ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικών υπολογιστών, πολυμηχανήματος και σαρωτή (σκάνερ)».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικών υπολογιστών, πολυμηχανήματος και σαρωτή (σκάνερ)»."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ - ΥΛΙΚΟΥ Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:8045/8/202-ιε Αθήνα, 06 Νοεμβρίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικών υπολογιστών, πολυμηχανήματος και σαρωτή (σκάνερ)». 1. Σας κάνουμε γνωστό ότι η Διεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών/Κ.Δ.Υ.Α.Δ./ Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ενδιαφέρεται, για την προμήθεια εξήντα πέντε (65) ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενός (1) πολυμηχανήματος και ενός (1) σαρωτή (σκάνερ) για τις ανάγκες της νεοσύστατης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσας αξίας #60.000,00# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και νομίμων κρατήσεων. 2. Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στη διαδικασία της προμήθειας, παρακαλούνται όπως την 13/11/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, προσέλθουν και υποβάλλουν την προσφορά τους στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία θα συνεδριάσει στον 1 ο όροφο του, επί της οδού Μεσογείων 96, κτιρίου της πρώην Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας/Α.Ε.Α. 3. Η διαδικασία της προμήθειας θα διενεργηθεί σύμφωνα με: Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 21 και 21 α του ν.2362/95, Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λπ. (Α.247) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του ν.3871/2010 (Α.141) Περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης καθώς και του ν.3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών κ.λπ.» και του ν. 4270/2014 (Α.143) Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας. β. Του ν.4311/2014 (ΦΕΚ 259/Α ) «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των Προϋπολογισμών ορισμένων Ειδικών Ταμείων και υπηρεσιών για το οικονομικό έτος 2015». γ. Του ν.2286/1995 Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. δ. Του ν.1481/1984 άρθρο 20, «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» όπως ισχύουν ε. Του ν.3613/2007 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2 στ. Του ΠΔ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως τροποποιήθηκαν με το ΠΔ. 178/2014 (Α.281) ζ. Των ΠΔ. 166/2003, Π.Δ. 60/2007, Π.Δ. 394/1996, Π.Δ. 118/2007 και ν.2685/1999 όπως τροποποιήθηκαν συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα, σε συντρέχουσα περίπτωση. η. Του ΠΔ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. θ. Του ΠΔ. 24/2015 (Α.20) από 27/01/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». ι. Του Π.Δ. 113/2010 (Α.194)περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 2. Τις αποφάσεις: α. Τις υπ αριθ. 8045/22/ και 8045/22/ από 12/05/2015 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του ΑΕΑ/ΚΟΤΠ/Δ/.Ο./Τμ. 1ο. με Α.Δ.Α. ΒΧΞΙ465ΦΘΕ-ΩΙΙ και ΩΦΔΕ465ΦΘΕ-ΒΤΓ αντίστοιχα. β. Το υπ αριθ. 8045/8/202-δ από 10/10/2015 Έγγραφο ανακοίνωσης του τόπου και του χρόνου διεξαγωγής της διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης. γ. Το υπ αριθ. 8045/8/202-ε από 13/10/2015 Πρακτικό Δημόσιας Κλήρωσης. δ. Την υπ αριθ. 8045/8/202-στ από Απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Εσωτερικών Λειτουργιών /Α.Ε.Α. που αφορά τη συγκρότηση δύο τριμελών Επιτροπών διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, πολυμηχανήματος και σαρωτή (σκάνερ) καθώς και παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών. ε. Την υπ αριθ. 8045/8/202-ζ από 14/10/2015 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Διακήρυξη) της Διεύθυνσης Εσωτερικών Λειτουργιών/Α.Ε.Α. με Α.Δ.Α. ΩΙΞΗ465ΦΘΕ-ΩΧ0 (ΩΔΡ1465ΦΘΕ-6ΝΟ) και Α.Δ.Α.Μ. 15PROC (15PROC ) στ. Το υπ αριθ. 8045/8/202-θ από 23/10/2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ζ. Την υπ αριθ. 8045/8/202-ι από Απόφαση Ματαίωσης του (ε) σχετικού με Α.Δ.Α. 7ΩΙΚ465ΦΘΕ-ΖΙΤ(ΒΖΓ2465ΦΘΕ-0ΒΡ) του Διευθυντή της Διεύθυνσης Εσωτερικών Λειτουργιών /Α.Ε.Α. η. Την υπ αριθ. 8045/8/202-ια από 26/10/2015 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Διακήρυξη) της Διεύθυνσης Εσωτερικών Λειτουργιών/Α.Ε.Α. με Α.Δ.Α. 6ΛΦ7465ΦΘΕ-5Η7 (Ω2ΝΡ465ΦΘΕ-ΠΥ9) και Α.Δ.Α.Μ. 15PROC (15PROC ) θ. Το υπ αριθ. 8045/8/202-ιγ από 30/10/2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ι. Την υπ αριθ. 8045/8/202-ιδ από Απόφαση Ματαίωσης του (η) σχετικού με Α.Δ.Α. ΩΩΘ5465ΦΘΕ-806 (Ω900465ΦΘΕ-ΑΝΡ) του Διευθυντή της Διεύθυνσης Εσωτερικών Λειτουργιών /Α.Ε.Α. ια.-την παρούσα πρόσκληση και τα επισυναπτόμενα σ αυτή παραρτήματα: Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΕΦ.I <ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ> Β. ΚΕΦ.II<ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ)> ΚΕΦ.III ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Δ. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

3 4. Αντίγραφο της παρούσας με τα συνημμένα σ αυτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τους όρους της προμήθειας παρέχονται από την Υπηρεσία μας, Λ. Μεσογείων 96, 1 ος όροφος, τηλ Πληροφορίες παρέχονται: για τη διαδικασία και τους όρους του διαγωνισμού από την Υπηρεσία μας, Λ. Μεσογείων 96, 1 ος όροφος, αρμόδιο Α/Υ (ΠΛΗΡ.) Δρ. ΣΥΛΛΑΙΟ Γεώργιο και Ανθυπαστυνόμο ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ Γρηγόριο. τηλ: Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ ΑΣΤΥΝ/ΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Πρόκειται για προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού ήτοι: Εξήντα πέντε (65) ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενός (1) πολυμηχανήματος και ενός (1) σαρωτή (σκάνερ) για τις ανάγκες της για τις ανάγκες της νεοσύστατης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού. Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος καλείται σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων όπως εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίησης της Κατακυρωτικής απόφασης προσέλθει στην Υπηρεσία μας για την μεταξύ αυτών υπογραφή της σύμβασης προμήθειας. Κατόπιν τούτου ο προμηθευτής καλείται να παραδώσει τον εξοπλισμό ήτοι: ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Παράρτημα Δ ) Η Προμήθεια πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών προ μετρούμενες από την επόμενη ημερομηνία από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία. ΠΡΟΫΠ/ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ Για την Ομάδα Α: ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και κρατήσεων. Για την Ομάδα Β :15.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και κρατήσεων.

4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ Τακτικός Προϋπολογισμός, ΕΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Κ.Α.Ε «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΟΣΥΣΤΑΘΗΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. (ΑΔΑΜ 15REQ ) ΕΤΟΥΣ 2015» 1713 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΟΣΥΣΤΑΘΗΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. (ΑΔΑΜ 15REQ ) ΕΤΟΥΣ 2015» ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ% ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 5,5706% + 0,1036 %=5,6742% Που αναλύονται ως εξής : (ΤΕΑΠΑΣΑ/Τ.Π.Α.Σ. 2,72%, Μ.Τ.Σ. 2,72%, 2% επί των κρατήσεων για τέλη χαρτοσήμου και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ Ο.Γ.Α), και (ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,10%, 3% επί της κράτησης αυτής για τέλη χαρτοσήμου και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ Ο.Γ.Α) Κατά την πληρωμή των παρεχομένων υπηρεσιών θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/84 φόρος εισοδήματος. [4% επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων μείον των προαναφερόμενων κρατήσεων ]

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική προσφορά και οικονομική προσφορά) υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/2007 στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο). 2. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν κλειστές προσφορές, σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο οι οποίες θα πρέπει να παραδοθούν είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, το αργότερο την ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού /ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Μεσογείων 96, ΑΘΗΝΑ, 1 ος όροφος (κτήριο της πρώην Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας/Α.Ε.Α.). Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 3. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. 4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6 4.1. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (με κεφαλαία γράμματα). β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. γ) Ο αριθμός της διακήρυξης. δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε) Τα στοιχεία του αποστολέα( επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλέφωνου, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου) Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: α). Όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (1 πρωτότυπο και ένα ακριβές αντίγραφο) σε ξεχωριστό, σφραγισμένο υποφάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη <<ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ>>. β). ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (1 πρωτότυπο και ένα ακριβές αντίγραφο) τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο υποφάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λπ.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά θα συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55, κ.ο.κ.). γ) ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινής αποκλεισμού, τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο υποφάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο (1 πρωτότυπο και ένα ακριβές αντίγραφο), με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: α. -Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. β. -Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων

7 οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. γ. -Το πρωτότυπο της Τεχνικής Προσφοράς θα φέρει την ένδειξη <<ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ>> στο εξώφυλλο και στο εσωτερικό κάθε φύλλου, ενώ το αντίγραφο θα φέρει την ένδειξη <<ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ>> μόνο στο εξώφυλλο. δ. -Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους Διαγωνιζόμενους να αναφέρουν σε ξεχωριστό πίνακα τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιάς τους. ε. -Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. στ. -Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση τροποποίηση ή απόκρουση όρων της Προκήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για το διαγωνιζόμενο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινήσεις των Διαγωνιζόμενων πρέπει να δίνονται γραπτά σε χρόνο που θα ορίζει η επιτροπή διαγωνισμού. ζ. -Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις, διαγραφές κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει τη τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. η. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Θ. Τα προσφερόμενα μηχανήματα, θα πρέπει να είναι καινούργια, όχι μεταχειρισμένα ή από ανακατασκευή, ως προς όλα τα μέρη τους και τα τελευταία μοντέλα των αντίστοιχων κατασκευαστικών οίκων στη συγκεκριμένη κατηγορία/ ταχύτητα. ι. Τα προσφερόμενα υλικά, θα πρέπει να είναι καινούργια, όχι μεταχειρισμένα ή από ανακατασκευή, ως προς όλα τα μέρη τους και τα τελευταία μοντέλα των αντίστοιχων κατασκευαστικών οίκων στη συγκεκριμένη κατηγορία/ ταχύτητα.

8 5. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5.1 Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται μόνο σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς ως εξής: Ι. Τιμή (με κρατήσεις) χωρίς Φ.Π.Α. ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α επί τοις % στο οποίο υπάγονται η εν λόγω προμήθεια. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 5.2 Προσφορές που δεν δίνουν την τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5.3 Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος της προσφοράς, ούτε στην περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος αυτής. 5.4 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την Προκήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς με προϋπολογισμό μεγαλύτερο της << Προμήθειας>>. 5.5 Επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις των όρων της Προκήρυξης που θα αναφέρονται στην προσφορά, μπορούν κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού να αποτελέσουν λόγο αποκλεισμού του Διαγωνιζόμενου. Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της Προκήρυξης επιφέρουν τον αποκλεισμό των αντίστοιχων προσφορών. 5.6 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές, με ποινή αποκλεισμού, θεωρούμενες ως αντιπροσφορές. Ο Διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής, αν οι προτάσεις αυτές δεν ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών.

9 5.7 Η προσφερόμενη τιμή της εν λόγο προμήθειας υπόκειται στις κρατήσεις όπως αυτές αναλυτικά αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας καθώς και παρακράτηση φόρου εισοδήματος, όπως αναλυτικά επίσης αναγράφεται σ αυτό. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής, αυτοί δε υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 5.8 Παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να υποβάλουν προσφορά για μέρος μόνο της ζητούμενης ποσότητας. Συγκεκριμένα, ή θα υποβληθεί συνολική προσφορά για όλα τα είδη της Ομάδας Α που προδιαγράφονται στον πίνακα Α του Παραρτήματος Δ μόνο, ή θα υποβληθεί συνολική προσφορά για τα είδη της Ομάδας Β που προδιαγράφονται στον πίνακα Β του Παραρτήματος Δ, ή μπορεί να υποβληθεί και συνολική προσφορά για όλα τα είδη και όλους τους πίνακες. Προσφορές για ορισμένα είδη μιας ομάδας ή ενός πίνακα που θα αγνοεί τα υπόλοιπα είδη της ίδιας ομάδας ή πίνακα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τον ηλεκτρονικό και λοιπό εξοπλισμό με την επιφύλαξη του Άρθρου 10 Παραγράφου 6 του Π.Δ. 118/2007 ως ακολούθως: για την Ομάδα Α εντός 20 ημερολογιακών ημερών από επόμενη ημέρα από την ημέρα την υπογραφή της σύμβασης, και για την Ομάδα Β εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα από υπογραφή της σύμβασης. Η υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες αμέσως μετά το πέρας της αξιολόγησης της προσφοράς. 7. Τόπος Παράδοσης Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν με δαπάνες και μέριμνα του προμηθευτή στην έδρα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού/Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η δε παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής μετά από μακροσκοπικό έλεγχο και κανονικό πρωτόκολλο παραλαβής. Οι διαγωνιζόμενοι θα αναλάβουν την μεταφορά και εγκατάσταση στο δίκτυο όλων των μηχανημάτων, εκτός αν οριστεί διαφορετικά από την Δ/νση Πληροφορικής/.Α.Ε.Α.-όσον αφορά για την εγκατάσταση.

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ( ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ) 1. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 13/11/2015 και ώρα 10:05 π.μ. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 1.2 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού από την Υπηρεσία διενέργειας του Διαγωνισμού. 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1 Για τις προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η Επιτροπή Διαγωνισμού προχωρά στον έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών τους, προκειμένου να διαπιστώσει την πληρότητά τους, καθώς και εάν ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του Αντικειμένου του Έργου. 2.2 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 2 (όπως αυτά ζητούνται από την παρούσα) του Π.Δ. 118/2007 δικαιολογητικά, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας.

11 2.3 Η αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου των δικαιολογητικών αυτών (σταδίου κατακύρωσης), γίνεται από την αρμόδια επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί στη σχετική πρόσκληση. 2.4 Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του σταδίου της κατακύρωσης λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισής τους. Για το χρόνο γνώσης των ως άνω δικαιολογητικών, ο ενδιαφερόμενος θα υπογράφει σε σχετική κατάσταση, που θα τηρεί η αρμόδια προς τούτου Υπηρεσία και θα αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο γνώσης αυτού. 3. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η προσφορά ενός Διαγωνιζόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις : - Έλλειψη οποιουδήποτε από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο. - Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος. - Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση. - Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των παρεχόμενων υλικών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον «η τεχνική προσφορά του» παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Προκήρυξης. - Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. - Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. - Αντιπροσφοράς. - Εναλλακτικής προσφοράς. 4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 4.1 Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της ζητούμενης προμήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

12 α. Το προς προμήθεια είδος. β. Την ποσότητα. γ. Την τιμή. δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό. ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της. στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η ζητούμενη προμήθεια υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με Απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III. ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 1. ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1 Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Προκήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου και θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης και στην εκτέλεση της Σύμβασης, ο προμηθευτής, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού. 1.2 Η Σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Επίσης, επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

13 1.3 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: α. τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. β. τα συμβαλλόμενα μέρη. γ. τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα. δ. την τιμή. ε. τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. στ. τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. ζ. τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. η. τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας βάσει των οποίων θα επιλύονται οι τυχόν διαφορές που ενδεχόμενα προκύψουν. θ. τον τρόπο και χρόνο πληρωμής. 1.4 Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. 2. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τα υλικά μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση Η πληρωμή του αναδόχου, θα γίνει με χρηματικό ένταλμα, για την έκδοση του οποίου απαιτούνται: - Τιμολόγιο. - Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ κατά την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. - Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων του αναδόχου όπου θα αναγράφεται ο αριθμός IBAN και το ονοματεπώνυμό του (σε περίπτωση που είναι συνδικαιούχος να είναι πρώτος στη σειρά) ή πρωτότυπη βεβαίωση της τράπεζας όπου θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αναδόχου και ο αριθμός IBAN συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση από υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου που να βεβαιώνει την τράπεζα και τον αριθμό ΙΒΑΝ του λογαριασμού του καθώς και το επικοινωνίας. -Πρακτικό παραλαβής και καλής εκτέλεσης των εργασιών από την ειδικά για το σκοπό αυτό συγκροτηθείσα Επιτροπή.

14 Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις και ο φόρος εισοδήματος που αναφέρονται στο Παράρτημα Α της παρούσας διακήρυξης Ενστάσεις προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.) Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : - Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα της προμήθειας και στην ποιότητα που περιγράφεται στη σύμβαση. - Παραλήφθηκαν οριστικά τα υλικά. -Οι διαγωνιζόμενοι θα αναλάβουν την μεταφορά και εγκατάσταση στο δίκτυο των δικτυακών ψηφιοποιητών και των υπολογιστών εκτός αν οριστεί διαφορετικά από την Δ/νση Πληροφορικής/.Α.Ε.Α.-όσον αφορά για την εγκατάσταση, θα παραδοθούν με το «κλειδί στο χέρι» έτοιμοι για επιχειρησιακή χρήση δηλ. πλήρως ενοποιημένοι, πλήρως εγκατεστημένοι και προσαρμοσμένοι στις απαιτήσεις των τελικών χρηστών, και θα έχει ολοκληρωθεί η παράδοση όλων των εγχειριδίων χρήστη. - Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. - Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 και έχουν αντικείμενο συναφές με το υπό δημοπράτηση έργο. Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι προμηθευτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής και στοιχεία τεκμηρίωσης της κατάλληλης επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας και εμπειρίας έτσι ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του Φορέα : α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'-75) χωρίς θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: (1) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. (2) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα: (α) Της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ 60/2007. (β) Δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (γ) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, και να προσκομίσουν τις ενημερότητες αυτές,(από όλους τους φορείς ασφάλισής τους). (δ) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. (ε) Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α 101), όπως εκάστοτε ισχύει, και

16 επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων. (στ) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών. β. Υπεύθυνη δήλωση των συμμετεχόντων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει επιβληθεί στον προσφέροντα η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. γ. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον (οι προμηθευτές) συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους. δ. Υπεύθυνη δήλωση των συμμετεχόντων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται από τον κατά νόμο υπεύθυνο της εταιρείας ότι τα προαναφερόμενα προϊόντα καλύπτουν πλήρως τις ζητούμενες προδιαγραφές και ότι είναι καινούργια, όχι μεταχειρισμένα ή από ανακατασκευή, ως προς όλα τα μέρη του και τα τελευταία μοντέλα των αντίστοιχων κατασκευαστικών οίκων στη συγκεκριμένη κατηγορία/ ταχύτητα. Επίσης (οι εταιρείες) πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση ποιότητας των διαδικασιών του ( ISO ) από εγκεκριμένο φορέα της Χώρας μας, να προσκομίσουν αντίγραφα των πιστοποιήσεων αυτών. Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.), ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ'αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.2672/1998 (Α-290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα κατωτέρω δικαιολογητικά: (Δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.)) α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της Χώρας εγκατάστασης του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στην περ. (2) του εδαφ. β της παρ. 1 του ΚΕΦ. Α' του παρόντος παραρτήματος.

17 Ειδικότερα, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της Χώρας εγκατάστασης τους, προσκομίζουν τα μεν νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά για τους διαχειριστές τους, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον Πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), οι δε Συνεταιρισμοί για τον πρόεδρο του Διοικητικού τους Συμβουλίου, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ως άνω αδικήματα. β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία (περί αλλοδαπών). γ. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα του, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 1. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 1 και του άρθρου 8 (για όσα ζητούνται με παρούσα) του π.δ. 118/2007 συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από το διαγωνισμό. 2. Το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι το πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, υπογεγραμμένο ταυτόχρονα με το πρωτότυπο από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. 3. Τα λοιπά δικαιολογητικά της κατακύρωσης υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου ή υποβολή τους σε πρωτότυπη μορφή. 4. Δεν απαιτείται επικύρωση αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου αν τούτο συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων (άρθρο 11 παρ. 2 & 3 του ν.2690/1999

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ομάδα Α Πίνακας Α : Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (τεμ. 65) Προϋπολογισμός: ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και κρατήσεων. 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Μicro ή Midi Tower ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Κουτί (Case) Υποδοχές Εμπρόσθιου Μέρους (Front Panel) USB2.0 ή 3.0 ή συνδυασμός αυτών 2 Ισχύς 450W Συνδέσεις: 20+4 Pin 1 (Μητρική Κάρτα) Τροφοδοτικό 4+4 Pin 1(Μητρική Κάρτα) PCI-e 6+2 Pin 1 (Κάρτα Γραφικών) SATA 4(Περιφερειακές Συσκευές)

19 Ενσωματωμένη Κάρτα Ήχου Μητρική Κάρτα Ενσωματωμένη Κάρτα Γραφικών (Onboard) Ενσωματωμένη Κάρτα Δικτύου (Ethernet) Αριθμός θέσεων μνημών RAM: Υποστηριζόμενος τύπος μνημών RAΜ: Υποστηριζόμενη συχνότητα μνημών RAM: Έξοδος VGA 1 και Έξοδος DVI 1 10/100/1000 Mbps 4 DDR Mhz Εσωτερικές Υποδοχές: SATAIII 4 PCIExpressx 16 1 PCI 2 USB 2.0 ή 3.0 ή συνδυασμός αυτών 4 Αριθμός πυρήνων: 2 Επεξεργαστής Συχνότητα Επεξεργαστή: 3.50 GHz Cache Επεξεργαστή: 4 MB Μέγεθος Μνήμης: 4 GB Μνήμη Τύπος Μνήμης: DDR3 Συχνότητα Μνήμης: 1600 MHz Αριθμός Σκληρών Δίσκων: 1 Σκληρός Δίσκος (HDD) Χωρητικότητα: 500 GB Τρόπος Σύνδεσης: SATA ΙΙΙ Οπτικά/Μαγνητικά Μέσα Οπτικό Μέσο: DVD+/-RW Εγγύηση Να αναφερθεί 2. ΠΟΝΤΙΚΙΑ (MOUSE) Γενικά χαρακτηριστικά Οπτικό Ενσύρματο

20 3. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ POL Γενικά χαρακτηριστικά Λογισμικό Εγγύηση Τύπου QWERTY με αριθμό πλήκτρων 101, με χαραγμένους τους Ελληνικούς χαρακτήρες Ενσωματωμένο smart card reader/writer Η σύνδεση του πληκτρολογίου με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή θα γίνεται απαραίτητα μέσω USB θύρας. Μονάδα ανάγνωσης/εγγραφής smartcard (smartcardreader/writer) η οποία θα έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά: Δυνατότητα λειτουργίας σε λειτουργικό σύστημα που να παρέχει γραφικό περιβάλλον εργασίας με ταυτόχρονη παροχή των αντίστοιχων οδηγών (drivers). Να προσφερθούν οδηγοί (drivers) τουλάχιστον για WindowsXP και για το προσφερόμενο λειτουργικό σύστημα. Συμβατότητα με RSA Keon Certification Authority καιnet ID Λογισμικό SmartCardsRSA και NetID για σύνδεση στο πληροφοριακό σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας PoliceOnLine. Να αναφερθούν όλα τα λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζονται. Υποστήριξη Smart Card 16KB. Υποστήριξη Smart Card 32KB. Υποστήριξη Smart Card 64KB. Υποστήριξη καρτών συμβατών κατά ISO /2/3/4. Δυνατότητα αναβάθμισης του firmware. Ενδειξη λειτουργίας μέσω LED. Δυνατότητα αποθήκευσης/ ανάκτησης και άλλων πληροφοριών στο Smart Card. Microsoft Windows 7 64bit Εγγύηση: 2 έτη 4. Οθόνες ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

21 Να αναφερθεί μοντέλο και κατασκευαστής Να αναφερθεί η γωνία θέασης Ύπαρξη ενσωματωμένων ηχείων ή προσφορά πρόσθετων διασυνδεδεμένων στην οθόνη ΝΑΙ Γενικά χαρακτηριστικά Συμβατότητα Plug & Play: Mac OS X, srgb, Windows 7, Windows 8 Μέγεθος: 22 Τύπος Οθόνης: 22 Χρόνος απόκρισης: 5ms Αναλογία: 16:9 Ανάλυση: 1366 x 60Hz Είσοδοι: VGA και DVI Εγγύηση Εγγύηση: 2 έτη 5. ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Ομάδα Β ΠΙΝΑΚΑΣ Β : ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (τεμ1) και σαρωτής (σκάνερ) (τεμ1) Προϋπολογισμός: ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και κρατήσεων ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

22 Γενικά χαρακτηριστικά Τεχνολογία Εκτύπωσης : Λειτουργίες All-in-One Colour All-in-One Τυπική χωρητικότητα εισόδου: Τυπική Χωρητικότητα Εξόδου Μέγιστη Χωρητικότητα Εξόδου Μηνιαίος κύκλος εργασιών: Μνήμη Σκληρός Δίσκος (HDD) Laser Fax, Scan Όχι φύλλα 500 φύλλα φύλλα σελίδες 256 ΜΒ 80 GB Βασικές Γλώσσες Εκτυπωτή PCL 6 Emulation, PPDS, PostScript 3 Emulation, PDF 1.5 Ταχύτητα Επεξεργαστή 625 MHz Εκτυπωτής Σαρωτής Αντιγραφικό Εγγύηση Toner Επίπεδο Θορύβου Εκτύπωσης Συνδεσιμότητα (θύρες): Τύπος Εκτύπωσης: Μέγιστη Περιοχή Εκτύπωσης Ταχύτητα Εκτύπωσης (Ασπρόμαυρης,Α4): Έξοδος Πρώτης Σελίδας (Ασπρόμαυρης,Α4): Ανάλυση Εκτύπωσης: Εκτύπωση Διπλής Όψης Ανάλυση Σαρωτή: Ταχύτητας Σάρωσης ADF Χωρητικότητα ADF Σάρωση Διπλής Όψης Αντιγραφή Διπλής Όψης Εγγύηση: Επιπλέον Toner 32 DB USB 2.0, Ethernet, Parallel Ασπρόμαυρη Α4 (210 Χ 297 mm) 55 ppm 5 sec 1200 x 1200 DPI Αυτόματη 600 x 600 DPI 55 spm ΝΑΙ 70 φύλλα Αυτόματη Αυτόματη 1 Έτη 2 Τεμάχια

23 1. Scanner ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Γενικά Χαρακτηριστικά Τύπος Σαρωτή: Αυτόματος / Επίπεδος Αυτόματος Τροφοδότης: 50 φύλλα Σάρωση Διπλής Όψης: ΝΑΙ Ανάλυση: 2400 Χ 2400 dpi OCR: NAI Τεχνικά Χαρακτηρικά Ελληνικό OCR: NAI Συνδεσιμότητα: USB 2.0 Υποστηριζόμενα O.S.: Mac OS 10.2 ή μεταγενέστερο / Windows 8 32 Bit / Windows 8 64 Bit / Windows Vista / Windows 7 32 Bit / Windows 7 64 Bit / Windows XP / Εγγύηση Εγγύηση: 1 Έτη

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Αριθμός : Ποσό: Είδος: Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός. Προμηθευτής : Στην Αθήνα σήμερα την του μηνός του έτους ημέρα της εβδομάδος και ώρα στα γραφεία της Διεύθυνσης Εσωτερικών Λειτουργιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Πρώην Υ.Δ.Τ. & Π.τ.Π), οδός Π. Κανελλοπούλου 4, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: α) Το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο με βάση τις κείμενες διατάξεις από τον.. που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία «Αναθέτουσα αρχή» και β) Η επιχείρηση (πλήρης επωνυμία και δ.τ. εάν υπάρχει),που εδρεύει (πλήρης δ/νση, τηλ. και fax), νομίμως εκπροσωπούμενη από (πλήρη στοιχεία), που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία «προμηθευτής», συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα: Με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε την, με βάση την υπ αριθ.. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Εσωτερικών Λειτουργιών /ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., κατακυρώθηκε ύστερα απ την υπ αριθ..από. Απόφαση του., η προμήθεια, με αγορά, του είδους που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης στο όνομα του προαναφερόμενου προμηθευτή.

25 Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει την προμήθεια των εν λόγο ειδών στο δεύτερο συμβαλλόμενο «προμηθευτή», ο οποίος αναλαμβάνει αυτή με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες που αποδέχεται ανεπιφύλακτα. ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο σύμβασης Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια με αγορά των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης, συνολικής αξίας ευρώ #,..# (ολογράφως και αριθμητικώς), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και Φ.Π.Α. 23%. ΑΡΘΡΟ 2 Στοιχεία των προς προμήθεια ειδών 1.Τα είδη της προμήθειας, η ποσότητα και η τιμή ορίζονται ως κατωτέρω: ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΤΕΜ) (ΕΥΡΩ) (ΕΥΡΩ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (συνολική καθαρή αξία) ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 23% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α. 2.Η τιμή μονάδας των υπό προμήθεια ειδών περιλαμβάνουν την αξία των ανωτέρω, τα έξοδα μεταφοράς τους, τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση αυτών ελεύθερα με μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή στον προβλεπόμενο από την παρούσα σύμβαση τόπο. 3.Η τιμή μονάδας θα παραμείνει σταθερή σε όλη την διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία. ΆΡΘΡΟ 3 Χρόνος και τόπος παράδοσης ειδών

26 1.Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν, εγκατεστημένα και σε πλήρη λειτουργία,για όσα από αυτά προβλέπονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις της υπηρεσίας μας, ως ακολούθως: για τα είδη της Ομάδας Α του Παραρτήματος Δ εντός. (ολογράφως και αριθμητικά) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, και για τα είδη της Ομάδας Β του Παραρτήματος Δ εντός (ολογράφως και αριθμητικά) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 2.Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 του π.δ. 118/2007, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων από το άρθρο 32 του π.δ.118/2007 κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση. Μετά την λήξη της παράτασης θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου. ΑΡΘΡΟ 4 Τεχνικές προδιαγραφές Τα προς προμήθεια είδη που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσης σύμβασης θα είναι καινούργια και σύμφωνα με τη σχετική τεχνική προδιαγραφή, σε συνδυασμό με την υπ αριθ...από προσφορά του προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 5 Παραλαβή ειδών 1. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής θα γίνει, εντός του προβλεπομένου από την σχετική διακήρυξη χρόνου (αναγράφεται ο χρόνος) από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης αυτών, από Επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Δ/ντη της Διεύθυνσης Εσωτερικών Λειτουργιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Πρώην Υ.Δ.Τ. & Π.τ.Π.). 2. Κατά την παραλαβή των ειδών θα διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι, από τη σχετική προδιαγραφή έλεγχοι. 3. Ως προς τις λοιπές λεπτομέρειες του χρόνου παραλαβής των ειδών ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 118/2007. ` 4. Ο δικτυακός ψηφιοποιητής (πολυμηχάνημα) και οι υπολογιστές θα παραδοθούν με το «κλειδί στο χέρι» έτοιμοι για επιχειρησιακή χρήση δηλ. πλήρως ενοποιημένοι (με πιστοποίηση), πλήρως εγκατεστημένοι και προσαρμοσμένοι στις απαιτήσεις των τελικών χρηστών, και θα έχει ολοκληρωθεί η παράδοση όλων των εγχειριδίων χρήστη. Στην περίπτωση που τα φωτοαντιγραφικά δεν παραδοθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα υπάρχει απομείωση του συμβατικού τιμήματος κατά 15%. ΑΡΘΡΟ 6 Τρόπος και χρόνος πληρωμής

27 1. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας των υλικών στον προμηθευτή, θα γίνει, στον προβλεπόμενο απ τη σχετική διακήρυξη χρόνο, με ένα από τους αναφερόμενους σε αυτή (διακήρυξη) τρόπους, σε συνδυασμό με την προσφορά του Προμηθευτή, όπως αυτή έγινε αποδεκτή. 2. Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή θα γίνει με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου, αφού πρώτα ο τελευταίος έχει προσκομίσει φ/φο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τραπέζης με τον ΙΒΑΝ και το ΒΙC Τράπεζας στην οποία διαθέτει λογαριασμό (ως πρώτος δικαιούχος) ή βεβαίωση της τράπεζας στην οποία να αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι κρατήσεις και ο φόρος εισοδήματος που αναφέρονται στο Αρθρο 7 της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 7 Κρατήσεις-Φόρος εισοδήματος 1. Η παρούσα προμήθεια υπόκειται σε συνολικές κρατήσεις 5,5706% + 0,1036 %=5,6742% που αναλύονται ως εξής :(ΤΕΑΠΑΣΑ/Τ.Π.Α.Σ. 2,72%, Μ.Τ.Σ. 2,72%, 2% επί των κρατήσεων για τέλη χαρτοσήμου και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ Ο.Γ.Α), και (ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,10%, 3% επί της κράτησης αυτής για τέλη χαρτοσήμου και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ Ο.Γ.Α). 2. Κατά το χρόνο της καταβολής (πληρωμή) της αξίας των συμβατικών ειδών θα παρακρατηθεί, ο φόρος εισοδήματος, ήτοι 4% επί της καθαρής αξίας των αγαθών. ΑΡΘΡΟ 8 Λοιποί όροι Για τους λοιπούς μη κατονομαζόμενους στην παρούσα σύμβαση όρους, ισχύουν τα αναφερόμενα στη σχετική με την παρούσα προμήθεια διακήρυξη και την τεχνική προδιαγραφή, σε συνδυασμό με την υπ αριθ..από..προσφορά του Προμηθευτή. Ο ανάδοχος θα πρέπει να βεβαιώνει την αναθέτουσα αρχή ότι δεν θα εκχωρήσει την παρούσα ή δεν έχει εκχωρήσει αυτή σε κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. ΑΡΘΡΟ 9 Επίλυση διαφορών Διατάξεις 1.Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια Αθηνών. 2.Για όλα τα λοιπά θέματα αναφορικά με την προμήθεια, η οποία πραγματοποιείται με τη σύμβαση αυτή, ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του ν.2286/1995(α -19), του ν.2362/1995(α -247), και του π.δ.118/2007(α -150), όπου αυτές δεν μεταβάλλονται από τους όρους της διακήρυξης και ο Προμηθευτής έλαβε γνώση και δέχτηκε ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ αριθ.01/2010 Διακήρυξης της Υπηρεσίας Διαχείρισης

28 Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων /Υ.Π.τ.Π. και της προσφοράς του (Προμηθευτή). -Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφτηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα σε απλά φύλλα χάρτου, τα οποία χαρτοσημάνθηκαν και η χαρτοσήμανσή τους βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. -Από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης, ένα κατατέθηκε στην Διεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και το άλλο δόθηκε στον Προμηθευτή δια του νομίμου εκπροσώπου του που δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Ελληνικό Δημόσιο Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο Προμηθευτής και γι αυτόν ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/Α.Ε.Α. Σημείωση: Τα αναφερόμενα στο παρόν υπόδειγμα συμβάσεως στοιχεία της προμήθειας είναι τα ελάχιστα και αυτά είναι δυνατόν να συμπληρωθούν ή τροποποιηθούν κατά το στάδιο υπογραφής της σχετικής σύμβασης, καθόσον αυτό θα εξαρτηθεί και από την σχετική προσφορά του μειοδότη σε συνδυασμό με τη σχετική τεχνική προδιαγραφή.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ @ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΔΑΜ: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Τ.Δ.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Του Ν.1481/1984 (Α - 152) Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας», όπως ισχύουν.

1.1. Του Ν.1481/1984 (Α - 152) Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας», όπως ισχύουν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 29/10/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 60694/22986 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.:210 35 36 825, FAX:210 35 37 814 -- 18.12.2009 18.12.2009

ΤΗΛ.:210 35 36 825, FAX:210 35 37 814 -- 18.12.2009 18.12.2009 1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ/ΣΗΣ ΑΕΡ/ΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡ.ΕΣΩΤ.ΛΕΙTΟΥΡΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

30.6.2014 4.7.2014 4.7.2014

30.6.2014 4.7.2014 4.7.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου 4 101 77 ΑΘΗΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΣ :Π. ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ. Κ.: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002590984 2015-02-20

15PROC002590984 2015-02-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα 20 /02/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003056072 2015-09-16

15PROC003056072 2015-09-16 15PROC003056072 2015-09-16 Κεντρική Υπηρεσία / Τμήμα Διαχείρισης & Εφαρμογής Προγραμμάτων, Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα Πληροφορίες: Βασιλική Κακοσίμου Τ. 2106988602 / F. 2106988586, e-mail: v.kakosimou@asylo.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12- 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ. 62059 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Διακήρυξης: 14 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14PROC001817524

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002798913 2015-05-25

15PROC002798913 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 25/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 48981/20028 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003044990 2015-09-14

15PROC003044990 2015-09-14 Λ.Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Κασάπης Γεώργιος E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αθήνα 10/ 09/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΜΟΥ «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» «Αναρτητέα στο Μητρώο» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002872150 2015-06-25

15PROC002872150 2015-06-25 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2015 Αθήνα 25 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX:

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 30/07/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 72306/29415/04-08-2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα,

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» «Αναρτητέα στο µητρώο» Α Α: ΩΓ4Λ465ΦΘΕ-Κ1Ι Α ΑΜ: 15PROC002572740 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝ. /ΝΣΗ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ Ι Ε ΥΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Νικήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002505651 2014-12-24

14PROC002505651 2014-12-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ( Δ21) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα