Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14103 3-6-2009 31-1-2017"

Transcript

1 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 150 Προ: Syngenta ΕΛΛΑΣ Ταχ. Κώδικα: ΑΘΗΝΑ Α.Ε.B.Ε. TELEFAX: Λ.Ανθούσα Πληροφορίε: Χ. Παναγοπούλου Ανθούσα, Αττική Τηλέφωνο: Κοιν.: 1. Γραφείο κ. Υφυπουργού κ. Κ. Κιλτίδη. Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστική έγκριση διάθεση στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντοµοκτόνο) ACTARA 5 WG» 3. Νοµαρχ. Αυτοδιοικήσει /νσει Γεωργία (µε ) Έδρε του 4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών Φαρµάκων Εκάλη, Κηφισιά 5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρε του 6. ΕΣΥΦ Πατησίων 53, Αθήνα 7. Εσωτερική διανοµή: -Τµήµατα Β, Γ & Ε τη /νσή µα -Γραµµατεία τη /νσή µα 8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων ιδότου 6, Αθήνα 1

2 AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντα υπόψη 1. Τι διατάξει του Π (ΦΕΚ 104/Α/ ) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συµµόρφωση προ την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου», όπω έχει συµπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. (1) αυτού.. Τη µε αριθ / (ΦΕΚ 599/Β/4-8-88) Απόφαση του Υπ. Γεωργία όσον αφορά «τον καθορισµό και την τυποποίηση τη σήµανση και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρµάκων», όπω ισχύει σήµερα και τη µε αριθ. 65/ (ΦΕΚ 114/Β/ ) Απόφαση του Υπ. Οικονοµία και Οικονοµικών περί «Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση προ την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 00 τη ) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όπω ισχύει σήµερα. 3. Την Απόφαση του Υπ. Οικονοµία και Οικονοµικών και του Υπ. Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίµων µε αριθ / (ΦΕΚ 1177/Β/-8-004) για την «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων του Π.. 115/1997, Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Α 104), σε συµµόρφωση προ την Οδηγία 003/8/ΕΚ τη Επιτροπή». 4. Τον κανονισµό 396/005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου τη 3η Φεβρουαρίου 005 για τα ανώτατα όρια υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων µέσα η πάνω στα τρόφιµα και τι ζωοτροφέ φυτική και ζωική προέλευση και για την τροποποίηση τη οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου. 5. Την ΚΥΑ / (ΦΕΚ 1174/Β/ )Υπ. Οικονοµία και Οικονοµικών και Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίµων οποία καταχωρήθηκε στο Παράρτηµα Ι του Π 115/1997 η δραστική ουσία thiamethoxam. 6. Τη γνωµοδότηση του Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ για το 1 ο θέµα τη 7 η / Συνεδρίασή του. 7. Τι διατάξει του Π.. 06/ (ΦΕΚ 3/Α/ ) «ιορισµό Υπουργών και Υφυπουργών». 8. Τη µε αριθ / (ΦΕΚ 47/Β / ) Απόφαση του Υπουργού Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίµων για «µεταβίβαση στου Γενικού Γραµµατεί, Ειδικό Γραµµατέα, Προϊστάµενου Γενική ιεύθυνση, Προϊστάµενου ιεύθυνση και Προϊστάµενου Τµήµατο τη εξουσία να υπογράφουν µε «Εντολή Υπουργού». 9. Την από αίτησή τη εταιρεία Syngenta ΕΛΛΑΣ Α.Ε.B.Ε.

3 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α Χορηγούµε οριστική έγκριση διάθεση στην αγορά, σύµφωνα µε το Π 115/97, άρθρο 4 παρ.(1), στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντοµοκτόνο) ACTARA 5 WG τη εταιρεία Syngenta Hellas AEBE., µε τα ακόλουθα στοιχεία: 1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντο 1.1 Αριθµό Έγκριση Κυκλοφορία (ΑΕΚ) 1.1.α Ηµεροµηνία χορήγηση 1.1.β Ηµεροµηνία λήξη Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1..α Εµπορικό όνοµα ACTARA 1..β Μορφή: Εναιωρηµατοποιήσιµοι κόκκοι (WG) 1.3 ραστική ουσία α) Κοινή ονοµασία τη δραστική ουσία κατά ISO thiamethoxam (οµάδα νεονικοτινοειδών ) β) Περιεκτικότητα τη τεχνικά καθαρή δραστική ουσία σε καθαρή δραστική ουσία: 98 % (β/β) min γ) Παρασκευαστή τη δ.ο.: Syngenta Crop Protection AG Ελβετία δ) Εργοστάσια παρασκευή τη δ.ο. Παρασκευάζεται στι εγκαταστάσει των επιχειρήσεων: 1)DSM Chemie Linz Αυστρία )Syngenta Ltd India 3) AlzChem Trostberg GmbH Γερµανία (οι /νσει των εργοστασίων είναι εµπιστευτική πληροφορία και βρίσκονται στο Παράρτηµα Ι τη παρούσα) ε) Τεχνικέ προδιαγραφέ τη δραστική ουσία: Οι τεχνικέ προδιαγραφέ τη δραστική ουσία thiamethoxam προσδιορίζονται στο Τµήµα J τη αίτηση µε ηµεροµηνία (αρ. πρωτ.υαακτ 164) και παραµένουν στα αρχεία τη Αρµόδια Αρχή 3

4 1.4 Πληροφορίε για το σκεύασµα α) Κάτοχο τη έγκριση Syngenta Hellas AEBE Εκ µέρου τη Syngenta Crop Protection AG Ελβετία Τ.Κ Τηλ.: Fax: β) Υπεύθυνο για την τελική συσκευασία και σήµανση (εφόσον είναι διαφορετικό από τον κάτοχο τη έγκριση) Οκάτοχο τη έγκριση γ) Παρασκευαστή σκευάσµατο: Syngenta Crop Protection AG Ελβετία δ) Εργοστάσιο παρασκευή του σκευάσµατο ε) Εργοστάσια συσκευασία του σκευάσµατο Παρασκευάζεται στι εγκαταστάσει τη επιχείρηση: Κwizda Gmbh Αυστρία (η /νση του εργοστασίου είναι εµπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτηµα Ι τη παρούσα) Συσκευάζεται στι εγκαταστάσει των επιχειρήσεων: Syngenta Hellas AEBE Οινόφυτα-Βοιωτία Κwizda Gmbh- Αυστρία (συσκευασίε βαζάκια πλην αυτών που αναφέρονται κατωτέρω ) Chemark Kft,H-818 Peremarton gyartelep Industrial zone Ουγγαρία(φακελλάκια και βαζάκι 40γρ και 50γρ.) 4

5 στ) Εγγυηµένη σύνθεση του σκευάσµατο: ραστική ουσία thiamethoxam 5 % (β/β) Βοηθητικέ ουσίε 74,5 % β/β Η πλήρη εγγυηµένη σύνθεση του σκευάσµατο προσδιορίζεται στο Τµήµα J τη αίτηση µε ηµεροµηνία (αρ. πρωτ.υαακτ 164), αναγράφεται στο Part C τη έκθεση αξιολόγηση (registration report) και παραµένει στα αρχεία τη Αρµόδια Αρχή Συσκευασίε. Συσκευασίε: 14 (δεκατέσσερι) Α/Α Είδο Μέγεθο Υλικό Βαζάκι HDPE (πολυαιθυλένιο γρ υψηλή πυκνότητα) Φακελάκια ανά 10 ή/και 15 4γρ Χαρτόκουτο που περιέχει laminated bag µε επένδυση φύλλου αλουµινίου Φακελάκια 0γρ-40γρ-80γρ-100γρ 5

6 3 Οδηγίε χρήση: Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίε χρήστε Τρόπο εφαρµογή Το προϊόν εφαρµόζεται είτε µε ψεκασµό το ή µε ριζοπότισµα. Στον ψεκασµό το πρέπει να εξασφαλίζεται πολύ καλή και οµοιόµορφη κάλυψη του το. Μην ψεκάζεται κατά την διάρκεια των ζεστών ωρών τη ηµέρα ή όταν αναµένεται να βρέξει µέσα σε 4 ώρε. Τρόπο παρασκευή ψεκαστικού υγρού Βάζουµε στο ψεκαστικό δοχείο το ένα τέταρτο του απαιτούµενου νερού και µε συνεχή ανάδευση ρίχνουµε τη δόση του προϊόντο που αναλογεί στην έκταση που θα ψεκαστεί. Συµπληρώνουµε µε το υπόλοιπο νερό και ψεκάζουµε. Ψεκάζουµε το ψεκαστικό διάλυµα µέσα σε λίγε ώρε από την προετοιµασία. Οδηγίε για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντο και τη συσκευασία: Τα υλικά συσκευασία ξεπλένονται υπό πίεση µε ειδικό εξοπλισµό ή γίνεται τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του ξεπλύµατο τα ρίχνουµε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουµένω µε τρύπηµα ή σχίσιµο, για τη διασφάλιση τη µη περαιτέρω χρήση, εναποτίθενται σε σηµεία συλλογή για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργεια 4 Κατηγορία και τρόπο δράση: ιασυστηµατικό εντοµοκτόνο επαφή και στοµάχου τη οµάδα των νεονικοτινοειδών. Η εντοµοκτόνο δράση του οφείλεται στη δέσµευση των υποδοχέων τη ακετυλοχολίνη στι συνάψει του περιφερειακού νευρικού συστήµατο. Εισέρχεται στα φυτά από τα φύλα και τι ρίζε και µεταφέρεται ακροπεταλικά. Καταπολεµά µυζητικά και µασητικά έντοµα. 6

7 5 5.1 Φάσµα δράση Πεδίο Εφαρµογή Μήλα, Αχλάδια Εσπεριδοειδή Πορτοκάλια, Λεµόνια, Μανταρίνια Βαµβάκι Λαχανικά θερµοκηπίου Αγγούρι Τοµάτα Μελιτζάνα Πιπεριά Καρπούζι Πεπόνι Κολοκύθι Στόχο Αφίδε (Aphis pomi, Dysaphis plantaginea) Αφίδε (Toxoptera aurantii, Aphis gossypii, Aphis spiraecola, Myzus persicae) Φυλλοκνίστη (Phyllocnistis γρ/ στρέµµα (max) όσει σκευάσµατο γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού Όγκο ψεκ. υγρού λιτρα / στρέµµα Τρόπο και χρόνο εφαρµογή 37, Ψεκασµό το, Ψεκασµό το, Ψεκασµό το το καλοκαίρι στοχεύοντα στου νέου τρυφερού βλαστού citrella) 80 1γρ/δένδρο Ριζοπότισµα σε νέα µη παραγωγικά δένδρα προσβολή Αφίδε Aphis gossypii Αφίδε (Aphis gossypii Aphis fabae Macrosiphum euphorbiae Myzus persicae Nasanovia ribisnigri) Αλευρώδει (Trialeurodes vaporariorum Bemisia tabaci) Ψεκασµό το, Ψεκασµό το, Ψεκασµό το Μέγιστο αριθµό εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο 1 7

8 5 5.1 Φάσµα δράση Πεδίο Εφαρµογή Στόχο γρ/ στρέµµα (max) όσει σκευάσµατο γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού Όγκο ψεκ. υγρού λιτρα / στρέµµα Τρόπο και χρόνο εφαρµογή Aφίδε 40 Ριζοπότισµα /στάγδην άρδευση πριν από την πρώτη άνθηση µε µεσοδιάστηµα 7-10 ηµέρε Αλευρώδει 80 Ριζοπότισµα /στάγδην άρδευση πριν από την πρώτη άνθηση Μέγιστο αριθµό εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο 1 Λαχανικά υπαίθρου Αγγούρι Τοµάτα Μελιτζάνα Πιπεριά Καρπούζι Πεπόνι Κολοκύθι Μαρούλι Αφίδε (Aphis gossypii Aphis fabae Macrosiphum euphorbiae Myzus persicae Nasanovia ribisnigri Hyperomycus lactucae) Αφίδε (Macrosiphum euphorbiae, Aphis gossypii) Ψεκασµό το, Tοµάτα υπαίθρου Αλευρώδει (Trialeurodes vaporariorum) 40 Ριζοπότισµα/ στάγδην άρδευση 1 Σιδηροσκώληκε (Agriotes sp.).. Πατάτα Αφίδε (Myzus persicae Macrosiphum euphorbiae Aphis nastrurtii) Ψεκασµό το, 8

9 5 5.1 Φάσµα δράση Πεδίο Εφαρµογή Καλλωπιστικά Στόχο ορυφόρο τη πατάτα (Leptinotarsa decemlineata) Αφίδε (Myzus gossypii Myzus persicae Myzus nicotiane Rhopalosiphum padi Macrosiphum rasae) Αλευρώδει (Trialeurodes vaporariorum Bemisia tabaci) γρ/ στρέµµα (max) 8 όσει σκευάσµατο γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού Όγκο ψεκ. υγρού λιτρα / στρέµµα Τρόπο και χρόνο εφαρµογή Ψεκασµό το, Ψεκασµό το, Μέγιστο αριθµό εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο Καπνό Αµπέλι Ροδακινιά (νεκταρινιά) Κερασιά Αφίδε (Myzus persicae) Τζιτζικάκια (Empoasca sp) Αφίδε (Aphis sp., Myzus persicae, Hyalopterus sp.) Αφίδε (Myzus cerasi, Aphis sp., Ragoletis cerasi) Ψεκασµό το, Ριζοπότισµα κατά τη µεταφύτευση Ψεκασµό το, Ψεκασµό το, Ψεκασµό το,

10 5 5.1 Φάσµα δράση Πεδίο Εφαρµογή αµασκηνιά Στόχο Αφίδε (Aphis sp., Brachycaudus helichrysi, Hyalopterus pruni, Myzus sp.) γρ/ στρέµµα (max) όσει σκευάσµατο γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού Όγκο ψεκ. υγρού λιτρα / στρέµµα Τρόπο και χρόνο εφαρµογή Ψεκασµό το, Μέγιστο αριθµό εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο Παρατηρήσει : 1)Το εύρο τη δόση είναι ανάλογου τη πυκνότητα του πληθυσµού των εντόµων ) ιάρκεια προστασία : 1 ηµέρε για ψεκασµό το ηµέρε για εφαρµογή από το έδαφο και ειδικά για τον καπνό 60 ηµέρε 3) Η µέγιστη δόση στα λαχανικά µε ψεκασµό το δεν πρέπει να ξεπερνά τα 40 γρ./στρέµµα ανά εφαρµογή 4) Για την αποφυγή δυσµενών επιπτώσεων στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κρασιού και των προϊόντων µεταποίηση τη πατάτα, ο χρόνο τελευταία επέµβαση από τη συγκοµιδή να είναι 8 και 14 ηµέρε αντίστοιχα 6 Ειδικέ συνθήκε γεωργικέ, φυτοϋγεία ή περιβαντολλογικέ υπό τι οποίε το σκεύασµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ή να αποκλειστεί Προφυλαξει για την ασφαλή χρήση του Actara σε προγράµµατα IPM σε θερµοκήπια. Σε θερµοκήπια ή πλαστικά τολ όπου η εξαπόλυση των βοµβίνων µε σκοπό την επικονίαση είναι συνήθη πρακτική, να εφαρµόζεται το Actara µόνο µε στάγδην άρδευση ή ριζοπότισµα. Σε αυτή την περίπτωση ο χρόνο αναµονή για την εξαπόλυση των βοµβίνων είναι ηµέρε Η εξαπόλυση υµενοπτέρων, παρασιτοειδών και αρπακτικών ακάρεων πρέπει να γίνεται όταν το φύλλωµα είναι στεγνό. 10

11 Η εξαπόλυση του αρπακτικού εντόµου Orius sp,πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 4 εβδοµάδε µετά την εφαρµογή του Actara. ιαχείριση ανθεκτικότητα Σε ένα πρόγραµµα διαχείριση ανθεκτικότητα αποφύγετε συνεχόµενε εφαρµογέ νεονικοτινοειδών και πραγµατοποιείστε εναλλαγέ µε εντοµοκτόνα άλλων οµάδων που δεν εµφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα. Αποφύγετε εφαρµογέ το µε Actara ή µε άλλα νεονικοτινοειδή µετά την εφαρµογή από το έδαφο ή µετά την επένδυση του σπόρου ή του κονδύλου µε σκεύασµα που περιέχει thiamethoxam ή άλλο εντοµοκτόνο τη ίδια οµάδα Χρησιµοποιείτε το Actara µέχρι εφαρµογέ ανά έτο και καλλιέργεια. 7. Χρονικό διάστηµα ασφαλεία µεταξύ εφαρµογή και: - σπορά ή φύτευση τη προστατευόµενη καλλιέργεια - σπορά ή φύτευση των καλλιεργειών που ακολουθούν - τη πρόσβαση του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρµοστεί το σκεύασµα 8 Στοιχεία φυτοτοξικότητα, ευαισθησία ποικιλιών και κάθε άλλη παρενέργεια στα φυτά ή τα προϊόντα του. εν είναι φυτοτοξικό στι εγκεκριµένε καλλιέργειε συνιστώµενε δόσει εφαρµογή και στι 9 Σήµανση σκευάσµατο: Ν-Επικίνδυνο για το περιβάλλον 10 Φράσει R R50/53-Πολύ τοξικό για του υδρόβιου οργανισµού µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιε δυσµενεί επιπτώσει στο υδάτινο περιβάλλον 11

12 11 Φράσει S S 1/-Φυλάσσεται κλειδωµένο και µακρυά από παιδιά S13-Φυλάσσεται µακρυά από τρόφιµα ποτά και ζωωτροφέ S0/1-Μη τρώτε,µη πίνετε ή µη καπνίζετε όταν το χρησιµοποιείτε S60/61-Το υλικό αυτό και ο περιέκτη του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή του ω επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε την απελευθέρωση του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικέ οδηγίε /δελτίο δεδοµένων ασφαλεία SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό µε το προϊόν ή την συσκευασία του SPe3 Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα µη στόχου να αφήσετε µια αψέκαστη ζώνη 10 µέτρα από µη γεωργική γη για τα εσπεριδοειδή τα πυρηνοκαρπα και µηλοειδή Spe8 Επικίνδυνο για τι µέλισσε. Για να προστατέψετε τι µέλισσε και άλλα έντοµα επικονίαση µην χρησιµοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειε κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορία ζιζανίων Αποµακρύνετε ή και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία του.. Μην χρησιµοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι µέλισσε συλλέγουν. Spa1 Προκειµένου να µην αναπτυχθεί ανθεκτικότητα µην χρησιµοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προιόν που περιέχει νικοτινοειδή περισσότερε από φορέ ανά καλλιεργητική περίοδο. Για να αποφύγετε κινδύνου για την ανθρώπινη 1 Πρώτε βοήθειε - Αντίδοτο Πρώτε βοήθειε Αντίδοτο: Μέτρα σε περίπτωση έκθεση του ανθρώπου από ατύχηµα: Γενικά: Μετακινείστε τον παθόντα σε καλά αεριζόµενο χώρο ή σε καθαρό αέρα και προστατέψτε τον από υποθερµία. Αν υποψιάζεστε δηλητηρίαση, καλέστε αµέσω γιατρό. Σε περίπτωση κατάποση: Χορηγείστε ιατρικό ενεργό άνθρακα διαλυµένο σε µεγάλε ποσότητε νερού. Προσοχή µη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα από το στόµα και µην προκαλέσετε εµετό, σε περίπτωση που δεν έχει τι αισθήσει του. Αντίδοτο: εν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρµόστε συµπτωµατική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου ηλητηριάσεων :

13 Μέγιστα Όρια Υπολειµµάτων (MRL s) Φυτά ή φυτικά προϊόντα / Ζωϊκά προϊόντα thiametoxam Έχουν οριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά υπολείµµατα οριστεί µε τον κανονισµό 396/005 MRL (mg/kg) 13. Τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για µετασυλλεκτικέ χρήσει Φυτικά προϊόντα Ηµέρε Πορτοκαλιά-Λεµόνια-Μανταρίνια 8 Βαµβάκι 8 αµάσκηνα-ροδάκινα-μήλα- 14 Αχλάδια-Καπνό (µε φυλλοψεκασµό) Πατάτε Αµπέλι 1 Κεράσια-Μαρούλι 7 Τοµάτε-Καρπούζια-Πεπόνια- 3 Αγγούρι-Μελιτζάνα-Πιπεριά- Κολοκύθι Καπνό (µε ριζοπότισµα) 45 13

14 14 Συνθήκε αποθήκευση, χρονική σταθερότητα του σκευάσµατο Ο συνιστώµενο µέγιστο χρόνο αποθήκευση είναι χρόνια, στην αρχική του κλειστή συσκευασία., σε δροσερό και καλά αεριζόµενο ξηρό χώρο 15 Στο Παράρτηµα Ι (Annex I) του registration report καταγράφονται οι µελέτε στι οποίε στηρίχθηκε η παρούσα έγκριση κυκλοφορία. Οι µελέτε αυτέ, πλην των εµπιστευτικών, παραµένουν στα αρχεία τη Αρµόδια Αρχή στην διάθεση των ενδιαφεροµένων. 16 Ανάκληση τη έγκριση-παράταση τη έγκριση Η παρούσα έγκριση µπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγµή εάν οι όροι για την απόκτηση τη έγκριση δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή. Β Γενικέ υποχρεώσει 1. Ο κάτοχο τη έγκριση είναι υποχρεωµένο σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή να ενηµερώσει την Αρµόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσµενεί επιπτώσει στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από την χρήση του προϊόντο. Τυχόν απόκρυψη µια τέτοια πληροφορία αποτελεί αδίκηµα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.. Ο κάτοχο τη έγκριση θα πρέπει να διατηρεί συνεχώ ενηµερωµένου του φακέλου του σκευάσµατο που τηρούνται στην Αρµόδια Αρχή µε βάση τα νεότερα επιστηµονικά δεδοµένα για οποιαδήποτε µελλοντική επανεξέταση 3. Η ετικέτα του σκευάσµατο θα είναι σύµφωνη µε το άρθρο 16 του Π 115/1997 και την παρούσα απόφαση 4. Η διαφήµιση του σκευάσµατο επιτρέπεται µόνο εφ όσον είναι σύµφωνη µε του όρου τη έγκριση του σκευάσµατο και την ισχύουσα νοµοθεσία. 5. Για κάθε εγκεκριµένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρµόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν συγκεκριµένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.. ΕΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ K. ΣΚΙΑ ΑΣ 14

15 7 (GAP) ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Γεωργικό (ά) Φάρµακο (ά) (κοινή ονοµασία) : thiamethoxam Σελίδε : EEC No (α) : Χώρα : ΕΛΛΑ Α Εµπορικό (ά) όνοµα (τα) Actara 5 WG Κύρια χρήση π.χ. εντοµοκτόνο, µυκητοκτόνο Εντοµοκτόνο Καλλιέργεια και / ή συνθήκε χρήση (α) Κράτο µέλο ή Χώρα Εµπορικό όνοµα του σκευάσµατ ο (Α) (Θ) ή (Κ) (β) Κεράσια Ελλάδα Actara A αµάσκηνα Ελλάδα Actara A Εχθρό, οµάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται (γ) Myzus persicae Αphis sp Rhagoletis cerati Αphis spp Brachycaudus helichrysi Hyalopterus pruni Myzus sp Μορφή (δ-στ) Σκεύασµα Εφαρµογή οσολογία ανά επέµβαση Τελευτ. επέµβ. πριν τη συγκο- µιδή Περιεκτ. σε δ.ο. (θ) Μέθοδο / τρόπο (στ-η) WG 5% Ψεκασµό το WG 5% Ψεκασµό το Στάδιο ανάπτυξη και εποχή (ι) Με την προσβολή Με την προσβολή Αριθµό εφαρµ. (κ) Μεσοδιάστηµα µεταξύ των εφαρµογών (ηµέρε) χγρ δ.ο./ εκατόλιτρο λίτρα νερού ανά εκτάριο χγρ δ.ο./ εκτάριο ελαχ. µεγ. Παρατηρήσει: (λ) (µ) Νέα καλλιέργεια Νέα καλλιέργεια 15

16 Καλλιέργεια και / ή συνθήκε χρήση (α) Κράτο µέλο ή Χώρα Εµπορικό όνοµα του σκευάσµατ ο (Α) (Θ) ή (Κ) (β) Εχθρό, οµάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται (γ) Μορφή (δ-στ) Σκεύασµα Εφαρµογή οσολογία ανά επέµβαση Τελευτ. επέµβ. πριν τη συγκο- µιδή Περιεκτ. σε δ.ο. (θ) Μέθοδο / τρόπο (στ-η) Στάδιο ανάπτυξη και εποχή (ι) Αριθµό εφαρµ. (κ) Μεσοδιάστηµα µεταξύ των εφαρµογών (ηµέρε) χγρ δ.ο./ εκατόλιτρο λίτρα νερού ανά εκτάριο χγρ δ.ο./ εκτάριο ελαχ. µεγ. Παρατηρήσει: (λ) (µ) Ροδάκινα Ελλάδα Actara A Aphis sp Myzus persicae Pseudaulacapsis pentagona Hyalopterus sp WG 5% Ψεκασµό το προσβολή , όση στην προσωρινή X0.0565χγρ δ.ο.ha Empoasca sp Τοµάτε Ελλάδα Actara A Βαµβάκι Ελλάδα Actara Α Μήλα Ελλάδα Actara A Αχλαδιά Ελλάδα Actara A Marcosiphum euphorbiate Trialeurodes vaporariorum Agriotes sp Aphids sp Aphis gossypii Aphids Aphids WG 5% Εφαρµογ ή από έδαφο WG 5% Ψεκασµό το WG 5% Ψεκασµό το WG 5% Ψεκασµό το GS ,100 3 Νέα χρήση προσβολή προσβολή προσβολή ,0375-0, Ηδη εγκεκριµένη καλλιέργεια/χρήση 14 Ηδη εγκεκριµένη καλλιέργεια/χρήση 14 16

17 Καλλιέργεια και / ή συνθήκε χρήση (α) Κράτο µέλο ή Χώρα Εµπορικό όνοµα του σκευάσµατ ο (Α) (Θ) ή (Κ) (β) Εχθρό, οµάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται (γ) Μορφή (δ-στ) Σκεύασµα Εφαρµογή οσολογία ανά επέµβαση Τελευτ. επέµβ. πριν τη συγκο- µιδή Περιεκτ. σε δ.ο. (θ) Μέθοδο / τρόπο (στ-η) Στάδιο ανάπτυξη και εποχή (ι) Αριθµό εφαρµ. (κ) Μεσοδιάστηµα µεταξύ των εφαρµογών (ηµέρε) χγρ δ.ο./ εκατόλιτρο λίτρα νερού ανά εκτάριο χγρ δ.ο./ εκτάριο ελαχ. µεγ. Παρατηρήσει: (λ) (µ) Πορτοκαλιά Λεµονιά Μανταρινι α Πορτοκαλιά Λεµονιά Μανταρινι α Αγγούρι Τοµάτα Μελιτζάνα Πιπεριά Καρπούζι Πεππόνι Κολοκύθι Ελλάδα Actara A Ελλάδα Actara A Ελλάδα Actara Θ Aphids Phyllocnistis citrella Aphids Trialeurodes Bemisia WG 5% Ψεκασµό το WG 5% Ψεκασµό το Εφαρµογ ή από το έδαφο WG 5% Ψεκασµό το WG 5% Ψεκασµό το προσβολήs Σε νέα µη παραγωγικ ά δέντρα Κατά την ανάπτυξη τη νέα βλάστηση προσβολήs προσβολήs 1 0,003-0, ,030-0, , ,5 γρ δ.ο./δένδρ 0, , ,005-0, , , ,05-0, Aphids WG 5% Ριζοπότισ µα/στάγδ ην άρδευση Πριν από την πρώτη άνθηση 7 0, ,00 17

18 Καλλιέργεια και / ή συνθήκε χρήση (α) Κράτο µέλο ή Χώρα Εµπορικό όνοµα του σκευάσµατ ο (Α) (Θ) ή (Κ) (β) Εχθρό, οµάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται (γ) Μορφή (δ-στ) Σκεύασµα Εφαρµογή οσολογία ανά επέµβαση Τελευτ. επέµβ. πριν τη συγκο- µιδή Περιεκτ. σε δ.ο. (θ) Μέθοδο / τρόπο (στ-η) Στάδιο ανάπτυξη και εποχή (ι) Αριθµό εφαρµ. (κ) Μεσοδιάστηµα µεταξύ των εφαρµογών (ηµέρε) χγρ δ.ο./ εκατόλιτρο λίτρα νερού ανά εκτάριο χγρ δ.ο./ εκτάριο ελαχ. µεγ. Παρατηρήσει: (λ) (µ) Αγγούρι Τοµάτα Μελιτζάνα Πιπεριά Καρπούζι Πεππόνι Κολοκύθι Ελλάδα Actara A Μαρούλι Ελλάδα Actara A Aphids Aphids WG 5% Ψεκασµό το WG 5% Ψεκασµό το προσβολήs προσβολήs 1-0, , , , , , , , Πατάτε Ελλάδα Actara A Aphids WG 5% Ψεκασµό το προσβολήs ,00-0,05 14 Καπνό Ελλάδα Actara A Aphids WG 5% Ψεκασµό το Με την προσβολή 0, , Ριζοπότισ µα Κατά τη µεταφύτευσ η 1 0,00 45 Αµπέλι Ελλάδα Actara A Aphids WG 5% Ψεκασµό το προσβολή 0, ,05-0,

19 Καλλιέργεια και / ή συνθήκε χρήση (α) Κράτο µέλο ή Χώρα Εµπορικό όνοµα του σκευάσµατ ο (Α) (Θ) ή (Κ) (β) Εχθρό, οµάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται (γ) Μορφή (δ-στ) Σκεύασµα Εφαρµογή οσολογία ανά επέµβαση Τελευτ. επέµβ. πριν τη συγκο- µιδή Περιεκτ. σε δ.ο. (θ) Μέθοδο / τρόπο (στ-η) Στάδιο ανάπτυξη και εποχή (ι) Αριθµό εφαρµ. (κ) Μεσοδιάστηµα µεταξύ των εφαρµογών (ηµέρε) χγρ δ.ο./ εκατόλιτρο λίτρα νερού ανά εκτάριο χγρ δ.ο./ εκτάριο ελαχ. µεγ. Παρατηρήσει: (λ) (µ) Καλλωπιστικ ά Ελλάδα Actara A Aphids WG 5% Ψεκασµό το προσβολή 0, ,05-0,050 Trialeurodes vaporarium Bemicia tabaci 0,005-0,0075 0,05-0,075 Παρατηρήσει : (α) Για τι καλλιέργειε, η ταξινόµηση τη ΕΕ και του Codex (και τα δύο) θα πρέπει να χρησιµοποιούνται. Όπου βρίσκει εφαρµογή, οι συνθήκε χρήση θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισµό των κατασκευών). (β) Ανοιχτά αγρού (Α), εφαρµογέ σε θερµοκήπια (Θ) ή σε κλειστού χώρου (Κ). (γ) Π.χ. µασητικά και µυζητικά έντοµα, έντοµα εδάφου, έντοµα το, ζιζάνια. (δ) Π.χ. βρέξιµη σκόνη (WP), γαλακτωµατοποιήσιµο συµπύκνωµα (EC). (ε) GCPF κώδικε GIFAP Technical Monograph No, (στ) Όλε οι χρησιµοποιούµενε συντοµογραφίε θα πρέπει να εξηγούνται. (ζ) Μέθοδο π.χ. ψεκασµό υψηλού όγκου, χαµηλού όγκου, σκονισµό. (η) Τρόπο, π.χ. σε όλη την επιφάνεια, από αέρο, στι γραµµέ, ατοµικά φυτά Ο τύπο του ψεκαστικού µηχανήµατο θα πρέπει να προσδιορίζεται. (θ) g/kg ή g/l (ι) Στάδιο ανάπτυξη κατά την τελευταία εφαρµογή (BBCH Monograph, Growth Stages of Plants, 1997, Blackwell, ISBN ), περιλαµβάνοντα, όπου βρίσκει εφαρµογή, πληροφορίε σχετικά εποχή και το χρόνο εφαρµογή. (κ) Ο ελάχιστο και µέγιστο δυνατόν αριθµό εφαρµογών υπό πρακτικέ συνθήκε. (λ) Ελάχιστο χρονικό µεσοδιάστηµα πριν τη συγκοµιδή (ΡΗΙ). (µ) Οι παρατηρήσει µπορεί να περιλαµβάνουν: οικονοµική σηµασία / περιορισµού στη χρήση. 19

20 Παρατηρήσει: (α) Για τι καλλιέργειε, η ταξινόµηση τη ΕΕ και του Codex (και τα δύο) (η) Τρόπο. Πχ σ όλη την επιφάνεια, από αέρο, στι γραµµέ, ατοµικά φυτά θα πρέπει να χρησιµοποιούνται. Οπου βρίσκει εφαρµογή, οι συνθήκε ο τύπο του ψεκαστικού µηχανήµατο θα πρέπει να προσδιορίζεται χρήση θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισµό των κατασκευών). (θ) g/kg ή g/lt (β) Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρµογέ σε θερµοκήπια (Θ), ή σε κλειστού χώρου (Κ). (ι) Στάδιο ανάπτυξη κατά την τελευταία εφαρµογή (BBCH Monograph, Growth (γ) πχ. Μασητικά και µυζητικά έντοµα, έτοµα εδάφου, έντοµα το, ζιζάνια Stages of Prants, 1997, Blackwell, ISBN ), περιλαµβάνοντα όπου (δ) πχ. Βρέξιµη σκόνη (WP), γαλακτοποιήσιµο συµπήκνωµα (EC) βρίσκει εφαρµογή, πληροφορίε σχετικά εποχή κατά τον χρόνο εφαρµογή (ε) GCPF Κώδικε GIFAP Technical Monograph No, (κ) Ο ελάχιστο και ο µέγιστο δυνατόν αριθµό εφαρµογών υπό πρακτικέ συνθήκε (στ) όλε οι χρησιµοποιούµενε συντοµογραφίε θα πρέπει να εξηγούνται (λ) Ελάχιστο χρονικό µεσοδιάστηµα πριν τη συγκοµιδή (ζ) Μέθοδο πχ. Ψεκασµό υψηλού όγκου, σκονισµό. (µ) Οι παρατηρήσει µπορεί να περιλαµβάνουν: οικονοµική σηµασία / περιορισµόυ στη χρήση 0

FAX: 210 92 12 090 e-mail: syg035@minagric.gr

FAX: 210 92 12 090 e-mail: syg035@minagric.gr 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού 150 Τ.Κ.: 17671-ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:4ΑΛPΒ-ΩΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Α Α:4ΑΛPΒ-ΩΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 31-1 - 2011 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 93204 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

, 24 - 2009 : 129973 & . 150 Syngenta 176 71 - TELEFAX: 210 92 12 090 153 49 ( 210 92 87 244 e-mail: syg035@minagric.gr.: 1. 2. 3. e-mail) 4.

, 24 - 2009 : 129973 &  . 150 Syngenta 176 71 -  TELEFAX: 210 92 12 090 153 49 ( 210 92 87 244 e-mail: syg035@minagric.gr.: 1.  2. 3.  e-mail)  4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24-6 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 129973 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Dow AgroSciences Export SAS. TELEFAX: 210 92 12 090 Zac du Font de l Orme 1

Προς: Dow AgroSciences Export SAS. TELEFAX: 210 92 12 090 Zac du Font de l Orme 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-5 - 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 118687 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4ΙΙ7Β-Ν7. TELEFAX: 210 92 12 090 B-1050 Brussels BELGIUM 8/65 WP

Α Α: 4ΙΙ7Β-Ν7. TELEFAX: 210 92 12 090 B-1050 Brussels BELGIUM 8/65 WP 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25-11 - 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 191229 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ. Κοιν.:

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ. Κοιν.: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-1 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 93203 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΨΒ-27 8-6 - 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,

ΑΔΑ: 4Α3ΨΒ-27 8-6 - 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 97679 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας TELEFAX::

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4ΑΘ7Β-ΟΛ. Κοιν.: ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορυθµιστική ουσία ) SUNSET

Α Α: 4ΑΘ7Β-ΟΛ. Κοιν.: ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορυθµιστική ουσία ) SUNSET ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-4 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 95777 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Κοιν.: ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντοµοκτόνο) CYPERMETHRIN SELECTAGRI 10 EC

Κοιν.: ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντοµοκτόνο) CYPERMETHRIN SELECTAGRI 10 EC 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-12 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 103869 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: syg036@minagric.gr TIRNAVOS FRUIT XEDAZOLE 30 CREAM

e-mail: syg036@minagric.gr TIRNAVOS FRUIT XEDAZOLE 30 CREAM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3-2 -2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.:180925 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4ΑΛ Β-P3. Κοιν.:

Α Α: 4ΑΛ Β-P3. Κοιν.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-2 - 20 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 93377 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: syg036@minagric.gr

e-mail: syg036@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11-2- -2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ πρωτ:180985 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ /νση: Λ Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Α Α: ΒΟΝ8Β-Ρ9Φ. Marco Polo-Bat B ZAC du Front de l Orme 1 790 avenue du Dr Donat 06254 Mougins, France BROADWAY 85 WG

1 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Α Α: ΒΟΝ8Β-Ρ9Φ. Marco Polo-Bat B ZAC du Front de l Orme 1 790 avenue du Dr Donat 06254 Mougins, France BROADWAY 85 WG 1 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Α Α: ΒΟΝ8Β-Ρ9Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-12 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 103843 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΗΒ-Κ6Σ. Κοιν.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ:

ΑΔΑ: Β49ΗΒ-Κ6Σ. Κοιν.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-5 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 2475/28251 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

1588 29-6-1992 30-06-2014

1588 29-6-1992 30-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-7 - 200 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 86842 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

e Servicos Limitada, 521 Funchal- Madeira-Portugal

e Servicos Limitada, 521 Funchal- Madeira-Portugal ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 7-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 187503 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX: 210 92 12 090 Histon Cambridge

TELEFAX: 210 92 12 090 Histon Cambridge ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24-6 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 129967 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ.

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX: 210 92 12 090 Τ.Κ. 151 25. e-mail: syg036@minagric.gr. Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά 5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.

TELEFAX: 210 92 12 090 Τ.Κ. 151 25. e-mail: syg036@minagric.gr. Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά 5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ θήνα, 11 22010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΡΟΤΙΚΗΣ ΝΠΤΥΞΗΣ ριθ. πρωτ: 180986 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΣΙΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΡΜΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: BAYER

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210 92 12 090 e-mail: syg036@minagric.gr

FAX: 210 92 12 090 e-mail: syg036@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού 150 Τ.Κ.: 17671-ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Χ.

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-5 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Π.: 5003/53742 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ: Suterra Europe Biocontrol S.L. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01-04 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 95136 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 17-4 - 2013 Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 523/5512 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4ΑΤΖΒ-Χ 30-5 - 2011

Α Α: 4ΑΤΖΒ-Χ 30-5 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 97151 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Προς: 30-5 - 2011 Dow AgroSciences

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Syngenta Hellas AEBE

Προς: Syngenta Hellas AEBE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-3 - 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 116857 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Προς: Syngenta

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΤΖΒ-6Λ. Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) WEEDAZOL TL ΘΕΜΑ:

ΑΔΑ: 4ΑΤΖΒ-6Λ. Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) WEEDAZOL TL ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 5-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 97152 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 23-4 - 2012 Αθνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ πρωτ: 4326/48248 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. (µε απόδειξη) Ταχ. Κώδικας: 176 71, Αθήνα TELEFAX: 210 92 12 090 e-mail: syg033@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. (µε απόδειξη) Ταχ. Κώδικας: 176 71, Αθήνα TELEFAX: 210 92 12 090 e-mail: syg033@minagric.gr ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ θήνα, 08-04-201 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΡΟΤΙΚΗΣ.Π.: 881/42826 ΝΠΤΥΞΗΣ ΚΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΣΙΣ ΦΥΤ. ΠΡΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΡΜΚΩΝ ΠΡΟΣ: SYNGENTA HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑ2Β-ΘΒΚ Α Α:..

ΑΔΑ: ΒΕΑ2Β-ΘΒΚ Α Α:.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-04-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 2973/33330 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Pendimethalin. Pendimethalin: 92% β/β min. 2) FINCHIMICA S.p.A., Ιταλία

Pendimethalin. Pendimethalin: 92% β/β min. 2) FINCHIMICA S.p.A., Ιταλία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ θήνα, 6 3 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΡΟΤΙΚΗΣ ΝΠΤΥΞΗΣ ριθ. πρωτ: 27232 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΣΙΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΡΜΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 50 Προς: BASF

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΤΒ-ΞΦ8 Α Α:..

ΑΔΑ: ΒΕΑΤΒ-ΞΦ8 Α Α:.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 4188/46010 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα