Greek Finance Forum* 19/03/14. Καζεκεξηλή Αλάιπζε θαη Σρόιην γηα ηηο αγνξέο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Greek Finance Forum* 19/03/14. Καζεκεξηλή Αλάιπζε θαη Σρόιην γηα ηηο αγνξέο"

Transcript

1 19/03/14 Greek Finance Forum Καζεκεξηλή Αλάιπζε θαη Σρόιην γηα ηηο αγνξέο Greek Finance Forum* Τα όςα αναγράφονται ςε καμία περίπτωςθ δεν μποροφν να κεωρθκοφν ωσ προτροπι για αγορά, πώλθςθ ι/και διακράτθςθ προϊόντων των αγορών κεφαλαίου και χριματοσ. Η ανάγνωςθ του παρόντοσ ςθμαίνει και αποδοχι τθσ αποποίθςθσ ευκφνθσ που παρουςιάηεται ςτθν τελευταία ςελίδα. London -Athens 19/03/2014

2 2 H ζσμθφνία με ηην Τρόικα & Το Χ.Α. ποσ ζσνετίζει να θέλει νέα ρεκόρ. Ξεκινϊντασ με τθν τελευταία ειδθςεογραφία και όςον αφορά τθν τελευταία ςυμφωνία με τθν Τρόικα, δεν ζχουμε παρά να αναδθμοςιεφςουμε τισ χκεςινζσ δθλϊςεισ του ζλλθνα πρωκυπουργοφ. Ριο ςυγκεκριμζνα.. Ράνω από 500 εκατ. ευρϊ κα διανεμθκοφν εντόσ του Μαΐου ωσ κοινωνικό μζριςμα από το πρωτογενζσ πλεόναςμα του 2013, το οποίο αγγίηει τα 3 δις. ευρϊ, ανακοίνωςε ο πρωκυπουργόσ, Αντϊνθσ Σαμαράσ, αμζςωσ μετά το «κλείςιμο» τθσ ςυμφωνίασ με τθν τρόικα. Σε δθλϊςεισ του από τον 6ο όροφο του υπουργείου Οικονομικϊν, ο πρωκυπουργόσ ανακοίνωςε ότι: - Το κοινωνικό μζριςμα κα διανεμθκεί με βάςθ ειςοδθματικά και περιουςιακά ςτοιχεία. Συμπεριλαμβάνονται οι ζνςτολοι με μιςκό κάτω από ευρϊ. - Λαμβάνεται μζριμνα για τουσ άςτεγουσ, με ζκτακτθ ενίςχυςθ 20 εκατ. ευρϊ των υπθρεςιϊν ςτζγαςθσ και εςτίαςισ τουσ. - Από τθν 1θ Ιουλίου μειϊνονται κατά 3,9 μονάδεσ οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ (κατά 2,9 μονάδεσ οι εργοδοτικζσ ειςφορζσ και κατά 1 μονάδα οι ειςφορζσ των εργαηομζνων). - Εντόσ του 2014, κα διατεκεί επιπλζον 1 δις. ευρϊ για τθν αποπλθρωμι λθξιπρόκεςμων οφειλϊν του Δθμοςίου (ςυνολικά εφζτοσ κα διατεκοφν 2,8 δις. ευρϊ), προκειμζνου να ενιςχυκεί θ ρευςτότθτα ςτθν οικονομία. - Ζνα μζροσ του πλεονάςματοσ κα διατεκεί για τθν αποπλθρωμι του χρζουσ. Ο πρωκυπουργόσ αποςαφινιςε, εξάλλου, ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν νζα μζτρα λιτότθτασ. Εξειδικεφοντασ οικονομετρικά τισ ςυγκεκριμζνεσ αποφάςεισ, υψθλόβακμο ςτζλεχοσ του υπουργείου Οικονομικϊν, επιςιμανε ότι το πρωτογενζσ πλεόναςμα, το οποίο αγγίηει τα 3 δις. ευρϊ, κατανζμεται ωσ εξισ: - Η ενίςχυςθ των αδυνάμων (με κριτιρια ανάλογα των κοινωνικϊν επιδομάτων) είναι άπαξ 500 εκατ. ευρϊ. - Για τθν κάλυψθ του κόςτουσ από τθ μείωςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κα διατεκοφν 350 εκατ. ευρϊ. - Ροςό 1 δις. ευρϊ κα διατεκεί για τθν ελάφρυνςθ του χρζουσ (περίπου 33% του ςυνολικοφ πλεονάςματοσ).

3 3 - Ροςό 20 εκατ. ευρϊ για τθν ενίςχυςθ των αςτζγων, ενϊ αναμζνονται επιπλζον μζτρα βοικειασ. - Ροςό 1 δις. ευρϊ, πλζον των προβλεπόμενων ςτον προχπολογιςμό, για τθν εξόφλθςθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν του Δθμοςίου ςε επιχειριςεισ και φυςικά πρόςωπα. Ερωτθκείσ ο ςυγκεκριμζνοσ παράγοντασ τι μζλλει γενζςκαι με τισ αποφάςεισ των Δικαςτθρίων για τα εκκρεμι μιςκολογικά αιτιματα δικαςτικϊν λειτουργϊν και ζνςτολων, ανζφερε ότι δεν ζχει προβλεφκεί ειδικό κονδφλι. Σθμείωςε δε, ότι ειδικά για τουσ δικαςτικοφσ, για τουσ οποίουσ ζχουν κακαρογραφεί οι ςχετικζσ αποφάςεισ, το κόςτοσ ανζρχεται ςε 60 εκατ. ευρϊ. Για τουσ ζνςτολουσ, το υπουργείο Οικονομικϊν αναμζνει να κακαρογραφοφν οι αποφάςεισ, υπολογίηοντασ, πάντωσ, ότι το κόςτοσ είναι περίπου 500 εκατ. ευρϊ για τθν καταβολι των αναδρομικϊν και λίγο κάτω από 500 εκατ. ευρϊ το ετιςιο κόςτοσ. Το κόςτοσ που κα προκφψει για τουσ ζνςτολουσ, κα καλυφκεί από ιςοδφναμα μζτρα. Σχετικά με τα φορολογικά ηθτιματα, ςφμφωνα με τον ςυγκεκριμζνο παράγοντα, θ ελλθνικι πλευρά ςυμφϊνθςε με τθν τρόικα, να μειωκοφν τα φορολογικά πρόςτιμα ςε 250 ευρϊ από ευρϊ για τα απλά βιβλία και ςε 500 ευρϊ από ευρϊ για τα διπλογραφικά βιβλία. Συμφωνικθκε, επίςθσ, με βάςθ τθν ελλθνικι πρόταςθ, να απαλλαγοφν από τον φόρο υπεραξίασ ςτισ μεταβιβάςεισ ακινιτων, όςοι διακρατοφν το ακίνθτο για διάςτθμα ετϊν. Στα υπόλοιπα «καυτά» ηθτιματα τθσ ςυμφωνίασ, ςφμφωνα με τισ ίδιεσ πλθροφορίεσ, επιλκε ςυμβιβαςμόσ και εφαρμογι των ελλθνικϊν προτάςεων για ζνα μεταβατικό διάςτθμα. Η ζγκριςθ των δόςεων προσ τθ χϊρα αναμζνεται να δοκεί, μζςω τθλεδιάςκεψθσ, το προςεχζσ διάςτθμα. Η εκταμίευςθ των ποςϊν κα γίνει αφοφ κατατεκοφν και ψθφιςτοφν από τθ Βουλι οι εφαρμοςτικοί νόμοι τθσ ςυμφωνίασ με τουσ εκπροςϊπουσ των δανειςτϊν. Ο πρωκυπουργόσ ανακοίνωςε, εξάλλου, ότι θ ςυμφωνία προβλζπει πολλζσ ςθμαντικζσ διαρκρωτικζσ αλλαγζσ αναπτυξιακοφ χαρακτιρα, που απελευκερϊνουν τθν οικονομία και αυξάνουν τθν ανταγωνιςτικότθτα, που μειϊνουν τισ τιμζσ (ς.ς. κυρίωσ μζςω τθσ εφαρμογισ των προτάςεων τθσ «εργαλειοκικθσ» του ΟΟΣΑ). Από τθν πλευρά του, ο υπουργόσ Οικονομικϊν, Γιάννθσ Στουρνάρασ, ο οποίοσ μετείχε και ςε τθλεδιάςκεψθ ςτο υπουργείο Οικονομικϊν, για το κζμα τθσ τραπεηικισ ενοποίθςθσ (αφριο κα πραγματοποιθκεί ςτισ Βρυξζλλεσ, ςχετικι

4 4 ςυνεδρίαςθ του Ecofin), ανζφερε, παρουςία του υπουργοφ αναπλθρωτι, Χριςτου Σταϊκοφρα και του υφυπουργοφ, Γιϊργου Μαυραγάνθ, ότι το απόγευμα κα ανακοινωκεί από τουσ εταίρουσ, θ ςυμφωνία ςε τεχνικό επίπεδο (είναι αναγκαία για τθν ζγκριςθ των δόςεων). Ο υπουργόσ επιςιμανε, επίςθσ, ότι κατά τθ διάρκεια των επτά μθνϊν των διαπραγματεφςεων, επιτεφχκθκε θ βελτίωςθ τθσ οικονομίασ ςε πολφ μεγάλο βακμό Σύνηομη αναζκόπηζη ηης τθεζινής ζσνεδρίαζης Νευρικι ιταν κατά διαςτιματα θ χκεςινι ςυνεδρίαςθ, με τθν αγορά να κλείνει τελικά με οριακι άνοδο 0,25%, αλλά και ουςιαςτικά ςε νζο υψθλό 34 μθνϊν (με αυξθμζνο μάλιςτα τηίρο, 135εκ ευρϊ). Βζβαια θ όποια νευρικότθτα κρίνεται απόλυτα φυςιολογικι δεδομζνου ότι θ αγορά βρίςκεται ςε υψθλό πάρα πολλϊν μθνϊν, όπωσ αναφζραμε παραπάνω. Στα επιμζρουσ ςθμεία, με άνοδο 0,78% οι τράπεηεσ, με τθν ΕΤΕ ςτα 4,02 ευρϊ, +3,08% (το Warrant ςτα 1,19 ευρϊ, +3,48%), τθν Alpha Bank ςτα 0,728 ευρϊ, αμετάβλθτθ, τθσ Ρειραιϊσ ςτα 2,00 ευρϊ, -0,50% (το Warrant ςτα 0,90 ευρϊ, +1,12%) και τθν Eurobank ςτα 0,474 ευρϊ, +1,72%. Στο υπόλοιπο ταμπλό, με καλά κζρδθ θ μετοχι τθσ ΕΥΔΑΡ (9,20 ευρϊ, +3,37%), τθσ Σωλ. Κορίνκου (2,12 ευρϊ, +3,41%), τθσ Eurobank Properties (9,50 ευρϊ, +3,83%) και τθσ Jumbo (14,05 ευρϊ, +1,44%). Αναφορικά με το ΓΔ, αυτόσ ζκλειςε τελικά ςτα επίπεδα των 1.369,56 μονάδεσ, +0,33%, με το τηίρο ςτα 135εκ ευρϊ. Συνολικά 74 μετοχζσ με κζρδθ, 83 ςε αρνθτικό πρόςθμο και 112 μετοχζσ παρζμειναν αμετάβλθτεσ-χωρίσ ςυναλλαγι-δεν διαπραγματεφονται. Στουσ επιμζρουσ δείκτεσ, με μικρά κζρδθ 0,45% ο FTSE 25 ςτισ 442,39 μονάδεσ, κακϊσ και με οριακι άνοδο 0,10% ο FTSE MID CAP ςτισ 1.278,80 μονάδεσ

5 5 Plus 500 Κάντε online ςυναλλαγζσ με τθν κορυφαία εταιρεία (κάντε κλικ και κερδίςτε αποκλειςτικά bonus εγγραφισ από το με το «κλίκ» κατεβαίνει αυτόματα θ εγγυθμζνθ πλατφόρμα ςυναλλαγών) X.Α.: Μπορεί να ζσνετίζει ο καλπαζμός ηοσ FTSE 25 και ηης αγοράς.. Κλειδί η παραμονή ηοσ Τραπεζικού Δείκηη συηλόηερα ηφν 200 μονάδφν. Μονότονο μπορεί να χαρακτθριςτεί το ςθμερινό μασ ςχόλιο, αφοφ δεν ζχουμε παρά να επαναλάβουμε ότι θ διαγραμματικι εικόνα των βαςικϊν δεικτϊν είναι άριςτθ, κάτι το οποίο είναι ο οδθγόσ για τθ ςυνζχιςθ του εξαιρετικά καλοφ χρθματιςτθριακοφ κλίματοσ, κατά το προςεχζσ χρονικό διάςτθμα. Επίςθσ, κα λζγαμε ότι υπάρχουν οι ειδιςεισ εκείνεσ (αναβακμίςεισ, ςυμφωνία με Τρόικα, ςυηθτιςεισ για μείωςθ του ελλθνικοφ χρζουσ, επιςτροφι ςτισ αγορζσ), οι οποίεσ κα μποροφςαν να βοθκιςουν ςτθ διατιρθςθ του καλοφ κλίματοσ, κατά τουσ επόμενουσ μινεσ. Μάλιςτα δεν είναι τυχαίο ότι το ελλθνικό χρθματιςτιριο και το περιβόθτο Grecovery ςυνεχίηει να εμφανίηεται ζνα από τα πιο hot story των διεκνϊν αγορϊν, κάτι το οποίο λζει πάρα πολλά για τθν πορεία τθσ ελλθνικισ αγοράσ. Στα τθσ τεχνικισ ανάλυςθσ των βαςικϊν δεικτϊν, αν κρατάμε κάτι (ςε ςυνάρτθςθ με τα ςχόλια μασ τουσ τελευταίουσ μινεσ) αυτό είναι θ

6 6 εντυπωςιακι ζλλειψθ αντιςτάςεων του FTSE 25 μζχρι πραγματικά πολφ υψθλότερα επίπεδα, περίπου 25-30% από τα τρζχοντα επίπεδα, με κετικζσ επιπτϊςεισ φυςικά και ςτθν πορεία του ΓΔ. Ραράλλθλα και όπωσ τονίηεται παρακάτω, πάρα πολφ ςθμαντικό είναι να παραμείνει ο τραπεηικόσ δείκτθσ υψθλότερα των μονάδων, τθν ϊρα που οι τραπεηικζσ μετοχζσ, για τουσ γνωςτοφσ λόγουσ, βρίςκονται ςτο επίκεντρο του ενδιαφζροντοσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, αναφορικά με τθν τεχνικι εικόνα των τριϊν βαςικϊν δεικτϊν του Χ.Α. (ΓΔ, FTSE 25, Τραπεηικόσ Δείκτθσ) ζχουμε τα ακόλουκα: ΓΔ Με μικρά κζρδθ 0,33% ζκλειςε χκεσ ο ΓΔ ςτισ 1.369,56 μονάδεσ, με το τηίρο ςτα 135εκ ευρϊ, πάντα ικανοποιθτικόσ. Ππωσ είναι λογικό, δεν ζχουμε κάτι καινοφργιο να προςκζςουμε, με τθ μεταβλθτότθτα να είναι πικανό να είναι αυξθμζνθ και με το πλζον κετικό τθσ ανόδου των τελευταίων θμερϊν να είναι θ εκ νζου απομάκρυνςθ από τισ ιςχυρζσ ςτθρίξεισ των μονάδων. Ππωσ γράφουμε εδϊ και καιρό, αυτι θ παραμονι είναι θ βάςθ για ζναν ανοδικό κφκλο, με περικϊρια ανόδου περίπου 15-20%, δεδομζνου ότι ο επόμενοσ μακροπρόκεςμοσ ςτόχοσ μασ είναι ςτα επίπεδα των μονάδων (πριν από αυτά τα επίπεδα ζχουμε τισ μζτριεσ αντιςτάςεισ ςτα επίπεδα των μονάδων δθλαδι τρζχοντα επίπεδα και των 1.400, και μονάδων). Από τθν άλλθ πλευρά, πζραν των μονάδων (λειτουργοφν ωσ ςθμαντικζσ ςτθρίξεισ, πριν από αυτά υπάρχουν κάποιεσ ςτθρίξεισ ςτισ μονάδων), υπάρχουν τα επίπεδα των μονάδων (μζτριεσ ςτθρίξεισ), μονάδων, με τισ επόμενεσ ςθμαντικζσ ςτθρίξεισ να βρίςκονται ςτα επίπεδα των μονάδων (πολφ ιςχυρζσ ςτθρίξεισ). Ακόμθ χαμθλότερα, ζχουμε τα επίπεδα των μονάδων (ιςχυρζσ ςτθρίξεισ) και μονάδων (πολφ ιςχυρζσ ςτθρίξεισ). Ακόμθ χαμθλότερα, υπάρχουν τα επίπεδα των μονάδων (ιςχυρζσ ςτθρίξεισ), των μονάδων (πολφ ιςχυρζσ μακροπρόκεςμεσ - ςτθρίξεισ), των μονάδων (ςθμαντικζσ ςτθρίξεισ) και των μονάδων, όπου υπάρχει μια ςειρά πολφ ιςχυρϊν ςτθρίξεων. Τραπεζικός Δείκηης Με κζρδθ 0,78% ζκλειςαν χκεσ οι τράπεηεσ, με το δείκτθ αυτϊν ςτισ 204,93 μονάδεσ. Σε άμεςθ ςυνάρτθςθ με τα προθγοφμενα ςχόλια μασ, το μεγάλο ςτοίχθμα από εδϊ και πζραν κα είναι θ παραμονι υψθλότερα των επιπζδων κλειδί των μονάδων, οριακά υψθλότερα των οποίων ζκλειςε χκεσ ο δείκτθσ. Ππωσ γράφουμε ςυνζχεια, οριςτικι διάςπαςθ αυτϊν των επιπζδων (δθλαδι παραμονι υψθλότερα αυτϊν για ζναν αρικμό ςυνεδριάςεων) κα

7 7 ιταν θ βάςθ για τθ βελτίωςθ τθσ μακροπρόκεςμθσ τάςθσ του δείκτθ. Είναι χαρακτθριςτικό ότι ςε αυτιν τθν περίπτωςθ, ο επόμενοσ ςτόχοσ είναι ςτα επίπεδα των μονάδων (πολφ ιςχυρζσ μακροπρόκεςμεσ - αντιςτάςεισ). Μάλιςτα, κρατάμε ότι μζχρι τα παραπάνω επίπεδα δεν υπάρχουν κακόλου, ιςχυρζσ, αντιςτάςεισ, πράγμα το οποίο ςθμαίνει ότι κα μποροφςαμε να ζχουμε αυτιν τθν άνοδο με ςχετικά βίαιο τρόπο. Απλά αναφζρουμε ότι και ςε περίπτωςθ διάςπαςθσ των 240 μονάδων, κα μποροφςε να ανοίξει ο δρόμοσ για μια κίνθςθ ακόμθ 20 με 25% υψθλότερα. Από τθν άλλθ πλευρά και με δεδομζνθ τθ νευρικότθτα που υπάρχει, οι επόμενεσ ςτθρίξεισ (χαμθλότερα των 195 μονάδων) είναι ςτα επίπεδα των μονάδων (ιςχυρζσ ςτθρίξεισ, δοκιμάςτθκαν τισ τελευταίεσ θμζρεσ είναι ςθμαντικό να μθ χακοφν), 185 μονάδων (ιςχυρι ςτιριξθ), 180 μονάδων (μζτρια ςτιριξθ), των 175 μονάδων (μζτριεσ ςτθρίξεισ), των μονάδων (πολφ ιςχυρζσ ςτθρίξεισ) και των μονάδων (υπερβολικά ιςχυρζσ ςτθρίξεισ είχαν δοκιμαςτεί προςφάτωσ όπου και δόκθκε αντίδραςθ). Απϊλεια και των παραπάνω ςτθρίξεων κα ιταν ζνα πραγματικά εξαιρετικά κακό νζο, με κίνδυνο ςε αυτιν τθν περίπτωςθ να ζχουμε νζο «κφκλο αίματοσ» ακόμθ και 20 με 30% χαμθλότερα, με τθν τεχνικι εικόνα να γυρίηει αρνθτικι, μετά από μεγάλο χρονικό διάςτθμα. FTSE Large CAP 25 Τζλοσ, με κζρδθ 0,45% ζκλειςε χκεσ ο FTSE 25, ςτισ 442,39 μονάδεσ. Ραρά τθν όποια βραχυπρόκεςμθ νευρικότθτα, άριςτθ είναι θ εικόνα του δείκτθ, κυρίωσ λόγω τθσ παραμονισ (κατά τισ τελευταίεσ θμζρεσ) και απομάκρυνςθσ (ειδικά μετά τθ χκεςινι άνοδο) από τα επίπεδα των μονάδων (κακοριςτικά μακροπρόκεςμα επίπεδα), μια παραμονι κλειδί για τθ μακροπρόκεςμθ τάςθ όχι μόνο του δείκτθ αλλά και τθσ αγοράσ. Απλά να επαναλάβουμε ότι αυτι θ παραμονι ανοίγει το δρόμο για περαιτζρω μεγάλθ άνοδο, ζνα ςενάριο το οποίο ςυνδζεται, φυςικά, με το γενικό ςενάριο τθσ ανόδου για το ΓΔ (μζχρι τθ μακροπρόκεςμθ ηϊνθ ςτισ μονάδεσ). Μάλιςτα, κρατάμε ότι μζχρι τα επίπεδα των ι ακόμθ και των μονάδων δεν υπάρχουν κακόλου ιςχυρζσ αντιςτάςεισ. Από τθν άλλθ πλευρά (πζραν των 405 μονάδων πολφ ιςχυρζσ ςτθρίξεισ), ζχουμε τισ μονάδεσ (μζτριεσ ςτθρίξεισ), τισ 390 μονάδεσ (μζτριεσ ςτθρίξεισ), μονάδεσ (πολφ ιςχυρζσ ςτθρίξεισ), 370 μονάδεσ (αδφναμθ προσ μζτρια ςτιριξθ), μονάδεσ (ιςχυρζσ ςτθρίξεισ), 350 μονάδεσ (ιςχυρζσ ςτθρίξεισ), μονάδεσ (ιςχυρζσ ςτθρίξεισ) και τισ μονάδεσ (πολφ ιςχυρζσ μακροπρόκεςμεσ - ςτθρίξεισ).

8 8 Δηάγξακκα Γεληθόο Δείθηεο Δηάγξακκα Γεληθόο Δείθηεο (κε εβδνκαδηαία δεδνκέλα)

9 9 Δηάγξακκα Τξαπεδηθόο Δείθηεο Δηάγξακκα FTSE 25

10 10 Αποποίηση Ευθύνης Τα πξντόληα Τερληθήο Αλάιπζεο έρνπλ σο ζθνπό ηελ επηπξόζζεηε ελεκέξσζε ησλ επελδπηώλ κε ηα ζπκπεξάζκαηα κηαο ρξήζηκεο νπηηθήο γσλίαο. Η κέζνδνο ηεο Τερληθήο Αλάιπζεο δελ απνηειεί εμαληιεηηθό θξηηήξην ζηε ιήςε επελδπηηθώλ απνθάζεσλ αιιά ζπκβάιιεη καδί κε άιινπο παξάγνληεο όπσο ηε Θεκειηώδε Αλάιπζε θαη ηελ νινθιεξσκέλε γλώζε ηεο αγνξάο ζηε δηακόξθσζε κηαο πιεξέζηεξεο πξνζέγγηζεο ηεο πξνο εμέηαζε κεηνρήο. Επίζεο ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα ελ ιόγσ πξντόληα βαζίδνληαη ζηε κεζνδνινγία ηεο Τερληθήο Αλάιπζεο θαη ζηε ρξήζε ηερληθώλ θαη δεηθηώλ π.ρ. ησλ RSI, MACD, Stochastic Oscillator όπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη εθαξκόδνληαη ζηελ θαζηεξσκέλε πξαθηηθή ηεο αγνξάο. Οη απόςεηο πνπ εμάγνληαη κέζσ ηεο Τερληθήο Αλάιπζεο, είλαη πηζαλό λα κε βξίζθνληαη ζε απόιπηε αξκνλία κε άιιεο κνξθέο ή κεζόδνπο αλάιπζεο, όπσο π.ρ. κε ηε Θεκειηώδε Αλάιπζε. Επίζεο, ιόγσ ηνπ βξαρπρξόληνπ ραξαθηήξα ηεο εμαγόκελεο άπνςεο, ζε πεξηόδνπο πςεινύ βαζκνύ κεηαβιεηόηεηαο (volatility), θαζίζηαηαη ηδηαηηέξσο δύζθνιε, ή αθόκε θαη εύζξαπζηε, ε απόπεηξα πξόβιεςεο ησλ κειινληηθώλ ηάζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ επηπέδσλ ηηκώλ ηα νπνία ζπλήζσο αλαθέξνληαη σο ππνζεηηθνί ζηόρνη ζηήξημεο ή αληίζηαζεο (αγνξάο ή πώιεζεο). Αλάιεςε επζύλεο από ηελ πιεπξά αλαγλώζηε 1. Απαγνξεύεηαη ε κε θάζε ηξόπν αλαπαξαγσγή ηεο παξνύζαο αλάιπζεο θαη δεκνζίεπζε ζε κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ή ζην δηαδίθηπν, κέξνπο ή ζπλόινπ απηήο, ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ ηνπ νπνίνπ θαη απνηειεί πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. 2. Όια ηα παξαπάλσ γξαθόκελα απνηεινύλ αλαθνίλσζε εξεπλεηηθώλ θαζαξά πξνζεγγίζεσλ, πνπ δηεμάγνληαη απζηεξά θαη κόλν κε βάζε ηε κέζνδν ηεο ηερληθήο αλάιπζεο θαη όρη κε βάζε ηα ζεκειηώδε νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ. 3. Οη παξαηεξήζεηο θαη νη εθηηκήζεηο πνπ αλαγξάθνληαη είλαη θαζαξά ππνθεηκεληθέο, θαη ε εμαγσγή όισλ αλεμαηξέησο ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζηεξίδεηαη ζε απνιύησο ππνθεηκεληθά θξηηήξηα, πνπ πξνθύπηνπλ κε βάζε αξρέο θαη θαλόλεο ηεο ηερληθήο αλάιπζεο θαη θαη' νπδέλα ηξόπν δε ζηεξίδνληαη ζε πεγέο εζσηεξηθήο ή άιινπ είδνπο πιεξνθόξεζεο. 4. Καη' νπδέλα ηξόπν, ηα παξαπάλσ γξαθόκελα δελ απνηεινύλ πξνηξνπή γηα αγνξά, πώιεζε ή/θαη δηαθξάηεζε κεηνρηθώλ ηίηισλ ή/θαη ζπκβνιαίσλ κειινληηθήο εθπιήξσζεο ή/θαη άιισλ, πάζεο θύζεσο, επελδπηηθώλ πξντόλησλ. Οη επελδύζεηο ζηα ρξεκαηηζηήξηα ραξαθηεξίδνληαη από πςειό θίλδπλν θαη πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα πξνζεθηηθόηαηεο κειέηεο ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηώλ.

Greek Finance Forum* Global Technical Analysis Institute 04/12/13. Καζεκεξηλή Αλάιπζε θαη Σρόιην γηα ηηο αγνξέο

Greek Finance Forum* Global Technical Analysis Institute 04/12/13. Καζεκεξηλή Αλάιπζε θαη Σρόιην γηα ηηο αγνξέο Global Technical Analysis Institute 04/12/13 Greek Finance Forum Καζεκεξηλή Αλάιπζε θαη Σρόιην γηα ηηο αγνξέο Greek Finance Forum* Τα όςα αναγράφονται ςε καμία περίπτωςθ δεν μποροφν να κεωρθκοφν ωσ προτροπι

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* Global Technical Analysis Institute 08/11/13. Καζεκεξηλή Αλάιπζε θαη Σρόιην γηα ηηο αγνξέο

Greek Finance Forum* Global Technical Analysis Institute 08/11/13. Καζεκεξηλή Αλάιπζε θαη Σρόιην γηα ηηο αγνξέο Global Technical Analysis Institute 08/11/13 Greek Finance Forum Καζεκεξηλή Αλάιπζε θαη Σρόιην γηα ηηο αγνξέο Greek Finance Forum* Τα όςα αναγράφονται ςε καμία περίπτωςθ δεν μποροφν να κεωρθκοφν ωσ προτροπι

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum *

Greek Finance Forum * 04/08/11 Global Technical Analysis Institute - Greek Finance Forum Global Technical Analysis Institute Καζεκεξηλό Report Σερληθήο Αλάιπζεο Greek Finance Forum * Τα όςα αναγράφονται ςε καμία περίπτωςθ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum *

Greek Finance Forum * 24/06/11 Global Technical Analysis Institute - Greek Finance Forum Global Technical Analysis Institute Καζεκεξηλφ Report Σερληθήο Αλάιπζεο Greek Finance Forum * Τα όςα αναγράφονται ςε καμία περίπτωςθ δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΡΟΣ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ ΣΤΟ ΧΘΜΑΤΛΣΤΘΛΟ ΑΚΘΝΩΝ 1.418.750.000 ΝΕΩΝ ΚΟΛΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ «Τράπεηα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ΟΛ ΟΡΟΛΕΣ ΡΟΘΛΚΑΝ ΑΡΟ ΑΥΞΘΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικι Οικονομία. Περιγράφοντας τις συνιστώσες του κρίσιμου διλήμματος. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Μάιοσ 2012

Ελλθνικι Οικονομία. Περιγράφοντας τις συνιστώσες του κρίσιμου διλήμματος. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Μάιοσ 2012 Ελλθνικι Οικονομία Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Ρ Α Π Ε Ζ Α ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Μάιοσ 2012 Περιγράφοντας τις συνιστώσες του κρίσιμου διλήμματος Παφλοσ Μυλωνάσ Επικεφαλισ Οικονομολόγοσ του Ομίλου τθσ Εκνικισ Τράπεηασ (+30 210)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ «ΒΑΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ»

ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ «ΒΑΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ» ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ «ΒΑΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ» Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2011 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεςη Αποτίμηςησ. Βαςίλθσ Σωτθρόπουλοσ, αναλυτισ 24/5/2011

Έκθεςη Αποτίμηςησ. Βαςίλθσ Σωτθρόπουλοσ, αναλυτισ 24/5/2011 Έκθεςη Αποτίμηςησ Αναλυτική έκθεςη χρηματοοικονομικού ςυμβούλου για την αποτίμηςη και γνωμοδότηςη για το δίκαιο και εύλογο εύροσ τησ αξίασ των μετοχών τησ εταιρείασ Vivere Entertainment Εμπορική & Συμμετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέσεων. ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΗΔΩΝ Νοέμβριος -Γεκέμβριος 2014

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέσεων. ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΗΔΩΝ Νοέμβριος -Γεκέμβριος 2014 ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέσεων ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΗΔΩΝ Νοέμβριος -Γεκέμβριος 2014 1. ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Λονδίνο 30/12/2014 - Τα υψθλότερα φορολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* 21/08/14. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές

Greek Finance Forum* 21/08/14. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές 21/08/14 Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε.

ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε. ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε. ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΛΣ ΤΘΣ 31θσ ΔΕΚΕΜΒΛΟΥ 2014 (1/1/2014 31/12/2014) Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ ΡΑΤΑ ΛΟΥΝΛΟΣ 2015 Εηήζια Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Ν. Καραμοφηθ, Τρίτθ 21 Φεβρουαρίου 2012 Κφκλοσ Δθμόςιων Συηθτιςεων ΕΛΙΑΜΕΠ, ΙΟΒΕ, KANTOR, Κίνθςθσ Πολιτών, Διεκνοφσ Διαφάνειασ Ελλάδοσ

Ομιλία κ. Ν. Καραμοφηθ, Τρίτθ 21 Φεβρουαρίου 2012 Κφκλοσ Δθμόςιων Συηθτιςεων ΕΛΙΑΜΕΠ, ΙΟΒΕ, KANTOR, Κίνθςθσ Πολιτών, Διεκνοφσ Διαφάνειασ Ελλάδοσ 1 Οι ιδιωτικοποιιςεισ ςτθν Ελλάδα: Ιςτορικζσ Καταβολζσ και Οι Προςκλιςεισ Μπροςτά μασ Η διαδικαςία των ιδιωτικοποιιςεων ςτθν Ελλάδα ξεκίνθςε ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990, επί υπουργίασ του τζφανου

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΚΑΣΑΝΕΒΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: ΠΑΙΟΤΡΑ ΦΩΣΙΟ Εξεταςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* 28/04/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 28/04/2015

Greek Finance Forum* 28/04/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 28/04/2015 28/04/15 - Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ:

ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΚΑΙ ΕΜΡΟ ΙΚΘ ΕΤΑΙ ΕΙΑ Τ ΟΦΙΜΩΝ

ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΚΑΙ ΕΜΡΟ ΙΚΘ ΕΤΑΙ ΕΙΑ Τ ΟΦΙΜΩΝ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ (Εταιρικζσ και Ενοποιθμζνεσ) τθσ χριςθσ από 1 θ Ιανουαρίου 2014 ζωσ 31 θ Δεκεμβρίου 2014 ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (ΔΡΧΑ) ωσ ζχουν υιοκετθκεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2012) Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 19/05/2010. Αθήνα, 06-05-2011 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5054/399

Αζήλα 19/05/2010. Αθήνα, 06-05-2011 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5054/399 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ Ωο πξνο ηε δηαηύπσζε ή ην πεξηερόκελν ησλ εξσηήζεσλ απαληήζεσλ (1) θαη (23) ηεο ζπλεκκέλεο ζην παξόλ Καηάζηαζεο Δξσηήζεσλ Απαληήζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα Αληαγσληζηηθόηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2012) Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* 29/06/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 29/06/2015

Greek Finance Forum* 29/06/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 29/06/2015 29/06/15 - Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015

Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Πεξηερόκελα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Θ Ρρόεδροσ Δ.Σ. τθσ Ε.Τ.Ε., κ. Λοφκα Κατςζλθ, ςτο Λςτορικό Αρχείο τθσ Εκνικισ Τράπεηασ 5 Εκλογι τθσ Ρρόεδρου

Διαβάστε περισσότερα

BusinessNews. Υθινοπωρινό αιςιοδοξύα. 25 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα και τα Προγρϊμματα επιδοτόςεων

BusinessNews. Υθινοπωρινό αιςιοδοξύα. 25 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα και τα Προγρϊμματα επιδοτόςεων Τ Ε Υ Φ Ο Σ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΜΘΝΛΑΛΟ NEWSLETTER ΓΛΑ ΤΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΡΛΔΟΤΘΣΕΩΝ & ΤΘΝ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ BusinessNews enewsletter / EPIXEIREIN.GR Υθινοπωρινό αιςιοδοξύα 25 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

CENTRIC ΣΡΝΧΞΕΥΑ ΑΟΩΟΧΞΘ ΕΦΑΙΤΙΑ ΕΟΘΞΕΤΩΦΙΜΡ ΔΕΝΦΙΡ

CENTRIC ΣΡΝΧΞΕΥΑ ΑΟΩΟΧΞΘ ΕΦΑΙΤΙΑ ΕΟΘΞΕΤΩΦΙΜΡ ΔΕΝΦΙΡ CENTRIC ΣΡΝΧΞΕΥΑ ΑΟΩΟΧΞΘ ΕΦΑΙΤΙΑ ΕΟΘΞΕΤΩΦΙΜΡ ΔΕΝΦΙΡ ΓΙΑ ΦΘΟ ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΣΤΡΥ ΔΙΑΣΤΑΓΞΑΦΕΧΥΘ ΥΦΘΟ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ ΞΕΥΑΙΑΥ ΜΑΙ ΞΙΜΤΘΥ ΜΕΦΑΝΑΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΦΘΥ ΑΓΡΤΑΥ ΑΠΙΩΟ ΦΡΧ ΧΤΘΞΑΦΙΥΦΘΤΙΡΧ ΑΘΘΟΩΟ 18.260.763 ΟΕΩΟ, ΜΡΙΟΩΟ,

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα

Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα Μελζτθ με τίτλο Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα Χαράλαμποσ Φείδασ Αν. Κακθγθτισ Α.Π.Θ Μζλοσ τθσ Ε.Γ. τθσ ΠΟΔΕΠ Θεςςαλονίκθ 2014 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 2 2. Δεδομζνα και

Διαβάστε περισσότερα

BusinessNews. 24 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα και τα Προγρϊμματα επιδοτόςεων

BusinessNews. 24 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα και τα Προγρϊμματα επιδοτόςεων Τ Ε Υ Φ Ο Σ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΡΙΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ BusinessNews enewsletter / EPIXEIREIN.GR 24 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα και τα Προγρϊμματα

Διαβάστε περισσότερα