ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Β ΣΔΣΡΑΜΖΝΟΤ. 1 ν ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ ΘΔΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Β ΣΔΣΡΑΜΖΝΟΤ. 1 ν ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ ΘΔΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ"

Transcript

1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Β ΣΔΣΡΑΜΖΝΟΤ 1 ν ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ ΘΔΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ σολικό Έηορ: Τπεύθςνη Καθηγήηπια: Λάδνπ Δπθξνζύλε 1

2 ΟΜΑΔΕ ΕΡΓΑΙΑ 1ε ΟΜΑΓΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΑ Ε ΚΡΙΗ Μπισλά Μαξηλέηηα Μπισλά ηέιια Πέηηα Αλαζηαζία Πιέζζα Έιελα Πέηηαο Γεκήηξεο 2ε ΟΜΑΓΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΑ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ Μπισλάο Γηνλχζεο Μπάζηαο Κίκσλ Μπεξέηεο Θενθάλεο Παπαδάηνο Σηκφζενο Παπαδάηνο Κσλζηαληίλνο Ξέλνο Θνδσξήο 3ε ΟΜΑΓΑ: ΚΡΙΣΗΡΙΑ-ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ Μπεξέηε Καηεξίλα Μπνπξιέζζα Γήκεηξα Μπισλά Διεπζεξία Πέηηα Υαξαιακπία Πάιη Άλλα 4ε ΟΜΑΓΑ: ΣΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ Πιέζζα Αγγειηθή Πέηηα Παλαγηψηα Παιαηνζενδψξνπ Ησάλλα Ξέλνπ Μαχξα 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΑ Ε ΚΡΙΗ ζελ.4 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΑ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ. ζελ.8 ΚΡΙΣΗΡΙΑ-ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ...ζελ.29 ΣΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ...ζελ.32 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ..ζελ.37 3

4 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ Δ ΚΡΗΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΤΓΔΗΑ Δ ΚΡΗΖ Γξακαηηθή ε θαηάζηαζε γηα γηαηξνχο, ρεκηθνχο, βηνιφγνπο, θαξκαθνπνηνχο Υεηξνηεξεχεη δξακαηηθά ε θαηάζηαζε γηα ηνπο γηαηξνχο θαη ηνπο νδνληηάηξνπο. Οη πεξηζζφηεξεο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο είλαη απειπηζηηθά θνξεζκέλεο, κε κηθξέο εμαηξέζεηο ηνπο ςπρίαηξνπο, ηνπο πιαζηηθνχο ρεηξνπξγνχο θαη ηνπο αθηηλνζεξαπεπηέο. Πάληνηε βέβαηα ζα ππάξρνπλ ζέζεηο εξγαζίαο γηα πςεινχ επηπέδνπ γηαηξνχο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πνπ έρνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηε ζέιεζε λα αθνινπζήζνπλ ην απαηηεηηθφ απηφ επάγγεικα. Πνιινί Έιιελεο λένη γηαηξνί αλαδεηνχλ ζήκεξα εξγαζία ζην εμσηεξηθφ, ηδηαίηεξα ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ηε Γεξκαλία. Απειπηζηηθή είλαη ε θαηάζηαζε γηα ηνπο νδνληηάηξνπο ρσξίο νηθνγελεηαθή παξάδνζε ζηνλ θιάδν. Αληίζεηα, ζρεηηθά θαιχηεξε είλαη ε εηθφλα γηα ζπκπιεξσκαηηθά επαγγέικαηα πγείαο θαη πξφλνηαο, φπσο είλαη νη λνζειεπηέο, νη βνεζνί αθηηλνιφγνη, νη ηερληθνί ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ, νη αηζζεηηθνί, νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θ.ιπ. Οη θπζηνζεξαπεπηέο βξίζθνπλ δπζθνιίεο απαζρφιεζεο εμαηηίαο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ κεηαλάζηεο απφ ηε Ρσζία θαη ηε Γεσξγία. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Οη επθαηξίεο εξγαζίαο ησλ ςπρνιφγσλ έρνπλ ζπξξηθλσζεί ζεκαληηθά, αλ θαη κε θαηάιιειε κεηεθπαίδεπζε κπνξνχλ λα βξνπλ δηεμφδνπο, θπξίσο ζηε δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ζηε ζπκβνπιεπηηθή εξγαζίαο θαη ζηαδηνδξνκίαο. Αξλεηηθή είλαη ε θαηάζηαζε γηα ηνπο δηαηξνθνιφγνπο θαη ηνπο δηαηηνιφγνπο, θαη πνιχ πην αξλεηηθή γηα ηνπο ρεκηθνχο, ηνπο βηνιφγνπο, ηνπο θαξκαθνπνηνχο, νη νπνίνη φκσο έρνπλ θάπνηεο δηεμφδνπο ζε άιινπο ηνκείο, φπσο ησλ ηαηξηθψλ εξγαζηεξίσλ ησλ ηαηξηθψλ επηζθεπηψλ ή θαη επξχηεξα. 4

5 > ηο κόκκινο δικηγόποι, καλλιηέσνερ, δημοζιογπάθοι Ζ αγνξά εξγαζίαο ησλ δηθεγφξσλ είλαη δξακαηηθά θνξεζκέλε θαη ρεηξνηεξεχεη ζπλερψο. Λίγν θαιχηεξε είλαη ε θαηάζηαζε γηα εμεηδηθεπκέλνπο δηθεγφξνπο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ζηελ νηθνλνκία. Χζηφζν, πάληα ζα ππάξρνπλ ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηθαλνχο, επίκνλνπο δηθεγφξνπο κε ζχγρξνλεο γλψζεηο, επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο θαη νηθνγελεηαθή ή θηιηθή ππνζηήξημε. Γηα φια ηα επαγγέικαηα ησλ θαιψλ ηερλψλ ε θαηάζηαζε ρεηξνηεξεχεη πεξηζζφηεξν. Πνιινί θαιιηηέρλεο απαζρνινχληαη κε ειάρηζηε ή θαη κεδεληθή ακνηβή, αζθψληαο θαη άιιεο πεξηζηαζηαθέο ελαζρνιήζεηο. Ηδηαίηεξα αξλεηηθή είλαη ε εηθφλα γηα ηνπο εζνπνηνχο θαη ιίγν θαιχηεξε γηα ηνπο κνπζηθνχο θαη ηνπο ρνξεπηέο ζε πεξηζηαζηαθέο εξγαζίεο. Ζ δεκνζηνγξαθία έρεη πιεγεί πεξηζζφηεξν απ φια ηα επαγγέικαηα. Δδψ νη ζέζεηο εξγαζίαο εμαθαλίδνληαη καδηθά θαη πνιιά λέα παηδηά ππναπαζρνινχληαη κε αλχπαξθηεο ή γιίζρξεο ακνηβέο θαη απαξάδεθηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Ζ θξίζε έρεη πιήμεη επίζεο θαη ηνλ θιάδν ηεο δηαθήκηζεο. > Μια απο ηιρ αιηίερ εξαθάνιζηρ ηων επαγγελμάηων ηελ εθπαίδεπζε ε γεληθφηεξε εηθφλα είλαη επίζεο πνιχ αξλεηηθή. Ζ πςειή ππνγελλεηηθφηεηα (ε Διιελίδα κεηέξα γελλά έλα άηνκν θαηά κέζν φξν), ε πιεζψξα ησλ απνθνίησλ λεπηαγσγψλ, δαζθάισλ, εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απφηνκε ζπξξίθλσζε ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο δελ επηηξέπεη ειπίδεο απνξξφθεζεο ζηνλ επξχηεξν θιάδν. Απηφ αθνξά θαη ηε κέρξη πξφζθαηα ζεηηθή θαηάζηαζε ζηνπο δαζθάινπο. Οη καζεκαηηθνί θαη νη θπζηθνί βξίζθνπλ δηεμφδνπο ζε ηδηαίηεξα καζήκαηα, ζηελ πιεξνθνξηθή, ζηελ έξεπλα, ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ. Οη γπκλαζηέο θαη άηνκα κε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ εξγαζία ζε ηδησηηθέο ππεξεζίεο αζθαιείαο θαη θχιαμεο φπνπ εκθαλίδεηαη απμεκέλε δήηεζε ιφγσ ηεο θαηαθφξπθεο αχμεζεο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο. Οη απφθνηηνη ζεσξεηηθψλ ζπνπδψλ (Φηινζνθία, Φηινινγία, Θενινγία, Ηζηνξία, Αξραηνινγία, Λανγξαθία, Γεσγξαθία, Δζλνινγία, Αλζξσπνινγία θ.ιπ.) έρνπλ αλχπαξθηεο πξννπηηθέο, αιιά κπνξνχλ πην εχθνια απ φ,ηη νη νκφινγνί ηνπο ζε ζηελά ηερλνθξαηηθέο θαη θνξεζκέλεο εηδηθφηεηεο (γηαηξνί, νδνληίαηξνη, κεραλνιφγνη θ.ιπ.) λα ζηξαθνχλ, κε θαηάιιειε κεηεθπαίδεπζε, ζε άιια επαγγέικαηα, φπσο απηά ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ, αθφκα θαη ηεο πιεξνθνξηθήο. ε κεγαιχηεξν βαζκφ απηφ ηζρχεη γηα ηνπο απφθνηηνπο Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Κνηλσληνινγίαο εθφζνλ κεηεθπαηδεπηνχλ ζηελ νηθνλνκία θαη ηηο ηερλνινγίεο. 5

6 > Επαγγέλμαηα με απνηηικέρ πποοπηικέρ Πνιηηηθφο Μεραληθφο, Αξρηηέθηνλαο-Μεραληθφο, Γηαηξφο, Οδνληίαηξνο, Φαξκαθνπνηφο, Βηνιφγνο, Υεκηθφο, Γελεηηζηήο, Υξεκαηηζηήο, Αζθαιηζηήο, Σξαπεδηθφο ππάιιεινο, Πηιφηνο, Ηπηάκελνο θξνληηζηήο, Γηαηηνιφγνο, Αζηξνλφκνο, εηζκνιφγνο, Σερλνιφγνο, Κισζηνυθαληνπξγφο, Αεξνλαππεγφο, Γηθεγφξνο, Γεκνζηνγξάθνο, Φπρνιφγνο, Πνιηηηθφο επηζηήκνλαο, Κνηλσληνιφγνο, Γάζθαινο, Δθπαηδεπηηθφο, Φηιφινγνο, Θενιφγνο, Ηζηνξηθφο, Αξραηνιφγνο, Γεσγξάθνο, Λανγξάθνο, Αλζξσπνιφγνο, Γηεζλνιφγνο, Μαζεκαηηθφο, Φπζηθφο, Γπκλαζηήο, Νεπηαγσγφο, Ζζνπνηφο, Μνπζηθφο, θελνζέηεο, Υνξεπηήο, Θεαηξνιφγνο, Γξαθίζηαο, Γηαθνζκεηήο, Δλδπκαηνιφγνο, Δηθνλνιήπηεο, Ζρνιήπηεο, Παξαγσγφο ξαδηνθψλνπ, Μαθηγηέξ. Γεκνζηεχηεθε ζην Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο ε εγθχθιηνο ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη ηα επαγγέικαηα πνπ δελ είλαη ππφρξενη ζηελ ηήξεζε θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο απφ Σα επαγγέικαηα απηά είλαη ηα αθόινπζα: α) Ο εθκεηαιιεπηήο ρψξνπ δηακνλήο ή θηινμελίαο, εθπαηδεπηεξίνπ, παηδηθνχ ζηαζκνχ, θιηληθήο ή ζεξαπεπηεξίνπ, θέληξσλ αηζζεηηθήο, γπκλαζηεξίσλ, ρψξνπ ζηάζκεπζεο, θαζψο θαη νη γηαηξνί θαη νδνληίαηξνη. β) Ο εθκεηαιιεπηήο ζεακάησλ, ν πξάθηνξαο θξαηηθψλ ιαρείσλ, ΠΡΟΠΟ, ΛΟΣΣΟ θαη ζπλαθψλ, ε επηρείξεζε κεηαθνξάο πξνζψπσλ γεληθά, κε εμαίξεζε ηνλ εθκεηαιιεπηή ΣΑΞΗ. γ) Ο θαηά παξαγγειία απηναπαζρνινχκελνο (θπζηθφ πξφζσπν) ξάπηεο ή ξάπηξηα, ν απηναπαζρνινχκελνο (θπζηθφ πξφζσπν) ξάπηεο ή ξάπηξηα πνπ επηδηνξζψλεη ελδχκαηα θαη πθαζκάηηλα είδε, γεληθψο, θαζψο θαη ν εθκεηαιιεπηήο ηακαηηθψλ πεγψλ ηνπ Δ.Ο.Σ. δ) Ο ππφρξενο απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ πνπ αζθεί ην επάγγεικα ηνπ θηεληάηξνπ, θπζηνζεξαπεπηή, βηνιφγνπ, ςπρνιφγνπ, καίαο, δηθεγφξνπ, ζπκβνιαηνγξάθνπ,άκηζζνπ ππνζεθνθχιαθα, δηθαζηηθνχ επηκειεηή, αξρηηέθηνλα, κεραληθνχ, ηνπνγξάθνπ, ρεκηθνχ, γεσπφλνπ, γεσιφγνπ, δαζνιφγνπ, σθεαλνγξάθνπ, ζρεδηαζηή, δεκνζηνγξάθνπ, ζπγγξαθέα, δηεξκελέα, μελαγνχ, κεηαθξαζηή, θαζεγεηή ή δαζθάινπ, θαιιηηέρλε γιχπηε ή δσγξάθνπ ή ζθηηζνγξάθνπ ή ραξάθηε, εζνπνηνχ, εθηειεζηή κνπζηθψλ έξγσλ ή κνπζνπξγνχ, θαιιηηερλψλ ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο, ρνξεπηή, ρνξνγξάθνπ, ζθελνζέηε, ζθελνγξάθνπ, ελδπκαηνιφγνπ, δηαθνζκεηή, νηθνλνκνιφγνπ, αλαιπηή, πξνγξακκαηηζηή, εξεπλεηή ή ζπκβνχινπ επηρεηξήζεσλ, ινγηζηή ή θνξνηέρλε, αλαινγηζηή, θνηλσληνιφγνπ, θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ, εκπεηξνγλψκνλα, νκνηνπαζεηηθνχ, ελαιιαθηηθήο ζεξαπείαο, ςπρνζεξαπεπηή, ινγνζεξαπεπηή, ινγνπαζνιφγνπ θαη ινγνπεδηθνχ, κε εμαίξεζε ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο, ηηο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ηηο ηδησηηθέο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο. 6

7 ε) Ο εθκεηαιιεπηήο γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ ή ειαηνπξγείνπ ή αιεπξνκχινπ ή εξγνζηαζίνπ απνθινίσζεο ξπδηνχ. ζη) Ο ππφρξενο απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηαζθεπή νπνηνπδήπνηε ηερληθνχ έξγνπ (φπσο μπινπξγφο, ζηδεξνπξγφο, πδξαπιηθφο, ειεθηξνιφγνο, θηίζηεο θαη γεληθά φζνη αζρνινχληαη κε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο), θαζψο θαη ν θαηαζθεπαζηήο επηηαθίσλ κλεκείσλ (καξκαξνγιπθείσλ). δ) Ο ππφρξενο απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ πνπ δηαηεξεί θηεκαηνκεζηηηθφ γξαθείν, γξαθείν ηειεηψλ, γξαθείν ζπλνηθεζίσλ, γξαθείν δηεθπεξαίσζεο εκπηζηεπηηθψλ εξγαζηψλ, γξαθείν επξέζεσο εξγαζίαο. ε) Ζ επηρείξεζε εκεξήζηνπ θαη πεξηνδηθνχ ηχπνπ γηα ηελ είζπξαμε ζπλδξνκψλ, ελνηθίαζεο επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ, έθδνζεο θνηλνρξήζησλ ινγαξηαζκψλ πνιπθαηνηθηψλ, θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο θαηνηθηψλ, επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ θαηνηθηψλ, ε επηρείξεζε κεηαθνξάο αγαζψλ. Οη ππφρξενη απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη δ έσο θαη ε, δχλαληαη λα κε ρξεζηκνπνηνχλ θνξνινγηθή ηακεηαθή κεραλή ηνπ λ. 1809/1988 (ΦΔΚ 222 Α ), γηα ηελ έθδνζε ησλ απνδείμεσλ ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη, ζηηο εθδηδφκελεο απνδείμεηο αλαγξάθνπλ θαη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πειάηε, κε εμαίξεζε ηνλ εθκεηαιιεπηή ρψξνπ ζηάζκεπζεο, πνπ κπνξεί λα αλαγξάθεη ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο ηνπ πειάηε. ηελ εγθχθιην δηεπθξηλίδεηαη φηη φζνη απφ ηνπο πην πάλσ ππφρξενπο απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ, εθηφο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία ηνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα κε ρξεζηκνπνηνχλ θνξνινγηθή ηακεηαθή κεραλή δηαηεξνχλ κφληκε επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε (θαηάζηεκα), απφ ηελ νπνία πσινχλ ιηαληθψο αγαζά ή παξέρνπλ ππεξεζίεο ζην θνηλφ (π.ρ. ειεθηξνιφγνη, πδξαπιηθνί, πνπ πσινχλ ειεθηξνινγηθά ή πδξαπιηθά είδε) ή απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εγθαηάζηαζε αζθνχλ παξάιιεια θαη άιιε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία ππάξρεη ππνρξέσζε ρξεζηκνπνίεζεο θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο (π.ρ. ξάπηεο ή ξάπηξηα πνπ πσιεί θαη έηνηκα ελδχκαηα ή εζψξνπρα θ.ιπ.), ππνρξενχληαη λα εθδίδνπλ ηηο απνδείμεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο απηή, κε ηε ρξήζε θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλή. 7

8 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΣΟΤ ΜΔΛΛΟΝΣΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ζ επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο είλαη έλα απφ ηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ θπξίσο ηνπο λένπο ζήκεξα. Γπζηπρψο, ιφγσ ειιηπνχο ελεκέξσζεο ( απνπζία ΔΠ ζηελ εθπαίδεπζε ), δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ έλα επάγγεικα κε θαιέο απνιαβέο πνπ ζα ηνπο πξνζθέξεη άκεζε απνθαηάζηαζε. Αληίζεηα, θαηαιήγνπλ ζε παξαδνζηαθά, μεπεξαζκέλα επαγγέικαηα ρσξίο κέιινλ. Γη απηφ, ζθνπφο ηεο έξεπλάο καο είλαη λα ζαο παξνπζηάζνπκε πνηα επαγγέικαηα έρνπλ πξαγκαηηθά ηηο θαιχηεξεο πξννπηηθέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ. Γεληθά, νη ηνκείο πνπ παξνπζηάδνπλ κέιινλ είλαη : ζηελ Διιάδα ν ηνπξηζκφο, ηα νηθνλνκηθά επαγγέικαηα θαη νη αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ελψ ζην εμσηεξηθφ ε λαλνηερλνινγία. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ- ΠΡΑΗΝΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ 1. ΓΑΟΛΟΓΟ ρνιέο: Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεο/λίθεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο θνπφο ησλ ηκεκάησλ είλαη ε εθπαίδεπζε επηζηεκφλσλ ηθαλψλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ έξεπλα, ηελ πξνζηαζία, δηνίθεζε, δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε, αλάπηπμε, αμηνπνίεζε θαη δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ, θαζψο θαη ηε δαζηθή νηθνινγία ησλ πδξνβηνηφπσλ. Σνκείο Απαζρφιεζεο:» ην Γεκόζην Σνκέα: ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο ηηο Πεξηθέξεηεο ηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ην Τπνπξγείν Παηδείαο 8

9 ε Δξεπλεηηθά Κέληξα ηα Γαζαξρεία, Γηεπζχλζεηο Γαζψλ ε Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο θαη Δπηρεηξήζεηο» ηνλ Ηδηωηηθό Σνκέα: Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο Ηδησηηθφο Τπάιιεινο Βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο επεμεξγαζίαο μχινπ θαη ραξηηνχ Μεγάια κειεηεηηθά, ηερληθά γξαθεία πλεηαηξηζκνχο, Γαζηθέο Βηνκεραλίεο» ηελ Δθπαίδεπζε: Αθαδεκατθφο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 2. ΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΟ ρνιέο: Παλεπηζηήκην Αζελάο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεο/λίθεο, Παλεπηζηήκην Πάηξαο Απφ ην ηκήκα Γεσινγίαο/ Γεσινγίαο θαη Γεσπεξηβάιινληνο Οη θιηκαηνιφγνη κειεηνχλ ην θιίκα ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν εζηηάδνληαο ζην πψο θαη ζην γηαηί ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο, ηε κεηαβιεηφηεηα ηνπ θαη ηελ επίδξαζε ηνπ ζηε βηφζθαηξα. Σνκείο Απαζρφιεζεο: Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 3. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ ρνιέο: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 9

10 Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο απνθηνχλ γλψζεηο θαη εκπεηξία γηα λα αζρνιεζνχλ επαγγεικαηηθά κε ζέκαηα ξχπαλζεο πεξηβάιινληνο, δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίεο θπζηθψλ πφξσλ θαη απφβιεησλ, αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, πεξηβαιινληηθήο πνιίηηθεο, πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Παξάιιεια, έρνπλ ην δηθαίσκα εθπφλεζεο ρσξνηαμηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ. Σνκείο απαζρφιεζεο: Δξεπλεηηθά Κέληξα Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Γξαθεία Μειεηψλ Μνλάδεο Βηνινγηθψλ Καζαξηζκψλ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ 1. ΟΠΣΗΚΟ ρνιέο : ΣΔΗ Αζήλαο, ΣΔΗ Πάηξαο θνπφο ησλ ηκεκάησλ απηψλ είλαη λα κάζνπλ νη ζπνπδαζηέο λα εθαξκφδνπλ δηνξζσηηθνχο θαθνχο ζε ζθειεηνχο νξάζεσο θαη επαθήο ζε πάζρνληεο απφ δηαζιαζηηθέο αλσκαιίεο ηεο νξάζεσο. Δπίζεο, καζαίλνπλ ηε βηνκεραληθή θαηεξγαζία θαη επηθαλεηαθή επεμεξγαζία ησλ δηνξζσηηθψλ θαθψλ νξάζεσο θαη γπαιηψλ ειίνπ. Αθφκα, αζρνινχληαη κε ηελ θαηαζθεπή θαη ξχζκηζε ησλ νπηηθψλ νξγάλσλ. Οη πηπρηνχρνη ησλ ηκεκάησλ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο αλνίγνληαο δηθφ ηνπο θαηάζηεκα πψιεζεο νπηηθψλ εηδψλ. Χο ππάιιεινη ζε θαηαζηήκαηα ή ζε βηνκεραλίεο νπηηθψλ εηδψλ θαη, ηέινο, σο θαζεγεηέο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε. 2. ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ρνιέο : ΣΔΗ Αζήλαο, ΣΔΗ Θεο/λίθεο, ΣΔΗ Λακίαο, ΣΔΗ Πάηξαο θνπόο ησλ ηκεκάησλ απηψλ είλαη λα πξνάγεη ηελ αλάπηπμε θαη ηε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία πνπ πεξηιακβάλεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο θπζηθνζεξαπείαο κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα. Οη ζπνπδαζηέο εθπαηδεχνληαη ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο αλαηνκίαο, θπζηνινγίαο, λεπξνινγίαο, ςπρνινγίαο, θνηλσληνινγίαο, θηλεζηνινγίαο θαη παζνινγίαο. Ο θπζηνζεξαπεπηήο κπνξεί λα εξγαζηεί σο ππάιιεινο ζε λνζνθνκείν ή ζε δηθφ ηνπ θπζηθνζεξαπεπηήξην. Δίλαη απφ ηα επαγγέικαηα πνπ είλαη νξηνζεηεκέλν θαη θαηνρπξσκέλν ηη ζα θάλεη ν απφθνηηνο κεηά ηηο ζπνπδέο ηνπ. Παξφιν πνπ ππάξρνπλ αλάγθεο γηα θπζηθνζεξαπεπηέο ηφζν ζηα λνζνθνκεία φζν θαη ζηελ 10

11 πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε, δελ γίλνληαη πξνζιήςεηο. Μνηξαία ινηπφλ έλαο κεγάινο αξηζκφο νδεγείηαη ζηελ ηδησηηθή απαζρφιεζε. Σν κεηνλέθηεκα φκσο απηήο ηεο πεξίπησζεο είλαη φηη ην θφζηνο αλνίγκαηνο ελφο εξγαζηεξίνπ είλαη κεγάιν-πεξίπνπ Καιχηεξεο είλαη νη πξννπηηθέο απαζρφιεζεο ζηελ επαξρία, αθνχ εθεί βξίζθεηαη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ έρεη αλάγθε απφ θπζηθνζεξαπεία, δειαδή ηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο. Οη ζεκεξηλνί επαγγεικαηίεο δηεπξχλνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο κε κεηαπηπρηαθά, ψζηε λα γίλνπλ πην αληαγσληζηηθνί θαη λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο πξφζιεςεο. 3. ΓΗΑΣΡΟΦΟΛΟΓΟ ρνιή : Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ( Λήκλνο ) θνπόο ηνπ ηκήκαηνο είλαη λα αλαπηχμεη αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη λα επεθηείλεη θαη λα κεηαδψζεη γλψζε ζρεηηθή κε ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο δηαηξνθηθήο αμίαο ησλ ηξνθίκσλ. Οη δηαηξνθνιφγνη επηιχνπλ πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζρέζε ζπκπεξηθνξάο θαη δηαηξνθηθψλ επηινγψλ, ηηο αιιειεπηδξάζεηο δηαηξνθήο θαη γνληδίσλ, ηελ πεξηβαιινληηθή θαη ηελ πεξηθεξεηαθή πγεία, ηε κηθξνβηνινγία θαη ηελ αζθάιεηα ηξνθίκσλ, ηελ πνηφηεηα ηξνθίκσλ, κε επηζηεκνληθά εξγαιεία ηηο θαηλνηφκεο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ, ηε γλψζε ησλ κεραληζκψλ δηαηξνθήο θαη κεηαβνιηζκνχ, ηε δηαηξνθηθή αμία ησλ ηξνθίκσλ, ηηο ηερλνινγίεο ζπζθεπαζίαο, ηηο θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο ησλ ηξνθίκσλ, ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο, θαζψο θαη ηηο νξζέο πξαθηηθέο θαηά ηελ δηαθίλεζε θαη απνζήθεπζε ησλ ηξνθίκσλ Σνκείο απαζρφιεζεο : Έξεπλα θαη αλάπηπμε επηζηεκνληθψλ αξρψλ ζρεηηθψλ κε πξντφληα δηαηξνθήο Αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ δηαηξνθήο Γηαζθάιηζε πξντφλησλ δηαηξνθήο Γηεζλείο νξγαληζκνί ( πρ. Π.Ο.Τ.) Δπηβνιή θαλφλσλ πγηεηλήο ηξνθίκσλ Λεηηνπξγία κηθξνκεζαίσλ εηαηξηψλ επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ Οη δηαηξνθνιφγνη δελ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο 11

12 4. ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΟ ρνιέο : Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην Αζήλαο, ΣΔΗ Θεο/λίθεο, ΣΔΗ Λάξηζαο θνπόο ησλ ηκεκάησλ απηψλ είλαη ε θαηάξηηζε επηζηεκνληθψλ ζηειερψλ γηα ην δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κε εηδηθέο γλψζεηο γηα ηε δηαηξνθηθή αμία ησλ ηξνθίκσλ θαη ην ξφιν ηνπο ζηελ πγεία. Οη δηαηηνιφγνη θαζνξίδνπλ θαη εθαξκφδνπλ ηξφπνπο δηαηξνθήο θαη δίαηηαο, κε ζθνπφ λα βνεζήζνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα απνθηήζνπλ μαλά ή λα δηαηεξήζνπλ ηελ πγεία θαη ηε θαιή ζσκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε. Ζ θνίηεζε δηαξθεί ( ΑΔΗ ) 8 εμάκελα. Σν επάγγεικα ηνπ δηαηηνιφγνπ είλαη λέν θαη αλεξρφκελν. Δλδεηθηηθφ είλαη φηη ππάξρνπλ πνιιά θελά ζηα λνζνθνκεία φπνπ κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ νη δηαηηνιφγνη. Άιινη ηνκείο απαζρφιεζεο είλαη ηα θέληξα αδπλαηίζκαηνο, ηα γπκλαζηήξηα, νη εηαηξίεο ηξνθίκσλ, ελψ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλνίμνπλ δηθφ ηνπο ηδησηηθφ γξαθείν. Οη πξννπηηθέο απαζρφιεζεο, επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο θαη αλέιημεο είλαη αξθεηά θαιέο. Οη απφθνηηνη δε ζα αληηκεησπίζνπλ ζρεδφλ θαλέλα πξφβιεκα λα αλνίμνπλ δηθφ ηνπο γξαθείν ζηελ επαξρία, ελψ αθφκα θαη ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα δελ ζα έρνπλ πξνβιήκαηα απαζρφιεζεο. Σν θφζηνο γηα ην άλνηγκα ηδησηηθνχ γξαθείνπ δελ είλαη κεγάιν, θαζψο γηα ηνλ εμνπιηζκφ ρξεηάδνληαη πεξίπνπ ζπλ πεξίπνπ γηα ελνίθην θαη άιια έμνδα. Αθφκα ιηγφηεξα είλαη ηα έμνδα ζε πεξηνρέο ηεο πεξηθέξεηαο. Σνκείο απαζρφιεζεο : Ννζειεπηηθά ηδξχκαηα, ππεξεζίεο θαη θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο γηα ηε δηαηξνθηθή αγσγή αζζελψλ θαη αηφκσλ κε ηδηαίηεξεο δηαηξνθηθέο αλάγθεο, θαζψο θαη ζε ηδξχκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο. ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ γηα ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ, θαζψο θαη γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε λέσλ πξντφλησλ δηαηξνθήο. ε κνλάδεο καδηθήο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο γεπκάησλ, θαζψο θαη ζε κνλάδεο καδηθήο ζίηηζεο. ε εξεπλεηηθά θέληξα φπνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεδηαζκφ, ηε εθπφλεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε κεηαβνιηθψλ, δηαηξνθηθψλ θαη επηδεκηνινγηθψλ πξνγξακκάησλ ε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο 5. ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ρνιέο : ΣΔΗ Πάηξαο, ΣΔΗ Ζπείξνπ( Ησάλληλα ), ΣΔΗ Καιακάηαο θνπόο ησλ ηκεκάησλ είλαη λα παξέρεη ζηνπο ζπνπδαζηέο ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε γηα λα αζρνιεζνχλ κε ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ιφγνπ θαη ηεο αθνήο κε ηε βνήζεηα 12

13 ησλ επηζηεκψλ ηεο βηνινγίαο, ηεο θπζηθήο θαη ηεο ηαηξηθήο. Σν πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο εθαξκνγήο ησλ βηνινγηθψλ θαη θπζηθψλ επηζηεκψλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο θαη ζηελ πξφιεςε, αμηνιφγεζε, δηάγλσζε, ζεξαπεία θαη επηζηεκνληθή έξεπλα ησλ δηαηαξαρψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επηθνηλσλία, θαζψο θαη ησλ δηαηαξαρψλ ηεο θαηάπνζεο. Σνκείο απαζρφιεζεο : Κέληξα απνθαηάζηαζεο Κέληξα πγείαο Κέληξα ςπρηθήο πγηεηλήο Ννζνθνκεία Δμσηεξηθά ηαηξεία λνζνθνκείσλ Γεξνθνκεία Βξεθνλεπηαθνί θαη παηδηθνί ζηαζκνί Δηδηθά ζρνιεία θαη ηδξχκαηα γηα άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, λνεηηθή πζηέξεζε, ζχλδξνκα, απηηζκφ, ςπρηθέο δηαηαξαρέο, βαξεθνΐα, θψθσζε 6. ΜΑΗΔ ρνιέο : ΣΔΗ Αζήλαο, ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο, ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο( Κνδάλε ) θνπφο ησλ ηκεκάησλ είλαη λα εθπαηδεχεη επαγγεικαηίεο ηθαλνχο λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο καηεπηήξεο γπλαηθνιφγνπο θαη λα πξνζθέξνπλ θξνληίδεο θαη ζπκβνπιέο ζηηο έγθπεο, κε ζθνπφ λα ηηο βνεζήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, ηνπ ηνθεηνχ θαη ηεο ινρείαο ηνπο. Σνκείο απαζρφιεζεο: Πξσηνβάζκηα θξνληίδα: θέληξα πγείαο, πεξηθεξεηαθά ηαηξεία, γπλαηθνινγηθά ηαηξεία Η.Κ.Α. θιπ. ΔΚΑΒ Γεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα θξνληίδα: γεληθά θαη εηδηθά λνζνθνκεία, κνλάδεο εγθπκνζχλεο πςεινχ θηλδχλνπ, εληαηηθή λνζειείαο λενγλψλ θιπ. Χο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρνπλ επί δηεηία αζθήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζε λνζνθνκείν ή άιιν ίδξπκα πγείαο αλαγλσξηζκέλν γηα ην ζθνπφ απηφ θαη κεηά ηε ρνξήγεζε ζρεηηθήο άδεηαο απφ ηε λνκαξρία. 13

14 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΜΔ 1. ΖΥΟΛΖΠΣΖ ρνιή : ΣΔΗ Ζξαθιείνπ ( Ρέζπκλν ) Οη ζπνπδαζηέο εηδηθεχνληαη ζηε ρξήζε εμνπιηζκνχ εγγξαθήο, κίμεο θαη αλαπαξαγσγήο ήρνπ. Σν πεδίν εθαξκνγήο θαιχπηεη πνιινχο θαιιηηερληθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ηνκείο, φπσο ηεο ειεθηξνληθήο, ηεο αθνπζηηθήο, ηεο ςπρναθνπζηηθήο θαη ηεο κνπζηθήο. Σνκείο απαζρφιεζεο : Σερλνινγία κνπζηθψλ νξγάλσλ Υψξνη παξαγσγήο θαη ρξήζεηο ηεο κνπζηθήο Studio ερνγξάθεζεο Μνπζηθνί νίθνη (ΜΜΔ, ηειεφξαζε, ζέαηξν, ζπλαπιίεο) ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΣΔΛΔΥΖ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΑ ΣΟ MARKETING ρνιέο : Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζήλαο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σν ηκήκα marketing είλαη έλα απφ ηα λεφηεξα θαη δπλακηθφηεξα ηκήκαηα. Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο εκθάληζήο ηνπ αλαδείρηεθε ην δεκνθηιέζηεξν ηκήκα ηνπ 5 νπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ. θνπφο ηνπ είλαη ε θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ νη νπνίνη κε ηηο γλψζεηο ηνπο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ κηα επηρείξεζε ή έλαλ νξγαληζκφ λα πξνβνχλ ζηελ θαιχηεξε ρξήζε ησλ πφξσλ πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο, ψζηε λα βειηηψζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο. Αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ είλαη ν εληνπηζκφο, ε πξφβιεςε, ε κέηξεζε ηεο δήηεζεο θαη ε κέζνδνη ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία, ηηκνιφγεζε, δηάζεζε θαη πξνβνιή ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο, έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο. Οη επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ησλ απνθνίησλ δηαγξάθνληαη εμαηξεηηθέο: ζχκθσλα κε φιεο ηηο δεκνζηεπκέλεο έξεπλεο, ε δήηεζε ζηειερψλ είλαη έληνλε. Σνκείο απαζρφιεζεο : Γεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 14

15 Ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο Χο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ζε δηθνί ηνπο επηρείξεζε 1. ΛΟΓΗΣΖ ρνιέο : ΣΔΗ Πεηξαηά, Θεζζαινλίθεο, Πάηξαο Λάξηζαο, Ζξαθιείνπ, Καβάιαο, Γ. Μαθεδνλίαο, Υαιθίδαο, εξξψλ, Μεζνινγγίνπ, Ζπείξνπ ( Πξέβεδα ). θνπφο ησλ ηκεκάησλ απηψλ είλαη λα εθπαηδεχνπλ επηζηήκνλεο ηθαλνχο λα ειέγρνπλ κε ηε βνήζεηα ησλ ζχγρξνλσλ ινγηζηηθψλ κεραλψλ φιεο ηηο εκπνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο πξάμεηο ελφο νξγαληζκνχ, κηαο επηρείξεζεο ή κηαο θξαηηθήο ππεξεζίαο. Ζ απνξξφθεζε ησλ απνθνίησλ είλαη κεγάιε. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ απνθνίησλ ( 85,5% ) απαζρνιείηαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ελψ ζην δεκφζην ην 14,5%. Σνκείο απαζρφιεζεο : ην δεκφζην ηνκέα ζε ππεξεζίεο ππνπξγείσλ θαη ηξάπεδεο ε επηρεηξήζεηο θαη βηνκεραλίεο Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε Χο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο 2. ΤΜΒΟΤΛΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ρνιέο : ΣΔΗ Αζήλαο, Πεηξαηά, Πάηξαο, Λάξηζαο, Καβάιαο, εξξψλ, Υαιθίδαο, Γ. Μαθεδνλίαο, Ηνλίσλ Νήζσλ ( Λεμνχξη ), Κξήηεο ( Ζξάθιεην ) θνπφο ησλ ηκεκάησλ είλαη λα δψζεη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο, ψζηε λα γίλνπλ ππεχζπλα νξγαλσηηθά ζηειέρε επηρεηξήζεσλ. Δηδηθεχνληαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ρψξνπ, ζηελ νξγάλσζε θαη θαζνδήγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο επηρείξεζεο θιπ. Οη πηπρηνχρνη παξνπζηάδνπλ κεγάιε απνξξνθεηηθφηεηα, αθνχ ην 85% εξγάδνληαη. Σν 57,7% αζρνιείηαη κε ην εκπφξην θαη ην 10,4% ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξίεο. Σνκείο απαζρφιεζεο: Γεκφζηεο επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνί Ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 15

16 3. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ρνιέο : Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζήλαο θνπφο ησλ ηκεκάησλ είλαη ε πξναγσγή θαη εμεηδηθεπκέλε δηδαζθαιία ηεο ινγηζηηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο, ε ζχλδεζε ηνπ ηκήκαηνο κε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ρψξαο καο θαη θαη επέθηαζε ηεο ΔΔ θαη ε θαηάξηηζε ζηειερψλ πνπ ζα ηθαλνπνηνχλ ην πξφηππν ηνπ ζχγρξνλνπ νηθνλνκηθνχ ζηειέρνπο ή ηνπ δηεπζπληή. Ζ θνίηεζε δηαξθεί 8 εμάκελα. Ζ βάζε εηζαγσγήο είλαη ηδηαίηεξα πςειή, θαζψο ε δήηεζε, φπσο εθθξάδεηαη κε ηελ πξψηε ησλ ππνςεθίσλ, είλαη πεξίπνπ ηεηξαπιάζηα ηεο πξνζθνξάο ζέζεσλ. Οη πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ σο ζηειέρε ζε θάζε κεγέζνπο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο ( ηνπηθνχ, εζληθνχ ή πνιπεζληθνχ ραξαθηήξα ). ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 1. ΣΑΣΗΣΗΚΟΛΟΓΟΗ ρνιέο : Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζήλαο ηφρνο ηνπ Σκήκαηνο ηαηηζηηθήο είλαη ε πξναγσγή θαη ε κεηάδνζε ηεο γλψζεο κε ηελ έξεπλα θαη ηελ δηδαζθαιία ζην γλσζηηθφ πεδίν ηεο επηζηήκεο ηεο ηαηηζηηθήο θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηήλ αληηθεηκέλσλ, ζεσξεηηθψλ θαη εθαξκνζκέλσλ, θαη ε θαηάξηηζε ζηειερψλ πςειήο ζηάζκεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Ζ αγνξά εξγαζίαο γηα ηνπο ηαηηζηηθνιφγνπο εκθαλίδεηαη ε δήηεζε ησλ εηδηθεπκέλσλ επηζηεκφλσλ ζε ζέκαηα ζηαηηζηηθνχ ζρεδηαζκνχ, αλάιπζεο θαη επεμεξγαζίαο, θαζψο δηεπξχλεηαη ν θχθινο ησλ εηαηξεηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ζηαηηζηηθέο έξεπλεο, ηηο νπνίεο δεηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξνη ελδηαθεξφκελνη. 16

17 Σνκείο Απαζρφιεζεο : ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ: ε ππνπξγεία θαη ηξάπεδεο κε ππεξεζίεο ηαηηζηηθήο, ζε Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνχο, ζηελ ΔΤΔ. ηε Β/ζκηα Δθπαίδεπζε. ΣΟΝ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ: ε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, εηαηξείεο δεκνζθνπήζεσλ, βηνκεραλίεο, Δξεπλεηηθά Κέληξα θ.ά. Χ ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΑ: κπνξεί λα αλνίμεη δηθφ ηνπ γξαθείν 2. ΠΡΟΓΡΑΜΑΣΗΣΖ-ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ρνιέο : Μεραληθψλ Ζ/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο Πάηξαο, Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Αηγαίνπ (άκνο), Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο Μαθεδνλίαο (Θεζζαινλίθε), Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ ΣΔΗ Κξήηεο (Ζξάθιεην) Ο πξνγξακκαηηζηήο αζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ γηα ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκφζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Ζ/Τ ζηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, κειεηά ηελ εθαξκνγή λέσλ ζπζηεκάησλ ή ηε βειηίσζε θαη πξνψζεζε ήδε γλσζηψλ, αιιά θαη ειέγρεη ηα πξνγξάκκαηα γηα λα δηαπηζηψζεη φηη ιεηηνπξγνχλ φπσο πξέπεη ή λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο κεηαβνιέο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, επεηδή νη αλάγθεο αιιάδνπλ, θαιείηαη λα πξνζαξκφζεη έλα παιηφ πξφγξακκα ζηηο λέεο απαηηήζεηο. Ο πξνγξακκαηηζηήο ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ αλαιπηή, γηα λα θαηαξηίζεη ην εθάζηνηε πξφγξακκα. Τνκείο Απαζρόιεζεο : Πξνγξακκαηηζηήο, ηφζν ζε ππεξεζίεο Μεραλνγξάθεζεο ηνπ ηδησηηθνχ ή δεκφζηνπ ηνκέα, φζν θαη ζε εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ινγηζκηθνχ δηαθφξσλ ηχπσλ θαη εθαξκνγψλ. ρεδηαζηήο, Αλαιπηήο θαη Μεραληθφο Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ ρεδηαζηήο, Αλαιπηήο θαη Γηαρεηξηζηήο Γηθηχσλ Πιεξνθνξηθψλ πζηεκάησλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ Δηδηθφο Αλάπηπμεο Λνγηζκηθνχ ή Πξνγξακκαηηζηήο [Software Engineer (Developer)] 17

18 ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ- ΤΠΖΡΔΗΔ 1. ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΤΝΟΓΟ ρνιέο : ΗΔΚ Σν αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ζπλνδνχ αλάγεηαη βαζηθά ζηε ζπλνδεία νξγαλσκέλσλ νκάδσλ ηνπξηζηψλ ζε πξννξηζκνχο θπξίσο ηνπ εμσηεξηθνχ. Σνκείο απαζρφιεζεο : Γξαθεία δηνξγάλσζεο νκαδηθψλ ηαμηδηψλ Tour operators 2. ΞΔΝΑΓΟ ρνιέο : ρνιέο Ξελαγψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ, ΟΣΔΚ Ο μελαγφο είλαη επαγγεικαηίαο πνπ ζπλνδεχεη μέλνπο πεξηεγεηέο ζε έλαλ ηφπν, ππνδεηθλχνληαο ηνπο ηα αμηνζέαηα θαη εμεγψληαο ηελ ηζηνξία θαη ηε ζεκαζία ηνπο, παξέρνληαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο μελάγεζεο έγθπξεο πιεξνθνξίεο. πλήζσο μελαγεί ζε ηζηνξηθά ζεκεία, αιιά θαη ζε πεξηνρέο κε εηδηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηνλ πεξηεγεηή, ζπρλά εηζάγνληαο ηνλ θαη ζε έζηκα ηνπ ηφπνπ. Σνκείο απαζρφιεζεο : Γξαθεία δηνξγάλσζεο νκαδηθψλ πεξηεγήζεσλ Μνπζεία- Αξραηνινγηθνί ρψξνη 3. ΜΑΓΔΗΡΟΗ-CHEF ρνιέο : Chef d Oeuvre ( Αζήλα ), Chef s Club, La Chef θ.α. Σνκείο απαζρφιεζεο : εζηηαηφξηα, μελνδνρεία, εηαηξίεο δηαλνκήο θαγεηνχ, κνλάδεο καδηθήο ζίηηζεο θιπ. 18

19 4. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΔ ΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΗ ΜΔ ΣΟΝ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ρνιέο : Δθπαηδεπηηθέο Μνλάδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ Ο ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο είλαη κηα λέα θηινζνθία ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο κνξθέο ηνπξηζκνχ, νη νπνίεο πξνζειθχνπλ ηνπξίζηεο κε εηδηθά ελδηαθέξνληα π.ρ. ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο Σνκείο απαζρφιεζεο : Σνπξηζηηθά γξαθεία Χο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο κε δηθφ ηνπο γξαθείν 5. ΓΗΔΡΜΖΝΔΑ- ΜΔΣΑΦΡΑΣΖ ρνιέο : Ηφλην Παλεπηζηήκην ( Κέξθπξα ) Οη δηεξκελείο- κεηαθξαζηέο είλαη επαγγεικαηίεο πνπ απνδίδνπλ ην πεξηερφκελν πξνθνξηθνχ ή γξαπηνχ ιφγνπ ζε άιιε γιψζζα απφ απηή ηνπ πξνηχπνπ. Ζ δηάξθεηα ζπνπδψλ ζην παξαπάλσ ηκήκα είλαη 8 εμάκελα. Σνκείο απαζρφιεζεο : Γηεζλείο νξγαληζκνί ( Ο.Ζ.Δ., Δ.Δ., ΝΑΣΟ θιπ. ) Γεκφζηεο ππεξεζίεο ΜΜΔ Γηθαζηήξηα Δθδνηηθνί Οίθνη Χο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο 6. ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ Δ ΔΣΑΗΡΗΔ SECURITY Πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο : ΔΚΔΠΗ, ΚΔΜΔΑ Οη εηαηξίεο security είλαη έλαο απφ ηνπο πην απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο πξνζηαζίαο γηα επηρεηξήζεηο, δεκφζηνπο ρψξνπο αιιά θαη αλζξψπνπο. Όιεο απηέο νη εηαηξίεο δηαζέηνπλ εθπαηδεπκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ γηα λα αλαιάβνπλ ηηο θπιάμεηο. Σνκείο απαζρφιεζεο : Χο επφπηεο- αξρηθχιαθεο- θχιαθεο ηαηηθή θχιαμε Patrol Υξεκαηαπνζηνιέο V.I.P. Φχιαμε ιηκέλσλ θ.α. 19

20 ΑΓΡΟΣΗΚΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ 1. ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ρνιέο : Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζήλαο, ΣΔΗ Μεζνινγγίνπ Οη ζπνπδαζηέο εθπαηδεχνληαη ζηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο παξαγσγήο αλζνθνκηθψλ θαη ιαραλνθνκηθψλ πξντφλησλ ζε ζεξκνθήπηα. Δθπαηδεχνληαη επίζεο ζε ζέκαηα ζεξκνθεπηαθψλ θαηαζθεπψλ, εμνπιηζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο ζεξκνθεπίσλ θαη ζε ζπζηήκαηα άξδεπζήο ηνπο, ηππνπνίεζεο θαη βειηίσζεο θαιιηεξγεηψλ αλζνθνκηθψλ ιαραλνθνκηθψλ θπηψλ ζε ζεξκνθήπηα. Σνκείο απαζρφιεζεο : Παξαγσγή, δηαθίλεζε γεσξγηθψλ εθνδίσλ θαη ππνζηήξημε θαιιηεξγεηψλ Γεκφζηεο ππεξεζίεο, εξεπλεηηθνί θνξείο Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Αγξνηηθή Σξάπεδα Δπηρεηξήζεηο εγθαηάζηαζεο ζεξκνθεπίσλ Χο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο 2. ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΗ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ρνιέο : ΣΔΗ Καιακάηαο, ΣΔΗ Ζξαθιείνπ, ΣΔΗ Ηνλίσλ Νήζσλ θνπφο ησλ ηκεκάησλ είλαη λα πξνεηνηκάζεη επηζηήκνλεο εηδηθεπκέλνπο ζε θαιιηέξγεηεο θεπεπηηθψλ θαη αλζνθνκηθψλ, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο. Σνκείο απαζρφιεζεο : πλεηαηξηζκνί 20

21 Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Αγξνηηθή Σξάπεδα, ΔΟΣ ε δήκνπο γηα ηε δεκηνπξγία θαη θαιιηέξγεηα παξηεξηψλ, θήπσλ θαη πάξθσλ Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ( αθνχ θνηηήζνπλ θαη ζηελ ΑΠΑΗΣΔ ) Χο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, αζρνινχκελνη κε ηελ πψιεζε αλζνθνκηθψλ θαη ιαραλνθνκηθψλ πξντφλησλ. 3. ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΟΗ-ΟΣΡΑΚΟΣΡΟΦΟΗ ρνιέο : Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζήλαο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, ΣΔΗ Ζπείξνπ, ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο. Οη ζπνπδαζηέο, πνπ θνηηνχλ ζην ηκήκα Γεσπνλίαο, Ηρζπνινγίαο θαη Τδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο ησλ παξαπάλσ ζρνιψλ εηδηθεχνληαη ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνψζεζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα ζπζηήκαηα δσηθήο παξαγσγήο θαη ηδηαίηεξα πδξφβηαο δσηθήο παξαγσγήο, θαζψο θαη ζηελ δηαρείξηζε ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο. Οη ζπνπδέο δηαξθνχλ 10 εμάκελα. Σνκείο απαζρφιεζεο : Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ Τπνπξγείν Παηδείαο πλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο Ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο Αηνκηθά ή εηαηξηθά κειεηεηηθά γξαθεία Γηεζλείο νξγαληζκνί π.ρ. Ο.Ζ.Δ, Δ.Δ., UNESCO θιπ. 4. ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΔ ΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ, ΑΝΘΔΧΝ, ΦΤΣΧΡΗΧΝ ρνιή : Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ-ηκήκα Δπηζηήκεο Φπηηθήο Παξαγσγήο. θνπφο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε άξηηα θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ γηα ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή βειηίσζε ηεο παξαγσγήο θαη ηε δηεμαγσγή έξεπλαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο ηεο παξαγσγήο. Ζ θνίηεζε δηαξθεί 5 αθαδεκατθά έηε. 21

22 Σνκείο απαζρφιεζεο : Βηνκεραλίεο κεηαπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ πλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο πνξνπαξαγσγηθνί νίθνη Δκπνξία γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ Τπνπξγείν Γεσξγίαο Δξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα ΣΔΥΝΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ 1. ΣΔΥΝΗΣΔ ΑΝΔΓΔΡΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΣΗΡΗΧΝ ρνιέο: ΣΔΗ Πάηξαο Δηδηθό Μάζεκα: Γξακκηθφ θαη Διεχζεξν ρέδην Σν ηκήκα θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο εθαξκνγήο ησλ ηερληθψλ επηζηήκσλ ζηε κειέηε, επίβιεςε θαη θαηαζθεπή έξγσλ ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο θηηξίσλ. Σν ηκήκα ζπλδπάδεη ηελ αλάπηπμε θαηάιιεινπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ ζπνπδψλ γηα ηηο ζπληεξήζεηο θαη απνθαηαζηάζεηο θηηξίσλ, κε ηελ πςεινχ επίπεδνπ εξγαζηεξηαθή θαη πξαθηηθή άζθεζε. Γίλεη έκθαζε ζηελ ηερλνινγία ησλ αλαζηπιψζεσλ θαη ηερληθψλ απνθαηάζηαζεο ζπληήξεζεο, ζηεξέσζεο θαη επηζθεπψλ, ελψ παξάιιεια δηεμάγεη θπξίσο ηερλνινγηθή έξεπλα θαη αλαπηχζζεη ηερλνγλσζία θαη θαηλνηνκίεο ζηα αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά πεδία. Σνκείο Απαζρφιεζεο: Μειεηεηηθά Γξαθεία Σερληθά θαη Αξρηηεθηνληθά Γξαθεία Τπεξεζίεο Γεκφζηνπ Σνκέα 2. ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ρόιεο: ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ΣΔΗ Καβάιαο, ΣΔΗ Λάξηζαο, ΣΔΗ Πεηξαηά, ΣΔΗ Κξήηεο, ΣΔΗ Πάηξαο, ΣΔΗ εξξψλ, ΣΔΗ Υαιθίδαο Καιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο εθαξκνγήο θαη εμέιημεο ηεο επηζηήκεο ηεο Μεραλνινγίαο, πνπ αθφξα ζηε κειέηε, ζρεδίαζε, αλάπηπμε, θαηαζθεπή, ιεηηνπξγηά κεραλψλ, ζπζθεπψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ παξάγσγεο θαζψο θαη ζπζηεκάησλ παξάγσγεο θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, κε γλψκνλα ηελ νηθνλνκία, ην ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσληθή απνδνρή. 22

23 Σνκείο Απαζρφιεζεο: Δθπαίδεπζε Σερληθέο Δηαηξείεο Ναπηηιία Δλεξγεηαθά Έξγα θαη Δλεξγεηαθέο Σερλνινγίεο Μεραλνινγηθά Δξγαζηήξηα Μειεηεηηθά Γξαθεία 3. ΟΓΖΓΟΗ ΒΑΡΔΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΛΔΧΦΟΡΔΗΧΝ ρνιέο: ΣΔΗ Θεο/ληθεο Σν ηκήκα έρεη σο απνζηνιή λα πξνάγεη ηελ αλάπηπμε θαη ηε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ζηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα ησλ νρεκάησλ δξφκνπ θαη αλσκάινπ εδάθνπο. ην γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν πεξηιακβάλεηαη ε κειέηε δηάθνξσλ ππνζπζηεκάησλ ελφο νρήκαηνο, ε ζρεδίαζε θαη ε αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγηάο ηνπο, ζε επίπεδν ζεσξεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ. Ζ παξάγσγε ησλ νρεκάησλ, ν ζρεδηαζκφο λέσλ ηχπσλ ή θαηλνηνκηψλ, ε βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγηάο, ν έιεγρνο, ε κεζνδεπκέλε ζπληήξεζε, ε πξαγκαηνγλσκνζχλε θαη ε έξεπλα ζρεηηθά κε ηα νρήκαηα, είλαη αληηθείκελα κε ηα νπνία απαζρνινχληαη νη ζπνπδαζηέο αιιά θαη νη κειινληηθνί απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο. Σνκείο Απαζρφιεζεο: Δξγαζηήξηα Απηνθίλεησλ Τπεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαη Υσξνηαμίαο & Γεκνζίσλ Έξγσλ Δμνπζηνδνηεκέλα πλεξγεία Διεχζεξνη Δπαγγεικαηίεο 23

24 ΔΝΣΟΛΟΗ 1. ρνιέο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο Ζ Ππξνζβεζηηθή Αθαδεκία έρεη σο απνζηνιή ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εηδηθή θαηάξηηζε ζηα θαηά θιάδν ππξνζβεζηηθά θαζήθνληα, ηφζν ησλ ηδησηψλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα, φζν θαη ησλ Αμησκαηηθψλ, Ππξνλφκσλ, Τπαμησκαηηθψλ θαη Ππξνζβεζηψλ ελ ελεξγεία, γηα λα γίλνπλ ηθαλνί ζηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπο. Ζ Ππξνζβεζηηθή Αθαδεκία ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ηκήκαηα: 1.Αλζππνππξαγψλ 2. Αξρηππξνζβεζηψλ 3. Ππξνζβεζηψλ. 2. ρνιή Αμηωκαηηθώλ Ζ ρνιή Αμησκαηηθψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο έρεη σο απνζηνιή ηελ επηζηεκνληθή κφξθσζε θαη ηελ επηρεηξεζηαθή θαηάξηηζε, θαζψο επίζεο θαη ηελ πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή θαιιηέξγεηα ησλ κειινληηθψλ ζηειερψλ - αμησκαηηθψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. Ζ ρνιή Αμησκαηηθψλ είλαη ηζφηηκε κε ηηο ρνιέο ησλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ, θαζψο θαη ηηο αληίζηνηρεο Παξαγσγηθέο ρνιέο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Ζ θνίηεζε ζηε ρνιή δηαξθεί νθηψ (8) εμάκελα. 3. ρνιή Αζηπθπιάθωλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο Δδξεχεη ζην 7 ν ρηιηφκεηξν ηεο Δζληθήο νδνχ Κνκνηελήο Ξάλζεο θαη δηαξζξψλεηαη ζε νθηψ (8) Σκήκαηα Γνθίκσλ Αζηπθπιάθσλ (Γξεβελψλ, Γηδπκνηείρνπ, Καξδίηζαο, Κνκνηελήο, Νάνπζαο, Ξάλζεο, Ρεζχκλνπ θαη εηείαο).ζ θνίηεζε ησλ ζπνπδαζηψλ δηαξθεί πέληε (5) εμάκελα θαη ρσξίδεηαη ζε ηξία (3) εθπαηδεπηηθά έηε. Σα δχν πξψηα δηαηξνχληαη ζε δχν απηνηειή εμάκελα ην θαζέλα θαη ην ηξίην εθπαηδεπηηθφ έηνο πεξηιακβάλεη ην ηειεπηαίν εμάκελν εθπαίδεπζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο νη δφθηκνη αζηπθχιαθεο δηακέλνπλ θαη ζηηίδνληαη εληφο ηεο ρνιήο. Ζ εθπαίδεπζε δηαθξίλεηαη ζε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαη απνζθνπεί ζηελ άξηηα επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ζηε γεληθή εγθπθινπαηδηθή κφξθσζε θαη δηαπαηδαγψγεζε, ζηε γλψζε ηεο λνκηθήο επηζηήκεο, ζην ρεηξηζκφ ησλ φπισλ θαη ρξήζε απηψλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο θπζηθήο αγσγήο θαη εθκάζεζε ηερληθψλ απηνπξνζηαζίαο. 24

25 4. ρνιή Μεηεθπαίδεπζεο - Δπηκόξθωζεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο Δδξεχνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ ηκήκαηα ζηελ Ακπγδαιέδα Αηηηθήο, ελψ ην Σκήκα Δηδηθήο Αζηπλνκηθήο Δθπαίδεπζεο εδξεχεη ζην Λαγνλήζη Αηηηθήο (38 ν ρικ Λ. Αζελψλ νπλίνπ).παξάξηεκα ηεο θεληξηθήο ρνιήο απνηειεί ε ρνιή Μεηεθπαίδεπζεο θαη Δπηκφξθσζεο Βφξεηαο Διιάδαο πνπ εδξεχεη θαη ιεηηνπξγεί ζηελ πφιε ηεο Βέξνηαο Ζκαζίαο. Απνζηνιή ηεο ρνιήο Μεηεθπαίδεπζεο θαη Δπηκφξθσζεο είλαη ε κεηεθπαίδεπζε, επηκφξθσζε θαη εμεηδίθεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, κε ζθνπφ ηε δηαξθή ελεκέξσζε απηνχ ζηα ζχγρξνλα αζηπλνκηθά ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα γεληθνχ θαη εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηα θαζήθνληά ηνπ. Οη ζπνπδαζηέο κεηεθπαηδεχνληαη, αλάινγα κε ην ζεκαηηθφ αληηθείκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, απφ δηαθεθξηκέλνπο θαη θαηαμησκέλνπο θαζεγεηέο ηεο Αθαδεκατθήο Κνηλφηεηαο, εηζαγγειείο θαη δηθαζηέο δηαθφξσλ δηθαζηεξίσλ, απφ έκπεηξνπο θαη θαηαξηηζκέλνπο Αμησκαηηθνχο ηνπ ψκαηνο ή ησλ άιισλ σκάησλ Αζθαιείαο θαη Φνξέσλ, θαζψο επίζεο θαη απφ Αμησκαηηθνχο θαη ζηειέρε κε εηδίθεπζε ζηνλ Σνκέα ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο. 5. ρνιή Δζληθήο Αζθάιεηαο Απνζηνιή ηεο ρνιήο Δζληθήο Αζθάιεηαο είλαη ε κεηεθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε, ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, ησλ Αλψηεξσλ ζηειερψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ηνπ Ληκεληθνχ θαη Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ άιισλ Τπνπξγείσλ ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. Ζ θνίηεζε ζηε ρνιή Δζληθήο Αζθάιεηαο δηαξθεί απφ έμη κέρξη νθηψ κήλεο θαη αξρίδεη εληφο ηνπ κελφο επηεκβξίνπ θάζε έηνπο. Δηζάγνληαη γηα θνίηεζε θαη Αμησκαηηθνί ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ηνπ Ληκεληθνχ θαη Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, µε βαζκφ Σαγκαηάξρε ή Αληηζπληαγκαηάξρε θαη αληηζηνίρσλ βαζκψλ, θαζψο θαη πνιηηηθνί ππάιιεινη Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη άιισλ Τπνπξγείσλ θαη Τπεξεζηψλ, εμνπζηνδνηεκέλνη γηα ηνλ ρεηξηζκφ ζεκάησλ θξαηηθήο αζθάιεηαο. 6. ρνιέο Α Ζ έδξα ηεο ρνιήο βξίζθεηαη ζηε Θεζζαινλίθε, ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Νέαο Δγλαηίαο θαη Πιήζσλνο Γεκηζηνχ (απέλαληη απφ ην παιαηφ 424 ΓΝΔ θαη ην παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο). Ζ ρνιή δηαηξείηαη ζε δπν Πηέξπγεο. (1) Πηέξπγα Τγεηνλνκηθνύ, ζηελ νπνία εληάζζνληαη ηα Σκήκαηα: Ηαηξηθνχ, Οδνληηαηξηθνχ, Φαξκαθεπηηθνχ θαη Κηεληαηξηθνχ θαη αλήθνπλ ζην 3ν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν ησλ Δπηζηεκψλ Τγείαο θαη ην Σκήκα Φπρνιόγωλ, ην νπνίν αλήθεη ζην 1ν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν ησλ Αλζξσπηζηηθψλ, Ννκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ.(2) Πηέξπγα ηωλ άιιωλ ωκάηωλ, ζηελ νπνία εληάζζνληαη ηα Σκήκαηα ηξαηνινγηθνχ - ηξαηησηηθψλ Ννκηθψλ πκβνχισλ θαη Οηθνλνκηθνχ θαη αλήθνπλ ζην 1ν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν ησλ 25

26 Αλζξσπηζηηθψλ, Ννκηθψλ, Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαη ζην 5ν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν ησλ Δπηζηεκψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο αληίζηνηρα. Ζ θνίηεζε δηαξθεί 6 ρξφληα γηα ην Ηαηξηθφ, 5 γηα ην Κηεληαηξηθφ, Οδνληηαηξηθφ θαη Φαξκαθεπηηθφ Σκήκα θαη 4 ρξφληα γηα ην Οηθνλνκηθφ, ηξαηνινγηθφ - ηξαηησηηθψλ Ννκηθψλ πκβνχισλ θαη Σκήκα Φπρνιφγσλ. Οη απφθνηηνη -εο ηεο ρνιήο είλαη ππνρξεσκέλνη κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο, λα κείλνπλ ζην ηξάηεπκα: Οη Ηαηξνί 12 ρξφληα, νη Κηελίαηξνη, Οδνληίαηξνη θαη Φαξκαθνπνηνί 10 ρξφληα θαη νη Οηθνλνκηθνί, ηξαηνιφγνη - ηξαηησηηθνί θαη Ννκηθνί χκβνπινη, Φπρνιφγνη 8 ρξφληα. Οη θαηαιεθηηθνί βαζκνί ησλ Αμησκαηηθψλ πνπ απνθνηηνχλ απφ ηε Α είλαη νη εμήο:(α) Τπνζηξάηεγνο, Τπνλαχαξρνο ή Τπνπηέξαξρνο γηα ηνπο Ηαηξνχο θαη Οηθνλνκηθνχο. (β) Τπνζηξάηεγνο γηα ηνπο ηξαηνιφγνπο ηξαηησηηθνχο Ννκηθνχο πκβνχινπο.(γ) Σαμίαξρνο (Ξ ή ΠΑ) ή Αξρηπινίαξρνο γηα ηνπο Οδνληηάηξνπο, Κηεληάηξνπο, Φαξκαθνπνηνχο θαη Φπρνιφγνπο. 26

27 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΣΟΤ ΜΔΛΛΟΝΣΟ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ 1. Καηαζθεπαζηέο Μειψλ Σνπ Αλζξψπηλνπ ψκαηνο Ζ ηερλνινγία ζα πξνρσξήζεη αξθεηά ζηε λα δεηνπξγνχληαη δσληαλά αλζξψπηλα κέιε κε απνηέιεζκα λα ππάξμεη αλάγθε θαηαζθεπαζηψλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο,θαηαζηήκαηα πνπ ζα ηα πνπινχλ θαη ζα ηα επηζθεπάδνπλ Πνζνζηφ (88%) 2. Ναλφ-Γηαηξνί Πξφνδνη ζην ηνκέα ηεο λαλνηερλνινγίαο γηα ηελ δεκηνπξγία ππν-αηνκηθψλ ζπζθεπψλ θαη ζεξαπεηψλ είλαη πνιχ πηζαλφλ λα θέξνπλ αιιαγέο ζηελ πξνζπηθή πεξίζαιςε θαη έηζη ζα ρξεηαζηεί κηα λέα γεληά λαλφ-εηδηθψλ ηαηξηθήο πνπ ζα ζηαρεηξίδνληαη ηηο λέεο ζεξαπείεο Πνζνζηφ (91%) 3. Υεηξνχξγνη Αχμεζεο Σεο Μλήκεο Υεηξνχξγνη ζα κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ επηπιένλ κλήκε ζε αλζξψπνπο θαη λα βνεζνχλ απηνχο απηνχο πνπ είλαη ππεξβνιηθά εθηεζεηκέλνη ζε πιεξνθφξηζε θαη ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε κλήκε γηα λα απνζεθεχνπλ ηελ ελέξγεηα Πνζνζηφ (75%) 4. Ζζηθηζηέο Σεο Νέαο Δπηζηήκεο Καζψο ε επηζηεκνληθή πξφνδνο επηηαρχλεηαη ζε ηνκείο φπσο ε θισλνπνίεζε,ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί κηα λέα γεληά αλζξψπσλ πνπ ζα θαηαιαβαίλνπλ ηελ επηζηήκε θαη ζα βνεζνχλ ηελ θνηλσλία λα θάλεη εζηθέο επηινγέο εμέιημεο.γελ ζα εηλαη πηα δεηήκα ην αλ κπνξνχκε λα θάλνπκε θάηη αιιά ην αλ πξέπεη. Πνζνζηφ (70%) 27

28 5. Πξνζσπηθφ Μάλαηδεξ Απηή δνπιεηά ζα είλαη πξνέθηαζε ηνπ ξφινπ πνπ ζεκέξα παίδνπλ νη ζηπιηζηέο θαη νη κάλαηδεξο ησλ δηαζεκνηίησλ ζα είλαη ν ππεχζπλνο γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο πξνσπηθήο καο <<κάζθαο>> ρξεζηκνπνηφληαο θνηλσληθή δηθηχσζε θαη άιια κέζα Πνζνζηφ (91%) 6. Φεθηαθφο Καζεγεηήο Δπθπή είδσια ή ραξαθηήξεο ππνινγηζηψλ ελδιερεηαη λα βνεζνχλ ή αθφκα θαη λα αληθαηαζηήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηηο ηάμεηο. Πνζνζηφ (83%) 7. Δηθνληθνί Γηθεγφξνη Όζν πεξηζζφηεξν επηθνηλσλνχκε online, ηνζν πεξηζζφηεξν ζα απμ άλεηαη ε αλάγθε γηα εηδηθνχο δηθεγφξνπο πνπ ζα επηιχνπλ λνκηθέο δηαθνξέο κεηαμχ αηφκσλ πνπ δνχλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο κε δηαθνξεηηθά λνκηθά ζπζηήκαηα Πνζνζηφ (73%) 8. Αξρηηέθηνλεο Με εηαηξείεο ήδε πνιιά ππνζρφκελεο ζην ηνπξηζηηθφ ρψξν ζα ρξεηαζηνχκε αξρηηέθηνλεο πνπ ζα ζρεδηάδνπλ πνπ ζα δνχκε θαη ζα εξγαδφκαζηε Πνζνζηφ (80%) 9. Μάγεηξεο-Εαραξνπιάζηεο Μαγεξηξηθή είλαη ε δηαδηθαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο ηξνθίκσλ κε ηελ ρξήζε ηεο ζεξκφηεηαο. Οη ηερληθέο καγεηξέκαηνο θαη ηα ζπζηαηηθά πνηθίιινπλ επξέσο ζε φιν ηνλ θφζκν γεγνλφο πνπ αληαλαθιά ηηο κνλαδηθέο πεξηβαιινληηθέο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο παξαδφζεηο. Πνζνζηφ (86%) 28

29 ΚΡΗΣΖΡΗΑ-ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ Ζ νηθνγέλεηα: πξσηαξρηθφο θνξέαο ηεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο, ζηελ επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο, αθνχ δηακνξθψλεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ λένπ θαη ηνπ κεηαδίδεη αμίεο θαη ηδαληθά. Σν ζρνιείν: Ο καζεηήο αληηιακβάλεηαη ηηο ηδηαίηεξεο θιίζεηο ηνπ θαη ηηο πξνηηκήζεηο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Ο θνηλωληθόο πεξίγπξνο: επεξεάδεη ην λέν, κε ηα πξφηππα, ηηο αμίεο, ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ. Σα ΜΜΔ, ε ηειεόξαζε. Δπαγγέικαηα Σνπηθήο Κνηλωλίαο ηελ επνρή καο, νη αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία αιιά θαη νη εμειίμεηο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, έρνπλ επηθέξεη αιιαγέο ζηνπο ηξφπνπο επηινγήο επαγγέικαηνο. πρλά, ε έιιεηςε πιεξνθφξεζεο γχξσ απφ ην ζέκα, δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα θαη θαζπζηεξήζεηο ζηελ έλαξμε ηεο επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο ηνπ λένπ αλζξψπνπ, πνπ θαηαιήγεη ζε κηα επηινγή βαζηδφκελνο πνιιέο θνξέο ζε ιαλζαζκέλνπο παξάγνληεο. Ζ θαηάζηαζε απηή πξνθαιεί αλαζθάιεηα θαη ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο δεκηνπξγνχλ ελδνπξνζσπηθά θαη νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα. Σν επαγγεικαηηθφ θνκκάηη, απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Δάλ ε επηινγή απηή είλαη ηπραία θαη ην άηνκν δελ αηζζάλεηαη επράξηζηα, ηφηε ινγηθά κεηψλεηαη ε απνδνηηθφηεηα θαη ε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπ θαη πνιιέο θνξέο αλαπηχζζνληαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ απηφ-εηθφλα θαη ηελ αμία ηνπ αηφκνπ. Ζ δηαδηθαζία ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΔΠ), έξρεηαη λα βνεζήζεη ην άηνκν ψζηε λα θάλεη κηα φζν ην δπλαηφ θαιχηεξε επηινγή, πνπ λα ζπκβαδίδεη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ. Ζ θαηαιιειφηεξε ειηθία γηα λα μεθηλήζεη θάπνηνο ζπκβνπιεπηηθή ΔΠ είλαη ε εθεβεία, φπνπ ν λένο θαιείηαη λα πάξεη θαζνξηζηηθέο απνθάζεηο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ πνξεία. Απηφ 29

30 φκσο δελ απνθιείεη ζε θάπνηνλ άλζξσπν κεγαιχηεξεο ειηθίαο λα δεηήζεη ηε βνήζεηα ελφο ζπκβνχινπ ΔΠ, εηδηθά αλ βξίζθεηαη ζε κηα θξίζηκε θακπή ηεο θαξηέξαο ηνπ, αλ ζθέθηεηαη λα αιιάμεη επάγγεικα ή αλ ζέιεη λα ζπλερίζεη πεξαηηέξσ ηηο ζπνπδέο ηνπ (κεηαπηπρηαθά, εμεηδηθεχζεηο θιπ). Έλα πξφγξακκα ΔΠ, μεθηλάεη κε ηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ηνλ ζπκβνπιεπφκελν, ε νπνία έρεη σο ζθνπφ λα βνεζήζεη ην ζχκβνπιν λα ζπιιέμεη θαη λα αλαιχζεη ηα πξνζσπηθά θαη νηθνγελεηαθά ζηνηρεία ηνπ αηφκνπ, ψζηε λα ζρεκαηίζεη κηα νινθιεξωκέλε εηθόλα. Δπίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, ην άηνκν ελεκεξψλεηαη γηα ηελ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζήζεη θαη ηε ζεκαζία ηεο θάζε εμέηαζεο. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη ε ρνξήγεζε θαη ε ζπκπιήξσζε εηδηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ, πνπ δηεξεπλνχλ ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ελδηαθέξνληα, ηθαλφηεηεο θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Απφ ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη ηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε, ν εηδηθφο εηνηκάδεη κηα αλαιπηηθή, πξνζωπηθή έθζεζε,ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζωπηθόηεηαο, νηεπαγγεικαηηθέο ηθαλόηεηεο θαη θιίζεηο ηνπ αηφκνπ, θαη βάζεη απηψλ ηνπ πξνηείλνληαη νη θαηάιιειεο επαγγεικαηηθέο θαηεπζύλζεηο. Σέινο παξαδίδεηαη ζηνλ ζπκβνπιεπφκελν, ε πξνζσπηθή έθζεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη γίλεηαη ζπδήηεζε γχξσ απφ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο. Δάλ πξφθεηηαη γηα έθεβν, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ηνπ ελφο απφ ηνπο δχν γνλείο. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλήζσο απαηηνχληαη γχξσ ζηηο 5 ζπλαληήζεηο. πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε πσο έλα πξφγξακκα ΔΠ, κπνξεί λα είλαη πνιχ ρξήζηκν φζνλ αθνξά ηε βαζύηεξε θαηαλόεζε ηνπ εαπηνύ, ηφζν ζην επαγγεικαηηθφ, φζν θαη ζην πξνζσπηθφ επίπεδν. Σν άηνκν κπνξεί λα αλαηξέρεη φπνηε ληψζεη πσο ην έρεη αλάγθε ζηελ πξνζσπηθή έθζεζε απνηειεζκάησλ, ψζηε λα βνεζηέηαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ. Γεληθά ζπκπεξάζκαηα :επηινγή επαγγέικαηνο απνηειεί κηα θαζνξηζηηθή απφθαζε γηα ηνπο λένπο αλζξψπνπο εηδηθά ζηε ζεκεξηλή ξεπζηή πξαγκαηηθφηεηα. Γη απηφ λα κελ μερλάκε ηε ξήζε ηνπ Κνκθνχθηνπ (Κηλέδνπ θηινζφθνπ):«γηάιεμε έλα επάγγεικα πνπ αγαπάο θαη δε ζα αηζζάλεζαη πνηέ ηελ ππνρξέσζε λα εξγαζηείο, νχηε γηα κέξα ζηε δσή ζνπ». 30

31 > Παρακάτω αμαυέρομται ομομαστικά τα κσριότερα κριτήρια επιλογής επαγγέλματος: πιήξσζε πξνζσπηθψλ αλαγθψλ θαη ελδηαθεξφλησλ αηνκηθέο γλψζεηο θαη εθφδηα, εμεηδίθεπζε νηθνλνκηθή επρέξεηα νηθνλνκηθέο απνιαβέο άκεζε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο αξθεηφο ειεχζεξνο ρξφλνο απνδνηηθφ αζθαιηζηηθφ ηακείν επράξηζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο θνηλσληθή απνδνρή θαη θαηαμίσζε ΣΔΣ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ Έρεηε ζθεθηεί πνηέ πόζν θξίζηκε θαη θαζνξηζηηθή είλαη ε επηινγή επαγγέικαηνο; Σν απηνλόεην είλαη ε επαγγεικαηηθή επηηπρία πνπ κπνξεί λα έρεη θαλείο. Τπνγείωο δξνπλ θη άιινη ακέηξεηνη παξάγνληεο πνπ αιπζηδωηά θαη αλαπόθεπθηα καο νδεγνύλ ζε επηινγέο δωήο. Οη θνηλσληθέο επαθέο, ην θχξνο, αιιά θπξίσο ε απηνεθηίκεζή καο θαη ε ςπρηθή καο πγεία βαζίδεηαη θαη θαζνξίδεηαη απφ ηελ επηινγή επαγγέικαηνο πνπ ζα θάλνπκε. H πκβνπιεπηηθή θαη ν Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο είλαη ε βνήζεηα θαη ε ππνζηήξημε πνπ παξέρεηαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο κέζσ έγθξηησλ ςπρνκεηξηθψλ ηεζη, λα ζπλεηδεηνπνηεί θαλείο ηηο γλψζεηο, ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο δεμηφηεηεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο δσήο ηνπ, λα ιακβάλεη ζσζηέο εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο, λα ζρεδηάδεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ θαη λα επηηπγράλεη κεγαιχηεξε ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ δσή. ηε ζχγρξνλε, ζθιεξή θαη αληαγσληζηηθή εξγαζηαθή πξαγκαηηθφηεηα ν Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο θαζίζηαηαη αλαγθαίνο, θαζψο εάλ έλα επάγγεικα δελ ηαηξηάδεη ζηε δνκή πξνζσπηθφηεηάο ηνπ αηφκνπ, αλακθίβνια ζα ην θαηαζηήζεη αλαπνηειεζκαηηθφ θαη ζα ην νδεγήζεη ζε πξνζσπηθή απνηπρία, κε ζνβαξφ αληίθηππν ζηελ απηνεθηίκεζή ηνπ θαη ζηελ ςπρηθή ηνπ ηζνξξνπία ελ γέλεη. Ζ πξψηε πεξίνδνο ζηε δσή ελφο αλζξψπνπ, θαηά ηελ νπνία αλαθχπηνπλ δεηήκαηα ζε ζρέζε κε 31

32 ηνλ Δπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ είλαη ε εθεβεία. Ο έθεβνο, ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην ακθηζβήηεζεο θαη απηνπξνζδηνξηζκνχ, ακθηηαιαληεχεηαη πξνζπαζψληαο λα δψζεη απαληήζεηο ζε θαίξηα εξσηήκαηα, φπσο: Πνην επάγγεικα λα επηιέμσ; Ση κνπ ηαηξηάδεη; Πνηα θαηεχζπλζε λα αθνινπζήζσ; Δξσηήζεηο πνπ ζπρλά έρνπλ αληίθηππν ζε νιφθιεξε ηελ ελήιηθε δσή Ζ επηινγή ηερληθήο εθπαίδεπζεο (ΔΠΑΛ) ή Νένπ Λπθείνπ, ε επηινγή καζεκάησλ ησλ ζεηηθψλ ή ζεσξεηηθψλ επηζηεκψλ, ε εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ θαη πνιιέο άιιεο παξάκεηξνη θαζνξίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή πνξεία ησλ καζεηψλ θαη θαη επέθηαζηλ ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο. Άιιεο ωθεινύκελεο νκάδεο από ηηο ππεξεζίεο ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ είλαη νη εμήο: Φνηηεηέο θαη πνπδαζηέο, γηα ηελ επηινγή Μεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ Άλεξγνη πνπ επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ ή λα επαλεληαρζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο Άηνκα πνπ εηζέξρνληαη γηα πξψηε θνξά ζηελ αγνξά εξγαζίαο ρσξίο ζαθή επαγγεικαηηθφ ζηφρν Άηνκα πνπ θαινχληαη λα αιιάμνπλ ην επάγγεικα πνπ αζθνχζαλ ζην παξειζφλ Γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί γηα λα βνεζεζνχλ ζην λα θαηαλνήζνπλ βαζχηεξα ηηο αλάγθεο ησλ εθήβσλ θαη λα ηνπο ζηεξίμνπλ νπζηαζηηθά ζηηο απνθάζεηο ηνπο Ζ επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα είλαη έλα ηπραίν γεγνλφο. Ζ δπλαηφηεηα έθθξαζεο καο κέζα απφ ην επάγγεικα απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο καο θαη βνεζάεη ηφζν ζηελ επεκεξία ηνπ αηφκνπ φζν θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Δπνκέλσο, ε ζσζηή επηινγή ζπνπδψλ θαη επαγγέικαηνο απνηεινχλ δχν απφ ηηο πην ζεκαληηθέο απνθάζεηο ηεο δσήο καο. Δλ θαηαθιείδη, ε αλάγθε γηα ζσζηφ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζπλνςίδεηαη ζηε ξήζε ηνπ Κνκθνχθηνπ «Γηάιεμε έλα επάγγεικα πνπ ζνπ αξέζεη θαη δελ ζα ρξεηαζηεί λα δνπιέςεηο νχηε κηα κέξα ζηε δσή ζνπ». Όια ηα θξίζηκα εξσηήκαηα δσήο κπνξνύλ λα απαληεζνύλ κέζσ κηαο νιηγόιεπηεο δηαδηθαζίαο. Με ην Άξηζηνλ Τεζη (www.aristontest.gr), ην πην αμηόπηζην ηεζη Επαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ ζηελ Ειιάδα, ν ππνςήθηνο ηεξαξρεί ηα ελδηαθέξνληά ηνπ βάζεη επαγγεικαηηθώλ εηδηθνηήησλ θαη ζε ζπζρεηηζκό κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ δηαπηζηώλεη πνηα επαγγέικαηα ηνπ ηαηξηάδνπλ, γηαηί ηνπ ηαηξηάδνπλ, πώο λα ηα ζπνπδάζεη θαη ηη πξννπηηθέο ππάξρνπλ ζηελ αγνξά εξγαζία. ΣΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΧΟΛΑΝΣ 32

33 Σν παξφλ ηεζη έρεη κία ηδηνκνξθία: Απνηειείηαη απφ ηέζζεξα επί κέξνπο πεδία, ηα νπνία, αλάινγα κε ην ρξφλν πνπ έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο, κπνξεί λα απαληεζνχλ απηφλνκα. Αλ δειαδή ελεξγνπνηήζεηε κφλν ην πξψην πεδίν πνπ αλαθέξεηαη ζηηο δπλαηφηεηέο ζαο, ην απαληήζεηε θαη ζηε ζπλέρεηα παηήζεηε ην πιήθηξν αμηνιφγεζεο (ζην ηέινο απηήο ηεο ζειίδαο) ζα πάξεηε έλα αξθεηά νινθιεξσκέλν απνηέιεζκα. Φπζηθά, φζν πεξηζζφηεξα πεδία ελεξγνπνηήζεηε θαη φζν πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο δψζεηε, ηφζν πην αμηφπηζηα ζα είλαη ηα απνηειέζκαηα. Σα ηέζζεξα πεδία αλαθέξνληαη ζηηο εμήο ελφηεηεο: 1. ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ζαο. 2. ζηηο δπλαηφηεηέο ζαο 3. ζηηο επηζπκίεο ζαο 4. ζηα ρφκπη ζαο Σν ηεζη απνηειεί ζπλδπαζκφ θαη κεηάθξαζε νξηζκέλσλ ακεξηθάληθσλ ζάηη, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο, κε αληίζηνηρν πεξηερφκελν. Παξ' φιν πξνζπάζεζα λα ην πξνζαξκφζσ ζηα ειιεληθά δεδνκέλα, επηζεκαίλσ φηη ΓΔΝ ΑΠΟΣΔΛΔΗ ΑΚΡΗΒΔ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ. Γείηε ην πεξηζζφηεξν ζαλ κηα επθαηξία ελδνζθφπεζεο θαη απηνειέγρνπ θαη σο κέζν πιεξνθφξεζεο γηα θάπνηεο ηάζεηο πνπ κπνξεί λα έρεηε. Επαγγελματικός Προσαματολισμός TEST ΗΟRIZON Ο επαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο κε ηε ρξήζε ηνπ ηέζη ΖΟRΗΕΟΝ: Σν Σεζη Δπαγγεικαηηθώλ Δλδηαθεξόληωλ HORIZON είλαη έλα επξχ ςπρνκεηξηθφ εξγαιείν πνπ θαηαζθεπάζηεθε ζηε ρψξα καο γηα ηε κέηξεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ησλ Διιήλσλ καζεηψλ θαη θνηηεηψλ. Σν Σεζη HORIZON θαηαζθεπάζηεθε εμαξρήο ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη κε βάζε ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Σν Σεζη HORIZON απνηειείηαη απφ 190 εξσηήζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ δηάθνξεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν άηνκν θαιείηαη λα δειψζεη ζε κηα 6βάζκηα θιίκαθα ην βαζκφ, ζηνλ νπνίν ζα ηνλ ελδηέθεξε λα αζρνιεζεί επαγγεικαηηθά ζην κέιινλ κε θάζε κηα απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Σα απνηειέζκαηά ηνπ ηεζη βγαίλνπλ άκεζα θαη δίλνπλ ην πξνθίι ησλ επαγγεικαηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ θάζε καζεηή πξνηείλνληαο ηνπ ζπγθεθξηκέλεο ζρνιέο (νη νπνίεο ηαηξηάδνπλ κε ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη ππάξρνπλ ζην κεραλνγξαθηθφ δειηίν). 33

34 Ο ρξφλνο, πνπ απαηηείηαη γηα λα νινθιεξψζεη έλαο καζεηήο ην ηεζη, αλέξρεηαη ζε 25 κε 30 ιεπηά. Τα βασικά πλεονεκτήματα του Τεστ Horizon είναι τα ακόλουθα: Απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ νινθιεξωκέλνπ πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ. Δίλαη on-line θάηη πνπ επηηξέπεη ζε νπνηνλδήπνηε λα ην ζπκπιεξψζεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη ζε νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή έρεη ζχλδεζε ζην Internet. Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηεζη ζε αξρείν PDF. Μεηξά 38 επηκέξνπο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο (ηηο πεξηζζφηεξεο απφ νπνηνδήπνηε άιιν αληίζηνηρν ηεζη ζηελ Διιάδα), νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζε ζχληνκεο παξαγξάθνπο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ εχθνια, ηφζν απφ ηνπο καζεηέο φζν θαη απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σα επαγγεικαηηθά ελδηαθέξνληα θάζε αηφκνπ ζπζρεηίδνληαη κε φιεο ηηο ζρνιέο πνπ ππάξρνπλ ζην κεραλνγξαθηθνχ δειηίν ΣΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ CGT Σν Career Gate Test Κ.17 Plus, είλαη έλα ζχγρξνλν, απηνκαηνπνηεκέλν ηεζη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ δηεθπεξαηψλεηαη κε εχθνιν θαη θηιηθφ ηξφπν κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ ζε ππνινγηζηή. Ζ ρνξήγεζε ηνπ δηαξθεί πεξίπνπ κία ψξα. Πεξηιακβάλεη επίζεο 42 εξσηήζεηο θαηαζηάζεσλ ηνπ ηχπνπ «επηκέλσ ζηελ άπνςή κνπ», ή «δελ ελνρινχκαη εχθνια», φπνπ ν ρξήζηεο θαιείηαη λα απαληήζεη.οη απαληήζεηο ζπγθεληξψλνληαη ζε εηδηθφ αξρείν θαη χζηεξα απφ απηφκαηε επεμεξγαζία απφ ην ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο, ηα ζπκπεξάζκαηα ηππψλνληαη ζε εμαηνκηθεπκέλε πξνζσπηθή έθζεζε. ηελ ηειεπηαία, εθηφο ησλ άιισλ, θαηαγξάθνληαη νη νκάδεο επαγγεικάησλ θαη ηα επηκέξνπο επαγγέικαηα πνπ ηαηξηάδνπλ ζην ρξήζηε ζε δχν επίπεδα εθπαίδεπζεο: ζε αλψηεξε, αλψηαηε ή κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε (Α.Δ.) θαη ζε κέζε ή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε (Δ.Δ.) Δπηζεκαίλνληαη νη πξννπηηθέο ησλ επαγγεικάησλ ζηελ ειιεληθή θαη ηε δηεζλή αγνξά εξγαζίαο θαη νη δηέμνδνη. Παξάιιεια, ραξηνγξαθείηαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ ρξήζηε φπσο δηαζπείξεηαη 34

Ππογπάμμαηα Επισειπημαηικόηηηαρ (ΣΕΣ 2014-2020)

Ππογπάμμαηα Επισειπημαηικόηηηαρ (ΣΕΣ 2014-2020) Ππογπάμμαηα Επισειπημαηικόηηηαρ (ΣΕΣ 2014-2020) 4obs Consulting ΜΑΝΩΛΑΚΗ 9-11Γ[3 ορ ] Σ.:2414000982\\Φ.:2410616003 info@4obs.gr Δπάζειρ ηων Σομεακών Ππογπαμμάηων ΕΠΑνΕΚ και ΤΜΕΠΕΡΑΑ για ηην πεπίοδο 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο. «Βαζηθέο αξρέο. ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο. «Βαζηθέο αξρέο. ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ Δγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα