Μέτρα προστασίας της ηµόσιας Υγείας από θορύβους µουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστηµάτων. (ΦΕΚ 593/Β/ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέτρα προστασίας της ηµόσιας Υγείας από θορύβους µουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστηµάτων. (ΦΕΚ 593/Β/2-10-85)"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Α5/3010/85 Μέτρα προστασίας της ηµόσιας Υγείας από θορύβους µουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστηµάτων. (ΦΕΚ 593/Β/ ) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.Τον Α.Ν.2520/40 «περί υγειονοµικών διατάξεων». 2.Το Π..544/77 «περί οργανισµού του Υπ. Κοιν. Υπηρεσιών». 3.Το άρθρ.14 του Νοµ.1266/82 που τροποποίησε το Νοµ.400/76 «περί Υπουργικού Συµβουλίου και Υπουργείων». 4.Το Νοµ.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα». 5.Την Υγειονοµική /ξη Α1β/8577/ «περί υγειονοµικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων κ.λ.π.». 6.Τα σχετικά έγγραφα υγειονοµικών κ.λ.π. υπηρεσιών, όπου διατυπώνεται η ανάγκη λήψης µέτρων για περιορισµό των θορύβων και προστασία της ηµ. Υγείας. 7.Την αριθ.748/85 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων, αποφασίζουµε: Άρθρο 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας είναι ο υγειονοµικός έλεγχος και η λήψη µέτρων για προστασία της ηµ. Υγείας από θορύβους που δηµιουργούνται στα κέντρα διασκέδασης κ.λ.π καταστήµατα, µόνο από τη µουσική. Άρθρο 2 Ορισµοί 1. «Ηχοστάθµη» ή «σταθµισµένη στάθµη ηχητικής πίεσης» λέγεται το µέγεθος PΣ 2 L = 10*lg σε db (A) (1) Po 2 Όπου ΡΣ είναι η ενεργός τιµή της ηχητικής πίεσης, µετρηµένης µε ηχόµετρο µέσω του σταθµιστικού κυκλώµατος Σ(Σ= A, B, C...) και Ρο=20 µρα η ηχητική πίεση αναφοράς. Έτσι έχουµε την «Α-ηχοστάθµη» (ή «Α-στάθµη ηχητικής πίεσης») που δίνεται µε τον τύπο PA 2 LA = 10*lg σε db (A) (2) Po 2 τη «Β-ηχοστάθµη», τη «C-ηχοστάθµη», κ.λπ. _ 2. «Χωρική µέση ηχοστάθµη», L,

2 - p 1 2 +p p n 2 L= 10*lg σε db (Σ) (3) n*p o 2 Όπου p o =20 µρα και p 1, p 2,...p n, είναι ενεργές τιµές της ηχητικής πίεσης µετρηµένες µε ηχόµετρο µέσω του σταθµιστικού κυκλώµατος Σ(Σ=A,B,...) σε η σηµεία τυχαία κατανεµηµένα σε όλο το δωµάτιο, εκτός από τις θέσεις όπου υπάρχει σηµαντική επίδραση από το κοντινό πεδίο ηχητικών πηγών ή περατωτικών επιφανειών. εδοµένου ότι το ηχόµετρο δίνει συνήθως την τιµή της ηχοστάθµης L στο σηµείο µέτρησης, ο τύπος (3) εφαρµόζεται µε την πιο εύχρηστη µορφή: L 1 + L Ln L = 10lgl σε db (Σ) (4) n όπου L 1, L 2,...,Ln οι τιµές της ηχοστάθµης στα σηµεία 1, 2,...,n, αντίστοιχα. Στην εφαρµογή αυτής της Υγ.διάταξης, η µικρότερη και η µεγαλύτερη από τις τιµές L 1,L 2,...,Ln δεν αναµένεται να διαφέρουν πολύ και ο τύπος (4) προσεγγίζεται µε τον πιο απλό τύπο: - L 1 + L Ln L = σε db (Σ) (5) n ηλαδή «η χωρική µέση ηχοστάθµη» L, προσεγγίζεται µε την αριθµητική µέση τιµή των L 1,L 2,...Ln. 3.»Ηχοαποµόνωση» D, µεταξύ δύο δωµατίων είναι η διαφορά ανάµεσα στις χωρικές µέσες Α-ηχοστάθµες που δηµιουργούνται στα δύο δωµάτια από τη λειτουργία πρότυπης ηχητικής πηγής στο ένα από αυτά, όπως περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι αυτής της Υγειονοµικής διάταξης. D= L S Lr σε db (Α) (6) Όπου Ls είναι η χωρική µέση ηχοστάθµη στο δωµάτιο εκποµπής και Lr είναι η χωρική µέση Α-ηχοστάθµη στο δωµάτιο λήψης. 4. «Μέγιστη Α-ηχοστάθµη» Lamax είναι η ανώτατη τιµή της Α-ηχοστάθµης, που επαναλαµβάνεται πολλές φορές κατά τη διάρκεια της µέτρησης. 5. «Αερόφερτος ήχος», είναι ο ήχος που φτάνει στα σηµεία που ενδιαφέρουν µέσω του αέρα. 6. «Κτυπογενής ήχος» είναι γενικά ο ήχος που παράγεται από τη σύγκρουση δύο στερεών σωµάτων και φτάνει στα σηµεία που ενδιαφέρουν µέσω στερεού και σε συνέχεια του αέρα. Στην περίπτωση κτιρίων είναι ο ήχος που παράγεται από κτυπήµατα πάνω στις περατωτικές επιφάνειες του κτιρίου (π.χ. πάτωµα τοίχοι, κλπ.). 7. «Ισχύουσα Υγειονοµική ιάταξη» νοείται η Υγειονοµική ιάταξη Αριθ.ΑΙβ./8577/83 (Φ.Ε.Κ. 526/ τ.β' 646Β/ , 672/Β/ ). Άρθρο 3. Απαιτούµενη ηχοµόνωση

3 Ι. Η ηχοµόνωση ενός στεγασµένου Κέντρου ιασκέδασης, όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα Υγειονοµική διάταξη, θεωρείται ικανοποιητική όταν η Α-ηχοστάθµη, µετρούµενη στα όρια της ιδιοκτησίας του οικοπέδου στο οποίο είναι εγκαταστηµένο το Κέντρο ιασκέδασης, δεν ξεπερνά τις τιµές του Πίνακα Ι, ανάλογα µε τον χαρακτήρα της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της µέτρησης η χωρική µέση Α-ηχοστάθµη, µέσα στο Κέντρο ιασκέδασης, δηµιουργούµενη µε µία πρότυπη ηχητική πηγή, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα Ι αυτής της Υγειονοµικής διάταξης, πρέπει να είναι 100 db(a). ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Χαρακτήρας της περιοχής 1.Περιοχές καθαρά βιοµηχανικές χωρίς κατοικίες 2.Περιοχές στις οποίες επικρατεί το βιοµηχανικό στοιχείο αλλά υπάρχουν και κατοικίες 3.Περιοχές στις οποίες επικρατεί εξίσου το βιοµηχανικό και αστικό στοιχείο 4.Περιοχές στις οποίες επικρατεί το αστικό στοιχείο αλλά υπάρχουν και βιοµηχανίες 5.Περιοχές καθαρά κατοικιών (αστικές προαστικές ή αγροτικές) και περιοχές ειδικής προστασίας (νοσοκοµείων γηροκοµείων σανατορίων κλπ.) Α ηχοστάθµη DB (A) Αν το κέντρο ιασκέδασης είναι εγκαταστηµένο σε ένα κτίριο στο οποίο υπάρχουν και κατοικίες ή βρίσκεται σε επαφή µε άλλο κτίριο στο οποίο υπάρχουν κατοικίες πρέπει επιπλέον η ηχοαποµόνωση ανάµεσα στο Κέντρο ιασκέδασης και στο δωµάτιο λήψης µετρούµενη σύµφωνα µε τη µέθοδο που περιγράφεται στο Παράρτηµα Ι αυτής της Υγειονοµικής ιάταξης να είναι ίση ή µεγαλύτερη από 65 db (Α). Ως «δωµάτιο λήψης» νοείται: α)στην περίπτωση αίτησης για χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας ενός Κέντρου ιασκέδασης η επέκταση ή ανανέωση υφισταµένης άδειας λειτουργίας κάθε γειτονικός χώρος στον οποίο θα µπορούσε να µεταδίδεται ο θόρυβος από το Κέντρο ιασκέδασης. β)στην περίπτωση παραπόνων για ενόχληση από το θόρυβο που προέρχεται από τη λειτουργία ενός υφιστάµενου Κέντρου ιασκέδασης ο χώρος διαβίωσης του παραπονούµενου. Άρθρο 4 Επιτρεπόµενη ηχητική στάθµη λειτουργίας 1. Η επιτρεπόµενη µέγιστη Α-ηχοστάθµη µέσα στα Κέντρα ιασκέδασης καθορίζεται σε 100 Β (Α). 2.Για τα υπόλοιπα καταστήµατα µε µουσική τα οποία δεν θεωρούνται σύµφωνα µε την ισχύουσα Υγειονοµική ιάταξη Κέντρα ιασκέδασης η επιτρεπόµενη µέγιστη Α-ηχοστάθµη µέσα σ' αυτά καθορίζεται σε 80 db(a). Άρθρο 5

4 Προστασία από κτυπογενείς θορύβους Για τη µείωση της µετάδοσης κτυπογενών θορύβων και ειδικώτερα των κραδασµών στο σκελετό του κτιρίου και στην πλάκα του δαπέδου είναι υποχρεωτική η λήψη στα στεγασµένα Κέντρα ιασκέδασης των παρακάτω πρόσθετων µέτρων: 1.η τοποθέτηση όλων των µεγαφώνων πάνω σε ελαστικές βάσεις ή γενικά η ελαστική στήριξη ή ανάρτησή τους. 2.Η τοποθέτηση της ορχήστρας και όλων των οργάνων της πάνω σε πλωτό δάπεδο και 3.Η τοποθέτηση της πίστας χορού πάνω σε πλωτό δάπεδο. Άρθρο 6 Υπαίθρια Κέντρα ιασκέδασης και υπόλοιπα καταστήµατα µε µουσική 1.Για τα υπαίθρια Κέντρα ιασκέδασης ισχύουν οι παρακάτω περιορισµοί: α)η απόστασή τους από την πλησιέστερη νόµιµη κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα) ξενοδοχείο, ναό, σχολείο, νοσοκοµείο, γηροκοµείο, σανατόριο, και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία, κατά την αιτιολογηµένη κρίση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας, πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 µέτρα. Η απόσταση, που µετράται σε ευθεία γραµµή και η νοµιµότητα της κατοικίας θα αποδεικνύονται, µε προσκόµιση βεβαίωσης της αρµόδιας υπηρεσίας Πολεοδοµίας, για συµπλήρωση των δικαιολογητικών που προβλέπονται από το άρθρ.7 της ΑΙβ/8577/83 Υγειον. ιάταξης. Η παραπάνω απόσταση µπορεί να αυξοµειωθεί κατά την κρίση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας και ανάλογα µε τις ειδικές τοπικές συνθήκες (παρεµβολή άλλων κτιρίων µεταξύ Κέντρου διασκεδάσεως και κατοικίας εγκατάσταση Κέντρου διασκεδάσεως σε δώµα πολυορόφου Ξενοδοχείου κλπ. αλλά πάντοτε µε την τήρηση των όρων της παρ. Ιβ του ίδιου άρθρου. Β) Η ανώτερη επιτρεπόµενη τιµή της Α-ηχοστάθµης, µετρούµενη έξω από την πλησιέστερη νόµιµη κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα), ξενοδοχείο, ναό, σχολείο, νοσοκοµείο, γηροκοµείο, σανατόριο, και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία, είτε αυτά προϋπήρχαν του Κέντρου ιασκέδασης είτε κτίστηκαν ύστερα από αυτό, είναι αυτή που αναφέρεται στον Πίνακα Ι, του άρθρ.3 αυτής της Υγειονοµικής ιάταξης. Κατά τη µέτρηση, η Α-ηχοστάθµη στο Κέντρο της πίστας χορού, δηµιουργούµενη µε µιά πρότυπη ηχητική πηγή, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτηµα ΙΙ αυτής της Υγειονοµικής ιάταξης, πρέπει να είναι 100 dβ (Α). 2. Για τα υπόλοιπα υπαίθρια καταστήµατα µε µουσική, τα οποία δεν θεωρούνται, σύµφωνα µε την ισχύουσα Υγειονοµική ιάταξη, Κέντρα ιασκέδασης, ισχύει µόνο η ανώτατη επιτρεπόµενη τιµή της Α-ηχοστάθµης του Πίνακα Ι, µετρούµενη έξω από την πλησιέστερη νόµιµη κατοικία, (κύρια ή δευτερεύουσα), ξενοδοχείο, ναό, σχολείο νοσοκοµείο, γηροκοµείο σανατόριο και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία, όταν η πρότυπη ηχητική πηγή δηµιουργεί στο κέντρο του καταστήµατος µία Α-ηχοστάθµη ίση µε 80 dβ (Α). Άρθρο 7 Τα οριζόµενα από το άρθρ.41 της ΑΙβ/8577 Υγ. ιάταξης ισχύουν εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε την παρούσα. ιαδικασίες έκδοσης άδειας, υποβολής δικαιολογητικών και λοιποί όροι λειτουργίας, που δεν προβλέπονται από την παρούσα Υγειονοµική ιάταξη θα γίνονται σύµφωνα µε όσα αντίστοιχα ορίζονται στην ισχύουσα Υγειονοµική ιάταξη ΑΙβ/8577/83. Άρθρο 8 Μεταβατική διάταξη

5 Για τα ήδη λειτουργούντα νόµιµα µε σχετική άδεια Κέντρα ιασκέδασης ή λοιπά Καταστήµατα µε µουσική, θα εφαρµοσθούν οι διατάξεις της παρούσας Υγειονοµικής ιάταξης, στη λήψη µέτρων, ώστε να πληρούν τις αντίστοιχες τιµές της Α- ηχοστάθµης(πίνακας Ι). Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των παραπάνω υπόχρεων, προς τις διατάξεις της παρούσας Υγειονοµικής ιάταξης και εφόσον κατά την κρίση της Υγειονοµικής Υπηρεσίας δηµιουργείται κίνδυνος για τη ηµόσια Υγεία, θα µπορεί η Υγειονοµική Υπηρεσία να εισηγείται την έκδοση απόφασης που προβλέπει το άρθρ.ιι της ΑΙβ/8577/83 Υγειονοµικής ιάταξης. Άρθρο 9 Στην παρούσα Υγειονοµική διάταξη προσαρτώνται ως αναπόσπαστα µέρη αυτής τα παρακάτω παραρτήµατα, τα οποία µε απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας µπορούν να αναπροσαρµόζονται και συµπληρώνονται: 1.Παράρτηµα Ι: ιαδικασία µετρήσεων 2.Παράρτηµα ΙΙ: Γενική Τεχνική προδιαγραφή πρότυπης ηχητικής πηγής. Για κάθε αυτοψία και πραγµατοποίηση µετρήσεων θα συντάσσεται και συµπληρώνεται φύλλο ελέγχου, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία του Κέντρου ή Καταστήµατος, (είδος, στεγασµένο ή υπαίθριο, /νση, τα πλήρη στοιχεία των αποτελεσµάτων όλων των µετρήσεων, το πλήθος των µετρήσεων, κ.λ.π.). Το σχετικό Φύλλο θα αναφέρει επί πλέον την αιτία της αυτοψίας-µέτρησης (αρχική άδεια, έλεγχος υπηρεσίας η εξαιτίας παραπόνων µε στοιχεία παραπονούµενου κ.λ.π.), θα υπογράφεται από τα αρµόδια Υγειονοµικά Όργανα και θα συνυπογράφεται από τα κατά περίπτωση συµµετέχοντα στην αυτοψία όργανα, της Αστυνοµίας κ.λ.π. Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με αυτήν την Υγειονοµική ιάταξη καθορίζεται οµοιόµορφη διαδικασία για καθεµιά από τις επόµενες τρεις κατηγορίες µετρήσεων α)µέτρηση της ηχοαποµόνωσης δύο χώρων. β)µέτρηση της Α-ηχοστάθµης έξω από ένα κτίριο, όταν µέσα σ' αυτό λειτουργεί µια πρότυπη ηχητική πηγή, και γ)µέτρηση της µέγιστης Α-ηχοστάθµης µέσα σ' ένα χώρο. Πολλά στοιχεία από τις διαδικασίες των παραπάνω κατηγοριών µετρήσεων είναι κοινά, πράγµα που θα φανεί αναλυτικά στα επόµενα κεφάλαια. 2.ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΧΟΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ 2.1.Γενικά Αυτή η κατηγορία µετρήσεων αποσκοπεί στον προσδιορισµό της διαφοράς Α-ηχοστάθµης µεταξύ δύο χώρων στο ίδιο κτίριο ή σε εφαπτόµενα κτίρια, χωρίς να εξετάζει πως φτάνει ο ήχος από τον ένα στον άλλον. Αποσκοπεί δηλαδή µόνο στον προσδιορισµό του βαθµού της ηχοαποµόνωσης που υπάρχει ανάµεσα στους δύο χώρους και δεν προσδιορίζει την ηχοµόνωση κανενός συγκεκριµένου κτιριακού στοιχείου (π.χ. του κοινού διαχωριστικού τοιχώµατος) αλλά παρέχει ένα µέτρο της ενεργού συνδιασµένης ηχοµόνωσης κατά µήκος όλων των διαδροµών µέσω των οποίων µπορεί να µεταδοθεί ηχητική ενέργεια. Η διαφορά ηχοστάθµης, που ενδιαφέρει αυτή την κατηγορία µετρήσεων είναι η διαφορά των χωρικών µέσων Α-ηχοσταθµών στο δωµάτιο εκποµπής και στο δωµάτιο λήψης αντίστοιχα που δηµιουργείται όταν στο δωµάτιο εκποµπής λειτουργεί µία πρότυπη ηχητική πηγή. Η διαφορά αυτή είναι ένα αξιόπιστο µέτρο της ηχοαποµόνωσης δύο χώρων. Η µετάδοση του αερόφερτου ήχου, συνηθισµένης στάθµης, σε ένα κτίριο είναι γραµµική διαδικασία. ηλαδή η ηχοστάθµη, που εµφανίζεται σε οποιοδήποτε σηµείο µέσα στο κτίριο

6 λόγω της λειτουργίας µιας ηχητικής πηγής, έχει πάντοτε άµεση σχέση µε την ηχοστάθµη που δηµιουργείται στο δωµάτιο εκποµπής. Για παράδειγµα αύξηση 5 db στην ηχοστάθµη που δηµιουργεί η πηγή στο δωµάτιο εκποµπής προκαλεί αύξηση 5 db ατην αντίστοιχη ηχοστάθµη, οπουδήποτε αλλού µέσα στο κτίριο. Αν και οι τιµές της ηχοστάθµης στις διάφορες θέσεις µέσα στο κτίριο µπορεί να είναι διαφορετικές, όλες θα έχουν την ίδια αύξηση µε την ηχοστάθµη στο δωµάτιο εκποµπής. Εποµένως η ηχοεξασθένηση ανάµεσα σε δύο θέσεις του κτιρίου (π.χ. η διαφορά ηχοστάθµης ανάµεσα σε δύο διαδοχικά δωµάτια) είναι πάντοτε η ίδια, αδιάφορο αν η ηχοστάθµη στο δωµάτιο εκποµπής είναι υψηλή ή χαµηλή. 2.2 Εξοπλισµός Ηχόµετρο Το ηχόµετρο που θα χρησιµοποιηθεί σε όλες τις µετρήσεις πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ Πρότυπη ηχητική πηγή Η ηχητική πηγή που θα χρησιµοποιηθεί για τις µετρήσεις της διαφοράς ηχοστάθµης πρέπει να περιλαµβάνει µεγάφωνο, ενισχυτή και γεννήτρια τυχαίου θορύβου. Η φασµατική κατανοµή της ηχητικής ισχύος της πρότυπης ηχητικής πηγής πρέπει να βρίσκεται µέσα στη γραµµοσκιασµένη περιοχή του Σχήµατος I. Οι τεχνικές προδιαγραφές των οργάνων που αποτελούν την πρότυπη ηχητική πηγή δίνονται στο Παράρτηµα ΙΙ αυτής της Υγειονοµικής ιάταξης. 2.3 Πειραµατική διαδικασία και υπολογισµοί Επιτόπια βαθµονόµηση των οργάνων Πρέπει να γίνεται επιτόπιος έλεγχος όλων των οργάνων, πριν από τη δοκιµή γιατί µε την µεταφορά τους είναι δυνατόν να έχουν απορρυθµιστεί. Για κάθε ζευγάρι εξεταζόµενων δωµατίων πρέπει να ελέγχεται η βαθµονόµηση του ηχοµέτρου σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, πριν και µετά τις µετρήσεις. Μετά τη βαθµονόµηση του ηχοµέτρου, ο µεταγωγός του τοποθετείται στη θέση λειτουργίας µε σταθµιστικό κύκλωµα Α και γρήγορη απόκλιση (FAST) και σε όλη τη διάρκεια των µετρήσεων το ηχόµετρο µετρά την Α-ηχοστάθµη ηµιουργία του ηχητικού πεδίου στο δωµάτιο εκποµπής. Η πρότυπη ηχητική πηγή τοποθετείται στο δάπεδο του δωµατίου εκποµπής σε µία από τις γωνίες που είναι απέναντι από το κύριο χώρισµα έτσι ώστε το µπροστινό µέρος του µεγαφώνου ή των µεγαφώνων της να βρίσκεται σε απόσταση περίπου 540 mm από τη γωνία και τα µεγάφωνα να κατευθύνονται υπό γωνία 45 ο προς το εσωτερικό του δωµατίου. Η ηχοστάθµη στο δωµάτιο εκποµπής πρέπει να είναι αρκετά µεγάλη, ώστε να δηµιουργείται στο δωµάτιο λήψης Α-ηχοστάθµη τουλάχιστον 10 db(α) µεγαλύτερη από την ηχοστάθµη του θορύβου βάθους. Για να ελαχιστοποιηθεί η µετάδοση δονήσεων από το µεγάφωνο στο δάπεδο να τοποθετείται ελαστικό πέλµα κάτω από το ηχείο (π.χ. αφρώδες καουτσούκ µε πάχος 25 mm). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Συνιστάται το προσωπικό που βρίσκεται στο δωµάτιο εκποµπής κατά τη διάρκεια της δοκιµής να φορά κατάλληλες ωτοασπίδες Μετρήσεις ηχοστάθµης

7 Η ηχοστάθµη κοντά στους τοίχους των δωµατίων είναι µεγαλύτερη από την τιµή που αντιστοιχεί στη µέση πυκνότητα ηχητικής ενέργειας του δωµατίου. Εποµένως για τη µέτρηση της χωρικής µέσης Α-ηχοστάθµης, το µικρόφωνο του ηχοµέτρου πρέπει να τοποθετείται σε τρεις θέσεις επιλεγµένες κατάλληλα, ώστε να παρέχεται ικανοποιητική µέση τιµή. Οι θέσεις αυτές πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 1,2 m από τους τοίχους και από µεγάλα ηχοαπορροφητικά αντικείµενα (αν υπάρχουν) 1,8 m από την ηχητική πηγή και περίπου 1,2 έως 1,8 m από το δάπεδο, ενώ η απόσταση ανάµεσά τους να είναι τουλάχιστο 0,9m. Η χωρική µέση Α-ηχοστάθµη στο δωµάτιο εκποµπής (Ls) και στο δωµάτιο λήψης (Lr) υπολογίζεται ως η αριθµιτική µέση τιµή των τιµών της Α-ηχοστάθµης στις τρεις θέσεις µικροφώνου (σύµφωνα µε τον τύπο 5 του άρθρ.2) ενώ στο δωµάτιο εκποµπής λειτουργεί η πρότυπη ηχητική πηγή σύµφωνα µε την παρ αυτού του Παραρτήµατος. Ο υπολογισµός της ηχοαποµόνωσης, D, ανάµεσα στα δύο δωµάτια γίνεται σύµφωνα µε τον τύπο 6 του άρθρ.2. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στα δωµάτια εκποµπής και λήψης, όταν γίνονται µετρήσεις ηχοστάθµης για τον προσδιορισµό της ηχοαποµόνωσης, δεν πρέπει κατά προτίµηση να υπάρχει κανένα άτοµο. Αν αυτό είναι αδύνατο τότε στο δωµάτιο εκποµπής, πρέπει να βρίσκεται ο ίδιος αριθµός ατόµων ο µικρότερος δυνατός σε όλη τη διάρκεια των µετρήσεων και στα δύο δωµάτια. 2.4.'Ελεγχος για το θόρυβο βάθους Για να ελαχιστοποιηθούν οι επιδράσεις του ακουστικού ή ηλεκτρικού θορύβου βάθους επιδιώκεται η Α-ηχοστάθµη στο δωµάτιο λήψης όταν στο δωµάτιο εκποµπής λειτουργεί η πρότυπη ηχητική πηγή, να είναι τουλάχιστο ΙΟ db(a) µεγαλύτερη από την Α-ηχοστάθµη του θορύβου βάθους που µετριέται χωρίς να λειτουργεί η ηχητική πηγή στο δωµάτιο εκποµπής. Οι µετρήσεις αυτές πρέπει να γίνονται χωρίς καµία αλλαγή στην πειραµατική διάταξη ή στα δωµάτια δοκιµής εκτός από το ανοιγοκλείσιµο της ηχητικής πηγής. Αν η ηχοστάθµη που µετριέται στο δωµάτιο λήψης µε την πρότυπη ηχητική πηγή σε λειτουργία (στο δωµάτιο εκποµπής) είναι τουλάχιστο 10 db(a) µεγαλύτερη από την τιµή της ηχοστάθµης χωρίς να λειτουργεί η πηγή, το σφάλµα στη µέτρηση που οφείλεται στο θόρυβο βάθους θα είναι µικρότερο από 0,5 db(a). Αν όµως η ηχοστάθµη στο δωµάτιο λήψης είναι µόνο 3-10 db(a) µεγαλύτερη από την ηχοστάθµη του θορύβου βάθους, είναι ενδεχόµενο να γίνει σηµαντικό σφάλµα. Η ηχοστάθµη στο δωµάτιο λήψης που οφείλεται µόνο στην πρότυπη ηχητική πηγή, που λειτουργεί στο δωµάτιο εκποµπής, µπορεί να προσεγγιστεί µε κατάλληλη διόρθωση της µετρούµενης ηχοστάθµης σύµφωνα µε τον Πίνακα 2. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ιόρθωση στη µετρούµενη τιµή της Α-ηχοστάθµης στο δωµάτιο λήψης, για την εξάλειψή της επίδρασης του θορύβου βάθους. ιαφορά µεταξύ της ηχοστάθµης που µετριέται µε την πρότυπη ηχητική πηγή σε λειτουργία και της ηχοστάθµης θορύβου βάθους Ποσό που πρέπει να αφαιρεθεί από την µετρούµενη ηχοστάθµη µε την πρότυπη ηχητική πηγή σε λειτουργία για να προκύψει η ηχοστάθµη που οφείλεται µόνο στην πηγή db (A db )A < 3 εν γίνονται µετρήσεις ,2 5 1,7 6 1,3 7 1,0

8 8 0,8 9 0,6 10 0,4 > Έκθεση των αποτελεσµάτων Συµπληρώνεται ειδικό Φύλλο ελέγχου 3. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ Α-ΗΧΟΣΤΑΘΜΗΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ ΟΤΑΝ ΜΕΣΑ Σ' ΑΥΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΗΓΗ Αυτή η κατηγορία µετρήσεων αποσκοπεί στον προσδιορισµό της απόλυτης τιµής της Α- ηχοστάθµης έξω από ένα κτίριο (π.χ. στα όρια ιδιοκτησίας) όταν µέσα στο κτίριο λειτουργεί µία πρότυπη πηγή που δηµιουργεί µία προκαθορισµένη χωρική µέση Α-ηχοστάθµη. Όλα τα στοιχεία αυτής της κατηγορίας µετρήσεων παραµένουν τα ίδια µε τα στοιχεία της προηγούµενης κατηγορίας µετρήσεων και η µόνη διαφορά είναι ότι σ' αυτή την κατηγορία δεν υφίσταται η έννοια του δωµατίου λήψης και εποµένως και η έννοια της χωρικής µέσης Α- ηχοστάθµης του δωµατίου λήψης. Η διαδικασία µετρήσεων είναι, αναλυτικότερα, η ακόλουθη:ρυθµίζεται η εκποµπή της πρότυπης ηχητικής πηγής έτσι ώστε να εξασφαλίζεται µε µετρήσεις, ότι η χωρική µέση Α- ηχοστάθµη µέσα στο κτίριο είναι 100 db(a) και µετά χωρίς καµία αλλαγή στην πειραµατική διάταξη, γίνεται απλά µέτρηση της Α-ηχοστάθµης έξω από το κτίριο στα σηµεία που ενδιαφέρουν. Η υψηλότερη από τις παραπάνω τιµές της Α-ηχοστάθµης στοιχειοθετεί το αποτέλεσµα των µετρήσεων. Στην περίπτωση των υπαίθριων Κέντρων ιασκέδασης δεν υφίσταται προφανώς, ούτε η έννοια της χωρικής µέσης Α-ηχοστάθµης του δωµατίου εκποµπής αλλά απλά η Α-ηχοστάθµη στο κέντρο της πίστας χορού πρέπει να είναι 100 db(a), προκαλούµενη από την πρότυπη ηχητική πηγή που τοποθετείται κοντά στην πίστα ή σε µία από τις θέσεις των µεγαφώνων του Κέντρου. Για τα υπόλοιπα υπαίθρια καταστήµατα µε µουσική που δεν θεωρούνται Κέντρα ιασκέδασης και στα οποία δεν υπάρχει πίστα χορού, η πρότυπη ηχητική πηγή τοποθετείται σε µία από τις θέσεις των µεγαφώνων και ρυθµίζεται έτσι ώστε η Α-ηχοστάθµη, στο κέντρο του καταστήµατος να είναι 80 db(a). Κατά τα υπόλοιπα ισχύουν όλα τα στοιχεία της προηγούµενης κατηγορίας µετρήσεων. 4.ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ Α-ΗΧΟΣΤΑΘΜΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΧΩΡΟ Αυτή η κατηγορία µετρήσεων αποσκοπεί στον προσδιορισµό της µέγιστης Α-ηχοστάθµης µέσα σε ένα χώρο, που προέρχεται από τη λειτουργία του. Σ' αυτή την κατηγορία µετρήσεων δεν υφίστανται οι έννοιες των δωµατίων εκποµπής και λήψης ούτε και της πρότυπης ηχητικής πηγής. Ο ήχος του οποίου µετριέται η στάθµη είναι η µουσική του καταστήµατος και η µέτρηση γίνεται σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Η ορθότητα των αποτελεσµάτων των µετρήσεων εξαρτάται, κύρια, από δύο παράγοντες: τη θέση µέτρησης και το είδος της µουσικής κατά τη στιγµή της µέτρησης. Οι διάφορες θέσεις µέτρησης πρέπει να απέχουν τουλάχιστο 1,8 m από τα µεγάφωνα, 1,2 m από τους τοίχους και από µεγάλα ηχοαπορροφητικά αντικείµενα (αν υπάρχουν και 1,5 m από το δάπεδο και την οροφή. Τέλος, το είδος της µουσικής πρέπει να έχει την υψηλότερη ηχητική στάθµη, σε σχέση µε τη µουσική που µεταδίδεται στο συγκεκριµένο κατάστηµα. Σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρ.2 αυτής της Υγειονοµικής ιάταξης, η µέγιστη Α- ηχοστάθµη που επαναλαµβάνεται πολλές φορές κατά τη διάρκεια της µέτρησης, και όχι µία τυχαία η µοναδική ηχητική αιχµή, στοιχειοθετεί το αποτέλεσµα της µέτρησης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

9 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ Ι. ΓΕΝΙΚΑ: Η πρότυπη ηχητική πηγή αποτελείται, κύρια από µία γεννήτρια θορύβου, ένα ισχυρό ενισχυτή και ένα ηχείο. Τα δύο βασικά χαρακτηριστικά της είναι η µεγάλη ισχύς της, για να µπορεί να δηµιουργεί υψηλές στάθµες θορύβου ακόµα και µέσα σε µεγάλους χώρους, και η φασµατική κατανοµή του θορύβου που εκπέµπει. Ως προς το δεύτερο χαρακτηριστικό, αυτό που τελικά ενδιαφέρει, είναι η σχετική φασµατική κατανοµή της ηχητικής ισχύος της πρότυπης ηχητικής πηγής που, για τις συχνότητες από 63 HZ έως HZ, πρέπει να βρίσκεται µέσα στη γραµµοσκιασµένη περιοχή του Σχήµατος Ι, που επισυνάπτεται. α)γεννητρια: Η γεννήτρια θορύβου πρέπει να έχει ευρύ φάσµα στην περιοχή συχνοτήτων, τουλάχιστον από 50 HZ έως HZ (π.χ. γεννήτρια λευκού (1) θορύβου ή ροζ (2) θορύβου). β)ενισχυτησ Ο ενισχυτής πρέπει να είναι µονοφωνικός ισχύος τουλάχιστο 300 WATT, στα 8 Ω, µε δυνατότητα 1000 WATT, για χρόνο µικρότερο από 20 M sec και οµοιόµορφη απόκριση (π.χ. I DB) στην περιοχή συχνοτήτων από 50 HZ έως HZ. η)ηχειο: Το ηχείο πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: -Πτώση της απόκρισης κατά 3 DB οδεύοντας από τις υψηλές συχνότητες προς τις χαµηλές στα 83 HZ(LOW FREQUENCY 3 DB DOWN POINT 83 HZ). (1)Λευκός θόρυβος είναι θόρυβος του οποίου η στάθµη ηχητικής ισχύος αυξάνει κατά 3 DB ανά οκτάβα συχνοτήτων. (2)Ρόζ θόρυβος είναι ο θόρυβος του οποίου η στάθµη ηχητικής ισχύος παραµένει σταθερή ανά οκτάβα συχνοτήτων. -άνω χρησιµοποιήσιµο όριο συχνότητος 1600 HZ(USABLE UPPER LIMIT FREQUENCY 1600 HZ), βαθµό απόδοσης(efficiency IN HALF SPACE) τουλάχιστο 6%. συνεχή µέση ισχύ λειτουργίας (LONGTERM AVERAGE POWER HANDLING) 300 WATT. -στάθµη ηχητικής ισχύος (SOUND POWER LEVEL) στα 300 WATT τουλάχιστο 134 DB -σύνθεση αντίσταση (IMPEDAN CE)8 Ω. -πολιτικό διάγραµµα ακτινοβολίας στον ηµιχώρο (RADIATION PATTERN IN HALF SPACE) όσο το δυνατόν πιο σφαιρικό. 2.ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ. Είναι πολύ πιθανό ότι ένα κοινό σύστηµα γεννήτριας- ενισχυτού- ηχείου, όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω, θα εκπέµπει ένα θόρυβο του οποίου η σχετική φασµατική κατανοµή της ηχητικής ισχύος του, θα βρίσκεται µέσα στη γραµµοσκιασµένη περιοχή του Σχήµατος I. Αν αυτό δεν συµβαίνει τότε πρέπει να προστεθεί ειδικό φίλτρο ανάµεσα στη γεννήτρια και τον ενισχυτή, για τη µορφοποίηση της φασµατικής κατανοµής του συστήµατος, σύµφωνα µε το Σχήµα Ι. Στα επόµενα περιγράφεται ένας απλός τρόπος µε τον οποίο µπορεί να ελεγχθεί ότι η φασµατική κατανοµή της ηχητικής ισχύος της πρότυπης ηχητικής πηγής συµφωνεί µε το Σχήµα Ι.

10 Όπως είναι γνωστό, η στάθµη ηχητικής ισχύος µιας πηγής δεν µπορεί να µετρηθεί απευθείας µε ένα ηχόµετρο, το οποίο µετρά στάθµη ηχητικής πίεσης. Αποδεικνύεται όµως ότι, σε µία πολύ µικρή απόσταση από την πηγή (περίπου 30 CM), αι δύο αυτές στάθµες συµπίπτουν. Έτσι είναι δυνατό να µετρηθεί µε ένα απλό ηχόµετρο εφοδιασµένο όµως µε ένα οκταβικό ηχοαναλυτή, η φασµατική κατανοµή της πρότυπης ηχητικής πηγής, αν το µικρόφωνο του ηχοµέτρου τοποθετηθεί περίπου 30 CM εµπρός από το ηχείο της πηγής. Κατά τη δοκιµή δεν είναι ανάγκη να εκπέµπει η πρότυπη ηχητική πηγή πολύ υψηλές Στάθµες θορύβου, δεδοµένου ότι οι τιµές του Σχήµατος Ι είναι σχετικές. Άρθρο 10

11 Κυρώσεις Οι παραβάτες διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε το άρθρ.3 του Α.Ν.2520/40, όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο µόνο του Νοµ.290/43, που κυρώθηκε µε την 303/46 ΠΥΣ, αν από άλλες διατάξεις Νόµων ή δ/των δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή. Άρθρο 11 Εκτέλεση και Ισχύς Η εκτέλεση της παρούσας ανατίθεται στα αρµόδια Υγειονοµικά και Αστυνοµικά Όργανα και η ισχύς της αρχίζει µετά 15νθήµερο από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 14 Αυγούστου 1985 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ

Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Σελίδα 1 από 15 ΑΠΟΦ. Α5/3010 ΤΗΣ 14.8/2.10.1985 (ΦΕΚ 593 Β ) Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Οι Επιπτώσεις της Ηχορύπανσης στα Αστικά Κέντρα Αναγκαία µέτρα και παρεµβάσεις

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Οι Επιπτώσεις της Ηχορύπανσης στα Αστικά Κέντρα Αναγκαία µέτρα και παρεµβάσεις ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Οι Επιπτώσεις της Ηχορύπανσης στα Αστικά Κέντρα Αναγκαία µέτρα και παρεµβάσεις ΘΕΜΑ Έλεγχος και εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων για την ηχορύπανση από τα καταστήµατα υγειονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ Α ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ Α ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ Α ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ 1. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ Α ΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Όσοι επιτηδευµατίες λειτουργούν εντός

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση σχετικής περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας, διεθνούς και εθνικής

Εξέταση σχετικής περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας, διεθνούς και εθνικής Εξέταση σχετικής περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας, διεθνούς και εθνικής Νοµοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα Σήµερα στην Ελλάδα σε σχέση µε τα όρια εκποµπής θορύβου, διατάξεις οριστασλιες, διαδικασίες ελέγχου κλπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. οικ. 10315. Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων για την ηχορύπανση από τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος

Έλεγχος και εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων για την ηχορύπανση από τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ΘΕΜΑ: Έλεγχος και εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων για την ηχορύπανση από τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Παναγιώτης Χαλαζωνίτης Πολιτικός Μηχανικός Υγιεινολόγος Μηχανικός (MSc)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΣΕΥΥΠ) κ. ΜΙΧ. ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΣΕΥΥΠ) κ. ΜΙΧ. ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΣΕΥΥΠ) κ. ΜΙΧ. ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗ Το ΣΕΥΥΠ ιδρύθηκε µε τον Ν2920/01 και έχει συσταθεί ως ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 1220/13/79/79 Περί καθορισμού επιτρεπομένων ορίων θορύβων προκαλουμένων υπό των αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλεττών και μοτοποδηλάτων και τρόπου μετρήσεως αυτού. (ΦΕΚ 75/Β/27-01-79)

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµόζεται όµως ο Νόµος;; Αναφορικά µε την ηχορρύπανση από καταστήµατα υπάρχουν πάρα πολλές

Εφαρµόζεται όµως ο Νόµος;; Αναφορικά µε την ηχορρύπανση από καταστήµατα υπάρχουν πάρα πολλές ΠΡΟΣ - TOΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΥΡΓΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ -ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΣΕΥΥΠ) Στην Ελλάδα µια από τις

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Υλικά V. Δείκτης Ηχομείωσης Παραθύρων

Δομικά Υλικά V. Δείκτης Ηχομείωσης Παραθύρων Δομικά Υλικά V Δείκτης Ηχομείωσης Παραθύρων Τα παράθυρα και οι θύρες σε έναν τοίχο αποτελούν το σύνθετο χώρισµα και εξετάζονται ως προς την ηχοµόνωση τους µε τον τρόπο που αναφέρθηκε στην παράγραφο των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου

Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου Εργαστηριακή Άσκηση 3 «Καταγραφή της επίπτωσης της κατευθυντικότητας ηλεκτροακουστικών μετατροπέων» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΤΥΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΤΥΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΤΥΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ Ο σχεδιασμός, οι προτάσεις εφαρμογής και η πιστοποίηση των ηχομονωτικών κατασκευών αποτελούν ένα σύνθετο και πολυπαραμετρικό αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 85/91 Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 38/Α/18-3-1991) Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ Σαν ήχος χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε μηχανικό ελαστικό κύμα ή γενικότερα μία μηχανική διαταραχή που διαδίδεται σε ένα υλικό μέσο και είναι δυνατό να ανιχνευθεί από τον άνθρωπο μέσω της αίσθησης της ακοής.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα κανονιστική απόφαση, αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης-ανανέωσης-παράτασης-ανάκλησης

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 ης /27-1-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

& 79 του Ν / 2006)

& 79 του Ν / 2006) ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Απόφαση.Σ υπ αριθµ Ιανουάριος 2016 1 ΓΕΝΙΚΑ Μεταξύ των αρµοδιοτήτων που µεταβιβάστηκαν στους ΟΤΑ µε το Ν-2218/94 περιλαµβάνεται και η «χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου

Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου Εργαστηριακή Άσκηση 3 «Καταγραφή της επίπτωσης της κατευθυντικότητας ηλεκτροακουστικών μετατροπέων» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευαισθησία (dβ) VS Απόδοση (ακουστική ευαισθησία) (%)

Ευαισθησία (dβ) VS Απόδοση (ακουστική ευαισθησία) (%) Ευαισθησία (dβ) S Απόδοση (ακουστική ευαισθησία) (%) Στις παρακάτω γραμμές θα προσπαθήσομε να αναλύσομε τη σχέση μεταξύ ευαισθησίας και βαθμού απόδοσης ενός ηχείου. Η ευαισθησία και ο βαθμός απόδοσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166).

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166). ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 7568 Φ. 700.1 ΤΗΣ 9.2/13.3.1996 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερµών εργασιών Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Υλικά Μάθημα ΙΙΙ. Ηχος & Ηχητικά Φαινόμενα

Δομικά Υλικά Μάθημα ΙΙΙ. Ηχος & Ηχητικά Φαινόμενα Δομικά Υλικά Μάθημα ΙΙΙ Ηχος & Ηχητικά Φαινόμενα Ηχος: Μια μηχανική διαταραχή η οποία προκαλείται από μια πηγή και διαδίδεται με ορισμένη ταχύτητα σε ένα ελαστικό μέσο. Μια περιοδική ταλάντωση των μορίων

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος διαλέξεων ακουστικής. Εισαγωγή στα θέματα

Κύκλος διαλέξεων ακουστικής. Εισαγωγή στα θέματα Κύκλος διαλέξεων ακουστικής Εισαγωγή στα θέματα In memoriam Χρήστου Κουτσοδημάκη Τι είναι ήχος? Ότι ακούω. (?) ΕΛΟΤ 263.1 Ήχος ορίζεται ως η μηχανική διαταραχή που διαδίδεται με ορισμένη ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοπροστασία Ήχος Ήχος είναι καθετί που ακούμε. Ο ήχος γενικότερα υπήρξε ένα μέσο έκφρασης και πληροφόρησης του ανθρώπου με το περιβάλλον του. Ο ήχος ανήκει στο φυσικό περιβάλλον του ανθρώπου. Με την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ ΗΧΟΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ Σιδερής Ευστάθιος

ΘΟΡΥΒΟΣ ΗΧΟΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ Σιδερής Ευστάθιος ΘΟΡΥΒΟΣ ΗΧΟΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ Σιδερής Ευστάθιος 1. Θόρυβος Θόρυβος είναι κάθε υπερβολικός ή ανεπιθύμητος ήχος ο οποίος προκαλεί στον αποδέκτη άνθρωπο δυσφορία ή ακόμα και απώλεια ακοής. Δεκάδες εκατομμύρια εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ηχομονωτικά ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ISOLfon- PB Το ISOLfon-PB είναι ένα σύνθετο ηχομονωτικό φύλλο αποτελούμενο από δύο φύλλα αφρώδους πολυαιθυλενίου, πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Θέτω σε δηµόσια διαβούλευσης το κάτωθι σχέδιο κανονιστικής απόφασης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Θέτω σε δηµόσια διαβούλευσης το κάτωθι σχέδιο κανονιστικής απόφασης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Θέτω σε δηµόσια διαβούλευσης το κάτωθι σχέδιο κανονιστικής απόφασης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «Περί της Αδείας Χρήσης και Λειτουργίας Μουσικής και Μουσικών Οργάνων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

1/3/2009. Μικρόφωνα. Προενισχυτές. Μείκτες. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής. Ενισχυτές ισχύος. Μεγάφωνα. Ηχεία. ιασυνδέσεις

1/3/2009. Μικρόφωνα. Προενισχυτές. Μείκτες. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής. Ενισχυτές ισχύος. Μεγάφωνα. Ηχεία. ιασυνδέσεις Από το προηγούμενο μάθημα... Μικρόφωνα Μάθημα: «Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων» Διάλεξη 2 η :«Ηλεκτροακουστικοί Μετατροπείς - Μικρόφωνα» Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Προενισχυτές Μικροφώνου Τάσης

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής :

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής : Νομοθετικό πλαίσιο Μέχρι το 1985 η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων καθορίζονταν από τα βασιλικά διατάγματα 37 του ΒΔ 1968 και 890 του 1965, «Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13-6-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α. Π.οικ.: 12710/860/Φ.15 ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ Χρήστος Χατζηάστρου Χημικός ΜSc. Δ/ντης Τεχνικής Υποστήριξης, FIBRAN AE Λέξεις κλειδιά: Ηχοαπορρόφηση, ηχομόνωση,

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ Η αισθητοποίηση του φαινοµένου του ηχητικού συντονισµού Η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των πνευστών οργάνων ΥΛΙΚΑ-ΟΡΓΑΝΑ

ΣΚΟΠΟΙ Η αισθητοποίηση του φαινοµένου του ηχητικού συντονισµού Η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των πνευστών οργάνων ΥΛΙΚΑ-ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΣΚΟΠΟΙ Η αισθητοποίηση του φαινοµένου του ηχητικού συντονισµού Η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των πνευστών οργάνων ΥΛΙΚΑ-ΟΡΓΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Πρόταση ομάδας εργασίας του ΕΛΙΝΑ ΑΘΗΝΑ 2010 Προοίμιο Στην Ελλάδα, η ηχοπροστασία δεν αποτελούσε έως τώρα προτεραιότητα της κατασκευαστικής βιομηχανίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ιεύθυνση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο: ηµοτικού Συµβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ιεύθυνση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο: ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ιεύθυνση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο: ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. Κώδικας 220 01 Άστρος Πληροφορίες : Γεώργιος Ν. Τερζάκης Τηλ.: 27553

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήµατα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρµογής του

Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήµατα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρµογής του Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήµατα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρµογής του Νίκος Βίττης Ειδικός Επιστήµονας Κύκλος Ποιότητας Ζωής Συνήγορος του Πολίτη Η ανάµιξη αλλά και η σύγκρουση των

Διαβάστε περισσότερα

Z U REC (cm) (V) i =log(z) y i =log(u REC ) x i x i y i 10 74,306 1,000 1,871 1,000 1, ,528 1,079 1,796 1,165 1, ,085 1,146 1,749

Z U REC (cm) (V) i =log(z) y i =log(u REC ) x i x i y i 10 74,306 1,000 1,871 1,000 1, ,528 1,079 1,796 1,165 1, ,085 1,146 1,749 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΣΚΗΣΗ 3) - set 00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Γηρούσης Θεόδωρος

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρος Ανδρέας. Επίκ. Καθηγητής

Φλώρος Ανδρέας. Επίκ. Καθηγητής Μάθημα: «Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων» Διάλεξη 5 η : «Συστήματα μεγαφώνων» Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Από προηγούμενο μάθημα... Ηλεκτροακουστικοί μετατροπείς: Μετατρέπουν ακουστική/ηλεκτρική/μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Ποµπός ΑΜ εκπέµπει σε φέρουσα συχνότητα 1152 ΚΗz, µε ισχύ φέροντος 10KW. Η σύνθετη αντίσταση της κεραίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 766/91 Καθορισµός οριακών τιµών στάθµης θορύβου των χαρτοκοπτικών µηχανών (ΦΕΚ 83/Β/21-2-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά με το ακουστικό προειδοποιητικό σύστημα των δικύκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με

σχετικά με το ακουστικό προειδοποιητικό σύστημα των δικύκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με 29. 7. 93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 188/11 ΟΔΗΠΑ 93/30/EOK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 σχετικά με το ακουστικό προειδοποιητικό σύστημα των δικύκλων ή τρίκυκλων οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής. 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων

ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής. 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής Κύκλος Διαλέξεων Εφαρμογές της Ακουστικής στην Δόμηση 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων εισηγητής Νίκος Κ. Μπάρκας δρ. πολιτικός μηχανικός, duap ακουστικής LeMans

Διαβάστε περισσότερα

LBC 3090/01 Μεγάφωνο οροφής

LBC 3090/01 Μεγάφωνο οροφής Συστήματα επικοινωνίας LBC 39/1 Μεγάφωνο οροφής LBC 39/1 Μεγάφωνο οροφής www.boschsecrity.gr Κατάλληλο για αναπαραγωγή ομιλίας και μουσικής Αυξημένη ευαισθησία Χωνευτή τοποθέτηση σε κοιλότητα οροφής Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 "κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (ΦΕΚ 137/Α).

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα (ΦΕΚ 137/Α). Αριθ. 16440/Φ.10.4/445. Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογουµένων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (Β 756). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986). Περιγραφή αιτήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Μάρτιος 2008 ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Του Πυρόβολου Ηλία, υπαλλήλου του ήµου Χαϊδαρίου Α. Πολλά ηµοτικά και Κοινοτικά Συµβούλια καθυστερούν στην λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36515 4 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3608 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συγκρότηση Ομάδας Έργου για το συντονισμό και την παρακολούθηση οριζόντιων

Διαβάστε περισσότερα

Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής υπηρ

Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής υπηρ Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής υπηρ Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S Α.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Ο μεταλλικός σκελετός των τοιχοποιιών καλύπτεται από συστήματα ξηράς δόμησης όπως γυψοσανίδες. Εξτρά μονώσεις τοποθετούνται στους εξωτερικούς τοίχους

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.Π.Θ. παρουσίαση διαλέξεων ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ

Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.Π.Θ. παρουσίαση διαλέξεων ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ Μάθηµα 3ου εξαµήνου : ΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ διδάσκων Νίκος Μπάρκας δρ. πολιτικός µηχανικός duap ακουστικής LeMans επίκουρος καθηγητής αρχιτεκτονικής τεχνολογίας - ακουστικής Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.Π.Θ. παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Βύρωνας, 23/11/2016 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. : 30002 ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33, ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ. : 2132008600,655 ΦΑΞ : 2132008660 e-mail : vallianatos@dimosbyrona.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΑΣΚΗΣΗ 7 Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΣΥΣΚΕΥΕΣ : Πηγή συνεχούς 0-50 Volts, πηγή 6V/2A, βολτόµετρο συνεχούς, αµπερόµετρο συνεχούς, βολτόµετρο, ροοστάτης. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όταν η θερµοκρασία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 5/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Έγκριση Τοπικής Κανονιστικής Διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ. Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ. Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.640,00 (πλέον ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

1/3/2009. ιδάσκων. Ορολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής. Εκπόνηση εργασίας / εργασιών. ιαλέξεις. Εργαστηριακό / Εργαστήριο

1/3/2009. ιδάσκων. Ορολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής. Εκπόνηση εργασίας / εργασιών. ιαλέξεις. Εργαστηριακό / Εργαστήριο Πληροφορίες για το μάθημα ιδάσκων Μάθημα: «Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων» Διάλεξη 1 η :«Διαδικασία μαθήματος και Εισαγωγή» Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος (floros@ionio.gr) Μιχάλης Αρβανίτης

Διαβάστε περισσότερα

Στάσιμα κύματα - Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου με το σωλήνα Kundt

Στάσιμα κύματα - Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου με το σωλήνα Kundt Στάσιμα κύματα - Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου με το σωλήνα Kundt Η χρησιμοποιούμενη διάταξη φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα: Το μεγάφωνο του σωλήνα Kundt συνδέεται στην έξοδο SIGNAL OUT της γεννήτριας συχνοτήτων.

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π. /τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 32/Α/1988 διόρθωση ΦΕΚ 59/Α/28.3.1988). (ΦΕΚ 168/Α/12-8-88)

Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π. /τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 32/Α/1988 διόρθωση ΦΕΚ 59/Α/28.3.1988). (ΦΕΚ 168/Α/12-8-88) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: ΑΡΙΘ. 374/88 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π. /τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 32/Α/1988 διόρθωση ΦΕΚ 59/Α/28.3.1988). (ΦΕΚ 168/Α/12-8-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου

Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου Εργαστηριακή Άσκηση 2 «Αποτύπωση παραμορφώσεων της αλυσίδας ηχητικής αναπαραγωγής» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Δρ. Ηλ/γος Μηχ/κός &

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική Κλειστών Χώρων

Ακουστική Κλειστών Χώρων Ακουστική Κλειστών Χώρων Παναγιώτης Χατζηαντωνίου Καθηγητής Δ.Ε. Πληροφορικός PhD Ψηφιακής Τεχνολογίας Ήχου Τοπικό Θεµατικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας «Ακουστική και Ιστορική Ξενάγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 12β/2010 (Φ.Ε.Κ. Β 546 / ) Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 12β/2010 (Φ.Ε.Κ. Β 546 / ) Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 12β/2010 (Φ.Ε.Κ. Β 546 / 29-04-2010) «Καθιέρωση Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων και κατάργηση των υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 5ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 5ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ( KUNDT ) ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ( KUNDT ) ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ( KUNDT ) ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ... ΣΤΟΧΟΙ 1. Η εξοικείωση με τη χρήση απλών πειραματικών διατάξεων (γεννήτρια ακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση. 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ. Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ. Προφορική ανακοίνωση στο

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση. 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ. Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ. Προφορική ανακοίνωση στο Προφορική ανακοίνωση στο 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση Διοργάνωση HELEXPO ECON3 στο πλαίσιο της έκθεσης ENERGY TECH ΙΙ, 3 / 2009 Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) Θέµα 1 ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) 1.1 Πολλαπλής επιλογής A. Ελαστική ονοµάζεται η κρούση στην οποία: α. οι ταχύτητες των σωµάτων πριν και µετά την κρούση

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήματα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρμογής του. Νίκος Βίττης Ειδικός Επιστήµονας Κύκλος Ποιότητας Ζωής

Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήματα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρμογής του. Νίκος Βίττης Ειδικός Επιστήµονας Κύκλος Ποιότητας Ζωής Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήματα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρμογής του Νίκος Βίττης Ειδικός Επιστήµονας Κύκλος Ποιότητας Ζωής Τι είναι ο Συνήγορος του Πολίτη Σύμφωνα με το ν. 3094/2003

Διαβάστε περισσότερα

Κάπνισμα. Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Κάπνισμα. Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας Κάπνισμα ΥΙ/Γ.Π./Οικ. 76017/29-07-2002 ΦΕΚ 1001 τ. Β Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1ο ΑΡΧΗ 1ΗΣΣΕΛΙ ΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς

Διαβάστε περισσότερα

προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ σύγχρονο Φάσµα Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. µαθητικό φροντιστήριο Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 50.51.557 50.56.296 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 50.27.990 50.20.990 25ης Μαρτίου 74 Πλ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 50.50.658

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία, που είναι η τρίτη ειδική οδηγία κατά την έννοια της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ, έχει σαν στόχο την προστασία των εργαζοµένων

Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία, που είναι η τρίτη ειδική οδηγία κατά την έννοια της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ, έχει σαν στόχο την προστασία των εργαζοµένων Οδηγία 86/188/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12ης Μαΐου 1986 σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα κατά τη µετάδοση σήµατος Τρόποι αντιµετώπισης

Προβλήµατα κατά τη µετάδοση σήµατος Τρόποι αντιµετώπισης Προβλήµατα κατά τη µετάδοση σήµατος Τρόποι αντιµετώπισης Στόχος κατά τη µετάδοση σε µια τηλεπικοινωνιακή ζεύξη είναι να ληφθεί στην έξοδο του δέκτη το αρχικό µέγεθος µε τις λιγότερες δυνατές αλλοιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

VDP 112 VDP 113 VDP 123

VDP 112 VDP 113 VDP 123 VDP 112 VDP 113 VDP 123 Οδηγίες Χρήσης και εγκατάστασης Βασικά χαρακτηριστικά συστήµατος ιαγώνιος οθόνης : 7 (16:9) Ανάλυση: 480 x 234 RGB ιαστάσεις : 154.08mm x 86.58mm Τροφοδοτικό: Είσοδος 230VAC / Έξοδος:

Διαβάστε περισσότερα

Public Address (PA) Ενίσχυση Συναυλιών. Κύκλος Διαλέξεων Ηλεκτρακουστικής 20/2/2012. Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 12

Public Address (PA) Ενίσχυση Συναυλιών. Κύκλος Διαλέξεων Ηλεκτρακουστικής 20/2/2012. Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 12 Public Address (PA) Ενίσχυση Συναυλιών Κύκλος Διαλέξεων Ηλεκτρακουστικής Ι.Ε.Μ.Α. 20/2/2012 Public Address = Απευθύνω δημόσια λόγο Εφόσον προσδιορίσουμε τους στόχους και τις ανάγκες μας......σχεδιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 8ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 8ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ».

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. Συστήματα τοιχοποιίας Rigips 5.55.01 Τοιχοποιία προστασίας από ακτίνες Röntgen (ακτίνες Χ ) Σύστημα τοιχοποιΐας Rigips για προστασία από ακτίνες Χ σε πάχος στρώματος

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 1122/26-9-2000: Οδηγία για τα κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης

Απόφαση 1122/26-9-2000: Οδηγία για τα κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κηφισίας 1-3, Αµπελόκηποι, ΤΚ 115 23 Αθήνα Τηλ.:210 6475 601, Fax:210 6475628 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Internet Site: www.dpa.gr Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα

ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα χρησιµοποιήσουµε βασικά όργανα του εργαστηρίου (διαστηµόµετρο, µικρόµετρο, χρονόµετρο) προκειµένου να: Να µετρήσουµε την πυκνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Διάλεξη 3: DSP for Audio Δρ. Θωµμάς Ζαρούχας Επιστηµμονικός Συνεργάτης Μεταπτυχιακό Πρόγραµμµμα: Τεχνολογίες και Συστήµματα Ευρυζωνικών Εφαρµμογών και Υπηρεσιών 1 Προεπισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0 Ενεργειακή Αϖόδοση Κτιρίων και Νοµικό Πλαίσιο Οδηγίες 2002/91/ΕΚ και 2010/31/ΕΚ και ϖρακτική εφαρµογή στην Κύϖρο Σεµινάριο ΕΤΕΚ µε θέµα «Ενεργειακή Αναβάθµιση Κτιρίων στην Κύπρο» 2 Μαρτίου 2013 Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρος Ανδρέας. Επίκ. Καθηγητής

Φλώρος Ανδρέας. Επίκ. Καθηγητής Μάθημα: «Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων» Διάλεξη 7 η : «Ακουστική Χώρων» Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Αλυσίδα ηχητικής αναπαραγωγής Ψ/Α Ακροατής Προενισχυτής Ενισχυτής Χώρος Ο χώρος είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες προς τις Πρωτοβάθµιες Επιτροπές του Ν.2643/1998 για τις τοποθετήσεις στις θέσεις εργασίας της προκήρυξης έτους 2002.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες προς τις Πρωτοβάθµιες Επιτροπές του Ν.2643/1998 για τις τοποθετήσεις στις θέσεις εργασίας της προκήρυξης έτους 2002. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 Αθήνα Telefax : 210 5295156

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΤΗ ΜΙΑ ΑΚΡΗ ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΠΥΡΑΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΠΥΡΑΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΠΥΡΑΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε µια επιχείρηση από την Αδειοδοτούσα Αρχή, απαιτείται να χορηγηθεί πιστοποιητικό ενεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή. Νίκος Κ. Μπάρκας. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ. nbarkas@arch.duth.gr

ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή. Νίκος Κ. Μπάρκας. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ. nbarkas@arch.duth.gr ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή Νίκος Κ. Μπάρκας Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ nbarkas@arch.duth.gr Ήχος και Θόρυβος μια εισαγωγή στα ακουστικά χαρακτηριστικά του ήχου στις αιτίες και στις συνέπειες του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Χ. ΤΣΩΝΟΣ ΛΑΜΙΑ 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Διαβάστε περισσότερα