ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Θέτω σε δημόσια διαβούλευσης το κάτωθι σχέδιο κανονιστικής απόφασης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Θέτω σε δημόσια διαβούλευσης το κάτωθι σχέδιο κανονιστικής απόφασης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ"

Transcript

1 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Θέτω σε δημόσια διαβούλευσης το κάτωθι σχέδιο κανονιστικής απόφασης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «Περί της Αδείας Χρήσης και Λειτουργίας Μουσικής και Μουσικών Οργάνων καθώς και περί της Παρατάσεως Ωραρίου Λειτουργίας Αυτών στα όρια του Δήμου Χαλανδρίου». Σκοπός της παρούσας κανονιστικής πράξης απόφασης είναι η λειτουργία απάντων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και των επιχειρήσεων που αδειοδοτούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης [Ο.Τ.Α.], και εν προκειμένω από τον Δήμο Χαλανδρίου που χρησιμοποιούν μουσική ή μουσικά όργανα, με αρχές και κανόνες εκ των προτέρων γνωστούς σε όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες και πολίτες, έτσι ώστε να είναι άπαντες εφοδιασμένοι με άδειες λειτουργίας μουσικής μουσικών οργάνων και να λειτουργούν σύννομα και χωρίς να διαταράσσουν την κοινή ησυχία και την ποιότητα της ζωής των πολιτών, αλλά και τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις τους, να λειτουργούν χωρίς προβλήματα μέσα στα πλαίσια της απρόσκοπτης επιχειρηματικής δραστηριότητας αυτών. Άρθρο 1 ο Ισχύουσα Νομοθεσία, Αποφάσεις και Διατάξεις Η παρούσα Κανονιστική Απόφαση, που αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις έκδοσης χορήγησης και ανάκλησης των Αδειών Περί Λειτουργίας Μουσικής (είτε με μηχανικά μέσα, είτε με μουσικά όργανα),

2 έλαβε υπόψη του και βασίσθηκε στις κάτωθι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα στις εξής : α.- Το Π.Δ. 180/1979 «Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκέδασης», [Φ.Ε.Κ. 46/τ.Α /1979], όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 231/1989, 457/1990, 282/1998, 257/2001 και 264/2003, όπως και το Π.Δ. 1180/ [Φ.Ε.Κ. 293/τ.Α 1981]. β.- Την υπ αριθμόν Υγειονομική Διάταξη ΑΙβ/8577 (Υγείας) της 30.8/8.9.83, «Υγειονομικός έλεγχος των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή και ποτών», [Φ.Ε.Κ. 526/τ.Β / ], όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ / [Φ.Ε.Κ. 1384/τ.Β / ), την υπ αριθμόν Υ1γ/Γ.Π/οικ /2009 [Φ.Ε.Κ. 2077/τ.Β ] και την υπ αριθμόν Υ1γ/Γ.Π/93261/2010 [Φ.Ε.Κ. 1135/τ.Β / ]. γ.- Την υπ αριθμόν Α5/3010 Απόφαση Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της 14 Αυγ./2 Οκτ.1985, «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων», [Φ.Ε.Κ. 593/τ.Β / Διορθ.σφαλμ. στο ΦΕΚ 4/τ.Β / , όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ2/οικ./15438/ [Φ.Ε.Κ. 1346/τ.Β /2001] κοινής υπουργικής απόφασης. δ.- Τα άρθρα 1, 3, 14, 18 παρ. 1β, 32, 55, 56, 63 παρ.1 και 2, 66 και 69 του ν. 2121/1993 «Περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» [Φ.Ε.Κ. 25/τ.Α / ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ./τος 311/1994 «Καταστατικό του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας» [Φ.Ε.Κ. 165/τ.Α / ]. 2

3 ε.- Την υπ αριθμόν 3/1996 Αστυνομική Διάταξη «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας» [Φ.Ε.Κ. 15/τ.Β / ], όπως αυτή ισχύει. στ.- Τις υπ αριθμόν 7617/ και 60153/1996 Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. ζ.- Τα άρθρο 6 και 21 του ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» [Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α / ]. η.- Την υπ αριθμόν 17/ Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. θ.- Τα άρθρα 75 [παρ.2, περ. 13, 15, 16 και 18], 76 παρ. 1, 79 παρ. 1 εδ. γ και 80 παρ. 4 και επόμενα ν.3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτητων [Κ.Δ.Κ.- Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α / ]. ι.- Το π.δ.149/2006 «Υγεία-ασφάλεια εργαζομένων εκτιθέμενων σε κινδύνους από θόρυβο» [Φ.Ε.Κ. 159/τ.Α /2006] σε εναρμόνιση με την Οδηγία 2003/10/ΕΚ. ια.- Την υπ αριθμόν 51/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. ιβ.- Την υπ αριθμόν 10551/ κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης και Εμπορικής Ναυτιλίας, «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων» [Φ.Ε.Κ. 246/τ.Β / ]. ιγ.- Την υπ αριθμόν 26/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. ιδ.- Την υπ αριθμόν Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 3

4 ιε.- Την υπ αριθμόν 43721/ «Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία» [Φ.Ε.Κ. 1492/τ.Β /2009]. ιστ.- Τα άρθρα 73 και 83 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» [Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α /2010). ιζ.- Την υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου [Φ.Ε.Κ. 2496/τ.Β / ]. ιη.- Την υπ αριθμ. πρωτ / οδηγία του εποπτικού Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας [Ο.Π.Ι.] του Υπουργείου Πολιτισμού, για την εφαρμογή του ν.2121/1993 «Περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και στις Ερασιτεχνικές Σχολές Χορού και στα Ιδιωτικά Γυμναστήρια. Άρθρο 2 ο Αρμοδιότητα Δήμου α.- Ο Δήμος σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ II, περ. 18, του ν.3463/2006 [Κ.Δ.Κ.], έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα της χορήγησης και ανάκλησης αδείας λειτουργίας των μουσικών οργάνων, καθώς και του ελέγχου της τήρησης των σχετικών διατάξεων. β.- Σύμφωνα δε τις διατάξεις του ιδίου νόμου οι Ο.Τ.Α. δεν έχουν απλά την αρμοδιότητα της χορήγησης των εν λόγω αδειών, αλλά και τον έλεγχο μέσω της Δημοτικής Αστυνομίας της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των αδειών που χορήγησαν. γ.- Σύμφωνα δε με το άρθρο 79 ν. 3463/2006 [Κ.Δ.Κ.] «1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες : α) Θέτουν κανόνες : α1, α2., α3, 4

5 α4., β)., γ) Προσδιορίζουν τους όρους και τις ώρες λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα που λειτουργούν στην πόλη, λαμβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης, τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση..». Άρθρο 3 ο Η εκ του νόμου προβλεπόμενη υποχρέωση για λήψη αδείας μουσικής στην περίπτωση χρήσης-λειτουργίας αυτής α.- Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 της υπ αριθμόν 3/96 Αστυνομικής Διάταξης [Φ.Ε.Κ.15/τ.Β /1996), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την Α.Δ. 3 Α /1998 [Φ.Ε.Κ. 761/τ.Β /1998] και αντικαταστάθηκε με την υπ αριθμόν 1010/12/4-γ/2001 Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας [Φ.Ε.Κ. 180/τ.Β /2001), «Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 39 της Α1β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης, καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτρονικών, χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής» και εν προκειμένω της Δημοτικής Αρχής στην οποία περιήλθαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 83 του ν.3852/2010 και οι σχετικές αρμοδιότητες, με βασικές τις διατάξεις του ως άνω άρθρου 73 παρ. 1Α περ. iii του ν. 3852/2010. β.- Σύμφωνα με το εδ. 1 της παρ.2 του άρθρου 3 του ιδίας Αστυνομικής Διάταξης «Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων». Άρθρο 4 ο Αρμόδιο Όργανο Έκδοσης 5

6 Ο Δήμος εκδίδει και χορηγεί την άδεια λειτουργίας μουσικής μουσικών οργάνων ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου που συνοδεύεται με τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 ου της υπ αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/ κοινής υπουργικής απόφασης, «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου» [Φ.Ε.Κ. 2496/τ.Β /2011], καθώς και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 του Ν.3463/2006 [Κ.Δ.Κ.]. 2.- Αρμόδιο όργανο για την έκδοση και χορήγηση της εν λόγω αδείας μουσικής είναι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής των Δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 73 1Α περ.iii του ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» [Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α ], με την επιφύλαξη του άρθρου 83 παρ. 1 εδ.β του ιδίου νόμου, σύμφωνα με το οποίο εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας των Δήμων η λήψη απόφασης για την χορήγηση της αδείας λειτουργίας μουσικής. Η σχετική απόφαση περί της χορήγησης της αιτούμενης αδείας λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία. Άρθρο 5 ο Περί της έννοιας της λειτουργίας μουσικής α.- Λειτουργία, χρήση και εκτέλεση μουσικής σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή σε μία επιχείρηση που αδειοδοτείται από το Δήμο, δύναται να γίνει νόμιμα μόνον κατόπιν της λήψεως των κάτωθι σχετικών αδειών, ήτοι : α1.- της εκδοθείσας και χορηγηθείσας υπό του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης των Πνευματικών Δικαιωμάτων των 6

7 Δημιουργών των άρθρων 54 και επόμενα του ν.2121/ Αδείας Δημόσιας Εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων κ α ι α2.- της εκδοθείσας και χορηγηθείσας υπό του Δήμου Αδείας Λειτουργίας Μουσικής, κατόπιν σχετικής απόφασης που λαμβάνεται από το Συμβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. β.- Διευκρινίζεται ότι ουδεμία επιρροή ασκεί ο τρόπος, η μορφή και τα μέσα της δημόσιας χρήσης, εκτέλεσης, παρουσίασης των μουσικών έργων και της μουσικής γενικότερα προς το κοινό των εν λόγω καταστημάτων και εν γένει των επιχειρήσεων που αδειοδοτούνται από το Δήμο. Ανεξαρτήτως εάν τα μουσικά έργα είναι ημεδαπά ή αλλοδαπά, σε κάθε περίπτωση απαιτείται, πριν την έναρξη της χρήσης εκτέλεσης της μουσικής, γραπτή άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των Πνευματικών Δικαιωμάτων των δημιουργών και εν συνεχεία άδεια λειτουργίας μουσικής από το Δήμο προκειμένου για την χρήση και τη λειτουργία της μουσικής στους χώρους δραστηριότητας αυτών. γ.- Ομοίως εμπίπτουν στην υποχρέωση λήψης των προαναφερόμενων αδειών προκειμένου για τη νόμιμη λειτουργία της μουσικής εντός των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των εν γένει των επιχειρήσεων που αδειοδοτούνται από το Δήμο και στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται, ραδιόφωνα και τηλεοράσεις στερεοφωνικές, που έχουν ενσωματωμένους ενισχυτές και ηχεία ή είναι συνδεδεμένα με σύγχρονα οπτικοακουστικά ή τεχνολογικά πολυμέσα μετάδοσης του ήχου προκειμένου να δημιουργείται εντός του καταστήματος ευχάριστη ατμόσφαιρα. δ.- Κατ εξαίρεση και σύμφωνα με την ισχύουσα υπ αριθμόν 60153/1996 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης που εκδόθηκε σε συνάρτηση με την ισχύουσα υπ αριθμόν 7617/ Εγκύκλιο, η οποία είχε εκδοθεί κατόπιν της δημοσίευσης της 3/ Αστυνομικής Διάταξης [Φ.Ε.Κ. 15/τ.Β /1996], ειδικά για την χρήση απλής συσκευής του ραδιοφώνου 7

8 και της απλής συσκευής τηλεόρασης, δηλαδή χωρίς ενισχυτές και πρόσθετα ηχεία, δεν απαιτείται έκδοση υπό του Δήμου σχετικής αδείας σε οποιοδήποτε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και εν γένει επιχειρήσεων που αδειοδοτούνται από το Δήμο. ε.- Επισημαίνεται ότι ακόμα και στην περίπτωση που δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας από το Δήμο, ο επιχειρηματίας που είναι χρήστης των μέσων αυτών (ραδιόφωνο τηλεόραση χωρίς ενισχυτές και πρόσθετα ηχεία) υποχρεούται όπως εφοδιασθεί με γραπτή άδειας δημόσιας εκτέλεσης των μουσικών συνθέσεων από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης των Πνευματικών Δικαιωμάτων των Δημιουργών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993, διαφορετικά η δημόσια εκτέλεση μουσικής διά των μέσων αυτών, δηλαδή απλής συσκευής ραδιοφώνου και τηλεόρασης είναι παράνομη [άρθρα 3}1 περ. η και θ και παρ. 2 του ν.2121/1993] και ως άνευ αδείας γενόμενη [άρθρα 3}2, 14 και 66 του ιδίου νόμου]. Άρθρο 6 ο Περί της έννοιας της δημόσιας εκτέλεσης της μουσικής [άρθρου 3}2 του ν. 2121/1993] Δημόσια θεωρείται, σύμφωνα με το άρθρο 3}2 του ν.2121/1993 «Περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας», κάθε χρήση ή εκτέλεση ή παρουσία των μουσικών έργων (στίχων, συνθέσεων τραγουδιστών μουσικοσυνθετών), είτε ημεδαπών, είτε αλλοδαπών, που κάνει τα μουσικά έργα προσιτά σε κύκλο προσώπων ευρύτερο από το στενό κύκλο της οικογένειας και το άμεσο περιβάλλον, ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά του ευρύτερου κύκλου βρίσκονται στον ίδιο ή σε διαφορετικούς χώρους. Άρθρο 7 ο 8

9 Τα μουσικά ημεδαπά και αλλοδαπά έργα αποτελούν προστατευόμενα έργα δυνάμει του ν.2121/1993 και της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς νομοθεσίας. α.- Τα μουσικά έργα μουσική (ημεδαπή και αλλοδαπή) αποτελούν προστατευόμενα έργα, τόσο από την ελληνική νομοθεσία και ειδικότερα από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3}1 και 2, 14, 55, 56, 63}2 και 66 του ν. 2121/1993 «Περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας», όσο και από τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα μας. β.- Για τη δημόσια χρήση, εκτέλεση και παρουσίαση των μουσικών έργων (ημεδαπών και αλλοδαπών) και της μουσικής προς το κοινό χρειάζεται υποχρεωτικά εκ των διατάξεων του προαναφερόμενου νόμου, πριν την έναρξη της χρήσης λειτουργίας της μουσικής εντός του χώρου δραστηριότητας και λειτουργίας ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή μίας επιχείρησης που αδειοδοτείται από το Δήμο, απαιτείται η γραπτή άδεια δημόσιας εκτέλεσης των άρθρων 1, 3}1 και 2 καθώς και των άρθρων 14 και 63}2 του ν.2121/1993 «Περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας». γ.- Η ως άνω άδεια χορηγείται από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των Πνευματικών Δικαιωμάτων των Δημιουργών [άρθρων 55 και 56 του ιδίου νόμου]. δ.- Με την γραπτή αυτή άδεια θα επιτρέπεται, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 2 του ν.2121/1993, στον επιχειρηματία χρήστη της μουσικής, η δυνατότητα να μπορεί νόμιμα να χρησιμοποιεί και να εκτελεί μουσικά έργα [ημεδαπά και αλλοδαπά], δημόσια στον χώρο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και λειτουργίας αυτού. ε.- Όλοι οι χώροι λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και όλες εν γένει οι επιχειρήσεις που αδειοδοτούνται από το Δήμο, ανεξάρτητα τόσο από τη νομική μορφή της λειτουργίας τους [φυσικά ή νομικά πρόσωπα], όσο και από το είδος της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους, θεωρούνται, εκ των διατάξεων της κείμενης 9

10 νομοθεσίας, ως δημόσιοι χώροι, σύμφωνα με το άρθρο 3}2 του ν. 2121/1993 «Περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας». Άρθρο 8 ο Τρόποι και Μέσα Εκτέλεσης Μουσικής α.- Η χρήση, εκτέλεση, παρουσίαση και εκμετάλλευση της μουσικής και των μουσικών έργων στα καταστήματα των άρθρων 37, 38 και 39 της Α1β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης γίνεται διά των κάτωθι τρόπων και μέσων, ήτοι : α1.- με μηχανικά μέσα, όπως ενδεικτικά με υλικούς φορείς ήχου [cd] ή εικόνας και ήχου [dvd] με μαγνητόφωνο, κασετόφωνο, στερεοφωνικό συγκρότημα, πικ-απ, σιντιέρα με ηχεία ή και χωρίς αυτά, με δισκοθέτη [DJ] ή μη κ.λ.π., α2.- με ηλεκτρονικά και ψηφιακά μέσα και οπτικοακουστικά μέσα ή διά μέσω internet - διαδικτύου ή με οποιοδήποτε εκ των λοιπών τρόπων ή μέσω και των πολυμέσων της σύγχρονης τεχνολογίας. α3.- με ραδιοτηλεοπτικά, δορυφορικά, καλωδιακά, ενσύρματα ή ασύρματα, δορυφορικά ή μέσω NOVA, SUPER SPORT και λοιπά τεχνολογικά νέα μέσα. α4.- με χρήση ορισμένων εγχόρδων μουσικών οργάνων (πιάνο, κιθάρα, βιολί κ.λ.π.) χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα, περίπτωση που καταλαμβάνει τα καταστήματα των άρθρων 37, 38 και 39 της ΥΔ. Α1β/8577/1983. α5.- με χρήση μουσικών οργάνων με ενισχυτή και μεγάφωνα και παρουσία ή μη τραγουδιστή/στων, περίπτωση που καταλαμβάνει τα καταστήματα του άρθρου 41 της ως άνω υγειονομικής διάταξης [κέντρα διασκεδάσεως κάτω των 200 ατόμων]. 10

11 Άρθρο 9 ο Στοιχεία και περιεχόμενο της αδείας μουσικής α.- Η άδεια μουσικής ανάλογα με τον τρόπο, τη μορφή και τα μέσα χρήσης, εκτέλεσης και λειτουργίας της μουσικής στο κατάστημα που ο υπεύθυνος αυτού - ενδιαφερόμενος που με την αίτηση του αιτήθηκε, άλλοτε χορηγείται για μουσικά όργανα, όταν επί παραδείγματι έχουμε χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων [χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα] ή χρήση μουσικών οργάνων [με ενισχυτή και μεγάφωνα και παρουσία ή μη τραγουδιστή/στων], οπότε και ορίζεται ως άδεια μουσικών οργάνων, και άλλοτε χορηγείται για μηχανικά μέσα, όταν επί παραδείγματι χρησιμοποιούνται στερεοφωνικό συγκρότημα με ή χωρίς ηχεία, ηλεκτρονικά ή ψηφιακά μέσα, υλικοί φορείς ήχου ή εικόνας και ήχου κ.λ.π., οπότε και ορίζεται ως άδεια περί χρήσης και λειτουργίας μουσικής με μηχανικά ή λοιπά τεχνολογικά μέσα ή παροχής υπηρεσιών μέσω διαδικτύου internet. β.- Άδεια μουσικής που εκδόθηκε και χορηγήθηκε από το Δήμο επί παραδείγματι με μηχανικά μέσα και κατά τη διάρκεια ισχύος και λειτουργίας αυτής, τροποποιήθηκε και παραβιάσθηκε στην πράξη και την εφαρμογή της από τον επιχειρηματία επ ονόματι του οποίου εκδόθηκε και χορηγήθηκε, τότε υπάρχει παράβαση των όρων έκδοσης και λειτουργίας της εν λόγω αδείας μουσικής και η παραβίαση αυτή αποτελεί ευθεία παράβαση των όρων και των προϋποθέσεων έκδοσής της και ανακαλείται αυτεπάγγελτα με απόφαση του ιδίου του οργάνου που την εξέδωσε και χορήγησε. γ.- Κατά την ίδια έννοια, η άδεια περί λειτουργίας μουσικής με μηχανικά μέσα ή περί λειτουργίας μουσικών οργάνων, θα πρέπει, τόσο επί της αποφάσεως, όσο και επί του αιτήματος της αδείας αυτής να αναφέρει αφενός μεν την χρονική διάρκεια ισχύος της (από. έως ) και σε περίπτωση μεγαλύτερης διάρκειας θα πρέπει υποχρεωτικά 11

12 να προϋπάρχει και η άδεια δημόσιας εκτέλεσης των μουσικών συνθέσεων, που χορηγεί ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης του ν.2121/1993, τον αντίστοιχο σε διάρκεια ίσο χρόνο ισχύος και των δύο και αφετέρου και τον τρόπο και τα μέσα χρήσης, εκτέλεσης και λειτουργίας της μουσικής κατά τα ανωτέρω. Άρθρο 10 ο Χρήστες μουσικής α.- Όσοι επιχειρηματίες που στα καταστήματά τους [υγειονομικού ενδιαφέροντος] ή στις επιχειρήσεις τους που αδειοδοτούνται από το Δήμο, χρησιμοποιούν εκτελούν λειτουργούν εντός των χώρων δραστηριότητας και λειτουργίας αυτών μουσικά έργα μουσική, ονομάζονται χάριν συντομίας της παρούσας ως «επιχειρηματίες χρήστες μουσικής», ανεξάρτητα από τους τρόπους, τις μορφές και τα μέσα χρήσης εκτέλεσης παρουσίασης της μουσικής εντός των καταστημάτων ή επιχειρήσεών τους. β.- Οι εν λόγω επιχειρηματίες, είναι υποχρεωμένοι να λειτουργούν σύννομα και να εφοδιάζονται, πριν την έναρξη λειτουργίας της μουσικής στο κατάστημά τους, πρώτα με την άδεια δημόσιας εκτέλεσης των μουσικών συνθέσεων από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης των Πνευματικών Δικαιωμάτων των Δημιουργών των άρθρων 3, 14 και 63}2 του ν.2121/1993 «Περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας» και κατόπιν και από το Δήμο με την άδεια περί λειτουργίας μουσικής μουσικών οργάνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3463/2006 [Κ.Δ.Κ.] διά αποφάσεως που λαμβάνεται από την Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, γ.- Η εκ του νόμου υποχρέωση των επιχειρηματιών στο να εφοδιάζονται με άδεια δημόσιας εκτέλεσης των μουσικών συνθέσεων από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης των Πνευματικών Δικαιωμάτων των Δημιουργών, απορρέει από τα άρθρα 1, 3, 14 και 63}2 του ν.2121/1993 «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας», 12

13 στη δε προσκόμιση αυτής στο Δήμο προς έκδοση και χορήγηση της σχετικής αδείας για τη λειτουργία μουσικής - μουσικών οργάνων, απορρέει, τόσο από την υπ αριθμόν 57904/2007 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όσο και από με την παρ.2δ του άρθρου 5 της υπ αριθμόν ΔΙΑΑΠ/Φ.Α.3.1/21220/ Κ.Υ.Α. [Φ.Ε.Κ. 2496/τ.Β /2011], καθώς και του άρθρου 63}2 του ν.2121/1993 «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας» που ρητά αναφέρεται η προσκόμιση της πρώτης στο Δήμο, ώστε να χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο η υπό του Δήμου εκδοθείσα διοικητική άδεια λειτουργίας μουσικής μουσικών οργάνων. δ.- Τέλος σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 5 της υπ αριθμόν ΔΙΑΑΠ/Φ.Α.3.1/21220/ Κ.Υ.Α., η άδεια μουσικής μουσικών οργάνων κοινοποιείται από το Δήμο που την εξέδωσε στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Άρθρο 11 ο Υπόχρεοι α.- Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην ευθύνη και στην εκμετάλλευσή του, τη λειτουργία και τη διεύθυνση ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή μίας επιχείρησης που αδειοδοτείται από το Δήμο και εντός της οποίας χρησιμοποιεί, εκτελεί, παρουσιάζει ή εκμεταλλεύεται δημόσια προς το κοινό τα μουσικά έργα και τη μουσική [ημεδαπή και αλλοδαπή], με οποιοδήποτε τρόπο, μορφή ή μέσο προκειμένου για τη δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας για τους εργαζόμενους, τους παρευρισκομένους στον χώρο ή για την ψυχαγωγία των θαμώνων ή και για των πελατών, ανάλογα με το είδος και τη μορφή του καταστήματος ή της επιχείρησης, υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σχετική αίτηση μετά των εκ του νόμου προβλεπόμενων δικαιολογητικών προκειμένου να του χορηγηθεί από 13

14 την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου άδεια λειτουργία μουσικής μουσικών οργάνων προκειμένου να χρησιμοποιεί νομίμως μουσική μουσικά όργανα εντός του καταστήματος ή της επιχείρησής του. β.- Η εν λόγω άδεια μουσικής - μουσικών οργάνων που εκδίδεται και χορηγείται από το Δήμο, διά αποφάσεως που λαμβάνεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αποτελεί διοικητική πράξη, κατ εφαρμογή της αρμοδιότητας του άρθρου 73 παρ. 1Α περ. iii του ν. 3852/2010. γ.- Όλες πλέον οι άδειες μουσικής - μουσικών οργάνων θα εκδίδονται από το Δήμο και θα χορηγούνται στους επιχειρηματίες χρήστες της μουσικής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, τους όρους και τις προϋποθέσεις αδειοδότησης της παρούσης τοπικής κανονιστικής απόφασης. δ.- Συνεπώς είναι υποχρεωμένοι να την εφοδιασθούν όλοι όσοι επιχειρηματίες κατά τα ανωτέρω : δ1.- Επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν και να λειτουργούν για πρώτη φορά μουσική εντός του καταστήματός ή της επιχείρησής τους. δ2.- Των οποίων έληξε η χρονική διάρκεια της ήδη υπάρχουσας αδείας μουσικής και είναι εκ νέου υποχρεωμένοι να ανανεώσουν αυτήν για το μετέπειτα της λήξης της χρονικό διάστημα. δ3.- Που ήδη χρησιμοποιούν και λειτουργούν μουσική εντός των καταστημάτων και επιχειρήσεών τους, χωρίς να έχουν εφοδιασθεί, όπως όφειλαν, ούτε με την εκδοθείσα υπό του Δήμου άδεια, αλλά ούτε με άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων αυτής από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των Πνευματικών Δικαιωμάτων των Δημιουργών, σύμφωνα με τα άρθρα 3, 14, 63 }2 και 66 του ν.2121/1993 κ α ι δ4.- Όλοι εκείνοι που ανεξάρτητα από το εάν υπέβαλαν ή όχι αίτηση στο Δήμο ή δεν εφοδιάσθηκαν αυτήν από παράλειψη ή αδιαφορία, από άγνοια ή εν γνώσει τους, από πρόθεση ή για διαφόρους άλλους λόγους και αιτίες. 14

15 Άρθρο 12 ο Λοιποί υπόχρεοι λήψης αδείας α.- Πλην των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και εν γένει επιχειρήσεων που αδειοδοτούνται από το Δήμο, άδεια για τη λειτουργία μουσικής μουσικών οργάνων, είναι υποχρεωμένοι να λάβουν πριν της έναρξη της χρήσης και της λειτουργίας μουσικής ή πριν τη διοργάνωση οποιασδήποτε εκδήλωσης, όπως επί παραδείγματι συναυλίας κ.λ.π., που συνοδεύεται με την χρήση εκτέλεση μουσικής και ο ίδιος ο Δήμος και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού, όταν αυτοί είναι διοργανωτής/διοργανωτές των ως άνω ενδεικτικά αναφερόμενων εκδηλώσεων, θα πρέπει η λήψη περί της σχετικής απόφασης έγκρισης των σχετικών εκδηλώσεων και ψήφισης της σχετικής δαπάνης από τα θεσμοθετημένα όργανα αυτού/αυτών, να συνοδεύεται και με αντίγραφο της άδειας δημόσιας εκτέλεσης των μουσικών έργων που θα πρέπει να έχει εφοδιασθεί πριν την έναρξη των εκδηλώσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 3}1 και 2, 14 και 63}2 του ν.2121/1993 «Περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας». β.- Η ως άνω σχετική απόφαση του θεσμοθετημένου οργάνου του Δήμου ή των Νομικών Προσώπων αυτού, που αποφάσισαν τη διοργάνωση των σχετικών εκδηλώσεων και ενέκριναν τη σχετική δαπάνη για την υλοποίηση αυτών, μαζί με την άδεια δημόσιας εκτέλεσης του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων που ήδη εφοδιάσθηκε ο ως άνω διοργανωτής [Δήμος ή Νομικό Πρόσωπο αυτού], αποστέλλεται κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να εκδοθεί υπ αυτού, ως αρμοδίου, η σχετική άδεια λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων στις εκδηλώσεις που αποφασίσθηκαν να διοργανωθούν από το Δήμο ή τα Νομικά Πρόσωπα αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 83 του ν.3852/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 75 ΙΙ περ. 16 του ν.3463/2006 [Κ.Δ.Κ.]. 15

16 Άρθρο 13 ο Περί των αδειών των κέντρων διασκέδασης Η σχετική υποχρέωση των επιχειρηματιών χρηστών μουσικής για άδεια στα κέντρα διασκέδασης απορρέει από το άρθρο 41 της Α1β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης «Περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.λ.π» [Φ.Ε.Κ.526/τ.Β 1983], όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμόν Υ1γ/Γ.Π/οικ / [Φ.Ε.Κ. 1384/τ.Β / ] και ισχύει, διότι το κέντρο διασκέδασης διατηρεί κυρίως καλλιτεχνικό μουσικό πρόγραμμα, μετά φαγητού ή ποτού, και στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του, στην οποία συμπεριλαμβάνεται εμπεριέχεται υποχρεωτικά εκ του νόμου και η άδεια μουσικών οργάνων. Κατά συνέπεια για τα κέντρα διασκέδασης θα εκδίδεται από το Δήμο μόνον μία και μοναδική άδεια, δηλαδή η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου διασκέδασης, με τη συνδρομή βεβαίως και των λοιπών υποχρεώσεων που η κείμενη νομοθεσία ρητά ορίζει περί αυτών, χωρίς να απαιτείται και δεύτερη ξεχωριστή άδεια μουσικής και μουσικών οργάνων. Άρθρο 14 ο Περί των αδειών μουσικής μουσικών οργάνων στα «κτήματα» α.- Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Υ1γ/Γ.Ρ./Οικ / Συμπλήρωση της υπ αριθμόν Α1β/8577/1983 [Φ.Ε.Κ. 2077/τ.Β / ], προβλέπεται πλέον διαδικασία για την χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας στεγασμένων και υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων, ίδια με αυτά που προβλέπεται για τα κέντρα διασκέδασης και τα λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. β.- Κατά τα ανωτέρω συμπληρώθηκε το άρθρο 40 της υπ αριθμόν Α1β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης στο εδάφιο γ της παρ.3 αυτής, 16

17 το οποίο έχει ως εξής : «Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων είναι οι χώροι στους οποίους κατά τη διάρκεια πάσης φύσεως εκδηλώσεων προσφέρονται τρόφιμα ή ποτά που προβλέπονται στα άρθρα 37, 38 και 39, τα οποία παρασκευάζονται και προετοιμάζονται σε άλλους χώρους που διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας [εργαστήρια τροφίμων κ.λ.π.] και τελικά μεταφέρονται στους εν λόγους χώρους για σερβίρισμα και τελική διάθεση». γ.- Για τους ως άνω χώρους, η άδεια περί λειτουργίας μουσικής μουσικών οργάνων λαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 [Κ.Δ.Κ.], των διατάξεων των άρθρων 73 και 83 του ν.3852/2010 και των διατάξεων του άρθρου 5 της υπ αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/ Κ.Υ.Α., «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου» [Φ.Ε.Κ. 2496/τ.Β /2011], ως στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι. δ.- Ως χώροι εκδηλώσεων, κατά τα ανωτέρω, είναι επίσης υποχρεωμένοι εκ του νόμου πλέον και οι επιχειρηματίες αυτοί, να εφοδιάζονται τόσο με άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων από τον Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης των Πνευματικών Δικαιωμάτων των Δημιουργών των άρθρων 54 και επόμενα του ν.2121/ «Περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας», όσο και με την εκδοθείσα και χορηγηθείσα υπό του Δήμου διοικητική άδεια για τη λειτουργία μουσικής ή μουσικών οργάνων, όπως ακριβώς προβλέπεται και για κέντρα διασκέδασης καθώς και για τα λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και επιχειρήσεις που κάνουν χρήση μουσικής με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο. ε.- Για τους προαναφερόμενους χώρους εκδηλώσεων [τα επονομαζόμενα κτήματα, κελάρια, χώρους δεξιώσεων κ.λ.π.] εφαρμοστέα επίσης είναι η υπ αριθμόν 3010/1985 Υγειονομική Διάταξη [Φ.Ε.Κ. 593/τ.Β / ] όπως αυτή ισχύει «Περί μέτρων 17

18 προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κέντρων Διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων». Άρθρο 15 ο Προϋποθέσεις και Διαδικασία Χορήγησης Αδείας Μουσικής Μουσικών Οργάνων α.- Για να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας μουσικής σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή σε μία επιχείρηση, θα πρέπει αυτά να λειτουργεί νομίμως δυνάμει εκδοθείσας σχετικής αδείας ίδρυσης και λειτουργίας επ ονόματι αυτών των οποίων λειτουργούν. - Κατάστημα ή επιχείρηση που για οποιοδήποτε λόγο στερείται την υπό του Δήμου χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αυτού ως κατάστημα ή επιχείρηση δεν νομιμοποιείται και δε δικαιούται ο επιχειρηματίας υπεύθυνος που έχει την ευθύνη της λειτουργίας και της εκμετάλλευσής του, να αιτηθεί και να λάβει από το Δήμο άδεια περί λειτουργίας μουσικής εντός αυτού, όταν τούτο δε λειτουργεί καν νόμιμα. - Η Άδεια Λειτουργίας Μουσικής - Μουσικών Οργάνων, που ο Δήμος εκδίδει, χορηγείται υποχρεωτικά μόνον στο όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου που εκδόθηκε και χορηγήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αυτού ως κατάστημα ή επιχείρηση, και σε καμία περίπτωση επ ονόματι άλλου φυσικού προσώπου ή σε άλλη επωνυμία. β.- Η Άδεια Λειτουργίας Μουσικής Μουσικών Οργάνων δύναται να χορηγηθεί μετά την χορήγηση της αδείας λειτουργίας του είτε οποτεδήποτε κατόπιν της χορήγησης της αδείας ίδρυσης του καταστήματος. Άρθρο 16 ο 18

19 Χρονική Διάρκεια Αδείας α.- Η άδεια μουσικής μουσικών οργάνων εκδίδεται για αόριστο χρονικό διάστημα, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι επιθυμεί την έκδοσή της για διάστημα ορισμένο [παρ. 1 του άρθρου 5 της 21220/2011 Κ.Υ.Α.]. β.- Στην περίπτωση περιορισμένης χρονικής διάρκειας της εν λόγω αδείας, ανανέωση ζητείται από το Δήμο ένα μήνα πριν τη λήξη της [παρ. 1 του άρθρου 5 της 21220/2011 Κ.Υ.Α.]. γ.- Μέχρι την έκδοση ή μη της πράξης ανανέωσης ή χρήση μουσικής μουσικών οργάνων τεκμαίρεται ότι είναι νόμιμη [παρ. 1 του άρθρου 5 της 21220/2011 Κ.Υ.Α.]. δ.- Σε όλες τις περιπτώσεις η εκδοθείσα και χορηγηθείσα από το Δήμο άδεια μουσικής μουσικών οργάνων θα τελεί πάντοτε και υποχρεωτικά υπό τη διαλυτική αίρεση όσον αφορά στη χρονική ισχύ, τη νομιμότητα και τη λειτουργία της υπό τον όρο και την προϋπόθεση, της εκ νέου προσκόμισης στο Δήμο από τον υπόχρεο επιχειρηματία χρήστη της μουσικής [έναν μήνα πριν τη λήξη της αρχικά προσκομισθείσας αδείας δημόσιας εκτέλεσης της μουσικής του Ο.Σ.Δ.] στο Δήμο και της νέας [ανανέωσης χρονικά] αδείας δημόσιας εκτέλεσης που θα έχει εκ νέου εφοδιασθεί εμπρόθεσμα από τον Ο.Σ.Δ. για το επόμενο της λήξης χρονικό διάστημα, δηλαδή για το δεύτερο (2 ο ) έτος και ούτω καθεξής για το τρίτο (3 ο ) έτος κ.λ.π. ε.- Οι άδειες μουσικής μουσικών οργάνων που θα χορηγούνται από το Δήμο για χρονικό διάστημα ισχύος αυτών πέραν του ενός έτους, θα αναγράφουν επί του σώματος αυτών, ρητά και κατηγορηματικά τον ειδικό όρο και της παρακάτω προϋπόθεσης για την ισχύ και τη λειτουργία της, όπως δηλαδή αναφέρεται στην υπ αριθμόν 57904/2007 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ειδικότερα τα εξής : «Η παρούσα άδεια ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εν ισχύ η άδεια δημόσιας εκτέλεσης που χορηγεί ο Οργανισμός 19

20 Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κάτοχος της οφείλει να προσκομίσει στην υπηρεσία μας, πριν τη λήξη της αδείας δημόσιας εκτέλεσης, νέα έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής. Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα ανακαλείται». Σημείωση : Αυτονόητο είναι ότι (σύμφωνα πάντα με την παραπάνω εγκύκλιο), σε ό,τι αφορά τα κέντρα διασκέδασης η μη προσκόμιση έγγραφης αδείας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής αποτελεί λόγο ανάκλησης της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος. στ.- Σε κάθε όμως περίπτωση, επιχειρηματίας χρήστης της μουσικής που δε τηρήσει και παραβιάζει μετά τη λήψη της Δημοτικής Διοικητικής αδείας λειτουργίας μουσικής μουσικών οργάνων που κατέχει και τα οριζόμενα στην αμέσως προηγούμενη ως άνω παράγραφο και δεν προσκομίζει εμπρόθεσμα και έναν μήνα πριν την παρέλευση του εκάστοτε έτους λήξης, τη νέα ανανεωμένη γραπτή άδεια δημόσιας εκτέλεσης των μουσικών έργων στο Δήμο από τον Ο.Σ.Δ. Πνευματικών Δημιουργών, επειδή δεν ανανέωσε αυτήν για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία ως όφειλε, τότε αυτοδίκαια παύει να ισχύει και η Δημοτική Διοικητική Άδεια Λειτουργίας Μουσικής που ο Δήμος χορήγησε και έχει εις χείρας του ο ενδιαφερόμενος χρήστης της μουσικής, λόγω ακριβώς της παραβίασης των όρων και των προϋποθέσεων έκδοσης ισχύος λειτουργίας και νομιμότητάς της, από δική του παράλειψη ή υπαιτιότητα. Άρθρο 17 ο Δικαιολογητικά για την Χορήγηση Αδείας Χρήσης -Λειτουργίας Μουσικής Μουσικών Οργάνων Σύμφωνα με την υπ αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/ Κ.Υ.Α [Φ.Ε.Κ. 2496/τ.Β /2011], για την άδεια χρήσης μουσικών οργάνων απαιτείται Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου κατά το 20

21 επισυναπτόμενο στην ως άνω Κ.Υ.Α. υπόδειγμα του παραρτήματος αυτής, στην οποία θα επισυνάπτεται και δήλωση υπογεγραμμένη από μηχανικό για τη σχεδιαζόμενη ηχομόνωση, τη θέση και την ισχύ των ηχείων και εφόσον γίνεται χρήση μουσικής στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος θα συνοδεύεται με κάτοψη με τη θέση και την κατεύθυνση των ηχείων. α.- Για την έκδοση της αδείας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά : α1.- Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ως άνω Κ.Υ.Α. πρότυπο αίτησης του παραρτήματός της. α2.- Το προβλεπόμενο παράβολο υπό της υπ αριθμόν 61167/ απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών [Φ.Ε.Κ. 2438/τ. Β /2007], αξίας 75,οο ευρώ για άδεια μουσικής ισχύος ενός [1] έτους. Για άδεια μουσικής ισχύος έως τρία [3] έτη παράβολο αξίας 150,οο ευρώ. Για άδεια μουσικής ισχύος άνω των τριών [3] ετών καθώς και για αορίστου ισχύος παράβολο αξίας 300,οο ευρώ. α3.- Φωτοαντίγραφο της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας δυνάμει της οποίας λειτουργεί το κατάστημα ή της προεγκρίσεως στην περίπτωση της παρ.4 του άρθρου 80 του ν.3463/2006 [Κ.Δ.Κ.]. α4.- Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων χορηγούμενη από τον αντίστοιχο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης. α5.- Δημοτική Ενημερότητα οφειλών του άρθου 285 του ν. 3463/2006 [Κ.Δ.Κ β.- Κατ εφαρμογή των διατάξεων της υπ αριθμόν 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης αλλά και προς αποφυγή παρερμηνειών σχετικά με το είδος της χορηγηθείσας αδείας, κρίνεται σκόπιμο ο υπόχρεος χρήστης μουσικής να αναφέρει στην αίτησή του και τα κάτωθι : 21

22 β1.- τον τρόπο χρήσης και τα μέσα εκτέλεσης, το είδος τους τρόπους, τις μορφές και τα μέσα χρήσης, εκτέλεσης και λειτουργίας της μουσικής στο κατάστημά του, ήτοι με μηχανικά μέσα ή με ζωντανή μουσική εκτέλεση, με μουσικά όργανα με ή χωρίς τραγουδιστή, δορυφορικά, ραδιοτηλεοπτικά, internet, DJ, CD, DVD., το είδος και τον αριθμό των μουσικών οργάνων, τη θέση τοποθέτησης αυτών κ.λ.π. β2.- στην περίπτωση που επιθυμεί περιορισμένης ισχύος άδεια, την χρονική διάρκεια αυτής που αιτείται από το Δήμο γ.- Για την έκδοση αδείας μουσικής μουσικών οργάνων απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας. Άρθρο 18 ο Ανάρτηση Αδείας σε εμφανές σημείο του καταστήματος - επιχείρησης Τόσο η υπό του Δήμου εκδοθείσα και χορηγηθείσα Άδεια Λειτουργίας Μουσικής Μουσικών Οργάνων, όσο και η Άδεια Δημόσιας Εκτέλεσης Μουσικών Συνθέσεων του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των Πνευματικών Δικαιωμάτων των Δημιουργών, αναρτώνται με ευθύνη του επιχειρηματία υπευθύνου του καταστήματος επιχείρησης, σε εμφανές σημείο και επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο των συναρμόδιων ελεγκτικών οργάνων [Δημοτική Αστυνομία, ΕΛ.ΑΣ., Υγειονομική Υπηρεσία]. Άρθρο 19 ο Κάθε χορηγηθείσα άδεια μουσικής μουσικών οργάνων τελεί υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις έκδοσης και χρήσης αυτής Η έγκριση, έκδοση και χορήγηση της Αδείας περί λειτουργίας μουσικής σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή σε μία επιχείρηση τελεί πάντοτε υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, ήτοι : 22

23 α.- της προσκόμισης κατά την αρχική έκδοση ή στη συνέχεια κατά την ανανέωση αυτής από τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία χρήστη της μουσικής και υπόχρεο του καταστήματος επιχείρησης [άρθρο 63 του ν.2121/1993], της γραπτής αδείας δημόσιας εκτέλεσης των μουσικών συνθέσεων [των άρθρων 14, 18 ιβ και 63}2 του ιδίου νόμου], που εκδίδει και χορηγεί στον ενδιαφερόμενο ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης [Ο.Σ.Δ.] των Πνευματικών Δικαιωμάτων των ημεδαπών και αλλοδαπών Δημιουργών [άρθρα 55 και επόμ. ν.2121/1993]. β.- της τήρησης και της μη παραβίασης όλων των όρων και προϋποθέσεων έκδοσης, ισχύος και λειτουργίας αυτής, άλλως ανακαλείται αυτεπαγγέλτως από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου. Άρθρο 20 ο Περί ανακλήσεως των αδειών μουσικής α.- Για την ανάκληση των αδειών λειτουργίας μουσικής εφαρμόζονται όσα ισχύουν για την ανάκληση των διοικητικών πράξεων. Συγκεκριμένα μία άδεια μουσικής που έχει χορηγηθεί παράνομα, πάσχει ακυρότητα και πρέπει να ανακληθεί για λόγους νομιμότητας, επί παραδείγματι γιατί χορηγήθηκε χωρίς τη σχετική εκδοθείσα υπό του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης άδεια δημόσιας εκτέλεσης των μουσικών συνθέσεων του ν.2121/1993, χωρίς να απαιτείται για την ανάκληση αυτής η υποβολή τριών μηνύσεων. β.- Η άδεια λειτουργίας μουσικής σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή επιχείρηση ανακαλείται υποχρεωτικά από το Δήμο που την χορήγησε, σε περίπτωση που παραβιασθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσής της. γ.- Για να ισχύει μία άδεια λειτουργίας μουσικής, πρέπει, υποχρεωτικά να συνοδεύεται από την αντίστοιχη ισόχρονη και ταυτόσημη διάρκεια άδεια δημόσιας εκτέλεσης των μουσικών συνθέσεων, που χορηγείται από τους Ο.Σ.Δ., διαφορετικά εάν ο 23

24 ενδιαφερόμενος και υπόχρεος του καταστήματος δεν προσκομίζει έγκαιρα και πριν τη λήξη της την τελευταία, ανακαλείται υποχρεωτικά και η άδεια περί λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα αυτό, σύμφωνα με την υπ αριθμόν 57904/2007 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. δ.- Προκειμένου περί κέντρων διασκέδασης και καταστημάτων που λειτουργούν κυρίως με καλλιτεχνικό μουσικό πρόγραμμα (π.χ. μουσικά όργανα, τραγουδιστές κ.λ.π.), σε περίπτωση που δεν έχει προσκομισθεί από τον υπόχρεο επιχειρηματία στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και η αντίστοιχη σε χρονική ισχύ και διάρκεια άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από τους Ο.Σ.Δ., τότε πάσχει στη νομιμότητά της, αυτή καθ αυτή η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως καταστήματος κέντρου διασκεδάσεως, και αποτελεί λόγο ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ως καταστήματος κέντρου διασκεδάσεως, και σε περίπτωση που δε συμμορφωθεί ο υπεύθυνος αυτού εντός δεκαήμερης προθεσμίας, ο Δήμος υποχρεωτικά και αυτεπάγγελτα ανακαλεί αυτήν. ε.- Στις περιπτώσεις των λοιπών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχουν λάβει από το Δήμο α) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας π.χ. εστιατορίου, καφετέριας, ταβέρνας κ.λ.π. και β) άδεια περί λειτουργίας μουσικής με μηχανικά μέσα εκτέλεσης αυτής εντός αυτού, τότε ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία σε περίπτωση παράβασης ή παραβίασης της χορηγηθείσας αδείας λειτουργίας μουσικής. - Ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας μουσικής και όχι η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, εφ όσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής, όπως αυτοί αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 3 της 3/1996 Αστυνομικής διάταξης, ήτοι διατάραξη κοινής ησυχίας, υπέρβαση επιτρεπόμενης μεγίστης ηχοστάθμης, κ.λ.π, ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής. Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή της ως άνω διάταξης αρκεί η υποβολή μίας και μόνης μηνύσεως. 24

25 - Ανακαλείται αφαιρείται όχι μόνο η άδεια λειτουργίας μουσικής, αλλά και η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, όταν διαπιστωθούν και βεβαιωθούν εντός του ιδίου έτους τρεις (3) παραβάσεις εις βάρος των υπευθύνων του καταστήματος, οπότε επιβάλλεται το διοικητικό μέτρο της ανάκλησης και της αδείας λειτουργίας αυτού από δέκα (10) έως εξήντα (60) ημέρες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του π.δ/τος 180/1979, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η διοικητική ποινή της ανάκλησης της αδείας μουσικής ή της αφαίρεσης της αδείας λειτουργίας λόγω τριών υποβληθεισών μηνύσεων, δεν εκτελείται εάν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει στο Δήμο πρωτότυπο απόσπασμα αθωωτικής απόφασης του αρμοδίου ποινικού δικαστηρίου. ζ.- Κατά εφαρμογή του άρθρου 20 παρ. 2 του Συντάγματος στο οποίο ορίζεται ότι «Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του», αλλά και των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» [Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α / ], σε όλες τις περιπτώσεις που τα αρμόδια όργανα του Δήμου πρόκειται να προβούν σε ανάκληση αδειών για διάφορες παραβάσεις ή παραβιάσεις αυτών, υποχρεωτικά θα καλείται με γραπτή πρόσκληση της αντίστοιχης υπηρεσίας ο επιχειρηματίας υπεύθυνος του καταστήματος προκειμένου να εκφράσει προφορικά ή γραπτά τις απόψεις του και τυχόν αντιρρήσεις του ενώπιον των αρμοδίων οργάνων του Δήμου, προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση. Η πρόσκληση αυτή θα γίνεται υποχρεωτικά με αποδεικτικό επίδοσης και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτουν οι σχετικές διατάξεις. Άρθρο 21 ο 25

26 Αρμόδιο Όργανο για την Αφαίρεση και Ανάκληση Αδείας Μουσικής- Μουσικών Οργάνων α.- Αρμόδιο όργανο για την Ανάκληση Ατομικής Διοικητικής Πράξης, δηλαδή της αδείας λειτουργίας μουσικής μουσικών οργάνων, είναι αυτό που την εξέδωσε ή το κατά τον χρόνο της ανάκλησης αρμόδιο για την έκδοσή της, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.2690/1999 και στην προκείμενη περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 73}1Α περ. iii, του ν.3852/2010, αρμόδια είναι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου. β.- Στην περίπτωση ανάκλησης αδείας λειτουργίας μουσικής παρανόμως εκδοθείσας δεν απαιτείται, κατά εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 21 του ν. 2690/1999 [Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α / ], δεν απαιτείται προηγούμενη γνώμη της υγειονομικής υπηρεσίας και ως εκ τούτου, το ίδιο το όργανο που την εξέδωσε, οφείλει να την ανακαλέσει και να αποκαταστήσει τη σύννομη έκδοσή της. Άρθρο 22 ο Περί της ανανέωσης της αδείας μουσικής α.- Στην περίπτωση κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος χρήστης δηλώσει ότι επιθυμεί την έκδοση της αδείας λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων για ορισμένο χρονική διάρκεια, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει σχετική αίτηση μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, έναν (1) μήνα πριν τη λήξη της υπάρχουσας, διαφορετικά αυτοδίκαια παύει να ισχύει. β.- Μέχρι την έκδοση ή μη της πράξης ανανέωσης της χρήσης της μουσικής μουσικών οργάνων τεκμαίρεται, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ αριθμόν 21220/2011 Κ.Υ.Α. ότι, η χρήση εκτέλεση λειτουργία μουσικής είναι νόμιμη, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα έχουν υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία Αδειών του 26

27 Δήμου, μαζί με την αίτηση ανανέωσης και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα. γ.- Ο ενδιαφερόμενος που εμπρόθεσμα υποβάλλει αίτηση ανανέωσης της άδειας μουσικής μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, απολαμβάνει των διευκολύνσεων που προβλέπει η ως άνω Κ.Υ.Α., σε κάθε πραγματοποιούμενο στο κατάστημά του έλεγχο από τα Αστυνομικά και λοιπά αρμόδια όργανα του Δήμου, επιδεικνύοντας στην περίπτωση αυτή αντίγραφο της αίτησης ανανέωσης που υπέβαλε στο Δήμο εμπρόθεσμα, προκειμένου να μη βεβαιώνονται εις βάρος του παραβάσεις έλλειψης της άδειας μουσικής μέχρι να του χορηγηθεί η νέα άδεια μουσικής. δ.- Ο Δήμος στην περίπτωση αυτή χορηγεί στον ενδιαφερόμενο κυρωμένο αντίγραφο της αίτησης της ανανέωσης με το σχετικό πρωτόκολλο κατάθεσης αυτής, για να κάνει χρήση, μέχρι να εκδοθεί η σχετική άδεια μουσικής, μόνο στην περίπτωση που έχει εμπρόθεσμα επισυνάψει σε αυτήν και όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση της άδειας μουσικής, διαφορετικά δεν μπορεί να απολαύει των διευκολύνσεων που και η παραπάνω Κ.Υ.Α. προβλέπει. ε.- Δεν απαιτείται για την ανανέωση της αδείας γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας [παρ.4 άρθρου 5 της 21220/2011 Κ.Υ.Α.]. στ.- Σε περίπτωση μεταβίβασης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος η επιχείρησης αρμοδιότητας του Δήμου σε άλλο πρόσωπο [φυσικό ή νομικό], πέρα από την αντικατάσταση της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας αυτού, αντικαθίσταται και η άδεια λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων [παρ.5 άρθρου 5 της Κ.Υ.Α /2011], χωρίς την τήρηση της διαδικασίας για την έκδοση νέας αδείας, αρκεί να είναι σε χρονική ισχύ και η αντίστοιχη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης των Πνευματικών Δικαιωμάτων των Δημιουργών του ν.2121/1993 ή εφόσον αυτή έχει λήξει, να προσκομισθεί από το νέο επιχειρηματία στο Δήμο η 27

28 ανανέωσή της, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα στο σχετικό άρθρο της παρούσας. Άρθρο 23 ο Δικαιολογητικά για την ανανέωση αδείας μουσικής Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση της αδείας μουσικής είναι : α.- Αντίγραφο της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος. β.- Αντίγραφο της προηγούμενης αδείας μουσικής ή μουσικών οργάνων. γ.- Αντίγραφο των αδειών βεβαιώσεων δημόσιας εκτέλεσης μουσικής του Ο.Σ.Δ. πνευματικών δικαιωμάτων για το νέο χρονικό διάστημα. δ.- Παράβολο αξίας αναλόγως με την αιτούμενη διάρκεια της αδείας κ α ι ε.- Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλής στον Δήμο του άρθρου 285 του ν. 3463/2006 [Κ.Δ.Κ.]. Άρθρο 24 ο Περί των Αστυνομικών Διατάξεων περί των ωρών λειτουργία της μουσικής των Παρατάσεων του Ωραρίου και Κοινής Ησυχίας α.- Η εκάστοτε δημοτική άδεια μουσικής μουσικών οργάνων που χορηγείται τελεί επίσης, υπό τον όρο της λειτουργίας της μουσικής στα πλαίσια των επιτρεπτών ωρών και ωραρίου χρήσης και λειτουργίας αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμόν 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας» [Φ.Ε.Κ. 28

29 15/τ.Β / ], όπως αυτή ισχύει, που καθορίζει μεταξύ όλων των άλλων και α) για την χειμερινή περίοδο, δηλαδή από την 1 η Οκτωβρίου έως την 31 η Μαρτίου, τη λειτουργία της μουσικής μέχρι την ώρα και β) για τη θερινή περίοδο, δηλαδή από την 1 η Απριλίου έως την 30 η Σεπτεμβρίου τη λειτουργία της μουσικής μέχρι την ώρα, καθώς και την απαγόρευση της μουσικής κατά της μεσημβρινές ώρες από την έως την β.- Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 3 της παραπάνω Αστυνομικής Διάταξης «Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την ώρα τη χειμερινή περίοδο και την τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι και την ώρα π.μ. και για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι και την ώρα π.μ., υπό την προϋπόθεση ότι δε διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων». Άρθρο 25 ο Παράταση Ωραρίου της Μουσικής Ο σεβασμός της κοινής ησυχίας και της ποιότητας της ζωής των πολιτών και ειδικότερα των περιοίκων των καταστημάτων υγειονομικών ενδιαφέροντος και των σχετικών επιχειρήσεων, αποτελεί ουσιώδη και πρωταρχικό δικαίωμα των πολιτών αλλά και υποχρέωση όλων που, ο Δήμος έχει καθήκον και χρέος να διασφαλίσει για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης και του Δήμου γενικότερα. Ταυτόχρονα ο Δήμος προς εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των καταστημάτων επιχειρήσεων και της δραστηριότητας αυτών, κατ εφαρμογή της ανωτέρω Αστυνομικής Διάταξης και λαμβάνοντας υπόψη και τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής, αλλά και την αρμονική συμβίωση των επιχειρηματιών και των κατοίκων της πόλης, διά της 29

30 παρούσας λαμβάνει απόφαση και για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής, ως κάτωθι : α.- Επιτρέπεται η παράταση του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, των άρθρων 37, 38 και 39 της Α1β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης που λειτουργούν μόνον σε κλειστούς χώρους, με κλειστές πόρτες και παράθυρα, μέχρι την , ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο αμέσως επόμενο άρθρο της παρούσας και αφού η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου ελέγξει πέραν των δικαιολογητικών και τις πραγματικές συνθήκες του χώρου που λειτουργεί το κατάστημα, προκειμένου να μη δημιουργούνται προβλήματα στους περιοίκους. β.- Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου κατόπιν της υποβολής αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο για την παράταση ωραρίου, εξετάζει σύμφωνα και με το υπ αριθμόν 7617/ έγγραφο του ΥΠΕΣ Δ.Δ.Α. τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκεται και λειτουργεί το κατάστημα του αιτούντος, [π.χ. εάν αυτό λειτουργεί εντός αμιγούς οικιστικής ή μη περιοχής, πυκνοκατοικημένης ή μη, απομονωμένο ή μη κ.λ.π.], το είδος και τη μορφή λειτουργίας καταστήματος [π.χ. κέντρο διασκέδασης, στεγασμένο ή ανοιχτό, με ή χωρίς ηχεία, με μηχανικά μέσα και μουσικά όργανα με ηχεία κ.λ.π.], όπως και το εάν και κατά πόσο ο υπεύθυνος αυτού έχει δώσει στο παρελθόν με την επιχειρηματική του συμπεριφορά και λειτουργική του δράση, δικαιώματα διαμαρτυριών των περιοίκων, παραβάσεων, μηνύσεων διατάραξης της κοινής ησυχίας, κ.λ.π. γ.- Σε κάθε περίπτωση που χορηγήθηκε παράταση του ωραρίου και ο επιχειρηματίας του εν λόγω καταστήματος / επιχειρηματίας δε συμμορφώνεται στους όρους της αδείας αυτής και οχλεί συστηματικά και κατ εξακολούθηση τους περιοίκους κατά τρόπο που να διαταράσσει την κοινή ησυχία, γεγονός που θα αποδεικνύεται είτε διά των βεβαιωμένων υπό των αρμοδίων αρχών παραβάσεων είτε διά των 30

31 έγγραφων διαμαρτυριών περιοίκων υποβαλλόμενων στο Δήμο, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής δύναται να ανακαλεί αυτοδίκαια με νέα του απόφαση τη σχετική άδεια περί παράτασης ωραρίου του εν λόγω καταστήματος / επιχείρησης. Άρθρο 26 ο Δικαιολογητικά για Έκδοση Παράτασης Ωραρίου Λειτουργίας Μουσικής Μουσικών Οργάνων Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου για την χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής μουσικών οργάνων καθορίζονται τα κάτωθι : α.- Αίτηση [παρέχεται από την Υπηρεσία] από τον ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή από τρίτους διά εξουσιοδοτήσεως με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. β.- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αδείας λειτουργίας μουσικής μουσικών οργάνων. γ.- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τυχόν προηγούμενης απόφασης περί παρατάσεως ωραρίου λειτουργίας μουσικής μουσικών οργάνων. δ.- Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλής στον Δήμο του άρθρου 285 του ν. 3463/2006 [Κ.Δ.Κ.]. ε.- Υπογεγραμμένη Δήλωση από μηχανικό για τη σχεδιαζόμενη ηχομόνωση στην οποία θα δηλώνεται ότι το κατάστημα διαθέτει ηχοαπομονωτική ικανότητα. Άρθρο 27 ο Ώρες Λήξης του Ωραρίου Μουσικής Οι ημέρες και οι ώρες λήξης του ωραρίου μουσικής καθορίζονται ως εξής : 31

32 Κατά τη χειμερινή περίοδο, ήτοι από την 1 η Οκτωβρίου έως την 31 η Μαρτίου : α) Κυριακή έως Πέμπτη μέχρι την 12 η νυχτερινή κατ ανώτατο όριο και β) Παρασκευή Σάββατο Αργίες και Παραμονές Αργιών μέχρι την 01:00, της επόμενης ημέρας, κατ ανώτατο όριο. Κατά τη θερινή περίοδο, ήτοι από την 1 η Απριλίου έως την 30 η Σεπτεμβρίου : α) Κυριακή έως Πέμπτη μέχρι την 12 η νυχτερινή κατ ανώτατο όριο και β) Παρασκευή Σάββατο Αργίες και Παραμονές Αργιών μέχρι την 01:00, της επόμενης ημέρας, κατ ανώτατο όριο. Επαναλαμβάνεται ότι τόσο κατά τη χειμερινή όσο και κατά τη θερινή περίοδο η μουσική θα λειτουργεί μόνον εντός των καταστημάτων με κλειστές πόρτες και παράθυρα προκειμένου για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος, δηλαδή της περιφρούρησης της κοινής ησυχίας των περιοίκων. Άρθρο 28 ο Ανάκληση της Παράτασης Ωραρίου Μουσικής Η απόφαση περί παράτασης ωραρίου μουσικής σε ένα κατάστημα ανακαλείται από το όργανο που την εξέδωσε [Επιτροπή Ποιότητας Ζωής] στις κάτωθι περιπτώσεις : α.- Όταν τα αρμόδια προς τούτο όργανα εντός δώδεκα [12] μηνών από την έναρξη ισχύος της απόφασης που χορήγησε την παράταση, βεβαιώσουν με ηχόμετρο και σύμφωνα πάντα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ.4 του άρθρου 2 και του άρθρου 4 του παραρτήματος I της υπ αριθμόν 3010/1985 Υγειονομικής Διάταξης [Φ.Ε.Κ. 593/τ.Β / ], δύο [2] παραβάσεις για υπέρβαση της επιτρεπόμενης μεγίστης ηχοστάθμης, ήτοι υπέρβαση των 80 decibell. β.- Όταν τα αρμόδια προς τούτο όργανα εντός δώδεκα [12] μηνών από την έναρξη ισχύος της απόφασης που χορήγησε την παράταση, 32

ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Θέτω σε δηµόσια διαβούλευσης το κάτωθι σχέδιο κανονιστικής απόφασης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Θέτω σε δηµόσια διαβούλευσης το κάτωθι σχέδιο κανονιστικής απόφασης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Θέτω σε δηµόσια διαβούλευσης το κάτωθι σχέδιο κανονιστικής απόφασης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «Περί της Αδείας Χρήσης και Λειτουργίας Μουσικής και Μουσικών Οργάνων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Για τις ηµοτικές ιοικητικές άδειες χρήσης και λειτουργίας µουσικής και µουσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 11ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2014 Θέμα: Εισήγηση για έκδοση κανονισμού λειτουργίας μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Η παρούσα Κανονιστική Απόφαση (κανονισµός και διάταξη), που αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ Υπηρεσία Οικονομικών Γραφείο Καταστημάτων Ταχ. Δ/νση Ελ. Βενιζέλου 151 21 Πεύκη Πληροφορίες Β.ΤΣΙΡΜΠΙΝΙΔΟΥ Τηλέφωνα 2106145.104 Fax 2106145.155

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ιεύθυνση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο: ηµοτικού Συµβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ιεύθυνση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο: ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ιεύθυνση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο: ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. Κώδικας 220 01 Άστρος Πληροφορίες : Γεώργιος Ν. Τερζάκης Τηλ.: 27553

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα κανονιστική απόφαση, αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης-ανανέωσης-παράτασης-ανάκλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 5/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Έγκριση Τοπικής Κανονιστικής Διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς κύριο Γιώργο Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων Θέμα: Βελτίωση διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου

της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 1 / 17-01-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ Προς: Περιφέρειες της Χώρας. 1. Δ/νσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 1. Για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), ο ενδιαφερόμενος

Διαβάστε περισσότερα

1.Του Ν. 3526/2007 (ΦΕΚ Α'24) «Παραγ ωγ ή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις»,

1.Του Ν. 3526/2007 (ΦΕΚ Α'24) «Παραγ ωγ ή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις», Έτος 2013 ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β ) Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Μάρτιος 2008 ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Του Πυρόβολου Ηλία, υπαλλήλου του ήµου Χαϊδαρίου Α. Πολλά ηµοτικά και Κοινοτικά Συµβούλια καθυστερούν στην λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 11 ης Μαρτίου 2013.

Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 11 ης Μαρτίου 2013. Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 11 ης Μαρτίου 2013. Στη Μύρινα, σήμερα στις 11 του μήνα Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο καθεστώς έκδοσης των αδειών ίδρυσης και. λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Το νέο καθεστώς έκδοσης των αδειών ίδρυσης και. λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε - ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5 ο /2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Νεστορίου ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3106 9 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Οινόης 6 ΤΚ 190 07 Μαραθώνας Αριθ. Απόφασης 14-2011 Ε.Π.Ζ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013.

Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013. Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013. Στη Μύρινα, σήμερα την 24 η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 5ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 5ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ : 28/06/2012

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ : 28/06/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ : 28/06/2012 ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ «Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον προσδιορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ Α. Ε. Π. I. ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ IΔIΟΚΤΗΣIΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ Α. Ε. Π. I. ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ IΔIΟΚΤΗΣIΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ Α. Ε. Π. I. ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ IΔIΟΚΤΗΣIΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΥ) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ε. Π. I. ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ IΔIΟΚΤΗΣIΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΥ)

Α. Ε. Π. I. ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ IΔIΟΚΤΗΣIΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΥ) UΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ Α. Ε. Π. I. ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ IΔIΟΚΤΗΣIΑΣ U ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΥ) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2496 4 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220 Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

125 / 2015 Κανονισμός χρήσης. κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας

125 / 2015 Κανονισμός χρήσης. κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας 125 / 2015 Κανονισμός χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας Περιεχόμενα Άρθρο 1: Αντικείμενο & Σκοπός... 2 Άρθρο 2: Νομικό πλαίσιο Διάθεση κοινόχρηστων χώρων... 3 Άρθρο 3: Έκταση εφαρμογής Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Ο Δήμος Δράμας στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 γνωστοποιεί σχέδια υποδείγματα: - του Κανονισμού Διαβούλευσης, και

Διαβάστε περισσότερα