ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Δέδε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Δέδε"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.E.Π. BAΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΓΔΙΛΕΛΗΣ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Δέδε ΤΗΛ ΑΘΗΝΑ, ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΠ/62446 Θέμα: Απόφαση της υπ αρ. 182/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 2: «Έγκριση αποτελεσμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1 ης περιόδου 2015» Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 24 Α / ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Την υπ. αρ /Γ1 (ΦΕΚ 407/τ. ΥΟΔΔ/ ) Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Λήξη της θητείας του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και ορισμός νέου. 3. Την υπ αριθμ. ΓΠ/20082/ Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ Β /2012) όπως ισχύει καθώς και την υπ αριθμ. Β/2387/ Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εξειδίκευση Μεθοδολογίας για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. ΔΠ/13515/ όμοια απόφαση και ισχύει, όπως κυρώθηκαν με την παρ. 12 του άρθρου 47 του Ν. 4624/2014 (Φ.Ε.Κ. 118 Α / ). 4. Την υπ. αρ. 4121/ απόφαση της 1ης Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης» με κωδικό MIS , στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ » της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». 5. Την υπ. αριθμ. ΔΠ/8622/ Απόφαση της 54ης συνεδρίασης του Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση Έκθεσης Υλοποίησης Υποέργου με ίδια μέσα για το ΤΔΠ «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης». 6. Το υπ αρ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π / έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με θέμα: «Διατύπωση Γνώμης για τη Δημοπράτηση του Υποέργου 4 «Εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης» της Πράξης [327955] «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης». 7. Το Υποέργο 4 του ΤΔ Πράξης με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ», καθώς και τη σχετική απόφαση επιχορήγησης με ίδια μέσα (ΑΠ 27650/ ). 8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α /2010). 9. Τις διατάξεις του Ν. 3979/ «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 130 τ. Α/2011), όπως ισχύει. 10. Την υπ αρ. πρωτ. ΔΠ/46230/ Απόφαση της υπ αρ. 170/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 16: «Κατάλογος Εξεταστικών Κέντρων για την υλοποίηση των εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1 ης περιόδου 2015».

2 11. Την υπ αρ. ΔΠ/46888/ απόφαση της υπ αρ. 170/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 15: «Επιλογή Αξιολογητών και Επιτηρητών των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης 1ης περιόδου 2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τις και 177/2015 Συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 12. Την υπ αρ. πρωτ. ΔΠ/48322/ Απόφαση της υπ αρ. 172/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 15: «Θέματα σχετικά με τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου Την υπ αρ. πρωτ. ΔΠ/49161/ Απόφαση της υπ αρ. 173/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 21: «Τροποποίηση της υπ. αρ. πρωτ.δπ/22351/ Απόφασης της 69ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 22: «Συγκρότηση Επιτροπής Εξετάσεων Εκπαιδευτικής Επάρκειας (Ε.Ε.Ε.ΕΠ.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 14. Την υπ αρ. πρωτ. ΔΠ/49931/ Απόφαση της υπ αρ. 174/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 18Β: «Συμπλήρωση της υπ αρ. πρωτ. ΔΠ/49161/ Απόφασης της 173 ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 21: «Τροποποίηση της υπ. αρ. πρωτ.δπ/22351/ Απόφασης της 69ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 22: «Συγκρότηση Επιτροπής Εξετάσεων Εκπαιδευτικής Επάρκειας (Ε.Ε.Ε.ΕΠ.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 15. Την υπ αρ. πρωτ. ΔΠ/49918/ Απόφαση της υπ αρ. 174/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 4: Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΠ/45224/ Απόφασης της υπ αρ. 169/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 19, ως προς τη Σύσταση και συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής για την επικουρία του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην διεξαγωγή των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου Την υπ αρ. πρωτ. ΔΠ/41714/ Απόφαση της υπ αρ. 167/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 14: «Προγραμματισμός εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου 2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τις 169 και 177/2015 Συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.». 17. Την υπ αρ. πρωτ. ΔΠ/45224/ Απόφαση της υπ αρ. 169/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 19: «Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΠ/53371/2014 Απόφασης της υπ αρ. 128/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 28: «Σύσταση και συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής για την επικουρία του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και της Επιτροπής Εξετάσεων Εκπαιδευτικής Επάρκειας (Ε.Ε.Ε.Π.) στην πιλοτική διεξαγωγή των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου 2014». 18. Την υπ αρ. πρωτ. ΔΠ/49918/ Απόφαση της υπ αρ. 174/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 4: Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΠ/45224/ Απόφασης της υπ αρ. 169/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 19, ως προς τη Σύσταση και συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής για την επικουρία του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην διεξαγωγή των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου Την υπ αρ. πρωτ. ΔΠ/52879/ Απόφαση της υπ αρ. 177/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 8B: «Καθορισμός, λειτουργία και στελέχωση του Βαθμολογικού Κέντρου και επιλογή Αξιολογητών-Βαθμολογητών γραπτών δοκιμίων Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1 ης Περιόδου 2015». 20. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Θεωρητικού Μέρους καθώς των Αξιολογητών Βαθμολογητών των γραπτών δοκιμίων Θεωρητικού Μέρους καθώς και των Αξιολογητών Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης 1ης περιόδου Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Εισηγείται α) Την Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας και την απόδοση Κωδικού Πιστοποίησης των παρακάτω υποψηφίων οι οποίοι συμμετείχαν στις Εξετάσεις Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους για την Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1 ης περιόδου 2015, ως εξής: Αρ. Εισηγητι κού Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατρός Τελικός Βαθμός Θεωρητικού Μέρους 1 SCHOLL MARIA URSULA WOLF RUDIGER 13 2 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΥΡΩΠΗ - ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΗΡΑΚΛΗΣ 13 Τελικό Αποτέλεσμα Πρακτικού Μέρους Α.Π. Αίτησης Πιστοποίησης Κωδικός Πιστοποίησης Μικροδιδασκαλίας EB27270 Μικροδιδασκαλίας EB

3 3 ΑΒΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 17 4 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑΣ 14 5 ΑΓΑΠΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 19 6 ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 16 7 ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15 8 ΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 13 9 ΑΓΓΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΔΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΖΙΖΑΥ ΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙΒΑΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΪΛΑΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 Μικροδιδασκαλίας EB28237 Μικροδιδασκαλίας EB29469 Μικροδιδασκαλίας EB28430 Μικροδιδασκαλίας EB21595 Μικροδιδασκαλίας EB29831 Μικροδιδασκαλίας EB23046 Μικροδιδασκαλίας EB29028 Μικροδιδασκαλίας EB26639 Μικροδιδασκαλίας EB27188 Μικροδιδασκαλίας EB28613 Μικροδιδασκαλίας EB14154 Μικροδιδασκαλίας EB30287 Μικροδιδασκαλίας EB28635 Μικροδιδασκαλίας EB26330 Μικροδιδασκαλίας EB30223 Μικροδιδασκαλίας EB28239 Μικροδιδασκαλίας EB26986 Μικροδιδασκαλίας EB29323 Μικροδιδασκαλίας EB26854 Μικροδιδασκαλίας EB28994 Μικροδιδασκαλίας EB28048 Μικροδιδασκαλίας EB26910 Μικροδιδασκαλίας EB16964 Μικροδιδασκαλίας EB26484 Μικροδιδασκαλίας EB27238 Μικροδιδασκαλίας EB29897 Μικροδιδασκαλίας EB29678 Μικροδιδασκαλίας EB28134 Μικροδιδασκαλίας EB

4 32 ΑΚΡΙΒΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΑΜΙΣΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΒΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΒΑΝΟΣ ΡΑΥΜΟΝΔΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΕΞΑΚΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ ΣΥΜΕΩΝ ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΛΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΗΛΙΑΣ ΑΛΗΦΡΑΓΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΙΜΗΣΗ ΡΕΝΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΜΑΛΙΩΤΟΥ ΜΑΡΘΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΛΤΟΥΒΑ ΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 14 Μικροδιδασκαλίας EB28984 Μικροδιδασκαλίας EB25658 Μικροδιδασκαλίας EB27887 Μικροδιδασκαλίας EB24894 Μικροδιδασκαλίας EB25884 Μικροδιδασκαλίας EB27377 Μικροδιδασκαλίας EB27871 Μικροδιδασκαλίας EB29449 Μικροδιδασκαλίας EB26065 Μικροδιδασκαλίας EB17516 Μικροδιδασκαλίας EB25521 Μικροδιδασκαλίας EB27556 Μικροδιδασκαλίας EB27837 Μικροδιδασκαλίας EB17611 Μικροδιδασκαλίας EB27720 Μικροδιδασκαλίας EB28880 Μικροδιδασκαλίας EB26518 Μικροδιδασκαλίας EB19565 Μικροδιδασκαλίας EB1178 Μικροδιδασκαλίας EB26283 Μικροδιδασκαλίας EB27718 Μικροδιδασκαλίας EB26075 Μικροδιδασκαλίας EB28191 Μικροδιδασκαλίας EB17459 Μικροδιδασκαλίας EB25896 Μικροδιδασκαλίας EB28369 Μικροδιδασκαλίας EB27856 Μικροδιδασκαλίας EB20706 Μικροδιδασκαλίας EB

5 61 ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΜΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΜΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ Σ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 16 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ Υ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 13 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ Υ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΑΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΙΜΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17 Μικροδιδασκαλίας EB10822 Μικροδιδασκαλίας EB21347 Μικροδιδασκαλίας EB21270 Μικροδιδασκαλίας EB27781 Μικροδιδασκαλίας EB29290 Μικροδιδασκαλίας EB27978 Μικροδιδασκαλίας EB27594 Μικροδιδασκαλίας EB26965 Μικροδιδασκαλίας EB18549 Μικροδιδασκαλίας EB27833 Μικροδιδασκαλίας EB30247 Μικροδιδασκαλίας EB28089 Μικροδιδασκαλίας EB26886 Μικροδιδασκαλίας EB28295 Μικροδιδασκαλίας EB26542 Μικροδιδασκαλίας EB28664 Μικροδιδασκαλίας EB20778 Μικροδιδασκαλίας EB17569 Μικροδιδασκαλίας EB30160 Μικροδιδασκαλίας EB27512 Μικροδιδασκαλίας EB27263 Μικροδιδασκαλίας EB28173 Μικροδιδασκαλίας EB29567 Μικροδιδασκαλίας EB25751 Μικροδιδασκαλίας EB26740 Μικροδιδασκαλίας EB29836 Μικροδιδασκαλίας EB29646 Μικροδιδασκαλίας EB26822 Μικροδιδασκαλίας EB

6 90 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΘΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΞΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΠΑΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΙΜΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΓΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ- ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΝΤΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10 Μικροδιδασκαλίας EB28993 Μικροδιδασκαλίας EB28461 Μικροδιδασκαλίας EB23907 Μικροδιδασκαλίας EB26175 Μικροδιδασκαλίας EB28719 Μικροδιδασκαλίας EB28590 Μικροδιδασκαλίας EB27634 Μικροδιδασκαλίας EB29825 Μικροδιδασκαλίας EB29500 Μικροδιδασκαλίας EB27608 Μικροδιδασκαλίας EB26504 Μικροδιδασκαλίας EB19963 Μικροδιδασκαλίας EB29150 Μικροδιδασκαλίας EB26314 Μικροδιδασκαλίας EB30159 Μικροδιδασκαλίας EB26471 Μικροδιδασκαλίας EB28963 Μικροδιδασκαλίας EB27583 Μικροδιδασκαλίας EB28402 Μικροδιδασκαλίας EB26499 Μικροδιδασκαλίας EB30046 Μικροδιδασκαλίας EB29117 Μικροδιδασκαλίας EB28150 Μικροδιδασκαλίας EB26942 Μικροδιδασκαλίας EB28934 Μικροδιδασκαλίας EB24431 Μικροδιδασκαλίας EB26922 Μικροδιδασκαλίας EB29484 Μικροδιδασκαλίας EB

7 120 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΘΕΚΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΣΗΦ ΑΡΙΣΤΟΓΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΟΥΚΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΧΟΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΥΜΕΩΝ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΛΑΜ ΕΥΔΟΞΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΤΡΑΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΣΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΣΑΛΑΚΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΥΓΕΡΙΔΟΥ ΜΕΝΕΞΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ Σ ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13 Μικροδιδασκαλίας EB24347 Μικροδιδασκαλίας EB23767 Μικροδιδασκαλίας EB26684 Μικροδιδασκαλίας EB29022 Μικροδιδασκαλίας EB28403 Μικροδιδασκαλίας EB26825 Μικροδιδασκαλίας EB28786 Μικροδιδασκαλίας EB27192 Μικροδιδασκαλίας EB26810 Μικροδιδασκαλίας EB25805 Μικροδιδασκαλίας EB24133 Μικροδιδασκαλίας EB27728 Μικροδιδασκαλίας EB26899 Μικροδιδασκαλίας EB26655 Μικροδιδασκαλίας EB29851 Μικροδιδασκαλίας EB28423 Μικροδιδασκαλίας EB28975 Μικροδιδασκαλίας EB27006 Μικροδιδασκαλίας EB27179 Μικροδιδασκαλίας EB30312 Μικροδιδασκαλίας EB28702 Μικροδιδασκαλίας EB30319 Μικροδιδασκαλίας EB27463 Μικροδιδασκαλίας EB26338 Μικροδιδασκαλίας EB26488 Μικροδιδασκαλίας EB27807 Μικροδιδασκαλίας EB28853 Μικροδιδασκαλίας EB20524 Μικροδιδασκαλίας EB

8 149 ΑΧΜΕΤ ΑΙΧΑΝ ΡΕΣΗΤ ΒΑΒΟΥΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΓΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΓΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΪΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΚΟΥΦΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΚΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΛΑΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΗΛΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΝΙΗΛ ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΒΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΔΑΚΑ ΣΤΕΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11 Μικροδιδασκαλίας EB27573 Μικροδιδασκαλίας EB26711 Μικροδιδασκαλίας EB27291 Μικροδιδασκαλίας EB28406 Μικροδιδασκαλίας EB18576 Μικροδιδασκαλίας EB27831 Μικροδιδασκαλίας EB18985 Μικροδιδασκαλίας EB27768 Μικροδιδασκαλίας EB26800 Μικροδιδασκαλίας EB28979 Μικροδιδασκαλίας EB26804 Μικροδιδασκαλίας EB26205 Μικροδιδασκαλίας EB29679 Μικροδιδασκαλίας EB25931 Μικροδιδασκαλίας EB28210 Μικροδιδασκαλίας EB28944 Μικροδιδασκαλίας EB28170 Μικροδιδασκαλίας EB29963 Μικροδιδασκαλίας EB23670 Μικροδιδασκαλίας EB21735 Μικροδιδασκαλίας EB26586 Μικροδιδασκαλίας EB27922 Μικροδιδασκαλίας EB29747 Μικροδιδασκαλίας EB26347 Μικροδιδασκαλίας EB22832 Μικροδιδασκαλίας EB23879 Μικροδιδασκαλίας EB20861 Μικροδιδασκαλίας EB23473 Μικροδιδασκαλίας EB

9 178 ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΚΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΡΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΙΓΚΛΑΣ ΚΑΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΚΕΛΙΔΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΙΤΣΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΣΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 Μικροδιδασκαλίας EB28683 Μικροδιδασκαλίας EB24158 Μικροδιδασκαλίας EB19345 Μικροδιδασκαλίας EB15670 Μικροδιδασκαλίας EB27182 Μικροδιδασκαλίας EB23900 Μικροδιδασκαλίας EB27403 Μικροδιδασκαλίας EB27687 Μικροδιδασκαλίας EB29889 Μικροδιδασκαλίας EB29128 Μικροδιδασκαλίας EB25340 Μικροδιδασκαλίας EB26324 Μικροδιδασκαλίας EB27146 Μικροδιδασκαλίας EB26966 Μικροδιδασκαλίας EB29336 Μικροδιδασκαλίας EB25822 Μικροδιδασκαλίας EB30099 Μικροδιδασκαλίας EB29715 Μικροδιδασκαλίας EB27841 Μικροδιδασκαλίας EB26037 Μικροδιδασκαλίας EB29399 Μικροδιδασκαλίας EB17139 Μικροδιδασκαλίας EB19754 Μικροδιδασκαλίας EB17597 Μικροδιδασκαλίας EB27359 Μικροδιδασκαλίας EB23984 Μικροδιδασκαλίας EB29929 Μικροδιδασκαλίας EB28300 Μικροδιδασκαλίας EB

10 207 ΒΛΑΧΑΒΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΕΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΗΤΑΣ ΒΛΑΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΔΑΚΗ ΖΩΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΟΓΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΛΤΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΡΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΣΚΙΔΟΥ- ΓΑΛΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΣΝΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΖΑΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΥΖΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ- ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΡΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΤΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΟΝΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΖΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 15 Μικροδιδασκαλίας EB28355 Μικροδιδασκαλίας EB29302 Μικροδιδασκαλίας EB26559 Μικροδιδασκαλίας EB24832 Μικροδιδασκαλίας EB30043 Μικροδιδασκαλίας EB29526 Μικροδιδασκαλίας EB27025 Μικροδιδασκαλίας EB18915 Μικροδιδασκαλίας EB26358 Μικροδιδασκαλίας EB26242 Μικροδιδασκαλίας EB28069 Μικροδιδασκαλίας EB20065 Μικροδιδασκαλίας EB23311 Μικροδιδασκαλίας EB27009 Μικροδιδασκαλίας EB20759 Μικροδιδασκαλίας EB28914 Μικροδιδασκαλίας EB28372 Μικροδιδασκαλίας EB29346 Μικροδιδασκαλίας EB27122 Μικροδιδασκαλίας EB26995 Μικροδιδασκαλίας EB29672 Μικροδιδασκαλίας EB25981 Μικροδιδασκαλίας EB26790 Μικροδιδασκαλίας EB25894 Μικροδιδασκαλίας EB29229 Μικροδιδασκαλίας EB15206 Μικροδιδασκαλίας EB27971 Μικροδιδασκαλίας EB20489 Μικροδιδασκαλίας EB

11 236 ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΖΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΛΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΜΒΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΑΡΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΡΔΑΝΗ ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΕΝΝΑΤΑ ΜΙΚΕΛΑΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΕΝΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 Μικροδιδασκαλίας EB25781 Μικροδιδασκαλίας EB26152 Μικροδιδασκαλίας EB27022 Μικροδιδασκαλίας EB29681 Μικροδιδασκαλίας EB30067 Μικροδιδασκαλίας EB26811 Μικροδιδασκαλίας EB28283 Μικροδιδασκαλίας EB27240 Μικροδιδασκαλίας EB28727 Μικροδιδασκαλίας EB26710 Μικροδιδασκαλίας EB28722 Μικροδιδασκαλίας EB26585 Μικροδιδασκαλίας EB28230 Μικροδιδασκαλίας EB25909 Μικροδιδασκαλίας EB25322 Μικροδιδασκαλίας EB28755 Μικροδιδασκαλίας EB25745 Μικροδιδασκαλίας EB28165 Μικροδιδασκαλίας EB21728 Μικροδιδασκαλίας EB28387 Μικροδιδασκαλίας EB26548 Μικροδιδασκαλίας EB27142 Μικροδιδασκαλίας EB26953 Μικροδιδασκαλίας EB27195 Μικροδιδασκαλίας EB27667 Μικροδιδασκαλίας EB20223 Μικροδιδασκαλίας EB28119 Μικροδιδασκαλίας EB27617 Μικροδιδασκαλίας EB

12 265 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ΘΕΟΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΛΑΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΛΙΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΓΚΑΛΗΣ - ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΟΣΜΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 13 Μικροδιδασκαλίας EB29342 Μικροδιδασκαλίας EB19911 Μικροδιδασκαλίας EB28756 Μικροδιδασκαλίας EB25592 Μικροδιδασκαλίας EB28985 Μικροδιδασκαλίας EB26421 Μικροδιδασκαλίας EB27088 Μικροδιδασκαλίας EB28521 Μικροδιδασκαλίας EB29395 Μικροδιδασκαλίας EB28074 Μικροδιδασκαλίας EB25885 Μικροδιδασκαλίας EB29533 Μικροδιδασκαλίας EB21899 Μικροδιδασκαλίας EB26327 Μικροδιδασκαλίας EB21415 Μικροδιδασκαλίας EB23973 Μικροδιδασκαλίας EB29063 Μικροδιδασκαλίας EB27147 Μικροδιδασκαλίας EB24337 Μικροδιδασκαλίας EB27101 Μικροδιδασκαλίας EB28894 Μικροδιδασκαλίας EB15261 Μικροδιδασκαλίας EB30088 Μικροδιδασκαλίας EB25770 Μικροδιδασκαλίας EB18744 Μικροδιδασκαλίας EB27850 Μικροδιδασκαλίας EB23554 Μικροδιδασκαλίας EB28098 Μικροδιδασκαλίας EB

13 294 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΓΙΑΧΟΥΝΤΟΥΔΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ Α ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΓΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΟΛΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΩΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΒΑΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΚΑΒΕΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΙΤΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΑΙΤΑΤΖΗ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΑ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΗΡΙΟΣ ΓΚΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΟΥ ΑΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΝΤΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ- ΑΡΑΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΕΦΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ ΕΛΕΝΑ ΦΑΙΔΩΝ ΓΚΑΤΖΗΡΟΥΛΗ ΘΕΟΦΑΝΩ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 Μικροδιδασκαλίας EB28204 Μικροδιδασκαλίας EB28455 Μικροδιδασκαλίας EB26435 Μικροδιδασκαλίας EB26533 Μικροδιδασκαλίας EB30225 Μικροδιδασκαλίας EB25927 Μικροδιδασκαλίας EB28153 Μικροδιδασκαλίας EB27800 Μικροδιδασκαλίας EB26815 Μικροδιδασκαλίας EB26731 Μικροδιδασκαλίας EB29199 Μικροδιδασκαλίας EB26600 Μικροδιδασκαλίας EB29219 Μικροδιδασκαλίας EB23649 Μικροδιδασκαλίας EB24188 Μικροδιδασκαλίας EB18700 Μικροδιδασκαλίας EB27631 Μικροδιδασκαλίας EB26803 Μικροδιδασκαλίας EB27171 Μικροδιδασκαλίας EB29368 Μικροδιδασκαλίας EB26174 Μικροδιδασκαλίας EB29790 Μικροδιδασκαλίας EB26844 Μικροδιδασκαλίας EB27184 Μικροδιδασκαλίας EB29724 Μικροδιδασκαλίας EB28306 Μικροδιδασκαλίας EB27878 Μικροδιδασκαλίας EB26933 Μικροδιδασκαλίας EB

14 323 ΓΚΑΤΖΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΤΖΟΦΛΙΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΒΟΡΚΙΑΝ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΑΜΒΕΛ ΓΚΕΜΙΣΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΖΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΙΛΙΡΗ ΑΡΓΥΡΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΙΟΥΖΕΠΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΩΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΛΩΝΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΚΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΓΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΓΚΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΡΟΥΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΛΑΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΛΗΓΟΡΗ ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΛΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΛΥΚΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 19 Μικροδιδασκαλίας EB21041 Μικροδιδασκαλίας EB29275 Μικροδιδασκαλίας EB27515 Μικροδιδασκαλίας EB29792 Μικροδιδασκαλίας EB17447 Μικροδιδασκαλίας EB26102 Μικροδιδασκαλίας EB28991 Μικροδιδασκαλίας EB26185 Μικροδιδασκαλίας EB24192 Μικροδιδασκαλίας EB25949 Μικροδιδασκαλίας EB29159 Μικροδιδασκαλίας EB30211 Μικροδιδασκαλίας EB26756 Μικροδιδασκαλίας EB27161 Μικροδιδασκαλίας EB27141 Μικροδιδασκαλίας EB25820 Μικροδιδασκαλίας EB21251 Μικροδιδασκαλίας EB26766 Μικροδιδασκαλίας EB29875 Μικροδιδασκαλίας EB27557 Μικροδιδασκαλίας EB28186 Μικροδιδασκαλίας EB21427 Μικροδιδασκαλίας EB27894 Μικροδιδασκαλίας EB26006 Μικροδιδασκαλίας EB28532 Μικροδιδασκαλίας EB25886 Μικροδιδασκαλίας EB27952 Μικροδιδασκαλίας EB28710 Μικροδιδασκαλίας EB

15 352 ΓΟΥΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΓΟΥΡΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΣΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΓΟΥΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΥΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΑΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΠΟΒΑ ΑΘΗΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΑΨΑ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΨΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΙΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΙΒΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΟΥΙΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΩΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΓΚΟΓΛΟΥ ΦΑΙΔΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΕΥΡΩΠΗ-ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΑΥΙΔ 16 Μικροδιδασκαλίας EB25921 Μικροδιδασκαλίας EB27027 Μικροδιδασκαλίας EB28723 Μικροδιδασκαλίας EB26540 Μικροδιδασκαλίας EB29587 Μικροδιδασκαλίας EB26842 Μικροδιδασκαλίας EB28259 Μικροδιδασκαλίας EB27443 Μικροδιδασκαλίας EB28647 Μικροδιδασκαλίας EB26497 Μικροδιδασκαλίας EB27741 Μικροδιδασκαλίας EB28220 Μικροδιδασκαλίας EB27174 Μικροδιδασκαλίας EB28884 Μικροδιδασκαλίας EB29939 Μικροδιδασκαλίας EB26697 Μικροδιδασκαλίας EB29322 Μικροδιδασκαλίας EB27813 Μικροδιδασκαλίας EB29333 Μικροδιδασκαλίας EB28435 Μικροδιδασκαλίας EB28871 Μικροδιδασκαλίας EB29181 Μικροδιδασκαλίας EB13357 Μικροδιδασκαλίας EB30016 Μικροδιδασκαλίας EB26743 Μικροδιδασκαλίας EB27635 Μικροδιδασκαλίας EB27320 Μικροδιδασκαλίας EB29814 Μικροδιδασκαλίας EB

16 381 ΔΑΜΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΝΑΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΠΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΙΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΦΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΒΡΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΓΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 393 ΔΕΛΗΜΑΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ Α ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 ΑΝΤΩΝΙΟΣ- ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΦΩΤΙΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΕΡΤΗΣ ΔΕΝΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΡΒΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΝΑΣ ΔΗΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΘΩΜΑΗ ΕΡΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΥΡΡΟΣ 17 Μικροδιδασκαλίας EB25799 Μικροδιδασκαλίας EB26176 Μικροδιδασκαλίας EB28345 Μικροδιδασκαλίας EB28802 Μικροδιδασκαλίας EB20071 Μικροδιδασκαλίας EB28093 Μικροδιδασκαλίας EB22380 Μικροδιδασκαλίας EB28516 Μικροδιδασκαλίας EB26619 Μικροδιδασκαλίας EB27927 Μικροδιδασκαλίας EB24614 Μικροδιδασκαλίας EB28145 Μικροδιδασκαλίας EB29361 Μικροδιδασκαλίας EB26833 Μικροδιδασκαλίας EB26377 Μικροδιδασκαλίας EB27727 Μικροδιδασκαλίας EB28878 Μικροδιδασκαλίας EB28992 Μικροδιδασκαλίας EB27441 Μικροδιδασκαλίας EB28112 Μικροδιδασκαλίας EB27311 Μικροδιδασκαλίας EB26774 Μικροδιδασκαλίας EB27436 Μικροδιδασκαλίας EB26225 Μικροδιδασκαλίας EB28335 Μικροδιδασκαλίας EB28452 Μικροδιδασκαλίας EB26808 Μικροδιδασκαλίας EB26582 Μικροδιδασκαλίας EB

17 410 ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΛΑΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΗΣΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΒΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΝΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΟΒΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΓΡΑΝΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΟΣ ΔΟΛΑΠΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΡΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΒΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΗΛΙΑΣ 13 Μικροδιδασκαλίας EB28988 Μικροδιδασκαλίας EB28029 Μικροδιδασκαλίας EB21453 Μικροδιδασκαλίας EB29972 Μικροδιδασκαλίας EB26137 Μικροδιδασκαλίας EB27578 Μικροδιδασκαλίας EB29959 Μικροδιδασκαλίας EB28331 Μικροδιδασκαλίας EB23525 Μικροδιδασκαλίας EB28580 Μικροδιδασκαλίας EB27799 Μικροδιδασκαλίας EB19483 Μικροδιδασκαλίας EB26979 Μικροδιδασκαλίας EB27580 Μικροδιδασκαλίας EB20587 Μικροδιδασκαλίας EB29754 Μικροδιδασκαλίας EB14056 Μικροδιδασκαλίας EB26173 Μικροδιδασκαλίας EB25110 Μικροδιδασκαλίας EB28926 Μικροδιδασκαλίας EB22056 Μικροδιδασκαλίας EB25755 Μικροδιδασκαλίας EB00451 Μικροδιδασκαλίας EB18185 Μικροδιδασκαλίας EB26675 Μικροδιδασκαλίας EB17785 Μικροδιδασκαλίας EB27592 Μικροδιδασκαλίας EB27335 Μικροδιδασκαλίας EB

18 439 ΔΟΥΓΙΑ ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΕΛΙΝΑ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΟΥΛΑΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΥΛΑΜΗ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩ Ν ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΥΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΔΡΑΓΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΡΑΓΩΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΑΚΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΜΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΕΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΡΙΧΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΥΜΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΚΕΤΖΙΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 13 Μικροδιδασκαλίας EB28278 Μικροδιδασκαλίας EB21391 Μικροδιδασκαλίας EB26523 Μικροδιδασκαλίας EB28473 Μικροδιδασκαλίας EB27416 Μικροδιδασκαλίας EB09043 Μικροδιδασκαλίας EB29057 Μικροδιδασκαλίας EB21443 Μικροδιδασκαλίας EB25780 Μικροδιδασκαλίας EB29819 Μικροδιδασκαλίας EB29321 Μικροδιδασκαλίας EB25555 Μικροδιδασκαλίας EB26613 Μικροδιδασκαλίας EB27591 Μικροδιδασκαλίας EB29501 Μικροδιδασκαλίας EB26765 Μικροδιδασκαλίας EB18422 Μικροδιδασκαλίας EB26591 Μικροδιδασκαλίας EB27998 Μικροδιδασκαλίας EB30193 Μικροδιδασκαλίας EB27391 Μικροδιδασκαλίας EB29471 Μικροδιδασκαλίας EB27344 Μικροδιδασκαλίας EB29532 Μικροδιδασκαλίας EB28829 Μικροδιδασκαλίας EB30010 Μικροδιδασκαλίας EB28274 Μικροδιδασκαλίας EB29635 Μικροδιδασκαλίας EB

19 468 ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΚΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΒΡΑ ΕΥΡΥΝΟΜΗ ΠΕΤΡΟΣ ΖΑΒΡΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΑΡΗ ΑΓΛΑΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΓΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΓΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΓΚΟΤΣΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΑΓΚΟΥΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΖΑΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΜΠΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΜΠΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΑΜΠΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΜΠΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΠΑΝΤΗ ΑΘΗΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΑΡΜΠΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΡΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΗΦΕΝΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΛΟΥΚΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18 Μικροδιδασκαλίας EB26244 Μικροδιδασκαλίας EB28663 Μικροδιδασκαλίας EB26989 Μικροδιδασκαλίας EB18816 Μικροδιδασκαλίας EB26136 Μικροδιδασκαλίας EB25732 Μικροδιδασκαλίας EB28023 Μικροδιδασκαλίας EB27353 Μικροδιδασκαλίας EB29539 Μικροδιδασκαλίας EB27740 Μικροδιδασκαλίας EB26999 Μικροδιδασκαλίας EB28004 Μικροδιδασκαλίας EB19421 Μικροδιδασκαλίας EB28619 Μικροδιδασκαλίας EB29788 Μικροδιδασκαλίας EB28827 Μικροδιδασκαλίας EB27371 Μικροδιδασκαλίας EB28180 Μικροδιδασκαλίας EB26474 Μικροδιδασκαλίας EB27916 Μικροδιδασκαλίας EB27420 Μικροδιδασκαλίας EB29499 Μικροδιδασκαλίας EB26665 Μικροδιδασκαλίας EB27852 Μικροδιδασκαλίας EB16356 Μικροδιδασκαλίας EB25740 Μικροδιδασκαλίας EB29433 Μικροδιδασκαλίας EB27653 Μικροδιδασκαλίας EB

20 497 ΖΑΧΙΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΜΑΝΟΓΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΙΜΠΕΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΛΙΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΗΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ ΕΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΙΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΙΟΥΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΙΧΝΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΟΛΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΜΠΟΥΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΡΜΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΥΓΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΩΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 Μικροδιδασκαλίας EB28421 Μικροδιδασκαλίας EB25815 Μικροδιδασκαλίας EB28113 Μικροδιδασκαλίας EB29053 Μικροδιδασκαλίας EB27415 Μικροδιδασκαλίας EB27434 Μικροδιδασκαλίας EB29632 Μικροδιδασκαλίας EB29772 Μικροδιδασκαλίας EB25561 Μικροδιδασκαλίας EB28868 Μικροδιδασκαλίας EB23401 Μικροδιδασκαλίας EB26775 Μικροδιδασκαλίας EB28687 Μικροδιδασκαλίας EB26043 Μικροδιδασκαλίας EB20441 Μικροδιδασκαλίας EB12806 Μικροδιδασκαλίας EB26620 Μικροδιδασκαλίας EB26059 Μικροδιδασκαλίας EB23859 Μικροδιδασκαλίας EB29259 Μικροδιδασκαλίας EB26695 Μικροδιδασκαλίας EB27808 Μικροδιδασκαλίας EB30260 Μικροδιδασκαλίας EB20302 Μικροδιδασκαλίας EB28032 Μικροδιδασκαλίας EB28531 Μικροδιδασκαλίας EB22206 Μικροδιδασκαλίας EB25695 Μικροδιδασκαλίας EB

21 526 ΖΩΙΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΤΟ ΕΝΤΕΛΑ ΚΟΣΜΑ ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΛΙΑΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΣΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΜΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟ Υ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟ Υ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 17 Μικροδιδασκαλίας EB29842 Μικροδιδασκαλίας EB26469 Μικροδιδασκαλίας EB27518 Μικροδιδασκαλίας EB26932 Μικροδιδασκαλίας EB27148 Μικροδιδασκαλίας EB28253 Μικροδιδασκαλίας EB26728 Μικροδιδασκαλίας EB26198 Μικροδιδασκαλίας EB27834 Μικροδιδασκαλίας EB27012 Μικροδιδασκαλίας EB27624 Μικροδιδασκαλίας EB27498 Μικροδιδασκαλίας EB20012 Μικροδιδασκαλίας EB28214 Μικροδιδασκαλίας EB26319 Μικροδιδασκαλίας EB27354 Μικροδιδασκαλίας EB01870 Μικροδιδασκαλίας EB25353 Μικροδιδασκαλίας EB28766 Μικροδιδασκαλίας EB21319 Μικροδιδασκαλίας EB28101 Μικροδιδασκαλίας EB26162 Μικροδιδασκαλίας EB16066 Μικροδιδασκαλίας EB27524 Μικροδιδασκαλίας EB26164 Μικροδιδασκαλίας EB27370 Μικροδιδασκαλίας EB23417 Μικροδιδασκαλίας EB27293 Μικροδιδασκαλίας EB

22 555 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΡΜΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΘΩΔΗ ΑΜΑΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑ ΡΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΑΣΟΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΝΤΖΕ ΙΛΕΑΝΑ- ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΡΑΧΟΜΙΡ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΛΗ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΒΑΛΙΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ ΙΣΜΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΥ ΡΟΖΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 15 Μικροδιδασκαλίας EB28388 Μικροδιδασκαλίας EB29340 Μικροδιδασκαλίας EB29557 Μικροδιδασκαλίας EB28815 Μικροδιδασκαλίας EB26729 Μικροδιδασκαλίας EB27429 Μικροδιδασκαλίας EB27480 Μικροδιδασκαλίας EB26980 Μικροδιδασκαλίας EB30263 Μικροδιδασκαλίας EB27281 Μικροδιδασκαλίας EB20284 Μικροδιδασκαλίας EB25989 Μικροδιδασκαλίας EB27559 Μικροδιδασκαλίας EB29145 Μικροδιδασκαλίας EB29209 Μικροδιδασκαλίας EB28398 Μικροδιδασκαλίας EB26762 Μικροδιδασκαλίας EB27843 Μικροδιδασκαλίας EB29554 Μικροδιδασκαλίας EB27092 Μικροδιδασκαλίας EB25720 Μικροδιδασκαλίας EB27099 Μικροδιδασκαλίας EB25710 Μικροδιδασκαλίας EB27759 Μικροδιδασκαλίας EB23076 Μικροδιδασκαλίας EB30289 Μικροδιδασκαλίας EB25725 Μικροδιδασκαλίας EB26805 Μικροδιδασκαλίας EB

23 584 ΚΑΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΑΓΙΟΓΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΖΑ ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΖΑΚΟΥ ΦΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΑΡΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΚΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΑΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩ Ν ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΛΛΙΑΝΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 11 Μικροδιδασκαλίας EB27061 Μικροδιδασκαλίας EB28628 Μικροδιδασκαλίας EB27710 Μικροδιδασκαλίας EB26320 Μικροδιδασκαλίας EB27471 Μικροδιδασκαλίας EB27075 Μικροδιδασκαλίας EB28639 Μικροδιδασκαλίας EB27328 Μικροδιδασκαλίας EB27097 Μικροδιδασκαλίας EB25818 Μικροδιδασκαλίας EB26306 Μικροδιδασκαλίας EB26696 Μικροδιδασκαλίας EB23690 Μικροδιδασκαλίας EB16961 Μικροδιδασκαλίας EB28009 Μικροδιδασκαλίας EB27221 Μικροδιδασκαλίας EB28015 Μικροδιδασκαλίας EB30023 Μικροδιδασκαλίας EB22725 Μικροδιδασκαλίας EB26240 Μικροδιδασκαλίας EB27706 Μικροδιδασκαλίας EB28222 Μικροδιδασκαλίας EB28690 Μικροδιδασκαλίας EB26816 Μικροδιδασκαλίας EB27961 Μικροδιδασκαλίας EB28292 Μικροδιδασκαλίας EB26735 Μικροδιδασκαλίας EB29848 Μικροδιδασκαλίας EB

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΕ [εναρξη + υποθεση] αιθουσα 355 α/α ΑΜΔΣΘ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2011 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00 Δ.Σ. 3 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 71,00 Δ.Σ. 4 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) Αθήνα, 11.06.2015 Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα υποψήφιων καθώς και οι ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αποστολίδη Ευγενία Μαρία Αλέξανδρος Αραβάνης Θεόδωρος Ιωάννης Σπυρίδων Βαρασσάς Χρήστος Παναγιώτης Βασιλείου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνδυασμός "ΑΤΤΙΚΗ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Γιάννης Σγουρός Άννα Παπαδημητρίου - Τσάτσου Μανιάτης Κωνσταντίνος Παπαντωνίου Κωνσταντίνος Νότιου Τομέα Αθηνών:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. 47 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. 47 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 47 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 49 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 344 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 123 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 2 ΛΑΖΑΡΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 31,393 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 31,000 4 ΖΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 29,491 5

Διαβάστε περισσότερα

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84 Α' ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A/A Αρ. Πρωτ. Επώνυμο 515/10-8- 1 06 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 20/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 20/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ.: 999655324 ΔΟΥ: Αμαρουσίου ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 3 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 5 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. 1 Αβραμίδου Πετρούλα Αναστάσιος. 2 Αγαϊτση Παρασκευή Αναστάσιος. 3 Αγελαράκη Ευτυχία - Ραφαέλα Απόστολος

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. 1 Αβραμίδου Πετρούλα Αναστάσιος. 2 Αγαϊτση Παρασκευή Αναστάσιος. 3 Αγελαράκη Ευτυχία - Ραφαέλα Απόστολος Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 9-1-2015 (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 9-1-2015 (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λαμβανομένων υπόψη της προκήρυξης των εκλογών της 25 ης -1-2015, συνεπαγομένων την ματαίωση των προφορικών εξετάσεων της 23-1-2015 και 24-1-2015 και των αναγκών της υπηρεσίας, ανακοινώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α/Α ΠΡΩΤ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΙΑ 1 1271 ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 65.5 2 1312 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 60.05 3 1472 ΤΡΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 57.05 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Α.Μ.Κ.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Α.Μ.Κ.Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 8η. Το Σ.Σ. του ΠΕΚ Πάτρας βρισκόμενο σε απαρτία ασχολήθηκε με το παρακάτω θέμα:

ΠΡΑΞΗ 8η. Το Σ.Σ. του ΠΕΚ Πάτρας βρισκόμενο σε απαρτία ασχολήθηκε με το παρακάτω θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΚ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πάτρα, 17/02/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 125 ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΣΤΡΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΑΝΑΤ.ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 25 /07/2016 /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 25 /07/2016 /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας :10433-Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 NΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη 23 η /3-9-2013

Πράξη 23 η /3-9-2013 Πράξη 23 η /3-9-2013 Α Χίου ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ 70- ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κάμπου ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 7 ο Χίου ΚΑΝΕΛΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 3 ο Χίου ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα 2 ΚΑΡΑΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΑΖΑΡΟΣ 19 17/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα 3 ΤΣΕΝΙΚΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 15014467 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 15039719 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 15035401 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15018781 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ)

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 50 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 1 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΔΕΛΗ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 45 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 2 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΝΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 40 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 3 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή ιοίκησης της Σχολής Προπονητών της Θεσσαλονίκης, αφού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων, γνωστοποίησε τα ονόµατα αυτών που γίνονται αποδεκτοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :125 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΡΙΠΟΛΗ,07/03/2012 Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανακοίνωσης εν ΣΟΧ ελλείψει: 2/2012ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άλιμος, 8.10.2015 Αριθμ. Πρωτ: 18129 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άλιμος, 8.10.2015 Αριθμ. Πρωτ: 18129 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ. 17455 Τηλέφωνο: 213 200 8090 ΤΟΤ(Fax): 210 9829 249 Προς ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας

Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας Α/Α 1 1484 92,75 ΓΑΛΛΙΚΑ ΖΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΟΣ 2 1382 85,5 ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 3 1393 84,95 ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 91 92 93 94 95 96 97 ΟΝΟΜΑΣΙΑ & ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΓΙΑΣ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΥΦΑΝΤΩΝ ΑΦΑΛΩΝΑ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Αγ. Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΤΟΤΗΤΑΣ 8: "ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 12030902 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13033088 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 13033310 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 13033317 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝOΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΒΔΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 61o ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΚΡΑΒΑΣ) - Είσοδος από Ταϋγέτου 60 01η αίθουσα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝOΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΒΔΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 61o ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΚΡΑΒΑΣ) - Είσοδος από Ταϋγέτου 60 01η αίθουσα ΑΒΔΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 61o ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΚΡΑΒΑΣ) - Είσοδος από Ταϋγέτου 60 01η αίθουσα ΑΒΡΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 61o ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΚΡΑΒΑΣ) - Είσοδος από Ταϋγέτου 60 01η

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ν.ΛΕΥΚΑ ΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ν.ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ν.ΛΕΥΚΑ ΑΣ..ΛΕΥΚΑ ΑΣ 1 Αραβανή Νίκη 2 2645022971 2 Αρβανίτης Ζώης 3 2645025402 3 Ασπρογέρακα Βασιλική 1 2645024824 4 Βουκελάτος Θωµάς 3 2645023833 5 Βούλγαρη Άννα 2 2645021825 6 Γράψας

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων. Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου Πενταμελές Εφετείο

Φεβρουάριος Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων. Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου Πενταμελές Εφετείο Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017 1 Ρετζέπης Πασχάλης 10930 2 Σαργιώτης Βασίλειος 10054 3 Ταφτσόγλου Βηθλεέμ 6469 4 Τερζίδης Χρήστος 9400 5 Τζαμπάζη Καλουδίτσα 3373 6 Τουμανίδου Μυροφόρα 10295 Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ.

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 203 Πίνακας Β' - Α/Α Δνσεις & Προτίμησης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3/3/997 7,82 0Ε 8Μ 0Η 44Μ 9Η 2 3 7 5 5 9 3 4 8

Διαβάστε περισσότερα

ΒΝΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ. Σελίδα 3 από 7

ΒΝΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ. Σελίδα 3 από 7 ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΝΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 50 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 1 ΒΝΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 40 επιλεχθηκε 2 ΒΝΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ69-2Ψ7. αποφασίζει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η

ΑΔΑ: ΒΙΞ69-2Ψ7. αποφασίζει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Πάτρα 24-03-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 197 Σήμερα 24 Μαρτίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015 Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΘΜΙΔΑ 1 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 2 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΠΑΙΚ : ΑΘΗΝΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-13 ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΑΒΡΑΑΜ ΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΝΗ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΠΑΙΚ : ΑΘΗΝΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-13 ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΑΒΡΑΑΜ ΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΝΗ 1 ΑΒΡΑΑΜ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ 2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Εκπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΪΟΣ 4 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 ΒΑΓΕΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ 1 CREEN ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΙΑΣΟΝΑΣ του Raymond 2 HAMΖAJ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Dhori 3 ΑΓΓΕΛΗ ΔΑΝΑΗ του Αποστόλου 4 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ - ΣΙΜΩΝΕΤΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ του Γεωργίου 5 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Ευθυμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΜΕ κα ΒΑΣΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 09:00-11:00

ΟΜΑΔΑ ΜΕ κα ΒΑΣΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 09:00-11:00 ΟΜΑΔΑ ΜΕ κα ΒΑΣΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 09:00-11:00 Α/Α Α.Γ.Μ. Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο 1 0615106 ALBADDAWI ZAID HUSSEN 2 0615107 ALSHEHABAT HASSAN MOHAMMAD 3 0615071 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 0615128 ΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr Αριστεία Σχολικό Έτος2011-2012 Τάξη: Α - Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Όνομα α/α Επώνυμο Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896751 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 13/11/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896751 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 13/11/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896751 Fax: 2102835647

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : Αρ. Διαγ/σμού: Διαγωνισμός: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 201 Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ατσικής από ΑΒΡΑΚΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου μέχρι και ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ : 4/3/13 ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 14/6/13. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ: Δρ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ : 4/3/13 ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 14/6/13. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ: Δρ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΤΤΙΚΟ 9:00-12:00 υπό την επίβλεψη του Εκπαιδευτικού του Τμήματος: ΑΝΔΡΙΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Σ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ: 1. ΚΑΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2. ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3. ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΛ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αβραμίδου Χριστίνα Νικόλαος Αδαμούδη Δήμητρα Νικόλαος Αναγνώστου Βασίλειος Κωνσταντίνος Αναστασιάδου Αλεξάνδρα Νικόλαος Αναστασιάδου Φωτεινή Διονύσιος Αποστολίδης Ανέστης Χαράλαμπος Αραμπατζή Μαρία Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ Β ΣΑΒΒΑΤΟ 10/05/2014

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ Β ΣΑΒΒΑΤΟ 10/05/2014 ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ Β ΣΑΒΒΑΤΟ 10/05/2014 1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.00 2 ΒΕΝΕΤΣΑΝΗ ΧΡΥΣΑΝΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 3 ΖΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.30 4 ΤΣΟΥΚΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5 ΚΑΓΙΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικοί Μηχανικοί Ονοματεπώνυμο Σχολή Τμήμα Έτος Bonus Malus Πόντοι

Πολιτικοί Μηχανικοί Ονοματεπώνυμο Σχολή Τμήμα Έτος Bonus Malus Πόντοι Πολιτικοί Μηχανικοί 1 Ιωάννου Ορέστης του Κωστάκης Πολυτεχνική Πολιτικών Μηχανικών 5 25.00% - 1149 2 Κλεινάκη Σοφία του Γεώργιος Πολυτεχνική Πολιτικών Μηχανικών 5 25.00% - 970 3 Γκαϊντατζή-Μασούτη Μύρτα

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ Αρ. Πρωτ. ΑΙΤΗΣΗΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ Αρ. Πρωτ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ για συμμετοχή στο ΕΡΓΟ ΠΕΓΑ με MIS 505700 και τίτλο «Ανάπτυξη & Διαχείριση Ασύρματων Ευρυζωνικών και Οπτικών Δικτύων, Συστημάτων Διαχείρισης Πληροφορίας & Ελέγχου Αυτοματισμών στην Γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα ονόματα των φοιτητών Α' έτους σπουδών έως πτυχίο που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Α/Α

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Α/Α ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΠΟΨ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΕΛΙΟΥ ΥΠΟΨ.ΝΟΜΑΡΧΕΣ 1.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Βαθμός Ασφαλείας Να διατηρηθεί μέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 513 513.02 Χαρίκλεια Καρακώστα 14.01.2017 1030-1330 2Α Αμφ. 3 Ελένη Παπαευθυμίου Σαπφώ Μορτάκη 514 514.02 Χριστίνα Παπαδημητρίου 07.01.2017 1030-1330 2Α Αμφ. 3 Αλέξανδρος Τσαδήρας Γεώργιος Τσιότρας 611

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2012-13 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΔΙΕΘΝΕΙΣ - Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2012-13 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΔΙΕΘΝΕΙΣ - Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2 4 2 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 6 11 2 1 3 ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2 3 2 2 4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡ. 10 5 1 5 ΑΡΜΑΟΥ ΣΟΦΙΑ 7 22 1 2 1 2 6 ΑΣΤΕΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12 2 1 7 ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14 1

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Υποψήφιοι Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά την σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη

Α/Α Υποψήφιοι Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά την σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη 1) ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Παναγιώτη ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Νικολάου 2 ΑΓΚΟΠΙΑΝ ΚΕΒΟΡΚ του Αρτίν 3 ΑΙΓΙΝΙΤΗ-ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Ευαγγέλου 4 ΑΝΝΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΡΙΤΗ, 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΠΕΜΠΤΗ, 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΓΡΑΠΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ Μ.Ο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Αδαμίδης Κωνσταντίνος 2 Αζά 5 Δεν προσήλθε

Διαβάστε περισσότερα

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 50m 1 ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΟΑΡΓΥΡ 00:56.52 4 2 ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΜΣΠΚΟΖ 00:57.84 2 3 ΛΥΚΟΒΑΡΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. 00:59.48 1 4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΡ-ΤΙΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα