ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (Ν. 3043/2002) ΣΤΟ ΛΟΙΠΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ *

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (Ν. 3043/2002) ΣΤΟ ΛΟΙΠΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ *"

Transcript

1 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (Ν. 3043/2002) ΣΤΟ ΛΟΙΠΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ * Κωνσταντίνος Ν. Χριστοδούλου Λέκτορας του Αστικού ικαίου στο Πανεπιστήµιο Αθηνών ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ι. Το ζήτηµα ΙΙ. Ερµηνεία άλλων διατάξεων του ΑΚ ενόψει του ν. 3043/ Από την πώληση σε άλλες επώνυµες συµβάσεις - Όχι «αγορανοµική» ευθύνη του προµηθευτή 2. Από το ειδικό στο γενικό ενοχικό δίκαιο ΙΙΙ. Αναλογική επέκταση του ν. 3043/02 πέρα από την πώληση 1. Από την πώληση σε άλλες επώνυµες συµβάσεις 2. Από το ειδικό στο γενικό ενοχικό δίκαιο IV. Συµπεράσµατα 1. Η διάκριση σε γενικό και ειδικό ενοχικό δίκαιο 2. Πρακτικά προβλήµατα στο δίκαιο των µικτών συµβάσεων 3. Νοµοθέτης ή δικαστής (ευρωπαίος ή εθνικός); Ι. Το ζήτηµα Αν και ο νοµοθέτης επέλεξε κατά βάσιν τον περιορισµό του πεδίου εφαρµογής της µεταρρύθµισης µόνον σε έναν τύπο επώνυµης σύµβασης, την πώληση 1, εν τούτοις η ακτινοβολία της και στο υπόλοιπο ενοχικό δίκαιο θα είναι αναπόφευκτη, λόγω του γενικοτέρου ενδιαφέροντος των ζητηµάτων που αφορά, αλλά και της εγγενούς ενίοτε περιπτωσιολογικότερης του δέοντος δοµής της νοµοθετικής κατάστρωσης των ρυθµίσεων του κλάδου στον ΑΚ. Η επίδραση αυτή µπορεί µεθοδολογικά να πραγµατοποιηθεί µε δύο τρόπους: (1) Είτε µε την ερµηνεία άλλων διατάξεων του Ενοχικού ικαίου σε εναρµονισµό προς τις ρυθµίσεις του ν. 3043/02 (συστηµατική ερµηνεία) (2) Είτε µε την τελολογική συστολή άλλων διατάξεων που αντινοµούν πια προς το καθιερούµενο από το ν. 3043/02 νέο σύστηµα του δικαίου της ενδοσυµβατικής ευθύνης και την πλήρωση των ανακυπτόντων κενών µε αναλογική εφαρµογή του νέου δικαίου της πώλησης. Είναι προφανές ότι η πρώτη περί- * Το άρθρο αποτελεί επανεπεξεργασία παρέµβασης του συγγραφέα στο συνέδριο της Ενώσεως Α- στικολόγων, καθώς και ζητηµάτων από την οργανωθείσα από την ίδια Ένωση εκδήλωση στις Με πεδίο εφαρµογής όµως ευρύτερο από την προταθείσα στη Γερµανία ως «kleine Lösung», η οποία αφορούσε αποκλειστικά το δίκαιο του καταναλωτή και δεν παράλλασσε τη φυσιογνωµία των τύπων συµβάσεων του ΑΚ. Βλ. σχετικώς αναλυτικά Παπανικολάου και Παπανικολάου/Καραµπατζό, Το νέο δίκαιο της ευθύνης του πωλητή αρ. 1, 132, 282 µ.π.π.

2 390 Digesta 2003 Κωνσταντίνος Ν. Χριστοδούλου Τεύχος πτωση µεθοδολογικά όµοια προς την έµµεση τριτενέργεια είναι και η ευκολότερα πραγµατοποιήσιµη. Ο ερµηνευτής νοµολογία και θεωρία δεν θα δυσκολευθεί να προσαρµόσει το υπόλοιπο Ενοχικό ίκαιο στο νέο νοµοθετικό πνεύµα, στο µέτρο που θα κινείται µέσα στα ασφαλή ερµηνευτικά όρια του γράµµατος του νό- µου 2. Το δεύτερο εγχείρηµα είναι εκ των πραγµάτων πιο ρηξικέλευθο, αλλά πιθανότατα αναπόφευκτο, τουλάχιστον σε περιπτώσεις ακραίας αντινοµίας. Αναλυτικότερα: ΙΙ. Ερµηνεία άλλων διατάξεων του ΑΚ ενόψει του ν. 3043/ Από την πώληση σε άλλες επώνυµες συµβάσεις - Όχι «αγορανοµική» ευθύνη του προµηθευτή Μετά τη νέα ΑΚ 534 θεσπίζεται ρητώς υποχρέωση παροχής πράγµατος απαλλαγµένου ελαττωµάτων, ήτοι δικαιώµατος διόρθωσης, οπότε η θεωρία της λεγόµενης αγορανοµικής ευθύνης διαψεύδεται πλέον ολοκληρωτικά σε ολόκληρο το φάσµα των συµβάσεων προµηθείας (βλ. τα προϋφιστάµενα ΑΚ 575, 688), ως απότοκη της αρχής της καλής πίστεως 3. Αλλιώς έχει το ζήτηµα στις χαριστικές συµβάσεις (π.χ. δωρεά, χρησιδάνειο, εντολή), όπου η causa donandi ως causa minor 4 δεν θα µπορούσε να δικαιολογήσει την επιβάρυνση του οφειλέτη µε επιπλέον παρεπόµενες υποχρεώσεις αναγόµενες στις λεπτοµέρειες της φυσιογνωµίας της παροχής (βλ. π.χ. ΑΚ 499 2) Από το ειδικό στο γενικό ενοχικό δίκαιο α. Καλή πίστη και donandi causa: Από τα παραπάνω συνάγεται φυσικά περαιτέρω ότι η αρχή της καλής πίστεως προσλαµβάνει διαφορετικό περιεχόµενο έναντι του χαριστικώς συµβαλλοµένου. Εννοείται πάντως ότι πρόκειται για ενδοτικό δίκαιο, αφού η οριοθέτηση της πληµµέλειας (ελαττωµατικότητας) εξαρτάται από τον προσδιορισµό του µέτρου αρτιότητας - λειτουργικότητας, τ.ε. των απαιτουµένων ιδιοτήτων του πράγµατος, που απόκειται αυτονόητα στη βούληση των µερών (βλ. και τη νέα ΑΚ 535 αρ. 1-2) 6. Έτσι είναι π.χ. κάλλιστα νοητό στην πώληση να προσδιορίζουν τα µέρη ως ο- 2. Για τα όρια που θέτει το γράµµα του νόµου στην ερµηνεία βλ. α.ά. Παπανικολάου, Μεθοδολογία του Ιδιωτικού ικαίου, αρ. 175 επ. 3. Ότι η ευθύνη για πραγµατικές ελλείψεις µπορούσε έτσι κι αλλιώς να απορρέει από τη γενικότερη ευθύνη για µη εκπλήρωση βλ. α.ά. Μπαλή, Εν 48, αρ. 9 και 71, Πουλιάδη, Συρροή κανόνων ειδικού και γενικού, ενοχικού δικαίου στην αστική ευθύνη, σ. 176, επ., Χριστοδούλου, Παρατηρήσεις στην ΕφΘεσ 626/1998 ΕΕ 12 (1998), 1239, Παπανικολάου, ό.π., αρ. 12 επ. 4. Βλ. π.χ. ΑΚ 467 2, 913, Σταθόπουλο, ΓενΕν γ, σ Για την αναλογική εφαρµογή της ΑΚ 499 και σε άλλες χαριστικές συµβάσεις π.χ. χρησιδάνειο βλ. α.ά. Ζέπο, Εν ΙΙ (ΕιδΜ) 10.ΙΙ.1.α. 6. Πρβλ. ακόµη την (ορθώς) καταργηθείσα παλαιά ΑΚ 538, που απαγόρευε την απαλλαγή από την 01/07/05 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

3 Τεύχος Τα όρια του πεδίου εφαρµογής της µεταρρύθµισης Digesta φειλόµενο ένα φθαρµένο προϊόν, ενώ τουναντίον είναι επίσης πιθανόν ο δωρητής να έχει συµφωνήσει ότι θα ευθύνεται αν δεν παράσχει άρτια λειτουργούν πράγµα, ευθυνόµενος µάλιστα ακόµη και για την παραµικρότερη αµέλεια. ιαφορετική λύση τουναντίον προσήκει προκειµένου για πραγµατικά ελαττώ- µατα που συνεπάγονται έλλειψη ασφάλειας του πράγµατος, ως απόρροιες συνήθως παραβάσεως κάποιου «καθήκοντος προστασίας» (Schutzpflicht). Στην περίπτωση αυτή ο οφειλέτης προµηθευτής δεν µπορεί ν απαλλαγεί συµβατικά από τις αναγκαστικού δικαίου παρεπόµενες υποχρεώσεις του, αλλιώς η έννοµη τάξη θα επέτρεπε τη διακύβευση - διακινδύνευση απόλυτων αγαθών (ή απαγορεύσεων) 7. Σε τελευταία ανάλυση πρόκειται για τις δύο διαφορετικές λειτουργίες της καλής πίστης, τη συµπληρωτική των δικαιοπραξιών και τη διορθωτική αυτών στο πλαίσιο των ΑΚ 200 και 288 αντιστοίχως. Τα καθήκοντα που απορρέουν από την πρώτη εκδοχή της καλής πίστης απορρέουν από την επιβαλλόµενη στις συναλλαγές ευθύτητα εντιµότητα και ειλικρίνεια, η οποία δεν επιτρέπει τη διάψευση της εύλογης εµπιστοσύνης του άλλου, εµπιστοσύνης αυξηµένης όταν αυτός έχει παράσχει αντάλλαγµα. Έτσι π.χ. µολονότι στην περίπτωση πωλήσεως αυτοκινήτου αναµένεται εύλογα να λειτουργεί ακώλυτα ο συµπλέκτης, είναι καθ όλα έγκυρη η πώληση αυτοκινήτου µε ελαττωµατικό και επιδιορθωτέο συµπλέκτη, αρκεί κάτι τέτοιο να έχει ρητώς συµφωνηθεί. Τουναντίον τα καθήκοντα που απορρέουν από τη δεύτερη εκδοχή της καλής πίστης αφορούν στην προστασία αναπαλλοτρίωτων αγαθών, µε αποτέλεσµα να είναι ανεπίδεκτα κατάργησης µε αντίθετη συµφωνία ακόµη και αν πρόκειται για χαριστική παροχή. Π.χ. το δωρηθέν καλλυντικό προϊόν δεν επιτρέπεται να αναδίδει καρκινογόνες αναθυµιάσεις ή το πωλούµενο σχολικό ή φροντιστηριακό βοήθηµα δεν επιτρέπεται να περιέχει αισχρολογίες ή προκλητικές εικόνες, ακόµη κι αν τα µέρη συµφώνησαν σχετικώς 8. β. Αποκλεισµός της ενστάσεως του µη προσηκόντως εκπληρωθέντος συναλλάγευθύνη λόγω πραγµατικών ελαττωµάτων µόνο σε περίπτωση δόλιας απόκρυψής τους. Επρόκειτο για ρύθµιση, αν όχι αντιφατική, τουλάχιστον πρακτικώς ανεφάρµοστη: Πως είναι δυνατόν ο πωλητής να πείθει τον αγοραστή να τον απαλλάξει της ευθύνης για τυχόν ελαττώµατα και ταυτόχρονα να του τα έχει αποκρύψει, ήτοι να τον έχει πείσει ότι δεν υπάρχουν, δηλ. ο τελευταίος να µην υποψιασθεί καν την ύπαρξή τους;! 7. Ότι τα καθήκοντα επιµέλειας-προστασίας που οι παραβάσεις τους διευρύνουν την έννοια του παρανόµου αφορούν κατ ουσίαν τη διακινδύνευση κάποιου απόλυτου εννόµου αγαθού ή κάποιου άλλου επιτακτικού κανόνα δικαίου βλ. Κ. Χριστοδούλου, Σκέψεις για την οριοθέτηση της διεύρυνσης του παρανόµου, στον ΤιµΤοµ Κ. Μπέη, V, σελ Η προβληµατική καταδεικνύει την ενδιάµεση υβριδιακή φύση της καλής πίστης, άλλοτε συγγενέστερης προς τα συναλλακτικά και άλλοτε προς τα χρηστά ήθη. Με την έννοια αυτή ο σύγχρονος ορισµός της (ως συναλλακτικής ευθύτητας και εντιµότητας Σταθόπουλος, ΓενΕν γ, σ. 86, ΑΠ 1064/72) φαίνεται να τείνει περισσότερο προς την πρώτη εκδοχή της, ενώ ο παλαιότερος (ως συµπεριφοράς «επιβαλλοµένης εις τον χρηστόν και έµφρονα συναλλασσόµενο», Μπαλής, ΓενΑρχ 8 & 88) φαίνεται γενικότερος.

4 392 Digesta 2003 Κωνσταντίνος Ν. Χριστοδούλου Τεύχος µατος ΑΚ 374: Εξάλλου φαίνεται απίθανο να διατηρηθεί στις υπόλοιπες επώνυµες αµφοτεροβαρείς συµβάσεις ο παλαιός νοµολογιακός 9 αποκλεισµός της ένστασης της ΑΚ 374, όταν προσφέρεται ελαττωµατική παροχή, αφού εξέλιπε το δογµατικό θεµέλιό της άποψης αυτής, η θεωρία της αγορανοµικής ευθύνης. Άλλωστε ήδη και πριν από τη µεταρρύθµιση η νοµολογία είχε αρχίσει να µεταστρέφεται 10. γ. Η κατ ΑΚ αποζηµίωση ως θετικό διαφέρον και πλήρης αποκατάσταση της περαιτέρω ζηµίας: Επίσης µετά τη νοµοθετική διευκρίνιση του ΑΚ 543 ότι η σωρευτικά προς την υπαναχώρηση προβλεπόµενη αποζηµίωση αφορά το (υπερ)θετικό διαφέρον (περαιτέρω ζηµία), φαίνεται απίθανο να προσδοθεί ερµηνευτικά ο- ποιοδήποτε άλλο νοηµατικό περιεχόµενο στην εύλογη αποζηµίωση που οφείλεται σωρευτικά µε κάθε νόµιµη υπαναχώρηση σύµφωνα µε τη διάταξη του ΑΚ ΙΙΙ. Αναλογική επέκταση του ν. 3043/02 πέρα από την πώληση 1. Από την πώληση σε άλλες επώνυµες συµβάσεις α. Από την πώληση σε κάθε σύµβαση προµήθειας: Ενόψει και των Σ 4 1 και ΣυνθΕΚ 153 φαίνεται προβληµατικό να ευθύνεται επαχθέστερα ιδίως έναντι του καταναλωτή ο πωλητής από άλλες κατηγορίες προµηθευτών, εργολάβων, εκµισθωτών κ.ά.. Η διαφοροποίηση φαίνεται να συνιστά ατέλεια στο νοµοθετικό σχέδιο, µολονότι και επιβεβαιώνεται από σειρά προγενέστερων του ν. 3043/2002 διατάξεων του ΑΚ, αλλά και προκύπτει από την επίµονη άρνηση του ευρωπαίου νοµοθέτη σε εξωσυµβατικό επίπεδο να καθιερώσει το θεσµό ευθύνης του παρέχοντος υπηρεσίες αντιστοίχως προς την ευθύνη του παραγωγού τυποποιηµένων προϊόντων. Αναλυτικότερα οι επιµέρους διαφοροποιήσεις της ευθύνης του πωλητή έναντι των λοιπών προµηθευτών έχουν ως εξής: αα. Αναφορικά µε το κατ ΑΚ τεκµήριο προΰπαρξης του ελαττώµατος πριν από τη µετάθεση του κινδύνου: Υπό την εκτεθείσα οπτική γωνία (τ.ε. ενόψει των Σ 4 1 και ΣυνθΕΚ 153) φαίνεται προβληµατικό να βαρύνεται ιδίως έναντι του καταναλωτή µόνο ο πωλητής και όχι και οποιοσδήποτε άλλος προµηθευτής (π.χ. ο εργολάβος) µε εξάµηνο τεκµήριο προΰπαρξης τυχόν διαπιστωνόµενων πραγµατικών ελλείψεων. Μάλιστα στην περίπτωση του εργολάβου η σε βάρος του α- ναστροφή του βάρους της απόδειξης παρίσταται ακόµη περισσότερο δικαιολογηµένη, αφού, σε αντίθεση µε το (µετα)πωλητή συσκευασµένου προϊόντος, ο εργολάβος προκάλεσε αυτός ο ίδιος τις πραγµατικές ελλείψεις του προϊόντος και είναι υποχρεω- µένος τουλάχιστον να τις γνωρίζει. ββ. Αναφορικά µε την ευθύνη για συνοµολογηµένες ιδιότητες: Για τους λόγους που καταδεικνύονται παρακάτω (β), ο θεσµός της εγγύησης της ΑΚ 559 είναι από 9. Βλ. π.χ. ΕφΑθ 8412/1991 Ελ νη 33, 1497, ΕφΑθ 6979/1984 ΑρχΝ 35, 675, ΜονΠρωτΘεσ 18069/1994 Αρµ 49, 761 (όχι απόλυτος αποκλεισµός, ΕιρΚαστοριάς 156/1987 ΑρχΝ 39, 531). 10. ΑΠ 55/2000 ΕΕΝ 68, 730. ΑΠ 551/2000 Ελ νη 41, /07/05 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

5 Τεύχος Τα όρια του πεδίου εφαρµογής της µεταρρύθµισης Digesta την ίδια του τη φύση εφαρµόσιµος και επί της συµβάσεως έργου σχετικά µε τις συνοµολογούµενες προδιαγραφές του έργου (βλ. και ΑΚ 361). Μολαταύτα πρόβλεψη υποκειµενικής και όχι αντικειµενικής ευθύνης του εργολάβου για την έλλειψη τέτοιων εγγυηµένων ιδιοτήτων σε αντίθεση µε την αντικειµενική ευθύνη του πωλητή δικαιολογείται κατ αρχήν, στο µέτρο που στην πώληση η έλλειψη των συνοµολογηµένων ιδιοτήτων θα παρουσιάζεται ως αρχική (ΑΚ 543), σε αντίθεση µε τη µίσθωση έργου, όπου η έλλειψη θα εµφανίζεται εκ των υστέρων, οπότε η ρύθµιση της ΑΚ 689 ταυτίζεται κατ ουσίαν µε την ΑΚ 544. Φυσικά τα µέρη δεν θα εµποδίζονται να συµφωνήσουν αντικειµενική ευθύνη του εργολάβου και για επιγενόµενες ελλείψεις (όπως και του πωλητή). Ενόψει των σκέψεων αυτών θα πρέπει να γίνει δεκτό µε αναλογία δικαίου ή µε ερµηνεία της σχετικής συµφωνίας σύµφωνα µε ΑΚ ότι τέτοια ρητή συµφωνία θα περιττεύει για τη θεµελίωση αντικειµενικής ευθύνης του εργολάβου για έλλειψη συνοµολογηµένων ιδιοτήτων, εφόσον το αίτιο της έλλειψης προϋφίστατο της καταρτίσεως της συµβάσεως, διαφορετικά δεν θα επρόκειτο µόνον για κραυγαλέα ανισότητα, αλλά και για αδικαιολόγητη (και άνιση) προσβολή της ιδιωτικής αυτονοµίας των µερών προς συνοµολόγηση εγγύησης (Σ 4 παρ.1). γγ. Αναφορικά µε τις προϋποθέσεις της απαλλαγής του προµηθευτή από τον πελάτη του (έγκριση - ανεπιφύλακτη αποδοχή): Από την ίδια πιο πάνω σκοπιά της ισότητας όµοια αδικαιολόγητη είναι κατά ΑΚ 692 και η αποστέρηση του εγκρίναντος ελαττωµατικό έργο εργοδότη καταναλωτή από τα δικαιώµατά του, ακόµη και αν αυτός αγνοούσε τα ελαττώµατα 12, σε αντίθεση προς τις κατά ΑΚ 545, 581 προνο- µιακότερη θέση του αγοραστή ή του µισθωτή, που µόνον εν γνώσει τους απεµπολούνται τα δικαιώµατά τους. δδ. Αναφορικά µε το διαφορετικό µέτρο συνυπαιτιότητας του πελάτη: Το ίδιο ι- σχύει και για την κατά ΑΚ προνοµιακή θέση του βαρέως συναµελούς (συνυπαιτίου) περί το ελάττωµα αγοραστή έναντι της αδικαιολόγητα πλέον µειονεκτικότερης θέσης του µισθωτή και της ακόµη µειονεκτικότερης του εργοδότη σύµφωνα µε τις ΑΚ 580 και 691 (ακόµη και για ελαφρά αµέλεια), διατάξεων αντίστοιχων προς το παλαιότερο ΑΚ 537, µη εναρµονιζόµενων πλέον προς το νέο ΑΚ 537 1, ήτοι επιγενόµενων ακουσίων ατελειών στο νοµοθετικό «σχέδιο» (συγκεκαλυµµένων κενών) 13. εε. Αναφορικά µε το διαφορετικό χρόνο παραγραφής στην προµήθεια κινητών: Οµοίως προβληµατική η κατά ΑΚ 554 διετής ευθύνη του συνήθως αγνοούντος την έλλειψη λιανοπωλητή συσκευασµένου κινητού και όχι και του κατασκευαστή 11. Βλ. Οµοίως και παρακάτω β.ββ.inf. 12. Πολλώ µάλλον ενόψει της ακραίας θέσης της νοµολογίας, που ταυτίζει την παραλαβή µε την έγκριση. 13. Βλ. οµοίως παρακάτω β.ββ.inf.

6 394 Digesta 2003 Κωνσταντίνος Ν. Χριστοδούλου Τεύχος του (ΑΚ 693) ή πολλώ µάλλον κατ ΑΚ 560 επιµήκυνση της προθεσµίας της αναγωγικής ευθύνης του χονδρεµπόρου και όχι και του κατασκευαστή του προϊόντος. Η διαφορά αυτή τετραπλασιασµός της προθεσµίας ευθύνης, από έξι µήνες σε δύο χρόνια, αν και κραυγαλεότερη από τις άλλες, είναι µολαταύτα δυσκολότερα ανατρέψιµη µε τελολογική συστολή, ενόψει της αναγκαίας για το δίκαιο της παραγραφής βεβαιότητας δικαίου. στστ. Αναφορικά µε την προστασία του καταναλωτή απέναντι σε άλλους προµηθευτές (εκτός από τον πωλητή): Ακόµη όµοια αδικαιολόγητη η κατ άρθρ. 5 ν. 2251/ 1994 απαγόρευση απαλλακτικών ρητρών µόνον υπέρ του ελαφρώς αµελούς επαγγελµατία πωλητή και όχι και υπέρ του ελαφρώς αµελούς επαγγελµατία εργολάβου ή εκµισθωτή. ζζ. Οµοίως ατέλεια στο νοµοθετικό σχέδιο συνιστά ο περιορισµός της κατά νο- µοθετική παραποµπή (ΑΚ 562) αναλογικής εφαρµογής της ευθύνης του πωλητή για πραγµατικές ελλείψεις µόνο στις συµβάσεις προµήθειας δικαιωµάτων («εκποιήσεις επ ανταλλάγµατι»). Αιτία του σφάλµατος είναι η µηχανιστική επανάληψη της διατυπώσεως της ΑΚ 520, µολονότι η τελευταία ως ρυθµιστική της ευθύνης για νο- µικά ελαττώµατα µόνο επί συµβάσεων για µεταβίβαση δικαιωµάτων θα µπορούσε να εφαρµοσθεί, περιορισµός που δεν ισχύει βέβαια προκειµένου για την ευθύνη από πραγµατικές ελλείψεις 14. β. Από την εγγύηση στην πώληση στη (γενική) εγγύηση των ΑΚ 847 επ.: Στο ίδιο πλαίσιο χαρακτηριστικός είναι ο αµφίδροµος τρόπος µε τον οποίο διαλέγεται (επηρεάζεται και επηρεάζει) η εγγύηση της ΑΚ 559 προς την εγγύηση της ΑΚ 847. Μετά τη νοµοθετική θέσπιση υποχρέωσης του πωλητή να παραδώσει πράγµα απαλλαγµένο πραγµατικών ελαττωµάτων, η εγγύηση στην πώληση αποτελεί κι αυτή συνοµολόγηση οφειλής προς διασφάλιση της εκπλήρωσης µιας προϋφιστάµενης υποχρέωσης (ανταπόκρισης στη σύµβαση) 15. Έτσι υπόκειται στο ίδιο αναγκαστικό δίκαιο µε αυτήν (π.χ. σε έγγραφο τύπο ΑΚ 849α αναπληρούµενο µε την εκπλήρωση ΑΚ 849β 16 ) εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά (π.χ. ως προς τη δυνατότητα µηχανικής υπογραφής, όπως συµβαίνει προκει- µένου για τις διαφηµίσεις κατά ΑΚ ), ενώ η ευθύνη του εγγυωµένου µπορεί να υποβληθεί σε εκ των προτέρων συµβατικούς περιορισµούς (π.χ. χρονικούς ΑΚ 866, ποσοτικούς) ακόµη και πέρα από τα όρια της ΑΚ 332 και 334 2, πράγµα που δεν ισχύει φυσικά για τις υπόλοιπες υποσχέσεις. 14. Υπό την έποψη αυτή φαίνεται σήµερα πλέον αδικαιολόγητα επιφυλακτική η περιορισµένη α- ναλογική επέκταση της ΑΚ 562 από την κρατούσα γνώµη (Γαζής, ΕρµΑΚ 562 αρ 2-5, Κρητικός, σε Γεωργιάδη - Σταθόπουλου ΑΚ 562 αρ. 1-2). 15. Βλ. Παπανικολάου/Χριστοδούλου, Το νέο δίκαιο της ευθύνης του πωλητή, αρ Βλ. Παπανικολάου/Χριστοδούλου, ό.π. αρ Βλ. Παπανικολάου/Χριστοδούλου, ό.π. 01/07/05 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

7 Τεύχος Τα όρια του πεδίου εφαρµογής της µεταρρύθµισης Digesta Από την άλλη πλευρά γεννάται εύλογα το ερώτηµα αν τον ενδοτικό δίκαιο των ΑΚ είναι εν αµφιβολία εφαρµόσιµο και εδώ, δηλ. αν η εγγύηση της ΑΚ 559 είναι το ίδιο αιτιώδης όσο και αυτή της ΑΚ 847. Εξαρτάται και στην πώληση η εγγύηση τόσο πολύ από την αιτία της το εξασφαλιζόµενο χρέος, ώστε να παρέπεται (κατά κύρος ΑΚ 850, 853) και να έπεται (κατ εκπλήρωση αρχή της επικουρικότητας ένσταση διζήσεως ΑΚ 855) αυτού; Φυσικά η απάντηση στο ερώτηµα δεν µπορεί παρά να δίδεται κάθε φορά in concreto. Γενικά φυσικά η εγγύηση είναι ως υποσχετική δικαιοπραξία κατ αρχήν αιτιώδης (ΑΚ 873 e contr.) µε την έννοια ότι για το κύρος της προϋποτίθεται αγοραπωλησία. Όµως η εξάρτησή της από τους συγκεκριµένους όρους της αγοραπωλησίας π.χ. χρόνο µετάθεσης του κινδύνου ως χρόνο ευθύνης, συµβατικές προδιαγραφές του πωληθέντος κ.ά. υποχωρεί εφόσον τα ζητήµατα αυτά έχουν ρητώς και ειδικώς ρυθµισθεί στο σώµα της π.χ. µε καθιέρωση ειδικής προθεσµίας ευθύνης (εγγυητικής προθεσµίας ΑΚ 556), µε τη συνοµολόγηση συγκεκριµένων (συνοµολογουµένων) ιδιοτήτων του πράγµατος και την καθιέρωση συγκεκριµένων συνεπειών της έλλειψής τους (συνήθως υποχρέωση διόρθωσης και άµεσης προσωρινής µέχρι τη διόρθωση ή οριστικής αντικατάστασης, σπανιότερα δε: αποζηµίωσης), χωρίς αναφορά στις αντίστοιχες ρυθµίσεις της αγοραπωλησίας (ΑΚ 873 βλ. και 850β) 18. Ο όλος προβληµατισµός δεν αναιρεί βέβαια λογικά την υπαγωγή της εγγύησης της ΑΚ 559 στην έννοια της κατ ΑΚ 847 εγγύησης, αφού κάτι τέτοιο και λογικά πρωθύστερο θα ήταν και θα συνεπαγόταν κατ αποτέλεσµα την αδυναµία εφαρµογής της ΑΚ 847 επί µη χρηµατικών οφειλών, µολονότι ο νόµος δεν διακρίνει. Πράγµατι τι νόηµα θα µπορούσε να έχει η εξασφάλιση οποιασδήποτε µη χρηµατικής απαίτησης µε προσωπική ασφάλεια, παρά µιας «εγγύησης» σαν αυτήν που περιγράφεται στην ΑΚ ; Μολαταύτα παρέχει σε κάθε περίπτωση το έναυσµα για τις ακόλουθες πολυεπίπεδες για τη µεθοδολογία του αστικού δικαίου σκέψεις προς την κατεύθυνση της αµφίδροµης αλληλεπίδρασης ανάµεσα στους δύο θεσµούς: αα. Στο επίπεδο της ερµηνείας των συµβάσεων η εγγύηση του κατασκευαστή ως η συνηθέστερη µορφή (Typus 20 ) του πραγµατικού της ΑΚ 559 στοχεύει εµπορικά στη µεγαλύτερη δυνατή αύξηση της αξιοπιστίας και της κυκλοφορίας του προϊόντος του σαν τέτοιου, δηλ. ως εκ της προελεύσεώς του από τον συγκεκριµένο οίκο, ανεξάρτητα από το πρόσωπο του συγκεκριµένου λιανοπωλητή. Είναι προφανές ότι ένας τέτοιος σκοπός βραχυκυκλώνεται και µένει χωρίς πρακτικό αντίκρυσµα, όταν 18. Βλ. Παπανικολάου/Χριστοδούλου, ό.π. αρ Ότι ως εκ τούτου ο θεσµός της εγγύησης της ΑΚ 559 είναι από την ίδια του τη φύση εφαρµόσιµος και επί της συµβάσεως έργου σχετικά µε τις συνοµολογούµενες προδιαγραφές του έργου βλ. αναλυτικότερα παραπάνω (α. ββ.). 20. Για την έννοιά του και την τυπολογική ανάλυση βλ. α.ά. Larenz/Canaris, MethL, σελ. 36 επ., Παπανικολάου, Μεθοδολογία του Ιδιωτικού ικαίου και ερµηνεία των ικαιοπραξιών, αρ. 137.

8 396 Digesta 2003 Κωνσταντίνος Ν. Χριστοδούλου Τεύχος το κύρος και η έκταση της εγγύησης εξαρτάται συνεχώς από τη σχέση µε τον τελικό πωλητή στο πλαίσιο των ΑΚ 850α, 851 και 853, πολλώ δε µάλλον όταν ο καταναλωτής θα πρέπει να αναλάβει προηγουµένως το εγχείρηµα να εναγάγει τον λιανέµπορο και µάλιστα να περιµένει την έκβαση της αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον του στο πλαίσιο της ΑΚ 855. Έτσι είναι σαφές γιατί ερµηνευόµενη η εγγύηση του παραγωγού κατά την αντίληψη των συναλλαγών αποκλείει σιωπηρά την εφαρµογή των ΑΚ 853 και 855 επ., αρκούµενη από τη σκοπιά της αρχής του παρεποµένου απλώς στην προϋπόθεση της προηγούµενης υποστατής πώλησης (ως κλάσµατος των ΑΚ 851α και 853) Η εγγύηση αυτή δεν αποτελεί σε τελική ανάλυση παρά ένα ακόµη προϊόν του κατασκευαστή που κυκλοφορεί διαµέσου των εκάστοτε λιανοπωλητών χωρίς αυτοί να µπορούν να επέµβουν σ αυτό (όπως και στα συσκευασµένα προϊόντα που πωλούν). Το ίδιο όµως συµβαίνει και στην εγγύηση της ΑΚ 847, όταν αυτή παρέχεται ως εγγυητική επιστολή 21. Κι εδώ η εγγύηση δεν αποτελεί παρά εµπορικό προϊόν της τράπεζας µε αυξηµένη δυνατότητα κυκλοφορίας, προοριζόµενο να προσδώσει αξιοπιστία, αγαθό αυθύπαρκτο απέναντι στις σχέσεις των µερών. Αντιστρόφως, όταν τρίτος εγγυώµενος τις προδιαγραφές του πωλουµένου δεν είναι ο κατασκευαστής, αλλά κατ ασυνήθη συγκυρία ένας ιδιώτης π.χ. συγγενής του πωλητή, ο δε αγοραστής δεν είναι καταναλωτής τότε το ενδοτικό δίκαιο των ΑΚ 847 επ. είναι οπωσδήποτε εν αµφιβολία εφαρµοστέο, καθώς είναι εύλογο µια τέτοια διαβεβαίωση να είναι και παρεπόµενη και επικουρική, παρεχόµενη µόνον ως πρόσθετη εξασφάλιση του αγοραστή για την περίπτωση που ο πωλητής α- ποδειχθεί αφερέγγυος. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει δεκτό και όταν την αξία ή τις ιδιότητες µιας πωλουµένης επιχείρησης τις εγγυάται προς την αγοράστρια εταιρία η µητρική εταιρία της πωλήτριας. Κι εδώ σκοπός της εγγύησης είναι να αυξηθεί η έναντι της αγοράστριας υπέγγυα περιουσία για την περίπτωση ανώµαλης εξέλιξης της σχέσης της µε την πωλήτρια κι όχι βέβαια η άµεση εξυπηρέτηση του αγοραστή µετά την πώληση µε διόρθωση, αντικατάσταση κ.λπ. ββ. Στο επίπεδο της ιστορικής ερµηνείας: Αυτές οι περιπτώσεις µη επαγγελµατικής χαριστικής εγγύησης στην πώληση είναι όντως λιγοστές στην πράξη, σχεδόν εξίσου όµως λιγοστές όπως πλέον και η µη τραπεζική εγγύηση. Έτσι στο επίπεδο της ιστορικής ερµηνείας παρατηρείται εποµένως ότι, αν ο νοµοθέτης των ΑΚ 847 επ. είχε προ οφθαλµών ως ρυθµιστέο τύπο την τραπεζική εγγύηση φαινόµενο λιγότερο διαδεδοµένο εκείνον τον καιρό απ ό,τι σήµερα, θα εκκινούσε, ενόψει των συνηθειών των συναλλαγών, από ρυθµιστικό µοντέλο αντίθετο προς αυτό της αιτιώδους εγγύησης των ΑΚ 847. Τούτο, καθώς είναι εύλογη η επίταση της ευθύνης 21. Ότι η εγγυητική επιστολή συνιστά (αναιτιώδη) εγγύηση µε την έννοια της ΑΚ 847 όπου ο εγγυητής παραιτείται από όλες τις σχετικές ενστάσεις βλ. ΑΠ 653/73 ΝοΒ 22, 50 επ. 01/07/05 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

9 Τεύχος Τα όρια του πεδίου εφαρµογής της µεταρρύθµισης Digesta του έµπειρου επαγγελµατία εγγυητή (τ.ε. του εξ επαχθούς αιτίας και κατά συνήθεια παρέχοντος εγγυήσεις) σε σχέση µε του απλού ιδιώτη. Με λίγα λόγια η διαφορά ανάµεσα στις ρυθµίσεις των ΑΚ 847 επ. και 556, 559 και η συνακόλουθη ως εκ τούτου όχι πλήρης εφαρµοσιµότητα των µεν στις δε, ήτοι του ενδοτικού δικαίου της εγγύησης στην εγγύηση του κατασκευαστή στην πώληση δεν οφείλεται σε κάποια εννοιολογική διαφορά ανάµεσα στους θεσµούς, αλλά σε ένα οφειλόµενο στην τότε άγνωστη µεταγενέστερη µεταβολή της οικονοµικής πραγµατικότητας επιγενόµενο ακούσιο συγκεκαλυµµένο νοµοθετικό κενό µε την έννοια της ατέλειας στο νοµοθετικό σχέδιο: το ότι ο νοµοθέτης της ΑΚ 847 εκκινεί από το τότε συνήθως συµβαίνον πρότυπο του χαριστικώς και µη επαγγελµατικώς δρώντος εγγυητή, ενώ σήµερα η αντικειµενική ερµηνεία της ΑΚ 559 (µολονότι το γράµµα του νόµου σιωπά και δεν διακρίνει) ανάγει ως βασικό ρυθµιστέο τύπο εγγυωµένου τον κατασκευαστή παραγωγό. Το κενό του ενδοτικού δικαίου δεν είναι όµως ανάγκη να πληρωθεί µε αναλογία (praeter legem ερµηνεία) νόµου, αφού αρκεί προς τούτο η δυνάµει των συναλλακτικών ηθών αντικειµενική ερµηνεία της συµβάσεως (ΑΚ 200), που διορθώνει το ενδοτικό δίκαιο. γγ. Στο επίπεδο του αστικού δόγµατος: Αναιτιώδης η επαγγελµατικώς παρεχόµενη προσωπική ασφάλεια: Σε κάθε περίπτωση η δογµατική σηµασία της παραπάνω διαπιστώσεως είναι προφανής: Ενόψει των παραπάνω ο ερµηνευτής θα πρέπει να δέχεται κατ αρχήν ως αναιτιώδη (ή έστω αναιτιωδέστερη) την προσωπική ασφάλεια που παρέχεται στον καταναλωτή από επαγγελµατία ειδικευµένο προς τούτο και ως αιτιώδη την προσωπική ασφάλεια που παρέχεται από ιδιώτη, πολλώ µάλλον την παρεχόµενη χαριστικώς. Το φαινόµενο δεν είναι άγνωστο στο κλασικό αστικό δίκαιο: Ο βαθµός της εξάρτησης του κύρους µιας δικαιοπραξίας από την αιτία της εξαρτάται από το ποιόν αυτής της ίδιας της αιτίας της. Βλ. π.χ. τις αφηρηµένες α- ναγνωρίσεις οφειλών από παίγνιο ή στοίχηµα, που αντίθετα και προς τη θέληση των µερών τους εξακολουθούν να συνεπάγονται την ατέλεια των γεννωµένων εξ αυτών (φυσικών) ενοχών (ακόµη κι αν καταρτίσθηκε εν γνώσει της ατέλειας της αιτίας τους), σε αντίθεση προς την αφηρηµένη αναγνώριση παραγεγραµµένων ο- φειλών, που γεννά πλήρως αγώγιµα χρέη (ακόµη κι αν καταρτίσθηκε εν αγνοία της παραγραφής). Γενικότερα από την επιγενόµενη ακούσια ατέλεια στο νοµοθετικό σχεδιασµό της ρύθµισης της εγγύησης από τη σκοπιά του αιτιώδους αυτής µπορεί πράγµατι να αποκαλυφθεί το δογµατικό και συστηµατικό βάθος της σηµασίας της πρόσφατης δο- µικής διαίρεσης του ιδιωτικού δικαίου σε δίκαιο προστασίας του καταναλωτή και µη: Μέχρι το ν. 3043/02 η διάκριση γινόταν αντιληπτή στην ελληνική έννοµη τάξη ως συστηµατική κατάταξη των σχετικών ρυθµίσεων σε διαφορετικό νοµοθέτηµα: στο ν. 2251/1994 (και άλλους ειδικούς νόµους) ή στον ΑΚ. Μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε στον ΑΚ ο ν. 3043/2002 ως προς τις απαλλακτικές ρήτρες χωρίς δια-

10 398 Digesta 2003 Κωνσταντίνος Ν. Χριστοδούλου Τεύχος πραγµάτευση, ως προς την µετάθεση του χρόνου έναρξης της παραγραφής των δικαιωµάτων του αγοραστή λόγω µεταπώλησης, ως προς τη δεσµευτικότητα της διαφήµισης και ως προς το αιτιώδες της εγγύησης η ερµηνευτική διαφοροποίηση του δικαίου των συµβάσεων σε καταναλωτικές και µη φαίνεται να υπεισέρχεται και στο σώµα των ρυθµίσεων του ΑΚ. Πράγµατι, όπως ήδη δείχθηκε προκειµένου για την εγγύηση, µολονότι ο νόµος δεν διακρίνει, οι παραπάνω νέες ρυθµίσεις δεν δικαιολογούνται (εξίσου τουλάχιστον) όταν δεν πρόκειται για καταναλωτική σύµβαση. εδοµένου µάλιστα ότι το αιτιώδες της εγγύησης υπόκειται σε διαβαθµίσεις (εξάρτηση από την υπόσταση, το κύρος, την ακυρωσία, την ευδοκίµηση της εκτέλεσης της κύριας σύµβασης, δυνατότητα προβολής ενστάσεων απ αυτήν κ.λπ.) θα µπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι η διαφοροποίηση του αιτιώδους της εγγύησης τρίτου ανάλογα µε το αν αυτή δίδεται από επαγγελµατία προς καταναλωτή είναι σε τελευταία ανάλυση κινητή 22 : Έτσι είναι εν αµφιβολία εύλογο να ευθύνεται η τράπεζα ή ο κατασκευαστής απέναντι στον καταναλωτή, ακόµη κι αν η κύρια οφειλή είναι άκυρη ή ακυρώσιµη, πράγµα που πιθανότατα δεν θα ισχύει όταν ο αγοραστής είναι έµπορος, αφού τότε ο ίδιος δεν θα δεσµεύεται να την προωθήσει περαιτέρω στους καταναλωτές, πολλώ µάλλον καθώς είναι πιθανόν η εγγύηση να µην απευθύνεται καν σ αυτόν, αλλά στον καταναλωτή. Στην περίπτωση πάντως που η κύρια οφειλή είναι έγκυρη ο µη καταναλωτής αγοραστής δεν θα βαρύνεται να στραφεί πρώτα κατά του αµέσου πωλητή του, αφού στόχος και αυτής της εγγύησης παραµένει η αύξηση της αξιοπιστίας του προϊόντος καθ εαυτό, άσχετα από το πρόσωπο του εµπόρου που το διακινεί. Τουναντίον αυτός που εγγυάται λόγω των προσωπικών του δεσµών µε τον υ- πέρ ου (συγγενικών ή εταιρικών) δεν στοχεύει στην εµπορική ενίσχυση του αντικειµένου της κύριας οφειλής (του πωληθέντος ή των υπηρεσιών επί εγγύησης υ- πέρ εργολάβου, πράγµατος κ.λπ.), αλλά µόνον στην συµπλήρωση της ελλείπουσας φερεγγυότητας του υπέρ ου, οπότε στην περίπτωση αυτή θα είναι οπωσδήποτε εύλογο να ευθύνεται ο εγγυητής µόνον όταν ο υπέρ ου αποδειχθεί αφερέγγυος, προτείνοντας µέχρι τότε την ένσταση της δίζησης. Τέτοιος σκοπός του εγγυητή θα πιθανολογείται περισσότερο από τον χαριστικό παρά από τον εταιρικό χαρακτήρα της σχέσης του προς τον υπέρ ου. 2. Από το ειδικό στο γενικό ενοχικό δίκαιο Εξάλλου δεν σπανίζουν διατάξεις του νέου (αλλά και του παλαιότερου) δικαίου της πώλησης, που απηχώντας γενικότερο πνεύµα, το γενικότερο νοµοθετικό σχέδιο, είναι µε την έννοια αυτή εφαρµοστέες (ή έστω στο µέτρο αυτό ληπτέες υπ όψιν) και στα κενά του συνόλου του ενοχικού δικαίου, όπως π.χ. η ΑΚ 540 σε συνδ. µε 22. Με την έννοια του Wilburg, Entwicklung eines beweglichen Systems im bϋrgerlichen Recht, /07/05 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

11 Τεύχος Τα όρια του πεδίου εφαρµογής της µεταρρύθµισης Digesta (και 546) για την ευθύνη του πωλητή σε αντικατάσταση ή υπαναχώρηση λόγω καθυστέρησης στη διόρθωση του ελαττώµατος, ανεξάρτητα από υπαιτιότητά του. Με την ίδια πιο πάνω λογική είναι αναλογικά πληρωτέο το κενό του γενικού ενοχικού δικαίου αναφορικά µε την ανυπαίτια (απλή) καθυστέρηση στις αµφοτεροβαρείς συµβάσεις σύµφωνα µε τις ΑΚ 383, 385: Κι εδώ ο δανειστής θα δικαιούται µεν να υπαναχωρήσει άµεσα, αν εξέλιπε το συµφέρον του να αναµείνει τη συµµόρφωση του οφειλέτη προς το πρωτογενές χρέος, διαφορετικά θα πρέπει να του τάξει µια εύλογη προθεσµία συµµόρφωσης. IV. Συµπεράσµατα 1. Η διάκριση σε γενικό και ενοχικό δίκαιο Γενικότερα αναφορικά µε τη διάκριση γενικού και ειδικού ενοχικού δικαίου θα αξίζει να αναφερθούν τα εξής: Η διάκριση γενικού και ειδικού ενοχικού δικαίου διακυβεύεται από την κατά βάσιν οµοιόµορφη ευθύνη για πραγµατικά ελαττώµατα στις επαχθείς επώνυµες συµβάσεις και την συνεπαγόµενη praeter legem διορθωτική ερµηνεία ανοµοιόµορφη ευθύνη για πραγµατικά ελαττώµατα στις χαριστικές 23, από την κατάστρωση στο ειδικό µέρος του ενοχικού του ΑΚ θεσµών γενικότερης θεµελιώδους δογµατικής σηµασίας (όπως οι αδικοπραξίες, ο αδικαιολόγητος πλουτισµός και η διοίκηση αλλοτρίων), αλλά και από τη συνεχή εισαγωγή άλλων µε ειδικά (αλλά θεµελιώδη) νοµοθετήµατα. Πράγµατι στο επίπεδο της ενδοσυµβατικής ευθύνης η διάκριση σχετικοποιείται από τη την σχεδόν οµοιόµορφη ειδική ευθύνη για νοµικά και πραγµατικά ελαττώ- µατα στις επιµέρους επώνυµες συµβάσεις του ΑΚ και πολλώ µάλλον την εν αµφιβολία συµπληρωτική εφαρµογή των ρυθµίσεων τις ευθύνης του πωλητή στις ανώνυµες ανταλλακτικές συµβάσεις σύµφωνα µε τη κατά ρητή νοµοθετική παραποµπή (ΑΚ ) και την ως εκ τούτου κατ ουσίαν εξάντληση του ρυθµιστικού κενού αναφορικά µε την πληµµελή εκπλήρωση στις γενικές ΑΚ 335 επ. και 380 επ. Άλλωστε ήδη στο πλαίσιο του γενικού ενοχικού εξετάζονται οι διακρίσεις των ενοχών κατά τον γενεσιουργό τους λόγο 25, όπου συνήθως συµπεριλαµβάνονται και συνεξετάζονται πολύ ορθά και πειστικά θεσµοί καταστρωµένοι από τον ιστορικό νοµοθέτη στην ύλη του ειδικού ενοχικού δικαίου, όπως οι ex lege ενοχές από 23. Βλ. παραπάνω υποσ Βλ. και την ΑΚ 420 που όµως παραγνωρίζει το ενδεχόµενο δόσης αντί καταβολής χρέους από χαριστική αιτία και ως εκ τούτου θα υπόκειται σε αντίστοιχη τελολογική συστολή, λύση που µπορεί να επιτευχθεί και µε την προβολή της ένστασης του αδικαιολόγητου πλουτισµού κατά του δανειστή που επικαλείται δικαιώµατα από ελλείψεις του αντί καταβολής δοθέντος, µολονότι η αιτία του χρέους δεν θα δικαιολογούσε τέτοια ευθύνη του οφειλέτη για ελλείψεις της πρωτογενώς οφειλόµενης παροχής (π.χ. δυνάµει της ΑΚ 499 ή της ΑΚ 467). 25. Βλ. π.χ. α.ά. Σταθόπουλο, ΓενΕν γ εκδ., Κεφ. Γ, σ

12 400 Digesta 2003 Κωνσταντίνος Ν. Χριστοδούλου Τεύχος αδικοπραξία και αδικαιολόγητο πλουτισµό, αλλά και η διοίκηση αλλοτρίων. Μια τέτοια υπαγωγή φαίνεται και εύστοχη και πειστική, πολλώ µάλλον αν σκεφθεί κανείς τη γενικότερη σηµασία των θεσµών αυτών για το δίκαιο της αστικής ευθύνης, αλλά και ως υποκαταστάτων της σύµβασης (π.χ. καθώς µε τη διοίκηση αλλοτρίων ιδρύεται ενοχική σχέση και ενδοσυµβατική ευθύνη χωρίς προηγούµενη κατάρτιση σύµβασης, από µόνην την πραγµατική επαφή του ενός µέρος προς τις υποθέσεις του άλλου). Εξάλλου η διάκριση σε γενικό και ειδικό ενοχικό σχετικοποιείται ολότελα, αν αναλογισθεί κανείς πρώτ απ όλα ότι ο αριθµός των επωνύµων συµβάσεων µεταβάλλεται εξ ορισµού συνεχώς µε πρωτοβουλία του κοινού νοµοθέτη, ακόµη και πέρα από τον αστικό κώδικα, µε αποτέλεσµα να φαίνεται δύσκολη η δηµιουργία µιας σταθερής δογµατικής σπονδυλικής στήλης για το ειδικό ενοχικό δίκαιο. Έτσι κάλλιστα µπορούν να υπαχθούν στις επώνυµες αστικές συµβάσεις και συµβάσεις που ρυθµίζονται µε ειδικά νοµοθετήµατα, όπως το time-sharing, το leasing, το forfaiting και το factoring. Ο αστικός χαρακτήρας και η (όχι µόνον ως εκ τούτου) γενικότερη δογ- µατική σηµασία των συµβάσεων αυτών αποτελεί πλέον αναµφισβήτητο κοινό τόπο 26. Σε τελευταία ανάλυση αξίζει να διερωτηθεί κανείς αν η διάκριση ειδικού και γενικού ενοχικού θα παρέµενε το ίδιο λειτουργική και χρήσιµη, αν ο νοµοθέτης του ΑΚ επέλεγε να παραθέσει τις ρυθµίσεις του µε διαφορετική σειρά. Γι αυτό άλλωστε και η σχετική συστηµατική διάκριση ελλείπει από άλλες έννοµες τάξεις, όπως η αγγλική και η γαλλική, µολονότι αυτές δεν αγνοούν φυσικά καµιά από τις επώνυ- µες ενοχικές συµβάσεις του ΑΚ. Ενόψει όλων των παραπάνω σκέψεων, δεν θα ή- ταν υπερβολική η θέση ότι η διάκριση δικαιολογείται λιγότερο από αξιολογικούς λόγους ουσίας αναγόµενους στο γενικότερο δογµατικό σύστηµα του ΑΚ και περισσότερο από παιδαγωγικούς - πρακτικούς λόγους, τ.ε. από την ανάγκη σταδιακής τιθάσευσης της απέραντης (λόγω της συµβατικής ελευθερίας) συναλλακτικής ποικιλίας, καθώς και µιας αντίστοιχα απέραντης νοµοθετικής περιπτωσιολογικής ύλης. 2. Πρακτικά προβλήµατα στο δίκαιο των µικτών συµβάσεων 26. Γι αυτό άλλωστε και οι περισσότεροι σύγχρονοι αστικολόγοι ασχολούνται µ αυτές. Βλ. π.χ. Απ. Γεωργιάδη, στις Νέες µορφές συµβάσεων της σύγχρονης οικονοµίας passim. Π. Αγαλλοπούλου, Βασικές Έννοιες Αστικού ικαίου, σελ Η (συνήθης) εµπορικότητα των συµβάσεων αυτών είναι είτε παράγωγη εξ υποκειµένου (στο µέτρο που θα πρέπει να καταρτίζονται από ΑΕ) και άρα σαν τέτοια εξωγενής και άσχετη προς την ίδια τη φύση τους, κατά τα λοιπά δε τ.ε.: νοούµενη ως πρωτότυπη είτε συγκυριακή [π.χ. προκειµένου για το factoring (ως καταπιστευτικής µεταβίβασης ή εξουσιοδότησης προς είσπραξη απαίτησης) µόνον αν τυχαίνει να έχει ως αιτία τη διαχείριση και όχι την εξασφάλιση του factor (οπότε θα αποτελεί απλώς µια ακόµη µορφή εµπράγµατης ασφάλειας) πράγµα που ισχύει πολλώ µάλλον για το leasing], είτε αδύνατη (προκειµένου για το time sharing, αφού η κατ επάγγελµα από ιδιώτες εµπορία του χρονοµεριδίου απαγορεύεται, αφορά δε εµπραγµατωµένο δικαίωµα = right in rem scriptum επί ακινήτου). 01/07/05 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

13 Τεύχος Τα όρια του πεδίου εφαρµογής της µεταρρύθµισης Digesta Οι πιο πάνω (ΙΙΙ.1.α.αα-στστ) επισηµαινόµενες ανισότητες ιδίως σε ζητήµατα αναγκαστικού δικαίου (π.χ. παραγραφή, απαλλακτικές ρήτρες) θα µπορούσαν, στο µέτρο που δεν παρακάµπτονται ερµηνευτικά, να µετατρέψουν τον τόσο διαδεδοµένο στην πράξη θεσµό των µικτών συµβάσεων (π.χ. προµήθειας δικτύου και λογισµικού κ.λπ.) σε τεχνική καταστρατήγησης (τ.ε. υποβολιµιαίας «µετονοµασίας» του κάθε είδους δικαιοπραξίας) και τελικώς ανασφάλειας δικαίου, αφού ο χαρακτηρισµός δεν θα απέκειτο στη βούληση των µερών, αλλά στην απρόβλεπτη από αυτά κρίση του δικαστή, ο οποίος όµως αναπόφευκτα θα κληθεί να την ελέγξει τόσο συµπληρωτικώς διαµέσου της ερµηνείας της σύµβασης σύµφωνα µε ΑΚ 200, όσο και διορθωτικώς δυνάµει των ΑΚ 288, 281, Σ Ήδη αναφέρθηκε εξάλλου, ότι οι παραπάνω αντινοµίες δυσχερώς συµβιβάζονται µε τις αρχές της ισότητας και της προστασίας του καταναλωτή (Σ 4 1 και ΣυνθΕΚ 153). 3. Νοµοθέτης ή δικαστής (ευρωπαίος ή εθνικός); Για όλους τους παραπάνω λόγους γίνεται φανερό ότι το ελληνικό ενοχικό δίκαιο θα πρέπει να καταστεί οµοιογενέστερο. Στην πραγµατικότητα είναι φανερό ότι το νοµοθετικό σχέδιο άλλαξε, αλλά αυτή η αλλαγή του δεν ολοκληρώθηκε. Η ηµιτέλεια/ατέλεια του σηµερινού νοµοθετικού σχεδίου δεν αποκλείεται να οδηγήσει τον ερµηνευτή σε τελολογική συστολή των παλαιότερων σήµερα αντινοµουσών διατάξεων και πλήρωση του σχετικού γνήσιου επιγενόµενου συγκεκαλυµµένου κενού από το νέο δίκαιο της πώλησης, όπως επιτάσσει η ΑΚ 562. Άλλωστε πολλές ειδικές ρυθµίσεις δεν είναι απότοκο ειδικών επιλογών αλλά της αναπόφευκτης περιπτωσιολογικότητας του δικαίου στις πρώτες φάσεις της δηµιουργίας του. Το ανοικτό ερώτηµα είναι πλέον αν ο ερµηνευτής δικαστής θα αναλάβει να ο- λοκληρώσει αυτός το ηµιτελές ακόµη νοµοθετικό σχέδιο ή θα αναµείνει µέχρι να σφραγίσει τη συντέλεσή του ο νοµοθέτης. Για την απάντηση δεν αρκεί η γνώση του αστικού δικαίου και της µεθοδολογίας του, ούτε καν δε µόνης της κοινωνιολογίας του ιδιωτικού δικαίου, αλλ απαιτείται και η συνεκτίµηση συνταγµατικών και πολιτικών παραµέτρων, όπως η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών ενόψει της προοπτικής ενός κράτους δικαστών (βλ. π.χ. ΕΚ), η άρνηση του ευρωπαίου νοµοθέτη να καθιερώσει την ευθύνη των παρεχόντων υπηρεσίες ή η ολοένα συζητούµενη προοπτική ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού Αστικού Κώδικα των Συµβάσεων.

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΕΝΟΧΗ Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΧΗΣ Έννοια. Ενοχή είναι η νομική σχέση μεταξύ δύο προσώπων, του οφειλέτη αφ ενός και του δανειστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 27 Εισαγωγή... 35 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Γενικά... 38 1α. Πράγμα... 42

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Βασίλειος Σταματόπουλος, Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ. Συνάντηση 5 η ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΩΡΕΑ - ΠΩΛΗΣΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ Δωρεά Δωρεά είναι η σύμβαση με την οποία ο δωρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 29 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Έννοια κ.λ.π... 37 2. Σχέση με επιείκεια... 40 3. Σχέση με ηθική... 42 ΠΗΓΕΣ - ΙΣΧΥΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014)

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ζήτημα 1 ο 1) α) Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Β ορθά

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Θέμα: Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661 ΠΡΟΣ: 1 κ. Στέφανο Ντάλλα Ίριδος

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια : ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης Ελαττωµατικότητα /Ασφάλεια Προϊόντων Πεδίο «κρυµµένης» εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή.

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή. ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Μου ετέθη το εξής θέμα: Δημοτική αρχή (δήμαρχος) προτίθεται να προσλάβει ένα νομικό - δικηγόρο σε θέση ειδικού συνεργάτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460734 Ηλεκτρον. /ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση.

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση. Γενικό Ενοχικό Δίκαιο Έκτακτη εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2014 Καθηγήτρια Κ.Δ.Παντελίδου Ζήτημα πρώτο (βαθμοί 6) Ο ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων Α ανέλαβε την υποχρεώση να τοποθετήσει με αμοιβή ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της κλοπής ή απώλειας του μέσου πληρωμών στις σχέσεις τράπεζας και πελάτη 1

Οι επιπτώσεις της κλοπής ή απώλειας του μέσου πληρωμών στις σχέσεις τράπεζας και πελάτη 1 Κωνστ. Ν. Χριστοδούλου Επίκουρος Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Οι επιπτώσεις της κλοπής ή απώλειας του μέσου πληρωμών στις σχέσεις τράπεζας και πελάτη 1 Δεδομένου ότι ο μετερχόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr

e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2009 Αριθ. Πρωτ. : 3009 ΘΕΜΑ: «Αναφορές καταναλωτών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλεγόμενα του συγγραφέα στην α έκδοση... Πρόλογος Μιχ. Π. Σταθόπουλου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλεγόμενα του συγγραφέα στην α έκδοση... Πρόλογος Μιχ. Π. Σταθόπουλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλεγόμενα του συγγραφέα στην β έκδοση... Πρόλογος Μιχ. Π. Σταθόπουλου Προλεγόμενα του συγγραφέα στην α έκδοση... Συντομογραφίες... ΙΧ ΧΙΙΙ XVII Κεφάλαιο Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αντί προλόγου. VII ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΔΩ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 1. Οικονομική ανάπτυξη και εμπράγματη ασφάλεια 3 2. Δυσλειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460734, 210-6460284 Ηλεκτρον. /ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460276 E-mail: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ * Γεώργιος Σαμόλαδος Μ.Δ.Ε Νομικής Σχολής ΔΠΘ - Δικηγόρος

Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ * Γεώργιος Σαμόλαδος Μ.Δ.Ε Νομικής Σχολής ΔΠΘ - Δικηγόρος Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ * Γεώργιος Σαμόλαδος Μ.Δ.Ε Νομικής Σχολής ΔΠΘ - Δικηγόρος Α. Από τη Σύμβαση της Βιέννης στο νέο ελληνικό δίκαιο της πώλησης Ι. Εισαγωγή Αν το δίκαιο των συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ «ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ» ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ) *

ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ «ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ» ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ) * ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ «ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ» ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ) * Νίκος Κ. Σκουλάς ικηγόρος Ηρακλείου Κρήτης 1. Η δυνατότητα ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Περιεχόµενα ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο 1.1. Έννοιες 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο Σελ. 3 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής σύµβασης Σελ. 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3723/2008 * Μιλτ. Σταθόπουλος Δικηγόρος Αθηνών - Δ/ντής Ν.Υ. ΕΤΕ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3723/2008 * Μιλτ. Σταθόπουλος Δικηγόρος Αθηνών - Δ/ντής Ν.Υ. ΕΤΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3723/2008 * Μιλτ. Σταθόπουλος Δικηγόρος Αθηνών - Δ/ντής Ν.Υ. ΕΤΕ Ι. Δημοσιεύεται η πρώτη (εξ όσων γνωρίζουμε) δικαστική απόφαση μετά την «ερμηνευτική» διάταξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 01 Μαρτίου 2005 Αριθµ.Πρωτ:οίκ.3392 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Β. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Β. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Β. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Τρόποι κτήσης. Η κυριότητα μπορεί να αποκτηθεί με πρωτότυπους και παράγωγους τρόπους. Πρωτότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α - Σ Υ Σ Τ Α Σ Η

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α - Σ Υ Σ Τ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαϊου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: Αρμόδιος : κ. Γιώργος Δίελλας Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ευαγγελία Νικ. Κοζυράκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 19/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :12716

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 19/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :12716 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 19/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :12716 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 KOIN: e-mail: vsynigoros@synigoroskatanaloti.gr

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 KOIN: e-mail: vsynigoros@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι φόροι για τα ακίνητα. Ζητήματα από την εφαρμογή του φόρου αυτόματου υπερτιμήματος

Νέοι φόροι για τα ακίνητα. Ζητήματα από την εφαρμογή του φόρου αυτόματου υπερτιμήματος Νέοι φόροι για τα ακίνητα. Ζητήματα από την εφαρμογή του φόρου αυτόματου υπερτιμήματος Του Αργύρη Αργυριάδη Δικηγόρου Δ.Σ.Θ. Φορολογικού Συμβούλου Solicitor (England and Wales) ΜΔΕ (ΑΠΘ), LL.M (Univ. of

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Φωτεινή Μιστριώτη Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: fmistrioti@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 03 Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΙΧΑΗΛ Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012 Κύριο Δημήτριο Βαρνάβα Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) Οδός Λαμίας, αριθ. 2 Αθήνα Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις για τους κανόνες τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις για τους κανόνες τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών ΕΡΕΥΝΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ερμηνευτικές παρατηρήσεις για τους κανόνες τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών Σχόλια στα νέα άρθρα 39 και 39Α' Κ.Φ.Ε., όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» Σπάρτη 4.8.2015 Αρ. Πρωτ. 5531 ΣΥΜΒΑΣΗ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» για τις ανάγκες του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών 1. Έννοια και διακρίσεις των νομικών προσώπων Νομικό πρόσωπο είναι ένωση προσώπων ή σύνολο περιουσίας που επιδιώκει ή εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Το δίκαιο και οι διακρίσεις του... 15 2. Οι πηγές γνώσης του Ρωμαϊκού ίκαιου... 20 3. ιαίρεση της Ιστορίας του Ρωμαϊκού πολιτεύματος και του Ρωμαϊκού ικαίου... 32 4. Χαρακτήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μορφές απασχόλησης πέραν της εξαρτημένης εργασίας και διάκρισή τους από αυτή... 2 1.1 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας... 3 1.2 Πότε μια σύμβαση εξαρτημένης εργασίας δεν είναι έγκυρη... 3 1.3 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Μελίνα Σώτου Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής ΔΠΘ Βασίλης Σωτηρόπουλος Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Παν/μίου Αθηνών

Επιμέλεια: Μελίνα Σώτου Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής ΔΠΘ Βασίλης Σωτηρόπουλος Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Παν/μίου Αθηνών ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιμέλεια: Μελίνα Σώτου Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής ΔΠΘ Βασίλης Σωτηρόπουλος Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Παν/μίου Αθηνών Οι αποφάσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ- ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ- ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ- ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ. Επιµέλεια : Καµπέλη Νάντια, ικηγόρος

ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ- ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ- ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ- ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ. Επιµέλεια : Καµπέλη Νάντια, ικηγόρος ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ- ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ- ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ- ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ Επιµέλεια : Καµπέλη Νάντια, ικηγόρος Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στο ηµόσιο ίκαιο Υ π ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Κων/νος Κωνσταντέλλος, (Δικηγόρος ειδικευθείς στο Ιδιωτικό Δίκαιο)

Συντάκτης: Κων/νος Κωνσταντέλλος, (Δικηγόρος ειδικευθείς στο Ιδιωτικό Δίκαιο) Συντάκτης: Κων/νος Κωνσταντέλλος, (Δικηγόρος ειδικευθείς στο Ιδιωτικό Δίκαιο) ΕΝΝΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο, εμπορικό δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τις εμπορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004)

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδηµητρίου Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Αθήνα, 09 εκεµβρίου 2010 Αρ. πρωτ.: 2853 ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΘΕΜΑ: «Καθυστερήσεις από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ Συµβαλλόµενος Εταιρία (διακριτικός τίτλος): Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Επωνυµία Επιχείρησης: Ιδιοκτήτης ιαχειριστής: ιεύθυνση: Τ.Κ., Πόλη: Τηλέφωνα: Φαξ: Email: Νικ. Τσεκλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα νόμου αυτού, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσώπου που μεταβιβάζει. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή, αν το πρόσωπο που μεταβιβάζει ή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Στo... σήμερα την... ημέρα... στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος ενεργεί εν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 23 Εισαγωγή... 27 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΝΟΙΑ - ΠΗΓΕΣ 1. Έννοια κ.λ.π... 29 Α. Εισαγωγικά... 29 Β. Εξωτερική συμπεριφορά... 30 Γ. Διατάξεις... 31

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Έκδοση 1.2 (29 09 2014)

Οδηγός χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Έκδοση 1.2 (29 09 2014) Οδηγός χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Έκδοση 1.2 (29 09 2014) Για την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των εισερχομένων εγγράφων που δέχεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1.Εισαγωγικά Η διαθεσιμότητα και η εκ περιτροπής εργασία είναι δυο διαφορετικές περιπτώσεις υποαπασχόλησης του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 05.12.2012 µεταξύ: αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα