1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ"

Transcript

1 1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ Σ νδορ Μολν ρ δρ., αυτηορ Λ σζλ ϑερεβ δρ., ρεϖιεωερ Ιντροδυχτιον Τελετραφφιχ τηεορψ [1.7.1], [1.7.7] ισ τηε βασισ φορ περφορµανχε εϖολυτιον ανδ διµενσιονινγ οφ τελεχοµµυνιχατιον νετωορκσ. Ιτ ωασ φουνδεδ βψ Αγνερ Κραρυπ Ερλανγ ( ) [1.7.6], α ανιση µατηεµατιχιαν, ατ τηε βεγιννινγ οφ τηε 20 τη χεντυρψ. Τηε τηεορψ ηασ βεεν δεϖελοπεδ αλονγ ωιτη τηε δεϖελοπµεντσ οφ τελεπηονε νετωορκσ [1.7.7] ανδ ιτ ισ αν εσσεντιαλ χοµπονεντ ιν τηε δεσιγν οφ τραδιτιοναλ τελεχοµµυνιχατιον νετωορκσ. Τελετραφφιχ τηεορψ ηασ βεεν δεϖελοπεδ τογετηερ ωιτη τηε ενορµουσ δεϖελοπµεντσ οφ σωιτχηινγ ανδ νετωορκινγ τεχηνολογψ ιν τηε λαστ δεχαδεσ. Ιτ ηασ βεεν ινχορπορατινγ τηε ρεχεντ αδϖανχεσ οφ οπερατιον ρεσεαρχη ανδ θυευεινγ τηεορψ. Ιντεγρατινγ τηε ρεσυλτσ οφ διφφερεντ φιελδσ α χοντινυουσ εϖολυτιον οφ τελετραφφιχ τηεορψ χαν βε οβσερϖεδ. Τελετραφφιχ τηεορψ δεαλσ ωιτη τηε αππλιχατιον οφ µατηεµατιχαλ µοδελινγ οφ τηε τραφφιχ δεµανδ, νετωορκ χαπαχιτψ ανδ ρεαλιζεδ περφορµανχε ρελατιονσηιπσ. Τηε τραφφιχ δεµανδ ισ στατιστιχαλ ιν νατυρε ρεσυλτινγ ιν αππροπριατε µοδελσ δεριϖεδ φροµ τηε τηεορψ οφ στοχηαστιχ προχεσσεσ. Ιν τηισ χηαπτερ φιρστ ωε πρεσεντ αν ιντροδυχτιον αβουτ τηε χηαραχτεριστιχσ οφ νετωορκ τραφφιχ. Τηε νατυρε οφ τραφφιχ ηαδ α στρονγ ιµπαχτ ον τηε δεϖελοπεδ τελετραφφιχ τηεορψ ωε ηαϖε τοδαψ. Αφτερ ωε οϖερϖιεω τηε βασιχσ οφ τελετραφφιχ τηεορψ ινχλυδινγ τηε νοτατιονσ, χλασσιφιχατιον οφ σψστεµσ ανδ τηε φυνδαµενταλ τελετραφφιχ εθυατιονσ. Τηε αππλιχατιονσ οφ βασιχ τελετραφφιχ ρεσυλτσ ουτλινεδ ιν τηισ χηαπτερ χαν βε φουνδ ιν Χηαπτερ 3.3 ωηερε τελετραφφιχ µοδελσ ανδ τηε τελετραφφιχ διµενσιονινγ µετηοδσ αρε δεσχριβεδ. 113

2 Τηε χηαραχτεριστιχσ οφ νετωορκ τραφφιχ Τηε νατυρε οφ τραφφιχ ιν τοδαψ σ δατα νετωορκσ (ε.γ. Ιντερνετ) ισ χοµπλετελψ διφφερεντ φροµ χλασσιχαλ τελεπηονε τραφφιχ ανδ τηε χηαραχτεριζατιον ισ νοτ ασ σιµπλε ασ ιτ ωασ ιν τηε χασε οφ χονϖεντιοναλ ΠΟΤΣ τραφφιχ [1.7.8], [1.7.9]. Τηε µαιν διφφερενχε χαν βε εξπλαινεδ βψ τηε φαχτ τηατ ιν τραδιτιοναλ τελεπηονψ τηε τραφφιχ ισ ηιγηλψ στατιχ ιν νατυρε. Ιτ ωασ ποσσιβλε το φινδ α τψπιχαλ υσερ ανδ βεηαϖιορ ωηερε αϖεραγεσ σιµπλψ δεσχριβε τηε σψστεµ περφορµανχε αδεθυατελψ δυε το τηε λιµιτεδ ϖαριαβιλιτψ οφ τραφφιχ χηαραχτεριστιχσ. Τηε στατιχ νατυρε οφ τελεπηονε τραφφιχ ρεσυλτεδ ιν υνιϖερσαλ λαωσ γοϖερνινγ τελεπηονε νετωορκσ λικε τηε Ποισσον νατυρε οφ χαλλ αρριϖαλσ [1.7.8], [1.7.9]. Τηισ λαω στατεσ τηατ χαλλ αρριϖαλσ αρε µυτυαλλψ ινδεπενδεντ ανδ εξπονεντιαλλψ διστριβυτεδ ωιτη τηε σαµε παραµετερ. Τηε Ποισσον χαλλ αρριϖαλ µοδελ ηαδ α γενεραλ ποπυλαριτψ ιν τηε λαστ φιφτψ ψεαρσ. Τηε γρεατ συχχεσσ οφ τηε Ποισσονιαν µοδελ ισ δυε το τηε παρσιµονιουσ µοδελινγ, ωηιχη ισ α ηιγηλψ δεσιραβλε προπερτψ ιν πραχτιχε. Α σιµιλαρ υνιϖερσαλ λαω οφ τηε ΠΟΤΣ τραφφιχ ισ τηατ τηε χαλλ ηολδινγ τιµεσ φολλοω µορε ορ λεσσ αν εξπονεντιαλ διστριβυτιον. Τηισ µοδελ ωασ αλσο πρεφερρεδ δυε το ιτσ σιµπλιχιτψ ανδ αναλψτιχαλ τραχταβιλιτψ ιν σπιτε οφ τηε φαχτ τηατ τηε αχτυαλ τελεπηονε χαλλ δυρατιον διστριβυτιον σοµετιµεσ δεϖιατεσ σιγνιφιχαντλψ φροµ τηε εξπονεντιαλ διστριβυτιον. Ηοωεϖερ, τηεσε δεϖιατιονσ διδ νοτ ψιελδ το µαϕορ ερρορσ ιν νετωορκ δεσιγν τηανκσ το τηε νιχε νατυρε οφ Ποισσον αρριϖαλ προχεσσ. Τηισ ισ βεχαυσε σεϖεραλ περφορµανχε µεασυρεσ δο νοτ δεπενδ ον τηε διστριβυτιον βυτ ονλψ οφ τηε αϖεραγε οφ ηολδινγ τιµε. Α δραµατιχ χηανγε ηαππενεδ χονχερνινγ τηε ϖαλιδιτψ οφ τηεσε λαωσ ωηεν τελεπηονε νετωορκσ ωερε υσεδ νοτ ονλψ φορ ϖοιχε χονϖερσατιονσ βυτ αλσο φορ ΦΑΞ τρανσµισσιονσ ανδ Ιντερνετ αχχεσσ. Τηε στατιστιχαλ χηαραχτεριστιχσ οφ τηεσε σερϖιχεσ αρε σιγνιφιχαντλψ διφφερεντ φροµ ϖοιχε χαλλσ. Εσπεχιαλλψ, τηε χαλλ δυρατιονσ βεχοµε µυχη λονγερ ανδ µορε ϖαριαβλε χοµπαρεδ το χλασσιχαλ ϖοιχε χαλλσ. Ασ τηε ποπυλαριτψ οφ τηε Ιντερνετ ινχρεασεδ δυε το τηε συχχεσσ οφ Ωεβ, µορε ανδ µορε πεοπλε σταρτεδ το υσε τηε χλασσιχαλ τελεπηονε νετωορκσ φορ Ιντερνετ αχχεσσ. Τηεσε χηανγεσ χαλλ φορ ρεϖιεωινγ τηε ολδ λαωσ ανδ πρεσεντ α χηαλλενγε φορ τοδαψ σ τελετραφφιχ ρεσεαρχηερσ. Τηε πιχτυρε ισ χοµπλετελψ διφφερεντ ιν χασε οφ δατα νετωορκσ. Αλλ τηε εξπεχτατιονσ βψ φινδινγ σιµιλαρ υνιϖερσαλ λαωσ φορ δατα τραφφιχ φαιλεδ [1.7.8]. Ιτ ισ 114

3 βεχαυσε δατα τραφφιχ ισ µυχη µορε ϖαριαβλε τηαν ϖοιχε τραφφιχ. Ρουγηλψ σπεακινγ, ιτ ισ ιµποσσιβλε το φινδ α γενεραλ µοδελ βεχαυσε τηε ινδιϖιδυαλ χοννεχτιονσ οφ δατα χοµµυνιχατιον χαν χηανγε φροµ εξτρεµελψ σηορτ το εξτρεµελψ λονγ ανδ τηε δατα ρατε χαν αλσο βε ιν α ηυγε ρανγε. Τηερε ισ νο στατιχ ανδ ηοµογενουσ νατυρε οφ δατα τραφφιχ ασ ιτ ωασ φουνδ ιν χασε οφ τηε ϖοιχε τραφφιχ. Τηισ εξτρεµελψ βυρστψ νατυρε οφ δατα τραφφιχ ισ µαινλψ χαυσεδ βψ τηε φαχτ τηατ τηισ τραφφιχ ισ γενερατεδ βψ µαχηινε το µαχηινε χοµµυνιχατιον ιν χοντραστ το τηε ηυµαν το ηυµαν χοµµυνιχατιον. Τηισ ηιγη ϖαριαβιλιτψ οφ δατα τραφφιχ ιν βοτη τιµε (τραφφιχ δεπενδενχιεσ δο νοτ δεχαψ εξπονεντιαλλψ φαστ ασ ιτ ωασ τηε χασε ιν ϖοιχε τραφφιχ βυτ λονγ τερµ δεπενδενχιεσ αρε πρεσεντ, ε.γ. ιν τηε αυτοχορρελατιον οφ τηε τραφφιχ) ανδ ιν σπαχε (διστριβυτιονσ οφ τραφφιχ ρελατεδ θυαντιτιεσ δο νοτ ηαϖε εξπονεντιαλ ταιλσ ασ ιτ ωασ τηε χασε ιν τηε χασε οφ ϖοιχε τραφφιχ βυτ ηεαϖψ ταιλσ αρε ϖερψ χοµµον, ε.γ. ιν διστριβυτιονσ οφ ωεβ ιτεµ σιζεσ) χαλλ φορ νεω µοδελσ ανδ τεχηνιθυεσ το βε δεϖελοπεδ. Στατιστιχαλλψ, τηε λονγ τερµ δεπενδενχιεσ χαν βε χαπτυρεδ βψ λονγ ρανγε δεπενδενχε (ΛΡ ), ι.ε., αυτοχορρελατιονσ τηατ εξηιβιτ ποωερ λαω δεχαψ. Τηε εξτρεµε σπατιαλ ϖαριαβιλιτψ χαν βε δεσχριβεδ βψ ηεαϖψ ταιλεδ διστριβυτιονσ ωιτη ινφινιτε ϖαριανχε, ωηιχη ισ τψπιχαλλψ εξπρεσσεδ βψ τηε Παρετο διστριβυτιονσ. Τηε ποωερ λαω βεηαϖιορ ιν βοτη τιµε ανδ σπαχε οφ σοµε στατιστιχαλ δεσχριπτορσ οφτεν χαυσε τηε χορρεσπονδινγ τραφφιχ προχεσσ το εξηιβιτ φραχταλ χηαραχτεριστιχσ [1.7.8]. Τηε φραχταλ προπερτιεσ οφτεν µανιφεστ τηεµσελϖεσ ιν σελφ σιµιλαριτψ. Ιτ µεανσ τηατ σεϖεραλ στατιστιχαλ χηαραχτεριστιχσ οφ τηε τραφφιχ αρε τηε σαµε οϖερ α ρανγε οφ τιµε σχαλεσ. Σελφ σιµιλαρ τραφφιχ µοδελσ σεεµ το βε συχχεσσφυλ παρσιµονιουσ µοδελσ το χαπτυρε τηισ χοµπλεξ φραχταλ νατυρε οφ νετωορκ τραφφιχ ιν τηε πρεϖιουσ δεχαδε. Ηοωεϖερ, ρεχεντ ρεσεαρχη ινδιχατεσ τηατ τηε αχτυαλ δατα τραφφιχ ηασ α µορε ρεφινεδ βυρστινεσσ στρυχτυρε, ωηιχη ισ βεττερ χαπτυρεδ βψ µυλτιφραχταλιτψ ρατηερ τηαν ονλψ σελφ σιµιλαριτψ, ωηιχη ισ α σπεχιαλ χασε οφ µονοφραχταλιτψ. Μυλτιφραχταλ τραφφιχ µοδελσ ηαϖε αλσο βεεν δεϖελοπεδ [1.7.8]. Βεσιδεσ τηε ϖερψ ϖαριαβλε χηαραχτεριστιχσ οφ δατα τραφφιχ τηερε αρε οτηερ φαχτορσ τηατ µακε πρεδιχτιονσ αβουτ δατα τραφφιχ χηαραχτεριστιχσ µορε υνρελιαβλε. Τηε Ιντερνετ τραφφιχ ισ δουβλινγ εαχη ψεαρ. Τηισ εξτρεµε τραφφιχ ινχρεασε ωιτη τηε ποσσιβλε σο χαλλεδ κιλλερ αππλιχατιονσ χουλδ δισρυπτ ανψ πρεδιχτιονσ. Ηοωεϖερ, φροµ τηε ηιστορψ οφ τηε Ιντερνετ ωε χαν ιδεντιφψ ονλψ τηρεε κιλλερ αππλιχατιονσ τηατ δραµατιχαλλψ χηανγεδ τηε τραφφιχ µιξ οφ τηε Ιντερνετ (τηε ε µαιλ, τηε ωεβ ανδ τηε ρεχεντλψ εµεργινγ Ναπστερ λικε 115

4 αππλιχατιονσ) βυτ νοβοδψ κνοωσ ωηεν ωε χαν φαχε α ποπυλαρ αππλιχατιον ωηιχη ωιλλ τακε τηε µαϕορ ρολε οφ τηε Ιντερνετ τραφφιχ χηαραχτεριστιχσ. Τηε πιχτυρε ισ εϖεν µορε χοµπλιχατεδ ιφ ωε τηινκ οφ Θυαλιτψ οφ Σερϖιχε (ΘοΣ) ρεθυιρεµεντσ οφ δατα σερϖιχεσ ωηιχη χαν βε ϖερψ διφφερεντ φροµ ονε αππλιχατιον το τηε οτηερ. ιφφερεντ ΘοΣ ρεθυιρεντσ γενερατε διφφερεντ τραφφιχ χηαραχτεριστιχσ. Το δεσχριβε τηεσε διφφερεντ τραφφιχ χηαραχτεριστιχσ ιν χασε οφ βοτη στρεαµ ανδ ελαστιχ τραφφιχ φλοωσ α νυµβερ οφ τραφφιχ µοδελσ ανδ τραφφιχ χηαραχτεριζατιον τεχηνιθυεσ ηαϖε βεεν δεϖελοπεδ. Βασεδ ον α συχχεσσφυλ τραφφιχ µοδελινγ ονε χαν αλσο ηοπε το φινδ συχχεσσφυλ τραφφιχ διµενσιονινγ µετηοδσ φορ ρεσουρχε αλλοχατιον. Τηε µοστ ιµπορταντ τραφφιχ µοδελσ ανδ διµενσιονινγ µετηοδσ αρε δεσχριβεδ ιν Χηαπτερ Βασιχ χονχεπτσ οφ τελετραφφιχ τηεορψ [1.7.1]. Ιν τηισ συβσεχτιον τηε µοστ ιµπορταντ τελετραφφιχ χονχεπτσ αρε οϖερϖιεωεδ Βασιχ νοτιονσ Α δεµανδ φορ α χοννεχτιον ιν α νετωορκ ισ δεφινεδ ασ α χαλλ, ωηιχη ισ αχτιϖατεδ βψ α χυστοµερ. Τηε χαλλ δυρατιον ισ δεφινεδ ασ ηολδινγ τιµε ορ σερϖιχε τιµε. Τηε τραφφιχ λοαδ ισ τηε τοταλ ηολδινγ τιµε περ υνιτ τιµε. Τηε υνιτ οφ τραφφιχ λοαδ ισ χαλλεδ ερλανγ (ερλ) αφτερ τηε φατηερ οφ τελετραφφιχ τηεορψ. Τηε τραφφιχ λοαδ ηασ τηε φολλοωινγ ιµπορταντ προπερτιεσ: 1. Τηε τραφφιχ λοαδ (οφφερεδ τραφφιχ) α ισ γιϖεν βψ α=χη (ερλ) ωηερε χ ισ τηε νυµβερ οφ χαλλσ οριγινατινγ περ υνιτ τιµε ανδ η ισ τηε µεαν ηολδινγ τιµε. 2. Τηε τραφφιχ λοαδ (οφφερεδ τραφφιχ) ισ εθυαλ το τηε νυµβερ οφ χαλλσ οριγινατινγ ιν τηε µεαν ηολδινγ τιµε. 3. Τηε τραφφιχ λοαδ (χαρριεδ τραφφιχ) χαρριεδ βψ α σινγλε τρυνκ ισ εθυιϖαλεντ το τηε προβαβιλιτψ (φραχτιον οφ τιµε) τηατ τηε τρυνκ ισ υσεδ (βυσψ). 4. Τηε τραφφιχ λοαδ (χαρριεδ τραφφιχ) χαρριεδ βψ α γρουπ οφ τρυνκσ ισ εθυιϖαλεντ το τηε µεαν (εξπεχτεδ) νυµβερ οφ βυσψ τρυνκσ ιν τηε γρουπ Χλασσιφιχατιον οφ τελετραφφιχ σψστεµσ Τηε σωιτχηινγ σψστεµ ισ δεφινεδ ασ α σψστεµ χοννεχτινγ βετωεεν ινλετσ ανδ ουτλετσ. Α σψστεµ ισ χαλλεδ α φυλλ αϖαιλαβιλιτψ σψστεµ ιφ ανψ ινλετ χαν βε χοννεχτεδ το 116

5 ανψ ιδλε ουτλετ. Χονγεστιον ισ α στατε οφ τηε σψστεµ ωηεν α χοννεχτιον χαννοτ βε µαδε βεχαυσε οφ βυσψ ουτλετσ ορ ιντερναλ πατησ. Τηε σψστεµ ισ χαλλεδ α ωαιτινγ ορ δελαψ σψστεµ ιφ αν ινχοµινγ χαλλ χαν ωαιτ φορ α χοννεχτιον ιν χασε οφ χονγεστιον. Ιφ νο ωαιτινγ ισ ποσσιβλε ιν χονγεστιον στατε τηε χαλλ ισ βλοχκεδ ανδ τηε σψστεµ ισ χαλλεδ ασ λοσσ σψστεµ ορ νον δελαψ σψστεµ. Α φυλλ αϖαιλαβιλιτψ σψστεµ χαν βε δεσχριβεδ βψ τηε φολλοωινγ [1.7.1]: 1. Ινπυτ προχεσσ: Τηισ δεσχριβεσ τηε ωαψ οφ χαλλ αρριϖαλ προχεσσ. 2. Σερϖιχε µεχηανισµ: Τηισ δεσχριβεσ τηε νυµβερ οφ ουτλετσ, σερϖιχε τιµε διστριβυτιονσ, ετχ. 3. Θυευε δισχιπλινε: Τηισ σπεχιφιεσ ωαψσ οφ χαλλ ηανδλινγ δυρινγ χονγεστιον. Ιν δελαψ σψστεµσ τηε µοστ τψπιχαλ θυευεινγ δισχιπλινεσ αρε τηε φιρστ ιν φιρστ ουτ (ΦΙΦΟ), λαστ ιν φιρστ ουτ (ΛΙΦΟ), πριοριτψ σψστεµσ, προχεσσορ σηαρινγ, ετχ. Τηε Κενδαλλ νοτατιον ισ υσεδ [1.7.1], [1.7.3], [1.7.4] φορ χλασσιφιχατιον οφ φυλλ αϖαιλαβιλιτψ σψστεµσ ναµεδ αφτερ αϖιδ Α. Κενδαλλ, α Βριτιση στατιστιχιαν: Α/Β/Χ/ /Ε Φ ωηερε Α ρεπρεσεντσ τηε ιντεραρριϖαλ τιµε διστριβυτιον, Β σερϖιχε τιµε διστριβυτιον, Χ νυµβερ οφ παραλλελ σερϖερσ, σψστεµ χαπαχιτψ, Ε φινιτε χυστοµερ ποπυλατιον, ανδ Φ ισ τηε θυευεινγ δισχιπλινε. Τηε φολλοωινγ νοτατιονσ αρε υσεδ: Μ: Εξπονεντιαλ (Μαρκοϖ) Ε κ : Πηασε κ Ερλανγιαν Η ν : Ορδερ ν ηψπερ εξπονεντιαλ : ετερµινιστιχ Γ: Γενεραλ ΓΙ: Γενεραλ ινδεπενδεντ ΜΜΠΠ: Μαρκοϖ µοδυλατεδ Ποισσον προχεσσ ΜΑΠ: Μαρκοϖ αρριϖαλ προχεσσ Ασ αν εξαµπλε Μ/Μ/1/# //# ΦΧΦΣ ρεπρεσεντσ α θυευεινγ σψστεµ ωιτη Ποισσον αρριϖαλσ ανδ εξπονεντιαλλψ διστριβυτεδ σερϖιχε τιµεσ. Τηε σψστεµ ηασ ονλψ ονε σερϖερ, αν ινφινιτε ωαιτινγ θυευε. Τηε χυστοµερ ποπυλατιον ισ ινφινιτε ανδ τηε χυστοµερσ αρε σερϖεδ ον α φιρστ χοµε φιρστ σερϖεδ βασισ. 117

6 Φυνδαµενταλ ρελατιονσ ΠΑΣΤΑ Φορ α Ποισσον αρριϖαλ προχεσσ (εξπονεντιαλ ιντεραρριϖαλ τιµεσ) ιν στεαδψ στατε τηε διστριβυτιον οφ εξιστινγ χαλλσ ατ αν αρβιτραρψ ινσταντ ισ εθυαλ το τηε διστριβυτιον οφ χαλλσ ϕυστ πριορ το χαλλ αρριϖαλ εποχησ. Τηισ ρελατιονσηιπ ισ χαλλεδ ΠΑΣΤΑ (Ποισσον αρριϖαλσ σεε τιµε αϖεραγεσ) [1.7.1] βεχαυσε τηισ προβαβιλιτψ ισ εθυαλ το τηε αϖεραγε τιµε φραχτιον οφ χαλλσ εξιστινγ ωηεν οβσερϖεδ οϖερ α συφφιχιεντλψ λονγ περιοδ. Μαρκοϖ προπερτψ Ιφ τηε ιντεραρριϖαλ τιµε ισ εξπονεντιαλλψ διστριβυτεδ, τηε ρεσιδυαλ τιµε σεεν ατ αν αρβιτραρψ τιµε ινσταντ ισ αλσο εξπονεντιαλ ωιτη τηε σαµε παραµετερ. Α µοδελ ωιτη ιντεραρριϖαλ τιµε ανδ σερϖιχε τιµε βοτη εξπονεντιαλλψ διστριβυτεδ ισ χαλλεδ Μαρκοϖιαν µοδελ [1.7.1], οτηερωισε ιτ ισ χαλλεδ νον Μαρκοϖιαν µοδελ. Λιττλε Φορµυλα Τηε φορµυλα Ν=ΟΩ ισ χαλλεδ τηε Λιττλε φορµυλα [1.7.1], [1.7.3], [1.7.4] ωηερε Ν ισ τηε µεαν νυµβερ οφ χυστοµερσ ιν τηε σψστεµ, Ο ισ τηε µεαν αρριϖαλ ρατε ανδ Ω ισ τηε µεαν ωαιτινγ τιµε ιν τηε σψστεµ. Νοτε τηατ τηε Λιττλε φορµυλα αππλιεσ το ανψ στατιοναρψ σψστεµ ωηερε χυστοµερσ αρε νοτ χρεατεδ ορ λοστ ιν τηε σψστεµ. Λοσσ Φορµυλα Τηε προβαβιλιτψ οφ αν αρβιτραρψ χυστοµερ βεινγ λοστ [1.7.5] ισ 1)γ P loss & 1), ε ωηερε ε ισ τηε οφφερεδ λοαδ ανδ γ ισ τηε προβαβιλιτψ τηατ τηε σερϖερ ισ ιδλε. Τηε φορµυλα ισ χαλλεδ τηε λοσσ φορµυλα ανδ ισ αλσο ϖαλιδ φορ µυλτισερϖερ σψστεµσ ωιτη ε βεινγ ιντερπρετεδ το βε τηε µεαν λοαδ περ σερϖερ ανδ γ ισ τηε προβαβιλιτψ τηατ αρβιτραριλψ χηοσεν σερϖερ ισ ιδλε. 118

7 Υνφινισηεδ ωορκ ϖσ. νυµβερ ιν τηε σψστεµ Ιν α χονσταντ σερϖιχε τιµε σινγλε σερϖερ σψστεµ ωε ηαϖε τηε φολλοωινγ ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε υνφινισηεδ ωορκ V ιν τηε σψστεµ ανδ τηε νυµβερ οφ χοστυµερσ X ιν τηε σψστεµ: X & Ζ V ]. Βασεδ ον τηισ ωε ηαϖε τηε φολλοωινγ ιδεντιτψ φορ τηε χοµπλεµενταρψ διστριβυτιονσ [1.7.5]: P( X Β n) & P( V Β n), φορ ν αν ιντεγερ. Παχκετ λοσσ προβαβιλιτψ ϖσ. θυευε λενγτη ταιλ προβαβιλιτψ Χονσιδερ α δισχρετε τιµε Γ/ /1 σψστεµ ωιτη φιξεδ λενγτη παχκετ αρριϖαλσ (χελλσ). Αν υππερ βουνδ φορ τηε χελλ λοσσ προβαβιλιτψ χαν βε γιϖεν [1.7.5] βψ # ε P % P( X Β K), loss ωηερε ε ισ τηε λοαδ, X # ισ τηε θυευε λενγτη ιν α ηψποτηετιχαλ ινφινιτε χαπαχιτψ θυευε. Τηε γενεραλιζεδ Βενε φορµυλα Χονσιδερ α σερϖιχε σψστεµ ωιτη υνλιµιτεδ βυφφερ. Ασσυµε τηατ τηε σψστεµ ισ στατιοναρψ σο τηατ 0 ρεπρεσεντσ αν αρβιτραρψ τιµε ινσταντ. Τηε σερϖερ χαπαχιτψ ισ 1 υνιτ ωορκ περ υνιτ οφ τιµε. Τηε χοµπλεµενταρψ διστριβυτιον οφ τηε αµουντ οφ ωορκ ιν τηε σψστεµ ατ τιµε 0 χαν βε χοµπυτεδ [1.7.5] βψ P( V ( 0 Β x) & P( ( u) 9 xβ ( u2 du) and V) u & 0) uβ0, ωηερε () ισ δεφινεδ βψ ( )& A( ) ), 9 0, ανδ Α(τ) ισ τηε αµουντ οφ ωορκ αρριϖινγ το τηε σψστεµ ιν τηε ιντερϖαλ [ τ,0). Τηε ρεσυλτ χοϖερσ αλλ ρεαλιζαβλε θυευεινγ σψστεµσ ανδ φουνδ το βε ϖερψ υσεφυλ ιν τελετραφφιχ τηεορψ Τηε Μ/Γ/1 θυευε Τηε θυευεινγ σψστεµ ωιτη Ποισσον αρριϖαλσ, γενεραλ σερϖιχε τιµε διστριβυτιονσ ανδ α σινγλε σερϖερ (Μ/Γ/1) ισ α ϖερψ ιµπορταντ χατεγορψ ιν τελετραφφιχ τηεορψ. Ιν τηισ συβσεχτιον ωε οϖερϖιεω τηε µαϕορ ρεσυλτσ ρελατεδ το τηισ θυευεινγ σψστεµ [1.7.1], [1.7.2], [1.7.3], [1.7.4]. Τηε φολλοωινγ νοτατιονσ αρε υσεδ: 119

8 Ω: ωαιτινγ τιµε ιν τηε θυευε Τ: ρεσπονσε τιµε ιν τηε σψστεµ Ν θ : νυµβερ οφ χυστοµερσ ιν τηε θυευε Ν: νυµβερ οφ χυστοµερσ ιν τηε σψστεµ Σ: σερϖιχε τιµε Τηε αϖεραγε ωαιτινγ τιµε ανδ τηε νυµβερ οφ χυστοµερσ ιν τηε θυευε φορ τηε Μ/Γ/1 θυευεινγ σψστεµ αρε γιϖεν βψ τηε φολλοωινγ εθυατιονσ [1.7.2]: 2 εe( S)(12 c ) E ( W )& S, 2(1) ε) E( N q 2 2 ε (12 cs ) )& 2(1) ε) ωηερε ε ισ τηε λοαδ οφ τηε θυευε ανδ σερϖιχε τιµε, ι.ε. ςαρ(σ)/ε 2(Σ). 2 c S ισ τηε σθυαρεδ χοεφφιχιεντ οφ ϖαριατιον οφ τηε Τηε διστριβυτιον οφ τηε νυµβερ οφ χυστοµερσ ιν τηε σψστεµ χαν βε χοµπυτεδ φροµ τηε Πολλαχζεκ Κηινχηιν τρανσφορµ εθυατιον [1.7.2]: G N (1) ε)(1) z) ( z) & LS ( Ο (1) z)), L ( Ο(1) z)) ) z S N ) sx ωηερε G ( z) & E[ z ] τηε προβαβιλιτψ γενερατινγ φυνχτιον φορ Ν, L ( s) & E[ e ] τηε N Λαπλαχε τρανσφορµ φορ Ξ ανδ Ο ισ τηε Ποισσον αρριϖαλ ρατε. Βασεδ ον τηισ κεψ εθυατιον τηε οβταινεδ θυευε λενγτη διστριβυτιονσ φορ τηε µοστ φρεθυεντλψ υσεδ Μ/Γ/1 σψστεµσ αρε συµµαριζεδ βελοω. X Θυευε M/M/1 M/H 2 /1 M/D/1 M/E k /1 Θυευε λενγτη διστριβυτιον Π(N=n) n ( 1) ε)ε n n q( 1) Π 1 ) Π1 2 (1) q)(1) Π 2 ) Π 2 (1) ε) ( kε2 n) k)( kε) ( n) )! n kε n) k 3 e () 1) k & 0 k n) k) 1 n) j) 1 n Ζ > ] n) j Π Α kj > Α kj (1) ε ) 3 () 1)? < Π2? < j& 0 kj _ (1) Π) [ n) j= n) j) 1= Ηερε Η 2 µεανσ τηε ηψπερεξπονεντιαλ διστριβυτιον γιϖεν βψ παραµετερσ Π 1, Π 2 ανδ θ. Ε κ ρεφερσ το τηε κ Ερλανγιαν διστριβυτιον γιϖεν βψ παραµετερσ Π ανδ κ. Τηεσε τωο διστριβυτιονσ αρε ιµπορταντ βεχαυσε υσινγ τηεµ ωε χαν αππροξιµατε Μ/Γ/1 σψστεµσ ωηερε τηε σθυαρεδ χοεφφιχιεντ οφ ϖαριατιον οφ τηε σερϖιχε τιµε λεσσ τηαν ορ εθυαλ το 1 (Μ/Ε κ /1 θυευεσ) ανδ γρεατερ τηαν ορ εθυαλ το 1 (Μ/Η 2 /1 θυευεσ). 120

9 Γενεραλ θυευεινγ σψστεµσ Γενεραλ θυευεινγ σψστεµσ (Γ/Γ/ν θυευεσ) αρε υσυαλλψ διφφιχυλτ το σολϖε βυτ τηερε αρε συβχλασσεσ τηατ χαν βε ηανδλεδ µορε εασιλψ τηαν οτηερσ. Φορ εξαµπλε, τηε Γ/Μ/1 θυευεινγ σψστεµ ισ λεσσ υσεφυλ τηαν τηε Μ/Γ/1 ιν δατα νετωορκσ βυτ τηε αναλψσισ ισ σιµπλερ τηαν ιτσ δυαλ παιρ. Α ρεµαρκαβλε ρεσυλτ οφ τηε Γ/Γ/1 σψστεµσ ισ τηε Λινδλεψ σ ιντεγραλ εθυατιον [1.7.1], [1.7.3] ωηιχη γιϖεσ τηε στατιοναρψ ωαιτινγ τιµε διστριβυτιον: W &( W ) )# F ( ) F ( v) df ( v), U ωηερε τηε ρανδοµ ϖαριαβλε Υ =Σ Α ωιτη Α δενοτινγ τηε τιµε βετωεεν τηε αρριϖαλσ οφ τωο χονσεχυτιϖε χυστοµερσ Τελετραφφιχ τεχηνιθυεσ Βεψονδ τηε χλασσιχαλ θυευεινγ µετηοδσ τηερε αρε νυµερουσ αππροξιµατιονσ, βουνδσ, τεχηνιθυεσ το ηανδλε τελετραφφιχ σψστεµσ. Ιν τηισ συβσεχτιον ωε οϖερϖιεω τηε µοστ σιγνιφιχαντ µετηοδσ. Τηε φλυιδ φλοω αππροξιµατιον [1.7.3] ισ α υσεφυλ τεχηνιθυε ωηεν ιν τηε τιµε σχαλε υνδερ ινϖεστιγατιον ωε ηαϖε λοτσ οφ τραφφιχ υνιτσ (παχκετσ). Ιν τηισ χασε ωε χαν τρεατ ιτ ασ α χοντινυουσ φλοω λικε φλυιδ εντερινγ α πιπινγ σψστεµ. Ωε χαν δεφινε Α(τ) ανδ (τ) το βε τηε ρανδοµ ϖαριαβλεσ δεσχριβινγ τηε νυµβερ οφ αρριϖαλσ ανδ δεπαρτυρεσ ρεσπεχτιϖελψ ιν (0,τ). Τηε νυµβερ οφ χυστοµερσ ιν τηε σψστεµ ατ τιµε τ ισ Ν(τ)=Α(τ) (τ), ασσυµινγ τηατ ινιτιαλλψ τηε σψστεµ ισ εµπτψ. Βψ τηε ωεακ λαω οφ λαργε νυµβερσ, ωηεν Α(τ) γετσ λαργε ιτ γετσ χλοσε το ιτσ µεαν ανδ τηισ ισ τηε σαµε φορ (τ). Τηε φλυιδ φλοω αππροξιµατιον σιµπλψ ρεπλαχεσ Α(τ) ανδ (τ) βψ τηε τηειρ µεανσ, ωηιχη αρε χοντινυουσ δετερµινιστιχ προχεσσεσ. Φλυιδ φλοω µοδελσ αρε φρεθυεντλψ υσεδ ιν τελετραφφιχ σψστεµσ µοδελινγ. Τηε φλυιδ φλοω αππροξιµατιον υσεσ µεαν ϖαλυεσ ανδ τηε ϖαριαβιλιτψ ιν τηε αρριϖαλ ανδ δεπαρτυρε προχεσσεσ ισ νοτ τακεν ιντο αχχουντ. Τηε διφφυσιον αππροξιµατιον [1.7.3] εξτενδσ τηισ µοδελ βψ µοδελινγ τηισ ϖαριαβιλιτψ (µοτιϖατεδ βψ τηε χεντραλ λιµιτ τηεορεµ) βψ νορµαλ διστριβυτιον αρουνδ τηε µεαν. ιφφυσιον αππροξιµατιονσ αρε αλσο 121

10 αππλιεδ το σολϖε διφφιχυλτ θυευεινγ σψστεµσ. Φορ εξαµπλε, τηε ιν τηε χοµπλεξ Γ/Γ/1 σψστεµ τηε θυευε λενγτη διστριβυτιον χαν βε οβταινεδ βψ διφφυσιον µετηοδσ. Αν αππροαχη βασεδ ον τηε ινφορµατιον τηεορψ χαλλεδ τηε µαξιµυµ εντροπψ µετηοδ [1.7.3] ισ οφτεν υσεφυλ ιν σολϖινγ τελετραφφιχ σψστεµσ. Τηε βασισ ισ Βερνουλλι σ πρινχιπλε οφ ινσυφφιχιεντ ρεασονσ ωηιχη στατεσ τηατ αλλ εϖεντσ οϖερ α σαµπλε σπαχε σηουλδ ηαϖε τηε σαµε προβαβιλιτψ υνλεσσ τηερε ισ εϖιδενχε το τηε χοντραρψ. Τηε εντροπψ οφ α ρανδοµ ϖαριαβλε ισ µινιµυµ (ζερο) ωηεν ιτσ ϖαλυε ισ χερταιν. Τηε εντροπψ ισ µαξιµυµ ωηεν ιτσ ϖαλυε ισ υνιφορµλψ διστριβυτεδ βεχαυσε τηε ουτχοµε οφ αν εϖεντ ηασ µαξιµυµ υνχερταιντψ. Τηε ιδεα ισ τηατ τηε εντροπψ βε µαξιµιζεδ συβϕεχτ το ανψ αδδιτιοναλ εϖιδενχε. Τηε µετηοδ ισ συχχεσσφυλλψ υσεδ φορ εξαµπλε ιν θυευεινγ τηεορψ. Α νυµβερ οφ οτηερ µετηοδσ ηαϖε αλσο βεεν δεϖελοπεδ λικε θυευεινγ νετωορκσ ωιτη σεϖεραλ σολϖινγ τεχηνιθυεσ, φιξεδ ποιντ µετηοδσ, δεχοµποσιτιον τεχηνιθυεσ, ετχ. Ιντερεστεδ ρεαδερσ σηουλδ ρεφερ το τηε ρεφερενχε λιστ οφ τηισ χηαπτερ. Ρεφερενχεσ [1.7.1] Η. Ακιµαρυ. Κ. Καωασηιµα: Τελετραφφιχ, Τηεορψ ανδ Αππλιχατιονσ, Σπρινγερ ςερλαγ, [1.7.2] Ρ. Νελσον: Προβαβιλιτψ, Στοχηαστιχ Προχεσσεσ, ανδ θυευεινγ Τηεορψ, Σπρινγερ ςερλαγ, [1.7.3] Π. Γ. Ηαρρισον, Ν. Μ. Πατελ: Περφορµανχε Μοδελλινγ οφ Χοµµυνιχατιον Νετωορκσ ανδ Χοµπυτερ Αρχηιτεχτυρεσ, Αδδισον Ωεσλεψ, [1.7.4] Ρ. ϑαιν: Τηε Αρτ οφ Χοµπυτερ Σψστεµσ Περφορµανχε Αναψσισ, Ωιλεψ, [1.7.5] ϑ. Ροβερτσ, Υ. Μοχχι, ϑ. ςιρταµο (εδσ.), Βροαδβανδ Νετωορκ τελετραφφιχ, Σπρινγερ ςερλαγ, [1.7.6] Ε. Βροχκµεψερ, Φ. Λ. Ηαλστροµ, Α. ϑενσεν: Τηε Λιφε ανδ Ωορκσ οφ Α. Κ. Ερλανγ, Αχτα Πολψτεχηνιχα Σχανδιναϖιχα, [1.7.7] Ρ. Σψσκι, Ιντροδυχτιον το Χονγεστιον Τηεορψ ιν Τελεπηονε Σψστεµσ, Ολιϖερ ανδ Βοψδ Λτδ [1.7.8] Ω. Ωιλλινγερ, ς. Παξσον: Ωηερε Ματηεµατιχσ Μεετσ τηε Ιντερνετ, Νοτιχεσ οφ τηε Αµεριχαν Ματηεµατιχαλ Σοχιετψ, ϖολ.45, νο.8, Αυγ. 1998, ππ [1.7.9] ϑ. Ροβερτσ, Τραφφιχ Τηεορψ ανδ τηε Ιντερνετ, ΙΕΕΕ Χοµµυνιχατιονσ Μαγαζινε, ϑανυαρψ

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares 16/ 2011 The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares NIPE * WP 16/ 2011 URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

Διαβάστε περισσότερα

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Πη.. ισσερτατιον Τηεσεσ Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Ωριττεν βψ ρ. Ζολτ ν Γψ ρκε ΕΒΡΕΧΕΝ 2002 Ι Ιντροδυχτιον 1. ισσερτατιον Συβϕεχτ ανδ ιτσ Πλαχε ιν Λινγυιστιχ

Διαβάστε περισσότερα

Transnational Legal Environment

Transnational Legal Environment Sustainable and Innovative European Biogas Environment Transnational Legal Environment End Version Finalized on the 28 th of February 2012 Elaborated by PP7 Universität Stuttgart 70569 Stuttgart, Germany

Διαβάστε περισσότερα

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistics on Science and Technology in Europe 2003 EDITION Part2 Data 1991-2002 EUROPEAN COMMISSION Community Research 9THEME 9 Science and technology Europe Direct is a

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1465 Week ending 26th November 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1399 Week ending 14th August 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν 韓 國 敎 育 ABSTRACT Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν τηε ενγινε οφ Κορεα Χο. Λτδ. φορ τηε

Διαβάστε περισσότερα

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support This resource provides an overview of equality legislation and how

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1415 Week ending 4th December 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ ΝΟΡΤΗΕΡΝ ΧΟΑΛΦΙΕΛ Σ ΛΙΜΙΤΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΩΟΡΚΣΗΟΠ Π.Ο. ϑαψαντ, ιστ. Σινγραυλι (ΜΠ) 486 890 Νο.ΧΩΣ/Ενγινε/13 14/1015 ατεδ : 04.06.2013 ΟΠΕΝ ΤΕΝ ΕΡ ΝΟΤΙΧΕ Σεαλεδ Θυοτατιονσ αρε ινϖιτεδ φροµ Οριγιναλ Εθυιπµεντ

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 1995 Scientific American, Inc.

Copyright 1995 Scientific American, Inc. Σεπτεµβερ 1995 ςολυµε 273 Νυµβερ 3 56 Τηε Υνχερταιντιεσ οφ Τεχηνολογιχαλ Ιννοϖατιον ϑοην Ρεννιε, Εδιτορ ιν Χηιεφ Ινσπιρατιον αλονε χαν τ βρινγ αν ινϖεντιον συχχεσσ: φορ εϖερψ τρανσχενδεντ τρανσιστορ τηερε

Διαβάστε περισσότερα

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistical yearbook on candidate countries 2003 EDITION Data 1997 2001 EUROPEAN COMMISSION THEME 1 General statistics Europe Direct is a service to help you find answers

Διαβάστε περισσότερα

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ?

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? ϑυλψ 1994 3.95 Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? Τηε µοον ωασ βορν ωηεν α Μαρσ σιζε πλανετοιδ χολλιδεδ ωιτη τηε ψουνγ εαρτη. ϑυλψ 1994 ςολυµε

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 31 στ Μαψ 2010, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1438 (δατεδ 21 στ Απριλ 2010) ωιλλ

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN

NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN By Aladdin Habib Abd Alla Ali B. Sc. Faculty of science University of Khartoum 2001 Supervisor: Dr. Suliman Mohammed Elhassan Department of Microbiology

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394 Citation: Dreher, Heinz. 1997. Empowering Human Cognitive Activity through Hypertext Technology. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Διαβάστε περισσότερα

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Scope of Presentation Τηισ πρεσεντατιον ισ ιντενδεδ φορ βοτη εξπεριενχεδ φιελδ περσοννελ φαμιλιαρ ωιτη λαυνδρψ ινσταλλατιονσ, ασ ωελλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΛΨ1Α ΒΙΟΛΟΓΨ Υνιτ

Διαβάστε περισσότερα

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ.

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. ϑανυαρψ 1994 3.95 Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. Αν εϖεν βρεακ οφ τηε ραχκ χρεατεσ αν ιντραχταβλε προβλεµ: χαλχυλατινγ τηε πατησ τηε

Διαβάστε περισσότερα

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Firefly Synchronization of adhoc networks Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Synchronizing using pulse-coupled oscillators: Fireflies, Heart, and Wireless Networks FIREFLIES SYNCHRONIZATION Simple

Διαβάστε περισσότερα

New Abstractions For Data Parallel Programming

New Abstractions For Data Parallel Programming New Abstractions For Data Parallel Programming ϑαμεσ Χ. Βροδμαν Δεπαρτμεντ οφ Χομπυτερ Σχιενχε Υνιϖερσιτψ οφ Ιλλινοισ βροδμαν2 ιλλινοισ.εδυ Ιν χολλαβορατιον ωιτη: Βασιλιο Φραγυελα, Μαρ α Γαρζαρ ν, Δαϖιδ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 Αυδιο ριϖερ Πρελιµιναρψ ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ρεσερϖεσ τηε ριγητ το χηανγε τηισ δοχυµεντατιον ωιτηουτ πριορ νοτιχε. Ινφορµατιον προϖιδεδ βψ ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ισ βελιεϖεδ

Διαβάστε περισσότερα

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ.

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. 14 Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. ΗΙΓΗΕΡ ΤΙΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝΕ Θυεστιονσ ΟΝΕ ανδ ΤΩΟ Ιν τηεσε θυεστιονσ, µατχη τηε

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421 Citation: Ladyshewsky, Richard Kaban. 2000. A Quasi-Experimental Study of the Effects of a Reciprocal Peer Coaching Strategy on Physiotherapy Students' Clinical Problem Solving Skills. PhD. Curtin University

Διαβάστε περισσότερα

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves Page 1 of 6 International Symposium (NDT-CE 2003) Non-Destructive Testing in Civil Engineering 2003 Start > Contributions >Lectures > Quality Control: Print Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ.

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Ινφερνο: Χαντο ΞΙΙ Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Συχη ασ τηατ ρυιν ισ ωηιχη ιν τηε φλανκ Σµοτε,

Διαβάστε περισσότερα

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Rationale This lesson is a complex analysis of several major concepts in the exploration of the relationship between

Διαβάστε περισσότερα

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS home information pack contents Index Property Information Questionnaire Energy Performance Certificate/ Predicted Energy Assessment/ Sustainability

Διαβάστε περισσότερα

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems.

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9383

Διαβάστε περισσότερα