ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 2001"

Transcript

1 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 2001 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑ - Μ Α Ι Ο Σ 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΕΝΙΚΆ ΦΟΡΟΛΟΓΊΑ ΜΕΡΙΣΜΆΤΩΝ ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΧΡΉΣΗ ΚΕΦΑΛΑΊΩΝ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΗΣ ΑΎΞΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΌ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΠΑΡΑΓΌΜΕΝΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΉ ΙΑ ΙΚΑΣΊΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΊΚΤΥΟ ΠΩΛΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΉΣ ΠΆΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΆΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΆΛΕΙΕΣ Οικόπεδα / Αγροί Κτίρια Αποθηκευτικοί Χώροι ΜΕΤΟΧΙΚΌ ΚΕΦΆΛΑΙΟ Ί ΙΑ ΚΕΦΆΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΑΞΊΑ ΜΕΤΟΧΉΣ ΜΈΤΟΧΟΙ ΙΟΊΚΗΣΗ ΙΕΎΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΕΠΕΝ ΎΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ ΕΞΈΛΙΞΗ ΚΎΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΑΠΆΝΕΣ ΙΆΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΈΣΕΩΝ ΚΕΡ ΏΝ ΑΝΆΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΠΗΓΈΣ ΚΑΙ ΧΡΉΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΊΩΝ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΌΧΟΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ...45 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 1

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Στοιχεία αποτελεσµάτων (εκ.δρχ.) 31/12/ /12/ /12/2001 Κύκλος εργασιών δραστηριότητα εσωτερικού δραστηριότητα εξωτερικού Μικτά Κέρδη Άλλα Έσοδα εκµετάλλευσης Σύνολο Λειτουργικό Αποτέλεσµα (1) Κέρδη προ Τόκων & αποσβέσεων Κέρδη προ Αποσβέσεων Κέρδη προ φόρων Κέρδη µετά από Φόρους &Aµοιβές Σ Κέρδη µετά από φόρους,αµοιβές Σ & φόρους φορολ/κού ελέγχου Συνολικό Μέρισµα Σταθµισµένος αριθ.µετοχών (2) Στοιχεία ανά µετοχή (δρχ.) 31/12/ /12/ /12/2001 Κέρδη προ αποσβέσεων & φόρων Κέρδη προ Φόρων Κέρδη µετά από φόρους & αµοιβές Σ Κέρδη µετά από φόρους, Αµοιβές Σ & φόρους φορολογικού ελέγχου Μέρισµα ανά µετοχή (4) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

4 Στοιχεία ισολογισµών (εκ.δρχ.) 31/12/ /12/ /12/2001 Αναπόσβεστα Έξ.Εγκατάστασης Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια Ενσώµατα Πάγια Μείον: Αποσβέσεις Αναπόσβεστα Ενσώµατα πάγια Συµ/χές & µακροπ/σµες απαιτήσεις ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μεταβατικοί λογ/σµοί Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Προβλέψεις Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Μεταβατικοί λογ/σµοί Παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογιστική αξία µετοχής (4) είκτες 31/12/ /12/ /12/2001 Κέρδη προ Αποσβέσεων & Φόρων Περιθώριο Μικτού Κέρδους (προ αποσβ.) 15,18% 15,25% 12,38% Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Π.Φ. 11,11% 10,31% 9,58% Αποδο/τα Ιδίων Κεφαλαίων Π.Φ. 11,23% 9,25% 7,45% Γενική Ρευστότητα 1,22 1,1 0,94 Άµεση Ρευστότητα 0,99 0,88 0,77 Ξένα/Ίδια Κεφάλαια 0,64 0,64 0,89 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Για τον υπολογισµό του λειτουργικού αποτελέσµατος έχουν αφαιρεθεί ανάλογα οι αποσβέσεις από το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης. 2. Για την στάθµιση του αριθµού µετοχών λήφθηκαν υπόψη οι αυξήσεις του µε τοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και µε κεφαλαιοποιήσεις αποθεµατικών 3. Με βάση το σταθµισµένο αριθµό µετοχών 4. Για τον υπολογισµό έχει ληφθεί υπόψη ο αριθµός των µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης. ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 3

5 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, της δραστηριότητας, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της εταιρίας ΚΡΕΚΑ Α.Ε. «ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ Α.Ε.» από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεων τους. Οι µέτοχοι που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της εταιρίας Πέρνη Ν. Καβάλας τηλ. (0591) & Η σύνταξη και διάθεση του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Υπεύθυνοι για την σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: 1. Ο κ. Γρηγόρης Κιουτσούκωστας, ιευθύνων Σύµβουλος, Πέρνη Ν. Καβάλας, τηλ. (0591) Ο κ. Κων/νος Κογκαλίδης, Οικονοµικός ιευθυντής, Πέρνη Ν. Καβάλας, τηλ. (0591) (051) Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: 1. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο είναι πλήρη και αληθή. 2. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα η απόκρυψη ή η παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο. 3. Σε βάρος της Εταιρίας δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. Η εταιρία ελέγχεται από την Ανώνυµη Εταιρία Ελεγκτών «Κ & V ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ». Τον έλεγχο για τις χρήσεις που έκλεισαν στις 31/12/1999, 31/12/2000 και 31/12/2001 διενέργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ιωάννης Καλογερόπουλος (Κ & V ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» κάτοικος Αθηνών διεύθυνση 3 ης Σεπτεµβρίου 76, ΤΚ Αθήνα, τηλ. (01) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

6 Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις οικονοµικές χρήσεις , και τα οικονοµικά στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Οι φόροι του φορολογικού ελέγχου που προέκυψαν, ύψους εκ. δρχ. επιβάρυναν την χρήση 1999 και αναφέρονται σε λογιστικές διαφορές, όπως αυτές εµφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα: Λογιστικές διαφορές κατά έτος Χρήση Λογιστικές διαφορές ΣΥΝΟΛΟ Ο φόρος που προέκυψε καταβλήθηκε εφ άπαξ µε το υπ αριθµ / Γραµµάτιο Είσπραξης της..ο.υ. Γαλατσίου. ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 5

7 2 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 2.1 Γενικά Μετά τις αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 21 ης µηνός Ιουνίου 1999, της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 14 ης Νοεµβρίου 1999, και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της οι µετοχές της ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ανέρχονται σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 221,4875 δρχ. Κάθε µετοχή της Εταιρίας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, που καθορίζονται από το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο όµως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του καταστατικού της Εταιρίας και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων. Το Καταστατικό της ΚΡΕΚΑ Α.Ε. δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων. Οι µετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι µέτοχοι συµµετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρίας σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου. Οι µέτοχοι ενασκούν τα δικαιώµατα τους σε σχέση µε τη ιοίκηση της Εταιρίας µόνο µέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Οι µέτοχοι έχουν δικαίωµα προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 5 του Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920. Οι δανειστές του µετόχου και οι καθολικοί ή και οι ειδικοί διάδοχοι αυτού σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάριση της Εταιρίας, ούτε να αναµιχθούν µε οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή διαχείρησή της. Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόµιµη κατοικία την έδρα της Εταιρίας ως προς τις σχέσεις του µε αυτή και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία. Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρίας αφ ενός και των µετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η ε Εταιρία ενάγεται µόνο ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου. Συγκύριοι µετοχής για να έχουν δικαίωµα ψήφου πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για τη µετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπεί στη Γενική Συνέλευση, µέχρι δε τον καθορισµό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων τους. Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω πληρεξουσίου. Για να µετάσχει µέτοχος ή εκπρόσωπος αυτού σε Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας πρέπει να καταθέσει τις µετοχές του στο Ταµείο της Εταιρίας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία. Μέσα στην ίδια προθεσµία, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία οι αποδείξεις κατάθεσης των ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

8 µετοχών και τα έγγραφα εκπροσώπησης και να δίνεται στο µέτοχο απόδειξη για την είσοδο του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συµµορφώνονται µε τα παραπάνω, θα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µε την άδειά της. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου: Έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας τον έλεγχο της Εταιρίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 40, 40ε του Ν. 2190/1920, και, Έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή εντός τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεση της αίτησης στον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση, οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα θέµατα για τα οποία καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει, (10) δέκα ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της Εκδότριας Εταιρίας. Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται στον µέτοχο µέσα σε δύο µήνες από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τρόπος και τόπος καταβολής γνωστοποιείται στους µετόχους από τον ηµερήσιο τύπο. Τα µερίσµατα που δεν ζητήθηκαν για µία πενταετία αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται υπέρ του ηµοσίου. Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των µετοχών προκειµένου να συµµετέχει ο µέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρίας και τη διαδικασία πληρωµής του µερίσµατος θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας και εκκαθάρισης του συστήµατος Αϋλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. 2.2 Φορολογία Μερισµάτων Σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία (Ν.2238/1994, άρθρο 109) οι εταιρίες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο ΧΑΑ βαρύνονται µε φόρο 35% επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανοµή. Έτσι, τα µερίσµατα διανέµονται από τα ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει. Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης του Ισολογισµού από την Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου, από τα κέρδη τα οποία πραγµατοποιούν σε κάθε χρήση οι θυγατρικές εταιρίες και διανέµονται µερίσµατα, το µέρος των µερισµάτων που αντιστοιχεί στη µητρική εταιρία καταβάλλεται κατά την επόµενη χρήση (εκτός αν δωθεί προµέρισµα στην ίδια χρήση) και συνεπώς περιέχεται στα κέρδη της µητρικής εταιρίας της επόµενης χρήσης. Τα δε µερίσµατα από τα κέρδη της µητρικής εταιρίας, που σχηµατίζονται κατά ένα µέρος από τα διανεµόµενα κέρδη των εταιριών στις οποίες συµµετέχει, εφόσον διανεµηθούν, καταβάλλονται στην επόµενη από τη λήψη τους χρήση. ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 7

9 3 ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ 3.1 Χρήση κεφαλαίων προηγούµενης αύξησης Η Εταιρία µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας στις 21/6/1999 και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων στις 14/11/1999, προέβει σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των δρχ. Από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου όπως αναφέρεται στο ενηµερωτικό ελτίο το 1999, τα αντληθέντα κεφάλαια συνολικού ύψους αποφασίστηκε να χρησιµοποιηθούν ως εξής: 1. Ποσοστό 61%, ή ποσό 836 εκατ. δρχ. να χρησιµοποιηθεί για νέες επενδύσεις Κατασκευή εργοστασίου ζωωτροφών για την πάχυνση των µόσχων και των χοίρων 350 εκατ. δρχ. Η κατασκευή εργοστασίου ζωωτροφών για την πάχυνση των µόσχων και χοίρων αποσκοπεί, στην µείωση του χρόνου ανεύρεσης, απόκτησης και µεταφοράς των ζωωτροφών καθώς επίσης στην µελλοντική µείωση του κόστους αγοράς τους. Αυτό θα συµβάλλει στην µείωση του κόστους παραγωγής όπως επίσης και στην αρτιότερη εξυπηρέτηση των αναγκών της Εταιρίας και ων πελατών της. Βελτίωση και επέκταση χοιροτροφικής Μονάδας 100 εκατ. δρχ. Η βελτίωση και επέκταση της χοιροτροφικής µονάδας συνίσταται στην αγορά άρτιου µηχανολογικού εξοπλισµού µε τον οποίο θα επανδρωθεί το νεοσύστατο συγκρότηµα στην Κοινότητα Γραβούνας στην Χρυσούπολη, για την δηµιουργία πρότυπης χοιροτροφικής µονάδας. Αγορά Ζωϊκού πληθυσµού (χοιροµητέρες) 150 εκατ. δρχ. Η Εταιρία σκοπεύει να αρχίσει ιδία παραγωγή και πάχυνση χοίρων και για την έναρξη της διαδικασίας αυτής θα προβεί στην αγορά χοιροµητέρων. Με αυτόν τον τρόπο η Εταιρία καθετοποιεί την παραγωγική της διαδικασία εκτιµώντας ότι θα ωφεληθεί από τις οικονοµίες κλίµακος που προκύπτουν. Καινούργια µονάδα σε έκταση 40 στρεµµάτων για πάχυνση µικρών ζώων ελεύθερης βοσκής 150 εκατ. δρχ. Η Εταιρία παράλληλα σκοπεύει να εισαγάγει οικολογικό τρόπο εκτροφής των ζώντων ζώων από σταβλισµένα σε ζώα ελεύθερης βοσκής. Κατ αυτό τον τρόπο τα ζώα θα διατρέφονται πιο υγιεινά και συνεπώς θα παράγουν υγιεινότερο και πιο εύγεστο κρέας. Βελτίωση µεταφορικών µέσων 86 εκατ. δρχ. Η Εταιρία σκοπεύει να χρησιµοποιήσει δύο φορτηγά αυτοκίνητα µε καρότσες για την µεταφορά ζώντων ζώων από την Γαλλία. Η χρησιµοποίηση των καινούργιων φορτηγών κρίνεται αναγκαία για την καλύτερη προστασία και µείωση της υφιστάµενης ταλαιπωρίας των ζώων όπως επίσης και για την ασφαλέστερη και ταχύτερη µεταφορά τους. 2. Ποσοστό 39%, ή ποσό δρχ. 544 εκ. δρχ. να χρησιµοποιηθεί για βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης, λόγω αλλαγής της διαχείρισης των αποθεµάτων (ζώντων ζώων), δεδοµένου ότι η διοίκηση της Εταιρίας έχει αποφασίζει να εισάγει ζώα µικρής ηλικίας τα οποία θα παραµείνουν µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα για πάχυνση. Έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι η εισαγωγή και η πάχυνση ζώων µικρής ηλικίας αποφέρει υψηλότερα κέρδη. Αποτέλεσµα ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

10 αυτής της πολιτικής των αποθεµάτων είναι η ζωική αύξηση του ζωικού πληθυσµού καθώς και η ποσοτική αύξηση των ζωωτροφών. Καταλαβαίνει κανείς ότι η αύξηση των εγκαταστάσεων σταβλισµού των ζώντων ζώων (στάβλων) είναι αναγκαία όταν αυξάνονται τα αποθέµατα µιας εταιρίας. Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης είχε ως εξής: Χρήση Κεφαλαίων ( σε εκατ. δρχ.) Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης Επένδυσης Είδος Επένδυσης Κόστος Επένδυσης 31/12/ /12/ /12/2001 Κατασκευή εργοστ. Ζωοτροφών Βελτ/ση και επέκταση χοιροτροφικής µονάδας Αγορά ζωϊκού πληθ Νέα µονάδα σε έκταση 40 στρ Βελτίωση Μεταφ/κών µέσων Κεφάλαιο Κίνησης απάνες έκδοσης Σύνολο επενδύσεων Με απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της 27ης Ιουνίου 2001 αποφασίστηκε η αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων όπως αναφέρονται παραπάνω. Συγκεκριµένα αποφασίστηκε η κατασκευή µονάδας πάχυνσης αµνοεριφίων αντί της αρχικώς αποφασισµένης βελτίωσης και επέκτασης χοιροτροφικής µονάδας στην Πέρνη Ν.Καβάλας. ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 9

11 Η Εταιρία µέχρι την 31/12/2001 έχει δαπανήσει τα εξής ποσά: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟ.Σ ΤΟΥ Χ.Α.Α ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΩΣ ΕΛΤΙΟΥ (ποσά σε χιλιαδες δραχµές) (ποσά σε χιλιάδες δραχµές) ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΣΥΝΟΛΑ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ /10-31/12/01 ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.Κατασκευή εργ/σίου ζωοτροφών Μονάδα πάχυνσης αµν/φίων Αγορά Ζωικού Πληθυσµού Νέα Μονάδα έκτασης 40 στρεµ Βελτίωση µεταφορικών Μέσων Κεφάλαιο κίνησης απάνες έκδοσης Ιδια Κεφάλαια 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

12 4 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Η Εταιρία εισήχθει στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών στις και οι µετοχές της είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Η τελευταία αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου πραγµατοποιήθηκε το 2001 µε τιµή διάθεσης δρχ. Παρακάτω παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία που αφορούν την εξέλιξη της µετοχής της εταιρίας: 31/12/2001 Mέση τιµή µετοχής Όγκος συναλλαγών µτχ (τεµάχ.) Κατώτατη τιµή µετοχής 624 Ανώτατη τιµή µετοχής Ηµεροµηνία Γενικός είκτης Τιµή Κλεισίµατος Τιµή Κλεισίµατος Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών ραχµές Ευρώ 31/1/ , , /2/ , , /3/ , , /4/ , , /5/ , , /6/ , , /7/ , , /8/ , , /9/ , , /10/ , , /11/ , , /12/ , , ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 11

13 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ - ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ (ευρώ) /1/01 18/1/01 2/2/01 19/2/01 7/3/01 22/3/01 6/4/01 25/4/01 11/5/01 28/5/01 13/6/01 28/6/01 13/7/01 30/7/01 14/8/01 30/8/01 14/9/01 1/10/01 16/10/01 31/10/01 15/11/01 30/11/01 17/12/ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΤΕΜΑΧΙΑ) Τιµή µετοχής Ογκος Συναλλαγών ΑΠΟ ΟΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΙΚΤΗ & ΤΟ ΕΙΚΤΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΓΟΡΑΣ /11/ /1/2001 6/3/ /4/ /6/2001 3/8/ /9/ /11/ /12/2001 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. Γενικός είκτης είκτης Παράλληλης Αγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

14 5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 5.1 Γενικές πληροφορίες Η εταιρία «ΚΡΕΚΑ ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1985 (ΦΕΚ ίδρυσης 3099/ /Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ). Έχει την έδρα της στην Καβάλα και συγκεκριµένα στην Πέρνη Χρυσούπολης Ν. Καβάλας, τηλ. 0591/42406, υπαγόµενη στην Νοµαρχία Καβάλας, είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών υπ. Αριθ /06/Β/86/02 και ΑΦΜ Η διάρκεια της Εταιρίας έχει ορισθεί σε 50 χρόνια από την νόµιµη σύσταση της στις , ηµέρα δηµοσίευσης του καταστατικού της στο ΦΕΚ Οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις έχουν άδεια λειτουργίας για µονάδα τυποποίησης (Αρ. Πρ. ΒΜ. Φ 14943/9/08/7/ ) που ισχύει έως και βουστάσια (.Π. 1243/ ) που λήγει στις Σκοπός της Εταιρίας βάσει του άρθρου 3 του καταστατικού της µετά την τροποποίηση που έγινε το εκέµβριο του 1995 είναι: 1. Η ίδρυση πρότυπης µονάδας βοοτροφικής εκµετάλλευσης, για εµπορία και εκµετάλλευση των παραγοµένων προϊόντων και υποπροϊόντων. 2. Η διενέργεια εισαγωγών και εξαγωγών και γενικά ζώντων ζώων και νοπών κρεάτων, η αγορά και µεταπώληση κάθε είδους συναφών εµπορευµάτων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό καθώς και η επιχείρηση µεταφοράς εµπορευµάτων για λογαριασµό τρίτων. 3. Η επεξεργασία, τυποποίηση προϊόντων κρέατος και παραγωγή κρεατοσκευασµάτων για εµπορία στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. 4. Η ίδρυση και εκµετάλλευση του σφαγείου. 5. Η εξαγωγή τυποποιηµένου ελαιόλαδου και ελαίων και γενικά τυποποιηµένων τροφίµων και ποτών και κάθε είδους γεωργικών προϊόντων και εσπεριδοειδών. 6. Η συµµετοχή της εταιρίας σε άλλες εταιρίες µε παρόµοιο ή διαφορετικό αντικείµενο δραστηριότητας, µε την απόκτηση µετοχών ή εταιρικών µεριδίων χωρίς ποσοτικό περιορισµό. Η τροποποίηση του καταστατικού αφορά τις παραγράφους γ,δ,ε. Η εταιρία έχει λάβει την υπ αριθµόν Κ της έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού της από το Υπουργείο Ανάπτυξης. ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 13

15 5.2 Ιστορικό Η ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. στον κλάδο παραγωγής κρέατος έχει µία παράδοση εξήντα περίπου χρόνων. Το 1935 ο κ. Κυριάκος Κιουτσουκώστας αρχίζει να ασχολείται µε την εκτροφή αγελάδων εγχώριας παραγωγής µε σκοπό την αναπαραγωγή τους και την πάχυνση µικρών µόσχων στους πρώτους σταύλους της εταιρίας χωρητικότητας 200 ζώων στην περιοχή της Νέας Καρβάλης Καβάλας και την άµεση διάθεση του παραγόµενου κρέατος στο κατάστηµα της στην Καβάλα.. Το 1968 δηµιουργούνται νέοι σταύλοι χωρητικότητας 500 ζωντανών µοσχαριών και αρχίζει η εισαγωγή ζώντων µόσχων από την Βουλγαρία, Ουγγαρία, Γιουκοσλαβία µε σκοπό την πάχυνση. Το 1971 ιδρύεται από τους Κυριάκο Κιουτσουκώστα, Μαραγκό Ιωάννη και Κουγιώνα Κυβέλη η ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΕ η οποία στην συνέχεια το 1975 µετασχηµατίζεται σε «ΥΙΟΙ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΙΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΟΕ» µε σκοπό την εκτροφή µόσχων και την εµπορία κρεάτων. Η εταιρία µετετράπει σε «ΥΙΟΙ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ Α.Ε.» το Το 1984 ιδρύεται η «ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΟΕ» από τους Γρηγόρη Κιουτσούκωστα, Ζαχαρία Κιουτσούκωστα και Αικατερίνη Βουλµέ µε σκοπό την εµπορία κρεάτων. Η εταιρία µετετράπει σε Α.Ε. το Το 1985 δηµιουργείται νέα µονάδα εκτροφής συνολικής δυναµικότητας 600 ζώων. Το εκέµβριο του 1993 δηµιουργείται η τελευταία µονάδα µε τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές και άρτιο µηχανολογικό εξοπλισµό µε δυναµικότητα εκτροφής 800 ζώων. Έτσι σήµερα η συνολική χωρητικότητα των εγκαταστάσεων ανέρχεται σε ζώα και η δυναµικότητα εκτροφής σε ζώα ετησίως. Τον Ιούλιο του 1994 αγοράζεται έκταση τ.µ. έναντι του ποσού των δρχ στην οποία θα εγκατασταθεί η νέα επένδυση της Εταιρίας. Η έκταση αυτή εφάπτεται στην Εθνική οδό Καβάλας Αεροδροµίου Χρυσούπολης στην περιοχή Πέρνη Καβάλας και είναι συνέχεια των υπαρχουσών εγκαταστάσεων της Εταιρίας. Μέσα στο 1994 αγοράστηκε οικόπεδο συνολικής έκτασης τ.µ. ακριβώς δίπλα στο ήδη υπάρχουν οικόπεδο της ΚΡΕΚΑ στην περιοχή Πέρνη Καβάλας το οποίο και κόστισε 5 εκ. δρχ. Τον Οκτώβριο του 1994 η εταιρία εισήχθει στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Τον Νοέµβριο του 1995 τέθηκε σε λειτουργία η µονάδα τυποποίησης κρεάτων της ΚΡΕΚΑ µε χρηµατοδότηση από τα κεφάλαια που είχε αντλήσει η εταιρία από την εισαγωγή της στο ΧΑΑ. Το 1997 αγοράζεται έκταση τ.µ. στην Κοιν. Πέρνης για την ανέγερση του σφαγείου. Τον Οκτώβριο του 1997 αρχίζει η κατασκευή του σφαγείου η ολοκλήρωση του οποίου επιτυγχάνεται τον Ιανουάριο του Η συνολική επένδυση ανήλθε στο ποσόν των 1,2 δις δρχ. Το σφαγείο αποτελείται από τρεις γραµµές παραγωγής δηλαδή σφάζονται, µοσχάρια, χοιρινά, και αµνοερίφια. Η επένδυση έτυχε της επιχορήγησης του Κοιν. Κανονισµού 866/90 µε ΚΑ έργου 97 CTEL01012 και τίτλος έργου «Ίδρυση σφαγείου τριών γραµµών σε αντικατάσταση παλαιών ηµοτικών σφαγείων Χρυσούπολης» και επιχορηγήθηκε µε το ποσό των 714 εκ. δρχ. Σήµερα λειτουργεί µε την υπ αριθµ / άδεια λειτουργίας της Ε.Ε. και είναι το µοναδικό στο Νοµό Καβάλας ράµας. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

16 5.3 Αντικείµενο Εργασιών Το βασικό αντικείµενο της ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. είναι η παραγωγή κρέατος, και ιδιαίτερα η εκτροφή και πάχυνση µόσχων. Για να υλοποιήσει τους στόχους της η εταιρία εισάγει κάτω από αυστηρές προδιαγραφές µόσχους ηλικίας 8-12 µηνών, ηλικία απαραίτητη για την διαµόρφωση του σκελετού των ζώων. Οι µόσχοι παραµένουν στις εγκαταστάσεις της εταιρίας για 4-6 µήνες, καθώς η Ελλάδα προσφέρεται, λόγω κλιµατολογικών συνθηκών, για ανάπτυξη σε αντίθεση µε τις βόρειες χώρες. Επίσης στο αντικείµενο των εργασιών της εταιρίας έχει προστεθεί από το 1999 και η σφαγή και εκδορά µόσχων, χοίρων και αµνοεριφίων για λογαριασµό της εταιρίας και για λογαριασµό τρίτων. Στον πιο κάτω πίνακα αναλύεται ο κύκλος εργασιών ανά κατηγορία προϊόντος και η εξέλιξη τους τα τελευταία 3 χρόνια. Ανάλυση Κύκλου Εργασιών (δρχ.) Εµπορεύµατα Προϊόντα* Πρώτες Ύλες* Υπορποϊόντα* Παροχή υπηρεσιών (σφαγείο) Γενικό Σύνολο *Τα εµπορεύµατα αφορούν σφαγµένα ζώα που αγοράζει η εταιρία και µεταπουλά (κυρίως χοιρινό), ενώ σαν προϊόντα νοούνται τα ζώα που σφάζει η ίδια η εταιρία, µετά από πάχυνση, και µετά τα πουλάει. Οι πρώτες ύλες αφορούν στην πώληση ζωντανών ζώων και τα υποπροϊόντα στην πώληση υποπροϊόντων του κρέατος όπως πόδια, δέρµα, κοιλιά. Ούτε η εταιρία ούτε και κάποιος τοµέας της δεν εξαρτάται από ένα και µοναδικό πελάτη ή µερικούς µεγάλους πελάτες η απώλεια των οποίων µπορεί να έχει δυσµενής επιπτώσεις για την εταιρία. Πιο συγκεκριµένα ενώ οι πωλήσεις προς την εταιρία ΚΡΕΚΑ ΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. καταλαµβάνει 8,5% ποσοστό επί του κύκλου εργασιών τόσο λόγω της ειδικής σχέσης της µε την εταιρία όσο και λόγω της ύπαρξης πολλών µικρότερων πελατών, υπάρχει διασπορά αυτού του κινδύνου. 5.4 Παραγόµενα Προϊόντα Παραγωγική ιαδικασία Περιγραφή Προϊόντων Τα εισαγόµενα ζωντανά µοσχάρια προέρχονται κατά 100% από την Γαλλία. Τα γαλλικά µοσχάρια ράτσας CHAROLLE, τα οποία εισάγει η εταιρία µε τα δικά της µεταφορικά µέσα φηµίζονται παγκόσµια σαν η ράτσα της οποίας τα ζώα έχουν το προνόµιο να βάζουν το µεγαλύτερο βάρος. Η εκτροφή τους γίνεται µε εγχώριες παραγόµενες ζωοτροφές η ποιότητα των οποίων ελέγχεται αυστηρά από κτηνιατρική υπηρεσία. Η εταιρία χρησιµοποιεί τη µέθοδο της ενσίρωσης µε την οποία εξασφαλίζεται η διαχείριση των χονδροειδών ζωοτροφών για αρκετούς µήνες και τροφή σε περιόδους µε χαµηλή βλάστηση. Με αυτή τη µέθοδο οι χλωρές χονδρειδές ζωοτροφές (καλαµπόκι) σκεπάζονται µε πλαστικό, έτσι µειώνονται οι απώλειες και βελτιώνονται οι ιδιότητες των χλωρών τροφών, (πχ. αυξάνει την ελκυστικότητα διατροφής, συντοµεύει την διαδικασία τροφής). Η διαδικασία αυτή είναι απλή και φτηνή και έχει ως αποτέλεσµα την µείωση του κόστους παραγωγής καθώς και την επάρκεια καλής ποιότητας ζωοτροφών καθοριστικό παράγοντα για µία επιτυχηµένη και αποδοτική εκτροφή. ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 15

17 Η εκτροφή των ζώων διαρκεί 4-6 µήνες (ηλικία µόσχου 16 περίπου µηνών) και γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε ανάλογα µε την ράτσα και την ηλικία που βρίσκονται να επιτυγχάνεται το άριστο βάρος πριν από την σφαγή, το οποίο κυµαίνεται από κιλά. Σήµερα η εταιρία λειτουργεί στο 70% της παραγωγικής δυναµικότητας της (δυναµικότητα εκτροφής). Η σφαγή των ζώων από 1/1/1999 γίνεται στο ιδιωτικό σφαγείο της εταιρίας το οποίο έχει δυναµικότητα σφαγής 80 µόσχων, 800 αµνοερίφια και 640 χοίρους σε οκτάωρη λειτουργία. Να σηµειωθεί ότι το σφαγείο της εταιρίας είναι από τα πιο σύγχρονα της χώρας µε προδιαγραφές ελεγχόµενες και επιβαλλόµενες από κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προϊόντα κρέατος των σφαγµένων ζώων τοποθετούνται σε ειδικούς θαλάµους για διάστηµα 24 ωρών περίπου. Την επόµενη µέρα µέρος ή και το σύνολο των κρεάτων διατίθενται πανελλαδικά µε φορτηγά ψυγεία ιδιοκτησία της εταιρίας. Μέρος των κρεάτων καθώς και τα παραπροϊόντα και υποπροϊόντα οδηγούνται στο τµήµα αποστέωσης της εταιρίας, όπου αποστεώνονται συσκευάζονται και διατίθενται στην αγορά. Η συνολική διακίνηση κρέατος ανέρχεται σε τόνους την εβδοµάδα. Με την λειτουργία του σφαγείου το οποίο απέχει περίπου πεντακόσια µέτρα από τα βουστάσια η εταιρία πέτυχε τα κάτωθι: Καθετοποίηση της παραγωγής µε αποτέλεσµα τη µείωση του κόστους παραγωγής Απόκτηση του πλήρους ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας Αισθητή βελτίωση του παραγόµενου κρέατος, δεδοµένου ότι τα προς σφαγή ζώα οδηγούνται στο σφαγείο σε κατάσταση πλήρους ηρεµίας µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται άριστη ποιότητα κρέατος. Αυτό σε αντίθεση µε το παρελθόν όπου τα ζώα για να σφαγούν έπρεπε να µεταφερθούν σε απόσταση 130 χλµ. (Σφαγεία Ε.Γ.Σ. Σερρών) µε αποτέλεσµα να αλλοιώνεται αισθητά η ποιότητα. Η συσκευασία των κρεάτων γίνεται µέσω της καινούργιας γραµµής τυποποίησης µε την οποία η ΚΡΕΚΑ καθετοποίησε περαιτέρω την υφιστάµενη παραγωγή της (εκτροφή πάχυνση σφαγή εµπορία κρέατος). Η νέα µονάδα λειτουργεί από το τέλος του 1995 και ήδη το 30% της συνολικής πωλούµενης ποσότητας κρέατος τυποποιείται προτού διανεµηθεί στην αγορά. Η µονάδα αυτή αξιοποιεί επίσης στο έπακρο και τα υποπροϊόντα της εταιρίας, τα οποία στο παρελθόν απέφεραν πολύ µικρά κέρδη. Πιο συγκεκριµένα, λόγω των ψυκτικών θαλάµων ορισµένα µέρη του σώµατος καταψύχονται κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών µηνών και πωλούνται από το φθινόπωρο µέχρι και την άνοιξη. Τέλος, η ζήτηση για τυποποιηµένα προϊόντα είναι ολοένα αυξανόµενη και η µονάδα αυτή θα αξιοποιηθεί στο προσεχές µέλλον, βελτιώνοντας τα περιθώρια κέρδους της εταιρίας καθώς και την ανταγωνιστικότητα της. Η εταιρία µε την δηµιουργία του σφαγείου έχει αποκτήσει έντονη παρουσία στην εµπορία των αµνοεριφίων ιδιαίτερα σε εποχές έντονης ζήτησης, (ηµέρας Πάσχα). Η εταιρία ασχολείται µε την πάχυνση µόσχων και κατά συνέπεια κάνει µόνο εισαγωγές µόσχων. Η εταιρεία είναι εναρµονισµένη πλήρως µε τις καινούργιες κοινοτικές οδηγίες. Επίσης εφαρµόζει το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9002 µε πιστοποίηση του συστήµατος από την TUV HELLAS. Επιπλέον ακολουθώντας την κοινοτική οδηγία 93/43/ΕΟΚ υγιεινής τροφίµων, η εταιρία ακολουθεί διαδικασίες σύµφωνες µε τις αρχές µεθοδολογίας HACCP. Επίσης η εταιρεία έχει πάρει έγκριση πιστοποίησης "ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" από τον Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π. βάσει της τεχνικής οδηγίας AGRO 5-1 µε το σήµα AGROCERT και είναι η µόνη εταιρία στην Ελλάδα στον κλάδο του µοσχαρίσιου κρέατος που το έχει επιτύχει αυτό. Το 1995 ξεκίνησε εξαγωγική δραστηριότητα στην Σερβία και στην πρώην Γιουγκοσλαβία, η οποία διακόπηκε µέσα στο Το 2001 η εταιρία δεν πραγµατοποίησε εξαγωγές. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

18 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 17

19 5.5 ίκτυο Πωλήσεων και ιανοµής Μετά την σφαγή των µοσχαριών τα παραχθέντα κρέατα (ολόκληρα σφαγεία) αφού παραµείνουν στα ψυγεία φορτώνονται σε ψυγεία αυτοκίνητα και διανέµονται στους πελάτες µε βάσει τις παραγγελίες ενός εκάστου. Η διανοµή των κρεάτων γίνεται συνήθως µία µε δύο φορές την εβδοµάδα. Οι πωλήσεις της εταιρίας πραγµατοποιούνται µέσω χονδρικού εµπορίου. Με τη χρήση του ιδιόκτητου στόλου αυτοκινήτων ψυγείων µεταφορικών της εταιρίας, τα προϊόντα µεταφέρονται: στην Κεντρική Αγορά Κρέατος Αθηνών και Θεσσαλονίκης από όπου διοχετεύονται στον καταναλωτή µέσω των καταστηµάτων λιανικής πώλησης και σε 15 χονδρέµπορους κρέατος στη Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Πελοπόννησο και Κρήτη, οι οποίοι τα διαθέτουν απευθείας στον καταναλωτή. 5.6 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Οικόπεδα / Αγροί Η ΚΡΕΚΑ Α.Ε. είναι εγκατεστηµένη στην περιοχή Πέρνη Καβάλας 25 χιλ. από την πόλη της Καβάλας σε γήπεδο συνολικής επιφάνειας τ.µ. και λογιστικής αξίας εκ δρχ Τα οικόπεδα της εταιρίας στις 31/12/2001: * Τοποθεσία Τετραγωνικά µέτρα Αξία κτήσης Κοινότητα Πέρνης Ν. Καβάλας Κοινότητα Πέρνης Ν. Καβάλας Κοινότητα Πέρνης Ν. Καβάλας Κοινότητα Γραβούνα ήµος Καβάλας 298, ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

20 5.6.2 Κτίρια Αποθηκευτικοί Χώροι Τα κτίρια και οι αποθηκευτικοί χώροι της εταιρίας έχουν ως εξής: * Τοποθεσία Έτος κατασκευής µ 2 µ 3 Αξία κτήσης Κτίριο Καβάλας Στάβλοι Στάβλοι Στάβλοι Στάβλοι Στάβλοι Στάβλοι Μονάδα τυποποίησης Αποθήκη ενσύρωσης Εγκ/σεις ενσύρωσης επιφανείας Μονάδα Αµνοεριφίων Κ.Γραβούνας Κτίριο σφαγείου Κτίριο γραφείων Κτίριο Μονάδας Ζωοτροφών ιαµόρφωση Περιβάλλοντος χώρου Κτίριο υποσταθµό ΕΗ Βάσεις δεξαµενών αερίου Συνολική αξία Κτιρίων & Εγκ/σεων Κτιρίων ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 19

21 5.6.3 Μηχανολογικός Εξοπλισµός Τεχνικές Εγκαταστάσεις Μεταφορικά Μέσα Έπιπλα και Σκεύη Αξία κτήσης σε χιλ.δρχ. Αναπόσβεστη αξία Μηχανήµατα Τεχν.Εγκαταστάσεις Υδραυλικές Ψυκτικές Εξαερισµού Ηλεκτρικές Θέρµανσης Ατµού Βιολογικού καθαρισµού Πυρασφάλειας Κλιµατισµού Πεπιεσµένου αέρα ιάφορες εγκ/σεις Σύνολο Τα µηχανήµατα χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: Συγκρότηµα σφαγής βοδινών 2 ετών Ελλάδα Συγκρότηµα συγκρ. σφαγής βοδινών 2 ετών Ολλανδία Μηχ/τα βουστασίων 1-11 ετών Ελλάδα Μηχ/τα τυποποίησης 1-6 ετών Ελλάδα Συγκρότηµα σφαγής χοιρινών 2 ετών Ελλάδα Συµπλήρωµα συγκροτήµατος σφαγής χοιρινών Ολλανδία Συγκρότηµα σφαγής αιγοπροβάτων Ολλανδία ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

22 Η κατάσταση των κυριότερων µηχανηµάτων στις 31/12/2001 είναι η ακόλουθη: Περιγραφή µηχανήµατος Ηµ/νία Αξία Αναπόσβεστη κτήσης κτήσης αξία Πλατφ.ενσύρωσης LUCLAIR Πλατφόρµες ενσυρώσης Πλατφόρµες ανατροπής Σύστηµα αποκοµιδής κόπρων Σύστηµα αποκοµ. STRANGO Μηχανή VACCUM συσκ/σίας Μηχ/νή ξελαρδιάσµατος Σύστηµα εναέριων σιδηρο- Τροχών µον. τυπ/σης Συγκρότηµα ψυκτικών εγκ/σεων τυπ/σης Μηχ/τα σφαγείου Μηχ/τα σφαγείου Πλατφόρµα ανάµιξης διανο- µής ενσυρώµατος Πλυστικά µηχανήµατα Μηχανή συσ/σίας κενού Πλυντήριο τελλάρων Σύστηµα εναέριων σιδηροτροχών Σύστηµα εναέριας γραµµής εκδοράς Συστήµατα γραµµών κοπής Αποστέωσης ΣΥΝΟΛΟ Η ανάλυση της δυναµικότητας των συγκροτηµάτων γραµµών παραγωγής είναι η εξής: Γραµµή Παραγωγής Παραγωγικότητα Συγκρότηµα γραµµής σφαγής χοιρινών 100 τεµάχια ανά ώρα Συγκρότηµα σφαγής βοδινών 10 τεµάχια ανά ώρα Συγκρότηµα γραµµής σφαγής αµνοεριφίων τεµάχια ανά ώρα Κανένα ενέχυρο δεν βαρύνει τον µηχανολογικό εξοπλισµό. ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 21

23 H αξία κτήσης των µεταφορικών µέσων ανά κατηγορία είναι η εξής: Αξία κτήσης Αναπ/στη αξία Επιβατικά αυτοκίνητα Φορτηγά Μέσα εσωτερικών µεταφορών Συνολική αξία κτήσης Η αξία κτήσης των επίπλων και σκευών είναι: Αξία κτήσης Αναπ/στη αξία Έπιπλα & σκεύη Ηλεκτρονικοί υπολογιστές Μέσα αποθ.& µεταφοράς Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός Λοιπός εξοπλισµός Συνολική αξία κτήσης Πίνακας εξέλιξης της λογιστικής αξίας παγίων για τη χρήση 2001 (ποσά σε δρχ.) Κατηγορία Αξία Προσθήκες Αξία Σύνολο Αναπ/στη Πάγιου κτήσης 1/1/2001 κτήσης Αποσβέσεων Αξία 31/12/ /12/ /12/2001 εώς 31/12/01 Γήπεδα Αγροί Κτίρια Μηχ/τα - Εγκ/σεις Μεταφορικά µέσα Επιπλα & Σκεύη Ακινητ/σεις υπό εκτ/ση & προκατ ΣΥΝΟΛΟ Επί των ακινήτων της εταιρίας υφίστανται προσηµειώσεις υποθήκης υπέρ της Εµπορικής Τράπεζας ποσού δρχ. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

24 Όπως αναφέρεται στο Προσάρτηµα Οικονοµικών Καταστάσεων Χρήσεως 2001 η εταιρία κατά την 31/12/2001 χορήγησε εγγυητικές επιστολές υπέρ: Πιστωτικό ίδρυµα Ποσό 1.Εγγ/κή επιστολή υπέρ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εγγ/κή επιστολή υπέρ HSBC Εγγ/κή επιστολή υπέρ ALPHA Εγγ/κή επιστολή υπέρ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Βάσει του ιδίου Προσαρτήµατος Οικονοµικών Καταστάσεων Χρήσεως 2001 η Εταιρία δεν χορήγησε εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες. Η εταιρία ασφαλίζει τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (συγκρότηµα Πέρνης Χρυσούπολης και τα γραφεία της Αµύντα 13 στην Καβάλα και το περιεχόµενο τους εκτός των αποθεµάτων) έναντι κινδύνου πυρκαγιάς κεραυνού, κακόβουλης βλάβης και συµπληρωµατικών κινδύνων. Συνολικά για την χρήση 2001 το συνολικό ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης ανήλθε στο ποσό των 212 εκατ. δρχ. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια είναι τα εξής: Α/Α Ασφαλ. Κλάδος Ασφάλειας Περιγραφή Ασφ. ιάρκεια Εταιρία Καλυπτόµενου κινδύνου κεφάλαιο εώς ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ 1 ΕΝΩΣΗ Πυρκαϊάς, κεραυνού, Συγκρότηµα Πέρνης 200 εκατ κακόβουλης βλάβης Χρυσούπολης Συµπληρωµατικών Κινδύνων 2 ΦΟΙΝΙΞ Πυρκαϊάς, κεραυνού, Αµύντα 13 - Καβάλα 12 εκατ κακόβουλης βλάβης Συµπληρωµατικών Κινδύνων 5.7 Μετοχικό Κεφάλαιο Η διαµόρφωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας από την σύσταση της ως σήµερα έχει ως εξής: Το Ιδρυτικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, κατά την σύσταση της το 1985, ορίσθηκε σε δρχ. διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µία (ΦΕΚ 30991), δύο (2) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µία (1) και µία κοινή ονοµαστικής αξίας δρχ. Με την απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου την το παραπάνω κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. µε καταβολή µετρητών και την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µία. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. ανά µετοχή (ΦΕΚ 2725/ ) Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου την το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. µε καταβολή µετρητών και την έκδοση νέων ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 23

25 κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µία. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δρχ. διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. ανά µετοχή (ΦΕΚ 2897/ ). Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των µετόχων την το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά µε την καταβολή µετρητών και την έκδοση νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µία. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. ανά µετοχή (ΦΕΚ 843/ ). Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων την το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. αφ ενός µεν µε την καταβολή µετρητών ποσού δρχ. και αφ ετέρου µε την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρµογή της αξίας των γηπέδων και των κτισµάτων της εταιρίας που έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ε. 2665/88 απόφασης του Υπ. Οικονοµικών, ποσού δρχ. και εκδόθηκαν νέες κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µία. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. ανά µετοχή (ΦΕΚ 3086/ ). Με απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. µε την καταβολή µετρητών και την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µία. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. ανά µετοχή. (ΦΕΚ 3288/ ). Με απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. µε καταβολή µετρητών και την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας και τιµής διάθεσης δρχ. η κάθε µία. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. ανά µετοχή (ΦΕΚ 105/ ). Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. αφ ενός µε την κατάθεση µετρητών ποσού δρχ. και αφ ετέρου µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρµογή της αξίας των γηπέδων και των κτισµάτων της εταιρίας που έγινε σύµφωνα µε ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µία. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. διαιρεµένο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µία (ΦΕΚ 4810/ ). Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 10η Ιουλίου 1994 αποφάσισε: 1) την µετατροπή των ονοµαστικών µετοχών σε κοινές ανώνυµες. 2) τη µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών από δρχ. σε 125 δρχ. και την αντικατάσταση µιας παλιάς µε οκτώ (8) νέες µετοχές ονοµαστικής αξίας 125 δρχ. 3) Την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και 4) Την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. µε έκδοση νέων κοινών ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 125 δρχ. και τιµή διάθεσης 700 δρχ. η κάθε µία. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 125 δρχ. η κάθε µία. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετοχών την αποφάσισε την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεµατικών α) του Ν. 1892/89 ποσού δρχ. και β) την κεφαλαιοποίηση µέρους της υπεραξίας η οποία προέκυψε από την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της εταιρίας (γηπέδων κτιρίων) κατ επιταγήν του Ν. 2065/92 ποσού δρχ Η κεφαλαιοποίηση θα γίνει µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 125 δρχ. σε 220 δρχ. η µία. Η ίδια Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό ων δρχ. µε έκδοση νέων κοινών ανωνύµων µετοχών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

26 ονοµαστικής αξίας 220 δρχ. και τιµή διάθεσης δρχ. η κάθε µία. Η υπέρ το άρτιο διαφορά από την διάθεση των παραπάνω µετοχών, δρχ. θα µεταφερθεί σε αποθεµατικό, «εξ εκδόσεως µετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 220 δρχ. η κάθε µία. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών κατά το ποσό δρχ. Η ίδια συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό δρχ µε έκδοση νέων ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 220 δρχ. και τιµή διάθεσης ανά µετοχή. Η διαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ύψους θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασµού «Αποθεµατικά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της δεδοµένου ότι δεν επιτεύχθηκε η ολοκλήρωση των διαδικασιών της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στα οριζόµενα από το Ν. 2190/20 χρονικά πλαίσια, αποφασίστηκε εκ νέου: κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών κατά το ποσό δρχ. καθώς και αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των δρχ µε έκδοση νέων ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 220 δρχ. και τιµή διάθεσης ανά µετοχή. Η διαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ύψους θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασµού «Αποθεµατικά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της αποφασίστηκε η µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου και της ονοµαστικής αξίας της µετοχής και σε ευρώ, µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από διακόσιες είκοσι (220) δρχ. σε διακόσιες είκοσι µία και τέσσερα οκτώ εβδοµήντα πέντε (221,4875) δρχ. ή µηδέν και εξήντα πέντε (0,65) ευρώ µε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε κεφαλαιοποίηση µέρους της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρµογή της αξίας των παγίων της εταιρείας σύµφωνα µε το Ν. 2065/92 κατά το ποσό των δρχ. Μετά τα ανωτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ένα δις πεντακόσια εβδοµήντα οκτώ εκατοµµύρια εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες διακόσιες εβδοµήντα εννέα ( ) δρχ. ή τέσσερα εκατοµµύρια εξακόσιες τριάντα µία χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα και σαράντα ( ,40) ευρώ, διαιρούµενο σε ανώνυµες κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας 221,4875 δρχ. ή 0,65 ευρώ η κάθε µία. ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 25

27 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Ηµερ/νία Αριθµός Αύξηση µε Αύξηση µε Αύξηση µε Συνολικό Ονοµ. αξία Τιµή Σύνολο Γενικής Φ.Ε.Κ. καταβολή κεφ/ποίηση κεφ/ση Μετοχικό µετοχής διάθεσης µετοχών Συν/σης Μετρητών Αποθ/κών παγίων Κεφάλαιο Ίδρυση 3099/ / / / / / / / / / / , ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

28 5.8 Ίδια Κεφάλαια Λογιστική αξία µετοχής Τα ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας διαµορφώνονται ως εξής: Ποσά σε δρχ Αριθµός µετοχών Ονοµαστική αξία µετοχής ,4875 I. Μετοχικό Κεφάλαιο II. Αποθεµατικά από την έκδοση Μετοχών υπέρ το άρτιο III. ιαφορές αναπροσαρµογής IV. Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λογιστική Αξία Μετοχής Μέτοχοι Μέτοχος Αριθµός Ποσοστό επί Μετοχών µετοχικού κεφαλαίου Γρηγόρης Κιουτσούκωστας ,9% Ζαχαρίας Κιουτσούκωστας ,0% Ντεγιάν Λάµκοβιτς ,6% ΚΡΕ.ΚΑ ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕ ,8% Επενδυτικό Κοινό ,7% Σύνολο ,0% Συνολικά τα µέλη του.σ. και τα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας έχουν µετοχές ήτοι 50,3% του µετοχικού κεφαλαίου. εν υπάρχουν άλλοι µέτοχοι πλην των ανωτέρω, για τους οποίους να γνωρίζει η Εταιρία ότι κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 3% του µετοχικού κεφαλαίου της. Η εταιρία δεν γνωρίζει να έχουν επέλθει µεταβολές, σε ποσοστό µεγαλύτερο του 3% στη µετοχική σύνθεση του κεφαλαίου της. ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 27

29 5.10 ιοίκηση ιεύθυνση της Εταιρίας Η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2000 είναι η ακόλουθη: Πρόεδρος του.σ. /νων Σύµβουλος Μέλος Μέλος Μέλος Ζαχαρίας Κιουτσούκωστας Γρηγόρης Κιουτσούκωστας Ντέγιαν Λάµκοβιτς Κυριάκος Γ. Κιουτσούκωστας Άγγελος Τσατσούλης Η θητεία του.σ. είναι πενταετής και λήγει στις 26 Ιουνίου Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου δεν αµοίβονται εκτός του κου Ντεγιάν Λάµκοβιτς ο οποίος έλαβε για την χρονική περίοδο από 1/1/ έως 31/12/2001 το συνολικό ποσό των δρχ. Ο κος Ντεγιάν Λάµκοβιτς ως µισθωτός παρέχει εργασία στην εταιρία και ασκεί το επάγγελµα του Ζωωτέχνη, ενώ παράλληλα είναι και µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου. Τα µέλη του..σ. δεν παίρνουν αµοιβές από τα καθαρά κέρδη κάθε χρήσεως. Την ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. εκπροσωπούν οι κ.κ. Ζαχαρίας Κιουτσούκωστας και Γρηγόρης Κιουτσούκωστας. Τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας είναι τα ακόλουθα: Γρηγόρης Κιουτσούκωστας ιευθύνων Σύµβουλος Είναι ιδρυτής της Εταιρίας, ακολουθώντας την µακρόχρονη παράδοση της οικογένειας. Γεννήθηκε στην Καβάλα το 1947, σπούδασε Λογιστική και Κοστολόγηση και απέκτησε βαθιά εµπειρία δίπλα στον πατέρα του στην εκτροφή και εµπορία ζώων και ιδιαίτερα βοοειδών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Έχει βαθιά και ολοκληρωµένη γνώση και εµπειρία (25 ετών) στην εκτροφή, πάχυνση και εµπορία βοδινών και γενικότερα στα παραγωγικά και εµπορικά κέντρα κρεάτων της υτικής και Ανατολικής Ευρώπης από όπου προµηθεύεται η χώρα µας τις µεγαλύτερες σήµερα ποσότητες βοοειδών. Εργάζεται στην ΚΡΕΚΑ από το Ζαχαρίας Κιουτσουκώστας Έµπορος, διευθυντής παραγωγής (εκτροφής και πάχυνσης) µε εµπειρία 20 ετών στην εκτροφή, σφαγή και τυποποίηση βοδινών. Γεννήθηκε στην Καβάλα το Εργάζεται στην ΚΡΕΚΑ από το Ντεγιάν Λάµκοβιτς Έµπορος Ζωοτέχνης. Γεννήθηκε το 1952 στο Βελιγράδη. Είναι υπεύθυνος εισαγωγών µε πλούσια και πολυετή πείρα του αντικειµένου και βαθιά γνώση των αγορών της πρώην Γιουκοσλαβίας, και των χωρών της πρώην Ανατολικής Ευρώπης, µε στενές εµπορικές σχέσεις και δεσµούς µε τις χώρες εισαγωγής όπως Γαλλία, Ουγγαρία, Τσεχία. Εργάζεται στη ΚΡΕΚΑ από το ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 2002

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 2002 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑ - Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 Γνωστοποιείται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1914/1990 και ανήλθε σε δραχµές εκατόν σαράντα έξι δισεκατοµµύρια διακόσια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Στη Σίνδο Νομού Θεσσαλονίκης και στα γραφεία της Α.Ε. με την επωνυμία PELOPAC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» (εφεξής η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11 α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

======================================

====================================== Σχέδιο αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Στο Ρέθυμνο, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ:

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: ΑΦΟΙ Κ.ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΑΡΙΘΜ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε 10826/06/Β/86/02 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Γνωστοποιείται σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής:

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «EMV (ΕΜΒ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα Διοικητικά Συμβούλια, αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Δεκεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2001-31/12/2001 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: " ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ " ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ: ΧΑΛΑΣΤΡΑ Α.Μ.Α.Ε.: 15881/62/Β/87/161 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 -βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα