ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Δέδε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Δέδε"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.E.Π. BAΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΓΔΙΛΕΛΗΣ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Δέδε ΤΗΛ ΑΘΗΝΑ, ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΠ/62446 Θέμα: Απόφαση της υπ αρ. 182/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 2: «Έγκριση αποτελεσμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1 ης περιόδου 2015» Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 24 Α / ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Την υπ. αρ /Γ1 (ΦΕΚ 407/τ. ΥΟΔΔ/ ) Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Λήξη της θητείας του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και ορισμός νέου. 3. Την υπ αριθμ. ΓΠ/20082/ Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ Β /2012) όπως ισχύει καθώς και την υπ αριθμ. Β/2387/ Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εξειδίκευση Μεθοδολογίας για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. ΔΠ/13515/ όμοια απόφαση και ισχύει, όπως κυρώθηκαν με την παρ. 12 του άρθρου 47 του Ν. 4624/2014 (Φ.Ε.Κ. 118 Α / ). 4. Την υπ. αρ. 4121/ απόφαση της 1ης Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης» με κωδικό MIS , στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ » της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». 5. Την υπ. αριθμ. ΔΠ/8622/ Απόφαση της 54ης συνεδρίασης του Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση Έκθεσης Υλοποίησης Υποέργου με ίδια μέσα για το ΤΔΠ «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης». 6. Το υπ αρ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π / έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με θέμα: «Διατύπωση Γνώμης για τη Δημοπράτηση του Υποέργου 4 «Εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης» της Πράξης [327955] «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης». 7. Το Υποέργο 4 του ΤΔ Πράξης με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ», καθώς και τη σχετική απόφαση επιχορήγησης με ίδια μέσα (ΑΠ 27650/ ). 8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α /2010). 9. Τις διατάξεις του Ν. 3979/ «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 130 τ. Α/2011), όπως ισχύει. 10. Την υπ αρ. πρωτ. ΔΠ/46230/ Απόφαση της υπ αρ. 170/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 16: «Κατάλογος Εξεταστικών Κέντρων για την υλοποίηση των εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1 ης περιόδου 2015».

2 11. Την υπ αρ. ΔΠ/46888/ απόφαση της υπ αρ. 170/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 15: «Επιλογή Αξιολογητών και Επιτηρητών των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης 1ης περιόδου 2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τις και 177/2015 Συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 12. Την υπ αρ. πρωτ. ΔΠ/48322/ Απόφαση της υπ αρ. 172/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 15: «Θέματα σχετικά με τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου Την υπ αρ. πρωτ. ΔΠ/49161/ Απόφαση της υπ αρ. 173/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 21: «Τροποποίηση της υπ. αρ. πρωτ.δπ/22351/ Απόφασης της 69ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 22: «Συγκρότηση Επιτροπής Εξετάσεων Εκπαιδευτικής Επάρκειας (Ε.Ε.Ε.ΕΠ.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 14. Την υπ αρ. πρωτ. ΔΠ/49931/ Απόφαση της υπ αρ. 174/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 18Β: «Συμπλήρωση της υπ αρ. πρωτ. ΔΠ/49161/ Απόφασης της 173 ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 21: «Τροποποίηση της υπ. αρ. πρωτ.δπ/22351/ Απόφασης της 69ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 22: «Συγκρότηση Επιτροπής Εξετάσεων Εκπαιδευτικής Επάρκειας (Ε.Ε.Ε.ΕΠ.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 15. Την υπ αρ. πρωτ. ΔΠ/49918/ Απόφαση της υπ αρ. 174/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 4: Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΠ/45224/ Απόφασης της υπ αρ. 169/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 19, ως προς τη Σύσταση και συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής για την επικουρία του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην διεξαγωγή των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου Την υπ αρ. πρωτ. ΔΠ/41714/ Απόφαση της υπ αρ. 167/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 14: «Προγραμματισμός εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου 2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τις 169 και 177/2015 Συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.». 17. Την υπ αρ. πρωτ. ΔΠ/45224/ Απόφαση της υπ αρ. 169/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 19: «Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΠ/53371/2014 Απόφασης της υπ αρ. 128/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 28: «Σύσταση και συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής για την επικουρία του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και της Επιτροπής Εξετάσεων Εκπαιδευτικής Επάρκειας (Ε.Ε.Ε.Π.) στην πιλοτική διεξαγωγή των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου 2014». 18. Την υπ αρ. πρωτ. ΔΠ/49918/ Απόφαση της υπ αρ. 174/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 4: Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΠ/45224/ Απόφασης της υπ αρ. 169/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 19, ως προς τη Σύσταση και συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής για την επικουρία του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην διεξαγωγή των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου Την υπ αρ. πρωτ. ΔΠ/52879/ Απόφαση της υπ αρ. 177/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 8B: «Καθορισμός, λειτουργία και στελέχωση του Βαθμολογικού Κέντρου και επιλογή Αξιολογητών-Βαθμολογητών γραπτών δοκιμίων Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1 ης Περιόδου 2015». 20. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Θεωρητικού Μέρους καθώς των Αξιολογητών Βαθμολογητών των γραπτών δοκιμίων Θεωρητικού Μέρους καθώς και των Αξιολογητών Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης 1ης περιόδου Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Εισηγείται α) Την Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας και την απόδοση Κωδικού Πιστοποίησης των παρακάτω υποψηφίων οι οποίοι συμμετείχαν στις Εξετάσεις Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους για την Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1 ης περιόδου 2015, ως εξής: Αρ. Εισηγητι κού Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατρός Τελικός Βαθμός Θεωρητικού Μέρους 1 SCHOLL MARIA URSULA WOLF RUDIGER 13 2 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΥΡΩΠΗ - ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΗΡΑΚΛΗΣ 13 Τελικό Αποτέλεσμα Πρακτικού Μέρους Α.Π. Αίτησης Πιστοποίησης Κωδικός Πιστοποίησης Μικροδιδασκαλίας EB27270 Μικροδιδασκαλίας EB

3 3 ΑΒΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 17 4 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑΣ 14 5 ΑΓΑΠΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 19 6 ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 16 7 ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15 8 ΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 13 9 ΑΓΓΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΔΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΖΙΖΑΥ ΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙΒΑΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΪΛΑΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 Μικροδιδασκαλίας EB28237 Μικροδιδασκαλίας EB29469 Μικροδιδασκαλίας EB28430 Μικροδιδασκαλίας EB21595 Μικροδιδασκαλίας EB29831 Μικροδιδασκαλίας EB23046 Μικροδιδασκαλίας EB29028 Μικροδιδασκαλίας EB26639 Μικροδιδασκαλίας EB27188 Μικροδιδασκαλίας EB28613 Μικροδιδασκαλίας EB14154 Μικροδιδασκαλίας EB30287 Μικροδιδασκαλίας EB28635 Μικροδιδασκαλίας EB26330 Μικροδιδασκαλίας EB30223 Μικροδιδασκαλίας EB28239 Μικροδιδασκαλίας EB26986 Μικροδιδασκαλίας EB29323 Μικροδιδασκαλίας EB26854 Μικροδιδασκαλίας EB28994 Μικροδιδασκαλίας EB28048 Μικροδιδασκαλίας EB26910 Μικροδιδασκαλίας EB16964 Μικροδιδασκαλίας EB26484 Μικροδιδασκαλίας EB27238 Μικροδιδασκαλίας EB29897 Μικροδιδασκαλίας EB29678 Μικροδιδασκαλίας EB28134 Μικροδιδασκαλίας EB

4 32 ΑΚΡΙΒΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΑΜΙΣΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΒΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΒΑΝΟΣ ΡΑΥΜΟΝΔΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΕΞΑΚΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ ΣΥΜΕΩΝ ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΛΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΗΛΙΑΣ ΑΛΗΦΡΑΓΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΙΜΗΣΗ ΡΕΝΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΜΑΛΙΩΤΟΥ ΜΑΡΘΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΛΤΟΥΒΑ ΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 14 Μικροδιδασκαλίας EB28984 Μικροδιδασκαλίας EB25658 Μικροδιδασκαλίας EB27887 Μικροδιδασκαλίας EB24894 Μικροδιδασκαλίας EB25884 Μικροδιδασκαλίας EB27377 Μικροδιδασκαλίας EB27871 Μικροδιδασκαλίας EB29449 Μικροδιδασκαλίας EB26065 Μικροδιδασκαλίας EB17516 Μικροδιδασκαλίας EB25521 Μικροδιδασκαλίας EB27556 Μικροδιδασκαλίας EB27837 Μικροδιδασκαλίας EB17611 Μικροδιδασκαλίας EB27720 Μικροδιδασκαλίας EB28880 Μικροδιδασκαλίας EB26518 Μικροδιδασκαλίας EB19565 Μικροδιδασκαλίας EB1178 Μικροδιδασκαλίας EB26283 Μικροδιδασκαλίας EB27718 Μικροδιδασκαλίας EB26075 Μικροδιδασκαλίας EB28191 Μικροδιδασκαλίας EB17459 Μικροδιδασκαλίας EB25896 Μικροδιδασκαλίας EB28369 Μικροδιδασκαλίας EB27856 Μικροδιδασκαλίας EB20706 Μικροδιδασκαλίας EB

5 61 ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΜΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΜΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ Σ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 16 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ Υ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 13 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ Υ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΑΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΙΜΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17 Μικροδιδασκαλίας EB10822 Μικροδιδασκαλίας EB21347 Μικροδιδασκαλίας EB21270 Μικροδιδασκαλίας EB27781 Μικροδιδασκαλίας EB29290 Μικροδιδασκαλίας EB27978 Μικροδιδασκαλίας EB27594 Μικροδιδασκαλίας EB26965 Μικροδιδασκαλίας EB18549 Μικροδιδασκαλίας EB27833 Μικροδιδασκαλίας EB30247 Μικροδιδασκαλίας EB28089 Μικροδιδασκαλίας EB26886 Μικροδιδασκαλίας EB28295 Μικροδιδασκαλίας EB26542 Μικροδιδασκαλίας EB28664 Μικροδιδασκαλίας EB20778 Μικροδιδασκαλίας EB17569 Μικροδιδασκαλίας EB30160 Μικροδιδασκαλίας EB27512 Μικροδιδασκαλίας EB27263 Μικροδιδασκαλίας EB28173 Μικροδιδασκαλίας EB29567 Μικροδιδασκαλίας EB25751 Μικροδιδασκαλίας EB26740 Μικροδιδασκαλίας EB29836 Μικροδιδασκαλίας EB29646 Μικροδιδασκαλίας EB26822 Μικροδιδασκαλίας EB

6 90 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΘΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΞΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΠΑΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΙΜΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΓΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ- ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΝΤΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10 Μικροδιδασκαλίας EB28993 Μικροδιδασκαλίας EB28461 Μικροδιδασκαλίας EB23907 Μικροδιδασκαλίας EB26175 Μικροδιδασκαλίας EB28719 Μικροδιδασκαλίας EB28590 Μικροδιδασκαλίας EB27634 Μικροδιδασκαλίας EB29825 Μικροδιδασκαλίας EB29500 Μικροδιδασκαλίας EB27608 Μικροδιδασκαλίας EB26504 Μικροδιδασκαλίας EB19963 Μικροδιδασκαλίας EB29150 Μικροδιδασκαλίας EB26314 Μικροδιδασκαλίας EB30159 Μικροδιδασκαλίας EB26471 Μικροδιδασκαλίας EB28963 Μικροδιδασκαλίας EB27583 Μικροδιδασκαλίας EB28402 Μικροδιδασκαλίας EB26499 Μικροδιδασκαλίας EB30046 Μικροδιδασκαλίας EB29117 Μικροδιδασκαλίας EB28150 Μικροδιδασκαλίας EB26942 Μικροδιδασκαλίας EB28934 Μικροδιδασκαλίας EB24431 Μικροδιδασκαλίας EB26922 Μικροδιδασκαλίας EB29484 Μικροδιδασκαλίας EB

7 120 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΘΕΚΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΣΗΦ ΑΡΙΣΤΟΓΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΟΥΚΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΧΟΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΥΜΕΩΝ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΛΑΜ ΕΥΔΟΞΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΤΡΑΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΣΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΣΑΛΑΚΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΥΓΕΡΙΔΟΥ ΜΕΝΕΞΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ Σ ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13 Μικροδιδασκαλίας EB24347 Μικροδιδασκαλίας EB23767 Μικροδιδασκαλίας EB26684 Μικροδιδασκαλίας EB29022 Μικροδιδασκαλίας EB28403 Μικροδιδασκαλίας EB26825 Μικροδιδασκαλίας EB28786 Μικροδιδασκαλίας EB27192 Μικροδιδασκαλίας EB26810 Μικροδιδασκαλίας EB25805 Μικροδιδασκαλίας EB24133 Μικροδιδασκαλίας EB27728 Μικροδιδασκαλίας EB26899 Μικροδιδασκαλίας EB26655 Μικροδιδασκαλίας EB29851 Μικροδιδασκαλίας EB28423 Μικροδιδασκαλίας EB28975 Μικροδιδασκαλίας EB27006 Μικροδιδασκαλίας EB27179 Μικροδιδασκαλίας EB30312 Μικροδιδασκαλίας EB28702 Μικροδιδασκαλίας EB30319 Μικροδιδασκαλίας EB27463 Μικροδιδασκαλίας EB26338 Μικροδιδασκαλίας EB26488 Μικροδιδασκαλίας EB27807 Μικροδιδασκαλίας EB28853 Μικροδιδασκαλίας EB20524 Μικροδιδασκαλίας EB

8 149 ΑΧΜΕΤ ΑΙΧΑΝ ΡΕΣΗΤ ΒΑΒΟΥΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΓΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΓΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΪΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΚΟΥΦΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΚΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΛΑΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΗΛΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΝΙΗΛ ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΒΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΔΑΚΑ ΣΤΕΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11 Μικροδιδασκαλίας EB27573 Μικροδιδασκαλίας EB26711 Μικροδιδασκαλίας EB27291 Μικροδιδασκαλίας EB28406 Μικροδιδασκαλίας EB18576 Μικροδιδασκαλίας EB27831 Μικροδιδασκαλίας EB18985 Μικροδιδασκαλίας EB27768 Μικροδιδασκαλίας EB26800 Μικροδιδασκαλίας EB28979 Μικροδιδασκαλίας EB26804 Μικροδιδασκαλίας EB26205 Μικροδιδασκαλίας EB29679 Μικροδιδασκαλίας EB25931 Μικροδιδασκαλίας EB28210 Μικροδιδασκαλίας EB28944 Μικροδιδασκαλίας EB28170 Μικροδιδασκαλίας EB29963 Μικροδιδασκαλίας EB23670 Μικροδιδασκαλίας EB21735 Μικροδιδασκαλίας EB26586 Μικροδιδασκαλίας EB27922 Μικροδιδασκαλίας EB29747 Μικροδιδασκαλίας EB26347 Μικροδιδασκαλίας EB22832 Μικροδιδασκαλίας EB23879 Μικροδιδασκαλίας EB20861 Μικροδιδασκαλίας EB23473 Μικροδιδασκαλίας EB

9 178 ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΚΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΡΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΙΓΚΛΑΣ ΚΑΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΚΕΛΙΔΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΙΤΣΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΣΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 Μικροδιδασκαλίας EB28683 Μικροδιδασκαλίας EB24158 Μικροδιδασκαλίας EB19345 Μικροδιδασκαλίας EB15670 Μικροδιδασκαλίας EB27182 Μικροδιδασκαλίας EB23900 Μικροδιδασκαλίας EB27403 Μικροδιδασκαλίας EB27687 Μικροδιδασκαλίας EB29889 Μικροδιδασκαλίας EB29128 Μικροδιδασκαλίας EB25340 Μικροδιδασκαλίας EB26324 Μικροδιδασκαλίας EB27146 Μικροδιδασκαλίας EB26966 Μικροδιδασκαλίας EB29336 Μικροδιδασκαλίας EB25822 Μικροδιδασκαλίας EB30099 Μικροδιδασκαλίας EB29715 Μικροδιδασκαλίας EB27841 Μικροδιδασκαλίας EB26037 Μικροδιδασκαλίας EB29399 Μικροδιδασκαλίας EB17139 Μικροδιδασκαλίας EB19754 Μικροδιδασκαλίας EB17597 Μικροδιδασκαλίας EB27359 Μικροδιδασκαλίας EB23984 Μικροδιδασκαλίας EB29929 Μικροδιδασκαλίας EB28300 Μικροδιδασκαλίας EB

10 207 ΒΛΑΧΑΒΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΕΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΗΤΑΣ ΒΛΑΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΔΑΚΗ ΖΩΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΟΓΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΛΤΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΡΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΣΚΙΔΟΥ- ΓΑΛΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΣΝΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΖΑΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΥΖΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ- ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΡΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΤΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΟΝΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΖΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 15 Μικροδιδασκαλίας EB28355 Μικροδιδασκαλίας EB29302 Μικροδιδασκαλίας EB26559 Μικροδιδασκαλίας EB24832 Μικροδιδασκαλίας EB30043 Μικροδιδασκαλίας EB29526 Μικροδιδασκαλίας EB27025 Μικροδιδασκαλίας EB18915 Μικροδιδασκαλίας EB26358 Μικροδιδασκαλίας EB26242 Μικροδιδασκαλίας EB28069 Μικροδιδασκαλίας EB20065 Μικροδιδασκαλίας EB23311 Μικροδιδασκαλίας EB27009 Μικροδιδασκαλίας EB20759 Μικροδιδασκαλίας EB28914 Μικροδιδασκαλίας EB28372 Μικροδιδασκαλίας EB29346 Μικροδιδασκαλίας EB27122 Μικροδιδασκαλίας EB26995 Μικροδιδασκαλίας EB29672 Μικροδιδασκαλίας EB25981 Μικροδιδασκαλίας EB26790 Μικροδιδασκαλίας EB25894 Μικροδιδασκαλίας EB29229 Μικροδιδασκαλίας EB15206 Μικροδιδασκαλίας EB27971 Μικροδιδασκαλίας EB20489 Μικροδιδασκαλίας EB

11 236 ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΖΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΛΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΜΒΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΑΡΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΡΔΑΝΗ ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΕΝΝΑΤΑ ΜΙΚΕΛΑΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΕΝΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 Μικροδιδασκαλίας EB25781 Μικροδιδασκαλίας EB26152 Μικροδιδασκαλίας EB27022 Μικροδιδασκαλίας EB29681 Μικροδιδασκαλίας EB30067 Μικροδιδασκαλίας EB26811 Μικροδιδασκαλίας EB28283 Μικροδιδασκαλίας EB27240 Μικροδιδασκαλίας EB28727 Μικροδιδασκαλίας EB26710 Μικροδιδασκαλίας EB28722 Μικροδιδασκαλίας EB26585 Μικροδιδασκαλίας EB28230 Μικροδιδασκαλίας EB25909 Μικροδιδασκαλίας EB25322 Μικροδιδασκαλίας EB28755 Μικροδιδασκαλίας EB25745 Μικροδιδασκαλίας EB28165 Μικροδιδασκαλίας EB21728 Μικροδιδασκαλίας EB28387 Μικροδιδασκαλίας EB26548 Μικροδιδασκαλίας EB27142 Μικροδιδασκαλίας EB26953 Μικροδιδασκαλίας EB27195 Μικροδιδασκαλίας EB27667 Μικροδιδασκαλίας EB20223 Μικροδιδασκαλίας EB28119 Μικροδιδασκαλίας EB27617 Μικροδιδασκαλίας EB

12 265 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ΘΕΟΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΛΑΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΛΙΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΓΚΑΛΗΣ - ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΟΣΜΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 13 Μικροδιδασκαλίας EB29342 Μικροδιδασκαλίας EB19911 Μικροδιδασκαλίας EB28756 Μικροδιδασκαλίας EB25592 Μικροδιδασκαλίας EB28985 Μικροδιδασκαλίας EB26421 Μικροδιδασκαλίας EB27088 Μικροδιδασκαλίας EB28521 Μικροδιδασκαλίας EB29395 Μικροδιδασκαλίας EB28074 Μικροδιδασκαλίας EB25885 Μικροδιδασκαλίας EB29533 Μικροδιδασκαλίας EB21899 Μικροδιδασκαλίας EB26327 Μικροδιδασκαλίας EB21415 Μικροδιδασκαλίας EB23973 Μικροδιδασκαλίας EB29063 Μικροδιδασκαλίας EB27147 Μικροδιδασκαλίας EB24337 Μικροδιδασκαλίας EB27101 Μικροδιδασκαλίας EB28894 Μικροδιδασκαλίας EB15261 Μικροδιδασκαλίας EB30088 Μικροδιδασκαλίας EB25770 Μικροδιδασκαλίας EB18744 Μικροδιδασκαλίας EB27850 Μικροδιδασκαλίας EB23554 Μικροδιδασκαλίας EB28098 Μικροδιδασκαλίας EB

13 294 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΓΙΑΧΟΥΝΤΟΥΔΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ Α ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΓΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΟΛΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΩΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΒΑΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΚΑΒΕΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΙΤΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΑΙΤΑΤΖΗ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΑ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΗΡΙΟΣ ΓΚΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΟΥ ΑΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΝΤΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ- ΑΡΑΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΕΦΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ ΕΛΕΝΑ ΦΑΙΔΩΝ ΓΚΑΤΖΗΡΟΥΛΗ ΘΕΟΦΑΝΩ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 Μικροδιδασκαλίας EB28204 Μικροδιδασκαλίας EB28455 Μικροδιδασκαλίας EB26435 Μικροδιδασκαλίας EB26533 Μικροδιδασκαλίας EB30225 Μικροδιδασκαλίας EB25927 Μικροδιδασκαλίας EB28153 Μικροδιδασκαλίας EB27800 Μικροδιδασκαλίας EB26815 Μικροδιδασκαλίας EB26731 Μικροδιδασκαλίας EB29199 Μικροδιδασκαλίας EB26600 Μικροδιδασκαλίας EB29219 Μικροδιδασκαλίας EB23649 Μικροδιδασκαλίας EB24188 Μικροδιδασκαλίας EB18700 Μικροδιδασκαλίας EB27631 Μικροδιδασκαλίας EB26803 Μικροδιδασκαλίας EB27171 Μικροδιδασκαλίας EB29368 Μικροδιδασκαλίας EB26174 Μικροδιδασκαλίας EB29790 Μικροδιδασκαλίας EB26844 Μικροδιδασκαλίας EB27184 Μικροδιδασκαλίας EB29724 Μικροδιδασκαλίας EB28306 Μικροδιδασκαλίας EB27878 Μικροδιδασκαλίας EB26933 Μικροδιδασκαλίας EB

14 323 ΓΚΑΤΖΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΤΖΟΦΛΙΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΒΟΡΚΙΑΝ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΑΜΒΕΛ ΓΚΕΜΙΣΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΖΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΙΛΙΡΗ ΑΡΓΥΡΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΙΟΥΖΕΠΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΩΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΛΩΝΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΚΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΓΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΓΚΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΡΟΥΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΛΑΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΛΗΓΟΡΗ ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΛΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΛΥΚΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 19 Μικροδιδασκαλίας EB21041 Μικροδιδασκαλίας EB29275 Μικροδιδασκαλίας EB27515 Μικροδιδασκαλίας EB29792 Μικροδιδασκαλίας EB17447 Μικροδιδασκαλίας EB26102 Μικροδιδασκαλίας EB28991 Μικροδιδασκαλίας EB26185 Μικροδιδασκαλίας EB24192 Μικροδιδασκαλίας EB25949 Μικροδιδασκαλίας EB29159 Μικροδιδασκαλίας EB30211 Μικροδιδασκαλίας EB26756 Μικροδιδασκαλίας EB27161 Μικροδιδασκαλίας EB27141 Μικροδιδασκαλίας EB25820 Μικροδιδασκαλίας EB21251 Μικροδιδασκαλίας EB26766 Μικροδιδασκαλίας EB29875 Μικροδιδασκαλίας EB27557 Μικροδιδασκαλίας EB28186 Μικροδιδασκαλίας EB21427 Μικροδιδασκαλίας EB27894 Μικροδιδασκαλίας EB26006 Μικροδιδασκαλίας EB28532 Μικροδιδασκαλίας EB25886 Μικροδιδασκαλίας EB27952 Μικροδιδασκαλίας EB28710 Μικροδιδασκαλίας EB

15 352 ΓΟΥΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΓΟΥΡΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΣΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΓΟΥΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΥΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΑΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΠΟΒΑ ΑΘΗΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΑΨΑ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΨΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΙΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΙΒΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΟΥΙΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΩΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΓΚΟΓΛΟΥ ΦΑΙΔΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΕΥΡΩΠΗ-ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΑΥΙΔ 16 Μικροδιδασκαλίας EB25921 Μικροδιδασκαλίας EB27027 Μικροδιδασκαλίας EB28723 Μικροδιδασκαλίας EB26540 Μικροδιδασκαλίας EB29587 Μικροδιδασκαλίας EB26842 Μικροδιδασκαλίας EB28259 Μικροδιδασκαλίας EB27443 Μικροδιδασκαλίας EB28647 Μικροδιδασκαλίας EB26497 Μικροδιδασκαλίας EB27741 Μικροδιδασκαλίας EB28220 Μικροδιδασκαλίας EB27174 Μικροδιδασκαλίας EB28884 Μικροδιδασκαλίας EB29939 Μικροδιδασκαλίας EB26697 Μικροδιδασκαλίας EB29322 Μικροδιδασκαλίας EB27813 Μικροδιδασκαλίας EB29333 Μικροδιδασκαλίας EB28435 Μικροδιδασκαλίας EB28871 Μικροδιδασκαλίας EB29181 Μικροδιδασκαλίας EB13357 Μικροδιδασκαλίας EB30016 Μικροδιδασκαλίας EB26743 Μικροδιδασκαλίας EB27635 Μικροδιδασκαλίας EB27320 Μικροδιδασκαλίας EB29814 Μικροδιδασκαλίας EB

16 381 ΔΑΜΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΝΑΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΠΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΙΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΦΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΒΡΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΓΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 393 ΔΕΛΗΜΑΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ Α ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 ΑΝΤΩΝΙΟΣ- ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΦΩΤΙΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΕΡΤΗΣ ΔΕΝΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΡΒΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΝΑΣ ΔΗΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΘΩΜΑΗ ΕΡΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΥΡΡΟΣ 17 Μικροδιδασκαλίας EB25799 Μικροδιδασκαλίας EB26176 Μικροδιδασκαλίας EB28345 Μικροδιδασκαλίας EB28802 Μικροδιδασκαλίας EB20071 Μικροδιδασκαλίας EB28093 Μικροδιδασκαλίας EB22380 Μικροδιδασκαλίας EB28516 Μικροδιδασκαλίας EB26619 Μικροδιδασκαλίας EB27927 Μικροδιδασκαλίας EB24614 Μικροδιδασκαλίας EB28145 Μικροδιδασκαλίας EB29361 Μικροδιδασκαλίας EB26833 Μικροδιδασκαλίας EB26377 Μικροδιδασκαλίας EB27727 Μικροδιδασκαλίας EB28878 Μικροδιδασκαλίας EB28992 Μικροδιδασκαλίας EB27441 Μικροδιδασκαλίας EB28112 Μικροδιδασκαλίας EB27311 Μικροδιδασκαλίας EB26774 Μικροδιδασκαλίας EB27436 Μικροδιδασκαλίας EB26225 Μικροδιδασκαλίας EB28335 Μικροδιδασκαλίας EB28452 Μικροδιδασκαλίας EB26808 Μικροδιδασκαλίας EB26582 Μικροδιδασκαλίας EB

17 410 ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΛΑΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΗΣΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΒΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΝΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΟΒΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΓΡΑΝΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΟΣ ΔΟΛΑΠΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΡΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΒΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΗΛΙΑΣ 13 Μικροδιδασκαλίας EB28988 Μικροδιδασκαλίας EB28029 Μικροδιδασκαλίας EB21453 Μικροδιδασκαλίας EB29972 Μικροδιδασκαλίας EB26137 Μικροδιδασκαλίας EB27578 Μικροδιδασκαλίας EB29959 Μικροδιδασκαλίας EB28331 Μικροδιδασκαλίας EB23525 Μικροδιδασκαλίας EB28580 Μικροδιδασκαλίας EB27799 Μικροδιδασκαλίας EB19483 Μικροδιδασκαλίας EB26979 Μικροδιδασκαλίας EB27580 Μικροδιδασκαλίας EB20587 Μικροδιδασκαλίας EB29754 Μικροδιδασκαλίας EB14056 Μικροδιδασκαλίας EB26173 Μικροδιδασκαλίας EB25110 Μικροδιδασκαλίας EB28926 Μικροδιδασκαλίας EB22056 Μικροδιδασκαλίας EB25755 Μικροδιδασκαλίας EB00451 Μικροδιδασκαλίας EB18185 Μικροδιδασκαλίας EB26675 Μικροδιδασκαλίας EB17785 Μικροδιδασκαλίας EB27592 Μικροδιδασκαλίας EB27335 Μικροδιδασκαλίας EB

18 439 ΔΟΥΓΙΑ ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΕΛΙΝΑ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΟΥΛΑΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΥΛΑΜΗ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩ Ν ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΥΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΔΡΑΓΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΡΑΓΩΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΑΚΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΜΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΕΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΡΙΧΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΥΜΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΚΕΤΖΙΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 13 Μικροδιδασκαλίας EB28278 Μικροδιδασκαλίας EB21391 Μικροδιδασκαλίας EB26523 Μικροδιδασκαλίας EB28473 Μικροδιδασκαλίας EB27416 Μικροδιδασκαλίας EB09043 Μικροδιδασκαλίας EB29057 Μικροδιδασκαλίας EB21443 Μικροδιδασκαλίας EB25780 Μικροδιδασκαλίας EB29819 Μικροδιδασκαλίας EB29321 Μικροδιδασκαλίας EB25555 Μικροδιδασκαλίας EB26613 Μικροδιδασκαλίας EB27591 Μικροδιδασκαλίας EB29501 Μικροδιδασκαλίας EB26765 Μικροδιδασκαλίας EB18422 Μικροδιδασκαλίας EB26591 Μικροδιδασκαλίας EB27998 Μικροδιδασκαλίας EB30193 Μικροδιδασκαλίας EB27391 Μικροδιδασκαλίας EB29471 Μικροδιδασκαλίας EB27344 Μικροδιδασκαλίας EB29532 Μικροδιδασκαλίας EB28829 Μικροδιδασκαλίας EB30010 Μικροδιδασκαλίας EB28274 Μικροδιδασκαλίας EB29635 Μικροδιδασκαλίας EB

19 468 ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΚΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΒΡΑ ΕΥΡΥΝΟΜΗ ΠΕΤΡΟΣ ΖΑΒΡΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΑΡΗ ΑΓΛΑΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΓΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΓΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΓΚΟΤΣΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΑΓΚΟΥΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΖΑΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΜΠΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΜΠΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΑΜΠΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΜΠΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΠΑΝΤΗ ΑΘΗΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΑΡΜΠΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΡΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΗΦΕΝΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΛΟΥΚΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18 Μικροδιδασκαλίας EB26244 Μικροδιδασκαλίας EB28663 Μικροδιδασκαλίας EB26989 Μικροδιδασκαλίας EB18816 Μικροδιδασκαλίας EB26136 Μικροδιδασκαλίας EB25732 Μικροδιδασκαλίας EB28023 Μικροδιδασκαλίας EB27353 Μικροδιδασκαλίας EB29539 Μικροδιδασκαλίας EB27740 Μικροδιδασκαλίας EB26999 Μικροδιδασκαλίας EB28004 Μικροδιδασκαλίας EB19421 Μικροδιδασκαλίας EB28619 Μικροδιδασκαλίας EB29788 Μικροδιδασκαλίας EB28827 Μικροδιδασκαλίας EB27371 Μικροδιδασκαλίας EB28180 Μικροδιδασκαλίας EB26474 Μικροδιδασκαλίας EB27916 Μικροδιδασκαλίας EB27420 Μικροδιδασκαλίας EB29499 Μικροδιδασκαλίας EB26665 Μικροδιδασκαλίας EB27852 Μικροδιδασκαλίας EB16356 Μικροδιδασκαλίας EB25740 Μικροδιδασκαλίας EB29433 Μικροδιδασκαλίας EB27653 Μικροδιδασκαλίας EB

20 497 ΖΑΧΙΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΜΑΝΟΓΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΙΜΠΕΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΛΙΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΗΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ ΕΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΙΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΙΟΥΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΙΧΝΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΟΛΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΜΠΟΥΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΡΜΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΥΓΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΩΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 Μικροδιδασκαλίας EB28421 Μικροδιδασκαλίας EB25815 Μικροδιδασκαλίας EB28113 Μικροδιδασκαλίας EB29053 Μικροδιδασκαλίας EB27415 Μικροδιδασκαλίας EB27434 Μικροδιδασκαλίας EB29632 Μικροδιδασκαλίας EB29772 Μικροδιδασκαλίας EB25561 Μικροδιδασκαλίας EB28868 Μικροδιδασκαλίας EB23401 Μικροδιδασκαλίας EB26775 Μικροδιδασκαλίας EB28687 Μικροδιδασκαλίας EB26043 Μικροδιδασκαλίας EB20441 Μικροδιδασκαλίας EB12806 Μικροδιδασκαλίας EB26620 Μικροδιδασκαλίας EB26059 Μικροδιδασκαλίας EB23859 Μικροδιδασκαλίας EB29259 Μικροδιδασκαλίας EB26695 Μικροδιδασκαλίας EB27808 Μικροδιδασκαλίας EB30260 Μικροδιδασκαλίας EB20302 Μικροδιδασκαλίας EB28032 Μικροδιδασκαλίας EB28531 Μικροδιδασκαλίας EB22206 Μικροδιδασκαλίας EB25695 Μικροδιδασκαλίας EB

21 526 ΖΩΙΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΤΟ ΕΝΤΕΛΑ ΚΟΣΜΑ ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΛΙΑΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΣΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΜΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟ Υ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟ Υ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 17 Μικροδιδασκαλίας EB29842 Μικροδιδασκαλίας EB26469 Μικροδιδασκαλίας EB27518 Μικροδιδασκαλίας EB26932 Μικροδιδασκαλίας EB27148 Μικροδιδασκαλίας EB28253 Μικροδιδασκαλίας EB26728 Μικροδιδασκαλίας EB26198 Μικροδιδασκαλίας EB27834 Μικροδιδασκαλίας EB27012 Μικροδιδασκαλίας EB27624 Μικροδιδασκαλίας EB27498 Μικροδιδασκαλίας EB20012 Μικροδιδασκαλίας EB28214 Μικροδιδασκαλίας EB26319 Μικροδιδασκαλίας EB27354 Μικροδιδασκαλίας EB01870 Μικροδιδασκαλίας EB25353 Μικροδιδασκαλίας EB28766 Μικροδιδασκαλίας EB21319 Μικροδιδασκαλίας EB28101 Μικροδιδασκαλίας EB26162 Μικροδιδασκαλίας EB16066 Μικροδιδασκαλίας EB27524 Μικροδιδασκαλίας EB26164 Μικροδιδασκαλίας EB27370 Μικροδιδασκαλίας EB23417 Μικροδιδασκαλίας EB27293 Μικροδιδασκαλίας EB

22 555 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΡΜΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΘΩΔΗ ΑΜΑΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑ ΡΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΑΣΟΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΝΤΖΕ ΙΛΕΑΝΑ- ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΡΑΧΟΜΙΡ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΛΗ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΒΑΛΙΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ ΙΣΜΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΥ ΡΟΖΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 15 Μικροδιδασκαλίας EB28388 Μικροδιδασκαλίας EB29340 Μικροδιδασκαλίας EB29557 Μικροδιδασκαλίας EB28815 Μικροδιδασκαλίας EB26729 Μικροδιδασκαλίας EB27429 Μικροδιδασκαλίας EB27480 Μικροδιδασκαλίας EB26980 Μικροδιδασκαλίας EB30263 Μικροδιδασκαλίας EB27281 Μικροδιδασκαλίας EB20284 Μικροδιδασκαλίας EB25989 Μικροδιδασκαλίας EB27559 Μικροδιδασκαλίας EB29145 Μικροδιδασκαλίας EB29209 Μικροδιδασκαλίας EB28398 Μικροδιδασκαλίας EB26762 Μικροδιδασκαλίας EB27843 Μικροδιδασκαλίας EB29554 Μικροδιδασκαλίας EB27092 Μικροδιδασκαλίας EB25720 Μικροδιδασκαλίας EB27099 Μικροδιδασκαλίας EB25710 Μικροδιδασκαλίας EB27759 Μικροδιδασκαλίας EB23076 Μικροδιδασκαλίας EB30289 Μικροδιδασκαλίας EB25725 Μικροδιδασκαλίας EB26805 Μικροδιδασκαλίας EB

23 584 ΚΑΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΑΓΙΟΓΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΖΑ ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΖΑΚΟΥ ΦΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΑΡΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΚΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΑΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩ Ν ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΛΛΙΑΝΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 11 Μικροδιδασκαλίας EB27061 Μικροδιδασκαλίας EB28628 Μικροδιδασκαλίας EB27710 Μικροδιδασκαλίας EB26320 Μικροδιδασκαλίας EB27471 Μικροδιδασκαλίας EB27075 Μικροδιδασκαλίας EB28639 Μικροδιδασκαλίας EB27328 Μικροδιδασκαλίας EB27097 Μικροδιδασκαλίας EB25818 Μικροδιδασκαλίας EB26306 Μικροδιδασκαλίας EB26696 Μικροδιδασκαλίας EB23690 Μικροδιδασκαλίας EB16961 Μικροδιδασκαλίας EB28009 Μικροδιδασκαλίας EB27221 Μικροδιδασκαλίας EB28015 Μικροδιδασκαλίας EB30023 Μικροδιδασκαλίας EB22725 Μικροδιδασκαλίας EB26240 Μικροδιδασκαλίας EB27706 Μικροδιδασκαλίας EB28222 Μικροδιδασκαλίας EB28690 Μικροδιδασκαλίας EB26816 Μικροδιδασκαλίας EB27961 Μικροδιδασκαλίας EB28292 Μικροδιδασκαλίας EB26735 Μικροδιδασκαλίας EB29848 Μικροδιδασκαλίας EB

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Α.Μ.Κ.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Α.Μ.Κ.Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή ιοίκησης της Σχολής Προπονητών της Θεσσαλονίκης, αφού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων, γνωστοποίησε τα ονόµατα αυτών που γίνονται αποδεκτοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 15014467 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 15039719 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 15035401 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15018781 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ 01/2011 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 001 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 8 ΜΗΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤIΑ Βαθµός Ασφαλείας ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Κάλχου 48-50 ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ : ΛΙΑΤΗΡΗ Μ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2132030122

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΡΣΙΝΗ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΜΥΡΣΙΝΗ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Με τη με αριθμ. 55645οικ./03.08.2015 πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι κατωτέρω έχουν πιστοποιηθεί ως διαμεσολαβητές με απόφαση της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.204/01/2012 (Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ)

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.204/01/2012 (Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

9η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 01-07-2009, ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

9η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 01-07-2009, ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ΒΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΤΡΙΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ'' Εκπρόσωπος: Αγγελική Τριανταφύλλου 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 109417 2 ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 94744 3 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ,07/03/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :121 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ εν ελλείψει:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Νίκου Ξυλούρη και Φούμη γωνία Τ.Κ: 712 03 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ: 2810.215080, 2810.21508 Ηράκλειο 6 Οκτωβρίου 2010 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2810.215090 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ. 210-5531742 / 210-5531744 / FAX 210-5531755 Σκαραµαγκάς 22-Μαϊ-13 Α/Α Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14035414 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 14035436 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14035438 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14035415

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015 1 15071796 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 14027879 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 14071641 ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15073698 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΡΙΑΔΝΗ: Πρόγραμμα Κατάρτισης Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας για το φαινόμενο του «εθισμού» των εφήβων στο διαδίκτυο καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αβραμίδης Κωνσταντίνος Σταύρος. Αβραμίδου Γεωργία Σάββας. Αγγελάκαρου Ειρήνη Ιωάννης. Αγγελίτση Σοφία Γεώργιος

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αβραμίδης Κωνσταντίνος Σταύρος. Αβραμίδου Γεωργία Σάββας. Αγγελάκαρου Ειρήνη Ιωάννης. Αγγελίτση Σοφία Γεώργιος Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2009. Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας

Επιτυχόντες 2009. Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας Επιτυχόντες 2009 Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας Καράμπελας Γεώργιος Αγγλικά Starters Cambridge Παντός Δημήτρης Αγγλικά Starters Cambridge Ροβίνας Βασίλειος Αγγλικά Starters Cambridge Τζουβάρα Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2011-2012

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2011-2012 : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1 ΛΟΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 111 20 0 24,33 0 1 10 166,33 2 ΤΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 0 20 0 28,50 0 0 20 68,50 3 ΝΕΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 20 0 20,47 5 0 20 65,47 4 ΠΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 20 0 20,01 0 0 10 50,01

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL 99 130 Αβραμίδου 15 Αθανασιάδης Φωτεινή Κυριακή Γρηγόριος Μιλτιάδης 126 Αλεξανδρίδου Αναστασία Ιωσήφ 1 Ανδριανάκη ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14039874 ΑΡΜΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14039833 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14039875 ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14039876 ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 8.104/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 8.104/1/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Κ.ΛΠ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Κ.ΛΠ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Κ.ΛΠ. Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ - ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 1 Κυρίζογλου Λάζαρος Δήμαρχος 2310 729 601 2 Ζέρβα Ελένη Γραμματεία Δημάρχου 2310 729

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ. Α. Συνδυασµός µε το όνοµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μήτσουρας Πέτρος του Στέφανου, υποψήφιος ήµαρχος. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι

ΠΙΝΑΚΑΣ. Α. Συνδυασµός µε το όνοµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μήτσουρας Πέτρος του Στέφανου, υποψήφιος ήµαρχος. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤ.ΚΑΙ ΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας ΣΤ Τάξη Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αποστόλου Αντώνιος 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Μούρτζου Παρασκευή 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ) ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού Δήμου Αλμυρού ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β -------

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 23-09- 2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.206/01/2012 (Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ)

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.206/01/2012 (Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγαμο ς/-η και οι δύο σύζυγοι άνεργοι. Μέλος Τρίτεκνης Οικογένειας ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας. από 0,00 έως και 6.900,00. Με προστατευ όμενα μέλη

Έγγαμο ς/-η και οι δύο σύζυγοι άνεργοι. Μέλος Τρίτεκνης Οικογένειας ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας. από 0,00 έως και 6.900,00. Με προστατευ όμενα μέλη α/α κωδικοί θέσεων 1 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΦΥ ΑΔΤ ΑΜΚΑ ΑΜ.ΙΚΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑ 18/5/1986 Γ Χ296170 1,8059E+10 7347379 Μακροχρόνια τέκνο ς/-η 0,00 00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210.3442354 ΦΑΞ: 210.3442365

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210.3442354 ΦΑΞ: 210.3442365 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 2 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 15353 /Η ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail: eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 16/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail: eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 16/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ.: 999655324 ΔΟΥ: Αμαρουσίου ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς.

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Τα ομόματα είναι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΒΡΕΦΗ 1 /

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 1 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Άνω Αρχάνες, Ηράκλειο Κρήτης Κεφαλαιακή Εισφορά 2 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνω

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 1 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Άνω Αρχάνες, Ηράκλειο Κρήτης Κεφαλαιακή Εισφορά 2 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνω Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 1 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Άνω Αρχάνες, Ηράκλειο Κρήτης Κεφαλαιακή Εισφορά 2 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνω Αρχάνες, Ηράκλειο Κρήτης Κεφαλαιακή Εισφορά 3 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Βαθμός προτεραιότητας: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 53.702/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 53.702/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΠΑΤΡΩΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΕΤΤΑ ΟΛΓΑ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 0082 Δ.Κ. ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 29 62 26 62 44 32 0083 Δ.Κ. ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 39 59 13 51 57 29 0084

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» ΚΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΛΙΣ, ΜΕΖΟΥΡΛΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» ΚΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΛΙΣ, ΜΕΖΟΥΡΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: 08:45 ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 09:00 - Χαιρετισμός Αναπλ. Πρόεδρου Τμήματος Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΟ (243) ΠΡΩΪ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ (07.30-12.00)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΟ (243) ΠΡΩΪ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ (07.30-12.00) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΟ (243) ΠΡΩΪ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ (07.30-12.00) ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-Μαρ 14-Μαρ 20-Μαρ 21-Μαρ 27-Μαρ

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΦ ΑΑ Α.Μ. Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σ.Ε. Γλώσσα Μόρια Μ.Ο.Γλ. ΜΟΡ. ΓΛ. Μ.Ο. ΣΥΝ. ΣΥΝ. ΜΟΡ. 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΦ ΑΑ Α.Μ. Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σ.Ε. Γλώσσα Μόρια Μ.Ο.Γλ. ΜΟΡ. ΓΛ. Μ.Ο. ΣΥΝ. ΣΥΝ. ΜΟΡ. 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 17,5 15 15,00 30,000 62,500 31 1 543194 ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 26 10 10,00 26,250 62,250 9 10 125392

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-2015.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-2015. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 1 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 51931 ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 200 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 40475 42009 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ υποψηφίων βάσει της ανακοίνωσης ΔΑΝΠΟ/1258/22.1.2014 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για τον Τομέα Αρχείων/Ιστορικό Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ Α' ΓΥΡΟΣ Β' ΓΥΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝ (10) ΣΥΝ (9) 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. 272 274 546 21 26 2 ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΟΡΕΑΣ :ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ανακοίνωση : Υπηρεσία : ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΩΝΚΑΙ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΜΥΡΣΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015 Επιλογή εξωτερικών συνεργατών για την εκτέλεση του Υποέργου [2] «Υποστήριξη Προμηθευτών Λογιστική Εκκαθάριση Επαλήθευση Επιλεξιμότητας Δαπανών Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΩΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Α.Μ. ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012».

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΟ ΣΑΜΟΥΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Α.Μ. 213924,ΠΕ06, ΔΔΕ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ (διορθώθηκε το ν.31 της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.201/1/2012 (Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ)

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.201/1/2012 (Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 201 11-12 ΟΚΤ 201 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MOΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΕΤΑΑ Σ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 4339 ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 707596000 Οχι 1 12 8,44 56 800 0 0 0 0 0 337,60 392 1 Οχι 1.529,60 1 4257 ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Α1 3η & 4η. 3η & 4η. Γ1 1η & 2η. Γ2 4η. Δ1 3η.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Α1 3η & 4η. 3η & 4η. Γ1 1η & 2η. Γ2 4η. Δ1 3η. 1 ΜΠΑΚΛΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 4357 2 ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ 4393 3 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 4353 4 ΠΕΞΑΡΑ ΕΥΣΕΒΕΙΑ 4382 5 ΚΑΜΠΕΡΗ ΔΑΜΙΑΝΗ 4348 6 ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔ/ΛΗΝΗ 4381 7 ΚΙΡΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 4347 8 ΣΚΙΡΛΑ ΘΕΟΔ 4373 9 ΜΕΡΕΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.202Β /1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.202Β /1/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 502 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 14-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15013806 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 502 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 14-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15013806 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 502 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 14-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15013806 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΣΕ ΟΠΛΑ(Α) ΣΣΕ ΣΩΜΑΤΑ (Β) ΣΜΥ ΟΠΛΑ (Ο) ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15003971 ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντίατροι Νομού Καρδίτσας

Οδοντίατροι Νομού Καρδίτσας Οδοντίατροι Νομού Καρδίτσας ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ ΙΤΕΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΠΑΛΑΜΑ Σ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΙ Ορθο Ορθο - Ορθο Ορθο ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΟΥΖΑΚΙ ΠΡΟΑΣΤΙΟ Ε.Σ.Υ. ΣΟΦΑΔΕΣ Ενημέρωση /0/0 Αποστολός Δημήτριος Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

14/2/2014. Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών Α εξαμήνου ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔ. ΜΑΘ. ΩΡ. ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2/2014

14/2/2014. Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών Α εξαμήνου ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔ. ΜΑΘ. ΩΡ. ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2/2014 Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών Α εξαμήνου ΚΤΗΡΙΟ ΙΕΚ ΙΕΚ 7ο ΕΠΑΛ 7ο ΕΠΑΛ 7ο ΕΠΑΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 7567 Ειρήνη Θεοχάρους Κοκκινοτριμιθιά Λευκωσία 8201 Μάριος Αντωνιάδης Λευκωσία Κοκκινοτριμιθιά 9731 Παναγιώτης Αβραάμ Κοκκινοχώρια Δερύνεια 9468 Κύπρος Παναγή Δερύνεια Κοκκινοχώρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1. SINAJ DRITAN 2. ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ- ΜΑΡΙΑ 3. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 4. ΑΠΟΥΚΡΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 5. ΓΑΡΥΦΑΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 6. ΓΑΛΗΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 7. ΓΚΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 8. ΣΕΛΜΑΝΗ ΜΑΛΕΒΗ 9. ΣΤΕΡΠΗ ΕΛΕΝΗ 10. ΠΑΤΟΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΑΡΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20 ΑΒ712726 2 ΛΙΜΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 882 Ξ987789 3 ΒΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1598 Ρ519905

1 ΣΑΡΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20 ΑΒ712726 2 ΛΙΜΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 882 Ξ987789 3 ΒΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1598 Ρ519905 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με σειρά προτεραιότητας (προκήρυξη 1/2008) Όπως διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21 Απρ 2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝΔΡΩΝ (50) 21/4/2013 Πρωί ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21 Απρ 2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝΔΡΩΝ (50) 21/4/2013 Πρωί ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21 Απρ 2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝΔΡΩΝ (50) 21/4/2013 Πρωί ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 1 1 124526 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΝΑΟ ΚΑΛΑΜΑ ΑΝΔΡ 03:13.44 2 155835 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1997 Α.Σ."ΑΤΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 Aγγελόπουλος Βασίλειος Γεώργιος 2 Αναγνωστόπουλος Δημήτριος Χρήστος 3 Αναγνώστου Δημήτριος Γεώργιος 4 Αποστολόπουλος

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 Aγγελόπουλος Βασίλειος Γεώργιος 2 Αναγνωστόπουλος Δημήτριος Χρήστος 3 Αναγνώστου Δημήτριος Γεώργιος 4 Αποστολόπουλος ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 Aγγελόπουλος Βασίλειος Γεώργιος 2 Αναγνωστόπουλος Δημήτριος Χρήστος 3 Αναγνώστου Δημήτριος Γεώργιος 4 Αποστολόπουλος Γεώργιος (του Παναγιώτη) Παναγιώτης 5 Αποστολόπουλος Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 203 Ειδικότητα : ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 203 Ειδικότητα : ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΚΕΦΑΛΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚ382294ΟχιΟχι 1 13 0 4 2 0 0 6,79 76 800 0 200 60 0 0 271,60 420 Οχι 1 Οχι 1.751,60 1 2 ΜΟΥΛΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒ620297ΟχιΟχι 1 20 0 0 2 0 0 6,97 76 800 0 0

Διαβάστε περισσότερα