Ε Α Ε. VET. AUCTORUM GLOSSARIA GR.-LAT. 193

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Α Ε. VET. AUCTORUM GLOSSARIA GR.-LAT. 193"

Transcript

1 Ε Α Ε. VET. AUCTORUM GLOSSARIA GR.-LAT. 193 φθάνω, παραγίνομαι, Per- φιλαίμχτος, Sanguinarius. φιλοκερδής, Girculatrix. Ο. f φιλότεχνης, Artiiiciosus. venio. O. f φιλόκουρος, Attonsus. Ρ. φιλότης, Amicus. O. Φθαρέν, Corruptiun, Rup- φιλαίτιος, Querulus. φιλολόγος, Amator verbo- φιλότιμος, Ambici6sus, turn. Ρ. φιλαναλωτής, Sumptuosus. rum, Studiosus. Munerarius, Liberalis, φθαρήναι, Convelli. Ο. φιλόλογος, Disertus. P. Munerarius. P. Ambiφθαοτός, Corruptus. φιλάνθρωπος, Humanus, f φιλολοιδορία, Dicacitas. tiosus. O. Φθεγγομαι, Loquor, Ex- Clemens, Humanus. Ρ. Ο. φιλοτιμία, Munificencia, prinio. Clemens. P. t φιλομήλη, Acredula. O. LiberaJitas, Munus, Mu- Φθεινόπωρον, Autumvium, φιλανθρωπία, Humanitas, φιλονεικεϊ, Conpetit. Ρ. nus. Ρ. Agripouuum,pluralianon Cleniencia, Indulgencia, Altercatur. P. Conpe- φιλοτιμίαι, Ambitiones.P. habent. Clemencia. P. Indulgen- tit. P. Munificentia. P. φβεινοπωρινή, Autumnalis, tia. S. φιλονεικείν, Certare. Ρ. φιλοτιμούμαι, Indulgeo, φθείνω, Tabeo,Tabesco. + φιλανβξώπιον, Indulgen- φιλονεικία, Pertinacia. P. Largior, Enitor. O. An- Φθείξ, Peduculus. tia. S. Salarium. E. Conpetitio. P. Jurgium. nitor. O. f φθείξάριος,επ) αλόγου ζώου, φιλάνθρωπον, Salialium. Ρ. Ο. Contentio. Ε. φιλοτίμως, Comiter. Ρ. Ε- Ricinosus. φιλάπλους, Incautus. Ο. φιλόνεικος, Contenciosus, nixum. Ο. Certatim.O. f φθειράφιος, Peduculosus. φιλάργυρος, Avarus, Cu- Altercator. + φιλοτοκίω, Nixurio, is, φθε)ρ, ήγουν κρότων, Rici- pidus, Avarus Avara. φιλόνεικος, Pervicax. P. O. nus, P. Pertinax. P. Contentio- φιλουμένη, Scortum. Ρ. φθειρίασις, Peduculacio, φιλαργυρία, Avaricia, Avi- sus. P. Jurgiosus. Ρ. φιλοφρονούμαι, Concilio. 7 Pediculacio. S. ditas, Avaritia. Ρ. φιλονεικοϋμεν, Intendimus. φίλτατος, Amantissimus, φύε)ρ σίτου, Curculio. φιλαρχαίος, Antiquarius. Ρ. Sodes. φβείξίζω, Pediculo. G. φιλονεικοϋντος, Altercante, φίλτρον, Amatorium. φθειρίζει, Peduclat. Ε. φιλαργία, Ambitus. S. Contendente. Ρ. ή' φιλυποιος, Quastillarius. ή φβειρικός, Pedicularis. Ο. φίλαρχος, Ambiciosus. φιλονεικοϋσιν, Confligunt. Ε. φθειριών, Pediculo&us. Ο. φίλεργος, Gnavus. Ο. Na- Ρ. φίλυρα, Tilia, Tilia. Ρ. φθείρομαι, Pereo. Ο. vus. Ο. φιλονικία,jurgium, Certa- ή φιλυρινον, Corticatum. Φθείρω, Corrumpo. φιλέρημος, Solivagus. Ο. inen, Contencio, Certa- Ε. φθειρωπαρθενον,ϊΐίιψΐο,υϊ- φίλερις, Pertinax. Ρ. cio. φιλώ, Amo, Adamo, Amo. cio. f φιλέριστος, Pertinax. Ρ. φιλονικηδδν, Certatim. Ρ. φθείρει, Vitiat. Ρ. φιλέω, Savior. Ο. Soleo, φιλονίκως, Certatim. ό φιλών, Qui amat. Ρ. φθίνει, Tabescit. Ρ. les. Ο. Suavior. Ο. φιλονικώ, Certo, Certa- φιλώ ερωτικώς, Suavio. φθινόπωρον, Autumnus. S. φιλεί, Solet. Ο. Adamat. mino, Contendo, Alter- φιλώ τω στόματι, Basio. Φθείσις, Tabes, Lues. Ρ. Amat. Ε. cor. φιμινάλια, Vastrapes. Ρ. φθισικός, Tabidus. Ρ. Ve- φίλη, Amica. φιλονιν, βεριμ, Lucerna. S. φιμοϋμαι, Obmuteo_,Comternosus, Tabificus. Ο. φιληγις, Diligis. Ρ, [φιλείς, φιλοξαι, Munus. Ρ. muteo, Commutesco, φθίσις, Somnium. Ρ, Ve- Vulc.] f φιλόξενος, Hospitalis, Conpesco, Obmutesco. ternum. S. φιλήδονος Obscaenus. P. Hospitalis. P. O. Muteo. O. φθόγγος, Vocis sonus. Voluptuosus. O. t φιλοξενία, Hospitalitas, φιμόω, Incapistro. O. φβόη, Libor, Eibus. φιλήκοος, Attentus. Hospitalitas. Ο. φιμώ, Conpesco. Φθονερός, Invidiosus, Invi- f φιληκόως, Attente. Ο. φιλόπαις, Puerarius. φίσκος, ό συνήγορος, Fiscia. dus. Ρ. φίλημα, Osculuin, Ba- φιλοπευστεί, Sciscitatur. Ρ. φλάω, Cont.undo. O. φθονεω, lnvideo. Ο. sium, Osculum. Ρ. Ba- Percontatur. Ρ. φλεβοτομία, Sanguinis mis- Φθόνος, Invidia, Invidia. P. sium. P. Suavium. O. f φιλοπευστης, Sciscitator. sio. E. Livor. P. Invidentia, Iu- Basia. Ο. φιλοποιεί, Reconciliat. Ρ. φλεβοτομώ, Sanguino. vidia. Ο. φίλημα βασιλικόν, Labra- t φιλοποίί'α, Conciliunii φλεβοτομοϋμαι, Sangui- Φθονώ, Invideo, Fascino. tum. Ρ. ή φιλοποίησις, Conciliacio, nor. φθονοϋσιν, Invident. Ρ. φίλημα εταιρικόν, Suavium. Reconciliacio. φλέγμα, Pituita. P. Pitu- Φθορά, Pestis, Lues, Cor- Ρ. φιλοποιοΰμαι, Concilio. ita. S. rupcio, Corruptela, Ca- φίλημα έρωτικόν, Basium, φιλοπονία, Studium, Tndus- φλεγμαίνω, Suppuro. lamitas, Pestis. P. Stu- φιλητής, Basiator, Ama- tria, Industria. Ρ. φλεγμαίνει, Turgit. P. prum. P. Pestilentia, tor. φιλόπονον, Studium. Ε. φλεγμονή, Tumor, Sup- Lues. P. Corruptela. S. φιλητός, Amabilis. φιλόπονος, Studiosus, Stu- puvacio, Fervura. E. Compressus. S. Stu- φιλήσω, Amabo. P. diosus. P. Industrius. Ο. φλέγομαι, Ardeo, Ardesprum. S. φιλία, Arnicicia, Amici- Industrius. E. co. O. Flagro, as. O. φθορά παρθένου κα) άρρενος tia. S. Amor. Ρ. φιλοπονώ, Stndeo. φλέγεται, Flagrat. Ρ. κα) χήρας, Stuprum, φιλικός, Amicabilis, Ama- φιλοπονώ τοϋτο τό πράγμα, φλεγόμενος, Ardens. φθορεύς, Corruptor, Cor- torius, a, um. Ο. Studeo. Ρ. φλέγω, Flammo, Uro. Ο, ruptor. Ρ. φιλικώς, Amatorie. Ο. Α- φιλοπότης, Bibaculus. Ο. φλέγει, Cremat. Ρ. φθορευς παρθένου, Viciator. manter. Ο. φιλοπρεπώς, Amice. Ο. φλέξις, Flammatus. Φιάλη, Patera, Fiala, Pa- ή-φίλιτρον, Amatorium. Ρ. φιλοπροσήγορος, Salutator. f φλευτμονος, Pulsus vetera. Ρ. Patina. Ε. [φιλτ^ον, Du-Cang.] φίλος, Amicus, Amicus.P. nse. Ε. [f φλεβόσφυγμος, + φιαλοειδές, Baciola. S. φιλογυνης, Mulieratus. Ο. Comes. Ρ. Du-Cang.] Φίβλα, Fibula. Mulierosus. Ο. φίλοι, Amici. S. φλέψ, Vetia, Vena. P. t φιβλίον, Fibula. Ρ. φιλόδικος, Litigiosus. Ο. φιλοσκώμμων, Dicax. Ο. φλέβες, Ven e. Ρ. φιγι διατάγματα,edicta.e. φιλοδουλος, Amator servo- φιλοσοφία, Filosofia, Sec- φλεψιν, Venis. Ρ. φιδ=* φειδώ, Parsimo- rum. ta. φλιά, Postis. S. Limen. Ο. nium. S. φι'λοινος Vinosus. ιριλοσο'φου δόγμα, Secta. Ρ. φλόγα, Ardorem. Ρ. j- φίπολος, Hariolus. Ε. φιλόκαλος, Mundus, Poli- t^^o(rr«(n0t»ji,seditiosi S. φλογερός, Flammeus. Ο. [f φοιβοπόλης.] tus, Elegans. Ο, Ο. ν -f φλογετός, Ardor. P. f φιλάγαβος,benignus? Be- φιλοκαλία, Elegans. Ο. φιλοστοργος indulgens. Ρ. φλόγινον, Flammeum. nignus. Ρ. φιλοκ«λώ, Polio, Mundo, <p^oo-uv)]5r);,cons«etudina- ιρλογι;, Flameum. U. _ φιλάδελφος, Carus fratri. Verro. riusj Consuetudaiarius. f φλογογενής, Flarnmige- }-<ριλαδελ<ρα>ςρ ΐεπΐ6.0. φιλοκερδείς, Lucriones. Ο. Ρ. na. Ο.

2 194 CYRIL. PHILOX. ET ALIOR. COtf. άλογος Flagrantis. Ρ. φοινίχινος, Punicus. P. Merx.P Onus.P. Merx, φροη)ς, Sollicitudo, Cuφλονοΰότία», Flammescere. "f" φοινίχιον, Palmulanum. mercis. S. ra ^ ' φο,νίκιος, Palmeus. Ο. φορτίον οδοιποριχον, Sarci- φροντ,ς, ώ,ωτιχως, Somm. φλογόω, Inflamrao. O. $o ( m^'pabulamentum. na. P. um P. Cura. P. Scru- Flammo.O. Φο,ν,κόπτερος, Foni.copte- φορτ,ο,ς^mercibus. P. pulum.s. f* φλοίον, Pulmes. S* rus. φόντος Onus. Ο. Φροντ,2ες, SoUicitadnn φλο,ος Cortex, Librum, φοίνιξ, Palma. φορώ, Commodo. 1 P. Suber Ros P. Stips. S. φοίνιξ, Palmula. P. Pal- t φοτινγεστη, Plagiola. Ε. φροντίδα, Procupationem. Eiber,' bri. O. Cortex. ma. P. Palmone. Ε. + φούνδα, Ventrales. Ρ. 1. Ρ Cortix Ε Φοίνιξ το γένος, Punicus. + φούνδαμ, Ventrile. Ε. φροντ,σμα, Ufficium. Ρ. φλ'οιοίς, Corticibus. Ρ. Ρ. t Φ^υς, Eiber. Ρ. [φλοϋς, φροντιστή, Vigilanda. Ρ. φλοκτις, Papulla, Pusilla, φοίνικες, Palmaj. Ε. Vulc.] [ίφροντιστεα, Vulc.] Pesulla φοινικεών, Pahnetum. Ρ. φράγμα, Sepimentum. Ο. φροντιστής, Curator, Proφλοκτις LTOV, Ecta. Φ οινικούς, Puniceus, Ρ. φραγμός, Sepes, Carrecta, curator, Tutor. Ρ. Pro. φλόμος, Verbascum. Ο. φ οινικών, Palmetum, Pal- Carrectum, Sepes. S. curator. P. φλόξ, Flamma, Flamma. metum. P. Duraus. O. Sepes, IS. φρονώ,, bapio. Ρ. φοιτάω, Frequento. O. Ito, Ο. φρονεί, bapit. P. φλόύς, Scirpus. P. as. Ο. φραγμό), Saepta. Ρ. Φρενών, Sapieus, Prudeaft φλυαρεω, Nugor, aris. Ο. φοίτησις, Meatus. P. + φραγμών, Dumetum. Ο. φρούδος, Cassus, a, uni. 0. φλυαρία, Garrulitas, Ver- φοιτώ, Commeo. Ρ. φράζω, Disserto, Dissero, t φρούδως, Incassum. 0. bositas, Nugae. Ο. φοιτά, Comnieat. P. Me- Dissero. Ρ. φρουρά, Custodia, Vigilia, φλυαρία,, Arguciffi. at. Ρ. φράσαι, Proloqui. P. Prassidium. P. Excubi*. φλύαρος, Argutus, Garru- φοιτάτω, Commeet. Ρ. φράσ,ς, Loquella, Auto- O. lus, Verbosus, Argutus. φολ)ς, Scama. ratio. S. Eloquentia. Ρ. φξουρεω, Excubo, as. 0. P. Argutus.P. Verbosus. φονεύς, Homicida, Jugula- φράσον, Memora, Com- φξούξίον, Castellus, Cas- P. Garrulus. P. Nugax. tor, Necator, Cesor, Si- memora. P- Eloquere. tellum. O. carius, Interfector. Ε. P. Edissere. P. Comme- φρούρια, Praedia. P. Casφλυαρός, Frivolus. Ο. φονεύω, Neco. mora. P. tella. P. φλύαρο), Gerrones. Ο. φόνος, Homicidium, Ce- φράσσω, Sepio, Obstruo. + φρουρικός, Praesidiarius. φλυαρώ, Arguto, Garrio, des, Caedes. P. Caede.s. f φράστις, Farrago. O. O. Blatto, Effuctio. S. Nex, cis. O. [Gl. L. Gr. γράστ,ς,] φρουρός, Praesidiarius, Exφλυαρεί, Garrit. Ρ. φοξο), Cilones. Ο. φρατρία, Contubernium. eubitor. O. Procubitor, φλυαρώδης, Nugalis. Ο. φορά εργάτου, Latura. φράττω, Sepio, is. O. O. Procubitor. O. Pr - Nugatorius. O. f φοράς, Forum. Ρ. [φόρος, φρεαρ, Puteum, Puteus, sidium. O. φλύκταινα, Papula, Pustu- Herald.] Puteus. Ρ. φρουρούμενος, Obsessus. ia. Ρ. φορβάς, ή ύήλεια ίππος, Ε- φρεάτια, Puticuli. Ο. φρουρώ, Custodio, Munio, φλυκταίναι, Pustulas. Ο. qua, Equa. Ρ. φρεατικός, Putealis,anus. Praesidior. Ρ. φλυχτ)ς, Pustella. Ε. φορβάδες, Equa. Ρ. Ο. φρυάσσω, Frerao. Ι φλυχτίδες, Pustellae. Ε. φορβεά, Capistrum. φρενητικός, Freneticus. φρυάττω, Fremo, is. 0. φοβερά, Trepida. Ρ. φορβιά, Capistrum.P. φρενήρης, Sapiens. φρύγανον, Foaies, Comiιφοβερίζει, Deterret. Ρ. φόρεορον, Vectura. φρενίτις, Frenetis. Ε. tem. Ρ. Fomes. S. Virφοβερισμός, Terror. Ρ. φορείον, Lectica. Ρ. Lecti- φρενοβλαβής, Mente cap- gultum. Ο. Creroium.O. φοβερός, Terrificus, Terri- ca. S. tus. Frixorium. O. bilis, Formidolosus. Ρ. φορείον, Lectica. O. Ge- φρίκη, Horror, Torpor. Ρ. φρύγανα, Sarmenta. P. Horribilis. P. statorium. O. Petori- Horriditas, Horror. O. Sarmenta. O. φοβερόν, Terribile. O. tum. Ο. φρικτός, Horridus, Hor- φρυγανώδης, Surcularis.0. φοβερώτατος, Metuendus. φόρετρον, Yectura. P. Ea- rendus, Horribilis, Hor- φρυγάνων χαίται, Quisquiφόβηΰρα, Terriculamenta. tura. P. ridus. P. iia. Ο- φορεω, Gestito. Ο. φριχτή, Inpexa. Ρ. φρυγάνον χαίτη, Quisquir, φόβος, Timor, Metus, φορημα,ιικίιιιιηεηιιιπι,οεβ- φρ,κτόν, Formidabile. Ο. liifi. Ε. Fornndo/Timor.P. Tre- tamen. Ρ. φριχοποιός, Horrificus. Ο. φρυγίον, Frictorium. mor. P. Terror. P. For- φορητός, Tollerandus, Tol- φριχουμαι, Horresco. Ο. φρύγω, Torreo, Frigo, mido. Ρ. Metus. P. Fer- lerabihs, Ferendus. φρικόω, Horrifico. O. Arefacio, Toi refacio. 4 a~ 'τι τ> / T. ^gmti, iiuirescn, r. ψρυνος, tluoeta, nana, Ru- Favet ' P '^escit t Φοριοφορος, Lecticarius. φροιμιάζω, Exordior. Ο. bra, Rubita. E. r. Veretur. l. J imet. -[φορμιδιον, Tegeticula. φρόνησις, Prudencia, Sa- φρύξ, Frigius. E.. 'n» α r F, Ώ _. piencia, Sapientia. Ρ. f φρύον, Rana rubeta. Ρ 615 Μ ^ ΐ ; Ί" 6 Ρ ΦΤ Ζ > TEG6S - SLL " PEA SA P IENS» PRU- [φρύνον, vel φρύνος.] ivietuere. Λ. Ο dens, Cordatus. P. Sa- φρύττω, Frigur ο. Ο. ν&τΐιίιζο? altuanu, Ρ Astutus ' As - ^orret. P. pidus lunens υ. φορος, το- επίταγμα, Tnbu- tus. Ο. φυγαδεύω, Exulo, Fugio. P Terireo Ρ Γ ', ^ ^ ^ Sa P iente - 4^ευσις, Fugitacio. Ve φοβί ^beterret Ρ Γ»' ct, c S a1 Ρ Τ"" ϊροημώτατος, Sagacissi- φυγαδεία, Exdium. Ο. s,m s lnbutum - r s, p ' Ρ, φ τ ^ > Exuiabundus ψοιβάζω, Februo, as. Ο. φορτηγός Oneraria Ρ tctp"' ^*' Prudcntl '.. p,, βοιθάί Sa?a Ο φ? τ ηγος, unerana. f ores. Ρ. φυγάς, Fugitivus, Exulatif iolvt ianolas Ρ One- φροντίζω, Accuro, Curo, cius, Fag.tivosus, Exul. Τφοιριτης, Hariolus. F. ranus. O. Onerosus. O. Meditor. Ο. P. ; r r S M c t C 0 S ^ O """Τ P Qp 0VT % Si > Curat. Ρ. ίαυτρϋ πατρίδος, I nx plni P & ' ^Γ' ΡasciSj φροντίζειν, Pr^cu.P. Profugus. Ρ. Exulath φοινιχες, Pcem. Ρ. Merces, Merx, Sarcma, φροντίζων, Sollicitus. Ο. tius. Ε Profugus. Ε.

3 Ε Α Ε. VET. AUCTORUM GLOSSARIA GR.-LAT. 181 φύγεθλον, Tagax. O. f φύλλισις, Frondatio. Ο. [φυτεία.] χ φυγή, Fuga, Fugacitas. φυλλολογώ, Pampino. τά φυτά, Planta. Ρ. ή-φυγοδικία, Tergiversacio, φύλλον, Folium,Folium.P. φυτεία, Plantacio, Planta- Χαίνω, Hisco, Hio ; Hio, Tergiversatio. Ρ. φύλλον, Frons,dis. O. tio. P. as. O. φυγοδικώ, Tergiversor. φύλλα, Folia. Ε. al φυτείαι, Plantae. Ρ. χαίνειν, Fatiscere. O. Deφνγοδιχεί, Tergiversatur. f Φυλλοτόμος, rondator. φυτευτήρια, Plantaria. Ο. hiscere. Ο. Ε. Ο. φυτευτήριον, Seminarium. Χαίρε, Ave, Salve, Gaude, φυγοδιχείν, Tergiversari. + φυλλοφυέω, Frondo, as. O. Salve. P. Have. P. Vale. Ρ. + φυλλοφυώ, Frondeo. Ο. φυτευτήριος, Plantarius. O. O. φύεται, Nascitur. Ρ. φυλλώδεσιν, Frondentibus. f φυτευτής, Pastinator. χαίρει, Ovatur. P. Grataφυχιόο), Fuco, as. Ο. Ρ. φυτευτιχός, Seminarius, ad. tur, P. φυχ)ς, 'ιχθύς, Saxatila. φυλλώδης, Frondeus. Ο. χαίρειτε, Gavescite. Ρ. φυκίδες, Saxatiles. Ρ. φύλον, Gens. φυτεύω, PJanto, Complan- χαίρειν λέγω, Salutem diφύχος, Alga, Fucus. φύμα, Vomica. to, Novello, PJanto. O. co, φϋκος, Muscus. P. Pur- φύμα, Tuber. O. Semino. O. Novello. Ε. χαίρειν, Salutem. P. purissum.s. φυματόω, Tubero. Ο. φυτεύει, Plantat, P. Col- χαίροις, Ave. P. φύκος, είδος ^5iioj,Saxatilis. f φυνίχιον, Dedeum. P. locat. P. χ^ρω, Gaudeo, Duo, Le- P. φύζια, Fugalia. Ο. φύτλη, Sexus. O. tor, Gallesco. P. Gauφύχος, Alga. Ε. φύομαι, Orior, Adorior, φυτον, Planta, Germen, deo. P. Gaviso. P. φυχώ, Fuco. JNascor, Provenio. O. Virgultum. χ*ίτα, Juba. E. Φυλακή, Custodia, Car- Cresco. Ο. φυτον, θάρσος, Planta. S. Χαίτη, Seta, Juba, Seta.P. cer, Tutela, Vigilia. Ρ. φύραμα, μάγμα, Massa, t φυτοϋογιον, Seminarium. Sa;ta.P, Juba. P. Jubas. Custodia. P. Carcer. P. Massa.P. Gonspersio. S. t φυταύριον, Seminarium. O. Carcer. S. Interversio. E. Impensa. Ρ. χαίται, Istae. P. φύλακα), Prassidia. P. Sta- Ε. φυτοφόρος, Plantiger. Ο. χαίται φρυγός, Vesciliae. tionarii milites. Ο. Yigi- f Φ υ ρ*τής, Decoctor. Ρ. φώκη, Yitulus marinus, Vi- P. lia. O. f φυράτης, Interversor. E. tulusmarinus. P. Biclus. Χάλαζα, Grando, Grando. φυλακών, Ergastulorum. φύρω, Pinso, sas. Ο. P. Balaena. Ε. P. Ρ. φυρώ, Compareo. Ο. φωλεός, Lustrum, Late- χαλαζοκοπώ. f" φυλακίτης, Carcerarius. Φύσα, Vesica, Vesica. P. bra, Latibulum, Cubile. χαλαζοκοπεί, Grandinat.P. φυλαχτήριον, Servatorium, φύσα χαλκέως, Follis. Ρ. Latibulum. Ο. χαλάζον ενοχον, Granitum. Amolimentum, Amole- φύσα χαλκέων, Strictura. φωλεό), Lustra. Ρ. Late- Ρ. [ένώτιον, Vulc.] tum, Pravia, Amoletum. S. brae. Ρ, χαλάζω, Grandino. P. Promptarium. O. Vi- φύσα, Follis. Ο. φωλεύω, Latibulo, as. Ο. χαλαζώδης, Grandinosus. dulum. O. f φυσατα), Suflatores. E. Deliteo. O. O. φυλαχτήριον, άποτρόπαιον, φυσάω, Filo. Ο. Suflo. φωλεώδης, Latebrosus. Ο. χαλαζωθέν, Grandinatum. Amuletum. Ε. Ο. t cova ^T)jj,Yociferarius. Ρ. φυλακτικος, Cautus, f φυσήλαται, Folles fabri- φωνασχός, Vocalis. χαλαρός, Languidus. Ο. Promptarius. Ο. Ies. Ε. φωνέω,υοεο, as. Ο. Flaccidus. Ο. f φυλακτίτης, Carcerarius. φύτημα, Flatus, Flamen, φωνή, Vox, Vocula, Υοχ. χάλασμα, Laxamentum. Ρ. [φυλακτήρ, Vulc.] Flabrum, Flatus.S. Fla- Ρ. Dictamen. Ο. Ε. ι φύλαξ, Custos, Servator, brum. Ε. φωνή χυνός, Hittus. Ρ. Χάλασον, Laxa. Conservator. Ρ. Servans. φύσησις, Inilacio. φωνή χηνος, Gingrum. Ρ. χαλάω, Flacceo. Ο. Lan- > Ρ. φυσητήρ, Fistula. Ρ, φωνή άποχοπή, Ravis. D. gueo, esco. Ο. φύλαξ τοϋ δικαίου, Servans φυσητήριον, Spiramentum. φωνα), Voces. Ο. Χαλβάνη, Cbalba. I aequi. Ρ. Ο. φωνήεις, Vocalis. Ο. Χαλεπαίνω, Acerbo, Sae- Φύλακες, Yigiles. Ρ. *f φυσητής, Inflator. φωνήεν, Vocalis, Yocalc. vio. Ο. f φύλαζις, Custoditio. Ο. Φ^κό?, Naturalis, Natu-t<pa)v>)0a)\J/, Bubo. Ρ. χαλεπός, Sevus, Severus, ι φύλαξαν, Gustodi. ralis. Ο. φωνώ, Voco. Acerbus, Durus, Atrox, ^Aapyug/«,Nummariacu- -f φυσιμάτιον, Bullula. Ο. φωνεί, Clamat. Ε. Saevus. Ρ. Difficilis. Ο. piditas. Ρ. [Gl. L. Gr. t φυσημά- φωραθείσιν, Deprehensis. χαλεπό), Reptores. Ο. ^JXa^oj/Fribunus plebis. τιον.] Ρ. χαλεπότης, Atrocitas. Ρ. φυσιολογία, Naturae ratio. φωράω, Deprehendo. Ο. χαλεπώς, δυσχερώς, Diffiφυλάσσει, Custodit. Ρ. Ρ. Φώς, Lumen, Lux a Lux. cile, Seve. Tuetur. Ρ. φυσιολογώ, De natura lo- P. Ltimen. P. -j- Χαλικώματα, Ceinenta. φυλάσσεται, Cavet. P. quor. φωσ)ν, Luminibus. Ρ. χαλιναγωγώ, Frano, as.o. φυλάσσων, Servans. Ρ. φύσις, Sexus, Natura, Ιη- φωστρή, Luminare. Ο. Χαλινός, Frenum, Frena, φυλάττομαι, Yito, as. G. genium, Natura.P. Sex- φωσφόρος άστήρ, Lucifer. Frenum. Ρ. Habena. S. ^ux«ttco,servo,tuto,tue- us. P. Ingemum. Ρ. φωσφόρος, Eucifer. P. Frenum. S. Fra;num. O. or, Gustodio, Adstruo, φύσις πραγμάτων, Rerum φωσφόρος, ή "Ηρα, Lv.cina. χαλινό), Freni. Conservo, Asservo. Ο. natura. Ρ. φώτα, Luminaria. Ρ. χαλινώ, Freno. φυλέτης, Tribulis, Tribu- φύσις, Nativitas. Ρ. Natu φωταγωγός, Luminarium. χαλιναγωγώ, Refreno. Jis. G. Paganus. Ε. ra. Ο. Indoles. Ο. Ιη- φωτεινός, Luculentus, Lu- Χάλιξ, Silex, Cementum, φυλέται, Curiales. O. genium. O. cinosus, Lucidus, Luci- Cementum. S. Cajmenφνλή, Tribus, Tribus. Ρ. φόσις, ή γονή, Sexus. S. nus. tum. P. φολή θεάτρου, Cuneus the- f φύσκος, Botulus. Ρ. φωτεινόν, Lucibile. Ο. χάλιχες, Silices. Ε. Cffiatri. Ρ. φυσσητήρ, Ventilator. Ο. φωτίζω, Lumino, Inlumi- menta. P. t φυλλάζει, Frondescit. φυσώμαι, Turgo, Turgeo. no, lnlustro, Lucifico. χαλις, Trogala. P. Ύφυλλάμπελον, Pampinus, φυσώ, Flo, Sufflo. O. Inlustro. Ε. Χάλχανθος, ieris flos, JE- PampinuSi S. φυσά*, αυλητής, Flat, Fla- φωτισμός, Inlumiuacio, ris flos. P. φυλλάς, Frondis. tor. P. Sufflat.P. lnflat. Eluminacio, Lux. Ε. + Χαλκάνθη, Sutorium. O, φύλλινος, Foliaceus, Ο. P. t φωτιστήβία f λυχνικά, χαλχείον, Olla, ieneum, Frondarius. O. f φ υτ ά, Pastinatio. P. Luminaria. P. Miliarium, Abenum. O.

4 196 CYRIL. PHILOX. ET ALIOR. COtf. 0 {] us χάξιτες iv «νδρώττω. Ρ. χείλη, Labia. E. ναγχτ'ίε. Ε. χαμαίπιτυς, Confica. χάριτες βεα), Grati* de».. χ^άδια, Hiberna. Ο. ; ^ ^ C 1IeCtitiUS '%^«, Donativum. S. ^ T ^ v^tc a 'iereus. Ρ. M- χαμαιτνπειον, Scorta. P- Donum. Ρ. χειμάζω, Hiemo. neus O. Aheniis. O. % L%ana,. O. χαρ/^ατα, Mu " era P /, W? ' ' ^ Λ ί, Faber ferrarius, χαμαιτύπη, Scorta. Ρ. χ^τικο;, Mumficus, χείμαρρος, Torrens. 0. JErarius, a, um. O. Fa-f ;^^aitwixoj,lupanaris. Muneranus, Munificus. ^o^iorrens. P. v b ixs" U^rius. χαμαιτυπίωνχχαριστήριον Donatum, χει>εδλον? Peraium. χαλκε,τ 'ov, Fabrile. buma. P. Donum, Donum. Ρ. χ.. ^, H.bernmm. S. «λχ ε ui, Fabrilis, Fa- %^ruv 0, ; Ganerones.O. χαριστ^α, Donana. Ρ. χε,^ρ,νη Bruma. brilis Ρ χαμουαχμ, Stludio. Ρ. tij εν yga^j), Gracix. χειμερινός, Hibernug H K. χαλκεύω, Fabrico, Fabri- [+ Χαμουλκιον, Vulc.] χάρις πράγματι, Grates. malis, Hybernus. 0. co.p. Cudo.P. χαμούς, Trahe. χωρίον, Amatonum. χ^α,ν, Hiemps, H.ems, χαλκίον, Scutra. P. Co- Tenebr*. X W Gaudmm. Ο. P. Bruma. b. Hyems, culum. O. Scuta. Ε.Χαρά, Gaudium, Gau- χάροντας, Uictis P. U. Scu+ra. E. dium. P. Gaudium. S. χαροποιώ, Gauditico, Gra- χει^ν yvo<p«% x«, m ναλκ/ον δεραοϋ,caldaria.s. f Χαραγμή, Ductus. tifico. Ί empestas. ^ γαλκίς, όρνεον, Pica mari-χαράδρα, Fossa, Vallis, χαροποιεί, Exhilarat. Ρ. χει^ν, ονχ ο της Tpy s tima. Cancellus. Ε. Canalis. χαροπον, Trucem. Ρ. Fempestas. Ρ. Temΐχαλχο'όεραον, Calida. S. E. Vallum. Ε. χαροπος, Larsus. E. pestas. S. + γαλκοκολ?,ητος.temimi- tyap^pa^,valnus.p.[xa- Χάρτης, Charta, Scapus. Χειρ, Manus, Palma. P. natus. ραδρα, φάραγξ, Vallis, Ρ., Copula. F. Manus. Ρ. χαλκόκροτος, ierarius. Ρ. Vulc.] f χαρτογράφος, Chartula- χείρες, Manus.Jb., )- χαλκολόγος, Nummula-χαρακίδε?, Tcrriclas. P. rius. ^ _ + χειραφεσία, Emanciparius, iesculator, iescu- χαραχίς, Tessera. P. fxaptovr)gov,chartarium, tio. P. lator. Ρ. χαραχτήρ, Vultus,Titulus, Literalium. t χειραφεται, Emancipat. χαλκολογώ, iesculor. Figura, Liniamentum, χαρταπωλης, Chartuarius. Ε. [+ χειραφετεί, Vulc.J χαλκόπους, JEripes, Liniamentum. P. Nota. χα^τοφύλαί;,chartularius. f χειρεκμαγείον, Mantela, χαλκός, ies. E. Signaculum. Ο. χαρτοφυλάκιον, Scrinium, Mappa. \ χαλκοί av 'pyaffroi,riidus. t χαρακτηρίζει,personat. Tablinum. Ο. χειρίδιον, Manicillium. Ρ. V. [Χαρακτηρίζει, \u\c.~\-\ χαρτουλάριος, Scrinia- χειρίίια, Manciolas. Ο. χαλκοί εξ, Sesquas. Ρ. χαρακτηρίζω, Noto, Per- lius. Ο. χειριδωτος, Mamcatus. χαλχοτύπος, /Eranus. Ρ: sono. Χάρυβίις, Vorago. χειριδωτοίς, Manicatis. Ρ. χαλκοτύποι, Tadiatores. Χαρακώ, Vallo, Sepio, Χάρων, Orcus, Despiter. f χειοιάλυσις, Copula. Ρ. Redico. Ρ. Orcus. Ρ. [t χειραλυσίδιον, Salm.] χαλκοδν, ieneuni. χαράκωμα, Septus, Va\-f Χαρωπός, Cesius, Lar- χειρίζω,οβΐο,ύτμίο,ίΐϋ χαλκουργος, ierarius. latus, Vallacio, Saeptum. vus. ito. P. χαλκούς, iereus, Quadras. P. Vallus. S. Pedamen, Χάσκω, Hisco. χειρίζειν, Gerere. P. E. entum. Ο. χάσμα, Hiatus, Vorago, f χείριον, Manicula, 0. f χαλκοτηγανον, Scutra.S. \ χαράκωσις, Pedatio. Ο. Terrae fragor, Hiulcan. χειρίς, Maniculum, Maχαλκοτύπος, ierarius, Ya-χάραξ, Sudis, Redica, P. nulea, Manica. 0. Maber aerarius, ierifex. Adrainiculum. G. Yal- χάσμα γής, Hiatus. Ρ. nulea. Ε. χαλκόω, /Ero. G. lum. Ο. χάσμα, Terrae fragor. Ρ. χειρίδες, Manicae. E. χαλκό, iero. f Χάραξις, Orbita. χάσμα, Vorago. P. Cha- χειοίσγ, Gerat. Ρ. Gesse t χαλχώδης, /Erosus. Ο. χάραξαν, Induce. stus. O. Terra; hiatus. rit. P. χαλκωμα, ieramentum, χαράσσω, Induco, Can- E. Iatus. Ε. χειρίσης, Gesseris. P. ierificium. O. Ferra- cello, Scarifo. Ρ. χασμάομαι, Haesito. Ο. χειρισθείς, Attaminatus^j mentum. O. ieramen- χαράσσει, Inducit. Ρ. χασμάω, Hiato. Ο. χειρισθεντα, Gesta. P. tum. Ε. χαρίεις, Graciosus, Le- χάσμη, Oscedo. O. f χειριστής,geruius,ges χαλκωματα, JErementa. tus, Lepidus, Lepidus. f χάσμησις, Ostentudo. tor. Ε _ P. Scitus. Ρ. χασμωδης, Hisciatus. O. f χειρισταϊ, Gerrories. P. f χαλκωντικά, Fabrilia. Ε. Χάριεν, Gratum. χασμωμαι, Oscitor, Hie- χείριστος, Deterior. P. Χαλώ σχοίνον, Eaxo, F)e- χαρίεντα, Grata. P. to, Oscito. O. Pessimus. P. niltt v0 xagisvti^fiai,carinari.p. χασμά,ται, Oscitatur. Ρ. + χειροβαλίστρα, Falaria. Χαμαί, Humus, Humus. χαριεντως, Eleganter. P. f χαϋμα, Pator. Ο. χειρόγραφον, Gautura. P S. Hunn. P. Hunn. Ο. χαρίεσσα, Grata. Ρ. χάννος, Laxus, Leiitus. t χειροοεσμος, Manica,Coχαμαιακτη, Ebulum. Ρ. χαριεστατας, Gratissimus. O. Laxus. O. pula. χαμαιδάφνη, λάχανον, χαριεστερον, Gracius. χαυνόω, Laxo, as. Ο. Len- f χειροδόσιον, Manupre I^raga, Labrusca. Ρ. χαρίζομαι, Munero, Do- to, as. O. tium. P. Kuscum. P. 110, Indulgeo, Gratifico, χαυνώ, Laxo, Relaxo. χειροήθης, Mansuetus. 0, χαμαιοικαστης, Pedaneus lndulgeo. S. Gratificor. χαύνωσις, Laxacio, Eaxi- χειροθεσία, Gestus, Gestll, 4 udex'p eus 9 Mori g eror - - I)on o. tas, tum. Ο. P. Gestus. P. ju ex., Ε. γεδρωψ, Legumentum. Ο. νειοόμακτρον, Mantela. ϊχαμα^ασκαλος, Lud,- χαρίζεται, Donat. Ρ. χίζη Τ^ Cacaturit. P. Mappa. P. magister. χαρίζομαι εμαυτω, Adrogo Χέζω, Caco. f χε,ρόμυλον, Molamanu χαμαιδρυς, Tnxago. P. m.hi. Ζειλάριον, Labcllum. al.sf χαμαιζηλον, V jburnum, χαριζόμένος, Indulgens. χείλος, Labrum, Labrium, χειρομυλόν, Pistrilla. 0, ' y. X*PS, Gracia, Gratia. P. Labrum. Ρ. - Χείρον, Pejus, Deterius, Χ^λεων ζωον Verd- Mentum. Ο. χά χείλη, Labrum, bium. Pejus. P. Sequius. P pillo, Versipdlo Vers.- χα'ρ,ν ϊχω, Grator, aris. Ο. Ο χειρίιπτρον, Trulleum. 0- Ρ.7 * rs, P e lbs. Ρ. χάριτες, Gratia. Ρ. Gra-χε,'λη σκε'πον, «Sj χαί /3o U - Malluv.um. Ο. χαμαιλεων, βοτάνη, Car- tes. Ρ. idem. Ο. των, Ante Iabra. Ρ. χειροναμέω, Gesticulor.0-

5 ΕΑΕ. VET. AUCTORUM GLOSSARIA GR.-LAT. 183 Χειρονομώ. f χετικερον, Eenumgre- Interula. Ο. Χ ίνιξ, μέτρο ν, Semirno- j- χειρόπεδον, Mannica fer- rum. Ε. [έπίχερας, Vulc.] f χιτωνοπώλης, Sagarius. dium. rea. Ε. Χ&μα, Uuda. O. χοίνιξ, Bilibre. P. Moχειροπληθής, Corpulentus. χεύματα, Fiuenta. f χαράσσω, Induco, dius. E. χειροπληθές, Manuple- χέω, Fundo, Fundo, dis. Cancello. χοινοβάτης, Funambulus. tium. G. Liquefacio. O. Li- Χιών, JNix. Ο. [σχοινοβάτης. χειροποίητος, Manufactus. quo, as. Ο. χλαίνα, Palla.O. Laena.O. Χοιράς, Struma. χειρός άφεσις, ή αύτεξουσιό- χηλή, JJistida. χλαίναι, Paludamenta. Ο. χοιράδες, Struraae. Ρ. της, Emancipacio. χήν, Auca, Anser, Απ- ή- χλαινουργιχή,$ιά% ήα.ο. χοιράς ίππου, Grandula. χειρός το επάνω, Testudo sera. Ε. χλαμύδα το + μάντιον, Ρα-χοίρεια, Porcina. Ε. manus. Ρ. χψες έκβοώσιν, Gingriunt. Judamentum. Ρ. χοίρεια χόπρος, Sucerda\P. χειροσκόπος, Manuinspex. Ρ. Χλαμύς, Chlamys. χοιρεία σαρξ, Lardum. Ο. t χειροτονητής, Creator. χηναλώπηξ, Ganta. Ρ. f χλανίδωτος, Sagatus. Ο. χοίρειον, Porcina. Ε. χειροτεχνία, Opificiuni. S. χήνεια, Anserina. Ε. Χλαν)ς, Lena. χοιρίδιον, Succula. Ο. χειροτέχνης, Opifex, Opi- χήνειον, Anserina. Ε. Χλευάζω, Seduco, Incre- + χοίρινον, Porcarium. Ο. fex. Ρ. χψιον, Anserina. ρο, Derideo, Subsanno. χοίριον, Porcinum. χειροτέχναι, Opifices. Ρ. χηνοβοσκός, Anserarius.P. Ο. χοιροβοσχός, 'Subulcus, χειροτονεί, Nuncupat. Ρ. Χήρα, Vidua, Orva. χλευάζει, Gannat. Ρ. Subulcus. Ρ. Porcarius. Creat. Ρ. Vidua. Ρ. Bidua. S. χλευαστής, Gannator. Ρ. Ο. χειροτονηθείς, Designatus. χηρ'ια γυναικός, Viduitas. χλεύη, lnlusorium, Ludi- χοιρογρύλλιος, ήγουν έχίνος Ρ. χηρία ανδρός, Celibatus. brium, Ludibrium. Ρ. χερσαίος, Frinacius. χειροτονηθέντες, Designati. χήρος, Viduus. Ostentus, nom. Ο. San- χοίρος, Porcus, Porcus.P. Ρ. χνρόω, Viduo. Ο. lia. Ο. χοίρος t εξαμηνιαίος, Bisaeχειροτονήσαι, Creare. Ρ. χηρώ, Orbo. Χλιαίνομαι, Tepeo, Te- nus. Ρ. ή-χειροτονητής, Creator. Ε. χήρωσις, Viduitas, Celi- pesco, Tepefio, Tepefio, χοίρου δέρμα, Tergilla, χειροτονία, Creacio, Pro- batus. sco. O. sive Tergillum. P. creacio, Creatura, Ordi- Χθαμαλός, Humilis, Hu- χλιαίνεται, Tepescit. Ρ. χοίροι τομίαι, Maiales. Ο. natio. Ρ. Suffragium. Ρ. milis. Ρ. χλιαίνω, Tepido, Tepefa- χοίρος θήλεια, Porca, Por- Nuncupatio. P. Suffra- f χθαμαλότης, Humilitas. cio. cetra. O. gium. Ο. Ρ. χλιαρόν, Tepidum, Tepi- f χοιροσφαγείον, Confecχείξοτριβεί, Ruspinat. Ρ. Χθές, Heri, Heri. P. dum. P. torium. χειρουργός, Opifex. χθεσινός, Hesternus. Ρ. χλιαρός, Tepidus. Ο. Χολάδες, τά έντερα, Ubalχειρουργώ, Opifico, Sus- χθεσινόν, Hesternum. χλιαρότης, Tepor, iditas. balia. pino. χβιζός, Hesternus. Ο. Ο. χολή, Fel, Bilis, Fel, Fel- Χείρων, Deterior, Pejor, Χθόνιος, Terrenus. f χλιαροφύχιον, Tepida- lis. S. Pessimus. P. Pejor. Ρ. χθόνιοι θεο), Inferi di. rium. χολή μέλαινα, κα) ευτελής, Deterior. Ρ. χθών, Tellus, Tellus. Ρ. Χλοάζω, Virido. Bilis. Ρ. Χειρών μισθός, Manupre- Terra. Ο. χλοερόν, Viride, Glaucum, χολιχός, Iracundus, Biliociiim. χθον, Gras. P. Virens. sus, Fellitus. E. ή χελιδονιαίος, Badius. Ρ. Χ'ια μαστίχη, Mastix. χλοερόίς, Frondentibus.P. χολιός, Iratus, Infestus.P. Χελιδών, Herundo, Hi- Χιά, ή τοϋ όφεως χατάδυσις, Χλόη, Viriditas, Gramen, χόλος, Iracundia. ' rundo. Ρ. Erundo. Ε. Latebra. Muscus, Erba, Farrago. χολώ, Irasco, Vilior. 5 Hirundo. Ο. χιάζειν, Decussare. Ο. Ε. χολώδες φλέγμα, Pituita. χελύνια, Rostra. Ρ. Χίλια, Mile, Mille. Ο. χλοώδης, Muscus, Gra- χολώδης, Biliosus. Ο. Χελώνη, Testudo,Testudo. χιλιάχις, Miliens,Millies. mineus. Χονδρίτης, Cinarius. ' Ρ. Ο. ή χλυρων, Sanium.P. [λύ-χονδρίτις, Farreum. Ο. χελώνιον, Pessulum. Ρ. χιλιαρχία, Tribunatus. Ρ. θρον, sanies, Vulc.] f χονδροβολίας, Pavimen- ''χέμεθλα, Perniones. Ρ. χιλίαρχος, Tribunus,Tri- χλωρά, Viridia. Ρ. tum. Ρ. f χενίζομαι, Nevitor. Ε. bunicius, Tribunus. Ρ. χλωραίνει, Viret. Ε. χόνδρος, Alica, Halica. Ρ. χεξάφετος, Emancipatus. χ'ιλιον, Miliiarium. Ο. χλωραίνομαι, Vireo. Ο. Cartilago. Ο. Far, Far- Ε. -ϊχιλιόπους, Millipeda. Ο. t χλωράς, Glumea. Ρ. ris. Ο. \χεραφιάται, Emancipa- χιλός, Farrago. Ο. [άχυρα, glumae, Vulc.] χάος, Humas. Ο.? tur. Ρ. Χίμαιρα, ή αιξ, Capra. χλωρίζω, Virido, as. Ο. χορδα), Fidis. Ρ. 'χεράφετος, Emancipatus. χίμαρος, Caper. χλωρό ν, Viride. Ρ. Viride. Χορδα) λύρας, Fides. Ρ. χίμετλον, Pernium, Per- Ε. χορδή, τό έντερον, Chorda,,χέρνιβον, Trulleum, Aqui- nio. χλωρός, Viridis, Pallidus, Tendicula. Ρ., manile. Ρ. χιόνας, Nives. Ρ. Pallidus. Ρ. Galvus* Ρ. χορδή, ή νευρά, Fides, ' χέρνιβον, Trulleum, & χιονίζει, Nivet. Ε. Viridicatus. G. Luteus. Chorda. Guttum, &, Aquimanile. Χιονίζομαι, Nivitor. G. χορεία, Saltatio. O. Ρ. χιονιζόμενος, Nivosus. Ο. χλωρός στρουθός, Chlorus. χορεία ιερέως περ) τον βωχερνίβιον, Ampulla. S. ή-χιονιχός, Niveus. Ο. f χλωροστρουθίον, Galucis. μόν, Tripudiatio. Ρ. ίχερ'ρόνησος, Peninsula. Ρ. χιονώδης, Nivea. Ρ. χορευτικός, Saltatorius. Ο. j χερσαίος, Terrenus, Ter- * χις, Ingenium. S. [φύ- χλωρότης, Palliditas, Vi- Χορεύω, Tripudio. restris. Ρ. σις, vel έξις.] ror. Ο. χορηγείον, Inpensa. Ρ. I χερσόνησος, Peninsula. Χιτών, Tunica. Χνοϋς, Lanugo, Lanugo. χορηγηθήσεσθαι, Submiuis- ^Ego-o;y5j,Terrainculta.P. ό χιτών, Subucula. Ρ. Tu- Ρ. Lanugo. S. tratur. Ρ. ; χέρσος τόπος, Inculta terra. nica. Ρ. χοα), αί έπ) τών νεχρών χορηγία, Prebicio, Prebiχερσυδρος, Coluber, Co- ό χιτών, Subucula. Ρ. σπονδα), Inferiae. tus. luber. Ρ. Boa. Ε. χιτών φακής, Siliqua. S. χοαι, Inferiae. Ρ. χορηγώ, Prebeo, Expenf χερσώδεις τόποι, Dumosa χιτών, Tunica. S. Tunica. χοάς ποιώ, Parento. do, Porrigo. loca. Ρ. Ε. Χοινιχ)ς ή τοϋ τροχού, Ra- χορηγεί, Suppetit. Ρ. χερσώδες, Dumosum. Ρ. χιτώσιν, Tunicis. Ρ. dia, Modiolus, Librale. Suppetit. Ρ. χέσαι, Caca. Ε. ή~ χιτωνίζω, Tunico, as.o. Ρ. Χορίον γυναικός, Follicuχεσείω, Cacaturio. Ο. χιτωνίσκος, lndusium. Ο. χοινικίδες, Virias. Ρ. luin.

6 198 CYRIL. PHILOX. ET ALIOR. COtf. - ' - Nor- + Vflewrre», Screabile. O. ffitate. Ρ. Xpu<r/ov, Aurum. Λρ^, 0 του μέτρου, Nor () χ ρ^δίω, Vaticinor. O. *puwou t fafc r ma - < ΓΛ χρησμωδός, Sortilegus. Ο. ριστον, Valuca. * ΓΙ,ηπι* Tnrba lffi- coquo. ji. 1 χρησμουοτης, ^ 1 ΑΙ"" X P «Decoquit. Ρ. χξη<τμολ.ίγαί, Sortilegus. χ^.ίχ»», Atn^ taiituim. 1- Xr ' Sortes, Sortes. Alnplex. S. Ο X % : & L, Es alie- *P. ' n φ " * * * Presu.u num, Debiturn. P. De- χςψμοζ, Oraculum, Ora- P, Debitum. S. culuni. S. R e s p o r ^ n, A r t * Ibr p ierc,u,m ^riisr 1 '^, t ^ f f o Saturo Ο ype^w, Debitor, Debi- moda. Ρ. χ?υσ 0ί Aurum. P Debitor. S. Χρηστήρ,ον, Oraculum, ΐχρυσόσημον, Auncla^, Sacietas, Saturitas, Sa^ χ ρ ^, Debitori. P. Oraculum P. t ** Auncok tiiritas Ρ Χρί, Oportet, Convenit, χρηστηρια, Lnstrumenta.r. r". _ tvo^rpo^, Satu- Gonvenit. P. Oportet. χρήστης, Creditor Ο. X^ouv νομ,σρ.*, Aurum ratio Satietas Ρ Ο Χρηστή Frugalis, Suavis, signatum. y W p, Pabulum. P. Χρήζω, Egeo, Indigeo, In- Utilis, Jocundus, Sua- XPwroof, Aureas flerari,, Saturabile. digeo. P. vis. Ρ.. χρυσο^ορο; Aur.fer O, 'ft* Χρήμα, Peculium, Ges- χρηστό), Suaves. Ρ. χρυσούς ιχθύς, Aural».P, f Χορτόβολον, Fenilium. tamen. P. Pecunia. S. χρηστούς, Suaves. P. Aurata. S. χ + Υορτόβολοε, Cespes. Ρ. Pecuniae, Divi- χρηστολόγος, Bland.dicus. χρνσοφρυς, ιχθύς, Αη*. tyolsoxiv, Faenile. P. cias, Commoda. P. O- O. Benedicus. Ο. χονσοχοειον, Αητάακ, Fenile. Ε. pes. Ρ. χρήστης, Utilitas. Ε. Aurifacina. Ρ. χορτοκοπείον, Pratum. Ρ. χρήματα, Περσίδι 8<«λ ε 'χ- χρηστότητα, Innocentiam. + χρυσοχο.ον, Aurrficiaa, χορτοκόπιον, Fenile, Feni- τω, Gala. Ρ. [Gaza, Ρ. ΛΑ, secium. Vulc.] ^ + 3P*rr5 f, Utiliter, Sua-χρυσοχοος, Aunfc^A» t χορτοκόπος, Fcenifex. Ο. χρήματα, άπο τιμής κτηνών, viter. Ρ. rifex. Ρ. ή-χορτολογία, Pabulatio. Ρ. χρήτα», Usurpat. Ρ. χρνσοχοοι, Aurani.O. Ρ. Pabulatio. Ρ. χρημάτων, Emolumentis. χριματιστής, Nummarius. χρνσόω, Auro, as. 0. Ιο f χορτόπλινθον, Cespes. Ρ. Ο. auro. Ο. Deauro.O. f χορτοπλινθος, Gespes. Ρ. χρηματισμός, Praenomen. Χρίσις, Liniatura, Obli- t χρυσυποδεκτης, Suscep- Caespes. S. S. tus, Linimentum. S. tor aurarius. Χόρτος, Fenum, Faenix. Ρ. τούς χρηματισμούς, Eino- f χριστής, ό κονιατής, Tec- χρνσωθεν, Auraturo.P. Foenum. S. lumenta. P. tor. χρύσωμα, Auramentuni, f χορτόσπερμον, Vicinia.P. χρηματιστής, Pecuniarius. χρίω, Lino, Oblito, Li- O. j? f χορτόστρωμα, Stramen- χρηματιστικός, Quaestua- nio. O. Ungo, is. O. iχρυσ-οορνχία, Aurifdma. tum. P. rius. O. Pecuniarius. Ρ. χρίει, Linit. P. txfταϊτής, Aurator,Auf χορτόστρωτοι στιβάδες, χρηματίζω, Adquiro, Pe- Χρόα, Color. rarius. P. Auraior. P. Stramenta. P, cuniara colligo, Nuncu- f χροίσις, Coloratus. Inaurator. E. f χορτοταμία, Fceniseci- po. O. f χροισμός, Coloratura. t χρυσωται, Auraferes. um. Ο. χρηματική, Pecuniaria, Χρονίζω, Moror, Tardo, P. Deauratores. E. f χορτοχωρίον, Pratutn.E. JN ummaria, Civilis cau- Moror. Ρ. Χρω, Utere. χορτώδης, Graminosus. O. sa, Pecuniaria. Ρ. χρονίζει, Tardat. Ε. Χρώμα, Color, Color.P, Ecenarius. G. χρηματικός, Pecunialis.O. χρόνιος, Diutinus, Diu- Golor, & Colos. S. Fu Χους, ή γή, Rudis, f χρηματικώς, Civiliter.P. turnus, Diudnus. P. Se- cum. P. χους, ό κονιορτος, Pulver, i" χρηματοφυλακιον, BLra- rus. Ο. Χρώμαι, Utor, Usito, l- Pulvis, Pulvis. P. rium. Ρ. χρόνος, Tempus, ietas, surpo. ; χους, μίτρον, Gongium.χρημάτων δημοσίων κλεπ- ievitas. Ρ. Tempus. Ρ. Χρωματίζω, Coloro. Congius. Ο. Congis. Ε. της, Depeculator. ievum. S. + χρωματοπώλης, Ρ"" χόω, Humo, as. Ο. χρησάμενος, Usus. Ρ. χρόνος στρατείας, Sdpen- tarius. Ρ. ΐ Χραίνω, Vicio, Temcro, τοϋ χρήσασθαι, Usurpare. dium. ό χρώμενος, Usurarias. ( Fedo Ρ χρυσά, Aurea. Ρ. - χρως, Colos,. Cutis. 0, χρανεις, Pollutus. Ε, χρήημον, Commodum, Χρυσαλλ)ς, Blatta. Color. Ε. + χραντόν, Violatum. Utile, Utile. P f χρύσαμμος, Baluca. χυδαίος, Vulgaris. Ρ- χράτβι, Utitur. Ρ. χρήσιμος, Utilis, Accom - \ χρυσάνθεμο ς, βοτάνη, Vi- Χυδαίος άρτος, Cepanus. Χρείαι εν άίς άποπατούμεν, nioda, Frugalis, Frugi. ola rustica. Ρ. χυδαίος άνθρωπος, Grega.Eatrinae. Ρ Commodus. Ε. f χρυσαργύριον, Auraria. rius. Χρεία, Opus, Opus. P. f χρησιμότης, Commodi- Ρ. χύδην, Passim, Prom»- χρειώδες, Necesse. P. tas, Utilitas. P. Fruga-f γρυσάττ ( χον, Chrysatti- cue. P. Fusim. G. χρειώδης, Necessanus. litas. P. ctim_ χυθείς, Fusus, Fusus, h χρειώδης, Utensilis, Vh-χρησίμως, Udliter, Com- χρύσεα, Aurea. S. um. O. J 18 0 v TT.. niode. Ρ. χρυσεία, Auraria. Ο. Χυλός, Sucus, Succi». Χρεμετισμος, Hinnitus, χρησιμώτερος, Frugalior, + γρυσεκλεκτης, Aurilegu- Succus. P. Sapor.O, flinmtus. P. Gommodior. P. Jus. Ρ. Χύμα, Confusio, Coffl χρεμετιζω, PJinnio. Ο. χρήσις, Usus, Ususiruc-χρύσεος, Aureus. P. Au- ndxtio. χρεμετιζει, Hmmat, Ad- tus. P. Usus. P. rarius. O. Sapio. 0. hranit, Hiunit. Ρ. χρήσις 'επικαρπίας, Usus- ή-χρυσεψητής, Auricoctor. χυμός, Succus, Humor Χρεμπτομαι, Excreo, fructus. E. p. O. Umor. E. Screo. O. Tjj χρήσει, Commodior χ^ύτινος, Solidus. χύνω, Fundo. b

7 Ε Α Ε. VET. AUCTORUM GLOSSARIA GR.-LAT. 85 f χυροσδιαιτης, Disulcis. χωρίς, Separatim, Extra, ψεδνδί, Raripilus. O. f Ψίρτιά, Burdit. P. Ρ. [χοίρο; f διχαίτη;, Absque, Sine, Seorsum, + ψειλοπλευριον, Ofella. Ε. Ψήσσα,'ΐχβύ;, Ordacia. Scalig.] Praster. P. Separatum. f ψειχοσημα, Angusticla- ψήσσα, είδος ιχθύος, Romχύσις, Fusio, Fusus. P. Separatim. P. Sine. via. E. [f ψ=ιλο'σ-ημ.α.] bus. P. t χι>τήρ, Fusorium. Ρ. ψειχύσημα, Angusticla- Ψηφίζομαι, Decerno, Calf χύτη;, Fusor. χωρίς ύπερβέσεως, Sine in- via. E. [f ψειλόσημα.] culo, as. O. χυτόν, Fusile. termissione. Ρ. ψεχά;, Stillicidium. Ο. ψηφά;, Cauculos. O. χύτρα, Fictile, Olla, Olla, χωρ);, Citra. P. Abs. Ρ. ψέκται, Vituperones. Ο. ψηφίζομαι, Decerno. O., Olla. P. Caccavum. Ε. χωρισβέν, Discretum. ψε'λια, Viriolae. Ρ. ψηφίζω, Gomputo, Conχύτρα τετρημένη, Olla ani- χωρισμό;, Separacio, Dis- ^ ψελειαι, Veriolae. E. puto. E. Calculor. E. matoria, Animatorium. cessus, Discidium, Dis- [ψελια, viriolas. Vulc.] ψηφίζει, Computat. P. S. cidium. P. Divortium. ψέλιον, Viriolas, Armilla, Conputat. P. Ducit. P. χύτρεοι, Ollares. Ο. P. Armilla, et Armilluni. + ψηφίον, τό f λιβαρίδιον, χωλαίνει, Claudicat. Ρ. f χωριστή;, Separator. Ρ. Viriola. Ρ. Gemma, Gemma. Ρ. Coxigat. Ε. "f χωριστήν, Sevocatorem. ψέλιον άνδρό;, Brachiona- ψηφί;, Glarea, MS. La- χωλεία, Clauditas. Ο. Ρ. rium. pillus, Glarea, Calculus, Χωλεύω, Claudico, Clau- + Χωρομετρώ, Metor. f ψελιοποιός, Armillarius. Scrupulus. O. dio, Claudeo, es. O. χώρος, Equalis. Ε. Ρ. ψήφισμα, Consultum, Deχωλός, Claudus, Cludus, τό χωρούν ε'ι; τον φίσκον, f ψελλιδοτό;, Armillatus. cretum, Scitum, Con- Clodus. P. Cloppus. P. Caducum. P. O. sultacio, Rogacio, De- Mancus. Ο. χωροφύλαξ, Saltuarius. ψελλίζομαι, Blatero, Bla- cretum. P. Consultum. Χώμα, Agger, Rudus, Χωρώ, Capio, Capesco. tio. Ο. P. Rogatio. S. Plebis- Tumulus, Rudus. Ρ. χωρεί, Capit. Ρ. ίελλίζω, Valbio,Valbucio, citum. G. Ager. P. Ager. Ο. Χώσις, Obrutus. in MS. deest, Balbu- ψηφιστής, Ca]cu]ator,Cauχώνα, Jugulus. E. tio. O. culator. E. CalcuIator.E. Χωνευτήριον, Fornax, Con-. + ψελλιστή;, Vambal, ψηφιστή;, ό άριβμών,οοιηflatorium. ψ MS, Balbutiator. putator, Nummarius, χωνευτή;, Conflator, Con- ψελλός, Valbus, Balbus. Racionator. flator. Ρ. Ψαθυρόν, Fragile, Putre, P. Pollix. Ε. + ψηφοβετεί, Tessellat. P. χωνευτά), Fusores. G. Putrum. Ψευδάδελφος, Falsus frater. f ψηφο&ετημα, Tesselia» f χωνευτικός, Fusorius.O. ψαβαρόν, Friabile. Ο. ψευδε, Falsum. P. tum. P. χωνευτόν, Conflatile. O. + ψαιβρό;, Arenosus. Ο. ψευδή?, Falsus, Mendax. f ψηφοβίτης, Tessellarius, Fusile. E. fψa^στό;, Libum. O. Fer- + v^^oyp«<po.c,,falsarius. Tessellator. χωνεύω, Conflo. tum. Ο. ψευδολογε'αι, Mentior. Ο. ή ψηφολόγημα, Pavimen» χωνεύει, Obruit. Ρ. Con- Ψακά;, Gutta. ψευδολογια, Mendacilo- tum. P. Pavimentuni. E. flat. Ρ. ψακάζει, Rorat. P. quium. Tesselatum. E. χώνη, Infundibulum. ψαλίδωμα, Forficatio. Ρ. ψευδολόγο;, Falsidicus, f ψηφολογητόν εδαφο;, Paχώνη ποταμών, Gurges. Ρ. Ψαλίζω, Forfico. Mendax, Mendacilo- vimentum. P. infundibulum. P. Fun- ψαλ)ς, ή τοϋ ράπτου, For- quus. Ο. + ψηφολογία, Tessellatus, dibulum. S. Infundibu- fex, Forficula, Forfex.P. ψευδομάρτυ;, Falsi testis. Pavimentum. - lus. S. Infundibuluni. Ε. ψαλ); τών κουρέων, Forfex. ψεύδομαι, Mencior, Frus- ψηφολογώ, Tessello, Terχώνην, Infundibulum. E, S. tro. O. mino. P. Χωννύω, Obruo. ψαλίδε;, Forfices. Ε. ψεύδος, Mendacium, Fal- ψηφοπ-αίχτη;, Prestigiatar, Χώρα, Arvum, Regio, ψαλ)ς, ή άψ)ς, Arcus, Ar- sitas. O. Vanitas. O. Prestigiator. P. Praestl Arva. P. cus. P. f ψευδοσέλινον, Apiastrum. giator. P. χώρα καρποφόρος, εύφορος, Ψάλλω, Nablizo, Psal- Ε. ψηφοπαικτώ, Prestigior. Regiofrugifera,fertilis.E. mizo, MS. Psallo. ψευδώς, Falso, Falso, ad- f ψηφοπαιξία, Prestigia?. χώρα, Possessiones. Ε. ψαλτήριον, Sambucum. verb. Ο. Ψήφος, Calculus, Suffraχώραι, Regiones. Ρ. ψαλμός, Psalmus. Ψεϋσμα, Mentio. P. gium, Computacio, Gal- f χωρατα, Rure. Ρ. ψάλτης, Nablio, Psalta, ψεύστης, Mendax, Vulc. culus. P. Ratio. P. Cal- f χωρατις, Pagus. Ρ. [χω- Navilio. E. Psalmista. Mendosus, Mendosus, culus. S. Decretum. S. ράτις,όu-cang.] E. Mendax. P. Supputatio. S. Calcula- Χώρημα, Alveum. ψάλτρια, ή κιβαρίστρια, ψήγμα, Bracteola. Ο. tio. Ε. Coinputos. Ε. χω^ήσαι, Capere. Fidicina. f ψηβυρός, Arenatus. Ο. Calculum. Ε. χωρησις, Capacitas. ψάμαβος, Sabulum. Ο. Ψηκτός μόδιος, Rasus, ΜS. ψήφω, Computatione. Ρ. χωρητικός, Capax. *f ψα/χαίων, Sabuletum.O. ψευχτος, MS. Rasas. ψήφοι, Tessellae. Ρ. Calχωρία, Rure. Ρ. Campes- t ψαμμάύιον, Arenula. Ο. ψήτρα, Strigilis. culi. Ε. tria. Ο. Domus. Ε. Ψάμμος, Harena. ψήκτρα, Strigile. Ε. Ψήφος, ό άριβμός, Nume- Χωρίζω, Segrego, Sejun- ψαμμώοης, Harenosus. "[ψηκτρίον, Strigla. S. rus. go, Secerno, Separo. Ψάρ, τό όρνεον, Strunuus, ψηλαφάοο, Palpo, as. Ο. ψήφος, ό λίβος, Gemma. χωρίζει, Sepasu-m. Ρ. Strunus,. MS. Sturnus. Ψηλάφησις, Tactus, Trac- ψηφοφορία, Suffragium, Secernit. Ρ. ψάρες, Sturni. E. tatus. Suffragium. P. χωρική, Rullam. Ρ. ψάρος, Sturnus. Ρ. ψηλαφώ, Tracto, Con- ψηφοφόρος, Suffragator. Χωρικός, Rusticus, Agres- ψάοοι, Sturni. P. tracto, Obtracto, Palpo, f-ψήφωσις, Pavimentum. tis. Ρ. Ψαυω, Tango. Troito. ψηφωτή, Giarea, χωρικό), Rustici. Ε. Ψαφαρός, Putris. ψηλαφά, Tracta. P. '^fwtovjgemmatum.p. χωρίον, Rus, Possessio, ψαφαρόν, Putre. Ρ. ψηλάφησον, Tracta. Ρ. Ψήχω, Frico, Frico. O. Villa, Fundus, Fundus, ψαφαρούς f καμαρίνας, ψηλαφήσωσιν, Tractave- Ψίαύος, 'Feges, MS. Mat- P. Rus. P. Fundus. S. Putres fumigos. P. rint. P. ta, Terratoria, Macta, Locellus, culus. Ο.Ψέγω, Vitupero, Culpo, ψημυβιν, Palmum. P. Teges. P. Matta. E Pra;dium. O. Vitupero, as. Ο. Ψήρ, τό όρνεον, Strunus, ia ψιαβοπλόχος, Tegitarius. χωρία, Agri, Praedia. Ρ. ψε'γει, Vituperat. P. Cul- MS. deest. f ψιαύοποιός, Tegenarius, tχωριονόμοι, Praidiatores. pat. Ε. ή-ψηρτα, γαυριά, Burdiat. Ρ. Ο. ψό'γεται^ιβργοιιει^ίΐιΐγ.ρ. Ε. ' Ψιβυρίζω, Susurro, Susur- Gloss. 1 Α

8 J&6 tcyril. PHILOX. ΈΤ ALIOR. ro as. Ο. ψυγεύς, Fricarium, in MS. additur, Panis massa, MS. f Ώμοβύρσινον, Ge. ψιθυρίζει, Susurrat. P. additur, vel Refrigerium. Bucella, Mansum r sub. tra. Canturjt. Ρ. ψυγμίς, Perfrictio, Per- O. Bucdla. E. Buccdla. ώμογερων. ψιθύρισμος, Susurracio, frigio, MS. Perfricado. E. Cruduj; Susurratio. P. Susurro. ψύγκ), iyu*/va>, Sicco. ψ«> «, ιη Mb. deest, Sca- bcal. & Vul. Pero. Vide Ο. ψύγω,ψυχραι'm, Frigeo. bia, Scabies, Scabies.P. notas. Peno. P. ψιθυριστής, Susurriosus, φυδράχιον, Papula, MS. Scavia. P. Scabiola. Ε. "Ωμο;, σχετλιασμών, Ve Susurrator. Papilla, Papula. S. Pus- ψωραλεος, Scabiosus. Ο. ^ nncbi. ψίθυρος, Y " Murmur. O. ^. tula. Ε. ψαριά, Sc&bio. 'Ωμόλινον, Crudariui», Λ / τ-> ι_ τ» ι c v.; T? lvic * Vacua. ψύλλα, Pulex, in MS. Scaviosus. P. Scaber. dus, Acerbus, Crudelis. ψιλή, Exilis, in MS. ad- deest, Trinua, Pulex. Ρ. P. Stringo. Ρ. ώμολογημενον, Confessum. ditur, Tenuis, Pura.P. Pulix. S. Mutulosus. Ρ. ψυλίζω, Pulico, Pulico. t ώμολογημενως, Sane. P, ψιλή, επ) της προσωδίας, Ε. Ω ώμολάγησα, Confessps Psila. ' ψύλλος, Pulix. Ε. Pulex. sum. Ε. ψιλή πολύμιτος, Babulo- Ε. ή-'ωδάριον, CantiIena,Can- ώμολάγηται, Constat. Ρ, nicum. Ρ. f ψυλλώδης, Pulicosus. Ο. tilena. S. Certum sit. Ρ. f^o/safo^plumarius.e. ψυχαγωγέ», Oblecto. Ο. *Ωδε, Huc, Hic. ώμώνυμον, Univocum. 0. f ψtλoxερaμov,suggranλa. ψυχαγωγία, Axnmatio. Ρ. ώδε χάχείσε, Huc atque ώμοπλάτα, Scapuk. 0. ψιλάχουρος, Adtonsus. ψυχαγωγός, Plagiarius. P. illuc. 'Ωμοπλάτη, Armus, Scaψιλόν, Tenue Babyloni- ψυχαγωγούμενος, Anima- ωδείον, Odium. E. pula, Scapula. P. cum, Merum. Ρ. Ρα- tus. Ρ. Ώδή, Cantus, Canricum, ωμοπλάτης, Armag. P. rum. Ε. ψυχαγωγώ, Animo, in Cantus. S. Canticum, S. Ώμος, ανηλεής, Crudela, f ψιλοτοπλεύριον, Ofella. MS. additur, Delecto. ώδα), Cantiones. P. Crudus,Crudus. P.Cru- E. [supra, ψειλοπλευριον, ψυχάριον, Animosus, ln ω δή ποτε χρόνω, Quando- delis. Ρ. Inpoteos. Ρ, Gl. L. Gr. ψιλοπλεύριον :] Ivl S. additur, vel Ani- cumque. P. Truculentus. P. ψιλός, ό λείος, Glaber, Le- mula, Animula. Ο. ώδ)ν, Dolor. Ε, ώμον, Crudum. Ε. vis, Purus. P. Glaber, ψυχή, Anima, Aoima. Ρ. ώδίνες, Nixae. Ρ. ώμος, επ) καρπού, Inma- Ρ. Aninius. S. Papilio. Ο. Ώδίνω, Parturio, Partu- turus. ψίλοι, Depiles. Ο. ψυχής χίνησις, Scrupulo. rio. Ο. 'Ωμος, Umerutn, Humeψιλο; τόπος, Vacffcs. Ρ. co'g»vc», Parturit. P. rus. O. Armus. 0. U- ψιλουμαι, Glabresco. O. t ψυχίζομαι, Algeo, Fri- ώδος, Canfor. E. merus. E. φιλάω, Attenuo. O. De- gesco. Ώή, Heu. ώμοι, Huraeri. E. Ρ 1 ' 0 Ο Ψ"χ>χά, Animalia. Ρ. Ώήθην, Credidi, Existi- ωμοσα, Juravi. E. ψ<λώ, Deglabro^S.Di^xixoj, Animalis, Ani- mavi. Ε. ωμοσας, Jurasti. P. gladio, Nudo. malis, Animosus. Ε. ώθίζομαι, Obtrudo. Ο. ώμοτάριχος, Cetum Cruψιλωθρον, Miredila, MS. + ψυχόθεν, Animitus. Ο. ώθίζω, Vexo. 0. dum Ρ Mlredda. ψύχομαι, Algeo. Ο. ώθεω, Trudo. Ο. ώμότης, Crudelitas, Cruψιλωθρΰν, Aurispigmen- φυχομαχία, Jurgium. ωθεί, Pellit. Ρ. Pulsat. delitas. P. Duritia. P. fft r r» ^ Exanimo. P. Trudit. P. t^ov<r5«i,crudescere.o. ψϊμιθιον Cerussa. Ρ Ce- ψύχος, Frigus, Algor. 'Ωθώ, Palso, Pello, Tru- ώμόφρων, Crudelis. E. russa. P. Cerassa. Ο ψυχραινόμενος, Fngens. do. Ώνή, Εηψόο, Mercacio, M Γί'Γ.η^1188^ " ^ V J i am ' «Oci- ώνΐ), Instrumenta. P, naec ^erussa. ψυχριζομαι, Fngesco. mum. EmDtiones Ε Cimussator. + Refrigera-^, Velociter. Ε. δήποτε, Quorumque. Ρ. Micai Ρ 1 * n va T, r, ^ ^ Autoratus. Ο. ώνείται, Conparat. P. i t Sta Φυχ Γ' v l dlim \ Ρ Pigritatus sum. ώνήσαντο,οοmparavera.it, t S Mica S gidum. P. Fngidum. Ε. ωχυπίτης, Pr.ceps. Ρ. P. Conparaveraot. P. fe^aslego. ' CeleHpes, P e r - ^ o W J M a p L i o Cul Φ :ϊγ7' GeIi K Um ; P ] : Pernix. Ο. Τη^ς' Z l ^ L,?r, pa, Culpa. Ρ Nota P~ ^ Velox^ Velox. P. d.cator. P^ Defautio. P. Culpa. S. φύγω Fri.eo Fri^fa Pr f Ce P s C'tatus. Ε. ώνητιχϊς, Emax. O. g Vituperium. O. Vitupe- Ο ' ^^roc, Veloc 1SSlmuS. ώνητος, Empticius, Erapratio. Ε. Ψυνώ Animn έτερον, Velocms. ticius. P O. ^lc^c^c^jfc..qtadratarias. ί ^ ύ ^ ' t ^ Z ^ t Z, i&po a fc M S Γ 7 g - Tor um. ρ QnorZl Ζ sas, Meticulosus. O. JLc Verpus Ο T ran, ' S l " ru '» P ψόφος, a ήχος, Crepitas, ψωμίζω, Foc o, Adesco " ST " ' Superside- άν, Quorum- Strepitus, Fragor, Soni- Foveo, Cibo ' ζ i r ^ <P lorum tus, btrepitus. P. Fdax. ψωμίον, Bucellum MS ~ T ^ 5' Quoruffl ' S. Bucella panis T f M a n e a e. O. cumque. ψόφος ποδών, Crustallum. ψώμ,,ον Buroplll Ο r Τί^^' Enarrasti. Ε. + ώογάλα, Lacticinia. 0. Ε. tum Ο " Terginum. 'sfo, Ovum. ψοφώ, χ, Crepito, ψωμίω, Pane. Ε. MS + ' Λ τ> Strepo, Crepito, as. Ο. ψώαια. Bucella» V j ΐ νμοβυρσινον, Pera ώοτόχος, Ovifera. Ο. ψυά, Lumbus. ψ F Frustum ' In t MMs ^os Putamen. rustu^ S t Ωμοβύρσινος άσπίς. ώπλισεν, Armavit. Ε.

9 fllja. V T. AUCTORUM GLOSSARIA GR.-LAT. 187 ώπλισμένος, Armatus. Ε. Ώρυγμένος, Defossus. ώς τάχιστοι, Simulatque. Ρ. Commodutn. Ρ. Ε- τ ίί πόποι, Attat. Ώξύομαι, Rugio. O. molumentum. P. Emou πόποι, έχφώνψις άξχαι- Ώς, Cum, Sicut, Tan- ώς σφόδρα, Perquam. O. Jumentum. S. Commoχή, ώς Κάτων, Vita quam, Ut, Pro. Ρ. Τ ί2τα, Aures. dum. O. Deum immortaliuni. Ε. ώς αληθώς, Vero. ωτακουστεί, Auscultat. Ρ. ώφελέω, Prosum. Ο. Juν Ωρα, Hora. ώς άν, Tanquam, Prout. ωτακουστή;, Auricularius, νο, as. Ο. ωρα, Tempus horae. Ε. P. Auricularius. O. InMS. ώφελήθη, Profecit. P. Juώραία, Alma, Candida. ώς άν δήποτε, Quamdu- additur, Explorator. vamen. G. Emolumenln MS. additur, Spe- dum. Ρ. ωτανα, Auriculas. E. tum. O. tiosa, leg. speciosa. ώσανει, Veluti, Acsi, Ut- ώτάριον, Auricula. Ρ. ώφελησεν έν παιδεία, Proώρα'ια, Alma. Ρ. pote, Prout, Tamquam. f ώταρός, Auriculosus. fecit. P. ωραία, Viripotens. Ο. P. Quasi. Ρ. Ώτειλή, Cicatrix. ώφελήσοντα, Profutura. P. ώςαίον, Pulcrum. ώς άν εί, Ac si. Ρ. Ώ τ/ο ν, Auricula, Auris, "Ωφελον, εύχτιχόν, Velim. ωραίος, Decorus, Pulcer, ώσαύτως, Itidem, Identi- Auris. Ρ. Oricula. S. 'Ωφέλιμαν, Commodum, Tempestivus. P. Lepi- dem. E. Auricula. O. Profuturum. dus, P. Festivus. Ρ. ώς δύναμαι, Quomodo ώτία, Aures. Ρ. Auricu- ώφελίμως, Commode, Lascivus. Ρ. Pulcher. possum. E. Jae. E, Merenter, Utiliter. Ρ. ώς δυνατόν, Quam potest. ώτ'ιον σκεύους, Αnsa, Ansa. ωφελώ, Juvo, Commodo, ώραιότης, Pulcritudo. ώσε), Acsi, Quasi. Ρ. P. Proficio, Prosura. Ί"ώραίως, Mature. Ο. ώς ε'ιχός, Quam maxirae. ώτ)ς, τδ ορνεον, Avis tarda. ωφελώ σε, Praesidium tibi ώργίζίτο, Endofestabat. Ρ. ώς έπ) τδ πλείστον, Ple- ώτογλυφ)ς, Auriscalpium, sum, Prosum tibi. ώρείον, Penus. S. rumque. O. Auris clarium. P. Au-"i2pS>i, Visa est, Apparuit. ώξίμ,ον, Maturum, Matu- ώς γ, Cum sit. P. riscalpium. S. Auriscal- P. rum. Ρ. ώς ίδιον, Ut suum. E. pium. Ο. ώφίλοιν, Anabla. E. ώρισεν, Censuerit. P. Sta- ώς οίον τε, Quampotest. f ώτόγλυφον, Auriscalpi- ώχλησεν, Pulsavit. Ρ. tuit. Ρ. ώς πάχνη γίνεται, ψ τίνες um. Ε. 'Ωχρίασις, Pallor, Pallor. ώρισμένη ημέρα, Statutus έρυσίβην χαλούν ιν, Rubi- ώτοχοπώ, Obtundo. Ρ. Pallor. S. dies. Ρ. go. Ρ. f ώτοπάροχος, Auritus.P. ώχριάω, Palleo, es. Ο. Ώρισμένον, Finitum, Cer- ώσπερ, Sicut, Ita, Quam, + ώτοπετής, Auritus. Ρ. ωχριώ, Palleo. tum, Statutum. P. Fi- Veluti, Ceu. P. Tam- ώτος, Avis tarda. Ε. ωχρός, Pallidus, Luridus. nitum. P. quam. P. Quemadmo- ώτώεις, Auritus, a, um. Ο. P. Pallidus. P. ώρισ μένων, Statutis. Ρ. dum. Ο. ώφειλον, Anabla. Ε. ώχρότης, Palliditas. \Ω ίων, Orio.MS. Orion. ώσπερ γάρ, Utenim. "βφελον, Debus. ' Ωχυρωμένος,Υallatus. Jugula. Ο. ώσπερε), Tanquam. Ρ. 'Ωφελεί, Prodest, Juvat, οχυρωμένος, Prgpdictus. Ρ. ωρμησεν, Egressus est. Ρ. ώ; πο'ρ'ρωτάτω, Quam lon- Juvat. Ρ. Prodest. Ρ. Ιη MS. additur. Petivit. Ρ. gissime. ώφε'λεια, Commoditas, «Τϋ-'Ύΐψ, Vultus, Aspectus, ώρμησας, Petisti. Ρ. ώστε, Perinde. Ρ. Ita. Ρ. vamen, Utilitas, Emolu- Frons. ώξολόγιον, Horologium.E. f ώστδ;, Trusatilis. O. mentum, Compendium. Finis Gloss. Gr.-Lat. α Car. Labhao collect.

10 CYRILLI, p h i l o x e n i, ALIORUMQUE VETERUM AUCTORUM GIOSSARIA LATINO-GR^CA, Α CAROLO LABB^EO COLLECTA. Α Α tergo, εξόπισθεν. C. άποκεκρυμμενον. C. σάττομαι. Ο. Ab, abs/ άπο, παρά, και Abditus, απόκρυφος, c. Abhorresco, εκπλψτομαι. Α> άπο, ατό του, ύπερ του, ύπό,άπό. s. Abdixit, άπείπεν, άπηρνη- ο. διαφωνώ. c. ύπερ της. Abaci delfica, μηνιστεριον, σατο. Abborret, άπωδόν εστίν. Acopiam, άπο τοϋ τυχόν- ώς ' Ιουβενάλιος. Abdo, αποκρύπτω, κρύπτω, άπάδει. c. Voj. c. Abacti, άπωσθέντες. ο. ο. Abhortor, άπστρεπομαι. c. Α modo, άπο τούτου, ο. Abactio, εξελασις. c. Abdomen, abdumen, λα- Ab humili, άπο ευτελούς. Α nequibus, άπο μηδενων. Abactores, ελατήρες. ο. πάρα, ύπογάστριον, ύπο- Abi, άπιθι. c. άπο ρητινών, c. Abaculus, άβάκιον. ο. κοίλιον, λαπάρα. s. ηνυσ- Abicio, αποβάλλω, c. «fi- Α principio,'εξάρχής. Abacus, άβαξ, κος. ο. c. τρον. c. ' λευσις. c. παραριπτο). C. Α nequo, άπο μηδενός, c. Abago, άπελαύνω. c. άπο- Abdormio, άφύπνω. c. άπορίπτω. c. Α prinio, άπ' άρχής. c. πράττω, c. Abdormivi, άπεκοιμήθην. C. Abiciunt, άπορίπτουσιν. Α puericia, παιδιόθεν. ΟΛ Abalieno. Vide alieno. Abeamus, άπελθωμεν. c. Abjectio, άποβολή, ίξίλα Α quacunque, άφ ης δή- Ab aliis, ύφ' έτερων. Abduc, άπαγε. σις. c. έξουδενωσις. C. ποτε. c. άφ' ής άν. c. Ab aliquibus, άπο άλλων Abduco, άπάγω. Abjecto, άπαρρίπτω. ο. Α quali, άπο ποταπού., c. τινών. c. άπο έτερων τινών. Abducit, απάγει. Abjectus, άπερριμμίνος.ο. άπο οποίου, c. c. Abductio, άπαγωγή. απόβλητος, c. Α quabbuscunque, από Ab aliquo, από τίνος. c. Abduxi, άπήγαγον. Abiegnus, ελάτινος. ο. οποίων δήποτε. c. ^ Abambulo, κατ' 'ιδίαν περι- Abemit, Ab eo ελαβεν, Abies, ελάτη, ελάτη, tiv Α quaqua, άφ' ής αν. c. πατώ. accepit. δρον. c. Α quibus, άπο ποίων. Ab astratura, άπο της άνα- Abena, ήνία. Vide in ave- Abigator, Abactor, abi- A quibuscunque, άφ' ων άν. βολικής. na. geus, άπελάτ»);. c.. C.,,, _ Abaudio, έπακούω. c. Aheo, απειμι, άπεοχο- Αbigito, άπέλαυνε. kmi- A quibus quibus, αφ ών Abavia quinta, προμάμμη, c. βησον, άπαγε, τίνων αν ποτε. c. προμάμμη. s. Aberceo, άπείργω. ο. Abigo, άπελαύνω. Α quo, απο τίνος, c _ Abavus, προπάππου πατήρ, Aberro, 'αποπλανώ, άπο- Abioit, άπελαύνει, Ιχτι- Α quocumque, αφ ού δη- άπόπαππος. β. πλανώμαι. c. άφαμαρτά- τοώσκει. ποτε. c. αφ ού αν. c. Abba, πίττα τίττα.. να>. ο. Abigo, αποσοβώ. C. φ - Aquodam,αποτινος. Abbas, κοινοβιάρχης. ο. Aberrunco, Ικβοτανίζω. c. c. άπελαύνω. c. Α quo nam, απο ποιου γαρ. Abbafcssa, αρχιμανδρίτης. Abest, απ εστίν. Abjitio, άποβάλλω. ο. tzvzt? '>A ' AU,, Abetuarium, επίμετρον. Abiit, έπορεύθη. C. Α quo quam, απο τίνος AbcecaHo,, άποτύφλωσις. c. Abfore, άπίσεσύαι. ο. Abile, εύαρμόστως. C. Α^,η ΙηΓΤ''-' Abde,xg«4ev. Abgrego, άπαγελάζω, δια- Abilis, εύαγωγος. ι. εόάξ 'ν ' ' έκαστου, c. Abdicacio, άποκήρυξις. c. χωρίζ Μ, διαγνύω. c άπο- μοστ ς-c. Α αηοζτ'άι' ο" " t bd,ca : se > Χ^.ο.άφορίζω.ο. Ab n/eunte atate, άγγε,'άν ο C ' Α Μ'" ' ^^^Τ' AbhmC > παρελθούσης? ήλιώ, A tzhrz - ' Abdicavn, άπεχ^^εν. Abhominacio, άπευχή. c. c. ίά^γ^'ψ" τγτίγ ί Γ Γ ί ^ c. Abhonnnandum, άποτρό- Ab initio, άπό καταβ^, I rόcοηsul'is C " c. άπ' c. ^ ^^inandus, άν^ο, Ab i j j j h ^ ΛΪ?"., Abhominor, απεύχομαι, c. Abis, ύπάγεις, από τούτο» Α tah, απο το,ο., c, Abdnum, άπόκρυφον. c. Abhorreo, διαφωνώ, ο.

11 j ST. VET. AUCTORUM GLOSSARIA LAT.-GR. 189 Hic abitus, απαλλαγή. c. παιον, άπευκτχίον, άπε- Absens, απών. Xero. c. Abjudico, άποδικάζω. c. στον, άπεκτον. c. Abseatia, άπουσία. Abstulo, άφχιρώ. Abjugassere, άποζεύξαι. Abominandus, άπενταίος. Absentes, απόντες. Absum, άπειμι, απών ειμί. Abjugat, απολύει. c. Absentium, απόντων. c. άπειμι. ο. Abjugo, αποχωρίζω, ο. Abominatio, βδέλυγμα. Absentatio, άπηχές, άμαυ- Absumo, δαπανώ, c. άπα- Abjugulis, άπό κατακλεί- Abominor, άποι ωνίζομαι. ξ όν. ναλίσκω. c. άποδαπανώ. ο. δ«,ν. c. βδελύσσομαι. c. Absentio, διαφωνέω. ο. Absumpsit, άνήλωσεν. c. Abjungo, άποζεύγνυμι. ο. Ab origine, άπό άρχαιογο- Absidet, άποκαθέζεται, μα- Absumit, δαπανά, αφανίζει. Abjuro, επιορκώ. c. άπο- νιας, ανέκαθεν, c. κράν εστι. Absumptum, άφειλάμενον, μόω. c. Aborigines, αυτόχθονες. Absideto, διάστηθι. καταναλώσαντα. Ablacio, άφαίρεσις. c. Aborigo, αυτόχθων, c. Absigno, αποσφραγίζω. Absurde, άσυμφώνως, δει- Ablacto, απογάλαχτίζω. Ο. Aborior, έξαμβλάω. ο. Absilit, άποπηδα. λώς, μωρώς. Ablaqueata, διορυχθέντα. Aborrens, άσύμφωνος. c. Absimilis, ανόμοιος, c. Absurdum, άνάρμοστον,ά- Abjata, αφαιρεθέντα. απάδων. c. Absistens, άφιστάμενος. ^χές, άσύφηλον, άδοκι- Ablatibus, αφαιρετική, c. Aborreo, άπο φρίσσω, c. Absistere, άποστήσασθαι, μον. c. άποστήθισις. Ablavo, άπονίπτω. c. Aborresco, αποστρέφομαι, άφίστασθαι. Absurdus, άβέλτερος. c. ά- Ablegacio, αποπομπή, c. c. Absisto, άφίστημι. ο. έξι- δόκιμος, c. άτοπος, c. άσύ- Ablegat, άποπέμπει, άπο- Aborticiosus, έκτρωμα- σταμαι. c. Φ^ος, ό αδόκιμος. C. άτεποιεί. τιάίος. c. Absit, μή γένοιτο, μηδαμώς. γκτος. c. Ablego, αποπέμπομαι, c. Aborticium, έκτρωματι- Absitanum, είδος χρυσο'ύ. Abterminatus, αφορισθείς, αποποιούμαι, c. άποπέμ- αίον, έκτρωματικόν. Absoleo, άπαρχαιώ. ο. ήτοι εξοστρακισθείς, πω. ο. Abortio, άμβλωσις. ο. Absolvo, άπολυω. Ο. Abumus,άπoτϋ%αJ«.α»,άκs- AhX\gm\o,καταλιχνεύω. ο. Abortxn, έκτρωμα, c. Absolvit, άπολύει. ραις. χατεσθίω. c. Abortivum, εχτρωσις. s. Absolucio, άπόλυσις. c. Abundacio, πλεονασμός, c. Abluimatio, άμαύρωσις. c. Abortum, έκτρωμα, εκ/3ο- Absolute, απολύτως. Abundancia, εύθίηνα. c. Abluit, άπονίπτεται, άπο- λιον έκτρωμα, και εκτρω- Absolutio, άπόλυσις, άπό- ευφορία, c. περιουσία, c. κλύζει, και άπέκλυσεν. σις, έκτρωσις. c. δοσις. ^ ^ περίττευμα. c. περίσσευ- Ablumentum, κάθαρσις. s. Abortum facio, έκτιτρώ- Absolutuni, αυτοτελές, ά- σις. c. Abluo, άπολούω. c. άπο- σκω. c. πολελυμένον, άπολυτικόν. C. Abundancior, περισσότεκλύζω. c. άποπλύνω. c. Abortum fecit, έξέτρωσεν. Absolutis, άπολελυμένων. ρος. c. περιουσιώτερος. c. άπονίπτω. ο. c. Abortus, διαφθορά, s. εκ- Absolutus, άπολελυμένος. Abundans, ύπερπλεονάζων. Abnatare, εκκολυμβήσαι. τρωμα. c. διαρθορά επ) c. άπολυτός. c. C. Abnegacio, άπάρνησις. c. άμβλώσεως. c. Absono, άπηχω, άπάδω. Ο. Α^ηάαηΙβτ,πλεοναζόντως. άποστέρησις. c. Abrado, άποξέω. ο. Absonui, απήχησα. Abundanter, πλήθος, πεοισ- Abnegator, άπαρνητής. c. Ab re, άπό τρόπου, ο. έξω Absonum, ανάρμοστο ν. σώς. c. Abnego, απαρνούμαι, άνά- τού πράγματος, c. Absonus, άπηχής. c. άπω- Abundancia, πλησμονή. C. νευομαι. ο. Abrepcio, άφ αρπαγή, c. δός. ο. ένθηνία. ο. Abnepos, άπέκγονος. s. ά- Abreptus, άπαρπαγείς. Absorbeo, άπορ^οφέω. ο. Abundare, περισσεύειν. πεγγονος. c. Abripit, άπαρπάζει. Absque, παρά. c. δίχα. C. Abundat, πλεονάζει. Abnepus, απόγονος, e. Abripio, άφαρπάζω. c. άνευ. c. χωρίς. c. Abunde, περισσώς, αύτάρ- Abnormis, άρυθμος. c. ά- Abrogacio, άποκύρωσις. c. Abstemius, ό μή μετέχων κως, ΐκανως. μετρος. ο. Abrogans, άλαζων, ύπε- οίνου. Abunde, αύτάρκως. c. ίκα- Abnormitas, άρυθμία. c. ράπτης. Absienis, νηφάλαιος, ό άπε- νώς. c. άφθονον, τό πολύ. Abnuat,άπείπη. Abrogat,άπoκυgoϊ, έλαττοί. χων οίνου. c. c. άποχρώντως. c. πεπλη- Abnuit, άπονεύει, άπαρνεί- Abrogo, άποκυρώ, έλατ- Abstentio, άποκατάσχεσις. ρωμένως. c. όαψιλως. c. ται. ' τω, άποψηφίζομαι. c. άπο- Abstenus, όδροποτη^. c. πολυτελώς, c. περισσώς. c. Abnumero, άπαριθμω. c. κηρύσσω, c. αποβάλλω, c. Abstergo, άπομάσσω. c. Abundo, πλεονάζω, c. πε- Abnuo, άπονεύω. c. άπαρ- άποκυρώ. c. άκυρόω. ο. Absterreo, άποπτύρω. c. ρισσεύω. c. τρυφώ. c. έννοϋμαι. C. Abrumpo, άπορρήγνυμι. ο. Absteriet, φάβει, πτοεί. θηνέω. ο. εύπορώ. c. πε- Abnurus, έκγονουος. Abrumpit, άποπορρήσσει. Abstersit, κατέμαξεν. ριττεύω. c. Abnutivum, άπωμοτικόν. Abruptum, άπόχρημνον, Abstinebo, άφέξομαι. C. Abus, πάππος, s. Abobsiti, άποσκοτηθέντες. άπερρωγάς. c. Abstinebunt, άφέξονται. Abusio, παράχρησις, άπό Abobsum, άποσκοτώ. Abruptus, απόκρημνος, c. Abstinens, φειδωλός, c. χρησις. c. κατάχρησις. c. Ab occidente, άπό της δύ- Abs, άπό, χωρίς. Abstinenter, έγχρατώς. Abusive, καταχρηστικώς. σεως. Abscedit, αποχωρεί, απέ- Abstinentia, έγκράτεια, ά- Abusus, άποχρησάμενος, Aboleo, απαλείφω, c. άπο- κρυψεν. νοχή, ένδεια, άπόσχεσις. c. άπάχρησις. s. άπόχρησις. C. πνέω. c. άφαρίζω. ο. Abscedo, άποχωρώ. C. ά- Abstineo, άπέχομαι. c. Abutentes, άποχρώμενοι, Abolescit, άπακμάζει. φίσταμαι. C. άφίστημι. ο. Abstinet, άπέχει,άπέχεται, παραχρώμενοι. Abolesco, άφανίζωμαι. ο. Abscidii, άποτέμνει, άπο- έγκρατεύεται. Abutere, παραχρού. απαλείφω, c. κόπτει, άπε'κοψεν. Abstitit, άπέστη. Abutero, παραχρώμαι. e. Abolevit, έξελάθετο, λήθη Abscindit, άποσχίζει. Absto, άφίσταμαι. c. Abuto, κατακεχρημαι. c. παρέδωκεν, έξέπευσεν απέ- Abscindo, άποσχίζω. C. Abstractum, άποσπασθέν. Abutor, παραχρώμαι. e. ί)ψεν. άποτέμνω. ο. c. άποχρώμαι. c. χαταχράο- Abolicio, απαλοιφή, c. Abscissio, άποτομή. c. ά- Abstraho, άφέλκω. c. άπο- μαι. ό. άποχέχρημαι. c. Abolit, jjdolit, επιθυμεί. ποκοπή. σύρω, άπαχωρίζω. ο. χαταχρώμαι. c. Abolitio, αμνηστία, άλή- Α^ύζ&νινη,άποχεκομμένον. Abstraxit, άφείλκυσεν. Abutitur, παραχράται. θεια, άπαλιφή, έκλείανσις. Abscondit, άποκρύπτει. Abstrudit, απωθεί. Abyssus, άβυσσος, c. Abolla, Toga, ίμάτιον. Absconditus, άπόκρυφος.ο. Abstrudo, απωθούμαι, ά- Ac, και, καίτοι, ώς, κα) Abominabilis, βδελυκτός. Abscondo, αποκρύπτω, c. ποκρύπτω. ο, ομοίως. C. Absconse, λάθρα. Abstrusit, έξώθησεν. Ac diu, και δή έπιπολύ. Abominacio, άποτροπια- Absconsum, άποκεχρυμ- Abstrusum, άποκεχρυμ- Ac regie, καϊ τνραννιχώς. σμός. c. μένον, άπάκρυφον. μένον. c. Ac si, ώςάν ε'ι, ώσανεί. c. Abominandum, άποτρό- Absconsus, απόκρυφος, c. Abstulit, άφείλατο, άφεί- ώσεί. c. Gloss. 1 Β

12 190 CYRIL. PHILOX. ET ALIOFt. ACA, Ac siquis εάν δέτις. Accesseritis, πισθήται. Accubitus, άνάχλισις. ο. Acetabulum, οξυκάφιον, Ac veluti 'καθάπερ. Accessibilis, ευπρόσιτος, c. Accubo, προσδένομαι, όξύβαφον. c. ήμίνα. ο. Acactum,' Άκανθα, ώς Λου- Accessio, προσθήκη, ε'ισβο- c. παρακατακλίνομαι. ο. Acetana, τάξιμο, οξύβ*. λή. e. επισημασία εν πυ- Accumulo, 'επισωρεύω, ο. φα. ο. Acanthus, 'άκανθος. ρετω. c. προσθήκη, c. Accurate, επιμελώς. ^ Acetarum, όξύβαφον, ό. Accede, πρόσελθε. c. Accessiones, προσθήκαι. Accuratissime, σπουδαίο- ξυγαρον.ο. Accedere, προσιέναι. Accessit, προσήλθεν. τατα. c., Acetat, c. Accedet, άπέρχεται. Accessimus, προσθετός, c. Accuratus, πεφροντισμένος. Aceto, οξιζω. c. AcceAo, πλησιάζω. e. προσ- Accessus, προσέλευσις. c. c. Acetum, οξος. c. πελάζω. c. προσχωρώ, c. προσαγωγή, c. Accuro, επιμελούμαι, ο. Acia, ραμμα, ρααμα. 8. παραγίνομαι, ο. <τιγο- Accia et accela, άσκαλά- ppovnv c.? Ac.anum, ραφιδοθηκη, μ,αι. c. φη Accurro, προστρέχω, c. λονοδηκη. c. ραφιδοθηκη. c. Acceia,' άο-χαλά^. e. Acciarum, στόματα. Accusacio, κατηγορία, c. Acicula, περόνη, ο. Accelero,έγκονέω. ο. Accidencia, σύμβασις.ο. Accusacio, αίτίασις. c. Acidus, οξυπικρος. c. Accende, αψον. c. Accidentia, συμβλήματα, Accusare, κατηγορείν. Aciem, οξύτητα, άκμήν. Accendere, έξάπτειν, α- κα) συμβαίνοντα. Accusatio, κατηγορίαacies, ακμή, αιχμή, τάπτειν. Accidit, συμβαίνει, συνέβη, Accusativus, αιτιατική, c. ξις, όξυδορκια, όξύτης } Accendetur, εκκαυθήσεται. παρεπέται. c. συνέβη, c. Accusator, κατήγορος. ράμμα. ^ Accendit, έξάπτει, άπτει. συμβαίνει, c. Accusatorius, χατηγορι- Aaes, αίχμη. c. εϊλη. c. Accendo, έκκαίω. c. α- Accido, συμβαίνω, c. σνμ- xoj. ο. βολή οφθαλμού, c. «κόνη. πτω. c. Ι^άτττα). c. τππτα). Ο. Accusatur, εγκαλείται. ^ ο. άκμή σιδήρου, c. ρά- Accensio, εισβολή, e. Accidunt, έπονται, c. Accuso, κατηγορώ, μέμ- λαγξ. c. παράταξις h Accensiones, έπίληφις, Αοάβηάιΐδ,μετακλητέος. C. φομαι, α'ιτιούμαι, κατηγο- πολεμώ, c. επισημασία. Accieo, προσκαλούμαι, c. ρώ. c. αίτιώμαι. c. κατή- Acies animi, ojjiinjj fps- Accensiuncula, Ιτπλ»)ψία, Accinctus, π^οα-ζωο-το?. e. yoglw. o. vwv. c. ή νόσος. c. Aceinge te, παρασκευάζου. Acertus* metas ralisis. s. Acies ferri, όξύτης σιδή- Acceusor, είσαγωγεύς, ε'ι- Accingo, περιννύω. c. δια- Aceo, acesco, οξύζω. ο. ρου. C. σηγητής, βούλαρχος. ζώννυμι. ο. Acer, σφοδρός, δριμύς. Acies oculorum, όξυδοξ- Accensus, έξαφθείς, έκκαυ- Accinxit, παρεσκευάσατο. Acer, δεινός, c. κια. C. σις. c. Accio, προσκαλέω. ο. με- Acer, σφίνδαμνος. c. σφέν- Acina, ρώξ. c. Accento, τονίζω, c. ταπέμπομαι. c. δαμνος. s. Acinaticium, ιξώδες. C. Accentus, προσωδία, τό- Accipe, λάβε. c. Ceris, άχυρών. ο. δριμύς. Acini, ρώγες. νος. c. ή προσωδία, s. Accipenser, ελλοψ. ο. c. πικρός, c. τραχύς, c. Acinus, ρώξ, γίγαρτον. S. Acceptabilis, εύπρόδεκτος. Accipere, δέξασθαι,λαβείν, σφοδρός, c. Acis, άκις. e. c. Accipientibus injuriam, Acer arbor, σφενδαμνος. ο. Aciscularius, λατόμος, Acceptilatio, et accepta- τοις άδικουμένοις. Acerbissima, δεινοτάτη. Acisculum, σκάφιον, ήτοι tio, άποχον γραμμάτιον. Accipio, λαμβάνω, c. δε'- Acerbissimum, δεινότατον. όρυξ, κηπουρική, c. Accepilatio, αποχή. ο. χομαι. c. Acerbitas, στρυφνότης. ο. Aclassi,λώματα. καταλογισμός, c. άπολοι- Accipit, ακούει, δέχεται. Acerbo, παροτρύνω. C. χα- Aconita, βοτάνης είδος. C. πογραφια. c. Accipiter, ίέραξ. λεπαίνω. c. παροξύνω, c. Aconitarius, φαρμαχνπία Acceptio, λήμψις. c. Accisulus, άξηδον'ις. s. Acerbum, άωρον, πικρόν, λης. c. Accepto ferri, λογίζεσθαι. Accisus, έψιλωμένος, με- άπέπειρον, στριφνόν, πι- Acor, όξύτης. ο. c τακαλούμαι. ο. κρόν. c. Acquiesco, επαναπαύομαι. Accepto sibi fecit, άπέλα- Accito, μεταπέμπομαι. c. Acerbus, τραχύς, c. χα- ο. βεν, εαυτω ελογίσατο. προσκαλώ. C. λεπός. C. ώμος, ε π) άν- Acquiro, προσπορίζομαι.ο. Accepto tulit, παρεδέξατο, Accitu, τή προσκλήσει. θρώπου. c. δριμύς, c. βλο- Acre, οξύ, δριμύ, άσμενος ηνεγκεν, ελογίσα- Accitus, μετάκλησις.ο.με- συρός. C. σφοδρός, c. Acredo, πικρία, ο. τ c ",, λ ταπομπή. c. Aceres, σίτου λέπυρα. Acredula, φιλομήλη. ο. Acceptor, ίυραξ, δοχεύς, Acclino, προσκλίνω. c. Acernum, σφενδάμνινον όρ- Acremonia, δριμέα. ληπτης. c. ^ Acclive, 'επικλινές, ο. φός. Acres, σφοδρούς, δριμείς. Acceptum, κεχαρισμενον. Acclivo, έπικλίνω. ο. Acernus, σφενδάμνινος. c. Acrifolium, άπορρέον. αποδεκτον, λήμμα, λήμμα. Acchvis, προσάντης. ο. όξυηρός. e. Acrimonia, έξεθηματον. e. Λ ' f. Accola, μέτοικος, πάροικος, Acero, as, άκυρόω. ο. δριμύτης.ο. ^cceptum iacio, παραδε- ή πλησιόχωρος, ίνοικος, Acerra, λιβανωτςίς. Acriniotnuni, σφοδρότης. C. χομαι επ) δαπανης. c. γοργός, πρόσο,κος. c. ττά- Virg. ]ib. 5. Farre pio et σφοδρότης. s. δριμύτης. c. i Iec,t > τ Ρ οσί - ροικος. c. plena supple χ veneratur πικρία, c. άποτομία. c. Accentum h.w ' ' α F' W^ ^ -Acceptum habeo, ευπροσ- Accedo, παροικέω. ο. προacerra, θυμιατήριον. λιβανωτίς. c. c. Acrioribus, πικροτέραις. Acris, δρ,λς. c Ζαι C - ά " δε Γ *,, Acerrale, λαβή δάκτυλου. Acru^μύ, δεινόν. Acceres, άξ',η 1ψφάντου, μ ό ζ Γ ο ^ ' " ^ ^ V ^ - Act.vum, A ^ ώς Πλαύτος ΛΛ J Acervitas, δριμύτης. c. κός. Accersicio, μεταπομπή. c. C " - Activum, Ινε^τ,κο'ν. Accersio μετάκλησις. c Accommoduil«x^.c. " f ^, i μετακαλεω. Ο. ΑΓΓΓΡ^Π / ', laj c Actor, πραγματευτης, W Accerso, c. ^ Ξ Γ ί πρακτήρ., μετακαλούμαι, c. Accnh ο σωρός. c. πράκτης. e.. " ' Accesserim, -οσε'λδο^, Acervus, δενό 5.. άπότομο;. Actualis scientia, πρακη- " Acescit, οξίζει. Χή. 0ι

13 j ST. VET. AUCTORUM GLOSSARIA LAT.-GR. 191 Actuarius,uTropt) ] u.atoypa-ad exultandum, πρός το Adcito, προσκαλούμαι. c. Adesse, παρείναι, ύπάρχειν, φος. c. πρακτικός, c. γαυριαν. Adcitus, προσκληθείς, c. συνηγορείν, προσείναι. c. Actula, άκτή, ή της θαλάσ- Ad fatigandum, προς το Adclamantem, ΐπιβοώντος. παρείναι. c. σης. c. καταπονείν. Adclamo, προσβοώ. c. Adest, πάρεστι. c. Actum, ένέργειαν, ύπόμνη- Ad haec, επί τοσούτον, προς Adclive, έπιρρεπώς έπαρ- Adeuntium, έντυγχανόνμα. c. πράξις. c. τούτοις. ύέν, ύψηλόν. των. Actuosus, υποκριτικός, ο. Αd in.citam, πρός έρεθι- Adclivis, προσκεκλιμένος, Adfaber, έντεχνης. c. Actus, πραγματεία. σμόν. προσκλινής. e. προσάντης. Adfabilis, εύόμιλος, προ- Actus, έλασθεις, πρά,ξις. Ad infra, πρός τά κάτω. c. c. σηνής, ευπρόσδεκτος, άρ- Actus, πράξις. s. Ad iram provoco, παρα- Adcludo, προσκλίω. μόδι ος, εϋκατάμικτος, εΰ- Actus, ελασις. C. διοίκησις. πικραίνω, c. Adcognoscit, έπιγινώσκει. λάλος, εύπροσήγορος. c. c. ενέργεια, c. Ad limina, θηρωροί. ο. Adcommodo, εφαρμόζω. Adfatibus, συλλάβων, Actus, a, um, πεπρα- Ad liquiduni, σαφώς. ο. Adcopiosus, εύπορος. γραμμάτων, γμένος. ο. Ad manum, πρόχειρον, εν Adcumulo, προσωρεύω. c. Adfatim, πάνυ, μεμοιρα- Actutum, ευθέως, τήν τα-,προχείρω.ο. Adcurate, επιμελώς, c. μένος, κατακόρως, δαφιχίστην. c. εξ αυτής. c. Ad ministrum, πρός διά- Adcuro, επιμελούμαι, c. λώς. c. άφάτως. c. αύτίκα. ο. κονον. Addax, στρεψίκερως, Adfatim, κατακόρως. c. Acua, ύδωρ. e. Ad orientem, πρός άνα- Addensacio, όξυποδία. c. Adfatio, επίλογος, πρόφα- Acuae, ύδατα. e. τολήν. Addensantor, όξυποδήτης. σις, προσομιλία, ως πλου- Acuciator, άκονητής. C. Ad plenum, τελέως. ο. Addenso, οξυποδώ. c. σος. Acucla, κνίστριον. c. pa- Ad prafecturam, πρός τήν Addi, προστίθεσθαι. Adfatus, προσειπών. c. φίς. e. επαργότητα. Addicere, συμπιπράσκειν. προσφθεγξάμενος. C. προσ- Acuclarium, ραφιθήκη. s. Ad singula, παρ' έκαστα. Addicit, προσκρ'ινει. λαλιά. s. Acucula, βελόνη. e. Ad subrigenda, Lib. de Addictio, προσκύρωσις, Adfatu, άποφάσει, προσ- Acuit, άκονα, οξύνει. Off. Proconsulis, εις ύ- προσκύρωσις. c. φθέγματι. Acula, βελόνη, e. πόρθωσιν τιμωρίας. Addico,προσκυρώ. ο.έπαγ- Adfecisse, περιβεβληκέναι. Aculeum, γεράνιον.. Ad summam, πρός τόπε- γέλλομαι. ο. Adfectantes, όρεγόμενοι. Aculeus, κέντρον κηφήνος. ρας. Addidit, προσέθηκεν. Adfectare, εκτίναι, επι - c. κέντρον. ο. γεράνιον. e. Ad summura, τό τελευταί- Addisco, προσμανθάνω. c. λαβέσθαι, πειράσαι, προσ- Acunien, άκρον ξίφους, ον. c. πρός τό άκρον. c. Addita est, προσετέθη, c. ποιήσθαι, οψασθαι. άξύτης ξοφείς. s. κέντρον. Ad supremum, έπ) τέλει. c. Additamentum, πρόσθεσις, Adfectat, ορέγεται, έπιτηc. οξύτης. c. αιχμή. c. Ad unguem, έξονυχισμέ- προσθεσις. c. προσθήκη, c. δεύει. Acumino, οξύνω, ο νως. ο. Additum, προστεθέν. Adfectamus, έπιτηδεύομεν. Acuncula, acus, άκέστρα. Ad unum, μέχρι ενός. ο. Additum est, προσετέθη, c. Αdfectatio, έπιτήδευσις, ο. Adaequare, έξισοϋν, άμα- Additus, προστεθειμένος. ο. διάθεσις, έπιχείρησις. C. Acuo, οξύνω. c. άκονώ. c. λ'ιζειν. c. Addo, προστίθημι. c. προσ- έπιτήδευσις. c. κάκωσις. c. άκονάω, ο. όξυποδία. s. Adaeque, πρός τό ίσον, δίδωμι. c. Adfectio, στοργή, c. συμ- Acupedium, όξυποδία. c. 'επίσης. Addoceo, προσδιδάσκω. ο. πάθεια. c. Acupedius, όξύπους. ο. Adaeque, έπιβουλεύων. Addormio, κοιμάομαι. ο. Adfecto, άντιποιούμαι. c. Acus,άχυρον, ραφίς,ραφίς. Adaequo, έξισώ. c. Adduco, προσάγω, c. Adfectis, κάμνουσμ. c. βελόνη, c. βελόνη, s. Adzerat, έξαργυρίζεται, ά- Adducor, προσάγομαι. Adfecto, έπιτηόεύω. C. κα- Acutum cerno, όξυδορκώ. ποχαλκίζει. Adducti, προσαχθέντες. κούμαι. c. c. Adaeratio, έξαργυρισμός, Adduclus, προσαχθείς. ΑάίρχΛιηη,διάθεσις, ά,νυσις, Acutus, οξύς. C. έξαργυρισμός. s. Adduo, προστιβώ. πρόκοπις. Ad, παρά, ε'ις, πρός, έπ), Adaggero, προσεπισωρεύω. Adedo, καταφάγω. ο. Adfectuosus, ευδιάθετος.c. επι. c. προς. e. c. προσαθροίζω. c. πρόσω- Adegit, προσωθησεν. συμπαθής, c. Ad aliraonia, πρός τά έφό- ρεύω. c. έπισυναθροίζω. ο. Adegitat, συνάγει, συνε- Adfectus, περιληφθείς. δια. Adagio, παροιμία, παροι- λαύει. Adfectus, διάθεσις. Ad annum, ε'ις έτος. c. μία. c. Ademptio, άφορισμός. Adfer, πρόσφερε, φέρε. c. Ad arripiendum, πρός τό Adagiones, προοίμια. Ademtum, άφαιρεθέν. c. Adferam, προσοίσω. c. έπιστρέφαι. Adagium, προοίμιον, πα- Ademptus, περιαιρεθείς. Adferial, ύδωρ τό έπ) τοίς Ad auxilium, πρός βοή- ροιμία. ο. Adeo, έπ) τοσούτον, έπ) νεκροί ς σφενδόμενον. c. θειαν. Adagnoscis, έπιγινώσκεις. τούτοις, κα) προσέρχομαι, Adfero, προσφέρω, c. Ad crescendum, εν τω προ- Adalligo, προσεπιδεσμώ. C. προσέρχομαι. C. έπ) τοσού- Adfici, προσήκον. σαυξειν. Adamabibs, 'εράσμιος, c. τον. c. πρός έπ) τούτοις, c. Adfici dainno, ζημιούσθαι. Ad confundendum, ε'ις Adamat, έρά, φιλεί. Adeo, adverb., ούτως. ο. Adficio, περιβάλλω πράσυγχύσεις. Adamator, 'ερωτικός, c. Adeo, verbum, προσέρχο- γματι ή τιμωρία, c. κατα- Ad decernendum, μέλ- Adamatorius, 'ερωτικός. μαι. ο. πρόσειμι. c. τήκω. c. λοντι άποφαίνεσθαι. Adamo, φιλώ. c. ύπερφι-adeps, στέαρ, σταίς. c. Αdfic.it, περιβάλλει, κατα- Ad decollandum, ε'ις ά- λέω. c. στέαρ. c. λίπος. C. στέαρ, πονεί, τεκε, αύξει. ποκεφαλισμόν. Adapercio, άνοιξις. c. λίπος. s. πιμελή. C. Adfigacio, προσήλωσις. c. Ad deportaiidum, πρός Adaperio, παρανοίγω. c. Adepti, τυχόντες. Adiigimur, πησσόμεθα εξορίαν. έπανοίγω. c. Adeptus, άπολαύσας, έπι- Adfigo, πεξ,ιπείρω. c. προ- Ad deprecandum, προς Adapto, προσάπτω, ο. τυχών. σηλώ. c. προσπήσσω. c. τό καλέσαι. Adaquat, ποτίζει. Adeptus, δωρεάν λαβών. c. Adfingo, προσκυρώ. c. Ad destinata, πρός άφο- Adaquo, ποτίζω κτήνος, c. 'επιτυχών, κτησάμενος. c. Adfinis, άγχιτέρμων, κα) ρισβεντα.. ποτίζω, ο. Adeptus est, περιεγένετο. ο κατ' έπιγαμίαν συγγε- Ad dicationem, πρός κα- Adauctagit, ηύξήβη. Aderacio, άπαργυρισμός. νής. θοσιωσιν. ^ Adaugeo, προστίβημι. c. c. έξαργυρισμός. c. Adfinis, άνε,φιός. Ad ea, πρός ταύτα. έπαύξω. c. προσαυξω. c. Adero, έξαργυρίζω. c..adfinis, ομβρος, πρός γένος, Ad exitum perducunt, έπ) αυξάνω, ο. Ades, πάςει. όμορος, c. πέρας άγουσιν. Adcano, προσάδω. c. Adesit, pro adhaesit, vel Adfinis, άνεψιός. c. Ad exportandum, πρός τό Adcelero, επιταχύνω, c. adhaerescit, κολλάται. Adfinis, άγχιστευς. e. άγεξορισαι. Adcingi, έπιχειρηθήναι. c. Adesco, ψωμίζω. c. χιστής. c.

14 206 CYRIL. PHILOX. ET ALIOR. COtf. Adfinitas, συγγένεια, άν- φέρω. ο. ζ^γνύω. c. προσκυνά- Admiratio, θαύμα, fy. γιστεία. c. ή χατ' Ιττ.να- Adhiberi,^οστ/^σβα»,ττ«- πτω. ο. *? o<rr.fl^». ο. 0oj.e. ^ ίίαν συγγένεια.^ έπιγαμ- ραλαμβάνειν. Adjuro, σρχ.ζ». β. «τομ- Admiror, ^βψαξμ. ς. βρίχ C Adhibitis,συμπαραληφθεν- νομυμι. c. ogxw. c. ε ορκ<- δαυμαζα). ο. Adfirmandi,,διαβεβαιωτι- των.,. ζ»?. προσεπόμνυμι. c. Adniiserit, προσεδέξατο,κ, χο1 c Adhibitus, «ταχτο?. c. έπομοω.ο. Admisi, προσηχαμην,... Adfirmat, διαβεβαιοϋται, Adhibuit, προσηνέγχατο. Adjutat, βον,δεϊ. e. Admisit, 1«/,. j- _ Adhinnit, χρεμετίζει. c. Adjutor, άντιληπτωρ. c. σεν, επεχειρησεν, ημαρτν, Adnrmatio, διαβεβαίωσες, Adhireo, παραλαμβάνω, βοηθός, c. έπλημμέλησεν. c. _ 1π»'δε< <; κατάθεσις. προσλαμβάνω, c. Adjutonum, βοηδ^α. c. Admissanus, χηλών, ο «r,. Adfirmatur mihi, δ,αβε- Adhortor, προτρέπομαι, c. βοηδ/α. s. βοηδε/α. s. βα.ναν iairof, c. βαιοϋταί μοι. Adhuc, ρίχ,ι. c. άχμήν, Adjutrix, βοηδος c. s. Admusarius equus, fo. Adfixo, περιπείρω. c. επίρρημα, c. hi. c. Adjuvamentum, βοηδημα. βατ^. ο. > Adfleo, άποδύρωμαι. c. Adhuc tamen, μιχρ, του'- e. Adimssanus, οχευτ,*. c. Adflictacio, κάχα*π 5. c. του 'όμως. Adjuvando, 'εν τω βοηθειν. β ι βαστάς, c. ^ Adflictantur, κάμνουσιν. Adjacens, προσπαραχεί- Adjuvat, βοηθέ ι. Admissio, οχε.α. Adflictio, έπίπληξις. c. μένος. c. πρόσχωρος. c. Adjuvo, βοηθώ. e. συνετή- Admissum, οχειαχ. πλψ Adflictus, χαταπεπονημέ- τίθημι. C. εντευξις. c. χθείσα. Admissura, οχε'ια. c. β νος, κεκακωμένος. c. προστίθημι. C. περιποιώ. c. Adlecdo, παρανάγνωσις. c. βασμος. Adfligere, ζημιοϋν. Adicit, προστίθησιν. Adlegat, παρατίθεται μάρ- Haec admissura, ό βιβα- Adfligi, χαταπονείσθαι. Adjecdo, περιποίησις. c. τυράς, δεήσεις, προσκρίνει, σμός. s. Adfligo, προσρήσσω. c. χα- προσθήκη.c.επιβολή,ποοσ- προσαγγέλλει. Admittere, άμαρτήσαι. τατρυχω. c. αίχω. c. θήκη. c. ύπερθεματισμός.ο. Adlego, παραναγινώσκω. c. Admitti, χατα&έχεσθαι... Adfligo te, αικίζομαι σε. c. Adjectivum, έπίθετον. ο. Adleviant, χουφ'ιζουσιν. Admittit, προσδίδεται. Adflo, προσφυσώ. c. Adiens, προσερχόμενος. Adlicit, επάγεται. Admitto, έπιδεχομαι. c. Adfluo, προσρέω. c. Adigo, περιιστημι, συνε- Adlidit, πξοσρήσσει, ερ'ρη- καταδέχομαι. C. τροσίέ- Adfor, προσδιαλέγομαι. c. λαύνω. c. ελαύνω. c. βιά- ξεν. χομαι. c. ε'ισδίχψαι. c. προσομιλώ. c. ζομαι. ο. Adlido, προσρήσσω. c. προσπέμπω. C. πφνίψαι. Adfuit, παρήν. c. Adjicio, 'επιβάλλω, ο. Adlisit, ερρηξεν. c. πλημμελώ. c. Adglomerat, συναθροίζει. Adimit, αφαιρείται. Adlocor, δημηγορώ. c. Admodera, έπίμετρον. Adglomerati, συναθροισθέν- Adimitio, άφορισθέντες. Adlocutio, προσφώνησις, Admodum, πάνυ, χομιίψ τες. Adimo, αφαιρούμαι, άφαι- προσομιλία. c. c. λίαν. c. Adgludnacio, προσκόλ- ρώ. c. έξαιρέω. ο. Adlocutus est, έδημηγό- Admelior, επιχειρώ, ο. λησις. c. Adineo, έπαφίημι. ο. ρησεν. Admonefacio, υπόμνημα- Adglutino, προσκολλώ, c. Adinventiones, επιτηδεύ- Adlocutus est, διελέχθη. τίζω. c. Adgnacio, 'επιγέννησις. c. ματα. Adloncinado, συνεχής ύ-admoiieo, ύπομιμήρμ Adgnata, συγγενής γυνή Adionica, ράβδος σφενδα- πέρθεσις. c. c. παραινώ, c. προσυνοάρ'ρενογον'ιας. C. μνίνη. c. Adloqui, προσλαλείν μνήσχω.< C. παραινέαι. 0. Adgnatus, επιγεννηθε)ς, έπι- Adipale, στεάτινον. ο. Adlogor, προσφωνώ, c. πρόστιθημι. ο. ύπόμνψις. γονος, συγγενής ό εξ άρρε- Adipatus, στεατώδης. Ο. προσφθέγγομαι. C. προ- C. νουθεσία. C. νογονίας άνήρ. c. Adipes, στέατα, λίπη. σείπω. c. προσδιαλέγομαι. Admonitor, παραινέτης. c. Adgnicio, έπίγνωσις. c. Adipiscatur, τυχγ, λάβγ. c. προσομιλώ. c. Admonitus, ύπόμνησις. c. Adgravata, βαρουμενα. Adipisci, έπιχτάσθαι. Adluceo, φαίνω. c. Admonuit, ύπέμνησεν. Adgravo, έπιβαρώ. c. Adipiscitur, περιχτάται, Adlucet, φαίνει. Admovebitur, ΰποβλφψ Adgrediemur, μεταχειρή- περιγίνεται, επιτυγχάνει, Adlucto, προσπαλαίω. c. σεται. σομεν. ^ άπολαύει, επιτυγχάνει. Adluo, προσχλύζω. c. Admovit, προσήνεγχεν. Adgredior, πρόσειμι, έπι- Adipisco, 'επιτυγχάνω. Admando, έπιτάττω. ο. Adnato, προσνήχομαι. C. λαμβανομαι. c. Adipiscor, προσχτώμαι. c. Admembratim, κατά μέ- Adnectit, επισυνάπτει. Adgreditur, προσερχεται, κτώμαι.ο.προσκτάομαι.ο. λος.ο. Adnecto, συνδεσμω. C. συμβάλλει. Adipiscuntur, τυγχάνου- Adminiculo, παραβοηθώ. C. συνάπτω, c. προσάπτω, c. Adgregacio, συναγελα- σιν. επαμύνω. c. 'επιβοηθώ, c. Adnexa, συνεζευγμένη. ε- σμός. c. συναθροισις. c. Adiposus, λιπαρός, ο. Adminiculum, έπικούρημα, Adnexus, προσηνωμίνος. C. Adgregatio, συναθροισμα, Adis, σίτος, προσέρχγ. άμυνα, βοήθεια, c. βοήθη- συνεξευγμένος. c. συναγωγή. Adit, προσέρχεται. μα. c. βοηθία. s. έπιχου- Adnichilacio, έξουδένμι. Adgrego, προσαγελαζω. c. Aditio, πρόσοδος, ο. ρία. c. χ«ρα. ο. c. έξουθενισμός. c. συνάγω, c προσαθροιζω. Aditus, ϊντευξις, δίοδος, Administrabo, διοικήσω. Adnichilator, έξουθε^. c συναθροίζω, c έντευχθείς, είσοδος, προ- Administracio^oix^. c. c. Adgressio^ προσβασις. c. σελευσις c. ίλευσις. c. οικονομία, c. Adnichilo, έξουθενώ- C. Adhahitn' ^ ^ Administrator, διοικητικός, κατευτελίζω. c. ευτελή -Aanabito, προσοικω. c. πα- σοδος, ή προσέλευσις. c. ^ Adha^r L\ r ^ r atu' T ^ ^ S Administravit, έξυπηρέτη- Adnititur, έπερείδεται ίι^γπιοσζλλ ' β0υ^ C- Adnixus, Ιερεισά, Adhffireo, προσκολλαομαι. Adjudicentur, προσκυρω- Administro, διοικώ, c. δ,α- προσδεθείς, προσπλα* Adhalη A j' SV j, κονώ. c. Adnomen, παρώνυμον. c AdhamoT! αϊv/, ewspsuyco. ο. η AdjudiC iidludlco, ', n^v <2mi. 6 e. ^00 7ΓΟΟ(Γ- "- Admirabile, jadnnraliilρ παράδο^ον. π/νγ,χ,χλζαιι Adnosco, AA^^o^^. W, 2.../..ΐΜ«νηι r U<rx.. c. - Adhereo' tt*' Adndrabilis, «γητ^. e. Adnotacio, Srap^.V ί & ^ ^ ' ί Admirabilher,W^ -.ο. προσάγω, c. c" βγδ α s ' ^ ^ " ^d" oto ' - P ^ ^ C ' ποοσλ αί ι.άά» ηι,,ί: fp Admiracio, θαύμα. c. Adnuit, Ιπ,νευει. ΖαΧίαΓα π Ζ r ^ ' < ^ ^ V ^ Admirandus, δαυλός Adnuraero, συναρ.δ^ c- ραλαμβανομαΐι c. προ*, c. προσάπτω, c. προσ- c. θαυμαστός, c. Aduuncio. W w. c.

15 j ST. VET. AUCTORUM GLOSSARIA LAT.-GR. 193 Adnuo, προσνεύω. c. έπι- νομαι. c. Adsecto, θωπεύω. C. έργο- Adsubicio, προσυποβάλλω. νεύω. c. Adpremo, προσπιέζω. c. μωκεύω. c. c. Adnutivum, κατωμοτικόν. προσειπώ, θλίβω. c. προσ- Adsector, επακολουθώ. c. Adsuefacio, προσεθίζω. c. Adol, αενδελιστις. θλίβω. c. προσεπέχω. c. κολακεύω, c. Adsuefactus, ε'ιθισμένος. Adolat, κολακεύει. Adpressio, πρόσθλιφις. c. Adsecula, παράσιτο;, c. Adsuefio, εθίζομαι, c. Adole, κάρπωσον. Adpressus, προσβάρησις. c. Adsencio, διαβεβαιοϋμαι. Adsuesco, συνεθίζω. c. έθί- Adolescens, νεανίας. C. Adprime, έξαιρέτως. c. εν c. συγκατάθεση, c. ζω. c. προσεθίζω. c. έθίζο- Adolescentia, νεότης. ο. πρώτοις, c. Adsensus, συναίνεσις. c. μαι. c. Adolescentior, νεα,νιευόμε- Adprimus, πρώτιστος, ο. συμφωνία, c. Adsuetus, συνήθης, c. ήθιvof. ο. Adprobacio, άπόδειξις. c. Adsentatores, έργόμωχοι. σμένος. c. προσεθισμός. c. Adolesco, έπακμάζω. c. s. δοκιμασία. Adsentit, συγκατατίθεται. Adsuevit, είθισεν. ακμάζω, c. Adprobat, δοκιμάζει. Adsentio, εργομωκώ, συγ- Adsum, πάρειμι. Adolitum, όλόκαυστον. c. Adprobavit, έπέδειξεν, κατατίθεμαι, εργομωκώ. e. Adsumit, άναδέχεται, δα- Adolo, θυμιαίνω. c. Adprobo, δοκιμάζω, c. συναινώ, c. πανα. Adoluerit, ήβήση. c. Adprobro, παρίστημι. c. Adsentior, εργομωκώ. e. Adsumo, προσλαμβάνω, c. Adopcio, υιοθεσία, c. Adpromitto, προσεπαγγέλ- Adsequeris, τυγχάνεις. παραλαμβάνω, προσλαμ- Adoperio, έπισκεπάζω. C. λομαι. c. Adsequi, έπιτυχείν. βάνω. c. προσπεριβάλλω. c. Adpropinquans, πλησιά- Adsercio, καρπισμός. C. Adsurgo, έπεγείρομαι. c. Adoptio, τεκνοποιία, υίο- ζων. c. καρπιστία. c. Adtemperate, συγκεκραθεσ'ια, εισποίησις. c. Adpropinquare, πλησιά- Adserente, λέγοντος. μένως. c. Adoptionem, υίοθεσίαν. ζειν. Adseritur, λέγεται. Adtempto, προσπειράζω, c. Adoptitius, ε'ισποιητός, θε- Adpropinquat, προσεγγί- Adsecor, καρπίζομαι επί Adtenuatus, εκλεπτυνθείς, τός. ο. ε'ισποιητός. c. υ'ιο- ζει. ελευθερία, c. Adtero, συντρίβω, c. ποιητός. c. θετός. c. υ'ιό- Adpropinquo, συνεγγίζω. Adsertio, καρπιστία. Adtestator, έπιμαρτυρητής. θετός. ο. c. πλησιάζω, c. προσεγγί- Adsertor, καρπιστής. c. εΰ- c. Adopto, ε'ισποιοϋμαι. c. υ'ιο- ζω. c. εγγίζω, c. εργέτης. e. καρπιστής. c. Adtestor, έπιμαρτύρομαι. c. ποιούμαι, c. παίδα ποιου- Adpulit, προσώρμησεν. εκδικος ελευθερίας, c. Adtingo, φθάνω, καταλαμμαι. ο. Adpulsus, παλμός, ο. προσ- Adservio, προσδουλεύω. c. βάνω. c. έπιφαύω. c. θίγω. Ador, υίόθετος, προσενεγκεν φέρωμαι. c. Adessor, συγκάθεδρος, σύ- c. προσάπτομαι, e. ξεια, όλυρχ. c. ζιά. c. plu- Adque, κα) πρός. c. νεδρος. c. σύνθρονος. c. πά- * Adtogatio, παραδισις. s. ralia ηοη habet. Adquiesco, προσαναπαύο- ρεδρος. c. Adtollo, προσεπαίρω. c. Adoracio, προσκύνησις. c. μαι. c. επαναπαύομαι, c. Adsevero, διαβεβαιούμαι,c. προσυφώ. c. Adorat, προσκυνεί. Adquiro, προσπορίζω, c. διαμένω, c. Adtonsus, ψιλόκουρος. c. Adordiri, άργεσθαι. ο. πορίζω. c. χρηματίζω, c. Adsideo, συγκαθέζομαι. c. Adtribuo, προσνέμω. c. Adoria, είδος σίτου, δόξα ή Adquiruntur, προσπορίζον- παρακάθημαι. c. συντελώ τέλος τι. c. άπό τοϋ πολέμου, c. ται. - Adsidua, πυκνή. c. Adtributa, προσνενεμημένα. Adorior, μεταδιώκω, φυο- Adquisitio, προσποίησις. Adsidue, ενδελεχώς, πλει- Adtributani esse, διανενιμαι. C. επιφύομαι. c. Adquisicio, πορισμός. C. στάκις, διηνεκώς. C. εκά- μήσθαι. Adoriosus, ένδοξος, άσ- Adquisitionis, προσποιήσε- στοτε. c. πυκνώς. c. συνε- Adtributorum, τών προσπομπίοςάδορνικηας πεμπιος. ως. χώς. C. νενεμημένων. Adorno, 'επικοσμώ. c. Adrepo, προσέρπω. ο. Adsiduus, συνεχής, c. Adtributus, αφορισμός. C. Adoro, προσκυνώ, c. προ- Adrideo, προσγελώ. c. Adsignacio, άπονέμησις. c. Adtritus, παρατριβή. σεύχομαι. c. προσκυνέω. ο. Adripiet, συλλήφεται. Adsignat, προσαγγέλλει. Adtulero, προσάγω, c. Adortus, επιχειρήσας, 'επι- Adrogacio, υιοθεσία, c. Adsigno, παρατίθημι τό Adubanus, άδούας. ο. φυείς. Adrogancia 7 /3«vauo-o'T>jj. c. φυ^αχθησόμενον. c. παρα- Aduc, έως ότου. c. Adparat, παρασκεύαζει, εϋ- άλαζονία. c. ύπερηφανία. σημειοϋμαι. c. επισφραγί- Advectio, καταγωγή, έπ) τρεπίζει. C. άγερωχία. c. ζω. C. απονέμω. C. τών κατ απ λεόντων. C. Adpectora, παράβαλλε, Adrogans, υπερήφανος, c. Adsimilatio, άφομοίωσις. Adveho, κατάγω έπ) τοϋ θώρηξον. βάναυσος, c. άλαζών. c. AAsimiXis,παρόμοιος, c. πα- αύτοϋ. C. καταίρω. C. έπά- Adpello, προσείπω. c. προ- άπρόσχωρος. e. ραπλήσιος. c. έοικόις. c. γω. ο. σάγω. c. Adrogat, ύπερηφανεί, λοι- Adsimilo, προσποιούμαι, c. Advena, μέτοικος, έπηλυς, Adpetentes, επιθυμούντες, δορεί. άπεικάζω. C. έπείτακτός, πάροικος. Ο. όρεγόμενοι. Adrogo, άλαζονεύομαι. c. Adsisto, συνιστώ, c. παρί- Adveneracio, προσκύνησις. Adpetilio, όρεξις. προσχαρίζομαι. c. χαρί- σταμαι. c. άποσυνιστώ. c. c. Adpetiverunt,μετήλθαν, άν- ζομαι έμαυτω. c. συνίσταμαι. c. Advenio, παραγίνομαι, c. τεπαιήθησαν. Adrogo mihi, απονέμω ε- Adsito leg. adstiti, συνέ- άφικνοϋμαι. c. προσέρχο- Adpeto, ορέγομαι, c. έφίε- μαυτω. C. στηκα. C. μαι. ο. μαι. c. 'επιζητώ, ορέγομαι. Adrumo, φημίζω. c. Adsit, πάρεστιν. Advenit, κα,τακόμιζε, και c. προσλαμβάνω, c. Adruo, αναστρέφω, ο. Adsocio, προσοικειοϋμαι. C. παρεγένετο, προσεγένετο. Adpetuntur, έφίενται, όρε- Adscire, α'ιρείσθαι. ο. Adsolent, ε'ιώθασιν. C. c. γονται. Adsciscit, προσαιρείται. Adspiracio, πρόσπνευσις, Adventitia bona, τυχηρά. Adplicatus, κεκολλημένος. Adsciverit, προσείληφεν. δασεία, c. δασύτης. C. ο. Adplicile, τιμωρηθέντας. Adscivit, evocavit, εκά- Adspirat, προσπνεί. Adventicia dos, παραγινο- Adplicitum, προσκριθέν. λεσεν. Adspiro, προσπνέω. C. μένη, ήτοι η διδομένη παρά Adplodo, προσρήσσω. c. Adscribo, προσγράφω. c. Adstancia, παρουσία, c. 'εξωτικού προίξ. c. προσκρούω, c. Adsecla, παράσιτος. Adstante, έπιπαρόντος. Adventicius, έπείσακτος. C. Adpone, άπόθου. e. Adscriptitius, έναπόγραφος. Adstipulator, προσεπερω- έπηλυς. c. Adpono, παρατίθημι. c. c. τητής. Adventitiuin, έπείσακτον. Adportavit, έξεφορτίσατο. Adsectatio, έπακολούθησις. Adstiti, παρέστηκα. c. Adventitium, ξένον, επηλυ- Adposco, απαιτώ, c. c. Adsto, παρίσταμαι. C. δον. Adposicio, παράθεσις. c. Adsectatores, έρεθιστα) μα- Adstringit, σφίγγει. Adventitius niorbus, συμ- Adprehendo,δράσσoμaι.c. θητών. Adstringitur, κατέχεται βεβηκός. ο. έπηλυς. ο. καταλαμβάνομαι, c. κα- Adsectatus, έπιδιώξας. Adstringo, έπισφίγγω. c. Advento, παραγίνομαι, c. ταλαμβάνω. c. έπιλαμβά- Adsectio, τομή σώματος, c. Adstruo, φυλάττω. c. παρίσταμαι. ο.

16 208 CYRIL. PHILOX. ET ALIOR. CON., j/ Adnlfpracio παραγάρα- iedituus, νεωκόρος. JEquivaleo, l<rotfoxw. o. A d v e n t o r, W Adulterac,o, «PXP ^ ^ iequivocum, Adventores, ^ * fa o.,,. Uum iequo, ομαλιζω. ο. Adventus επάνοδο,. c. -,. fd(11t1, άείζωον, e iequo animo, rf^ pουσία. s., JEgenus, vide m Egenus. o. SAdventus, S t επανοοο;, i K πα ο : Adulteriua clabis, άντ,'- ^f vo0po er, AA*, ά^το*. ffiquor, f. e. νοσών. ο. iequor, mare, πέλαγο;. 0. t S C "" Adufcu" JEgeetas, k n ^ s. Μquum, W, δ,'κα,ον. Adverbialiter Ιπ,^«τ,- γμα. s. κίβδηλος. o. iegloga, είδύλλ,ον. ο. ^quum censeo δ,κ«(ί. c, Adverbialiter, p(%e/a. iegreo, άσαενώ. ο. ieq» us > δ,κα,ο?, ομαλός. o. χαλχψα.ε,, c iegritudo, μέριμνα. c. Adversacio, «ντ,δ»χ,'α. c. Adultus, άνδρωθείς. ο. μέλ- *κ*ο, νοσε'α,. ο. ierementa, χαλκ^, άντιδικασι'α c. λα?, c. Ιπακ^ο;. c. ^guptium, ρα,ον. e. Adversarhis, Ιναντ^, I- Adumbro, ΐί»<τχ»ά?«,. c. iemidus, ierarn md.tes, yfl^i, Αντίδικος, s. αντί- ύποσημειοϋμαι. c. ihmu atio ζήλος. ο. δικός c. ενάντιος, c. άντ,- Adunacio, ^o«r» f. c. -gmulor, ζήλο*. ο. ierarn tnbum, απόκτα, κείμενος, c. ύπεναντίος. ανταγωνιστής, ο. e. Adunatum, συναχθέν. c. ^na, λε/%. Adunatus, ^o^lvoj. e. ieneator, σαλπ,κτ^. <> ieranum, χ^ατο^, Adversatur, εναντιοϋται. μονόχωρος 'εντάβλγ. ieneatores, κυμβαλοκροϋ- κιον θησαυροφυλακιον. c. Adversi pedes, άντ/ποδε;. Adunco, Ιπ»χάρττ«>. c. <ττα,. οπισθόδομος. ο. Adversi pedes, άντ,'ποδε;. adunco naso, γ? νπο';. c.,εηβιιιη,χαλκε,ον.ο.χαλ- λακιον. e. ^ ^ c Aduncum, επικαμπές. κούν. c. λέβης. e. Aranus, υποχρεως, χαλ. Adversitas, άντ,'φρασι;. G. Aduncus, καμπύλος, ο. ^neus, χάλκεο;. ο. x«wo f, χαλκοκροτος, τα- Adversor, 'εναντιοϋμαι. c. Adundatorium, c o/4%- ienum, κρεϊον. e. ί«ο«χο& χαλχει/τ,;. c. αντιδικώ, c. εναντίον, c. (ττήριον. iequabilis, εύώμαλος. ^ χαλκοτυπος. c. XaXmpεις ύπαντήν. c. ύπεναν-adunitas, ύφεν. C. -SEquabllis, δ/xeuof. e. Ίσος. γος. c. a, um, χαλχιυς. τ ίο ν. c. Aduno, άθροίζω. c. συνά- Ο, f Adversus, ύπενχντίος. γω. e. ίνόω. ο. iequaevus, ισόχρονος, ομη- ^reae, χαλκιά, e. Adversus, sa, sum, άντ»- Advocacio, συνηγορία, c. λιξ. ο. ^ Mreus, χαλκεος, χαλχου;, κείμενος, ο. πρόσκλησις. C. - qualis, συνηλικιάιτης, φι- C. Adversus, pra?positio, κα- Advocatus, παράκλητος. λάργυρος, δίκαιος, c. άμα- ierifex, χαλχοτύπος. c. τά, ττρός. ο. συνήγορος, c. δικολόγος. ο. λο';. ο. To-oj. e. 'ισότιμος, ^rificium, χάλκωμα. 0. Adversus, αντίκρυ, κατ παράκλητος, ή Αιχολόγος. e. ieripes, χαλχοπους. c. εναντίον, c. προσκληθείς, ο. JEquaYitas, ίσότης. e. ieris flos, c. Adversus me, κατ' 1/toO. Advocati, o-ov^yogo». o. iequaliter, δικαίως, c.l- ^Eris officina, χαλχείαν. c. Advocentiir, Ιπασχολουν- o-wj. o. iero, κο»0, χαλκώ. ο.χαλ- Adversus milito, άντ>- τα». TEquamentum, ϊσότης. s. *όω. ο. στρατεύομαι, c. Advoco,irpoe-ij!a)v io.c.7rg0(r- στάθμησις. ο. JErosus, χαλκωδης. ο. Adverte, πρόσχες. c. καλούμαι, c. παρόξυνα). iequaniinis, εύγνωμων. ο. ierugo, loj χαλκοο. Adverto, ττ^οο-εχα;. c. Ιτη- c. προσκαλεομαι. ο. J5quanimitas, ευθυμία, c. Hffic erugo, <oj χαλχοο. στρέφω, τιμωρούμαι, c. Advolo, προσπετομαι. ο, ευγνωμοσύνη. Ο. s. 7τ ορ 7τελάζ«). c. επ ίστρε- Advolvo, προσκυλίω. ο. iequaniiniter, εΰγνωμό- ierugo, ερυσίβη. e. 'ιός. e» φα;, ο. Advorsor, εναντιοϋμαι. ο. νως. ο. ierum, όροβος. e. Adulacio, κολακία. c. και- Adyores, ενάντιοι. iequaninio, προξίύμως. ierumna, ταλαιπωρία, H- τιλίχ. c. εργομωκία. c. Aduro, προσκαίω. c. κατ α- iequanimus, εύφυχος. c. ζύς. ο. Ambitus, χωτιλία. e. φλε'γ». c. εκχαίω. c. iequatio, συγκεφαλαίωσις. -3Es, ffiris, χαλκός, s. C. Adulator, κόλαξ. c. εργό- Adusque, μέχρι. ο. ieque, δικαίως, c. ομοίως. ies alienum, χξέως, Saμωκος. c. Adustio, έκκαυσις. c. c. νε»ον. Adulatores, χόλακες. Adustus, περιχεχαυμένος. C. Equi bonique facio,εΰγvoj- jesculapius/^o-^a^tnoi-c Adulatur, κολακεύει. Adytum, άδυτον. c. μονείν τινι. ο. iesculaior, χαλκολόγίζ. Adulatus, θωπεία, κολα- ieborarius, έλεφαντουργός. -ffiquidiale, ίσημερινόν. ο. χαλκολόγος. c. κεία. s. e. ^quidialis, ίσήμερος. Jisculetum, φηγών. s. Adulcero, έλκοποιώ. c. iedes, αύλαι, ναοί. ναός. iequilibrium, ίσοσταθμία. iesculor, χαλχολογώ. C. Adulescens, νεανίσκος, c. οίκος. ο. iequimanus, άμφιδέξιος. iesculus, είδο; δένδρου, φΐμελλαξ. c. iedicula, ο'ιχίδιον. ο. ο. - γός βαλανοφόρος. Adulescentia, νεότης. c, iedificat, ο'ιχοδομεί. iequinoctium, 'ισημερία, Jisculus, βάλανος, ο. Adulescentulo, νεανίσκω. iedificium, οίκημα, s. οι- ίσονύκτιον. e. ^3stas, θέρος, θερεία. Adulescentulus, μειράχιον. κοδόμημα. e. οίχοδομία. ο. ^Equiparo, ισόω. ο. iestimabde, τιμητόν. ο. c ( iedilico, ο'ικοδομέω. ο. iequiperas, έξισοίς. ^istimat, συντιμάται. Aduliscens, νεανίσκος, e. ieddatus, αστυνομία, ο. iequipero, εξισώ. c. iestimatis, διατιμάτε. Aduliscentula. αείοα?. ρ. /RHiIpb ^ >_.ϊ 37 ( ;. ϊ σαινω. C. ^ ^ iedihtas, αγορανομία, ο. - quitalitas, 'ισορροπία. iestimatum, τήν σύνοψη Adulta, μειραξ θήλεια, ά- vedilitius, αγορανομικός, ο. iequitas, δικαιοσύνη, 'ισό- ήτοι εξαργυρισμον, ψοι κμαια, επακμος κόρη. c. iedis, ναός. c. της. διατίμησιν. fetatis, άφήλιξ.ο. ieditiiis, νεωκόρος. iequitas, planicies, όμα- iestimata poena, τίμψ* Adulter, παραχαραχτης. c. ieditimus, νεωκόρος. λότης. ο. ο. μοιχός- iedituor, νεωκορέω. ο. iequitas, pietas, 'ισοτιμία, ^stimatio, opinio, <ruv Adultera, μοιχας. c. ieditus, υψηλός, ο. ο. ψ»ί e.

17 j ST. VET. AUCTORUM GLOSSARIA LAT.-GR. 195 iestimatio, διατίμησις. s. Ager, άγρδ;, κώμη. s. νο;. ο. Alcion, 'Λλκύων. e. iestiinator, 'ισοψιστος. e. Ager, άγρό;. c. Agrigentum, Άχραγάς. ο. Alciosus, δύσ ιγο;. e. JEstjinatores, ίσοψισται. e. Agere, πξάξαι, τελε'σαι. Agriniensor, γεωμέτρης, Alea, κόττος, κύβο;, κυiestimo, τιμάω. ο. Agger, σωρδ;, χώμα, σω- γεωμέτρης. C. _ % βε/α. c. κο'τιο;. c.. jestiva, τά θερινά, ο. ρδ; γή;. c. Agriponuum, pluralianon Aleam ludit, κοττίζει, κυiestivus, θερινός, ο. Agger, χώμα. c. liabet, φθεινόπωρον. c. βεύει. iestuaria, εκροαί. ο. Aggerit, προσσωρεύει. Agrippa, ό επι πόδα; γενη- Aleam ludo, κυβεύω. c. iestuat, Ικζαλοϋται, εκλύε- Aggero, σωρεύω, c. περι- δει';. κοττίζω. c. ται, ^ιπτάζεται, κυματί- σάττω, περιφωρε'ω. ο. Ahenum, χαλκεϊον. ο. Aleator, κοττιστής, κυβευζ ;ταί. Agglomero, συναγείρω. ο. Abenus, χάλκεο;. ο. τή;, χυβευτής. c. κοττιiestuo, καυσοΰμαι. ο. Agglutino, προσκολλάω, ο. Ajax, Λ'ία;. c. στη;, c. κυβευτή;, κυβιiestuosus, πνιγώδη;. ο. Aggravo, επιβαρύνω, ο. Αίο, <ρημί. c. <ράσκω. c. στή;, κοττιστή;. e. JEstus, καύμα. s. δέρο;. s. Aggredior, επιχειρώ, ο. λεγω. c. Aleatorium, κυβευτήριον.ο. ζάλη/s. καύσων, πνίγος. Aggrego, επισυναθροίζω. ο. Ait, φησίν. ^ Alec, μαινι;. ο. 0ι Aggrunda, ίκδέτη;, ό Ι ώ-ala, εξέδρα, είλημα, σχο- Aleo, κοττιστή;. c. κυβεύω. ietas, aevitas, ηλικία, χ ό- στη;, c. λή, πτέρυξ όρνιθος, ιππική c. y0j. s. Agilis, γοργός, εύστροφης, παράταξις, πτέρυξ. c. πτε- Alerius, εύτροφος, θρέμβος, ZEterno, αποθανατίζω, ο. ευκίνητος, c. εύσκυλτος. c. ρόν. c. ίτπική τάξις. c. τροφεύς. iethernus, αθάνατος, ο. πρακτικό;, c. γοργός, c. είλη. c. μασχάλη, c. Ales, πτηνδν, όρνις. C. οίωiether, αϊδηρ. c. ελαφρό;, ο. γοργός, e. Alae, πτέρυγες, μασχάλαι, νο';. ο. ievum, αϊώνιον, αί«>ν, χ ό- Agilitas, γοργία. e. γοργό- μάλαι, και ιππική παρά- Ales, πτηνόν. c. νο;. s. ειδο; σ/του. τη;, c. εύκινησία. c. τάξις. Aletudo, τροφή. c. Afer,'Αφρός. c. Αίβυς. ο. Agimini, άγεσδε. Alabia, άλάβεια. ο. Alex, ά'λι. s. Africa, Λιβύη. ο. ' Aginare, στρατεύεσθαι. Alacer, γενναίος, δυνατός, Alga, φύκο;. c. βρύον. s. Africanus, Αίβυς. c. Aginat, διαπράσσεται,στρέ- σφοδρός, πρόθυμος. βρύον. c. Africus, Αίψ. c. φει, μηχανάται, στρατεύει. Alacer, πρόθυμος, c. εύθρα- Algeo, ψυχίζομαι. c. ψύ- Afronitrum, άφρόνιτρον. c. Agitat, ελαύνει, ήνιοχεΐ. σύς. c. γαϋ^ο;. c. εύθυμος, χομαι. ο. Afrum, "Αφρον. e. Agitator, ηνίοχο;, ελάτη;, c. ^ Alget, ριγοί. Affabilis, εύπροσήγορος. ο. έλάτης ίππων. c. έλατήρ-e. Alacres, πρόθυμοι. Algeo, ριγώ, ριγώ. c. Affabre, δαιδαλέως. ο. Agitator, ηνίοχο;, c. Alacris, πρόθυμος, c. Algidum, δυσχείμερον. Affabrum, περιπεποιημε'νον. Agitatores, ηνίοχοι, e. Alacris, σφοδρός, c. Algidus, δυσχείμερος. C. Affaniie, ούλήματα. ο. Agitatus, χεκινημένος, συ- Alacritas, γαυρότη;. C. σφο- ψυχρός, c. δύσριγος. C. Affatim, άδδήν. ο. νησκημένος, συγκεκροτημέ- δρότης. c. προθυμία, c. Algiosus, δύσριγος. Affectata ίοβπιϊιιβ,σεμνή.ο. νος. Alacriter, γαύρως. c. προ- Algor, ρίγος. c. ψύχος. c. Affectio, διάδεσι;, στοργή. Agito, σαλεύω, c. επιτελώ, θύμως. c. Alias, άλλοτε, άλλως. c. c. έλαύνω. c. πράττω, ο. Alapa, ράπισμα, e. Alias & alias, ότέ μεν, ότέ Affecto, αντιλαμβάνομαι. Aglonia, ίερείον. Alapator, καυχητή;. e. δε. c. επιχειρώ, c. σπουδάζω. Agmen, τάγμα, συνάθροι- Alapatur, άλαπάζει. Alibi, άλλαχόσε, άλλαχοΰ. ο. σι;. C. πλήδο;. ο. Alapo, ραπίζω. C. Ο. Affectus, διάδεσι;. s. c. Agmen, τάγμα. c. Alat, πνέει. Alibi, άλλαχή. AfFectus, nomen, πάθος. ο. Agnacio, συγγένεια έξ άρ- Alatus, πτερωτός. C. πτε- Alica, χόνδρος, c. AfFectus, particip.,τρυχού- ρενογονίας. c. ρωτάς. ο. Alicubi, πούποτε. c. Ινιαμενος. ο, Agnati, άγχιστείς. ο. Alauda, κορύδαλος. ο. χοΰ. ο. Affero, έπιφέρω. ο. Agnatus, 10 άρρενογονία; Albaia, θύμβρις. ο. Alicunde, πόδεν. c. AfBcio, διατίθημι. ο. άγχιστής. c. Albarium, κονίαμα, ο. Alicus, νυκτικόραξ. c. AflSgo, προσάπτω, ο. Agnile, άρνών, ό τοπο;. c. Albatus, ενλευκος. c. Alienacio, εκποίησις. c. Affines, πρόσοροι. ο. Agnina, άρνειον, κ^εα;. c. Albedo, λευκότη;, λεύκον. Alienigena, αλλοεθνής, άλ- Affirmo, κατάφημι. ο. άρνεια. e. ο. λοφυλο;. ο. Affligo, ταλαιπωρέω, κα- Agnomen, επωνυμία, ο. Albeo, λευκανθίζω. c. λευ- Alieno, εκποιώ, c. άλλοκοω. ο. Agnoscit, έπιγιγνώσκει. καίνω. C. λευκδ; ειμί. ο. τριόω. ο. Afflo, έπιπνέω. ο. Agnosco, έπιγνώσκω. ο. Albescit, διαφαίνει. c. Alieno, abalieno, άπαλλο- Aflfluencia, άπόρρεια. c. Agnus, άμνός, άρνείον, ερι- Albesco, λευκανδίζω. c. τριώ, εκποιώ, c. άπαλλο- Affluo, βρύω. ο. φος, άρνείον. e. άρνειό;, c. λευκαίνω. c. τριόω. ο. Affodelus, άσφόδελο;, βο- Ago, δρώ. c. πράττω, c. Albeus, κύβο;, ο. Abalienat, άπαλλοτριοί, ά- τάνη. c. Agolum, λαγοβόλον. ο. Albianus, λευκόχρους. ποπλανα. Affore, π^οσγενήσεσδαι. ο. Agonalia, & Agonaria, θυ- Albidus, ύπόλευκος. ο. Abalienatus, άπηλλοτριω- Affrico, προστρίβω. ο. σεια. Albinus, κονιατή;. c. μένος. Afuero, άπολιμπάνομαι. c. Agrappo mantius scando Albo, λευκαίνω. c. κονιώ, Abalienata, άλλοτ^ιωδε'ντα. άπειμι, άπών ειμί. c. murum, άναρρίχομαι. e. λευκο'ω. ο. Alienum, άλλότριον. e. δά- Aganippe, Ίπποκρήνη. ο. Agraria lex, γεωργικό; νό- Albor, λευκότη;. c. νειον. c. Agaso, δούλος, κτηνεσσια, μος. Albucium, άσφόδελο;. Alienus, ξένος. c. άλλόέπικτηνίτης. c. ίπποκόμος. Agrarius, rii, πολυκτήμων. Albugo, λεύκωμα, e. τριος. ο. c. όνηλάτη;. ο. ο. Albula, ικταρα. e. Alifariam, άλλοδαπώ;. c. Age, δεΰρο. c. άγε. c. Agrarius, a, um, άγροι- Album, λευκδν, λεύκωμα. Aliger, πτεροφόρος, έρως, Agear, παραμένων, και πά- κος. ο. ' Album, λεύκωμα, διάτα- πτεροφόρος. C. πτερωτός. Ο. ροδος πλοίου. Agreste, άγριον. ο. γμα, λεύκωμα, e. Alimentarius, σιτικός, ο. Agedum, ά'γε δη. c. Agrestis, άγροικος, χωρι- Albumen, λεύκωμα, ο. Alimentum, θρεπτήρια, τρο Hic agellus, άγρίδιον. c. κδ;, και άγριος. Albunea, Λευκοθέα. φεία, τροφείον. c. τροφή. ο. Agelius,.γήδιov. ο. Agri, praedia, χωρία. Albunea mater, Λευκοθέα. Alimonium, τροφείον. c. Agendi, έλαύνειν. Agricola, άγροπόνος,άγροι- c. τροφή. c. Agens, πράττων, δραστικός, κος, γεωργός, άγροδίαιτος. Albura, λεύκωμα, e. Alioqui, έπειτα, c. έμπρακτος, c. c. γεωργός, c. άγροίκος. c. Alburnuni, στέαρ δένδρου,ο. Alioquin, εί δε μή γε, εί & Agens in rebus, μαγιστρι- Agricultura, γεωργία, e. Albus, λευκός, c. μή. c. άλλω;. ο. ανός, άγρός. Agrigentinus, Άκραγάντι- Alcides, 'Ηρακλής, c. Aliorsum, άλλω;. ο.

18 196 CYRIL. PHILOX. ET ALIOR. COtf. Alioedes, πτμες. ο. τόν, άναδιδαχτ'εον. φ λ ί α άντψρησις, άμοι- Alumnus ouorpctfy, 7?ι Alipes πτερ<ώυς c. Alleget, διαβεβαιοΰται, δι- βοΰοι λόγο,, ερις. c. αμφι- φ,μος θρεπτος τρόφ,^ Ifips^. c. is?tr*» c A, 8 < fznirt' r ΑΙ^ή^δοωπαχιστής. σίαν προσφέρω, c., ί ^ Alipino, Alipina, δρώπα?. π^ερώ. c. s. Allego, Allego, gb, gas, έπιλέγομαι. πέμπω. ο. o. Altercat.onum, v «μ- Aluta c. fc, - - r ψισρητουμ^ν. «Aliqua ^ o " Allevo, Allego, ι.1 as, gas, έπαιζα,. * πέμπω. / o. ο. Altercator, it φισβψουμενων. αντικαθιστάμε-, # r* Η ι rrf ^ 11 στυπτηριακον c_ ταριαν. /TTf ί'τγτ'μ s. Λ ^ κα^βασα, (/V οερμα. V Λϋ η c. e\n 0 «n Aliquandiu, Ιπί τοσούτον, Allevatio, χου>σμα. e. νος c. ρ,λόν.χος c. ^ AIvus, σμηνο; c. έπϊπολυ Allex, όψάρ,ον τετα,χϊυ- Altercatur, ανταποκρίνεται, ταμου. c. κοιλία jj ara.c, Aliquando, ποτέ, Μ πολύ. ^vov. c. ϊχδύ; τα- φ,λονε,κετ διαλέγεται «jfof. e. χο,λ/α. ο. c Vr δτε. c. ριχευόμενος. e. Altercor, Ιρίζω. c. φ,λον,- Am «μφΐ, περ), περί. c. Aliquando, ποτι. c. Ailicio, δαλεάζω. c. δη μα- κώ. c Amab, e, ε^ασμιον. ο. Aliquanta, ποστή. c, γα>γώ. ο. Alterculum, ανεμώνη. Amabilis, εράσμιος, Aliquantisper, επ ολίγον. Allido, ρήσσω. e. Ιπε^είδ». Alterna, Ιν με? ε,. e. Φ»λης ριλητος c. ^ c. πο'σως c. επί χρο'νον. ο. ο. Alternare, άμειβειν. ο. νος. c. ποδε,νος c. Aliquanto, ποσώς C. Alligacio, πρόσδεσις. c. δε'- Alternatim, αμοιβαίως, ο. λης c. φιλητος e. Aliquantulus, ολίγος ο. σ,ς c. Alternis, άνά μέρος, άμοι- Amabo, προς δεών. ο. Aliquantum, πλείστον, ο- Alligamen, άπόδεσμος. c. βαδον, παραλλάξ. ο. Amando, das, uimmi σον. Alligamentum, ενδεμα. c. Altenio, σκέπτομαι, c. ζομαι. ο. Aliquautum, Ixavbv, τω δεσμός, c. δέμα. c. Alternum, παράλληλον. c. Amando de loco, hmlπλήθει, έπ\ πόσον. ο. Alligator, δετής.c. Altero, έτερόω. ο. ζω. c. Aliquantus, παστός, c. Alliget, έκχαμε,ται, έχπεί- Alteruter, δάτερος c. οπό- Amandus, τερπνός, c. Aliquatenus, μέχρι τινός, δει. τερος. c. έχάτερος. ο. Amaneo, άττοχοιται. c. ποσώς παστός, c. επί το-alligere, πείδειν. Alterutrum, 3άτε ον, οπό- Amaos, αγαπητός, c. τοσούτον, πόσως. C. Alligo, δεσμώ. c, προσδε- τερον. φιλης- C. ερασττ,ς. ο. Aliqui, τινές. c. σμω. c. έπαρθώ. ο. Alterutro, όποτέρου. Amansit, άπεκιιίτψεν. Aliquid,τίποτε, τί. c. τί. ο. Allium, σχόροδον. Alticinctus, άνεσταλμένος. Amanter, φιλιχώς. ο. Aliquis, τις ποτε. c. ετερός Allix, στιχάριον. s. c. άνεζωσμένος. c. Amantissimus, φίλταη;. τις. c. τις εστίν. ο. Alloquor, εύασμενίζω. ο. Altiles, σιτιστά. c. αγαπητός, c. ττροιτιριλε- Aliquo, ποϊ. ο. Allubio, πρόσχλυσις πατα- Altilia, σιτεστά. ο. στατος. 8. προσφιλεστα- Aliquorsum, είς τίνα τό- μού. c. προσθήκη ποταμού. Altiliarius, όρνεατράφος. e. τος, C, πον. ο. c. Altilium, σιτευτών. Amanuensis, προχεψοφό- Aliquosecius, Lib.de OfF. ΑΙΙιιάηΆοϊο,άμβλυωπία. ο. Altiosus, δύσρίγος. e. ρος προχειράριας. Proconsulis, ποσώς, ν ω- Allucinor, παραβλέπω, ο. Altisonans, ύφιβρεμέτης. ο. Arnanuenses,OToyg«$sif.o, χελέστερον. Alludo, προσπαίζω. ο. Altissimus, ύψιστος, όψη- Amara, υπόνομος, c. Aliquot, πλείστοι, όσο», ε- Alluo, έπιχλύζω. ο. λότατος. C. ύψιστος c. Amare, ψιλείν. ο. νιοι. ο. Alma, κ λυτή, άγνή, ωραία, Altitudo, βάθος, ύψος, ύ- Amarescere, πιχραμαι, Aliquotanis, τοσούτοι; Ινι- θρέπτειρα, ωραία. c. χλο- ψο;. C. Ο. α υ τ ο ί ς τ ή. c. Altius, ύψηλότερον. Amaricia, πιχρία. c. Aliquotiens, πλειστάχις Almetes, χάλλος ανατροφής. Altivolans, υψιπέτης, ο. Amarico, πικραίνω, ο. οσάκις, πολλάκις, c. Almities, αύξησις αρχής, Alto, ύψώ. c. βαθύνω, c. Amaritas, πιχρία ymiw. Aliter, αλλ»;. ευπρέπεια, e. Altor, σιτεύταρις, τροψεύς, Amaritudo, πιχρία. ε.»ι Aliter video, παραβλέπω.c. Almitus, ανατροφή, ^άνα- τροφεύς. c. χρία. c. Alitorium, λαχανοπωλείον. γωγή. Altrinsecus, ετέρωθεν. c. Amaror, πιχρία. ο. e τ Almus, κλυτγς, ένδοξος, Altrix, τιτύή, θρέπτειρα. c. Amarulentus, πικρός, ο. Α itus, ασθμα. e. ζείδωρος, ο. Altum, βάθος. c. βαθύ. Amarum, πικρόν. Α inbi, αλλαχή, αλληπη. ο. Alnus, κλήθρος, θρύον, ό'εστι Hoc altum, βάθος. c. Amarus, πιχρός. ο. Α mm, άλλον. δένδρον, αίγειρος, c. κλή- Altum, ύψηλόν. e. Amasius, έράμενος. 0. Ahum, σκορδον. e. σχορα- θρον, δένδρον. c. Altus, ύψηλδς υψηλός, c. Amasia, έραμένη, ο. Λ, " C ;,,,,, ΑΙο > τρέφομαι, c. τρέφω. Altus, a, um, ύψηλός c. Amat, φιλεί. e. Αhunde αλλαχο εν. ^ c εσθιώ. c. Alucinatur, άλύει. Amatοζ φιλητής.ο. αλλ0ί s s- Α onge, πορ'ρωθεν. ο. Alvearia, σμήνη, σίμβλαι, Amator, εραστής, τέρας, άλλος, c Alor, χοττισμός. c. σμην/α. e. έοαστίς c HJC alix, smgulariter tan- Alose, δρ/σσαι. ο. Alvearium, σίμβλον. c. Amatus, ίραστός e. tuh. declinabitur, άλιξ.ο. Alpes, όρη ύψηλά. Alvearius,^σκαφηφόρος. c. Amato/ servorurn, Α abor, προσρεω. ο. Alpes smgulare ηοη ba- Aluerunt, Ιθρεψαν. * δούλος, c. Α a um 1 TX' AHatum fuent, ' λ 1? 6 "''- ^ > λλ ' ων προσηνε- Alsiosi, χρυόεντες, ο. Alveilm > λέμβος c. σκάφη, Amator verborum, τό πλοιάριον. c. ρ/δρον. c. λο'γος c. ^ Allatusj προσενεχθείς. ο. Akaiiunf ^ίπι^α^ β, νεώς c. σχά^. Amatorie, ^λιχώς ο. Allec an, um ' M f v w, β«>- C c. ποταμού νη- Amatonum, ίίλιτμν, Ρ μΐνον. c τεταρι χ ευ- μισχαριον. c. θυσιαστήριον. δύς. c. * ριστήριον. c. φι'λτρον. C. Allecto, έπάγ«>. ο. Alte /3«S e W e 'f' Amatonus, ερωτικοί,^' Χ ΤΟυ καιολογία. c Ζασκάΐ α ' Γ ' ^ ^ ^ s " An>bactu S> δούλος ^ πράγματος, c. Α tercandis 'ΪΓϊ C " Α Τ Γ " Τ? 1 S ' ^ < Allegandum εμφανίζων. μϊζ ' f veus, σκάφη, e Ambages, πλάνα,, «f- Allegat, προσχοινει. AUercante rnnt,,, λ, US ' o!l.,s ' " ^ ^P^i e. Allegatio, διδασκαλία. X l " ~' ' 6 " t, ' Allegavit, Ινεφάνισεν. Altercari S ' 'y Α λ?^ Ambago, περιοδεύω AJIegendum, l l S C ' ^ t t C """ ^ ' ^

19 j ST. VET. AUCTORUM GLOSSARIA LAT.-GR. 211 Ambedo, περιτρώγω. c. σχιος. c. εύτερπής. c. <ru-amor, έρως, πόθος, φιλία, στάθμη, ο. Ambesus, περιβεβρωμένος, νηρεφής. c. έρως, η φιλία. c. Αη, ε'ι, ή, πευστικώς, άρα, πεξίτρωγείς. ο. Amfora, άμφορον. s. Amotus, άποκινηθείς. πότερον, 'εάν 8ε, άντί. ο. ή. Arnbicio, διχασμός, c. δυ- Amfractus, διασφαγή πο- Amoveo, άποσαλεύω. c. c. ε'ι άντ) τοϋ εάν. c. σώπησις. c. ταμία, περιχατεαγώς, πε- εχφοξόό. c. άποκινέω. ο. Anabla, όόφειλον. e. ώφι- Ambiciosus, περιδρομεύς. ριοδεύσιμος τόπος. c. χάμ- Amovet, 'εκφέρει, άποχινεί. λοιν. e. c. θώψ. c. εξγόμωκος. c. φις οδού. c. περίοδος, c. Amphitheatrum, άμφιθέ- Anas, νήσσα, νήττα. ο. δαιροδόχος. C. επιθυμητής. C. Hic ainfractus, διασφαγή. ατρον. e. νήσσα. c. φιλότιμος, c. δημοχόπος. c. c. Amphora, χεράμιον. c. χε- Anas, γήρας, χατ όργήν φίλαρχος. C. γόης ό χό- Amfragosus, περιοδεύσιμος ράμιον. c. θέων. c. τόπος. c. Amplector, περιλαμβάνω, Anatarius, νηττοφύλαξ. ο. Ambidexter, άμφιδέξιος. ο. Amica, φίλη. e. φίλη. c. επ) άνθρωπου, c. περιπλέ- Anates, νήσσαι. Ambio-itur, δισάζει. Amicabilis, φιλικός, c. κομαι. c. ασπάζομαι, c. Anaticla, έπιστροφίς, επι- Ambigo, περιάγω, ο. Amice, φιλοπρεπώς. ο. περιβάλλω, ο. στροφίς. e. Ambigue, άμφιβόλως. ο. Amici, φίλοι. s. Amplexo, περιπλέκω, c. Anatis, νήσσα. e. Ambiguum, άμφίβολον, Amicicia, φιλία. c. Amplexus,περιπλοκή, συμ- Anatus, δακτυλιοφόρος, άμφισβήτησις. Amicinus, άσκοϋ στόμα. πλοκή, περιπλοκή. S. περί- συμποδισθεις. Ambimanus, περιδεξιος. Amicio, περιβάλλω, ιμα- ληφις. c. ασπασμός, c. Anaxant, όνομάζουσιν. Ambio, θωπεύω. c. κυ- τ'ιω.ο. συμπλοκή. C. Anceps, άμφισβητον, άμκλευω. c. περιέρχομαι, c. Amicio, cis, άμπέχω. ο. Ampliari, δειναυξήσαι. φήριστον, δικέφαλος, άμκυκλόω, περιβάλλω, ο. Amicior, περιβάλλομαι i- Ampliat, ύπερτίθεται. φίστομος. ο. Ambit, περιέρχεται, κόλα- μάτιον. c. Ampliatus, ηύξημένος. Anchora, άγκυρα, c. ^ύει. Amicitia, φιλία. s. Amplicitus, κεχολλημένος. Anciae singulare ηοη ha- Ambitio, δυσωπία, χενοδο- Amictorium, έπιβόλαιον.ο. Amplifico, πληθύνω, c. με- bet, κόμαι τών κροτάφων. ξία. s. περίοδος, ο. σκέπασμα, τό περιβόλαιον. γαλΰνω. C. μεγαλοποιώ. c. C. Ambitiones, φιλοτιμίαι, c, περιβόλαιον. c. Amplificum, ύψηλότατον. Anciae, τρίχες, αί μεταξύ περιδρομα), επιθυμίαι, κα) Amictus, περιβεβλημένος. C. _ τών_ κεράτων των βοών. C. υκιστρον. Amictus, περιβόλαιον. C. Amplificus, μεγαλοφυής. Ancile, διίπετές όπλον, ά- Ambitiosus, δημοχόπος, φι- άναβολή, περιβόλαιον. s. Amplio, μεγαλύνω. c. πλα- σπιδισκάριον. c. λότιμος. ο. περιβολή.c. περιβόλαιον. S. τύνω. c. Ancilia, διοπετή. Ambitum, περιδρομήν. Amictus, a, um, άμφιε- Amplissimum, εξοχώτα- Ancilia, όπλα, ή δοράτια. Atnbitus, περίοδος, περι- σμένος. Ο. τον. c. Ancilla, παιδίσκη, δούλη, δρομή. Ainictus, tus, άμφέστρις.ο. Amplissimus, μέγιστος, c. δούλη. c. παιδίσκη, ή θερά- Ambitus, κενοδοξία, έρι- Amiculum, έπικάρσιον. ή. Amplitudo, μέγεθος, μέγε- παινα. C. θεραπαινίδιον. C. θεία, περιδρομή. C. φιλαρ- Amiculum, άναβόλαιον. θος. c. πλεονασμός. C. ύφος. άβρα. e. έργόμωκος, παιχια,περιδρομή. 8. κολακία. Amiculi, περιβολαίου. C. τό πληρωματιχόν. ο. δίσχη. e. c. κωτιλία. c. Amicus, φίλος, φίλος. c. Amplius, περαιτέρω, c. έπ) Ancillae, δμωαί. ο. Ambitus, a, um, κυκλώ- φίλος, φιλότης. ο. πλέον. c. έκ περιττού, c. Ancillarins, δουλοπρεπής. μένος. ο. Amigdalum, άμύγδαλον. e. πλέον. c. Ancillor, κολακεύω, έργο- Ambitus, us, περίβολος, ο. Amitto, άποβολή. c. Amplius sapio, ύπερφρο- μοκεύω. c. Ambo, άμφότεροι. Amita, θεία πρός πατρός, νώ. c. Ancillor, aris, δουλεύω, ο. Ambubia, κιχώρια. c. πατραδέλφη ο. πατρός Amplo, ύφώ. c. Ancillula, έργόμωκος, παι- Ambulacio, περίπατος, c. αδελφή, c. Amplum, ευμέγεθες, πλα- δίσκη, θεραπαινίδιον. ο. Ambulacrum, διάσημα, πε- Amiterminus, όμορος, c. τύ. ο. Ancipit, άμφιβάλλει. ρίπατος, διάστημα, c. πε- Amites, στάλιχες. Amplus, μέγας. c. υψηλός. Ancipites, αμφίβολοι, ρίπατος. e. Amites, ϊξευτιχο) κάλαμοι, c. έξοχος, c. ύψιστος, c. Ancipiti, άμφιβληθέντες. Ambulat, περιπατεί, βαδί- Amitini, άνεφιο) έκ δύο ά- υπερμεγέθης, ο.ύπερφυής.ο. Ancita, ένδότατα. ζει, βάδιζε ι. c. δελφών θηλειών. c. Ampulla, λήκυθος, χερνί- Ancleat, άρύεται. Ambulatio, περίπατος, c. Amita, θεία προς πατρός, c. βιον. s. λήκυθος, τό βήσιον. Anclare, άντλήσαι. περίπατος. C. Amitto, άποπεμπω. C. άπο- c. Ancodata, περιοραθείσα. Ambulator, περιπατητής, βάλω. c. άπολλύω. c. Ampullarius, ληκυθοποιός. Ancora, άγκυρα, e. c. όδευτής. c. περιπατητι- Ammentum, αμμα λόγ- C. Ancraj, άγκεα, αύλώνες. κός. ο. χης, άωρον έστιν. Amputacio, περικοπή, c. Ancti, άγχάμενοι. Ambulo, όδιύω. c. περιπα- Amnenses, περιποτάμιοι. ο. κλάδευσις. c. Anctos, άναγκασθέντας. τέω.ο. Amnicus, a, unj, ποτά- Amputat, περιαιρεί, κλα- Ancus, mancus, κυλλός, Amburo, περιφλέγω. C. πε- μιος. ο. δεύει, καθαιρεί, περικόπτει, λορδός. ριχαίω. C. περιφλέγω. Ο. Ainnis, ποταμός, ποταμός. Amputavit, έχλάδευσεν, πε- Ancus, άντυξ. E. Ambustandus, είδος ορνέου. c. ριείλεν. Androna, άνδρών. e. αύ- Ambustus, περιπεφλεγμέ- Amo, φιλώ. C. έρώ, φιλώ. Amputo, άφαιρώ. C. περι- λιον. S. νος, περιχεκαυμένος, περι- c. άγαπώ. c. ποθώ. c. κόπτω. c. έκτέμνω. c. πε- Andruare, άνδρ'ιζεσθαι. κεκαυμένος. c. Amo, <ριλώ. ριαιρώ. C. άποκόπτω. ο. AndrUm^ ροδοδάφνη, c. Ambuvia, κιχώριον. e. Amas, 'αγαπάς. Amterminus, διχόθεν όρος. Anellum, δακτυλίδιον. c. Amellum, μελίφυλλον. Amabo, φιλήσω. Amtester, μαρτύρησαιμι. Anellus, δακτύλιος, ον φ'ο- Amencia, παράνοια, c. ά-amoenia, αί άκταί. Amula, περιρραντήριον. ο. ρούμεν-c. φροσύνη. c. Amoeno, ευφραίνω, ο. Amuletuin, φυλακτή^ιον, Anes,. νήσσα. e. Amens, άνους. c. 'έκφρων. c. Amoenum, καλόν. ο. άποτρόπαιον. c. άλεξιφάρ- Anet, γηρά. Amento, άττονοώ. c. AmcEnus, σύνσκιος τόπος, μακον. ο. Anethum, άνηθον. c. Ainentum, λώρον, όχανον. συνηρεφής, τερπνός, έπι- Amurca, άμολγή, 'έστιν δε Anfractum, περιφερές. ο. τερπής. c. εύήνεμος. c. τρώξ έλαίου, όθεν καθέχε- Hic anstractus, ή περίοδος. Amenum, σύνσκιον. c. ευ- Ainoletuni, φυλαχτήριον, ται ή λόγχη άμοργή. ο. s. σκιον. c. φυλαχτήριον. c. Amurga, 'ελαίου τρυγία, c. Angaria, περιεργασία, ά- Amenum, σύμφυτον, τό πο- Amolimentum, φυλαχτή- τρυγία έλαίου. c. κουσία 'εργασία. λύφυτον. c. ριον. c. Amus, άνχιστρος. e. Angario, άγγαρεύω. c. Amenus, εύσκιος. c. κατά- Amolior, άποθέω. ο. Amussis, λιθοξόου κανών. c. Angeronia, ή θεός της βαυ- Gloss. 2 C

20 212 CYRIL. PHILOX. ET ALIOR. COtf. λ=, Ηαιρών. Φί c- *όλασις. c. (τιον, c. /3/o;. ο. λαγάνα). C. jrjotf*. c. Anlina κυνάγγ»). c. «πι- Animadvertit, θάνατον συ- Annonanus, a, um, <rmj- ε εχω. c. υπερεχω.ο. ψ. vlvvvc νεψηφ.'σατο,ιπιστρ^.,τι- ρε'σ,ο;. ο. φίανω. C. ναγχη.^ V ~ Annos, annua, πολυετής. Antecepit, προελαβιν, ~ Α 2 Χ Γ «Ο, Antecessit, U, Angiportus, c.. fcf^-.c «Λ Angitur, άγδεται. c. eo f. o. ».»»» -, ' Angla, W τράπεζα, Tg,'- Animaquitas, εΰψυχ,'α. c. Annua, γραυς, πολυετής. ^ροχρε,α. s. προδομ α. 0. S o ' l Νέβιος. Animal, ζώον λογ,κόν, άν- AnnnaUm, κατ?το;. ο. Antecessus, ε^οσίε, β α. Anglobes, ποπάνου είδος. θρωπος, ζώον. S. ζώον ε> Annus, ενιαυτο;, ετο;. c. Κ^ν Ango άγχω. c. πνίγω c. ψυχον. ο. Annus, ενιαυτος. c. Antecessus, π^οελε^. c. ν ~ ΐ% ΎΜ. ο. Animalia, ψυχ.χά, ζώα α- Annuus, ε"νο;, εν,αυτο;. ο.^ Antecognosco, Λ ~ " /,,,,«Ι ΛΟ-VRT Annuum, Ινιαυσιαϊον, ετη- σκω. c. ^ZT^-aZL ^,^. r, \ /,, ίτπτ'τ^ Anguicia, ^δε/α. c. c. Annuus, ενιαύσιο;. C. εφε- Αη ecursor, προοξομος. c. Anguila, εγγελι;. e. Animalia, s. τειο;. c. ετησ,ο;. c. / Antedico, προλέγω, c. An-uilla, ^γελι;, ε'νγε- Animalis, άψυχος, ζώον. Annuus, a, um, ενιαύσιος. Antedixi, προειπον. c. Kyr. c. C. ψυχικός, c. o. Anteeo, προπορεύομαι, c, Anguillae, Ιγγελει;. ο. Animatio, ψυχαγωγία. Anquirere, άμφιζητείν..ο. προειμι. Ο. Anguina, αγχυοα, συνάγ- Animatorium, χύτρα τε- Ansa, Ισκλοσωτιον σκευους. Autetero, προχομ,ζν, c, χη, κύναγχος. τρημένη. s. Ansa, βωρωο;, ώτ/ον, λα/3>), προάγω, προλαμβi m c. Anguis, ο>;, όφις. c. Ammatus, ψυχαγωγούμε- ώτίον σκεύους, c. ίσκλος. e. προκρίνω, c. προτιμάω, ο. Angnlaris, re, γωνιαίο;. 1. νο;. λαβή. e. λαβή. Ο. ^ Anteferri, προτιμάει, c. Angularius, γωνιαίος, ο. Animatus, έμψυχος. Αη^ϊ,χήν, χήν. c. όχην. Ο. Antefert, προτίμα. Angulatim, κατά γωνίας, ο. Animecum, ισόψυχον. Ansera, χήν. e. ^ Antegeno, προλψμα, ν/*,, Angnla, γωνία. Animesco, θυμούμαι, c. Anserarius, χηνοβοσκός. ^ αντιοιρασιο, τοόλψμα, Angulosuin, πολυγώνιον. Animi depressio^pua.c. Anserina, χήνεια. e. χή νίκη. Angulosus, γωνιόδη. e. πο- Animi dolor, πονοψυχία. νιον. c. Antegradior, π^οκατίρχ». λυγώνιος. c. γωνιάίης. ο. c. συμπάθεια, c. Ansula, βρόχος, ο. Ο. Angulus, γωνία, κανθος 6- Animitus, ψυχόθεν. ο. Anta, ό προ τών πυλών τό- Antegreditur, πξοεξίρχ;- φθαλμού. Animo, ψυχαγωγώ. C. ψυ- πος. s. τα», c. Angulus, κανθος οφθαλμού, χώ. c. παραζώ. C. Anta;, ΆϊΜΧΠ,παραστάδες.ο. Antehac, προ τούτον, c. ψ c. οφθαλμού κάνθος.ο. στε- Animo,as, καταθαρσύνω. ο. Antarium, άνταρμός. τοϋ. ο. νωπός. c. γωνία. c. γωνία. Animo forti, εύψύχως. Antas, γερουσία. Antelato, πρότασσα. C. s. Animolus, ψυχάριον. c. Ante, έμπροσθεν, πρότερον. προτίθημι. c. Anguli οουίοπιηι,κανδοι.ε. Animosa, έμψυχος, c. Ante, πρότερον, έμπροσθεν, Antelatu«, προενεχθείζ. ο, Anguli, κανθοί. e. Animositas, θύμωσις. ο. πράιην, πρότερον. c. έμπρο- Antelena, διερηστήρ, ο εστίν Angustia, στενοχώρια, στε- Animosus, θυμικός, c. θυ- σθεν. c. πρόσθεν. c. προ ίμάς ίππων περ) το <τη5ο;. νοτης. c. στενοχώρια, ο. μώδης. e. εύψυχικός. e. θυ- τοϋ. c. πρ»ν άν, πρινή. c. Antelina, εμπρόσθια Ίm)< Angustiae, singulare ηοη μόιδης. ο. πρό. c. c. στηθιστήρ. c. habet, στενοχωρίαι. c. Animula, ψυχάριον. ο. Ante conspectwm, εναν- Anteloquor, προιφγ/ί Angusticlavia, ψειχόσημα. Animus, λογισμός, ψυχή, τίον, άντικρύ. c. μαι. ο. e. ψειχύσημα. e. νοϋς, διάνοια, c. ψυχή. s. Ante labra, χείλη σκέπον, Antelucanus, ά,αφίλϋ*ο;, Angusticlavium, στενόση- Animus, ma, ψυχή. ο. ώς κα) βούτων. ο. μον. c. Anitas, γραότης. c. Ante lucein, όρθρου, έωθεν. Anteluco, as, όρθρίζομω.ο. Angustiportum, στενωπός. Annale, ένιαυσιαίον, ένιαυ- c. π ό φωτο';. c. όρθρος, c. Anteluculo, λυκόφιβς. ο. c. σιαίον. e. πρό διαφαύματος. c. π^ό; Antemna, κε'ρα;πλοιον,κ- Αη gnsto, στενώ. c. στενό-annales, ένιαύσιαι, οι κα- όρθρον. c. ρ ας πλοίου, c. κε'ρα; πλοίχωρώ. c. τάλογοι, υπομνήματα, ο. Antelncem, έννυχα. e. ου. s. κέρας. e. Angustrina, στενόχορτα. e. Annalis, le, Ιν»αύσ»ο;. ο. Ante omnia, πρό πάντων, c. Antenna, καρχήσιον. ο. Angnstum, στενο'ν. ^ Annas, νήσσα. e. Ante paulo, πρό μικροί/, c. Antepagmenta, ^off Angustus, στενός, στενός, c. Annascor, προσφύομαι. ο. Ante teinplum, πρόναον. c. γματα. ο. Angustus, a, um, στενό;, ο. Anne, η άρα. c. Antea, πρό τούτου, εστί δε Antepecco, προαμαρτ«ω Anhelacio, ασθμησις. c. Anrii, γηράσσει. και πο'λι; Σπανία;. c. Anhelans, πνευστιών.^ Annicularis, re, άρχαίος.ο. Antea, άρχαίως, τοπ ρ) ν, Antepenultima, προτψ- Anbelator, ασθματικός, ο. Anniculum, αύτοετές. c. πρότερον. c. πρό τοΰ. ο. τελευτο;. Q. Anhehtus, άσθμησις.^s. Anniculus, ενιαυσιάίο;, Ινι- Anteambulo, προπέμπω. ο. Anteponit, προτίθησιν,ψ Hic anhelitus, τό άσθμα, αύσιος. c. αύτοετής. c. εν ι- Antebcllo, προπολεμώ. c. κρίνει. C. τό ασθμα. s. αυτο';. ο. Antecapio, προλαμβάνω. Antepono, προτίθψι. Anhelo, ασθμαίνω. C. πνε«- Annilis, le, annosus, πολυ- c. προκαταγγέλλω. c. π ο- προκρίνω, c. προτίίψι» Αη7" 'ΐΓ', ετ^ Λ, κατέχω, c. Antequam, π? ιν η,ττροτοΰ, πάλαι, πρό τοϋ. C. αν, π^ινη. C. προηγούμαι, c. Anterior, προγενέστερος. C κο;. c. ^ ετήσιος, c. προλαμβάνω, c. προκάνω. Anterius, έμπροσθεν, ο. iinima, ψυχή, ψυχη. c. ψυ- Anniversarius, ενιαύσιος, c. c. προάγω, προλαμβάνω. Antes, οί τών άμπελων <ττί s, Αηηο tercio, προπέρυσιν. ο. c. προέρχομαι, ο. γοι, στίχοι άμπελο». Αmmadversio, τιμωρία, ε- Αηηο praterito, πέρυσι, c. Antecellat, προεχέτω. Antes, smgulare ηοη ha* πιστροφη. _ Annoco, θεοχολωσία, ή μή- Antecellens, προλάμπων. bet, ορχατο», στιχβι Ψ Animadversio, πιστροφή, νις. AuteceWit, πρ/λάμπει. πίλων. c. ευτονια, προσοχή, επίστρο- Annona, εύαενία, σιτψε'-antecello, προάγω, π ο- Antes, παραστάται. ο.

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πούλιος Κ. - Καλαϊτζίδου Φ. 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. cum(αιτιολογικός)

Πούλιος Κ. - Καλαϊτζίδου Φ. 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. cum(αιτιολογικός) 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Εισάγονται: quod-quia-quoniam cum(αιτιολογικός) Eκφέρονται: α. Με οριστική όταν η αιτιολογία είναι αντικειμενικά αποδεκτή. β. Με υποτακτική: όταν η αιτιολογία είναι υποκειμενική.(τηρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Κείμενο: Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut G. Marius quam celerrime hostis iudicaretur. Cuius voluntati nemo obviam ire audebat; solus Quintus Mucius

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ)

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ) ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Θρεπτικό διάλυμα Είναι ένα αραιό υδατικό διάλυμα όλων των θρεπτικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για τα φυτά, τα οποία βρίσκονται διαλυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 ΛΥΣΕΙΣ 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή παραµαγνητικά: 38 Sr, 13 Al, 32 Ge. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 Η ηλεκτρονική δοµή του

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων 1. Ερώτηση: Ποια θεωρούνται θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ατόμου και γιατί; Θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ατόμου είναι: η ατομική ακτίνα, η ενέργεια ιοντισμού και

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Γενικά για το χημικό δεσμό - Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου.

2.3 Γενικά για το χημικό δεσμό - Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου. 2.3 Γενικά για το χημικό δεσμό - Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου. 10.1. Ερώτηση: Τι ονομάζουμε χημικό δεσμό; Ο χημικός δεσμός είναι η δύναμη που συγκρατεί τα άτομα ή άλλες δομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ /m2 LZ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΥ. PG 10 SE 5 ΠΛΑΤΟΣ : 1,22 m. ΜΗΚΟΣ : 50m PX 6 TX 1

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ /m2 LZ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΥ. PG 10 SE 5 ΠΛΑΤΟΣ : 1,22 m. ΜΗΚΟΣ : 50m PX 6 TX 1 ΣΕΙΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΥ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ /m2 LZ 5 Abstract Hard Abstract Soft RT 2 PG 10 SE 5 FA PT ΠΛΑΤΟΣ : 1,22 m ΜΗΚΟΣ : 50m 20 6 PX 6 TX 1 2.684 44 2.684 44 Chic PA 21 3.020 50 CA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείµενο: Hannibal, dux Carthaginiensis,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΟΙ CA-960-150923 L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗ M/M

ΦΑΚΟΙ CA-960-150923 L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗ M/M L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε. CA-96-15923 ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ Π. ΣΥΝΔΙΚΑ 6 - Τ.Κ. 54645 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Υ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 18 ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Φ.Μ 9 9 8 8 1 2 8 3 Δ.Ο.Υ Η! ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ RIO.. 5 FX. 7 GLAMOUR.. 9 LINK 13 MATRIX. 15 PINK 17 STATUS. 19 MASTER 21 CLASSIC. 23 STIL. 25 FOCUS 27 DAK. 29 KYKLOS.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ RIO.. 5 FX. 7 GLAMOUR.. 9 LINK 13 MATRIX. 15 PINK 17 STATUS. 19 MASTER 21 CLASSIC. 23 STIL. 25 FOCUS 27 DAK. 29 KYKLOS. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: * Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α * Οι ειδικές κατασκευές επιβαρύνονται με επιπλέον επιβάρυνση επί τις τιμής του καταλόγου της τάξεως + 15% ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ RIO.. 5 FX. 7 GLAMOUR.. 9 LINK 13 MATRIX. 15 PINK 17 STATUS. 19 MASTER 21 CLASSIC. 23 STIL. 25 FOCUS 27 DAK. 29 KYKLOS.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ RIO.. 5 FX. 7 GLAMOUR.. 9 LINK 13 MATRIX. 15 PINK 17 STATUS. 19 MASTER 21 CLASSIC. 23 STIL. 25 FOCUS 27 DAK. 29 KYKLOS. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: * Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α * Οι ειδικές κατασκευές επιβαρύνονται με επιπλέον επιβάρυνση επί τις τιμής του καταλόγου της τάξεως + 20% ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.osram.com 60 ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

www.osram.com 60 ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ .osram.com 60 ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Η σειρά λαμπτήρων φθορισμού Οι σωληνωτοί λαμπτήρες φθορισμού παράγουν 70% του τεχνητού φωτός σε όλο τον κόσμο. Προσφέροντας διάρκεια ζωής έως 75.000 ώρες, η σειρά σωληνωτών

Διαβάστε περισσότερα

χειμών, -ῶνος, ὁ (βλ. χιών) I. 1. χειμώνας, αντίθ. προς το θέρος, σε Ομήρ. Ιλ., Αττ. χειμῶνος, την ώρα του χειμώνα, σε Ξεν. τοῦ χειμῶνος, κατά τη

χειμών, -ῶνος, ὁ (βλ. χιών) I. 1. χειμώνας, αντίθ. προς το θέρος, σε Ομήρ. Ιλ., Αττ. χειμῶνος, την ώρα του χειμώνα, σε Ξεν. τοῦ χειμῶνος, κατά τη χειμών, -ῶνος, ὁ (βλ. χιών) I. 1. χειμώνας, αντίθ. προς το θέρος, σε Ομήρ. Ιλ., Αττ. χειμῶνος, την ώρα του χειμώνα, σε Ξεν. τοῦ χειμῶνος, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, σε Θουκ. χειμῶνα, στη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 9ο. Τα πολυηλεκτρονιακά άτομα: Θωράκιση και Διείσδυση Το δραστικό φορτίο του πυρήνα Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας

Μάθημα 9ο. Τα πολυηλεκτρονιακά άτομα: Θωράκιση και Διείσδυση Το δραστικό φορτίο του πυρήνα Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας Μάθημα 9ο Τα πολυηλεκτρονιακά άτομα: Θωράκιση και Διείσδυση Το δραστικό φορτίο του πυρήνα Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας Πολύ-ηλεκτρονιακά άτομα Θωράκιση- διείσδυση μεταβάλλει την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Θέµατα από το βιβλίο µου: Οι ασκήσεις των εξετάσεων φυσικής γενικής παιδείας γ λυκείου (υπό έκδοση ) (Περιέχει 111 ασκήσεις πιθανά θέµατα εξετάσεων µε απαντήσεις) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΘΕΜΑ 1 ο Πόση είναι η ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.9.2005 COM(2005) 405 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική

Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική 468 Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική Αναγνωστάκης Σίμος 1, Φαχαντίδης Νικόλαος 2 sanagn@edc.uoc.gr, nfaxanti@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque te aluit? Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidi? Quamvis

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ ΑΓΩΓΉΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ [Α] ΚΕΙΜΕΝΟ Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam absens dictator est factus;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφώντος Ελληνικά, Βιβλίο Β,Κεφ.ΙI,20-21 Λακεδαιμόνιοι δέ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθόν εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στρ. Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι 12461, 210 5319707 708 E-mail : theriapraxis@htmail.cm, Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΠΟΥ Ο προσδιορισμός του τόπου εκφέρεται γενικά με εμπρόθετη

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

ASTERS PEIRAIAS DL 030 ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ. 1 η ΘΕ ΚΟΖΑ ΙΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΑΚΡΥΑΛΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ BAILAR CON MARIA 044 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΑ

ASTERS PEIRAIAS DL 030 ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ. 1 η ΘΕ ΚΟΖΑ ΙΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΑΚΡΥΑΛΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ BAILAR CON MARIA 044 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΑ ΙΕΘΝΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 04.05.14 Α Μ Ε Ρ Ο Σ 70020 ΑΓΩΝΑΣ ΖΕΪΜΠΕΚΙΚΟΥ (ΑΝΚ) ΝΗΠ (04-06) ΖΕΪΜΠΕΚΙΚΟΣ ΛΑΟΥΛΑΚΟΥ ΚΕΛΥ ASTERS PEIRAIAS DL 022 1 η ΘΕ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΩΓΩ DANCELIFE 156 2 η ΘΕ 70021 ΑΓΩΝΑΣ ΖΕΪΜΠΕΚΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γε ν ι κ ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ η Γε ω ρ γ ί α ς κ α ι Αγ ρ ο τ ι κ ή ς Α ν ά π τ υ ξ η ς Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Για περισσότερες πληροφορίες 200 Rue de la Loi,

Διαβάστε περισσότερα

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - H H YMMETOXH N 1 (N μ 29/02/2012 ) (.,,,,.): KATOIKIA : TH E NO TH E NO KATOIKIA : KINHTO TH E NO: NA META X TO : μ YNE PO AKPOATH KAI YNE PO PO O OY YNO EYEI

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης της ταυτότητας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ 2015

Οδηγός χρήσης της ταυτότητας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ 2015 Οδηγός χρήσης της ταυτότητας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ 2015 EL Εικόνα: David Lliff Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 60 Rue Wiertz 1047 Βρυξέλλες, Βέλγιο Εκδότης Pedro López

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΙ

ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΙ ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΙ Τ Ε Χ Ν Η Θ Α Π Ε Ι Ν Α Ψ Ι Θ Υ Ρ Ι Σ Ο Υ Μ Ε Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Η Μ Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Τ Ο Α Φ Τ Ι Τ Η Σ Α Ι Ω Ν Ι Ο Τ Η Τ Α Σ. Ο S I M O N E M

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 2: Λατινικά 2. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 2: Λατινικά 2. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ενότητα 2: Λατινικά 2 Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ F - HF Υδροφθόριο S 2- H 2 S Υδρόθειο Cl - HCl Υδροχλώριο OH - H 2 O Οξείδιο του Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3. Νιτρικό οξύ SO 3 H 2 SO 3

ΟΝΟΜΑΣΙΑ F - HF Υδροφθόριο S 2- H 2 S Υδρόθειο Cl - HCl Υδροχλώριο OH - H 2 O Οξείδιο του Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3. Νιτρικό οξύ SO 3 H 2 SO 3 1 Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακα οξέων: ΟΝΟΜΑΣΙΑ F HF Υδροφθόριο S 2 H 2 S Υδρόθειο Cl HCl Υδροχλώριο OH H 2 O Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3 οξύ SO 3 H 2 SO 3 Θειώδε οξύ Br HBr Υδροβρώμιο 2 SO 4 H 2 SO

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Ψυκτικά φορτία Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Θερµικόκαιψυκτικόφορτίο ιάκρισηθερµικώνροών Θερµικό κέρδος χώρου: Είναιτοσύνολοτωνθερµικώνροών

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική Ακτίνα ατομική ακτίνα δραστικού μείωση δραστικό πυρηνικό φορτίο και ο κύριος κβαντικός αριθμός των εξωτ. ηλεκτρονίων

Ατομική Ακτίνα ατομική ακτίνα δραστικού μείωση δραστικό πυρηνικό φορτίο και ο κύριος κβαντικός αριθμός των εξωτ. ηλεκτρονίων ATOMIKH AKTINA Ατομική Ακτίνα ορίζεται ως το μισό της απόστασης μεταξύ δύο γειτονικών ατόμων, όπως αυτά διατάσσονται στο κρυσταλλικό πλέγμα του στοιχείου. Η ατομική ακτίνα ενός στοιχείου: Κατά μήκος μιας

Διαβάστε περισσότερα

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος Δεκέμβριος 2013

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος Δεκέμβριος 2013 Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Σχήματα, Πίνακες, Εικόνες, Αριθμοί Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κ. Παπαθεοδώρου,

Διαβάστε περισσότερα

χρῡσ-ήνιος, Δωρ. -άνιος, -ον (ἡνία), αυτός που έχει χρυσά ηνία, σε Όμηρ., Σοφ. χρῡσ-ήρης, -ες, γεν. -εος (ἀραρίσκω), κατασκευασμένος ή κοσμημένος με

χρῡσ-ήνιος, Δωρ. -άνιος, -ον (ἡνία), αυτός που έχει χρυσά ηνία, σε Όμηρ., Σοφ. χρῡσ-ήρης, -ες, γεν. -εος (ἀραρίσκω), κατασκευασμένος ή κοσμημένος με χρῡσ-ήνιος, Δωρ. -άνιος, -ον (ἡνία), αυτός που έχει χρυσά ηνία, σε Όμηρ., Σοφ. χρῡσ-ήρης, -ες, γεν. -εος (ἀραρίσκω), κατασκευασμένος ή κοσμημένος με χρυσό, χρυσός, σε χρῡσίδιον[σῑ], τό, υποκορ. του χρυσίον,

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t T ij = A Y i Y j /D ij A T ij i j Y i i Y j j D ij T ij = A Y α Y b i j /D c ij b c b c a LW a LC L P F Q W Q C a LW Q W a LC Q C L a LC Q C + a LW Q W L P F L/a LC L/a LW 1.000/2 = 500

Διαβάστε περισσότερα

34 34 1.641 357 1.373

34 34 1.641 357 1.373 Α -- Ο Η Α Α-Η Η Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α Α..... Ο Α 599 Α & Α Α Α Α Α Α Α Α Α 21 21 1.495 343 1.351 601 Α & Α Α / Α Α Α Α 24 24 1.418 313 1.053 661 Α Α Α Α Α Α Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:.

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:. ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 24.05.2011 ΧΡΟΝΟΣ : 10.30 12.30 ( Χημεία - Φυσιογνωστικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΑ Φ ΝΕΙ Ε ΕΣ Ε ΧΗΜΕ Μ Ι Ε ΑΣ ΓΥΜΝ Μ ΑΣΙΟΥ H

ΙΑΦΑ Φ ΝΕΙ Ε ΕΣ Ε ΧΗΜΕ Μ Ι Ε ΑΣ ΓΥΜΝ Μ ΑΣΙΟΥ H Hταξινόµηση των στοιχείων τάξη Γ γυµνασίου Αναγκαιότητα ταξινόµησης των στοιχείων Μέχρι το 1700 µ.χ. ο άνθρωπος είχε ανακαλύψει µόνο 15 στοιχείακαι το 1860 µ.χ. περίπου 60στοιχεία. Σηµαντικοί Χηµικοί της

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά λαμπτήρων φθορισμού

Η σειρά λαμπτήρων φθορισμού Η σειρά λαμπτήρων φθορισμού Οι σωληνωτοί λαμπτήρες φθορισμού παράγουν 70% του τεχνητού φωτός σε όλο τον κόσμο. Προσφέροντας διάρκεια ζωής έως 75.000 ώρες, η σειρά σωληνωτών λαμπτήρων OSRAM LUMILUX με τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. To στοιχείο που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Τρώγοντας έξω ελληνικά-ελληνικά

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Τρώγοντας έξω ελληνικά-ελληνικά Τρώγοντας έξω : Στην είσοδο Θα ήθελα να κρατήσω ένα τραπέζι για _[αριθμός ατόμων]_ στις _[ώρα]_. (Tha íthela na kratíso éna trapézi ya _[arithmós atómon]_ στις _[óra]_.) Θα ήθελα να κρατήσω ένα τραπέζι

Διαβάστε περισσότερα

(α) Στη στήλη «Θέσεις 1993» ο αριθμός «36» αντικαθίσταται. (β) Στη στήλη των επεξηγήσεων αναγράφεται η ακόλουθη

(α) Στη στήλη «Θέσεις 1993» ο αριθμός «36» αντικαθίσταται. (β) Στη στήλη των επεξηγήσεων αναγράφεται η ακόλουθη E.E. Παρ. Ι(Π) 1197 Ν. 63(11)/93 Αρ. 2842,10.12.93 Ο περί Πρϋπλγισμύ (Τρππιητικός) (Αρ. 6) Νόμς τυ 1993 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγματς.

Διαβάστε περισσότερα

Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων

Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος, Πανεπιστήμιο Αθηνών Πόνος Μία δυσάρεστη αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Χθμικόσ Δεςμόσ (Ομοιοπολικόσ-Ιοντικόσ Δεςμόσ) Οριςμοί, αναπαράςταςη κατά Lewis, ηλεκτραρνητικότητα, εξαιρζςεισ του κανόνα τησ οκτάδασ, ενζργεια δεςμοφ

Χθμικόσ Δεςμόσ (Ομοιοπολικόσ-Ιοντικόσ Δεςμόσ) Οριςμοί, αναπαράςταςη κατά Lewis, ηλεκτραρνητικότητα, εξαιρζςεισ του κανόνα τησ οκτάδασ, ενζργεια δεςμοφ Χθμικόσ Δεςμόσ (Ομοιοπολικόσ-Ιοντικόσ Δεςμόσ) Οριςμοί, αναπαράςταςη κατά Lewis, ηλεκτραρνητικότητα, εξαιρζςεισ του κανόνα τησ οκτάδασ, ενζργεια δεςμοφ Τβριδιςμόσ Υβριδικά τροχιακά και γεωμετρίεσ Γηαίξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri tamen

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Γράψτε την τετράδα των κβαντικών αριθμών που χαρακτηρίζει τα ακόλουθα ηλεκτρόνια: (α) Το εξώτατο ηλεκτρόνιο του ατόμου Rb. (β) Το ηλεκτρόνιο που κερδίζει το ιόν S

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014 minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/014 minimath.eu Περιεχόμενα Κινηση 3 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 4 Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση 5 Δυναμικη 7 Οι νόμοι του Νεύτωνα 7 Τριβή 8 Ομαλη κυκλικη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ Λέγεται το αίτιο που εντοπίζεται σε εξωτερικές καταστάσεις, όχι σε ψυχικές συγκινήσεις και συναισθήματα. Εκφράζεται: α.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Μ η ν ι α ί α Ε π ι σ τ ο λ ή ι ο ι κ η τ ή 1 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σ ε λ ί δ ε ς Τ ο μ ή ν υ μ α τ

Διαβάστε περισσότερα

Κικέρων (106-43 π.χ.)

Κικέρων (106-43 π.χ.) Κικέρων (106-43 π.χ.) Α. Βίος: Ο Κικέρων γεννήθηκε το 106 στο Arpinum. Αν και homo novus, διέτρεξε τα αξιώματα με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, με κορυφαία κατάληξη την υπατεία του έτους 63 (εξουδετέρωση

Διαβάστε περισσότερα

GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD

GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD 16 Μαΐου 2013 Κυριάκος Παρπούνας Ανακύκλωση στην Κύπρο, χτες, σήμερα, αύριο. Ανακύκλωση στην Κύπρο, χτες... Δεν είναι τόσο νέα όσο νομίζουμε Πρώτο στίγμα το 1930 με ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO XXVII: ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΩΡΙΜΑΖΕΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO XXVII: ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΩΡΙΜΑΖΕΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO XXVII: ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΩΡΙΜΑΖΕΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset, ubi Pacuvius grandi iam aetate recesserat, devertit ad eum. Accius, qui multo minor natu erat, tragoediam

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004. Καθηγητής Περ.

Υ ΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004. Καθηγητής Περ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Υ ΑΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004 Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ Καθηγητής Περ. Μηχανικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιαστές: ??ast?s??? Τσάκας. ?/?t?? t???/?s????p???af???? t??????? ?a??a Se???t?

Παρουσιαστές: ??ast?s??? Τσάκας. ?/?t?? t???/?s????p???af???? t??????? ?a??a Se???t? Παρουσιαστές:??ast?s??? Τσάκας?/?t?? t???/?s????p???af???? t????????a??a Se???t???p????f?????a???????? Master of Applied Science (M.App.Sci)? a?ep?s t?µ?? G?a s?? ί???/?s????p???af???? t??????? Τα κυριότερα

Διαβάστε περισσότερα

3. Υπολογίστε το μήκος κύματος de Broglie (σε μέτρα) ενός αντικειμένου μάζας 1,00kg που κινείται με ταχύτητα1 km/h.

3. Υπολογίστε το μήκος κύματος de Broglie (σε μέτρα) ενός αντικειμένου μάζας 1,00kg που κινείται με ταχύτητα1 km/h. 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ποια είναι η συχνότητα και το μήκος κύματος του φωτός που εκπέμπεται όταν ένα e του ατόμου του υδρογόνου μεταπίπτει από το επίπεδο ενέργειας με: α) n=4 σε n=2 b) n=3 σε n=1 c)

Διαβάστε περισσότερα

accedo spolio, vaco utor, potior

accedo spolio, vaco utor, potior Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Π Ι Ν Α Κ Ε Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ 1. Υποκείµενο Κατηγορούµενο - Αντικείµενο 3 2. Προσδιορισµοί 7 3. Χρήση των πτώσεων (Ονοµαστική - Γενική οτική Αιτιατική 9 Αφαιρετική)

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19505

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19505 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19505 Αριθμ. 257 (2) Αντικατάσταση του Παραρτήματος του Μέρους Β του Άρθρου 35 «ιδικά κριτήρια καθαρότητας για τις χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα τρό

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 28-35 Α.ΚΕΙΜΕΝΟ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 28-35 Α.ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 28-35 Α.ΚΕΙΜΕΝΟ 1.Tu hominem investiga, quaeso, summaque diligentia vel Romam mitte vel Epheso rediens tecum deduc. Noli spectare quanti homo sit. Parvi enim preti est, qui

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ RIO.. 3 GLAMOUR.. 7 MATRIX. 11 STATUS. 15 CLASSIC. 19 KYKLOS. 27

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ RIO.. 3 GLAMOUR.. 7 MATRIX. 11 STATUS. 15 CLASSIC. 19 KYKLOS. 27 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. RIO.. 3 FX. 5 GLAMOUR.. 7 LINK 9 MATRIX. 11 PINK 13 STATUS. 15 MASTER 17 CLASSIC. 19 STIL. 21 FOCUS 23 DAK. 25 KYKLOS. 27 BIK 29 MAX 31 VEGA 32 Ε ρ γ ο σ τ ά σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Σ.Τ.Ε.Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Σ.Τ.Ε.Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Σ.Τ.Ε.Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΦΥΩΝ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ «ΑΡΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεοχαρίδης (1981). Μια εξαφανίσθεισα σημαντική Μονή της Θεσσαλονίκης: η Μονή Φιλοκάλλη. Μακεδονικά, 21, 319-350.

Θεοχαρίδης (1981). Μια εξαφανίσθεισα σημαντική Μονή της Θεσσαλονίκης: η Μονή Φιλοκάλλη. Μακεδονικά, 21, 319-350. Μακεδονικά Τομ. 21, 1981 Μια εξαφανίσθεισα σημαντική Μονή της Θεσσαλονίκης: η Μονή Φιλοκάλλη Θεοχαρίδης Γ. 10.12681/makedonika.439 Copyright 1981 Γ. Ι. Θεοχαρίδης To cite this article: Θεοχαρίδης (1981).

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 3.1 Γενικά Στο µέρος αυτό δίδονται κατευθυντήριες οδηγίες και γενικοί κανόνες για τη συλλογή και καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα

2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα 2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα Θεωρία 9.1. Τι είναι ο περιοδικός πίνακας; Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις στης Χημείας. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική ραδιενέργεια περιβάλλοντος και ραδιενεργός ρύπανση. Π. Κρητίδης και Ε. Φλώρου Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤ-Α, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Φυσική ραδιενέργεια περιβάλλοντος και ραδιενεργός ρύπανση. Π. Κρητίδης και Ε. Φλώρου Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤ-Α, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Φυσική ραδιενέργεια περιβάλλοντος και ραδιενεργός ρύπανση Π. Κρητίδης και Ε. Φλώρου Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤ-Α, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Φυσικά ραδιενεργά στοιχεία Παράδειγμα από την οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Ασκήσεις και Θέµατα στη Μαθηµατική Ανάλυση Ι

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Ασκήσεις και Θέµατα στη Μαθηµατική Ανάλυση Ι ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ασκήσεις και Θέµατα στη Μαθηµατική Ανάλυση Ι Γιάννης Σαραντόπουλος Αθήνα 7 Οκτωβρίου 5 Περιεχόµενα Συµβολισµός

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρονισµός πολυµέσων

Συγχρονισµός πολυµέσων Συγχρονισµός πολυµέσων Έννοια του συγχρονισµού Απαιτήσεις παρουσίασης Ποιότητα υπηρεσίας συγχρονισµού Πλαίσιο αναφοράς συγχρονισµού Κατανεµηµένος συγχρονισµός Προδιαγραφές συγχρονισµού Τεχνολογία Πολυµέσων

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβάτων

Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβάτων Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβάτων Γεώργιος I. Αρσένος Επίκουρος Καθηγητής Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γιατί είναι σημαντική η Διατροφή... Καθορίζει την παραγωγικότητα 50

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ISL_V4

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ISL_V4 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ISL_V VERSION V (REV.8) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ Τηλ. 0 99 email: info@istechnology.gr FAX. 0 99 URL: www.istechnology.gr Copyright IS technology

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ

«ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ «ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

http://www.namuseum.gr/object-month/2012/jul/jul12-en.html

http://www.namuseum.gr/object-month/2012/jul/jul12-en.html Ο Οινοπίωνας, ήταν γιος του θεού Διόνυσου και της Αριάδνης, κόρης του Μίνωα και θεωρείται ο πρώτος μυθικός βασιλιάς της Χίου. Δίδαξε στους κατοίκους την τέχνη της αμπελουργίας και την παραγωγή του καλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΤΥΠΟ 2008/2009. Κρουαζιέρες στη Μεσόγειο και τη Βόρεια Ευρώπη

ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΤΥΠΟ 2008/2009. Κρουαζιέρες στη Μεσόγειο και τη Βόρεια Ευρώπη ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΤΥΠΟ 2008/2009 Κρουαζιέρες στη Μεσόγειο και τη Βόρεια Ευρώπη 1η Η ανοικτή θάλασσα. Η MSC Cruises προσφέρει σε όλους τους επιβάτες της τη μοναδική ευκαιρία να βιώσουν την ανεπανάληπτη εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr . Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών. Οξειδοαναγωγή Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών 95 Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών 96 Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών. Τι ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Plantronics Explorer 10. Εγχειρίδιο χρήσης

Plantronics Explorer 10. Εγχειρίδιο χρήσης Plantronics Explorer 10 Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόμενα Λίγα λόγια για τον αγοραστή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας 4 Επισκόπηση ακουστικού 5 Η ασφάλεια προέχει 5 Σύζευξη και φόρτιση 6 Σύζευξη 6 Ενεργοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Διαβάστε περισσότερα