Το Καινοδιαθηκικό πλαίσιο ασκήσεως του Ποιμαντικού Έργου της Εκκλησίας στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Καινοδιαθηκικό πλαίσιο ασκήσεως του Ποιμαντικού Έργου της Εκκλησίας στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Θεολογική Σχολή ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Καινοδιαθηκικό πλαίσιο ασκήσεως του Ποιμαντικού Έργου της Εκκλησίας στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Κ. ΜΠΟΛΤΕΤΣΟΣ (Α.Μ ) Συμβουλευτική Επιτροπή: 1. Καθηγητής Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (επιβλέπων) 2. Καθηγητής Παναγιώτης Χριστινάκης 3. Επίκ. Καθηγητής Χρήστος Καρακόλης ΑΘΗΝΑ 2012

2 Το βιβλίο των «Πράξεων των Αποστόλων» καταγράφει την απαρχή της Ιστορίας τής «εν χρόνω και τόπω» ιδρύσεως της Εκκλησίας του Χριστού και συνεπώς την αρχή των αναφορών της Καινής Διαθήκης στην άσκηση του κατ εξοχήν ποιμαντικού έργου της Εκκλησίας από τους μαθητές του Κυρίου. Για το λόγο αυτό παρατίθενται στην εργασία αυτή αναλυτικώς τα χωρία από το Βιβλίο των Πράξεων, ώστε να αποτυπώνεται η καινοδιαθηκική εικόνα και να απαντώνται τα μεθοδολογικά ερωτήματα με ποιμαντικό τρόπο. Επιγραμματικά, μπορούμε να πούμε πως το θέμα της διατριβής περιστρέφεται γύρω από το βασικό και ουσιαστικό ερώτημα: Υπάρχουν στις Πράξεις των Αποστόλων σαφείς απαντήσεις στα ποιμαντικά Ερωτήματα, ή πιο απλά: Περιέχουν οι Πράξεις των Αποστόλων Ποιμαντική θεολογία; Δομή καί Περιεχόμενο Στήν Εἰσαγωγή (σ ) ὑπογραμμίζεται πρῶτα ἡ ἀξία τῆς ἔρευνας τῆς Καινῆς Διαθήκης καί ἰδιαιτέρως τοῦ βιβλίου τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων, καί τονίζεται ἡ συμβολή τῆς Ποιμαντικῆς στή φανέρωση τῶν θησαυρῶν τῆς πίστεως καί μάλιστα μέσα ἀπό τή βιβλική θεολογία. Ἐπισημαίνεται ἡ ἀξία τῆς ἐπιλογῆς τοῦ θέματός στήν προσέγγιση τῆς Ὀρθόδοξης Ποιμαντικῆς Μεθοδολογίας, καταδεικνύεται ἡ κομβικότητα τῶν διηγήσεων τῶν Πράξεων στήν ἀνάπτυξη τοῦ θέματός του καί προϊδεάζεται ἡ μεθοδολογική ἀξία τῶν βασικῶν ἐρωτημάτων, βάσει τῶν ὁποίων κατανέμεται τό ἁγιογραφικό ὑλικό. Ὑπογραμμίζεται εἰσαγωγικά ἡ ἰδιαίτερη ἀξία τῆς ἀνάδειξης καί ἐπεξεργασίας τῶν πρώιμων ποιμαντικῶν προβλημάτων, ὅπως αὐτά ἐνυπάρχουν στό ἱ. κείμενο τῶν Πράξεων καθώς καί τοῦ ρόλου πού διαδραματίζουν αὐτά, ὡς τμήματα τοῦ «ποιμαντικοῦ ὁπλοστασίου» τῆς Ἐκκλησίας, γιά τήν ἀντιμετώπιση καί τῶν σύγχρονων ποιμαντικῶν θεμάτων. Στή συνέχεια μνημονεύονται οἱ βασικές πηγές καί ἡ ἐπικέντρωση τῆς ἔρευνας στήν ἀναζήτηση τῆς ἀπάντησης τοῦ βασικοῦ ἐπιστημονικοῦ ἐρωτήματος τῆς διατριβῆς. Στό Α ΜΕΡΟΣ τῆς διατριβῆς ἀναπτύσσεται τό θεωρητικό πλαίσιο τοῦ θέματος. Στό πρῶτο κεφάλαιο (σ.22-67) περιγράφεται ἡ Ποιμαντική ἀπό ἐπιστημονική ἄποψη, ὅπως αὐτή καταγράφεται μέσα ἀπό τούς ὁρισμούς τῶν θεολόγων (κληρικῶν καί λαϊκῶν), οἱ ὁποῖοι, μάλιστα, χωρίζονται, μέ ἐπιστημονικό κριτήριο τήν ἀνάπτυξη τῆς ποιμαντικῆς θεολογίας, σέ τρεῖς βασικές περιόδους: α) Στήν περίοδο τῆς Καινῆς Διαθήκης καί τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, β) στήν περίοδο ἀπό τήν Ἀπελευθέρωση τοῦ 1821 μέχρι τό τέλος τῆς νεότερης ἱστορίας τῆς Ἑλλάδας καί γ) στήν περίοδο πού καλύπτει τά χρόνια ἀπό τό 1951 μέχρι σήμερα. Εἰδικότερα στίς δύο τελευταῖες περιόδους, ὅπου ὑπάρχουν αὐτούσια καί ἐξειδικευμένα, πιά, συγγράμματα Ποιμαντικῆς, συλλέγονται, ἐκτίθενται συστηματικά καί ἀναλύονται τά δεδομένα τῶν ὁρισμῶν, πού περιέχονται σέ αὐτά τά συγγράμματα καί παράλληλα κωδικοποιοῦνται οἱ ἀπαντήσεις τους μέ μεθοδολογικά κριτήρια σέ μικρούς εὐσύνοπτους πίνακες. Παράλληλα, ἀπεικονίζεται ἡ μετατόπιση τοῦ κέντρου βάρους ἀπό τήν ποιμενοκεντρική στήν ποιμνιοκεντρική Ποιμαντική καί τίθεται τό

3 ἐρώτημα γιά τόν φορέα ἀσκήσεως Ποιμαντικῆς ἐντός τοῦ πεδίου δράσεως τῆς Ἐκκλησίας. Ἐνισχύεται τό ὑλικό μέ ἀναφορές στή θέση καί τό περιεχόμενο πού δίδουν οἱ ἑτερόδοξοι στήν Ποιμαντική, παρέχεται μία κατά τό δυνατό πληρέστερη εἰκόνα στό θεωρητικό μέρος, πού ἀσχολεῖται μέ τόν ὁρισμό τῆς Ποιμαντικής, ὡς θεολογίας καί ὡς πράξης. Στά ἐπιλογικά τοῦ κεφαλαίου τονίζεται ἡ σύνδεση τῆς Ποιμαντικῆς μέ τούς ὑπόλοιπους κλάδους καί τά γνωστικά ἀντικείμενα τῆς Θεολογίας, ὥστε στή συνέχεια νά γίνει ἡ ἀναγκαία συσχέτιση μέ τήν Καινή Διαθήκη. Κατά συνέπεια, στό δεύτερο κεφάλαιο (σ.68-94) δίδονται εἰσαγωγικῶς τά κεντρικά χαρακτηριστικά τοῦ ὑπό ἐξέταση Βιβλίου τῶν Πράξεων, ὥστε νά γίνει ἐφικτή ἡ ἀνάλυσή του καί ἡ παρουσίασή του ὑπό τήν ἀπαραίτητη ποιμαντική σκοπιά. Βάσει τῶν ἐρωτημάτων: ποιός, ποιόν, ποῦ, πῶς, πότε, γιατί, σέ τί καί πρός τί, καί τῶν ἐννοιολογικῶν πλαισίων, πού αὐτά περιχαρακώνουν, παρέχονται τά ἀπαιτούμενα καινοδιαθηκικά εἰσαγωγικά στοιχεῖα τῶν Πράξεων. Στό τρίτο κεφάλαιο (σ ) προτείνονται καί ἀναλύονται λεπτομερῶς οἱ ἀρχές καί ἡ μέθοδος τῆς ἔρευνας, καθώς καί ἡ φιλοσοφία τῆς μεθόδου πού ἐπιλέχθηκε γιά τήν ἀρτιότερη παρουσίαση τῆς δομῆς καί τῶν δεδομένων τῆς ἐργασίας. Παρατίθενται, λοιπόν, οἱ ἐπιστημονικές μέθοδοι πού ἀξιοποιήθηκαν: ἡ ἀνάλυση τοῦ περιεχομένου καί ἡ ἱστορική μέθοδος. Στή συνέχεια παρατίθενται τά βασικά ἐρευνητικά του ἐρωτήματα, τά ὁποῖα ἀπαιτοῦνται γιά τήν ὀρθότερη πραγμάτευση τοῦ θέματός του. Ἀφιερώνει εἰδικό ὑποκεφάλαιο στήν ἀνάδειξη τῆς ἀξίας τῶν βασικῶν μεθοδολογικῶν ἐρωτημάτων κάνοντας μία εὐρεῖα ἀναφορά σέ παρόμοιες πρακτικές τόσο στό χῶρο τῆς θεολογίας, ὅσο καί σέ ἄλλα ἐπιστημονικά ἀντικείμενα. Στό Β ΜΕΡΟΣ τῆς διατριβῆς παρατίθενται καί ἀναπτύσσονται τά εὑρήματα τῆς ἔρευνας τοῦ θέματος καί ἡ κατά περίπτωση ἀνάλυση καί ἑρμηνεία τους. Στό τέταρτο κεφάλαιο (σ ) παρατίθενται καί ἀναλύονται ποιμαντικά ὅλα τά σχετικά δεδομένα καί στοιχεῖα, πού προκύπτουν μέσα ἀπό τήν ἀναλυτική ἐπεξεργασία τῶν χωρίων τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων. Ἔτσι, μέσα στίς ἑπόμενες ὀκτώ ἑνότητες τοῦ κεφαλαίου παρουσιάζονται ἀναλυτικά οἱ ἀπαντήσεις τῶν Πράξεων στά ἰσάριθμα ὀκτώ βασικά μεθοδολογικά ἐρωτήματα τῆς ἔρευνας. Τό ὑλικό πού συγκεντρώθηκε εἶναι πλούσιο καί ἐκτεταμένο. Μέσα ἀπό τίς ἑνότητες Ποιός (ποιμαίνει) καί ὡς τί, Ποιόν, Ποῦ, Πῶς κ.λπ. παρουσιάζεται τό σύνολο τοῦ ὑλικοῦ, μέ τίς κατά περίπτωση κατηγορίες καί ὑποκατηγορίες του καθώς καί μέ τίς ποιμαντικές συνέπειες καί τά ποιμαντικά σχόλια, ὅπως προκύπτουν ἀπό τήν ποιμαντική ματιά τοῦ ὑποψηφίου ἀλλά καί τίς ἀπαιτήσεις τῶν ἱερῶν κειμένων. Στό πέμπτο κεφάλαιο (σ ), τέλος, ἀναλύονται τά Ποιμαντικά Προβλήματα, πού προβάλλονται μέσα ἀπό τίς διηγήσεις τῶν Πράξεων. Τά προβλήματα αὐτά, σέ συνάρτηση μέ τίς λύσεις πού κατά περίπτωση δόθηκαν, συναποτελοῦν, μία ἐξαιρετικά σημαντική ἑνότητα γιά τήν ἀναζήτηση ποιμαντικῶν ἀρχῶν καί τρόπων (τακτικῶν) στό πλαίσιο τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὡς πρός τήν ἄσκηση τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας, καθώς μάλιστα φανερώνουν πολλές φορές καί τίς

4 μακροπρόθεσμες συνέπειες γιά τή ζωή καί τή γενικότερη ποιμαντική πράξη τῆς Ἐκκλησίας. Τά ποιμαντικά προβλήματα ὑποδιαιροῦνται, μάλιστα, καί ταξινομοῦνται ἀπό τόν ὑποψήφιο, σέ τρεῖς βασικές ὁμάδες. Σέ αὐτά πού παρουσιάστηκαν: α) κατά τήν ἄσκηση τῆς Ποιμαντικῆς (θετική ποιμαντική), β) ἀπό τή μή δυνατότητα ἄσκησης Ποιμαντικῆς (οὐδέτερη ποιμαντική) καί γ) ἀπό τήν ἄσκηση τῆς Ἄντιποιμαντικῆς (ἀρνητική ποιμαντική). Ἡ ἔρευνα καταλήγει στά Συμπεράσματα (σ ), στά ὁποῖα δίδεται σαφής ἀπάντηση στή σκοποθεσία τῆς ἐργασίας, ὅπως διατυπώνεται στήν Εἰσαγωγή. Επιγραμματικά, λοιπόν, η ερευνητική εργασία αποτελεί μία συστηματική προσέγγιση του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων, από την πλευρά της Ποιμαντικής Θεολογίας. Με τη συστηματοποίηση των δεδομένων, που προέκυψαν από τα χωρία των Πράξεων, δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιαστούν πληροφορίες και να αναδειχθούν προσεγγίσεις, που αποκαλύπτουν το βαθμό της ποιμαντικής σχέσης των ερευνητικών μας δεδομένων με το, υπό έρευνα, ιερό αντικείμενό μας. Η συστηματοποίηση αυτή ως επιστημονικό στοιχείο επέβαλε την αξιοποίηση των κατάλληλων επιστημονικών μεθόδων επεξεργασίας και τις αρχές ανάλυσης του αγιογραφικού υλικού, που υιοθετεί η Θεολογία. Κεντρικά συμπεράσματα και ουσιώδεις προεκτάσεις στην ποιμαντική θεολογία καταγράφονται στο καταληκτικό κεφάλαιο. Ἀκολουθεῖ ἡ Βιβλιογραφία ξένων καί ἑλλήνων συγγραφέων (σ ).

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 1.1 Περίοδος Καινής Διαθήκης και Πατέρων της Εκκλησίας. 1.2 Περίοδος 1821 (Απελευθέρωση) 1950 (τέλος νεότερης ιστορίας Ελλάδας) ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ (Αρχιμ. - Καθηγητής) / Άγιος ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (ΚΕΦΑΛΑΣ) (Μητροπολ. Πενταπόλεως) / ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ (Καθηγητής) / ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Αρχιμ.) / Περίοδος 1951 σήμερα/2011 (σύγχρονη ελληνική ιστορία) ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Αρχιμ.) / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ (Καθηγητής) / ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ (Αρχιμ. - Καθηγητής) / ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Καθηγητής) / ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΚΡΗΣ (θεολόγος) / ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ (Καθηγητής) / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΝΗΣ (Αρχιμ.) / ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ (Επίσκ. Ανδρούσης-Καθηγητής) / ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Επίσκοπος Αχελώου) / ΤΙΤΟΣ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ (Μητροπολίτης πρ. Παραμυθίας) / ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ (Επίσκοπος Δέρκων) / ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ (Μητρ. Τυρολόης & Σερεντίου)/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ (Πρωτοπρεσβ. - Καθηγητής) / ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΕΣΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Καθηγητής) / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Καθηγητής) / ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Λέκτορας) / Γενική προσέγγιση στο περιεχόμενο της Ποιμαντικής Αποτελεί ο Ποιμένας τον αποκλειστικό φορέα Ποιμαντικής; Ζητήματα Ποιμαντικής Ορολογίας: Ποιμενοκεντρική ή Ποιμνιοκεντρική; - Χριστοκεντρική ή Ανθρωποκεντρική; Ποιμαντική και Θεία Λατρεία. 1.5 Η θέση των ετερόδοξων για τον ορισμό της Ποιμαντικής ARNOLD F. X., Serviteurs de la Foi. Les tâches les plus urgentes de la pastorale d aujourd hui, HILTNER Seward, Preface to Pastoral Theology, RICHARDSON Alan & John BOWDEN (ed.), The Westminster Dictionary of Christian Theology, CAMPBELL Alastair V. (ed.),a Dictionary of Pastoral Care, HUNTER Rodney J., Dictionary of Pastoral Care and Counseling, ATKINSON, David John (ed.), New Dictionary of Christian Ethics & Pastoral Theology, McKIM Donald K., Westminster, Dictionary of Theological Terms, GALLO Luis A., Religio. Enciclopedia tematica dell educazione religiosa, ELFORD John (R), The Pastoral Nature of Theology. An Upholding Presence, 1999

6 WILKIE Au, The new SCM Dictionary of Christian Spirituality, Επιλογικά Κεφαλαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ 2.1 Γενικά εισαγωγικά 2.2 Ο τίτλος των Πράξεων των Αποστόλων. 2.3 Απαντήσεις του βιβλίου των Πράξεων στα γενικότερα μεθοδολογικά ερωτήματα Προσέγγιση εκ του υποκειμένου (ΠΟΙΟΣ - ΩΣ ΤΙ) Προσέγγιση εκ του αντικειμένου (ΠΟΙΟΝ) Τοπολογική προσέγγιση (ΠΟΥ) Χρονολογική προσέγγιση (ΠΟΤΕ) Μεθοδολογική προσέγγιση (ΠΩΣ) Ρητορικά Σχήματα του Λόγου Ρητορικά σχήματα (διανοίας) στις Πράξεις Αποστόλων Αιτιολογική προσέγγιση (ΓΙΑΤΙ) Θεματολογική προσέγγιση (ΣΕ ΤΙ) Τελεολογική προσέγγιση (ΠΡΟΣ ΤΙ) 2.4 Η λειτουργικότητα του ανοιχτού επιλόγου 2.5 Ο γενικότερος ποιμαντικός σκοπός του βιβλίου των Πράξεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3.1 Η ποιμαντική μέθοδος και μεθοδολογία. 3.2 Η επιστημονική μέθοδος Η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου Διαδικασία της ανάλυσης περιεχομένου. 3.3 Η μέθοδος της ιστορικής έρευνας 3.4 Συνδυασμός Μεθόδων 3.5 Τα βασικά ερευνητικά μας ερωτήματα H συστηματική αποδελτίωση του κειμένου. Σύστημα κατηγοριών Η μεθοδολογική αξία των ερωτημάτων μας Τα ποιμαντικά ερωτήματα της έρευνάς μας. Β ΜΕΡΟΣ - Η ΕΡΕΥΝΑ: ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ AΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 4.1 ΠΟΙΟΣ (Ως τι) Ο ΘΕΟΣ Οι ΑΓΓΕΛΟΙ Οι ΑΝΘΡΩΠΟΙ Οι Απόστολοι Οι Ποιμαντικές ιδιότητες των Χριστιανών Συνεργατών συνολικά. 4.2 ΠΟΙΟΝ Τους αναφερόμενους με το όνομά τους Διάφορες ομάδες ανθρώπων Ομάδες μη χριστιανών, σε γενικό και συλλογικό πεδίο.

7 Ευρύτατες ομάδες ανθρώπων ή λαούς με αδιευκρίνιστη πίστη Κατηγορίες ανθρώπων με αδιευκρίνιστη την πίστη Κατηγορίες ανθρώπων βαπτισμένων Χριστιανών ή πιστεύσαντες Ένα ποιμαντικό σχόλιο για δύο ποιμαινόμενους Ένα ποιμαντικό σχόλιο για τον αριθμό των ποιμαινομένων στις Πράξεις 4.3 ΠΟΥ Σχόλιο στις επιλογές πεδίου ποιμαντικής δράσης του απ. Παύλου. 4.4 ΠΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Θεωρητικό Μέρος Διαποίμανσης) ΚΗΡΥΓΜΑ και ΔΙΔΑΧΗ ΟΜΙΛΙΕΣ Αναφορές στο ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ του ΚΥΡΙΟΥ (Ποιμαντικές επιδράσεις και επιρροές από τη διδασκαλία και πράξη του Θεανθρώπου Ιησού) Επίδραση του Κυρίου στο κήρυγμα προς τους Σαμαρείτες Επίδραση του Κυρίου στον τρόπο θαυματουργίας Επίδραση του Κυρίου στην αντιμετώπιση των ψευδοδιδασκάλων Επίδραση στο περιεχόμενο των διηγήσεων Μνημόνευση του ονόματος του Κυρίου, με αναφορές από την επίγεια παρουσία Μνημόνευση του ανθρωποπαθών χαρακτηριστικών του Θεού και του τιμίου σώματος του Κυρίου Aναφορές στην ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ Αναφορές σε ΘΥΡΑΘΕΝ ΧΩΡΙΑ ΘΑΥΜΑ (Πρακτικό Μέρος Διαποίμανσης) ΤΑ ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΚΛΗΣΗ Η Ποιμαντική του Θεού ως εκλογή και ως κλήση ΘΕΙΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ Τη γλωσσολαλία Την Προφητεία Την Θαυματουργία Την Προσευχή Τη Φιλανθρωπία Τις Δίκες-Απολογίες και το Μαρτύριο Το χάρισμα της Χαράς και της Αγάπης Σχόλιο στις ποιμαντικές μεθόδους της Εκκλησίας. (Συνάντηση ποιμαντικών κειμένων) Ποιμαντική Εφαρμογή (Πράξεις - Ενέργειες - Δράσεις) Οι Ποιμαντικές Επισκέψεις Οι Συμβολικές Πράξεις Οι Συνάξεις και οι Σύνοδοι. 4.5 ΠΟΤΕ (Πόσο) 4.6 ΓΙΑΤΙ 4.7 ΠΡΟΣ ΤΙ Ο ποιμαντικός χρόνος της Σωτηρίας Μετάνοια και Επιστροφή Ο Ποιμαντικός σκοπός της Εκκλησίας. 4.8 ΣΕ ΤΙ

8 4.8.1 Θέματα που αναπτύσσονται με βάση τα Πρόσωπα της Αγίας Τριάδος Οι λειτουργίες του «Ποιμαίνειν» και το αντικείμενο της Ποιμαντικής. 4.9 Ποιμαντικές απαντήσεις των Πράξεων σε θεολογικά ζητήματα κατά την άσκηση του έργου της Εκκλησίας σήμερα Ως προς το «Ποιος ποιμαίνει» Ως προς το «Ποιον ποιμαίνει» Ως προς το «Πώς ποιμαίνει» Ως προς το «Πού και Πότε ποιμαίνει» Γενικές παράμετροι της σύγχρονης ποιμαντικής μεθοδολογίας («Προς τι, Γιατί, Σε τι») Ποιμαντική αποτίμηση της αγιογραφικής ποιμαντικής πρακτικής στη σύγχρονη εποχή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 5.1 Ποιμαντικά Προβλήματα κατά την άσκηση της Ποιμαντικής (θετική ποιμαντική) Ποιμαντικό Πρόβλημα Πράξεων 1, Ποιμαντικό Πρόβλημα Πράξεων 5, Ποιμαντικό Πρόβλημα Πράξεων 6, Ποιμαντικό Πρόβλημα Πράξεων 15, Ποιμαντικά Προβλήματα από τη μη δυνατότητα άσκησης Ποιμαντικής (ουδέτερη ποιμαντική) Ποιμαντικό Πρόβλημα Πράξεων (1,6-7) Ποιμαντικό Πρόβλημα Πράξεων (13,50-51) Ποιμαντικό Πρόβλημα Πράξεων (18,5-6) Ποιμαντικό Πρόβλημα Πράξεων (16,6-10). 5.3 Ποιμαντικά Προβλήματα από την άσκηση της Αντιποιμαντικής (αρνητική ποιμαντική) Ποιμαντικό Πρόβλημα Πράξεων 8, Ποιμαντικό Πρόβλημα Πράξεων 13, Ποιμαντικό Πρόβλημα Πράξεων 16, Ποιμαντικό Πρόβλημα Πράξεων 19, Ποιμαντικό Πρόβλημα Πράξεων 20, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1. Η Ποιμαντική. 2. Το Καινοδιαθηκικό Πλαίσιο. 3. Οι Ποιμαντικές Απαντήσεις. 3.1 ΠΟΙΟΣ (Ως τι) Ποιμαίνει. 3.2 ΠΟΙΟΝ Ποιμαίνει. 3.3 ΠΟΥ Ποιμαίνει. 3.4 ΠΩΣ Ποιμαίνει. 3.5 ΠΟΤΕ (Πόσο) Ποιμαίνει. 3.6 ΓΙΑΤΙ Ποιμαίνει. 3.7 ΠΡΟΣ ΤΙ Ποιμαίνει.

9 3.8 ΣΕ ΤΙ Ποιμαίνει. 3.9 Ποιμαντικές απαντήσεις στο Σήμερα Ποιμαντικά Σχόλια. 4. Ποιμαντικές Λύσεις από τα Προβλήματα κατά την Άσκηση του Ποιμαντικού Έργου. 4.1 Ποιμαντικά Προβλήματα κατά την άσκηση της Ποιμαντικής. 4.2 Ποιμαντικά Προβλήματα από τη μη δυνατότητα άσκησης Ποιμαντικής. 4.3 Ποιμαντικά Προβλήματα από την άσκηση της Αντιποιμαντικής. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γεωργίου Κ. Σκλία, Θεολόγου, M.Th.

Γεωργίου Κ. Σκλία, Θεολόγου, M.Th. Εικόνα και Ποιμαντική Επικοινωνία Η λειτουργία της εικόνας στα ποιμαντικά κείμενα του περιοδικού «ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ» από της ιδρύσεώς του το 1952 μέχρι το έτος 2007 Γεωργίου Κ. Σκλία, Θεολόγου, M.Th. 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Κ. Σκλία, Θεολόγου M. Th. ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γεωργίου Κ. Σκλία, Θεολόγου M. Th. ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Γεωργίου Κ. Σκλία, Θεολόγου M. Th. ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2014 ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η λειτουργία της εικόνας στα ποιμαντικά κείμενα του περιοδικού «ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ» από της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατα, ὁ λέκτορας τοῦ τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ

Πρόσφατα, ὁ λέκτορας τοῦ τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΑΣ 175 ἑνός χριστιανικοῦ ἀνθρωπισμοῦ, τόν ὁποῖο ὁ Δ. Τσινικόπουλος ἐρευνᾶ μέσα ἀπό τή λεπτομερειακή ἀνάλυση τῶν προαναφερόμενων ριζοσπαστικῶν ἰδεῶν τῆς Βίβλου. Τό βιβλίο περιέχει, ἐκτός ἀπό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Η Θρησκευτική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα νέα Προγράμματα και βιβλία

Η Θρησκευτική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα νέα Προγράμματα και βιβλία Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Σύμβουλος του Π.Ι. Υπεύθυνος του μαθήματος Θρησκευτικά Δημοτικού Η Θρησκευτική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα νέα Προγράμματα και βιβλία Βασική γενική αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θείας Λατρείας & Ποιμαντικοῦ Ἔργου

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θείας Λατρείας & Ποιμαντικοῦ Ἔργου ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θείας Λατρείας & Ποιμαντικοῦ Ἔργου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (Κριτικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑ.Λ.) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑ.Λ.) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑ.Λ.) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΌΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΈΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΏΝ

ΥΠΌΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΈΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΏΝ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΌΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΌΝΗΣΗ ΝΈΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΆ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΚΑΙ ΓΥΜΝΆΣΙΟΥ Αθήνα 30 Μαρτίου 2012 ΥΠΌΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΈΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΆ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική ιστορία και διδακτική της ιστορίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τοπική ιστορία και διδακτική της ιστορίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας και Διδακτικής της Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΤΖΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Ο οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ F.F. Bruce Καθηγητής Πανεπιστημίου ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Είναι άραγε αξιόπιστα; ΑΘΗΝΑ 2000 σελ. 1 από 72 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΕΚΔΟΣΗ σελ. 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ σελ. 4 1. ΕΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η προσαύξηση του βαθμού της γραπτής εξετάσεως για τον προσδιορισμό του τελικού

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Θέος Αξιολόγηση του σχολικού βιβλίου Ιστορίας Γ Γυμνασίου βάσει κριτηρίων Θεσσαλονίκη 2012

Ιωάννης Θέος Αξιολόγηση του σχολικού βιβλίου Ιστορίας Γ Γυμνασίου βάσει κριτηρίων Θεσσαλονίκη 2012 Ιωάννης Θέος Αξιολόγηση του σχολικού βιβλίου Ιστορίας Γ Γυμνασίου βάσει κριτηρίων Θεσσαλονίκη 2012 Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Θ Ε Ο Σ, Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ο Υ Β Ι Β Λ Ι Ο Υ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Γ Γ Υ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚ Α. Δημοτικού.

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚ Α. Δημοτικού. Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚ Α Δημοτικού & Γυμνασίου Αθήνα 2011 2 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 8-11 ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 8-11 ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 8-11 ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Διδακτορική Διατριβή στη Μαθηματική Παιδεία Από την Μάιος 2004 , 2004

Διαβάστε περισσότερα

7 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (22-24 Οκτωβρίου 2009) Απολογισμός εργασιών

7 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (22-24 Οκτωβρίου 2009) Απολογισμός εργασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Κ. Βαλεοντής Πρέδρος της ΕΛΕΤΟ και της Οργανωτικής Επιτροπής του 7 ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Νοέμβριος 2009 E Λ Ε Τ Ο L E 7 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: Εκπαιδευτική Πολιτική και Κοινωνικός Αποκλεισμός - Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-14 ΑΘΗΝΑ 2013 Το γνωρίζεις; Τα περιεχόμενα αυτού του Οδηγού Σπουδών και πολύ περισσότερα είναι διαθέσιμα στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΝΟΡΙΩΝ ΤΟΥΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΝΟΡΙΩΝ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΝΟΡΙΩΝ ΤΟΥΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ π. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ., Msc Χωροταξία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής.

Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής. Αηδονίδου Σταματία (Α.Ε.Μ. 342) Ιούλιος 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A Technological Infrastructure for Adequate Data Protection on the Internet. Moulinos Konstantinos

A Technological Infrastructure for Adequate Data Protection on the Internet. Moulinos Konstantinos A Technological Infrastructure for Adequate Data Protection on the Internet Moulinos Konstantinos December 2003 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ για την απόκτηση Διδακτορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ, ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ» ΓΚΛΙΟΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ, ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ» ΓΚΛΙΟΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Ο ΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα