ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Δέδε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Δέδε"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.E.Π. BAΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΓΔΙΛΕΛΗΣ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Δέδε ΤΗΛ ΑΘΗΝΑ, ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΠ/62446 Θέμα: Απόφαση της υπ αρ. 182/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 2: «Έγκριση αποτελεσμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1 ης περιόδου 2015» Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 24 Α / ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Την υπ. αρ /Γ1 (ΦΕΚ 407/τ. ΥΟΔΔ/ ) Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Λήξη της θητείας του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και ορισμός νέου. 3. Την υπ αριθμ. ΓΠ/20082/ Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ Β /2012) όπως ισχύει καθώς και την υπ αριθμ. Β/2387/ Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εξειδίκευση Μεθοδολογίας για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. ΔΠ/13515/ όμοια απόφαση και ισχύει, όπως κυρώθηκαν με την παρ. 12 του άρθρου 47 του Ν. 4624/2014 (Φ.Ε.Κ. 118 Α / ). 4. Την υπ. αρ. 4121/ απόφαση της 1ης Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης» με κωδικό MIS , στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ » της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». 5. Την υπ. αριθμ. ΔΠ/8622/ Απόφαση της 54ης συνεδρίασης του Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση Έκθεσης Υλοποίησης Υποέργου με ίδια μέσα για το ΤΔΠ «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης». 6. Το υπ αρ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π / έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με θέμα: «Διατύπωση Γνώμης για τη Δημοπράτηση του Υποέργου 4 «Εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης» της Πράξης [327955] «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης». 7. Το Υποέργο 4 του ΤΔ Πράξης με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ», καθώς και τη σχετική απόφαση επιχορήγησης με ίδια μέσα (ΑΠ 27650/ ). 8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α /2010). 9. Τις διατάξεις του Ν. 3979/ «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 130 τ. Α/2011), όπως ισχύει. 10. Την υπ αρ. πρωτ. ΔΠ/46230/ Απόφαση της υπ αρ. 170/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 16: «Κατάλογος Εξεταστικών Κέντρων για την υλοποίηση των εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1 ης περιόδου 2015».

2 11. Την υπ αρ. ΔΠ/46888/ απόφαση της υπ αρ. 170/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 15: «Επιλογή Αξιολογητών και Επιτηρητών των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης 1ης περιόδου 2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τις και 177/2015 Συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 12. Την υπ αρ. πρωτ. ΔΠ/48322/ Απόφαση της υπ αρ. 172/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 15: «Θέματα σχετικά με τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου Την υπ αρ. πρωτ. ΔΠ/49161/ Απόφαση της υπ αρ. 173/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 21: «Τροποποίηση της υπ. αρ. πρωτ.δπ/22351/ Απόφασης της 69ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 22: «Συγκρότηση Επιτροπής Εξετάσεων Εκπαιδευτικής Επάρκειας (Ε.Ε.Ε.ΕΠ.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 14. Την υπ αρ. πρωτ. ΔΠ/49931/ Απόφαση της υπ αρ. 174/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 18Β: «Συμπλήρωση της υπ αρ. πρωτ. ΔΠ/49161/ Απόφασης της 173 ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 21: «Τροποποίηση της υπ. αρ. πρωτ.δπ/22351/ Απόφασης της 69ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 22: «Συγκρότηση Επιτροπής Εξετάσεων Εκπαιδευτικής Επάρκειας (Ε.Ε.Ε.ΕΠ.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 15. Την υπ αρ. πρωτ. ΔΠ/49918/ Απόφαση της υπ αρ. 174/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 4: Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΠ/45224/ Απόφασης της υπ αρ. 169/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 19, ως προς τη Σύσταση και συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής για την επικουρία του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην διεξαγωγή των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου Την υπ αρ. πρωτ. ΔΠ/41714/ Απόφαση της υπ αρ. 167/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 14: «Προγραμματισμός εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου 2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τις 169 και 177/2015 Συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.». 17. Την υπ αρ. πρωτ. ΔΠ/45224/ Απόφαση της υπ αρ. 169/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 19: «Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΠ/53371/2014 Απόφασης της υπ αρ. 128/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 28: «Σύσταση και συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής για την επικουρία του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και της Επιτροπής Εξετάσεων Εκπαιδευτικής Επάρκειας (Ε.Ε.Ε.Π.) στην πιλοτική διεξαγωγή των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου 2014». 18. Την υπ αρ. πρωτ. ΔΠ/49918/ Απόφαση της υπ αρ. 174/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 4: Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΠ/45224/ Απόφασης της υπ αρ. 169/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 19, ως προς τη Σύσταση και συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής για την επικουρία του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην διεξαγωγή των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου Την υπ αρ. πρωτ. ΔΠ/52879/ Απόφαση της υπ αρ. 177/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 8B: «Καθορισμός, λειτουργία και στελέχωση του Βαθμολογικού Κέντρου και επιλογή Αξιολογητών-Βαθμολογητών γραπτών δοκιμίων Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1 ης Περιόδου 2015». 20. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Θεωρητικού Μέρους καθώς των Αξιολογητών Βαθμολογητών των γραπτών δοκιμίων Θεωρητικού Μέρους καθώς και των Αξιολογητών Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης 1ης περιόδου Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Εισηγείται α) Την Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας και την απόδοση Κωδικού Πιστοποίησης των παρακάτω υποψηφίων οι οποίοι συμμετείχαν στις Εξετάσεις Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους για την Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1 ης περιόδου 2015, ως εξής: Αρ. Εισηγητι κού Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατρός Τελικός Βαθμός Θεωρητικού Μέρους 1 SCHOLL MARIA URSULA WOLF RUDIGER 13 2 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΥΡΩΠΗ - ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΗΡΑΚΛΗΣ 13 Τελικό Αποτέλεσμα Πρακτικού Μέρους Α.Π. Αίτησης Πιστοποίησης Κωδικός Πιστοποίησης Μικροδιδασκαλίας EB27270 Μικροδιδασκαλίας EB

3 3 ΑΒΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 17 4 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑΣ 14 5 ΑΓΑΠΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 19 6 ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 16 7 ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15 8 ΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 13 9 ΑΓΓΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΔΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΖΙΖΑΥ ΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙΒΑΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΪΛΑΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 Μικροδιδασκαλίας EB28237 Μικροδιδασκαλίας EB29469 Μικροδιδασκαλίας EB28430 Μικροδιδασκαλίας EB21595 Μικροδιδασκαλίας EB29831 Μικροδιδασκαλίας EB23046 Μικροδιδασκαλίας EB29028 Μικροδιδασκαλίας EB26639 Μικροδιδασκαλίας EB27188 Μικροδιδασκαλίας EB28613 Μικροδιδασκαλίας EB14154 Μικροδιδασκαλίας EB30287 Μικροδιδασκαλίας EB28635 Μικροδιδασκαλίας EB26330 Μικροδιδασκαλίας EB30223 Μικροδιδασκαλίας EB28239 Μικροδιδασκαλίας EB26986 Μικροδιδασκαλίας EB29323 Μικροδιδασκαλίας EB26854 Μικροδιδασκαλίας EB28994 Μικροδιδασκαλίας EB28048 Μικροδιδασκαλίας EB26910 Μικροδιδασκαλίας EB16964 Μικροδιδασκαλίας EB26484 Μικροδιδασκαλίας EB27238 Μικροδιδασκαλίας EB29897 Μικροδιδασκαλίας EB29678 Μικροδιδασκαλίας EB28134 Μικροδιδασκαλίας EB

4 32 ΑΚΡΙΒΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΑΜΙΣΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΒΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΒΑΝΟΣ ΡΑΥΜΟΝΔΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΕΞΑΚΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ ΣΥΜΕΩΝ ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΛΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΗΛΙΑΣ ΑΛΗΦΡΑΓΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΙΜΗΣΗ ΡΕΝΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΜΑΛΙΩΤΟΥ ΜΑΡΘΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΛΤΟΥΒΑ ΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 14 Μικροδιδασκαλίας EB28984 Μικροδιδασκαλίας EB25658 Μικροδιδασκαλίας EB27887 Μικροδιδασκαλίας EB24894 Μικροδιδασκαλίας EB25884 Μικροδιδασκαλίας EB27377 Μικροδιδασκαλίας EB27871 Μικροδιδασκαλίας EB29449 Μικροδιδασκαλίας EB26065 Μικροδιδασκαλίας EB17516 Μικροδιδασκαλίας EB25521 Μικροδιδασκαλίας EB27556 Μικροδιδασκαλίας EB27837 Μικροδιδασκαλίας EB17611 Μικροδιδασκαλίας EB27720 Μικροδιδασκαλίας EB28880 Μικροδιδασκαλίας EB26518 Μικροδιδασκαλίας EB19565 Μικροδιδασκαλίας EB1178 Μικροδιδασκαλίας EB26283 Μικροδιδασκαλίας EB27718 Μικροδιδασκαλίας EB26075 Μικροδιδασκαλίας EB28191 Μικροδιδασκαλίας EB17459 Μικροδιδασκαλίας EB25896 Μικροδιδασκαλίας EB28369 Μικροδιδασκαλίας EB27856 Μικροδιδασκαλίας EB20706 Μικροδιδασκαλίας EB

5 61 ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΜΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΜΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ Σ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 16 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ Υ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 13 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ Υ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΑΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΙΜΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17 Μικροδιδασκαλίας EB10822 Μικροδιδασκαλίας EB21347 Μικροδιδασκαλίας EB21270 Μικροδιδασκαλίας EB27781 Μικροδιδασκαλίας EB29290 Μικροδιδασκαλίας EB27978 Μικροδιδασκαλίας EB27594 Μικροδιδασκαλίας EB26965 Μικροδιδασκαλίας EB18549 Μικροδιδασκαλίας EB27833 Μικροδιδασκαλίας EB30247 Μικροδιδασκαλίας EB28089 Μικροδιδασκαλίας EB26886 Μικροδιδασκαλίας EB28295 Μικροδιδασκαλίας EB26542 Μικροδιδασκαλίας EB28664 Μικροδιδασκαλίας EB20778 Μικροδιδασκαλίας EB17569 Μικροδιδασκαλίας EB30160 Μικροδιδασκαλίας EB27512 Μικροδιδασκαλίας EB27263 Μικροδιδασκαλίας EB28173 Μικροδιδασκαλίας EB29567 Μικροδιδασκαλίας EB25751 Μικροδιδασκαλίας EB26740 Μικροδιδασκαλίας EB29836 Μικροδιδασκαλίας EB29646 Μικροδιδασκαλίας EB26822 Μικροδιδασκαλίας EB

6 90 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΘΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΞΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΠΑΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΙΜΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΓΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ- ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΝΤΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10 Μικροδιδασκαλίας EB28993 Μικροδιδασκαλίας EB28461 Μικροδιδασκαλίας EB23907 Μικροδιδασκαλίας EB26175 Μικροδιδασκαλίας EB28719 Μικροδιδασκαλίας EB28590 Μικροδιδασκαλίας EB27634 Μικροδιδασκαλίας EB29825 Μικροδιδασκαλίας EB29500 Μικροδιδασκαλίας EB27608 Μικροδιδασκαλίας EB26504 Μικροδιδασκαλίας EB19963 Μικροδιδασκαλίας EB29150 Μικροδιδασκαλίας EB26314 Μικροδιδασκαλίας EB30159 Μικροδιδασκαλίας EB26471 Μικροδιδασκαλίας EB28963 Μικροδιδασκαλίας EB27583 Μικροδιδασκαλίας EB28402 Μικροδιδασκαλίας EB26499 Μικροδιδασκαλίας EB30046 Μικροδιδασκαλίας EB29117 Μικροδιδασκαλίας EB28150 Μικροδιδασκαλίας EB26942 Μικροδιδασκαλίας EB28934 Μικροδιδασκαλίας EB24431 Μικροδιδασκαλίας EB26922 Μικροδιδασκαλίας EB29484 Μικροδιδασκαλίας EB

7 120 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΘΕΚΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΣΗΦ ΑΡΙΣΤΟΓΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΟΥΚΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΧΟΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΥΜΕΩΝ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΛΑΜ ΕΥΔΟΞΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΤΡΑΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΣΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΣΑΛΑΚΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΥΓΕΡΙΔΟΥ ΜΕΝΕΞΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ Σ ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13 Μικροδιδασκαλίας EB24347 Μικροδιδασκαλίας EB23767 Μικροδιδασκαλίας EB26684 Μικροδιδασκαλίας EB29022 Μικροδιδασκαλίας EB28403 Μικροδιδασκαλίας EB26825 Μικροδιδασκαλίας EB28786 Μικροδιδασκαλίας EB27192 Μικροδιδασκαλίας EB26810 Μικροδιδασκαλίας EB25805 Μικροδιδασκαλίας EB24133 Μικροδιδασκαλίας EB27728 Μικροδιδασκαλίας EB26899 Μικροδιδασκαλίας EB26655 Μικροδιδασκαλίας EB29851 Μικροδιδασκαλίας EB28423 Μικροδιδασκαλίας EB28975 Μικροδιδασκαλίας EB27006 Μικροδιδασκαλίας EB27179 Μικροδιδασκαλίας EB30312 Μικροδιδασκαλίας EB28702 Μικροδιδασκαλίας EB30319 Μικροδιδασκαλίας EB27463 Μικροδιδασκαλίας EB26338 Μικροδιδασκαλίας EB26488 Μικροδιδασκαλίας EB27807 Μικροδιδασκαλίας EB28853 Μικροδιδασκαλίας EB20524 Μικροδιδασκαλίας EB

8 149 ΑΧΜΕΤ ΑΙΧΑΝ ΡΕΣΗΤ ΒΑΒΟΥΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΓΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΓΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΪΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΚΟΥΦΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΚΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΛΑΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΗΛΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΝΙΗΛ ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΒΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΔΑΚΑ ΣΤΕΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11 Μικροδιδασκαλίας EB27573 Μικροδιδασκαλίας EB26711 Μικροδιδασκαλίας EB27291 Μικροδιδασκαλίας EB28406 Μικροδιδασκαλίας EB18576 Μικροδιδασκαλίας EB27831 Μικροδιδασκαλίας EB18985 Μικροδιδασκαλίας EB27768 Μικροδιδασκαλίας EB26800 Μικροδιδασκαλίας EB28979 Μικροδιδασκαλίας EB26804 Μικροδιδασκαλίας EB26205 Μικροδιδασκαλίας EB29679 Μικροδιδασκαλίας EB25931 Μικροδιδασκαλίας EB28210 Μικροδιδασκαλίας EB28944 Μικροδιδασκαλίας EB28170 Μικροδιδασκαλίας EB29963 Μικροδιδασκαλίας EB23670 Μικροδιδασκαλίας EB21735 Μικροδιδασκαλίας EB26586 Μικροδιδασκαλίας EB27922 Μικροδιδασκαλίας EB29747 Μικροδιδασκαλίας EB26347 Μικροδιδασκαλίας EB22832 Μικροδιδασκαλίας EB23879 Μικροδιδασκαλίας EB20861 Μικροδιδασκαλίας EB23473 Μικροδιδασκαλίας EB

9 178 ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΚΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΡΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΙΓΚΛΑΣ ΚΑΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΚΕΛΙΔΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΙΤΣΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΣΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 Μικροδιδασκαλίας EB28683 Μικροδιδασκαλίας EB24158 Μικροδιδασκαλίας EB19345 Μικροδιδασκαλίας EB15670 Μικροδιδασκαλίας EB27182 Μικροδιδασκαλίας EB23900 Μικροδιδασκαλίας EB27403 Μικροδιδασκαλίας EB27687 Μικροδιδασκαλίας EB29889 Μικροδιδασκαλίας EB29128 Μικροδιδασκαλίας EB25340 Μικροδιδασκαλίας EB26324 Μικροδιδασκαλίας EB27146 Μικροδιδασκαλίας EB26966 Μικροδιδασκαλίας EB29336 Μικροδιδασκαλίας EB25822 Μικροδιδασκαλίας EB30099 Μικροδιδασκαλίας EB29715 Μικροδιδασκαλίας EB27841 Μικροδιδασκαλίας EB26037 Μικροδιδασκαλίας EB29399 Μικροδιδασκαλίας EB17139 Μικροδιδασκαλίας EB19754 Μικροδιδασκαλίας EB17597 Μικροδιδασκαλίας EB27359 Μικροδιδασκαλίας EB23984 Μικροδιδασκαλίας EB29929 Μικροδιδασκαλίας EB28300 Μικροδιδασκαλίας EB

10 207 ΒΛΑΧΑΒΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΕΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΗΤΑΣ ΒΛΑΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΔΑΚΗ ΖΩΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΟΓΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΛΤΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΡΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΣΚΙΔΟΥ- ΓΑΛΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΣΝΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΖΑΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΥΖΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ- ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΡΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΤΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΟΝΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΖΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 15 Μικροδιδασκαλίας EB28355 Μικροδιδασκαλίας EB29302 Μικροδιδασκαλίας EB26559 Μικροδιδασκαλίας EB24832 Μικροδιδασκαλίας EB30043 Μικροδιδασκαλίας EB29526 Μικροδιδασκαλίας EB27025 Μικροδιδασκαλίας EB18915 Μικροδιδασκαλίας EB26358 Μικροδιδασκαλίας EB26242 Μικροδιδασκαλίας EB28069 Μικροδιδασκαλίας EB20065 Μικροδιδασκαλίας EB23311 Μικροδιδασκαλίας EB27009 Μικροδιδασκαλίας EB20759 Μικροδιδασκαλίας EB28914 Μικροδιδασκαλίας EB28372 Μικροδιδασκαλίας EB29346 Μικροδιδασκαλίας EB27122 Μικροδιδασκαλίας EB26995 Μικροδιδασκαλίας EB29672 Μικροδιδασκαλίας EB25981 Μικροδιδασκαλίας EB26790 Μικροδιδασκαλίας EB25894 Μικροδιδασκαλίας EB29229 Μικροδιδασκαλίας EB15206 Μικροδιδασκαλίας EB27971 Μικροδιδασκαλίας EB20489 Μικροδιδασκαλίας EB

11 236 ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΖΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΛΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΜΒΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΑΡΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΡΔΑΝΗ ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΕΝΝΑΤΑ ΜΙΚΕΛΑΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΕΝΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 Μικροδιδασκαλίας EB25781 Μικροδιδασκαλίας EB26152 Μικροδιδασκαλίας EB27022 Μικροδιδασκαλίας EB29681 Μικροδιδασκαλίας EB30067 Μικροδιδασκαλίας EB26811 Μικροδιδασκαλίας EB28283 Μικροδιδασκαλίας EB27240 Μικροδιδασκαλίας EB28727 Μικροδιδασκαλίας EB26710 Μικροδιδασκαλίας EB28722 Μικροδιδασκαλίας EB26585 Μικροδιδασκαλίας EB28230 Μικροδιδασκαλίας EB25909 Μικροδιδασκαλίας EB25322 Μικροδιδασκαλίας EB28755 Μικροδιδασκαλίας EB25745 Μικροδιδασκαλίας EB28165 Μικροδιδασκαλίας EB21728 Μικροδιδασκαλίας EB28387 Μικροδιδασκαλίας EB26548 Μικροδιδασκαλίας EB27142 Μικροδιδασκαλίας EB26953 Μικροδιδασκαλίας EB27195 Μικροδιδασκαλίας EB27667 Μικροδιδασκαλίας EB20223 Μικροδιδασκαλίας EB28119 Μικροδιδασκαλίας EB27617 Μικροδιδασκαλίας EB

12 265 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ΘΕΟΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΛΑΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΛΙΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΓΚΑΛΗΣ - ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΟΣΜΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 13 Μικροδιδασκαλίας EB29342 Μικροδιδασκαλίας EB19911 Μικροδιδασκαλίας EB28756 Μικροδιδασκαλίας EB25592 Μικροδιδασκαλίας EB28985 Μικροδιδασκαλίας EB26421 Μικροδιδασκαλίας EB27088 Μικροδιδασκαλίας EB28521 Μικροδιδασκαλίας EB29395 Μικροδιδασκαλίας EB28074 Μικροδιδασκαλίας EB25885 Μικροδιδασκαλίας EB29533 Μικροδιδασκαλίας EB21899 Μικροδιδασκαλίας EB26327 Μικροδιδασκαλίας EB21415 Μικροδιδασκαλίας EB23973 Μικροδιδασκαλίας EB29063 Μικροδιδασκαλίας EB27147 Μικροδιδασκαλίας EB24337 Μικροδιδασκαλίας EB27101 Μικροδιδασκαλίας EB28894 Μικροδιδασκαλίας EB15261 Μικροδιδασκαλίας EB30088 Μικροδιδασκαλίας EB25770 Μικροδιδασκαλίας EB18744 Μικροδιδασκαλίας EB27850 Μικροδιδασκαλίας EB23554 Μικροδιδασκαλίας EB28098 Μικροδιδασκαλίας EB

13 294 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΓΙΑΧΟΥΝΤΟΥΔΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ Α ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΓΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΟΛΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΩΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΒΑΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΚΑΒΕΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΙΤΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΑΙΤΑΤΖΗ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΑ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΗΡΙΟΣ ΓΚΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΟΥ ΑΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΝΤΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ- ΑΡΑΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΕΦΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ ΕΛΕΝΑ ΦΑΙΔΩΝ ΓΚΑΤΖΗΡΟΥΛΗ ΘΕΟΦΑΝΩ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 Μικροδιδασκαλίας EB28204 Μικροδιδασκαλίας EB28455 Μικροδιδασκαλίας EB26435 Μικροδιδασκαλίας EB26533 Μικροδιδασκαλίας EB30225 Μικροδιδασκαλίας EB25927 Μικροδιδασκαλίας EB28153 Μικροδιδασκαλίας EB27800 Μικροδιδασκαλίας EB26815 Μικροδιδασκαλίας EB26731 Μικροδιδασκαλίας EB29199 Μικροδιδασκαλίας EB26600 Μικροδιδασκαλίας EB29219 Μικροδιδασκαλίας EB23649 Μικροδιδασκαλίας EB24188 Μικροδιδασκαλίας EB18700 Μικροδιδασκαλίας EB27631 Μικροδιδασκαλίας EB26803 Μικροδιδασκαλίας EB27171 Μικροδιδασκαλίας EB29368 Μικροδιδασκαλίας EB26174 Μικροδιδασκαλίας EB29790 Μικροδιδασκαλίας EB26844 Μικροδιδασκαλίας EB27184 Μικροδιδασκαλίας EB29724 Μικροδιδασκαλίας EB28306 Μικροδιδασκαλίας EB27878 Μικροδιδασκαλίας EB26933 Μικροδιδασκαλίας EB

14 323 ΓΚΑΤΖΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΤΖΟΦΛΙΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΒΟΡΚΙΑΝ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΑΜΒΕΛ ΓΚΕΜΙΣΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΖΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΙΛΙΡΗ ΑΡΓΥΡΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΙΟΥΖΕΠΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΩΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΛΩΝΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΚΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΓΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΓΚΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΡΟΥΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΛΑΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΛΗΓΟΡΗ ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΛΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΛΥΚΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 19 Μικροδιδασκαλίας EB21041 Μικροδιδασκαλίας EB29275 Μικροδιδασκαλίας EB27515 Μικροδιδασκαλίας EB29792 Μικροδιδασκαλίας EB17447 Μικροδιδασκαλίας EB26102 Μικροδιδασκαλίας EB28991 Μικροδιδασκαλίας EB26185 Μικροδιδασκαλίας EB24192 Μικροδιδασκαλίας EB25949 Μικροδιδασκαλίας EB29159 Μικροδιδασκαλίας EB30211 Μικροδιδασκαλίας EB26756 Μικροδιδασκαλίας EB27161 Μικροδιδασκαλίας EB27141 Μικροδιδασκαλίας EB25820 Μικροδιδασκαλίας EB21251 Μικροδιδασκαλίας EB26766 Μικροδιδασκαλίας EB29875 Μικροδιδασκαλίας EB27557 Μικροδιδασκαλίας EB28186 Μικροδιδασκαλίας EB21427 Μικροδιδασκαλίας EB27894 Μικροδιδασκαλίας EB26006 Μικροδιδασκαλίας EB28532 Μικροδιδασκαλίας EB25886 Μικροδιδασκαλίας EB27952 Μικροδιδασκαλίας EB28710 Μικροδιδασκαλίας EB

15 352 ΓΟΥΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΓΟΥΡΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΣΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΓΟΥΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΥΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΑΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΠΟΒΑ ΑΘΗΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΑΨΑ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΨΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΙΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΙΒΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΟΥΙΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΩΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΓΚΟΓΛΟΥ ΦΑΙΔΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΕΥΡΩΠΗ-ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΑΥΙΔ 16 Μικροδιδασκαλίας EB25921 Μικροδιδασκαλίας EB27027 Μικροδιδασκαλίας EB28723 Μικροδιδασκαλίας EB26540 Μικροδιδασκαλίας EB29587 Μικροδιδασκαλίας EB26842 Μικροδιδασκαλίας EB28259 Μικροδιδασκαλίας EB27443 Μικροδιδασκαλίας EB28647 Μικροδιδασκαλίας EB26497 Μικροδιδασκαλίας EB27741 Μικροδιδασκαλίας EB28220 Μικροδιδασκαλίας EB27174 Μικροδιδασκαλίας EB28884 Μικροδιδασκαλίας EB29939 Μικροδιδασκαλίας EB26697 Μικροδιδασκαλίας EB29322 Μικροδιδασκαλίας EB27813 Μικροδιδασκαλίας EB29333 Μικροδιδασκαλίας EB28435 Μικροδιδασκαλίας EB28871 Μικροδιδασκαλίας EB29181 Μικροδιδασκαλίας EB13357 Μικροδιδασκαλίας EB30016 Μικροδιδασκαλίας EB26743 Μικροδιδασκαλίας EB27635 Μικροδιδασκαλίας EB27320 Μικροδιδασκαλίας EB29814 Μικροδιδασκαλίας EB

16 381 ΔΑΜΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΝΑΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΠΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΙΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΦΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΒΡΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΓΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 393 ΔΕΛΗΜΑΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ Α ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 ΑΝΤΩΝΙΟΣ- ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΦΩΤΙΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΕΡΤΗΣ ΔΕΝΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΡΒΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΝΑΣ ΔΗΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΘΩΜΑΗ ΕΡΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΥΡΡΟΣ 17 Μικροδιδασκαλίας EB25799 Μικροδιδασκαλίας EB26176 Μικροδιδασκαλίας EB28345 Μικροδιδασκαλίας EB28802 Μικροδιδασκαλίας EB20071 Μικροδιδασκαλίας EB28093 Μικροδιδασκαλίας EB22380 Μικροδιδασκαλίας EB28516 Μικροδιδασκαλίας EB26619 Μικροδιδασκαλίας EB27927 Μικροδιδασκαλίας EB24614 Μικροδιδασκαλίας EB28145 Μικροδιδασκαλίας EB29361 Μικροδιδασκαλίας EB26833 Μικροδιδασκαλίας EB26377 Μικροδιδασκαλίας EB27727 Μικροδιδασκαλίας EB28878 Μικροδιδασκαλίας EB28992 Μικροδιδασκαλίας EB27441 Μικροδιδασκαλίας EB28112 Μικροδιδασκαλίας EB27311 Μικροδιδασκαλίας EB26774 Μικροδιδασκαλίας EB27436 Μικροδιδασκαλίας EB26225 Μικροδιδασκαλίας EB28335 Μικροδιδασκαλίας EB28452 Μικροδιδασκαλίας EB26808 Μικροδιδασκαλίας EB26582 Μικροδιδασκαλίας EB

17 410 ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΛΑΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΗΣΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΒΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΝΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΟΒΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΓΡΑΝΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΟΣ ΔΟΛΑΠΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΡΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΒΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΗΛΙΑΣ 13 Μικροδιδασκαλίας EB28988 Μικροδιδασκαλίας EB28029 Μικροδιδασκαλίας EB21453 Μικροδιδασκαλίας EB29972 Μικροδιδασκαλίας EB26137 Μικροδιδασκαλίας EB27578 Μικροδιδασκαλίας EB29959 Μικροδιδασκαλίας EB28331 Μικροδιδασκαλίας EB23525 Μικροδιδασκαλίας EB28580 Μικροδιδασκαλίας EB27799 Μικροδιδασκαλίας EB19483 Μικροδιδασκαλίας EB26979 Μικροδιδασκαλίας EB27580 Μικροδιδασκαλίας EB20587 Μικροδιδασκαλίας EB29754 Μικροδιδασκαλίας EB14056 Μικροδιδασκαλίας EB26173 Μικροδιδασκαλίας EB25110 Μικροδιδασκαλίας EB28926 Μικροδιδασκαλίας EB22056 Μικροδιδασκαλίας EB25755 Μικροδιδασκαλίας EB00451 Μικροδιδασκαλίας EB18185 Μικροδιδασκαλίας EB26675 Μικροδιδασκαλίας EB17785 Μικροδιδασκαλίας EB27592 Μικροδιδασκαλίας EB27335 Μικροδιδασκαλίας EB

18 439 ΔΟΥΓΙΑ ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΕΛΙΝΑ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΟΥΛΑΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΥΛΑΜΗ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩ Ν ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΥΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΔΡΑΓΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΡΑΓΩΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΑΚΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΜΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΕΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΡΙΧΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΥΜΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΚΕΤΖΙΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 13 Μικροδιδασκαλίας EB28278 Μικροδιδασκαλίας EB21391 Μικροδιδασκαλίας EB26523 Μικροδιδασκαλίας EB28473 Μικροδιδασκαλίας EB27416 Μικροδιδασκαλίας EB09043 Μικροδιδασκαλίας EB29057 Μικροδιδασκαλίας EB21443 Μικροδιδασκαλίας EB25780 Μικροδιδασκαλίας EB29819 Μικροδιδασκαλίας EB29321 Μικροδιδασκαλίας EB25555 Μικροδιδασκαλίας EB26613 Μικροδιδασκαλίας EB27591 Μικροδιδασκαλίας EB29501 Μικροδιδασκαλίας EB26765 Μικροδιδασκαλίας EB18422 Μικροδιδασκαλίας EB26591 Μικροδιδασκαλίας EB27998 Μικροδιδασκαλίας EB30193 Μικροδιδασκαλίας EB27391 Μικροδιδασκαλίας EB29471 Μικροδιδασκαλίας EB27344 Μικροδιδασκαλίας EB29532 Μικροδιδασκαλίας EB28829 Μικροδιδασκαλίας EB30010 Μικροδιδασκαλίας EB28274 Μικροδιδασκαλίας EB29635 Μικροδιδασκαλίας EB

19 468 ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΚΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΒΡΑ ΕΥΡΥΝΟΜΗ ΠΕΤΡΟΣ ΖΑΒΡΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΑΡΗ ΑΓΛΑΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΓΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΓΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΓΚΟΤΣΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΑΓΚΟΥΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΖΑΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΜΠΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΜΠΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΑΜΠΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΜΠΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΠΑΝΤΗ ΑΘΗΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΑΡΜΠΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΡΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΗΦΕΝΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΛΟΥΚΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18 Μικροδιδασκαλίας EB26244 Μικροδιδασκαλίας EB28663 Μικροδιδασκαλίας EB26989 Μικροδιδασκαλίας EB18816 Μικροδιδασκαλίας EB26136 Μικροδιδασκαλίας EB25732 Μικροδιδασκαλίας EB28023 Μικροδιδασκαλίας EB27353 Μικροδιδασκαλίας EB29539 Μικροδιδασκαλίας EB27740 Μικροδιδασκαλίας EB26999 Μικροδιδασκαλίας EB28004 Μικροδιδασκαλίας EB19421 Μικροδιδασκαλίας EB28619 Μικροδιδασκαλίας EB29788 Μικροδιδασκαλίας EB28827 Μικροδιδασκαλίας EB27371 Μικροδιδασκαλίας EB28180 Μικροδιδασκαλίας EB26474 Μικροδιδασκαλίας EB27916 Μικροδιδασκαλίας EB27420 Μικροδιδασκαλίας EB29499 Μικροδιδασκαλίας EB26665 Μικροδιδασκαλίας EB27852 Μικροδιδασκαλίας EB16356 Μικροδιδασκαλίας EB25740 Μικροδιδασκαλίας EB29433 Μικροδιδασκαλίας EB27653 Μικροδιδασκαλίας EB

20 497 ΖΑΧΙΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΜΑΝΟΓΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΙΜΠΕΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΛΙΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΗΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ ΕΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΙΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΙΟΥΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΙΧΝΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΟΛΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΜΠΟΥΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΡΜΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΥΓΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΩΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 Μικροδιδασκαλίας EB28421 Μικροδιδασκαλίας EB25815 Μικροδιδασκαλίας EB28113 Μικροδιδασκαλίας EB29053 Μικροδιδασκαλίας EB27415 Μικροδιδασκαλίας EB27434 Μικροδιδασκαλίας EB29632 Μικροδιδασκαλίας EB29772 Μικροδιδασκαλίας EB25561 Μικροδιδασκαλίας EB28868 Μικροδιδασκαλίας EB23401 Μικροδιδασκαλίας EB26775 Μικροδιδασκαλίας EB28687 Μικροδιδασκαλίας EB26043 Μικροδιδασκαλίας EB20441 Μικροδιδασκαλίας EB12806 Μικροδιδασκαλίας EB26620 Μικροδιδασκαλίας EB26059 Μικροδιδασκαλίας EB23859 Μικροδιδασκαλίας EB29259 Μικροδιδασκαλίας EB26695 Μικροδιδασκαλίας EB27808 Μικροδιδασκαλίας EB30260 Μικροδιδασκαλίας EB20302 Μικροδιδασκαλίας EB28032 Μικροδιδασκαλίας EB28531 Μικροδιδασκαλίας EB22206 Μικροδιδασκαλίας EB25695 Μικροδιδασκαλίας EB

21 526 ΖΩΙΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΤΟ ΕΝΤΕΛΑ ΚΟΣΜΑ ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΛΙΑΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΣΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΜΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟ Υ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟ Υ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 17 Μικροδιδασκαλίας EB29842 Μικροδιδασκαλίας EB26469 Μικροδιδασκαλίας EB27518 Μικροδιδασκαλίας EB26932 Μικροδιδασκαλίας EB27148 Μικροδιδασκαλίας EB28253 Μικροδιδασκαλίας EB26728 Μικροδιδασκαλίας EB26198 Μικροδιδασκαλίας EB27834 Μικροδιδασκαλίας EB27012 Μικροδιδασκαλίας EB27624 Μικροδιδασκαλίας EB27498 Μικροδιδασκαλίας EB20012 Μικροδιδασκαλίας EB28214 Μικροδιδασκαλίας EB26319 Μικροδιδασκαλίας EB27354 Μικροδιδασκαλίας EB01870 Μικροδιδασκαλίας EB25353 Μικροδιδασκαλίας EB28766 Μικροδιδασκαλίας EB21319 Μικροδιδασκαλίας EB28101 Μικροδιδασκαλίας EB26162 Μικροδιδασκαλίας EB16066 Μικροδιδασκαλίας EB27524 Μικροδιδασκαλίας EB26164 Μικροδιδασκαλίας EB27370 Μικροδιδασκαλίας EB23417 Μικροδιδασκαλίας EB27293 Μικροδιδασκαλίας EB

22 555 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΡΜΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΘΩΔΗ ΑΜΑΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑ ΡΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΑΣΟΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΝΤΖΕ ΙΛΕΑΝΑ- ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΡΑΧΟΜΙΡ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΛΗ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΒΑΛΙΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ ΙΣΜΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΥ ΡΟΖΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 15 Μικροδιδασκαλίας EB28388 Μικροδιδασκαλίας EB29340 Μικροδιδασκαλίας EB29557 Μικροδιδασκαλίας EB28815 Μικροδιδασκαλίας EB26729 Μικροδιδασκαλίας EB27429 Μικροδιδασκαλίας EB27480 Μικροδιδασκαλίας EB26980 Μικροδιδασκαλίας EB30263 Μικροδιδασκαλίας EB27281 Μικροδιδασκαλίας EB20284 Μικροδιδασκαλίας EB25989 Μικροδιδασκαλίας EB27559 Μικροδιδασκαλίας EB29145 Μικροδιδασκαλίας EB29209 Μικροδιδασκαλίας EB28398 Μικροδιδασκαλίας EB26762 Μικροδιδασκαλίας EB27843 Μικροδιδασκαλίας EB29554 Μικροδιδασκαλίας EB27092 Μικροδιδασκαλίας EB25720 Μικροδιδασκαλίας EB27099 Μικροδιδασκαλίας EB25710 Μικροδιδασκαλίας EB27759 Μικροδιδασκαλίας EB23076 Μικροδιδασκαλίας EB30289 Μικροδιδασκαλίας EB25725 Μικροδιδασκαλίας EB26805 Μικροδιδασκαλίας EB

23 584 ΚΑΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΑΓΙΟΓΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΖΑ ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΖΑΚΟΥ ΦΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΑΡΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΚΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΑΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩ Ν ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΛΛΙΑΝΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 11 Μικροδιδασκαλίας EB27061 Μικροδιδασκαλίας EB28628 Μικροδιδασκαλίας EB27710 Μικροδιδασκαλίας EB26320 Μικροδιδασκαλίας EB27471 Μικροδιδασκαλίας EB27075 Μικροδιδασκαλίας EB28639 Μικροδιδασκαλίας EB27328 Μικροδιδασκαλίας EB27097 Μικροδιδασκαλίας EB25818 Μικροδιδασκαλίας EB26306 Μικροδιδασκαλίας EB26696 Μικροδιδασκαλίας EB23690 Μικροδιδασκαλίας EB16961 Μικροδιδασκαλίας EB28009 Μικροδιδασκαλίας EB27221 Μικροδιδασκαλίας EB28015 Μικροδιδασκαλίας EB30023 Μικροδιδασκαλίας EB22725 Μικροδιδασκαλίας EB26240 Μικροδιδασκαλίας EB27706 Μικροδιδασκαλίας EB28222 Μικροδιδασκαλίας EB28690 Μικροδιδασκαλίας EB26816 Μικροδιδασκαλίας EB27961 Μικροδιδασκαλίας EB28292 Μικροδιδασκαλίας EB26735 Μικροδιδασκαλίας EB29848 Μικροδιδασκαλίας EB

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Π/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΤΕ με αναφορά στο χρόνο πιστοποίησης

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΤΕ με αναφορά στο χρόνο πιστοποίησης ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΤΕ με αναφορά στο χρόνο πιστοποίησης Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα του συνόλου των φυσικών προσώπων τα οποία είναι κάτοχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013-14 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013-14 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΑΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 594092 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Γ Αθήνας (Π.Ε.) Όχι 53,32 2 ΑΒΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 552897 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Ζακύνθου (Π.Ε.) Όχι 150,14 3 ΑΒΡΑΜΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΡΑΤΗΣ Δ. ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011-12 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

ΜΠΡΑΤΗΣ Δ. ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011-12 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΜΠΡΑΤΗΣ Δ. ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011-12 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ Α.Μ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37. Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37. Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr Μαρούσι,28/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Αθήνα, 26.03.2015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα ονόματα του συνόλου των φυσικών προσώπων τα οποία είναι κάτοχοι του πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΘΕΟΔΩΡΟΣ 7 ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ. 700955 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Γ Αθήνας (Π.Ε.) Όχι 44,4

ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΘΕΟΔΩΡΟΣ 7 ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ. 700955 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Γ Αθήνας (Π.Ε.) Όχι 44,4 1 ΑΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 594092 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Γ Αθήνας (Π.Ε.) Όχι 53,32 2 ΑΒΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 552897 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Ζακύνθου (Π.Ε.) Όχι 150,14 3 ΑΒΡΑΜΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37. Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37. Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E mail: press@minedu.gov.gr Μαρούσι,28/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.τ.Ε. (Κοινή Απόφαση Ε.Κ. & Τ. τ. Ε. 3130/19.7.2006 (ΦΕΚ B 1114/16.8.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.τ.Ε. (Κοινή Απόφαση Ε.Κ. & Τ. τ. Ε. 3130/19.7.2006 (ΦΕΚ B 1114/16.8. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.τ.Ε. (Κοινή Απόφαση Ε.Κ. & Τ. τ. Ε. 3130/19.7.2006 (ΦΕΚ B 1114/16.8.2006) Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα ονόματα των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

AM ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

AM ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 702469 PETKOVA NONKA IVAN (025) ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Όχι 25,44 (1903) Γ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) 211666 ΑΒΕΛΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ Όχι 101,1 (2301) Α Καστοριάς (Δ.Ε.) 180997 ΑΒΡΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΜ/3/2013 ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 130

ΤΕΛΙΚΟΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΜ/3/2013 ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 130 ΤΕΛΙΚΟΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΜ/3/2013 ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 130 Α/Α ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ AMKA 1 ΑΒΔΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 30076501987 3507

Διαβάστε περισσότερα

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ ΠΥΣΠΕ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 VELASTI ARIANNA ANTON ΑΓΓΛΙΚ. Δ/ΝΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 9.

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ ΠΥΣΠΕ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 VELASTI ARIANNA ANTON ΑΓΓΛΙΚ. Δ/ΝΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 9. Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ ΠΥΣΠΕ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 VELASTI ARIANNA ANTON ΑΓΓΛΙΚ. Δ/ΝΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 9.16 2 ΑΒΔΕΛΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΑΣΚΑΛ. 2-Ο ΓΡ.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΑΒΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 620724 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Β ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 60,1 2 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΛΑΖΑΡΟΣ 620541 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Όχι 38,19 3 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 601446 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012-13 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012-13 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012-13 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΜ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓ. ΜΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2015

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ------- Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔA Β3 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 1 5277 ΑΒΔΕΛΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΩΑΝΝ ΑΙΚΑΤ ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ- 14070235 726 02/07 2 6816 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΒΑΣΙΛ ΦΩΤΕΙ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ. 14069397

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΜ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓ. ΜΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΜ/3/2013 ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 130 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΜ/3/2013 ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 130 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΜ/3/2013 ΜΕΓΙΣΤΗ 130 Α/Α ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ AMKA 1 ΑΒΔΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 30076501987 3507 ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1 500 ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 7,96 ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 40 7,96 ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 40 2 6 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7,05 ΟΧΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 0 7,05 ΟΧΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΜ/3/2013 ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 130

ΤΕΛΙΚΟΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΜ/3/2013 ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 130 ΤΕΛΙΚΟΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΜ/3/2013 ΜΕΓΙΣΤΗ 130 Α/Α ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ AMKA 1 ΑΒΔΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 30076501987 3507 2 3 4 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΜ/3/2013 ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 130

ΤΕΛΙΚΟΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΜ/3/2013 ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 130 ΤΕΛΙΚΟΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΜ/3/2013 ΜΕΓΙΣΤΗ 130 Α/Α ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ AMKA 1 ΑΒΔΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 30076501987 3507 2 3 4 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2012 A/A Α.Μ. EΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2012 A/A Α.Μ. EΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ αλφαβητική Μάιος 2012 A/A Α.Μ. EΠΙΘΕΤΟ 1 8373 ASFOUR HANNA H ΟΠΑΦ 10 2011 11.679 506 6,4 2 8580 AVCIERI VEDAT V ΣΛΑΜ 3 2012 356 25 0,6 3 7446 BONZANINI GIUSEPPE G ΑΟΜΨ 4 2011 2.555 28 1,0 4 8966

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5/2013 (ΦΕΚ 2999/τ. Β'/26.11.2013 & 3036/τ. Β'/29.11.2013) ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5/2013 (ΦΕΚ 2999/τ. Β'/26.11.2013 & 3036/τ. Β'/29.11.2013) ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5/2013 (ΦΕΚ 2999/τ. Β'/26.11.2013 & 3036/τ. Β'/29.11.2013) ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 1 ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 15/06/2012

ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 15/06/2012 ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα 15/06/2012 Αριθμ. Πρωτ. Φ09/92 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ H ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΤΡΩΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5/2013 (ΦΕΚ 2999/τ. Β'/26.11.2013 & 3036/τ. Β'/29.11.2013 ) ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5/2013 (ΦΕΚ 2999/τ. Β'/26.11.2013 & 3036/τ. Β'/29.11.2013 ) ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5/2013 (ΦΕΚ 2999/τ. Β'/26.11.2013 & 3036/τ. Β'/29.11.2013 ) ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Κ.Ε.Ε. IV (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΙΔΕΚΕ 134/5-10-2006 - ΑΝΑΡΤΗΣΗ 9-10-2006) ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Κ.Ε.Ε. IV (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΙΔΕΚΕ 134/5-10-2006 - ΑΝΑΡΤΗΣΗ 9-10-2006) ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ KOX 6.202B/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ KOX 6.202B/1/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ARENDS (ΑΡΕΝΤΣ) GERALD (ΤΣΕΡΑΛΝΤ) GUNDOLF KATHARINA BAMFORTH ΜΠΑΜΦΟΡΘ JAMES NICHOLAS ΤΖΕΙΜΣ ΝΙΚΟΛΑΣ DAVID NICHOLAS DIANE BARTOLINI ΜΠΑΡΤΟΛΙΝΙ FABIANA ΦΑΜΠΙΑΝΑ VITTORIO CARLA BATESON (ΜΠΕΙΤΣΟΝ) DOUGLAS(ΝΤΑΓΚΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α899-Ε75. Βαθμός ασφαλείας:

ΑΔΑ: 4Α899-Ε75. Βαθμός ασφαλείας: Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 16-09- 2011

Διαβάστε περισσότερα