ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ. ΑθΗΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ. ΑθΗΝΑ"

Transcript

1 Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΣΥΜΠΟΣΟΝ ΕΚΔΟΣΕΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΑθΗΝΑ

2

3 ΣΥΜΠΟΣ.ΟΝ γ χρος πετχε μlχ στlγμ'1j υγlχσε ΤΧ φτερχ ' 1.. Η θ συχο xερxκ «ποσπερνυ σηκω '1jκε χπ τη θcfλxσσx κχ 8ρ6σLσε τη φρυμέv'1j Υης. ''Ενχς λ ' ' 1: ζ ' ΚΧL στχ ' θ ΎJκε χνχερχ κ e;πεlτχ μοvομlχς llμ'1jζε στη θά.λχσσχ σπά.θlσε με τη 8εξL φτερούγχ το πρ6σωπο του νερου ΚL ά.νχπετχρζον- - β λ ' ' θ 1. τχς ουο ΚΧL τρεlς ο ες κχ Lσε μ:; τχ ΠΟοLΧ l ' σμ χτx στυ κυμχ. KL &ζχφνχ 8υο 8ελφνLΧ μχκρlά. ΤLVά.χτη- ' κχν Κ 1.λ ψ λ ' t;; χμ ε στο σουρουπο το γυχ Lστερο θ ' θ 1. ροφχνο κορμl τους ΚL ευτυς ΧΧ ΎJκxν σ:; μχ- κρο OUTL ΚΧL χνχφχνχν περχ χρμεvl οντχς Τυ lvx 8πλΧ στο &λλο με σηκωμέν'1j την όρά.. ΠLκρο8ά.φνες εχχν ά.νοξεl γύρχ ά.π ΤΟ θχλχσσlνο σπlτά.κl του '' Αρπχγου κχ 8ρμωνχν β 1: ' ' ζ 1 τον ά.έρχ με τη μυρω8l του ΠLκρχμύγ8Χλου ' λ ' θ ' ΚL OL <pl OL που ε χχν ερ εl χπο μχκρlχ ' κχ θ ον- ' 1: ζ 'λ τχν ΧΠΟω στύjν πε ου Χ γυρχ χπ το σηκω- 'ζ μενο τρχπε L ΚΧL σωπχlνχν. «Κ υρlε... Κ υρlε.» μουρμουρlσε σlγχ ο Α ρ- πχγος YLXTL ντρεποτχν νχ τον χκουσουν. '0 λ ' β '1j Lος τωρχ ουτουσε - στχ νερχ ΚΧL χχνο-

4 2; IMllU2;lUN λ ζ τχν κ ενχ γχ χ o σκoτxo χγχ λ x χνύ)φορου- ' - σε α.π τα. φxρα.γγ α. κ α.πο τον κα.μπο μ x σηγμη ο βoυνoπλα.γ ες λxμψα.ν κ {)στερχ μχζώχτηκε το φως δλο στην κορφη του ά.ντ κρ νoυ - 1: β ουνου κα. ΠΎ)ΟΎ)σε..xφν κα. κα.τα. τον ουρχνο θ Κ 1 λ κx χα. Ύ). x το τε στο γχ α.νον α.ερα. τχ πα.ν- ΤΧ πετρες κα. οεντρχ κ α.ν 'θ- ρωπο χνα.πνε Ψ χν eecxoc γα.ληνεμένα. σoc σύμβολα.. Κ 1 o τεσσεpε ς κα.ρo ες μπρος στο σπ τα.κ τχρα.χτηκχν. Κ λ ' 1 ε εγε κρυφα. φρ σσoντxς α.πο μυστlκo ρ γος ο ρπα.γος σχ να. κα.τηχοτχν μονα.χος στο βρχ8νο μυστηρ o: 'Α 1 l ' ' 1 1 «Πο Το τυμπα.νο εφα.γχ Ύ)Π X α.πο Το κυμβ λ χ ο οοκψα.σχ την πα.γκα.ρπ α. ' χω θ Ύ)ΚΧ κα.του ά.π' τη γα.μ λα. πα.στoc8α.. Δ μ-ητρα. π-ηγη των ψυχων το σπεφ το στά.p που μου μπ στευτηκες πε α.νε μεσχ μου α. ου ωντα.ς τη θ' εα.ν εντο λ Ύ) ' σου κ α.νxκoντ 'ζ ετα. να. πα.γκχρ-. K πο το εpoν α.στα.χυ. x στην κορφύ) του - κελ - λ ' θ φχ LO!) μου τα. οα.χτυ α. νω ω ν α.vχοευουvτχl της Κ6ΡΎ)ς σου ν' ά.να.μερζουν τoc μxλλ oc κχ ' Α 'θ ' 'χλ θ' νχ μου χυνουνε σα.ν α.πο πεντε κρουνους τη 'λ. ουνα.μ-η τ-ην ε π ox τ-ην υπομον-η τ-η σ ωπύ) κx το θά.νχτο.» Α λ λ ' Τ 'Κ - ρπχγε τα. χε Ύ) σου σχ ευουν ε πε ο 0-8

5 () σμας χαμογελώντας. ΠροσεύχεσαL. M ν ντρέπεσαl το μυσηκο σου ΠLα το ξ ερομε ο λ OL. Ε υ- ' «: ) T τυς ως σ ανταρ σα σί)μερα το πρωl XL ε oα το λ προσωπο σου γα Ί)νεμενο να λ αμπεl XXL ΤΊ) μα ηα σου να γερνεl απανου μας συγκατα β OCΤLΚΊ) θ ' τ Ί)συχoc ερμί) XXL τερocστloc μακρloc μας εlπα: Π (t/a ' - ocεl XL ο ρπocγος τονε συνεπί)ρε XL αυτον το θανocτηφ6ρο πέλαο τ ς θε6τητας θ6λωσε το λ αμπρο ' μυα λ' ο XL XoLXX κ νί)σαμε να σ:;.1.. παροζ' με μα L μας αγωνlστί) στην πο λ LτεLα. Π ατη-!! I σες τον υρκο που οωκαμε ' Α ρπαγε υταν!! Ί)μαστε άκ6μα έ:φύjβοl XL έ:ρ ξες τ ν άσπ α Ή ΈλένΊ) &πλ κοπέλα ά ερφ τοϊ; 'Άρπαγου που τους ύπί)ρετοuσε σύjκώθί)κε Ψ J! 'θ L ανί)συχί) εκο ε :;να αν Lσμ:;νο κ λ XpL ' ΠLκροοαφνΊ) τ6 'βαλε στ μέσύj τοϊ; τραπεζlοu κα πχ- λ L κα ' θ ωε. 'Ε νlω θ ε πως Ί) μπορα ΠLα θ α ξ εσπα- Ο λ ti ' σε. τεσσερε ς φ o που υστερoc ocπο χρονlα σ μερα σμγανε έ:νlωθαν άπ' το πρω τα- «( 1. ραχί) κα ουσφορlα αναμεσο τους: o ορμ:;ς που '!!. απροσωπες XL αμεστωτες ακομα τους :;νωνocν παl Χ με τον καφο κλα εύτηκαν καθένας... κρατησε ΟLαφορετκ:;ς XXL τραχυναν μεστω- 'Ο λ ζ νοντας. Ί)μερα πασκ ε να τους κανε να γελ - ουνε να μα λ ακωνεl τα λoylx τους XXL ν απlθ ωνε χαμογε λ ο στύjν ανυπoμoνύj β ου λ Ί). ' Μα

6 L J.1VJ.J.J.VLJ.V1'j 1. - β. πα ο:;ν μπορουσε κατα το ραου -η ταραχ-η 'λ 'λ - μεγα ωσε κ ως τε εωσε ο oεπvoς -η καροα 'JI 1. της αρχσε να τρεμε. Μ α ουναμ-η εφευγε απο 1. πανου της μ:; αφραστη γ λ υκα ' κα μαχοτανε να σφγου λ'ψ ε ε τους αντρες κα ν απα υνε τον αγωνα. Κ l ' ' οτα<.ε κετευτκα τον αοερφο της κ εκαμε να σκύψε να του πε : «'Άρπαγε 'Άρπαγε ζ ' λ ' 1. μ-η μα ευες τα φρυοα να σα κα ος.» μα ο:;ν προφτασε. ετρος εχε αρχσε να μ α: -'Άρπαγε σαν όμ-ηρκος βασλάς τούς θεους στχους ά.ναστανοντας μας έδέχτηκες. Λουστήκαμε στη θάλασσα παζαμε το λθάρ ζαπλωθ καμε στ ν ά.μμουδoc γελάσαμε τραγουο-ησαμε τους πα ους σκοπους γομσαμε ' Κ J! λ Ψ 1 τα ποτ-ηρα απ το αωνο κρασ. ς; αμ ε Το λτο τραπέζ σου σα Συμπόσο. Μα τώρα τον ά.νώτερο ά.κλουθώντας νόμο της φλοζενας με σκλ-ηρες κεpα ες σαν ντoμα πού σμζαν κα θ ε 'λ ουνε να ' φ λ ωσουν ' -η να σκοτω θ ουν - Ψ αχνο- ψ ' Τ' ' 1 με τ-ην υχ-η σου. κατορ θ ωσες απ τον καφο Π- β ' ' λ ' που χωρσαμε; ως αστα<.ες το ογο που οωκαμε; Θυμασα ένωθήκαμε κα. τότε ο talol γυρα απο ενα τραπε 'ζ κα ' με ΤΎjν α 'λ ογστη ' θ '. εα νεανκύjν αοαντροπαν OpκσΤΎjκαμε καθ ' ' λ ' ενας απο μα μερα να χα ασε κα να <.ανα- '0 Π'... ' λ- ' λ '

7 πλάσεl τον κόσμο. Τ ώρχ γελουμε γlχτ ξεπέσχμε μχ τοτε τρεμχμε χπο την ε;ν '!! θ E'1JV ορμ'υ). < KL έσο τpxβ χτηκες στη σlωπ κχ χάθ'υ)κες σε στεφχν χσκ'υ)σ'η. χ 'Υ) νεχ 'Υ) XLoX φ ε- γετχl ΠLα μόνο στς πολlτε'i:ες κχ κεί: μονάχχ άξζεl να VLx crel ό άνθρωπος τον Πεφχσμό. <Η Τ φυγ'υ) οεν E VXL VLX'Y) τ ονεφο E VXL τ τεμπελlά κχ μόνο το έ:ργο μπορεί: να χορτάσεl την υχ'υ) XXL νχ σωσεl τον κοσμο. γω π ρχσχ ολ'υ) τ ν bmcrcrelx τ-ης άνxζ τησ'ης κχ της τχρχχ-ης μα τώρχ νά άσάλευτο σαν το ν'υ)σ _' χνχσ'υ)κωνετχl χπχνου χπ το σλλευομενο π έ - λχο το έ:ργο της τέχν'υ)ς XL άρχξχ θχρρω στο κχ λ' ο λ LμχνL με; 1. Τ'Υ)ν ' προγονlκ'υ)ν ε ' λ LX. <ο Α ρπχγος σ'ηκωσε χργχ Το 1 κεφ άλ L. <Η εp πoμ των άστρων ετχεν <Xpx(crEL σlωπ'ηλ χ ' ν χνε β XLVEL XXL νχ ΟΟΟLπορε < - XL χνχ β ρυ ζ ε κχ χυνότχν άπ' τη μlαν άκρχ τ' οόρχνου ώς τ ν άλλ'υ) ό 'ΟΡaάν'Υ)ς Ποτχμός. Χχμογέλχσε στο μέγχ ΚΧθεβΡχaLνο θάμχ κ έ:πε τx κχτεβ α ζ οντας τα ματlχ στους ' φ λ ους του εν ωσε γ λυκχ ν ανε β' XLve απ ' το σπ λ αχνο του συμπονlα XL ε λ εο Κ α 'λ α λ 'Υ)Τ'Υ) τχπεlνοσυν'υ). Μ τ. - '!' 1 υρο ε πε στον ΤΡLΤΟ φljο του σ'υ)κωσε Το ΠOΤ'Y)P XL εσυ XXL μα 'λ ωσε με 'Α <.!::..ερεlς ρπχγε αποκρl θ 'Υ)κε ο Μ υρος με; Μ' < Θ β ' λ Ψ 'Ε ' έ

8 :' τη β θ 'θλ ψμενύ) ' φωνύ) του <-ερες κα. λ υτερα. μου με ποο ρυθμο περπα.τα ό Θε6ς: συντρβε ο 'λ οενα. ' ΤΎ)ν κα. 'θ ε σορροπα. ' πα.ντα. α.νωτερύ) ' λ α.χτα.ρεζοντα.ς. Ό Κοσμας μocχετα. στο κολα.- ' σμενο εππεσο των - α.ν ' θ ρωπων ' να. σορροπύ)σε την σεα. του μ:; ΤΎ)ν πρα.<-ύ) κα. να. σπρω<-ε Το όκνο μουλocρ της γης ν' ά.ρμονστεί: με το γοργο κα.ρ8οχτύπ του. Ό Πέτρος μocχετα. με πο επκντυνο κ α.πε αρχύ)τον οχτρο: μ:; τς (Χ- γρες φορoc8ες του Πα.ρνα.σσου που γλστρουν α.ναμεσα. α.π τα. χερα. των - α.ν ' θ ρωπων '!!.λ ο ο πνε- ' ' ' λ 1. μα. κα. κα. πα.σμο-μ:; ης ' λ': ε<-ες. Κ εγω πο λ' ε- μύ)σα. με τον &νθρωπο κα. με τ λέξύ) μα: δε χωρουσα.ν τ ν ταρα.χ κα. τ ν έλπ α. μου όλες ο μητρες τουτες σπocσα.ν κ ό μέγας σπόρος συντρ 'β ε ΤΎ)ν ' κα.ρσα. μου. Κ οτα ' ζ ω γυρα. μου. 1 ' J! λ κα. τους πω τρα.νους: u ο σου λ ευουν ' το στυ λ 0- βocτη του Θεου σμλεύουν τα: π6 α. του ξομλ ' ζ π α ουν τα. κρα.σπεσα α.νε β α.νουν ' μερκο στο γ6να.τ6 του κα. του 8α.κονουν το στηθος. Μα: εγω θθ α. ε λ α. να. ' πα.τύ)σω τους θ εους ' ωμους λλ 'β λ ' 1. - να. συ α. ω κα. να. σφυρύ) α.τύ)σω σ:; προυντζο &σocλευτο &νώτερο &π' τους έφ μερoυς κυμα.ησμους της κα.ρ ας το γα.λύ)ν6 το μέγα. προσωπο. Μ α. ' α.να.μεσα. στα. σεκα. μου σα.χτυ ' λ α. που κα.i:ν πληθος θεο &πο λocσπύ) μα.λα.κ γεν- α. α. 1. ' ' : ': 1. ' θ ' 1. 12

9 - ' θ '.1.. νουντα κα πε ανουν μ;; αρφνύ)τα προσωπα οουλο μου. Κα!. οε 8έλω-ζΎ)τω Θεον &:σάλευτο ανωτερο μου αωνο. Χ. φωνα ω ηποτ ' )'Α' 'ζ 'Ί'Ί <;»' <;» - β σ.λλο οε ουναμα να πω κρου ομα τανυεμα θ 'λ Ί: θ ' λ ' ' ε ω να <.ε Ύ)καρωσω να γ τωσω απ τον ανθ - 8' Ο ' ρωπο να ηναχτω σα σπα. μοα αχ. φω- 'ζ ' λ :'. β '! να ε Ύ) πετα ουοoc Ύ) σα ανωμενύ) uντας σμω-. ξ ' ''' ξ 'ζ 8λ λ λ Ο l! ρο κουκου. μοα σ.χ 1 φωνα ' ζ ε κα θ ε στγ- Θ μύ) Ο < Μ εος. νε Ύ) ανο Ύ) κα σκφτα αγωνωντας κα ε- σκ ε τανυουμενύ) σε α ο μυσηκο το σκ Ύ)- 'Άρπαγε <5μως έσένα συχα φεγγοβολουν ' Τ ' 8 <;» β 8 τα μαηα σου σα ουο α ες ΠΎ)γες. ο νω ω στεκεσα εσυ «ενωπως ενωπ<j>>> κ ανηφεγγζ -'Α ' Θ - ες απ το προσωπο του ορocτου. Μ υμocσα <;» απο μαρoc παοα ζ Ύ)σαμε ' στο ' σκο λ εο κα στο ορόμο μαζ &:γαπ σαμε τ!.ς ϊοες γυναϊκες πε- 8υμ1jσαμε τς ϊοες κορφές ΚOLμΎ)θ καμε &:ρβ ο λ' ες στο :' οο μα ξ λ ocρ. ' Κ α ' τωρα... φνύ)τες Άναγνωρζω κα!. χαρομα το σκλύ)ρο χέρ του Θ - Π ' τ ' ζ Μ εου. οος ε πε πως κραταε υγαρα κα 'ζ λ' 'ψ μοφα ε σαν κα ος πατερας σα το ωμ στα :' 'Ε ' Τ ξ παψoc του; γω εοωκα το αψα μου φωνα α τ νόχτα γόρσα <5λΎ) τ γης χτυπώντας τ 8όρα του Θεου κα κράζοντας: «'Άνοξε είμα ό όίν8ρωπος 1 Δεν είμα μερμ γκ να. με πατας 1.

10 ΣΤΜΠΟΣ ΟΝ ΕΤμoc. ό &νθρωπος l)μοος με σένoc στην πεθυμ.oc XOCL στην έλπaoc &νο.ξε!»-μoc κocνένας aev ' θ Κ ' f ) αποκρ. Ύ).. εσυ Ύ)συχα κα θ ουμενος ' στο ακρογ.ά.λ κουβεντ.ά.ζοντας με τούς ψαρά.8ες παζοντocς με το σκυλ σου να βρά.aυ χωρ1.ς νoc τον προσμενε.ς εσεχτης στο κατωφ. σου ετουτο το Μεγάλο Ταξ.aευτ. Να σocν το Θά.νατο JI. Θ 6 ξ ' t;ρχετα. Ο Η ε ς χωρ.ς να ερομε ΤΎ)ν ωρα κα ΤΎ) στγμύ). 'Άρπαγε &νο.ξε τ ν καρaά. σου κα β6ύ)θα μας! 1 λ -

11 ΑΡΠΑΓΟΣ -'Α γχπύ)μ έ VOL ωρχlχ. t VXL l' χπο ψ ε'υ) νυχτχ χλμ'υ)το το ερο δέος της άστροφευυlcxς άπά.νου θέ μχς κχ μέσχ στcχ πήλlνχ έτοuτχ στηθ'υ) μχς ο κχρδlες σcχ βρέφ'υ) λχχτζουν XL δλοl ξέροντά.ς το εtτε μ σcχν κχλο τσοπχνχρχ'ί:οl σκυμμένοl στ.ς άγκλτσες μχς μελετοuμε το γlομά.το άόρχτη πχρουσχ πχχν τοί) ΘεοU. Αλ θεlχ σcχ ΣυμπόσLΟ μυστlκο φχντά.ζεl μου χπ ' όψ ε το ' τρχπε ' ζ L μχς ετουτο. - K L!l υπως OL πχλ LOL Α ρχοντοl ' θ' χ 'θ ε λ χ νχ ' ΧΧΡLσω στον κχ θέ - νχ σχς άγχπύ)μένοl νx έπlτρχπέζlο δωρο: Σε σένχ Μόρο gvx μχργχρlτά.ρl μεγά.λο κχ πολότlμο σcχ δά.κρυ νcχ με θυμcxσχl. KXL στον Πέτρο gvx κόπελλο χρυσό XL άπά.νου του νά. 'VXL lστορlσμένο το μέγχ τχξδl τοί) ΔLόνυσου τοϋ 'ντlά.νου-ποu κν'υ)σε ντυμένος πολόχρωμους ΧLτωνες γlομά.τος στολδlχ λεlψίδlχ κχ/. μυρωδlές μcχ δσο σίμωνε XL άνά.πνεε τον άλχφρον άέρχ της Έλλά.δχς ντρεπότχν κχ/. πετοuσε τον περίσσο μά.τχlο φόρτο XL δτχν πά.τησε το ερο χώμχ λxμψε 8λος ντυμένος μονά.χχ με τη γόμνlχ του σcχ θεός. KXL στον Κοσμcx θcχ χά.- 15

12 ρ ζ α. μα. ' σκλ'β α. α. τεχντρα. στον α.ργα. λ εο XIXL στο κ λ Lνα.ΡL ' σα. γυρ ζ εl κουρα.σμενος ντροπα.σμενος α.π τους α.ν ' θ ρωπους ' να. 'θ ωρεl - οπ ο;:. λ 0- πό L στο γpα.φε o του κα.θούμεν1) σε μα. γωνlχ μlαν α.π λ' 1) μα λ ακ1) ' σαν Τ1) ' λ αφlνα ' γυνα.lκα. πού με τ ν δπα.ρξ της θα. κα.oλoγε κα. θ' α 'λ αφρωνεl ' τη ζ ω1). Μ' α εψαl 'Υ φτωχος Α ρχοντας XL α.ντlς γα ' οωρο 0;:.- επl ' θ υμα. ' μ:; l. κυρlευε το φοβερο ν' ocκoλoυθ σω μυστηρlο τ ς ξομολό Ύ1)σt)ς. ΤΟ ξέρω κα.θένα.ς μετουσώνε με τον έ LΧό του ξέχωρο τρόπο την πρόσκα.φ1) ζω ' 8μως κα. λ' ο να. να ε<-ομο 1: λ ογουμα.στε ' τον α.γωνα. μα.ς να. φανερώνομε τ μέθo o τ ς έ κ ς μας ψυχ ς κα να. σt)μα. εύoμε τ νέα. μα.ς έλπ α.. 'Έτσ ο 8μοες ψυχες θα. συντομέψουν τ ν OCγωνα τους κ ο α.λλες θα. πoλεμ σoυν να. βροuν με πότερο πε σμα. τ ν έ LΧ τους λύτpωσt). Μα. υ s!.λ ες μα ζ' χωρς ' υ s!.λ ες να. το νω θ ουν μ:; l. Τ1)ν ' α.θλ1)σt) με τς έφ μεpες κ όλοένα. υσκoλώτε- ρες νκες με ' τς α.να.νεουμενες ε 'λ ΠLoες 'ο;:. θ ε 'λ οντα.ς κα μ1) ανε β' ανουν το Ο ρος του - Θ - Μ εου. Κοσμα με μχλωσες κ 8μως χωρς να. το ξέρες ο υo ψυχές μα.ς περπα.τοuν με παρόθ μο' ' μα. ' εγω πο λ εμ1)σα. ' οσο μπορουσα. - μοο ρυ πλα.τα.νοντα.ς τον κύκλο το;::; μα.του νκώντα.ς

13 τήν ά;τομtκ μου περtπέτεtα ν' ά;ναπνέψω το aptμyv ά;έρα του ΘεοU. oct α π εω το εγκωμto σου Κ οσμα - πρtν ά;ρχσω νχ ξεμολογοuμαt. nατ θαρρώ στάθ'υ)κες στον πρώτο βαθμο της μύ'υ)σ'υ)ς xotl τον ά;ν φoρo που 8εν τέλεtωσες πολέμ'υ)σα έγω με φο β ερον αγωνα ' να περασω. ΜΧ πρ ν ά;π' ολους aκto νχ θυμ'υ)θουμε τον Ε να χυνοντας ' στ'υ) στεγν'υ) τουτη λ αμπρ'υ)ν αμμούaα τρε'lς στάλες κρασ: Κ.. ' λ θ - υρtε αν σ'υ)κωσω το κεφα t α σε οω να στέκεσαt μπροστά μου VcX μου χαμογελίχς με το οαχτυ ο στο στο μα - I μα σε κρατω xoct σε αναπνεω xoct οε β toc ' ζ ομαt. ε α.ναγερτο το κεφα. 'λ L με κ λ εlστα. τα. μα.τtα xoct το στομα σε χαlpομαt να κατε αtνεtς. Κατεβαίvεtς σχν το μέγα πόταμο του ΜLσtptOU ά;πο μυσηκές ψ'υ)λες Π'Υ)γές βαρύς ΠΊJχτός γtομάτος σπόρους χωp ς βουή κα βtάcryj xt ο φοtvtκtες σ' ά;γνάντεψαν πρώτες xt - λαμ Ψ αν Ot ( σπα θ ωτες κορφες τους XL α.ναταραζουν τχ xkptoc 8tα.λαλώντας κάτου στον ξερο Clμμο το μεγάλο μ νυμα xt όλες ο ρίζες atψώντας θρύβουν το χώμα βtασηκες ν' ά;φουκραστουν ά;νε σtμώνεtς Κ θ λ': Μ λ β xt ολα τα ouotot ακρtοες xoct σχα ocptoc μυ- ζ ' θ '

14 ΣΜΠΟΣ ΟΝ ρστηκαν το νoτ σμένo OCέρσ. κ OCναγCXΛΛ Oυν Κrl τα μoυσκάρ σ. παρατουν τ ρώγrl κα Π1)δουν... ( '... σκφτωντας κα ο::ν ξ' ερουν την cx. ΤLcx.. ' κλ ' κο παστο μ:: το ματt στύ)ν εtσμενύ) θ υρα. ' Kt έσδ κcx.τεβcx.νεtς χωρς βoυ κα βtάσύj κόκκtνος σαν το α!μα χοχλάζοντας σα μουστος βαρύς OCπο πλ θtcx. δύ)μtουργcx. '... ' ό - κcx.t τρcx.νευεt κα το χωμσ. φουσκωνεt κcx.t μερμύ)γκάζεt OCπο σκoυλ κσ. κα δεντρα Κrl καμ λες κ OCνθρώπους. Κ 5 τ δεν OCγγξες OCπομένε χέρσο καταραμένο κ OCσπόρστο σαν την κοtλtα της μαρμάρας γυνακας κα της &βας κατσκας. Κ υρε Κ υρtε ' σσ. φoν κσ. υ. ψ ω ' θ Ύ)Κσ. στην ;χ- - '... ' κρσ. του ορομου σου να. μ:: ποτσεtς. Θα σε OCνεβάσω με 5λες μου τς ρζες ώς την κoρφ μου να δε ς κα να χαρε ς τα ργσ. σου. Κα. στο π o OCψΎ)λΟ κλαδ μου γ α χατρ σου θα βάλω την Κθφδά μου να κελcx.δ σεt με το κεφάλ OCπάνου προς το φως να κελcx.δ σεt σαν το OCΎ)δόνt ποο πέφτε κάτου OCπ' το πολδ τραγoύδ κt ετνα το ραμφ του αμα.τωμενο.. 'ΌλΎ) -Υ γ ς τρέμε σαν τη γυνακσ. στο νυφt- r! ξ ' κ Uτt cx.γyt ε ς γ νετcx.t στ μσ. κα σ:: π νε

15 ΣΥΜΠΟΣ ΟΝ Κοσμα. το λ yνo κορμ σου πολλες βολες ύψώθ - ' 1l Ί)κε εσω στί)ν ερί)μ μου κ σ t;;ν ωσ π ρ στocτη στον κρυφό μου &γών. Π ολλες βολές βγ νoντ ς &υπvoς στο σκoτoco &yνocντευ θ.!... ζ κ τ τη M σσ κ εκρ συν τ Τ oνoμ Ηξ σου. ερ πως κ εσυ γρυπvoυσες - κ ψωζ ες κ ll βλ λ ' ν ε; επ το υχνο σου ν φεγγεl μεσ στ νυχτ της Έλλoco ς σα.ν &στρο. Ολ OL εσκυ ' β ν σου -λ OL ν ΠVε ν το μο λ εμενο &έρ του ΚΟΠ ΟLου ζεμένοl στο μocγκ νo ' μ α.ς τ πε νόχ ΡΊ)ς ζωύjς. 'EcrU μόνο οε βολευόσουν εί)κoλ ο συμβlβ σμοt οεν Τ ΡL ζ ν ' ψ λ ' Ί' στί)ν Ί) Ί) σου ψυσί) XL ε πες μl μερ περlψρoνώντ ς το χ μoγέλ o των φρόν μων: Έγω θ <Eλλ ' Μα. &ΨΊ)ΡΊ)μένΊ) ννo τύjς Π τρo ς οε σωσω ΤΊ)ν σ. χoρτ νε ΤΎjν ψ υχί) ' σου ΤΊ) σ ρκo β oρ. ' Θ ' Η ε λ Ί)σες σωμ τlκ ν την γγ ξ εlς ΤΊ)ν <Ελλ σ ν π εlς - π!! λ u ες ΤLς ΠΊ)γες της ν Π ΤΊ)σε ς Τ β Oυν X L Τ κ στρ ν ' ζ υγl σεlς ' ης ρωμ L κες ψυχες στα. νί)σ α. κ στ ΡοόμελΊ) ψί)λα. Μ λ ' β θ στ π κ ν X L περ στ'1) ν 'Α ν τo λ '1). ' Ο ) τ ν γν ντευες μ ΚΟΡΨΊ) Ί) ( ψ υχί) σου τ ρ ζότ ν Κ &νί)ψορουσες ψρσσoντ ς γ α. να. Χ ρείς το λ γνo κορμ τύjς Έλλoco ς να. ξεπετ έ- Τ L πo τ μπ νερ Κ ν λ ' ζ ετ L. λ ' β

16 ΛΑ ΣΤΜΠΟΣ ΟΝ Μ1. 'θλ ' c:ς στην χνί)μπορlχ XXL ΤΊ)ν χ LΟτητχ ΠΊj- ' 1 ' 1. ' β ' '' γχlνες ΧΠο χωρlο σ:: χωρlο Lχ:>οντχς τχ πχν- ΚΧLες YLX ΤΊ)ν τε ε LΟτητΧ τη σlκί) σου φ εγο- ' θ λ ' Κ ' β 'β λ.. XL σχν το χρuσοπρχσlνο χ ου χ που elvxl Ο ΟΚLΤΡLνΊ) Ί) ΚΟLλLΧ του XXL πχεl XXL ΠΊ)οχεL τχ λ ου λ' OUoLX χλχκερου περ β ο λ LOU - uμοlχ!! XL εσυ ' '' φτεροuγl:>ες XXL ΚΧ θ L:>ες '' στlς ' ε <λλ Ί)νLκες 'ψ υχες ' τ ς στεlρες XXL ξυπνουσες έντ6ς τους με τ ν t 1. υπομονί) XXL ΤΊ)ν χγχνχχτησί) μ:: τον ερωτχ - ΤΊjV κρχυγί) ΤΊ)ς ρωμχllκί)ς μοφχς. «'Ε γω ' θ χ σωσω ΤΊ)ν ' <Ελλ ΧοΧ» στοχχ...οθ χ ' πεl '' ' σουν - «'Ε γω ' θ χ σωσω την 'ψ υχί) ' μου». Ε λ ' λ ' μενος με τον 8λο θυσ(χ XL έγκχρτέρί)σί) ρωτx της ΦυλΊ)ς. ΚλεLουσες τα: μάτlχ XL νlωθες σα:ν ΠΊjγ ν' ά.νχβρύζεl μέσχ σου φων του Γένους XL ίsπxρξ'ή σου να: σμ(γεl μuστlκcχ νx < -σχν ο χν θ 1 ος στο 1 οεντρο-μ:: 1. ΤΊ) ' ρωμχllκί) ' θ χλ 1. ' β ' ' 1. ' χσσχ μ:: τχ ουνχ XXL μ:: τους χν 'θρωπους θ '' ' Κ ' πε χμενους... ωντχνους XL χγεννί)τους. L χκο- μχ κχη β χ θ υτερο χνεlπωτο XXL κρυφο που χνεβ ' - XLve στχ μχτlχ σου σχν το «Ί)ΠLον σακρυ» των τχ γυρχ σου νχ πε υμουν XXL νχ oou ευουν. <λ - ( μεγάλων ά.σκί)τών. 'Ότχν λεγες «έγώ» Έλλά α. 5λΊ) πxφνε συνε Ί)σΊ) το χώμχ XXL τα: νερά ΤΊ)ς OL ά.νθρω- ΠΟL τχ περχσμενχ XXL τχ με λλ ουμενχ ' XXL μl-

17 21 λουσocν με το στόμoc σου. 'Όπου ΨυχocνεμLζό- λ Ψ ' ' σουν ρωμocllκύ) XOCpOLOC VOC LYO υχocεl XOC VOC σβήνεl τρεχες σα: να: ΚLντύνευε VOC μέλος του κορμlου σου XL &νocβες τα: ocrμocτoc XOCt σήκωνες τoc φρενoc XL επocφνες τoc μlκρoc ΠOCLοLOC μεσoc θ ' - στον ΚLντυνο XOCL τoc μoc OCLνες VOC τρocγο)οουν ν τον «1 μνο». Μου &ρεσες Κοσμα XL OCπο το βράχο τουτο ' β λ'ζ σε κocμocρωνoc voc LY L εlς στον ocερoc crocv το γεpxxl xocl να: χψας κλocγγάζοντocς ocτα: τη ρω Π. μoc[κύ) Ψυχ πού ψυχορρocγουσε στο ' ΑLβocλ( στύ)ν poucroc Ύ) πocνου στύ)ν ' Κ ocστορloc. ' ωocκεlμ ΤΎ)ν ωρoc ocυτη που t.χω μπροστoc μου - ' ό το νεο τουτον που τ σο ocγocπύ)σες '1 ωocκε μ ' ' L μεσoc στύ) λ ocμπρύ) τουτη ocστροφεγγloc εσ νoc συλλογουμocl. Με το τocγάρl στον ώμο πεζός ocκocτάλυτος ' l ' ocπο τον XOCLpU XOCL τους ocv ' θ ρωπους ' οεκocτρloc. χρόνloc ζορlσμένος OCπο το Θρόνο τύjς Οκουμέl! ' ' J! ' νύ)ς t.τρωες ΤLς ocγlορεlτκες στρocτες xoc κουρ- τoc λ ουσες - ΤLς ' θ' υρες ocπο Μ ονocστηρl ' σ 1. Μ ovocλ ' λ εσυ υφoclνες στυ νου σου τoc xpucroc τ OCσΎ)κωτoc α.μφloc μ τους μocυρους OCLτους XL OCΠL ωνες OCθ ' ωρύ)τoc στoc ΠΟοLOC σου κocμπocγloc. στύ)ρl crocv τocπεlνuς XOC ογερος γυρο ογος μoc ( 1 θ '

18 r - Lαη την ερημlα την καταφρονουσες εσυ κα 3εν την νlωθες στε:νoc σαν τoc σύνορα της λ με ετης καl ΠVLγοσουν το χαρτl ' οεν ''' ' ε 'β γα ζ ε (XLμα voc ξε3lψάσεl ή άlτοκαρ3lά σου ΚL ή ζω 3εν Ί' τ ' ξ θ Δ:!.. ELXEV α LX χωρlς αν ρωπους ν αφεντευεlς. r:;.v - κυνηγουσες εσυ μεσα στον ' αlωνlα XVOL ξ LαΤLΚΟ κάμπο της φαντασας τς νoητlκες πεταλου3ες τς άσαρκες ΚL άθόρυβες που μόνο φως χoυν καl χρωμα - καl ' ρυ θ μo-ύjσoυν κυνηγος αν ' θ ρω- Κ ' Δ - πων. XL σαν το ρακο των ρωμαllκων παραμυθlων με άφραστη άναζ τησύj παlζες τoc ρου θ OUVLX ' σου οσμl ' ζ ομενος αν θ ρωπlνο κρεας. μοσχος ο σlτευτος με; τα σπα ατα κερατα σου ταν ΠLΟ καλοπρόσ3εχτος άπα τον ίsμνo γlατl παντα ω ' ΓLγαντα πεlνουσες. - 'ΑμφLβολες 3εν είχες γlατ τoc. πάντα ή βοόλ - ' Π Θ ' κο σου μονοπαη. Lστευες στο εο καl στον εαυτ σου ε ω απο σας τους ουο ΤLποτα οε;ν. - υπηρχε. Σκέπε ς άκόμα ψηλάθε την Πόλη σocν άlτος ' λ - ΟLκεφα ος καl την κρατας σα.ν αμναοα στα. νυ- θ :!.. - ξ ' Κ XLX σου καl οε ε;ς να σου εφυγεl. α.του απ 'λ :!.. ' σύμβολα τ-'yjς Αύτοκρατορας κετουνταl λαμ-!!. περα r:;.τοlμα παντα τα ' κ λ ELoLX της - 'Α YLX-Σ 0- 'Ο :!.. ' θ ησύj σου σαν τσοπανος τ ανηφορουσε στο ol- 6 ξ - ' ''' ':':!.. το μαρμαρωμενο προσκεφα L με; τα κεντημενα 22

19 φ iiς κχ θα: OΎjκωθεΤς μtα: μέρχ σα: θελ σεtς εσυ ω. Δ εσποτη των ωμχtων νχ πχς - νχ λ et τουργίjσεtς. Ποtος μπορεί ν' ά.ντtστχθεί στ φων σου; Α ρατε πυ 'λ ας. ' Κ xt τχ χρυσχ μωσχtκχ.. θ χ ' τtνx oυν ; χπχνου θ ε ' τους σκφτωντχς το χσ β εστtνο ' σχ β χνο XXt θ χ ' β ΡονΤΊjσεt ο θ ρtχμ β tκος ' πχtχνχς τίjς ΣτpXΤΊjγνxς: Tfj ύπερμάχφ Στρατηγφ τα νκητηρα... XXt τχ κρουστχ λλevtx πο λ υκχντηλχ μονομtα.ς θ' ά.νάψουν κχ θα: στχθεί πάλl ' στον αμβωνχ σοζυγtάζοντχς τα: 8υο φτερά το χγρ Lοπερ LστεΡΟ. 'Ω 'Α κρtτχ σχ λ ευεtς ' ΤΊj χpυσίj πχτερtτσχ σου σα:ν ά.πελχτκt XL OL στρχτlες των ούρχνων -' ΑγγέλΟL 'ΑρχχγγέλΟL ep6vol Έξουσες Δυνάμες ΚυΡL6τητες Χερουβεμ κχ Σερχφεμ -γύρχ σου 'ApΧΊjγέ κχρτερουν το ΣύνθΊjμx. L εσυ σlωπχς XL χνεσχtνεlς μχχομενος μεσχ στο πετρlνο κουκου 'λ L ΤΊjς - μετχ θ χνχτlχς ' μετχμορφωoύjς-κt ως ( χνεσχtνεlς ΤΡL 'ζ ουν XXL σπουν τα: σύνορχ της Έλλά8χς γlχτ 'σχt έσυ το Γ ενος ' ΚΧΤL ΠLΟ ' π λ χτυ ' XXL ΠLΟ ' β χ θ' υ χπο ΤΊj φτενίjν 'Ελλ ΧΟΧ το ' Γ ενος μχς το χνχτο λ' tτlκο 1 λ ' Το Π ουσtο τχρχγμενο XXt πο λ υσπορο; ' το ytoμχτο χν ρωπους εους XXt τερχτχ το χκχτχλυτο Γένος της ΡωμtοσύνΊjς! ' - Ρ Κ... ' θ ' θ ' ' 23

20 Ο - 'λ ' L τρεlς φl OL σωπαlvαv φρlσσοvτας σα να πε- ( ρασε απανω τους ο μευας LσκLος. Σε λ(yίj &ρα είπε ό Κοσμας: ' - 1 Α ρπαυε αναστησες μπροστα μου Τυν αοα- Κ - μαστο πατερα. L εvlωσα πα 'λ στίjν κopφίj του κεφαλlου μου το βαρύ του χέρl voc με βλουά.εl 1 σα να μ:; σκα ' β el. 'Ήτανε βρά.aυ-είχα περά.σεl βlασηκος &πο Π 'λ ' την ο Ίj να παρω ΤΊjν ευκίj του. Ε τρεχα με- -φ - σα απο τα στεvορυμlα του αναρloυ ΚΟLτα ζ α ΧρπαχτLΚOC τύjν Π 6λΊj 8εζoc ζερβά. XL λεyα: «IΧpOLIΧ μωρίj XIΧpOLIΧ σωπα XIΧL OLXΊj σου eiviχl η ΤΟ &.λλο πρω θά. 'φευυα YLOC μακρlνoc βουvoc '1: λ v αvοlω σκο elo μεσα στίj β ου λ YIΧpLXΎj ' φαρα 1:.. -XIΧL οεν Ύjεpα αν θ α φτανα ζ ωντανος. Κ α ΠΊJYIΧLVIΧ β LασΤLΚος να μετα λ α 'β ω απυ ' 1 ΤΊj ουναμίj του ' AΡΧΎjyoυ. Ό ΠαΤΡLά.ΡΧΊjς με κοταζε rcriχ crίjμα3ευτά. croc voc με ζύυlαζε. ';Ήταν πρωτη φορα που μ ε 'βλ επε. αφvlκα.. απ λ ω- ' νοντας το xepl ' του Τυ απl ωσε στο κεφα L μου XL είπε: «νας Ύjνας elxocrl πεντε χρονων οαλ ος στην ' Κ αστορlα ' σκα οεν το ' λ μίjσε περυσ ' ' 25 - Μ' ' σης του αρτη να παεl τα παloα στύjν.1 ''1l.IOVΊjcrLIΧ. ' Ε νας οασκα λ ος Β ου ' λ Ύαρος ΠΊjρε - K ' 1 ' ' θ 'λ Ε Ελλ - 24

21 2!'} τ ν r3lx μέρχ μlα. μπόμπχ μπύjκε στο Προξενε o μχς μέσχ στο πληθος τούς ΡωμLούς πού φοβlσμένχ εχχν άρχ(σεl να. σlγοτρχγου30uν: Σ' ' ζ ' l ' ψ ε γνωρl ω ΧΠυ την κο 't)... σ't)κωσε το χε- ξ 1 pl XXL ΤLνχ ε χπχνου στυ τρχπε ' ζ L τ't)ν ' μπομπχ. Τ ξ ' ον εσκlσχν κομμχτlχ υμως πχρχπονο οε βγ κε άπο το στόμχ του μα. gφεγγε 8λος άπ' ( την κορφψ ως τχ VUXLX.»Νά τέτοlους 3χσκάλους θέλεl το Γένος.» Κ L t:.ρlχνες XL εσυ μπομπες. ΠΧL ες ΤΎ). ζ Κ - ω't) οσμχ σχν επlκlντυνο 't)00vlxo πχχνο κχτχφρονώντχς τ ν υπχρξύ) των άνθρώπων σα. λεπτομέρεlχ νx μόνο με πε σμx κχ σωπ σ't)μxoευoντxς--τo ΧκεΡΧLΟ Χ ρεος. ' - Ο τχν περνουσες β χστκος πχντχ χπο ' τ't)ν 'Αθ 't)vx ' crtxxlvocrouv ΤΎ) crlyoup't) ζ ω't) ' ο;; 1. χωρουσες στα. σπ(τlχ gφευγες μάζευες τούς ν έ ους σ;; 1. κχνενχ ερ't)μαο ' ξ ωκ λ 't)crl ' XOCL τους μlλουσες. Κχ νά στς.νέες φχντχσ(ες σ't)κωνόν- τχν ο 'λ ΟΧLονLστχ ' τα: μχκεοονlτlκχ β ουνχ το ' Π ε- ' Χλ ' ' Π - ΡLστεΡL ο ο ομωντχς το χγγχο το ' Μπ- έ λες κχ κυλουσχν με τα. θολα. νερά τους πλχ ΤLΟ κχ πλοuσlοl σα. φλέβες βχσlλlκές ό Στρυ- μονχς XL ο ΧΡοΧΡ't)ς. ' B ' '!! Ε ζ Κ Χ μχκρlχ φχlνοντχν τχ χωρlχ μεσχ στχ ;; OCΤΧ 't) κα:του στους χσπερους κα:μπους που l.λ.. λ '

22 περμεναν τους «'Έλληνες» να 'ρθοσν να χτυ- ΠYjσoυν γοργα ης ρωμα κες καμπανες κα στ ν αύλ τ ς έκκλησ ας να φων&ξουν το Θεο 'Ελλ θ ' της αοας ν αρματω ε - π α κα ν αρχ σε. Ο νεo ακουγαν την τσευοη μπεροεμενη σαν τοσ Mωυσ λαλ & σου κ όσμ τοσ αμ& του aρμωνε τα φρένα τους κα aεν μποροσσαν π α να ' β αστα ξ ουν τη μετρ oτητα. 'Ε ρχοσουν ά:πο θρυλ κες χώρες εραπ6στολος τοσ κ ντόfi ) θ νου ενας ακρ τας που ορ ος ' στην π o ακρ νη βγλα τ ς πατρaας πολεμοσσες τους βαρβ& ρους. Κ ' :: ' αποτε αoε α κα β ακχ κα τους σlγοτραγουοουσες ανατο λ ηκoυς ηπεφωηκους μα- κεooν ταoυς σκοπους XL ο αγρ oς ρυ θ μος ' τραβοσσε τα νέα κoρμ & σαν έρωτ κo τραγοόa ' μ ας μακρ ν ς γυνακας. Κα. κ&ποτε σηκων6- σουν κα σερνατε ο o μα L ς;να χορο πο εμ κo β β Ν τ ερωτ κo κα αρ αρο. εο α μα θ ο λ ο σαν ακα- λ ταστα αχτο ουνατο κρασ ερ χνες μεσα στ ς έλλαa(τ κες φλέβες κ ζω μαραζ &ρα ξαφν κα λαμψε ά:π&νου στα στηθη σα μαχαρ. οσμα η υ υνη η οεκατη ουσα που οεν :. κα θζ ε αυτη ποτς; στα γονατα του αν ρωπου τ ναχτηκε μεσα σου πανοπ η σαν ανυποταχτη πoλεμ κ κραυγ. K είπες: Χρέος μου είνα ' λ ζ ' r! ' λ Κ ' E ' θ ' Μ - θ ' λ 26

23 .. 2; ΓΜυ2;lυΝ ' r! l. ' να. κα.νω υτ κα.νενα.ς οε με: υποχρεωνε να. κα.- (' λ ' (: -- μω να. φορτωνομα. ο ες ης α.μα.ρηες κα. να. φυτρώνω ()που κα.νtνα.ς ae με σπtρνε. Μα μtρα. θυμχσα. μου 'γρα.ψες ()τα.ν λα.β ωμενος α.γωνουσες σ ενα. Ύjπεφωτκo κα.τω: - «Είμα. ό τράγος τύjς Πα.λα.Χς Δα.θ ΚΎjς πού φορτωμtνος στχ aπλα νεφρά του τα κρμα.τα. &λάκερου λα.ου τρα.βocε κα.τά τ ν εpύjμo νά σκoτωθε». Μα φοβουμα. ( έπρ6σθεσεν ό Αρπα.γος γελώντα.ς το έγκώμο του ΚοσμΧ κοντεύε να ξελ ' χε σε α.πο τα. ερα. συνορα. του σκοπου του. Κ άκ6μα. ξεχνω πως στο xtpl του ΞtνLOυ Δ / λλ ' α. το κυπε ο οεν πρεπε ΠΟΤε: l. να. μενε α.aelrxv6. r ε λ α.στύj ' σύjκω θ Ύjκε Ύj ' 'Ελ εvύj ' κα. γομσε τα. ΠOΤΎjpα.. /Α ρχσε να. πνουν σγα. κα. το μετωπο των άντρων πλεε μtσα. στο κρα.σ τερά- στο κα. α.ρο κα. νύjφα. ο σα. να. χε.α.φνκα. στο έpύjμκo τουτο άκρογάλ ξα.να.βpε τ ν ά- κεpα.ύj σύjμα.σα. του το μυστκο ποτο. -Έγω προτψω τον τράγο του άρχα.ου χορου ' ε πεν τ ο Π' ετρος. Α υτος πσου α.πο ' ΤΎj ΧΤΎjνωO θ ΚΎj μα.σκα. του προστα.τευε τον α.ωνον α.ν ρωπο. Μετα.λάβα.νε το α.ίμα. του Θεου σμγε μα.ζ' του γνοτα.ν ενα. ' κα. ζ ουσε - γα. μα.ν υπερτα.- ( θ ' 'λ ' t:' '

24 ..... J..I. v '.. v. 1. Κ τη στtυμύj ης χαρε;ς καt το χαμο του. t υστε 'λ Ο ' ρα σαν τε εtωνε το tepov PYLO απl 'θ ωνε στύj θ 'λ β' υμε ΎJ ΤΎJν τραυlσlα προ Lα τα σφύjνωτα Υε- 1 1::' ' νlα τους κο θ ορνους ' το θ υρσο ' καt...αναυtνοταν ανθρωπος άπ λ 6ς Υύρtζε σπlτt κt ά. λ αφρωμένος απο τα πα ' θ ΎJ του Υtατt ε xε τ α 'λ αφρωσεt ' απο τα: πχθύj τοσ Θεοσ ξακο λ ουθοσσε Υα λ νtος τον κχματο της ζωης. Μα: το 5ραμα είχε μεστώσεl την ψυχη καt την κρατοσσε σ6ρρoπύj ά.πχνου - απο το μα:υρο χα:ος. - xt μύjπως Τυ Tpxyt ε πεν ο υρος Υε ων- λ'. β 1. τα:ς που τρωεl ο απ ος α:ν ρωπος το ρα:αυ με; ΤΎJ Υυνα:Lκα: καt τα: παlαlα: του κα:t YL νεταt α: μα: κt α:ν θ ρωπlνύj ' σα:ρκα καl β ου ' λ ΎJσΎ) καl στοχα- 'λ ' I Τ ' σμος κt ε πtαα: αεν ε ναl κt αυτο μlα μετα: 'λ ΎJ Ψ ΎJ LEp μlα: μετουσωσύ) 5 λ ο μυστ ρtο κα:t έoς; - Σ ' λ θ '.. ( τον α:νωτα:το κυκ ο ΤΎJς εοτητα:ς εlπεν ο 'Α I ρπα:υος αεν υπα:ρχεt μlκρο κα:t μευα: 'λ ο προ- ΤψΎJσΎJ κα:l κατααlκύj φυσύj ΎJ ' θ α:μα. ' Κ α: θ ενα:ς ' 'β 'λ ' Ω ' S! ' σκυ οντα:ς στο μευα: ο κεα:νο πα:φνεl υσο ω- κεα:νο μπορεί: να: χωρέσεt φούχτα: του μα: κα:t 1 'λ στην πω μtκρύj στα: α το μα:τl του μυστη XXL- PETxt Τυ 1 Θ εον α: 'λ α:κερο ' αlχως ακρουlα: 'λt ol- ' λ l χως υ ο α:ναρχο ακα:τα: υτο ενα: κt α:ρlφνύjτο πού μ6νο καρ Lα: τοσ ά.νθρώπου μπορεί: να: τον χωρέσεl. Κ 1 ' τ Μ' λ ' I 1 β θ 28

25 ΣΊ'ΜΠΟΣ ΟΝ κ επα: «ο εος.». ως..uπν1jσα τρομαγμε- 'Έ μωνlατlκ1j νυχτα ποu μοφα ζ ομοuν ' μα ζ' L τοu ζ' μπρος στο αναμμενο τ XXL Τ1j ζ εστα ' τοu - ΠUΡLvou θεlκου προσώποu μου είπε κά.ποτε: «Στον καφο ων - παπποuοων μας οταν κατε 'β XLve: ο ' Θ ' εος στ1j γ1jς επε μlα μερα στον αν θ ρωπο: '''Εμένα οε με χωρουν 01. έφτα: πατωσlες του ουρανου XL 01. έφτα: πατωσlες της γ ς μα: xxpolx του ά.νθρώποu μπopε να: με χωρέσεl. Κ 'L x e: το νου σοu μ ν πλ1jγώσες τ ν καροα: ' ' κα τοu πο ταπενοu γατl μπορε να μα εκε μεσα». Τ - : ' Ο ματ τοu μuστη..εκρνε κα στο πο ταπενο σκοuλήκ ά.λά.κερο το <5ραμα του Θεου. οτε οε α..εχασω το ονεφο ποu ε oα μlα vu- χτα: Ε να μαμοuο '''ο μκρο σα μαuρ1j με 'λ σσα γομά.το όλοτρlγuρα ά.πο μεγά.λες μαuρογά.λαζες κεραίες ά.κlν1jτο ά.πά.νοu στο χωμα' κα ''ο καταμεσς ouo μχροτατα ο ' λ ομαuρα ' ματα που γuά.λζαν βαθά. θλψμένα γλuκύτατα. Φ6- βος με ΚUΡLεψε ερ6ς σα:ν το Μωuσ όμπρος στ1j φ λ εγομεν1j β ατο ' κα στα θ 1jXX φρlσσοντας '... Θ Κ ' 1: ' νος το προσκεφά.λ μοu -ητανε μοuσκεμένο στα: oocxpux. Κοσμα ά.γαπ1jμένε μοu τέτοα ά.ντεκρζα Π I ' θ ' 1: ' '1 ' Τ

26 ΣΤΜΠΟΣ ΟΝ μεσα: σοu κα: ΤΎj σπ α: ποu σ ετρωε. λευα:: 'θ ' ' Ε ' : ' ' λ ' στύjν πρα:<.ύj κα: στο ΟΥΟ oou λ εuε ' κ α:να:τε νε- λ τα: μ α: μευα: uτερύj σοu ποu OC;v l ΤΎjν α:υκα: λ α:ζε ς πρoστα:y. Θες VOC ξoρκσε ς τ ν &.να: τύjς ' ζωύjς με τον κ(ντuνο. Θα:ρρείς πως ράτσα: σοu κα: τα: 'β ouvo: κα: τα: νύjσ α: Υ νοuντα: σκα: οπα:- ( < ψ ' τ α: uποτα:χτκα: ν α:νε ε β Ύj UXΎj σοu κα: ν α:ν- τ κρ σε α:πο ΤΎj σuυκρuα: ΚOρφΎj ΤΎjς επ σκoπύjσύjς τ μάτα: Ύj &ς λές μορα: του &.νθρώποu. Κα: δε ν ώθε ς πως δε Mνεσα: voc ζεφύyε ς. <Ύ'ΠΎjρετεΤς &.νώτερ6 σοu σκοπ6. Π ' <ο - - t-l οω σκοπο; νοuς μα:ς μεστωσε κα: OC;v r- ( προσκuνα:ε π α: κα:νενα: α:φεντη. ερω πως Ύj ζ θ λ ' ωύj να: μ oc σπ α: ποu α:μπε μ oc σηyμύj ocνoc- Μ ' ' 1 μεσoc σε ouo ocτε ε ωτες νuχτες. α: θ ε 'λ ω α:πυ ' ' 'λ ' περύjφocν OC οχ ocπο ε ποoc σα: να: στύjσω το κoρμ μοu νoc το τρωε κα: νoc το ωνε Ύj ερύj σπεθα: του κεφα:λωυ. 'A8 άκoπoς &.Υώνα:ς χρε άζ β 't:' - ετα: πocντoc OUΎj κα: πρα:<.ύj ΥOC να: μύjν OCXOU- λ λ λα: τύjς κocρδας μα:ς σuχoc σocν τ μoν6τoνύj λα: μocτocα: κα: μονο Ύj πρα:ζύj σocν το κρα:σ( μας ξεyελάε κα: μας σύjκώνε λ(υο. ' ' 'λ - ) λ ' ( λ ' με ΤΎjν κρuφύj φωνύj ποu κ ocε μεσα: στoc φu - συα: νύj ΡOΧΎj. λ β '0 ' ' < Σ Ν ' 'β ocν το Υεννocο να:uτύj ποu εκα:με το κα:ρoc 'OU νερoc κoc oou εuε μερονuχτα: στύjν τροuμπα: ' t- λ ' '

27 ' ΣΤΜΠΟΣΟΝ μα το νερο 8λο &νεβocνεl σγουρο μlα τρχoc την ωρoc XL ο OL στocυρωνουν τoc xeploc XOCL PLζ ουν ΊJ.. λ Κ ocν ΊJ σίjκωνoυν τα. μα.τloc στον ουρα.- - ' fi νο XOCL μονο α.υτος ΊJσυχoc σα.γκωνοντα.ς τα. XELλΊJ &νεβοκocτεβάζεl το χέρl δουλεύοντα.ς τ ν τρουμπα. XOCL β OC θ LOC ' αναπνεοντας ΤΊJ ματα.ω- τητα.- πασκl 'ζ ω XL εγω ' να. ' σου '<' λψ ε ω το κα.ρα.- τετοlος βl τουτο τ-ης Γ-ης 8που μπα.ρκάρα.με κα. πού κα.νεl νερα. POL XL ΊJ 'ξ ομο λ OγΊJσΊ) ' το ξ ερεlς ε ναl ; α.pετίj τραχlα κα μας τα.φlάζεl. - LωΠΊJ α. σε χα.φομα.l οσμα. απο τοσο κα.- κοτρα.χα λ ο σρομο '< ν α.νε β α.lνεlς ' XL εσυ θ' ες σε '< θές το 'Όρος του Θεου. ΓLατ πάντα. ούσα. - θ ; ' ΤΊJς εoτίjτας ε νoc: αγωνας να. κατατροπωσομε ΤΊJν υ 'λ ΊJ XOCL ' να υποτα. ξ ομε ης πα.ρα.τα.φες όρμές μας σ' gνα ρυθμο σκλίjpoτράχίjλo. Μο- ' '<' λ ' λ ' β '< να.χα. που εσυ σου ευεlς σκ α. ος γlα.η σεν μπο- ρεσες ακομα να. ζ ΊJσεLς ' το συνο λ ο σκοπο που ύπίjρετεl ό &γώνα.ς σου μ6νο OCν τον ζ σεlς θα λ ευτερω θ ες - γlατl ζ ωντας ' τον τον κocνεlς το σύνολο σκοπο δα6 σου. - κοπος σεν υπα.ρχεl ΊJ ε ΠLσα ευτε L EL τον &νθρωπο κα. μ6νο ό μα.στος τ-ης &πελπlσα.ς μας Σ λ Κ - 1 Σ ' '<' 'λ ''<' ξ λ'ζ

28 ΣΊ'ΜΠΟΣ ΟΝ βυζxνε της &ντρεχς το γocλχ. Aψoocv ζ1jτα.ς Αρπχγε; Nτpoπ σου! ΤΟ λ μχν μόνο ο πεθxμένo το βp κxν. 'Εμείς ζουμε κ &ρμενζοθ 'λ στρες τους ' φ λ οκους ' κx τχ ' λ xην x ' κx ' β - τρχ ου-... με xνo χτx κχτχ το χνχτο. Π LΚpoce1jxe ό Αρπχγος με τα. λόγ σ. του φλου του κx σωπχσε γo. χ τρχτχ περχσε χργχ κσ.του χπ το φως των χστερων κx τχ κουπχ ροντουσχνε ' ρυ.-ν μlκx.. κχ μ x.. φων1j χνε 1jxe ΠΧ θ 1jΤLΚΧ ' τρχγουοωντχς Τ1j γυνxlκx: με στη μχυρ1j χ χσσχ με; xνo χτες ης μx - β θ λ' Μ 1. θ ' ' β Η γης τρ ώ ε τ α πόδ α μου κ δ α γ έ ρας τα μα λλ ά μου κ [ να μκρ ο με λ αχρν ο τρ ώ ε τα σω θ κά μου. ΣτχμχΤ1jσχν oλo τ ν &νxπνo τους γ α. ν' Τ' I ' β θ Ο σ.κουσουν. ο τρχγουο χνε x νε κχ χρο p xμβ κό σχν πχχνχς κ ολ1j -ή βχρκσ. τ ς οουλεα.ς κχ τ ς φτώχεχς ελχμψε ζxφνlκα. σχν το σεντεφενω κοχυ χ οπου πχτουσεν 1j φροο- λ - ( ' Α I τη χνχουομεν1j. Α t ' I ' ζ ( Π ( - χ. το τρχγουο φωνα.<.:ε ο ετρος 1j ουσα. του κόσμου φων τ ς &θα.να.σα.ς που του κχκου πολεμουν να. τ ν πνζουν ο μ κpo φ μεpo θεο του νου μχς! - εμενα. επεν ο υρος ε εος με; Π 1jμμυ- Κ.. ( Μ λ 1. λ ρχε γσ. τον νεον χυτον που πονε γα. τον εα.υτό μου γ α. ολχ τα. πρχμχτα. τ ς Γ ς. Μέσα. μου - «:

29 L.1 M.1.1UL.1UN ξυπνοuν θλψες κχ χχρες χώνες δλος δ!ρω- λ ' τ λ τχς γομχτος Χ<1Π'Υ) x μx ΚΧ γγο xφνoυ ο ρπχγος σ1)κωσε τη φωνύ): - Χ χφνκχ συντρ ετχ Ύ) σωπύ) μου ο:; νοχ ζ ομχ πχ γχ φ ες γχ γ ε Ύ) ΚΧροχ μου 'λ λ ' 1. σχ σκυ χ που φυ χε Τυ χμπε > 'λ - > L του χφεντκου - ΤΗρθες ΚοσμΧ στην έρ1)μά. μου κρχτώντχς σχ μεγχ ' λ Ύ) νεχ ' θ εχ Τψ ' >Ε πσκ ό ΠΎ)σ-η. Τ 1)ν πίjρες!:τομ1j Χπο τα. πχζά.ρχ της ΦρχγκΧς 'Ελλ ' τ κχ τη φερνες στην ΧοΧ: «Ολ χ ε νx μα:τχο κ έφ μερo πχχν3 των μχτων. Kxl μόνον :;νχ χτ μεσχ μχς εφύ)μερο κ χυτο μχ χγχρο κ Xνελε μoνo που ποτε Χπο το πά.θος 3ε θολώνε Χπο ψ1)λα. έπσκοπε'!: το θέχμχ τ-ης ζω-ης. ΘέΧτρο κ χoμε θεωpε o κχ βλέπομε κχ συνά.μχ ε μxστε κ έμε ς μες στ σκψ κχ πχρστά.νομε. Θεχτες κχ θεχτρνο. Μά.λστχ όσο περσότερο πχρστά.νομε τόσο το θέχ- t ό l. μχ γνετχ τρχγκ τερο 1)οονκοτερο γχτ Τυ ρχντζομε μ' έπγνωσ-η κχ με σκλ1)ρότητχ με το χ!μχ της ΚΧΡaΧς μχς. Δ λ > όλ» χ εγομε χπ ες τς π λ α:νες ' μχν εκε - ( VΎ) που περσότερο τχφά.ζε με μχς κχ την Χνχ- ΚΎ)ρυχνομεν 1) εχ. μχχ της φωνα: 'ζ οντχς ενεργωντχζ > σκοτωνον-...- Α ' Ν ξ ' β t l. λ ' β 'ζ t!l Μ > > 1. λ 'Αλ ' θ Σ 1)κωνομε ' Ψ 1) λ α: Τ1) σ-η-

30 ΣΜΠΟΣΟΝ νί)ματα ΟΊ)μΟUΡΥκα; χωρς φα ο χωρς μί)- τας μα: μέσα μας στ ν κορφή μας ά.μέτοχο λ περυε αστ κo παυερο yνωρ 'ζ οντας το τεχνασμα το Mάτ παρακολοuθε'i: μέσα στο φως του θ ανατοu το ματα o κα yραφ κo με θ' uσ.» Ν λλ α τ σu oy εσα ενερυωντας να η σ:: '). κανε ν' ά.ψί)φiχς τον ΚLντuνο κα ν' ά.yαπiχς τ ζ ωί). Σ α μεραα ποu α ποu ντρεπoμα να ονο 'ζ ' '). ματσω τρκuμ ες yupx σοu τον αερα μ:: xou λλ ' τρα xωρ ς σπορο. Κ έσό Πέτρο ρθες στ ν έρί)μά μοu κρατώντας τα: ώραϊα σοu τραυοόi>α κα τα: τραχα: Κ θ ' ( ' ρωτί)ματα. αποτε με ωντας απ το ερο κρα - σ μοu Υρα Ψ ες; 'Ε «ν ΚΊ)σα ΤΊ) ματαοτί)τα r'λ β - αναυκασα ΤΊ)ν u Ί) να Υνε αωνα ΡΊ)κα το α θ ανατο νερο ΟΊ)μ ΟUΡΥωντας. '0 κοσμος π α- στηκε αyων 'ζ ετα Υε λ- α κα κ λ αε σί)κωνοuνλ' β 'λ l τα πο εμο πεφτοuν ασ εα ο υ.ντρας xpuλ φομ αε με ΤΊ) Υuνακα ο Θ Μ ανατος φuσαε κα σuρομαi>ε'i: το i>έντρο τ ς r ς-καt τοuτα y α: να τα οε ο ο Ί) ΤΊ) ς κα να τα σωσε μ:: το τρα Ολ Τ ΥΟUο. ος ο κοσμος μα ροα ποu κα yετα y α: το χατlρ τοί) Όμήροu. T ν ΈλένΊ) σα:ν τ βασλομάνα του μελ σσοu τ ν ά.κλοόθί)σαν οταν πα ζε κα πετοuσε στον λo χλάi>ες μνί)στ ρες. Μα: νας μονάχα δ θεϊος ΚΊ)φήνας λ 't'.. f Π ' 1. λ

31 ΣίΜΠΟΣΟΝ < π ο ' OΎjΤΎjς ΤΎjν εκα:με OαΎj του στον α:ωνα:.» Δ - ε σου α:ποκρ 'θ Ύjκα: τοτε ' κα: λ α: 'ζ γνωρ οντα:ς πως μόνο ό θερμος &. tρα:ς τύjς χμα:φα:ς - 1- ' μπoρε να: σ κα:με ν α:γων 'ζ εσα: α:κα:τα: 'λ υτα: κα: να. ούρμάζες το σπόρο που σου μπστεύ- < Θ ' Μ ' - ΤΎjκε ο εος. α: τωρα: να: τ σου α:ποκρνομα:: 1- Σ Α Ο 1- λ ' α:κκο συνα:ντύjσα: μα: μερα: ενα: κα: λ ογερο. ' Ε - μενα: μα: ζ' του κα: το β pxou 'Ο:- μετα: το σπερνο κα:θζοντα:ς ά.πόξω ά.π' τη μαρην α:ύλ τη γωμάτύj μν μα:τα: &κουσα: την περπtτεα: τύjς ψuχύjς τοu: «'Εγώ 'μουν χωροφύλα:κα:ς κα:r. κυνύjγουσα: να: φυγόδκο στα. ροuμελώτκα: βοuνά το γον ρος σ:; μα: σκύjτύj μεσα: σ κοντα. στο Χρσό. Μεθουσα: &ρπα:ζα: κ μοuν ( l - λ ' ο τρομος α:π οπου περνουσα: σα:ν το ΎjσΤΎj. 'Ένα: Σάββα:το βράοu εφτα:σα: σ' να: XWPLouοάκ κα: πύjγα: στου πα:πα το σπτ να. κονtψω. <Η ' τ θ ' YUVXLXX μου ε χε πε α:νε χρονα: τωρα: κ να: πα:οάκ που είχα: στο φως κα:r. στη μέρα: το ΔΎjμΎjτράκ μου είχα: λάβε γράμμα: κε νες τς μερες α:π το χωρο πως α:ρρωστύjσε κα: πεθα:νε. Γ' α:ύτο μοuv ά.μλύjτoς κ ώς πύjγα: στου πα:πα το σπτ κ εφα:γα: να: κομμάτ ψωμ εγεφα: στο σοφα. να. ΚOμΎjθω. Μα. που να. ' ' ) κ εσω μα:τ. λ ' ' ο μκρο κορτσα:κ το) πα:πα: Τ - -

32 στή γωvlί ε!χε «νχμμένο το λυχvίρl κχ! συλλίβlζε ωρες το «λφχβητίρ του. Θόμωσχ βλχστημησχ XL κxμx να: σηκωθώ μα: &ξχφνχ 8εν ξέρω πως με πηρχν τα: κλίμχτχ. Το πρω πηγχ την έκκλ-ησίχ την <όρχ ποο λέγχν το ΒχγγέλLΟ. τα: λόγlχ του ΧΡLστου μου φxν κxνε γλυκα: σα:ν το μέλl. τα: πχρίτησχ 8λΧ μπηκχ σ' νχ xxtxl κ ρθx στην fρ-ημο. ΔόξΧ aol δ Θεός!» Πέτρο μπορετς τέτοο 'tpxyoij3l να: μας 3ώσεLς; Μ πορες τσ v «λλίξεlς το ρυθμο του κόσμου; Να: χωρζετχl 1) ζωη του «νθρώπου σε 8υό: πρ v «κοόσε το λόγο σου XL &μχ τον - Κ χκουσε. x νχ του φχlνετχ σχ με L γ υκυς ' σα:ν κερχυνός δπως στο Σχυλο. Να: μην ε!νχ Χπλο προσφίl πολυτέλεχς να: μ-η φρχνε μlα: l ' θ ' λ ' Μ '. 1 στγμη Τυ χν ρωπνο XpuγyL. Χ νχ νχ Το ψωμ το σ(τνο ποο θρέφε τα: κόκχλχ. Κ &ν 3εν μπορετς Χύτό τ με νοlίζε το ργο σου ; Σε &λλους κχφους δτχν μlα: πστη lθρεφε τς ψυχές κχλί σχν τα: ξόμπλχ στα: κρίσπε3χ του Θεου κotλol ο «γγέλο κ ο «- λ λ 1 1. J! σκητε;ς γχ OL :.φη OL OL ΚΧ Χ χρηοες στχ XL- β β λ ' τώμχτχ κχλο ΤΟ τρχγοό3 ποο ύμνουσε την «ρετ-η κχl τη γυνχ(κχ κχ τς &λλες μκρες έλπ8ες της Γ:ης. ΚΧλό τχν το πχγόν της όμορ- 36

33 J. J.1Vll1VJ.I.Vl'l φας με τ' cχ.νoχτx πολυ6μματα φτερά στχ ποοα του J. στου. α τωρα χανομαστε ο εος μας επε πε XLVOUV OL υχες απυ την - Ύ'ψ' Μ Θ' - λ ' Ο' Ψ 1 ' πε να Πλ ' ' 1 ' Ίl ους. ανεμενος κ εσυ απυ φραυκκες ε;γνοες ύμνε ς τη γυνακα σκλύ)ρζοντας σocν &ρρωστος τραγου3ας την κούρασύ) τη θλψύ) την cχ.να - κα τωρα σα λ' ευοντας απ τους ανεμους της Φραγκας ξαναζεστανες τους πεθαμένους θε Μ' Φ ' Π ( α παε Ύ) ραυκα: εσαν κατου κα γ- ναν θ ρυμματα ο θ εο ' της. Κύρε! Κύρε 1 Ποος μσύ)σε περσότερο cχ.πo μένα τη Φραγκ&-τη λατρεα του λογκου κα τ1jς κολας τη μζερύ) γνώσύ) τς κερ30φόρες μκρες βεβαότητες; Π οος ' αγα 'λλ ετα κα χορευε γαη παε.s.'1 ΦραΥκ& σκοτώθύ)καν χλά3ες cχ.ραμπα3ες l! απο τους λ.πστους κα ' να πα ' λ Ύ) υπερτατη Ε' υ θ υνύ) στύ)ν Α νατο λ Ύ) ' στύ) γύ) - μας να οω- σε νεο ν Ύ)μα στύ) ωύ) κα νεα παραφορύ)ν - π30c Αλαλ&! θυγατέρα του Πολέμου πάνοπλ Ύ) όρμας cχ.πo τχ φρένα του Θεου κ έξαγνζες ΡΎ)μ&ζοντας τη y1jc; που εσα Κύρε; Δε σε θέλω με κρνο εύ- ' 6 ζ 'Ελ

34 α.γυε λ κo ' στο χερt μα. ' μ:; ''' ρομφα.tα. Φ τα.νεt ' Το... ε λ εος xt ') κα. λ οσυν'l). '0 κ 6 σμος σα.π σε ως. Τ'l) ρt α. του xrxt πρεπεt κα.tνουρtο να. φυτε εtς. t ' τ θ - I I α.ν ε να.t να. χα. ουν xrxt πεντε otxrxtot xott οεκα. να. μ'l)ν τους ' λ υπ'l) θ -εtς. Δ εσε μ:;.1.. το ' μα.νη 'λ t το ' κεφάλt σου σφtχτά να: μη σα.λεόεt γνώμ'l) κα χτόπα. Σου πίjρα.ν το θρ6νο cx.νο'ϊξα.ν λάκκους να: λ ψ ' ζ - πεσεtς μο ε α.ν το τ IΧxt xott σου σ β- ')σα.ν τ'l)ν ερη φωηά-κα. πως τους cx.νεβα.στας cx.κ6μα. στ'l)ν α.πα. α.μ'l) σου υρtε xott τους οtνεtς τον λ ') to xott τ'l) β ροχ'l) xott ' τ α.ρσενtκα. πα.totα.; Μέσα. στην π λtν μου έτοότη ρωμα.ltκ'l) θ λ ' xotpotot νtω ω ενα. πο tησμο xottvoupto φα.ντα.- λ ' ' θ - χτερο xt α.π οτα.το xott κα. εμερα. εοω στο β ρα.χο τουτον cx.γωνlζομα.t πέρα. cx.π' τς xotp3te:i; τς φρα.γκtκες που σα.πtσα.ν να. ξ εχωρtσω xott να. συλλάβω το νέο πρόσωπο τίjς cx.νώτα.της Έλπ3α.ς. Κ α.ποτε λ tyo Ψ υχωντα.ς α.π ' τ'l)ν πο λλ ')' λ α.χτα.ρα. θυμουμα.t μου 'λεγες Μύρο: «Πάεt χάθ'l)- κε ') α.οα. ε υμα.:vε ') ουνα.μ'l) της νερουλtα.σε το α.μα. της 3εν μπορε'ϊ πtα: να: συλλάβεt xott να. γενν'l)σεt τον ')ρωα.. Κ ott ' τ ό τε ytiχtt να. ' ζ εt; - 'Ας σβ σεt!» Μ α. ' εγω στ'l) σtωπ'l) της - νυχτα.ς α.φουκρχ- 'ζ 'ψ Κ λ Κ I 1 'Ελλ ξ θ 38

35 2; Μ 11 U 2; 1 U Ν ζόμουν. K νχ aυό τρετς aέκ φωνές Χπο τα πέρ τ της ΡωμLοσυνΎ)ς ΧΠΟΚΡLνόντ ν. to ν ς λεγε: «th ΈλλΧa aev tiv L γεωγρ - Δ' τ φl XL ν μνύ). εν ε σ L εσυ XL εγω μύ)τε λ ' Ρ λ Ζ - OL χ L οες ωμlο που ΤΎ) μο ευουν. εl X L β λ σl ευεl μεσ μου κ τ λ υτη XL txtl τ Σuνoρ τ ς Ψυχ ς μου κ πρωτευoυσi της tiv L μεσ μου Ύ) Π ο ' λ Ύ»). KL ν ς?χλλος Χπο τ ν?χλλύ) μερlχ -ησυχ λ ' Ν ' θ ' - ΠΎ) ογlοτ ν: «tω ω μεσ μου εν φως X L- VOUpLO μlα νέ γρ μμ χρώμ νέο ρυθμον Χλλ LωΤLΚΟ ' I:;ν!! τρ γουοl φ ντ χτερo σ ν π ρ μυ- θl Χν τολτlκο πλουτο κ Μν(ΧμΎ) πο; aev ετ V L alxx. μου μα τ ς Έλλia ς. Αύτη 'V(XL μέσ μου σα. σπορος XOCL λ χτt ' ζ εl XOCL 1. ' 01:; μ φύ)νεl ν ΚΟLμΎ)θώ». Κ L μlα. τρ τη φωνύ) yuv xtl νε ' β OCLvt Χπ' τα βχθύ) της γύjς κ μlλουσε: «Στα στηθύ) μου φλεβζεl Xντρε ς γχλα.. Δώσε Θέ μου να κχμω ν rlo να μπετ στην ΠόλΎ)>>. K με σκλύ)ρότητα. τότε γυρlζ στον υτό 1! λ Κ ' - Τ ' ζ μου XL :; εγα.: «εσu ΤL εχεlς να. πες; L Ύ)τcxς;» Έγω ζύ)τώ ΧΠΟΚΡLνόμουν XL ό 8ρώτ ς της Xγων ς τρεχε σε ολο μου το κορμ έγω ζύ)τώ β - να. ρω την XOCpOL την α.ρχύ) κα. το τε ος Το ::t9 ' 'λ 1

36 l; 1- Μ 11 U 2; 1 U Ν σκοπο της <Ελλάοας ()που κάθε φων να: βρε καl να: π άσεl τ OtσY) της να: μ χαθεί: σταλαματ α: Μναμf) καl χάρf). Έγω ζf)τω την ούσα - του αγωνα. Τ' Ο Θ εο. ' - Ζ - ' ' Τ ' f)τας κα νoυρ α θ ρy)σκε α; ε πεν εφων κα ό Κοσμας καl γtλασε. - Εν ερω αγαπf)μενε κ ουτε με νo α ε να όνοματσω τ ν άγωνα μου κα τ μέθοοο της λύτρωσής μου με λέξες. Ζf)τω που να: σταθω σγουρα πατώντας που να: σταθε'i:τε κ έσε'i:ς ζf)τω να: βρω τ ν Πf)γ τ ς ζω ς μου Οf)λαο της παγκόσμ ας ζω ς καl τ ΟLκαωλογ(α της πρoσπάθε ας. Πtς το ΘΡf)σκεLα Θεό Χμαφα 'ζ ' Ε ραγoυo αvf)--τl με νo α EL; γω το λ' εω: Λότρωση. Δ ξ ' 1 ' ζ Τ ' Πλ ' to Μόρος οεν μπόρεσε να: κpατησε το κλάμα. Μες στο σκοτάοl της έσπtρας άκοόστηκε το Χ.vαφLλf)ΤΟ του άτυχου άθλf)τ. -Α λ ' ρπαγε ε πε πο εμωντας να crlrixcrel Τf) συγκlvf)σή του μας ύποσχtθf)κες το φοβερο ν' άκολουθήσεlς μυστηρlο της ζομολ6γf)σf)ς. Ώς τώρα το έγκώμlο μόνο μας πλεξες του Κοσμα με τόσον pωτα που μας φάυταξε σκλf) ρ6-γ ατl το ξtρω το xtpl της άγάπf)ς να EIVIXL με το xtpl του Θεου: ζf)τάεl πάντα περσ6τερα 40

37 cx:π' δη μποροuμε να. τοί:> οώσουμε κχ σπάζεl ης χουφτες ΤL olvεl περσοτερχ χπ υτl χυτ:;ς μποροuvε να. βχστάξουν. KL υστερχ το τρχγουοl τοί:> Πέτρου σuvτρlψες φυσώντχς cx:πάvου του τ ν ΠVO τοί:> Θεοu' κχ μένχ λυπ θ'y)κες κχ οεν είπες την κχτχφρόvlχ σου YLX τη στε(ρχ μου &σκ'υ)ση κχ YLX τ χοεlχvχ. μου τχ Χ plx. Τ ώρχ κράτχ το λόγο σου φχνέρωσε τον cx:γώvχ σου οεϊ:ξε μχς το ορόμο της λυτpω ς σου βό'υ)θχ μχς v' cx:vεβοuμε ΚL έμεi:ς στην κορφ της Oύνxμ ς μχς. Σα.ν τη μέλlσσχ την έργχτlκ κχ τη στερχ μoυν κλεlσμέvος στ ν ΚΧΡΟLά μου με τα. φτερα. μχζωμένχ ν'υ)στlκος ΚΧ τρεμάμενος ΚL δλ'υ) νυχτς σφυρ'υ)λχτουσχ με την ΠLΟ πολυτlμ μου ουσlχ ΤLς χσl Lκ:;ς κουvlες τερχσ:-ηες YLX νχ χωρέσουν το θεί:κο γόνο' κχ ΤΡLγυρχ τους σuγκολλουσχ cx:ρφv'y)τχ τα. τχπεlvα. κελlα. του στε( ρου λχου. KL ολο το cx:νθρώπlvο φρχσκ φάντχζε σα.ν το θρυλlκο οελφlκο νχο του Απόλλωνχ κχμωμένον cx:λάκερο cx:πο κερ κχ φτερουγες. KL :τρεμχ γlχτl τα. λουλουοlχ μχρχlvόv- -! ' έ. ' β λ ' λ ' ζ '. ' τχν ΚL Ο 'Υ) Lος γlομl ε σuννεφx ΚL ο γχμος χργοοσε. Μ' f! ξ - χ οπως χφvlκχ στην πupx του μεσημε-

38 - β ' 1 plou κα.τε α.lνεl α.π Τυ ευκο φ εγομενο u ος β λ ' 1. ' -η α.σl ομα.να. μ το κοντα.ρl του - ερωτα. β u θ L- σμενο α.κομα. στ-ην προσ α.ρ-η XOL Lot XL OL με- Lσσες ορμοuνκα.l οσμl οuντα.lα.πα.νοu στο χνου- ζ ' λ λ ' λ ' ψ ' ' β λ ' - ) 'ζ οωτο σπα.ρα. ομενο κορμl τη σωτηρlα. υμοlα. α.χνοντα.ς τα. χερlα. σου ρπα.γε τα. J! Ψ' Α λλ ' - ' μα. Lot το νου τ-η σlωπ-η xotl το λ ογο ' σου 0- ) ' θ ' 1 σμl 'ζ ομα.l σα. εl<χφl <Χπ<Χνου σου τον ερωτlκυ κερα.υνο τοσ Θεοσ. 42

39 ΑΡΠΑΓΟΣ α πο εμύjσω σπων- Αρχ(ζω τ ν ξoμoλ6γύjσyj. Θα μλ σω χωρς φα.νερύj σεφα. μεσα. μου μονο α.κ ου ωντα.ς το λ / / τα.ς τη στερε κρούστα. της λογκης της τεμπελας κα της συν θεας που κρούβε τ ν Ψυχ μου να βάσω το αίμα. μου να θυμύjθε'!: το φοβερον ά.γώνα.. Μπορε'!: κάποτε να πετέτα. ά.πο το στηθος μου κρα.υγ ά.γρ(ου μπορε'!: ν' ά.ρχ(σω το κλάμα. να γελώ να περγελώ να σωπα.(νω το ξ/ β/ θ ' / ερω συχνα με α α κρα.τεμα / να μύj χορεψω να μ ν πέσω κάτου στ γης κα. ν' ά.ρχ( σω το θρηνο. / / / Γ α.τ οεν κα.νω τεχνύj αφύjνω ΤΎJν κα.ρωα. / μου να. φωνα ε. α.τ σε γες ωρες α. πυκνωσω τη ζω μου τ φρ(κύj κα τ χα.ρά μου OλΎJ τον :;ρωτα. ΤΎJν ντρoπύj ΤΎJν α.γωνα. κα. ΤΎJ υτρωσyj. Γα.τ οπως OL πρώτο χρσηα.νο πεφταν κα. σπάραζα.ν στς πλάκες της έκκλύjσας πρ να. μετα. λ α. / β ουν οα. Μωντα.ς μπροστα. σε ο /λ ους τα. κρματα / / τους τετοα. / θ ε /λ ω κ εγω ' α.πο / Ψ ε / / ' λ θ ' θ 1 / Θ ' ρυ μυ που με σπρωχνε. Η /ζ Γ ' ' λ/... θ ' / 11 ' λ ' λ-λ / μα. σα.ς ν α.νανεωσω ΤΎJν ομο OγΎJσYJ. ζ/ / ' ξ λ /

40 ΣΤΜΠΟΣΟΝ 'Ότα.ν ξα.ψνtκα στρα.ψω κα. μπορέσω στα.μα.- ξ τωντα.ς ΤΎ) Ρ0Ύ) να. εοtα.κρlνω πtσου μου rpptcr- σω ωρωντα.ς τα. κρψα.τα. μου τα. πα.μπα. α.tα. πρt γεννύ)θω την άγωνα. κα. το μόχτο της ράτσα.ς που vαot γtομα.τη ρο ζ ους προστυχtξ;;ς... xαol γtνα.τt... Ή μ6νύ) Μούσα. της γενtας μου τα.ν Ά- να.γκύ) που πα.ντα. ' πεtνα. ot ψ- α. κα.t κρυωνεt. 'Α- - opαoxvet 'λ' ' / τρεχοντα.ς το α. αorpt α.πο το ΠΟοt. Σ κυβεt κλωθογυρζεt τα ξύλα. xt άνάβεt τ ψωηά. Όσμζετα.t στον άέρα. τ Ροσεράaα. του νερου xαot σκoc 'β Et μ:;... τα. vuxtx. της το χωμα. xαol να. το άνocπύj α σαν άπο στηθος xαot πέψτεl άπά νου του xαol υ αotvel ΤΎ) γύ)ς. επεl ΤΎ) YUVOCLκα. κoc λέεt: T θέλω. ΒλέπεL τον άντρα. τον λα.χτocράεt κα. μουρμουρζεl: Κοψήσου μα.ζ μου... - / θ ' 'λ Κ ' λ θ / β ζ ' - Βλ ' αot π Ύ) (XLVEL Ύ) YEVLαo-rpOIJPVOt κουνlες ρα.β'1 OLOC 00 ξ OCpLαo ' β ουύ). ' Κ α.πνος ocπο ΤΎ) στεγύ) Ot κα. λ υ /β ες α.νε β (XLVOUV ' xαot πtocνουν ΤΎ)ν ' π λ αoylαo ' κocτε β αotvouv xαol στερεωνουντα.t στον ποτα.μο. KOCL στ μέcrύj rpta Προγόνtσσα. άψύ)λ'ή μξ;; οlπ OC υ tαo μocκρlα. vuxtαo κοχυ tαo xαol κολ ' λλ ' 'λ ' ' ξ' β α. ωνεl τους νεους xαot τtς... λ ' β ζ / /λ ' / κα. OC στα. μα. Lαo α. εψμενύ) με tyκl α.μ- ζ ' Μ ζ ' μενύ) μξ;; α.ψορα.. νεες στα. σπύ) tαo ptxvet μtα.ν αoyplαo κρocυυύ) σα.ν 'λ ' ' -

41 πόλεμο XOCL σαν ερωτoc. JI Aococ... KL άνά.βουν τα θ λ ' ' ΠΟοLOC ο ωνουν τoc μocτloc πocνουντocl OCΠΟ τoc XEpLOC OCΠΟ ΤΎ) μεση ocπο τους ωμους-κocl ΠΎj- 80υν xoct χορεύουν xoct κλoc ν σκλύ)ρζοντocς. KL νocς σ' νoc κρocνο άλόγου περνii χορ8ες κ άρχζ ' θλ β 1 ε ενoc μονοτονο OCrPLO XOCL L ερο σκοπο-κocl νoc τoc ΠΟοOC ρυ θ μ 'ζ ουντoc XOCL χτυπουν - ο λ OC μocζ τη γ-ης XOCt τ-ης μλουνε. τα κοχύλoc άχουν ά- πocνου στς ' π λ ocτες ' XOCL μoc μκρύ) κοπε 'λ oc λ γω- ' Κ tl ' νετoc. OC.ocφνoc ενocς νloς ocφύ)νε το χορο στε- ζ 1 Φ κετocl χ.χτocμεσlς κ ocρχ ε το τραγουο: (( ερ- ' τε ΤΎ) φορocοoc εχετε reloc Θ' OC περασω τον ποτocμό θα πά.ω στο χωρlο των όχτρων μocς θα xoc 'ψ ω τoc τσαντύ)ρlα τους XOCL ' τoc γεννύ)μocτoc XOC θ' άρπά.ξω άπ' το τζά.κl του άρχύ)γου τ μονocθ υγocτερoc ' του ΤΎ)ν τocρocμπα». ' χο ΝLώθω άκόμα μέσoc μου ενoc βocρβocρο δλο λ ' Σ ' τρχoc μουκocνύ)το XOCL 'ζ πoλτε ες κα θωρω τα σπτoc τς γυνoc κες τα μετocξωτoc τα βlβλ(oc τα φωτoc τocρocζομoc XL ocγρlευω σα. ' να τα βλ' επω rloc πρωτύ) β ο λ α. ' Τ' ο λ ' 1 μυoc ο μου το νlω θ ω χοντρο σfλν τα πocχu χωρocφ στον ομπρο. ' 'Α ναμεσα ' στα ' σπ λ ocχνoc ' μου νώθω να χλμlντρocεl ενocς θεος δμοως με μένoc πocνocρχoclος-ο λ ος ΤΡLΧα. ' μουκανύ)το XOCL ' λ ocσπύ). ' Κ ' 'ζ θ ' (XL φωνα EL υμουμενος τς πα λ αlες ' του πεl- - Ν 4!' ocσπύ). α γυρ ω τς

42 ΣΤΜΠΟΣΟΝ νες: «ΤΗρθα: γ α:τ τα: κελάρ α: σα:ς εiνα: γ oμάτα: κ έμείς πε νoυμε γ α:τ τα. σπτα: σocς ετvocl μεγάλα: XL Ρ1jμα: XL έγω aεν χω που να. βάλ<> τα. πα:la ά μου γ α:τ ο γυνα:ίκες σα:ς φορουν χρυσα. σκoυλα:ρκ α: Κ ο a κές μου ζ1jλέψα:νε 1 κ α:ρχ σocν τυ πα:ρα:πoνo-κα: περα:σα: τον πο- τα:μο κ 1jp Τ θ α: κα: ' θ α: ' γ oμσω τς ποοες τους α:υτ oc κoc σκου λ α:ρ κ α: '.» ΘυμουμOCL μ α. νόχτα: που περπocτουσoc μ6- νος σ' να: πoλu άψ1jλο βουν6. ποτε aε χάρ1jκα: τ6σο λocμπρο τεράστ o φεγγάρ άπάνου στα. Κ ' λ ' β θ ' ' ΧLOν α:. ocτου πο υ oc oc σ ενα: φα:ρocγγ τρεμ6πoc ζα:ν τα. φώτα ένος μ κρoυ χωρ oυ. Περπα:τοσσoc συχoς λα:γγεμένος άπο τ μoνocξ ά τ σ ωπ κα: το φεγγάρ. K α.ξα:φνα: χωρς να. το λoγ άσω σφ ξα: τς γρoθ ές στράφ1jκα: ά- ποτομα: κα:τoc το ' χωρ o κoc μουρμουρσα: μεσα: α:π τoc σφγμενα: οοντα:: Θ OC ' σα:ς κα: ' Ψ ω ο λ ους Μ 'λ 1! ' β ' Ο ς το πα: συν1jφερoc κ t..ν ωσα: α: α:στα:- χτη ντροπ1j. ''Αχ! ΤΟ α:μα: ποτε aεν ξεχνάε β6γκε μέ- '/λ β ' 1. σoc μα:ς ποτocμος ο ος ορ β ορο σφα:γ;:ς κα: σπορους κ ώς βρεί χα:1jλωμέν1j τ στεν a x μocς λ' συνε Ο1jσ'Υ) να: μ1j φυ α:ε το φρα:χτ1j τον συν- 'β ' τρ ε κ ανα:π1jοocε πocνου στoc χε λ α: κoc στoc μα:τα: με φων1j κα: θ ε 'λ 1jσ'Y). Κ α: ' ξ α:φνκα: / με-

43 ΣΤΜΠΟΣΟΝ σα. σε ά:στρα.π θωροσμε πσου ΧLλLcΧ ες χρό- Η ' ' VLrx. κα.l τρεμομε. σημερνύj φτωχύj κα.l μlζερύj l)λο φρόνύjση λογlκ κα. σuβlβα.σμο ψυ- τ λ ΧΎj μα.ς εlνα.l φ OUoL φτενο που μα.χετα.l να. σκεπcχσεl κχ να πνξεl μέσχ βχ8lcχ μχς φοβε- ΡΕ:ς 1. α.ρχεγονες ουνχμες. ' M χ ' ερχουντα.l OL. χστρχ- ΠΕ:ς ετουτες ' - ερχετχl ο υπνος c;ρχετχl!. Ο π ροφ της κχ σπii τ φλoύ x κχ τς έλευτερώ VEL! Π θ XLoL ενlω χ ΤΎj φ λ ουοχ ' ΤOυΤΎj συχνχ νχ σχλ EUEL ' ηνχ ζ OμενΎj χπο μεσχ XXL νχ pxl J. ζ EL. Ο κόσμος μοσ φχlνότχν σαν l)ρχμχ ΠΎJχτό νx μχ ζ L μου τ χστρχ μ XYYL 'ζ χν Ύj 8 χ λ χσσχ σπουσε στχ μύj LYYLX μου XXL τχ OpOcrL ζ ε. Θ Η U- μοuμχl l)τχν συρθύjκx πρώτη φορα στο κχτώλ Ψ φ L XL εσκυ Χ στ-ην α.υ 'λύj στο μlκρο περ β ο 'λ L: μεσημερl ο ' λ ος ο. χερα.ς β OUL ' ζ ε με 'λ Lσσες πο λ υ μεγχ 'λ ες σχν χγγε 'λ OL ΠΎjγΧLVΧV XXL ' μl λ ουσχνε ' στα λοuλού LΧ κχ ζcχλύj με κυρεψε γlομcχτύj βoυ μuρω LcΧ φως κχ κcχμxτo. L οτχν XPXLcrX νχ περπχτω XXL νχ χ ω τχ..ύj υση μπορουσχ στο χχος κx νχ στενευω τον κοσμο γlομlσε ο α.ερχς χ '8 ωρύjτoυς οχτρους λ -ΧγΥε ους XXL ΟΧΨΟVLΧ XXL φωνες ΤΎj νυχτχ. Η πρώτη τρoμερ Σεφ νx με πίjρε κχ με κcχθ Α' Lσε στχ γονχτχ ΤΎjς. χ. κχ '8 ε οεl λ LVO γυ- - λ' Κ - 'β'ζ S! -

44 ΣΤΜΟΣΟΝ ζ 'λ 'λ ' ρ οντχς χπ τη οχσκχ Χ μο ς μπορωντχς νχ συλλχβ(σω πως ξεφυλλ ζx τα. πxλ α. συνxξάp x κχ υ ομουνχ στην ερημο 1 Π ζ I ' ζ οτε στην κχτοπνη ωη μου οεν ε ησχ το- ' f σο σπχρχχτκχ τον εοκο μου πονο οσο πχω t; f)σχ κ υποφερχ τχ μχρτυρχ των χγων. χτε f)xx στχ πποορομχ ΚΧ με; φχγχν τχ ε- β θ ζ ' 1! ζ. -. Κ 'β. ' :1. ' θ ζ 'θ ' β ρχ κχ φωνχ Χ οε f)xx στους τροχους χνε η- κχ στ ν πυρά λθοβολήθf)κχ στχυρώθηκχ νή- Ψ... :1. - στε Χ εοχ τους χγγε λ ους νχ με; πχρχκρχτουν νωσx το Θεο σα.ν το μχχχ[ρ τ-ης σφχγ-ης 'Η Ψ στf)ν κχροχ μου. υχ!) μου χναπνεε σε α- Θ ' Θ ' λβ' I ερα παραφροσυνf)ς οαπυρο γοματο αν φως κ x ματx. Μα. μέρα θυμουμχ Πf)γα[- β I ' λ ' νοντας αστκος στο ορομο κ αμενος ακομχ άπο το β[ο του Ίωάνν!) του ΚΧλυβ[τf) επα ξαφνκα: «εε μου κα καμε με εο.» Μα. εύτυς ώς μου ξέφυγε ό λόγος κατάλαβα τ ν ά.μαρτεχ κ &ρχσα το θρ-ηνο. Δε μολόησα κανενους - την χτα μα το β ρασυ κρυφα α'πό τους γονους μου εβαλχ καρφα. κατά.σαρκχ κχ κομη ' θ ηκχ. Δυο μόνο χαρες θυμουμα μέσα στο ζόφο τ-ης παοκ-ης μου ζω-ης: ενα με λ αχρνο ' πραματευτη απο το Μ ' λ που γυρ ε κχ που ουσε - χουρμασες μανα ν- ζ 48 σφ

45 ηονκο XOpUOLO μυρωσκο κο κομπο λ OYLO ' Κ ό ά.έρος μύρlζε ά.π' οπου περνουσε XOL μlον ο 'Ψ ΎJ λ ΎJ ' OσΠΡΎJ YUVOLXO στύj γεlτο- VLO μος που με κο 'θ L ζ ε στο γονοτο ΤΎJς nolol ΤΡLων χρονών XL έγω ά.κουμπουσο στο ζεστο στ θoς της κο μυρlζ6μουν τον κ6ρφο της με λ Κ ' ) (l οφροστον L LYYO. OL τωρο οκομο υστερο οπο ) σοράντο xp6vlo τρέμω θυμούμενος τ χορα.ν )' εκενύj ποτε οπο το τε σεν ενlωσο τοσο ' β ο θ υ το μυστύjρlο του YUVOLXELOU κορφου που VOL γloμάτος γάλο ooν XL άγl6τύjτο. - 0 σο μεγο 'λ ωνο π λ ΎJ ' θ OLVE ΎJ συστυχlο μου XL 'θλ ' Σ ωτητο. ον κου β OpL ΟΧLες Χνοσευουντον 1: μεσο μου XOL..ετυ λ'ζ L ουντον OL ομορτlες: ΎJ Ψ ευ- ΤLΟ ο φο ' β ος ΎJ σκ λ ΎJΡOτητo ' θ ο λ' ες οκο 'θ ορτες! επ θ υμlες χωρlς ονομο XOL προσωπο σο χοος. ΎJ ο - ' '''. ' T1 ' λ'ψ u κυττορο που μου σωκεν ΎJ μοφο νο σου ε ω τoν ολο λάσπύj κο λύθρο. Ο npoy6vol μου άρπάζον ξενοοούλευον τρωγον xpίolvo ψωμί κο το μυολ6 τους τoνε γloμάτο χωμο. Μα. μlα. φλ6γο χωρς ν6ύjμo κο σκοπο τους έ:κοlγε. Π- ΎJΡO ο λ ο τους το κο λ ο XOL ΤΟ ΚΟΚΟ XOL ΤΟ νlω θ ο μεσο ' μου νο μοχουντοl. Π ΎJΡO ο λ ες ης - ονεκπ ' λ ΎJρωτες ' πε θ υμtες ' τους-το κρψοτο που οεν τ6λμύjσoν να. κάμουν τς γυνοίκες που οεν μπορεσον νο ' φl λ ΎJσoυν ' μlσύj XOL πο θ ΎJ σκοτεl-

46 ΣΤΜΠΟΣ ΟΝ ' 6 ' λ ' 'ξ ' 1 1 v<x Κ <Χκ μ<χ τη <Χχτ<Χρ<Χ ν<χ εφυγουν <ΧΠο Το ζο που 80όλευε μέσ<χ τους ΠVμέν'Y) Κ &'κ<χτά.λυτη. 'Απο μκρο π<χ8 8υν<Χτα: π<χλευ<χν μέσ<χ μου με ρζες προ<χώνες ο 8υνά.μες του Κ<Χλου κ<χ του ΠΟV1jρου. <xφνκ<x την ωρ<χ που φο σμ - νος 'J.λεγ<χ gv<x Ψέμ<χ &κουγ<χ μέσ<χ μου φωνες να: σ1)κώνουντ<χ: «- Σχ<Χ(νομ<χ που ε!μ<χ κολλ'υ)μένος μ<χζ σου. Θ ε' λ ω ν<χ φυγω ν<χ ' γ λ τωσω ' <ΧΠο ' 1 σεν<χ. ' Χ ω- ρά.τκες όρμες σε κυβερνουν στη ρζ<χ σου ο ντροπες κ<χ τα: πά.θ'υ) κ ό φόβος. Ε!σ<Χ ώς το λ<χμο βουτημένος στ λά.σπύj του ζώου κ έγω ε ω ν<χ εφυγω V <Χν<Χσ<Χνω τον κ<χ <Χρον <Χερ<Χ. Με ΠVίγες 'Ελευτερ<χ ζ'υ)τω 1»- Ε!μ<χ γομά.τος προστυχα: κ<χ λά.σπύj. Μσω τον κ<χλότερό μου φοβουμ<χ το 8υν<Χτότερό μου περγελω οτ 8ε φτά.νω τυρ<χννω τον &- ουν<χτο. Μ' <Χ νω ' θ ω μ<χ φ λό γ<χ ν<χ ' περν<χ - ΤΎjν κ<χρο<χ μου κ<x 'ζ λ ' v <Χνεμ ε στην κεφ<χ Ύj μου <ΧΠ<Χνου. Ε!μ<χ σβ'υ)τη β<χρα: πρoγoνκ λ<χμπά.- 8<Χ που &ν<χψε. Θα: κ<χω ολος γα: να: θρέψω τ φλόγ<χ τ ς κεφ<xλ ς μου. 'Απο τα: βύθύj του πον'υ)ρου &'νεβ<χνε ό Σωτηρ<χς. M γελας 1» - Ποος Σωτηρ<χς;» -'Εσύ 1» - _.. β έ θ ' λ ' ξ ' 1 θ 1 '

47 Σ1'ΜΠΟΣΟΝ Ω ' θ λ '. μυστlkη ενωτη ρεμot ο ο ΠΎJγμενO otπ 1 β ' β ' τot OtLμOtτOt Τυ ορ ορο κot το χρυσαφ οπου λ λ / κο υμπω κα πα ευω με το κεφα 'λ απανου κα με κ λ εtστο το στομot. 'Ώ ΉρακλΎj μεγαλομάρτυρα ά.θλητ που σε β αρotνε Ύj ( π λ Ύj / θ tet σαρκα ' κ ε σot τ γοματος ' λ ot- ' σπύj κot κρtματα κα οου λ ευες / κotτωτερο σου -μot παντα ανotτενεσα απο α ο σ:: α ο ν α- λotφρώσες κα να. γενε'lς θε6ς. Κ S! λ - λ ( υταν στο σκο εω πο εμουσotν ο οotσκαλο να. μου έξύjγ σoυν τς ά.ρχα'lες τραγωaες - ζ Θ' λ' πως εσπot α Ν εε μου τlς ε.ες κot χυνοτotν aύjμουργtκ πνo ά.κέραύj χωρς έμπ6aα χωρς {ίλύj κα γνότotν ( ενα με τς aαές μου χα- ' Κ / ζ ρες κα πκρες. Ύj αωνot ωύj Otνocμεσα στους στχους ΧOCΡOυμενΎj / κ απε ' λ πσμενύj / νερο κot 'λ φωτlα γρα κοπε α κα μωρο απαστύj οtχως ε λ εος χ λ OΠΡOσωΠΎj ' κα λ ευτερύj /. ' θλ 1 ' θλ Κα νά μέσ' ά.π' τ λέξη σα.ν ά.πο μνύjμot 1 λ β ( σα να ταν.ερυ κ αο κ α:νογε προ ocνε Ύj ΈλένΎj κoc περπατουσε πάλ στ γύjς στο ζε- στο χωμoc - λ γνύj σωπύj λ Ύj ' λ υγ 'ζ οντotς σα φονκά. Κα πσου ΤΎjς ά.ναπύjaουσε 'ΗλέχτρOt σα.ν κοκocλάρot λαγωνκα μελαψ γυμνοπόaot aχως στύjθoς με τεράστot μάτot που κοτotζotν......

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㥷勇 ΡΥ 㧧勧 㥷勇 1/16Μ/ 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΕΚ 11 㧧勧 /19-3- 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΣΤ 㦗卷 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 Τ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㥷勇 Υ 㨇劇 㧷劧 Ψ 㥷勇 㩧厗 㦗卷 Ω 㧗剧 Κ 㤗南 Τ 㥷勇 㤷則 㧷劧 Ρ 㦗卷 㤗南 Σ 㥇厷 Ε 㤗南 / 㤗南 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΑΝΘΡΩΠΟΙ Γ ΑΛΑΤΕΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑ ΥΠΕΡ ΑΝΘΡΩΠΟ Μυθστόρημα ΠΡΟΛΟΓΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΚΔΟΣΕΣ ΚΑΣΤΑΝΩΤΗ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΝ ΕΖΩΝΑΝ ΟΛΟΤΡΟΓΥΡ Α Α ΨΗΛΑ ΚΑΣΤΡΑ με μεγάλες σδεροδεμένες Πόρτες στς τέσσερς μερές της

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο κόσμος ζεί κι αργοσέρνεται πάνω στα

Ο κόσμος ζεί κι αργοσέρνεται πάνω στα ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΚΥΝΗΓΟΥΣΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ Ο κόσμος ζεί κ αργοσέρνετα πάνω στα θολά νερά της επαρχίας. Κ ο νέος που με κάποα όνερα γα μα μακρνή κ απρόστη Αλίκη ξεπέφτε λούστρος στη Χαλκίδα καταλήγε περοδεύων εραστής

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ ΥΠΟ η ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ΕΝ τ ο ΕΤΗΙΙ9 ΕΩΡΓΙΟΥ αεοκοεβ Α Τ Η Ε Ν Ε β Ρ Ε Χ Ι 8 ΦΕΞίτ ΕΛΑ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΞΕΝΑ Ν ΜΟΡΕΚΑτο Ψφ====, ΚΟΚΚΙΝΟΥ 1 β Η Γ ΚλεδΌ- Ε λα πα με ψ έ' λα 1" κυμβαλον ί3 -με ες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㥷勇 ΡΥ 㧧勧 㥷勇 1/16Μ/ 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΕΚ 11 㧧勧 /1 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΣΤ 㦗卷 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 Τ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㥷勇 Υ 㨇劇 㧷劧 Ψ 㥷勇 㩧厗 㦗卷 Ω 㧗剧 Κ 㤗南 Τ 㥷勇 㤷則 㧷劧 Ρ 㦗卷 㤗南 Σ ΤΕ 㤗南 / 㤗南 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Μακρυνίτσα 2012 Ύµνος της οµάδας «Αγία Παρασκευή» Θα θελα να µαι εκεί την Άγια αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Ρήγας. Ευάγγελος Ρήγας. Ο Κήπος. του Ανάγερτου. Με την ευγενική υποστήριξη των Εκδόσεων iwrite και των Πρότυπων Εκδόσεων Πηγή.

Ευάγγελος Ρήγας. Ευάγγελος Ρήγας. Ο Κήπος. του Ανάγερτου. Με την ευγενική υποστήριξη των Εκδόσεων iwrite και των Πρότυπων Εκδόσεων Πηγή. Ευάγγελος Ρήγας Ευάγγελος Ρήγας Ο Κήπος του Ανάγερτου Με την ευγενική υποστήριξη των Εκδόσεων iwrite και των Πρότυπων Εκδόσεων Πηγή. 1 τίτλος συγγράμματος Ο Κήπος του Ανάγερτου συγγραφέας Ευάγγελος Ρήγας

Διαβάστε περισσότερα

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου,

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, την περιπλάνησή μου. Ξεκίνησε ο συρμός, αφετηρία ή προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Λέγε-λέγε λόγια Λέγε-λέγε λόγια, - πώς να σου το πω - όταν σε ακούω κόβομαι στα δυό! Λέγε-λέγε κι άλλα, λέγε ως την αυγή, 1 / 17 όνειρα μεγάλα κάνουν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ Αρ.Ε.Τ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο 11ο 12ο 13ο 14ο 15ο 16ο 17ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Α - ΓΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΓΕ - ΖΑΡΖ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΖΑΡΚ - ΚΑΡΑΓ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΡΑΔ -

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο Α - ΓΑ 2ο ΓΕ - ΖΑΡΖ 3ο ΖΑΡΚ - ΚΑΡΑΓ 4ο ΚΑΡΑΔ - ΚΟΜ 5ο ΚΟΝ - ΛΑΚ 6ο ΛΑΜ - ΜΟΥΝ 7ο ΜΟΥΡ - ΝΙ 8ο ΝΟ - ΠΑΠΑΝ 9ο ΠΑΠΑΠ - Ρ 10ο Σ - ΣΤΟ 11ο ΣΤΡ - ΤΣΙΛ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : «Το ξεκίνημα»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : «Το ξεκίνημα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : «Το ξεκίνημα» ΜΑΘΗΜΑ 1: «Τα πρώτα βήματα» ( σ ε λ. 8-10) 1. Πώς μοιάζ ε ι η ζ ω ή το υ ανθ ρ ώπο υ; Α ΠΑΝΤΗ ΣΗ: σε λ. 8, 1, «Η ζ ωή μοι άζ ε ι...βήματα» 2. Τι σ υναντά ο ά νθ ρωπ ος σ ε κ

Διαβάστε περισσότερα