ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 2001

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 2001"

Transcript

1 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 2001 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑ - Μ Α Ι Ο Σ 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΕΝΙΚΆ ΦΟΡΟΛΟΓΊΑ ΜΕΡΙΣΜΆΤΩΝ ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΧΡΉΣΗ ΚΕΦΑΛΑΊΩΝ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΗΣ ΑΎΞΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΌ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΠΑΡΑΓΌΜΕΝΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΉ ΙΑ ΙΚΑΣΊΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΊΚΤΥΟ ΠΩΛΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΉΣ ΠΆΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΆΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΆΛΕΙΕΣ Οικόπεδα / Αγροί Κτίρια Αποθηκευτικοί Χώροι ΜΕΤΟΧΙΚΌ ΚΕΦΆΛΑΙΟ Ί ΙΑ ΚΕΦΆΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΑΞΊΑ ΜΕΤΟΧΉΣ ΜΈΤΟΧΟΙ ΙΟΊΚΗΣΗ ΙΕΎΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΕΠΕΝ ΎΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ ΕΞΈΛΙΞΗ ΚΎΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΑΠΆΝΕΣ ΙΆΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΈΣΕΩΝ ΚΕΡ ΏΝ ΑΝΆΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΠΗΓΈΣ ΚΑΙ ΧΡΉΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΊΩΝ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΌΧΟΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ...45 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 1

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Στοιχεία αποτελεσµάτων (εκ.δρχ.) 31/12/ /12/ /12/2001 Κύκλος εργασιών δραστηριότητα εσωτερικού δραστηριότητα εξωτερικού Μικτά Κέρδη Άλλα Έσοδα εκµετάλλευσης Σύνολο Λειτουργικό Αποτέλεσµα (1) Κέρδη προ Τόκων & αποσβέσεων Κέρδη προ Αποσβέσεων Κέρδη προ φόρων Κέρδη µετά από Φόρους &Aµοιβές Σ Κέρδη µετά από φόρους,αµοιβές Σ & φόρους φορολ/κού ελέγχου Συνολικό Μέρισµα Σταθµισµένος αριθ.µετοχών (2) Στοιχεία ανά µετοχή (δρχ.) 31/12/ /12/ /12/2001 Κέρδη προ αποσβέσεων & φόρων Κέρδη προ Φόρων Κέρδη µετά από φόρους & αµοιβές Σ Κέρδη µετά από φόρους, Αµοιβές Σ & φόρους φορολογικού ελέγχου Μέρισµα ανά µετοχή (4) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

4 Στοιχεία ισολογισµών (εκ.δρχ.) 31/12/ /12/ /12/2001 Αναπόσβεστα Έξ.Εγκατάστασης Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια Ενσώµατα Πάγια Μείον: Αποσβέσεις Αναπόσβεστα Ενσώµατα πάγια Συµ/χές & µακροπ/σµες απαιτήσεις ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μεταβατικοί λογ/σµοί Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Προβλέψεις Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Μεταβατικοί λογ/σµοί Παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογιστική αξία µετοχής (4) είκτες 31/12/ /12/ /12/2001 Κέρδη προ Αποσβέσεων & Φόρων Περιθώριο Μικτού Κέρδους (προ αποσβ.) 15,18% 15,25% 12,38% Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Π.Φ. 11,11% 10,31% 9,58% Αποδο/τα Ιδίων Κεφαλαίων Π.Φ. 11,23% 9,25% 7,45% Γενική Ρευστότητα 1,22 1,1 0,94 Άµεση Ρευστότητα 0,99 0,88 0,77 Ξένα/Ίδια Κεφάλαια 0,64 0,64 0,89 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Για τον υπολογισµό του λειτουργικού αποτελέσµατος έχουν αφαιρεθεί ανάλογα οι αποσβέσεις από το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης. 2. Για την στάθµιση του αριθµού µετοχών λήφθηκαν υπόψη οι αυξήσεις του µε τοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και µε κεφαλαιοποιήσεις αποθεµατικών 3. Με βάση το σταθµισµένο αριθµό µετοχών 4. Για τον υπολογισµό έχει ληφθεί υπόψη ο αριθµός των µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης. ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 3

5 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, της δραστηριότητας, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της εταιρίας ΚΡΕΚΑ Α.Ε. «ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ Α.Ε.» από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεων τους. Οι µέτοχοι που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της εταιρίας Πέρνη Ν. Καβάλας τηλ. (0591) & Η σύνταξη και διάθεση του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Υπεύθυνοι για την σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: 1. Ο κ. Γρηγόρης Κιουτσούκωστας, ιευθύνων Σύµβουλος, Πέρνη Ν. Καβάλας, τηλ. (0591) Ο κ. Κων/νος Κογκαλίδης, Οικονοµικός ιευθυντής, Πέρνη Ν. Καβάλας, τηλ. (0591) (051) Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: 1. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο είναι πλήρη και αληθή. 2. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα η απόκρυψη ή η παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο. 3. Σε βάρος της Εταιρίας δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. Η εταιρία ελέγχεται από την Ανώνυµη Εταιρία Ελεγκτών «Κ & V ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ». Τον έλεγχο για τις χρήσεις που έκλεισαν στις 31/12/1999, 31/12/2000 και 31/12/2001 διενέργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ιωάννης Καλογερόπουλος (Κ & V ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» κάτοικος Αθηνών διεύθυνση 3 ης Σεπτεµβρίου 76, ΤΚ Αθήνα, τηλ. (01) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

6 Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις οικονοµικές χρήσεις , και τα οικονοµικά στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Οι φόροι του φορολογικού ελέγχου που προέκυψαν, ύψους εκ. δρχ. επιβάρυναν την χρήση 1999 και αναφέρονται σε λογιστικές διαφορές, όπως αυτές εµφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα: Λογιστικές διαφορές κατά έτος Χρήση Λογιστικές διαφορές ΣΥΝΟΛΟ Ο φόρος που προέκυψε καταβλήθηκε εφ άπαξ µε το υπ αριθµ / Γραµµάτιο Είσπραξης της..ο.υ. Γαλατσίου. ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 5

7 2 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 2.1 Γενικά Μετά τις αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 21 ης µηνός Ιουνίου 1999, της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 14 ης Νοεµβρίου 1999, και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της οι µετοχές της ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ανέρχονται σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 221,4875 δρχ. Κάθε µετοχή της Εταιρίας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, που καθορίζονται από το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο όµως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του καταστατικού της Εταιρίας και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων. Το Καταστατικό της ΚΡΕΚΑ Α.Ε. δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων. Οι µετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι µέτοχοι συµµετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρίας σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου. Οι µέτοχοι ενασκούν τα δικαιώµατα τους σε σχέση µε τη ιοίκηση της Εταιρίας µόνο µέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Οι µέτοχοι έχουν δικαίωµα προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 5 του Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920. Οι δανειστές του µετόχου και οι καθολικοί ή και οι ειδικοί διάδοχοι αυτού σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάριση της Εταιρίας, ούτε να αναµιχθούν µε οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή διαχείρησή της. Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόµιµη κατοικία την έδρα της Εταιρίας ως προς τις σχέσεις του µε αυτή και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία. Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρίας αφ ενός και των µετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η ε Εταιρία ενάγεται µόνο ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου. Συγκύριοι µετοχής για να έχουν δικαίωµα ψήφου πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για τη µετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπεί στη Γενική Συνέλευση, µέχρι δε τον καθορισµό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων τους. Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω πληρεξουσίου. Για να µετάσχει µέτοχος ή εκπρόσωπος αυτού σε Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας πρέπει να καταθέσει τις µετοχές του στο Ταµείο της Εταιρίας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία. Μέσα στην ίδια προθεσµία, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία οι αποδείξεις κατάθεσης των ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

8 µετοχών και τα έγγραφα εκπροσώπησης και να δίνεται στο µέτοχο απόδειξη για την είσοδο του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συµµορφώνονται µε τα παραπάνω, θα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µε την άδειά της. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου: Έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας τον έλεγχο της Εταιρίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 40, 40ε του Ν. 2190/1920, και, Έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή εντός τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεση της αίτησης στον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση, οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα θέµατα για τα οποία καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει, (10) δέκα ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της Εκδότριας Εταιρίας. Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται στον µέτοχο µέσα σε δύο µήνες από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τρόπος και τόπος καταβολής γνωστοποιείται στους µετόχους από τον ηµερήσιο τύπο. Τα µερίσµατα που δεν ζητήθηκαν για µία πενταετία αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται υπέρ του ηµοσίου. Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των µετοχών προκειµένου να συµµετέχει ο µέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρίας και τη διαδικασία πληρωµής του µερίσµατος θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας και εκκαθάρισης του συστήµατος Αϋλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. 2.2 Φορολογία Μερισµάτων Σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία (Ν.2238/1994, άρθρο 109) οι εταιρίες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο ΧΑΑ βαρύνονται µε φόρο 35% επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανοµή. Έτσι, τα µερίσµατα διανέµονται από τα ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει. Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης του Ισολογισµού από την Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου, από τα κέρδη τα οποία πραγµατοποιούν σε κάθε χρήση οι θυγατρικές εταιρίες και διανέµονται µερίσµατα, το µέρος των µερισµάτων που αντιστοιχεί στη µητρική εταιρία καταβάλλεται κατά την επόµενη χρήση (εκτός αν δωθεί προµέρισµα στην ίδια χρήση) και συνεπώς περιέχεται στα κέρδη της µητρικής εταιρίας της επόµενης χρήσης. Τα δε µερίσµατα από τα κέρδη της µητρικής εταιρίας, που σχηµατίζονται κατά ένα µέρος από τα διανεµόµενα κέρδη των εταιριών στις οποίες συµµετέχει, εφόσον διανεµηθούν, καταβάλλονται στην επόµενη από τη λήψη τους χρήση. ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 7

9 3 ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ 3.1 Χρήση κεφαλαίων προηγούµενης αύξησης Η Εταιρία µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας στις 21/6/1999 και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων στις 14/11/1999, προέβει σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των δρχ. Από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου όπως αναφέρεται στο ενηµερωτικό ελτίο το 1999, τα αντληθέντα κεφάλαια συνολικού ύψους αποφασίστηκε να χρησιµοποιηθούν ως εξής: 1. Ποσοστό 61%, ή ποσό 836 εκατ. δρχ. να χρησιµοποιηθεί για νέες επενδύσεις Κατασκευή εργοστασίου ζωωτροφών για την πάχυνση των µόσχων και των χοίρων 350 εκατ. δρχ. Η κατασκευή εργοστασίου ζωωτροφών για την πάχυνση των µόσχων και χοίρων αποσκοπεί, στην µείωση του χρόνου ανεύρεσης, απόκτησης και µεταφοράς των ζωωτροφών καθώς επίσης στην µελλοντική µείωση του κόστους αγοράς τους. Αυτό θα συµβάλλει στην µείωση του κόστους παραγωγής όπως επίσης και στην αρτιότερη εξυπηρέτηση των αναγκών της Εταιρίας και ων πελατών της. Βελτίωση και επέκταση χοιροτροφικής Μονάδας 100 εκατ. δρχ. Η βελτίωση και επέκταση της χοιροτροφικής µονάδας συνίσταται στην αγορά άρτιου µηχανολογικού εξοπλισµού µε τον οποίο θα επανδρωθεί το νεοσύστατο συγκρότηµα στην Κοινότητα Γραβούνας στην Χρυσούπολη, για την δηµιουργία πρότυπης χοιροτροφικής µονάδας. Αγορά Ζωϊκού πληθυσµού (χοιροµητέρες) 150 εκατ. δρχ. Η Εταιρία σκοπεύει να αρχίσει ιδία παραγωγή και πάχυνση χοίρων και για την έναρξη της διαδικασίας αυτής θα προβεί στην αγορά χοιροµητέρων. Με αυτόν τον τρόπο η Εταιρία καθετοποιεί την παραγωγική της διαδικασία εκτιµώντας ότι θα ωφεληθεί από τις οικονοµίες κλίµακος που προκύπτουν. Καινούργια µονάδα σε έκταση 40 στρεµµάτων για πάχυνση µικρών ζώων ελεύθερης βοσκής 150 εκατ. δρχ. Η Εταιρία παράλληλα σκοπεύει να εισαγάγει οικολογικό τρόπο εκτροφής των ζώντων ζώων από σταβλισµένα σε ζώα ελεύθερης βοσκής. Κατ αυτό τον τρόπο τα ζώα θα διατρέφονται πιο υγιεινά και συνεπώς θα παράγουν υγιεινότερο και πιο εύγεστο κρέας. Βελτίωση µεταφορικών µέσων 86 εκατ. δρχ. Η Εταιρία σκοπεύει να χρησιµοποιήσει δύο φορτηγά αυτοκίνητα µε καρότσες για την µεταφορά ζώντων ζώων από την Γαλλία. Η χρησιµοποίηση των καινούργιων φορτηγών κρίνεται αναγκαία για την καλύτερη προστασία και µείωση της υφιστάµενης ταλαιπωρίας των ζώων όπως επίσης και για την ασφαλέστερη και ταχύτερη µεταφορά τους. 2. Ποσοστό 39%, ή ποσό δρχ. 544 εκ. δρχ. να χρησιµοποιηθεί για βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης, λόγω αλλαγής της διαχείρισης των αποθεµάτων (ζώντων ζώων), δεδοµένου ότι η διοίκηση της Εταιρίας έχει αποφασίζει να εισάγει ζώα µικρής ηλικίας τα οποία θα παραµείνουν µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα για πάχυνση. Έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι η εισαγωγή και η πάχυνση ζώων µικρής ηλικίας αποφέρει υψηλότερα κέρδη. Αποτέλεσµα ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

10 αυτής της πολιτικής των αποθεµάτων είναι η ζωική αύξηση του ζωικού πληθυσµού καθώς και η ποσοτική αύξηση των ζωωτροφών. Καταλαβαίνει κανείς ότι η αύξηση των εγκαταστάσεων σταβλισµού των ζώντων ζώων (στάβλων) είναι αναγκαία όταν αυξάνονται τα αποθέµατα µιας εταιρίας. Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης είχε ως εξής: Χρήση Κεφαλαίων ( σε εκατ. δρχ.) Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης Επένδυσης Είδος Επένδυσης Κόστος Επένδυσης 31/12/ /12/ /12/2001 Κατασκευή εργοστ. Ζωοτροφών Βελτ/ση και επέκταση χοιροτροφικής µονάδας Αγορά ζωϊκού πληθ Νέα µονάδα σε έκταση 40 στρ Βελτίωση Μεταφ/κών µέσων Κεφάλαιο Κίνησης απάνες έκδοσης Σύνολο επενδύσεων Με απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της 27ης Ιουνίου 2001 αποφασίστηκε η αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων όπως αναφέρονται παραπάνω. Συγκεκριµένα αποφασίστηκε η κατασκευή µονάδας πάχυνσης αµνοεριφίων αντί της αρχικώς αποφασισµένης βελτίωσης και επέκτασης χοιροτροφικής µονάδας στην Πέρνη Ν.Καβάλας. ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 9

11 Η Εταιρία µέχρι την 31/12/2001 έχει δαπανήσει τα εξής ποσά: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟ.Σ ΤΟΥ Χ.Α.Α ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΩΣ ΕΛΤΙΟΥ (ποσά σε χιλιαδες δραχµές) (ποσά σε χιλιάδες δραχµές) ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΣΥΝΟΛΑ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ /10-31/12/01 ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.Κατασκευή εργ/σίου ζωοτροφών Μονάδα πάχυνσης αµν/φίων Αγορά Ζωικού Πληθυσµού Νέα Μονάδα έκτασης 40 στρεµ Βελτίωση µεταφορικών Μέσων Κεφάλαιο κίνησης απάνες έκδοσης Ιδια Κεφάλαια 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

12 4 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Η Εταιρία εισήχθει στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών στις και οι µετοχές της είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Η τελευταία αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου πραγµατοποιήθηκε το 2001 µε τιµή διάθεσης δρχ. Παρακάτω παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία που αφορούν την εξέλιξη της µετοχής της εταιρίας: 31/12/2001 Mέση τιµή µετοχής Όγκος συναλλαγών µτχ (τεµάχ.) Κατώτατη τιµή µετοχής 624 Ανώτατη τιµή µετοχής Ηµεροµηνία Γενικός είκτης Τιµή Κλεισίµατος Τιµή Κλεισίµατος Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών ραχµές Ευρώ 31/1/ , , /2/ , , /3/ , , /4/ , , /5/ , , /6/ , , /7/ , , /8/ , , /9/ , , /10/ , , /11/ , , /12/ , , ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 11

13 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ - ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ (ευρώ) /1/01 18/1/01 2/2/01 19/2/01 7/3/01 22/3/01 6/4/01 25/4/01 11/5/01 28/5/01 13/6/01 28/6/01 13/7/01 30/7/01 14/8/01 30/8/01 14/9/01 1/10/01 16/10/01 31/10/01 15/11/01 30/11/01 17/12/ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΤΕΜΑΧΙΑ) Τιµή µετοχής Ογκος Συναλλαγών ΑΠΟ ΟΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΙΚΤΗ & ΤΟ ΕΙΚΤΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΓΟΡΑΣ /11/ /1/2001 6/3/ /4/ /6/2001 3/8/ /9/ /11/ /12/2001 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. Γενικός είκτης είκτης Παράλληλης Αγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

14 5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 5.1 Γενικές πληροφορίες Η εταιρία «ΚΡΕΚΑ ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1985 (ΦΕΚ ίδρυσης 3099/ /Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ). Έχει την έδρα της στην Καβάλα και συγκεκριµένα στην Πέρνη Χρυσούπολης Ν. Καβάλας, τηλ. 0591/42406, υπαγόµενη στην Νοµαρχία Καβάλας, είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών υπ. Αριθ /06/Β/86/02 και ΑΦΜ Η διάρκεια της Εταιρίας έχει ορισθεί σε 50 χρόνια από την νόµιµη σύσταση της στις , ηµέρα δηµοσίευσης του καταστατικού της στο ΦΕΚ Οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις έχουν άδεια λειτουργίας για µονάδα τυποποίησης (Αρ. Πρ. ΒΜ. Φ 14943/9/08/7/ ) που ισχύει έως και βουστάσια (.Π. 1243/ ) που λήγει στις Σκοπός της Εταιρίας βάσει του άρθρου 3 του καταστατικού της µετά την τροποποίηση που έγινε το εκέµβριο του 1995 είναι: 1. Η ίδρυση πρότυπης µονάδας βοοτροφικής εκµετάλλευσης, για εµπορία και εκµετάλλευση των παραγοµένων προϊόντων και υποπροϊόντων. 2. Η διενέργεια εισαγωγών και εξαγωγών και γενικά ζώντων ζώων και νοπών κρεάτων, η αγορά και µεταπώληση κάθε είδους συναφών εµπορευµάτων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό καθώς και η επιχείρηση µεταφοράς εµπορευµάτων για λογαριασµό τρίτων. 3. Η επεξεργασία, τυποποίηση προϊόντων κρέατος και παραγωγή κρεατοσκευασµάτων για εµπορία στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. 4. Η ίδρυση και εκµετάλλευση του σφαγείου. 5. Η εξαγωγή τυποποιηµένου ελαιόλαδου και ελαίων και γενικά τυποποιηµένων τροφίµων και ποτών και κάθε είδους γεωργικών προϊόντων και εσπεριδοειδών. 6. Η συµµετοχή της εταιρίας σε άλλες εταιρίες µε παρόµοιο ή διαφορετικό αντικείµενο δραστηριότητας, µε την απόκτηση µετοχών ή εταιρικών µεριδίων χωρίς ποσοτικό περιορισµό. Η τροποποίηση του καταστατικού αφορά τις παραγράφους γ,δ,ε. Η εταιρία έχει λάβει την υπ αριθµόν Κ της έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού της από το Υπουργείο Ανάπτυξης. ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 13

15 5.2 Ιστορικό Η ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. στον κλάδο παραγωγής κρέατος έχει µία παράδοση εξήντα περίπου χρόνων. Το 1935 ο κ. Κυριάκος Κιουτσουκώστας αρχίζει να ασχολείται µε την εκτροφή αγελάδων εγχώριας παραγωγής µε σκοπό την αναπαραγωγή τους και την πάχυνση µικρών µόσχων στους πρώτους σταύλους της εταιρίας χωρητικότητας 200 ζώων στην περιοχή της Νέας Καρβάλης Καβάλας και την άµεση διάθεση του παραγόµενου κρέατος στο κατάστηµα της στην Καβάλα.. Το 1968 δηµιουργούνται νέοι σταύλοι χωρητικότητας 500 ζωντανών µοσχαριών και αρχίζει η εισαγωγή ζώντων µόσχων από την Βουλγαρία, Ουγγαρία, Γιουκοσλαβία µε σκοπό την πάχυνση. Το 1971 ιδρύεται από τους Κυριάκο Κιουτσουκώστα, Μαραγκό Ιωάννη και Κουγιώνα Κυβέλη η ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΕ η οποία στην συνέχεια το 1975 µετασχηµατίζεται σε «ΥΙΟΙ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΙΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΟΕ» µε σκοπό την εκτροφή µόσχων και την εµπορία κρεάτων. Η εταιρία µετετράπει σε «ΥΙΟΙ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ Α.Ε.» το Το 1984 ιδρύεται η «ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΟΕ» από τους Γρηγόρη Κιουτσούκωστα, Ζαχαρία Κιουτσούκωστα και Αικατερίνη Βουλµέ µε σκοπό την εµπορία κρεάτων. Η εταιρία µετετράπει σε Α.Ε. το Το 1985 δηµιουργείται νέα µονάδα εκτροφής συνολικής δυναµικότητας 600 ζώων. Το εκέµβριο του 1993 δηµιουργείται η τελευταία µονάδα µε τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές και άρτιο µηχανολογικό εξοπλισµό µε δυναµικότητα εκτροφής 800 ζώων. Έτσι σήµερα η συνολική χωρητικότητα των εγκαταστάσεων ανέρχεται σε ζώα και η δυναµικότητα εκτροφής σε ζώα ετησίως. Τον Ιούλιο του 1994 αγοράζεται έκταση τ.µ. έναντι του ποσού των δρχ στην οποία θα εγκατασταθεί η νέα επένδυση της Εταιρίας. Η έκταση αυτή εφάπτεται στην Εθνική οδό Καβάλας Αεροδροµίου Χρυσούπολης στην περιοχή Πέρνη Καβάλας και είναι συνέχεια των υπαρχουσών εγκαταστάσεων της Εταιρίας. Μέσα στο 1994 αγοράστηκε οικόπεδο συνολικής έκτασης τ.µ. ακριβώς δίπλα στο ήδη υπάρχουν οικόπεδο της ΚΡΕΚΑ στην περιοχή Πέρνη Καβάλας το οποίο και κόστισε 5 εκ. δρχ. Τον Οκτώβριο του 1994 η εταιρία εισήχθει στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Τον Νοέµβριο του 1995 τέθηκε σε λειτουργία η µονάδα τυποποίησης κρεάτων της ΚΡΕΚΑ µε χρηµατοδότηση από τα κεφάλαια που είχε αντλήσει η εταιρία από την εισαγωγή της στο ΧΑΑ. Το 1997 αγοράζεται έκταση τ.µ. στην Κοιν. Πέρνης για την ανέγερση του σφαγείου. Τον Οκτώβριο του 1997 αρχίζει η κατασκευή του σφαγείου η ολοκλήρωση του οποίου επιτυγχάνεται τον Ιανουάριο του Η συνολική επένδυση ανήλθε στο ποσόν των 1,2 δις δρχ. Το σφαγείο αποτελείται από τρεις γραµµές παραγωγής δηλαδή σφάζονται, µοσχάρια, χοιρινά, και αµνοερίφια. Η επένδυση έτυχε της επιχορήγησης του Κοιν. Κανονισµού 866/90 µε ΚΑ έργου 97 CTEL01012 και τίτλος έργου «Ίδρυση σφαγείου τριών γραµµών σε αντικατάσταση παλαιών ηµοτικών σφαγείων Χρυσούπολης» και επιχορηγήθηκε µε το ποσό των 714 εκ. δρχ. Σήµερα λειτουργεί µε την υπ αριθµ / άδεια λειτουργίας της Ε.Ε. και είναι το µοναδικό στο Νοµό Καβάλας ράµας. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

16 5.3 Αντικείµενο Εργασιών Το βασικό αντικείµενο της ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. είναι η παραγωγή κρέατος, και ιδιαίτερα η εκτροφή και πάχυνση µόσχων. Για να υλοποιήσει τους στόχους της η εταιρία εισάγει κάτω από αυστηρές προδιαγραφές µόσχους ηλικίας 8-12 µηνών, ηλικία απαραίτητη για την διαµόρφωση του σκελετού των ζώων. Οι µόσχοι παραµένουν στις εγκαταστάσεις της εταιρίας για 4-6 µήνες, καθώς η Ελλάδα προσφέρεται, λόγω κλιµατολογικών συνθηκών, για ανάπτυξη σε αντίθεση µε τις βόρειες χώρες. Επίσης στο αντικείµενο των εργασιών της εταιρίας έχει προστεθεί από το 1999 και η σφαγή και εκδορά µόσχων, χοίρων και αµνοεριφίων για λογαριασµό της εταιρίας και για λογαριασµό τρίτων. Στον πιο κάτω πίνακα αναλύεται ο κύκλος εργασιών ανά κατηγορία προϊόντος και η εξέλιξη τους τα τελευταία 3 χρόνια. Ανάλυση Κύκλου Εργασιών (δρχ.) Εµπορεύµατα Προϊόντα* Πρώτες Ύλες* Υπορποϊόντα* Παροχή υπηρεσιών (σφαγείο) Γενικό Σύνολο *Τα εµπορεύµατα αφορούν σφαγµένα ζώα που αγοράζει η εταιρία και µεταπουλά (κυρίως χοιρινό), ενώ σαν προϊόντα νοούνται τα ζώα που σφάζει η ίδια η εταιρία, µετά από πάχυνση, και µετά τα πουλάει. Οι πρώτες ύλες αφορούν στην πώληση ζωντανών ζώων και τα υποπροϊόντα στην πώληση υποπροϊόντων του κρέατος όπως πόδια, δέρµα, κοιλιά. Ούτε η εταιρία ούτε και κάποιος τοµέας της δεν εξαρτάται από ένα και µοναδικό πελάτη ή µερικούς µεγάλους πελάτες η απώλεια των οποίων µπορεί να έχει δυσµενής επιπτώσεις για την εταιρία. Πιο συγκεκριµένα ενώ οι πωλήσεις προς την εταιρία ΚΡΕΚΑ ΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. καταλαµβάνει 8,5% ποσοστό επί του κύκλου εργασιών τόσο λόγω της ειδικής σχέσης της µε την εταιρία όσο και λόγω της ύπαρξης πολλών µικρότερων πελατών, υπάρχει διασπορά αυτού του κινδύνου. 5.4 Παραγόµενα Προϊόντα Παραγωγική ιαδικασία Περιγραφή Προϊόντων Τα εισαγόµενα ζωντανά µοσχάρια προέρχονται κατά 100% από την Γαλλία. Τα γαλλικά µοσχάρια ράτσας CHAROLLE, τα οποία εισάγει η εταιρία µε τα δικά της µεταφορικά µέσα φηµίζονται παγκόσµια σαν η ράτσα της οποίας τα ζώα έχουν το προνόµιο να βάζουν το µεγαλύτερο βάρος. Η εκτροφή τους γίνεται µε εγχώριες παραγόµενες ζωοτροφές η ποιότητα των οποίων ελέγχεται αυστηρά από κτηνιατρική υπηρεσία. Η εταιρία χρησιµοποιεί τη µέθοδο της ενσίρωσης µε την οποία εξασφαλίζεται η διαχείριση των χονδροειδών ζωοτροφών για αρκετούς µήνες και τροφή σε περιόδους µε χαµηλή βλάστηση. Με αυτή τη µέθοδο οι χλωρές χονδρειδές ζωοτροφές (καλαµπόκι) σκεπάζονται µε πλαστικό, έτσι µειώνονται οι απώλειες και βελτιώνονται οι ιδιότητες των χλωρών τροφών, (πχ. αυξάνει την ελκυστικότητα διατροφής, συντοµεύει την διαδικασία τροφής). Η διαδικασία αυτή είναι απλή και φτηνή και έχει ως αποτέλεσµα την µείωση του κόστους παραγωγής καθώς και την επάρκεια καλής ποιότητας ζωοτροφών καθοριστικό παράγοντα για µία επιτυχηµένη και αποδοτική εκτροφή. ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 15

17 Η εκτροφή των ζώων διαρκεί 4-6 µήνες (ηλικία µόσχου 16 περίπου µηνών) και γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε ανάλογα µε την ράτσα και την ηλικία που βρίσκονται να επιτυγχάνεται το άριστο βάρος πριν από την σφαγή, το οποίο κυµαίνεται από κιλά. Σήµερα η εταιρία λειτουργεί στο 70% της παραγωγικής δυναµικότητας της (δυναµικότητα εκτροφής). Η σφαγή των ζώων από 1/1/1999 γίνεται στο ιδιωτικό σφαγείο της εταιρίας το οποίο έχει δυναµικότητα σφαγής 80 µόσχων, 800 αµνοερίφια και 640 χοίρους σε οκτάωρη λειτουργία. Να σηµειωθεί ότι το σφαγείο της εταιρίας είναι από τα πιο σύγχρονα της χώρας µε προδιαγραφές ελεγχόµενες και επιβαλλόµενες από κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προϊόντα κρέατος των σφαγµένων ζώων τοποθετούνται σε ειδικούς θαλάµους για διάστηµα 24 ωρών περίπου. Την επόµενη µέρα µέρος ή και το σύνολο των κρεάτων διατίθενται πανελλαδικά µε φορτηγά ψυγεία ιδιοκτησία της εταιρίας. Μέρος των κρεάτων καθώς και τα παραπροϊόντα και υποπροϊόντα οδηγούνται στο τµήµα αποστέωσης της εταιρίας, όπου αποστεώνονται συσκευάζονται και διατίθενται στην αγορά. Η συνολική διακίνηση κρέατος ανέρχεται σε τόνους την εβδοµάδα. Με την λειτουργία του σφαγείου το οποίο απέχει περίπου πεντακόσια µέτρα από τα βουστάσια η εταιρία πέτυχε τα κάτωθι: Καθετοποίηση της παραγωγής µε αποτέλεσµα τη µείωση του κόστους παραγωγής Απόκτηση του πλήρους ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας Αισθητή βελτίωση του παραγόµενου κρέατος, δεδοµένου ότι τα προς σφαγή ζώα οδηγούνται στο σφαγείο σε κατάσταση πλήρους ηρεµίας µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται άριστη ποιότητα κρέατος. Αυτό σε αντίθεση µε το παρελθόν όπου τα ζώα για να σφαγούν έπρεπε να µεταφερθούν σε απόσταση 130 χλµ. (Σφαγεία Ε.Γ.Σ. Σερρών) µε αποτέλεσµα να αλλοιώνεται αισθητά η ποιότητα. Η συσκευασία των κρεάτων γίνεται µέσω της καινούργιας γραµµής τυποποίησης µε την οποία η ΚΡΕΚΑ καθετοποίησε περαιτέρω την υφιστάµενη παραγωγή της (εκτροφή πάχυνση σφαγή εµπορία κρέατος). Η νέα µονάδα λειτουργεί από το τέλος του 1995 και ήδη το 30% της συνολικής πωλούµενης ποσότητας κρέατος τυποποιείται προτού διανεµηθεί στην αγορά. Η µονάδα αυτή αξιοποιεί επίσης στο έπακρο και τα υποπροϊόντα της εταιρίας, τα οποία στο παρελθόν απέφεραν πολύ µικρά κέρδη. Πιο συγκεκριµένα, λόγω των ψυκτικών θαλάµων ορισµένα µέρη του σώµατος καταψύχονται κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών µηνών και πωλούνται από το φθινόπωρο µέχρι και την άνοιξη. Τέλος, η ζήτηση για τυποποιηµένα προϊόντα είναι ολοένα αυξανόµενη και η µονάδα αυτή θα αξιοποιηθεί στο προσεχές µέλλον, βελτιώνοντας τα περιθώρια κέρδους της εταιρίας καθώς και την ανταγωνιστικότητα της. Η εταιρία µε την δηµιουργία του σφαγείου έχει αποκτήσει έντονη παρουσία στην εµπορία των αµνοεριφίων ιδιαίτερα σε εποχές έντονης ζήτησης, (ηµέρας Πάσχα). Η εταιρία ασχολείται µε την πάχυνση µόσχων και κατά συνέπεια κάνει µόνο εισαγωγές µόσχων. Η εταιρεία είναι εναρµονισµένη πλήρως µε τις καινούργιες κοινοτικές οδηγίες. Επίσης εφαρµόζει το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9002 µε πιστοποίηση του συστήµατος από την TUV HELLAS. Επιπλέον ακολουθώντας την κοινοτική οδηγία 93/43/ΕΟΚ υγιεινής τροφίµων, η εταιρία ακολουθεί διαδικασίες σύµφωνες µε τις αρχές µεθοδολογίας HACCP. Επίσης η εταιρεία έχει πάρει έγκριση πιστοποίησης "ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" από τον Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π. βάσει της τεχνικής οδηγίας AGRO 5-1 µε το σήµα AGROCERT και είναι η µόνη εταιρία στην Ελλάδα στον κλάδο του µοσχαρίσιου κρέατος που το έχει επιτύχει αυτό. Το 1995 ξεκίνησε εξαγωγική δραστηριότητα στην Σερβία και στην πρώην Γιουγκοσλαβία, η οποία διακόπηκε µέσα στο Το 2001 η εταιρία δεν πραγµατοποίησε εξαγωγές. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

18 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 17

19 5.5 ίκτυο Πωλήσεων και ιανοµής Μετά την σφαγή των µοσχαριών τα παραχθέντα κρέατα (ολόκληρα σφαγεία) αφού παραµείνουν στα ψυγεία φορτώνονται σε ψυγεία αυτοκίνητα και διανέµονται στους πελάτες µε βάσει τις παραγγελίες ενός εκάστου. Η διανοµή των κρεάτων γίνεται συνήθως µία µε δύο φορές την εβδοµάδα. Οι πωλήσεις της εταιρίας πραγµατοποιούνται µέσω χονδρικού εµπορίου. Με τη χρήση του ιδιόκτητου στόλου αυτοκινήτων ψυγείων µεταφορικών της εταιρίας, τα προϊόντα µεταφέρονται: στην Κεντρική Αγορά Κρέατος Αθηνών και Θεσσαλονίκης από όπου διοχετεύονται στον καταναλωτή µέσω των καταστηµάτων λιανικής πώλησης και σε 15 χονδρέµπορους κρέατος στη Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Πελοπόννησο και Κρήτη, οι οποίοι τα διαθέτουν απευθείας στον καταναλωτή. 5.6 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Οικόπεδα / Αγροί Η ΚΡΕΚΑ Α.Ε. είναι εγκατεστηµένη στην περιοχή Πέρνη Καβάλας 25 χιλ. από την πόλη της Καβάλας σε γήπεδο συνολικής επιφάνειας τ.µ. και λογιστικής αξίας εκ δρχ Τα οικόπεδα της εταιρίας στις 31/12/2001: * Τοποθεσία Τετραγωνικά µέτρα Αξία κτήσης Κοινότητα Πέρνης Ν. Καβάλας Κοινότητα Πέρνης Ν. Καβάλας Κοινότητα Πέρνης Ν. Καβάλας Κοινότητα Γραβούνα ήµος Καβάλας 298, ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

20 5.6.2 Κτίρια Αποθηκευτικοί Χώροι Τα κτίρια και οι αποθηκευτικοί χώροι της εταιρίας έχουν ως εξής: * Τοποθεσία Έτος κατασκευής µ 2 µ 3 Αξία κτήσης Κτίριο Καβάλας Στάβλοι Στάβλοι Στάβλοι Στάβλοι Στάβλοι Στάβλοι Μονάδα τυποποίησης Αποθήκη ενσύρωσης Εγκ/σεις ενσύρωσης επιφανείας Μονάδα Αµνοεριφίων Κ.Γραβούνας Κτίριο σφαγείου Κτίριο γραφείων Κτίριο Μονάδας Ζωοτροφών ιαµόρφωση Περιβάλλοντος χώρου Κτίριο υποσταθµό ΕΗ Βάσεις δεξαµενών αερίου Συνολική αξία Κτιρίων & Εγκ/σεων Κτιρίων ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 19

21 5.6.3 Μηχανολογικός Εξοπλισµός Τεχνικές Εγκαταστάσεις Μεταφορικά Μέσα Έπιπλα και Σκεύη Αξία κτήσης σε χιλ.δρχ. Αναπόσβεστη αξία Μηχανήµατα Τεχν.Εγκαταστάσεις Υδραυλικές Ψυκτικές Εξαερισµού Ηλεκτρικές Θέρµανσης Ατµού Βιολογικού καθαρισµού Πυρασφάλειας Κλιµατισµού Πεπιεσµένου αέρα ιάφορες εγκ/σεις Σύνολο Τα µηχανήµατα χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: Συγκρότηµα σφαγής βοδινών 2 ετών Ελλάδα Συγκρότηµα συγκρ. σφαγής βοδινών 2 ετών Ολλανδία Μηχ/τα βουστασίων 1-11 ετών Ελλάδα Μηχ/τα τυποποίησης 1-6 ετών Ελλάδα Συγκρότηµα σφαγής χοιρινών 2 ετών Ελλάδα Συµπλήρωµα συγκροτήµατος σφαγής χοιρινών Ολλανδία Συγκρότηµα σφαγής αιγοπροβάτων Ολλανδία ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

22 Η κατάσταση των κυριότερων µηχανηµάτων στις 31/12/2001 είναι η ακόλουθη: Περιγραφή µηχανήµατος Ηµ/νία Αξία Αναπόσβεστη κτήσης κτήσης αξία Πλατφ.ενσύρωσης LUCLAIR Πλατφόρµες ενσυρώσης Πλατφόρµες ανατροπής Σύστηµα αποκοµιδής κόπρων Σύστηµα αποκοµ. STRANGO Μηχανή VACCUM συσκ/σίας Μηχ/νή ξελαρδιάσµατος Σύστηµα εναέριων σιδηρο- Τροχών µον. τυπ/σης Συγκρότηµα ψυκτικών εγκ/σεων τυπ/σης Μηχ/τα σφαγείου Μηχ/τα σφαγείου Πλατφόρµα ανάµιξης διανο- µής ενσυρώµατος Πλυστικά µηχανήµατα Μηχανή συσ/σίας κενού Πλυντήριο τελλάρων Σύστηµα εναέριων σιδηροτροχών Σύστηµα εναέριας γραµµής εκδοράς Συστήµατα γραµµών κοπής Αποστέωσης ΣΥΝΟΛΟ Η ανάλυση της δυναµικότητας των συγκροτηµάτων γραµµών παραγωγής είναι η εξής: Γραµµή Παραγωγής Παραγωγικότητα Συγκρότηµα γραµµής σφαγής χοιρινών 100 τεµάχια ανά ώρα Συγκρότηµα σφαγής βοδινών 10 τεµάχια ανά ώρα Συγκρότηµα γραµµής σφαγής αµνοεριφίων τεµάχια ανά ώρα Κανένα ενέχυρο δεν βαρύνει τον µηχανολογικό εξοπλισµό. ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 21

23 H αξία κτήσης των µεταφορικών µέσων ανά κατηγορία είναι η εξής: Αξία κτήσης Αναπ/στη αξία Επιβατικά αυτοκίνητα Φορτηγά Μέσα εσωτερικών µεταφορών Συνολική αξία κτήσης Η αξία κτήσης των επίπλων και σκευών είναι: Αξία κτήσης Αναπ/στη αξία Έπιπλα & σκεύη Ηλεκτρονικοί υπολογιστές Μέσα αποθ.& µεταφοράς Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός Λοιπός εξοπλισµός Συνολική αξία κτήσης Πίνακας εξέλιξης της λογιστικής αξίας παγίων για τη χρήση 2001 (ποσά σε δρχ.) Κατηγορία Αξία Προσθήκες Αξία Σύνολο Αναπ/στη Πάγιου κτήσης 1/1/2001 κτήσης Αποσβέσεων Αξία 31/12/ /12/ /12/2001 εώς 31/12/01 Γήπεδα Αγροί Κτίρια Μηχ/τα - Εγκ/σεις Μεταφορικά µέσα Επιπλα & Σκεύη Ακινητ/σεις υπό εκτ/ση & προκατ ΣΥΝΟΛΟ Επί των ακινήτων της εταιρίας υφίστανται προσηµειώσεις υποθήκης υπέρ της Εµπορικής Τράπεζας ποσού δρχ. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

24 Όπως αναφέρεται στο Προσάρτηµα Οικονοµικών Καταστάσεων Χρήσεως 2001 η εταιρία κατά την 31/12/2001 χορήγησε εγγυητικές επιστολές υπέρ: Πιστωτικό ίδρυµα Ποσό 1.Εγγ/κή επιστολή υπέρ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εγγ/κή επιστολή υπέρ HSBC Εγγ/κή επιστολή υπέρ ALPHA Εγγ/κή επιστολή υπέρ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Βάσει του ιδίου Προσαρτήµατος Οικονοµικών Καταστάσεων Χρήσεως 2001 η Εταιρία δεν χορήγησε εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες. Η εταιρία ασφαλίζει τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (συγκρότηµα Πέρνης Χρυσούπολης και τα γραφεία της Αµύντα 13 στην Καβάλα και το περιεχόµενο τους εκτός των αποθεµάτων) έναντι κινδύνου πυρκαγιάς κεραυνού, κακόβουλης βλάβης και συµπληρωµατικών κινδύνων. Συνολικά για την χρήση 2001 το συνολικό ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης ανήλθε στο ποσό των 212 εκατ. δρχ. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια είναι τα εξής: Α/Α Ασφαλ. Κλάδος Ασφάλειας Περιγραφή Ασφ. ιάρκεια Εταιρία Καλυπτόµενου κινδύνου κεφάλαιο εώς ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ 1 ΕΝΩΣΗ Πυρκαϊάς, κεραυνού, Συγκρότηµα Πέρνης 200 εκατ κακόβουλης βλάβης Χρυσούπολης Συµπληρωµατικών Κινδύνων 2 ΦΟΙΝΙΞ Πυρκαϊάς, κεραυνού, Αµύντα 13 - Καβάλα 12 εκατ κακόβουλης βλάβης Συµπληρωµατικών Κινδύνων 5.7 Μετοχικό Κεφάλαιο Η διαµόρφωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας από την σύσταση της ως σήµερα έχει ως εξής: Το Ιδρυτικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, κατά την σύσταση της το 1985, ορίσθηκε σε δρχ. διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µία (ΦΕΚ 30991), δύο (2) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µία (1) και µία κοινή ονοµαστικής αξίας δρχ. Με την απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου την το παραπάνω κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. µε καταβολή µετρητών και την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µία. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. ανά µετοχή (ΦΕΚ 2725/ ) Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου την το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. µε καταβολή µετρητών και την έκδοση νέων ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 23

25 κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µία. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δρχ. διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. ανά µετοχή (ΦΕΚ 2897/ ). Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των µετόχων την το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά µε την καταβολή µετρητών και την έκδοση νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µία. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. ανά µετοχή (ΦΕΚ 843/ ). Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων την το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. αφ ενός µεν µε την καταβολή µετρητών ποσού δρχ. και αφ ετέρου µε την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρµογή της αξίας των γηπέδων και των κτισµάτων της εταιρίας που έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ε. 2665/88 απόφασης του Υπ. Οικονοµικών, ποσού δρχ. και εκδόθηκαν νέες κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µία. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. ανά µετοχή (ΦΕΚ 3086/ ). Με απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. µε την καταβολή µετρητών και την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µία. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. ανά µετοχή. (ΦΕΚ 3288/ ). Με απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. µε καταβολή µετρητών και την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας και τιµής διάθεσης δρχ. η κάθε µία. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. ανά µετοχή (ΦΕΚ 105/ ). Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. αφ ενός µε την κατάθεση µετρητών ποσού δρχ. και αφ ετέρου µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρµογή της αξίας των γηπέδων και των κτισµάτων της εταιρίας που έγινε σύµφωνα µε ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µία. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. διαιρεµένο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µία (ΦΕΚ 4810/ ). Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 10η Ιουλίου 1994 αποφάσισε: 1) την µετατροπή των ονοµαστικών µετοχών σε κοινές ανώνυµες. 2) τη µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών από δρχ. σε 125 δρχ. και την αντικατάσταση µιας παλιάς µε οκτώ (8) νέες µετοχές ονοµαστικής αξίας 125 δρχ. 3) Την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και 4) Την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. µε έκδοση νέων κοινών ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 125 δρχ. και τιµή διάθεσης 700 δρχ. η κάθε µία. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 125 δρχ. η κάθε µία. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετοχών την αποφάσισε την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεµατικών α) του Ν. 1892/89 ποσού δρχ. και β) την κεφαλαιοποίηση µέρους της υπεραξίας η οποία προέκυψε από την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της εταιρίας (γηπέδων κτιρίων) κατ επιταγήν του Ν. 2065/92 ποσού δρχ Η κεφαλαιοποίηση θα γίνει µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 125 δρχ. σε 220 δρχ. η µία. Η ίδια Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό ων δρχ. µε έκδοση νέων κοινών ανωνύµων µετοχών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

26 ονοµαστικής αξίας 220 δρχ. και τιµή διάθεσης δρχ. η κάθε µία. Η υπέρ το άρτιο διαφορά από την διάθεση των παραπάνω µετοχών, δρχ. θα µεταφερθεί σε αποθεµατικό, «εξ εκδόσεως µετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 220 δρχ. η κάθε µία. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών κατά το ποσό δρχ. Η ίδια συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό δρχ µε έκδοση νέων ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 220 δρχ. και τιµή διάθεσης ανά µετοχή. Η διαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ύψους θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασµού «Αποθεµατικά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της δεδοµένου ότι δεν επιτεύχθηκε η ολοκλήρωση των διαδικασιών της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στα οριζόµενα από το Ν. 2190/20 χρονικά πλαίσια, αποφασίστηκε εκ νέου: κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών κατά το ποσό δρχ. καθώς και αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των δρχ µε έκδοση νέων ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 220 δρχ. και τιµή διάθεσης ανά µετοχή. Η διαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ύψους θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασµού «Αποθεµατικά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της αποφασίστηκε η µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου και της ονοµαστικής αξίας της µετοχής και σε ευρώ, µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από διακόσιες είκοσι (220) δρχ. σε διακόσιες είκοσι µία και τέσσερα οκτώ εβδοµήντα πέντε (221,4875) δρχ. ή µηδέν και εξήντα πέντε (0,65) ευρώ µε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε κεφαλαιοποίηση µέρους της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρµογή της αξίας των παγίων της εταιρείας σύµφωνα µε το Ν. 2065/92 κατά το ποσό των δρχ. Μετά τα ανωτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ένα δις πεντακόσια εβδοµήντα οκτώ εκατοµµύρια εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες διακόσιες εβδοµήντα εννέα ( ) δρχ. ή τέσσερα εκατοµµύρια εξακόσιες τριάντα µία χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα και σαράντα ( ,40) ευρώ, διαιρούµενο σε ανώνυµες κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας 221,4875 δρχ. ή 0,65 ευρώ η κάθε µία. ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 25

27 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Ηµερ/νία Αριθµός Αύξηση µε Αύξηση µε Αύξηση µε Συνολικό Ονοµ. αξία Τιµή Σύνολο Γενικής Φ.Ε.Κ. καταβολή κεφ/ποίηση κεφ/ση Μετοχικό µετοχής διάθεσης µετοχών Συν/σης Μετρητών Αποθ/κών παγίων Κεφάλαιο Ίδρυση 3099/ / / / / / / / / / / , ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

28 5.8 Ίδια Κεφάλαια Λογιστική αξία µετοχής Τα ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας διαµορφώνονται ως εξής: Ποσά σε δρχ Αριθµός µετοχών Ονοµαστική αξία µετοχής ,4875 I. Μετοχικό Κεφάλαιο II. Αποθεµατικά από την έκδοση Μετοχών υπέρ το άρτιο III. ιαφορές αναπροσαρµογής IV. Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λογιστική Αξία Μετοχής Μέτοχοι Μέτοχος Αριθµός Ποσοστό επί Μετοχών µετοχικού κεφαλαίου Γρηγόρης Κιουτσούκωστας ,9% Ζαχαρίας Κιουτσούκωστας ,0% Ντεγιάν Λάµκοβιτς ,6% ΚΡΕ.ΚΑ ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕ ,8% Επενδυτικό Κοινό ,7% Σύνολο ,0% Συνολικά τα µέλη του.σ. και τα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας έχουν µετοχές ήτοι 50,3% του µετοχικού κεφαλαίου. εν υπάρχουν άλλοι µέτοχοι πλην των ανωτέρω, για τους οποίους να γνωρίζει η Εταιρία ότι κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 3% του µετοχικού κεφαλαίου της. Η εταιρία δεν γνωρίζει να έχουν επέλθει µεταβολές, σε ποσοστό µεγαλύτερο του 3% στη µετοχική σύνθεση του κεφαλαίου της. ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 27

29 5.10 ιοίκηση ιεύθυνση της Εταιρίας Η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2000 είναι η ακόλουθη: Πρόεδρος του.σ. /νων Σύµβουλος Μέλος Μέλος Μέλος Ζαχαρίας Κιουτσούκωστας Γρηγόρης Κιουτσούκωστας Ντέγιαν Λάµκοβιτς Κυριάκος Γ. Κιουτσούκωστας Άγγελος Τσατσούλης Η θητεία του.σ. είναι πενταετής και λήγει στις 26 Ιουνίου Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου δεν αµοίβονται εκτός του κου Ντεγιάν Λάµκοβιτς ο οποίος έλαβε για την χρονική περίοδο από 1/1/ έως 31/12/2001 το συνολικό ποσό των δρχ. Ο κος Ντεγιάν Λάµκοβιτς ως µισθωτός παρέχει εργασία στην εταιρία και ασκεί το επάγγελµα του Ζωωτέχνη, ενώ παράλληλα είναι και µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου. Τα µέλη του..σ. δεν παίρνουν αµοιβές από τα καθαρά κέρδη κάθε χρήσεως. Την ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. εκπροσωπούν οι κ.κ. Ζαχαρίας Κιουτσούκωστας και Γρηγόρης Κιουτσούκωστας. Τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας είναι τα ακόλουθα: Γρηγόρης Κιουτσούκωστας ιευθύνων Σύµβουλος Είναι ιδρυτής της Εταιρίας, ακολουθώντας την µακρόχρονη παράδοση της οικογένειας. Γεννήθηκε στην Καβάλα το 1947, σπούδασε Λογιστική και Κοστολόγηση και απέκτησε βαθιά εµπειρία δίπλα στον πατέρα του στην εκτροφή και εµπορία ζώων και ιδιαίτερα βοοειδών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Έχει βαθιά και ολοκληρωµένη γνώση και εµπειρία (25 ετών) στην εκτροφή, πάχυνση και εµπορία βοδινών και γενικότερα στα παραγωγικά και εµπορικά κέντρα κρεάτων της υτικής και Ανατολικής Ευρώπης από όπου προµηθεύεται η χώρα µας τις µεγαλύτερες σήµερα ποσότητες βοοειδών. Εργάζεται στην ΚΡΕΚΑ από το Ζαχαρίας Κιουτσουκώστας Έµπορος, διευθυντής παραγωγής (εκτροφής και πάχυνσης) µε εµπειρία 20 ετών στην εκτροφή, σφαγή και τυποποίηση βοδινών. Γεννήθηκε στην Καβάλα το Εργάζεται στην ΚΡΕΚΑ από το Ντεγιάν Λάµκοβιτς Έµπορος Ζωοτέχνης. Γεννήθηκε το 1952 στο Βελιγράδη. Είναι υπεύθυνος εισαγωγών µε πλούσια και πολυετή πείρα του αντικειµένου και βαθιά γνώση των αγορών της πρώην Γιουκοσλαβίας, και των χωρών της πρώην Ανατολικής Ευρώπης, µε στενές εµπορικές σχέσεις και δεσµούς µε τις χώρες εισαγωγής όπως Γαλλία, Ουγγαρία, Τσεχία. Εργάζεται στη ΚΡΕΚΑ από το ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 2002

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 2002 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑ - Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΥΙΟΙ ΕΥΡ. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.» 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΥΙΟΙ ΕΥΡ. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.» 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ( BUSINESS PLAN ) ΣΤΗΝ ΧΑΡΑΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤO ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Η Σ Ι Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Τ Η Σ Ι Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΒΑΦΕΙΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΦΙΕΡΑΤΕΞ Ε Τ Η Σ Ι Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2004 (από 01.01.2004 έως 31.12.2004) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2004-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως

Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως 2004 Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 Θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος 193 00, Τηλ. 210-5596623-31, Fax. 210-5596632 E-mail: info@mevaco.gr Web-Site: www.mevaco.gr Ασπρόπυργος, 10 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως ισχύει) Kερατσίνι, Ιούνιος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. ETHΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 4 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.2.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E.... 3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2000-2002... 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

INFO-QUEST AEBE ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ιούνιος 2002

INFO-QUEST AEBE ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ιούνιος 2002 INFO-QUEST AEBE ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2001 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Ιούνιος 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 9 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EÙ ÛÈÔ ÂÏÙ Ô 2004. πà π ƒπ ƒπ À A.E.

EÙ ÛÈÔ ÂÏÙ Ô 2004. πà π ƒπ ƒπ À A.E. EÙ ÛÈÔ ÂÏÙ Ô 2004 πà π ƒπ ƒπ À A.E. πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο 2004 Περιεχόµενα 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...6 2. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ...9 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ... 5 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. ETHΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2003-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην A. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 5-8 1.1. 1.2. 1.3. Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου «JUMBO

Διαβάστε περισσότερα

π π Ã 01/01/2002-31/12/2002 ƒ ƒ 16 º 5/204/14.11.2000 À.. π ƒ º π ƒ π À π 2003

π π Ã 01/01/2002-31/12/2002 ƒ ƒ 16 º 5/204/14.11.2000 À.. π ƒ º π ƒ π À π 2003 π π Ã 01/01/2002-31/12/2002 ƒ ƒ 16 º 5/204/14.11.2000 À.. π ƒ º π ƒ π À π 2003 ΧΡΗΣΗ 01/01/2002-31/12/2002 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 3 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2003-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 15925/06/Β/87/12 ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 8 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14-11-2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ

Διαβάστε περισσότερα