ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ»"

Transcript

1 ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Σύστασις. Έδρα. Σφραγίς και Σκοπός. Άρθρον 1 Συνιστάται παρά τη Ιερά Μητροπόλει Ρόδου Εκκλησιαστικόν Φιλανθρωπικόν Νομικόν Πρόσωπον Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρος (εις το εξής Ν.Π.μ.Κ.Χ.) υπό την επωνυμίαν «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ». Άρθρον 2 Το Νομικόν Πρόσωπον έχει ιδίαν σφραγίδα κυκλικήν φέρουσαν έσωθεν μεν τας λέξεις «ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΟΔΟΥ» και έξωθεν «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ», εις το κέντρον δε το μονόγραμμα ΧΡ. Άρθρον 3 Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η παροχή πάσης υλικής και πνευματικής συμπαραστάσεως προς τους Χριστιανούς της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου. Ειδικώτερον και ενδεικτικώς περιλαμβάνονται εις τους σκοπούς του: 1. Η περίθαλψις ενδεών και απόρων οικογενειών και ατόμων. 2. Η καταβολή εξόδων διά τήν αποφυλάκισιν ατόμων ευρισκομένων εν ταις φυλακαίς. 3. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψις ασθενών. 4. Η οικονομική ενίσχυσις απόρων μαθητών και σπουδαστών. 5. Η ενίσχυσις των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων, των Ενοριακών Πνευματικών Κέντρων και Κέντρων Νεότητος και των Κατηχητικών Σχολείων της Ιεράς Μητροπόλεως. 6. Η μισθοδοσία των απαραίτητων Κοινωνικών Λειτουργών και λοιπών Συνεργατών. 7. Η οικονομική ενίσχυσις των Ενοριακών Ταμείων Έργων Αγάπης, οσάκις παρίσταται ανάγκη. 8. Η έκδοσις εντύπων και περιοδικού θρησκευτικού περιεχομένου προς δωρεάν διανομήν εις τους Χριστιανούς. 9. Η διοργάνωσις εκδρομών διά μαθητάς Κατηχητικών Σχολείων, Τεχνικών Σχολών, εργαζομένων νέων και γερόντων. 10. Η λειτουργία συσσιτίων και κατασκηνώσεων. 11. Η προικοδότησις απόρων κορασίδων. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β Διοίκησις και Εκπροσώπησις του Ν.Π.μ.Κ.Χ Άρθρον 4 1. Τό Ν.Π.μ.Κ.Χ. διοικείται υπό εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζόμενου, α) εκ του Μητροπολίτου Ρόδου ως Προέδρου, β) του Πρωτοσυγκέλλου, ως Αντιπροέδρου, ή ετέρου οφφικιάλου Κληρικού

2 γ) δύο Κληρικών της Μητροπόλεως, του ενός εκτελούντος καθήκοντα Γραμματέως και του ετέρου Ταμίου καί δ) πέντε λαϊκών (ανδρών ή γυναικών) διοριζομένων υπό του Μητροπολίτου. 2. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται επί τριετεί θητεία, μετά την λήξιν της οποίας δύναται να επαναδιορισθούν. Παν μέλος εκλείπον ή παραιτούμενον αντικαθίσταται υπό του Μητροπολίτου. Ωσαύτως, κατόπιν ητιολογημένης αποφάσεως του Μητροπολίτου δύναται να αντικατασταθή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και προ της λήξεως της θητείας του λόγω αδικαιολογήτων απουσιών εκ τριών Συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου ή ολιγωρίας περί την επιτέλεσιν των ανατιθεμένων αυτώ καθηκόντων. 3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται τακτικώς μεν κατά δίμηνον κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ή του αναπληρωτού αυτού, εκτάκτως δε οσάκις ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίον ο Πρόεδρος ή ήθελεν ζητηθή εγγράφως υπό τριών τουλάχιστον μελών, αναφερόντων τα θέματα, διά τα οποία ζητούν την σύγκλησιν του Συμβουλίου. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία, όταν οι παρόντες είναι πλείονες των απόντων. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν, εν ισοψηφία κατισχυούσης της ψήφου του Προέδρου. Τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αναγιγνώσκονται εις την αμέσως επομένην Συνεδριασιν και υπογράφονται υπό των παρισταμένων κατά την ανάγνωσιν μελών. 4. Το Συμβούλιον αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως αφορώσης εις το Εκκλησιαστικόν Ν.Π.μ.Κ.Χ.. Ειδικώτερον: α) Ασκεί, δια του Προέδρου ή των προς τούτο εξουσιοδοτουμένων μελών αυτού εποπτείαν επί των Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων. β) Αποφασίζει περί της διαθέσεως των πόρων του Ιδρύματος συμφώνως προς τους εν τω άρθρω 3 του παρόντος αναφερομένους σκοπούς. γ) Μελετά και εγκρίνει διάφορα μέτρα, υπέρ υλικής ενισχύσεως καί ευοδώσεως των σκοπών αυτού. δ) Καταρτίζει τον ετήσιον Απολογισμόν των εσόδων και εξόδων, τον οποίον δημοσιεύει εις τον Εκκλησιαστικόν Τοπικόν Τύπον και υποβάλλει προς έγκρισιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν. Άρθρον 5 Το υπό στοιχείον γ' μέλος του Δ.Σ. Κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως, εκτελεί καθήκοντα Γραμματέως και Ταμίου του Ν.Π.μ.Κ.Χ.. Ούτος φυλάσσει άπαντα τα βιβλία Διοικήσεως και Διαχειρίσεως του Ιδρύματος, συντάσσει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, την αλληλογραφίαν την οποίαν συνυπογραφεί μετά του Προέδρου, κρατεί την σφραγίδα και το Ταμείον του Ν.Π.μ.Κ.Χ.. Ο Ταμίας δύναται να έχη εις χείρας του ποσόν μέχρι χιλίων ευρώ (1000 ) δια τας τρέχουσας ανάγκας του Ταμείου. Αι πέραν του ορίου τούτου εισπράξεις δέον υποχρεωτικώς να κατατίθενται εις λογαριασμόν μιας εκ των λειτουργουσών εις την πόλιν της Ρόδου Τραπεζών επ ονόματι του Ν.Π.μ.Κ.Χ.. Άρθρον 6

3 Το Διοικητικόν Συμβούλιον προς ευχερεστέραν επιτέλεσιν του έργου αυτού δύναται να καταρτίζη ειδικάς υποεπιτροπάς απαρτιζόμεναι εκ μελών αυτού και έτερων προσώπων επιλεγομένων υπ' αυτού. Άρθρον 7 Ο Πρόεδρος του Ν.Π.μ.Κ.Χ. εκπροσωπεί νομίμως το τε Γενικόν και τα Ενοριακά Φιλόπτωχα Ταμεία ενώπιον πάσης δικαστικής και Διοικητικής Αρχής, συμβάλλεται εξ ονόματος και δια λογαριασμόν του Ν.Π.μ.Κ.Χ. προηγουμένη αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει την αλληλογραφίαν του Ν.Π.μ.Κ.Χ. και επικυρώνει τα αποσπάσματα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο επιβαλλόμενος εις πολιτικάς δίκας προς το Ίδρυμα, όρκος δίδεται υφ ενός των λαϊκών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτημένου εκάστοτε εγγράφως προς τούτο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Μητροπολίτης ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου, ασκεί εντός της περιφερείας τα επισκοπικά του δικαιώματα ως προβλέπουν οι Ιεροί Κανόνες, αι Εκκλησιαστικαί διατάξεις και οι νόμοι της Πολιτείας. Άρθρον 8 Το αξίωμα των εκάστοτε συμμετεχόντων εις το Διοικητικόν Συμβούλιον του Ν.Π.μ.Κ.Χ., ως και εις τας Υποεπιτροπάς, είναι τιμητικόν, αι δε προσφερόμενοι υπηρεσίαι υφ εκάστου των μελών παρέχονται δωρεάν άνευ αντιμισθίας ή αποζημιώσεως. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' Πόροι του Ν.Π.μ.Κ.Χ., Περιουσία και Διαχείρισις. Άρθρον 9 Πόροι του Ν.Π.μ.Κ.Χ. είναι: α) Αι εκάστοτε υπέρ αυτού επιχορηγήσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου. β) Εισφοραί των Ιερών Μονών και Ιερών Προσκυνημάτων της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου, εγγραφόμεναι εν τοις προϋπολογισμοίς υπό των οικείων Συμβουλίων και νομίμως εγκρινόμεναι. γ) Κληρονομίαι, κληροδοσίαι και δωρεαί υπέρ του Ν.Π.μ.Κ.Χ. ή και αφιερώματα εκ μέρους παντός τρίτου υπέρ αυτού, ως επίσης και τα εξ αυτών προερχόμενα έσοδα. δ) Πάσα επιχορήγησις υπέρ αυτού εκ μέρους του Κράτους, ως και εισφοραί Δήμων και Κοινοτήτων ή άλλων Οργανισμών. ε) Πρόσοδοι εκ περιφοράς δίσκων εν τοις Ιεροίς Ναοίς της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου, τη εγκρίσει του Μητροπολίτου. στ) Ποσοστόν εβδομήντα επί τοις εκατόν (70%) επί των προσόδων του Γενικού Εράνου της «ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ». ζ) Παν έτερον έσοδον προερχόμενον εκ πάσης νομίμου πηγής.

4 Άρθρον 10 Η διοίκησις και διαχείρισις της περιουσίας του Ν.Π.μ.Κ.Χ. ενεργείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκμίσθωσις ακίνητων του Ν.Π.μ.Κ.Χ., ως και η εκποίησις τούτων ενεργείται κατά τας κείμενας εκάστοτε διατάξεις «περί εκμισθώσεως και εκποιήσεως Εκκλησιαστικών ακίνητων». Διά πάσαν εισφοράν εις χρήμα εκδίδεται Γραμμάτιον Εισπράξεως υπογραφόμενον υπό του Προέδρου και του Ταμίου δια πάσαν δε εισφοραν εις είδος εκδίδεται απόδειξις παραλαβής υπογραφομένη υπο των ιδίων και ακολουθεί σχετική καταχώρισις εν τοις οικείοις βιβλίοις του Ν.Π.μ.Κ.Χ.. Άρθρον 11 Δια πάσαν πληρωμήν εκδίδεται ένταλμα πληρωμής υπογραφόμενον υπό τού Προέδρου και του Ταμίου δια παν δε χορηγούμενον είδος εκδίδεται διατακτική υπογραφομένη υπό των αυτών. Άρθρον 12 Ο Προϋπολογισμός και Απολογισμός του Ν.Π.μ.Κ.Χ. καταρτίζεται υπο του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίνεται υπό του Μητροπολίτου, εφαρμοζομένων αναλόγως των κειμένων διατάξεων «Περί εγκρίσεως Προϋπολογισμών και Απολογισμών των Ιερών Ναών». Άρθρον 13 Εν περιπτώσει διαλύσεως του Ν.Π.μ.Κ.Χ. άπασα η περιουσία αυτού περιέρχεται αυτοδικαίως εις το Νομικόν Πρόσωπον της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου, υφ ής διατίθεται προς εκπλήρωσιν των αυτών ή παρεμφερών σκοπών. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' Ενοριακά Ταμεία Κοινωνίας Αγάπης. Άρθρον 14 Προς ευχερεστέραν εκπλήρωσιν του σκοπού του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου συνίσταται παρ εκάστη Ενορία της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου άνω των πεντήκοντα οικογενειών ειδικόν Ταμείον ονομαζόμενον «Ενοριακόν Φιλόπτωχον Ταμείον». στερούμενον ιδίας νομικής προσωπικότητος και διοικούμενον υπό πενταμελούς Διοικούσης Επιτροπής, αποτελούμενης εκ του Εφημερίου του Ιερού Ναού ως Προέδρου, ενός Εκκλησιαστικού Συμβούλου και τριών ενοριτών, ανδρών ή γυναικών. Εις τους Ναούς όπου υπηρετούσι πλείονες Εφημέριοι, ο Πρόεδρος του Ενοριακού Φιλόπτωχου Ταμείου Κοινωνίας Αγάπης ορίζεται υπο του Μητροπολίτου. Ο Εκκλησιαστικός Συμβουλος και οι τρεις ενορίται προτείνονται υπό του Εφημερίου-Προέδρου του Ενοριακού Φιλόπτωχου Ταμείου και διορίζονται υπό του Μητροπολίτου. Η θητεία των μελών των Ενοριακών Φιλόπτωχων Ταμείων είναι τριετής. Ο Πρόεδρος και τα μέλη των Ενοριακών Φιλόπτωχων Ταμείων, δύνανται να αντικατασταθώσι και προ της λήξεως της τριετίας, είτε λόγω παραιτήσεως, είτε λόγω θανάτου, είτε μετ ητιολογημένην απόφασιν του Μητροπολίτου. Άρθρον 15

5 Άπαντα τα Ενοριακά Φιλόπτωχα Ταμεία εκπροσωπούνται υπό του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου. Άρθρον 16 Η Διοικούσα Επιτροπή ενός εκάστου Ενοριακού Φιλόπτωχου Ταμείου κατά την πρώτην αυτής Συνεδρίαν καταρτίζεται εις Σώμα εκλέγουσα μεταξύ των μελών της Γραμματέα και Ταμίαν των καθηκόντων του Αντιπροέδρου της Διοικούσης Επιτροπής Ενοριακού Φιλόπτωχου Ταμείου Αγάπης ασκουμένων πάντοτε υπο του Εκκλησιαστικού Συμβούλου, όστις αναπληροί τον Πρόεδρον αυτής, απόντα ή κωλυόμενον. Ο Γραμματεύς τηρεί τα Πρακτικά του Ενοριακού Φιλόπτωχου Ταμείου και διεξάγει την σχετικήν αλληλογραφίαν. Ο Ταμίας διαχειρίζεται τους πόρους του Ενοριακού Φιλόπτωχου Ταμείου και τηρεί τα σχετικά βιβλία της διαχειρίσεως, ων υπόλογος κατά πάσαν ώραν έναντι της Διοικούσης Επιτροπής του Ενοριακού Φιλόπτωχου Ταμείου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου. Άρθρον 17 Η Διοικούσα Επιτροπή του Ενοριακού Φιλόπτωχου Ταμείου συνεδριάζει τακτικώς μεν ανά δίμηνον, ελέγχουσα τα έσοδα και έξοδα του παρελθόντος διμήνου, εκτάκτως δε οσάκις κρίνεται τούτο απαραίτητον υπό του Προέδρου ή τριών τουλάχιστον μελών αυτής. Άρθρον 18 Πόροι του Ενοριακού Φιλόπτωχου Ταμείου είναι: α) Ειδική επιχορήγησις του οικείου Ιερού Ναού, αναγραφομένη εν τω Προυπολογισμώ αυτού και εγκρινομένη υπό του Μητροπολίτου. β) Το προϊόν υφισταμένου εν τω οικείω Ιερώ Ναώ ειδικού κυτίου, ως και το προϊόν εκ περιφοράς δίσκου εν τω Ναώ, διενεργούμενης μετ' έγκρισιν του Μητροπολίτου. γ) Αι προαιρετικαί, τακτικαί ή έκτακται, εισφοραί των πιστών. δ) Δωρεαί, επιχορηγήσεις και κληροδοτήματα. ε) Ποσοστόν τριάντα επί τοις εκατόν (30%) εκ του εράνου της «Ημέρας της Αγάπης». στ) Παν έτερον έσοδον προερχόμενον εκ νομίμου και χρηστής πηγής. Άρθρον 19 Οι πόροι των Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων διατίθενται δια την εντός της ενορίας πραγμάτωσιν των εν τω άρθρω 3 αναγραφομένων σκοπών. Άρθρον 20 Η εξακρίβωσις της ένδειας εκάστου ενδεούς ενορίτου, πρέπει να γίνεται το ταχύτερον μετά μεγίστης προσοχής και κατόπιν να γίνεται εγγραφή του εις τα επί τούτω βιβλία της Ενορίας και σημείωσις χρησίμων παρατηρήσεων. Άρθρον 21 Πάσα πληρωμή γίνεται κατόπιν αποφάσεως της Διοικούσης Επιτροπής του Ενοριακού Φιλόπτωχου Ταμείου, επί τη βάσει Ενταλμάτων υπογραφόμενων υπό του Προέδρου, τού Γραμματέως και του

6 λαμβάνοντος. Αι εισπράξεις γίνονται επί τη βάσει Γραμματίων υπογραφόμενων υπό του Προέδρου και του Ταμίου. Άρθρον 22 Τα εν τω Ταμείω του Ενοριακού Φιλόπτωχου Ταμείου μετρητά δεν δύνανται να υπερβαίνωσιν το ποσόν των χιλίων ευρώ (1000 ). Τα επί πλέον κατατίθενται επ ονόματι αυτού εις λογαριασμόν μιας εκ των λειτουργουσών εις την πόλιν της Ρόδου Τραπεζών. Άρθρον 23 Τα Ενοριακά Φιλόπτωχα Αγάπης τηρούν τα εξής βιβλία: 1. Βιβλίον Πρακτικών. 2. Βιβλίον Ταμείου. 3. Πρωτοκολλον εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. 4. Γραμμάτια Εισπράξεων. 5. Εντάλματα Πληρωμών. 6. Διπλοτύπους αποδείξεις παραλαβής ειδών. Άρθρον 24 Άπαντα τα εν τω προηγουμένω άρθρω μνημονευόμενα βιβλία και έντυπα αυτών σφραγίζονται δια της σφραγίδος του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου. Άρθρον 25 Τα Ενοριακά Φιλόπτωχα Ταμεία υποβάλλουσι κατ έτος, εντός του μηνός Ιανουαρίου, τον απολογισμόν της προηγουμένης χρήσεως μεθ' απάντων των δικαιολογητικών της διαχειρίσεως, εις το Διοικητικόν Συμβούλιον του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου, προς έλεγχον και έγκρισιν. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε' Γενική Συνέλευσις και Λογοδοσία. Άρθρον 26 Άπαξ του έτους συνέρχονται εις Γενικήν Συνέλευσιν άπαντα τα μέλη του Γενικού Φιλόπτωχου και των Ενοριακών Φιλόπτωχων Ταμείων, κατόπιν προσκλήσεως του Μητροπολίτου, κατά την οποίαν γίνεται Έκθεσις των Πεπραγμένων και προγραμματίζεται η περαιτέρω δραστηριότης του Ιδρύματος, συντασσομένου σχετικού Πρακτικού, υπογραφόμενου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου και των Προέδρων της Διοικούσης Επιτροπής των Ενοριακών Φιλόπτωχων Ταμείων. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ Η «Ημέρα της Αγάπης» Άρθρον 27 Η «Ημέρα της Αγάπης», καθ ην διεξάγεται Γενικός Έρανος εν απάση τη περιφέρεια της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου, δι ηριθμημένων κουπονιών, ορίζεται δι αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ Ειδικαί Διατάξεις. Άρθρον 28

7 Περί παντός θέματος μη διαλαμβανομένου εν τω παρόντι Κανονισμώ επιλαμβάνεται και αποφασίζει το Διοικητικόν Συμβούλιον του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου. Άρθρον 29 Ο παρών Κανονισμός καταργείται ή τροποποιείται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου, λαμβανομένης εν Συνεδρία υπό την Προεδρίαν του Μητροπολίτου. Άρθρον 30 Εκ των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού προκαλείται δαπάνη εις βάρος τού Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθή. Εν Ρόδω τη 3 η Ἰουνίου 2005 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Ο ΡΟΔΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23063 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1831 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση, συμπλήρωση και αντικατάσταση του συσταθέντος Εκκλησιαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 236 17 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κωδικοποίηση εις ενιαίο κείμενο του κανονισμού συστάσεως και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2011 καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρον 1ον. Σύστασις Επωνυμία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρον 1ον. Σύστασις Επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρον 1ον Σύστασις Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείον με έδραν τας Αθήνας και υπό την επωνυμίαν «ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1026/1980 Περί των Οδοντιατρικών Συλλόγων της Ε.Ο.Ο. ως και λοιπών συναφών διατάξεων

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1026/1980 Περί των Οδοντιατρικών Συλλόγων της Ε.Ο.Ο. ως και λοιπών συναφών διατάξεων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1026/1980 Περί των Οδοντιατρικών Συλλόγων της Ε.Ο.Ο. ως και λοιπών συναφών διατάξεων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν: ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3 6 0 1 «Περί συστάσεως φαρµακευτικών συλλόγων»

ΝΟΜΟΣ 3 6 0 1 «Περί συστάσεως φαρµακευτικών συλλόγων» ΝΟΜΟΣ 3 6 0 1 «Περί συστάσεως φαρµακευτικών συλλόγων» ( Εφηµ. Κυβ. Τεύχος Α. αριθ. 119/1928 σελ. 876 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έχοντες υπ όψει το άρθρον 75 του Συντάγµατος, εκδίδοµεν τον επόµενον Νόµον ψηφισθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Ν 1026/1980 : Περί Οδοντιατρικών Συλλόγων, Ελλην. Οδοντ. Οµοσπονδίας, κλπ

Ν 1026/1980 : Περί Οδοντιατρικών Συλλόγων, Ελλην. Οδοντ. Οµοσπονδίας, κλπ Ν 1026/1980 : Περί Οδοντιατρικών Συλλόγων, Ελλην. Οδοντ. Οµοσπονδίας, κλπ Νόµος 1026 της 25/26.2.80: Περί των Οδοντιατρικών Συλλόγων, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.), ως και λοιπών συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 191 8 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 110. Αναβάθμιση Αμίσθου Προξενείου Βαρκελώνης σε Άμισθο Γενικό Προξενείο....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29875 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2178 29 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός εξόδων καθαριότητας χώρων στρα τωνισμού πληρώματος καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ Του εν Αθήναις εδρεύοντος σωµατείου υπό την επωνυµίαν "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ Γ ε ν ι κ α ί δ ι α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α Π.Δ. 197/78 (ΦΕΚ Α' 43) : Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί τοπικών ενώσεων και κεντρικής ενώσεως των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ισχύουσες Διατάξεις (β.δ. 3/13-7-1936) Άρθρο 1ον Ίδρυσις - Έδρα - Σκοπός

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ισχύουσες Διατάξεις (β.δ. 3/13-7-1936) Άρθρο 1ον Ίδρυσις - Έδρα - Σκοπός 1 ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ισχύουσες Διατάξεις (β.δ. 3/13-7-1936) Άρθρο 1ον Ίδρυσις - Έδρα - Σκοπός 1. Ιδρύεται Ταμείον Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων με έδραν τας Αθήνας. 2. Σκοπός του Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3313 12 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Νέα Αγορανομική Διάταξη σχετικά με τη λιανική πώ ληση καυσόξυλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 98 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 58. Άσκηση προληπτικού έλεγχου επί των δαπανών του Δήμου Μπιζανίου Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2607 8 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών των Παιδικών Εξο χών του Δήμου Αθηναίων.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ Α ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΑΝ ΡΩΝ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1871 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Η εν Θεσσαλονίκη εδρεύουσα «ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ (ΑΝ ΡΩΝ)» ιδρύθηκε το 1871. Το παρόν καταστατικόν εγκριθέν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 220 2 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Φ.151/20049/ Β6 (ΦΕΚ 272 Β/1.3.2007) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2151 27 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έναρξη λειτουργίας της Δημόσιας Οικονομικής Υπη ρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Μεγάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προτείνεται προς τροποποίηση το από 28.8.1968 Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ :ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΟΣΜΑΕΣ) Σύστασης Συνεταιρισμού - Επωνυμία - Ευθύνη Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ :ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΟΣΜΑΕΣ) Σύστασης Συνεταιρισμού - Επωνυμία - Ευθύνη Άρθρο 1 0 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ :ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΟΣΜΑΕΣ) Σύστασης Συνεταιρισμού - Επωνυμία - Ευθύνη Άρθρο 1 Συνιστάται Οικοδομικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Eυθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ Άρθρο 1 Επωνυμία σφραγίδα: Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Της Ανωνύμου Εταιρείας "RILKEN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε." ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Της Ανωνύμου Εταιρείας RILKEN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανωνύμου Εταιρείας "RILKEN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε." ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός Άρθρο 1 Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται εφεξής ως "RILKEN Βιομηχανία Καλλυντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Αθήνα Σωµατείο µε την επωνυµία «Πανελλήνια Ένωση Φορέων Άλφα», και τον διακριτικό τίτλο «Π.Ε.Φ.Α.», διεπόµενο από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6995 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 253 2 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 229. Περί προστασίας των διαλελυμένων και ερημω θεισών Ιερών Μονών και των Εκκλησιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191)

Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191) Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191) Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως 'Αρθρον 1 (όπως διαµορφώθηκε µε την παρ.5 αρθρ. 8 Ν. 2839/2000)(ΦΕΚ Α 196) Αντικείµενον - φορείς - αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1172 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθη γητών οποιασδήποτε βαθμίδας

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας Με την υπ αριθμ. 280/03 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε και ισχύει το νέο Καταστατικό της Εταιρείας μας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟΝ. ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΥΚΗΤΑΙΜΙΑΣ ΑΠΟ Trichosporon asashii ΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑ- ΣΤΑΛΜΕΝΟ ΑΣΘΕΝΗ ΤΗΣ ΜΕΘ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟΝ. ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΥΚΗΤΑΙΜΙΑΣ ΑΠΟ Trichosporon asashii ΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑ- ΣΤΑΛΜΕΝΟ ΑΣΘΕΝΗ ΤΗΣ ΜΕΘ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ 1ου τόμου, 2ου τεύχους (1956) ACTA MICROBIOLOGICA (Χ + 7) ΕΚΔΟΤΩΝ H E L L E N I C A ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο Κ.Δ. Αθηνών Αριθμός Άδειας 217/1988

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012, 4127/2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 356/1974, Ν.2238/1994, Ν.2859/2000

Διαβάστε περισσότερα