Μέτρα προστασίας της ηµόσιας Υγείας από θορύβους µουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστηµάτων. (ΦΕΚ 593/Β/ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέτρα προστασίας της ηµόσιας Υγείας από θορύβους µουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστηµάτων. (ΦΕΚ 593/Β/2-10-85)"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Α5/3010/85 Μέτρα προστασίας της ηµόσιας Υγείας από θορύβους µουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστηµάτων. (ΦΕΚ 593/Β/ ) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.Τον Α.Ν.2520/40 «περί υγειονοµικών διατάξεων». 2.Το Π..544/77 «περί οργανισµού του Υπ. Κοιν. Υπηρεσιών». 3.Το άρθρ.14 του Νοµ.1266/82 που τροποποίησε το Νοµ.400/76 «περί Υπουργικού Συµβουλίου και Υπουργείων». 4.Το Νοµ.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα». 5.Την Υγειονοµική /ξη Α1β/8577/ «περί υγειονοµικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων κ.λ.π.». 6.Τα σχετικά έγγραφα υγειονοµικών κ.λ.π. υπηρεσιών, όπου διατυπώνεται η ανάγκη λήψης µέτρων για περιορισµό των θορύβων και προστασία της ηµ. Υγείας. 7.Την αριθ.748/85 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων, αποφασίζουµε: Άρθρο 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας είναι ο υγειονοµικός έλεγχος και η λήψη µέτρων για προστασία της ηµ. Υγείας από θορύβους που δηµιουργούνται στα κέντρα διασκέδασης κ.λ.π καταστήµατα, µόνο από τη µουσική. Άρθρο 2 Ορισµοί 1. «Ηχοστάθµη» ή «σταθµισµένη στάθµη ηχητικής πίεσης» λέγεται το µέγεθος PΣ 2 L = 10*lg σε db (A) (1) Po 2 Όπου ΡΣ είναι η ενεργός τιµή της ηχητικής πίεσης, µετρηµένης µε ηχόµετρο µέσω του σταθµιστικού κυκλώµατος Σ(Σ= A, B, C...) και Ρο=20 µρα η ηχητική πίεση αναφοράς. Έτσι έχουµε την «Α-ηχοστάθµη» (ή «Α-στάθµη ηχητικής πίεσης») που δίνεται µε τον τύπο PA 2 LA = 10*lg σε db (A) (2) Po 2 τη «Β-ηχοστάθµη», τη «C-ηχοστάθµη», κ.λπ. _ 2. «Χωρική µέση ηχοστάθµη», L,

2 - p 1 2 +p p n 2 L= 10*lg σε db (Σ) (3) n*p o 2 Όπου p o =20 µρα και p 1, p 2,...p n, είναι ενεργές τιµές της ηχητικής πίεσης µετρηµένες µε ηχόµετρο µέσω του σταθµιστικού κυκλώµατος Σ(Σ=A,B,...) σε η σηµεία τυχαία κατανεµηµένα σε όλο το δωµάτιο, εκτός από τις θέσεις όπου υπάρχει σηµαντική επίδραση από το κοντινό πεδίο ηχητικών πηγών ή περατωτικών επιφανειών. εδοµένου ότι το ηχόµετρο δίνει συνήθως την τιµή της ηχοστάθµης L στο σηµείο µέτρησης, ο τύπος (3) εφαρµόζεται µε την πιο εύχρηστη µορφή: L 1 + L Ln L = 10lgl σε db (Σ) (4) n όπου L 1, L 2,...,Ln οι τιµές της ηχοστάθµης στα σηµεία 1, 2,...,n, αντίστοιχα. Στην εφαρµογή αυτής της Υγ.διάταξης, η µικρότερη και η µεγαλύτερη από τις τιµές L 1,L 2,...,Ln δεν αναµένεται να διαφέρουν πολύ και ο τύπος (4) προσεγγίζεται µε τον πιο απλό τύπο: - L 1 + L Ln L = σε db (Σ) (5) n ηλαδή «η χωρική µέση ηχοστάθµη» L, προσεγγίζεται µε την αριθµητική µέση τιµή των L 1,L 2,...Ln. 3.»Ηχοαποµόνωση» D, µεταξύ δύο δωµατίων είναι η διαφορά ανάµεσα στις χωρικές µέσες Α-ηχοστάθµες που δηµιουργούνται στα δύο δωµάτια από τη λειτουργία πρότυπης ηχητικής πηγής στο ένα από αυτά, όπως περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι αυτής της Υγειονοµικής διάταξης. D= L S Lr σε db (Α) (6) Όπου Ls είναι η χωρική µέση ηχοστάθµη στο δωµάτιο εκποµπής και Lr είναι η χωρική µέση Α-ηχοστάθµη στο δωµάτιο λήψης. 4. «Μέγιστη Α-ηχοστάθµη» Lamax είναι η ανώτατη τιµή της Α-ηχοστάθµης, που επαναλαµβάνεται πολλές φορές κατά τη διάρκεια της µέτρησης. 5. «Αερόφερτος ήχος», είναι ο ήχος που φτάνει στα σηµεία που ενδιαφέρουν µέσω του αέρα. 6. «Κτυπογενής ήχος» είναι γενικά ο ήχος που παράγεται από τη σύγκρουση δύο στερεών σωµάτων και φτάνει στα σηµεία που ενδιαφέρουν µέσω στερεού και σε συνέχεια του αέρα. Στην περίπτωση κτιρίων είναι ο ήχος που παράγεται από κτυπήµατα πάνω στις περατωτικές επιφάνειες του κτιρίου (π.χ. πάτωµα τοίχοι, κλπ.). 7. «Ισχύουσα Υγειονοµική ιάταξη» νοείται η Υγειονοµική ιάταξη Αριθ.ΑΙβ./8577/83 (Φ.Ε.Κ. 526/ τ.β' 646Β/ , 672/Β/ ). Άρθρο 3. Απαιτούµενη ηχοµόνωση

3 Ι. Η ηχοµόνωση ενός στεγασµένου Κέντρου ιασκέδασης, όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα Υγειονοµική διάταξη, θεωρείται ικανοποιητική όταν η Α-ηχοστάθµη, µετρούµενη στα όρια της ιδιοκτησίας του οικοπέδου στο οποίο είναι εγκαταστηµένο το Κέντρο ιασκέδασης, δεν ξεπερνά τις τιµές του Πίνακα Ι, ανάλογα µε τον χαρακτήρα της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της µέτρησης η χωρική µέση Α-ηχοστάθµη, µέσα στο Κέντρο ιασκέδασης, δηµιουργούµενη µε µία πρότυπη ηχητική πηγή, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα Ι αυτής της Υγειονοµικής διάταξης, πρέπει να είναι 100 db(a). ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Χαρακτήρας της περιοχής 1.Περιοχές καθαρά βιοµηχανικές χωρίς κατοικίες 2.Περιοχές στις οποίες επικρατεί το βιοµηχανικό στοιχείο αλλά υπάρχουν και κατοικίες 3.Περιοχές στις οποίες επικρατεί εξίσου το βιοµηχανικό και αστικό στοιχείο 4.Περιοχές στις οποίες επικρατεί το αστικό στοιχείο αλλά υπάρχουν και βιοµηχανίες 5.Περιοχές καθαρά κατοικιών (αστικές προαστικές ή αγροτικές) και περιοχές ειδικής προστασίας (νοσοκοµείων γηροκοµείων σανατορίων κλπ.) Α ηχοστάθµη DB (A) Αν το κέντρο ιασκέδασης είναι εγκαταστηµένο σε ένα κτίριο στο οποίο υπάρχουν και κατοικίες ή βρίσκεται σε επαφή µε άλλο κτίριο στο οποίο υπάρχουν κατοικίες πρέπει επιπλέον η ηχοαποµόνωση ανάµεσα στο Κέντρο ιασκέδασης και στο δωµάτιο λήψης µετρούµενη σύµφωνα µε τη µέθοδο που περιγράφεται στο Παράρτηµα Ι αυτής της Υγειονοµικής ιάταξης να είναι ίση ή µεγαλύτερη από 65 db (Α). Ως «δωµάτιο λήψης» νοείται: α)στην περίπτωση αίτησης για χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας ενός Κέντρου ιασκέδασης η επέκταση ή ανανέωση υφισταµένης άδειας λειτουργίας κάθε γειτονικός χώρος στον οποίο θα µπορούσε να µεταδίδεται ο θόρυβος από το Κέντρο ιασκέδασης. β)στην περίπτωση παραπόνων για ενόχληση από το θόρυβο που προέρχεται από τη λειτουργία ενός υφιστάµενου Κέντρου ιασκέδασης ο χώρος διαβίωσης του παραπονούµενου. Άρθρο 4 Επιτρεπόµενη ηχητική στάθµη λειτουργίας 1. Η επιτρεπόµενη µέγιστη Α-ηχοστάθµη µέσα στα Κέντρα ιασκέδασης καθορίζεται σε 100 Β (Α). 2.Για τα υπόλοιπα καταστήµατα µε µουσική τα οποία δεν θεωρούνται σύµφωνα µε την ισχύουσα Υγειονοµική ιάταξη Κέντρα ιασκέδασης η επιτρεπόµενη µέγιστη Α-ηχοστάθµη µέσα σ' αυτά καθορίζεται σε 80 db(a). Άρθρο 5

4 Προστασία από κτυπογενείς θορύβους Για τη µείωση της µετάδοσης κτυπογενών θορύβων και ειδικώτερα των κραδασµών στο σκελετό του κτιρίου και στην πλάκα του δαπέδου είναι υποχρεωτική η λήψη στα στεγασµένα Κέντρα ιασκέδασης των παρακάτω πρόσθετων µέτρων: 1.η τοποθέτηση όλων των µεγαφώνων πάνω σε ελαστικές βάσεις ή γενικά η ελαστική στήριξη ή ανάρτησή τους. 2.Η τοποθέτηση της ορχήστρας και όλων των οργάνων της πάνω σε πλωτό δάπεδο και 3.Η τοποθέτηση της πίστας χορού πάνω σε πλωτό δάπεδο. Άρθρο 6 Υπαίθρια Κέντρα ιασκέδασης και υπόλοιπα καταστήµατα µε µουσική 1.Για τα υπαίθρια Κέντρα ιασκέδασης ισχύουν οι παρακάτω περιορισµοί: α)η απόστασή τους από την πλησιέστερη νόµιµη κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα) ξενοδοχείο, ναό, σχολείο, νοσοκοµείο, γηροκοµείο, σανατόριο, και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία, κατά την αιτιολογηµένη κρίση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας, πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 µέτρα. Η απόσταση, που µετράται σε ευθεία γραµµή και η νοµιµότητα της κατοικίας θα αποδεικνύονται, µε προσκόµιση βεβαίωσης της αρµόδιας υπηρεσίας Πολεοδοµίας, για συµπλήρωση των δικαιολογητικών που προβλέπονται από το άρθρ.7 της ΑΙβ/8577/83 Υγειον. ιάταξης. Η παραπάνω απόσταση µπορεί να αυξοµειωθεί κατά την κρίση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας και ανάλογα µε τις ειδικές τοπικές συνθήκες (παρεµβολή άλλων κτιρίων µεταξύ Κέντρου διασκεδάσεως και κατοικίας εγκατάσταση Κέντρου διασκεδάσεως σε δώµα πολυορόφου Ξενοδοχείου κλπ. αλλά πάντοτε µε την τήρηση των όρων της παρ. Ιβ του ίδιου άρθρου. Β) Η ανώτερη επιτρεπόµενη τιµή της Α-ηχοστάθµης, µετρούµενη έξω από την πλησιέστερη νόµιµη κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα), ξενοδοχείο, ναό, σχολείο, νοσοκοµείο, γηροκοµείο, σανατόριο, και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία, είτε αυτά προϋπήρχαν του Κέντρου ιασκέδασης είτε κτίστηκαν ύστερα από αυτό, είναι αυτή που αναφέρεται στον Πίνακα Ι, του άρθρ.3 αυτής της Υγειονοµικής ιάταξης. Κατά τη µέτρηση, η Α-ηχοστάθµη στο Κέντρο της πίστας χορού, δηµιουργούµενη µε µιά πρότυπη ηχητική πηγή, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτηµα ΙΙ αυτής της Υγειονοµικής ιάταξης, πρέπει να είναι 100 dβ (Α). 2. Για τα υπόλοιπα υπαίθρια καταστήµατα µε µουσική, τα οποία δεν θεωρούνται, σύµφωνα µε την ισχύουσα Υγειονοµική ιάταξη, Κέντρα ιασκέδασης, ισχύει µόνο η ανώτατη επιτρεπόµενη τιµή της Α-ηχοστάθµης του Πίνακα Ι, µετρούµενη έξω από την πλησιέστερη νόµιµη κατοικία, (κύρια ή δευτερεύουσα), ξενοδοχείο, ναό, σχολείο νοσοκοµείο, γηροκοµείο σανατόριο και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία, όταν η πρότυπη ηχητική πηγή δηµιουργεί στο κέντρο του καταστήµατος µία Α-ηχοστάθµη ίση µε 80 dβ (Α). Άρθρο 7 Τα οριζόµενα από το άρθρ.41 της ΑΙβ/8577 Υγ. ιάταξης ισχύουν εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε την παρούσα. ιαδικασίες έκδοσης άδειας, υποβολής δικαιολογητικών και λοιποί όροι λειτουργίας, που δεν προβλέπονται από την παρούσα Υγειονοµική ιάταξη θα γίνονται σύµφωνα µε όσα αντίστοιχα ορίζονται στην ισχύουσα Υγειονοµική ιάταξη ΑΙβ/8577/83. Άρθρο 8 Μεταβατική διάταξη

5 Για τα ήδη λειτουργούντα νόµιµα µε σχετική άδεια Κέντρα ιασκέδασης ή λοιπά Καταστήµατα µε µουσική, θα εφαρµοσθούν οι διατάξεις της παρούσας Υγειονοµικής ιάταξης, στη λήψη µέτρων, ώστε να πληρούν τις αντίστοιχες τιµές της Α- ηχοστάθµης(πίνακας Ι). Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των παραπάνω υπόχρεων, προς τις διατάξεις της παρούσας Υγειονοµικής ιάταξης και εφόσον κατά την κρίση της Υγειονοµικής Υπηρεσίας δηµιουργείται κίνδυνος για τη ηµόσια Υγεία, θα µπορεί η Υγειονοµική Υπηρεσία να εισηγείται την έκδοση απόφασης που προβλέπει το άρθρ.ιι της ΑΙβ/8577/83 Υγειονοµικής ιάταξης. Άρθρο 9 Στην παρούσα Υγειονοµική διάταξη προσαρτώνται ως αναπόσπαστα µέρη αυτής τα παρακάτω παραρτήµατα, τα οποία µε απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας µπορούν να αναπροσαρµόζονται και συµπληρώνονται: 1.Παράρτηµα Ι: ιαδικασία µετρήσεων 2.Παράρτηµα ΙΙ: Γενική Τεχνική προδιαγραφή πρότυπης ηχητικής πηγής. Για κάθε αυτοψία και πραγµατοποίηση µετρήσεων θα συντάσσεται και συµπληρώνεται φύλλο ελέγχου, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία του Κέντρου ή Καταστήµατος, (είδος, στεγασµένο ή υπαίθριο, /νση, τα πλήρη στοιχεία των αποτελεσµάτων όλων των µετρήσεων, το πλήθος των µετρήσεων, κ.λ.π.). Το σχετικό Φύλλο θα αναφέρει επί πλέον την αιτία της αυτοψίας-µέτρησης (αρχική άδεια, έλεγχος υπηρεσίας η εξαιτίας παραπόνων µε στοιχεία παραπονούµενου κ.λ.π.), θα υπογράφεται από τα αρµόδια Υγειονοµικά Όργανα και θα συνυπογράφεται από τα κατά περίπτωση συµµετέχοντα στην αυτοψία όργανα, της Αστυνοµίας κ.λ.π. Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με αυτήν την Υγειονοµική ιάταξη καθορίζεται οµοιόµορφη διαδικασία για καθεµιά από τις επόµενες τρεις κατηγορίες µετρήσεων α)µέτρηση της ηχοαποµόνωσης δύο χώρων. β)µέτρηση της Α-ηχοστάθµης έξω από ένα κτίριο, όταν µέσα σ' αυτό λειτουργεί µια πρότυπη ηχητική πηγή, και γ)µέτρηση της µέγιστης Α-ηχοστάθµης µέσα σ' ένα χώρο. Πολλά στοιχεία από τις διαδικασίες των παραπάνω κατηγοριών µετρήσεων είναι κοινά, πράγµα που θα φανεί αναλυτικά στα επόµενα κεφάλαια. 2.ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΧΟΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ 2.1.Γενικά Αυτή η κατηγορία µετρήσεων αποσκοπεί στον προσδιορισµό της διαφοράς Α-ηχοστάθµης µεταξύ δύο χώρων στο ίδιο κτίριο ή σε εφαπτόµενα κτίρια, χωρίς να εξετάζει πως φτάνει ο ήχος από τον ένα στον άλλον. Αποσκοπεί δηλαδή µόνο στον προσδιορισµό του βαθµού της ηχοαποµόνωσης που υπάρχει ανάµεσα στους δύο χώρους και δεν προσδιορίζει την ηχοµόνωση κανενός συγκεκριµένου κτιριακού στοιχείου (π.χ. του κοινού διαχωριστικού τοιχώµατος) αλλά παρέχει ένα µέτρο της ενεργού συνδιασµένης ηχοµόνωσης κατά µήκος όλων των διαδροµών µέσω των οποίων µπορεί να µεταδοθεί ηχητική ενέργεια. Η διαφορά ηχοστάθµης, που ενδιαφέρει αυτή την κατηγορία µετρήσεων είναι η διαφορά των χωρικών µέσων Α-ηχοσταθµών στο δωµάτιο εκποµπής και στο δωµάτιο λήψης αντίστοιχα που δηµιουργείται όταν στο δωµάτιο εκποµπής λειτουργεί µία πρότυπη ηχητική πηγή. Η διαφορά αυτή είναι ένα αξιόπιστο µέτρο της ηχοαποµόνωσης δύο χώρων. Η µετάδοση του αερόφερτου ήχου, συνηθισµένης στάθµης, σε ένα κτίριο είναι γραµµική διαδικασία. ηλαδή η ηχοστάθµη, που εµφανίζεται σε οποιοδήποτε σηµείο µέσα στο κτίριο

6 λόγω της λειτουργίας µιας ηχητικής πηγής, έχει πάντοτε άµεση σχέση µε την ηχοστάθµη που δηµιουργείται στο δωµάτιο εκποµπής. Για παράδειγµα αύξηση 5 db στην ηχοστάθµη που δηµιουργεί η πηγή στο δωµάτιο εκποµπής προκαλεί αύξηση 5 db ατην αντίστοιχη ηχοστάθµη, οπουδήποτε αλλού µέσα στο κτίριο. Αν και οι τιµές της ηχοστάθµης στις διάφορες θέσεις µέσα στο κτίριο µπορεί να είναι διαφορετικές, όλες θα έχουν την ίδια αύξηση µε την ηχοστάθµη στο δωµάτιο εκποµπής. Εποµένως η ηχοεξασθένηση ανάµεσα σε δύο θέσεις του κτιρίου (π.χ. η διαφορά ηχοστάθµης ανάµεσα σε δύο διαδοχικά δωµάτια) είναι πάντοτε η ίδια, αδιάφορο αν η ηχοστάθµη στο δωµάτιο εκποµπής είναι υψηλή ή χαµηλή. 2.2 Εξοπλισµός Ηχόµετρο Το ηχόµετρο που θα χρησιµοποιηθεί σε όλες τις µετρήσεις πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ Πρότυπη ηχητική πηγή Η ηχητική πηγή που θα χρησιµοποιηθεί για τις µετρήσεις της διαφοράς ηχοστάθµης πρέπει να περιλαµβάνει µεγάφωνο, ενισχυτή και γεννήτρια τυχαίου θορύβου. Η φασµατική κατανοµή της ηχητικής ισχύος της πρότυπης ηχητικής πηγής πρέπει να βρίσκεται µέσα στη γραµµοσκιασµένη περιοχή του Σχήµατος I. Οι τεχνικές προδιαγραφές των οργάνων που αποτελούν την πρότυπη ηχητική πηγή δίνονται στο Παράρτηµα ΙΙ αυτής της Υγειονοµικής ιάταξης. 2.3 Πειραµατική διαδικασία και υπολογισµοί Επιτόπια βαθµονόµηση των οργάνων Πρέπει να γίνεται επιτόπιος έλεγχος όλων των οργάνων, πριν από τη δοκιµή γιατί µε την µεταφορά τους είναι δυνατόν να έχουν απορρυθµιστεί. Για κάθε ζευγάρι εξεταζόµενων δωµατίων πρέπει να ελέγχεται η βαθµονόµηση του ηχοµέτρου σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, πριν και µετά τις µετρήσεις. Μετά τη βαθµονόµηση του ηχοµέτρου, ο µεταγωγός του τοποθετείται στη θέση λειτουργίας µε σταθµιστικό κύκλωµα Α και γρήγορη απόκλιση (FAST) και σε όλη τη διάρκεια των µετρήσεων το ηχόµετρο µετρά την Α-ηχοστάθµη ηµιουργία του ηχητικού πεδίου στο δωµάτιο εκποµπής. Η πρότυπη ηχητική πηγή τοποθετείται στο δάπεδο του δωµατίου εκποµπής σε µία από τις γωνίες που είναι απέναντι από το κύριο χώρισµα έτσι ώστε το µπροστινό µέρος του µεγαφώνου ή των µεγαφώνων της να βρίσκεται σε απόσταση περίπου 540 mm από τη γωνία και τα µεγάφωνα να κατευθύνονται υπό γωνία 45 ο προς το εσωτερικό του δωµατίου. Η ηχοστάθµη στο δωµάτιο εκποµπής πρέπει να είναι αρκετά µεγάλη, ώστε να δηµιουργείται στο δωµάτιο λήψης Α-ηχοστάθµη τουλάχιστον 10 db(α) µεγαλύτερη από την ηχοστάθµη του θορύβου βάθους. Για να ελαχιστοποιηθεί η µετάδοση δονήσεων από το µεγάφωνο στο δάπεδο να τοποθετείται ελαστικό πέλµα κάτω από το ηχείο (π.χ. αφρώδες καουτσούκ µε πάχος 25 mm). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Συνιστάται το προσωπικό που βρίσκεται στο δωµάτιο εκποµπής κατά τη διάρκεια της δοκιµής να φορά κατάλληλες ωτοασπίδες Μετρήσεις ηχοστάθµης

7 Η ηχοστάθµη κοντά στους τοίχους των δωµατίων είναι µεγαλύτερη από την τιµή που αντιστοιχεί στη µέση πυκνότητα ηχητικής ενέργειας του δωµατίου. Εποµένως για τη µέτρηση της χωρικής µέσης Α-ηχοστάθµης, το µικρόφωνο του ηχοµέτρου πρέπει να τοποθετείται σε τρεις θέσεις επιλεγµένες κατάλληλα, ώστε να παρέχεται ικανοποιητική µέση τιµή. Οι θέσεις αυτές πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 1,2 m από τους τοίχους και από µεγάλα ηχοαπορροφητικά αντικείµενα (αν υπάρχουν) 1,8 m από την ηχητική πηγή και περίπου 1,2 έως 1,8 m από το δάπεδο, ενώ η απόσταση ανάµεσά τους να είναι τουλάχιστο 0,9m. Η χωρική µέση Α-ηχοστάθµη στο δωµάτιο εκποµπής (Ls) και στο δωµάτιο λήψης (Lr) υπολογίζεται ως η αριθµιτική µέση τιµή των τιµών της Α-ηχοστάθµης στις τρεις θέσεις µικροφώνου (σύµφωνα µε τον τύπο 5 του άρθρ.2) ενώ στο δωµάτιο εκποµπής λειτουργεί η πρότυπη ηχητική πηγή σύµφωνα µε την παρ αυτού του Παραρτήµατος. Ο υπολογισµός της ηχοαποµόνωσης, D, ανάµεσα στα δύο δωµάτια γίνεται σύµφωνα µε τον τύπο 6 του άρθρ.2. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στα δωµάτια εκποµπής και λήψης, όταν γίνονται µετρήσεις ηχοστάθµης για τον προσδιορισµό της ηχοαποµόνωσης, δεν πρέπει κατά προτίµηση να υπάρχει κανένα άτοµο. Αν αυτό είναι αδύνατο τότε στο δωµάτιο εκποµπής, πρέπει να βρίσκεται ο ίδιος αριθµός ατόµων ο µικρότερος δυνατός σε όλη τη διάρκεια των µετρήσεων και στα δύο δωµάτια. 2.4.'Ελεγχος για το θόρυβο βάθους Για να ελαχιστοποιηθούν οι επιδράσεις του ακουστικού ή ηλεκτρικού θορύβου βάθους επιδιώκεται η Α-ηχοστάθµη στο δωµάτιο λήψης όταν στο δωµάτιο εκποµπής λειτουργεί η πρότυπη ηχητική πηγή, να είναι τουλάχιστο ΙΟ db(a) µεγαλύτερη από την Α-ηχοστάθµη του θορύβου βάθους που µετριέται χωρίς να λειτουργεί η ηχητική πηγή στο δωµάτιο εκποµπής. Οι µετρήσεις αυτές πρέπει να γίνονται χωρίς καµία αλλαγή στην πειραµατική διάταξη ή στα δωµάτια δοκιµής εκτός από το ανοιγοκλείσιµο της ηχητικής πηγής. Αν η ηχοστάθµη που µετριέται στο δωµάτιο λήψης µε την πρότυπη ηχητική πηγή σε λειτουργία (στο δωµάτιο εκποµπής) είναι τουλάχιστο 10 db(a) µεγαλύτερη από την τιµή της ηχοστάθµης χωρίς να λειτουργεί η πηγή, το σφάλµα στη µέτρηση που οφείλεται στο θόρυβο βάθους θα είναι µικρότερο από 0,5 db(a). Αν όµως η ηχοστάθµη στο δωµάτιο λήψης είναι µόνο 3-10 db(a) µεγαλύτερη από την ηχοστάθµη του θορύβου βάθους, είναι ενδεχόµενο να γίνει σηµαντικό σφάλµα. Η ηχοστάθµη στο δωµάτιο λήψης που οφείλεται µόνο στην πρότυπη ηχητική πηγή, που λειτουργεί στο δωµάτιο εκποµπής, µπορεί να προσεγγιστεί µε κατάλληλη διόρθωση της µετρούµενης ηχοστάθµης σύµφωνα µε τον Πίνακα 2. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ιόρθωση στη µετρούµενη τιµή της Α-ηχοστάθµης στο δωµάτιο λήψης, για την εξάλειψή της επίδρασης του θορύβου βάθους. ιαφορά µεταξύ της ηχοστάθµης που µετριέται µε την πρότυπη ηχητική πηγή σε λειτουργία και της ηχοστάθµης θορύβου βάθους Ποσό που πρέπει να αφαιρεθεί από την µετρούµενη ηχοστάθµη µε την πρότυπη ηχητική πηγή σε λειτουργία για να προκύψει η ηχοστάθµη που οφείλεται µόνο στην πηγή db (A db )A < 3 εν γίνονται µετρήσεις ,2 5 1,7 6 1,3 7 1,0

8 8 0,8 9 0,6 10 0,4 > Έκθεση των αποτελεσµάτων Συµπληρώνεται ειδικό Φύλλο ελέγχου 3. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ Α-ΗΧΟΣΤΑΘΜΗΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ ΟΤΑΝ ΜΕΣΑ Σ' ΑΥΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΗΓΗ Αυτή η κατηγορία µετρήσεων αποσκοπεί στον προσδιορισµό της απόλυτης τιµής της Α- ηχοστάθµης έξω από ένα κτίριο (π.χ. στα όρια ιδιοκτησίας) όταν µέσα στο κτίριο λειτουργεί µία πρότυπη πηγή που δηµιουργεί µία προκαθορισµένη χωρική µέση Α-ηχοστάθµη. Όλα τα στοιχεία αυτής της κατηγορίας µετρήσεων παραµένουν τα ίδια µε τα στοιχεία της προηγούµενης κατηγορίας µετρήσεων και η µόνη διαφορά είναι ότι σ' αυτή την κατηγορία δεν υφίσταται η έννοια του δωµατίου λήψης και εποµένως και η έννοια της χωρικής µέσης Α- ηχοστάθµης του δωµατίου λήψης. Η διαδικασία µετρήσεων είναι, αναλυτικότερα, η ακόλουθη:ρυθµίζεται η εκποµπή της πρότυπης ηχητικής πηγής έτσι ώστε να εξασφαλίζεται µε µετρήσεις, ότι η χωρική µέση Α- ηχοστάθµη µέσα στο κτίριο είναι 100 db(a) και µετά χωρίς καµία αλλαγή στην πειραµατική διάταξη, γίνεται απλά µέτρηση της Α-ηχοστάθµης έξω από το κτίριο στα σηµεία που ενδιαφέρουν. Η υψηλότερη από τις παραπάνω τιµές της Α-ηχοστάθµης στοιχειοθετεί το αποτέλεσµα των µετρήσεων. Στην περίπτωση των υπαίθριων Κέντρων ιασκέδασης δεν υφίσταται προφανώς, ούτε η έννοια της χωρικής µέσης Α-ηχοστάθµης του δωµατίου εκποµπής αλλά απλά η Α-ηχοστάθµη στο κέντρο της πίστας χορού πρέπει να είναι 100 db(a), προκαλούµενη από την πρότυπη ηχητική πηγή που τοποθετείται κοντά στην πίστα ή σε µία από τις θέσεις των µεγαφώνων του Κέντρου. Για τα υπόλοιπα υπαίθρια καταστήµατα µε µουσική που δεν θεωρούνται Κέντρα ιασκέδασης και στα οποία δεν υπάρχει πίστα χορού, η πρότυπη ηχητική πηγή τοποθετείται σε µία από τις θέσεις των µεγαφώνων και ρυθµίζεται έτσι ώστε η Α-ηχοστάθµη, στο κέντρο του καταστήµατος να είναι 80 db(a). Κατά τα υπόλοιπα ισχύουν όλα τα στοιχεία της προηγούµενης κατηγορίας µετρήσεων. 4.ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ Α-ΗΧΟΣΤΑΘΜΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΧΩΡΟ Αυτή η κατηγορία µετρήσεων αποσκοπεί στον προσδιορισµό της µέγιστης Α-ηχοστάθµης µέσα σε ένα χώρο, που προέρχεται από τη λειτουργία του. Σ' αυτή την κατηγορία µετρήσεων δεν υφίστανται οι έννοιες των δωµατίων εκποµπής και λήψης ούτε και της πρότυπης ηχητικής πηγής. Ο ήχος του οποίου µετριέται η στάθµη είναι η µουσική του καταστήµατος και η µέτρηση γίνεται σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Η ορθότητα των αποτελεσµάτων των µετρήσεων εξαρτάται, κύρια, από δύο παράγοντες: τη θέση µέτρησης και το είδος της µουσικής κατά τη στιγµή της µέτρησης. Οι διάφορες θέσεις µέτρησης πρέπει να απέχουν τουλάχιστο 1,8 m από τα µεγάφωνα, 1,2 m από τους τοίχους και από µεγάλα ηχοαπορροφητικά αντικείµενα (αν υπάρχουν και 1,5 m από το δάπεδο και την οροφή. Τέλος, το είδος της µουσικής πρέπει να έχει την υψηλότερη ηχητική στάθµη, σε σχέση µε τη µουσική που µεταδίδεται στο συγκεκριµένο κατάστηµα. Σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρ.2 αυτής της Υγειονοµικής ιάταξης, η µέγιστη Α- ηχοστάθµη που επαναλαµβάνεται πολλές φορές κατά τη διάρκεια της µέτρησης, και όχι µία τυχαία η µοναδική ηχητική αιχµή, στοιχειοθετεί το αποτέλεσµα της µέτρησης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

9 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ Ι. ΓΕΝΙΚΑ: Η πρότυπη ηχητική πηγή αποτελείται, κύρια από µία γεννήτρια θορύβου, ένα ισχυρό ενισχυτή και ένα ηχείο. Τα δύο βασικά χαρακτηριστικά της είναι η µεγάλη ισχύς της, για να µπορεί να δηµιουργεί υψηλές στάθµες θορύβου ακόµα και µέσα σε µεγάλους χώρους, και η φασµατική κατανοµή του θορύβου που εκπέµπει. Ως προς το δεύτερο χαρακτηριστικό, αυτό που τελικά ενδιαφέρει, είναι η σχετική φασµατική κατανοµή της ηχητικής ισχύος της πρότυπης ηχητικής πηγής που, για τις συχνότητες από 63 HZ έως HZ, πρέπει να βρίσκεται µέσα στη γραµµοσκιασµένη περιοχή του Σχήµατος Ι, που επισυνάπτεται. α)γεννητρια: Η γεννήτρια θορύβου πρέπει να έχει ευρύ φάσµα στην περιοχή συχνοτήτων, τουλάχιστον από 50 HZ έως HZ (π.χ. γεννήτρια λευκού (1) θορύβου ή ροζ (2) θορύβου). β)ενισχυτησ Ο ενισχυτής πρέπει να είναι µονοφωνικός ισχύος τουλάχιστο 300 WATT, στα 8 Ω, µε δυνατότητα 1000 WATT, για χρόνο µικρότερο από 20 M sec και οµοιόµορφη απόκριση (π.χ. I DB) στην περιοχή συχνοτήτων από 50 HZ έως HZ. η)ηχειο: Το ηχείο πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: -Πτώση της απόκρισης κατά 3 DB οδεύοντας από τις υψηλές συχνότητες προς τις χαµηλές στα 83 HZ(LOW FREQUENCY 3 DB DOWN POINT 83 HZ). (1)Λευκός θόρυβος είναι θόρυβος του οποίου η στάθµη ηχητικής ισχύος αυξάνει κατά 3 DB ανά οκτάβα συχνοτήτων. (2)Ρόζ θόρυβος είναι ο θόρυβος του οποίου η στάθµη ηχητικής ισχύος παραµένει σταθερή ανά οκτάβα συχνοτήτων. -άνω χρησιµοποιήσιµο όριο συχνότητος 1600 HZ(USABLE UPPER LIMIT FREQUENCY 1600 HZ), βαθµό απόδοσης(efficiency IN HALF SPACE) τουλάχιστο 6%. συνεχή µέση ισχύ λειτουργίας (LONGTERM AVERAGE POWER HANDLING) 300 WATT. -στάθµη ηχητικής ισχύος (SOUND POWER LEVEL) στα 300 WATT τουλάχιστο 134 DB -σύνθεση αντίσταση (IMPEDAN CE)8 Ω. -πολιτικό διάγραµµα ακτινοβολίας στον ηµιχώρο (RADIATION PATTERN IN HALF SPACE) όσο το δυνατόν πιο σφαιρικό. 2.ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ. Είναι πολύ πιθανό ότι ένα κοινό σύστηµα γεννήτριας- ενισχυτού- ηχείου, όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω, θα εκπέµπει ένα θόρυβο του οποίου η σχετική φασµατική κατανοµή της ηχητικής ισχύος του, θα βρίσκεται µέσα στη γραµµοσκιασµένη περιοχή του Σχήµατος I. Αν αυτό δεν συµβαίνει τότε πρέπει να προστεθεί ειδικό φίλτρο ανάµεσα στη γεννήτρια και τον ενισχυτή, για τη µορφοποίηση της φασµατικής κατανοµής του συστήµατος, σύµφωνα µε το Σχήµα Ι. Στα επόµενα περιγράφεται ένας απλός τρόπος µε τον οποίο µπορεί να ελεγχθεί ότι η φασµατική κατανοµή της ηχητικής ισχύος της πρότυπης ηχητικής πηγής συµφωνεί µε το Σχήµα Ι.

10 Όπως είναι γνωστό, η στάθµη ηχητικής ισχύος µιας πηγής δεν µπορεί να µετρηθεί απευθείας µε ένα ηχόµετρο, το οποίο µετρά στάθµη ηχητικής πίεσης. Αποδεικνύεται όµως ότι, σε µία πολύ µικρή απόσταση από την πηγή (περίπου 30 CM), αι δύο αυτές στάθµες συµπίπτουν. Έτσι είναι δυνατό να µετρηθεί µε ένα απλό ηχόµετρο εφοδιασµένο όµως µε ένα οκταβικό ηχοαναλυτή, η φασµατική κατανοµή της πρότυπης ηχητικής πηγής, αν το µικρόφωνο του ηχοµέτρου τοποθετηθεί περίπου 30 CM εµπρός από το ηχείο της πηγής. Κατά τη δοκιµή δεν είναι ανάγκη να εκπέµπει η πρότυπη ηχητική πηγή πολύ υψηλές Στάθµες θορύβου, δεδοµένου ότι οι τιµές του Σχήµατος Ι είναι σχετικές. Άρθρο 10

11 Κυρώσεις Οι παραβάτες διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε το άρθρ.3 του Α.Ν.2520/40, όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο µόνο του Νοµ.290/43, που κυρώθηκε µε την 303/46 ΠΥΣ, αν από άλλες διατάξεις Νόµων ή δ/των δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή. Άρθρο 11 Εκτέλεση και Ισχύς Η εκτέλεση της παρούσας ανατίθεται στα αρµόδια Υγειονοµικά και Αστυνοµικά Όργανα και η ισχύς της αρχίζει µετά 15νθήµερο από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 14 Αυγούστου 1985 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ

Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Σελίδα 1 από 15 ΑΠΟΦ. Α5/3010 ΤΗΣ 14.8/2.10.1985 (ΦΕΚ 593 Β ) Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων για την ηχορύπανση από τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος

Έλεγχος και εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων για την ηχορύπανση από τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ΘΕΜΑ: Έλεγχος και εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων για την ηχορύπανση από τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Παναγιώτης Χαλαζωνίτης Πολιτικός Μηχανικός Υγιεινολόγος Μηχανικός (MSc)

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση σχετικής περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας, διεθνούς και εθνικής

Εξέταση σχετικής περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας, διεθνούς και εθνικής Εξέταση σχετικής περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας, διεθνούς και εθνικής Νοµοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα Σήµερα στην Ελλάδα σε σχέση µε τα όρια εκποµπής θορύβου, διατάξεις οριστασλιες, διαδικασίες ελέγχου κλπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα κανονιστική απόφαση, αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης-ανανέωσης-παράτασης-ανάκλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ Σαν ήχος χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε μηχανικό ελαστικό κύμα ή γενικότερα μία μηχανική διαταραχή που διαδίδεται σε ένα υλικό μέσο και είναι δυνατό να ανιχνευθεί από τον άνθρωπο μέσω της αίσθησης της ακοής.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Θέτω σε δηµόσια διαβούλευσης το κάτωθι σχέδιο κανονιστικής απόφασης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Θέτω σε δηµόσια διαβούλευσης το κάτωθι σχέδιο κανονιστικής απόφασης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Θέτω σε δηµόσια διαβούλευσης το κάτωθι σχέδιο κανονιστικής απόφασης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «Περί της Αδείας Χρήσης και Λειτουργίας Μουσικής και Μουσικών Οργάνων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ Χρήστος Χατζηάστρου Χημικός ΜSc. Δ/ντης Τεχνικής Υποστήριξης, FIBRAN AE Λέξεις κλειδιά: Ηχοαπορρόφηση, ηχομόνωση,

Διαβάστε περισσότερα

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ηχομονωτικά ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ISOLfon- PB Το ISOLfon-PB είναι ένα σύνθετο ηχομονωτικό φύλλο αποτελούμενο από δύο φύλλα αφρώδους πολυαιθυλενίου, πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Μάρτιος 2008 ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Του Πυρόβολου Ηλία, υπαλλήλου του ήµου Χαϊδαρίου Α. Πολλά ηµοτικά και Κοινοτικά Συµβούλια καθυστερούν στην λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής. 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων

ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής. 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής Κύκλος Διαλέξεων Εφαρμογές της Ακουστικής στην Δόμηση 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων εισηγητής Νίκος Κ. Μπάρκας δρ. πολιτικός μηχανικός, duap ακουστικής LeMans

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166).

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166). ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 7568 Φ. 700.1 ΤΗΣ 9.2/13.3.1996 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερµών εργασιών Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήματα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρμογής του. Νίκος Βίττης Ειδικός Επιστήµονας Κύκλος Ποιότητας Ζωής

Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήματα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρμογής του. Νίκος Βίττης Ειδικός Επιστήµονας Κύκλος Ποιότητας Ζωής Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήματα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρμογής του Νίκος Βίττης Ειδικός Επιστήµονας Κύκλος Ποιότητας Ζωής Τι είναι ο Συνήγορος του Πολίτη Σύμφωνα με το ν. 3094/2003

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση. 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ. Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ. Προφορική ανακοίνωση στο

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση. 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ. Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ. Προφορική ανακοίνωση στο Προφορική ανακοίνωση στο 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση Διοργάνωση HELEXPO ECON3 στο πλαίσιο της έκθεσης ENERGY TECH ΙΙ, 3 / 2009 Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ. Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ. Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S Α.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Ο μεταλλικός σκελετός των τοιχοποιιών καλύπτεται από συστήματα ξηράς δόμησης όπως γυψοσανίδες. Εξτρά μονώσεις τοποθετούνται στους εξωτερικούς τοίχους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή. Νίκος Κ. Μπάρκας. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ. nbarkas@arch.duth.gr

ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή. Νίκος Κ. Μπάρκας. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ. nbarkas@arch.duth.gr ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή Νίκος Κ. Μπάρκας Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ nbarkas@arch.duth.gr Ήχος και Θόρυβος μια εισαγωγή στα ακουστικά χαρακτηριστικά του ήχου στις αιτίες και στις συνέπειες του

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ».

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική Κλειστών Χώρων

Ακουστική Κλειστών Χώρων Ακουστική Κλειστών Χώρων Παναγιώτης Χατζηαντωνίου Καθηγητής Δ.Ε. Πληροφορικός PhD Ψηφιακής Τεχνολογίας Ήχου Τοπικό Θεµατικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας «Ακουστική και Ιστορική Ξενάγηση

Διαβάστε περισσότερα

1/3/2009. ιδάσκων. Ορολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής. Εκπόνηση εργασίας / εργασιών. ιαλέξεις. Εργαστηριακό / Εργαστήριο

1/3/2009. ιδάσκων. Ορολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής. Εκπόνηση εργασίας / εργασιών. ιαλέξεις. Εργαστηριακό / Εργαστήριο Πληροφορίες για το μάθημα ιδάσκων Μάθημα: «Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων» Διάλεξη 1 η :«Διαδικασία μαθήματος και Εισαγωγή» Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος (floros@ionio.gr) Μιχάλης Αρβανίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα

ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα χρησιµοποιήσουµε βασικά όργανα του εργαστηρίου (διαστηµόµετρο, µικρόµετρο, χρονόµετρο) προκειµένου να: Να µετρήσουµε την πυκνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ

ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ Α3 ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ Σκοπός Αντικείµενο της άσκησης αυτής είναι η µελέτη του φαινοµένου της εξασθένησης ή- χου κατά τη διέλευσή του από απορροφητή δεδοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής υπηρ

Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής υπηρ Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής υπηρ Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ 148 ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΚΑΣΣΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική

Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική Εργαστηριακή Άσκηση 1 «Ποσοτική εκτίμηση ελαχίστου κατωφλίου ακουστότητας» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Δρ. Ηλ/γος Μηχ/κός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 1.1.1 Πότε εκτελούνται οι μετρήσεις Σκοπός των μετρήσεων είναι να εκτιμηθεί σωστά η στάθμη ηχητικής πίεσης που οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική)και)Ψυχοακουστική

Ακουστική)και)Ψυχοακουστική Τι είναι ήχος; Ορισμός ΕΛΟΤ 263.1 (1.184): Ακουστική)και)Ψυχοακουστική Διάλεξη'2:' Η'φυσική'του'ήχου ' «Ως ήχος ορίζεται η μηχανική διαταραχή που διαδίδεται με ορισμένη ταχύτητα μέσα σε ένα μέσο που μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων

Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Γενικά Μια καλή μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτισμού, πρέπει να βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες φωτισμού του χώρου.

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική άνεση σε ξενοδοχείο. Πρόβλεψη και σχεδιασμός ηχομονωτικών παραμέτρων σε ξύλινες κατασκευές.

Ακουστική άνεση σε ξενοδοχείο. Πρόβλεψη και σχεδιασμός ηχομονωτικών παραμέτρων σε ξύλινες κατασκευές. Ακουστική άνεση σε ξενοδοχείο. Πρόβλεψη και σχεδιασμός ηχομονωτικών παραμέτρων σε ξύλινες κατασκευές. Γεώργιος Χατζηγεωργίου Πολιτικός Μηχανικός Σύμβουλος Ακουστικής Καρόλου Ντηλ 6, Θεσσαλονίκη info@acoustical.com

Διαβάστε περισσότερα

Επειδή η χορδή ταλαντώνεται µε την θεµελιώδη συχνότητα θα ισχύει. Όπου L είναι το µήκος της χορδής. Εποµένως, =2 0,635 m 245 Hz =311 m/s

Επειδή η χορδή ταλαντώνεται µε την θεµελιώδη συχνότητα θα ισχύει. Όπου L είναι το µήκος της χορδής. Εποµένως, =2 0,635 m 245 Hz =311 m/s 1. Μία χορδή κιθάρας µήκους 636 cm ρυθµίζεται ώστε να παράγει νότα συχνότητας 245 Hz, όταν ταλαντώνεται µε την θεµελιώδη συχνότητα. (a) Βρείτε την ταχύτητα των εγκαρσίων κυµάτων στην χορδή. (b) Αν η τάση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ Ήχος Είναι το αίτιο διέγερσης του αισθητηρίου της ακοής, λόγω μεταβολή της πίεσης ή ταχύτητας των σωματιδίων ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πολυχώρου αναψυχής PIER ONE στο Φλοίσβο Αθήνα, 26-4-2007 Γενικά Η παρούσα µελέτη απασχολείται και µε τις εγγενείς ακουστικές ιδιότητες του κλειστού χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

12/16/13 ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Aφρώδης πολυουρεθάνη. Kυµατιστές πλάκες & µορφής πυραµίδας. Νίκος Τσινίκας, 2005

12/16/13 ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Aφρώδης πολυουρεθάνη. Kυµατιστές πλάκες & µορφής πυραµίδας. Νίκος Τσινίκας, 2005 ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Νίκος Τσινίκας, 2005 Κατηγορίες ηχοαπορροφητικών υλικών και διατάξεων Αντιπροσωπευτικές τυπικές καµπύλες των τριών κατηγοριών πορώδες συνηχητής µεµβράνης συνηχητής κοιλότητας Aπόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ.

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ. Α5 ΗΧΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΥΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ, ΓΝΩΣΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Σκοπός Πρόκειται για άσκηση θεωρητικού χαρακτήρα στην οποία πραγµατοποιούνται υπολογισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 5. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. Συστήματα τοιχοποιίας Rigips 5.55.01 Τοιχοποιία προστασίας από ακτίνες Röntgen (ακτίνες Χ ) Σύστημα τοιχοποιΐας Rigips για προστασία από ακτίνες Χ σε πάχος στρώματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 "Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 224Α').

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 224Α'). Αρθρο 0 Αριθμ. 36873 (ΦΕΚ Β 1364/2.8.2007) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ηχομονωτικών διατάξεων σε Στούντιο Εγγραφών Ήχου

Εφαρμογές Ηχομονωτικών διατάξεων σε Στούντιο Εγγραφών Ήχου Ανακοίνωση στα πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2010», Αθήνα σελ. 243-250 Εφαρμογές Ηχομονωτικών διατάξεων σε Στούντιο Εγγραφών Ήχου Δημήτρης Κεραμίδας, Νίκος Μπάρκας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διαμόρφωση ενός studio

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου

Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου Ανακοίνωση στα πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2008», Ξάνθη, σελ. 225-233 Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου Ελένη Αρτέμη, Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα.

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα. Α2 Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα. 1 Σκοπός Στο πείραμα αυτό θα μελετηθεί η συμπεριφορά των στάσιμων ηχητικών κυμάτων σε σωλήνα με αισθητοποίηση του φαινομένου του ηχητικού συντονισμού. Επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Για τις ηµοτικές ιοικητικές άδειες χρήσης και λειτουργίας µουσικής και µουσικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο. α. τα μήκη κύματος από 100m έως 50m ονομάζονται κύματα νύχτας και τα μήκη κύματος από 50m έως 10m ονομάζονται κύματα ημέρας.

ΘΕΜΑ 1 ο. α. τα μήκη κύματος από 100m έως 50m ονομάζονται κύματα νύχτας και τα μήκη κύματος από 50m έως 10m ονομάζονται κύματα ημέρας. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ 1 ο ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ηχητικά κύματα Διαμήκη κύματα

Ηχητικά κύματα Διαμήκη κύματα ΦΥΣ 131 - Διαλ.38 1 Ηχητικά κύματα Διαμήκη κύματα Τα ηχητικά κύματα χρειάζονται ένα μέσο για να μεταδοθούν π.χ. αέρας Δεν υπάρχει ήχος στο κενό Ηχητικές συχνότητες 20Ηz 20ΚΗz Τα ηχητικά κύματα διαδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

1/3/2009. Τα ψηφιακά ηχητικά συστήματα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον «αναλογικό» ανθρώπινο κόσμο. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής.

1/3/2009. Τα ψηφιακά ηχητικά συστήματα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον «αναλογικό» ανθρώπινο κόσμο. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής. Από το προηγούμενο μάθημα... Μάθημα: «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου» Δάλ Διάλεξη 2 η : «Βασικές Β έ αρχές ψηφιακού ήχου» Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Τα ψηφιακά ηχητικά συστήματα πρέπει να επικοινωνήσουν

Διαβάστε περισσότερα

9. Ενισχυτικές ιατάξεις- Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 9. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Βασική λειτουργία ενισχυτικής διάταξης: να

9. Ενισχυτικές ιατάξεις- Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 9. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Βασική λειτουργία ενισχυτικής διάταξης: να 9. Ενισχυτικές ιατάξεις- Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 9. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Βασική λειτουργία ενισχυτικής διάταξης: να ενισχύσει ένα σήµα (δηλ. να αυξήσει ονοµαστικά το µέγεθος της τάσης ή του ρεύµατος).

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1 Ήχος Χαρακτηριστικά του ήχου Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία Κβαντοποίηση δειγμάτων Παλμοκωδική διαμόρφωση Συμβολική αναπαράσταση μουσικής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 5 1. Άσκηση 1 Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 1.1 Εισαγωγή Τα µικροκύµατα είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όπως το ορατό φώς, οι ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑ 1 ο (βαθµοί 2) Σώµα µε µάζα m=5,00 kg είναι προσαρµοσµένο στο ελεύθερο άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου και ταλαντώνεται εκτελώντας πέντε (5) πλήρης ταλαντώσεις σε χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Κονσόλες μίξης με ενσωματωμένο ενισχυτή

Κονσόλες μίξης με ενσωματωμένο ενισχυτή Κονσόλες μίξης με ενσωματωμένο ενισχυτή Σειρά MX -P Οδηγίες χρήσης υνατότητες 8 έως 12 μονοφωνικές (ανάλογα με το μοντέλο). Ισχύς ενσωματωμένου ενισχυτή (στα 4Ω) από 2 x 200W έως 2 x 500W (ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π. /τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 32/Α/1988 διόρθωση ΦΕΚ 59/Α/28.3.1988). (ΦΕΚ 168/Α/12-8-88)

Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π. /τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 32/Α/1988 διόρθωση ΦΕΚ 59/Α/28.3.1988). (ΦΕΚ 168/Α/12-8-88) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: ΑΡΙΘ. 374/88 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π. /τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 32/Α/1988 διόρθωση ΦΕΚ 59/Α/28.3.1988). (ΦΕΚ 168/Α/12-8-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσεως», ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσεως», ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 470/85 Ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσεως σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 73/23 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 183/Β/4-4-85) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική αιθουσών. LESSON_07_2009.doc

Ακουστική αιθουσών. LESSON_07_2009.doc Ακουστική αιθουσών Ορισμός Θεωρούμε ηχητική πηγή που βρίσκεται μέσα σε μια αίθουσα. Τα ηχητικά κύματα διαδίδονται απομακρυνόμενα από την πηγή μέχρις ότου συναντήσουν τα τοιχώματα της αίθουσας, εκεί όπου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΕΙΔΟΣ Φορητή Μικροφωνική Εγκατάσταση για τις ανάγκες κάλυψης τελετών Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΑΛΣ ΕΛ-ΑΚΤ. 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο υπό προμήθεια μικροφωνικός εξοπλισμός συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α5α/5333/1987. Όροι ιδρύσεως και λειτουργίας Καταστηµάτων κ.λ.π. πλυντηρίων, στεγνοκαθαριστηρίων, βαφείων, ταπητοκαθαριστηρίων και αµιγών

ΑΠΟΦΑΣΗ Α5α/5333/1987. Όροι ιδρύσεως και λειτουργίας Καταστηµάτων κ.λ.π. πλυντηρίων, στεγνοκαθαριστηρίων, βαφείων, ταπητοκαθαριστηρίων και αµιγών ΑΠΟΦΑΣΗ Α5α/5333/1987 Όροι ιδρύσεως και λειτουργίας Καταστηµάτων κ.λ.π. πλυντηρίων, στεγνοκαθαριστηρίων, βαφείων, ταπητοκαθαριστηρίων και αµιγών σιδηρωτηρίων ρουχισµού ηµοσίας χρήσεως Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 -1- ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΛΩ ΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 20kV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (XLPE) I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Αργύρης. Αργυρίου Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τµήµατος Κτηµατολογικών Χαρτών ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/04/2013. ΘΕΜΑ 1 ο

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/04/2013. ΘΕΜΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 01-013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/04/013 ΘΕΜΑ 1 ο 1) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 9 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 6 : Τηλ.: 076070 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΥΚΕΙΟΥ 009 ΘΕΜΑ Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Α5α/5333/87 Όροι ιδρύσεως και λειτουργίας Καταστηµάτων κλπ. πλυντηρίων, στεγνοκαθαριστηρίων, βαφείων, ταπητοκαθαριστηρίων και αµιγών σιδηρωτηρίων ρουχισµού ηµοσίας χρήσεως. (ΦΕΚ 721/Β/18-12-87)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής

Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής ΑΠ2 Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση µελετά τα χαρακτηριστικά της β - ακτινοβολίας. Πιο συγκεκριµένα υπολογίζεται πειραµατικά η εµβέλεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 10 ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΥΧΝΙΑΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

ΑΣΚΗΣΗ 10 ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΥΧΝΙΑΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΑΣΚΗΣΗ 10 ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΥΧΝΑΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Καµπύλη κατανοµής της φωτεινής ροής σε συνάρτηση µε το µήκος κύµατος. Η καµπύλη Γ αφορά το βολφράµιο σύγχρονου λαµπτήρα πυρακτώσεως (Από τις Εργαστηριακές Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Δύο χορδές μιας κιθάρας Χ1, Χ2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Tαχ. /νση : Αριστοτέλους 17 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας :101 87

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Tαχ. /νση : Αριστοτέλους 17 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας :101 87 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 16/5 /2008 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. Πρωτ.Υ1γ/ Γ.Π./ 66803 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές ασκήσεις ΔΙΠ 50

Ενδεικτικές ασκήσεις ΔΙΠ 50 Ενδεικτικές ασκήσεις ΔΙΠ 50 Άσκηση 1 (άσκηση 1 1 ης εργασίας 2009-10) Σε ένα ράφι μιας βιβλιοθήκης τοποθετούνται με τυχαία σειρά 11 διαφορετικά βιβλία τεσσάρων θεματικών ενοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0 Ενεργειακή Αϖόδοση Κτιρίων και Νοµικό Πλαίσιο Οδηγίες 2002/91/ΕΚ και 2010/31/ΕΚ και ϖρακτική εφαρµογή στην Κύϖρο Σεµινάριο ΕΤΕΚ µε θέµα «Ενεργειακή Αναβάθµιση Κτιρίων στην Κύπρο» 2 Μαρτίου 2013 Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Γ. ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΠΡΟΒΛΕΨΗ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ-ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ) Dr PATRICK VANHONACKER

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό. Συμβουλευθείτε τους ειδικούς... Ήχος και Θόρυβος. Πώς μεταδίδεται ο ήχος; Ηχομονωτικά Συστήματα & Ακουστική

Εισαγωγικό. Συμβουλευθείτε τους ειδικούς... Ήχος και Θόρυβος. Πώς μεταδίδεται ο ήχος; Ηχομονωτικά Συστήματα & Ακουστική Ηχομονωτικά Συστήματα & Ακουστική Εισαγωγικό Η Κούρτης είναι μια εταιρεία που από τη σύστασή της τη δεκαετία του 50 παρέχει λύσεις για τη βέλτιστη μόνωση των κτιρίων από τη θεμελίωση μέχρι το δώμα καθώς

Διαβάστε περισσότερα

µείωση θορύβου η/µ εγκαταστάσεων µεταβλητή ακουστική Παραδοτέα Ωδείου

µείωση θορύβου η/µ εγκαταστάσεων µεταβλητή ακουστική Παραδοτέα Ωδείου ηχοµόνωση αρχιτεκτονική ήχου, θορύβου, µουσικής κανονισµός ηχοµόνωσης Μουσικό Σχολείο = Σχολείο + Ωδείο ακουστική µικρών χώρων µουσικά σχολεία Νίκος Τσινίκας, 2007 ηχοµονωτικά κτιριακά στοιχεία Ακουστικός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της ακτινοβολίας γ µε τη βοήθεια απαριθµητή Geiger - Muller

Μελέτη της ακτινοβολίας γ µε τη βοήθεια απαριθµητή Geiger - Muller ΑΠ1 Μελέτη της ακτινοβολίας γ µε τη βοήθεια απαριθµητή Geiger - Muller 1. Σκοπός Στην άσκηση αυτή γίνεται µελέτη της εξασθενήσεως της ακτινοβολίας γ (ραδιενεργός πηγή Co 60 ) µε την βοήθεια απαριθµητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ. Ευγενία Πανταζή

ΘΟΡΥΒΟΣ. Ευγενία Πανταζή ΘΟΡΥΒΟΣ Ευγενία Πανταζή Ο σύγχρονος άνθρωπος βοµβαρδίζεται καθηµερινά από θορύβους, στο χώρο εργασίας, στο σπίτι, στο δρόµο, στους χώρους διασκέδασης ακόµα και στον ύπνο. Τι είναι ΗΧΟΣ; Είναι οι αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Χωρητικά ρεύματα διαφυγής

Χωρητικά ρεύματα διαφυγής Χωρητικά ρεύματα διαφυγής Οδηγίες για το σχεδιασμό εγκατάστασης μετατροπέων χωρίς μετασχηματιστή SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Volkswagen AG, Wolfsburg, 2,4 MWp (Πηγή: Suntimes Solar GmbH,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: ιευκρινήσεις για την εφαρµογή του νοµοθετικού πλαισίου απαγόρευσης της

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: ιευκρινήσεις για την εφαρµογή του νοµοθετικού πλαισίου απαγόρευσης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 30 / 9 /10 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ HM. YΓIEINHΣ Αρ. Πρωτ: Γ. Π. 120995 Τµήµατα: Β Γ ΠΡΟΣ : Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται ΑΙ Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Διάλειψη (fading) είναι η παραμόρφωση ενός διαμορφωμένου σήματος λόγω της μετάδοσης του σε ασύρματο περιβάλλον. Η προσομοίωση μίας τέτοιας μετάδοσης γίνεται με την μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης

Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΝΗΤΗ ITALVIBRAS Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης Τα συστήματα στα οποία χρησιμοποιείται η δόνηση μπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες: Συστήματα ελεύθερης ταλάντωσης, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΑΣ RAUPIANO PLUS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ. www.rehau.gr

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΑΣ RAUPIANO PLUS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ. www.rehau.gr ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΑΣ RAUPIANO PLUS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ www.rehau.gr ΠΡΟΪΟΝ: RAUPIANO PLUS Ενισχυμένη ηχοπροστασία για μεγάλα κτίρια RAUPIANO PLUS είναι το σύστημα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Γεωργιλάς*, Γ. Μπάµιος**, Ι. Καλοτεράκης, Μ. Καρούτσου, Λ. Κυριαζή. Μ. Βαρδάτσικας*, I. Tζήµα, Π. Νίκζα, Α. Λύκου. ΕΥΑΘ ΑΕ*, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης**

Ν. Γεωργιλάς*, Γ. Μπάµιος**, Ι. Καλοτεράκης, Μ. Καρούτσου, Λ. Κυριαζή. Μ. Βαρδάτσικας*, I. Tζήµα, Π. Νίκζα, Α. Λύκου. ΕΥΑΘ ΑΕ*, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης** ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ Ν. Γεωργιλάς*, Γ. Μπάµιος**, Ι. Καλοτεράκης, Μ. Καρούτσου, Λ. Κυριαζή. Μ. Βαρδάτσικας*, I. Tζήµα, Π. Νίκζα, Α. Λύκου. ΕΥΑΘ ΑΕ*,

Διαβάστε περισσότερα