ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. /νση: ιονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: Αρ. Μελέτης: 1/2015 Τίτλος Μελέτης - Προμήθειας: Κηφισιά, 26/10/2015 Αρ. Πρωτ.: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (S/W και H/W)» CPV: (Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ / συσκευές τηλεομοιοτυπίας) Προϋπ/σμός (χωρίς Φ.Π.Α.): ,03 Προϋπ/σμός (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.): ,63 Τρόπος Εκτέλεσης: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 15PROC ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.) 11389/ (ΦΕΚ 185Β / ) (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και ειδικότερα του άρθρου 23 παρ. 4 & 5 (σχετικά με τους πρόχειρους διαγωνισμούς) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19Α / ). και ειδικότερα του άρθρου 2 παρ. 12 εδάφιο γ (σχετικά με τους πρόχειρους διαγωνισμούς), Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α / ) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α / ) Τις διατάξεις της υπ' αριθ /739/ απόφασης Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291 Β / ), με την οποία τροποποιήθηκαν τα χρηματικά ποσά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που είχαν ορισθεί στο Ν. 2362/95 (άρθρο 83 παρ. 1), Τις διατάξεις του άρθρου 157 «εγγυήσεις» του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α / ) Τις ανάγκες του ήμου Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ήμου έτους 2015 στον οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση ύψους ,00 υπό Κ.Α για «Προμήθεια αναλωσίμων μηχ/κού δικτύου ιοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών (SW & HW)» Την υπ αριθμ. 1/2015 μελέτη της /νσης Προγραμματισμού Μηχανογράφησης, Οργάνωσης και Πληροφορικής του ήμου Την υπ αριθμ. 918/2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, Την υπ αριθμ. 568/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διετέθη η απαιτούμενη πίστωση για αυτήν, Την υπ αριθμ. 1462/2015 Απόφαση ημάρχου με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ αρ. 1/2015 μελέτης της ιεύθυνσης Προγραμματισμού, Μηχανογράφησης, Οργάνωσης και Πληροφορικής του ήμου και η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την κατωτέρω προμήθεια, προκηρύσσει διαγωνισμό, για την προμήθεια αναλωσίμων μηχ/κού δικτύου ιοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών (SW & HW), για την κάλυψη των αναγκών του ενιαίου ήμου Κηφισιάς (Κηφισιά, Ν. Ερυθραία, Εκάλη), όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ αριθμ. 1/2015 μελέτη της /νσης Προγραμματισμού Μηχανογράφησης, Οργάνωσης και Πληροφορικής. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από το Τμήμα Προμηθειών του ήμου Κηφισιάς και η επιλογή του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Σελίδα 1 από 34

2 Η προμήθεια θα διενεργηθεί, σύμφωνα με το αρθ. 23 παρ. 4 & 5 του ΕΚΠΟΤΑ, με τους ακόλουθους όρους: ΑΡΘΡΟ 1 ο Συμβατικά στοιχεία Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: α) Η παρούσα διακήρυξη, β) Η υπ αριθμ. 1/2015 μελέτη της ιεύθυνσης Προγραμματισμού, Μηχανογράφησης, Οργάνωσης και Πληροφορικής του ήμου, με τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικό τιμολόγιο και ενδεικτικό προϋπολογισμό, γ) Η προσφορά του μειοδότη (τεχνική και οικονομική). ΑΡΘΡΟ 2 ο Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση προμήθειας Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων οχτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (49.855,63 ) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%), θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του ήμου και θα καλυφθεί από την με Κ.Α εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού του ήμου Κηφισιάς του έτους ΑΡΘΡΟ 3 ο Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο ημαρχείο Κηφισιάς (οδός ιονύσου 24 & Μυρσίνης 2), ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης, στις 05/11/2015 ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών). Η επιτροπή αξιολόγησης θα είναι αυτή που συστάθηκε με την υπ αριθμ. 372/2015 απόφαση του ημοτικού Συμβουλίου ΑΡΘΡΟ 4 ο Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της μελέτης στο Τμήμα Προμηθειών του ήμου Κηφισιάς (τηλ και ), όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί για 5 τουλάχιστον ημέρες πριν την διενέργειά του (αρθ.23 παρ.5 του ΕΚΠΟΤΑ), άπαξ σε δύο τοπικές εφημερίδες ημερήσιες ή εβδομαδιαίες και θα αναρτηθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του ημοτικού Μεγάρου. Το σύνολο των τευχών του παρόντος διαγωνισμού θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜ ΗΣ και στην ιστοσελίδα του ήμου Κηφισιάς Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού αρχικού και ενδεχόμενα του επαναληπτικού βαρύνουν τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 5 ο Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 05/11/2015 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015 και ώρα από 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. (στο ημαρχείο Κηφισιάς δ/νση ιονύσου 24 & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Ισόγειο Αίθουσα Συνεδριάσεων). Επίσης δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή δι άλλου τρόπου μέχρι και της προηγούμενης του διαγωνισμού εργασίμου ημέρας (προς το Τμήμα Προμηθειών του ήμου Κηφισιάς, με την ένδειξη: «υπόψη αρμοδίας του διαγωνισμού Επιτροπής»). Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 6 ο εκτοί στον διαγωνισμό 6.1 Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλα τα αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας, που να μπορούν, γενικά, να ανταποκριθούν πλήρως στη ζητούμενη προμήθεια. 6.2 Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία εταιρεία, ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό. ΑΡΘΡΟ 7 ο - Σύνταξη και υποβολή προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο (άρθρο 12 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δε γίνονται δεκτές. Σελίδα 2 από 34

3 Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ευκρινώς: α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. β) Το αντικείμενο της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (S/W & H/W)» γ) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας/φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό: «προς το ΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ- /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε) Τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντα. Μέσα στον κυρίως (εξωτερικό) φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 1) Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (βλ. άρθρο 8), καθώς και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Η Τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα αναφερόμενα στην ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ της υπ αρ. 1/2015 Μελέτης. 2) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται μέσα σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, που θα φέρει με κεφαλαία γράμματα την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" και θα περιλαμβάνει: α) αριθμητικώς και ολογράφως, την προσφερόμενη τιμή μονάδος, β) το ποσοστό Φ.Π.Α., γ) τη δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) για τις ποσότητες που αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της υπ αριθμ. 1/2015 μελέτης και δ) την προκύπτουσα συνολική δαπάνη (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΑΡΘΡΟ 8 ο Προσόντα και ικαιολογητικά συμμετοχής στο ιαγωνισμό Οι συμμετέχοντες οφείλουν γενικά να αποδεικνύουν στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια την φερεγγυότητά τους, την επαγγελματική τους αξιοπιστία και τις τεχνικές τους δυνατότητες. 8.1 Ειδικότερα, κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού, σε δύο (2) αντίγραφα (1 πρωτότυπο και 1 φωτοαντίγραφο) τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής: (1) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τόσο από τον ασφαλιστικό φορέα του ιδίου του συμμετέχοντος, όσο και από το ΙΚΑ (για τους τυχόν εργαζόμενους της επιχείρησης), καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, κατά την ημέρα του διαγωνισμού. (2) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο) από το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. (3) Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από την αρμόδια.ο.υ. και ανοίγματος βιβλίων απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών. (4) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης και των σχετικών με αυτή τεχνικών προδιαγραφών, διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ποιους όρους δεν αποδέχεται. Η τελευταία αυτή δήλωση (μη αποδοχής όρου ή όρων) δεν δεσμεύει σε τίποτε την αναθέτουσα αρχή. (5) Υπεύθυνη ήλωση του διαγωνιζόμενου για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, ο ελάχιστος χρόνος της οποίας καθορίζεται στο άρθρο 11 της παρούσας (6) Επίσης εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους οφείλουν να υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο 8.2 Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, κάθε συμμετέχων οφείλει να προσκομίσει, επί ποινή αποκλεισμού και τα ακόλουθα: (7) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι η προσφορά του δεν έχει καμία απόκλιση από τις προδιαγραφές της υπ αριθμ. 1/2015 μελέτης (βλ. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων). Σε περίπτωση που υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις θα πρέπει να αναφέρει ακριβώς ποιες είναι αυτές, ώστε να αξιολογηθούν από την Επιτροπή ιαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 9 ο Προδιαγραφές προσφορών Α) Εφόσον τα έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά της προσφοράς δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά. Β) ε θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευομένων ειδών. Γι αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν όλα τα είδη και στις ποσότητες που ορίζονται από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Σελίδα 3 από 34

4 Γ) Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις, αλλά πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και μονογραμμένες από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών ) Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια και συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα.ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα, εκτός από τα επισυναπτόμενα φυλλάδια της εταιρείας. Ε) Σύμφωνα με το Ν.4250/2014, δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων. Ειδικότερα, για τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες ή τους φορείς του ημοσίου, που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, οι ενδιαφερόμενοι αρκεί να προσκομίσουν ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της παρ. 2 του Άρθρου 1 του Ν 4250/2014, Στ) Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης και ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους αυτής εκτός εάν ρητά αναφέρει στην προσφορά του τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχεται, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρων της διακήρυξης. Η υποβολή της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης. Ζ) Προκειμένου για ενώσεις προμηθευτών, η προσφορά θα υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές της ένωσης, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. ΑΡΘΡΟ 10 Ο Τιμές προσφορών Προδιαγραφές οικονομικών προσφορών - Επιβαρύνσεις μειοδοτών (φόροι- τέλη κρατήσεις ) 1) Γενικά, οι προσφερόμενες τιμές θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή με ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 2) Η τιμή κάθε προϊόντος θα δίδεται σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 7, με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται εύκολα συγκρίσιμη. 3) Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδος και τη συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδος 4) Οι τιμές προσφοράς θα παραμείνουν σταθερές ως την ολοκλήρωση της προμήθειας. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5) Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη.οικονομική προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6) Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισμού, θα απορρίπτονται ως ασύμφορες. 7) Στη συνολική τιμή κάθε προσφοράς, περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και παράδοση των υλικών στα σημεία που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του ήμου Κηφισιάς. Περιλαμβάνονται επίσης τα γενικά και επισφαλή έξοδα του αναδόχου, το όφελος του, καθώς και τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων 8) Οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων στην προσφορά τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση ΑΡΘΡΟ 11 ο Ισχύς προσφορών Η ισχύς των προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από το φορέα, πριν από την λήξη της. ΑΡΘΡΟ 12 ο Παραλαβή Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των προσφορών (με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή) και ανακοίνωση τιμών Σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20 του ΕΚΠΟΤΑ. ΑΡΘΡΟ 13 Ο Αξιολόγηση των προσφορών (με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή) Ανακήρυξη μειοδότη Σελίδα 4 από 34

5 1) Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και ο οποίος θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή μονάδος ή τη χαμηλότερη συνολικά τιμή. 2) Ισότιμες θεωρούνται οι οικονομικές προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς προσφερόμενη τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Σε αυτή την περίπτωση, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των διαγωνιζομένων ΑΡΘΡΟ 14 ο Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ. ΆΡΘΡΟ 15 ο Έγκριση Αποτελέσματος / Ανακοίνωση κατακύρωσης / Υπογραφή σύμβασης Α. Για την έγκριση αποτελέσματος αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010( Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 289/2014 ), μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου. Β. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Γ. Ο προμηθευτής στον οποίο κατοχυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης να προσέλθει στο ήμο Κηφισιάς για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. Εάν o προμηθευτής δεν προσέλθει μέσα σ αυτή την προθεσμία για την υπογραφή της σύμβασης, ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι αυτόν οι προβλεπόμενες από τον ΕΚΠΟΤΑ κυρώσεις.. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού από τον ήμαρχο και τον ανάδοχο της προμήθειας ΑΡΘΡΟ 16 ο Σύμβαση Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Συντάσσεται με βάση τους όρους της παρούσας ιακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από τον ήμο. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται, για το ήμο Κηφισιάς, από το ήμαρχο. Το αντικείμενο της σύμβασης θα παραμείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων αξιολόγησης (άρθρο 25, παρ. 4 του ΕΚΠΟΤΑ). Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού. ΆΡΘΡΟ 17 ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 157 του Ν.4281/2014 & άρθρο 26 παρ. 2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) Α. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται, προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5 % επί της εκάστοτε συμβατικής αξίας (χωρίς τον Φ.Π.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.4281/2014. Β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (2 μήνες πλέον της λήξης της σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 2δ. του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ). ΆΡΘΡΟ 18 ο Χρόνος & Τόπος παράδοσης υλικών / Ποινικές ρήτρες 1. Η προμήθεια θα εκτελεστεί τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν ή θα προκύψουν στο ήμο και κατόπιν παραγγελιών της αρμόδιας Υπηρεσίας 2. Η παράδοση/παραλαβή των προς προμήθεια υλικών θα γίνει στο χώρο ή / και στα σημεία που θα ορίσει η αρμόδια υπηρεσία του ήμου ( ιεύθυνση Προγραμματισμού, Μηχανογράφησης, Οργάνωσης και Πληροφορικής). 3. Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει τα είδη ή σε περίπτωση που παρατηρηθούν καθυστερήσεις στις παραδόσεις των ειδών, ο ήμος έχει το δικαίωμα να επιβάλλει τις από το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις (όπως π.χ. να διαλύσει τη σύμβαση), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 4. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για το ήμο και την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, παράδοση των προς Σελίδα 5 από 34

6 προμήθεια ειδών. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης, μεταφοράς και παράδοσης των ειδών στον υποδεικνυόμενο χώρο και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητα του στα είδη και μέχρι την παράδοση αυτών. ΆΡΘΡΟ 19 ο Παραλαβή υλικών / Πλημμελής εκτέλεση Α) Η παραλαβή αναλωσίμων μηχ/κού δικτύου ιοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών (S/W KAI H/W) για την κάλυψη των αναγκών του ενιαίου ήμου Κηφισιάς (Κηφισιά, Ν. Ερυθραία, Εκάλη) θα γίνει από αρμόδια τριμελή Επιτροπή παραλαβής, η οποία έχει οριστεί από το ημοτικό Συμβούλιο και θα πραγματοποιήσει ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των υλικών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Η επιτροπή θα συνεπικουρείται από τη ιεύθυνση Προγραμματισμού, Μηχανογράφησης, Οργάνωσης και Πληροφορικής η οποία θα ελέγξει τη συμβατότητα, την ποιότητα και τη διάρκεια τους για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα ημερών και θα προσκομίσει σχετική βεβαίωση. Β) Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί εγκαίρως την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά. Γ) Εάν κατά την παραλαβή των προς προμήθεια υλικών, διαπιστωθεί ότι αυτά παρουσιάζουν απόκλιση από τις συμβατικές προδιαγραφές, ή εμφανίζουν ποιοτικά ελαττώματα, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη των παραλαμβανομένων υλικών και την άμεση αντικατάσταση τους. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω προτάσεις της επιτροπής εντός της οριζόμενης από της ίδιας προθεσμίας, ο ήμος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντά του τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. ΆΡΘΡΟ 20 ο Τρόπος πληρωμής Καθόσον η παράδοση των υλικών θα είναι τμηματική, η πληρωμή της αξίας τους θα γίνεται επίσης τμηματικά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ, με προσκόμιση και ενταλματοποίηση του τιμολογίου και σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμοδία Επιτροπή, μετά από κάθε τμηματική παράδοση. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής θα ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ ήμου και προμηθευτή θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ΕΚΠΟΤΑ ΆΡΘΡΟ 21 ο Φόροι / Τέλη / Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ήμο Κηφισιάς. ΑΡΘΡΟ 22 ο ιαφορές διακήρυξης νόμων Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Επίσης, όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει ο ΕΚΠΟΤΑ. Τούτο ισχύει και σε περίπτωση που κάποιες διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες με τον ΕΚΠΟΤΑ ΑΡΘΡΟ 23 ο Λοιποί όροι 1) Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης αποτελούν οι Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ αριθμ. 1/2015 μελέτης της ιεύθυνσης Προγραμματισμού, Μηχανογράφησης, Οργάνωσης και Πληροφορικής του ήμου μας. 2) Ο ήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 3) Ο ήμος διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον παρόντα διαγωνισμό οποτεδήποτε κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζημίως δι αυτόν. 4) Κατά την εκτέλεση της προμήθειας, ο ήμος διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ποσότητες των ειδών που αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της υπ αριθμ. 1/2015 μελέτης, κατά τρόπον ώστε να εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες του, με την προϋπόθεση το συνολικό κόστος των ειδών που τελικά θα παραγγελθούν να μην υπερβεί το ποσό του συμβατικού προϋπολογισμού. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Γιώργος Θ. Θωμάκος Σελίδα 6 από 34

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΚΤΥΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (SW&HW) ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. CPV: Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ / συσκευές τηλεομοιοτυπίας Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Αυτή η μελέτη συντάσσεται για τις δαπάνες Προμήθειας Αναλωσίμων Μηχ/κού ικτύου ιοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών (S/W KAI H/W) για την κάλυψη των αναγκών του ενιαίου ήμου Κηφισιάς (Κηφισιά, Ν. Ερυθραία, Εκάλη). Η δαπάνη προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων οχτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (49.855,63 ) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) και θα καλυφθεί από το με Κ.Α κεφάλαιο του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 του ήμου Κηφισιάς. Οι τιμές μονάδος των ειδών διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε η υπηρεσία μας στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχα είδη. Οι τιμές μονάδος του συμβατικού τιμολογίου θα διατηρηθούν σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος της προμήθειας και δεν επιτρέπεται καμιά αναθεώρηση, για οποιαδήποτε αιτία. Η επιλογή του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά. O Συντάξας Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΠΕ / ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ / Β ΜΑΡΙΑ ΛΑ ΑΚΗ ΠΕ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / Β Σελίδα 7 από 34

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΚΤΥΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (SW&HW) ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. CPV: Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ / συσκευές τηλεομοιοτυπίας Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Α/Α Τύπος Εκτυπωτή Κωδικός Τύπος Περιγραφή Ποσότητα Τιμή Σύνολο Μελανιού 1 LASERJET 1010 LASERJET 1018 Q2612A TONER 12 39,02 468,24 LASE 2 EPL 5900 S TONER 4 53,66 214,64 3 LASERJET P1102D LASERJET CE285A TONER 10 39,84 398,40 P1102W 4 LASERJET 2200DND LASERJET 96A C4096A TONER 4 46,00 184, M 5 LASERJET A Q5949A TONER 4 59,35 237,40 6 LASERJET 1200L 15A C7115A TONER 4 40,65 162,60 7 LASERJET A Q2613A TONER 10 29,00 290,00 8 LASERJET P2035N 05A CE505A TONER 4 46,75 187,00 9 COLOR LAZERJET 3000N 314A Q7560A BLACK TONER 4 70,86 283,44 10 COLOR LAZERJET 3000N 314A Q7561A CYAN TONER 4 91,00 364,00 11 COLOR LAZERJET 3000N 314A Q7562A YELLOW TONER 4 92,00 368,00 12 COLOR LAZERJET 3000N 314A Q7563A TONER 4 89,43 357,72 MAGENTA 13 COLOR LAZERJET A Q6470A BLACK TONER 4 100,80 403, DT 14 COLOR LAZERJET A Q6471A CYAN TONER 4 75,61 302, DT 15 COLOR LAZERJET A Q6472A YELLOW TONER 4 70,73 282, DT 16 COLOR LAZERJET A Q6473A TONER 4 93,50 374, DT MAGENTA 17 LASERJET X C4129X TONER 4 69,00 276,00 18 LASERJET A C9730A BLACK TONER 4 171,00 684,00 19 LASERJET A C9731A CYAN TONER 4 242,93 971,72 20 LASERJET A C9732A YELLOW TONER 4 219,51 878,04 21 LASERJET A C9733A TONER 4 244,72 978,88 MAGENTA 22 COLORJET CM A CB381A CYAN TONER 4 220,00 880,00 23 COLORJET CM A CB382A YELLOW TONER 4 126,02 504,08 24 COLORJET CM A CB383A TONER 4 210,00 840,00 MAGENTA 25 COLORJET CM A CB390A BLACK TONER 4 45,85 183,40 26 COLORJET CM A CB384A BLACK DRUM 4 56,42 225,68 27 COLORJET CM A CB385A CYAN DRUM 4 120,00 480,00 28 COLORJET CM A CB387A DRUM 4 138,21 552,84 Σελίδα 8 από 34

9 MAGENTA 29 COLORJET CM A CB386A YELLOW DRUM 4 146,34 585,36 30 LAZERJET PRO CP A CE310A BLACK TONER 4 36,26 145,04 31 LAZERJET PRO CP A CE311A CYAN TONER 4 34,00 136,00 32 LAZERJET PRO CP A CE312A YELLOW TONER 4 32,52 130,08 33 LAZERJET PRO CP A CE313A TONER 4 32,52 130,08 MAGENTA 34 LAZERJET PRO CP A CE314A DRUM 4 59,56 238,24 35 COLOR LASERJET CP1518NI, 125A CB540A BLACK TONER 4 45,53 182,12 CP1515N 36 COLOR LASERJET CP1518NI, 125A CB541A CYAN TONER 4 43,09 172,36 CP1515N 37 COLOR LASERJET CP1518NI, 125A CB542A YELLOW TONER 4 37,20 148,80 CP1515N 38 COLOR LASERJET CP1518NI, 125A CB543A TONER 4 40,57 162,28 CP1515N MAGENTA 39 COLOR LASERJET CP2025N 304A CC530A BLACK TONER 4 79,00 316,00 40 COLOR LASERJET CP2025N 304A CC531A CYAN TONER 4 78,32 313,28 41 COLOR LASERJET CP2025N 304A CC532A YELLOW TONER 4 81,71 326,84 42 COLOR LASERJET CP2025N 304A CC533A TONER 4 83,26 333,04 MAGENTA 43 COLOR LASERJET CP A CE260A BLACK TONER 4 105,50 422,00 44 COLOR LASERJET CP A CE261A CYAN TONER 4 193,50 774,00 45 COLOR LASERJET CP A CE262A YELLOW TONER 4 193,50 774,00 46 COLOR LASERJET CP A CE263A TONER 4 175,00 700,00 MAGENTA 47 LASERJET PRO 400 M401DN 80A CF280A TONER 4 68,70 274,80 48 LASERJET P1005, LASERJET 35A CB435A TONER 5 34,29 171,45 P1006, LAS 49 LASERJET P1505N 36A CB436A TONER 4 35,77 143,08 50 LASERJET P2014 LASERJET 53A Q7553A TONER 4 40,00 160,00 P2015N 51 C543DN C540H1KG BLACK INKJET 4 51,03 204,12 52 C543DN C540H1YG YELLOW INKJET 4 56,91 227,64 53 C543DN C540H1CG CYAN INKJET 4 56,10 224,40 54 C543DN C540H1MG MAGENTA INKJET 4 60,07 240,28 55 C935 C930H2KG BLACK TONER 4 246,75 987,00 56 C935 C930H2CG CYAN TONER 4 221,71 886,84 57 C935 C930H2MG MAGENTA TONER 4 218,65 874,60 58 C935 C930H2YG YELLOW TONER 4 265, ,60 59 E SE TONER 4 44,72 178,88 60 E XW DRUM 4 41,45 165,80 61 E240\E340\E E TONER 4 42,28 169,12 62 E260W E260A11E TONER 4 73,17 292,68 63 E450DN E450A21E TONER 4 211,38 845,52 64 E450DN E250X22G DRUM 4 35,28 141,12 65 MS310D 50F2H00 TONER 4 110,00 440,00 66 MS310D 500Z DRUM 4 32,03 128,12 67 T SE TONER 4 104,88 419,52 68 C301DN YELLOW TONER 4 60,00 240,00 69 C301DN MAGENTA TONER 4 60,00 240,00 Σελίδα 9 από 34

10 70 C301DN CYAN TONER 4 60,00 240,00 71 C301DN BLACK TONER 4 55,40 221,60 72 C301DN DRUM 4 99,35 397,40 73 ML 1665 MLT D1042S TONER 4 44,71 178,84 74 ML 1710 ML 1710D3 TONER 4 25,20 100,80 75 ML 2165 ML 2165 TONER 4 44,55 178,20 76 ML2010R ML 2010 D3 TONER 4 63,05 252,20 77 PHASER R01630 BLACK TONER 4 47,07 188,28 78 PHASER R01627 CYAN TONER 4 36,50 146,00 79 PHASER R01628 MAGENTA TONER 4 36,50 146,00 80 PHASER R01629 YELLOW TONER 4 36,50 146,00 81 PHASER R00722 BLACK TONER 4 77,23 308,92 82 PHASER R00721 YELLOW TONER 4 70,12 280,48 83 PHASER R00719 CYAN TONER 4 63,40 253,60 84 PHASER R00720 MAGENTA TONER 4 68,24 272,96 85 PHASER R00727 BLACK SOLID INK 4 12,16 48,64 86 PHASER R00723 CYAN SOLID INK 4 20,33 81,32 87 PHASER R00724 MAGENTA SOLID INK 4 20,33 81,32 88 PHASER R00725 YELLOW SOLID INK 4 20,33 81,32 89 LQ 2180 C13S DOT MATRIX 4 15,00 60,00 90 LX 1170 C13S DOT MATRIX 4 4,73 18,92 91 MICROLINE DOT MATRIX 4 6,79 27,16 92 MICROLINE DOT MATRIX 4 10,57 42,28 93 MICROLINE DOT MATRIX 4 11,14 44,56 94 LC 1521 Y 9WH DOT MATRIX 4 3,64 14,56 95 PIXMA MP640 PGI 520 BK BLACK INKJET 4 9,23 36,92 96 PIXMA MP640 CLI 521C CYAN INKJET 4 7,31 29,24 97 PIXMA MP640 CLI 521Y YELLOW INKJET 4 7,31 29,24 98 PIXMA MP640 CLI 521M MAGENTA INKJET 4 7,72 30,88 99 PIXMA MP780 BCI 3EBK BLACK INKJET 4 5,69 22, PIXMA MP780 BCI 6BK BLACK INKJET 4 7,16 28, PIXMA MP780 BCI 6C CYAN INKJET 4 6,66 26, PIXMA MP780 BCI 6Y YELLOW INKJET 4 7,64 30, PIXMA MP780 BCI 6M MAGENTA INKJET 4 7,64 30, PRO 9500 PGI 9 MBK INKJET 5 8,45 42, PRO 9500 PGI 9 PBK INKJET 5 8,45 42, PRO 9500 PGI 9C INKJET 5 8,45 42, PRO 9500 PGI 9M INKJET 5 8,45 42, PRO 9500 PGI 9Y INKJET 5 8,45 42, PRO 9500 PGI 9PC INKJET 5 8,45 42, PRO 9500 PGI 9PM INKJET 5 8,45 42, PRO 9500 PGI 9R INKJET 5 8,45 42, PRO 9500 PGI 9G INKJET 5 8,45 42, PRO 9500 PGI GY INKJET 5 8,45 42, STYLUS R265 T0807 MUTLIPACK INKJET 5 53,09 265, STYLUS R265 T0801 BLACK INKJET 5 5,00 25, STYLUS R265 T0802 CYAN INKJET 5 5,69 28, STYLUS R265 T0803 MAGENTA INKJET 5 6,00 30, STYLUS R265 T0804 YELLOW INKJET 5 6,00 30,00 Σελίδα 10 από 34

11 119 STYLUS SX215 T MULTIPACK INKJET 5 28,00 140, DESKJET 1220 G85 (A3 A4) A BLACK INKJET 5 17,13 85, DESKJET 1220 G85 (A3 A4) 78 C6578DN COLOR INKJET 5 27,55 137, DESKJET 3845 DESKJET C8728AN COLOR INKJET 5 13,01 65, DESKJET 3845 DESKJET C8727AN BLACK INKJET 5 13,01 65,05 All in On 124 DESKJET C9351AN BLACK INKJET 5 9,33 46, DESKJET 3920 DESKJET 22 C9352AN COLOR INKJET 5 11,93 59, ^DESKJ 126 DESKJET C6657AN COLOR INKJET 5 12,11 60, DESKJET 5150^DESKJET C6656AN BLACK INKJET 5 12,11 60, DESKJET 5940 OFFICEJET 336 C9362EE BLACK INKJET 5 8,29 41,45 K7100TOF 129 DESKJET 5940 OFFICEJET 343 C8766EE COLOR INKJET 5 16,59 82,95 K7100TOF 130 OFFICEJET K7100 DESKJET 339 C8767EE BLACK INKJET 5 8,29 41, OFFICEJET K7100 DESKJET 338 C8765EE BLACK INKJET 5 14,63 73, DESKJET D2660^DESKJET 300 CC640EE BLACK INKJET 5 9,59 47,95 D DESKJET D2660^DESKJET 300 CC643EE COLOR INKJET 5 10,96 54,80 D DESIGNJET R 84 C5016A BLACK INKJET 5 37,01 185, DESIGNJET R 85 C9425A CYAN INKJET 5 29,92 149, DESIGNJET R 85 C9428A LIGHT CYAN INKJET 5 33,66 168, DESIGNJET R 85 C9429A LIGHT INKJET 5 28,25 141,25 MAGENTA 138 DESIGNJET R 85 C9426A MAGENTA INKJET 5 29,92 149, DESIGNJET R 85 C9427A YELLOW INKJET 5 33,66 168, DESIGNJET R 84 BLACK PRINTHEAD INKJET PH 5 34,02 170, DESIGNJET R 85 CYAN PRINTHEAD INKJET PH 5 33,33 166, DESIGNJET R 85 LIGHT CYAN INKJET PH 5 33,33 166,65 PRINTHEAD 143 DESIGNJET R 85 LIGHT MAGENTA INKJET PH 5 33,33 166,65 PRINTHEAD 144 DESIGNJET R 85 MAGENTA INKJET PH 5 33,33 166,65 PRINTHEAD 145 DESIGNJET R 85 YELLOW INKJET PH 5 33,33 166,65 PRINTHEAD 146 DESIGNJET 450C (PLOTTER) A BLACK INKJET 5 25,36 126, DESIGNJET 450C (PLOTTER) C CYAN INKJET 5 36,58 182, DESIGNJET 450C (PLOTTER) M MAGENTA INKJET 5 36,58 182, DESIGNJET 450C (PLOTTER) Y YELLOW INKJET 5 34,17 170, DESKJET 1050A 301 CH561EE BLACK INKJET 5 8,69 43, DESKJET 1050A 301 CH562EE COLOR INKJET 5 10,15 50, OFFICEJET PRO K C9385AE BLACK INKJET 5 11,79 58, OFFICEJET PRO K C9386AE CYAN INKJET 5 10,16 50, OFFICEJET PRO K C9387AE MAGENTA INKJET 5 10,16 50, OFFICEJET PRO K C9388AE YELLOW INKJET 5 10,16 50, OFFICEJET PRO K C9381A BLACK PRINTHEAD INKJET PH 5 45,61 228,05 Σελίδα 11 από 34

12 157 OFFICEJET PRO K C9381A YELLOW INKJET PH 5 45,61 228,05 PRINTHEAD 158 OFFICEJET PRO K C9382A MAGENTA INKJET PH 5 45,61 228,05 PRINTHEAD 159 OFFICEJET PRO K C9382A CYAN INKJET PH 5 45,61 228,05 PRINTHEAD 160 OFFICEJET 4500 All in One 901 CC656AN COLOR INKJET 5 12,93 64, OFFICEJET 4500 All in One 901 CC653AN BLACK INKJET 5 10,15 50, OFFICEJET CD971AN BLACK INKJET 5 11,30 56, OFFICEJET XL CD972AE CYAN INKJET 5 7,56 37, OFFICEJET XL CD973AE INKJET 5 7,56 37,80 MAGENTA 165 OFFICEJET XL CD974AE INKJET 5 7,56 37,80 YELLOW 166 PHOTOSMART C C8771EE CYAN INKJET 5 7,28 36, PHOTOSMART C C8773EE YELLOW INKJET 5 5,81 29, PHOTOSMART C C8772EE INKJET 5 7,28 36,40 MAGENTA 169 PHOTOSMART C C8721EE BLACK INKJET 5 11,02 55, PSC 1610 ALL IN ONE 94 C8765EE BLACK INKJET 5 14,63 73, PSC 1610 ALL IN ONE 97 C8766EE COLOR INKJET 5 16,59 82, X Y0342 BLACK INKJET 5 3,74 18, X Y0341 COLOR INKJET 5 3,74 18, PHASER R01477 CYAN INKJET 5 64,15 320, PHASER R01478 MAGENTA INKJET 5 64,15 320, PHASER R01479 YELLOW INKJET 5 64,15 320, PHASER R01480 BLACK INKJET 5 61,00 305, OFFICEJET PRO CN049AE BLACK INKJET 5 15,36 76, OFFICEJET PRO CN050AE CYAN INKJET 5 12,07 60, OFFICEJET PRO CN051AE INKJET 5 12,07 60,35 MAGENTA 181 OFFICEJET PRO CN052AE YELLOW INKJET 5 12,07 60, OFFICEJET PRO C2P19AE BLACK INKJET 6 10,07 60, OFFICEJET PRO C2P20AE CYAN INKJET 4 7,22 28, OFFICEJET PRO C2P21AE INKJET 4 7,22 28,88 MAGENTA 185 OFFICEJET PRO C2P22AE YELLOW INKJET 4 7,22 28, ΔΙΣΚΕΤΑ 1,44 Μ.Β 10 1,62 16, CD ROM (100 ΤΜΧ) 700 Μ.Β 5 12,24 61, CD R/W 700 Μ.Β 50 0,56 28, DVD ROM (100 ΤΜΧ) 4,7 G.B 5 13,85 69, DVD R/W 4,7 G.B 50 0,14 6, HP DAT TAPE 72 G.B 5 7,00 35, HP DAT CLEANING TAPE 72 G.B 5 9,80 49, HP DAT TAPE LT02 ULTRIUM 400 G.B 5 23,00 115, HP DAT TAPE LT02 ULTRIUM 400 G.B 5 32,89 164,43 CLEANING 195 USB FLASH MEMORY 16 G.B 5 4,06 20, ΘΗΚΕΣ CD DVD ΧΑΡΤΙΝΕΣ 100 1,41 141, ΣΠΡΕΙ ΟΘΟΝΗΣ 250 ml 5 1,94 9, ΣΠΡΕΙ ΜΕ ΑΕΡΑ 6 2,82 16,93 Σελίδα 12 από 34

13 199 ΑΦΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 5 2,84 14, ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ (PS2 USB) 104 ΠΛΗΚΤΡΑ ΜΕ 6 4,96 29,76 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 201 ΠΟΝΤΙΚΙ (PS2 USB) 3 BUTTON OPTICAL 6 5,65 33, ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT 5 3 ΜΕΤΡΩΝ 5 0,68 3, ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT 5 5 ΜΕΤΡΩΝ 5 1,02 5, ΚΑΛΩΔΙΟ USB 3 ΜΕΤΡΑ 5 0,71 3, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ USB 1,5 ΜΕΤΡΑ 5 0,81 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ PS2 1,5 ΜΕΤΡΑ 5 1,21 6, ΕΤΙΚΕΤΕΣ CD ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ 5 0,08 0,41 ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 208 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 3 ή 5 ΘΕΣΕΩΝ 5 2,93 14, QUANTUM DLT V4 DLT TAPE VS1 80/ ,00 250,00 G.B 210 ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΘΟΝΗΣ (ΑΡΣ ΘΥΛ) ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 5 1,22 6,10 ΕΜΕΙΣ 211 ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΘΟΝΗΣ (ΑΡΣ ΑΡΣ) ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 5 1,54 7,72 ΕΜΕΙΣ 212 DLT TAPE VS1 CLEANING UNIVERSAL 5 57,50 287,52 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΗΣ ,03 ΦΠΑ 23% 9.322,60 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,63 Ο συντάξας ' Ελέγχθηκε Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Θεωρήθηκε Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ ΛΑΔΑΚΗ ΠΕ/ Δ' ΠΕ/Β' ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / Β' Σελίδα 13 από 34

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΚΤΥΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (SW&HW) ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. CPV: Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ / συσκευές τηλεομοιοτυπίας ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Άρθρο 1 Για το TONER με κωδικό Q2612A (TMX) 39,02 12 Άρθρο 2 Για το TONER με κωδικό S (TMX) 53,66 4 Άρθρο 3 Για το TONER με κωδικό CE285A (TMX) 39,84 10 Άρθρο 4 Για το TONER με κωδικό 96A C4096A (TMX) 46,00 4 Άρθρο 5 Για το TONER με κωδικό 49A Q5949A (TMX) 59,35 4 Άρθρο 6 Για το TONER με κωδικό 15A C7115A (TMX) 40,65 4 Άρθρο 7 Για το TONER με κωδικό 13A Q2613A (TMX) 29,00 10 Άρθρο 8 Για το TONER με κωδικό 05A CE505A (TMX) 46,75 4 Άρθρο 9 Για το TONER με κωδικό 314A Q7560A BLACK (TMX) 70,86 4 Άρθρο 10 Για το TONER με κωδικό 314A Q7561A CYAN (TMX) 91,00 4 Άρθρο 11 Για το TONER με κωδικό 314A Q7562A YELLOW (TMX) 92,00 4 Άρθρο 12 Για το TONER με κωδικό 314A Q7563A MAGENTA (TMX) 89,43 4 Άρθρο 13 Για το TONER με κωδικό 501A Q6470A BLACK (TMX) 100,80 4 Άρθρο 14 Για το TONER με κωδικό 502A Q6471A CYAN (TMX) 75,61 4 Άρθρο 15 Για το TONER με κωδικό 502A Q6472A YELLOW (TMX) 70,73 4 Άρθρο 16 Για το TONER με κωδικό 502A Q6473A MAGENTA (TMX) 93,50 4 Σελίδα 14 από 34

15 Άρθρο 17 Για το TONER με κωδικό 29X C4129X (TMX) 69,00 4 Άρθρο 18 Για το TONER με κωδικό 645A C9730A BLACK (TMX) 171,00 4 Άρθρο 19 Για το TONER με κωδικό 645A C9731A CYAN (TMX) 242,93 4 Άρθρο 20 Για το TONER με κωδικό 645A C9732A YELLOW (TMX) 219,51 4 Άρθρο 21 Για το TONER με κωδικό 645A C9733A MAGENTA (TMX) 244,72 4 Άρθρο 22 Για το TONER με κωδικό 824A CB381A CYAN (TMX) 220,00 4 Άρθρο 23 Για το TONER με κωδικό 824A CB382A YELLOW (TMX) 126,02 4 Άρθρο 24 Για το TONER με κωδικό 824A CB383A MAGENTA (TMX) 210,00 4 Άρθρο 25 Για το TONER με κωδικό 825A CB390A BLACK (TMX) 45,85 4 Άρθρο 26 Για το DRUM με κωδικό 824A CB384A BLACK (TMX) 56,42 4 Άρθρο 27 Για το DRUM με κωδικό 824A CB385A CYAN (TMX) 120,00 4 Άρθρο 28 Για το DRUM με κωδικό 824A CB387A MAGENTA (TMX) 138,21 4 Άρθρο 29 Για το DRUM με κωδικό 824A CB386A YELLOW (TMX) 146,34 4 Άρθρο 30 Για το TONER με κωδικό 126A CE310A BLACK (TMX) 36,26 4 Άρθρο 31 Για το TONER με κωδικό 126A CE311A CYAN (TMX) 34,00 4 Άρθρο 32 Για το TONER με κωδικό 126A CE312A YELLOW (TMX) 32,52 4 Άρθρο 33 Για το TONER με κωδικό 126A CE313A MAGENTA (TMX) 32,52 4 Άρθρο 34 Για το DRUM με κωδικό 126A CE314A (TMX) 59,56 4 Άρθρο 35 Για το TONER με κωδικό 125A CB540A BLACK (TMX) 45,53 4 Άρθρο 36 Για το TONER με κωδικό 125A CB541A CYAN (TMX) 43,09 4 Άρθρο 37 Σελίδα 15 από 34

16 Για το TONER με κωδικό 125A CB542A YELLOW (TMX) 37,20 4 Άρθρο 38 Για το TONER με κωδικό 125A CB543A MAGENTA (TMX) 40,57 4 Άρθρο 39 Για το TONER με κωδικό 304A CC530A BLACK (TMX) 79,00 4 Άρθρο 40 Για το TONER με κωδικό 304A CC531A CYAN (TMX) 78,32 4 Άρθρο 41 Για το TONER με κωδικό 304A CC532A YELLOW (TMX) 81,71 4 Άρθρο 42 Για το TONER με κωδικό 304A CC533A MAGENTA (TMX) 83,26 4 Άρθρο 43 Για το TONER με κωδικό 649A CE260A BLACK (TMX) 105,50 4 Άρθρο 44 Για το TONER με κωδικό 649A CE261A CYAN (TMX) 193,50 4 Άρθρο 45 Για το TONER με κωδικό 649A CE262A YELLOW (TMX) 193,50 4 Άρθρο 46 Για το TONER με κωδικό 649A CE263A MAGENTA (TMX) 175,00 4 Άρθρο 47 Για το TONER με κωδικό 80A CF280A (TMX) 68,70 4 Άρθρο 48 Για το TONER με κωδικό 35A CB435A (TMX) 34,29 5 Άρθρο 49 Για το TONER με κωδικό 36A CB436A (TMX) 35,77 4 Άρθρο 50 Για το TONER με κωδικό 53A Q7553A (TMX) 40,00 4 Άρθρο 51 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό C540H1KG BLACK (TMX) 51,03 4 Άρθρο 52 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό C540H1YG YELLOW (TMX) 56,91 4 Άρθρο 53 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό C540H1CG CYAN (TMX) 56,10 4 Άρθρο 54 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό C540H1MG MAGENTA (TMX) 60,07 4 Άρθρο 55 Για το TONER με κωδικό C930H2KG BLACK (TMX) 246,75 4 Άρθρο 56 Για το TONER με κωδικό C930H2CG CYAN (TMX) 221,71 4 Άρθρο 57 Για το TONER με κωδικό C930H2MG MAGENTA (TMX) Σελίδα 16 από 34

17 218,65 4 Άρθρο 58 Για το TONER με κωδικό C930H2YG YELLOW (TMX) 265,15 4 Άρθρο 59 Για το TONER με κωδικό 12016SE (TMX) 44,72 4 Άρθρο 60 Για το DRUM με κωδικό 12026XW (TMX) 41,45 4 Άρθρο 61 Για το TONER με κωδικό E (TMX) 42,28 4 Άρθρο 62 Για το TONER με κωδικό E260A11E (TMX) 73,17 4 Άρθρο 63 Για το TONER με κωδικό E450A21E (TMX) 211,38 4 Άρθρο 64 Για το DRUM με κωδικό E250X22G (TMX) 35,28 4 Άρθρο 65 Για το TONER με κωδικό 50F2H00 (TMX) 110,00 4 Άρθρο 66 Για το DRUM με κωδικό 500Z (TMX) 32,03 4 Άρθρο 67 Για το TONER με κωδικό SE (TMX) 104,88 4 Άρθρο 68 Για το TONER με κωδικό YELLOW (TMX) 60,00 4 Άρθρο 69 Για το TONER με κωδικό MAGENTA (TMX) 60,00 4 Άρθρο 70 Για το TONER με κωδικό CYAN (TMX) 60,00 4 Άρθρο 71 Για το TONER με κωδικό BLACK (TMX) 55,40 4 Άρθρο 72 Για το DRUM με κωδικό (TMX) 99,35 4 Άρθρο 73 Για το TONER με κωδικό MLT-D1042S (TMX) 44,71 4 Άρθρο 74 Για το TONER με κωδικό ML-1710D3 (TMX) 25,20 4 Άρθρο 75 Για το TONER με κωδικό ML-2165 (TMX) 44,55 4 Άρθρο 76 Για το TONER με κωδικό ML 2010-D3 (TMX) 63,05 4 Άρθρο 77 Για το TONER με κωδικό 106R01630 BLACK (TMX) 47,07 4 Σελίδα 17 από 34

18 Άρθρο 78 Για το TONER με κωδικό 106R01627 CYAN (TMX) 36,50 4 Άρθρο 79 Για το TONER με κωδικό 106R01628 MAGENTA (TMX) 36,50 4 Άρθρο 80 Για το TONER με κωδικό 106R01629 YELLOW (TMX) 36,50 4 Άρθρο 81 Για το TONER με κωδικό 113R00722 BLACK (TMX) 77,23 4 Άρθρο 82 Για το TONER με κωδικό 113R00721 YELLOW (TMX) 70,12 4 Άρθρο 83 Για το TONER με κωδικό 113R00719 CYAN (TMX) 63,40 4 Άρθρο 84 Για το TONER με κωδικό 113R00720 MAGENTA (TMX) 68,24 4 Άρθρο 85 Για το SOLID INK με κωδικό 108R00727 BLACK (TMX) 12,16 4 Άρθρο 86 Για το SOLID INK με κωδικό 108R00723 CYAN (TMX) 20,33 4 Άρθρο 87 Για το SOLID INK με κωδικό 108R00724 MAGENTA (TMX) 20,33 4 Άρθρο 88 Για το SOLID INK με κωδικό 108R00725 YELLOW (TMX) 20,33 4 Άρθρο 89 Για το DOT MATRIX CARTRIDGE με κωδικό C13S (TMX) 15,00 4 Άρθρο 90 Για το DOT MATRIX CARTRIDGE με κωδικό C13S (TMX) 4,73 4 Άρθρο 91 Για το DOT MATRIX CARTRIDGE με κωδικό (TMX) 6,79 4 Άρθρο 92 Για το DOT MATRIX CARTRIDGE με κωδικό (TMX) 10,57 4 Άρθρο 93 Για το DOT MATRIX CARTRIDGE με κωδικό (TMX) 11,14 4 Άρθρο 94 Για το DOT MATRIX CARTRIDGE με κωδικό Y-9WH (TMX) 3,64 4 Άρθρο 95 Για το INKJET CARTRIDGE CARTRIDGE με κωδικό PGI-520 BK BLACK (TMX) 9,23 4 Άρθρο 96 Για το INKJET CARTRIDGE CARTRIDGE με κωδικό CLI-521C CYAN (TMX) Άρθρο 97 7,31 4 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό CLI-521Y YELLOW (TMX) Σελίδα 18 από 34

19 7,31 4 Άρθρο 98 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό CLI-521M MAGENTA (TMX) 7,72 4 Άρθρο 99 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό BCI-3EBK BLACK (TMX) 5,69 4 Άρθρο 100 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό BCI-6BK BLACK (TMX) 7,16 4 Άρθρο 101 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό BCI-6C CYAN (TMX) 6,66 4 Άρθρο 102 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό BCI-6Y YELLOW (TMX) 7,64 4 Άρθρο 103 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό BCI-6M MAGENTA (TMX) 7,64 4 Άρθρο 104 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό PGI-9 MBK (TMX) 8,45 5 Άρθρο 105 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό PGI-9 PBK (TMX) 8,45 5 Άρθρο 106 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό PGI-9C (TMX) 8,45 5 Άρθρο 107 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό PGI-9M (TMX) 8,45 5 Άρθρο 108 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό PGI-9Y (TMX) 8,45 5 Άρθρο 109 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό PGI-9PC (TMX) 8,45 5 Άρθρο 110 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό PGI-9PM (TMX) 8,45 5 Άρθρο 111 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό PGI-9R (TMX) 8,45 5 Άρθρο 112 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό PGI-9G (TMX) 8,45 5 Άρθρο 113 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό PGI-GY (TMX) 8,45 5 Άρθρο 114 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό T0807 MUTLIPACK (TMX) 53,09 5 Άρθρο 115 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό T0801 BLACK (TMX) 5,00 5 Άρθρο 116 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό T0802 CYAN (TMX) 5,69 5 Άρθρο 117 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό T0803 MAGENTA (TMX) 6,00 5 Σελίδα 19 από 34

20 Άρθρο 118 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό T0804 YELLOW (TMX) 6,00 5 Άρθρο 119 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό T MULTIPACK (TMX) 28,00 5 Άρθρο 120 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό A BLACK (TMX) 17,13 5 Άρθρο 121 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 78 C6578DN COLOR (TMX) 27,55 5 Άρθρο 122 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 28 C8728AN COLOR (TMX) 13,01 5 Άρθρο 123 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 27 C8727AN BLACK (TMX) 13,01 5 Άρθρο 124 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 21 C9351AN BLACK (TMX) 9,33 5 Άρθρο 125 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 22 C9352AN COLOR (TMX) 11,93 5 Άρθρο 126 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 57 C6657AN COLOR (TMX) 12,11 5 Άρθρο 127 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 56 C6656AN BLACK (TMX) 12,11 5 Άρθρο 128 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 336 C9362EE BLACK (TMX) 8,29 5 Άρθρο 129 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 343 C8766EE COLOR (TMX) 16,59 5 Άρθρο 130 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 339 C8767EE BLACK (TMX) 8,29 5 Άρθρο 131 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 338 C8765EE BLACK (TMX) 14,63 5 Άρθρο 132 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 300 CC640EE BLACK (TMX) 9,59 5 Άρθρο 133 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 300 CC643EE COLOR (TMX) 10,96 5 Άρθρο 134 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 84 C5016A BLACK (TMX) 37,01 5 Άρθρο 135 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 85 C9425A CYAN (TMX) 29,92 5 Άρθρο 136 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 85 C9428A LIGHT CYAN (TMX) 33,66 5 Άρθρο 137 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 85 C9429A LIGHT MAGENTA (TMX) 28,25 5 Σελίδα 20 από 34

21 Άρθρο 138 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 85 C9426A MAGENTA (TMX) 29,92 5 Άρθρο 139 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 85 C9427A YELLOW (TMX) 33,66 5 Άρθρο 140 Για το INKJET CARTRIDGE PRINTHEAD με κωδικό 84 BLACK PRINTHEAD (TMX) 34,02 5 Άρθρο 141 Για το INKJET CARTRIDGE PRINTHEAD με κωδικό 85 CYAN PRINTHEAD (TMX) 33,33 5 Άρθρο 142 Για το INKJET CARTRIDGE PRINTHEAD με κωδικό 85 LIGHT CYAN PRINTHEAD (TMX) 33,33 5 Άρθρο 143 Για το INKJET CARTRIDGE PRINTHEAD με κωδικό 85 LIGHT MAGENTA PRINTHEAD (TMX) 33,33 5 Άρθρο 144 Για το INKJET CARTRIDGE PRINTHEAD με κωδικό 85 MAGENTA PRINTHEAD (TMX) 33,33 5 Άρθρο 145 Για το INKJET CARTRIDGE PRINTHEAD με κωδικό 85 YELLOW PRINTHEAD (TMX) 33,33 5 Άρθρο 146 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό A BLACK (TMX) 25,36 5 Άρθρο 147 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό C CYAN (TMX) 36,58 5 Άρθρο 148 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό M MAGENTA (TMX) 36,58 5 Άρθρο 149 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό Y YELLOW (TMX) 34,17 5 Άρθρο 150 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 301 CH561EE BLACK (TMX) 8,69 5 Άρθρο 151 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 301 CH562EE COLOR (TMX) 10,15 5 Άρθρο 152 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 88 C9385AE BLACK (TMX) 11,79 5 Άρθρο 153 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 88 C9386AE CYAN (TMX) 10,16 5 Άρθρο 154 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 88 C9387AE MAGENTA (TMX) 10,16 5 Άρθρο 155 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 89 C9388AE YELLOW (TMX) 10,16 5 Άρθρο 156 Σελίδα 21 από 34

22 Για το INKJET CARTRIDGE PRINTHEAD με κωδικό 90 C9381A BLACK PRINTHEAD (TMX) 45,61 5 Άρθρο 157 Για το INKJET CARTRIDGE PRINTHEAD με κωδικό 90 C9381A YELLOW PRINTHEAD (TMX) 45,61 5 Άρθρο 158 Για το INKJET CARTRIDGE PRINTHEAD με κωδικό 92 C9382A MAGENTA PRINTHEAD (TMX) 45,61 5 Άρθρο 159 Για το INKJET CARTRIDGE PRINTHEAD με κωδικό 93 C9382A CYAN PRINTHEAD (TMX) 45,61 5 Άρθρο 160 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 901 CC656AN COLOR (TMX) 12,93 5 Άρθρο 161 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 901 CC653AN BLACK (TMX) 10,15 5 Άρθρο 162 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 920 CD971AN BLACK (TMX) 11,30 5 Άρθρο 163 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 920XL CD972AE CYAN (TMX) 7,56 5 Άρθρο 164 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 920XL CD973AE MAGENTA (TMX) 7,56 5 Άρθρο 165 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 920XL CD974AE YELLOW (TMX) 7,56 5 Άρθρο 166 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 363 C8771EE CYAN (TMX) 7,28 5 Άρθρο 167 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 363 C8773EE YELLOW (TMX) 5,81 5 Άρθρο 168 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 363 C8772EE MAGENTA (TMX) 7,28 5 Άρθρο 169 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 363 C8721EE BLACK (TMX) 11,02 5 Άρθρο 170 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 94 C8765EE BLACK (TMX) 14,63 5 Άρθρο 171 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 97 C8766EE COLOR (TMX) 16,59 5 Άρθρο 172 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 18Y0342 BLACK (TMX) 3,74 5 Άρθρο 173 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 18Y0341 COLOR (TMX) 3,74 5 Άρθρο 174 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 106R01477 CYAN (TMX) 64,15 5 Άρθρο 175 Σελίδα 22 από 34

23 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 106R01478 MAGENTA (TMX) 64,15 5 Άρθρο 176 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 106R01479 YELLOW (TMX) 64,15 5 Άρθρο 177 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 106R01480 BLACK (TMX) 61,00 5 Άρθρο 178 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 950 CN049AE BLACK (TMX) 15,36 5 Άρθρο 179 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 951 CN050AE CYAN (TMX) 12,07 5 Άρθρο 180 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 951 CN051AE MAGENTA (TMX) 12,07 5 Άρθρο 181 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 951 CN052AE YELLOW (TMX) 12,07 5 Άρθρο 182 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 934 C2P19AE BLACK (TMX) 10,07 6 Άρθρο 183 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 935 C2P20AE CYAN (TMX) 7,22 4 Άρθρο 184 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 935 C2P21AE MAGENTA (TMX) 7,22 4 Άρθρο 185 Για το INKJET CARTRIDGE με κωδικό 935 C2P22AE YELLOW (TMX) 7,22 4 Άρθρο 186 Για το ΔΙΣΚΕΤΑ με κωδικό 1,44 Μ.Β (TMX) 1,62 10 Άρθρο 187 Για το CD ROM με κωδικό 700 Μ.Β (100) (TMX) 12,24 5 Άρθρο 188 Για το CD R/W με κωδικό 700 Μ.Β (TMX) 0,56 50 Άρθρο 189 Για το DVD ROM με κωδικό 4,7 G.B (100) (TMX) 13,85 5 Άρθρο 190 Για το DVD R/W με κωδικό 4,7 G.B (TMX) 0,14 50 Άρθρο 191 Για το HP DAT TAPE με κωδικό 72 G.B (TMX) 7,00 5 Άρθρο 192 Για το HP DAT CLEANING TAPE με κωδικό 72 G.B (TMX) 9,80 5 Άρθρο 193 Για το HP DAT TAPE LT02 ULTRIUM με κωδικό 400 G.B (TMX) 23,00 5 Άρθρο 194 Για το HP DAT TAPE LT02 ULTRIUM CLEANING με κωδικό 400 G.B (TMX) 32,89 5 Άρθρο 195 Σελίδα 23 από 34

Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 και παρακαλούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Ο πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Ο πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560 Ηράκλειο: 22-12-2014 Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 34_/ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο της μελέτης είναι η Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &ΤΠΕ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : /05 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 23/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. 1046 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 33 η /2010

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 33 η /2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 33 η /2010 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ:ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡ. ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:1198/716626

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 14/12/2010 Αριθ. Πρωτ. 26831 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11 Προµήθεια: «Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΕΛΕΤΗ Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.956,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 Ταχ. 32009 Σχηματάρι Διεύθυνση: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ Τηλ. : 2262 3 51143 Τελεφαχ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρ. : 36299/2015 ΤΙΤΛΟΣ «Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΚΩΔ. ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΤΙΜΗ 1 38828 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP DESKJET 5740/5940 ΕΓΧΡΩΜΟ C9363EE 18.380 2 75528 TONER ΓΙΑ HP LASERJET 1320

Α/Α ΚΩΔ. ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΤΙΜΗ 1 38828 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP DESKJET 5740/5940 ΕΓΧΡΩΜΟ C9363EE 18.380 2 75528 TONER ΓΙΑ HP LASERJET 1320 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 9-1-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 46Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΩΛ-ΗΤ6. Αθήνα, 25-02-2013 Α.Π. Φ1/2/5482/976

ΑΔΑ: ΒΕΤΩΛ-ΗΤ6. Αθήνα, 25-02-2013 Α.Π. Φ1/2/5482/976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο : 210-3368097-8 Fax : 210-3368097 Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 9/2009 ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ Κ.Α. 00.6433 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.490.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ετήσια προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, εκτυπωτών και άλλων υλικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ετήσια προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, εκτυπωτών και άλλων υλικών 1 Θεσσαλονίκη 11/06/2014 Αρ. πρωτ. 14873 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Λ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Τηλ. 2310966967 Fax : 2310283117 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ (ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΦΑΞ κλπ) 2014 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 40.508,00 Φ.Π.Α ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: 9.316,84 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 49.824,84 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 1, 3 παρ. 1 και 10, 4 παρ. 6 και

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001871247 2014-02-14

14PROC001871247 2014-02-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ν.Π...«ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» Κηφισιά :12-02-2014 Αρ. Πρωτ.:167 Αριθ. Μελέτης: 6/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΝΤΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ Ι. ΖΗΡΙΝΗΣ 14PROC001871247

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21.03.2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10-10.30 πμ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21.03.2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10-10.30 πμ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ («ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Υγειονομικού Υλικού Χρήσεως ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23%

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 13-08-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. 6015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 13-08-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. 6015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 13-08-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για την Τεχνική Υπηρεσία Κ.Μ: Π 76/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την κάλυψη των αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 67 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα Μελέτη αφορά την και θα καλύψει ανάγκες όλων των υπηρεσιών του ήµου. Η προµήθεια περιλαµβάνει άδειες χρήσης για την τελευταία έκδοση του πακέτου λογισµικού Word, PowerPoint,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ FAX για κάλυψη αναγκών του Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ FAX για κάλυψη αναγκών του Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λέρος 8-11-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αριθμ. πρωτ.12783 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 12/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 125/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONERS ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONERS ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. Ε. Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONERS ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ Α/Α Περιγραφή είδους EPSON toner cartridge CS00 για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ Νέα Μουδανιά, 19/7/2011 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Αρ. Πρωτ. :27047 Ταχ. ιεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Παπαστεργίου Αστέριος Τηλέφωνο: 2373350250 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 159/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 159/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 22 εκεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 21216 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 3/2015 Αρ. Πρ. : 15386/2015 ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

των ιασυνδεόµενων Νοσοκοµείων Νοµού Λασιθίου για έγκριση της

των ιασυνδεόµενων Νοσοκοµείων Νοµού Λασιθίου για έγκριση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ- ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σητεία 04-07-2013 Αριθµ.Πρωτ: 789

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες της πισίνας του Παγκρητίου Σταδίου και του ΑΠΚΗ

Θέµα: Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες της πισίνας του Παγκρητίου Σταδίου και του ΑΠΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Θέµα: Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Μ.Υ./ΥΠ.ΕΘ.Α.) Προκήρυξη υπ' αριθ. 2/12 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Μ.Υ./ΥΠ.ΕΘ.Α.) Προκήρυξη υπ' αριθ. 2/12 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Μ.Υ./ΥΠ.ΕΘ.Α.) Προκήρυξη υπ' αριθ. 2/12 Αθήνα, 23/2/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 27100- ΠΥΡΓΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 19-06-2015

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 27100- ΠΥΡΓΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 19-06-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ :5001954/19-06-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 27100- ΠΥΡΓΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 19-06-2015 Πληροφορίες : Μ. Βαλιανάτος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος. Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών και λοιπών εκτυπωτικών μηχανημάτων του Δήμου CPV : 30200000-1

ΜΕΛΕΤΗ : ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος. Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών και λοιπών εκτυπωτικών μηχανημάτων του Δήμου CPV : 30200000-1 lll ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Μελέτης 62/2015 ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών και λοιπών εκτυπωτικών μηχανημάτων του Δήμου ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Προϋπολογισμού Δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014 Μαρούσι 15/12/2014 Αρ.Πρωτ. ΔΑ1Ζ/Φ306/6 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ι. Μιχαλάκη Τηλ.: 210 8110759 210 8110542 Fax: 210 8110772 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το ΑΤΕΙ Καλαμάτας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το ΑΤΕΙ Καλαμάτας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.Δ/νση : Αντικάλαμος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΠΡΕΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ.

Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΠΡΕΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ------------------------------------------- από το 9 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Κάσου. Αριθμός απόφασης 38/2012. Π ε ρ ί λ η ψ η Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά, 21/05/2015. Αρ. Πρωτ.: 21097 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Κηφισιά, 21/05/2015. Αρ. Πρωτ.: 21097 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 21/2015 Τίτλος Μελέτης Παροχής Υπηρεσιών: CPV: Κηφισιά, 21/05/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓ. 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) 1 Toner Xerox 106R1306 WC5230 2 Toner LEXMARK 250d A11E 3 Toner LEXMARK E34016HE 4 Toner LEXMARK 12016SE 5 Toner for HP Laserjet 1018 6 Toner for HP Laserjet

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: Β41ΓΩΨ8-Υ19 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: Β41ΓΩΨ8-Υ19 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 17/07/2012 Αριθ. πρωτ.:69160 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ,

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

* * * Χανιά Αρ. Πρωτ.: 2534. Γενικές. Πρόχειρου. Οικονομικό. 1. Του 2. Του. Απόφαση. 3. Την. μελών της. των. 5. Του. 6. Την.

* * * Χανιά Αρ. Πρωτ.: 2534. Γενικές. Πρόχειρου. Οικονομικό. 1. Του 2. Του. Απόφαση. 3. Την. μελών της. των. 5. Του. 6. Την. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) Πλατεία Αγ.. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, 731 32 Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37046 / Fax (28210)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών : Σαββόπουλος Αλέξανδρος (Τηλ.

Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών : Σαββόπουλος Αλέξανδρος (Τηλ. Ημερ: 3/6/013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 7, 104 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 10-583347) Τεχνικών Προδιαγραφών : Σαββόπουλος Αλέξανδρος (Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14 /2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΛ-Α2Α. Αθήνα, 1-04-2013 Α.Π. Φ1/2/9340/1770

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΛ-Α2Α. Αθήνα, 1-04-2013 Α.Π. Φ1/2/9340/1770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : : Αλ. Πετράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3) ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 4 Ιουνίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 4 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 4 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθµ. πρωτ. : οικ.2508 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Πλ.Εθν.Αντίστασης Ταχ.Κώδικας : 47100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002791772 2015-05-21

15PROC002791772 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα