις σχετικές µε την ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, των προσώπων και των κεφαλαίων της Συνθήκης. Το ίδιο άρθρο διευκρινίζει, ότι οι διατάξεις για την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών καλύπτουν όλες τις οικονοµικές δραστηριότητες, ιδίως τις βιοµηχανικές, τις εµπορικές, τις βιοτεχνικές και τις δραστηριότητες των ελευθέρων επαγγελµάτων. 25. Τέλος επισηµαίνεται, ότι γενικότερα δεν δηµιουργεί προβλήµατα από πλευράς δικαίου του ανταγωνισµού η υποχρέωση προσκόµισης διπλωµάτων ή τίτλων που πρέπει να κατέχει ο ενδιαφερόµενος για να ασκήσει ορισµένη επαγγελµατική δραστηριότητα. Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση του ν. 3919/ δεν συµπεριλαµβάνονται στη ρύθµιση του άρθρου 2 περιορισµοί που έχουν υποκειµενικό χαρακτήρα, αναγόµενοι στο πρόσωπο του ενδιαφερόµενου να ασκήσει επάγγελµα, όπως οι συναπτόµενοι προς πάσης φύσεως αξιούµενα προσόντα, προς αποκτηθείσα εµπειρία, προς ικανότητες ή δεξιότητες που διαπιστώνονται µε δοκιµασία και προς την ηλικία, για την είσοδο στο επάγγελµα ή την υποχρεωτική έξοδο από αυτό. Παρόλο που ορισµένοι τέτοιου είδους περιορισµοί, οι οποίοι αναλύονται στις επόµενες ενότητες της παρούσας, δεν φαίνεται να εµπίπτουν κατ αρχήν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 3919/2011, αποτελούν αντικείµενο εξέτασης της Επιτροπής, καθώς είναι στενά συνδεδεµένοι µε το σύστηµα πρόσβασης και άσκησης των εξεταζόµενων οικονοµικών δραστηριοτήτων και επηρεάζουν ουσιαστικά το επίπεδο ανταγωνισµού στη συγκεκριµένη αγορά. 41 Βλ. Αιτιολογική έκθεση του ν. 3919/2011, σελ

16 Β) Αξιολόγηση βάσει του Ν. 3919/2011 ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ i. ηµόσιο συµφέρον 26. Η διατήρηση των προβλεπόµενων στη νοµοθεσία περιορισµών (και άρα και η προηγούµενη αδειοδότηση) αναφορικά µε την άσκηση της δραστηριότητας παραγωγής και εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος. Οι περιορισµοί αποσκοπούν στην εξασφάλιση των προδιαγραφών που στόχο έχουν την προστασία του καταναλωτή, την προστασία της υγείας ζώων και φυτών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη δηµόσια ασφάλεια µέσω της ρύθµισης θεµάτων που αφορούν στην παραγωγή και διακίνηση πολλαπλασιαστικού υλικού. Η ανεξέλεγκτη παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού µπορεί να οδηγήσει σε προσµίξεις µη επιτρεπτές βιολογικά και σε διασπορά γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών. Επιπλέον, ο έλεγχος του πολλαπλασιαστικού υλικού αποτελεί βάση για το σχεδιασµό και τη χάραξη αγροτικής πολιτικής, καθώς και για τη διαφύλαξη της µεσογειακής ποικιλοµορφίας και του µεσογειακού τρόπου διατροφής. 27. Αντίστοιχα, η διατήρηση των προβλεπόµενων στη νοµοθεσία περιορισµών (και άρα και η προηγούµενη αδειοδότηση) αναφορικά µε την άσκηση της δραστηριότητας της εµπορίας λιπασµάτων επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος, όπως η δηµοσία υγεία των πολιτών αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, πρέπει, να σηµειωθεί ότι για την κυκλοφορία των λιπασµάτων, η ενωσιακή πολιτική είναι ενιαία και οριζόντια σε όλα τα Κράτη- Μέλη και διέπεται από τους Κανονισµούς: 2003/2003, 885/2004, 162/2007, 1020/2009, 137/ Οι περιορισµοί αποσκοπούν στην εξασφάλιση των αναγκαίων προδιαγραφών και προϋποθέσεων που στόχο έχουν µέσω της καθοδήγησης του χρήστη των λιπασµάτων (οδηγίες σχετικά µε το προϊόν, το οποίο εµπεριέχει χηµικές δραστικές ουσίες, συµβουλές για την αναγκαιότητα λίπανσης, τον τρόπο λίπανσης και οδηγίες για την ορθολογική χρήση των λιπασµάτων, απαραίτητες ιδίως λόγω της εκρηκτικότητας των αζωτούχων λιπασµάτων) να προστατέψουν τους καταναλωτές, 42 Βλ. επίσης σχετικά τον πρόσφατο ν. 4036/2012 «ιάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», ο οποίος υιοθέτησε τα αναγκαία συµπληρωµατικά µέτρα των Κανονισµών (ΕΚ) 1167/2009, 396/2005 καθώς και την Οδηγία 2009/128/ΕΚ. 16

17 την υγεία των ζώων και των φυτών και την προστασία του περιβάλλοντος (ρύπανση εδαφών και υπόγειων υδάτων). 28. Συνεπώς, η διάθεση λιπασµάτων, καθώς και αυτή της παραγωγής και διάθεσης πολλαπλασιαστικού υλικού αποτελούν δραστηριότητες αυξηµένης προστασίας, καθώς σχετίζονται µε βασικά θέµατα δηµόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος. ii. Aρχή της αναλογικότητας 29. Η αρχή της αναλογικότητας είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένη (άρθρο 25 1 Σ) και αποτελεί ταυτόχρονα και πρωτογενή κανόνα του κοινοτικού δικαίου (άρθρο 5 ΣΛΕΕ). Σύµφωνα µε την ανωτέρω αρχή ο επιβληθείς περιορισµός θα πρέπει να µην επιφέρει µεγαλύτερη δέσµευση του δικαιώµατος, από όση επιβάλλεται για την ικανοποίηση του δηµοσίου συµφέροντος. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, ένα µέτρο που περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία θα πρέπει να είναι κατάλληλο και αναγκαίο. Κατάλληλο σηµαίνει πρόσφορο για την επίτευξη ενός δηµοσίου συµφέροντος και αναγκαίο σηµαίνει ότι δεν θα πρέπει να υπερβαίνει σε «ένταση, έκταση, και διάρκεια» τον απαιτούµενο βαθµό για την επίτευξη του εν λόγω δηµοσίου συµφέροντος 43. Μεταξύ των συντελεστών που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να εκτιµηθεί αν ένα µέτρο αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητος είναι εάν υπάρχουν επαρκή εναλλακτικά µέτρα, εάν, δηλαδή, ο επιδιωκόµενος σκοπός του δηµοσίου συµφέροντος µπορεί να επιτευχθεί µε λιγότερο επαχθείς ρυθµίσεις. Το συµπέρασµα λοιπόν είναι ότι τα προνόµια αντίκεινται στο δικαίωµα εγκατάστασης και στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα περιγραφής της εν λόγω αρχής, συνιστά η απόφαση του ΣτΕ υπ αριθµ. 1249/2010 η οποία αναφερόµενη σε προγενέστερη νοµολογία 44 διαλαµβάνει, ότι «οι νοµίµως επιβαλλόµενοι περιορισµοί των ατοµικών δικαιωµάτων, πρέπει, να πληρούν τρία κριτήρια και συγκεκριµένα να είναι: α) κατάλληλοι, ήτοι πρόσφοροι για την πραγµάτωση του επιδιωκόµενου σκοπού, β) αναγκαίοι, ήτοι να συνιστούν µέτρο το οποίο, σε σχέση µε άλλα µέτρα που µπορεί να ληφθούν, επάγεται τον ελάχιστο δυνατό περιορισµό για τον ιδιώτη ή το κοινό, και γ) εν στενή εννοία αναλογικοί, να 43 Π. αγτόγλου, Γενικό ιοικητικό ίκαιο, 2004, σελ ΣτΕ 202/1974, 1700/1995, 1129/

18 τελούν, δηλαδή, σε εύλογη σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό, ώστε η αναµενόµενη ωφέλεια να µην υπολείπεται της βλάβης που προκαλούν». 30. Εν προκειµένω, σε σχέση µε το καθεστώς της προηγούµενης αδειοδότησης ο νόµος έχει προδιαγράψει αυστηρές προϋποθέσεις, οι οποίες απαιτούνται, προκειµένου µία επιχείρηση να εξασφαλίσει άδεια παραγωγής και εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού ή άδεια εµπορίας λιπασµάτων. Εποµένως, ενόψει του ότι η διασφάλιση της δηµοσίας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος επιτυγχάνεται µε τη θέσπιση των ουσιαστικών προϋποθέσεων που αναφέρονται στις επιµέρους υπουργικές αποφάσεις, όπως η πρόβλεψη της στελέχωσης των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή, από εξειδικευµένους επιστήµονες, ο προσωποπαγής χαρακτήρας της άδειας συνδεόµενης µε το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, καθώς και άλλες αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές, η χορήγηση προηγούµενης διοικητικής άδειας για την άσκηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων δεν είναι πρόσφορο µέσο για την επίτευξή του σκοπού του νοµοθέτη. Ο επιδιωκόµενος σκοπός, δηλαδή, της δηµοσίας υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος µπορεί να επιτευχθεί και µε ηπιότερα µέσα, όπως του κατασταλτικού έλεγχου. Σε κάθε περίπτωση οι νόµιµες προϋποθέσεις και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την έναρξη των ανωτέρω δραστηριοτήτων παραµένουν και ισχύουν είτε µε καθεστώς προηγούµενης αδειοδότησης είτε µε καθεστώς αναγγελίας µε την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης/βεβαίωσης Το γεγονός ότι οι δικαιούχοι των αδειών θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί πριν την άσκηση της δραστηριότητας και να είναι καταγεγραµµένοι, δεν αποτελεί βάσιµο ισχυρισµό για τη διατήρηση της προηγούµενης διοικητικής άδειας, καθώς η καταγραφή µπορεί να γίνεται είτε µε την αίτηση για αδειόδοτηση είτε και µε την ανακοίνωση/βεβαίωση της αναγγελίας. Η έναρξη δε της δραστηριότητας θα γίνεται µετά το πέρας του τριµήνου, οπότε οι αρµόδιες αρχές θα προβαίνουν στις απαιτούµενες διαδικασίες και ελέγχους για τη διαπίστωση της συνδροµής όλων των τιθέµενων από το κανονιστικό πλαίσιο προϋποθέσεων για την έκδοση της αντί αδείας αντίστοιχης ανακοίνωσης/βεβαίωσης. Ως εκ τούτου κρίνεται, ότι εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του ανωτέρω νοµοθετικού πλαισίου, δεν συνιστά αναγκαίο µέτρο η χορήγηση προηγούµενης διοικητικής άδειας για την άσκηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων, και, εποµένως, θα µπορούσε να περιοριστεί στην αναγγελία άσκησής τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3 του ν. 3919/

19 31. Επίσης, η υποχρέωση ανανέωσης των αδειών εµπορίας και παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού και εµπορίας λιπασµάτων µε την ίδια διαδικασία χορήγησης αρχικής άδειας δεν συνιστά πρόσφορο και αναλογικό µέτρο σε σχέση µε τους σκοπούς που εξυπηρετούνται. Αντιθέτως, παρίσταται πρόσφορο, εύλογο και θεµιτό να µην απαιτείται η χορήγηση εκ νέου διοικητικής άδειας από µέρους της διοίκησης, κατά το στάδιο της ανανέωσης, καθώς το σύνολο των εγγράφων έχουν ήδη ελεγχθεί, κατά το χρονικό στάδιο της αρχικής χορήγησης. Συναφώς σηµειώνεται, ότι η απαίτηση εκ του νόµου για τη χορήγηση εκ νέου διοικητικής άδειας (ανανέωσης) της άδειας, συνιστά µέτρο δυσανάλογο προς την προστασία του δηµοσίου συµφέροντος, καθώς αυτό µπορεί να καλυφθεί µε κατασταλτικό έλεγχο από τις αρµόδιες αρχές των επικαιροποιηµένων στοιχείων και, εποµένως, πρέπει να περιοριστεί σε επικαιροποίηση του φακέλου ανά τριετία. 32. Από τις διατάξεις των ν. 1564/1985 και του ν. 1565/1985, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων που προαναφέρθηκαν συνάγονται τα ακόλουθα : α) Στο υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο δεν υπάρχει αριθµητικός ή γεωγραφικός περιορισµός ή ελάχιστες αποστάσεις στα καταστήµατα που µπορούν να εµπορευθούν λιπάσµατα και πολλαπλασιαστικό υλικό ή στις εγκαταστάσεις που παράγουν το τελευταίο. Επιπλέον, δεν υπάρχουν απαιτήσεις, οι οποίες υποχρεώνουν τις εταιρείες/καταστήµατα να έχουν συγκεκριµένη νοµική µορφή ή τους επιχειρηµατίες να ασκούν αποκλειστικά συγκεκριµένη δραστηριότητα ή τέλος να περιορίζουν την άσκηση από κοινού διαφορετικών δραστηριοτήτων. Επίσης, δεν υφίσταται διακριτική µεταχείριση µεταξύ φυσικών και νοµικών προσώπων 45. β) Ο νόµος, όπως προαναφέρθηκε, έχει προδιαγράψει τις αυστηρές προϋποθέσεις, οι οποίες απαιτούνται, προκειµένου µία επιχείρηση να εξασφαλίσει άδεια παραγωγής και εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού ή άδεια εµπορίας λιπασµάτων, οι οποίες έχουν αυστηρώς προσωποπαγή χαρακτήρα, ως συνδεόµενες αποκλειστικά µε το συγκεκριµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, και γι αυτό δεν µεταβιβάζονται, δεν 45 Βλ. ΣτΕ Ολ 1992/2005, 1998/2010 και ανωτέρω νοµικό πλαίσιο λιπασµάτων πολλαπλασιαστικού υλικού. 19

20 εκχωρούνται και δεν κληρονοµούνται 46. Η ρύθµιση αυτή κρίνεται αναλογική και αναγκαία, καθώς δεν είναι δυνατόν να µεταβιβάζονται ή να εκχωρούνται ή να κληρονοµούνται οι εν λόγω άδειες, εφόσον δεν θα συντρέχουν οι τιθέµενες από το νόµο προϋποθέσεις (π.χ. απασχόληση εξειδικευµένου προσωπικού). γ) Μεταξύ των προαναφερθεισών αναγκαίων προϋποθέσεων είναι και η στελέχωση της επιχειρήσεως από τις ρητά στο νόµο αναφερόµενες ειδικότητες επιστηµόνων, στις οποίες, στην µεν πρώτη περίπτωση της αδείας παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού, µόνο στην περίπτωση άδειας φυτωριακής επιχείρησης και φυτωριακής επιχείρησης µητρικής φυτείας αµπέλου υπάρχει πρόβλεψη για πτυχιούχους της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, στις δε άλλες περιπτώσεις της άδειας εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού, και της αδείας εµπορίας λιπασµάτων αναφέρονται µόνον πτυχιούχοι ανώτατης ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, χωρίς καµία αναφορά σε πτυχιούχους της αλλοδαπής. Οι ρυθµίσεις των αντίστοιχων υπουργικών αποφάσεων, στις οποίες δεν προβλέπεται να χορηγείται άδεια και σε πτυχιούχους της αλλοδαπής δεν κρίνεται αναλογική και αναγκαία για την εξυπηρέτηση επιτακτικών σκοπών δηµοσίου συµφέροντος, ενώ προσκρούει και στο άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3919/2011 αλλά και στο άρθρου 49 ΣΛΕΕ. Εποµένως, προτείνεται να προβλεφθεί ρητά ότι και οι πτυχιούχοι αλλοδαπών πανεπιστηµίων ή ιδρυµάτων αναγνωρισµένων κατά τη σχετική διαδικασία δύνανται να είναι δικαιούχοι των ανωτέρω αδειών. δ) Η επιλογή από το νοµοθέτη της προβλέψεως της στελεχώσεως των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή, από τους προαναφερθέντες και µόνο επιστήµονες 47 απέβλεψε στα ειδικά επιστηµονικά προσόντα και στις γνώσεις, τις οποίες αυτοί έχουν και οι οποίες τους καθιστούν, κατά τεκµήριο, γνώστες του αντικειµένου της εµπορίας των ως άνω γεωργικών εφοδίων, τα οποία διαδραµατίζουν σηµαντικότατο ρόλο (βλ. σχετικές εισηγητικές εκθέσεις) στη γενικότερη ανάπτυξη της γεωργίας και την εξυπηρέτηση, κατ' επέκταση, του δηµοσίου συµφέροντος, έτσι ώστε, αντίθετα και υπό την αυστηρή ερµηνεία των ιδίων κανόνων δικαίου, να 46 Βλ. άρθρο 6 της Υ.Α /5925/1999, για τις άδειες εµπορίας λιπασµάτων, άρθρο 8 της Υ.Α /2000 φυτωριακής µητρικής φυτείας αµπέλου, άρθρο 11 της Υ.Α /1997 εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καθώς και Τριµ. ιοικ. Πρωτ. Αθ. 8585/1997 που αφορά στο πολλαπλασιαστικό υλικό. 47 Στην περίπτωση της φυτωριακής επιχείρησης ορίζεται πλήρους ή µερικής απασχόλησης ο υπεύθυνος του φυτωρίου, βλ. σχετικά άρθρο 4 παρ. 2 της Υ.Α /

21 συνάγεται ότι αποκλείονται επιστήµονες, οι οποίοι δεν αποδεικνύεται ότι διαθέτουν τα συγκεκριµένα ουσιαστικά επιστηµονικά προσόντα και γνώσεις ή έχουν, ενδεχοµένως, άλλες παρεµφερείς, πλην όµως µη απαιτούµενες από το νόµο. Ο νοµοθέτης, όπως προαναφέρθηκε, προέκρινε ως αναγκαία για την εξασφάλιση αδείας εµπορίας και παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού ή λιπασµάτων τη στελέχωση των ενδιαφεροµένων επιχειρήσεων από επιστήµονες συγκεκριµένων ειδικοτήτων. Παρόλα ταύτα, εντοπίζεται ότι αφενός µεν, σε κάποιες υπουργικές αποφάσεις δικαιούχοι των αδειών είναι µόνο πτυχιούχοι ανώτατων σχολών 48 και όχι και τεχνολόγων γεωπονίας αφετέρου δε µόνο συγκεκριµένες ειδικότητες τεχνολόγων γεωπονίας, και όχι άλλες συναφείς µε παρεµφερή επαγγελµατικά προσόντα (βλ. σχετικά π.δ. 109/1989) 49. Ως εκ τούτου, εφόσον πράγµατι υπάρχουν κατηγορίες επιστηµόνων που κατέχουν την απαιτούµενη εξειδίκευση δεν κρίνεται αναλογικό να υπάρχει περιορισµός στην πρόσβαση των δικαιούχων των αδειών επιστηµόνων συναφών ειδικοτήτων. Εποµένως, προτείνεται η ρητή πρόβλεψη ότι το εξειδικευµένο προσωπικό στις επιχειρήσεις εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού και εµπορίας λιπασµάτων µπορεί να καλύπτεται και από αποφοίτους Τ.Ε.Ι, όπου δεν υπάρχει τέτοια νοµοθετική πρόβλεψη, µε την ουσιαστική πάντα προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι κατέχουν την απαραίτητη εξειδίκευση για την ανάλογη δραστηριότητα, σύµφωνα µε τις κείµενες ενωσιακές διατάξεις για την αναγνώριση επαγγελµατικών δικαιωµάτων. ε) Περαιτέρω για την πρόβλεψη της στελεχώσεως των επιχειρήσεων, από τους προαναφερθέντες επιστήµονες 50, σε διαρκή βάση µε πλήρη απασχόλησή τους καθ όλες τις ώρες λειτουργίας της επιχειρήσεως, ιδίως για τις µικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου, κρίνεται ότι δεν πληρούται η αρχή της αναλογικότητας, καθώς οι τελευταίες θα µπορούσαν να έχουν τη δυνατότητα να απασχολούν µερικώς, και µόνο τον αρµόδιο τεχνικό υπεύθυνο και να αποφευχθούν οικονοµικές επιβαρύνσεις, οι οποίες τελικά θα µετακυλύονταν στους καταναλωτές. 48 Από τη µεταβατική διάταξη του άρθρου 12 της Υ.Α /1997 περί εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού συνάγεται ότι παλαιότερα και ασολόγοι µπορούσαν να πάρουν άδεια, ενώ πλέον µόνον Γεωπόνοι. 49 Βλ. σχετικά την απόφαση ΣτΕ 3107/2001, ανωτέρω υποσηµείωση 10. Επίσης, σχετικές οι ΓνΝΣΚ 709/2001, 712/ Στην περίπτωση της φυτωριακής επιχείρησης ορίζεται πλήρους ή µερικής απασχόλησης ο υπεύθυνος του φυτωρίου, βλ. σχετικά άρθρο 4 παρ. 2 της Υ.Α /

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Τροποποίηση συµπλήρωση του Κανονισµού Αδειών που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ Λάµπρος Χρ. Γεωργακόπουλος & Συνεργάτες- ικηγορική Εταιρεία, Βουκουρεστίου 20, Αθήνα, ΤΚ 10671,Τηλ. 210-3606950 Email: lambros.georgakopoulos@gslaw.gr ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (Π.Ι.Σ.) ΓΝΩΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8 Α /2012) και Ν. 3919/2011, άρθρο 3 (ΦΕΚ 32 Α /2011) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89. Σύμφωνα με το ΠΔ 1102: Άρθρο 1. Οι πτυχιούχοι των Τµηµάτων Δασοπονίας των Ανωτέρων Σχολών Τεχνολόγων Γεωπονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 568/2011. Για την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισµένους νοµούς της χώρας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 568/2011. Για την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισµένους νοµούς της χώρας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 568/2011 Για την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Α1) Ποιοί εγγράφονται στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.

Α. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Α1) Ποιοί εγγράφονται στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε. Α. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Α1) Ποιοί εγγράφονται στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε); - Η εγγραφή στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προβλέπεται από το Ν. 1474/84 - ΦΕΚ 128/Α/1984,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 7-9-2012 Αρ. πρωτ.: 9158/92269

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 7-9-2012 Αρ. πρωτ.: 9158/92269 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 150 Tαχ. Κώδικας: 17671 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ. πρωτ: 1551/ 29-3-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ. πρωτ: 1551/ 29-3-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία : 21-06- 2011 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:Π.Βαρθολοµαίου 9 72300 ΣΗΤΕΙΑ Αριθµ. Πρωτ.: 3038 Τηλ.:283340543,501 FAX : 2843024584 E-mail : info@sitia.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις.

N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις. N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνη, 4 Μαρτίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.:19834 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΔΣ του ΠΣΧΜ Αθήνα 15/07/2014. ΘΕΜΑ: Πρόταση Κατευθύνσεων Σ/Ν για την. άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης

Προς: ΔΣ του ΠΣΧΜ Αθήνα 15/07/2014. ΘΕΜΑ: Πρόταση Κατευθύνσεων Σ/Ν για την. άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης Από: ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Προς: ΔΣ του ΠΣΧΜ Αθήνα 15/07/2014 ΘΕΜΑ: Πρόταση Κατευθύνσεων Σ/Ν για την άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης (Δ/χοι Μηχανικοί ΑΕΙ και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Τηλ.:210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Αξιολόγηση των κριτηρίων ζ και θ της παρ. 1 του άρθρου 3 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-10-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/390-1/11-10-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» 1. Οι δαπάνες για κατασκευή (ανέγερση) αποθήκης είναι επιλέξιµες; Οι δαπάνες για κατασκευή αποθήκης όπως και γενικότερα δαπάνες ανέγερσης κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/ Φ.13/26502 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 06/03/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1195

Άρτα, 06/03/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1195 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 06/03/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1195 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της πρόσκλησης [2929/19.06.2014(ΑΔΑ: 6Κ624691ΟΙ-Χ2Υ)] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: Ισοδυναμία πτυχίων-διπλωμάτων πενταετούς διάρκειας με μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)

Προς: Θέμα: Ισοδυναμία πτυχίων-διπλωμάτων πενταετούς διάρκειας με μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γραμματεία Πληροφορίες:Α.Κανδύλα-Ιορδανίδου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τηλ. :2310 995187,Fax: 2310 99 5189 e-mail:.mkaravas@agro.auth.gr ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κτίριο : Γεωπονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-3813380,2103303721,Fax : 210 3834385 e-mail: eoo@otenet.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-3813380,2103303721,Fax : 210 3834385 e-mail: eoo@otenet. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ AΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-3813380,2103303721,Fax : 210 3834385 e-mail: eoo@otenet.gr Αρ.Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΕΚΘΕΣΗ Θέµα: Αναγνώριση αλλοδαπών µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που έχουν χορηγηθεί κατόπιν σύµπραξης ηµεδαπών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µε αλλοδαπά εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη 5 ο χλ Ιωαννίνων -Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑ8Β-Π4Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 22 / 04 /2013 Αριθ. Πρωτ.: 1168/50249 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΑ8Β-Π4Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 22 / 04 /2013 Αριθ. Πρωτ.: 1168/50249 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 1 1. Ο παρών νόμος αποβλέπει στην θεσμοθέτηση του ρυθμιστικού πλαισίου άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΡΟ46914Η-1ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. e-mail : ksamalek@teimes.gr

ΑΔΑ: Β4ΡΟ46914Η-1ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. e-mail : ksamalek@teimes.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 30.200 Πληροφορίες : ΣΑΜΑΛΕΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τηλέφωνο : 2631058212 ΦΑΞ : 2631025183 e-mail : ksamalek@teimes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ξεκίνησαν οι εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το πιστοποιητικό.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 6103/03-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 3 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 6103/03-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 3 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 6103/03-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 30-01-2014 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 13-01-2011 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ήµος Αµαρουσίου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κουτσομήτρος Σωτήριος Τηλέφωνο: 210 212 59 30 Fax: 210 522 25 89 E-mail: ax2u114@minagric.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή.

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή. ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Μου ετέθη το εξής θέμα: Δημοτική αρχή (δήμαρχος) προτίθεται να προσλάβει ένα νομικό - δικηγόρο σε θέση ειδικού συνεργάτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Αθήνα, 20-11 -2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Αθήνα, 20-11 -2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11 -2012 Αρ. Πρωτ. : Κ1-1960 Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Ταχ. Κώδικας : 185 10 Πειραιάς TELEFAX : 210 4224000 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων.

Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων. Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του Ν.1558/85 «περί

Διαβάστε περισσότερα